SIr ..

l de vr'lJclslle
Sha! dft fUltlHe
:-r.::;r·,.....,:r-T--::r:-:=
~·,\rCll

or> Or,.r'Dl~
r:ad~cjnIlOf

SIr"l de prolrclle Slral de' ptolaclit> a

~7~

:::

:

,,;'

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::

NEUFE
~

::: :;:::::: ..: .::::::: .:.::::::

'

..:::::.:::: .: ..::

::: .: : ::::::::: : ::: ::::

.

..

~-

~

1.20--1

..

-) 0
-8810

\\ b. Bueo""'j.[.
.J:~, ,
J; '

'::~

000
.r

1i /C=.· -"I t_'

,
,.

,

L:LEMENTE DE PROIECTARE 51 DE CON5TRUCTIE , ,

~VlANUALULARHITECTULUI

~
b) Inclmate la 60"

~

~
&)

If! 90"

Editia a 37-a, adaugita

~i

prelucrata

~
f .
~1.50 - 1 6 0 · 2 0 0

'04"'

AI \

rn

Ie::.

i" _ ..

NEUFERT

MANUALUL ARHITECTULUI
ELEMENTE DE PROIECTARE $1 DE CONSTRUCTIE
Baze, norme, prescrjp'~ii pentru amplasament, constructie, con­
formare, necesarul de suprafete, relatiile dintre spatii, dimensi­
uni pentru cladiri, Incaperi, amenajari, echipamente
aVlnd omul drept unitate de masura $i scop

Un manual pentru profesioni~ti, comanditari, invatamint ~i studii
Fondat de Ernst Neufert Continuat de Peter $i Cornelius Neufert . Ludwig Neff' Corinna Franken $i

DD D~

NEUFERT PlANUNGS AG
la comanda fundatiei l\Jeufert.
www.neufert.de/bel

A 37-a editie adaugita $i prelucrata cu peste 6.900 ilustratii $i tabele

Editura Alutus
Miercurea Ciuc, 2004

Publicat In original In limba germana de Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH,
D-65189 Wiesbaden, Germania, cu titlul original «Ernst Neufert. Bauentwurfslehre. 37. Auflage (a 37-a editie)".

Edilia In Iimba romfma
Coordonator:
Hanna Derer
Referent:
Radu Nicolae
Traducere: Hanna Derer Alexandru Gavozdea Alexandru Grdblacher Domnica Paunescu Dan Racoveanu Corectura Claudiu Constantinescu
~i

Layout

Produclie

v.issvi d9 prge6

Alexandru Baciu Andrei Covaciu Alec Pop Carina Radulescu Razvan Radulescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romfmiei Manualul arhitectului: elemente de proiectare ~i de constructie / Peter ~i Cornelius Neufert, Lugwig Neff, Corinna Franken. ­ Miercurea Ciuc: Alutus, 2004 Bibliogr. Index. ISBN 973-8642-8-7 1. Neufert, Peter II. l\ieufert, Cornelius Ill. Neff, Ludwig IV. hanken, Corinna

Datele cuprinse In aceasta carte nu sint supuse nici unei forme de responsabilitale sau de garantie. In consecinta, au­
torii $i editura nu l$i asuma raspunderea $i deci nu l$i asuma In nici un mod responsabilitatile care deriva In vreun fel
din utilizarea acestor date sau a unor parti din acestea.
Editii ale acestei lucrari, tiparite sub licenta, ex isla In limbile ceha, chineza, croata, engleza, franceza, greaca, indonezi­
ana, italiana, iugoslava, japoneza, maghiara, poloneza, portugheza, rusa, slovena, spaniola $i turca.
Editura Alutus multume$te domnului arhitect George Bouariu $i doamnei Julianna Both pentru a Ii avul ideea traducerii
prezentei lucrari In limba romana $i pentru a fi mijlocit, In discutiile preliminare cu Vieweg Verlag, preluarea licentei.

Toate drepturile rezervate

© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, BraunschweigiWiesbaden, 2002

© Alutus S.A. Miercurea Ciuc, pentru edilia romimeasca

Lucrarea si toate partile acesteia sint protejate prin legea dreptului de autor. Orice utilizare in afara limitelor restrictive ale legii dreptului
de autor este interzisa si pasibila de pedeapsa daca nu beneficiaza de acordul editurii. Acest fap! este valabil in special pentru multi­
plican, traduceri, copiere pe microfilm 5i stocarea 5i prelucrarea in sisteme electron ice.
Editura Alutus detlne toate drepturile asupra prezentei traduceri. Reproducerea, Integral sau partial, a prezentei lucrari, prin once miJloa­
ceo este Interzisa. Pot Ii lolosite Iragmente In scop promotional sau stiinlilic, cu acordul explicit al editurii

Tiparit la Alutus S.A. Miercurea Ciuc
str. Harghita nr. 108/ A; tel. (0266) 372 407; fax (0266) 371 837; www.alutusprintro; office@alutusprint.ro

PREFETE
Prefata la prima editie

Prelucrarea exemplelor a fast elaborata cu colaborarea arhitectului Gustav Hassenpflug t. Au mai colaborat la prelucrarea desenelor arhitec\ii Richard Machnow, Willy Voigt, Fritz Rutz $i Konrad Sage. Prelucrarea tehnica In vederea tiparirii a fast asigurata de arhitect Adalbert Dunaiski. Normativele au fast puse la dispozitie de catre Comitetul German pentru Norme. Extrase din acestea au fast inserate in forma prescurtata sau concentrata. in ceea ce prive$te exactitatea reglementarilor, este valabila ultima edi\ie a normativului in cauza. Prelucrarea domeniilor speciale a fast sprijinita de cen­ trele de consiliere $i birourile de informa\ii men\ionate la inceputul capitolelor respective. Lor Ie mul\umesc pentru

devotamenlul cu care au colaboral. Bibliografia a fast dispusa la finalul paqii de text, astfel ineit sa permita vederea de ansamblu. Din acela$i motiv textul a fast formulat cit mai concis posibil $i intotdeauna in rela\ie cu desenele aflate pe aceea$i pagina. in cawl in care cititorul considera ca lipsesc indica\ii importante pentru proiectare, II rag sa ma anun\e, astfel IncH acestea sa poata fi cuprinse eventual intr-o noua editie.

Berlin W 9, 15 martie 1936

Ernst Neufert

Prefata la a 30-a editie

De la aparilia primei edi\ii in anul 1936, tehnicile de con­ struc\ie $i de proiectare s-au modificat vijelios. Desigur, pe parcursul deceniilor, cu ocazia fiecarei editii, nouta\ile au fast integrate $i intreaga carte a fast verificata. Dar a reviwire $i a completare temeinice $; complete, care sa aiba in vedere toate conceptele $i normativele noi, au putut fi incheiate abia acum, dupa ani intregi de munca. Cu aceasta. ocazie, prac­ tic nici a pagina nu a fast uitata, macar datorita noli nume­ rotari $i trimiterilor noi rezultate din aceasta. in acest sens, un sprijin important I-a constituit acordul redactorului-$ef al revistei "Deutsche Bauzeitschrift", cole­ gul S. Linke, pentru utilizarea suplimentelor speciale DBZ, inso\ita de mentionarea surselor respective. in fine, datorita specializarii Inalte a tehnicilor de con­ struc\ie contemporane, a fast necesar sa solicitam cola­ borarea speciali$tilor. in consecinta au fast prelucrate: LifturiiScari rulante - de ing. E. Sillack; Iluminat - de fi­ zicianul W. Tubbesing; Protectia fata de incendii - de dr. ing. P. Bornemann; Statii de pompieri - de prof. ing. J. Portmann; Terase/lzolatie termicalPiscine - de dr. ing. P.

Kappler; Instala\ii de Incalzire - de ing. H. Nachtweh; Materiale sintetice - de consilierul in construc\ii ing. A. Schwabe: Constructii $i amenajari pentru sport - de prof. ing. J. Portmann. ing.-arh. S. Lukowski. . Redactarea $i modificarile grafice au fast asigurate de arhitectul Ludwig Neft.
A~a cum a fost mentionat $i in prima prefa\a. unele fir­ me $i asociatii au sprijinit din nou actualizarea continutu­ lui. Acestea, inclusiv adresele, sint mentionate la incepu­ tul paginilor respective $i sint sigur dispuse sa olere infor­ matii actuale. A 30-a editie cuprinde acum In total peste 6.000 de de­ sene, tabele $i diaQrame, iar extinderea indicelui de ter­ meni la 8.000 de cuvinte-cheie va U$ura suplimentar uti­ Iizarea. Chiar daca nu au fast folosite, articolele rezumati­ ve speciale din revistele de specialitate ale DBZ la care face trimitere bibliografia vor imboga\i substantial cartea privita ca tezaur.

Darmstadt, in august 1978

Ernst Neufert

Prefata la a 33-a editie

inca din timpul vietii, autorul - multrespectatul meu tata, Ernst Neufert - m-a pregatit ca sa preiau spre continuare mO$tenirea lui literara. Colaboratorii nO$tri au fast Peter Miltmann $i Peter Graf, specialistul nostru in carti de construc\ii ing.-arh. Ludwig Neff, preluat de timpuriu din biroul parintesc, iar eu am fast pregatit sa incep lucrul la noul Manual al arhi­ tectului cind, In februarie 1986, prin moartea lui Ernst Neufert, Insarcinarea a devenit camp let valabila. Lumea contemporana a constructiilor, dezvoltata . intr-un grad inalt, impune creatorilor de construC\ii alte ce­ rinte tehnice $i stiin\ifice decit cele care, acum 55 de ani, pe timpul in care a aparut prima editie din Manualul arhi­ tectului, reprezentau "masura lucrurilor". in consecinta, pentru un Manual al arhitectului real mente "nou" era nece-

sar sa fie conservata forma geniala a caqii, dar $i structu­ rarea in sens contemporan a con\inutului. De aceea ne-am decis imediat sa reprelucram, restruc­ turam, redesenam complet lucrarea $i sa a extindem pen­ tru a putea cuprinde in ea tot ceea ce trebuie sa $tie astazi arhitectul $i inginerul pentru a proiecta. Tot ceea ce trebuie $tiut, dar fidel dupa Ernst Neufert $i nimic mai mull. Aceasta lucrare a costat edilura $i i-a castell pe cei nu­ mero$i care au contribuit cu cuno$tin\e de specialilate 4 ani $i jumatate de munca intensa. De aceea, Increzatori, speram cu totii ca lucrarea va constitui un cI$tig pentru cei care a achizi\ioneaza. cautlnd a carte contemporana de constructii. KGln, in septembrie 1991 Peter Neufert

PREFETE
Prefata editurii la a 33-a editie

Acum mai bine de jumatate de secol, tinarul arhitect Ernst Neutert a avut nu doar ideea, ci si energia sa dea viata lucrarii Manualul arhitectului, care a devenit un sprijin in­ dispensabil pentru munca arhitectului si a proiectantului. EI a mentinut permanent tineretea lucrarii si a adaptat-o mereu la cerintele vremii. Ultima prelucrare importanta a avut loc in 1979 (editia a 30-a), inainte de moartea lui in anu11986. A devenit sarcina tiului sau, Peter Neutert, si a echipei sale de proiectare sa preia lucrul continuu dedicat acestei

opere. In special cu ajutorullui Ludwig Neff care a partici­ pat in mod determinant inca din timpul in care traia au­ torul, a fost posibil ca 0 noua prelucrare completa sa fie inceputa si incheiata dupa 0 munca de mai mul~i ani. Editia este mindra ca Manualul arhitectului care, intre timp, a fost tradus in 13 limbi, a putut ti continuat intr-o noua redactare si structura, dar conform conceptului lui Ernst Neufert. Wiesbaden, septembrie 1991

Prefata la a 35-a edilie

Daca, timp de 12 ani de la moartea cunoscutului autor Ernst Neutert, ai constientizat drepturile si obligatiile de autor mostenite. atunci se turiseaza nevoia de nesatistacut de a-i da socoteala tatalui pentru ceea ce au facut urmasii Ludwig Neff, Peter Neutert si biroul de pro­ iectare SA Neufert Mittmann Graf Partner. Stimati cititori, titi buni si titi martorii acestei "contesiuni'" Clnd a murit tata! meu, in februarie 1986. pe piata era a 32-a editie germana. Noi am retacut lucrarea pentru a 33-a editie, printr-o prelucrare care a durat mai bine de 4

ani si care a fost dificila din toate punctele de vedere, refacind desenele si textul pentru tiecare pagina Si adaugind multe subiecte actuale. Actuala editie, a 35-a, din anul 1998, a fost din nou ex­ tinsa cu capitole importante precum Cladiri din lemn, Cla­ diri cu consum red us de energie, Energia solara, Con­ structii ecologice, Sere si Extinderi din sticla.

K61n, iunie 1998

Peter Neufert

Prefata la a 37-a editie

Aceasta editie coincide din nou cu un schimb de gene­ ratii Si contirma atemporalitatea acestei ciirti. Dar ca toate schimbarile, si aceasta aduce numeroase modificari. Alaturi de vechiul colaborator, domnul Ludwig Neff, acum doamna Corinna Franken face parte din echipa si imparte responsabilitatile acesteia. Prelucrarea a fost complet transpusa in sistemul de prelucrare automata a datelor. Este un sentiment inaltator sa lucrez\ la opera bunicului si a tatalui si sa Ii vezi pe numerosii colaboratori, coautori si desenatori care fac ca aceasta carte sa fie ceea ce este. A enumera toate numele ar insemna sa depasesc limitele prefetei. Ca reprezentanti i-as numi pe Nicole Delmes, nascuta Neufert, Julia Ehl si echipa biroului de proiectare Neufert SA K61n. De data aceasta autorii de specialitate sint, printre altii, R. Eckstein, A. Weinzierl Si M. Bauer. Multumiri deosebite trebuie adresate si numerosilor cititori si utilizatori care, prin propuneri, intrebari si critici. au con­ tribuit la imbunatatirea cMii. A fost creat un nou forum pe Internet pentru Manualul

arhitectului. Exista posibilitatea de a contacta redac~ia Si de a primi informatii suplimentare pentru subiectele din MA (www.neufert.de/bel). in aceasta editie au fost din nou prelucrate numeroase cap/tole, dar au tost adaugate Si unele noi: Amenajari pen­ tru sporturi nautice/marine, Sporturi de plaja, Terenuri de joc, Amenajarea podurilor. Hoteluri. Evacuarea deseurilor menajere, Exemple de proiectare grupuri sanitare, Detalii pentru piscine, Mobilier de bucatarie si vesela, Pereti cu rezistenta la foc, Lucarne, Norme de baza pentru alimenta­ rea cu apa, Crame, Fatade din lemn, Forme de sarpante, Alimentatie publica - fast-food-uri, Echipamente si mobilier pentru gradina, Normative referitoare la economisirea en­ ergiei - exemple de calcul. Lifturi, Simulari ale luminii natu­ rale prin mijloace electronice. In plus, numeroase pagini au fost actualizate Si adauglte.

K61n, iulie 2002

Cornelius Neufert

PROLEGOMENE
Aceasta carte s-a nascut din documentatia cursurilor mele de la Facultatea de Constructii de stat din Weimar. Documentatia este bazala. pe masuratori, experienta $i cu­ nO$tinte acumulate In practica $i cercetarea legata de om care slnt necesare In proiectarea constructiilor, dar fara a pierde din vedere noile posibilitati $i cerinte. Pentru ca, pe de 0 parte, stam pe umerii stramo$i1or $i, pe de alta parte, totul este curgator, sintem copiii timpului nostru si, In plus, adeseori, punctul de vedere al fiecaruia este diferit. Motivele rezida In diferentele dintre educatia pregatitoare $i formarea profesionala; In influentele pe ca­ re Ie exercita mediul; in aptitudini $i In gradul aferent de autoeducare. Ramlne Insa 0 problema deschisa daca "verdictul cert" pe care II dam azi este corect In mod definitiv, caci si acest lucru depinde de timp. Conform experientei,- 0 epoca ulte­ rioara judeca mai drept dedt a noastra, care inca nu dispu­ ne de distanta necesara unei imagini de ansamblu. De aici rezulta ce rezeNe trebuie sa 'si asume 0 Invatatura ca sa nu devina una falsa. Caci, in ciuda tendintei spre adevar si obiectivitate, in ciuda tuturor eforturilor de a privi critic ideile preferate $i de a nu indeparta cu u$urinta indoiala, orice Invatatura ramlne subiectiva $i dependenta de timp $i de context. Pericolul unei Invataturi lalse poate Ii evitat daca invatatura Insa$i ne asigura ca nu este incheiata, ci ca slu­ je$te $i este supusa vietii, devenirii $i dezvoltarii. Acest lucru confera elevului acea atitudine spirituala la care se relerea Nietzsche dnd spunea: "Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt. " ("Doar cine se schimba ramine inrudit cu mine. ") Esentialul unei astlel de invataturi a ve$nicei deveniri, slujitoare a dezvoltarii, rezida In faptul ca nu ofera retete, nu ofera "Intelepciune la conserva" - "canned wisdom", ci numai piesele de constructie, elementele, pietrele unghiu­ lare $i, alaturi de acestea, metoda de combinare, de con­ structie, de compozitie $i a armoniei. Acum peste 2.500 de ani, Confucius a formulat aceasta idee In cuvintele: "ii dau elevului meu un coif, pe celelalte trei trebuie sa Ie gaseasca singur!" Un arhitect Innascut sau unul cu dorul de a construi In inima 'si va acoperi ure­ chile $i ochii daca i se va da solutia unei probleme, pentru ca are atita imagina(ie $i atltea idealurilnclt Ii trebuie nu­ mai elementele pentru a porni sa faca din ele un intreg! Cine si-a c1stigat 0 data Increderea In sine, cine a patruns interdependentele, cine a inteles jocul lor\elor, al materiale­ lor, al culorilor, al masurilor, cine poate sa absoarba realita­ tea, imaginea cladirilor, cine a studiat $i cercetat critic efectul lor, cine le-a reconstruit mental, acela se alia pe singurul drum adevarat spre cea mal mare bucurie a vietii, pe care numai cel ce creeaza muncind 0 poate simti. La aducerea lui pe un asemenea drum trebuie sa contribuie aceasta viziune de viata. Ea trebuie sa II elibereze de toate invataturile $i, in linal, chiar de aceasta, $i trebuie sa II conduca spre propria activitate creatoare; trebuie sa fie un ajutor de Inceput; pa$ii urmatori - construitul- trebuie sa Ii faca fiecare singur. Formele timpului nostru rezulta din acela$i drum pe ca­ re I-au parcurs $i predecesorii pentru a ajunge la templele, catedralele sau palate Ie splendide pentru care nu au avut modele, dar care, corespundeau propriilor lor imagini $i dorinte, propriilor lor idei $i idealuri care erau apropiate nostalgiilor lor. Fie $i numai comanda formulata corespun­ zator treze$te imagini care, prin posibilitatile tehnice ale vremii $; prin conditiile locale, pot capata forme care se aseamana prea putin cu tot ceea ce exista deja. Aceste cladiri pot fi mult mai bune din punct de vedere tehnic, pot avea capacitati superioare celor anterioare daca slnt con­ forme cu gradul actual de dezvoltare al tehnicii. Dar pot sa se $i compare din punct de vedere artistic cu edificiile de acela$i lei din trecut. Daca se compara 0 cladire industria/a contemporana, luminoasa, spatioasa, aVlnd dimensiuni potrivite $i 0 structura zvelta $i U$Oara, cu 0 manufactura din secolul al 18-lea sau un atelier din veacul al 15-lea, atunci $i cel mai obtuz conseNator va vedea superioritatea noilor noastre constructii. Aceasta inseamna ca, de liecare data clnd te­ mele de proiectare corespund unei necesitati reale a vre­ mii noastre, se a$teapta ca arhitectii plini de viata $i de­ schi$i timpului lor sa aiba realizari care rezista unei com­ paratii cu cele mai reu$ite cladiri ale predecesorilor, sau care chiar Ie slnt superioare acestora. De aceea, Intr-o facultate vie trebuie oferite In primul rind 0 imagine a timpului $i 0 privire spre viitor, iar privirea spre trecut numai am cit este inevitabila sau de dont. Acest lucru este recomandat $; de unul dlntre "marli" nO$tri, Fritz Schumacher, atunci cind, In studii/e sale de­ spre profesia arhitectului, avertizeaza ca, prin privirea scrutatoare spre trecut, tinarul student se pierde prea mult in rafionamente de istoria artei $i se lasa indemnat de tit­ lui de doctor inspre cai $tiinfifice secundare. ceea ce se intlmpla cu preful ace/or forte indispensabile pentru extin­ derea necesitafilor ramificate ale creafiei. In opozitie, este mai corect sa i se ofere studentului dom elementele, a$a cum se intimpla $; In "Manualul arhitectu­ lui", in care m-am straduit sa reduc piesele proiectarli, sa Ie schematizez, chiar sa Ie abstrag, pentru impiedica utiliza­ torul sa imite $i pentru a-I obliga sa conlere de la sine lonna $i configura\ie lucrurilor. Diferitele configuratii sint oricum aduse la un anumit numitor comun de cursul timpului, 13 acest acord specific care caracterizeaza aspira\iile spre aceea$i directie a oamenilor unei epoci si care capata in sti­ lui vremii 0 expresie vizibila $i remanenta: Ernst Neufert

iNDRUMARE PENTRU UTILIZAREA ACESTEI CARTI
Structura cartii - prin organizarea continutului - urmeaza modul in care se desfasoara normal procesul de construire. insa multe domenii inrudite sint grupate laolalta. daca relatii mai im­ portante nu au determinat separarea lor. Sint tratate separat toate componentele unei constructii valabile, daca nu pentru toate. cel putin pentru multe tlpuri de cladiri. Acest lucru rezulta si din prescriptiile referitoare la preparative 5i la proiectare. precum si din celelalte baze ale proiectarii. De aici au rezultat 46 de grupe. Cuprinsul . . . . pagina IX ofera a subimpartire mai detaliata a grupelor mentionate anterior precum 5i descrierea continutului fiecarei pagini. Indexul . . ..................... .pagina 652 indica. dupa fiecare pozitie. paginile In care slnt cuprinse aspecte esentlale despre termenul respectiv. ... pagina 1 Explicarea prescurtarilor si a simbolurilor Prescurtanle au fast inevitabile deoarece, prin intermediul acesto­ ra. se economiseste spatiu si se simp1ifica imaginea de ansamblu. in masura 'in care nu au putut fi utilizate prescurtari uzuale. cele nou concepute au fast astlel alese, incit un cititor atent sa poata recunoa5te semnificatia lor si fara a folosi pagina 1. Pentru utilizator, avantaJul deosebit al acestei lucrari consta in re­ zumarea concisa a cunostintelor fundamentale de proiectare 5i constructii intr-o singura carte. Planurile, sectiunile, formele 5i lipurile sint exemple 5i exclusiv suport pentru cifre. Ele contin dimensiunile-limita uzuale care au omul drept masura a obiectelor din jurul sau. dicatiilor pentru Restaurante paginile 468 - 471 sau pentru Hoteluri paginile 478 - 481, sala eventual existenta se doteaza cu a scena conform indicatiilor pentru Teatre paginile 490 - 499. conform indicatiilor referitoare la Acustica paginile 138 -140, se ia in considerare integrarea unui proiector de cinematograf con­ form paginilor 500 - 501, dimensiunile salilor de conferinte conform indicatiilor referitoare la Facultati paginile 326 - 330, ale bibliotecii conform indicatiilor referitoare la Biblioteci paginile 341 - 346, dispune­ rea birourilor conform paginilor 347 - 358, a spatiilor de desen 5i a laboratoarelor conform paginilor 321 - 336, realizarea unui seif conform paginii 371, a garajelor 5i parcajului conform pagi­ nilor 446 - 458. Pentru eventualele Locuinte penlru director, administralor, bucatar s.a. se cauta la paginile 282 - 306, iar pentru forma, dimensiunile si amenajarea diferitelor incaperi - la paginile 242 - 267, pentru circulatii 5i imprejmuire la paginile 211 - 214, pentru plantarea gradinii 5i allele asemenea la paginile 223 - 238 5i, in fine, pentru partea de constructii, pentru locul si tipul constructiv al scarilor. lifturilor la paginile 202 - 209. Dimensiunile si modul de executie ale ferestrelor 5i ale ul;lilor la paginile 187 - 192. Fundatiile, izolatii1e impotriva umiditatii din sol la paginile 68 ­ 72, peretii, grosimile acestora la paginile 73 - 76. despre aco­ peri!?uri la paginile 83 - 91. sistem de incalzire 5i de ventilare la paginile 109 - 112, iluminare 5i insorire la paginile 145 - 154, despre dimensiuni ordonatoare 5i dimensiuni de normare la paginile 61 - 62. Tabelele comparative necesare pentru transform area cifrelor indica­ te in aceasta carte In metri, in special pentru transformarea in masu­ rile engleze, se afla la finalul partii de text, la paginile 632 - 634. CUM SE UTILIZEAZA ACEASTA CARTE? Luam exemplu elaborarea unui proiecl sau a unui anle-proiect pentru a clad ire administrativa. Se clte5te cu atentie formularul de pe pagina 51 51 se raspunde detaliat la toate Intrebarile in cauza, precum si la cele care re­ zulta din situ;:,:ii speciale, se definesc prin pagina 362 relatiile un­ ei cladiri administrative, se calculeaza conform DIN 277 volumul brut de spatiu in m', se modifica, in raport cu suma destinata construetiei, dimensiunile spatiilor, se proiecteaza cladirea con­ form procesului de lucru de la pagina 49, se dimensioneaza, conformeaza 5i mobileaza de exemplu sala de mese, conform inPe aceste baze variate, proiectantul poate concepe cladirea sigur !iii rapid $i in conformitate cu cerintele speciale ale co­ menzii, cu conditiile dictate de peisaj si cu sentimentul vietH din vremea sa l;li de felul sau.

in carte sint marcate cu sageata vector t,.- desenele care sint cu­ prinse pe CD-ROM-ul - Neutert. Bauentwurfslehre - Aligemeiner Bauentwurf - $i care pot fi exportate In programele CAD existente pe piata 5i pot fi prelucrate in continuare.

Nota coordonatorului edi1iei In limba romana
in conformitate cu licenta in baza careia a fost elaborata, aceasta editie in Iimba romana reprezinta traducerea - neadaptata, neac­ tualizata 51 neadaugita - a editiei a 37-a in Iimba germana. in consecinta, indicativele, prescurtarile 5i simbolurile standardizate prin diferitele normative 5i reglementari germane au fost mentinute ca atare. De asemeni, diferitele erori inerente din original au fast corectate, in masura in care corectura s-a dovedit certa 5i nu a denaturat sensul general al continutului. Erata editiei germane a fast integrata in textul in limba romana. care, in ciuda eforturilor depuse, nu este probabil scutit de propriile sale erori.

CUPRINS
Explicarea simbolurilor
Explicarea simbolurilor $i a prescurtarilor Teseri de caramizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $eminee CO$uri de fum Sisteme de ventilare $arpante ponstructii portante ale acoperi$ului - detalii Invelitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forme de acoperi$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucarne $1 ferestre de mansarda . Poduri locuibile. amenajarea podur'il~~ . : : : : : : . : : Acoperiri in terasa ... . Acoperiri In terasa - det~l;i'~~~p~ri'$'u'ri' ~~Id~' Acoperi$uri in terasa - alternative acoperi$uri reci Plantarea acoperi$urilor Plantarea acoperi$urilor - alcatuirea acoperi$ului Plantarea acoperi$urilor - extras:
Direct. Asoc. acoperi$.-gradina Construciii din materiale textile Structuri pe re\ea de cabluri Structuri suspendate $i tensionate Structuri spaiiale - principii Structuri spatiale - utilizari Structuri multietajate Plan$ee Pardoseli . .. 78
79
80
82

Norme de baza
Unita\i SI DIN 198.476.829.4999 Desene Paginarea desenelor Simboluri pentru desene in constructi; Drenarea cladirilor $i a terenurilor . . . . . . . Conducte de apa $i de canalizare . . . . . . . Instalatii de gaze in constructii supraterane Instalatii electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalatii de securizare . . . . . . . . . . . . . . . . Desenul 2
4
5
6
7
12
18
20
22
25
26

83

85
. .. 86
. .. 88
89
: :: 90
92

, . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ..

:::::::
'" "

93

94
95
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107

Bazele dimensionarii . Proporlii
Omul ca unitate de masura $i scop Masura tuturor lucrurilor Dimensiuni $i necesarul de spatiu . Omul $i vehiculele Omul $i locuinta . . . . . . . . . . . . . . . Clima spatiilor interioare Bi%gia constructiilor . . . . . . . . . . . Ochiul Omul $i culoarea .. . . . . . . . . . . . . Baze Aplicaiii Aplicaiii: modulor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
29
. . . . . . . . . . . . . .. 30
, 32
. . . . . . . . . . . . . .. 33
34
. . . . . . . . . . . . . .. 35

38

. . . . . . . . . . . . . .. 40
41
43
. . . . . . . . . . . . . .. 44

Incalzire . ventilare
Incalzirea Pare uri de rezervoare Centrale energetice Centrale hidroelectrice Arhitectura solara Energia solara Racirea incaperilor Camere frigorifice Tehnici de ventilare a incaperilor
109
113
114
115
116
119
120
121
123

Proiectarea
Elemente de constructie ca rezultat al
prelucrarii materialelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Forme arhitectonice ca rezuitat al
sistemelor constructive Noi sisteme constructive $i noi forme Locuinie $i forme ca expresie a
epocii $i a modului de viaia ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Procesul de desfa$urare a lucrarilor Lucrari preliminare - colaborarea beneficiarului Chestionar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
45

46

47

48
49
50
51

Fizica construcliilor . Proteclia cladirilor
Protectia termica - termeni - mecanisme Protec\ia termica - difuzia vaporilor Protectia termica - tipuri constructive Detalii de proteciie termica: peretele exterior Proteciia fonica Proteciia Jonica la sunete aeriene Protectia fonica la sunete aeriene $i structurale Protectia la vibratii -<sunete structurale .. ': Acustica spaliului Protectia la trasnet Antene
127
128
129
130

Conducerea lucrarilor de construclie
Executia '. . . . . . . .. Conducerea lucrarilor de constructie ­ dimensiuni de baza . Dimensiuni de baza . Dimensiunile referitoare la axe :::::::::::::::::: Normativul modularii Sistem de coordonate, dimensiunile coordonatelor ... 52

60
61
62
63

133

134
135

137
138

, 141
144

64

lIuminat· sticla . lumina naturala
IIuminat !Iuminat - tuburi cu materiale fluorescente pentru
Instalatii de publicitate
145
154

Parlile cladirii
Terenul de fundaiie­ fundatii, gropi de fundaiie, $anturi .. . . . . . . . . . . Groapa de fundatie - sprijine, $anturi, fundatii Trasarea cladirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrari de terasament $1 fundatie Izolarea constructiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drenaj pentru protectia amenajarilor constructive Zidihie din pietre naturale Zidarie din pietre artificiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pereiii exteriori, felul de constructie cu
economisirea energiei . . .. 65
66
. . .. 67
68
. . .. 70
. . .. 71

Sticla
Mase plastice Lumina naturala Lumina solara

155

163

164
177

73

. . .. 74
77

Ferestre .

u~i

Luminatoare - cupole de lumina ., Ferestre Ferestre de mansarda

180
181
185

CLlPRINS
Curatarea c1adirilor Usi Po~

Sisteme de lnchidere Siguranta c1adirilor si a terenurilor .. _. Scari 'ascensoare

_

188
189
192
193
194

inca peri ale locuintei

Dormitoare Dormitoare - tipuri de paturi Dormltoare - pozitlonarea patului Dormltoare - ni~e de pat si dulapuri-perete Garderobele Bai - dotari Celule sanitare - prefabricate Sai - pozitia In locuinta Sai - exemple de proiectare Piscine acoperite Piscine acoperite private Piscine acoperite, detalii Spalatorii-instalatii de spalat Spalatorii-instalatii de spalat Balcoane 273
_ . 269
271
_ 258
259
260
261
262
263
265
266
268

Scari _ Rampe - scari elicoidale Scari de evacuare - cai de salvare Scari rulante pentru c1adiri adapostind
magazine ~i birouri Cai rulante Ascensoare - ascensoare pentru persoane In
cladiri pentru locuinte Ascensoare - ascensoare pentru persoane In birouri,
banci, hote/uri, ascensoare pentru paturi Ascensoare - pentru bunuri de dimensluni mici Ascensoare hidraulice Ascensoare din sticla pentru panorama Strazi . Spatii de circulatie Strazi . Circulatia bicicletelor .. Autostrazi . . . . . . . . . . . . . . . . Tramvaie Spatii de C1rculatie _. . Ponderarea circulatlei Spatii de circulatie - protectia fonica Gradini . sere Gradini - lmprejmuiri Pergole, alei, scari, ziduri de sprljin Terasamente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consolidarea versantilor Plante agatatoare sl cataratoare Straturl lnalte ~I pe movile Gradini - modele . . . . . . . Mobila si unelte ., Sera. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Copaci Si garduri vii lazul de grad ina lazuldelnot _ Utilitatea apei de ploaie Piscine de gradina . . . . . . . . . . . . . . . . . Locuinte cu bazin de lnot In gradina incaperi anexe . intrari Vestibuluri, windfang-uri, intrari Intrari, garderobe Holuri Spatii de depozitare incaperi gospodaresti Incaperi gospodare~ti Evacuarea resturilor menajere Debarale, camari Crama Bucatarii Bucatarii - mobilierul Locurile de luat masa - vesela . . _. .. .

196
199
201
202
203
204
206
207
208
209

Balcoane ..... ........................... 210
215
217
218
219
221
222
Drumuri . strazi Drumuri si strazi .

2~

.

2m

Locuinte de vacanta . tipuri de locuinte . construirea cladirilor de lemn . constructii ecologice . cladiri cu multe niveluri . 277
278
279
281
282
286
287
288
289
290
292
293
295
298
299
301
302
303
304
305
306
307

.

.

Locuinte de vacanta Casute de vacanta - casute de gradina . 223
_.. 225
Construlrea cladirilor de lemn .226
Pozitia cladirii . . . . . . . .. . 227
Constructia de locuinte 230
Locuinte ln~iruite . . . . . . . . . . . . . . . .............. 231
Locuinte cuplate _ 232
Locuinte cu atrium . 233
Locuinte . . . . . . . . 234
Locuinte cu sere 235
Locuinte - In forma de patrat, cub sau cart 236
Locuinte din lemn, constructii ecologice 237
Locuinte In panta _. _ 239
Locuinte marl 240
Locuinte - exemple internationale 241
Cladiri de locuinte cu multe niveluri Cladiri cu multe niveluri Locuinte sociale de lnchiriat 242
Cladiri de locuinte cu multe niveluri 243
Cladiri de locuinte cu accesu/ printr-un coridor 244
Cladiri In terase . 245
Adaposturi antiaeriene . . . . . Asanarea cladirilor vechi 246
248
249
250
251
253
256
Asanarea c1adirilor vechi Conservare ~i asanare Seoli ............

. .

309
. .. 314

~i

mobilier

Scoli Incaperi de dimensiuni mari In constructia ~colilor

317
324

CUPRINS
Facultati . camine studente~ti . laboratoare Facultati - amfiteatre 326
incaperi pentru desen 331
Camine studente~ti 332
Laboratoare ...............................•. 333
Gradinite' locuri de joaca . hoteluri pentru tineret Camine de zi pentru copii Echipamente ~i locuri de joaca Hoteluri pentru tineret Biblioteci . constructii administrative' banci 337
338
339
Tehnologie de transport Hale " Cladiri etajate Grupuri sanitare Instalatii de spalat Dotari sanitare Vestiare, dulapuri haine Modificari de functiune Modificari de functiune Ferme .
cre~terea

~i

de depozitare ,

405
406
407

408

410
411
412

413

animalelor

Cotete pentru animale mici - In scop de hobby 415
Biblioteci 341
Ferme avicole 418
Constructii administrative - elemente de baza 347
Ferme pentru Ingra~area porci/or 419
Constructii administrative - elemente de baza,
421
tipologia 349
Ferme pentru cre~terea porcilor 422
Dimensionarea. necesarul de suprafata 354
Grajduri de cai ~i cre~terea cailor Cre~terea vitelor 424
Dimensionarea, distributia spatiulu; 355
Cre~terea vitelor - fngra~area taurilor 425
Dimensionarea, necesarul de spatiu pentru
Ferme 426
amenajare 357
Ferme, clima grajd 431
Dimensionarea, constructia 359
Dimensionarea, instalatii tehnice In cladire :}60
Dimensionarea, locuri de lucru dotate cu monitoare .. 361
Cfli ferate Dimensionarea, necesarul de spatiu pentru mobilier . 362
Instalatii de cale ferata 432
Organizarea In plan 363
Triaje de marta 435
Constructii administrative, exemple 364
Gari 436
Cladiri Inalte 365
Elemente verticale 367
Parcari . garaje . constructii destinate parcarilor . 370
benzinarii . pompieri Banci - generalitati Banci - seifuri 371
Autogari 438
Pompierii ~i cladirea pompierilor 440
Pasaje acoperite . tipologie Autovehicule 443
Tipologie 373
Autovehicule mari 445
Exemple istorice 374
Parcari 446
Exemple 376
Autovehicule - viraje 448
Acoperiri cu sticla, luminatoare 377
Autovehicule - parcari ~i Intoarceri 449
Rampe de lncarcare 450
Magazine' magazine universale . magazine cu Rampe, poduri de InCarCare, platforme ridicatoare 451
autoservire Intrari, garaje 452
453
Magazine 378
Carport-uri 454
Magazine alimentare 379
Garaje ~i constructii destinate parcarilor 456
Livrarea produselor 380
Cladiri destinate parcarilor Parcari ~i constructii destinate parcarilor 457
Zonele dinaintea caselor ~i
458
centre de produse proaspete (piete) 383
Cladiri destinate parcarilor, exemple -:' 459
Macelarii mari cu depozit 384
Benzinarii 461
Centre de carne 385
Popasur; Tehnici de depozitare Depozite fnalte Proiectare/logistica Reglementari referitoare la siguranta Sisteme de rafturi Ateliere . constructii industriale . Timplarie 390
intreprinderi de dulgherit ~i de prelucrare a lemnului . 392
Ateliere de reparatii auto 396
Ateliere autovehicule 399
Brutarii 400
Cladiri industriale '.' . 402
386
387
388
389
Aeroporturi Aeroporturi Restaurante Restaurante Restaurante, sali de mese, restaurante rapide Bucatarii pentru restaurante Bucatarii mari Vagoane restaurant Hoteluri . motel uri . cladiri pentru congrese
Hoteluri Bucatarii de hotel 478
483
468
470
472
475
477
462

CUPRINS
Radioterapie Laborator, diagnosticare functionala Fizioterapie Gradini zoologice "Clinici de zi", operatii ambulatorii Gradini zoologice si acvarii 487
Zona de aprovizionare Zona administrativa Teatre . cinematografe . centre multifunctionale . invatamlnt Sl cercetare circuri Urgenta . . . . . . . . . . . . .. Teatre 490
Spitale speciale .... . . . . . . . . . . . Cinematografe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 500
Medieina nueleara. patologle Centre multifunctionale 502
ingrijirea lauzelor si a nou-nascutilor Cinematografe drive-in 503
Zone de ingrijiri speciale Circuri. stationare . 504
Moteluri Centre de congrese . .

. ..... 484
...... 485

.

. .

.

583
585
586
587
588
592
593
594
595
597
598
599

Constructii sportive
Stadioane . . 505
Zona destinata spectatorilor . 506
Terenuri de joe. . . . . . . . . . . . .. 507
Amenajari pentru atletism .510
Sali pentru mentinerea conditiei fizice si pentru fitness 514
Terenuri de tenis . 516
Golf miniatural . ... 518
Terenuri de golf . . . . . .520
Sporturi nautice - porturi 522
Sporturi nautice - ambarcatiuni cu plnze 525
Amenajari pentru sporturi nautice, barci cu motor 526
Ambarcatiuni de sport - barci cu rame 527
Centre hipice, manejurl . . 528
Trambuline de schi . 530
Patinoare, piste pentru patine cu rotile 531
Curse de viteza pe rotile, skate boarding 533
Cros cu biciclete - BMX 534
Poligoane de tir 535
Sali de sport pentru gimnastica si jocuri 537
Badminton . 543
Squash 544
Piste de popice si de bowling 545
Piscine acoperite 546
Bazine In aer liber 551
Bazine acoperite 5i In aer liber 552
Saune 554
Sali pentru joeuri mecanice 557

Aziluri de batrini . centre de batrini
Aziluri de batrlni

600

Biserici . muzee . sinagogi . moschei
Biserici Orgi Clopote, clopotnite Sinagogi . . . . . . . . . . . Moschei Muzee Exemple internationale Exemple germane ....... ....

.

603
605
607
608
609
610
612
613

Cimitire
Crematorii Cimitire .

614
615

Protectia la incendiu
616
617
618
619
620
621
624
625
628
631

Spitale' cabinete medicale .
constructii pentru persoane cu handicap

Cabinete medicale Centre medicale . Constructii pentru persoane cu handicap Constructii pentru persoane cu handicap, locuinta Spatiul vital fara obstacole Spitale - generalitati Managementul proiectului Forme de constructie . . . . . . . . Dimensionare Coridoare, usi, scari, ascensoare Blocuri operatorii Blocuri operatorii, Incaperi principale Supravegherea post-operatorie a pacientilor Operatii, masuri de securitate Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statiile de terapie intensiva Zona de tratament Zona de tratament - obstetrica

Prevenirea incendiilor . Instalatii de semnalizare a incendiului . . . Instalatii de sprinklere Instalatii de stingere cu pulverizare de apa
instalatii de stingere a focului cu CO 2 Instalatii de stingere cu pulbere,
instalatii de stingere cu spuma Instalatii de aspiratie a fumului si caldurii Conducte de apa de stingere,
lnchiderile de protectie la foe 558
Inchiderile In peretii puturilor de ascensor F 90 559
Comportamentulla incendiu al materialelor si
560
elementelor de constructie _ 561
Pereti rezistenti la incendiu

563
564
565
567
569
571
572
573
574
575
576

577

Masuri . greutati . norme
Unitati de masura si greutate 632
Raportul unitatilor de masura germane tata de eele engle­ zesti 633
Transformarea unitatilor de masura englezesti In
milimetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 634
Incarcari permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

Bibliografie

.

.

642
652

578
582
Index

EXPLICAREA SIMBOLURILOR ~I A PRESCURTARILOR
Preaeurtari tI almboluri
in plan un
DIN 1356

Unit. mllsurll, prescurtllrl
DIN 1301

Alfabetul grecesc

Ankl Anr

-Gdr
• Ole

Garderoba. Oltciu Depozltare 8am Bjblioled! PardoseaJa 8alcon

A.GI. BauNVQ .. BEL ., M.A.

Uniunaa de MuncA Constr. Industriale Reglem. ref. Ia utiliz. dadirilor Manualul arhilecturui Manualul reglem. in construC\ii Reglem. fal. la CQn\ract. execu\lel Reg!am. in conslr. model Reglem. in construC\ii .. rosp. rospoctiv Deul5Che Indus,rio·Normen ..
Normele industriale germane

10 cm 12 mm (dim ens. { sussint mm)
Ifdm

A

(L

(a)
(g)

Alta Gama Delta Epsilon Zeta

Il

Ar

1\

(b) Bela

a
8ch
Bd
alk

• Dep .b

ml - metri liniari
toli englezesti picioare eng1ezesti

aOl

r y
E
f

• al
• Po
.81c

voa
MBO

Do il (d) (e)

so
bzw.
DIN

H sau h

Sr

o
Do
Dga
Dr Du

.sv

I~p. r.orvrlOfl

B sau b FI
h

H sau h . inallime sau cota I . talime sau tat de

Z 1; (z)

II '1 (e) Eta
(-) II (lh) Tela

S - suprafata

ora
secunda sau la fiecare sec. toale indicatiile in grade ­ in Celsius (K) energie cant. cald. - cantitate caldura putere presiune 2 grade, 3 minute, { 4 sec. diviz. in 360 de grade procente, din sUla, sutime la mie, din mie, miime diametru MS - muchia superioara MSP - muchia sup. a pardoselii MSS . muchia sup. a sinei scara per (de ex. 11m ~ tone pe metru) ON - dlametru nominal

I

I

(I)

Iota Kapa Lambda

Min sau min minut sau la fiecare minut

Mansarda.

Ell LNA erw entspr.

... 81. .. Tun

Electric Tevi scurgero usoara fara innMlfl de doril

.Ap
• HI .Du .. Dna

S sau s
12°

K " (k) 1\ A (I)

AcoperiS plantat
Hoi

Mil (m) Miu N v (n) Niu
~ ~

DuS

.. coresp. corespunzalor
.. $.urm.
~i

0,
Eg
Ell

lncAp. doamnei
Parter pann\i

J

(x)
(0)

Xi Omikron Pi Ro Sigma Tau Ipsllon

urmaWarele

.p

ggL (gegl.. ggls.) .. dad esla cazul IBA S. Stud UBA UVV
E

WS
N
Pa

o ()
II
]I

(p)

ICI

Dis!. ifllre axe (inlerax) clad. indus!. "" 2.50 Pagina Siudent, student:. olSI. inlra axe (interax) clad., adapDsl. .1.25 Prescnptie raf. la prevanirea accidenlelor imago nr. 1 vezi 8ibliografie
Oe'lrba li
Femei

_51 • Cro

Sulragerie Coridor Qaspeli SpallU verde Garaj il"lCAp. domnului

- pag • 5\00. .. leA .. PA

!' P (r)

2°3'4"
% sau vH

L (} (5)
T
T

.Oa

(I)

Y

l'

(y)

<I> <\! (I)

Fi

o
OK

X X (ch) Chi 'I' 'I' (ps) Psi () r" (0) Omega

• icz

lndlZlr9

.a
Ke
Kg

Budllflrie

FO
SO

_Pv
-5
_ Dh
• Crb Subsol Oop. haino Oep. carbuni
Hoc;hw.
to

Nam

N:vBI apa mare Nive' apt'lledUS Ni... el
a~

M
I
NW

KI
Ko Kr

Niodrw.
HH$,

.. NaT
_ NaM

maxIm

- Pgj
.. Cop

Ponbagai
i~p. copii

DV EDV

.. PrO .. PAD • i.m.

Pralucrarea d<llelor PrelucrarBa aulomala a dalelor in medlo/cenlru circa, apfOl:.imatw

Simbolurl matematlce
>
~

Clfre romane
I
~

K,
M

.. ona
.. Mz ,. NS
5

mai mare decil mai mare sau egal cu mai mic decit mai mic sau egal cu suma de unghi sinus cosinus tangenta cotangenta in medie sau in centru ega I identic cu nu egal cu aproape egal cu aproximativ r in jur de

1

inc"'p. bona

i.M.

M,
N

il"lCAp. muzi~
Ni$a Etaj porgola Parcare Dulap Oormilor Loc sedare

II
III

~
~

2
3

ca.
dgl.

.. eta

<

.. asem. asemenea .. eviL e....enlual conform

os
PC
Pd

E

;a

IV

~

4

oVlI
gem.

.. Pgt

.. conI.

L

V
VI VII VIII
IX

=

5
G 7 8
9

• Spc '" DIp ... Drm
to

l.AUg. reI.

.. in.gon 1n general .. rei
'" ....j.

·r
sin cos Ian clg

=
~ ~ ~

(elatr.,. vezijos
compar~

Ls

vgl. vorh. usw.

"" compo .. axis!.

cu

X

~

10
15

Sk So
Sp Spl

• 5ct
• Fiu
=

Secr.'ar(a)
Fiu Camara Chiuveta Cam. Joaca. Parcaj subleran
Fiica.

a)(lslenl

,. $.am.d. Si asa mal departe UnlLJn. ,ngineiilor de inslal electrice germani d<lcA e cazul .. spec. .. v.s. specifiC vazl sus aS3numilul ,. bibr. Bibliogralle $1 similar
c

Cm

VDE
u. U.

*

00

XV ~

C~
CL

100
150

'" Chv
a

S,
Tg
To

CC
CCC CD
D ~

CJ

spez.
s.o,
50g

200 300
400

.. Pes
.. Fi
0:

congruent similar (si pentru repelarea cuvintului) inlinit paralel cu egal ~i paralel cu nu identic cu ori, inmul~t cu

500
600

Tr

Tr

Terasa inc.'"lp, ceai Vest/bul
C~mar~

lit.
u.A.

T,
Vr
Vrr

.. ici .. Vb .. Cam • Spl
-WC

DC ~

DCC

UV
HaD.
RT
ele.
aq.

UV

Ullravlolele Reg1em. in constr. in Hossa

~

700
800

DCCC ~ CM ~

900
1000

Wa
WC

Sp~Jalorlo

- parle inc. .. elc. .. ochi.....

parte do incapere

M

WC

sl asa mai departa ectwalent Spalli de slallonara indelungattl a oamendor ProceflluVgradul de ocuparo a teranului Coefieientur/gradul de ulilizare a terenLJlui Vol. conslr. rap. la supra!. parcelei Plan urbanlslic intjl\lmea la cornisa lana prod. manulact. lona indLJSlnaJa

MCMLX ~ 1960

WI

.. WI
.. Sr .. Spa
a

W,ndfang Sora Spa\lu a$\eplar8 incAp. gosped. Camertj de Zl Camera

Wg
Wr WI

R.z,d.
A.... M.

i I
• POT
·CUT

I
J.. V

impartit prin perpendicular volum unghi steric radacina din
cre~tere finila

ig

GRZ GFZ SMZ
BP

W,

" Cz .. Cam

Z,

.. V constr. .. Plan urb. - H cOrfllSa

Imagini compalibile CU CAD pe CD·ROM·ul Neuferl,

AccBS secundar Scara Ascensor
NORD

FH

GE

.. Z. manu!.
'" lana indo

congruent
[:,

lriunghi

,

GI

ii
j.j,

in aceiasi sens, paralel in sens contrar, para lei

Manualul arliilcclului­ proicctul gCill~(al

k :-0' {m'-'K/W) rezistenta la Iransmlsla termles..--I _I 1- L IdB) reducerea nivelulul de zgomol = 1 kealim:2h K = 1 kg/m 3 ~ =1. de cald) Nm Wh .8598 m'K'W i ViM ~ a (dB) IdB) valoarea de imbunatatlre a suportulul d=e:.(~P-=a~) IPa) Ig) (g) (%. R' Izolani ionice (sunet transmls pnn aen in (abarator 1 N ~< 1 s x 1 m 2 valoarea medre a lzolarii fonice (sunet transmls prin aer. ~ I Mar/mea de baz8._-_-_-_"(m"2_:Kc.on) (imp.e (milion) un/tate unitate unitate unitate (deomledeop) (centi) m (mili) (micro) (nano) p (pIca) (femto) (atto) = 11100 = 10= 10-' 3 unitate (a m..::e~ _ _ Puterea icurent e\..\:.:.::te.a___________ _ prGslunea (partiala.:-a..98 Bar = 100000 Pa ~ 100000 N m grad CelSIUS {dOa" ca sca\ade temperatura) :! ~c Kelvin· secunda Watt ~ Joule ora Watt ~ 3.u::ri_'. '_ t.'U"'n"e::. Lt/.te"..::ea"".:...gl grosrmea echlvalenta a stratulul de asr (reziSlenta 13. rz-­ ('. Gurent cald.·-.. s kg -­ k (kilo) h (hecto) = 10 3 = 10- 9 = 100 ~ 10 = 10-'2 = 10= 10 15 '8 da(decal d (deCl) termO~inamjCa) ! I = 1110 Icandeia ~ cd mol I radialia la solidilicarea platlnei II I lumlnoasa I I Pentru desemnarea unw multlplu zecima\ nu se po ate utihza dedt un singuf prefix 1.a parte) (imp la 1 mil.'63 ' I =00 r_1_:~.l valoarea IzoltHii lonlce a constructlel (sLnet IransmlS 1 rad x 1 S2 = 1 Nsm 2 = 1 rad Sl (= 1 rad/sl 1 A Y 1 s = 1 As = 1 C 1 As/V ~ 1 C:V = 1 F prrn aer) LSM valoarea prote8\lei fonlce (a sunetul transmis pnn aer (j) _I Exemple de unitati 51 denvate intre unitatile de baza Sl unitatile denvate cu denumiTi proprii ~_ _ (~_ _ niVeIUI normat pentru zgomotu~.. Cant. Watl-ul poate fl oenumit $1 voltampere puterea electnca reactlva Var (ver).dB) ® Denumirile si simbolurile un or unMitl 51 derivate modului de elastlcitate dinamlca rigiditate dlnamlca va~oarea R Rrt .6 KJ kilowattul ::: 10' Wh Watt Watt Lucrul mecanlcl (Energla.i b) Proteclie tonicA ~i_".8 i i I I a) Izolalle tennlcA Simbol Unitate Semnltlcatl8 (in paranteza.~ Rezistenta la permeabilitatea termlcal!'\~ 1 m'h K!kcal CoefiClentul de conouctlVl1ate termlea i.unlta1i 51 denvate" intre un:tatl!e de baza _ _~ Coulomb 1 C ~ ~ _ _I_-"._d:':'a ~ 1 1m = 1 cd sr 1W 1 Wb 1J s = 1 Im/m' ~ 1 kg =1 Vs 1N mis' I I I I (~ 1---'1 r 'I fqe f.::u valoarea protectlei lonlce la zqomotul de 'Impact masura de absorb .. U 1 .163 W'm'K A _...e.163 I 'W 1. -"p"re"'s::.3 (= 1 kg'm 3 ) "1 m "1 m 15-' = "1 m:' 5.ca speclllc" _ ~~ -­ o ~ prev13zut dm 1975 Transtormarea unltatilor de baza ~ __JYJh 1 m3 K} (1 "K) (rnK) coellclentul capacltalll de lnmagaz1nare a caIOurll coeflclentul de dliatare IInlara coeflclentul de dlSlantare _ 1 m' m = 1 m 2 1 kg 1m 1 m' 1 S-1 "" 1m S-l (= 1 m.J..s) I ~ ® Exemple de .:::..-1 W'A = (W/mK) (W/mK) Joule Lumen Lux Newton 1J 1 tx = 1 Nm ~ 1 Ws 1 V f---:P---~(~/k~W=h).163 WI m ~ K H 1m 2 ) -1 ~ Valoarea de transmisle term/ea Valoarea de transfer lermle DenSl1atea bruta Greuratea de ealcu! Rezistenta la preslune k = 1 kcalim'h K (I 1..:::a"'n::la'__ ---I .. Vs!A ::: Siemens 15 (1 lSI = l.. IDenumirea ! 51mbol I unitatjj de baza l 1 Lunglme 1 Deflnltie bazata pe lunglmea de unda a radiallel de cnpton Unitatj 51 cuprinse In defln\t\e NORME DE BAZA UNITATI81 Systeme Internationale d'Unites - \metru kilogram ! m kg s A ..z::o. frecventa Ilmlta frecventa de La Indlcarea puterll electnce aparente.'Sj ! 1 m' 1 5 .a::_r.._e~u::_n.. >: 1 S-2 ~ 1 kg m s" 1= 1 kg mis-') ~_---..a "(m"2--. la 1 biliard) (imp.secunda I lamper I i i i I I I prototlp I Internallonal i ­ ­ kg. Im 2K/W·cm) coefrclentul rezistenter termlce IWh'kgK) capacltatea term. semnillcatia antenoara) _~ Presiune temperatura Temperatura I I I \ CC.v=en__'t:':'a_.~o::_n...::..l_"W"I_ _r-._e~rm='c.1 {::: 1 m 2 . 1 Hz = 1 5. a vaporllor canlilatea de vaporl cantitatea de ap~ condensata umiditatea relatlva a aerulul _ _ ~ 1 kg' 1 m. (Hz') (Hz' ~f'-'re. de perm la rezlstenta (a aduzla vaponlor lactorul de st"'ra=t lactorul stralurrlor de aer vap~ Farad Henry Hertz 1 1F 1h ~ 1 As!V 1 Pa 1 1 Nm e I = . 1 kg m/s 2 Pascal = I i Faria 9...p::.::a"'s:cu_n_e"'tu_'u_" suprafata eehlvalenta de absorbtle asunelulu_i --'r"::a~z':'a"::d"'e-'-re':'v:._Id:. m.. rez.'e=__ = 1 keal/m hK = 1. dlfuzle) ~ coeficientul de permeabilrtate 13 vapor! (val. 2 ::: 1 m S-2 (= 1 m/s?) I ~ I f Pc g" g. Pa ! bar 1 NI m? 133.K~I:.._ Eo"" 5' (N/cm 2 ) (Nlcm 3 ) (dB) (dB) (dB) I.:a:".3 = 1 kg m. la 1 miJiard) (imp. _v"... kWh coeflcientul de transmlSI8 termlca (valoarea de Iransm_l~ = metrul 3.3 0.pact ~_.W .) : W 73~163 I ~ 1. K) Pa .e_"tu_=1 c.ta".rm~""c:..rc.._ _--"Im"'--) '::::u::ng"'i::m"e"::a--'d.r_ _~"im".1 N/mm 2 ® 2 Simboluri frzlee in slstemul 51 ® ----Transforl1area valorilor tabelare in noile unitatl de masura .. ­ kg... ­ : \ 2 Masa 3 Timp . Ws. la 1 billon' (imp.r1~1 .7 Cantitatea de Imol masa moleculara substanta I @ Multlpli si submultlpli zecimali ai unltatilor G) Unltati de baza 51 Marime de masurat Lunglme Supralata Volum Masa Unitatea in sistemul International Isistemul SI).e_z_is". s T (tera) ~ 10" m I de cesiu I perioaea radlal181 Prefixele si simbolurile acestora sint: umtafe (billon) unltate (miliard) unlta.) I c_oe_f_lclentul de re:'lstenta la dillme (tauorul de fEZlsl !a ~~ I 1 As Ohm Pascal 1 n = 1 V'A ~ U'd tem) (glm 2hPa) (m<'hPa.01 kN'm 3 = 1 kp/cm' =0.a...:... ~0.___-----------------­ .n.'"a"'nS"'e:...1 .c ..6 MJ Newton 1 10 4. prevazu' din 1978 metru metrul palrat metrul cub Factor de ~ransformare 1m 1 ! m2 m 3 kg N kilogramUI Newton::.186 1..lo". Weber-ul secunda volt (Vs). ("H Z"' .163Wm'K = 1 kg'm-' 1 kp!m 3 ~ 0.1 Tesla Volt Watt Weber T . la 1 tnllard) 4 ~nlensitatea curentulu! ! tort a electrodlnamica\ intra doi conductori G (giga) M (mega) = 10 9 = 10' electnc 5 Temperatura i kelvin It""""" 6 Inlensltatea ~ctul tripJu I al apel i ! I .:e"-rb=e::_r:-at...._ ___'p::..tlc.:.

liind valabil: 1 K • 1 'C = 1 grd 'F 'A - Blocuri pllne din belon usor DIN 18152 (edill" 4.73) Beton usor cu alcaluin po­ LB LB LB LB LB LB 10 15 25 35 45 55 B 45 B 55 gon grad centesimal 9 minut centesimal a sec.852hmlh i MZ 4 Mz6 Mz8 Mz12 Mz 20 Mz28 Mz 39 c-----­ Acceleralla Kllomelri pe ora kmih CM:trnid:t rezisltlnl.991 --~-~~- ZWT \ ZWT lZWT ZWT 12 18 24 38 --_.1 pd pi zll d' dyn p kp Mp kg I livra germana chintal chintal dublu Fona lana gravita- lionala 19. Suprala\a terenurilor Volum Melru patral m' Ar Heclar Metru cub m' L1lru I.5 kg 1 ztr = 50 kg ldz = 100kg 1 N = 1 kgimls' = 1 Wslm = 1 Jim 1 dyn = 1 9 cmls' = 10'" N 1P = 9. = 9i.. !609. 10' J = 3.2960 ._-_.lowall ora NI mm' kp/cm 2 1 kp/cm' • 0.80) m Kilogram ririi) englez.65 N 1 kg = 9. termodinamica. la patral 1 Gal = 1 cmls' = 10-'mls' Caramida de gresie calcar DIN 106 (edilla 9.. flux de energlB --~--- M.852km sm LB 2 roase in vrac pen1ru perc\i ~232 (edllia 9.Normallvul penlru beton usor 51 beton armol U50r cu alcaluiri inchise') (edilia 6.87) cal putere·or.76) Blocuri din BCA DIN 4165 (edll~~1196) BCA DIN 4223 iedltia 7.3.1 erg Canl.2000) a ha 1 a = 10'm' 1 ha= 10~m:Z Z 25 Z 35 Z 45 Z 55 _.65 N Blocuri penlru Zld~rie Si caramida pentru cos uri neancorate DIN 1075 (edqla481) F Newton N dina gram-lana kilogram-lana tona-tona kilogram-lana ton a-lana Rz 12 As 12 Rz 20 Rs 20 R 28 R 39 HSV6 HSV12 HSV 20 HSV 28 G2 G4 G6 GB 3. de limp.8 h = 31. I--­ T II MJ sau Intervalul $i dilerenla de lemperatura. Celsius.y Aadiant rad de 360' Grad Minul Secunda Gon unghi drepl L grad sexagesimal f-g-f-~o-~-0-4-5-(e-d-r1-ia-7-'-I20~-0-1-)-=~ ~: 15 B 25 B 35 r-------------.58) -~--_.~~--- Liant de anhidril DIN 4208 (edllia 4..6 .80665 ..6kmill 1kn = I smlh " 1.m mm em dm km 101 (inch) picior (1001) bral [latham) mila (mile) mMmarina. Masa: groutolea (ca rewHat al cinta- secunda. 57.97) Otel·belOn DIN 488 parteo 1 ~984L V V. centesimala cc Lungime I Metru m Micrometru Milimelru Centimetru Oecimerru Kllometru Supralala.l0 kg .64780' 10' J 1 erg = 10-' J 11 cal=4. perioadei..ri)e penlru materialele de construclle cu modlllc<trea dp!ml!ill'l rezistontei in divlzluni de 5% 3 .. NORME DE BAZA UNrTAll 51 .340 BS1420 ' 500 __ BSI5001550 Secunda s Minutul Ora . in 1 in = 25.'"J. de inca". energia Newton pe metru patral Nlm' Newton pe milimetru­ palral J K._..4mm 1 ft.3 GB4. 10-' N 1 kp = 9. Ciment DIN 1164 ponea I (edllia 1 1.662 gon 1 pia. j noui1 MZ2 resc.~-------' Tensiunea meca· u nica.87) Blocu(l cu golu" Sl blocu" cu galuri T din beton cu alctlluire ---_.48cm ft fathom llathom • 1. [IJ Ma. ­ grad Fahrenheil in ecuatii se ulilizeaza II.6 MJ 1 PSh = 2..q lala sect. 1 oR ~ grad Reaumur 5/.. de rota lie..557' 10's AB 5 AB 12 AB 20 BSt 220. ' 1 pd = 0..."C C~r~mid~ penlru plonseo Si !Inrs"e" pmo\llor DIN 4159 (ed'I. 1 mlm. 1 m3 in Slare narmatA cbm = 1 m' 1 min = 60 s 1h=60min=3600s 1 d = 24 h = 86400 s 1 a = 8765._--~-- G) UnHali SI 5i unitali legale (exlras pentru domeniul conslruC\iilor) o M\ PrescurtJ. 1 pla/400 = • n/200 rad 1 c = 10-'gon 1 cc = (10-') c .63.a 10. $i clinclleT DIN 105 porleo " 3a (edllia 5.80665 N 1 Mp = 9806. -- inchis~ DIN 18153 (edilla 989) _._-~~~--- Ml 5:~ Mz 66 KSV KSV KSV KSV 6 12 20 28 gra"itationa1a.0980665 Nlmm' kp/mm 1 kplmm' = 9.84) .4 LLB 4 LLB 6 LLBI2 Hbl2 11014 Hbl6 V2 V4 V6 V12 HD 4 HD 6 G Blocuri pllne dIn zgura de turnal DIN 398 (edilia 6.Unltlltl de mllsurll in constructll Introducerea legala a unita\ilor SI s-a desfa~urat continuu intre 1974 ~i 1977.67 OR = 4/s e. -.10-' gon Oenumire Oenumlre Oenumire -- bol Unghi plan «._.80665 N 1 1= 9806.. rezisten\i1 Lucru\ mecanic.. Aeaumur "1: I 1 PS • 0.'Ak lOR = '19 K ij = T. temp.87) LB 5 L~ __. interval 11"" 1 dm 3 • lO-3 m3 t Nm 3 . Viteza de turalie Vltoza n v q Secunda reciproci1 Molfi pe secunda 'Metri pe Ro!atii pe s r/min AOlalii pe mrn nod Uls Ulmin kn Gal 1 mis .E Joule Caramlda cu goluri kWh din beton usor Car~mida cu goluri din bel on usor DIN 18 151 (edilio 9.80665 J 1 W = 1 Jls cal putere grad Kelvin grad Rankine PS oK W.459.163'10-'Wh 1 kp m • 9.828Bm mil 1 mil. hT II. de caldura 0 Mom. 2 n rad 1" = 1/4pta = (n/2) rad l' = 1"/90 = 1 pla/360 = :tl180 rad l' = 1'/60 1"= 1'160= 1'13600 19on = 1 q = 1"/100.. P melri = 1 N mls = 1 kg m'ls' Temperalura. 0"_ temperatura Fahrenheit. durata min h d a liua Anul 2 ® Prescurti1rile penlru malenalele de construc\ie in raport cu delini\ia rezislentei Frecventa Indicele f Hertz Hz 1 Hz = l/s Ja indicarea frecventeror in ecuatii de marime w= 2 r caramida DIN 105 (edilia 8 891 DIN 105 panea a 2·a (edilla 889) p. 10-' kg 11= 1 Mg.80665 Nlmm' 1 J= 1 Nm= 1 Ws= 10'erg 1 kWh = 3.344m 1sm = 1. m-a~ w=2xn lis" Vs = Uls rls I secunda Turatia.Belon usor (vezi .rimea Sim. M Joule J Nm J W calorie kilogram lana· Melri Newlon sau Joule Wall PSh erg cal kpm Mom. transv.1888J= 1. Melru cub Nm' cbm Velum normat Timp.73549675 kW Gradul Celsius 'C 'C grad 10K= 1K 'A.supra­ A. 0 + 32 = 9i.n. Pulerea. Pulsalia Vileza unghiular~ w w Secunda reciproca Radiant prin lis radls lis Rotalii pe s ROlalii pe min mls mis' Gal kg Gram Tona g t ljvr~ x. 30.45359237 kg 1 pt = 0. lemp. I I Melru cub norm.15K grd 60 = 6 T. De la 1 ianuarie 1978 este valabil sistemul de masuri interna\ional cu unita\i SI (SI = Systeme Internationale d'Unites).To To = 273. T. bol Unilalea Sl I~ni\atelegata Sim~ Unitale Sim· bol pia anterioar~ Rela\ie Sim­ bol 1 rad.

E eea mal mare -Iatlme a Imaglnli 167- . Porstmann din suprafata de 1 m'. atunci aceste foi sint mai mici dedt formatele normate dar in schimb coperta Ie depaseste corespunzator. (Institutul German pentru normare) Berlin Formatele norm ate constituie in prezent 0 baza pentru conform area mobilierului de blrouri. 1 f---..4999 Sursa: DIN Deutsches Institut fUr Normung e. Latimea copertei este determinata de procedura de legare.':"'. 594 420 297' 210. "..'. 1000 707 500 353 250 917 648 '. 52 88 / 62. a hir!. InL).189 m x .2 ~ @ Lungimea laturii x = 0. r.pall In' a II'" (Jum marg . modul in care este conceput planul.~ ! 'C 31 26 18 22 15 > I I 12 13 Seril supl1mentare @ I--~ormat S. 485 ' 1~ 917 648 I I 1 841 594 420 297 210 148 105 74 52 I I I r-. doua spalturi . C4' 1'2 C4 I etc -I Formate alung. 250 > 176. in cazul mar­ ginii perforate. Formatele normate au fost stabilite de dr. pa­ tru sau opt a formatelor princ!pale (plicuri. y =1 Formatul primar (dreptunghiul cu suprafata de 1m' si lungimile de laturi mentionate anterior) formeaza baza pentru seriile de formate. i---­ 4 I 2 324 " 229 ' 162 15 148 ~ 16-----.tab" adica au la margi­ nea superioara 0 extensie necesara clasificarii. !------210 . r--T-­ T xJ2 " " "~L:? " ". normele de mal SUS"- Pentru oghnda zatulul 51 latlmile de Imagine ale formatu\ui normal A4 sin\ @ .-0-5- i25--. (marg.ndoSi. ~up. etichete.~1 ~ ::: ~ i 229 0 i I 7 8 9 74. inaltimea copertei trebUie sa corespunda exact formatului normat ~ @.. Pentru latime trebuie alese pe cit posibil dimensiuni din cele 3 serii de formate A.. eea mal mare latlme a mag un :.. La rindullui.. Blocnotesurile si copierele au formate normate exacte.1_--. C ~ (J) DIN 821..'2 f. C sint prevazute pentru dimensiuni de hirtie dependente.ro ~ " Olstanta dintre spa!turi Biocnotesufi. Seria de formate A se obtine prin divizarea (.­ ""'T O! 'Vi" 8t eea mal mare latlme a Imaglnll ~ 5 '~ .injumatatirea") sau dublarea formatului primar ~ CD + @. Foile de indosanat.476. mapele. Cartile brosate taiate si revistele au exact formatul normal. Formatele seriei C sint mediiIe geometrice pentru serille A si B ~ @. in consecinta.x I := . plicuri..marg marg ext a hlrt (marg later 1 etalon '----_ _---"Iii Margine rnfenoara ~rg.':===~. a hirl. Daca la legare este necesara 0 taiere suplimentara. sup.u 84_1_'_1_'_8~9_-----.. aceste foi sint mai mici decit formatele normate cu exact dimensiunea acestei margini ~ ®. 1/8 A7: . etalon 81 16 27 20 I 30 14 25 19 28 r.--J 114-_-~ 81 i ®+@ Fisele de cartoteca fara extensie corespund exact formatului nor­ mal.). Imarg.114 x 324 I Optlme long..) ~ -----!-----­ I . EI a divizat conform raportului intre laturi: x : y = . 38 551/2 167 247 5 167 i -250 171 55 1 37 18 I . 44 125 88 62 44 31 22 __ 81 57 I ~. B. conform DIN 826. Formatele alungite se obtin prin divizarea longitudlnala in dOUEl. foi de indosariat si mape ~ Formatele serie! B sint formatele mediei geometrice ale formatelor din seria A. elalon ~'. In CIcero In (mm] / ' I . :nf.. 37 / 26 '8 '-----i --. biblorafturile sint mai late decit forma­ tele normate cu dlmensiunea necesara indosarierii. y '-__-'-:_.829. f.V.'> I~ $ I~ I cea mar mare latime a ..7-6----~. Jum. cunoasterea exacta a formatelor DIN este extrem de importanta pentru proiectant. desene etc. sup.:::===::::. y 1_0_00 _"_1_4 _ 1 707 500' 353. cop1ere <) i' / " .~ 0 Uitimea oglin2ii zatului Inaltlmea ogllnzi! zatuiUl If Em'! \ltlll de coloana) 37 . eta!on ® 4 Can I brosate.' Lmarg.mbol : mm ] i ~OngiL_~ A7 1:2 A~05 x 297 I 1 StertlonglL A4 : 114 A~ 52 x 2~ 9 x 105 . Fisele cu extensie sint mai mari cu un . de ex.>:/2 ­ /. Seriile suplimentare B. 10ngl1.x -----I (J) - ® Formate pr1mare Formal clasa Sena A Sena B Sena C ~ c.. -­ "­ NORME DE BAZA DIN 198.· II I" I •• T y..841 m Lungimea laturii y = 1./ . I ~.te 118118 1/4 ® 1/2A4 N" ® (2) Formate alunglle A4 B'blioratt de indosanere ® <Q lD f---LaL oglinZi l Mar9. acesta determina intr-o oareca­ re masura.j1\ tal ate ~ valablle.mag .

.t~eltAll pe lIecere Islur6 declt Dseen orlglns/tAlel ~I cople DIN 824.1250. dinlr-un unic suI. 2.11(11d. $trailurile rezultate se pliaza incepind cu latura b Pentru intarirea marginii de perlorare ~i indDsariere. Penlru compensare. :f\_AllI 16 12 12 8 Num.re plr.~ l. 4.5 em.!:: 20~1 .. G) ---­ De~en norrrwl DIN AO DINA! DINA2 DIN A3 DINA4 DINA5 Dlmens. Decupaj DIN A2 . sa lie perforat sau in­ dosarial numai cimpul din stinga ios. la formatele A4 .J f. pe ~antier. DIN A5 Decupaj DIN A4 ® a b OlvizJ.~ Dimens. calc 1 500. parlea care nu se desface la pliere va Ii pli­ ata la jumatate ~i astfel partea de desen cu zona de text va ajun­ ge deasupra. la\imea sulului lrebuie sa fie de 900 mm. @. dupa reducerea cu pliullat de 21 em. DIN Al' DINAD G iTF:"':~ - 8~ . 5.297 148'210 Formal: 1. _ Dlmensiuni DIN A2' DIN At· DIN AD I-. Prin respectarea indicatiilor de mai sus este posibila plierea loilor de orice dimensiune. la convorbiri. '. in cawl in care.A6 = La desenele mai mici este permisa 0 margine de indosariere de 25 mm care reduce supralata util!'! a rormatului. pe spalele partii de desen perforate. lrebuie sa poat!'! Ii obtinute loate formalele cu excep\ia formalului AO. lungimea rezultala nu este multiplu par .--.900 mm) pentru hirtie de copiatoare 650. La inceputul procesului de pliere trebuie mentinuta intotdeauna latimea de 21 em (primul pliu) si anume prin a~ezarea unui ~ab· Ion de 21 x 29. Desenul va Ii pliat in continuare spre stinga. 1. la desenul complet pliat. IO~lIe mm ® Dimensiuni de loi A II~'~~~ o L.0.1 880x. Din latimile uzuale de suluri de hirtie pot Ii utilizate penlru seria A: pentru hirtie de desen. rc:-:-. de fai conI.1la ----­ mm Ilnll. ..420 240x330 165x240 210. Desenul original sau copia taiale lrebuie sa co­ respunda formatelor din seria A -.III 2 20 I 1 "' a I I I Decupaj DIN A3 ~'- -t I Zonl text l!:~ Dimensiunea DIN A3 . la 0 latillle de 18. formatele alunglte pot fi obtinute prin insirui­ rea mai multor bucati de aceea~i lorma sau de forme invecinate din seria de formate. Incepind cu latura a. Normele de desen Dlstanta a dlntre zona rezervata textulu1lill margine este la rormatele AO .5 x 29. marcat cu 0 cruce. .841 420x594 330x450 297.5 em.::·····'" . CD 0 .2.7 em. Formatele alungite trebuie pliate in acelasi sens. cu un ~ablon de 18.660. se poate lipi un carton format A5 = 14. la transmi­ tere ~i la arhivare.@. I I r I. Pentru indosarierea in bibliorafturi a formate lor A4 desenele trebu­ ie pliale in modul urmalor . 476 -­ f-­ a Zone de lext ~I numerotare a u~ureaz!'! munca arhitectului in ceea ce prive~te ordonarea desenelor in atelier. 3. (}) rr=-'.230 625x880 450x625 841x1189 594.NORME DE BAZA DESENE fr 0ele dt. 900.8 x 21 em..'hul cimpunlor egale Ja d:mensiunea A2 8 6 I6 I 8 I A3 I A4 4 4 ® Dimenslunea DIN A4 CD Divizarea in cimpuri (palrale) DINA2 (N ® Dimensiuni de pliuri $i scheme de pllere 5 . DIN 476 sena A brul~ Formal: loale neli'JI. _ .8 em. 6 etc..al dimensiunii de 18.: _ _ . desen nel61s16 tu l~_~CJ~ ~s~r.. atunci la\imea ramasa se pliaza la jumatate. =. 1 560 ITlm (din care deriva 250... 4. Zona rezervata textului lrebuie sa se afle mereu deasupra si in pozitie corecta. in caw I in care. incepind din C se repliaza 0 portiune triunghiulara (pliul al 2-lea) astfel incH. .1200 mm.' in mod exceptional. _ .A3 = 10 mm 5 mm.

paglnlle 1 . Notatl! ale oticiului de supraveghere in constructii a) ref.~ -13 .00< Indicativele de incl. desenul mai cuprinde' Scara 1 ~~ Fundalll Disp..00 ~ ~ :. 1:10000. 1:2 500. 1:5000.. sectiune..69 ?r. tara sa intoarca desenul.IIAtlmea lreplelor de scara se indica in lungul axei de circulatle . 1:200..:: 7 ~ iI .1:5. 823.lndicatii referitoare la tipul de desen (schitil...1352 und 1356) ~ pag.. cea a contratreplei deasupra (. in ordine altabelica. S8 indica peste 101 $i In mm. 16.0 1 '\ = diamelru.lndicatil referitoare la tipul cladirii reprezentate sau reteri­ toare la piesele desenate (plan de situatie. proiect etc. .9:1 Toate eDtele S8 refera la constructla la fO$U (grosimi de zjduril La reprezentarile cladlnlor supraterane...ncipala a desenulUI trebuie rndlcata cu caraetere mari.pag. Eventual numele (semnatura) antreprenorului general 5... Raportul intre inAltlmea . @ in zona de text. - l I '0 ro @-t 0 ~-- in planurl .:. inal. COTE ~I ALTE INSCRIP'Tl1 Icontorm DIN 406. 36.. desenul tre­ buie sa contina si indicarea nordului.. . 55 (~pag..ea deasupra. + 2.:?f:i::v:.3.. :. Toate cotele din cvadrantul drept al imaginil.. Instalatlile de gaze sub presiune $1 ghenele de ventilatle se coteaza la finit $i pnn tractli (Iatlme/lun­ glme).1 :20. mai nou ins. marginea din stinga trebule lasata Iibera de text si desene pe a lalime de 5 cm..75 :.perl S8 seriU in lnteriorul unui cere Suprafetele incAperllor in m' se scriu intr-un patrat sau dreptunghi ~ Linlile de seCfiune In planur.urlle de fum. Obiectele trebuie reprezentate la seara: dimensiunile pentru \. plan. :.1 :250.. re(e fitnd sense in sensulin care se face vederea.: ..0. dlmensiunile sub 1 m S8 Indica de oblcei in em.. in forma: la1Ime/inaftime. 15.pag. poz!tlonarea clfrelor lrebu.dlmensiunea Ireptel de­ desubt. Pe cit posibil trebuie alese numai urmatoarele scari de re­ prezentare: T 1625 1375 pentru desenele clad!rii 1:1. Numele (semnatura) comanditarului 2. la veriflcan b) ref.1'I- L 6250 6250 525a --t f-----­ -11­ 6 · . Dlmensiunile Indicate sint la rosu . perspectivil etc. 1:1000. 1:10.tmea libera dedesubt zero Exemplu de cot are normata a unui plan neregulat. in lungul axel mediane -Iatirr.25 .1 :50.i In aceasta carte.:. :.) Zona de text ' '111 I 3.. celelalte cu caractere mlci: aces tea din urna trebul€ repetate in dreptul reprezentarilor in cauza. 8). pentru planun de sl!uatie 1:500. capnonlor Plan de situatie 1.­ (2) Cotarea 'lnaltlmilor in sectllml ® ® .•. Eventual numele (semnatura) sefului de proiect 4. 8).1 :100. 1:2. la aVlzare CD ® Pagrnarea adecvata a unul desen 10 I I I II I I I S 10 20 30 40 I I SCARI DE REPREZENTARE (contorm DIN 825) ~ 1 eventual pe 1 dasul faii Dispunerea adeevata a Ind/calillor de seara In cazul planurilor de situatie.. 1:25000.12 $1 0 vederl 6250 .e astfel facuta incH prrvltoru l asezat in tata desenulul sa Ie poata citl us or.. 1:25. 1:2000. dlmensiunile peste 1 min m.SOL [ ] .6) ~ ~ 1625 1375 @ (3) \40.:!•.5. se scriu in directia linle! de cota de la dreap­ tao lar cele din cvadrantul sting de la slinga. In afara sagetilor norrnate pentru cote clrnate - 0 sint uzua!e linlutele in­ ® precum :. partiJe care nu sint reprezentate la scara trebuie 5ubliniat8.t . incluSlv lalura perpendrculara. 11 Pentru indosariere. Nlvelurlle de cAlcare ale pardoselllor de nlvelurl etc.2 . Dlmensiunile lerestrelor si ale usHer se consemneaza ca in cawl anterior.-­ Sec\lune de sud de nord SUb501 NORME DE BAZA PAGINAREA DESENELOR (conf.. a planurilor etc.i liniutele verticale care sin! utll/zate in general :. Numele (semniltura) arhitectulu! 3.Scara 4 Eventuallndicatli referitoare la mase In cazul plan uri lor elaborate in vederea avizarii (suprav8­ gherea constructiilor). sinl denumite cu majuscule.. 406. se deseneaza ca lime punctata $1 @. ante-proiect.) 2.:.. Dlmenslunlle rlglelor de lemn S8 coteaza tot ca fraclle. DIN 6. Parter Planul gradmll Ectal vedere. Co. grinzllor D1sp. lite­ "-269.3. Zona de text din ex­ tremitatea dreapta G) contine: 1. in cazul in care sint Clrculare pnn simbolul C ± 0. scara pr.. se refera la muchia superloara a pardoselii dirt parter ca la cota (± 0.

lEY t29' 80 x 80.1. oD Dormltorul NORME DE BAZA ® Pal95x 195 Noplier~ SIMBOLUAI PENTAU DESENE DE CONSTAUCTII 50 x 70.50 M?I Closet 'e!J 38 x 70 @ Dulap 60/1.75 !( Pian 60/1. 90 x 90.) de vOlltilall" . 70x 125 t28' @Ga.1lcol @ Aragaz electric ® Pal matrimonial 145x 195 @ Masi"~ do Sp.c: Lift plr.: J'H .::.\.ilzlre cu grtlt<H tfi\2 ~ Masa de cusul 50/50-70 Masin~ de cusul 50/90 @ 21avoare 'e!J @ Mas~ de inf~sat 80/90 t33' Lavoar dublu 60 x 120..rule 50 x 100 -180 [ill I~ool t39' Chiuvel~ ~60x100 @ Birou 70 x 1..9/ 195. Lilt do pi.)) de inS.60 x 70 @ Dulap' ~ Dulap inferior \:V f3\ Masa de alte forme 70-100 f4\ \.~rso\ln(} SA = Lift plr. 60 x 70 ® ® Crtzan ptr. all mente fill = Lilt hldraullc 7 . 60 x 140 Inslal.' PII .20 em @ Bu~tArla Pisoare ~ :. .: @ GilI'll. H·······t .::.:i'A Cada Canapea 80/1..Il @ Lad~ de rufe 40/60 '045 x 30 t34' Lavoar incaslrat ® Instal.:::.40 .r .V Mas~ exfensibila 120 x 180 ® ® ScaunfTaburef 12) 45x 50 ~ D Bala D @ Dulap suspondal t23' 95 xdublu 100 x 200 Pat \f.Cameradezl [] G) f'2I co DO IDI 1[- o o Masa 85 x 85 x 78 = 4 Pers. de incal' cu g.:.~~.50 x 78 @ Chiuvel~ dubla 60 x 150 @ Jardiniera o DO @ Chiuvet~ in Ireple @ Chiuvela de ~ devers are j~ ~ .ll vas" @ Frigider Fotoliu 70 x 85 'el t2?:' Pat de copii 60 x 120 70 x 140 -170 @ Cuploare ~I Lad~ Irigorilic~ C2J II (j) Canapea 95 x 195 l~(a sp~la( IeJI t26' Dulap de haine aragaze CU sursa de energle din ® ® tfri\o ~ @ Combustlbil solid r.::: :. bolnavi ~ Ldl do Illarl.::: ::::. f : : ):.60 Pian cu coada scurta 155x 114 Pian de salon 200x 150 Pian de concerte 275 x 160 \f:Y 75 x 170. 130 x 80 x 78 6 Pers.30x 78 80 x 1. @ Mas" do c. = \V 12) Masa rotunda 90 • 6 Pers.)I. 85 x 185 @Ulei @Televizor o o o m Cada mic~ 1eJ170x 105.:::::::. de inctllz. ins!.::. CU ulei @ Lad~ 4011.::.20 Garderoba I I I I I I t36' 35/30 Pis oar ~ "2!J ~ Bideu @ Gllen~ n1ic~ de gunol 38/60 @ @ Garderob~ !@I \31 ~ 7Distantadinlrecirlige 15. 75 x 90 Dus Dusdecol( 90 x 90 ® Curenl electric ® @ ®Radialor Lavoar ~ 50 x 60." ~ G<\ KII ~LII .1.00 . : ~. @ GlJon~ marn do gUlioi Dulap de haine .

ofera spatlu penlru radiaroare Fereastra cu cercevea dubla (K) SI batal8 Interloara.(minus). ~ CD Usile turnante inlocuiesc windfang-urile ~ @ . 1721290 8 If. la aproximativ 1/3 din inaltimea de nivel.h_h__ ® FereasHa slmpla Ferestre cu rame ~I~ ~~ °1'" ~~ "'N Ferestre glisante ~ I~ ~:£ ® Fereastra dubla (0). Scllrile cu 0 rampa corespund executiei in lemn cele cu doua ram­ pe executiei in piatra sau beton ~ @I . Linia mediana debuteaza printr-un cere si se incheie printr-o sageata (inclusiv in subsol).. Deoarece usile turnante au 0 capacitate redusa de a prelua fluxul de circulatie.51250 187.anta @ taraprag @ cu prag pe 0 pane \f3I r§ cu prag pe ambele pani 12 trepte 187. inaintea numerelor aferente treptelor situate sub ± se trece simbo­ lul. foile de usa se pliaza si se im­ ping lateral. glls3:.51250 Subsol Parter Eta! Pod La ferestre partea stinga este desenata intotdeauna cu nisa. cu cercevea dubla IK). dr. in perioadele de vir/. fereestra cuptata (V) Fereastra simpla cu bataie extenoara Fpreastra dUDia (0) cu batal8 exlenoara ./ usa cu dauB fOI ~ ® \r ><:/H .@ in fiecare plan de nivel se reprezinta sectiunea orizontala prin casa scarii.. 187. 111 1 NORME DE BAZA Ferestre cu ramll oarbll <'>'" "'I"' '-N I O' O •• SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTUCTII DIN 107 "'I'" "''" '-N R}S_~_=_ CD Ferestrele simple cu batale interloara economlsesc spa\lu.. 187. deasupra cotei pardoselii. A21290 I 1+5. cea dreapta fara nlsa.ta cu dlspozitiv de m:llcare m~m rrm~mI m(>Q)Eill @ Usa turnanta cu doua tol @ Usa turnanta cu lrel fOI @ Usa turnanta cu patru fOI @ Usa p:.. Subsol Parter Pod ® 8 Scan cu doua rampe .. FDale-pendu ---1/1t>< Usa g\\sanla In ambele ser.5001 81r.000 in sus Si in jos.SUri @ FOI-pendu') \\.51250 8tr. Numerele se tree pe prima treapta si pe podes!. Treptele trebuie numerotate in ordine de la :t 0.---­ I @ Foale turnanta cu dispozitiv de r1dH:::are @ Usa gllsanta @ Usa. I~ 2750 81r. lereastra cuplata IV) ~:_= (J) Fereastra simpla IS! = ~-~~-~ ® Fereastra dubla iSOt @ FOI balanle .@ inchidere lm­ ® ® Scan CL a rampa ..51250 ~ potriva curentului a unui golin cladire. fOI de 5tlCIa duble (D).usa cu doua 101 ~~i:~~~~i~~~~~i~vrll~~~~~:~:~:~i~:~ @ FDaie oivDtanta ~\I~ @ -.

----.=J deslinale planseelor (D) Si peretilor (W) Pre-vopsitone. Baghete de pin. Vopsea pe baza de cear~ ..a) Supral.'l.clala Placi de marmura Placi de gresle Placi Solnhol .ml. 810xld ckt carbon galb galb Oxlg._ .~ldurJ[ si a Zg0r11011l11Jl in gener:l! Aburl flerb.\! hpirH Strat de adezlv pe loat~ supr. UmidltJte care p<'l. p~nlirH vP~lelJI Aburl Illb verde ro~u galb albaslru galb rosu verde mara garb galb galb galQ. si alie inscriptii. Piaci de xilOII\ Fez Fb Fbg Fbk Fbi Fba Fbgr Fbka Fbku Fbm Fbsa Fbso Fbsh Placi ceramice . . Fbsz Fbi Fp Fph Fpg Fps Fpz Fh Fhw Fhb Fhe Fhk Fhp Fhbp Fhep Suport lencuIJI<iarll1:Jlura tencUlal~ o Impregnare () o GW () o o Straillilroni PlaCa de drenare Ap~ IreallCa 'de pe vmsanUSI~lul~ •••• ••••••••••••••••• Umldllale care iese la supraf<1I:J.. IIbere u$i } NORME DE BAZA in m2 cu 2 zecimale Siral de elans"re SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTUqll 1) TIpuri de pardoseli g) Tlpuri de vopSllorjj sau finisaje pentru pereti h) Tipuri de vopsilorii sau linisaje penlru plansee CD Indicaliile releriloare la dimensiun. murd. lamp. port port mov mov /\JV\ZV\l\1\ 1{~l~l\l\fJVJljllMTINDN2 Plul~ port Acid cone Placc1 talas cu nlilgneslt albas!r nOQTu g<110 galb I mara I mara albastr Prer CAro. galb galb galb WlW\lN~ fOSU verde verde verde verde verde verde verde rO$u Api polablll "b galb rO$U verde verde verde verde verde verde Api condens Matenal de etansare din fibre de plaIr.tr Azol garb Amonlac: XX:XXXXYJ: Matenal sintetic spongios A« mov AcId tO$U ~Io 9alb mov galb alb (OSU aloastr albuslr AIlrflorb. •• -=••• IIIII 11111 •••••• Barier<1 de vapori Folie de separJre/dln maleriJI plasric Hirtie rrnpregnata cu uler Fi$ie de etansare cu slral intenor de lestitur:J Fi$ie de elan$.. do gudron 8erl%lnl ImalO Inogru lalb PI~ci de ghips de conslrucllo I mara I Bonzol I negru I marc I Qudron ~rasu bii:J c::1IJ V1d • • • • •• • P\.ne ele IllUC0g. Cartlmida . grund de adercnifl.. . plansee lara scMerea c) Supral.. co•• curl1at negru galO I milro rcsu mov LI. libere lereslre e) Supraf.. Baghete de Pilch pine Parchet de lag Parchel de slejar elc. brut I gillO laaz .. 3) Pavaje Lemn Pavele de granit sau sienit .UB cu Slral intorlor din me!. de argila elc. de usi... 2} Stra~uri superioare Cauciuc Clincher Uno:eum PltJcl asfallice Piaci de granit Placi de p. Api preslun. Api ""'II Rambl.1fa\. Gu fumsl. Izolalii DIN 18 195 slmboluri pentru elansarl.1e cone Petrol ~ • • •• • •• • • • • • • • • • Plac:J din !alas cu cl:nenl Gaz fumal.tlcltl gal0 AcetllenA alb Api conden..1 Slra! do COllllJonsare punclu. dac~ sint solicilale ---------_ . dou:J sllCllun) -----=--------~--- Aslalt Ghlps Xllolll Terrazzo Fe Fea Feg Fes Fet Cimonl eiC.jci de ghlpS carton @ Culorile indicative penlru instalatii DIN 2403 ® Izola\l.alra de var Placl de pialra artH. 9 . Plac. _ ..:'! MaterJal de etansare dm flbr:l de f. Obloane rabalabile Obloane rulanle Jaluzele Lemn Clincher "" . de peret i golunlor d) Supral. evenlual in spale Slrar de platns compactal . apa lara proSlune SlrJ! rzolalor itllpOlfiVa c.-­ Plansee (D) Dk DI Dm Pereli (W) Wk WI Wm Wo Ww PI~ci "". . de calcarel b) Supral. co. Pavele de zgur~ . Tapet. general Gaz Urb. hldl1lullc alOaslr albaslr u1 b:l!. Aer pre. " f2\ Nisip PrescurU\rile pentru denumirile tipurilor de vopsitorii $i finisaje \.n galb galb rosu verde galo galb negru galO ~egru galO Maleria! de etansare din fibre de lenlll port negru negru Api alllIli Api utll. etc. UI. Gaz d.. _ .1 TUIn) \7VV \IillJJL -WI DhWh -Wkl DIWt Vopsea pe baza de var"" Vopsea cu clei Vopsea minerala Vopsea de ulei . D6 Dw SI } RI ZI IIIIIII111111 illllllllllllJIW Matenal de sp~clui( in golurile de fereslre resp. Abul1 de . r:c [J r [ 1) Sape I J---r:rn-:n Slam pentru hldrolzol<lPI VopsitorlfJ de etJnsare (do ex. Gazdeaplk Gaz de sond~ alb galb ® Elansari. _ .11. 4) Lemn Lernn moale Baghele de lag Baghele de slejar . rlu negru verde albaslru galb albaslru galb Hldrogen rosu verde galO galb MateTlal de etansare din Ilbre de lurbn.lrunde ® rosu ro~u Prescurtari penlru lipurile de pardoseli Sol. elc.

e SI longltudlnale urmind sa fIe inchlse Materlale pentru Izolatil ----~----'------------ -(!) 111\()OUiWll ® Oecupaje tip Sli\. •·.:-. .. centrul trun­ ehiulul raza coroanel SI elfcum­ lennla trunchiulul Spalru verde public IT-+-+.'..'. cu mortar . cenlrul \runchlulUI raza COfoanel 51 clfcumferlnta trunehlulUi (existent.:' :'#".. ! 0:: '" ~ Slit in planseu (deasupra) Slit (dedesubt) x x C 11111/ B OS BO A A B B C ~= =C i(lllli B . CU denumlrea speclel.•.~~~ Ohv RAL 6013 Negru Maro RAL 8001 Albastru petroi RAL 5008 Negru Si alb Gri RAL 7001 i Beton nearmat 1 TCf::j LJ~ ~WS urmind sa ramina deschlse Metal Lemn suprafete section ate sect. t • • 1. strapungeri Monument al nalUnj (i1mllele extenoare linle CU punctej alerent: NSG '" Rezervalle nalurala: LSG == Rezervalle de pelsaJ GLB == Componenla de pelsaJ prO\€J31a § 23 == canf. .II I Ks -"00: ~ ai ClJ - .... .:: .. ..~~. Iinie continua. Iinie-puncl' !Inle conllnu2 cu cruCI Copac ce ~rebule indeparlal.... Alb Violet RAL 4005 Albastru-verde RAL 6000 (3) Reprezentarea decupajelor Beton armat WD //~~. . Q) a5:: r:cnco -0"0 >"­ Strapungere in podea (lundatle = FO) Canal de podea Silt de podea Strapungere de perete (fundatie = FO Iinie intre" in ol"n I <lJh<olirllJil ~ .~~ . iii Q. Reprezentare monocolora " Reprez multlcolora. transversa.A :':":'C.ri : Elemerte conslrulte vechl Q fGar r = 250 c = 50 Simboluri in plan uri Si sectiunl Plan de Situalle SuprafetB de C1rculati. weeK-end Ir~ ~~~~..·- larba tt~~ )~ :)L~(~~~) 'I QJ Turba si aS8nanatoare Elem. frnita Mara CDscat Ral 3016 Mara roscat Ral3016 Mara rascat Ral3016 Mara roscat Ral3016 Mara rascat Ral3015 Mara rascat Ral3016 Mara roscat Ral3015 Mara rascal Ral 3015 Mara rascat Ral3015 Mara roscat Ral30'5 i I @ Simboluri pentru decupaje ZM Denumire Simboi Cote Reprezenlare in Plan Vedere KZM La' Strapungere de planseu DO OS A A I Adinr lin'l x x x x x B B 08 -A­ i ~~:~~'ie) = '-A-I !2Q ZM BI KZM KL Zidarie de caramtda poroasa cu mortar de ciment Q) Q) Zidarie de caramlda cu golun cu mortar de var-clmen: Zidarie de clincher cu mortar de Clment Zidarie din caramlda de gresle calcaroasa cu mortar de var Zldane dm tul cu mortar de var Zidarie din.9 . elmr!l" ::... Verde oeschls Sepia Siena arsa "i... de const" Sol Oecupaj Str"pungere 5 Slit K Canal Dlmensiunl Pozltte ~ Raportat la OK Muchia superioarUK Muchia inferioar FB Planseu la rosu Y 0 Planseu W Perete B Podea F Fundatie o Latime x Adincime lnaltime x u sub U peste Alb-negru Umplutura de pamint Zldane de caram\da cu mortar de var Zidarie de caramrda cu mortar de ciment Zidane de caramida cu mortar de var-ciment FFB Pardos.pentru l=~ ~g~~~te amenaJan de leren ® D Delimltar€'a supratelelor des~lnalc conSlructlllor ale caror sulun sin! po uale constslenl Dellmltarea suprafetelor ale caror solu'i Sin! pOiuale consistent.- ~ trebu21e adaugat )a $1 la daca este cazul NORME DE BAZA SIMBOLURI PENTRU DESENELE DE CONSTRUCnl DIN 1356 -> 111111:11111111-.. Presc....~~ SI ~~ I(:)! Teren spor! AmenaJan prOlectale ® 10 SImbol~fi.>///~~... .."(liii(IIT 8 . ".· de indepartat partial line continuE...-:-:':': -Al B = I Zidarie de platra narurala cu mortar de CIment Slit in perete (vertical) fundatie = FS - WS A B C I IIII1 c Sepia Gn-negru Zgura A) Ghena de podea in sectlu1e 81la tel In plan Galben zinc Nlsip A) Tubul in vedere 8) la tel !n plan Ocru FEG Mortar de tencuiala Plese prefabncate dm beton Casu" in plan Casurl de gaze in plan .':'.II . C=:] B -A­ = ~A- " " BK BS WO A B x C Z :1 A Ii B -A- ~'A 91dF~ SCH x x x B C .>: ~ ~~.:. § 23 HENalG spa\lu vital proteJal GA '" Areal pentru speCl1 cu pro/eelle speclala sau pe cale de dlspantl€ Etansa.. j Parcare GnJO de arbustr eXistent· mopus de inoepartal ~ ---=------. publiee BXlstentc Supra/ete de C1rculalle stabih\e dar inca nereallzate Amenal de 'Imbun Protec\\a arborilm Copac cu denum. SimboJurt amenaJare spatii libere ... prepus Iinie-punet.. speCie I. == ~ 06 -A­ Silt in perete (orizonlal) fundatle = FS - 0 0 WS A x x C c I :'::':'.

scara: 1:50 cm.LJtJ. I I I I I p'la~lrllor ~i a golurllor de ex. ~~M ~ ~ ~ N .-. 2 I I Axil 01 02 01 0. I ! • 3. I I o ~ . "IUt.:11· .t__ I () I 1 BB' 62' 0.0 /:: S"p~ . de sect.. Rezultatul micsor~rii poate Ii prelucrat cu clasa de linii II...25 2.... atunci trebuie prolerale grosimile de linii din labelul Indicatiile acesluia se refer~ la ulilizarea eficlenl~ a lehnicilor de reproducere uzuale.? 4 mm 50 24 "-- Be" 3760 _.te condi\iile impuse de microfilmare.!.­ -"1 I I 1 O~4\ . in relalie cu scara.. b. ' ~ ~ a. de m~sur~ Dimensiuni sub 1 m pesta 1m 0.lltr1ll1j do col. la compo constr.1---< 0 I () <: I N 0 ---­ - . .':/' " '.1Jll 674 __ 43_7_. -~.UJ" I I t:JJ l'-6-'5-+--+­ _. In aces! caz.'lrier<' ._~ - .5 ~ ~= 'fl"::~'I~fl~. coler -.linii curente. in tu~ $i cu instrumente de desen normate.5 0. ' . col" Limll.-.35 0.5 0.25 0.-]j_~! 3 4 Unie continuA Linie continua..00 I I N .5. -. sau automatizat..-~i_--_t_---f_---. 1:100 cm .35 1. NNN I I I I. a fost mic~ora\ in raportul 2:1 l. reprezenlAri simplificate 0..5 0. in desenul elaborat cu clasa de linii III trebuie lucral cu dimensiunea de caracte­ ra 5..0 1. "'..- -­ COlare in alara reprezenlaril de ex.5 1.<.'".-426 -236.--­ .PI"nseu 10 rosu "/: ~ . m ® Carolaj de cimp bazal pe axe 11 .0 0.5 5. I I C2 '" <: I I I I I I I I . Linie in\le(upt~ Muchii ~i contururi acoperite ale 0. delimit. COle. C1mp Dc ~.. r-­ : I CD.5 0. r Ob Ob2 Ob2 COlarea plln coordonale de ex. de la scara 1:50 la scara 1:100 sl rezullatul trebuie sa indeplineasc~ cerin\ele impuse de microfilmare."1 ~~ !~ :j~U ~ 24~lBB'54~45.76 -'---- CD Tipuri ~j grosimi de linii II t' r .~ i I .B.5 0.1 Clasa de linii I II III" IV l' Pentru desenele de constructii.0 0.'Co <' ".3 I 4 5 I 6 NORME DE BAZA DIN 1356 .5 0.0 mm. deJimitarea reprez..25 0. 3 b b.. 0.7 .Lin'" de COI<1 . Llil.:: 236 Colarea ---l"'t~.5 .Morlm Linie-punct Lime Cole punclal~ Axe Compo in lala resp.ii re­ lultatul trebuie prelucrat in continuare. " Clasa de linii \ trebuie utilizatc1 numC!i atunci cind un desen a lost elaborat cu clasa de linii \\1. de in­ dicatii.25 0.35 0. I I LU ® IIf-'M'~p. pesle planul de secliune 0. I I I .-. " Clasa de IInii IV trebuie ulilizal~ la desenele de execulle dac~ esle prev~zuI~ 0 miCsorare de ex. par­ tiale.: w ~ o .---674---~- l~ 24 < . supral. ajuI~loare plr.Val.35 0.0 f_-----------t----------~---~-t_. "L._---.J Unit.. Q .18 0.i .35 3. Clasa de linii I nu indepline:.0 1. scara: 1:50 cm <.-I Dimensiunea caractereJor 7.5 0. . I .. Delimitarea suprafetelor sectionale Muchii ~i contururi vizibile ale compo constr. Oac~ desenele pentru construqii sint executate de mina. Marcarea poziliei planurilor de sec. In cazul desenelor executate in tu~ trebuie respectate grosimile indicate.7 componentelor Linie·punct Unitalea de masura utilizattl tre­ buie consemnattl ill zona de text.iune 0.18 0.~ I I I I I I I '" 0 0208 .- ® Unit~li de m~sur~ --_ Dole -.lzok'ltle .5 Linie conlinua.5 cD '" I '" I I .7 . ingusle sau mid Linii de col~.25 0.-­ ® -­ -01­ . Iiniile se utililealtl conform ­ Domeniu de ulilizare '" 1 : 100 Asocierea cu scara "" 1 : 50 Grosimea Ilniei 0)... ----­ Oenuminle tipurilor de cots 3E ~-437..

-!. 11::::: '30' mufa·flansa Pies. ON _1_25---.-. 1:50 . 1.20 m. I perete SLJbtlre Teava Clr..J @ Cot duolu cu flansa 11MI19 Cot cu muta 15'.1 I Teava U dm ~VC DINV19534·1-2' - I ­ - : - I I Ii ~~~~uU .i I.. In cazul in care executarea jonctiunii dintre conductele subterane nu este posibila cu piese tur­ nate trebuie realizat un camino La conductele subterane si colectoare ramificatiile nu pot Ii exe­ cutate decit cu maxim 45°.esa de b. . In functie de situatia topogralica 0. @ Cot cu tlansa @ ~~t~l~al) ~ ~>---. I g .. Plesa de trecere eu mula la eapatul lar9 45'.-_.--t---'1-_·--C'-----'--+--:--_-. cupru I alumlnlu . Denumirea de conducte exterioare cladirii se refera la acele conducte care se dispun in plan in afara Iimitelor construite.. din : flbroclmenl ! Teava din .® ramif..J Plese 2 slulun c~ mula cu ! Teava din r-lI ZulassLJng bvc l I :j . aIel zineal . -------J Aprobare I ! Teava dlr.0 ~ ..>- @ 2 ~ DIN 19537·'-2 ._6_6. ­ ® Dop @ Capac Q1) Flansaoarba I ~~I::I~a~ue).ata ! .. mal ceramiC ! 51 aprobare eu capel€ ilse .!!e ON .7 os $1 0. 45'.ab1a II DIN 18461 I (Zinc. I.•• Pentru conduclele 5ubterane de la ON 150 racordare la un camln cu scurgere Iloer. f---­ :1~a~~1 ': I din AplObare I neoxldab. I I T i - - I A1 .7" Teava din I DIN EN 295-:·3 + • Pentru conduclele subrerane de la deschiderea nommala iDN) 150 $1 0­ .--.DN _ Conducte pluvlale 51 apa mlxla In afara cladlrlior i p]na la_'O_C---'I 150 .peste 200 ~__ I . strela !A1 . IlbrOClmen\ DI'\l19840·j-2 I~m~~st'b" I I + DIN 19850-.Teava. PVC pro!l.Y @ Piese lurnate pentru leyi de scurgere ® Stton (ptr.rdor _'__ 1.-+ ------l ~~f~~em.100 1:66. Imag. cu DIN 1'3538 I Teava PV: C ..--i---'----i. 70' ~--~--- tee:: ' Semmhcatla Simbolulllor . Schimbarea de direclie la conductele subterane sau colectoare este admisa numai cu coturi prefabricate in conditiile in care liecare cot nu are vole sa aiba decit maxim 45°.90' t§ Plesa de treeere flansa·mula laya pp I DIN '9SS0 @ Col cu mufa ~ J::::o>. .90' -d..§. Io i "0 0 U a c . ~elon eu fall : I A' I L-- ® Pantele mlnime ale conductelor 0 N 4032 A1 Teava CI.. PE·HD i Aorobare cu perete I prolilat I :\ @ ramificatlemufa!Jansa Piesa cu cu p-.emufamuta Pies~ 10 cu 45'.0 .'--r._7_+_ _ ':_'0_0_-+-_'_:_66_. mat ceramiC DIN EN 295-'·3 eu mula I I r ­ I : combustloil : i ~.. o . DRENAREA CLADIRILOR $1 A TERENURILOR Pante mmlme pentru I.esacu mula cu ?.90' n::= Il==tJ ~ J::::. Piesa cu tlansa cu ramificatre cu Hans.13 cu ~ ~ y45'.<l 1..< )-D- i Teava PP intant cu mlneralc ABS-'ASA I Aprobare i DIN 19561 ..90' t::::=-< t::::>( @ \E!I \:?::!I P..0N "Dr'I. DIN i 0. U "ij a " 0 "8 " Q "0 § 0 .mlc 'I ~:~ ~~3~~~..7 1.< -_ _-+-_~-..70'.0N 1 ON i A1 ne· .esa de treeere cu flansa ! I Teava..-I'--+----+[. 1.furcat.§ E' "0 I I Materl.. eu capele lIse I -3 i _ ! i 1986 T eil 2) \ Gradul de ! umplere hid \ (con!.._ _ '. I ~uma • Teava PE-HD:. nu corespunde 1 I I Domemi de uti!lzare a tevilor de scurgere @ Col cu flansa·mufa t2:r mufa trecere cu Cot :Je \E." U ~ ~ § ~ 0 L Conducle de ape LJzate in mterlorul cladmlor .7 I I I 0.c I n::::::::::l:ll 0 ® >L. cu Plesa cu muLa cu nJJ YY t24' r ~ Ramif. i-Ii I .1 I .intr-alta cu deschidere nominala mai mica (exceptie: conducte pluviale situate in afara cliidirii). ~ C U .cal.1­ 1 I I ABSiASAiPVC I AorO::lare ~I I '\.5 0. De la loculin care conducta principala iese din c1iidire trebuie avuta in vedere posibilitatea de inghet.D d v o o o 0 . \31 30'..70'.® >---{ nn V ~ V ~ \f3 Plesa de bliurcatle cu flanse U "vr t23' I P. miros) Q) 12 - . Conductele situate sub talpa subsolului sint considerate conducte aflate in interiorul c1iidirii.catie paralela cu mute \eY t=P 0::::= + @ ~:~:g y:::: cruce cu @ Plesa de Irecere cu muta L ~ 300 + 600 45'.in sensu I scurgerii ." 5 .. - I A1 I .:.80 m..~ ~ 0 0 i:'i'O .-2 - i ­ I ~ leVI dIn '.SO Conducte p1uvlale in atara cladlriior '-.- Teava COin i DIN' 230-' .81 I I eu In! ~~rai. 1/1 I" I •• . ----J c-I . peate (I utillzata . 1 ~ " I­ I @ r.e \f::3J cu mute i Zulassung i ! exler OnOLJlal: ~ r=j\ I. I I sublerane 0 COrldUC1€ Conducle oluvlale I NORME DE BAZA DIN 1986. DIN 19535-1-2 I !i ! 82 normal i Ignrtug ! - ® Piesacu flansa cu ~ ® P.nu Lrebule utillzala reSp.l: ..70'.ill:4 2 : 1. ® (difentetlansa Cot cu unghiuri) I + . 60'. La conductele culcate sint interzise ra­ mificatiile duble.. '100 I Conducte apa mlxla In mtenorul cladlnlor Conducte ape uzate In atara clad. Simbol Denumire - I + T ! + i - i A1 mLJ!a ISMLl ! Teava dm O\eil DIN 19530 ' 2 I I I T ..® 2 ramiticatii cu mufe 11 stutun de 1lanse slutuTi de flansa cu. 1.~ ~ > u I "c·I C G. I suprav constr "0 .- . "Jorma DIN sau semnlJl de calltale d. A1 lJ== )--1::==:::1 >------< @ Piesa cu mula Piesa cu tlansa Plesa cu f1ansa·mufa Plesa cu muta cu stutUfi .7. \ 82 .lI'"~ l' . 0 conducta nu are voie sa debuseze .00 m...70'.. 1. 0 N 4G32 belOn cu m:Jfa TeaV3 din belon arma! DIN 403:i I ----'. Teav? din I DIN 19522-' i Ionia tart: !. Qb1 _ __ _~ ' ! 1'~~---~~-2 I:~~v~e~. I mlnerale ' I Teaya UP-G-F+O-'N-'9-S-S-S." ae Ireeere I:::Y L ~ 300-550 f:31\ Plesa de curafare i PVC-Rohr '-.-A1­ J.~_ 1'66.

de evac.5' /0" 100' -- Scurgere de pardoseala.d. a amaJgamulul Pisoar (mdivldual)' 0.. de dU$ cu racord indlroCt (scurgerel racord in spalelo scurgeru peste 2 m lunglme Racord intre venlilul de scurgete ar c:'l. G) Termeni pentru drenarea cI~djrilor Si terenurilor ® Valcri de racord ale obiec!elor de dfenat Si valeri de bal~ penlru descllidorilo neminals ale cenductelor de racord indlvlduale (cenducle do racord celoclo... AW.f-----­ Closet.~ mm Cada... sp<'lli1lor s!mplu $1 dublu) mel..l'. care rezulttt din mportarea abalerii de 5% la supralata nominala (calcutala din ON alerenl d l ) Slare in caro apa uzala $ilsau apa de ploaie ies dm instal... FluxU' ca volum lIxat d. pnn norma\lv. restaur ante mario hOlelufl Sp~.l1ro. Suma ~lntr~ scur08rea ape\ uzale $\ scurgerea apei de ploaie VIII '" V. al slmuHaneltatii. de 8\1ac" cu durala de ploaie alerenla (T) $i Irecventa precipilaliilor (n). 'ndlcalor care e51e uhllzal ca 0 caraclefislict'I a pieselor care so potnve5c In\re ole de ox \0'...lnui obiECI drena1 n&cesar la dimensionarea instaJaliei de evacuare (1 AW.l~torii. AIIUX de apa V.. in 511uatia de -phn~. Vezi DIN 4044: 19S0·{}7.00 '00 Deschiderea neeesafa OS ---------1-------­ 50 Cad~acQ(ddlre c _' Cada.1 mull do 6 kg :il pini1 1.­ 40 Scurgerea unui cablnel SlomalolOO1c conI."! ponlo fi ullhza. 1 __ 100 .--r--------------.. Ln m."l . SJpralata pe care cad precipil3lide Coellcient de 5curgere A m~ 1. dus ON 70 ON 100 '. da ev<l.7 1. V.' Cantilalea evaluala ca maxima in ceea ce prive~le apa uzala lis es­ te delerminanla penlru slabilirea deschiderilor nominale. ON 50 . Aapor1alla diamelruf unei seC\luni circulare acesllucru corespunde cu aproxim. de ex. pensiunl. de evac..e..----_ . Scurgerea ape' de proaie de pe 0 supra'ata. par\lala T. vOli DIN 2402._ 50 Deschiderea minima 05_ ru~~~~ S' d"pusa peSie pa. bldeu.5 --­ 50 RugolrlJ.. racordl. $i canlitatea talala da ploaie din supralala pe care cad precipila\li1e.1.5 50 O(''iCI11(jI'rO. 010.. regal:'l..':11/sj.. Doschldoron nomma':! trobuio sA !to apropio do v.la un racord do pin a :a 1m f-----'_ _ __ ' .._~_.p. in cazul instala\iilor de drenare care nu prezinta caracterislicile Ilpu­ rilor de cladiri cuprinse in tabelul 2 coelicientul de scurgere Klrebu­ ie stabilil de la caz la caz. I _ 50 DlamelruJ Inlerior d. In locul eolui neCOS'HO.110111" rtUIo. Valeri orientative penlru coeficientul de scurgere lis ® Obiec\ul do racord sau tipul de Inslallllie Panla '.--.2' . Vezi DIN 4045: 1985·12 Aaportul dinlre iMltimea de umpforo h $1 dlametrul d. pentru diferi(i coefici­ enti de scurgere Kin tabelul 3. lis Fluxul ea volum efectiv care nu esle privil d.l rlOlTlIo. Denumire Simbol Unitate Exphca\le (defim\le. 1 . Scurgerea apet de plome Scurgerea apei ulale V.. ea indica lor de productie penlru respectarea supraletei de sec\lune neCesare. Masura a rugoillalii care ia in calculloale pierderlfe de lIux in ins(alatule de evacuare..zd si 5curgorea b. V. NORME DE BAZA DIN 1986. relullafa din numarul de obiecla drenale racordate la aceasta. diarrelrul d l $i/Sau panta. se calculeaza prin insuma­ rea valorilor de racord silsau prin Iluxul elecliv.sau 5ublenSIune stalica Capacilatea unei instal. VeziOIN4045:1985-12. .r Mi1SIO:'l. nduc!" mm Cada sau cl.lll. ------. Vs=K'Y IAWs + Ii" Valorile orientative penlru coeficientul de scurgere sint cuprinse in -+ 0. devorsare (chluvel".rul de pisoaro pina. sene de spaltlloare AW.. m. ma$ina de spalat v<lse pina ta 12 tac1ml.-'w 70 !nundars DISpolJllv de scurgere pentru~fabora!o<He 1----_. admes:'l.'\olor I----------~----_. restaurante... lavoar..doseala. lis Capacilatea de calcul a unel instal..' • in cazul in care canlrtatea maxim~ ~ nu esle determinant~.. Tipul cl~djrji. in func\ie de utilizarea specifica.'l!:ll vaso mdusl1lal/1.1 "In prezan!: dimonsiune llmrta inlorJoara.5 50 70 . la pina la pina la pest96 r. f--~---------~--------- Laboratoare in zone industriale 1.' sp. de evac.n exploalare Deschidere nominal<'l h. lIs 1--­ Flux de lransport lis jnstalalia de evacuare K I/s 0.C. eu maxim 5%.-.ll a slffiultaneiltttii.v. In CillUI aCostor vnlorl do oxocutio dimonlllonmon !lubuIO!. instal. Scurgerea in inslal. r. Calculul pentru LAWs este reprezentat. camp. capacelor de c"mine alc.-----------------­ Numa.v. hid. --- 0._.. o poqiune de conclucla pe care nu se mod'lica Iluxur ca volum. de evae.... inslar. in sllualia de umplere par\lala.1 12 kQ rufo uor. DIN 13937 rasp. sllon.larea in calcl.~'tur:"lrorIIH hldrn uheo.5 2 70 70 70 Aile dehni\li de lermeni vozi DIN 1966 .'al de lacord cm/m ChiuvOla. Om: DIN4045:1985-12 mm D\menslumle \nlerioare (necesare) al81evllor... dl.. de evac.. sau nu pol palrunde in aceasta $r lie ramin la supralata lie patrund in e1Mlre. cuva spalal plCioare. Indica lor de scurgere K lis Valoare dependent~ de lipul de cladire: lerisllcile de seurgere. DISlan\a.1ro) 13 .cllidoroa nominal._-­ -. de evac.5' 40' Suprasolicllare 0..p. cl."( 5tllundalllelnlol'l pll \/. V. la 6 kg rule U~C<lle cu siren (ml!OS) propriu Mi1$illl"l spfll:lt plr. Supralata de influenta masura\a in plan orlzonlal rAJ. pe care cad preciplla\lile la a intenSI(ale a ploii de caleul dala.0' Val03rea de racard Locuin. cu racord dlrecl. care relulla dIn deschiderea necesara dlminuala cu abalerea mlnrma admlst't. rapoT1ul dintre canlltalea de ploaie ce revine inslal.l$ cu racord IndIrect (scu/gere) racord in spalere scurgerll pinttla 2 m lunglme 40 _ _.. in sensul acestu\ normaliY. eu abaterl1e admise care trabUle stabillle·. maslna de s~lat de Ul casnlC pin:'!. 2 t 2' f . dar nu ajung ta suprafa\a $i.lri.lv~ de dl.. DRENAREA CLADIRILOR ~I A TERENURILOR InlonSllala a plOIl­ de calcut rrt~1 Calculul cantltA\1I de apA ulatA 1/(5' hal Can lila lea de ploale in funcl'a de care sa dimensioneaza. aparal de cla!lt 2.-------.5 0.d. inehlsa.1. de bucttltlfle plr. al calculelOT ce reprezinla capacil.. Vezi $i DIN 4045: 1985-' 2._-------- DN t . 4045: 1985·12 Deschideroa minima. dOf.5 Cuvtt de dU$. . de pe care apele pluvlale sa scurg in instal. sau cuv:'l. inundatli. plose tUTnf'llo. bireuri. lis lis Scuroeroa apei mlX1e V.1lonroa dO!lctlldurli nIJCIJ~. V. Din: DIN 4045: 1985-12 DlamelrUr inlerlor al inSlal. 2. numai daca supralata in seC\lune calcuiala din deschide/sa minima eSle mai mic3 decit cea caleulatt!. sceli Spitale (cu inlernare). pieselor lurnate.loa .5 I '. dm deschiderea nominalt!. de olrmin..} s este mai mica dedi valoarea de racord maxima atunci determinanta va Ii cea din urma. in consecinla. in cazut unel insla1atri culcale.5%..lrl slandafd. rezull~ din carac­ dU$uri publice Capacllalea de scurgere Sculgerea la ump1erea partrala Grad de umplere V... Din: E DIN EN 752-1: 1992·08 Chluvel. de evac... record la 0 co. Din: E DIN EN 752-1: 1992-08 Slare in care apa uzala. lara supra.lcoldului coltw:lor DN --------­ 0. in cazul in care canlitatea maxima de apa uzata V asHer calcul31. unui milloc de transport Din' DIN 4045: 1985-12 Valoama aleren\~ I. $l/sau apa de ploaie ios CU prosiuno din instal.'1.. Aceasta canlilale Irebuie sa ia in considerare simullaneitatea fluxurilor pro­ venile din surse diferile si. in cense­ cinta nu provoac:'l.

---- 100 L 1 7 0 .:la_3_ p.dlstanta WC-ulul lata de caderea fibera maXim 1 m !aale peste 3 --. pina la J chluveta bldeu c--------­ 40: pina ia 1 ~-----------~.2 $i DIN 4043 .. 40 peste 3 peste 1 : sau I peSTe 3 pina la 3 70 50 Gada . Racordun Indlvlduale 50 peste 3 peste 5 peste 1 : pina la 3 peste 1 : lara Ilml­ 70 I 50 100 lara we pinala1 i pina la 10 100 tar_'_ _. raeorduri de closete ~i diferente de lnaltime H de 1 m sau mai mult trebuie ventilate. pentru masuratori trebuie luat in considerare afluxul de apa Ii.c=___ DN 40 I . Conductele de racord coleetoare cu lungimi de peste 5 m. lara 50 i Scurgere de pardoseala. ventilare strict neeesara cuWC toale 100 peste 5 peste1 Ventlfarea strict neCesara I Ventilarea stnet necesara WC eu un lavoar (WI") la parter .. 3 m. i 50 I 3 . la conductele de racord eolectoare cu desehl­ derea nominala ON 70 si 0 lungime L de pina la 10m si diferente de inallime H de 1 pina 3 m incepind cu portiunea descendenta trebuie aleasa deschiderea nomina\a imedlat superioara sau trebule prevazuta. Tlpul cazulul de sollcltare Importanta Soalatoare 51 Fiuxul de ca1cul Afluxui de apa ~ Afluxul de apa ~ Conductele cu oghnda Iibera din urma unei conducte de evacuare sub pre­ siune trebUie dimensionate in modul urmator: a) La conductele pluviale fluxul de transport al pompelor V se adauga la p scurgerea apei de ploaie Vr .. .--i_na:.. fibera 1 : I P ina fa 6 ------L~.---~ .laO. la insumarea lui V cu V resp. resp.'.a 3 p. 1 40 Lavoar.3 a L3ra 40 pina I.~. ~-------_."ta"r-='e _ _ 4 GarsonlerA pentru to ate obiectele de d"r"e_na:ct Camere de holel pentru tDate obl8ctele de drenat . Verilicarea prin calcul a umplerii complete lrebuie lacuta numai la conductele di­ mensionate pentru un grad de umplere h/di = 0.I.--p~ste '1-.::.transportul prin pompe sau restul cantitatii de apa._-----_. peste 6 -----1 Racorduri Indlvlduale 70 sau 'I r-----------+--­ I peste 3 1 i pina la 10i pina fa 1 I. ® Conduete de racord colectoare ~ @ Cazurlle de solicltare Importanta Racordunle '...25 40 40 Conduete de racord colectoare Crilenl de dlspunere ~ i Cada eu racord direct 50 p'lr.7. I ______ 70 70 _ ' L----~------. auto­ mate de spalat rufe Sl vase mari care sinl racordate la ir.. Imaglnea 2 I H ma~rme admlse pentru racorourl Indivlduale Numarul de eoturl Inclusiv cotu! dl': evacuare al elapetel de reMere a mirosuiul Dlferenta de inailime de la racoraul la 0 conducta venll\ata (de cadere libera.pentru obl€ctele dar b) LoculnlA cu mal mulle camere pentru obl€ c tele de drenat dm 10ate spatille sanitare. sau subteranaJ pina clapeta de reMere a mlrosului srtuala eel mal sus Lunglmea de condueta desfasurata pina la elapeta Oe retmere a mlrDsulul @ 14 Deschidenle nominale ale racardurllar Indlvlduale in rapDrt CU crlterille de dlspunere o Deschidenle nominale ale racorduiui de colectare in raport cu crrteriile de dlspunere . maxim admls DN 40 p. coJeet.' .V Valorl de racord ale unor unltall anumlTe lpentru conducte cu cadere libera. ~e eva~n conducle sub preslu~ _ Canlitatea de apa pluvJala in InSlalatille mlxte Fluxul de transport ~ a: pompei Scurg.-! 100 I ventllarea slr1ct necesara 100 100 ·taO peste 1~au peste 1 i Dina la 3 I I pina ~ 1 125 100 fara lim IttHi pina la 1 100 ~ -----~ . f1bera 70..4 Vp. ins\alatii de evacuare a fecaieior.. Dlmensionarea Instalatlllor de apA uzatil.. La eonductele de raeord colectoare eu deschlderea nominala ON 50 si care nu sint ventilate lungimea conductei L inclusiv raeordul individual eel mal departat nu are voie sa depaseasca max.---70--1 4. fara buca. max_ 1 m distant a orlzonlala pina \a caderea lib Racordurl Indlvlduale peste 1 i pina ia 4 I ---+--.- i Closete (WCI T----wo I pina la 5 100 ---j 100 100 100 tOO Closete (WC). oeste 3 peste 1 sau fara Ilml­ tarl ___ 5_0-+_5~ 70 50 ON in raport CU enlerH!e de dlspunere pina la 3 ' 'I neven tilat i Lunglme L _ _ _ _ _~' 50 m 1 inallime H m' neventllat I ventl\at ON: ON Cad cu raeord la scurgerea de pardoseal. cu condijia ca.2~ pina la 3 pina la 1 1 50------1---------------J IIml- 40 70 I 40 1.ndlvlauale ON in raport cu cmerille de dlspunere Cn:erll de dlspunere neven!Ila j ven­ I tllal ON 001eC1e'12 de drenCl~ 1 DN ide baza L Inaltlme H Nurnarul m'l de COlun­ --=. la 0. Alluxul de apa ~ Pompe de drenaj. ventilarea.a la 3 p la 0. La conductele de racord colectoare cu deschiderea nominala ON 50 Si lun­ gime L de pina la 6 m resp. in aceste situatii nu se electueaza transform area in valori de racord AWs ... V sa nu se atinga p m s umplerea completa a conductei subterane sau colectoare. 5 m si la cele cu deschiderea nominala ON 100 (lara racorduri de closet) max.. .0 0 . la :.rae la eond cadere fib prln FB I . deschiderea no­ minala ON 100.5 tan : pina la 5 p'lna la 1 I '--------..H maxim 4 m peste condueta culcata .· 1 ~~er~~~. fluxul de transport al pompei ~ sau scurgerea apei de ploaie V. B) La conduclele de apa uzata ~i mixta determinanta esle intotdeauna va­ loarea cea mai mare . in cazul in care mai multe pompe de apa uzata solicita 0 singura conducta subterana sau colecloare atunci fluxul de transport total al pompelor poate Ii redus de ex.. la aeelea cu deschide­ rea nominala ON 70 max.I allele asemenea r:j\ \. pina la $ .-------. peste 3 50 40 p·lna. DRENAREA CLADIRILOR $1 TERENURILOR Dlmenslonarea Instalatlllor de drenare dupA racordul unor conducte sub presiune 4 I 3) LoculnlA cu mal multe camere L.. dusuri in serle Laboratoare Instalatil de evacuare conform DIN 1999 DIN 4040 . plna la 10 ! pina la 3 ide la cad.--+-- ---------.­ 100 70 ____--i-­ 50 peste 1 -L--­ Eina la_3_+--_ _ sau peste 3 100 . lavoarelor si bideurilor care nu prezinta mai mult de trei modilicari de directie (inclusiv cotul de eva­ cuare la clapeta de retinere a mirosului) poate fi execulata desehiderea no­ minala ON 40.· II t· I • • Tlpul unltati! de drana! dm tcate spatille sanltare NORME DE BAZA DIN 1986.1 $1. 1 Dilerenta de inaltlme de la racordulla a conducta venlilata pina \a clapeta oe rellne­ re a mlrDSUIUI a obiectulul drenat Lunglmea de conducta desfasurata pina la elapeta de reunere a mirosulul Lunglmile Sl dlferentele de inaltrme : ?. I Racordufllndlvlduale far a closet (WC) 1 1 ~-_-.-p·_IO_a. Oaca sint prezente mai mult de trei schimbari de directie. colectoare $1 sUbterane) Valori de racord reduse in cazul situajiilor de solicitare importanta conform tabe!ului 2..1 0 .5 I .-- .. 10m: dilerenta de inaltime H trebuie sa fte mai mica de 1 m. raeordul individual trebuie executat eu deschiderea nominala ON 50.------- .--~. fiecare pompa suplimentara este prevazuta eu 0.3 .----'-: _la_1_~a"l_U.~ ---1 pin a la . apel de Ploaie \% I. '------­ rAW.conducte de racord ~® Pentru racordurile individuale ale chiuvetelor.ON cand cad.~ cad a sau dus 70 peste 5 peste 1 I~~/I· -. olna la 1 70 .~~e la ead~ IInera I p:sle 1: ..25 -.7 0 ..

pag.51/5 K=0.6 0. proiectarea. supralele cu dale .. 2 reprez.4 0.2 97.0 . . permeabile cu capaci!. in completare la DIN 1986-1: 1988-061rebuie previizule scurgeri de urgen\~ suficiente. in plus. admis.5 lis Numar K = 0. lis K = 0. conform . . scurgerea apei de ploaie in lis. In acest sens pot Ii utilizate ecuatiile ® sau ~ ® pag.gazon 0. 9 64 112 154 ~-_. Valorile amenajiirii in trepte pot fi utilizale la dimensionarea conductelor numai in cazuri individuale justilicate (vezi.9 ----~ II.5 0.i mai mici .06.5) $i de comun acord cu autorili'llile locale. DIN 1986­ 1:1988-06).5). lise .accese carosab.5 4.pentru planlalii exlensive sub 10 cm gros.0 lis rAW. 0. In cazul unor instalatii de drenare a acopen~urilor de dimensi­ uni importante sau situate in interior. mat. admis_ 2.1 K.0 121.0 10. supraf. 18 125 219 303 795 Numarul maxim rAW." mm 68. 2 16 28 38 maxim de closete 70'" 100 125 ~- 13 22 31 8 14 20 4 7 10 --­ 82 f--~ 150 146.3 0. - @ Conducte cu cadere penlru apa uzal~ cu venlilare secundar~ _Coel. pa~ial permeabite sl capacit. aferenta pe care cad precip.. penlru a evita problemele in exploatarea conductelor de cAdere a fost limilat num~rul de c10sete ce pot Ii racordate (obiect de drenat cu un Ilux pal1ial ridicat de materiale solide $i de apii).. penlru scurgerile de acoperi$ mal mari (incepind cu aprox. consolid. admis.. cu 10 cm gros_ . ~. de ex. 0. coelicientul de scurgere. red usa .7 lis Numar K= 1. Nu pol Ii racordale mai mull de 4 scurger.0 lis Numar NORME DE Instalalll de evacuare a apelor uzate sAZA DIN 1986.Conductele de apii pluvialii subterane.locuri de joaca plr. d\r<"!\ v~ 115 max. dar nu mai pu\in de "ploaia de 5 minute la 2 ani" '5(0. trebuie etansate pin~ la cola de inundare ~i trebuie execulale con­ form calculelor stat ice aferente.3 6.pentru conductele colectoare $i subterane din interiorul cladirilor. .2 10. Nu pol Ii racordale mai mult de 4 scurgeri de bucatarie da cadare saparata (conducla da bucataria).51/5 K.lerenuri de span cu drcnuri .5 0. 5 33 57 78 208 maxim de closete rAW. DN 70. 13 do cadere soparata (conducta de bucatarie). poate fi stabilita 0 intensitate de cal~ cui a ploii mai mica dar nu sub "ploaia de 5 minute la 2 ani" '5(0.6 6. \:::J Vr =4"A' 10000 mils in care: max. cu suprat. de bucalarie ­ de cadere separala (conducla de bucatarie)_ 0) pag_ 13 G) DN Conducte cu cadere penlru apa uzala cu ventilara principala .3 408 ---­ 52 -t02\~ @ la a conducta Vezi explicatiile. bazine de retinere $. Dimensionarea intensili'llii de calcul a ploil Scurgerea de pe 0 suprafatii pe care cad precipitatii1e trebuie calculat~ in baza ecua\iei @ .0 Conform directivelar ptr.acoperisuri cu pietris . 16. 10 x 10 cm :. hal. 2.penlru planlalii extensive inc. 13 8 14 20 50 150 146.o mm 68.acoperisuri plantale 1) .71/5 Numarul K.parc~ri si terenuri plantate .0 121. Conductele subterane din afara c1adirilor cu deschiderea nominalii mai mare de DN 150 pot Ii di­ mensionate conform (hldi = 0. cu consolid~rl pa~iale ca . a fost indicat<'i $i suma AWs . $i DIN 1986-1:1988-6.0 121. @ la a conducla ® DN djrect~ Conducte cu cadera penlru apa uzata cu ventilare laterala sau indirecta ~ . ff(n) . intensitatea de calcul a ploii in lI(s . d. 4) sint marcate in raport cu locul de amplasare in conducte situate in interiorul c1Adirii respectiv conducte ex­ terioare.5).7 0.3 . cu rosturi elansate .3 - Supr~f.5 0.2 97. 16 @. @ la 0 'T(n) reprez.m. 5. rampe . execulia Si inlretinerea plantatiilor de acoperis . de closete 68. Vezi explicaliile. 4 31 55 76 199 Numarul maxim de closete 70'" 100 125 25 44 61 159 9 64 112 154 406 16 28 39 102 pag. . de ex. Valorile scurgerii la umplere pal1ial~ la conductele cu pant<'i minim<'i 'min (vezi. 4' reprez. Ca abatere de la aceasta regula sinl valabite urmatoarele: .. 13 care rezultii din scurgerea apei uzate V ' s Conductele de apii uzatii cu ventilare secundarii pot fi solicitate cu 0 scurgere de apii uzatii mai mare cu 70% in compara\ie cu cele cu von­ tilare direct<'i.9 37 65 88 237 24 41 56 15\ 7 46 81 110 296 12 20 28 74 conducta 100 125 I V r A 150 OJ 146.~-- maxim de closete rAW. Conductele de apii pluviala in $i din exteriorul cladirii trebuie dimensio­ nate de regula in raport cu 0 inlensitale de calcul a ploii de minim 300 1/(5 .Acoperi$urile speciale.3 0.m.pavaje cu roSlurile > 15 %. '" Nu pol Ii racordale mai mult da 4 scurgeri de bucatarie . de evac. pietri s rOlund incl.acoperisuri > 3~ panta. tab.ale. Dimensionarea scurgerii apei de ploaie .6 7.imbracaminli aslaltice .supraf.3 reprez.d.i partial consolidale .®.(DIe sinI asociate sumele valorilor do racord pini'l la caro pot fi solicitate conductele de c~dere in cauzii. in limilele do­ meniului de suprasolicitare fortele de reaclie care apar trebuie avute in vedere la dispunerea conductelor conform DIN 1986-1: 1988 .05)' in m<'isura in care autoritali1e locale nu dau indicatii in ceea ce prive$le cantitatea de pre~ cipita\ii calculele pOI fi bazate pe valorile . Conductele subterane $i colecloare (conducte de apii uzatii culcate) trebuie dimensionate conform (hldi = 0.9 II. .5 115. de beton. acelea proiectate pentru a Ii inundabi­ Ie. Dimensionarea instalaliilor de evacuare a apelor pluviale .3 0. I----Supral.2 97. de comun acord cu autoritiHile locale. de ex. legata cu apa sau . Si parca.pavaj cu rosturi umplule 'I' 1..supral. gazon sinlelic . de closete maxim de close Ie rAW. ••.a. . Conductele de apii uzatii ventilate se dimensioneazii conform .5 115. lis max.Dilerentele de intensitate de calcul a ploii rezultate intre ipotezele de di· mensionare diferite penlru drenarea imobilelor respectiv pentru drellarea a~ezarii trebuie eventual compensate prin retinerea apelor pluviale pe parcela la 0 ploaie de minim 15 minute (eventual prin infiltrare. de evac.pardoseli din pietri s sau zgura.supralele legate cu ap~ .1 rAW. cop.0 lis Numanul maxim de closete LAW. 1.pag. 27 185 324 441 1183 mm 70"\ f Numarul maxim de closele LAW. nesemnificaliva sau nula de ex.pavaj din paveIe de belon pe pat de nisip sau zgur~.0 5. DRENAREA CLADIRILOR ~I A TERENURILOR Deschiderea nominalii a conductelor de apii uzatii trebuie sa fie min.supraf. 0.pag. cu dalaj inierbal l) 0. hal.in acesl caz. de scurgere Tipul de supra tete Supralete impermeabite de ex.8 9. situate sub suprafele care nu trebuie prolejate talii de inundare pot Ii dimensionale in raport cu 0 in­ tensitate de calcul a ploii mai mica.).7 14. 14 94 165 225 604 Numarul maxim rAW.ri indlvid. 1.5 115.7). 200 lI(s' hal.6 0.pentru plantatii intensive . De asemeni. dim..supraf. inundarea suprafetelor care nu sufera pagube.DN . .5 17.2 K.1 5.4 8. sintetice.acoperisuri ~ 3 0 panta. Deschiderilor nominale alerente conductelor de ap~ uzata cu­ prinse in .71/s K= 1.CD. J .directlvele pentru plantatii1e de acoperis ­ Coelicienti de scurgere 8) 'I' pentru calculul scurgerii apei de ploaie V r 15 .000 m 2 ) este necesara realizarea unui calcul de suprasolicitare pen­ tru evenimentul hidrologic care trebuie evaluat in forma unei "ploi de 5 minute" care se produce la fiecare 20 de ani '5(0.8 0. in m . Vezi expJicatiile.

79 30 120 45 23 37 56 36 59 I Localltatea (5.pzlg~1 130 ~ _ _ ~_! 289 216 309 616 <16_0 659 ----------. .gen __4~. este depasita 0 data pe an.~". _ .. ~Kbln Jever -----9'7--'-2-'5.. Corespunde DN 125 dupa DIN 19535·1.._ .~--~'--129---:~~-----~--Llngen (Ems) Le. pentru T ~ 15 minute conform Reinhold sl al evaluanlor noi din foile de lucru ATV A 118 si In­ tensitatile de 5 minute rezultate in consecinta pnn calculul bazat pe co­ eficlentul de tlmp.. 267 . _ .05! Ploaie de 5 minute care. .surile speciale. 84'.Intensilali ale pioil in Germanla (Valorl de baza pentru Instalatiile de drenare( GE 1940 Inlens. ~ 1.. ~rthaus/SOlling I Tner 119 131 265 292 564 621 i~Ublngen 200 ~ d45 948 .. Deschiderile nominale pentru conducte sub· terane pentru ape mixte in alara cladirilor.0 em' m D'eburg Dortmund Dresden" Essen . DlmenSlunl cont. atit \imp cit exista argumente hidrologi· ce La scurgere._ ...=20 46~_. '_3_' ~~ 621 __ Idar-Ooerst€1n 125 278 592 Hannover-Langenhagen ~gOlsl~ '_0~ ~_4_____=.Stuttg~--------'--126--' -28-0-----5-96-­ Sprendlingen Dimenslonarea conductelor de ape mixte Scurgerea apei mixte V care este determinanta pentru dimensionarea m conductelor de ape mixte se compune din scurgerea de apa uzata V si s scurgerea de ape pluviale \i. ale ploi. Se atrage atentla in mod deosebit asupra faptului ca in prezent aceste valori sint pre­ lucrate in raport cu valorile de precipitatii modificate.56 ~ 195 118" 120" ~ 3~_ 485 507 117'-'-1-46---2~: 182 190 227 238 364 380 Alzey Baden·Baden . Ulm (Donau) 140 I 312------66-3-­ ----------------------------~tzlar ~ ~ 2 _ J. In care conductele de drenare a terenurilor se dimen­ sioneaza in functie de aceste intensitati ale ploii trebuie utilizate valorile prezentate in ultima editie a foilor de lucru ATV A 118 Intensitati de ploaie care sint depasite anual (.._'_'_7_--'.---------.~? __ .:~'" 0.-----------~' 7.. _ . Lamperthelm \H~-.._---.. F.­ 48 18 -----_. DRENAREA CLADIRILOR $1 A TERENURILOR In1enSIlati a_lp_.. O. SaarloUis j 296 630 '.._-----------­ 918 344 431 689 1972 740 924 1479 Bonn 8raunlage Bremen Bremerhaven . .."t"". umplere completa fara presiune interioara sau exterioara). statistic vorbind.2. _ . (.8 ~-9~-J A m~ A m~ A m2 A m::' A m2 A m 2 50 60' 75 0. ~9rambek'Hol:_t Halle' ~-_. la scara regionala.. 100 98 ...__.menslonarea instalatiilor pluviale sub preslune inaillmea de care se poate dlspune este considerata ca flind maxim distanta dmtre scurgerea de acopens si planu! de retentie.. racordate la un cam In cu scur· gere Iibera $i peste DN 150 pot Ii calculate conform (hid.in sens statistic . _ _~60_..G) deschiderile nominale ale conductelor dispu­ se subteran trebule sa fie minim DN 100.::' r5 :0 05 90 I 80-.. ~ __ 74 165 351 Intensitatea "ploilor de 5 minute" calculatll conform sistemului ba­ zat pe coeficientul de limp Ca exemple de "plol de 5 minute" care.6 242 253 283 459 986 303 >---------. 412 ~MonChengladbaCh I ~_~. tabelul 15. este depasita 0 data la 2 ani. .5110.._ _ 98_ _... DIN 18460. trebuie sa fie de minim 300 I/(s . cumularea din zona scurgerii care este necesara pentru aceasta tunctlune nu este conslderala 0 mundare a suprafetei de acoperis.. ~ _.2. adica la trecerea in conducta subterana sau colectoare care functioneaza pnn cadere libera.~ __.mensionate dm punct de vedere static pina la cota de inundare...lat.5! Ploaie de 5 minute care._-­ 64" ! c ! I Oldenbu._­ .. statistic vorbind. Constanta de asezare conform foii de lucru ATV A 118. .. este depasita 0 data la 20 de ani.. Drenarea acoperi~urilor cu flux sub presiune Pentru acest sistem sint necesare arguniente hidrologice referitoare la obiectul in cauza. Penlru conducte piuv\ale din tabla valorj'le din laDe: S8 bazeaza pe scurgeri in torma de pilnle (stuIUrI) . ~_~mburg_..."---------­ 1. sectiunea 61 ...._ . statistic vorbind. aferente.._---------_.-­ _ ! Loshelm (Saar!.5 m/S._----_. 640 111 247 240 334 274 289 301 303 1 526 512 711 583 616 640 . Ploaie de 15 minute care. cele cu inundare proiectata.7 1._---­ Indiferent de calculele .--~-~_.. .. ­ Frankfurt' Ma.554 396 .'12 249 53'.71 == 1.-·--·458­ 150 33~ _ _ . La d.0 data la doi ani respectiv 0 data ia 20 de ani.. d.8~_9~~ . in lis m s Deschiderile nominale pentru toate conductele dispuse subteran trebu' ie sa fie de minim DN 100._ _. V ~ V + V.-•. 9. 87 I MOhlhausen' MUnchen 135 30'._ _ I's max admlS _ 'i'= 1...) '139 r-----------------~-+--. DIN V 19561 Bremervbrde f1' \J S~pratete p~ care cad preClpl~atiile care pot fl alnbu\te conduc\elor piuvlale cu cadere Ilbera 51 conduGtelor pluvrale de racord cu pante mini me hd=0.3 7. trebuie etansate s.. ~_.~ 2..· II 1'1 • • V. ...n 120 26569 Garmlsch-Partenklrchen GeisenkrrChen Glef3en 200 120 946 267 569 569 .. 317 353 574 1233 Bltterteld' ~_. sin! depasite .- 114 254 540 ------­ 120 . DN _ _ _r_=}~~ ~~_'_h_a_) _ NORME DE BAZA DIN 1986.__ 272 _ ~8 _ _ I Wilhelmshaven 85 I 112 189 249 403 IWolfSburg i '1' *) Aceste valori au fos! extrase direct dIn Rernhold "Regenspenden In Deu-ts-c-hl-an-d-~' 531 I W- (Grundwerte fur dIe Entwasserungstechnlk)" ..?_4 '194 502 554 .--PI_oi_. in cazun Justificate in mod special....._ _ .2.6 8. Acoper.._-. (51O. hal in masura in care stabillrea scurgerilor conform DIN 19599 nu este depasita. sint prezentate evaluarile urmatoare extrase din foile de lucru ATV (Conditii tehnice de contractare a lucrarilor) A 118.87 ._ . trebuie asigurata transtormarea energlei cinetice importante pnn reduce rea vitezei de scurgere la .-------..:2 __ . (51O. i Konstanz ! I I Kreleld ._-212 450 95 108 96 108 117 102 132 120 102 96 240 214 240 260 227 294 267 227 512 455 512 554 -----367 625 -----'­ 569 484 455 __ 25 150 200 565 212 265 424 ..5(1..ensburg 100 223 474 .__ 46"': 223 218 .. 569 ..:rg=-OsnabrOck _ 108 150 123 130 135 136 I 133 Passau Russelshelm 'rSaarlan-d-(a-Ii-ge~m-)--.~ombLJrg (Saa":l.. Hannover ! __... 16 .5 138 29.8 24 40 60 30 49 75 ..2 1.. Aceasta intensitate a ploii poate Ii utilizata la dimensionarea con­ ductelor de drenare a terenurilor numai in cawri cu Justiflcari spe­ ciale. La reducerea deschiderilor nominale ale con­ ducte' in sensul de scurgere sint ad mise abaterile de la normele din DIN 1986-' :1988-06. DIN 19538 DIN V 19560 s._·107-17-1 ---~--80-'129' I/(S hal ~_..------------- Lubeck !Ma'n2 106 117 236 '--26-0... de ex.-. Pentru dimenslonarea instalatiei de drenare sub presiu­ ne Intensitatea de calcui a plol..

.' urll(at! de locuiVlermollcare penlru cca 30 unit~li de locuil: latime 1.1 C<'lmmulUl.. (j) inc~pere penlru racordarea cl~dinlor Caset~ contoar W Con tor de ap~ I Piesa de izolare a conductei de gaze L p o Conducle de compensaTe a potenlialului Cladlrea I Filellung Sin~ de compensaTe a potenlia/ulul R Teav~ de canalizare 8 Caseta de racord plr.' . 250 .9 ::r. "-'-'-f--t--+--r-~-'-'-'Plan ".A. . DIN 18012 leg. de inchidere gaze 3 Pies~ de izo!are NORME DE BAZA DIN 1986. Spatiile de racordare a c1adirilor lret)uie sa dispuna de ventilare directa din exlenor.) 1. 40 i· . () . in cazul in care exisltl un racord liller· molicare usile trebule prevazute cu foi de usa plme. f­ Locuint~ .spuse pe peretele eXlerr­ @ .3 I~DI-2Ot. .:.' J_ .80 m.. in m plr..:···.. ItlrA SpriJIIl urcare Exemplu rocord articulat C~min Pe~ilo 2 m in~ttlmo do lucru posle lalp. ~d57Q[ 175 r :i . 0.-)3" "'". Ansamblu mare ili 47 12 64i 22 144 1100 '-­ ~-- 14 A --. Nu esle admis sa tie ulilizale ca spatii de Irecere. . Nisa de racord eSle prevazuta pentru locuinte unilamiliale lara subsol..·: · · 5 I~ .00 m.8): 1 cu spfljln urc.1 Racord la gaze 2 Instal. Temperalura apei polabile nu \rebula sa dep~seasca 25°C. Curenl de inalt~ lens. Spaliile de racordare a cladirilor lrebule proiectilte cu ilcordul in· Ireprinderilor de alimentare si evacuare. inallime 2. inctlporen do racord penlru clad!ri cu mal mull de 4 unitati de locuil -. de inc~lzjre PE Cablu de protectie V Cablu de racord la o retea cu proleclie prin imp~minlare CD. casa scarii. lungimea 2.00 m Pin~ la cca GO d...4m p'na. - 8 . . Dimensiuni de incaperi: pina la cca 30 unilali de 10cuiVtermoficare penlru cca 10 unitati de locuil' la\imeillrbcrtl ". princip...8 o = 'I o .._'_ l)' I I -0 . ca.. lranSIJ camm Deschidere llbera (LW) a caminp. Trebule d..8 0. 6 Ap~ n1Calll 891 I I 1+----Nls~ 795 --------H 40 L Vedere ! penlru racordarea cl~dirilor ==~~======= 1 SeC1June g ~I ~~I :~+all I $) 15 I I 2 3 4 5 6 7 8 9 de vizitare . . Racord eleclric Racord post~ C~min Condo sub pr~ cu clapet~ de retcn\ie C:-t r1:1 I Slrad:"l.: :':.lor.--­ 1000 -~---- .·.8 0.O._--~------ inalt.18012. v canaliz~rii ?O 20 H-tl--tf---#--Jt-lHHI Xl 20 2Q 20 20 .­ 1000 1300 1950 Z _. inaltimea 2.6 x 0. -® m'th m'th .50 rn. peretele de racord pentru cl~diri CU pini'lla 4 unilali de locui!.····:::::r::=:::::-:::-c~ compensare 1.I@: 0' .. - polonlial . :. Curent el.0 Canal ap~ uzat~ Canal ape mixte Canal ape pluviale Racord de ap~ Racord de gaze Racord de larmofic. lungime 3. la p~m.8 m de viz itare cu racord articulat 115 -800 115 1----+1 01J 12. I I I ~T' r .· •·•. i 60 4 8iM de I I I I .8 0. coridorul pivnllei) sau direcl din exterior.::-:-:.)I A TERENURILOR La locuintele unilamiiiale si cele pentru doua tamilii nu sint necesare spntli pentru racordul cladirii. : · :· . 0 adjncime a ctlmlnelor de :> VentHare pesfe acoperis Plan de relentie 0. :·.. ~i7 : ~.l~ -'-'. de ventilaTe Racord de ap~ -0 A Inslalatia de antene 8 Inslalatia de paralr~snet E Legare la p~minl resp.JD13O_ IJOi Lim.00 m. Dac~ exisla Tacord de apa Silu la termolicare este necesara 0 scurgere de pardoseala.•···•··· . 4 Robinel de inchidere 5 Cantor gaze 6 Compensator potential 7 Tevi inc~lzire B Teav~ de canalizare 9 Priz~ la p~mint de fundalie 10 Caset~ de racord electric CD - 11 12 13 14 Cablu lelelon ParaMsnel Posibilil. 4 7 8 1800 18 2600 m 1 /h ---f-- ® Inslalaiiede ridicare DIN 1986 T31.min de vlzilare i Racorduri de cl~djri Sect. ORENAREA CLAOIRILOR!. 2Q 1 Yenhlare mecanictJ baielWC 100 n 2 Ap~ uzat~ 1002) 3 Tur incAlzjre ON 25 4 Relur inc~lzire DN 25 5 Ap~ cald~ DN 20 6 Circula\le ON 15 7 Ap~ rece DN 25 .. (j).80 m. de lundatii F Instalatia de telelon G Teav~ de 9aze H Teava.B5JUlLRJilj---1 ® Dimensiuni de c~mine - 0 Racord la canalizarea publicA ~ -::- Talpa condo de racord Talpa ~ . conI.[< publ. Iransp. jncaperea lrebule (erila de inghel. ·•·········. in m Dlmensiuni in m unltam.!~".. Spaliile trebUie sa lie accesibile din spillii general accesibile (de ex.Jj. 5 Telecomu. Locurn\a colecl. ···. cflminele pol II reduso fa un dlamclftJ de 0. '.'<. la < 0. Muchfa superioara a capaculut de la c~minul canaliz~rii publlce Cond sub pre_\===1l~~. \ransp.• . 4045 17 .1 -(]) "0/ -f ~ lara... Perelll trebuie sa or al clMirir prin care tree conductele de racord corespunda clasei de rezislen\a la loc de minim F30. :.. ~ -'-'CaOjll slrada III ~ . Temperatura incape­ rii nu trebuie sa depaseasca 30'C.------­ Capac. ······.9 0. Usile trebule s~ fie de minim 65/195 cm.. ~] - .

groapa de scurgere Hidrant subteran UH @ Instalatie splinkler r' ~I 'VI @ Hidr.1'0)­ !StI @ Separator de amidon 7Separatordebenzina @ (separator de lIchlde w. 1986. 18460.uvela simpla I­ ~ @ Retentie de mlras 2Rlg0ladesCurgereSaUdedrenare @ fara retentl8 de mires . ~.. uda Conducta apa Incendii. dispus pe pardoseala 1 -E3­ --EJ 10::" ' 1:5 I ~ 1~5 ® ® @ Teava de curatare cu deschldere rotunda sau dreptunghiulara 8 =­ ~ i ® ® @ Vas de closet.WH Racord turtun F" Instalatle Slroplr8 :~I . suprateran UH ® @ Instalatle pulvenzare ® Racord stingere incendll ..___ FNT ~ L"'­ W@ (10 -€) . chiuveta de baie / 0 0) b) iCJJ in raport cu tlpul de conducta = 'R @ Bideu @ P.. 51St.-------. 14462 DIN 1988 Plan Vedere :g NORME DE BAZA CONDUCTE DE APA lill DE CANALIZARE Denumire Vedere t •• Plan Denumire -D5­ I I I2J Conductele sub preslune S8 marcheaza cu DS Conducta pluviala Conducteie sub presiune S8 marcheaza cu DR f7\ Conducta de apa uzata / -{QJ [Q] @ @ Pompa de drenare de subsol g ... uzata) '24' Inchldere de retenlie pentru apa cu 'E:Y v::. multletaJat '"1Ir """TIT ~ @ Dispozitiv de retinere a namolului @ Ie:JJ Separator de acizi (f2 {) ® @ Conducta apa incendii.-J Chiuveta de deversare Ch.: 01 L!.Y pentru apa fara lecale Separator de graslml --.::lJ -0­ r\ n t2?' Camin cu scurgere Ilbera rreprezenta\ --@18 ----'-E3-­ r'i @ Camln cu scurgere inchlsa • •1 . Vas de closet. @ -::JO­ -I­ -::D-­ -cI'--­ t23' inchldere de retentle pentru apa ~ lara fecale lecale cu conducta de ape. multletaJat @ Conducta sprinkler F SPR HSO c:::'-­ [lliH Sp ~ Bariera de IlcfHd de incalzlre cu \f::9 inchrdere de retentie @ Put absorbant. SISt. Indicatil d~ 11 ~ sens ca ­ de ex incepind 51 desfasurindu-se ascendent ® ® Lavoar. --<8r LKr H S..care a fecalelor ® \::==:J ==:J CJ @Cada Conducta de ape mlxte [l il'. atasat de perete f Capac de curatare 0 j t ~~ Schimbare de deschldere nommala L L-J' I L_ L---. @ Uscator de rute @ Dispozitiv de climatlzare -€>­ ~ .. SISt.-Ji ~ @ Cuva dedus --­ f4\ Conducta de ventilare.tlre automata ---+-­ t -----< ® (j) Schlmb de material de construc'~ie 1Qj inchldere de capat de teava ~ 5L V . uda-uscata E.oare) B ~ @ Statie de epurare mica.. 51 des!.· II I· Simboluri .. SISt.. descendenl c) venmd de sus 51 incheindu-se d) incep..:3) cu retentl8 de mlros t13' Rlgola de scurgere sau de drenare \!. si des!. ascendent / "'". multletajat ~ Conducta apa mcendii uscata FT Ui-­ @ @ Statie de epurare mica.i obiecte de drenare DIN 1451. ~ V ~ fil 0) d) ~ ~ V @ @ Plsoar cu cL3.soar ® Conducta de cadere Indica Ii: de sens a) trecind incolo b) incep. ~~l II ~ I CIJ -@J ~ . cu 2 etaje Statie de epurare mica.DR-­ I I I 2 ® ~~ IC~ it' W Instalatle de lid..i semne pentru conducte . H Sp '20' Separator de lichid de incalzrre (separator de Ilchlde usoare) Baliera de ilchid de incalz"e @ Slatie de epurare mica..~ iC:::J @ Masma de spalat vase @ MaSlna de spalat DO­ '14' Scurgere cu inchldere de retenlie @ -@J --j0l -'~ ~'-' --\lr ~ .J @ Chluveta dubla CL­ [J­ CJ­ LTI­ \J..

@ 104 pre~lUno. i ---+0 @ @ @ Ramilicalie pe a parte Ramllicalie ~ ambele pa'11 Tiput de leg~lura poate Ii indica! simplilical prin presGurlari EB El 91 m.._.lo prtn pl'iIOrl PrapUkltl pfln olecllat1l.1n. ...IO pflfl mnnlbl. do "d.G) Conduct:' de a~a. a de undo Compensator presgarnlluri Puncl fix conducla PriMere condUCla cu ghldaj @ )CJ- Robinel cu palru ca.c Venh! de sigurant:'!. . ers Ventll de scurgere cu dlspozitl.. .lf .tI.1O prm Untor cep bita Robmel cu trei cai f1 ~r1J~ @ Cot de dila\are t:zs:l @ @ ® 26 @ Compensator de lungime. entil ptr. plesa de Izolare Compensalor de potential. .@ -lSICruce de conduclo (lara. a<.1l . de ex. . . ~p<:lr:llfl de m. ON 15 Marcarea pOliliel pentru 0 modlficare de deschidere nominala... .. .. prln lIplro cu cio­ L canut de lipil leg.electrica... Aeductor de presiune. . p~nlru 0 ) @ @ inchjdere de conducla ~eg~IUra delasabila. Integral In conducla Du.. 5% Strapungere de perete sau planseu cu leava. dicare a IIUllUlui rn . acu3lO a aeru!w din le. caldA (W).l t1uxulUi velum.t lornporallilli Ap:lf. de imple. deex. de la ON 50 [a ON 40 Z Aparat de Apari\t ptf @ cllm<t(I~.Hl'.a11~rA pa'1i rolatlve -0 ® Aparal cu pAr(i rolali . llor. . de aeflSlre de le"i.. ON 80 Ap" polabila. de inlrerupcre a levllor Mmc.Jf" Racord pIt. . .. . . conlor do 3p.. prin furtun indica! simphfical prin prescurtari V legatura ln$urubala G·AL regatura cu Iilel pe I 1 ~ ® ® V @ @ ~ Balaria de perele @ dcdunZ(1ffl: lnSI~I<llle de dosoflnLzaro -QDr·-·_·-·_·-·. i [)f::) @ Rebinet de lnc~idere -+. .:'l dn QIi. .. inceperea lorajului (de ex.1 § ® @ @ @ @ nh"l~urmo. . v !lux v volum T lernpelillur.\"".lrry Spalalor sub presiune 50 ) I 40 @ Armalura de inchidere. . legare la pamin! Robine! de trecere 1 @ 24 Tipul de legatura poale fj indlcal simplilical prln prescurtari @ @ @ Venhl de scurgere cu dlsp... dlJ pl('<. . "'P:\f~\ pH m. ."1 . .11ar dry m~lJul'. de imp. in. c(rculatte (Zl. dispoz\!t. doschl:'i. .:lI. incarcat pnn 10l1a unUI ". ON 40 -fJ- @cIJPlal ® @ Ous cu lurtun TWW5D-WD TWZ40 TW15 ~ ---rn -{.. do coIl. ."1 Venlila!le de I~""'i cu conduCla de plcurars ~ ST CU @ ) l @ca-@ 5( ca piesA de reduc(/e Marcafea pOli~iei pentru modllicari de malerlal. . )( E3 ® 2 @ ] Sttapungere de pereta sau pl~n~~u cu leavA de ca .'llor df! rule @ @ @ 15 16 + I><l @ ~egatufi fixe. poale rl indlcal simphlical prin prascurtAri [egatura sudata S leg. . ers Ventil ~~ trecere cu dispozlll.cu indIo carea presiunij de mlra!8 $1 de ieSlre 1n bar © NORME DE BAZA ALiMENTAREA CU APA DIN 1988 Inst. de la olel la cupru )( rn y ~ Cor.ti. .lolal'. enind de jos d) incepind $i des13$u­ rindu-se ascendent e) ._. venHI de golire armaturA de exlrac\le Tipul de Jegalura poale Ii Leg3lurA delasabila legalura fixa leg3lura. prin lnsufubare GJ.11rocorll Conlor do valum.1gnol Anzervor.i i $ 0 Pomptl !@ In.. de ell.t!Or Conducl~ ascendenta Indicalii a) cu trecere prin b) illcepind 51 desfasurindu-se ascendenl c} ."I '\1' . . Masm. tegalU(3) @ Crapela de inchidera [><] @ + I III I Dispollti. en[11 de reduclie . sJguran\a do fupare a lurlunelor r ® @ @ @ @ @ @ 1 ProplJl~tO prm inC.cme a pro5 1 nll u Legalura cu llansA @ ~ega1Ura Legalura.''1I:'!. cu surub.lrare it~ * ® @ =t>6 6 ® Ameslecator ! 30 m'l h ! I I L. inceperea lorajulu.. . de impiedicare a Iluxului m. . K KL Ventll CU patru cai Z ~ ! ~ --------- (§) Conducl._. . (de ex. y ~ -B- Siguranta de spargere a te. ."1 do sp. potabila rece.ne "uplimrynl.url de lens inroglslr.. prin lIplrB cu adellV K leg~[ura cu $urub G legalura cu mula M legalura prin presare P Z Arm~lura cu lnchldere auto- Ap~ polabila reee. ."l~llr. entil de presiune de Hecere @ ~ ~ 1!J Prapul:. enmd de sus Si inchemdu-se G S D UP . e'l' se IndIC.'ruro Cll glnul<llo Prop(JI~'oI0 prll1 lL'rp mcul\JI PtopulslO r11rH'u.. de aC!ISlfe Si 'llel de lurtun '1 ~ ® ® Propul51O pllll IlwdlJ PropLI. enld de Irecere ® @ @' DISpozi11. . entll drepl .."1 llpd do . . f.j Usc. Ilux do lrecore Vent11 de inChldefe.tura. enlll inclinal . ON 50 Apa pOlabil3.tr('. de separate a levdor zs ® c:::::::::L ® @ @ Colier ptf. cu prO.lI0 -iIr- S.lar pIt c. de ex.lf:l! plr Dispozl.. compensalor tea. enlil sub lencuiala Venlil de call . de protectle tA !Xl ® Colier cu ."1 Prapu{<. . In general Zl ?) ~ Venlit de scurgere..1\plf n':.. separare de slslem Dispozill.1 do c..:ip p S ~ @ @ +:::l­ Ven\ll CU \rei cAi * Dispoll!l. de aeflsire $i II leI de lurlon [] ® ® 7 ® 0 e..@ @ Rezervor de spalare pen1ru c1ose1 --§ ® ~ ® ® @ M<1sin:'\ de sp:'l1:U -0-- @ ~ispoZII~"'" GJ) @ Legatura cu mula de mas.Uf. gonor. sus) In -@D- ® 7 @ Venlll de siguranla..tparill prm prescur!'HIJ..eparare.\p ddoH:j(l\~ do IcnStuno P r:f @ @ ® [):(] ® @. e 9 TW8D ® Ind~caIO~ sau aparal de lnregls.e Apa. de aensire de te. a flux. ..lo pfln ll1C'lor oltlclnc PIOPllt'.1!O dlll'r.. . . Malcarea POlltlSl pentru 0 protectl8 $1 etansare ~5 armalura de inchidere sau de reductio ® .:'l f T ~ '? Scurgere Iibera. incarcal pfln forp unul arc Instala\19 de dOlare ® ® .:lsurmo. de ex. de ex.d."" prO!\IUnll ® I" Dispozill.."Isuf~lafi Ap. de e. lateral) ~ @ Panla conduc1ei.\r~llo do 1 ) ® @ Marcarea pozitie. In general Trpul de lega..urare. lurtun.tp plr m._._.. de ex. ® @) Flaru F KU M KL dreapla-stinga legatura cu Ilansa cup\aj legalura cu mula imbinare prin prindere Salaria "'2rticala ( ] ) Apar. ."Ildl.1plm 19 .. in general n l' I A ® ® @ @ Venl11alm de to . .V'II!:1lr'..

\reOUIe dlslrlDulte 09 d!a· gonal§. de apa cu gaz 'Volum de gaze 'm 3.6-60.3 de racord a cladrrll din ole I Cantor la niveluriie supraterane :t"l'~"Cp.4 1.) ····4 Cuptor de incalzlre cu gaze (4 ochlu.28.:..3 67 ~ ir. ros..- @ II Produse de ardere ·In cazul gazulul Siguranta de llux Sl clapeta de evacuare a gazelor .1-13..I. care depaseste 50 kW exemplu cazan 65 kW 50kW+15kW 150 cm".9 '070-1.5 .pub!. @ Pompa de caldura cu gaz Teava de evacuare a gazului (cu indlcarea e.8 . liber cond. cuplor ·tncalzllor apa "!ill'illill=plI.) Instalatii de evacuare a gazelor (cu indicarea dlmens.14-3.-'m". 0 cm~ La pli"lnsee sus· pendate aces Ie golur'.' cm" =180 em: 8D Dispunerea conductelor de gaz ~CM Jt ® incapere de dispunere '" 35 kW II incalzitor de apa combinata cu gaze 20 .. cO$un de evacuare Flltru incalzltor de incapen cu gaze incalzitor de apa curenta cu gaze Racord de cladlre pentru apa si gaz intr-o caseta lata de 1 m si adinca de 0.-'J .30 m 1 Valoarea mrnlm§.. carmII' neg r. caloflca kW incalzitor de apa cu gaz incaizltor de apa In c\rcu It 8. de gaze pOl fl dISP. mODIIa Putere .-"'-'-'----' 'I Valorl de racord Ins~alatil de gaz _ ® ® ® @ ---jRT -+RK Conducta descenden13 Intersectarea a dDua conducte lara legatura Legatura In cruce Pune! de ramiflcare ~ 50 ® @ @ Piesa de curatare T PI€Sa de curatare K III Legatura CU l'.'h 25 Aparate )( Schlmbare de secllune transversal.:: (dom. 0 conoucla df' gaz nu lrebu:e ienla de inghe\ 2 Conducta de gaz sub tenCUIala 3 Cond de gaz in camrne sau canale trebule ven· Illate Deschlderea cca . Sl In @ F"gider cu gaz @ Ahmentare cu gaz ex! cladlrll.62 1 23 . de ex plr un SISlem de i'icalzlre De acopens.) I~ I I 3 Teava \nvelrs 4 Sl~uranla de tragere 5 Instal. a goiulul 150 cm 2 +2 em:' per kW.. $1 ptr. 1 m'fkW 2 Gal aer ardere la calane pina la 50 kW 50 cm 2 in aproplerea sol 3 Gol aer ardere la cazane peste 50 kW sectlunea lransv.a (CU IndlCarea lncalzltor de \ncapen cu gaz ptr.ml ---jIll-­ deschlderil nomlnale) Intrarea intr-o cladlre a unel conducte de gaz 5.I!vf..(15x2".).34-7.3 :0.: Cuptor cu gaze (4 OChlurl) GVU .1 9.28.=i. @ @ Legalura sudala. prmClp de inchld i HAE I cu plesa de rzoiare Inlegrata 6 GraMa dlnlre GVU Sl Instalator 7 DISPOZlllv de reg laTe a preslunll 01 1 Cond drSp..-- Simboluri pentru instalatii de gaze Conducta culcata la vedere leu mdlcarea deschiderll nomlnale) Conducta cuicata acopenta (cu indlcarea deschideril nOmlnalel NORME DE BAZA INSTALAlll DE GAZE iN CONSTRUCTII SUPRATERANE incalzitor de rezerv8.79 i Conducta ascendenta Conducta ascendenta conllnuu . racard la perete exterior (cu indlcarea valorll de racord) Cazan de inc?lzlre cu gaz Conduc1<. 30. Robrnet de jnChldere @ @ 1 Combmall€ de rnlrareln cladlre jnchizator Ventll de inchldere DISPOZIIIV de fnchldere cu :2 AD reglare preslune 3 Organ de inChlder~ 4 Con tor 5 Conducta ascendenta f Conducla ae uz 7 Conduc!a de raml!lcalre 8 ArmCilura racord aparate Inslal de lnchldere CiJ declansare 18rmica 9 EChrpamenl gaz.et lung Legatura cu surub Legatura cu flansa RacOid de c!adlre in unahl crept in raoort CLJ fatada Gaz crasenesc LC. Cularl pemru conducte / @ =:>'"77r--O-"-:-:.Li=:=~f=~====== ® @ declansare termlca Rablnet de coil DJspozitlV de reg\are a preslunil Contor de gaze ® @ @ @ Contor ie subsol 1 Conducta de allmenlaTe reteaua oraseneasca ® ? -{>I<J--Insta~ : latOf 2 Conducl.a~ ::::> I1m.91 Rezervor de apa flerbtnte Soba gaze' cazan gaze / ® ® (J) Piesa de (zolare Ga: co2 rece bleu 2..

~~~~~~:[~:. V.ntre prOlec\iile la radi. la ell' volum de peste 5 m 3 $.nmea $i capacitatea aparatelor de inca-Izi! (2) m~@ II rr din nivelurile in cauza.5 13.i exteriori cu camera de i1fdere inchistl $i in cawl lHle. ~sl~leaz~ s~pr~. OINIBIGO 11.lcuare. Peste 12 m.lr inll. EI--------­ .lle 1.und Wasserfaches e.75 15 '--­ 80 89 98 107 116 50 55 60 102 1114 125 136 148 160 141 156 172 188 203 219 282 312 344 376 406 438 075/1... '.ilzitO.ipenla trehuie prevazute cu sisteme de ventilare.i rnici.:. inc.~ 45 18 20 22 _. pina la 12 m 3 gazele emanJte de inc.10 crn.::-~~:~~:~-=.. _ Dislanta dintre componentele realizate din maleriale inflamabile $1 par1i1e ex~ terioare incalzite ale unei astfel de instalalii sau distanta pin a la 0 eventuala protectie la radialii trebuie sa excluda pericolul de incendii. Golurile de ventilatie trebuie dispuse conform indicallilor $i de~ sene lor elaborate de producatorul aparaturii.l 1 m3 volum de incapere pentru liecare kW instala! ~.lr 1..=Ir=a=== 150cm2 _ jnC~i.~i ~ . in flux continuu in bucatarie cu lereastra Golul de evacuare spre ghena de ventilatie sub teava de evacuare 600 cm' peste siguranta de flux a incalzitorulu! de apa sectiune libera. marime.~.~ 'Sl' ' ~ ''''. Nu trebuie obturata ie$irea sistemului de evacuare a gazelor."". I--. dl'! bloClll1 dn cOI\'.lr('le este necesar apa mici Irebuie evacuate prin instala\ii de eV.lzilor de apa.ll daca nu se genereaza pericole determinate de pozi\ie. imbracamintea lrebuie dislantata lateral $i in (ala cu ... La spa\iile interioare cu ventilare conlorm DIN 18017 voluillul inc:iperll Ir" buie calculat in lunctie de dimensiunile de conslruclle. Determinanla penlru dimensiunile $1 ventilmea inc.lno~ minala la dileren\ele de temperatura resp.i Bucatarie cu lereastra Golul de evacuare spre ghena de venlilalie sub teava de evacuare Golul de venlilare superior nu incalzitoare de apa mic. Vetrele.5 crn. structllra constructiva $i tip de exploatare $i trebuie sa lie omologale do DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas.al~ __ l:5_ inall:.lIl1. 501100 mm COS de evacuare a gazelor ® Racordur.' dispunere prin goluri de ventilare superioare $i inlerioare de cite ~- m Uniunea inca/zilor de apa cu gaze in baie interioara eu venlilare tip Keln '~C"'<"'rB_a_ie ?:' H 1i '""~" '" ~il __p_r_o_Pi_e_re_a_p_a_rd_o_s_e_li_i a '. admis numai daca este d.ipcfli oste sollcIIJf(!.:-.1 feren\ele de lemperalura.n~. in raport cu captu$eala volrei.5 I 125 Ma. dr~ ® _~ V V I m: m­ incalzitor de apa cu gaze in baie interioara cu ventilare lip Keln ? 150cm 2 _ I ® ~ 150cm 2 _ .l\ii $i in~ stalatiile destinate consumului de gaze nu trebuie incllise aStiel incil sa se produca acumulare de caldura.Tcon'in~ Wi care~ ~ 14~~ .re"" i!111 Q) ~// I ~ ) ~y 150 em'.'lfa sdcrnc de evacuare $i tara sisteme de ventilare. " :.80 ._ 20 m'trebuie Sci axisle un sistem de venlilare sau incalzitorul de apa mic trebuie prcvawl cu sislcm de evacuare a gazelor.:~.~i=: r 6 m' 15 m3 3.t!II!/1 I 16 40 ----. in incaperile peste 20 m ' se pollnstalJ I.~..- -.00 CO$urile de evacuare a gazelor pot debuta la lIecare ® t ~ ------~ 65 28 75 16. trebuie dlspuse cit IllZli aproape de cO$ul de fum./ inctilzitor de apa.!-!~~"'-f!l()W/""--~ Wlm' I IJ ~m~ gaze10r P::!: acoperis 1l1 . evacuare. aductie de aer 5i evac~are a ·150cm Golul de venlilare spre ghena sub leava de evacuare dar peste siguranla de Ilux incalzitor ® 8) incapereade ap~ cu gaze in baie interioara._24 10 71 91 125 250 InCI. Dlll1CllSIunile d" construClie sin! dimensiunile finite ale spatii10r ~r doscllidorlior. Inlerspa\iile dinlre componentele realizale din maleriJle inllamJbilll $i COI1l~ ponenlele exlerioare incalzile precum $i ." I''""'' '. l" . Dislan\a dinlre acesle componenle $i partite exterioare incalzile trebuie sa lie. La velrele pe pere.~~. cu ventilare tip Kern. Germana in Domeniile Gaz $i Apa).ig~.1 dls!. cu ventiJare prin adiacema.~~Bra_i_e 2 1 t Bucatarie cu fereastra []] Exemple penlru sisteme de ardere. (pentru flux continuu) in incaperi de pina la 5 m 3 volum nu se dlspun incalziloare de ap. ~.:~i oblUral La lei ghena de venlilalie din Golul de evacuare sub leava de 1n~I I~rnl NORME DE BAZA INSTALATII DE GAZE iN CONSTRUCTIILE SUPRATERANE ~ DIN 18017 --+ Instalatiile destinate consumului de gaze pot Ii dispuse in incapori nllrn.':r[ ~\ ~ _ 1.1ze 1or '0 cosul de 21 . cu g(lze in baie intenoara.1 9. imbracaminti inchise de tip dulap trebuie asigurala 0 legatura cu incaperea d•. cu excep\la celor dispuse pe pereti exteriofl.25 12. suma solicili'lfIlor nOIllIr1.75 kW 27 Wlm' 34 W/m' 47 W/m' 94 W/m' Malerlalo dp COW.25 17.sponib.

..nat mobil @ Sursa de iluminal cu ® Sursa de 33 @ @ comutator iluminat cu punte electrlca ptr..118 -EJ I' t •• Aparate consumatoare de curent electric NORME DE BAZA G) Ap. DIN 40050 Uscator de miini. nr. de slguranta ® @ 7 Ap. Incendii Semnal. cladlre sau poarta Ap.. telel. In general 1:. de ex. de lampi si pule rea. de comun. coni DIN 40700. ptr. casa scanl Reieu Intermitent.I2 Congelalor nr. de ex.brall! (pendul de seif) []B. at8stat mare dis!. ~ecundar ptr. in general Motor cu indicarea tipului de proteetle conI. de comun. t. lampa fluorescenta.slrare ® siguranta Retlector virtul Sursa de iluminat de Sursa de ilumrnat de avan8 conducte. resp congeiator. de ramlflcare peste tencuiala ~ @ @summer @ Radiator cu Infrarosii @ Laca! de trecere @ 6 illJJJ ~ ® slsteme de siguranta Claxon. luminos tampa semnaliz. lncendll automat ® @ Disp.n ® 8) a dte 60 W Plita eleclrlca cu cuptor --7< ¥ --X @ Sursa de ilum. 1~ ® Cuptor --:X (X ~ ~ S8r11 de lampi Sursa . ~ ® @ Ap.?r. de ramificare sub tenculala @ Uscator de rufe (§) Se~naliz. liumin. 10 m -B­ @ Tablou de apel 5' anu(are @ Ap... de incendii automat D ~ @ Alarma. frecventa acustlca Bariera ptr. Incaperr In general rTiTTIIl @ !ncalzito~ cu . de v. in general Friteuse (jJ ~ @ @ @ @ 21 Ventilator -eJ ill @ -{Z] ® @ @ 74 Generator.c. la mare dist. In general Rezervor de apa calda Incalzilor de flux contlnuu @ Semnal. ptr.de~ ® temperatura Releu de \Imp.p curent @Gong li? 9 @ Alarma ptr.1 ~:::I ® Plila electrica cu 3 ochlun Plila electrlca cu parte de carbune --7< --7< @ @ 5 x 60 Sursa de iluminat. 40717 30 Sursa de ilum.J @ Ap. comutator interm. comutat de slguranta Alarma cu disp. de retire Semnal. lumlnos. indlcarea 111 freeven!e" de ex. de inreg. de stele vezi sus Aparal de clrmallzare @ @ @ Ap.. Aparate de semnalizare ~i de radioemisie-recep\ie Televizor -f!J -{~J @ Semnal. de temperatura automat Disp.t. de ex_ fotocelula -dJ Interton poarta 4: I Sirena cu. de ex. p. de comun. I @ @ 48 Semnal.na de spalat Semnal'z. multiplu cu 'nd. ptr. la mare dISt. nr. automata. frecventa acustlca ® @ -1 ". a uSllor Semnal. de retire -G -G i1J -U -Q -@] -{H] ~~ ® Semnal. omologal @ Cantor Plita de incalzit ~ -ill] -r=l l-. 2 corp. In general INSTALATJI ELECTRICE DIN 40711. eleclric. de deschid.rndica sensu I de ampllficare Magnetofon ~~I ® Aparat cu microunde @ @ @ @ 40 ® dlsL in @ 6 {~I (2) Grill cu infrarosii C) C) ~ Sursa de iluminat GU suphmenl de avane Sursa de iluminat cu 2 cablun separate Sursa de ilumlnat ptr. 5 lamp. in general @ @ @ 1 Sirena cu Indlc.calaura Inmagazlnala +~r Baza u~el instalalii de semnallzare a incendlilor [3::J OJ 22 @ 2 Geam transparent Incalzll electnc -©J ® -g Claxon cu Indic. multiplu Ap. Indlcatorul de topire ~ ® ~ @ ~ ~ ® ® -q E m ~ ~ m b- @ @ @ @ @ 0­ -99 W ~ ~ ~o @ Alarma de motor @ 05 Alarma fara anu\are automata. modi!. cu comut. telel duplex. tlpulu1 de curent Incalzitor pt. lamp' de descarcare $1 accesorll Sursa de iluminat ptr lampi de desc. 3 corpuri a cite 36 W Banda de ilum. la mare dist. de stele vezi DIN 8950 Te. pol.e P[rnJ oD oD ® @ 76 9 W @ Alarma cu mdic. semnalluminos Buton de sonerie Tablou de apel cu butoane 51 placute ptr. de ex. de comun.de iluminat cu reductle 0 ~ C9 U g ~ C9 @ @ Ceasornic secundar Ceasomic primar ® @ 61 1£J -{5] @ Dictafon Ceasomlc primar de semnallzare Ampliflca~. de controi. simplex. cu Indlcatii Sursa de ilummat ptr. [J:::J ® in general @ Srrena. banera optiC a Semnalizator secundar tip buton ptr. de ex. uscator de par @ Semnal. la mare general.270 HZ 270 . nume Microfon Microreeeptor electronic Distribuitor prrnc. de comun. de incend!i cu dlsp.pal (telecomunlcatil) li Q ® @ Aparat de incalzit apa. 4 de ex. in general Disp... de ex ptr.@ 1 8+ Q -§- ~ ® Comutator socurr electnce Reieu ptr. CU slguranta Masina de spalat vase pa~ial G=:J >---< >--+------+-i 3 @ 41 ® Aparat de bucatarre Frigider. alarma continua Alarma cu semnallz optiC Buzzer Mas. pI. In general Motor. a Cite 2 x 58 W %1 L~ ® ® @ @ @ @ @ @ @ @ e [gJ Ap. 140 Hz Sirena cu sunet fluctuant. omologat --wJ­ GJ D ® 9 Ceasornlc de contact. ~:. in general Banda de ilum. tarif curent electric 42 36W oJ i01l [g ~ @ Difuzar @ @ Rad. la {J9A ® Tablou de cantor de ex. de ex. lrpulul oe curent ® @ Interton cladrre Slstem d~ semnalizar_e lumlnoasa.oreceptor -§ ~ ~ID ~ 58 W ® Semnal. ptr cladrre sau poarta Centrala de telecomunicatii. de ex 150 .

de noaple.\ @ Outon dH v(lnlilaro tnst:ll.. pulere @ Releu lemponzal.1tlo do dn:./" ~ ~ r---= ® CD Curent mlxl Curenl allernaliv frecven\~ acustlc~ B::5 R3 ® ® Curent allernaliv de inalta Irecvent~ Curenl alternahv de frecvent~ maxlm~ Elemente de sprlJln pentru Instalatllle IIbere • DIN 40722 @ Cablu.. in general @ Racord plr. de cap~t 23 .i Ca mal sus cu indicarea ~IP5' @ tlpulul de proteclle ~ ® Dislrlbullor ~ ® V V @ (comulalor de grup. 50 A marimea 00 Comutator de separare a slguranlelor. iluminat $( G~l ~ @ proleetie a mOlorulul.@ @ Slilp·porlal din stilpi cu Stilp A dlspus in lung Puncl de sprijin cu tirant / 1 0 I @ Inslalatle descendenl~ @ Inslalalie ascendent~ ~i descendenl~ @ Comulalor·bulon @ Comulalor·buton i1umlnat @ @ Leg~lur~ DozA de (amtnca~ie reprezentare dac~ e necesar " c! cf cf ® ® ® . bral. prln allngere ~ @ Ooz:. umede ~ablu plr. -------- @ -_.Iilp cu z~brele. (f) sirm~ lubular~ general @ @ -0 @ -id ® -{2] '- Translator.d a cl~dirli plr.@ in conslruClie ~ @ Proiectat @ Inslala)ie mobita . de Racord 70 conform VDE 0100 .are () . Inslala\i. Comulator 1/1 (intrerupalor... antcne de ex. de ex. de ex. corp @ Element. lumln~ interm. casu sctlrll 3 ~ 63A @ 80 ) ~~ . tablou de comutatoare Legare la p~minl. 40711. de ex. curentl Ian.. in goneral @ Q m m /77 /71 ® @ @ de ex. In Cu 20 x 4 . in general Elecl de "-.Iilp de belon armal. ++++++ 54 X-X-X-X-X 0-0-0-0-0 • • .. de ex..W caracteristici @ Reprezenlare ' 3 i slmplifical~ T @ Inslalatie de prolectie I --. dm locun difente.. X c!: d qy-J I ® ® ® 99 98 g~n J~c~6~~\~\~~ monopolar) Comulator 5/1 (comutalor de serle. dublu Amplillcalor pI.. uJ ~ uJ @ RJcold "Ieclrrc. Instal. trans- ~ ® Cwent continuu sau 5 curent alternativ lehn.. ptr. Irlpolar~ SigurantA cu lilet :C> ctJ ¢J @ Se~naljzalor de miscnro pas IV cu InfraroSIi ~ T @ maxima.. iFl [J -.SIIISSSS'!" ® Sln~ ® @ proleetle a pulenl.. la lensiune Siguranla. In @ Inslala\le ilOlal~ in lubun @ lnstalatie izolat~ pte 40 inc~perl uscale. In s ® @ @ general 0 '""" Inslalatie Iranspus~. bipolar) (inlrerup~lor. 40710 II I ~.1. curent Irdaz3t Comulalor cu lamp~ de conlrol . stilp din teav~. cap~1 (§ Comulalor 1/3 Comulator 4/1 Irlpolar) [IJ @ Scmnaillator mcendllJ (semnallz. de ex. 16 Ai trlpolar Comulalor de !'\ @ Cn mai sus pi' curenl tnfazal dubl~ Instalalie str~ln~ gene.e sublerana. de ex.Curent electrIc DIN 40710 ~A ~2kHz CD ® ell 0 Curenl conlinuu ~urenl allernallv.\il Caset~ de.. comulalor prelerenllal de avarle ~ @ ~rrz~ de conlacl cu Inlrerup:llor @ Slilp ancoral . legare a nu sau comut. cu rez.re altematlv (kl ® 6 @ Ondulalor. '''~ I I joas~ (NH). monopolar) Comulator 1/2 (intrerup~lor. inc~peri um~de de ex._ . dou~ artere Instalalle coaxlal~ ~ 1 Slilp ancoral @ Slilp cu piclor Slilp dublu Slilp H dlspus transv. de racord plr._. instal.!urnarl' @ Somnallz bulon lnslal.S'. . (I) de ex. bUlan) Doz~ Inslalafll $1 legllturl de InstalalII @ Executal . Inslalatie in tenculal~ -d- @ Mas~. __ . . stilp.@ a::::D --H.. cu 5 Irepte de dema. lepare a p~minl. lOA si lip D II . 68 ':' @ Instalal._ .\/111''[ @ Pma de conlact plr llf lr(lnsforrn<1lor do scpararo @-Instalalle ascendent~ 8 -a. telefon.]\le de [IT] @ in banda lala ccmunicJ. antcrw Doz~ do anten~ (doz~ de Irecere) @ mm @ Inslalatie sub lencuial~ $2~~ @ Transformalor. Indlcatlve. dlsp~n. Ilber~ @ 1 ® prolec\leplr. NORME DE BAZA INSTALATII ELECTRICE de ex. dutap de comutatoare. tripolar Inlrerup~tor @ Com~t"tor 'SOGur! eleclnea @ Doz~gonl~ @ S. de ex. scopurl de utlllzare ~ Siguran\3. f. sau slilp-portal z~brele 0 ----I Ghid de unde reclangular ptr. de Inc~p. monopolar) -1._- @ semnahzare @ Inslalatle de lelecomunica\li @ Instalalie de radiodiluziune @ Instalaile cu .i1~(\ @ Comutator 7/1 ~ @ Doz~ de anleM (comulalor·cruce. 0 ~ @ de ex. de ex. de sonene ~ @ Comulator aCI. rezistenta de pozltle. In general ""\ @ Stilp ancoral @ :. schimbare poli. pesl. de redresare. ® inlrerup~lor ® inlrerup~tor stea tnunghi tripolar Releu de de ex. do ramlflcare pic 128 anlene de ex. . ~. inslal. ramificare inchldere de cap~t. aparale._. de ex.slenl:'l. monopolar) _ Comulator pic action. de ~rolectle. dublu @ Comulator lemporizal @Dlmmer Instaia\ie pe izolalori de portelan (izolatoare-ciopot) Inslalall. carcase.. in gene. 63 A.or plr: action..'1 de 'lnlon:'l. in general @ Efect de atingcre.. de ex. in general e @ Cablu subteran @ Punct de sprijin.{ @ @ Pnz~ de conlact cu InCuletoare Reprezcnlare oPtlonal~ pi verHcal © ® ® ·1-1-1-1-1­ de avarie :. ~T o Cu indicarea Ireeventel Cur~nt atternativ Inslala\le Izolal~ W. pt. .pl~ Pnz~ de contact cu prolcet1e simpia impaminlare ! Inslala)i. i. Gvadripolar A® jl'/P[ A" @ Prlz~ de conlacl mull. cu conduclor noulru de curent ® 83 Comutator de 0 III • @ Slilp ancoral @ Stilp de lemn @ Slilp de acoper~~.1re 23 automata a datolor Instal. racor. in general @ apropiere/mlscme. PfIZ~ de r~'\ @ prolectle conlacl cu ® 5uprasarcina.::jlle de destumare y ® --y¢ "V @ Punct de spriiin cu Z @ Slilp cu corp de Iluminal conlrallS~ ® Doz~ @l dispoz. frecven\a max\m~ d © ® ® Damaror. in general Ap...0mulalor. r~cord curent DIN 40717. de sigurant~ (vechi) Instalatie de itt -'- @ de ex.. acumulalor sau batene lenculal~ @ Comutalor cu senzor de apropte(e/ml~care ~l @ n ¢ @ Oistribuitor plr. @ inchidere ptr. de ex.al r I / @ Instalalle cu @ @ proteetle la de Comulator 8 curent greSlt. monopolar) Comulator 6/1 (comutal. In gener.(lip sigurant~ fuzlbil~) Inslal. instal.l @ sisteme de prtJlucr. G.7- @ DISp.. aClionat prin tragere [ill @ DISlrtbullor de 181elon ~l @ Doz" do lelcco~n\Jf1i(. de sol Inslaia\Ie suprateran~.c In exterior sau In sol formalor de pulsatle (I> ~ (curenl electriC) Instalalll.·r " 0: . Q Q Alte reprezen\~ri.

O..Cd.. 12 13 14 Pnze . -b -H- ® 37 @ Legare la pamint din leava si din bare Legare la pam...loare.nl vel'\lL' 15 masma oe50alat mcalzl\o' "='::::"'IlC..I 100 ' _ pfl<:le 100 i 8 @ Conform DIN 18015'2 @ Dotare exllnsa ~ ~ 16A 1 t it> 'I( 16A2 16A3 ~4 t { < '\ '( . conto' de gaze pesle 75 0 I._.. TlpUI de consum prtze~~merur de IMlrl -----~-~...mCirUI Supr locUlblla de CirCUlI€ ! p-tr-- ." .. __ v.~~_ ..1<112 S := '::'....:.lzllJ. _ . ~ NORME DE BAZA 4 1 .::' .. 010 lara reVentre c '" I _____ au:omata v Indicator lumlnos fara revenlre automata Semnaliz. catarg de sleaguri @ conductele din la Zona de racord teava ___ ~_ _."5_--Im 16A6 16A7 {.balcanJgggia~~ m~_ _ _ .pala: usc<l10r oe 'ule . 100 p) 125 ! peste i2.__..RQd .'.PRahl . @ paralrasnet la Conducta de 31 vedere .__ .cc---cP~':::h'---:m:::rn'-"-_~-·-..um'-lna!51 prize _ pir. _ .J ~ r----. ­ .OA=4'---__ r:.... ~rlll._}--- DTIIIIIJ @ Balerie cu elementi TIII.l1l't1Ina: 2....ll- ~ ~ ~ ij..IJII] @ Batefle cu acumulatofl ~ (4celule) -tf--tf.rI€ ~ ~1...m'r..---Camera.. In ~ ($f ® SemnalIz lummos 2 @ Inter~itent al ind.~ ~ ® Constructi~ de otel. . @Ult @ Conlor de apa..._._--_~ .· $1 !!i'lnI1A. 1'· 33 J3 Prill'-..::.ord lkW) PrlZi'/ Illmlna' ~t SllP' lor:Jlb de p~<I:a B r· 0'051C 3 ..: optlce. sine metahce Pnze lilllTmat ~~~--=~=J§t~ahem... m· I IIUr'Illr.nlscenta Semnaliz luminos CU Indicator cu revenire aLtomata Indica. --- __ _ ~~~_-"-------_..tragene 26.._ _ C!._.. ~~ _ _ Cos de fum @ St1Ip de acoperis pH Inslal.. .. • 1 @ Q-- @ Sara de receptie. __._~UWlza1ejnconwn ilurn.@ Eler'lent...)'. ~_--.cat de @ Conturul clad"ilor ape @ Jgheab deae oluvlale SI conducte @ \ladere racord etan armat cu Nr..:""":..Q...da... 100 p...._ ._ . ® _ _ _ _ _ _ ---"aIL.-_~_-_~_-_~ .-'m _~_~_'I.-"'2:.5~~ a lunglm' de DiM ta 2 5 rr _ _..tor lumlnos CU revenlre automata @ Acoperiri metal Ice pt nl5e oe 9a~l~ 0: bucat'lfl ventli rotd p'lta '·''llder conoeialor mas.~ -6" Trttazal 8) lampa cu lum._.!:._._.ar de .25 m' ® *4 t mm Bala 1 ""~': -+--------~J ji' 24 I Racordul cladlfll .na! .-S_..-6_ _~ pina la ~5 : pes:e 45 p 55 pes:e 55 p i ~5 : DeS1E: 75 p .-~~ __ __ .DebeA 3 .__ _ .. _ ' .:.1 maSlna . cu dlSp..._ .fLa~. _ . . luminos cu co mula tor de reductl8 ~ ~ e® ® cp I L T -._.i-- i) @ @] © -0 ®@ e® ® (}) IndIcator cu r~venlre 7 automata lumlnos sau oscllant lndlcator c=J) -1-1-1-1­ @ Vasde prea·plin. de l'1Iu. _ __ ..$ldorm1ton.mllatt!ln.J 2: venl. . _ .... . _'~~~1.9 rr 3 peS\f ~2 ~Ina la 20 IT ~---_..6""A. _ CS@ ~ @ @ Conlor cu semnallz.- Semnailz.- --­ ·0 t § t < ~ 16AB 16A 9 * 10 (~ t ri'l Spallu gasDoa W delucru ~~-""'~-"--l:t Fief pe calcal 16A 10 35A 11 16A12 35A 13 15 Camera dE.__came..nl ~ @ Semnallz de abandon ---BE-- @ Ecla!Dr @ EclalDf acoperil Baterii IDI _..._ _ 30 Dlr Slipr uua oe plna la 20 rr3' _ pesle20 m ~ \ 1 ..a 13 50 Deste 50 p I 75 Supr loculb~ ' NUTlEJrul oe C1rCUII~ .::II":Q':""""'...II ~ .al ~:::_Dt_" 1') PrIZ" lI~rnI1a' --=-==--.--.' BucalEJ.- _ _ _ _ _ _ _ ..@ Conducte subterane _. --­ IC.. ZI $1 sl.-.apada @ Anlena @ Conductemetal din tea va de >._._..:::2-----=-~---==---::-_-_-_-~='-_-_.@ ConducteSl$ub 33 acoperi~ sub tenculala . _ . === _~ 3 --..:l1 51 orlze II:Z:JI L. de umplere Semnaliz cu rnreglstrare Cantor 0 @ Gra·.zl. .. rezerVQr Iillr'lIr.."-_...:.5P4uu~Dapodll.. lumlnoasa Semnallz multlplu -j-t­ --=-­ @ Zona de separare £. acumulator @ Descarcator de supratenslune @ SlraDungere prin acoperlS @ Valorile de racord ale aparate!or electrice Nl...-_~---~..... - _ _ _ _~. I •• Semnalizatoare optice DIN 40708 G) Semnaliz general dlrectl8 Instalalii de paratrflsnet DIN 48820 ---0--" .'.na oesoalal vase _--'..~~~--~_------=--=-=---=.-ob~----=~... .:..Ier&aA._1_____ .P1YnltUltlJ. ... :::.J L2.Dil'::' PrIZ€ . electr.

@ Semnaliz.J ® ® 0 L& Decodor. lIacari cu ® r6' L -e> @ Barier~ <~ @ . Decodor legitimalii II _. de cuplaj digital ~ ~ @ Ecluz" de pm. diferen\e ~~ .1 @ Terminal date cu panou de comanda @seil /.J optica [SJ ~ ~t L: .J @) Semnaliz.~ Contact de pendulare Comutator ptr. aulomal plr.---.. numerelor Sl anunt Inregrstrare L. @ Slicl~ securizat~ 25 .carl cu mfraro$1I Inslalal" de supraveghere prJn lelevlzlune vederi ~J ® vederi cude luat CamerA ~~J 68 variabila.lnt.'lni u~i\ dm balamille @G.onitor @ Panou de comanda 74 alegerea camerel de lual vederi . de cuplaj d'"ectie lransmisie 6-1-.1 LO./ @ Panou de comanda. @ .._. ~~ ~---D @ [lQJ supraveghere prin televiziune Centrala de anuntare a spargerilor in magazrne Centrala lelelonic~ SImplex: Cenlrala deschidere USI Translator Inslalalie de transmlSle Transductor digital analog EJ LO 0 0-1 ~ ® Monilor semnal video plr...1. de strapungere Semnallz.hl *" [§] <"1~ ® ® @ GriI'j de protccllO Carcasa. ptr.. [y 4c::J.]sca cu zavor Cirhg posterior plr fUIOurI ptr.Bi Retlec!oare de alarma. [2J 1--71 Transductor digital analog cu disp.. miscare ultlasunete • Doppler I FU I 48 @ Centralade L.icare clmp Joasa lenSlune [@ @ ~ ® @ 49 0 r- 1 III @ Miner de lorea"r. de comanda.J @ Semnaliz..J ~ @ ~ Q] ® l~rmarea retea @ Ap.. Folie Semnaliz.J ~ @ Semnaliz.~ lurnzlnt in cruce cu . de luat 7 vederj cu semnaliz. pemp. zgomole de Impact Semnaliz. lablouri @ Semnaliz. [I Inslala\lIIe de semnallzare a spargerllor r:..Hd [2J ® ~ r .cre ~f @ pnn dou<"lobllQalorr8 perSO(lne ~~ @ Semnaliz.@ cod suphmentar cu @ Gard de sirl11~ gllrrllp. broasc" cu dublu z. a lumlnii -l rXI L :..ll.i @ Slguf..._­ 'x-x_-x· @ Bro<1sc. Slgu.. modilicare cimp inaUa.--". spargere @ Instal. de comanda umana. modit...1 ridlc. acumulaton ~.\ ptr. fero5lfO cu loi rOlallve 5i bascul." . [5. de luat 71 vederi CU cap de relire inclmare ~ ~ f~ @ ~ @ Slgur""i~ ~ ® Sigur<l111~ Bro. ffil---[3J @ Bariera inalt~ tenslune Semnaliz. optic Releu de aciionare ~ ® I~I Releu de declansare Disp.)vor trJllSv. de act. L·. de vibratii r ® ® . de redresare Baterie cu .J r?. de mCUlere L O0 0-1 @ M.--::"'/ '==-------- .nte GJ) Semnaliz. autonom ~. S.:"t irnpolnva Q.@ ® @ Rul.' pll..r~lnl.~vor @ Semnaliz. maxima SemnaJiz.. manual @ Releu de declan.o.J LV r @ Dislribuilor supravegheal CJ ~ @ Rozet~ de slgurant~ @ PI~cula lunga de IOnlZare ~(> @ <}-- ~ A @ Semnaliz.. tensiune \OEM\ @ Centrala plr. supravegheala. modilicare ~ ~ @ Clmp capaCHIV . fla.. ptr.C> ® Bariera cu microunde centrale!Accesorll . @ Semnaliz. presiune (declansare sprinkler) ® 8roasc~ ~ ® £Jro.en ~m) 70 @ Carcasa de protectie cu cap de rolire inclinare <J~ ~ ~ ~}m) @ Camera.are Semnaliz. de miseare in~u.: rd'" :.ouri ..1sc. lensiunea lirulu. 9 ® 91 protect!e Sigurilnt.® ~[Illi.nsla'al" de semnallzare a Incend lIor L O "" -I usa c. Semna/iz.-}' Y:!J. temponzata Ap. de comanda. de lumina. temperatura.emnaliz. 45 anuniarea alacurilor Si spargerilOf Centralade anuniare a Incendlllor Cenlrala de control a accesulul ~J @ Camera. Clllndnc. acustic ~ @ Butonul instalaliei de 0' L! 0 0. 1/.) cu pOSlb.. de fum optiC Semnaliz.cu dlspozitlV de JI1CUlem @ Decodor autonom CU cod supiimentar @ @ Ruloufl de 0101 @ @ [GJ Grita) rulant sou pilant Ap.n" 1 G) Conlact de inchidere Contact de deschidere Contact magnelic • ® ® • l! r~. de lum prin ® ~ ® A '.: a ..'l\OZIfC de Sigurant{l. gliiaJ Instal. de tempefatur~ 0.® <101> *" ® @ @ Turnichet usa turnant~ • -+-JlW Y. miscare cu microunde Doppler @ Tabloul de chei ptr.. r'J' L @ Instal.u deszavorire e!ectrlca Us" CU desch'dere eI8cl"c~ Tablou de anunluri ~. L. de miseare paSlv cu lnfraro~lI <.i ® @ Decodor On Line Decodor legilimalii cu cod suplimentar +++ @ Gard maolv. jillu!CIO <l. @ inc111z. r' L -l @ Carcasa Sf:­ II II ® OberI. spargerea geamurilor . translare lmaglnl . grl1Jjul ij ® Iwsl @ I Tol Bailera ullrasunele ® ® Instala\1I de supraveghere a accesulul ~ @ Contact bancnote @ Semnatiz. f<llII @ Semnaliz.NORME DE BAzA INSTALAT" DE SECURIZARE .. !. d~ presiunel pres de preslune o ® [] ~ ® @ Semnaliz.'1 ® ullravioJete Semnaliz..J ~~ ® ® ® @ ~>S TIl @ Telecomanda (. optica Camera de luat Carcasa de protectie 'C:=J @ camere de luat vederi II. eleclro-mecanlca.")" "1~ .J @ Broasca cu zavor @ plvn\h~t 101 transv. Semnaliz...

­ o Teu special ® Instrumente de desen ® Unghiuri Din sulu ce -..· II I· I •• Ghidaj cu degetul mic DINA' DESENUL pe muchia teu(ui Limba proe::anlUiul este desenul prin care .(i se . C~ mina libera s! la scara sint D::-·. -=... Imagmeaza Sl in ceea ce 0' \'es'e convmgerea co­ manditari.: Sl desene de re­ prezen:are "-:.c'. . lia"'S~2~er.=.--..-8 a.. lemn de tei sau plop. c.t !113/" .Dr oesene geometri­ ce oblectl\ e '-:coogatlte cu desene de prezen:2'e.lleclura este un mij­ loc si nu cO seeD in sine ca in cazul pictorilor.E:. :>1a: greasa pentru centimetn._ 'c-"'3tele DIN ~ pag 4 se tace Cc D c~eze cu acelasl tiP de viii ~ (2:.'"e olocurile de desen (DIN A4. segmentelor ~ \9 Echere 'c.. Prindere2. Ii=. lar in timpul oese-..2.':S ~ : . Forma Contca este corecta Y~ (sirma) indoirea previne ruperea @ Prelucrarea margmilor ® Plan"et" ® .eaza de sus in joS') Prindere2.matenal SlntellC $1 Cellon sa'J -=.'[1s1a'atii de desen' sint uzua.:enale la lei de netede). oe 2·c. D."s:a'en:a Sl rezistenta in formatele Dlr. '::' oe desen pe 0 p1anseta S. ce Driveste formula­ rea a ceee. pentru schlte mai exacte se omnveste hi1ia milime­ trica CLJ C:.2re.Instalalie de desen' 1:- .:]) c· @ 26 Mijlaace ajulalaare @ AJutar la hasura! @ Pazltla carecta a degetelar ... :.'-:e carolat" ldlmensiu­ nea patra:e:' -. Dexteritate2 .:ata.nl: se piiaza 0 margi­ ne lataoe 2:.'. G) Hirtie pentru schlte ® Schitarea (caroiaj de constucW) @ Drvlzarea hfrtiei ~ " y/ J. Saoloane pentr~ C.. c. I @ Mijlaace aJutataare @ Sablan de curbe @ Deprlnderi utile A$a-numr:e s ..::JF~ma ".e Desenele €'l. Pentru oese". ~ie se taie formatele potrivite To S -:vlouale se rup de pe $ina -.:eS:2 iormuleaza uniVac $i inteligib' I~Ierr.~ e astiel 'Inci! sa fie im­ piedlcata s:e'gerea desenulu! (de aceea se cessr.. C~ :5..azute :::-.z=.~: CC Olvlzluni in mili­ metri s: ~~=:= Instrumente pentru C. 2 em I.~. sca'a'. va fi mar­ ginea oe irc:sa~e'e ~ pag. --~ ---\.. sconre pentru juma­ taliIe de cee: -·etc si toarte subtire pentru mi::-e:...'. .' oacalei pentru ~­ sun. pem. 5..~ ::) Pentru oesec. ~ Dag 4.. dlv.e de constructi' (conform nC'7a:ivuiul de dlcnensiona­ re DIN 4i~2 ~ Pentru schitele cu creioane -e se Dotriveste hirtla subtire..unl in octametri si cen11metr '0 .. J teu lrebule ridlcat pujin de De ".'s=. -'-: e.::a!e cu creloane tari se elaborea." cesen 11 usureaza munca in cee=. normat s! schite se potrivesc CG'::a~e.atlonal indicatiile sale in for"-2 v.':S - ® -.. Scararu\" in e­ vantai .. o:r.ceSI DunCt de vedere desenul oe e>:ee'J:le si desenul de prezentare se oiierentlaza unul de celalal!.~O~! .::a "e hirtie de desen complet tr2. gresita Desenu'. . '7~. _ ' .:c.~:~~'~O>/' I' .. unenor. Doate II facula Sl cu scotch ~ caz in care suportul poate f s : ...e ce muchll ~ ~ sl se pastreaza '" :'oi:orattun Pentru oeSsre. se ~ale In mtenoru -­ @acesle. se)2revad cu protect.:2'... rezlSlenta la apa. 'r comen!ul ingineriei ~ ir a'a'a oe teurile simple exista $1 ~':5 e S:JeCiale care permit constrwea C ''''lielo' unghiun (pre­ cedura :a:e-. Acestea sint prev. 0 J:c.S ir IUS se Dotriveste calcuL oen:'.

sau cu pensu­ la rotunda .pag. \. " . Determinante pentru succes sint pozilia corecta a leu­ lui si exerci\iile numeroase.@ Caroiajele de perspectiva care. conving adeseori mai mull decit explica\iile prin cuvinte. Pix pentru mine 2 mm o toate gradele de duritate de la 6 B pina la 9 H. penlru stergerea creionului si a minelor gume care nu intind.Linia orizontulUi @ Izomelrie @ Metoda perspecliv~ @ Aparat pentru perspective Reile @ Carolal pentru pelspectlve 27 . @. Pentru s!ergerea tusului guma de tus. penile izografe etc.DESENUL Imaginile de prezentare deslusesc intentiile proiectantului. La elaborarea desenelor cu multe linii sint recomandate sabloanele de sIers . culit de ras sau lame de ras. . ® Ma~ina de asculit £L ABelABCDF. ® $abloane pentru scris @ Tocuri rezervor penlru Ius o ® Mina se menline ascutilA prin retire Ascu!.:' '): .@.f '? F +1 . . . Normalivul intenotional referitor la scris ISO 3098/1 ~ DIN 6776. Imaginea de prezen­ tare ar trebui sa fie construita ast­ lei incH ea sa corespunda realita\ii viitoare..\. conslruite cu unghiurile uzuale. ' ..--_.'" f... Sin! tehnici bune pentru cel care nu scriu binG.. Div\­ zarea unei Iinii anumite in seg­ mente anumile este facilitata de pozi\ia corecla a unei rigle norma­ Ie . Deprinderi utile de desen: desenarea rapida si exacta a rormelor cu unghiuri drepte numai cu teul.1 . . Dilerile mijlooce ajutatoare.@. ..5J perspectivelor f12\ Suport pentru desenarea Unghiul de vedere .@. sint potrivile si pentru irnaginile de interior . lara echere .­ AaC"&L- o LIlere aulocolanlB $1 de inseriere ® Dimensiunile literetor se in puncle m~soarA ® Masini de scris pentru executarea textelor ® Instrument cu trei brate pentru desenarea perspectiveJor f1i\ ~ Plan~el~ circular~ pentru desenarea perspectlvelor I.. in desenele tell­ nice se executa cu snblonno in peni\a tubulara.. ~ ~"/'\'''''. Gum~ de ~ters. . Izometriile pot inlocui 0 perspectiva aeriana daca sint de­ senate la 0 scara .pag. .. culile de ras etc. 26.lor. Se utilizeaza sabloane de scris cursiv si vertical -. Componenlele scrise se executa cel mai bine lara mil' loace ajutiltoare.CD. ~abloane. 26. roal~.. 1:500 .'. penile Gropllos.. ..

Imaginea pe care ne-o formam despre dimenslunile acestor con­ structii este adeseori gresita Si sintem uimiti de cit de diferite. obtinu­ te prin machete $i experimente. alaturi de acesta. aleatorii. in spiritul bun al vremii. la reprezentarea fiecarei linii Si dimensiuni. dezvoltate $i evaluate relativ pentru prima oara multe aspecte fundamentale. in consecinla. Despre aceste spatii minime tipice el are 0 imagine precisa. Daca aceasta stare de fapt trebuie sa se schimbe. in acest scop s-a pus accent pe prezentarea esentei. cunoscute si de calitate $i. Sint termeni innascuti ale caror dimensiuni Ie avem practic in singe. in imaginile din revistele noastre de specialitate. ci sint extrase sistematic din bibliografie. Proiectantul trebuie sa $tie cit spatiu ii este necesar omului intre obiectele de mobilier. Capatam insa instantaneu 0 imagine corecta asupra dimensiunilor unui obiect daca.asa cum este intentia de fata ­ doar Partile. Proiectantul trebuie sa $tie care este pozilia functionala a obiec­ telor de mobilier. Daca insa arhitectul creator prime$te . dimensiunile lor sint pe masura corpului. fi­ nisarea. ale spatiului sau ale c1adirii pe care Ie proiecteaza. a datelor si a experientelor de baza. de cit de mici sint ele in realitate. Caci totu$i. astfel incH acesta sa poata dedica suficient timp si ragaz laturii creative care este atit de importanta. propo!1iilor 28 . luminarea. astlel incit sa utilizeze in condilii confortabile aceste obiecte de mo­ bilier. Unitatea de masura metrica insa a eliminat utilizarea lor. in trecut. in biblioteci etc. sa isi imagineze cH mai realist dimensiuni­ Ie mobilierului. mereu cu scopul de a-I scuti pe pro­ iectantul practician de aceste cercetarl fundamentale. adeseori subcon$tient. ca trenul. fie in realitate. atunci este ne­ cesar sa i se arate proiectantului din ce au evoluat dimensionarile pe care adeseori Ie preia fara sa se gindeasca. pe cit posibil prin desene sugestive. atunci este silit sa teasa singur tirul spiritual care leaga toa­ te necesitatile unei teme intr-o unitate care este $i de natura spirituala. proiectantului practician ii sint oferite. intr-o forma concisa $i coerenta. Descrierea este redusa la strictul necesar $i completata. In orice caz. Astlel. Astlel. Pornind de la aceasta. membre­ Ie omului erau baza fireasca pentru toate unitalile de masura. Proiectantul trebuie sa $tie ce dimensiuni au uneltele.. Este semnificativ faptul ca in prezent. Si nu pornesc de la singura corecta . in tine. amenajarea sa ca $i de modul in care este ac­ cesat. bazele necesare proiectarii pe care altlel ar trebui sa Ie extraga singur $1 cu dificultate din multe carti sau din dimensiunile unor cladiri deja executate. in linii generale si in afara anumitor normative. Dimpotriva. plecind de la acestea.·· II . sa lucreze confortabil. au­ toturismele etc. la birou. tramvaiul. mai lat cu atitea picioare sau mai mare cu atitea capete. in aceasta sta­ re de fapt consider ca rezida Si motivul pentru frecventa lipsa de relatie dintre clildiri. vedem Si un om. I INTRODUCERE OMUL CA UNITATE DE MAsURA $1 CA SCOP Pe baza acestora a fost dezvoltata aceasta invatatura a proiectarii care porneste de la om $i care ofera bazele pentru dimensionarea clildirilor Si a componentelor acestora. tocmai pentru ca proiectantii utilizeaza scari di­ ferite. in bucatarie. el i$i formeaza imaginea des­ pre dimensiunile celorlalte spatii. aceste parti nu sint preluate In mod intimplator din varii re­ viste. Cine invata sa construiasca ar trebui sa inceapa prin a-sl imagina cit mai suges­ tiv dimensiunile spatiilor si ale obiectelor din acestea si ar trebui sa exerseze permanent aceasta abilitate astlel incH. • III Omul creeaza obiecte pentru ca acestea sa ii fie utile. Cu aceasta ocazie au fost cercetate. tiecare tema este diferita $i ar trebui studiata. Pina astazi ne formam 0 imagine mai buna asupra dimensiunilor unui obiect daca aflam ca este inaIt de atHea staturi. respectiv inlocuita. Comanditarii fac acelasi lucru atunci cind masoara incaperile propriilor locuinte pentru a capata un reper pentru dimensiunile indicate in planurile de constructie. proiectantul trebuie sa stie care sint dimensiunile minime ale spaliilor cu care omul se deplaseaza zilnic. in atelier in fine. in timp ce c1ildirile existente au fost introdu­ se numai in masura in care s-a considerat ca ele constituie exem­ plificari generale. am inceput in anul 1926 sa adun in mod organizat cuno$tintele rezultate dintr-o prac­ tica profesionala si 0 activitate didactica diverse. astlel incH omul sa poata sa i$i indeplineasca in mod confortabil obligatiile sau sa se odihneasca in conditii confor­ tabile. hainele etc. sa poata sa stabileasca dimensiunile optime pentru recipiente Si mobilier. fie in reprezentarea grafica. Omul insa nu este doar 0 fiinta in carne $i oase care necesita spatiu. acasa.omul. G) Leonardo da Vinci: canonu l. Proiectantul trebuie sa stie ce proportii exista intre membrele unui om bine conformat $i ce spatiu necesita un om aflat in diferite pozitii sau in ml$care. Un progres real. normele germane sint respectate. clildirile Si spaliile sint aratate prea ades fara oameni. fara ca spatiul sa fie irosit. produc imagini stabile de care. adeseori. daca a fost necesar. De aceea este necesar sa ne formam 0 imagine cit mai exacta Si cit mai vie si despre aceasta scara. tocalizate pe datele necesare fiecarei teme. in sufragerie. este posibil numai in acest fel. Pornind de la aceste ginduri Si rationamente. Impresia pe care 0 lasa un spatiu depinde in mare masura de dimensiunile. arhitectul ce lucreaza la 0 tema similara se poate desprinde doar cu greu. conform area. obiectele deja executate conduc mult prea U$or la imita­ re. abordata $i modelata din nou de catre fiecare arhitect. lung de atilia cOli. Posibilitatile tehnice contemporane sint integrate intr-o masura mare. verificate prin intermediul unor cladiri de acela$i tip. Latura afectiva este la fel de importanta. cu care se inconjoara omul astlel incH. de cele mai multe ori.

\ E E 1 Proporjiile omului. 1112 h = latimea fetei la inaltimea partii inferioare a nasului. latimea piciorului (peste glezna) etc.pag. incepind cu anul 1945 Le Corbusier a uti­ lizat aceste proportii bazate pe sectiunea de aur. In special opera cu­ noscuta pe plan mondial a lui Albrecht DOrer.INTRODUCERE MAsURA TUTUROR LUCRURILOR E E / / E . lncepind de la debutul picioarelor. Din pacate. Zeising a fost cel care in mod special a c/arific~t problema intr-o masura mal mare prin cercetarile efecluale pe baza sectiunii de aur. \ \ -----. dimensiuni care. lungimea miinii pina la incheietura. cunoa$tem indicaliile lui Alberto. Cunoa$tem canonul imperiului condus de taraoni. lucrarea nu s-a bucurat de atentia cuvenita pin a de curlnd. a fetei sau a labei de la picior. oamenii de $tiinta $i arti$tii au facut eforturi pentru a descilra proportii1e corpului omenesc. E Divizarea geomelrica a unei lungimi a in raport cu sec\lunea de aur . lungimea labei piciorului. numite "Le Modulor" -.C. 3. cota buricului = 1. E V2 h -+ dezvoltate in raport cu cercetarile lui A. 29 .). Zeising QJ lntreaga parte supenoara a corpului. Aceasta lnseamna ca. au lost subimpartile $i relationate intre ele astfelinc1t au de­ venit determinante chiar $i pentru viata de zi cu zi.: =-=---t-------.130 m etc. Dimensiunile sin!: inallimea = 1. in secolul trecut A. Mai ales indicatiile lui DOrer au devenit bun comun. .­ . pe cel al grecilor $i al romanilor. 'ulterior. in lucrarile mentionate calculele referitoare la corpul uman se bazau pe lungimea capului. Pina in zilele noastre unitatile de masura cele mai uzitate au fost piciorul $i cotul.829 m. ale lui Leonardo da Vinci. \.---. lungimea capului din Cre$let pina la partea inferioara a barbiei.44. distanta dintre mameloane.QJ a con/irmat lucrarea lui Zeising prin cercetari detaliate desfii$urate dupa propria sa metoda. prin masuralori exacte $i prin comparatii. in loate proieclele sale. -. cunoa$tem canonullui Policlet care a fost considerat timp indelungat ca norma. EI a pornil de la lnallimea omului $i a stabilit divizarea in fractii dupa cum urmeaza: V6 h V8 h VlO h = inaltimea fetei $i latimea tetei (inc/usiv urechile).000 ani I.. Moessel -.QJ. de la glezna la genunchi $i distanta dintre barbie $i buric. cel putin de atunci. E. cind un cercetator important din acest domeniu.JC-_<---< a .. pe cel al epocii ptolemeice. pe cele ale lui Michelangelo $i pe cele ale omului medieval. \ \ . Subdiviziunile merg pina la V40 h. V4 h Cel mai vechi canon despre proportiile omului care este cunoscut In prezent a fost descoperit lntr-o incapere funerara a ansamblului de piramide din Memfis (aprox. lungimea piciorului..~ ..

. I .. I I t-.< ....·· II .. I -.r.1 2 5 0 . ~ : ...875------j f-------1125 -------j ® ® T o g o c.­ en " f--875------j 1----875--~ 0 i 0 0 ~ T en N W en " --.--... 1----1250------j r-'.625-----1 t-----... ® ~ . I OMUL MASA CORPORALA DIMENSIUNI ~I NECESARUL DE SPATIU conform dimensiunilor normate si consumului de forta • III f----1375-------j f--750 -----....: I I· I . . mal mic utillzal la locul de cusul sau masuta de lua~ cealul @ Dtmensiunile pentru scaunul de lucru Dlmensluni pentru scaunul ut"llizat in loculnta 51 pentru a lua mas a @ DJmenslunl pentru fatal lui capitonat f----71O----j : f---860 -----j I ...:OO~-II !------1500 !------'625~____I p !--------2000---------1 @ ® 30 - ..... I I I . t-625-----j r--300--1 !---875-----1 ! . I f--710-l T I I .. ---T T i § I I o I E!T II @ in genunchl 10 ~ I @ Lucrulin pi cia are @ sflnd pe seaun ® s1ind lurees'.i Dlmensluni pentru fotoliul eel....r .... I ...e en "' T 1.875 ---------j ~625-----i f--700--j 500 @ @ ® T o ® I en -~'D' i : I I .

1125 ----i ~ 1000 ~ ..)1 UMBRELA f-. ® o 2210 --------4 NECESARUL DE SPATIU PENTRU GRUPURI ® f-- 1250 --1 >-- Grup compact ® 1&75 -----I f-- 2000 ----I I--- 2125 -j ~- 2250 Necesarul normal @ Cor @ La stalionM mal lungi @ Cu bagale de umar LUNGIMI DE PAS @ I.675 ----1 I--- 1000 ------oj f--- 1750 ----I @ @ @ @ @ ® @ @ NECESARUL DE SPATIU CU BAGAJE DE MiNA NECESARUL DE SPATIU CU BASTON l.BOO -l I-.­ -. wlecablf1<"l) I f-. q \ ..:V Masura maXima per m' = 6 personne (de ex.750 -+- 750 -+- 750 -1 Pas constant @ J.- 675 ---+- 675 ~ 675 ~ f-- 1250 -----J f- 625 -j 2000 Pas de mar$ @ Plimbare t16' NECESARUL DE SPATIU PENTRU DIFERITE POZITII ALE CORPULUI \!..750 ----" 1 ... -. 1· ­ ---f-.675 --< I-.1000 ~ ~ 2125 ----I I-.. --I f--- 1125 ------oj I...OMUL NECESARUL DE SPATIU iNTRE PERETI DIMENSIUNIl...---------.)1 NECESARUL DE SPATIU pentru oameni in mi~care la la(imi '" 10 % adaos conform dimensiunilor normale -+ QJ ~i consumului de foqa ~ 375 ~ I.675 -1 I.625 -j I-...1000 ------oj ~ 1150 --1 I-- 1700 -----I If---- CD ® ® @ ® .615 --j ~ m ---< I-....1125 ~ @ @) @ @ @ ® f-- ® 2375 -----I 31 .

..42 m. ..5L... <>1 Inaltlmea 1. lung\mea vagonulu\ de bagaJ€ 12. ..12(' I­ r--"'---­ r'"-J...:1 unui vagon etaJat Cu patru osil CU compartimen: menaj.:::.::- 1.. ' ~ I iilbiOD~ 0 f II ~ Latlmea uS II 60-7] em OO( 0 I (lJ0 GOOQC 000 ODe DC ..62 m inal\lnlea treptelor 28-30 em I- CD 1.75 m.DIMENSIUNILE TRENURILOR SCARA = 1:100 5.... long II. plan. Pa'Ter "":'i ~longi1. 7 V . VehlClJle vechr si noi ca exemplu penHu necesan... 48 locu[1 de sezut lung. 0 92 0­ Iv:©) 1.tren rapid.. USII Clasa Cl 2-a Secl. spatlu pentru luat masa 51 spa\lu pentru baQar8 28 locun de sezllt clasa a 2-d 32 . pi @ Clasa 1 @ 00' i::::::='~""--:ii.20-l T -'--­ ~.--I..62 Sec:lune transversala pentru CD Vago n de persoane..uU-L_-'_---iL.\ I 1".~ 1'/ I r '.'" ~ 0 0 '-----­ + ~ :2 + M + ~ ~ - ~ '" k'::-..05 mrn.:-.-. 68 locun de sezuL D. J./\ : L..i! H(!~ 11 ~ 0 i EtaJul unul vagon etaJat cu patru OS-I Yi~I'r1\IJD' I.4 Etaj ® EtaJu) unul vagon etajat cu paHu OSil.97 Clasa 1 """"'.J Vago n de .. plan.66 m.. 1====.45 m pentru fl8care lac Lungimea tolala 19.• 1 minim de spatlu penlru transportu\ de pcrsoanc ~ L'~ .. I .lIJ---' ~1050 . vagon restaurant cu 32 locun de sezut \' 7 . .0 ~cls.j 1. -i I­ 1. talala 20.. I I - 1.. lunglmea compartlrnentelor 12... 50 ...~~~. vagonui de bagaJ8 18.\-~I ! 1\.J i ~ f- Spat u ntr bagrlj-3 I. 1906 1906 ® 1200 --T--- 14".lliiiliiiill.L 1-::-:... + o.::::. 1 - >--­ "'. 3960 /\f"--. OMUL ~I VEHICULELE ·· E II • I (tI .per loc a 2-ai.Lill-'-'---' L---j-J' '-.-.38 m.1908 --l­ '-l--'L.. .1 f2' \!::.. -------4-----... 2.1906 1906 t 1908 -----+--- ----4 Parten..5 72 : ~ ~ (9)~~5 :2 ~ T -<l ~~ • III ." t --.

> f~::... la spatii in­ chise (ca salile de teatru) --+ pp.05 0.G4 3.5 WE/h.--­ wlui redusa .<: ~ 2-:3~ o: o:~:u~r:"~.6 m2 pentru fie­ care adult sl .pina la de 2 ori mai ridicat.·· . )::::>.'~~~~'O(l~~instantanau ~__ __ 10 9 8 7 9. pe zi 2520 WE/h.ed. asa cum creste in cawl activita1ii fizice.. 1."81% ~6g'ofa umldllate relall .aci.la 0 schimbare simpla a aerului la fiecare ora ­ un volum de aer de 32 m 3 pentru fiecare adult si 15 m 3 penlru fiecare copi!. Omul poa­ te fi comparat cu 0 soba care se alimenteaza cu alimente si produce pentru fiecare kg din greutatea proprie aprox._3 0.5 m 3.~:~~~:~::::::::::::::::::::::..59 12.!JcO_O_3_ _ .. precum si dispunerea incaperilor in cadrul cladirii si siste­ mul de construC\ie . 0 temperatura si 0 umiditate a aerului placute.0 ! 4.71 41.09 25.•.pentru fiecare copil .05 0. Un sistem constructiv care ofera izolare termica.G9 2.~~.52 50.:. _0. La incalzire trebuie avut in vedere ca aerul din pal\ile cele mai reci ale incaperii sa fie incalzit cu 0 caldura blinda.05 0. mai ales daca aceasta depaseste 37" (temperatura corpului). Producerea de caldura variaza in raport cu conjunctura Ea creste daca tempe­ ratura incaperii scade.01 0.6·1 10.49 2.05 1.G3 78. in cawl schimbului de aer mai mare (dormit cu ferestrele deschise..:. omul inspira oxigen si expira bioxid de car­ bon si vapori de apa..~.. precum si lumina adecvata.5 m ~ cite 6.Iucru.89 4.03 11. 43.28 Vapori de clor Vapori de brom Acid clorhidric Acid sulfuric ~~ogen sulfurat . iar in cawl dormitoarelor la 10m 3 pentru fiecare pat.50 l.25 53..40 35. randamentul de . emana1ii rau mirosiloare in spitale sau fabrici. sint suficienli ca volum de aer normal pentru adulti 16-24 m 3 (in func\ie de sistemul constructiv).·. cu suficienta incalzire si ventilare adecvata (fara curent) consliluie prima premiza a unei stari de con­ fort de lunga durala.G8 20. .93 21. Cantitatile variaza in func\ie de greuta­ te..40 4G.: m: -e. . ':.33 H3. nu sint potrivite pentru locuin\e. 1.48 33.015 mJ/ora oxigen . Un adult de 70 kg greutate deci in fiecare ora 105 WE/h. care ar fi suficien\i penlru fierberea a 25 de lilri de apa.9 % pe lucru (mers) pe incttlzirca hranei rd. in mare masura.•.· ..98 1.55 f--A_m_o_n_ia.90 2. in medie se iau in calcul pentru fiecare persoana cite 0..~~~~:~. 123-126 introducerea oxigenului si eli min area elemenlelor nocive trebuie sus\inule prin mijloace artificiale.) la ergostal ~i vapori de apa ale omului lin conlormilale cu cercelarile lui H.22 3. si pentru copii B-12 m 3 .36 G5.:U: ': _:.31 14. la 0 inaltime a spatiilor de locuit de 2.13 2. 1.1.pag.9' 48.5 f---3.15 1.2 t--0.c Monoxid de carbon 1--::-~-I~u-i:-ad--~e-C-~~-~~~~-n---j--l-0----j--80-1 -5~·L~~. UI:B:.B m 2 de su­ prafata locuibila.: . . __ ~ _ 6 _ 7.004 0.::.·.35 I' 18 19 20 2\ CD -0 rd. prevawt cu suficiente ferestre mari pozitionate in locurile potrivite ale incaperilor si adecvate mobilierului. Sugar Coprl de 2 1/ 2 ani Adult in repaus Adult munca medie Adult munca grea Adult in virsl~ cca 15 cca 40 cca 96 cca 118 cca 140 cca 90 Caldura (WElh) se distribuie in rd. alimentatie.-:.-::::::::~20% umiditale retalNa a aerului ..•.:. 0. 0.'.8'1 30. . Iransmiterea fri­ gUlui.02 8. 30.25 15.·:. .':.'. fara cu­ rent. in rest cm J in litri f--_o'-.2 \_0..cite 3.O.7 % pe evaporarea apei rd.:.:.le··-.82 12.~... totusi aerul din locu­ inta ar trebui sa nu contina mai mult de 1%0 .25 1.98 5.76 ~~.p:l.01 I---- Suporfabil mal mulle ore I/ z ·1 ore ~o ___~ ~ ~_ _ Suporlnbit' f--.e im­ de premize portant si creste 0 data cu temperatura incaperii.8G CD ..28 7.rnfldlo /----­ 0.14 62.14 1. de 15-18° la lucru.23 4..---. ~ ~~ la 0 umldi!alo a . 1.60 5.3 %0 pare sa in­ cite numai la 0 respiratie profunda. 75.05 59. JLLJH Contlnutul maxim de J.:St. Wolpert) - Locuintele trebuie sa protejeze omul impotriva intemperiilor si sa ofere un mediu care promoveaza starea confortabila si deci. ciupercile de mucegai.8G 75.-: ... r:e~l:a~I~'~.. o data cu CD - 11 m '" sU '& . 25 24 23 22 21 20 22.004 0.'" aprox.·. .·10 19...4-9... putregairea si 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 82.·. gura si faringele si care genereaza senza1ia de aer uscat.medls'.~ _ 2.ea: : a: :a: e: r: u:. Ea conslituie un proces de .. schimb de aer prin canale de ventilare). Aceasta inseamna aer bogat in oxigen.8 % pe conductivilate rd.001 0.8 % conlribuie deei la inc:t!zirea aerului drn incapere 22 I 1.­ sen sibil mill mull bioxid de carbon CD Dormil CD-@ Emisiile de bioxid de carbon ® Odihna 70 kg @ CD Lucru 15000 mkg rand..~a.64 31.. in functie de miscarl.21 28. a <lerulUI .G4 24. volumul spa\iilor din zona de zi aferent fiecarei persoane poate fi redus la 7. Aerul prea umed favorizeaza agen1 ii pato­ geni.·:.37 3. La tem­ peraturi de peste 70-BO° se produc descompuneri ale caror resturi irita mucoasele. Aceasta de­ term ina .31 10 Temperatura spatillor Temperaturile cele mai placute penlru om sint de 1B-20° la odihna.020 m 3/ora bio­ xid de carbon si 40 g/ora vapori de apa Desi continulul de bioxid de carbon de 1. in cawl in care calitalea aerului scade prin lampi cu ardere deschisa.::::.5 I _~ t ~25 • v g~~ + 1 o~?_ - 1 ° 2~5 6 7 8 9 5..5 0.43 13.0 40% si ~ 70%.92 3.de iod ~005_~ -.41 37.51 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 39. .OO 43.~..2-4. caracterizate prin temperaturi superti­ ciale ridicate.O· > m ~~~::::::t:~J. in miscare usoara..25 17.OMUL ~I LOCUINTA ... ·:. I!! __L_J formarea de condens -(9).24 CD .mcnt mediu de !ucru po or.·. 0:::{.-- umidilate relativa de 50 .73 68. intr-un m" ® Cedarea de caldur~ de caire om in WEih dupa Rubener ~ UJ de am in g 33 .70 1. Umldftatea 25 20 spatlllor 0 /--+--/--+--/--1--1 Aerul din incaperi cu 15 10 NecesBrul de Ber aerul.83 1.32 10. aprox. .d· '·.~:~~:~.22 Producerea vaporllor de spa de caIre om dilera in func\ie -0.7 % pe iradiere rd. 2B1.4G 1.3 % pe reSplr3t1e rd. 20. in Jitri.·.::::.0 167 mJ/ora V~~~i= d.Q.5 % 11 12 13 14 15 16 17 2. Deoarece insa chiar si cu ferestrele inchise schimbul natural de aer la c1adirile izolate este de 11/2 .39 8.60 % este placut $i ar trebui sa se situeze la .001 0. Pentru acestea sint determinante pozi\ia locuin\ei in peisaj.~::::·:·:. CD 19 18 17 15 15 1·1 13 12 11 16. De aceea sistemele de incalzire cu a­ buri si sobele de fier.·: •'-- 1 < . ~ ::::::~~~~~~>::.0~~--1 ' Cumularea daunatoare a celor mal importante gaze de lab"ca dupa Lehmann - [ ] "Mg.:.02 m)/ora oxigen • ":::::::(/::'" .. activit ate si mediu Q).22 71.62 27. sau. 1 0.95 0.09 56.

cu atit clrculatia se desf. CO'ltlnutui de C02 din aer trebUle inlocult cu OXigen. .-.:-:.:.:. -. Aceasta esle cu atit mai scurta cu Cit temperatura suprafelel este mal ndlcata.:. Cu cit § 0 i8 2U 22 24 26 C 28 Ternp aor din Inctip i'. cresterea vltezel sangvlne.:. compara\le 34 .-. Fluxul de caldura se desfasoara dinspre suprafata rece inspre cea calda." ro ".:-:.:. Temperatura super'i­ ciala a planseulUi depinde de inaltlmea Incaperii.--.ferente spatiului eXlerier.:. .:.. Fluxul de caldura extern: conductte termica prin plcloare.:. Y .o .:. Cllma placuta: lebruarle.:. Schlmbul de cAldurll intre corp til mediu Fluxul de caldura Intern: flJX de caldura drnspre interior inspre piele In functie de Irigarea sangvina a erganismuiul. u :: r±-------+-i~-' " I I . aer Oln Incap t. 10 pina la_20 2QP:na la 25 pesIe 25 4i peste 41 bun :--m_u_''-tu_m_'l_0_r d_in ce in ce mai prost deja periculos neadecval de aar in spali'! de locuit: de 0. ' -.041 lXeo2-0. proaspat normal -j~i_nc_a_s-cu~p_o_rt_a_bi_' I Contino de apa in aer .:.:.:. radIator). Trebufe eVltata 0 conductlvl" tate termlcR ridlcat~ spre oodea prln pleloare. 2.C. in 'C-- 12 14 16 18 20 22 24 26'C 28 Temp..ra supra· 26 28 12 14 16 18 20 fetelor inconJuratoare nu ar trebui sa difere cu mai mull de 2 .10 vol. lCupa . Temperaturll de radialis scllzutA. 16 .ea conlrolala Sl mal putin cea intimplatoare si continua. metropola pllna de praf. Aerul se incalzeste la contactul cu oblecte calde (de ex. rngarea sangvrna a plelli.:. "- i l 0 " .:.:.:. (Temperatura podelei mal mare de 1Te). RecomandArl relerltoare la cllma spalUlor Inte­ Zona de conlM ° L-.:.:.:. i • I ~ 14 12 I . aerul drn inca-pere 51 diferenta de temperatura intre suprafata aco­ penta de hajne Sl cea neacoperila): radiatle (dlferenta de temperatura intre suprafata cor­ PU\UI 51 suprafetele ineonJuratoare.:.~ 70 Q /Q 50Q/~ OCcC 4"C 18'C 21 'C 20'C 30'C 5 g/kg 5 g/kg Conform formulei recomandate de Comite InternatIonal des Poids et Mesures pentru densltatea aerului umed rezulta urmaloarea ecuatJe I' = [3.:-:.:.:.:.:.FranK 90 f---. lncepind cu SOO'C caldura deVine vlzrbila sub 10rma de lumina.--_fo_a_rt_e_b_u_n_ _ 5 pina la 8 I 8 pina_I'-a_1c.: Confortul termlC dependent 30 Pereti care cedeaza caldura 100 / c 28 . plamini (Davos) i toamna tirzie frumoasa clima intenor loar1e buM c1ima intenor buna cllma intenor prea umeda padure tropicala Citeva valorl pentru umidlt<1tea relatlva a aeruluJ ptr. aer. g/kg o pina la 5 Adecvare aer resplratie ~_~-.:. Mlisurl de termoreglare proprll organlsmulul Producerea calduril. Om motive fiz\ologlce aceasta preluare de caldura este cea mai placuta si cea mai sanato<'1sa pentru om (sobe Din cahle). umid\1ate si zapuseala accentuata.:.0 144IXeo2-0.~ I I ~neconlor~~ . necon fortabll rloare. se poate vorbi despre cllma spatiilor ~.3. inabu_sJ_to_r umed si fierbinle Insuportabil i I absolut 2 g/kg Umidit.:.~-~~ Roeole.:. Necesarul de aer proaspat al unui om este de aprax..:. Umiditatea relatlY<'1 de 40·50'" esle confortabila. 28 25 24 \ .:. i' : -0­ . soare IUCltor pe 0 suprafata de zapada. \ I ..:.:.:. aer din in cap. temperatura se modifica Sl lunglmea de unda a radlatiel. Ea radlaza in toa~e dlrectiile.j' J 36 34 \ contortabli I~mll~ 26 " Suprafetele critlce si11 constltUite In primul rind de ferestre. aer I:PSlt de praf si us­ cat.:. Nu trebu­ Ie depasit un continul de C02 de 0. se ridica.~ OJ inte~ b· 17 / 25 noare caractenzara prin valon comensurablle pentru preslunea aerulul. : conlortabl I 22 2. in C---> Zona de conlort ® u c ~ Modiflcarile oe lemperatura a aerulul pot 11 compensate intr-o masura oarecare pnn mo­ Centrul calduril umane dlflcarea temperatuIIi aferentE supra fete lor inconluratoare (temperatura a aerulur in scadere .:. tremurul muschilor: racorirea: secretia sudoril.4853+0. Capacitatea de conductlvltate termlca de ex.. La a um.:.minl 50% 100% 40 ~.:-:.i ml. La absorblia radlallel corpurile soll­ de (tnclusiv organlsmul uman) se incalzesc (ca/dura de radialle1. cer albastru incnis.:. Confortul este resimtit ca atare cind plerderea de caldura a corpulul cOincide cu pierderea termica rea/a In tavoarea medlului inconJurator..:.'" :7 I ~ . I 28 Conlortabil 18' 28 CLiMA SPATIILOR INTERIOARE Expllcalll relerltoare la cllma spa\lIIor Interloare Ca in cazul clJmel 8. din incap.:.. esle absorbita lpreluataj de corpurile solide sau relleetata.:.:.-% de aceea in incaperile de locuit si dormil trebUle prevazute 2-3 schrmburi de aer/ora.:.:. apa drn radiaTOr) Clrcula mai rapID..8 ori volumul rncaperii pers. il L (2) c-­ Zona de confort I ® Zona de confort Senza\le la resplratie usor.:.TC fata de cea a aerulul ® 40 38 TEmp. Picloarele calde sau reci repreZlnta senza\l\ ale omu\ui Sl nu 0 caractenstlca a podele j • Plclorul descoperlt simte caldura/raceala numai prin stratul superior Sl prln groslmea aee­ stula: piciorul acopent prln stratui superior !. _ Contini apa greu."'ora.:. Cllma neplacuta: rniez de vara (Iroolcel. I~ i I I Aerul . '"'-.:. Temperatura aerulul . IC 26 c­ 28 agentul termlC (de ex.soara mal repede Radlatia: suprafetele oblectelor c<'1lde emit a radlatle care oeplnde de tempe­ ratura suprafeteler respective. . Aerul clrcula 16 " Temp 18 SI 20 18 ~/~$ / 16 /.-. ~ i ~ 20 g " :~ ~ I .".'marlle. Diagrame! in cazul diie­ rentelor orea mari Inlre acesle temperaturt se produce 0 mlscare a aerulur prea puternrca .041] 10-3 fr 8 g/kg 11-0. Miscarea aerului este percepula drept curent de aero Curentui genereaza in acest caz 0 racome locala a organlsmu1ui.:.I a supralelelor inconJurlltoare.·· II .4-0. TefllperatL.:-:. 24 22 ! I " " ~ ~ r.:.:. ailatarea va­ selor sangvine.:.II temperatura podelel.Z .<c 14 12 / . dlferenta • I rI :.:.:. Z I Ii /1 11 /1 /I !i I (. con­ vectle (Vlteza aeruiul.:. rei a aerului Tempera\ur~ Descriere I Contino apa aer destin resplratie( 37"'C (100 %) Apa condenseaza bule in pL3. I .:.cresterea temperaturil suprafetelor inconJuratoarel.:.:. aerul destin at resplratiel L28 glkg @ 10 g/kg 100% zj de iarna frumoasa.000 de metn 'lnaltlme.:..:. Radlatla sltuati:!.carea aerulul. Temperatura reslmtita de om rezu\ia aproxlmatlv din media dintre temperatura aerului dm incapere si temperatura suprafetelor inconjuratoare. 5 32 3Q \ \' I I i I : i \ i.:. .. 1. temperatura ae­ rului viteza aerulul Si . strapunge aerul fara sa II incaizeasca. ~/.insorirea spatiilor Intenoare".:.:.:.:. ! • I C I 1--. clima insanat.04)t.:. Este proportlonal.:. ~ '2 0.378 Xe)· ® Aceasta ecualle poale Ii scrisa si in lorma P ~ (PJr+qA) S1 +0.:.:.:. : I I i~I ~ 18 I \ neCOfl- ~ f- 16 1-.:.:. de 16 orl mal mare daca valoarea temperaluril este dublata. Vara este placut (a 20-24 C: lama la ceO? 21 'C (p\us!minus 1 'C}.:.): evaporare. temperatura de radla\te. I . Combinatla opt:ma a acestor factori aetermina 0 clima confortabila a spatiulu1 rnterior si contribUie la mentinerea sanatatli S! la cresterea randamentului. respJratle (suprafata corpulul. Valori ale umidltatil aerulul ptr. \ \! \ 16 contort I . 12 20 Ow.d'tale redusa (sub 30%) particulele de praf capala capacilalea de a zbura Aer proaspAt til schlmbul de aer.: Inconfortabil 17 . Temperatura de radlalle Iidica.J.:.---!c---"---.g 10 poarta cu sine praful Sl particulele plut!toare. cea a aerulur este re­ dusa (materlale de etansare poroase!): convectie = a duce eu Sine caldura.:.a.:-:. cer acoperit. Confortul termlc eXlsta atunci cind economla termica a organismu(ui se afla lnlr-o stare de echilibru.:. Temperatura aerului $1 umldltatea relativA a aerulul. temperatura aeru:ui de plus 30' C. i 26 24 1 ------L dupa 22 .:. a cuprulul este ndlcata. cu puterea a 4-a a temperaturil absolu­ data cu te adlc~t de ex .3. sub limita de v\zibihtate se numeste mtrarosle:ra­ dratle de caldura. nec:Jnfortabll I /! .:.--~-----i neconforlabll umed / '/ ~~ <- i~ 60 50 40 S dintre preslunea vaporilor intre plele Sl medlul irconjurator) Concepte relerltoare la schlmbul de cAldurll Conductlvitate term\ca: 1ransmllerea caldurii pnn contact direct. se raceste la contaclul cu planseul $i coboar.:. " ~ 30 20 . ! .:. adica atunCI cind se produce cu un elort minIm din punctul de vedere al ac­ tivitatii de lermoreglare pe care 0 depune organismul. Opllma esle venlila. 22 @ Zona de conlort o ael Incap 2' il.0 m 3 /ora Schlmbu~ 22 lortabil reee I 20 12 14 18 20 22 -tiL 24 26 28 10 Temp. 32.

inclusiv conlorm "Hartmann" ta 0 radiatie tereslril care provine din interiorul p~minlului Si este ordonatil in forma unui grilaj de dllre crislalele aBate in scoarta terestril. in Europa existil abaleri de la regulile mentionate an­ lerior. in plus se presupune cil si diagonalele lormeazil un grilaj propnu de la Nord· Est la Sud·Vest si de la Nord·Vest la Sud-Est structurattot in perioade de cilo sapte Si cu un efect care reprezintil cca 1/4 din cel al primului grilai mentionat.@. 300 m are un efect noclv si mai puternic si este numitil de ordinul al 3-lea.00 Patul din stinga este afectat in mod cert penlru c~ se inlersecteaz~ gri­ lajul global cu 0 arter~ de ap~. Fiecare a 7-a bandil dintre benzile de ordin al 2·lea. inm~nunchia4 te. cilci zone Ie nocive se localizeaz~ cu ba­ gheta magicil sau aparaturil radio.50 m si trans­ versalla acestea pe direqia Est .@. rinichilor.80 x 2. eel din dreapta este traversal de zona de margine.::. de la polul magnetic nordic spre cel sudic. in orice caz. Se pare ca aceste benzi au fost folografiate de cillre americani cu lilme extrem de sensibile.ah '=M=--+---:':"'--c':--"""--"""---:'. se desprind unii de altli.:.Q) .00 Est I ESI Sud Grilaj global Slructurat magnetic cu noduri palogene Inlluente geologica Conform acestor cercelilri. Nodurile aceslui grilaj global devin cu adevilrat patogene dacil se suprapun cu disfunctii geologice precum artere de apil. in special nodurile in cazul unei sederi indelungate Si reperate (cazul paturilor). lungime 5 m. arat~ aceste refractii dinlr-un Ilux de apa freaticil _ arteril de apa - Cimpul magnelic al pamintului tlllttitt (ill Si valorile milsurate ale pUlerii perturbatiilor prod use peste 0 @. Conform acelorasi surse. generat aparent de ciltre soa­ re. aer.@. In consecin\iI. din avian. lavorabil~ esle o zonil sau 0 suprafatil de 1. rectiliniu in jurul Pilmintului.-t. pentru verilicare).lerente de polential electric m~surate Sl reaclia baghelel peste un Ilux de apa lreatica CD.'=---::]'::5--4~a-I- MV I Reaclia baghetei Supra. falii sau rupturi geologice dintre care dominante se dovedesc arterele de apil .indeosebi in ceea ce priveste subsolul. Endros.Q) AN Gran\1 Aer Dar asa cum radiatiile de la gran ita pilmint . se miscil usor in jurul punctului de echilibru Cind sint incillzite... Principalele perturbatii prod use de aSllel de zone paloge­ Experimenle ale lui R. aparent zonele de mar­ gine hasurale nu au eleele nocive 1. ale metabolismului si pinil la alecliuni cronice grave. Motivul sint atomii resp.fata lercnu1ui ~~~¥E. Fizicienii cunosc 3 tipuri de materie: a) solidil.Sud sl de 5-6 m pe di· rectie Est . Se presupune cil incilperile bazale pe sec\iunea de aur nu sint aleclate de perturbatii: proportii: in. care nu sinl inerle. 35 . Grilajele sint orientate magnetic. care ne sint devitalizarea. in metale. a imagine sugestivil ce ii apartine.'~}:':··i' ® D. dar uniformitatea acestora duce cu gindul .Nord VeSI BIOLOGIA CONSTRUCTIILOR --Ill De aproximativ 10 ani in special medici precum dr. Unele dintre acestea se dovedesc a II ele insele sur­ se de perturbatii. dr.. Palm. grilajul real ar Ii un grilaj global cu un interax de 4-5 m pe dlrec\la Nord .80 ®.T''Tn''''''''''' ' f\ • 1\11"" L . Conform Hartmann solutia radical~ este mutarea patului din zona afeclal. de a diferentia diferitele cimpuri sau zone.Sud si Est . 42 m . in benzi de cca 20 cm Iiltime.50 m constituie 0 linie de dislanlil medie.dupil cum a demonSlral "Endres" Conduclor (II intr·o maclletil spre Nord . sub 0' = a = gheatil. Se pare cil determinantil este capilcitatea de a recunoasle resp.80 x 2. prin mulare in pozitia stingtl s-a produs insanatosirea in scurt I~r~ Grilaj global dup~ "Palm" la dislante limp Granit medicamente de cca 4 x5 mcu Jiniile de djslanle me­ dii punc1ate2x2. in cele mai multe cazuri mutarea locului de dormit in zone lipsite de perlurbatii inseam nil ameliorari rapide .30 m o I 7 '] . dar si altii depun eforturi pentru cercetarea infiuen\elor pe care mediulle exercM asupra omului . conslructille. vesl - 2.Vest. ceea ce potenteaz~ eleeleIe nocille 1 Zona lipsila de perturba\li inlre benzi­ Ie grilajului global 1. Pentru alte materiale sint valabile aile temperaturi pentru transform<:lri. de ex. l<:l\ime 4 m.50mdistant~ . Hartmann (selul Cercului de Cercetilri pentru Geobiologie Eberbach-Waldbrunn-Waldkatzen­ bach). ® Palul din dreapla a provocal alec­ ® \iuni..tot asa se produc aile refractil prin planseo masive alia· o f (i) j Ie in clMiri mullielajate . abateri de pinil la 15° in raport cu directiile Nord .. de la 0 inilltime de 1000 de melri.Q) format din unde statice. Se presupune cil fiecare a 7-a band. Sint Iiludate c1Mirile circulare Si cele cu plan hexagonal (lagure). ci se aflil intr-o miscare permanentil. precum cancerul.Vest. in cazul incilperilor rectangulare. adlcil la distante de 28 resp. afecliuni ale inimii. la acestea se adaugil grilalele de incilpere ale­ rente care. nu exercit~ influente patogene . 7 x 42. genereaz~ zonele geopatogene temului circulator. atomi.-+-. in consecintil. spa\iile. moleculele ce formeazil materia. Pe de altil parte se afirmil cil localizarea benzilor globale deplnde de acuratelea acului magnetic pentru c~ acesla poate Ii inlluentat si de catre tehnlcile de con­ struc\ie moderne Si abateri de 1-2 0 conduc la localizilri eronale deoarece mar­ ginile sint palogene. Experienla a demonstral C<:\ aceste benzi sint nocive din punct de vedere fiziologic.'l.'l este de asa numitul ordin al 2-lea avind un elect de citeva ori mai puternic.. bI· 1 ®.[IJ grilajul global existent de cca 2 x 2. Exernplul tipic este apa. adica reducerea vitalilalii. miscarea se accelereazil piM la licheflerea metalului _ @.50­ I 2. idenlifiCarea alenlil a tuturor rela\iilor necesitil experien\i\ Si limp (cercetare repetatil.0 aral~ ® Liniile de cimp ale cimpuritor electri· ce ale unui flux care. sis­ cum Iiniile de fort~ cuantica sint relraclale la vertical~ ~i 1~lile de c~lre supralete MV 15.@. aparenl. adici\ la distante de 7 x 35 resp. in astlel de zone se produce un etect de cumulare. La 0 incillzire superioaril. normal = b = apil si peste 100" = C = vapori.(]). in zona Europei centrale la un interax de cca 2. stomaculul. b) lichidil si c) gazoas~. 5 Ei 7 8 9 10 II 1:1 I] '4 IS 16 o <'T''TTT''T'"fTn'"''''''''-r. 35 m Sl de 15 resp. adicil de cca 250 resp. ® Patul din stinga se atl~ in nod. 2. deci de la suprafata p~minlUlui Marmura sint refractate la verticalil.Vest la un interax de cca 2 m . Efeclul asa numitelor aparale de eliminare a perturba\iilor esle disputat. 5i in acest caz nodurile sint definite in cea mai mare milsur~. materialele de construc\ie si instalaliile. ~o~o -+-+-. peste intreg giobul pilmintesc se desfilsoaril asa nu­ mitul grilaj global .------------Dllerente de potential electric a. mai ales din nod Conform Palm .. ale respiratiei.'lilime 3 m.30 m situatil intre benzile grilajului global ­ @.

stlcl<3 . Se reeomand2 sticla din cuart resp.le Solulu! ori­ entate spre sud in asa fel incl! Initial acestea oatrundeaJ inma. ® 36 S"otul d~ pluta.ns In unanlmltate Este totus: ad­ mls ia lunda\i. 2pa in groapa de argila lextrern de costlsitor).c oooec.:: reactlonsaza p'~terTlIC la rTiirbsuri: (e pastreaza pe cele bune SI Ie anlniieaza De o -. Dupa :Ur.piele.. ceie neplacutEc.r' '1'. -~ Expellmente deslasurate tlmp de ani arata. SIemer.15 C) on­ ce miscare a atomilor sau a moleculelor inceteaza. 0000 OO. toate flbrele vegeta'. ooeoeo oeoooe oooeoo eOOooe 0 .stlrne::.zanul eonstructillor din iemn. Belonul. e·o. fapt iegat de prtmui Goetheanum din Dornach. tru supralete mari.tenD­ ~. cu excepii?: zldanilo: pelltr'J medlu umed.. ceea ce se intlmpla Sl in vid.da var gras fara sulf (var aenan). Azbeslul ar trebui utillzat in mod precaur.nuncheat~ in spa~lu: alatura!.. 2 c.c' n"'­ une: a'~ drau(!c. Cel mai mult este toierat cuprul. In graJdul .. Se apreclaza ca eca 10% este matenal de cultura. radlatil. Sl arglla expand2ta diatom I! Sjn~ .erara.OCO Slraturi intelloare din aslalt de 10 cm. de ex ..t In mod uzual ca varulala CU ITlate 0". In rest trebuie respectate vechlie regu!:: cGPa::ii treD~It­ taiat: numai 13rll2.0. CE. belOnul spanglos.: suo forma J:10r pereti Intreg: Lemnul.portame motl\/ pemrL.ma!Et .. !emnui trebu­ CD Dla"seelt'-~ a~ i'9. de productle pentru a se evita radlatiile noclve Malerialele sinletice (plast1ce) nu sint respinse campier. gudron de lemn Len-:n.zarea mtenslva a meralelor. Oe~00C Ur.ale naturale ca olutale' iorma de srot de pluta.. betonul celular. Ie linut un 2n ir.? .. sens Sl cercetarile efectuate de Industrta betonulUl So: natura CD . solid ® Stare a a:omIC~ a metaiulul ilchld intenOr mlgreaza aeruL impledlcat similar de rezistenia la difuzle a elementulul constructlv -- ®.-­ ara..l este cunoscut varul are proprie1Eiti dezln'l:Jxicante irr. in caz de necesltate In forma pl.a' 3D2 9: -:. lolla de aiumlnlu pi. 0 0 eoeoeo oeoeo eoeoeo oeoeo.·· II I· I. tata in conseclnta de radiatiile refractale inmanuncheate ~ 0.. • III BIOLOGIA CONSTRUCTIILOR ~[] in starea gazoasa ~ G).are se recomanda mater.. dar tatusl noul Goetheanum al dr. dupa Schroder-Speck QJ ca ra­ 0 0 0 0 .':::202' e"<te~.O MDlt:'CL. in consecmta. 75 % cupru) Melalul este resplns de . imolnate in fait dublu ~ I'.' C. c Ghipsu! este apreClat ca S~ gn1ps natural Sl cu cit 9ste mal putin ar$' In 200 I..s ::.:G' d. Este mal de­ graM apreclat cositorul..::. In cazul stlclel.rglla este considerata pamint curariv si carAmida saJ \Igla din argiiii arsa 13 cea 950 S'lnt i3udate pentru calitatea vletii. \\'. Pentru malerialele de elan:.ata etc Sticla Sllcla normal a In calltate de stlcla oentrLi rerestre sau de crlstal este co:'' siderata 12 fel cie neulra ca Sl cea stratlflcatii Slnt prelerate cele topiteln loeul ceior cu margine din mefal sa~ rnatenale smtetice.0.atE:' Irnclusi\' celS bnumate I de 2S ­ 30 mm groslme absorb radlatl:l~ noclve . vata mlnerala. ORrin I! treCe1t. z: ~3di?..c:'U' C..SC Ie relrac!eaz~~ ~ Dag 32:. vata de slid.tate excelenta ceea ce pnvest8 tel:tilele ae or:gln8 an'. in cazul vopsilorlllor se recomanda studlul atent al compozitiei si 2 procedeulu·._ co""'­ struct\e cel me:. Astfel llecare matenal poseda propnul lUI unlvers atomic care se percepe in mediullnconjuralor mal mult sau mal pUlin -.Die: de lem r .0 dla!iJle de origine vegetal a aDsorb sau refracta radlatll)e de origlne mlne("ala. $1 placilE' de Di:Jt~ imblnatE-II"' fait Jubiu si n8e~ar=. ES1e Insa adevarat ea lncaperea alaturata era atec­ 0 0 0 0 0 V 0 0 0 ..30'7' Interior constanta de umld'. '/Ital.:'[1 reee lapte de va. londatorul so­ cletatii antroposotlce. Sint Indicate 51 placlle de pluta (IlU obligator. pe care II afeclau in mod corespunzator QJ pentru peretll exteriorr: SI in genera per.u presale 51 etansate) :5-30 mm groslme. rot Cl<. piaci de pluta lsi bllumale) tesatur.l. este conslderat ca pat:. deci adecvat viet" si fara electe noclve. acestea dltuzeaza spre oartea mal rece (cu preslune mai redus3. n'· v2. in aces. din fibre de nuea dE cocos. este conslderat matenalul :::i. lina de zgura.> plula Plcrs". redirectional radiallile care anterior traversau ele­ mentul cOl<structlv ~ ®. r<?:LSS '"'Soc to 2p:L.21 lTIaSivltate.. i Covoarele asfaltlce dlSpuSe pe plan~ee maslve dlrectloneaza. CD :In.. Este adevarat ca dr.. gazoase deplnde Sl ea de caldura S:. ca si plumbul.:"' 'n'.. Fierul este re­ spins (aparent radlatoarele produc perturbatil pe 0 raza de 4m). Bronzul este laudat (i:. clnd luna d9screste si.0. Steiner este Incluslv in forma 0 constructle de betbn armat caractenzata prl'l }m . care este tol:Js'. ln compensatle.ta O'?IO:.. @ Plln urmare masa molecuielo. Sl in zona subsolului. ulel de lemr. contra-expenment cu srot de pluta a demonstrat comparallv electul de abo sorb\ie. ["c"ete. in general. Substanrele pentru proteclla ler:1iiUlu: ar trebul c·t)t1nute bin insasl distilarea iemnului .bIO" care permlte palru n­ derea lumlnll ultravlolete '. eXlsta atentionan in ceea prrveste ul'­ I. la zero absolut (K = -273.~ 08 belOn 2r'.Dor"o' l~l?-r'. 0'..:i. oar nu trebu:e 53 il8 prezent~. caldura nu modiflca cu nlmlC pozitia deja dezordo­ nata a atomilor. Pe de alta parte.oeo 0.2:'c~' c..acilor presate cu Lan!1 naturaL ca substa:ltels­ rnentlonate anterior. (:0 Pentr0 zidlre S8 'recomar. matase etc Gresia 'In cal:tate oe greslE ca!caroasa natura\3 este :oi. compiet acoperite si dlspuse pe plansee maslve au retraclat resp.. prelucrat.?" :cmopnSa!'C' moleClJlt-:­ rrl'glec::::Zi .­ .:~. Ooeo.' 2. OOOeCi.. In rest. sl mal ales belonul armal eSte resp. obtlnut prrr: stmgel"ea vafulur de stuc ars i'l groapa Jrlde pnn matUi"a~e oevlne var gra5.n proportle de cca 70-80 c. refuzate materlalele slnteLce. Exemplele antenoare reteritoare la metal nu slnt insa tlplce pentru alte mate­ [Iale. pentru care treoUle utd:zat varu: de apa resp. (](.. ca lumln5 $i caldura condensate.e ca larba de mare etc.0 oeoeoe eo. De aceea lemnul nalural eSle recomandat Sl la illllsarea w.oeO oeoeoe-­ eoeoeO oeoeoe eOeo.}Ie: ~. Sllcla colorata este prrv'Ta cu scepticism.Palm Aluminiul este eonsideral ca avind potential. inainte de a f. chlar Sl pentru invelltonle de cupru ale loculntelor Ida r nu S' in cazul blserlcilor)... spre CD Slarea atomlca a mE~aiulu.

nici c/liar belonuJ armat nu constiluie 0 piedica. frigidere. R lonl' em' ulei etc. . Si termoslal a foSI mutat pe un alt perete - @. De ex.zuttl 0 instala\ie sepJrrtltl. Combinaliile de generalor Si electrod genereaza un cimp eleclric conlinuu pen­ tru ionilarea negallv~ de pin~ la 2 000 V Sl aclioneal~ pe a ral~ de cca 2 .t03rea stme de lapt: cu cit materialul de conslruclie este mai dens cu alii radialiile din cosmos sint redu­ se.9 SU nu genereaz~ probleme.. CJntltalA<I dOpUI zind de zona geografica $i de conditii!e locale. Hartmann a tratat instantaneu stare a generala proast. efectul fJvorabl1 aJ ianllor negillivi asuI . inc<'l prin cerceljrile lui '/ -Statie / / / / Tschishewskij din anii '20 a rezultal influenla poziliva. canlitatea de ioni pozitivi Si cea de ioni negalivi sint aproape iden\ice in timpul zilm . Din m<1sura. Toate In818181111e de ap~ (rece sau cald~).... in acest seop exista. adictl genereaz~ cimpul artificial continuu ce este de dorit. aHale sub sau Jingtt dor­ I I I mitoare emit de cele mai mulle ori radialii potogene. sobe cu Aparate si maloare electrice au produs perturbatil in elMire.ti de impuls ca in exterior . dedI mularea conduClelor sau deconeclaroa r.0\ 600 500 300-600 ioni/cm 3 : in cazul unor precipitatii comensurabile canlitalea de ioni m~ga!lvi ereste cu 100 sau mai mult pe cm 3 .Jlllmalelor Si asupra omului. leoria sa .celi.tre ioni. 13 1. in conlinuare.3 melri (SU ~ ® Zona de perturbatii a unei statii de translormare cu influente nocive asupra persoa­ nelor in palurile aralale de la 9 ia 12 (dup~ K. se afirma.6 Slatie de Iransiormare Sl nume' fOase cabluri de dlstantA tocuin\3 Cablurlle 8ubterane.1 in incaperi se desfa. pod· ele si plan$ee $i care consuma permanent eurent electric. adic. De aceea spaliile destinate unei sederi indelungate a oameni­ ior Si a animalelor trebuie indepartate cit mai mult cu putint~ de instalalii. astlel incit cablul allalla capul s~u s~ nu mai lie milare au <1 Nord _ I t<===d"""'" I I I str~Mlut de curentul electric disp~rut - G). AsHel do amoioni (ioni in aer) se produc in atmosfera libera. astlci incillo· catarul se alia. Q.teoria schimbului de incarcare organic" . cu alit omul imbiitrine$18 mal lent Cereeta. De aceea insialallile Irebuie concen­ trale in inima eladirii. a reumatlslnului.sura. alunci cind PilCIOlllul. pentru la-zile frigorilrce.pere . intr·un alt cal.:'! in virst.rile mai multor cl<'ldiri invecinafe. care lrebuie sa functioneze permanent trebuie preva. orientaroa ianitor dispuSi nelilvorabil in r. Dar si aparalele electrice precum sobe. 51 slarea vremii.1> SUO CaOlu mulal ___ J : . orgzmele.jperilo de lucru. adic~ poli de acelasi tip (care se resping).1 Slalf11e de translor· mare (Schroder-Speck a m~sural la a stalie de 10 -20 000 V fluxun preleme pinJ 10 a dislanl~ de 30 -50 m spre Nord Si de 120 -150 m spre Sud). adeseori in zona afeclala.minta.. in special in cele pline de praf. Astlel de perturbatli aduse in clMiri au lost identi!icate pe a ral~ de pin a la 2 m. Rndta\li p:l Media anual~ a concenlraliei de ioni negativi .arilla sc. a scos ste~rul din pril~. am). Influenla lonllo•. p~lrund cillor Si cca 300 m in sol Si pOlh m~surate chiar Si ia 100 m sub apa Omul se afl~ in 24 de Ofe sub incidcllp a 100 de milioane de aslfel de radiatii. Endros) togene pol Ii generate $i de impa. densir<llea lor v~naza. toarele sau locurile de sed ere din spaliile loculbile. Este loleral be!onul U$or cu ar­ gil~ expandal~ in calilate de adaos. -'00' 1 .:'! PUrlt'itori dt~ sarcina...10 plin COil· ducte delecte sau invechite care se scurg in fi5ii late de ordmul metnlor pnn pere-!i."diaz~ in mediul inconjur~lor ~i Intluenleaz~ intr-o m~sur~ mai mare sau mai mic~ organele liintelor (ani· male. cu cit aerul contine mai multi aerojoni negatlv1.ria Si baia urmind sa fIe pe cil posibrl dispuse adjacent la perelele de inslalalii . in 1 cm 3 de aer pot exisla citeva sule pina.soara aceleasi activita. comutatoarele automate penlru cazurile in car8 t t nu este necesar curentul electric. Radlatliis ds InBlllme. Cea 65% din organismul uman eSle lormat din o"gen.torl mai nOI a rezultnt c. Conform ma. ill acest caz. dar numai sub incidenla unui curent redus ctlCI nu most." I ! nue (dmpuri de eurent cantinuu) delermina. Exislti loni micl. procum Iluxurl1e laler. Incepind CU 3 SU lendin(a.1t POlltlV se n. medii 51 mrtri. prin pere\i si plansee. asupra sislemului circulator.:'l. esle variat~.rile elecluale in ultimij 50 de ani conhrma. in mare ma...rcal CU ioni negativi esle valoros din puncl de vedere biologic.­ dicala. iar cind sa produce alimenlarea cu curent electric sint generilto cimpuri electromagnetlce care.Suhr· de Schrbder~Speck) 37 . generalJ delordine.l~tt) Uti cilllP I eJectric pulernic ce influenleaza. . Radialli de pin~ la 2. E.i extrem de rjdicate ~i cimentul natural Si ghipsul natural.pag. parte a inc~perii a intrerupl perturbaliile (dup~ Hartmann) une deci Si alunci cind nu sint strabatute de !lux· cad $i atunci sint generate cimpuri elec­ trice cu efect patogen. logic aetioneaza cei medii $i mici. zone mari provin si dB 1. inrre 100-10000 ionilcm3 de aero in funetie de zona. in raporl cu momentul lilei (dup~ R. ce se inainleaz. intre solul incarcat de c~la mai mu\te cd negallv 5i aerul inc. bal· lere. incepind CU 6 SU probleme loarte grave. illainto de a se duce la culcare. nu ajuta. de la con tor. pred9mln~ ionii pozitivi. maslnl de sp~lal. a surselor do iluminatclimatizate sau a aparalurii de birou resp. a astmului. Aceste aparale actioneaz<1 in lorrna olee· I 2Il o tl Schemalic trozilor de planseu. dar ~i plantele.~derea con­ slanta a polenlialului electriC al organismului uman pe mjsura. in spa~\ullibel. 286 @. in special cuptoare cu microunde cu siguranta delecla.al. Oed.de plan seeIe masive. omul so aflj sub 0 tensiune elec­ trica de cca 180 V. dar nUlll<l1 oXlgenul din de Iranslormare aer inca. alecliuni ale vezicii urinare. Dar in general esle valabila.. pentru cimpurile de fort~ magnetice.i montane ingusle. sinl $j mfli nocive. P"n scoaterea stecJrulul lensiunea a fast anulal~ S' san~latea rel~cul~ Idup~ Hartmann) ® Cablul aflal in spatele capulul Ae pal a general probleme ca la W. urma. In cazul amen3J<1nlor no. perturbatiile care afeCleaza. Olerla do aparate care produc in mod artificial necesarul de ioni negativi in inc. dormi· 5 -:~ba~ .1r­ doseala. de mai mulle influcnle _-e@ La aces tea se adauga. Astfel do cimpuri contt­ 9-10 IPaluri malrimoniale 11 Ipalul b:lIalulUi eel mare 1'2 IPalul copilurur mic 13 Palul copilului mic inalnle de imboln3V1re 16 Axa Nord·Sud prin zona alectat3 . pra hipertensiunii. de gaze $i de apl au genorat eimpur'l perturbo1lo.in zile cu precipitatii comensurabile in cenlrul orasului Philadelphia. a iondor negat1vi asupra .:'!rc. \(. de la lrenurilo eleclrice.. fa· diatiile pot Ii evilate prin imbr~carea su! I jzolatoare corespunztitoare a eonductelor. la cltevJ mil do ionl.pozitivi pentru noi . CU efecte in raport CU conslilulia. Acesllucru esta cu alit mai valabif pentru instalaliile de curenl allernativ allale sub lensi­ 1 CD Locul de dormit era deranjat de ca­ blul dintre stec~r si lamp~ din jurul capulul de pat. probleme de s~n~lale si· I~cea leg~lura cind cablul de sub capul patului matrimonial care din· I I I I 1 tre inca. adicA plus la minus. in medlilo iJfluale. etc. iilr acestea au lost identificate chiar $1 in va.1part cu conditiile de aer ce sint de doril in inca.une Si altele asemenea. de canalilare Sou de gaze . probabil cele mal puternice radialii. de p.sura. Dr. reumatism. Loll [IJ) unitate de m~sur~: dUp~ Heimatort .). Elecle chiar potenlate. in seils blo.1 preluarea $i predareil sarcinii '" ordmc Depolarilarea. In inc:lperi· Ie inchise.tortlor americana.( .lzirea electrica. Polarizarea. bucata.lens./ Termoslal I Cablu hber BIOLOGIA CONSTRUCnlLOR ·Cablu -~~~~~ -[D Ar Irebui I~cul~ $Iecar rn I diferenlierea inlre cimenlul de 19ur~ Si ghipsul chimic cu valori de rad. la ra. fluxurlle ce vagabondeaza. Mularea in cealalla.. co· 700 ~ 'ti" \ \negaliV blurile de inalt3..lre putermcn. allate in apropierea \ocuinlolor. in cazul instalatjilor exisrente. Mclabollsnlul este sustinut in principal de c3. Cablurile libere sint eu certitudine de natura sa ingrijoreze e~d genereaza un sindrom de cimp alternatlv de 50 Hl.

a Impres1a ca totul este mal'rna!t decft in cazul POZltlSI sigure cu pnv'rea in sus. ' Vedeti Si dumneavoastra cercuri gn intre patrate? Creierul nostru . ". ® Citl copaci? N. desenate.e .com­ pune" cercurile In plus..-:r In mod latesc lrl. la panee.J lci~ I i L. la aceasta S8 adauoa d tul oamendor Negru genereaza ImpreSla oe zvelt .'1 $1 modelul modlka ele aspec­ SI numa' aalorlta POZltlSI OChlUlul 0 conSHuc. Albul genereaza Impresl3 de'. cele orl­ • ® \J. in cluda faptu. . segmentele a 51 b parde IUfl­ Qiml dlfente datonta llnOT alnbuie nesemnl· ® Spiral~? Figura este compusa dm cercurl. Cars. ® Segmentul de jos nu este mal scurt dedt eel de sus .·• •••••• •• '6 E '" a.::!} • 8~ ~i1[1i16 150 c. CD Daca este necesar un efect la tel de Important oentru suprafete negre ~i albe.rare a Peret.5 a @ 38 lea~1 Dlmenslu~lle pe verticala par OChlUlul Incomparabi l mal ImpreSlonante decll ace­ dlmensluni pe orlzontafa. '" .. i I I .·· II .dalorlta hasuril obllce ­ sa convearga.. L-. Indiferent de structurarea arhileCILJrala (ver1lcal~l. orizontala sau comb." '" '" 16 '" . I • III' cercul negru pare de la a dlStanta oarecare cu aprox 1/3 mai mic decit eel alb Supra'etele $i oblectele negre par mai micl declt unele albe de ace­ leasi dimensiuni..~ '" '" Concentrati-va asupra ceior doua puncte din mijloc: care este mal mare? Cel din dreapta? Gresit Sintla fel de marl. ® lIuzie optica @ Imagine fnselatoare pnn incalcarea reguillor care determma perspectlva Doua persoane de aceeasl statura par diferne daca.le vazuta de Sus oare mal inaita decit aaca e pnvll<1 de JOS in ca­ zul onvtrll in JOS.e reduse corespunzator. superloara.~ D I I n=d U 'I i II I I • < : I 1 .. sca­ ra este modlflcata Slllumal pnn raocrtul dlntre golullerestrelor Sl supralata de perete plrn.I..TTl JilTl CJoem LJ ~ . 0 culoare deschisa alaturata uneia inchisa creeaza impresla ca aceasta dm urma este Si mai inchisa.. oamenil imbracati in negru par mal zvetti.altlmea 51 latlmea.plm" -~ b cae I albui dlfuzeaza ium!na starea de nesiguranla ce generea.!. \.nata) ~ @. •••••• m •••••• i" •••••• ~ •••••• I.J DO !l~ _::/::j P+P rlJfl LillJ [j] r. ~ rilll rIm I r-o­ I i .. nu res­ pecI3 legl13111e peroectlvel ---------------~- ~ C Cu\carea in mOduli Impres1e dmamica :. -­ I a oeretllor.zamale .Y ega: Dungtle vertlcale alungesc -.dcar 0 iluzle optlca.J1 ~ ..el unul l Nu eXlsta legatura intrs radaClni 51 caroane.. se retrag corespunzatc~ Dar vertlcal. " '" c " '" • ••• e •• OCHIUL . treple cornlse 51 oroille curbale in sus GOreSDUnZa!O~ par orlzonlale \ r=. e .C0n"'uma: lumi ~a.--­ Impresle statlca Impresil eli/erlte asupra spatiulul pnn modalitatl dllente de slruct\. lnseiarea simturilor: Credem ca ve­ dem un pat rat alb.---{~ 2. cei imbracati in alb mai grasi decit sint In realita­ teo Acest tapt este valabil pentru toale componentsls constructiilor. . Dar in reahtate lipsesc linille eX1enoare. (. ® flcatlve: desl identlce.J 'b --j ~ ~~.uI ca edlllcllie au aceleasl dlmenslunl SI aceeasl jnaltlme de nlvei . 5eomentele A-F si F­ 0 par de lungrml ditente datonta faptulul ca sint Incluse in supraiete dlfente. ' a om [ill] 1 Do n"! LJl--. fi­ gura a lui Zollner" par . atunCi acestea din urma trebu­ .. Desl identice...a caci ne­ a~ul .d carourrle eVldentlaza. / )>------"'----( ( b ) c Vertlcalele care in mod real 5e desfasoara paratel in aceasta .

sim\ul echillbrului sau sim\ul static care.. La aceste siluatii trebuie avut in vedere c~ ochiul esle supus lIuzi­ ilor optice.. a spectatorilor lata de actor etc. la Ilecare lernplu Cll o inaltime dilerita in raport cu celelalte. \2J):> 7000 ...'d_E. 38 @.. cele ori­ zontale par curbate in mijloc ..palparea" electuata de ochl in sus (imagine de palpare) in func\ie de modul in care ochiul se opre:. fi dile­ rentiate poale fi stabilila cu usurinta dupa ce distanla in raport CU ochiul a fost slabilita.0. •.) Dincolo de acest cadru. 38.30 BIJuteni --" ~ tru a Ob\lne aceea~l lm­ pre SIB ca la distanla de 850m • ~ r-- Mobtla.i pentru diferenlierea exacla a detaliilor este determinanta marimea cimpului de Iizibilita­ te -+ ®$i@. in cazul incape­ rilor lungi. in Ia.rimea componenlelor construc­ tive care trebuie s~ poata.000291 = 0.se lace diferentierea intre imaginea statica $i cea de "palpare".i decl. 41-44 sau in raport cu cele all ate in echilibru. com· ponentele individuale pol oferi ochi­ .::: : . aparent.. De altfel :. nu trebbie accentuat efectul perspectiv prin ferestre $i corni$e dispuse oblic (catedrala Sfinlul Petru.>4lO. $i 0 senzatie apasatoare. ~ ~ -te 70 ~ 2\ 3.-"'1"r­ { 2.204= 1. Determinanta pentru dimensionare esle marimea cimpului de ve­ dere -@.~' ..>4' . cu mina intinsa.204 m..a. de ex.pag.. inAllimea necesara pen· . observarea incepe acolo unde vazul inceteaza. Oislanta E poate fi ~ . Ig O~· Ig 0"" 0. d _ resp. ochiul recepteaza impresii prin imaginea de palpare. " . cele din urma parindu-i-se intotdeauna mai mari..pag.peri joase impresia asupra spatiului .0 - Cimpul vizual al ochiului fix normal cuprinde 0 zona de 1". supralata unghiei de la degetul mare privita.d 10. muzica inghetata". :: I-- h -j >-3h De tal II 2h ~ Imagme de ansamblu I lmal)ine de ansamblu cu mediul inconJuralor ® Pentru latimile de Slrazi care Irebu­ ie sa permita. a.. ® Ochlul nu dlslinge dilerente exacte decit intr·o zona de 0"" = cimpul de IiZlbilila· Ie.i deci proportii1e gene­ rale sa concorde in acest sens.020m Ma. in cazul plan$eelor dispuse la inaltimi importanle pe care ochiul Ie recunoa$te doar prin imaginea de palpare.30 ~ Mobila gros. un turn vazul de sus pare mai inall dedI atunci cind este vazut de jos .. Roma) sau chiar prin corni:. bolli s. 38 @J $i @.OCHIUL CA SCAR A..- " .0 T ~:. ~\.te la disIan Ie sau la in· tervale egale sint percepute ca tactul sau ritmul care exercittl exci­ ta\ii similare cu cele pe care Ie recepteaza urechea prin muzica ("Arhitectura.75 -".00029' 1 Repef in cawl luminii suliciente. reo spectiv trece pe linga acesta. '. ~ Astlel de obstacole pe care ochiulle intilne:.. ·~V '~. Cind sint luate in considerare aceste stari de lapt nu lrebuie atinsa extrema opusa (baroc) :. sta si la baza per­ ceperii de catre noi a Irumosului pe care il resimtim in obiecte $i relatii simetrice. a capului Si ochi in miscare . (Cercetatorii in liziologie lucreaza la 0 teorie a celui de-al 6-lea simI.0 ---I ® La inca-peri inalte impresia asupra spaliului prin . incaperea pare libera $i nobila cu condi\ia ca distan\a dintre pere\i :. ea conduce la placerea generala de "imagi­ nile" identificate prin vaz. eventual a cimpului vizual -+@ :. h )(.ului 0 suprafata. 700 m atunci grosir1JlN literelor d trebuie sa fie (conI. V(J.-)- .Neufert.0 m . I-La inca... _ .zul ser­ ve:.i care Irebuie sa poata Ii vazute Irebuie dispuse la Inal\imi corespunzatoare (a). in interiorul acestui "cimp de vedere" obiectele ii apar ochiu­ lui "Ia 0 5ingura vedere" -G). Oistanta tOlala la observarea inte­ grala a unei cladiri = lalimea cladirii sau dublul ina.. inaltimea normala .time 54°. ana 3.. 3. Echilibrul este prima cali tate a frumusetii arhilecturale.te asupra obiectului. BOL). ASllel.i c). II : • •. dar.i impresia in spatiul inchis se produce tot prin imaginea statica sau cea de palpare -Q)..>4 " .•.. armonioase . in acest sens $i desenele -+G)-@(elaborate in conformilale cu lucrarea sa). distanta I. Distan\a pentru cel din urma determina marimea detaliilor ce trebu­ ie dilerentiate.:: CollOr in COrni$8 princlpill~ . l'---1..~~UI . .:. '~".0 M 26'. De aici rezulta $i ~ distantele cartilor lata de cilitor (diferite in raport cu dimensiunea cartii). ma..G ginea statica genereaza impresia de siguranta. -f l' Cimpul de vedere uman la pozitie fixa. Imaginea statica se reprezinta intr-o portiune de cerc aproximaliva al carui diametru este constant in lungul dislan\ei dintre ochi $i obiect.QQ!!lP---.. PENTRU IMAGINEA OBIECTElOR -+ [IJ Activitatea ochiului se dileren\iaza in v(J. .l\imii sale peste nlve­ lui ochiului. 0 imagine de ansam~ btu . in caz contrar _ dl'J 1 1/2 pina la de 2 0(1 mOl rrare t ' ...lO T~. ----------". adica aprox.E_.lor.50 .i observare. mai mare ~i numai prin deformari reduse (b . $i .h" este de 5 ori cit d =5'0.te doar la siguranta noastr(J.i observarea detaliilor trebuie respeclale dlslantele de mai sus ® Componentele constructive aflale peste console . pielate in perspeetiva. in sus 27°..pag. Il. dupa cum este cunoscut. 17_ 'r .T _ '-2~~_~·:9::_ 'lml ® Daca un lexl trebuie st::l mai fie lizibrl de la dlstanta de de ex. __E_ . Muchiile verticale par sa convearga la partea superioara. r---- ~.. CD o incapere a carei acoperire (plan$eu) poate fi recunoscuta in ima­ ". Greeii au respeclat intocmai aceste principii $i.CD -@.i - .pag..e.Ia 0 singura vedere" (ima­ gine statica.~T ':~~l ..>450 :. ". / b '.mlla a componentelor lormale ce trebuie diferentlale esle delermi­ nata in acest fel....<:: . Imaginea statica ideal a se reprezinl~ in echilibru.. trigonometric L I .tgO·. fizic(J.rimea componentei formei E . I. . . 39 .z :. Ochiul evalueaza latimile mai exact dedt evalueaza adincimile $1 inal\imile. marimea celei mai mici rnu­ luri rotunde de sub intradosul acoperirii esle astlel dimensionata in­ cil sa fie umplul cimpul de lizibililale 0°1' Ql de la distan\a de 27" -+ Ql a (a$a cum a demonstrat Maertens ->0 [IJ . 21"'::\. in jos 10°. Ochiul care palpeaza avanseaza in lungul obslacolelor pe care Ie intilne$te in lata noastra in latime sau in adincime.20.

50 35 aprox.. Slejar inch is Slejar deschis . 40 16 Stacojiu satu rat. alaturi de gradul de lumlnozlta· te.. atrag in jos.. AUliu pur 60 . aprox... este atributu! culorii portocaliu.... Culorile reci slnt pasive. Argintiu. aetivitate sau pasivitate. te­ orellc.. Intluenta pe care culoriJe 0 exercita asupra omului se produce rnlJloclt prin efeetele fiziologree proprii.. 25 Bej pur . pentru dungi directoare Si marcaje de circulatie.. in compozitia de culoare a spatiului. Caramida galbena.. Asfalt ud .iu.t@l)... Nuc . necesar pentru separarea altor grupe de culoare. gri .. Ca Sl culo~ are a ordmil. Albul este culoarea puritatii absolute. 60 Galben pai . 83 16 ® Perelil Dosterlor Sl latera\i colorati largesc spal1ul in partea supenoara $i cea Inlerioara iillt incapenle !ungi par mai scurte dacE!. ~ ® Culorile inehise ingreuneaza.. ca senzatie de apasare sau de eliberare_ ® ® influenta exercitata de catre culorr se produce nemlJlocl1 prin torlele de efect (1m­ pulsurrie) generate de f. Folie de aluminiu . Caramida rosie. 18 aprox.. 10 Violet inch is aprox. 5 40-50 Bleu 30 Bleu inchis .. Ocru deschls . 5 aprox.ecare cuioare in parte _ ® -®.. bleu-vert Si violet (curori reci pa­ CD sive}. albul esle utilizat la marcarea suprafelelor din depozlle si zone de depozi­ I=. rolu! de fundal.tencuiala de var gri .. aprox.Rosu Rosu-albastru Activ OMUL ~I CULOAREA Culorile sint forte care aetioneaza asupra omulUl 51 care genereaza stari de bine sau de neplacere.. Culorlle reel \II inchlee dlspuse la partea superioara par ameninlato­ Cercul cuionlor in 12 pi3. verde Si purpuriu... apropie: dispuse in partea Intenoara usureaza. incrta Si..k~--JGalben vlo!et UI. pre Rosu violet Violet @'ill.. Tabla de fier zincata .beton uscat .. hnistitoare sau mteriorizante. 70 Fildes· Crem aprox. par plme de demnltate: dispuse lateral genereaza sen­ zalia de inconJurare: dlspuse in partea inferioara mspira siguranta la at\ngere Sl paSlre Verde Culon usoare si grele (altceva decit pentru inchlse si deschise ca. in timp ce culorile cu forta de impuls redusa sinl adecvate supralelelor mari. Culorile calde genereaza impresia de activ. Turcoaz pur Verde ... aprox.50 Galben crom pur.. pot fl obtlnute toate culonle.iarba .. din care. cum SI de locul in care actioneaza. In­ ®...aprox. efectuI general de catre culor! depinde Si de luminozltate.. .. culorile caracterizate prin forta de impuls ridicata sint adecvate numal su­ pratelelor reduse.tei. albul joacB. Culoarea verde relaxeaza din punct de vedere nervos.. Faria de Impuls cea mai pu­ 5..rti are: dispuse lateral par reci si trlste: dlspuse in partea mfeTioara ingreuneaza. 33 aprox ..till..... pastel .tra­ mann Alb. 84 Alb . 15 Somon aprox.. mai ales in cazul unei supradimen­ slonari aparente . inalta Culorlle calde \lllnchlee dispuse la partea supenoara genereaza impresia de inchidere. 25 Maro mediu. 18 aprox...1 ternicB..35 .38 aprox.-f----'o/ ie la insanatosirea pacientilor. in piUS. 20 aprox. Rosu cinabru .- Galb.. 70 aprox..... CuI. 20 Carmin .ln spa. in funclie de caz. Forta de Culori inehise si deschise $1 efectul lor asupra omuiui Carmin impuls cea mai redusa este atributul culorilor albastru. si ereeaz3 impresia unui spatiu mal jos Elementele individuale inchise pe fondul unui perele desch!s sint ac­ centuate puternic @ Elementele Individuale deschise pe fondul inchis par mal usoare.. Placa Solnhof . ~ pentru neutralizarea aeestora si deci anima prin lummozitate Si struclureaza.. 42 aprox.. aprox. . 70 . urmeaza galben. Maro deschis .32 aprox... Verde . 18 aprox. 50 . Placaj de lemn .. peretii transversall care Ie dellmi­ teaza ies puternic in eVldenta ~ I I I ® Pardoseala Si tavanul colorate creeaza impres13 unUI spatJu mar jos si mai !arg si a unel suorafete mal mari "-Y t-f1\ Luminozitatea suprafete10 r ® 40 Dungile longiludlnaie alungesc peretti @ Dungile transversale latesc pereti... referitoare la largirea sau la ingustarea spatlilor Si se Verde Cercul culonlor naturale (dupa Goethe): tnunghi: rosu-albastru-gal­ ben = culorile prlmare. Contra-tnunghi: verde-portocaliu-vi­ olet = culorile derivate de prim rang care 58 nasc din amestecul culorilor pnmare Rosu Pasiv manifesta indIrect pnn efectul generat de spatii.----.J tare. a curatenieJ si ordinii... Lemn molid deschis . in intreprinderi. pietrei medie Asfall uscat . ineaperile par mai Joase daca tava­ nele sint accentuate puternlc prin culoare Luminozltalea suprafetelor Valori rnlre albul teoretic (100%) Si negrul absolut (0%) Hrrtie alba. 10 aprox.. biro uri sau scoli compozitia de culoa­ re poate sa mareasca sau sa scad a randamentu\. 60 .32 aprox. 20 aprox.. Culorlle callie \II deschlee dlspuse in partea super­ ioara incita din punct de vedere spiritual: dispuse latera! incalzesc. relaxeaza: dispuse lateral indeparteaza: dispuse la partea Inferioara par nelede.. 25-30 Portocaliu pur.. nelinislesc.. Clincher. in timp ce in cliniei poate sa contribu­ (violet) II Albas lTu ~----'.var 80 Galben citron .. o cila la depiasare. 15 aprox. 50 aprox. rosu..."---... senzatia de greutate este deter­ minata 51 de cantltatea de rosu) Bleu-verl Culorlle recl \II deschlse dlspuse in partea superioara genereaza Impresia de iiumlna­ re.

Astlel.i lormele geometrice numite de Platon :. eneagonul --+ @) pot Ii formate doar aproximativ sau prin suprapuneri. Alte poligoane (de ex.5 5 7 46'40' 0.0). de ex" un poligon cu 15 laturi --+ ® poate fi construit prin suprapunerea tri­ unghiului echilateral cu pentagonul. .. . coarda s :. . aprox eu din pertmetru( cerculUI :.care trebuie utilizate pentru latimea.secunda :. Din ecua\iile pitagoreice resp. dar care exclude cele doua intervale lipsite de ar­ monie .page @ -@FormUla 41 ...i executia a:.) punclul E po arcul de cerc BD " I---M I f--.. AM in D.Cvana:Y4 OClava 1/2 Te~a 4/5 PROPORTII BAZE -. lIJ Conventiile dimensionale in constructii exista din vechime.iunea de aur @ Decagon $i sectiunea de aur dimensiunilor in poligqn @ Ca!culu\64 . rela!ii naturale cu sectiunea de aur ~ page 44 CD . ® Triunghi echrlateral.i din punct de vedere optic. diofantice rewlta grupele de numere @ 0)@. AC=. sinll I I-----M----I I---m----i s = 2. de reducere De 0 importanta lundamentala sint :. De aici a lost dezvoltat drep­ tunghiul pitagoreic --+ CD care cuprinde toate intervalele proporlio­ nale armonice.M--I--m---i ® Poligon cu 15 lat. Indicatii concrete esentiale sint cunoscute din perioada pitagoreica. Aflarea celor mai importante dlmensiuni: raza r. heptagonul ~ @. arc de cere in /urLlllui C eu eM (1. h = ~ . arc de cere in jurullui B cu AS .i Vitruviu: cercul. Propor\iile sale aparte au fost insa rareori utilizate in trecut. Pentagonul --+ (j) sau pentagrama (pentagrama magical are.5 3 58"11' 0. 1/1 CD Dreplunghiul pitagoreic include toa­ Ie inlervalele de proponii armonice 51 te exclude pe cele lipsite de ar­ monie.\..-t= it m----1 ® Heptagon aproximaliv cercului Segmentul BC injumal. inaltimea:.d I h = r . ca :.i decagonul derivat. .m-1 a Il. 43. I---M----i-m---i I-m-+--M--tm+-M-l segmenlu! DE coresp..rea razei ~ B. . secunda ~i septima ® Triunghiul pitagoreic " '81' 36 22-62' 16'26' a 3 b 4 c 5 0 m x y 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 7 53'13' 1 a 2 +b 2 =c 2 a 5 12 13 7 24 25 6]038' 1 73'74' 1 = m (yL x2) 28'01' 1268' 8 15 17 61'93' 0.. SO e aproximat '/7 din perimetrul Eneagon aproximat Arc de cere in jurul lui A cu AE3 d. . cotangrl f--M-+--m--" f--M-+-m-1 Pentagon Si sec.i lungimea spaIiilor.~ punclul D pe flC ~ c. Din aceste rapoarte trebuiau derivate dimensiunile spa\iilor. din care pot fi construite poligoane. hexagon ® Patrat I injumt1H'l..3 5 12 Exemplu in care: x. :I iT .i inaltimea de triunghi h sint prezentate in --+ @­ @ --+ pag. A. y: sint toate numerele intregi x este mai mic dedt y m: este lactorul de marire resp.5 5 9 pilago~ 43'60' 20 21 29 31-89' 28 45 53 Rela\ii numerice din ecuatia reica (seleclie) ~ o 13 Y. c051\ ~ = r' sinl\ r . l .i palratu! ~ 0. 516 Prima.m:M~M---+-m"" : .M---+-. Pentru proiectarea :. . .. triunghiul --+ ®:.----j . Fiecare injumatatire genereaza alte po­ Iigoane. (j) Pentagon f--..C :: talura penlagonulUl f----.5 9 40 41 b=m'2'x'y c = m (y2 + x2) 7]032' 1 18"92' 12 35 37 71'08' 0.i septima.: C.a-numitelor c1adiri "rotunde" sin! necesare poligoanele. Pitagora a pornit de la ideea ca proportiile acustice trebuie s{l fie ar­ monice :.. mica. Aceste grupe de numere pot Ii calculate cu formula a2 +b 2 =c 2 : Tel1a.

4142011 1. Drach ® Palrate dezvollale din oClogon ­ @-@ T \'7 v6 v5 = 2. Procedura de descompunere a factorilor face p05ibila utilizarea radacinilor patrate la integrarea unor componente constructive care nu sint rectangulare.414 Diagon Triunghiul isoscel dreptunghic cu raportul dintre baza :.4142857 1.pag \'2 102-104 ® Fractie continua \..236 Patrat dublu V4 = 2. acest raport a fost utilizat de catre dr.5 1.i inaliimea corespund laturii unui patrat a fost utilizat cu succes de arhitectul Knauth la stabilirea proportiilor pentru domul din Strasbourg.5 0. conform cercetarilor efectuate de L. v. ~ ~ 1.1 : \ . Principiul e5te asa-numitul "melc"~ ®®® Inexactitatile unghiului drept sint compensate prin legaturile cu surubu­ ri dintre bare si noduri.646 = 2. 0..stem spalla! Fachwerk .41667.i aparate. Drach ~ CD e5te ceva mai ascutit dedt cel descris anterior deoarece inaltlmea sa este determinata de virtul rotit al patratului..7 ~®. Relaiia dintre radacina patrata a numerelor intregi este prezentata in ~ (j)... 1 1. 4. Alaturi de toate aceste figurl.i inaltime de 1:2 este triunghiul cvadraturii.. Triunghiul isoscel in care baza:. 1+G ® r------ 1 ----. '2 . Triunghiul )[/4 ~(j) de A. . 0. Porstmann ca baza pentru formatele germane DIN ~ ® ~ pp.'2. ~ ~ . 0.4 \3 0. Ca baza serveste asa-numitul triunghi diagonal.-·.732 Sixton 1 '=' 1. R.\-2. Seriile geometrice cu acest raport olera scara gradata din interiorul unui octogon ~0-@ scara gradata a radacinilar 1 .5857143. 51 12 11 17 29 70 ~41 99 1. A si fost utilizat cu succes de inventator la detalii:. Mengeringhausen a elaborat Sistemul Spatial Fachwerk .58333. 44) in forma G = 0 0 1 Patrat = 1 + 112 ~ (3) . v 2: ("me Ie") \'2 = 1 . in consecinta toate injumatatirile 5i dublarile dreptunghiului mentin ace­ lasi raport intre laturi 1: .41379 1. 0 modalitate de calcul diferentiata si aproximata pentru rMacinile patrate ale numerelor intregi \[1 pentru componente constructive fara unghiuri drepte ofera fractiile continue \~ pag.:4 dupa A v. G) Triunghiul PROPORTII rVa 1118 i v~ _ \.4142135 I 2kfJ' )1' 7 1. Spitzenpfeil la 0 serie de c1adiri vechi. 63 S. Dreptunghl .000 \3 \'2 i = 1. 11 .6 0..pag.'2 I i BAZE ~ CD t 1/ 2 I I 1 . Pornind de la valorile aproximate ale radacinilor patra­ te.MERO: bazal pe '\2 sl '\ '3 ..5857989 0.'2 rlj~ \.450 = 2.MERO.4142135 169 239 ® 42 Exempie pentru coordonarr tara unghl drept .5857865. ® ~-1--' Scara gradata a radacmilor 10 20 28 40 1 28 '2 3 ~ 5 17 12 ~ ~ 29 70 239 169 o Relatla dintre radacinile patrate ® Rapoarte '1umerlce ca valori de apraxfmare '\' 111 1 1 11 o ~ ~ ~ . inaltimea triunghiului este aici diagonala patratului construit peste jumatatea bazei ~ ® Dreptunghiul obtlnut in acest fel ~ ® are raportul dintre laturi de 1: .... poate fi demonstrata sl utilizarea proponiilor proprii octogonului. De aceea..58621 ..

Acest principiu se bazeaza pe in­ jumatatirea diagonalei unui patrat.a lS Q) Teatru roman dupa. De aceea secliunea sacra reprezinta 0 metoda aproxi­ maliva penlru cvadratura cercului. administrativ~ a BMW din Munchen @ SiSlem de coordonate oclogonal pentru elemente portante pune­ tuale din pa.\ <4 ® Sectiunea Ostia sacr~. lemplu doric bazale pe sectiunea de aur.l 4Cla. Poligan cu 48 de lafun. x 1 2 II x vlx(\2= 1. Patratul din mijloc se nume$le patratul sectiunii sacre.. ~ ® ® (2) ® Inlregul com­ plex . asHel de legilati pol Ii gasite la vechile culturi ale Orientului ~@. noua.direa lateral~ pt. vila P. cl~diri in Antica ® Pnncipiul geometnc Planul de situatie a[ inlregului ansamblu ® PardosealA ceramic~ in Antica Ostia ® Cheia geometric~ penlru vilele lui Palladia @ Palladia. a tost construit cu aceste propol1ii. vechiul port al ora$ului Roma.6 procente . din 8agnolo Tezaur japonez @ Casa de bresle Rugen ling~ Zurich @ CIMire. In ale sale 4 cal1i de arhitectura Palladio otera 0 cheie geometrica ce se bazeaza pe indicatiile lui Pitagora. a devenit cunoscut principiul de pro­ iectare numit secliunea sacra. Daca sint unite punctele in care se intersecteaza cu laturile patratului.lruialtH subirnp~rll1 in cite 6 elernentl1 dllla\ad~. Acest tapt esle reco­ gnoscibilla scarL Moesselincearca sa demonstreze proportii baza­ te pe sectiunea de aur ~G) desi acest fapt este improbabil ~G). Arcul AS are .4155. Printr-o a$ezare din Antica Ostia. de 'ronton al unu.de la planul de situatie $i pina la detalii de amenajare . Din ambeIe constructii rezulta un dodecagon. EI utilizeaza pentru cladi­ rile sale acelea$i propol1ii spatiale (cerc.4 1. conform cer­ cetarilor sale. indienii in "Manasara". skene 5Ci r culatie 6 Zid de $prijin Propo~iile coltulu. au creat sisteme de constructie care permit o dezvollare de tip tradilional $i ofera enorme avantaje economice . De ex. Formulale in reguli exlrem de clare. patrat elc. teatrul roman este construit pe Iriunghiul rotit de pa­ Iru ori ~ CD $i tealrul grec pe patratul rotit de Irei ori ~ ®.. chi­ nezii in modularea lor dupa "Toukou". Vitruviu ® Tealru grec dup~ Vitruviu '1 'j ] 4 1 Cave.cu 0 abatere de pina la 0."II o ld ul in ai PROPORTII APLlCATJI ~ 1lJ Aplicarea relaliilor geometrice $i dimensionale pe baza indica(iilor anterioare esle descrisa de caIre Vitruviu.aceea$i lungime ca diagonala CD a patratului de baza in­ jumatatit.) $i ar­ . AsHel. dar mal ales japonezii prin me­ toda "Kiwariho" ---+ SOL. 2 Cavea veche 3 Orchestra ~~L-. dezvoltal dill tnunghl -. Singurul teatru grec al carui plan se bazeaza pe un pentagon se afla la Epidaur ~ 8). @ 43 .4142 1 1. triunghi. 1 1 . Dup~ Moessel - 1lJ o Teatrul din Epidaur sectlunll sacra P~tratul monia~ ® @. asezare dezvelita de curind.san. se ob(ine arcele de cerc de un caroiaj tormal din noua pal1i.

0 139.7 13901. in­ cepind cu punctul C.85 27802 171.· 3part l .10 006 0.0 1.86 0.91 53.216 c= 175 0= 83 3. rapoartele armonice si proportionale au fost din nou accepta­ te . ° @ L Figura proportionala Valorl expnmate in sistemul metrrc Seria rosie: Ro Centlmetri Serra albastra AI Melri Centimetrl Metri 95280.5 0.01 85. pe care a imp8T1it-o conform sectiunii de aur in dimensiunile 108. degetul miinii ridicate (. A trece acest segment M pe verticala AB inseamna.Bpartl. Arhitectul Le Corbusier a elaborat un sistem de proportii care se ba­ zeaza pe sectiunea de aur si pe dimensiunile corpului uman. lucru care nu se mai intimpla la dlmensiunile superioare.43 0. Le Corbusier marcheaza 3 intervale ale corpului uman care formeaza 0 serie a sectiunii de aur denumita dupa Fibonacci. Prin impartirea conform sectiunii de aur elaboreaza 0 serie rosie in sus si in jos -@). capul. a fost preferat nu am sistemul di­ mensional armonic.56 25. care conduce la valorile duble ale se­ riei rosii -@. .26 0.5 102 68 2. el elaboreaza si 0 serie albastra. Major .2 1253. cere si triunghi I m ~l 51 A f-I~-.pag.13 0. de la 6 pi­ cioare engleze = 1828. Valorile seriilor rosii si albastre sint transformate de Le Corbusier in dimensiuni aplicabile in practica -@. care reprezinta statura. 60.45 . 2 3 I 5 5 .26 1 40 0.. r 1 II . .AB I 2 ) reprezlnta partea majora M a segmentului ce trebuie impartiti AB..4 em -@. a imparti AB in partea majora (M) si cea minora (m).26 m (virful degetului de la mina ridicala. Partea ramasa ­ mai mare .Q). I • III PROPORTII APLlCATJI: MODULOR ~ aJ in secolul al 18-lea si ulterior lui.8 2959 182.19 65..07 A rtE C 108 .66 2. 41 @ .8 226.:t (2) Modulor 1549 9.83 106.66.7 36394. Deoarece treptele acestei serii sint prea mari pentru aplicarea prac­ tica.7 86.0 44985.c 2 AS Major Minor CD Construclia geometrica a sectlunii de aur ® 1 Relatllie dintre patraL cere si lnunghl f .7 58886. -@ Sectiunea de aur a unui segment poate fi aflata si printr-o fractie continua: G=1+ 1 0) Fractie continua: sectiunea de aur G= 1 + G 1 G .5 17182.86 36394 224. Din segmentul de divizat AB ca verticala sl AC = AB I 2 ca baza se formeaza un triunghi dreptunghic.89 pa r1l: -l44partr. 8 '3 : I I I I I I 8 113 Soartl" .3 534 33.92 139.6 2028.25.00 ::.Minor relatia dlntre rapoartele proportion ale dintre patrat.m = 0.::~----.80 588.02 001 117773. in 1947 Le Corbusier porneste in sens invers.din ipotenuza ( BC . 30-31.. _I_ A ceasta Inseamna.3 85914 53098 3281. I 2 3 : .8 11 008 0. Abia 0 data cu introducerea sistemului mo­ dular.0 698 43. Pentru inceput.63 40.5 774.73 727.pag.74 '. Deoarece ultima dimensiune corespunde practic exact cu 1 toli el gaseste aici racordul la tolul englez.2CI mr : : \~ ® unltatea dublarea prelunglrea lUI A = scurtarea lUI B = A= 108 S. "Sectiunea de aur" inseamna ca un segment este ast­ felimpartit incit segmentulintreg se afla in acelasi raport cu diviziu­ nea mai mare in care aceasta se alia in raport cu cea mica .8 .Bauordnungslehre" Ii I M ~ I ~ 55 partl.3 4056. cit unul aditiv.2 267 16. 63-64...8 mm.10 32.6 591.2 .0 22492. Pe ipotenuza BC se trece.8 1177.8 4.382 -+-~-.------1 1 1 k~ -1 I I - 2P<irt.. Sisteme de coordonate si dimensiuni de coordonate .6 6563. _ Major • •.4 952.79 2.28 12.~ . De aceea.M = 0.5 72788.70 0.81 20.57 5.@. cea mal simpla fractie continua infinita - @ G=1+ ~ 1+1 1+1 1+1 T+1 1+1 .41. plexul solar.618 -. Piciorul.16 0.9 113.75 m ­ pag.8 365.Bpartl .53 033 C.pp. 75 216 g M ~ ::::::::::::.9 06 4.21 panr: 34 pa rti: 21' Reprezentarea seriei Lame din Neufert . lungimea liniei de baza AC.5 27802.03 0..0' etc elc ® 44 Reprezentarea valorilor 51 a Jocurllor din modulor dupa Le CorbL'sler ® Valorile numerlce nelimitate .7 478.9 15494 957.si figura de baza a acestui manual).88 449.-.0 204 7.96 '83 1. .3 2506. Le Corbusier a pornit de la inMimea medie cunoscuta a europeanului = 1. Din acesta s-a dezvoltat si siste­ mul octametric .Sectiunea de aur" a unui segment poate fi stabilita fie geometnc fie prin formule. deci.92 3.).53 7. pornind de la 2.9 10619.

0 incadrare cu piatrA de lalie bine lucrata . cu alit crea\ia sa este mai matura.cei care au ceva de spus" sint subjugati de asemenea obliga(ii $i influentali de . Acesta cucerire a cunoa$terii este re/ativ noua.. in aceste cawri obiectele uti­ litare din estul Asiei $i Europa. a fi stapin pe cuno$liinte. Hotaritor penlru modela­ rea cladirilor este deci in ultima instanta spiritul epocii... UJ. cu alit ea este. 47 45 ..1[uc(ie de lemn asema... Toli arhitectii au mai de­ graba sarcina de a implini reprezentarile lor arlislice lolosind in per­ manenta posibilitatile tehnice ale timpului pentr'iJ a realiza construclii ce reflecta senlimentul vietii din epoca lor . Prezenlarea foarte clara a partilor componente ale unei constructii... arhilectii. Chiar $i arti$tii puternici cu un elementar instinct al crealiei . Aceste forme "elerne" au fost identificate prin exemple con­ vingaloare de caIre V. in acest caz. pe noi.n~toare cu lV... Este insa gre$it sa se creada ca epocii noastre ii revine doar sarci­ na de a executa bine constructiile pentru ca. innoda­ rea.. organizatorice $i economice. rind in cazullemplel~r grece$li . Materiale diferite. a Ie lainui ochiului sau a Ie infali$a ca pe cu tolul altceva (baroc).pag.spiritul vremii". spaliu $i con­ slructie. pag.000 i. dar numarul mereu crescind de exemple este 0 dovada a corectitudinii afirma\iei. ne a$teapta noi provocari.• Conslruclie de lemn initiala care a sIal la baza forme lor lemplului gre­ cese ® Forma de pialra asa cum a fosl ea cullivala de greci rna. in mod paradoxal. a armoniza slructurarea incaperilor cu inveli$ul exlerior fara a ignora scopurile tehnice. convingatoare intrucit nevoia de suprafe\e mari de ferestre au determinat foarte clar sistemul de constructie .. de o\el inIre lereSlre in perel1i exteriori . 48. din 3. in unele incaperi din A/cazar in Sevilia se observa clar in colturile camerelor imbinarile din ghips a peretilor realizate exact ca imbinarile la col\uri ale covoarelor de perele ale corturilor. chiar daca sinI realizate cu mulaje din ghips sau ca "azulejos" (benzi din ceramica glazurata). otel $i sticla. epocile viiloare sa cuilive lorma pura .nut de planseul in consol~ Conslruclie din belon arrnal CU sHlpi retrasi si cu grinzi in consol~ mai adecvale din punct de vedere sfatic $i mai economice. Wersin ... in acelea$i conditii. Aslazi inca mai cautam expresia epocii noastre in beton. da posibililalea unor no! for­ me ale detaliilor $i ale imaginii de asamblu.. 46 ieltina dar lara a ® in cuie. cu stilpi in peretele exterior in fata carora se desf~soara parapetul sust. chiar daca ele sint temporar exclu­ siv forme ornamentale care Ie acopera pe cele provenite in condilille dale din lormele de baza penlru a Ie disimula. corespunzatoare cerintelor lor lehnice.. pomind de la lorma de baza lV M\ o Conp. QJ. Modul de lralare a supraletelor inlerioare a cladirilor maure provine insa din tehnicile de tesut (ca benzile $i $nuru­ rile cu perle din edificiile grece$ti). Cu cit spiritualitatea unui artist sau imaginea sa despre lume sint mai clare.. Fiecare mod de construc\ie i$i gase$le la un moment dat forma eterna $i implinirea fundarnen­ lala.... forma rezullala din tehnica corturilor este transpusa direcl in ghips. $nuruirea. La edificiile vechi continua sa ne impresioneze in ziua de azi gene­ za formei artistice $i nu atit rezultatul. iar in conlinuare esle doar cultival $i rafinal. de 0 Irumusele atemporala ca orice arta adevarata.. in loate tarile $i epocile.. mai bine ascunsa ® inlalisare proprie.. sub cAplul. deJ!i!.ELEMENTE DE CONSTRUCTIE CA REZULTAT AL PRELUCRARII MATERIALELOR La inceputurile culturii umane impletilura $i tesatura au losl prime­ Ie forme care au putullua na$tere prin lehnici ca legarea. sau linisaj exterior Conslructie din schelet de lemn balu! Conslruc\ie din belon armat.Chr $i cele din ziua de astazi se asemanau a$a cum un ou se aseamana cu altul. cu Slilpi subtir. asa cum eSle aSlazl folosita inca peste 101 Construc\ia din piatra brula nece­ sita. CD -. a realiza 0 unitate organica intre cladire. tehnici diferite $i utilizari diferite dau na$tere in mod necesar unor forme diferite. nu in ultimul $i @. mai ales a Alhambrei din Granada se alia in construC\iile din lemn. a adapta la mediul inconjuralor. pentru fabrici $i edificii mari exista deja crea\ii noi.rte.. Aceasta pre­ supune: a avea tact. ®.. praclica. in care demonstreaza deosebit de convingator ca origi­ nea arhileclurii maure..ieara. tehnica $i necesitate sint daca nu identice macar asemanatoare. Uhde a dedicat aceslor chesliuni 0 munca de cercetare remarca­ bila . Formele rewltate din material. in aceasta privinta. mai plina de conlinut $i mai durabila.. Mai tirziu au urmat conslructiile din lemn care au constituit in aproa­ pe toate cullurile fundamenlul lormelor arhitecturale. @. pornind de la acestea. cu benzi de lerestre ® Plan see din belon armat cu slilpi in lorm~ de ciuperca.pag.

in mod asemEmator isi construlesc 51 loculnta de larna ­ Iglu~ul Romanil au construit pnmele cupo­ Ie de p\atra. cu fe­ restre din intestine de foea ce core­ spunde Wigwam-ului din tlnuturi\e lor ongJnare.atoare sistemuiul cu schelet de lemn ----... se intilneste forma cllrndrica a acopensulul real.na ". ..Iglu" Blocuri de zapada Locuinta de iarna Fereastra din gheata CA REZULTAT AL SISTEMELOR CONSTRUCTIVE II CD Omul pnmitlv lsi construieste coliba rotunda cu matenale aflate la In· demina in zona respectlva: pl8tre. trestle le­ gata 51 acoperl: cu rogojlni din stu! !moaalitate de consHuctl8 din Mesopotamia) a ® '~n stilul gatlc ca urmare a boltil in cruce. Trecerea de la patrat la cere pnn trompe !~'''_::~~~~-'' -.. al XX-lea care imitau trasura cu cai (inclusiv suportu! pen­ tru bici) se gasesc nenumarate exemple In acest sens. ® La lnceput. pnn foloslrea arculul frinl. constructle eSI8 joarte vlzibiia din exterior dar Olr: Intenor este ascunsa de efecte OP1lc8ldemate r lalizare) ® in multe taJI. ~ " i'i'i\'I<I\i···'Tr/··'::'·l~ . constructia sta lntotdeauna la baza conformatiei. De la can­ structia din piatra a mormintelor lidiene. prajrni. Sibenik. .. blanuri sau matenale asemanatoare Intrare ® Eschimosil lSi construiesc 8sema­ nator locuinta de vara din blanuri intinse pe coaste de balena. cu contraflse la colturi si zabrelrrea cimpun\or prrn leasa din nUlele de sa\cle cu chirprc ® Constructla cu panourl 5e reahzea­ za cu panoun executate in ateil:::r8 rapid 51 leftln CONSTRUCTII DIN PIATRA Constructlll€ drn bolovani lara mortar permlteau numal soclWI Joase de aceea pnmele case de piatrCl erau aicatulte aproape numal din acope­ rlS cu 0 In[rarea ]oasa Platra brut. paie.3 prelucr2ta perml!ea ZI­ duri mal ina1te lar pfln 101051rea mortarulul chl3r tlmpane d€=' platra cu descnrderi acopente in arc lnlr-o epoca ultenoara deschlderile au iost inramate Sl colturile zldlte cu p!atra de talle brne lucrata lar zidun­ Ie ramase lucrate cu zidarle din p:a­ tra bruta Sl apol lenculte @ La canstructlile urbane. imbra­ cate cu frunze.dln Platra intil in epoca roman si mai tirzJu In stilul romanlC 18xemplu: blserica. donnta de a avea ferestre din ce in ce mal man a condu5 la 0 modalitate de consirUI stilpil corespunz. ' (ii"/ /11 /. au fast create. in care orice profan recu­ noa~te forma de baza din lemn. Clrcu­ lara.. pe un plan Circular in PerSIa sasanizii (sec. la Pantheon in forma pura.. ?> •• " I./?~ \~ ROQOii.. ala!un de forme.lzat dlr. mai tirzlU ea devine a forma pura. pe care mai intli se transpun noile materiale de constructie. a care.//>.400 de ani pe un prlan dreptungh1uiar. iosta Jugoslavie) . 46 . fmpletlturi din liane./: ' .' . .FORME ARHITECTONICE ACOPERIRI CURSE . SoLa acum 1. indraznete bolll stelate sl in retea a carar dl51ributle de 10rte a devenlt 0 caracterlstlca esentlaia (spnJln-culee si arc butanU CONSTRUCTII DIN LEMN ® Constructla din birne din tarile bo­ gate in lemn are un aspect ase· manator peste tot in lume datonta cenntelor constructive ® in reglunlie sa race in lemn s·a dez volta! constructla din paianta (Sfllpl de 'remn cu terestre intre eil. SlUt. /'-7:.. / Trestie legala . pina la automobilele de la lncepu­ tul sec. Pentru ngldlzare serve au scurtaturiie de lemn din parapetul feresrrelor in contrast cu exempiul anterior se aHa constructla cu rame cu lerestre izolate.61 porneau de la un plan patrat pentru a inalta pnmele lor cupole. adesea Ilpsita de semnificatii. de stut ® Constructoril din Blzanl au boltl! Sf.

lemn sau ghips ca forma in sine. L. legislalia din constructii cere modalitati de construi­ re care sa fie ignifuge sau chiar rezistente la incendiu. aproape fara limite -+ @ Halele deschise $i U$oare. impreuna cu grinzile de otel vizibile ale plan$eelor. Stilpii exteriori din olel netratat nu sint permi$i dedt cu mid exceptii -+ 0. ® Distribulia uniforma a eforturilor in cazul betonului arm at este adecvata pentru cupole cu segmente -+ @.@.FORME ARHITECTONICE Nor srSTEME CONSTRUCTIVE ~I NOI FORME -+ m ® Constructiile exclusiv din otel permit cea mai U$Oara imagine cu stilpi aproape imperceptibili -+ CD. CU pUlini stilpi $i console mari ale acoperi$urilor sint domeniul constructii1or din olel sau aluminiu -+ 0. F. ca "decoratie". contra furtunll @ Lucrtuile suspendate conslituiau deja la primitivi modalitalea de constructie pentru deschideri mari -+ @. L. in cautarea unei exprimari proprii coroborate cu flecare lema de proiectare in parte. I' • BETON ARMAT ® ® Arh. L Wnghl ® Arh. astfel incil structurile din otel cu un inveli$ de protectie se aseamana cu con­ structiile din beton armat -+ 0. goala. L Wright (j) Arh. pinze subtiri lungi pre­ PLAFOANE SUSPENDATE I ® Arh. F. M. deschise. pinze subtiri transversale esalonate rilmic -+ @ sau rinduri de pinze subtiri cu stilpi oblici in punctul inferior -+ @. 47 . Cortul de circ este cea mai cunoscuta forma u$oara de suprafata suspendata -+ @. O. @ Arh.0 nota tipica 0 confera suprafelele PiNZE SUBTIRI de plan$eu in con so/a deasupra grrnzilor inferioare -+ ® sau pornind de la nucleul turnurilor -+ 0. F. Mies van der Aohe (3) deosebit de U$oare dar totu$i solide pentru spaIii mari. fie ea din piatra. pot oferi imagini Arh. Deosebirea fundamentala rezida aici in ctluta­ rea formei care reiese din construc\ie in contrast cu epoca wilhel­ mina care utiliza formele existente $1 Ie valorifica in arice con­ structie. Deitrick @ Suprafelele suspend ate din beton armat combinate cu grinzi de margine rigidizate conduc la constructii efidente $i impresionante -+ @. _ CelBrg Bar$ rlgldlz. insa nu sinI permise peste tot. si cu pesibilitalea deschiderilor mari ale consolelor -. nucleul caselor -+ 0 sau ca plan$ee cu stilp! in forma de ciuperca-+ @. Wright in multe cazuri. lipsita de continut. in epoca noastra forme Ie au inceput din nou sa se dezvolte din sis­ temele constructive nu numai din punct de vedere al materialelor ca rezultat al cuno$tintelor de statica ci mult mai mult modelate prin adinclrea spirituala in fiinta interioara a noului mod de constructie. Novicki cu M. Niemeyer @ Arh: aUloru~:=1' formate -+ @).

al XX-lea Ilpsesc arlce ingradlri (in mod special In America).1 greJe ® Pe la 1700 zidul 5i poarta cons1l" tuiau numai 0 lncheiere care of ere a a privire de ansamblu promita... marchrze rutame ca parasolare LOCUINTE . ferestre zabrellte cu geamUrl bombate Pe la 1700. podea de parchel Pe \a 1900 USI culrS8me per. al XX-lea incapeTi moddlca­ bile..j. al XX-lea. draperil @ in sec...I. Spre vale 01-1=--+ Odaie we -~~~~~~~~~~~~~~~lL. a lerestrelor cu geamuri bombate 5i a caselor cu aspect de lortilicatie.(Iaculnta dm reglunea Walser) @ Casa din piatra de pe la 1500" Zidurile masive pentru protec1ia impotriva dusmanilar si a frigulul necesltau aceeasi suprafata de baza ca Sl incaperile insele Casa anului 2000 cu stlipi portantl sub:in din otel. Veslibul Pridvor Fats Servanta S:Jalatorie Sl Parter Elaj Sufragerie Partea gradinii ~=. ai XIX-lea casa inchisa este situata deja liber intre ingradrri Joase INTRARI in sec. casa se a11a in parcuri mari.::. vremurile in care vraJitoarele erau arse pe rug. USI cu timplane fer­ mecatoare 51 oeamuri dm sticla Clara. modului de can­ structie (casa. din stlcla retlectorlzanla fara tlmpLarie vizlbila.. lumina Intra pnn tavanui de­ schls ® Pe la 1500 eraLJ portr lerecale.:. podeaua acc-penta cu linoleum. »'::.LOCUINTE $1 FORME CA EXPRESIE A EPOCII $1 A MODULUI DE VIATA CURTI EXTERIOARE ') \ ) >yy»> >Y"»> '::. vremurile superstitiilor.taare in sec. pere!1 culrsantl Sl ferestre gll­ sante.lru legatura rntre incaperi...»» »>'­ II CD Pe la 1500 casele sau orasele erau imprejmulte CU zidun de aparare si inchlse cu POr1. -I!.jLatrina Depozit Partea strazii .. casele din bime aveau USI Joase cu praguri inalre (lara te­ restre.. uSi joase 51 grele chil!1 CU lumina naturala Insuflcrenta..:. cu miner de batut in usa.. : 1I -.. ingriJlte in comun plasata dlscret 'lntre copaci ~~-~ !ill ~--y --. de bime) si a modulul de vlata (fara ferestre) . Mies v.). po­ deaua dm scinduri late $1 scurte ® Pe la 1700 USI largl cu dOUB cana­ turL succeSlunl de camere. cit de luminoase 5i de usoare au devenit cladirile" Pentru omul modern casa nu mai este a lortareata impotriva dU$manilor. lntre camera de Zl sufragene si vestlbul nu sint USI C! doar a separare spatiala Arh . a holilor sau a demonilor ci ca­ drul discret.:tI Pivnita Spre deal.. Rohe lntre vremurile de la 1500. al caror limbaj este dorit 5i astazi prin unele locuri.-=-. cu miner de sonerle ® LEGATURI iNTRE iNCApERI in sec. y. 0 alee uscata can duce de la autotunsm la usa din stlcla reflectorlzanta armata care este cullsata automat de caIre ochlul electronIc care totodata anunta vizl­ tatorul -~ I . comandate elec­ tric..... ferestre cuil­ same.. 5i epoca noastra se alia a impunatoare evolutie tehnica si economica si a la lei de impunatoare devenire splrituala" Dupa felul constructiei si partile sale ca si dupa aile lucruri si mani­ lestari ale vietii din secolele care au trecut se poate recunoaste usor cit de liberi 5i con5tienti au devenit oamenii....i:J~~~~ Casa de lemn de pe la 1500 esle re" zultatul terenulul. lndependenti de ace$tia peretli InteriOn SI exteriorl subtlrl neportantl care permit prin dispunerea lor cea mai buna protectie la intemperrl sr cea mai buna Izolare tonica $1 termlca.--­ --­ Perete cullsant \ Fereastra-ghilotina ® Pe ia 1500..... 1 / / / /lrQlI ® Pe la 1000.. Irumos si liber al vietii si al conduitei" deschls naturii si totU$i loarte bine aparat de vicisitudinile eL Fiecare insa isi imagineaza prin aceasta altceva: ceea ce vede si sim­ te liecare si cit de capabil este de a exprima vizual acesta traire prin in­ termedlul materialelor tine de puterea creatoare a liecaruia ~ pag" 45" In acest sens este hotaritoare alcatuirea temei de proiectare de catre benellciar" Unii benelician si arhitecti sint cu gindul si simtirea inca in sec" at XV-lea... mai putlni deja in sec" al XX-lea Sa se regaseasca impreuna in secolul corec! este norocul mariajului din­ tre beneficiar si arhitecL 48 ------- . d.

le de obicei elanul din lucra-rile de tinere\e... .~ I (I I I I I r.i se vor stabili lucrarile folosind lormularele . r :~~...3 luni..1 oliciul topometric care intocmesc planul de situatie oficial.. iar pen­ tru constructii mai mari (spitale etc.---Sesrs 1:2000. l'~ . planul de sistematizare etc. 2. pozilia :. pag. pozitia terenului.. .i de canalizare.)Strada. intrucit un interval de timp inlatura unele obsesii nu in ultimul rind din discu\iile cu partenerii de lucru sau cu beneliciarul..) (' u (: Ii:r~" .-----: (]' /':::3 '58. ineAp..--."- =1l.i relaliile intre ele. posibilitatile de ac­ ces auto.. suma de bani disponibila pentru constructie..0j )' I :jF'\:.~1 "r' ~r \.~~~!--(-)::1 r:r­ r...-1..~~ . proiectantul vede tema din ce in . Un ajutor important il constituie chestionarul .g .... oficiul cadastral :. 0 perioada de 2 .i a implicatii10r lor spirituale..12 luni. Din acestea proieclantul i:. • .... la 0 pregatire judicioasa.:----(..i 51 :. dar de obicei deja inainte. Aceasta docu­ mentalie se obtine de la inglnerultopograf angajat in servlciul pu­ blic... pag..... Tema de proiectare Lucrarea incepe cu elaborarea unei teme de proiectare detaliate cu ajutorul unui arhitect experimentat dupa iJrincipiile din chestionar ­ pag.. principalA ---!. mai mare to ate aceste lucrari descri­ se mai sus. Apoi incepe desenarea schematica a incaperilor ca dreptunghiuri simple cu supralelele cerute la 0 scara unitara :..ternuta pe 0 hirtie intr-un caz.. achizltionarea tere­ nului.. 49 .. i. f1S~f~~~~ . Experienta :... 3. vecinatatea.. Din cauza neindeminarii personalului au xi liar se poate pierde ade­ sea avintul primei schile." : I I Veeln _.. in toata aceasta perioada se vor evalua cheltuielile de constructie :. pozitia conductelor de alimentare cu apa :. in aceasta activitate..i sa se poata incepe iucrarile.n~'f1" l--__ ( I .:: 'l~' I . Oupa incheierea anteproiectului . '. dupa imprejurari..la V. f~r~ vedere spre inlrare din buca.1 ale accesului catre strada. cu inginerul penlru inca/zire. reguli­ Ie de sistematlzare. 60.i caracterul proiectantului sporesc de obicei claritatea reprezentarii mentale. prezen\a copacilor.­ -J-. " h:J 1 \ ----- I ¥-\.. Atunci cind 0 anumita pozilie nu se impune categoric ca cea mai potrivita sinl necesare mal multe incercari pentru a epuiza posibilitatile .: aUloru!..i orientarea lor cardinala. 50 :.(:'~. ~ (. de la formularea comenzii pin a la ineeperea luerarilor.. Garajul djmpolriv~ la nivelul solului. dimensiunile mobilierului existent. trepte pericu(oase in vestibul. Pe baza acestor analize decizia survine de obi eel repede. UJ astlel incit la pri­ mirea autorizaliei de construc\ie sa existe deja olertele... r i : ' ..----C--u--(">-= Strada prlnclpara PROIECTUL CLADJRII PROCESUL DE DESFA$URARE A LUCRARILOR ---c~. accesul cu autoturismu! $i intrarea din stra­ da la N Accesut tn gara) '\7 Garderoba dedesubl ® Anteproiectul casei cu deficienlel Depozitarea halnelor Si windiang-ul prea mari.~ 1... .\61 ® La aceasla amplasare povirnisul se alia corect in la\a casei spre SE..i jur­ nalul spatiilor . 0... Oupa temperament.:.~r' I 'Il~)(/) I I~ J GSZ~. pozitia parcelei. CD:. lar acum incep durerile laceri. o recuperare din timpul de constructie ceea ce inseamna reducerea cheltuielilor :.i cu experienta sint adesea in stare sa deseneze proiectul nemijlocit cu mina libera la scara exacta continind toate detaliile.@ este recomandabila 0 pauzi'! de 3 . baia si oficiul prea inguste. direclia vintului.. in continuarea acestora.. 1 0----.. -C::~/(.. 281 :.. Arhitec\ii maturi :.. Penlru 0 locuin\a unifamilialii.'" .. modul de constrUclie care va Ii folosit.~~: I -g [) 'f ' : l".' '1:. r 0 : CD Palru propuneri de amplasament pentru un teren de 3000 m' cu a panla spre NE... de benefic~ iar varian­ la 1 a fosl aleasa . inallimea.:c.)~ 1(1[.pag. 52 . .'. deoarece lasa un ragaz pina la proiectare :.....-) t~ --.i 51. dilerentele de nivel ale terenului :.--/:.. ..... incep discutiile cu inginerul construclor specialist in statica.~ ~ .. desenele de construclie merg la autoritateade supraveghere a construcliilor pentru verilicarea carora trebuie luate in calcul cam 3 . Dorml· .. urmeaza insa mai intii sa se lamureasca pozilia delinitiva a casei pe teren cu ajutorul da­ telor stabilite anterior. cu ochiul mintii. Pentru lucrarile de proiectare nu trebuie sa se faca economie nere­ zonabilii.i ca baza de discu\ii detaliate in legatura cu argumentele pro :... sarcinile sa poata fi repartizate rapid :.i energie electrica pe scurt stabilirea constructiei :.--. 50 :..1 conlra. primul semn nascut din acest proces poate Ii 0 schita a:.6 luni. Acum incepe elaborarea proiectului. in loc sa se inceapa proiectarea constructiei. 5..5... inainte de a incepe proiectarea trebuie sa lie cunoscute urmaloarele: 1.r----(r--.. Nivelul dormiloarelor se alia la a inal\ime de 2. in acesl fel se nasc lucrarile tirzii. pregatirea pentru constructie etc.-. .i a atmosferei spaliale iar din aceasla corporalitatea infa\i:.) 3 .. un timp mai indelungat permite. Sint hotaritoare in acest moment datele le­ gate de orientarea geografica..-..~. pag. 4... cerintele de spatii privind suprafala.. primului proiect.i stabilirea relatiilor dorite intre incaperi ..13rie Proieciul casei @ fara delicienle.i verticala.:J. curtea gospod~reasctl.S m deasupra solului din cauza inclinatiei naturale a tere­ nului.. pentru inceput in minte prin culundarea in corelarile organizatorice :. . : '" ·0 · ·_1 (.3rii ei in proiec\ie orizontala :. marimea. ".. 59. Arh. ). intrucit 0 construclie din caramida va fi de la inceput altfel decit 0 casa acoperita in terasa.i a dobinzilor de constructie. decanlate dar carora Ie lipse:.....i instalatii1or.14 zile..'~"" ' locuit. sau un scris marunt ca de li­ ligran in alt caz.@.J---------0.. Mai buna distribu\(e a incaperilor.i permite sa iasa la iveala delieientele dar permile mai ales inlaturarea aces­ tora. Varianta 4 a fast prevazuta.59.1 organice ale problemelor constructive :..:)r.i mai plastic. ~radin8 de . ce mai clar :.--. apa :.i dezvolta 0 reprezentare schematica a linutei de ansamblu a cladirii :. iau arhitectului.":L-----C:.. dupa aceea se formeaza mult mai clar imaginea cladirii .

Ce alte constructii ulterioare sint de luat in considerare de pe acum? 7. Cine a alcatuit tema de proiectare? Este completa? Trebuie completata de noi sau de altcineva? Trebuie din nou aprobata de beneficiar inainte de inceperea lucrarilor de proiectare? 2. Chestionar pentru raportullucrarii Raport al lucrarii pentru lucrarea nr. Beneficiarul are In vedere aile lucrari viitoare? Care? Cit de mari? Cind? Sint stabilite deja proiectele pentru acestea? Se intrevede pentru noi posibilitatea de a primi aceste lucrari? Ce pasi s-au facut in acest sens? Cu ce rezultat? 1.. Este necesar un conducator al lucrarilor? Dorit? Mai tinar sau mai in virsta? Clnd? Pentru un timp indelungat sau pentru 0 pe­ rioada? Cit timp? 1. trebuie comandat un gard in jurul santierului? Poate Ii inchiriat pentru reclame? Tre­ buie realizat un panou de santier? Ce trebuie scris pe acesta? 2. care trebuie sa lie disponibile deja in momentul in care este formulata comanda. Trebuie evaluate cheltuielile de productie care stau la baza calculului platilor? 4. Ce mai trebuie luat In considerare la configurarea c1adlrii? 5. Cum arata imprejurimile? Peisajul? Situatia copacilor? Clima? Orientarea? Directia vlntului? 2. Este stabilit contractu I sau dovezi scrise ale intelegerilor? III. Exista fotografii ale Imprejurimilor (cu precizarea punctelor din care au fost lacute)? Au lost comandate? 4. si exec uti a este pornita lara sa Ii lost intocmite documentatii suficiente.QJ II Munca de proiectare este adesea zorita. Se pot repartiza lucrarile noastre nemijlocit in numele benefici· arului? Plna la ce suma? Exista 0 imputernicire scrisa pentru aceasta? 6. Cine este pentru noi persoana cea mai importanta? Cine este reprezentantu!? Cine este ultima instanta? 4. Tema de proiectare 1. Ce dorlnte deoseblte are beneficiarul din punct de vedere artistic? 5. in aceste caz nu sint de ajutor discursurile instructive pentru beneliciar. Generalitati 1. 4. Bazele configurarii 1. Ce raport aproximativ de finalizare se ia in considerare? 3. Cite niveluri au si care sint lnaltimile caselor existente? Aliniamentul strazilor? Alinierea caselor? Strazi ulterioare? Copaci (soi. Cine a fost lnainte consultant pe probleme de arhitectura? 11. Ce caracteristlci personale slnt de observat la beneficlar? 7. La I. Adresa garii de care e deservita (cea mai apropiata)? 4. Ce intelegeri se afla la baza calculului platilor? 2. si care. Prin cine se poate organiza a vizita? A lost deja initiata? VI.: Beneliciar: Comanda: Raportor: Copie pentru: 8. Este de dorit un plan general de slstematizare? 8. Chestionarul de mai jos constituie doar 0 parte din formularele gata tiparite care economisesc munca. in ce relatie se afla beneliciarul cu domeniul artelor vizuale in general? in particular cu modul nostru de lucru? 6. Caror reglementari locale sau de stat se supune constructia? Planilicare teritorrala? 4 Ce literatura de specialitate se gaseste despre acest lei de clad ire? Ce se gaseste in colectla noastra de extrase? 5. Din ce motive nu a preluat lucrarea arhitectul care a fast anga­ jat plna acum? 12. Pe cine recomanda beneflciarul ca anteprenor? Ocupatie Adresa Telefon 7. 50 . aici ajuta doar 0 munca mai sustinuta 5i mai rapida a arhitectului si 0 pregatire suficienta atit in birou cit si pe santier. masina de scris? IV. Care este instanta superioara pentru reclamalii? Care este ca­ lea oliciala? Durata unei reclamatii? Care este pozitia instantei? /I Conventie asupra platilor 1. Unde au fost rezolvate exemplar cerinte asemanatoare? 6. Adresa oficiului postal de care apartine (cel mai apropiat)? 5. telefon. Cine este persoana care examineaza si acorda aprobarea de constructie din punct de vedere artistic? in ce raport se afla cu artele vizuale? Este oportun sa se discute cu el proiectul preli· minar? 10.9. Exista hotariri locale privind aspectul exterior al noilor constructii dedicate acestui amplasament? 9.LUCRARI PRELIMINARE - PROIECTUL CLADIRII COLABORAREA BENEFICIARULUI --. 2.ecare cladire se pun la inceput cam aceleasi probleme. marime)? 6.9. Desenele trebuie sa lie inteligibile pentru un prolan? 10. 3. accelereaza procesul. Adresa exacta a noil constructii? Numele ei in viitor? 3. Beneficiarul ne poate pune la dispozitie incaperi pentru biroul de arhitectura? Cu ce dotari. Persoane si firme implicate in lucrare Cu cine trebuie purtate toate discutiile preliminare? Cine raspunde de domeniile speciale? Cine verifica calculele? in ce mod trebuie formulate comenzile si In ce mod trebuie efectuate modificarile? 5. Ce lorme au cladirile existente? Din ce materiale sint alcatuite? ~ VII/. Ce cheltuieli de productie se iau in calcul? 5. Cum pare atitudinea in afaceri? 3. Chestionarele Si lormularele detaliate. despre beneficiar Con­ Gradul de ocupatie? Capitalul total? liden­ De unde sint obtinute informatiile? tial ' 2. Care este dezvoltarea firmei? Situatla Imanciara? } V. Programul de lucru allucratorilor? I Informati. Cu ce cladiri existente sau In curs de construlre trebUie corelata constructia? ~ VII/. TrebUle sa preluam noi din lucrarile de executie? 6. in aceste lei se explica de ce desenele 5i costurile "delinitive" apar abia cind cladirea este gata. 3. Este beneficiarul de acord cu hotaririle noastre cu priVire la ra­ porturile juridice ale conducatorului lucrarilor? 9. 3. In cazlil in care nu exista 0 imprejmuire. ar trebui sa fie completate de orice birou de arhitectura care lucreaza eficient. Telelon la locul santierului? Cind si unde poate II lolosit? In apropiere? 6. alaturi de formularele privi­ toare la costuri etc. Fireste ca abaterile sint necesare dar 0 serie intreaga de decizii sint atit de generale incTt chestionarul poate fi util liecarui beneficiar fie si numai ca stimulent. Are importanta pentru beneflciar publicarea ulterioara a cladirii? 9. Cine ne lace greutati? De ce? Ce consecinte sint posibile? 8.

Documenta/ia pentru distribuirea sarcinilor 1. Termene de execu/ie pentru 1. Cit poate fi considerata presiunea solului? 4. Conectarea la reteaua electrica este indicata in plan? Este ates­ tata oficial? Cablu sau retea libera? 9. Ce instalatie de apa? 0 al aductiunii? 0 al hidrantului pentru pompieri? Presiunea apei din tevi? Sint fluctuatii de presiune? Cit de mari? Pretul apei pe m3 ? Robinete in aer liber? Recipiente pentru colectarea apei de ploaie? 18. Apa calda? Ce cantitati sint necesare? In ce momente? In ce 10­ curi? Ce compozitie chimica are apa potabila? Sistem de dedu­ rizare a apei? 15. eolian? 21. Cit de mare este distanta de la santier la gara de marfuri? 2. Exista inlocmit un plan al retelei de canalizare? 7. Ce lei de incalzire? Combustibil? Cit sa dureze rezerva de com­ bustibil? Incalzire cu pacura? Incalzire electrica? Ridicarea zgu­ rei? Rezervor pentru cenusa? 14. Ce modalitati de constructie trebuie utilizate? in special: Podeaua pivnitei: Ce fel? Incarcare? Prin ce? Finisaje? Vopsitorii protectoare? lzolarea pinzei freatice? Plafonul pivnitei: Ce fel? incarcare? Prin ce? Acoperire? Plafonul parterului: Material? incarcare?Prin ce? Acoperire? P1anseul acoperisului: Ce fel? Incarcare? Prin ce? Straturi? Vopsitorii protectoare? Ce invelitoare? Jgheaburi? Burlane interioare sau exterioare? 8. Este necesar un plan al organizarii de $antier? 12. Ce locuri de depozitare a materialelor sint disponibile? m 2 locu­ ri deschise? m2 locuri acoperite? La ce inaltime fata de con· structie? Pot lucra doua antreprize simultan fara sa apara frictiuni? 5. Prezentarea planurilor pentru aprobarea de construc\ie cu cal­ culele statice si alte indicatii necesare? 7. Receptia constructiei? (gala de ulilizare) 15. VIII. Schite pentru discutiile cu beneficiarul? 3. cu izolare fonica? 12.zuta 0 linie ferata de legaturc1 la locul constructlei? Ecartament normal. Ce alte instalatii de transport? Dimensiuni? Traseu? Putere? Posta pneumatica? 25. Ce fel de ferestre? Otel? Lemn? Materiale sintetice? Lemn/alu­ miniu? Ce fel de sticla? Cu protectie fonicMmpotriva soarelui? Deschidere spre exterior sau spre interior? Ferestre simple.Debutullicitatiei? 10. Ce instalatie de racire? Masina de gheata? 17. Lichidare totala 51 . Este preV3. Cum sint caile de transport? Este necesar un stc1vilar sau un drum podit cu dulapi? 4. Ce materiale de constructie sint folosite indeobste in zona? Deosebit de iettine in zona? Cit de scumpe? X. Fatadele caselor invecinate au fost documentate? Dar felul con­ struc\iei lor? (plan de sistematizare). Ce tel de telefon? Cu numerotatie? Cabina? Unde? 22. cu aburi. 10. Cum sa fie construiti stllpii? Dar zidurile exterioare? Zidurile interioare? 10 Ce fel de scara? Incarcarea? 11. stratificate. Ce fel de subsol are zona? 2. Altele. Exista intocmit un plan al retelei de apa? 6. Ce izolatii trebuie prevazute? Fonice? Orizontale? Verticale? impotriva trepidatiilor? impotriva caldurii? Orizontale? Verticale? 9. Ce fel de funda\ie pare sa fie indicata? 7. Ce 0 are racordul de gaz? Randament? Pretul pe m3 ? Reducere in cazul consumului mare? Exista prescriptii deose­ bite pentru instalare? Aerisire? 20. intre ce ore? Reducere in cazul consumului mare? Translormator? Statie de inalta tensiune? Grup autogen? Diesel. Exista fixat un reper pentru planul topo care nu poate fi modificat? 11. Se pot face plali in avans sau/si cu bani gheata? Sau ce terme­ ne de plata sau distrlbuire a bani lor trebuie avute in vedere? 7. Ghene de gunoi sau compactor? Unde? Marime? Pentru ce fel de gunoaie? Incinerator? Presa de hirtie? 26. Ce iluminat? Ce fer de curent? Tensiune? Posibilitati de conec­ tare? Limitarea consumului? Pretul pe kW pentru lumina? Pretul pe kW pentru instalatii de putere? Tarif de noapte. cu rame. Inceperea constructiei? 13. ingust? Care sint posibilitatile de descarcare? 3. Ce fel de usi? Cu galerie? Cu rama de otel? Din placaj? Din otel? Cu garnituri de cauciuc? Ignifuge sau rezistente la incen­ dii? Cu dispozitiv pentru inchiderea automata a usii? 13. Au mai fost constructii pe acest teren? Ce fel de constructii? Cu cite niveluri? Cit de adinca era pivnita? 6. Anteproiect (Ia scara) cu deviz antecalculat? 4. Documenta/ia de proiectare 1. Instalatie de alarma? Sonora? Luminoasa? Cu apel la politie? 23. Proiect (Ia scara)? 5. Ce tel de ventilatie? Schimbul de aer? In ce incaperi? Degazare? Risipirea cetii? 16. Beneficiaul preia anumite livrari si lucrari? Care? Curatarea san· tierului? Paza( Lucrari de gradinarit? 6. Evaluarea duratei de obtinere a aprobarii de construc\ie? Cai oficiale? Posibilitati de accelerare a procesului? 8.PROIECTUL CLAolRII CHESTIONAR VII: Bazele tehnice 1. A fost examinata cartea funciara? S-a facut copie? Ce este acolo demn de remarcat pentru proiectare? 2. Ce fer de ascensor? Incarcare mai mare? Evacuare prin tavan sau laterala? Viteza? Motorul sus sau jOs? 24. Schite pentru discutiile cu colaboratorii? 2. Distribuire? Planul termenelor de constructie? 12. Planuri de execu\ie? 9. Exista un plan al amplasamentului? A fost comandat? Este atestat olicial? 4. Receptia constructiella rosu? 14. Exista un plan allocalitatii? A fost comandat? Cu indica\ii privind mijloacele de transport? 3.Deviz? 6. Nivelul pinzei freatice este normal? Este ridicat? Este maxim? 5. Exista 0 ridicare topo? A fost comandat? 5. Ce fel de canalizare? Racord la canalizarea orasului? Unde? Ce 0 are canalul principal? Adincimea? in ce directie se scurge canliza­ rea? Sint posibile infillrari? Sint indicate? Sint ingaduite? Rezervor de sedimenlare propriu? Este necesara doar filtrarea mecanica sau si biologica? Recipiente pentru colectarea apei de ploaie? 19. Unde trebuie solicitata autorizatia de constuctie? in cite exem­ plare? In ce forma? Dimensiunea hirtiei? Copii heliografice? Albastre? RO$ii? Pe pinza? In ce culori trebuie sa se intoc­ measca planurile? (reglementari de desenare a planuritor) 13. Predarea ofertelor? 11. Conectarea la reteaua de gaze este indicata in plan? 8. Care sint cerinlele de prezentare ale calculelor statice? Cine este desemnat ca inginer pentru verificarea calculelor? Cine este luat in considerare? (pe cine desemneaza serviciul constructiilor?) IX. Au fost facute prospeC\iuni ale solului in zona terenului de co­ structie? in ce locuri? Cu ce rezultate? 3.

• Desenele speciale. planuri de dlspunere Sl de fundatii elaborate de furnl­ zorii de utilaJe). desene individuale) Desenele speciale Jurnalul spa\iilor (jurnalul cladirii) 2. verificarea acestora in raport cu aspectele formale.0 Execulia HOAI. pierderi din timpul de lucru (Iimpl morti. ante-proiectarea (7%). activitatl stabilite prin HOAI § 15 faza de activitali 5. 1. 56 • Desenele partiale (= delalii.0 Supravegherea de santler 31 Definirea activilatllor/continut 32 Scopurile/pericolele supravegheril de santier 3. lungime. luind in considerare cerintele urbanlstlce.). in mare masura HOAI este acordat la necesitalile practicii. § 15. 1_3 Mijloacelinstrumenle pentru proiectarea de executie • Desenele de executie.1J: 1. de obicei la scara 1:50 . juridice si eco­ nom ice (baze juridlce: regulamentele de constructii dm [Iecare land. in cazul constructiilor care genereaza spatil: reprezentarea detallata a spatiilor si a succesiunilor de spatil la scara 1:25 pina la 1:1. din lemn etc.Reglementari privind onorariile arhitectilor si inginerilor. referitoare la executie. su­ prafata. ceea ce inseamna ca activitatile de baza conform HOAI corespund activitatilor ne­ cesare In practlca. de ex.1 Definirea activitatilor/continut 22 Scopurile/pericolele atribuirii 2.cupnnde sub forma de tabel indi­ proiectarea de executie (25%).3 Mijloace/instrumente pentru proiectarea de executie Desenele de executle Desenele partiale (detalii. biolo­ 52 .2 Scopurile/pericolele prolectarii destinate executiei 1. Prelucrarea bazelor necesare celorialtr speclalisli implicati In proiectare Slln­ tegrarea contributiilor lor plna la solutia apta de a fi executata. normele DIN. desene complete de executie. finisajul peretilor. .Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung . sanitare. de economie energetica (de ex.Legea pnvind reglementarea activitati10r aferente inginerilor si arhitectilor) [lmag. . de ex. 0 dlminuare a calltatii care este remanenta (eron de planiflcare/erori de executie). § 15.si este . acordarea cu contributla specialistilor din domenii aparte: baze economice: instrumente pentru con­ trolul costurilor. Reprezentarea obiectulul in desene cu toate indicatiile individuale necesare execuliei. despre dotari (de ex. de ex. baze tehnice: regulile recunoscute privind tehnica sl arhltectura. regle­ mentarile. al pardoselilor etc). Mijloace/instrumente pentru proiectarea de executie (desene. economice.1 Definirea activitatilor/continut 1. evaluarea'calcularea costurilor de comparat cu DIN 276. B Activitati destinate executlei 1. completeaza desenele de executie pentru anumite portiuni ale cladirii: de obicei la scarile 1:20/1:1011 :5/1:1 . supravegeherea de santier (31 %). diagrama-linii. cele referitoare la spatiile destinate adunarilor de cameni. cu relationari cu AVA . .EXECUTIA ~[D STRUCTURARE A Defintrea termenilor 1. din beton arma!.. ventilare.0 Atribuirea 2.. I .2 Scopurile/pericolele prolectaril destinate executiei B "'· II . volumul spatiului sau al unei parti a acestuia). pro­ iectarea in vederea avizarii (6%). directivele. de creatie. . instalatri de incalzire.0 Prolectarea destinata executiei 1. cu explicatiile scrise necesare. de ex. Planificarea insuficienta a executlei inseamna intre altele pierderi de mate­ riale (eliminarea defectiunilor. despre materiale (de ex.). desene de executie ale unor intreprinderi.ntre altele baza pentru o descriere functionala a sarcinilor (= descrierea sarcinilor insollta de pro­ gramul de sarcini. catiile complete des pre dimensiuni (de ex. activitale de baza HOAI § 15 faza de activitate 6. si in acord cu prolectarea'.LPH) 1-4: documentarea de baza (3%). pregatirea atribuirii (10%).se refera la necesltatile anumilor sisteme construc­ tive (de ex.0 Executia Activitati destinate executiei 1. colaborarea la atribUire (4%). din otel. functionale.und Architektenleistungen . Reprezentarile tuturor tipurilor de desene sint reglementate prin DIN 1356 si pot fi elaborate cu CAD (Computer Aided Design) in cadrul si­ stemului de prelucrare automata a datelor si. In acest caz activitatile de baza aferente acestei faze de actlvitati sint anulate in masura in care este aplicata descrierea sarcinilor insotita de programul de sarcini.Licitatie/atnbuire/lichidare (vezi mai jos) daca exista software corepunzator.[D Definirea termenllor gice si ecologice si utilizind contributia altor specialisti implica\i in proiecta­ re plna la obtinerea solutiei apta de a Ii executata. Elaborarea machetelor de detalii.0 Proiectul 2. I Planificare executiei are drept scop a executie lipsita de perturbari sl de ero­ rio Premiza 0 conslituie stabilirea complefa si detaliata a cenntelor de creatle si tehnice. Activitati speciale: elaborarea unei descrieri detallate a oblectului ca jurnal al cladirir Sl ca baza pentru descrlerea sarcinilor insolita de programul de sarcini'.reprezinta alte com­ ponente/slsteme care nu se refera la sistemele constructive vizate doar In masura in care sint necesare: de obicei la scara 1:50 In functie de slstemul constructiv.pag. Continuarea planificaril de executle in rastimpul de executie. proiectarea (11 %). de lizica cladirllor.0 Proiectarea deslinata executiei 1. fazele de activitati (Leistungsphase . intre altele. @. Verificarea sl acceptarea planurilor elaborate de terti neimplicati profesional in proiectare in acord cu proiectul de executie (de ex. . desene individuale). compara cu VOB/A § 9.0 Proiectul HOAI. cu explicatiile scrise necesare. Indrumare de santier si do­ cumentare (3%).registrul de sarcini) Documentatia refentoare la producatori 3. diagrama-retea) Bibliografie pentru executle. in masura in care activitillite in cauza se refera la amenajan care nu sint cupnnse in costunle calculabile ') in descrierea sarcinilor insotita de programul de sarcini aceasla activitate special a devine integral sau partial activitate de baza. de ex.3 Mijloace/instrumente pentru atribuire BGB (Burgerliches Gesetzbuch -' Codul civil) VOB (Verdingungsordnung fur Bauleistungen ­ Reglementare pentru contractarea lucrarilor de constructie) (partile AlBIC. pe baza §§ 1+2 din Gesetz zur Regelung von Ingenieur. § 15. munca dubla).1 Definirea activitatilor/conlinutul sint reglementate prin HOAI. latime. . in ceea ce pnveste utilizarea rationala a energiei). faza de activitati 5 . electrice etc. Leistungsphase (LPH) 5-9: cUliei. 56 0. in opozitie cu descrierea sarcinilor insotita de registrul de sarcmi. tehnice. indicarea malerialelor. "activitafi de proiectare" In total 27% din onorariul total [imago 2] 2. programe de sawni) Caietul de sarcini standard Modelele pentru LV (Leistungsverzeichnlss .pag. Activitati de baza: prelucrarea rezultatelor obtinute pnn fazele de activitati 3 si 4 (prelucrarea treptata si reprezentarea solutlei). inaltime. alterari). documentatia pentru contracte) Tehnicile pentru planificarea desfasurarii/orar (diagrama-grinzi.3 Mijloace/instrumente pentru supravegherea de santier Bazele AVA (Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung ­ Llcitatie/atribuire/lichidare). Verificarea planurilor de executie prelucrate de catre antrepriza pe baza de­ scrierii de sarcini si a programUlui de sarcln.activita\i de executie" in total 73% din onorariul total ­ pag. Observatii preliminare) Descrierea sarcinilor (registre de sarcini. pentru detalii sl de sistem constructiv 1:50 pina la 1:1. • Jurnalul spatiilor (= jurnalul cladirii). intre altele acordarea cu contributla specialistilor din domenii aparte). 56 0. cu toate indicatiile si dimensiunile necesare exe­ C A Definirea activitatilor pentru activltatile de arhitectura necesare si pentru onorariile aferente rezulta din HOAI (Honorarordnung fUr Architekten und Ingenieure .

§§ 631 651 resp. Civil. in cele mai mulle cazuri. procedura de atribuire. B anularea de catre comandilar. @. Execulie. Colaborarea la atribuirea comenzii. 16 plati. . 634 stabilirea termenelor Si amenin\area la refuz. . 56 Structurarea VOB in 3 parti: .Reglementare penlru conlractarea lucrarilor de constructie) ofera 0 structura speciala (situatie contrara: formularile generale ale BGB). clauza generala: "materialele $i componen· tele constructive sint intelese inclusiv. avize oficiale). exhaustive (nr. Titluri/continut §§ 631 esenta contractului de munca. 17 asigurarea. 646 incheiere in loc de receptie. 642 colaborarea comanditarului. com­ para cu legea AGB § 23. 649 anularea con­ tractului de caIre comanditar . 632 achitarea lucrarilor. 11 penalitati.Codul . § 9. la unitali de Iichidare.Legea privind obliga\iile contracluale ge­ nerale). Teile A/B/C) atribuire pag. 641 lermenele de achitare a lucrarilor. descarcare.stabilirea tipuluilvolumului sarcinilor conexe (in raport cu sarcina principala cont. care nu esle nici lege nici reglementare juridica trebuie sa lie stabilita de comun acord (in ceea ce pri­ veste partile B/C. Elaborarea descrierilor de sarcini insotite de registrele de sarcini conlorm domeniilor de aclivitale. utilizind contributia allor specialisti implicati in proiectare. Acordarea si compunerea activitatilor celor care sint implica!i prolesional in tractuale. 5. 4 executia. 636 executie intirziata. 9 anularea de catre execulant. posibile Si in cadrul conditiilor generale de afaceri. . Dispozitiile VOB/A au caracter de reco· . 02 indlcalii neces­ are in complelare. Verdingungsordnung fUr Bauleistungen ­ Reglementare pentru contractarea lucrarilor de constructie. normele DIN) in sen· sui "executiei standard". conditii contractuale speciale.Si sint obligatorii pentru comandltarii pu­ blici .VOB/C (DIN 18300 18450) .0 Atrlbuirea (pregalirealcolaborarea) 2.ca Iivrare. VOB. pentru lucrarile de constructii (ATV . care nu au voie sa conlravina conditiilor contractua­ Ie generale) in Condi\iile in care sint aplicale complel reglementarile din 10­ gea AGB (echilibrul VOB in calitate de .prescriptii tehnice de executie (event. 2. 639 intreruperea Si frinarea prescrierii.1 Oelinirea actlvltalilor/conllnutul sint reglementate prin HOAI.iar ofertele nemodificate ac­ ceplate prin atribuirea comenzii (supliment) devin contractu I de execu\ie (reglementeaza to ate modalitatile necesare pentru Iranspunerea proiec­ telor de execu\ie. L1chldare . Venlicarea Si evaluarea olertelor prin descrierea sarcinilor insotila de pro­ gramul de sarcini inclusiv situa\ia preturilor·. venflcarea masuratorilor resp. Stringerea ofertelor.EXECUTIA ->0 CD 2.indicatii referitoare la normele DIN in vigOilfO (dispozitii tehnice de executie). incomplete conduc la contracte de con­ structie proaste care provoaca disputefintirzieri in executie/defecte/redu­ cerea calitatii/costuri suplimentare. § 15. reo duceri). .Si trebuie sa sa reglementeze clar responsabilltatile reciproce. BGB. 151ucrari cu salariu orar. 637 anularea contractual a a raspunderii. Documentatia de atribuire cu preturile inscrise Si semnatura ofertantului resp. verificarea Si evaluarea unor situa\ii de preturi conform unor ce­ rinte speciale.'irtilor contractuale. 1.intreg"). Sarcini conexe/sarcini speciale. 18litigii . 2. 650 devizul. 7 distribuirea pericolelor. 56 A\ribuirea se poate desfasura cind sarcinilor definite (= documentatia de =documentalia de contractare ca de ex. reduceri.condi\ii de calitate. 13 garanlare.) Contractele de construclii (Si deci $i documentatia de atribuire) trebuie sa fie cupnnzatoare/complete . . 56 ® O. a contractului. lucrari de sol.5). a proce­ durii de atribuire. = DispOlilii generale prlvlnd alribulrea lucrarilor = Conditii contractuale tehnlce genera Ie @. ia in considerare in mod echilibrat problemele/cerintele juridice diverse Si concrete ale contraclului de exe­ culie (compara cu legea AGB . Titiuri/Continul §§ 1 tiplvolum de lucrari.) Ie sint atribuite pre\urile ­ pag. . a imputernicitului legal devine oterta. 647 dreptul de sechestru al antreprenoru· lui. tipuilvolumul sarcinii. Elaborarea unor evaluari de costuri comparative prin utilizarea contributiei altor specialisti implicati in proiectare. 643 anularea contractu lui de catre antrepre­ nor. 644 raspunderea pentru pericole.Allgemeine technische Vert rags­ bedingungen fUr Bauleistungen) Continut reglementari (in caz de acord com un) pentru lucrarile individuale (de ex. §§ 631-651 contin normele juridice pentru contractele de munca. . Verilicarea Si evaluarea ofertelor inclusiv elaborarea unei situatii a preturi­ lor in raport cu activitatile partiale Si cu colaborarea tuturor specialistilor im­ plicati in fazele de activitate 6 Si 7. Documentatiile de alribuire neclare.VOB/A (DIN 1960) de constructii Continut: directive pentru conformarea Si structurarea licilatiilor. Elaborarea documenta\iei de contractare pentru toate domeniile de activitate.eventualele diferen\e de opinie dintre partile contractante Irebuie clarificate anterior . fazele de activitate 6 + 7 • Activit/iII de baza: calcularea Si compunerea cantitatilor ca baza pentru elaborarea descrieril de sarcini. mo­ dilicari. termene obligatoni etc. daca sint stabilite de comun acord. depozitare".sprijin pentru licitalii univoce. compara cu VOB/A. componentele conlrilctualo gGnorillo nu sint suficienle pentru reglementari univoce Si complete $i se compieloaZ3 prin "Observalii preliminare" (conditii contracluale suplimentare. Elaborarea. nr. 635 despagubiri in caz de nerespectarea conditiilor con- 53 . 10 responsabilitaleil p. 645 raspunderea comanditarului. eli­ minarea defectelor. 5 lermene de execulie. 3 documentatia de execu\ie. Acordarea Si coordonarea descrierilor de sarcini elaborate de specialistii implica\i in proiectare.. 633 obligatia de garantare a antreprenorului.juridici. Daca este necesar sa fie val abila. 651 contractu I de predare a lucrarilor pag.VOB/B (DIN 1961) = Condilii contractuale genera Ie pentru executla lucrarllor de constructii Continut: conditii formulate special pentru contractele de execu\ie care. 648 ipoteca de asigurare a terenului de constructie. 3.2 Scopurile/pericolele atribuirii Atribuirile au drept scop crearea de mecanisme contractuale apte sa ga­ ranteze executia proiectelor de executie intr-un cadru de drept civil Si cu re­ glementarile corespunzatoare (compara Burgerliches Gesetzbuch . zidarii . anuleaza reglementarile BGB core­ spunzatoare.) conlorm unei structuri unitare pag. Negocierea cu olertantii. 6 pertur· barea Si intreruperea ~xecutiei. de ex. Materiale/componente constructive. 01 indicatii generale strict necesare. regislrului de sarcini) lara pli113 speciala. mandare (comandilari privati).3 Mljloace/instrumente pentru atribuire • BGB (Burgerliches Gesetzbuch . Elaborarea unor descrieri de sarcini alternative pentru domenii de activita­ te autonome. 56 0. 2 achltarea lucranlor. termene.Codul Civil) reglementeaza in contrac­ tul de constructii (contractu I de executie) relatiile juridice dintre benefici­ ar/anlreprenor (comanditar/antreprenor) daca nu exisla intelegeri care se abat de la aceste prevederi. 4. • Activitali speciale: Elaborarea descrierilor de sarcinl insotite de programul de sarcini in raport CU jurnalul cladiriifjurnalul spa\iilor·. 638 prescriere scurta. moment de debut / ter­ mene de suplimentari. + inregistrare cu indicatii despre de ex. VOB. 14 Iichidare. Domeniu de valabilitate. stabilirea limitei dinlro compo­ nente!e constructive ce se intrepatrund. achitarea acesteia. responsabilitati etc. Evaluarea costurilor conform DIN 276 pe baza preturilor unitare sau globa­ Ie din olerte.® * VOB (Verdlngungsordnung lur Baulelstungen . Indicalii pentru descrierea sarcinilor. 640 obligalia de receptie a comandilarului. .prescriptii referitoare la lichidare pentru stabilirea cantltalilor executate efectiv (ref. 2.etc.1). posibilitatea de consultare a documentaliei de contractare / loc. 12 receptie. descrierea sarcinilor/con­ di\iile contractuale etc. "standarde" pentru materiale/componente constructive (normele'DIN.

ca to --. lermene de executle elc . Mcdeleie LV cupflnd cit mal multe varrame de text pos:blie dexte produse ~mn taler. • Aclivila!i de baza: Supraveghere a executiei obleclului in raport cu autorizatla de constructie sau cu av. Elaborarea planurilor de inventar..listarea pozitiilor ind. reglstrel8 ae Sar~lnl 58 aseamana CU caletel8 de sar­ clni Ipredecesor caletele de sarCln: stancard StLB. de utillzare ~'J valOri oner. 57 rentierea intre: sarcinilor cu program de sarcini (funkt'onale Leistungs­ 3. tehnic..orin rao:w respectlv.acordurtle supllmentare jUdicioase se refera la prescrtptille in sensul §10. prevazuta cu numar de ordine/de pozitie) ~ pag. Relatlonarile dlntre date Ie de atribuire Sl pro­ iectarea de execulie sint posibJie prin CAD (Computer Aided Design) Sl software AVA (Ausschreibung IVergabe!Abrechnung .ta'\\vs. Colectarea sistematica a reprezentanlor gralice sl a rezultatelor provenlle din calcule referitoare la oblec\. standardlzate pentru c01s1ruclii sint Standardleistungskatalog fUr den StraGen. Elaborarea indlcatillor de intreltnere.4 • Documental.Cat3!Oage '* Mode)e)e pentru LV ~ aomen lie de aCllvltate Reglonale (RLKI Calculu( Sl stabiltrea costln'. • caielul de sarcini standard . .cifrele partllor indlvlduale de text = numarul activitatii standard) pag.:.QJ Tlpurile acordurilor suphmentare ("Observatil prehminare"): . cantitatea.el necesare.Catalogul de Sarcini Standard al Callor Ferate Federal8 rStLB-CS 400-499: Regionallelstungskataloge .Slandardleislungsbuch (SILB) in constructll spnjina elaborarea descrierllor de sarclni rrezulta texte concise. VOBIS § 1. Receptia IJcrarilor impreuna cu altl speclalisti impllcatl in proiectare Sl supra­ veghere cu idenfiflcarea defeclelor.Llcltat. Releveu comun cu antrepflza insarcinata cu execulla. Descrierile construcllei (prezentarea generala a temei) completeaza reglstrele de sawn! care astfel devin descneri de sarctni. cu prolectul de executie si cu descrierea sarcinilor precum si cu re­ gulile tehnicii recunoscute in general si cu prescnptiJie corespunzatoare.baza viitorului contract de constructie ~ pag.parte componenta a contractulul de construc1ii. Fiecare componenla este numerotata.abilltale inamtea a Ceea Ce esle .descnerea beschrelbung . renunta la pre­ zentari detaliate ale sarctnilor partiale (situatle opusa registrul de sarClnl cu pozitii tndividuale: sint insa oosibile registrele de sarClnl model tara menttona­ rea cantnatilor) Ca parte a documentatlel de contractare. Aclivitate ca sef de sanlier responsaoil In masura In care aceasta actlvltate depaseste activitatea de baza faza a prevazula oe 1991slal a land-ulul respectlv. de constructle I treple de finJsare) resp.prin deflnrrea unlvoca Sl exhaustiva a lucrari­ lor . Comisla Comuna Electronlca in contlnuarea unor planufl diferenliate de timp.Catalogul de SarClni Standard pentru Cons:ruclla de Drcmun Sl Podu"l (StLK).acordurile suplimentare necesare c1ariflca presCriptiile VOB de tipul "poslbil' in mod unlvoc.zul.e. Componentele de text standard sint structurate ierarnlc in 5 parti de text. Astlel diferitele texte (compuse variabil din componentele celor 5 partl de texI: text scurnext lung) pol II codifJcate (numarul domeniului de aclivitale . eventualele condltll con­ tractuale suplimentare. Impecabiie din punct de vedere tehnic.1 Definirea activilalii/continulul sint reglementate prin HOAI.@. Coditicarile unllare (standardlzalej permit ratlonallzarea prm slstemul de pre­ lucrare automata a datelor (edltoril caieleior de sarcln! standard Gemelnsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Constructi : GEAB: scop: u\illzarea la scara federala a textelor slandard unitare ' pentru descrierea sarcinilor in constructll). 08 SarClnl Veriflcarea anallzei dedlcata rsda:''2 O:.. domenille de aCl1vltate 800-999. supravegherea Sl contlnuarea unui plan de plati Elaborarea. functional.Catalogui de Sarclnl Standard pentru Constructll I-ildrotehnlce . dlmenslunea. de ex. Predarea obleclulul incluslv elaborarea si predarea documental.. 57 (D @.. 57 @.EXECUTIA -.condltii contractuaie speciale. Listarea termenelor de garantle Supravegherea procedurllor de elimlnare a defectelor constatate la receptla lucrarilor. foarte cupnnzatoare.prin con­ semnarea pre\urilor (oferta) SI comanda scrtsa (atnburrea) . Verificarea tacturilor. . . 57@. de ex. domenlile de ac­ Ilvilate 200-299' Slandardieistungsbucn der Sundesbahn .Observatii prellmlnare" ~ pag. economic) alerente lucrarii executate.descriere functionala a sarctnllor: FLP: VOB/A § 9/10-12). mstrucliunile de folosire. Supravegherea Sl corectarea la nlvel de detaliu a prefabricatelor. 57 @. 57 • Aclivilali speciale: Elaborarea.0 Supravegherea de ~anlier (supravegherea executiei·a cladirii/documentare) 3. calcule). § 15. Supravegherea activltatilor de inlrellnere Pregattrea datelor penlru un Iisier oe oblect 51 ® . 54 ------ . de ex. punzatoare (domeniile de activitate aproxlmatlv ca sl lucran contorm VOB/C). supravegherea costuri si capacitatl.StLK). Elaborarea $1 Regislrele de sarcini. 57 supravegherea unul orar (dlagrama-grinzi) Elaborarea unui lur­ @ pot fi structurale liber (trepte de con­ nal al executiei. ~ pag.0 talltate. Trebuie facuta dife­ • descrierea sarcinilor devtne . Controlul costuriior. sprijina mai degraba in cazul problemelor de detaliu decit solutionaflle constructive aparte. in cazul unor componente de contract contradlclorii s'lnt valabile in succesiune urmatoarele (campara cu vgl.uTle s ale utllizatonior indivlduall. Aile culegen de texte de sawn. rapoarte zilnlce de exe­ cUlie. Observarea obiectului Admimstrarea oblectului inspectia dupa predare. in titlun (rezumare rapor­ tata la lucrare) si pot Ii completate cu . descnerea sarclniior devine. contractuale lehnice. Inspectarea obiectulul pentru Identiflcarea deteclelor inamte de exptrarea ler­ menelor de prescnere a cenntelor de garantie refentoare la antrepriza ce a exe­ structte I part. ProgrameJe de sarcini. Coordonarea speclalistilor Implicati in supravegherea oblectului. (crea­ tlV. Stabllirea costurilor conform DIN 276 sau conform normelor JUfldice ate rente din legislatia referitoare la fondul constrult Cerere referitoare la receptla etectuata de catre autoritatl Sl participarea la aceasta. .a referiloare la producatori pentru registrele de sarcini ofera mformatli suplimentare. Supravegherea procedunlor de ellmlnare a defectelor aparute inainte de exptra­ rea termenelor de prescnere a ceflnlelor de garanlle dar nu mal tirzlu de 5 ani de la receptla lucrarilor Colaborare la predarea Iucrafllor de siguranta. condltiile con­ Iracluale lehn!ce generale pentru execulla lucrarilor de construct I (VOS/B) (deci Ceea ce este "special" are va.1)' descrierea sarcinilor.und Bruckenbau .descrierea sarcinilor cu registru de sa'clnl (VOB/A § 9 3-9) . stabilirea procedurii de recep1le etc.vlduale Ipozltle ~ descrterea sar­ ctnli partiale in raport cu tlPUI. eventualele conditi. tazele de aclivita11 8 + 9 . calitatea.atribuire:lichidare) cores­ pu nzatoare . II • I I' I VOBiA. Olertart: dlfeme edilurl oag. Ilmba! etc. Elaborarea registrelor de dolafl si de inventar. Prolocoalele de venltcare. de ex. Per total domeniul atflbuire este adecvat in mod ideal sistemului de prelucrare automata a datelor (Iexte.gene"al") ~ pag.1 SI sin'! dec:.acordurile suplimentare posibile se retera la presCflptiile care servesc deli­ nirii sarcinilor (tara sa afecteze echilibrul VOS). .". complete) pnn faptul ca ofe"a componentele unci text stan­ dard pentru pozitiile tndividuale care sint atribulte domenillor de actlvrtate cores­ cutat lucraflle. domeniile de aclivitate 100-199: Standardlelslungskatalog fur der Wasserbau .descnen ale conditiiloricennlelor de referinta.'lIre COSUrll12 S' proU'J: de 9xe.

3/2.urare a execu\iei prin utilizarea metodelor specifice managementului de proiect (disponibilitatea oamenilor. Dura!a de timp (s!abilire prin valori rezultate din experien\iilcalcule) a fiecarui proces de execu\ie este determinata prin lungimea grinzii corespunzatoare (orizontala). .. etc. interdependenle. costuri suplimen­ tare.' o supraveghere proasta. planificarea pro­ ceselor de flnisare individuale (programe). desene speciale). I. desfa~urarij/a @.".:i 0 me· toda practicata. dar: in prac· tica CPM este mai raspindlt. reprezentarea. costuri. socoteli eronate. pe documenta\ia pentru contractuI de constructii. 58 determinat (adica procesului ii este atribuila 0 evaluare temporala concreta). reprezinta in sislemul de co­ ordonate de tip cruce pe verticala (= axa y = ordonata) etapele de lucru/proce­ durile de executie. Dummy.metode de plan-relea (Programm Evaluation and Review Technique. cele mai tirzii momente SZ (cele mai tirzii momente de debut. Din intervalele tampon evaluate anterior ~i introduse rezuM (in- 55 . ~i parare consecventa desfa~urare/planificare orar.pag. FEZ) pentru interventia tuturor evenimentelOriproceselor (0 = durala. • Tehnicile pentru planificarea desfa. moment de final SAZ/SEZ minus cel mai timpuriu moment . Vergabe.oceselor (calcut inapoi). eventual pe jurnalul spatiilor resp. inlregul inlervaltampon GP al evenimentelor/proce· selor individuale (GP = eel mai tirziu moment SZ . Sagetile reprez. in general. planificarea interven\iilor (programul personalului/utilajelor). tac posibile comparatii intre stadiul impus ~i cel real. oglinde~te Conlinutul planurilor·re\ea cu sage\i de procese Iistele de procese (listarea ac\ivita\i1or individuale cu indicatiile de limp alerenle) . sugestiva.. nedlferentierea proceselor pal1iale.cel mai timpuriu moment de debut. reteIeIe sint foarte detaliate dar pulin sugestive (de aceea: repre· zentare suplimentara a rezultatelor ca plan/diagrama·grinzi. Supravegherea de ~antier. Procesele care sa desfa$oar. . fila 1). Nodurile reprezinta evenimentele de de· but/final ale proceselor.:i in paralel.pag. relatie de ordonare in relele de si\goti de procese cu interval de timp 0) .Path -Method. mai evoluat. Domenii de utilizare: reprezentarea pro­ ceselor de execulie lipsite de 0 directie precisa a dezvoltarii. eveniment final. lipsa de coordonare genereaza in mare parte intirzierea exe­ cutiei/costuri suplimentare. Sagetile reprazinta relatiile de ordonare. Se pol ~i ~i pe cealaM directie unitat. nu este lizibil).@. masuralorile.3 Mijloace/instrumente pentru supravegherea de • Bazele AVA precum. de final FAZ/FEZ .) sint reprezentale interdependentele diferitelor procese. Dezavantajele planului-grinzi: imagi­ ne globallzata. La CPM relalia de ordonare tundamenlala (= inlerde· pendenta dintre evenimente ~i procese. lichidarea ca ~i completare a AVA (= Aus­ schreibung.:i). eve· nimentul de debut al procesului A = evenimentul de debut al procesului B). 59 @@@).. 3 Nod de eveniment .metode de plan-relea (Metra-Potential· Method. intervalul de timp debuVfinal de proces). 58 doua centre de greutate: controlul. in timp in cazul proceselor lara 0 direc\ie de dezvoltare precisa). planificarea. turnuri. Continutul planurilor-retea cu noduri de procese oglinde~te listele de procese (compara cu CPM) .sa desla~urarii proceselor cu 0 direclie de dezvoltare co~uri precisa (Iungime. Modelole geometrice pentru PERT + CPM pot conduce la reprezentari mixle (procesele ca sageti. Calculeie de tip relea pornesc dintr-un moment de debut al proiectului VZ {OJ (nod de start. Registrele de lucrari (= Iistele pentru reprezenlarea desfa~urarii = lislele de calcul) ajuta la ela­ borarea planurilor·grinzi. 5812'. 70-80% din re1atiile de or· donare ce apar in planurile-retea: succesiunea normala) . FAZ/cele mai timpurii momente de incheiere. in cantitatea pOlrivita. calculeaza (calcul inainte) mo­ mentele cele mai apropiate in timp FZ (cele mai timpurii momente de debut.in procesele individuale). Luind in considerare cit mai multe valori care exercita influente (timp. Dezavantaje: nu olera imaginl de ansamblu in cazul in care se suprapun procese de lucru diferite (in spa\iu. tunele etc. 3. 2 Nod de proces . Retelele cu noduri de proces (MPM) pot Ii construile/modificale mal u~or @. Modelul temporal eSle ~antier _ • I I '. Cele mal importante mijloace ajutatoare: tehnicile de planificare a timpului aferente dileritelor metode.urariiiorarului utilizeaza diferile meto­ de uzuale: . vechi. servesc la analiza. evenimentele ca noduri). Managementul de proiect nesatislacator.metode de plan-relea (Crilical. soco­ telile se bazeaza pe proiect (de executie. strazi. MPM): atribuie proceselor noduri. Avantajele planului'grinzi: imagine de ansamblu.pag. Abrechnung . vezi sus) esle succesiunea debuturilor (relalia de ordonare de la debutul predecesorului la debutul succesorului. de lungime (mai rar cantita\i de productie (unghiul rezultat intre timp ~i recunoa~te viteza (se· drum). de ex. reprezenlare dificila a rela\ionarilorlinterdependen\elor dinlre procesele de lucru (procese ne-criti­ ce/cntice = modilicarea duratei procesului corespunde modificarii duratei ate­ rente sumei de procese. vezi mal sus). Domenii de utilizare: reprezentarea ~ pag. La MPM relatia de ordonare lundamentala (der. Procese de executie succesive trebuie reprezentate succesiv. . lermeni vezi DIN 69900. 1 Sageata de proces . Relelele orientate spre evenimente (PERT) servesc mai degraM planilicarilor cadru sau de ansamblu (evonill1en· lele = puncte de referln\a).eel mai tirziu moment de de­ but. mijloace de interven\ie etc. intervalele de timp spaliu intre anumite procese. pericole penlru oameni (accidente) ~i materiale.Diagramele-linii (diagrame de vileza·drumlcantitatij·timp) reprezinta in sis­ temul de coordonate de tip cruce pe una din axe (care = in functie de lucrare) unitatl de timp (alese) de materiale). compara cu paragraful Atribuire) .3. la locul polrivit). masuratoarea. a utilajelor. Sistemul de prelucrare automata a datelor este predestlnat ca spriJln in special pentru relele mari (pentru construirea retelei practic doar introduce rea datelor corespunzatoare din lista de procese). SEZl pentru pro· ducerea evenimenlelorlp. un control defectuos pot genera eventual 0 nesatislacaloare. Inlerdependen\a pro· ceselor pal1iale ca premiaza pentru un alt proces sinl reprezentate prin proce· se aparente (Iegatura nula.'.Licitalielatribuire/lichidare. Modelul temporal este determinat (vezi CPM).pag. rewltate ale tehnicilor de planificare de tip relea (domeniu component al Operation Research) [imago 22].nla relatiile de ordonare.pag. Exisla software corespunzi\tor (predo­ minant: CPM). eel mai tirziu moment de de· but al proiectulul SZ resp.proces A = eveniment debut procas B). in mod normal modelul temporal eSle stocastic (= calculul intervalelor temporale dinlre evenimente prin calculul probabililaillor). cuantificabila) esle succesiunea nor­ mala (relatie de ordonare de la finalul predecesorului la debutul succesorului. CPM): execu\ie atribuie proceselor sage!i (muchii).Diagramele-re\ea (planurile·re\ea). 59 ®.i mijloacele/instrumentele penlru planificarea exe· cUliei sint explicate la 1. Avanlaje/dezavantaje/domenii de utilizare ale dileritelor metode de planuri· relea: relelele ante-organizate cu model temporal determinist (CPM/MPM) se potrivesc cel mai bine la ghidarealconlrolul detaliat al execuliei (cenlrul de greutate .pag. pe orizontala (= axa x = abscisa) timpul de execu\ie aferent.dlagramele-grinzi (dupa Gantt.EXECUTIA -Q] 3. defecte (vizibile/ascunse). planurile-grinzi).pag. SAZicele mai lirzii momente de final.2 Scopul/perlcolele supravegherii de ~antier Supravegherea de ~antier urmare~te sumare) momentul de final prescris VZ (n). ma. desene pal1iale. Avantaj: reprezentarea vitezelor a intervalelor critice. 58 ® - Planificarea modului de desfa. PERT): atribuie evenimentelor noduri. inaltime.. Iizibilitate ridicala (reprezentarea = propOl1ionala cu timpul). ghidarea ~i controlul proceselor. Din diferitele orlentarl ale relelel (procese/evenimenle) $i din dilerilele repre­ zentari (sageti/noduri) rezuM trei tipuri fundamentale de retele . 59 @. Rezultal = drumul cel mal lung in limp (drumul critic) / momentul de final al pro­ iectului FZ (n)..) @. reprezinta un nUnl~r Illai mare de conditii sub forma retelelor de sageti de procl?se (CPM. Teoretic este posibil planul-retea cu sageata de eveniment dar nu exisl. a materialelor la timpul potrivit.

1985..Executia -j L _ _ Preluarca perICOI ...I ~ I I F"X. beton 51 beton armal (Ri DIN 18332 Luer.:~~~r~~al.. rnjeetare (R) DIN 18310 Luer de aSlgurare la ape.u" (Rl DIN 18330 Lucra.. g~. § 646 incheiere in loc de receptie § 647 Dreptulla sechestru al antrep.indicatie in § 2 \!J Gratar do lip fagurc 0' § 651 Contractul de livrare .J. blOCurt beton (R) DIN 18334 Luer.':.Qra DR. (deDart. eonduete gaze si apa (F) DIN 18308 Luer. ~nIJ"e!8 D. .nu exista § 642 § 643 § 644 § 645 Anularea de catre antrepren.LPH 20 EXECUTIA ~QJ I I I I s I § I FANvt--L PH Abateri ale reglementarilor VOBIB in raport cu reglem. --~~--:~ 2 em lene monar clmen! -'----'.sare (R) DIN 18350 Luer.... Relatii comanditaflantreprenor Acc2"1-'d"". Gol SCLJrgere Ii& 10 em ® (3) Desen panlal Contract const~ Supllment Olena Pre! + Docum alrlbUire I' Contractul de constructli Inreg lslrare . BGB ® -c. leneUlel. dra9are (R) DIN 18312 Luer.LaVO<H w L::.nfOhrung in die Baubetriebslehre' . ! receptra rJ.-c.L PH 1 K1Q'.--~''''' ~ m1 .. w 10]4 Hal iI " N rj lAC Com DRT! IF 28 c::::~ w IV 2·)4 N 347 L .----i-l~ VOB/B+-.: Ulllizator . limplane (R) DIN 18356 Luer. reducere Definirea activitatilor 1.. tdare I tare i stand i Joasa ! SLP I .P SLP <.L. jnvellw'l acoperi$uri 51 elansare (R) DIN 18339 Luer. de catre comand.N0:t-. i:"2. .:: .Inler'ar.a CCU ~!E DrIZi: Ch 20 - DP APC [.92 ~ ~:1alllme 2. (Rj DIN 18304 Luer.SUI"a 1..3 . 49 ----'~~---~~~rt-""'.:. I.en s i FCH:LUX 'AOresel ftP .nu eXlsta .Ji2 ". 3) 3 7) . 6) 1(1 17 Asigurarea I l PH B Supravegherea Cie sanller § 634 Stabil. finlini (R) DIN 18303 Luer. sape (R) DIN 18354 Luer. modiflcare.n zidarie (R}DIN 18331 Leer.nu constitUie obiectul VOB Din: Mantseheff.47 Q. in subleran (Ri DIN 18313 Luer.' : 9. 3. dulghefle si in lemn (R) DIN 18335 Luer.'c2"'~I=m=e=:ns=tunl Nr provlz incap...Rt.IRand.j---. _ Temp. termen.lm''I? ~. eonSlr..! Electr i Tehn. r~C.Caaa Funcl.' § 636 § 637 § 638 § 639 Execu\ie intirziata Excludere responsab.0- JDocumentalle c:onlractare BGB VOB Drepl contraclUal IT!unca Par1lleA ~ B 4- C §§ 631 . de anulare al comandit. r i Electr... I 1t'z"Z:. eonstr Ole! (Ri DIN 18336 Luer de elansare (Rl DIN 18338 Lucr.. (nr..LC . 3 . drenajB (R) DIN 18309 Luer. V-. garantla I~ PlaIa l'nle Cle panla Conditii contractuale generale 8 cm Placa oeton arma. Executla.99 I L PH 9 jndrumarea Cle sanller $1 dOcu:nenlarea § 635 Despagubire § 4 Execu\la (nr. diguri si dlguri de mal (R) DIN 18311 Luer..?\--. ~--~~-'-- ] ~ ..indicatie § 12 nr. 6 § 7 Distrib. 7) § 13 Garantia (nr. 475 2588 I I I VF i ~~ CP Com DL 2.UCla r"core 1(.. SI stueatur" (R) DIN 18352 Luer.LPH 10 Documenlarea de bazA I I 2 AnlE-·prolecrarea 3 PrOledarea 4 PrOleclarea in vederea aVlzarli I .:. 5prrJrniri de malur. I ~4 Rac~~url peln~u In:::uI ! Ven- ® 3.----------c-"B. 5) § 13 Garantia (nr 7) § 5 Termenele de executie § 13 Garantia (nr.c-nccca-Decc....aIZ.I fundalll (F) DIN 18300 Luereri sol (F) DIN 18301 Lueran forate (R) DIN 18302 Luer.l 30 i ® Desen de executie \1 § 648 Ipoteca de aSigurare § 649 Drept. Dusseldort.>.:. eonstrueti. pericolelor § 12 Receptia ...2. exeeu!..'mona:. perturbanle.:o-.'Jer.. contract munca BGB L PH. Iiniehigerie $1 urm.!rr: N su~rafata 6. N L 2363 247 L " " "" Ot)C4863 . Cad L.E. pag. .c"'a"'llv~uC'I . . ~5 C ~al. dale SI plael (F) DIN 18353 Luer. Pericole Responsabilitatea comandit..I~rE: r~-:. § 650 Devizul § 8 Anularea de caIre comanditar . I San- 'zire 87 ..Ia ro.-. .:.p _. .. 0F".1"'":'::­ 10:: . parchel Din: VOB partea C 'I 4 .' Observal \ trensp . .l'~..:: 47 : 5 0--1 JAC Vf I DDT. platr" natural" (Fl DIN 18333 Lucr. LucrArl de fln. canale drenaj (R) DIN 18307 Luer. Lucrllrl sol .Aoilc~ D~"eie '~rc APe ..__J Cadru din aIel cormer 3030'4 mm in Ine' de bRian R 15 1.. covoare asfaltlee (F) DIN 18355 Luer. beton torcretal 2.'2:lo:- DRAw I IV .m::. - r5(:crd e'1!C'c.V 404 504 i Loggia W-E·S SLP N . ..c 'DeCt ~5 :. c\o.a cc. Lucrllrl de conslruclie . ...I .1 Lum. 7) § 8 Anul. Prescriere (scurta) ~13~nr I§ 13 Garantia I Prescriere (intrerupere.rl..".09 ....I .rEo c~. lnlirziere) § 640 Recep\ie § 641 Termenele de plata Colaborarea comanditarului 1 i I 16 Efectuarea latiior 4 Execu\ia 9 Anularea de catre antrepren. Prol€Clarea de Execu\le 0 I I Contract de muncA ." D~ WC 30~ CP - Bucalilrl8 N E. partea 1 edltura Werner.exemplificarej .:. respons .St!l\ Tenc mortaromen1 ~-"tl<~--~~~I I ® Volumu\ contractului $\ anularea inainte de termen .o JAC Com ORA ! 22 La.loem CL co" Cae . 5.BGB § 632 Plata VOB/B I§ 2 Plata : ___ JI l PH 6 Pregal1rea alribulfil L PH 7 Colaoorarea la alnbvlre !§ § 633 Defecte 14 Lichidarea "'· II • I " § 15 LucrM plata orara § 4 Executla (nr. eu soneta (R) DIN 18305 Luer relinerea apei (F) DIN 18306 Luer.-.g.. •_ _ •_ _ • _ _ 69..__ itL -~... pereli mulati eu fluide de spfljin (R) DIN 18314 Lucr.·C' w: -~_.>. ® 56 ~ Jurnale de spatll (forma conClsa .

.Suprafata superioar~ a belonulul." I Exemplul1 ... fara eofraj adaosul (VOB/A § 28) condltii alertare (VOB/§ 17 nr. preliminare + pozitij @ @ Oocumentalia de atribuire (VOB/A § 17 nr.­ pI.: treizecisicinci 70/100 Sl pre\Ulile unitare nu sint pe acelasi rind @ 3748. Suprafetele ttebuie executate in pant~ spre scurgeri..70 PU in val.: a) necesar mare de spaliu pentru text b) nu existA indicatii penlru compo prelurilor unilare cJ pre1urile unitare nu sint formulate in cuvinte Exemplul 2 ..~~~~'" '"" don belon 105.--~-------- Belon monoht strallintsrJre Suport otlZonlal . ..01 Descrislsa constrU~\i9i -. subsol. T 3 • T4 • T 5 I 14 ..50/0M 11.. . -de culee. . precise BVB (3) Conditii contractuale supJimenlare Olerta + Perel' 1. din B 15. 11 per re.. pa\apel scar~. 0. 1 m' 35.02 Canl.10 Altele: OM -.50 Dezavanl.: canllt~\lle Exemplu 3 ...2.// / / / I I -' @ Acorduri suplimentare @ 25 m' Descrierea sarcinilor Text scurt: . . 1 m' 35. CU!fIO .. Compo conSlruct.101DM -....: trerlocisrcinci 701100 35.Strat finisare. . . 2) Continut tehnic (11 Descriere sardni LB (4) Prescriptii lehnice suplimentare ZTV (5) Prescriptii \ehnice generale VOB/C Conlinul juridic (2) Condo conlrac\. belon. . 105. m ton arm at 30 em .l armatura.ve ascend ente Indicatie: Descrierea sardnii trebure prece­ datA de prescriptille relerito are la socotel. perele tunel...·.... Belon m3 per m2 Armatura kg per m2!m3 Cofraj m2 per m2!m 3 3 pereti exteriorilinteriorilde sprijin ascendenti. bet on $1 beton armal m2 pla... . cofrati fronlal. Supratelele trebuie executate in pant~ spre scurgeri... din B. 105m' A/M/A: OM 24.. . .0 Descriere Pret unitar Prel total Textul si numArul sinl interdependenle in modul urm~tor: An edllie SILB: 1981 ../" ""---. 1-3: VOB/B § 1 nr..PU . perele intre constructIi de ot el.Domen.. perele de sprijin.. m2! m3 pere\i exteriori!interiori!de sprijin aseenden\i. 12 cm gros.Prelurile unitare in lext 2.:v~~:..gros.. '. activIt: lucr.02 III 8101301311 11 10 T 1• T2 ..:lzern beton monarll Observ. . .. . Texllung S\ahlbetonarbelten/Luct~n sl bet on armat) Dezavan\.. LB 013 (Beton + Tl T2 T3 Unit..ci pardoseal~ in pivnilA din beton compaclat 8 10.. superioarA a belon. 2d) inreglslrare (solicitare predare olerte) (VOB/A § 17 nr. ti'lr. tunel per.. 85.. .in alara lextului Paz.1. Suprale\ele Irebuie executate in panl~ spre scurgeri... x PU = preltotal pe un singur rind 3. · .. de executa\. " Canlllalc Unltnto PU Pl \ \ \ .. Grip" per.... ..... - alic per sprlJln per..-­ I Im~slbll .70 3748.. (Ioeali­ zare).­ PU in val. EXECUTIA Descrierea sarciniior ~QJ \ \ Text lung \ I I NumAr de NumAr activitale standard ordine (NZ) Descrierea sarcinii 3.prelurile unitare si canlMlile in text pe acelasi rind 2. . perete de 3np:t.. pag.. Aetrib.50 Componente de text standard EXlras: StLB. II • I I:. -parapet. perete canal. 81013013 11 11 10 14 beton monoril pentru strat finisare suport orizonlal supr.. pI.. orizontal~ 3748.4) + o supralatA laleralA inclinalA....Cantit~ti si preturi unitare . faraleu armalura de livraVexistenta la rata locului Sl .~ in· Ir·un singur praces do lucru trebuie descnse in Tl/048 sau 053. Perele per.. fara!eu cofraj Cerinte speciale: . ~~a.. cannl porole parapet parapet SCrJr~ Registrul de sarcini (LVZ) -alie.. 2) zve (6) Conditii con1racluale generale VOB/B Contraclul de conslructii ® Documentalia de alribuire @ Aegislru de sarcini 57 .02 pl~ci pardoseal~ in pivnil~ din beton compactat B 10. din pgf.: OM 24. . / / "­ I I I I / . dublu eofrati frontal.~:~~. 1 pgf.....50 Material: OM 11.0 m2 pr~ci pardosealA in pivnitA din beton compactat 8 10... 7 Componenle Inlerdepende nle construCliv care so Oxccul. 2.. din be· 2..' . din betonlbeton arma\ '" cm gros. ambele laturi indinate 21 Extras: caietul de sarcini standard Documentatie conlractare (VOB/A § 10 nr. orizontalA din belon ne·armat ca beton normal DIN 1045 B5 grosime 8 cm M .. de executat. 12 cm gros. panlA. 12 cm gros. 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 Q 1 2 3 @ Aeglstrul de sarcini Betonul monolil al peretelui.. .4 pgl..70 . . -de reazem. de executa!.'.50 Avanlaje: aJ economie mare de spaliu b) canti\...

de limp : (ZI Sapl.L!:P]8~L~lv~ra~r::. fazele de (fetlv 6 +7 EXECUTIA --ill HOAl.e.DemOnla'€ schele Planilicarea termenelor cu procesele de lucru lrdivlduale 1 Zl Programul utilajelor TIPLI ac­ t!vltatil ~oz. h:E ! h'F . . I EL ! Praees " crt..:In::o::o:. 4-._"":=::::'-j 2 ZL p' I 13 10 20 Rost de lucru 0. Sl eli be rare santier JucraJI sol 51 demolare execu~ia profilului stradal lucran pavate $1 bordurr lann'" v'" t 6chele AmenaJ.52. 58 .S~1p~u~ne:. § 15..Des ioroleelulUI SZo ::re~ul celm~~llt~tu Cele mal ti.: 20 . de frnal @ Calculul rete lei T reb.. de debut FEZ =.r~e-.24 35 Ian Feb Ma' Apr Ps Aeopenre sol 1 ZL t Zl In fat.~u-=ie~_--" Este Retell? @ lIsla de calcu] @ Orlentarea retele. taza de actlvltate 8 493m lIchldarea l @ Supravegnerea de sanlieT Programul de executie 11 1"00: . I cons! lucru i Unitate I Cantil. • I I . mom. de santler @ I Planificarea timpulul de exeeutle I I I Numarul locurilor de munca Operations Research {:::~:::are Retele Altele Iinlara lucru intr-un SChlmb sa Lucru inlr-Un SChlmb Lucru in 2 schimburl ~5f:ff:i~~f£~~ / Feb Mar \ Trmp lui Aug Sep C .:so~I'.. I I ~_~' --------l FAZ = eel mal timp. Durata I COmparatie \ I I i ! .5 ZL C%ana I Luc~an sol Luerarl beton ~ = <::J I I [ Lucran armatun Lucran transpor1 Succe51unea praceselor amenaj.eel mal tlmp..'zil ~emenle a SAl = eel mal tlrZIU mamenl de debut SEZ = eel mal lirZlu moment de Iinal 4-5Z 1 +.. Etart .Aost 21 20 19 10 P4 Deeapare Preluare de lucru 18 17 16 15 14 __ PIa .:ra~~.e:. § 15.5 ZL IIIDl ArnenaJare de santler 2ZZI lucran coirare 51 ote! c::J Lucran sol c::J Luerarl belon c=:J Rldlcare schele --. I Nr. luna\ Trebule Este Trebule ! .:::ZL::-_ _":::'".Lleltatla~ Alnbwrea A HOAI. 19 Pavaj 51 benZi margine t5 . 20. mom..

ffi: 32 0 -l I 1) ~ Joc Ian I Lisla de placese (CPM) compara cu - @E]Retea I \ [i]O] \ \ ..--44 48 60 72 60 -_ ._-­ 8 32 . evemm.402 403. ­ 40 16 -­ 32 40 16 '­ 0 0 01... 2 0 0 4 n 0 5 9 103 Excavare P2 L2.L~ . evenim. ..~ fiT4l:G:~ ... : . Final - i)~ F~. FF~Ft'J // "I 31 .------! : Metode de plan-relea ­ sageala de places I'.} foe. FTZ plJnre\en C~I mai tlmpUflu debut Cel mai hmpuriu llnal Cet mai tirziu debut Cel mai tirziU hnal TImp tampon lolal .-Ir..ot--+--r/ I I I I - J OT 1 FT I OTZ I FTZ NP OP NP OP NR DT FT DTZ Num~r Durat~ proces praces \ . : I : 102_ 101 103 102 103.e P2 2 2 4 5 17 4 8 10 4 8 10~_ 0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 40 32 2 4 8 13 19 0 2 4 13 -- 2 . 16 1b 304 26 r~~---J NR 0 I In n . de la I p. ~.... I I I I I !~'lOtiiEJ.­ 4 8 13 19 8 16 0 ~- .. .. OJ Succes. _-­ 16 _ .403 401.--.e WI I .-- 2 ---.~ ~-l i ~~ .501 404. >(lJ-+ @ Z = 0.. Plan-relea (CPM) -------­ I --------.-------o.301 203. 2 4 6 8 3 11 13 15 17 19 21 23 3 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 Dummy AV _.mp~. 102 Excavare P1 Excava...t· ~'-but ~ .. + 1 Nr. .2 ~ 0 .tj~ I I : 8'tn~h I '\ 1 / / Nod ardonare I ..Evenlmenl debut alII } 102 Excavare PI 101 Excavare WI 104 Excavare W2 NP DP NR DT Num~r 1 Si3 1 SiS ISi7 3­ 4 13 II 4 8 18 . norm..=0. _ . J ~ 304 Fundalie W2 303 Fundalie P2 402 Pilaslru belon P 1 -. Relalia linal-slan (prOC9s aparenl) OJ OJ -':""---.­ . __.:_p'~T~r~ L~J~. . I I .. .--~ ---.. e go 302 Fundalie P1 301 - fl.302 104.. Denr.. ~ @ @ ~------1 Rolnlro do ordanare 36 31 SO 48 " 11/: Aelalie de LiliD . I 'lj1 I ~'" "0 ~ -oQ---W­ ~ Descrierea Durata Predeces ~ ~Iivilal'i 101 - C.--. . ~~ ~ I .].~ 'Q... timpurlu ....502 ------8 4 ~ 104 Excavare W2 203 Fundalie piloli f---- I "'.402 303...... ~ ~ ® 'F .f. rn-~2] 'I 2 ~ I ~ I • em lFJ g~ ~~ .~---- ._­ - _.-~pl o o o 103 Excava.m.. Dummy Drum critic 401 Pilastru belon WI 16 403 Piiaslru beton P2 8 --­ 32 16 .__ -- o o 501 ~racon WI-PI 12 12 502 Supracon PI·P2 . + 2 ~01 Pilastru belon WI 16 403 PHaslru belon P 8 f---- 16 ~~ '------.. 0' ~ ~ ~ F~ ~ <..blJt... joe la'll Dependcnl~ Num~H Drum crlllC "\10 1 ~~ ~4~ MOIOO1) I._ 16 _. 16 -0 ~ 0 - 304 e!'undalie W2 303 Fundalie P2 402 Pilasllu belon PI - 26 -~-_ 2 2 30 16 32 ~ 8 - 32 Legalura nula resp.~In~~ __ ~orall) .2TIJ I I I " '''. 18 5 -----18 28 8 4 8 Fundalie WI -.10.. 26 130 16 --11 28 9 ._.}f" Melade plan-fe\OIl Dmgrama-Irmi Dmgrilma-grinzi ~j c oflen\are duptJ muchil orrenlare dupa nO(jurl CPM MPM . ~ -4Q-_.' _..L~J.1:£..la nr.. ~. narmara EXECUTIE .304 302 301. - T. . 1 c.-18 --.. 60 1 72 503 Supracon P2W2 12 \} ~ Joc lan\ "'" Compararea maduri/or de reprezenlare alerenle dilerllelor tehnici de deslasurare @ Lisla de procese (MPMI campara eu - @ 59 . linal ~~'-..fiT8l JIm30~ ETIB401l1 31 . bu\ 1 2 4 6 8 0 2 4 8 2 5 7si 12 9si 14 10 Si16 12 14si20 18si22 11 13 15 17 19 21 23 4 8 16 26 8 C:-~!""J'~_ Cm... ~~~i~~--. _ - ---..­ 60 44 56 40 36 32 .: "- I '~ . (D Proces partial Nr.­ Evenimenl final ar i proces Dural~ proces Numar p1an-relea Cel mai timpuriu debut Cel mal limpurru linal -­ 18 8 - Noduri ~ ~ndatie pi/ali 17 4 8 10 4 8 DTZ FTZ DT FT NR 302 Fundalie PI 301 Fundalie WI --­ 8 - 28 '­ NP DP FT DTZ n n FTZ Cel mai Ii rziu debut Cel mai tirziu final Timp tampon 10lal • joe lanl Proc~s ---­ 28 _ ..\ I \ ..-. ~ ~ "'" ~ ~o ~ Z=D.. CU proces aparent fVV'V'VV'V"v­ n O. Seurta descriere Moment Du­ rata 2 2 4 5 de lal p. I.. 16 --I o o 2 I­ I ~ ~ E I I "'" ~- . 1'1.. Praces aparenl delerminat temporal Sucees...R ~ ....f d". I I ~ ~ Z ... 60 48 - o .J8fel~o~i/ ' 17 18 0 .(81TI~::rf~~6 022.. -_.lirz. Il18 I I 9 18 30 J-t+'-+..

rti" 1'~1 ". 250. 125 si din seria de dublare a lui 1 = 2: 4: 8. a tost rotunjit la 3.) Aceste NS otera avantaje de calcul multiple. au fost norm ate (DIN 323) numerele stan dar­ dlzate (NS).3 . II . 8&'1. groSlmi de rosturi..'.000 ~ @. care sint valabile in aceeasi masura in Franta si chiar in America. I V .i Sd1uKO nalur '3. jurnalul spaliilor devine baza pentru lucrarile de lichldare. sapa ~rrnen' I EucuIo nelez~ Pransel' Per~. 31.000 = 500.d. lntrebarile problematlce urmate de raspunsuri eronate sint astlel praclic eliminate si timpul cistigat in acest fel in final sint prevazute citeva coloane pentru elemente constructive speciale.Marime" lrebuie sa serveasca exclusiv la consemnarea dimensiunilor ne­ cesare penlru oblecte. Eventual. grosimi de tencuiell.5 (pozitia virgulei nu influenteaza numarul) si numarul de injumatatire de 125 = 62.Cuplare eu struetunle de 10 51 de 20 ~ ~ 2'7t 10" II construc\ii sint numerele pentru dimensiunlle orlentative in constructii si dimensiunile derivate din acestea pentru constructii individuale. 9-10.5rr 25C' ~G prOf1!eseoor. fer­ me. Dimensiunile uzuale pentru con­ structii lrebuie dec! sa indeplineasca mai intii aceste cerinle dar. luind in considerare valoarea exacta de 31. "Ia rosu" si fimte. 3) dublate sau injumatatlte NS produc tot NS. sub fiecare rubrica se lasa 0 coloana Iibera astlel incH formularul sa poala fi completat usor cu cazurile speciale ~ G).5 . prin utilizarea dimensiunilor consemnale in capul .00 m. aritmetica. :aaleoert culoa'eQe()jsoer~e «':Il" 301J'2 30rr: Illene neleda IDSD~." Reversul formularelor ramine cel mai bine liber astle! inert aici sa poata fl re­ prezentate desene de completare a descnerii de spatlu cuprinsa pe foaia ce urmeaza spre dreapta.5. intr-o forma ce permite veriflcarile ulterioare. Odata completale. In­ formatil utile biroului de evaluare. pag. reazeme. pentru speciaiistul care priveste atent.. 2) puterile intregi ale NS sint de asemeni NS. _'11_~ NEUFERT PlANUNGS AG "'.." Pr'.. care loc sa cuprinda exact acelasi text...2 Dimensiune orientativa pentru constructli. Seria geometnca formata din 10 parti a NS este deci 1. . sefului de santier sl insusi biroului de pro­ iectare pentru utilizare permanenla. din 5 parti.menSluni reduse) pentru unitatile constructiei .-00I0d ~um2 -. care apar in practlca. dr Kienzle . formate din seria de injumatatire a lui 1. Coloana '. ferestre si altele asemenea. ..SIOI€tlc 81.:nJaeoe' suo!enc'Jla:a UP Busc~ Duro 2OQOSL 3S~ Surse luml~a tavar. ® 60 Reprezenlarea numerelor standardlzate (sena de baza 10) dupa prof. DIN 4172 (Reglementarea dimensionarii in constrUcliile civile sl industriale) stabileste NS pentru constructii si este normativul-mama pentru 0 serle de alte normative de constructil precum sl baza dimensionarli la proiectare s'. ParooS€ala Sipcasociu Feres!re Instal usa83'20\ R<llllalO r Pnzt cvr~m DaIche11t1omozalc ca:lt I..'sc'-da~e raemdT\' . scalare geometrica a anulat dlVlzarea pur zecimaia a metrutui sl a slabilit structura dubla a NS in structuri de cite 10.0 Cuplare eu s\stemul de masuratorr 2.in raport cu cea dominanta. pt.2 .St Pliza anlena rna1. [jP8usc" Duro 200D S~ CD Jurnalul spatiilor DIMENSIUNI DE BAZA (~ Bauordnungslehre) Bal. Exemplu: Dimensiunea oflentatlva pentru lungimea caramizii = ~ ~~CDcm~CDm<D>00Il <@>®oo<8>~@J<§>®OO~ @)[l@~@)[ill]<@>@~<@>@) .8 . Mal tirziu. aorODlale }. 3:lllaoe' IIIDlii~are ruaosmeolo len~ OIJ. impune 0 reglementare a dimensionarii ca baza pentru dimension area valabila pentru intreaga normare din constructii.016 m. inaltimea frizei.aCillrlQnca asezalP€conSlJlo aiD SUD/al. numarul succesiv.r .25 Sl numarul IT = 3. ti' n -<J..1 .A--­ ' .14 resp. trebuie sa corespunda si cu NS. 63: DIN 4172 MaBordnung 1m Hochbau .nelerml[ usaoroasc.1 Numar standardizat penlru constructii: numerele standardizate pentru Valor'. Neufert Dlmenslunl de construC\1I Normalzahlen (NZ) . la scurt limp dupa primul razboi mondial.5 a fost rotunjit corespunzator la 63. in special al celor civile si industfla­ Ie. dimensiunl ale decrosurilor de zidarie. Ele sin! necesare penlru imbinarea conform proiectului a tuturor componen­ telor constructive. (Seria mai mare.'. executie. de ex. dimensiuni pentru tolerante.vel 2 45503 9 paner I . n :Tt'l ": {> 1. aceste formulare ofera informafil clare despre constructie intr-un mod mulf mai detaliat si global decil toate descrierile constructiilor. si cele mai fine. 1 Termeni 1. 1 . grinzi. Aici de ex se frec: inaltlmea soclurilor. I compenseaza efortul redus ce trebuie depus pentru elaborarea . 2.CONDUCEREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ­ DIMENSIUNI DE BAZA Un formular important pentru simplificarea si si imbunatatirea conduceri! de santier este acela dedical descnerii spatiilor in raport CU indlcatlvele acestora.a Jurnalului de spatii.4 o . oelonanarem l ZIClarle cu spaw vDosnO". Slea r alumtn. exact 1.a. I 1.7 . si anume 32. 125. 16. Valoarea de la care s-a porni! este unltatea de masura continentala consti­ tUlta de metru. 48-52 . ele sint insa baza pen­ tru dimensiunile individuale. se intercaleaza in mod judicios cu valorile lor intermediare.m. dimensiuni de faltur. peretilor turnatl din beton 25 cm 25 cm T..Ia rosu" sau la finit. din 20 si 40 de partl. \'10 " 3.Ia rosu" si finite. tL t. capriori.SI J5'2.5 m = 25 dm = 250 em = 2SOO mm .Mer '51 norma' Bu>. lalimea glalului s. Dupa incheierea execut.Reglementarea dimenslonari.. grosim. Paginile de format DIN A 4 se scriu simultan de mai multe ori astlel incH fle­ Weyerstr.16.ei. a acelorasl elemente constructive ca: blocuri. Astlel 1) produsul Sl citurile din oricit de multe NS sinl tot NS. Jurnalul spatiilor reprezinta o adevarata cronica a constructlel. sooumulu:aCOl'CB'.Y'" ~Y nO Pi.n".. Indicatiile se fac cel mai bine prin cuvinte cheie ~ ." . luind in con­ siderare ideea de uflltate tehnica.u lSI I. in America 40 de toli " 1. 250.. orient.. in domeniul constructiilor aproape ca nu exisla necesitatea unei scalari geometrice . Formularul prezinta in capul paglnii coloanele pentru consemnarea dimensi­ unilor aferente fiecarui spatiu. paginilor.~'" Poo<' sawgrea Slea' Fcrc ~s.3 Dimensiune Indlvlduala: dimenslufille individuale sint dlmensiunile (eel Serla de numere standarCizate '" 10 (DIN 323) mai ades d.9 .50676 K6In JURNALUL SPATIILOR Pagl1'18 Nr prOleCl Indlc. 4. 500. . Necesitatea tehnicii de a dispune de 0 Spre deosebire de constructia de masini. paginile se actualizeaza si in final sint legate. in con­ slructiile civile sl industriale (extrase) Observatii preliminare Dezvoltarea din domeniui constructiilor. dimensiunile orientative pen­ tru constructii sint in primul rind valori teoretice.Numerele standardlzate (NS) Pentru dimenSlonarea unilara a masinilor Sl a ulilaJelor tehnice...6 Dim..15 resp.spa!lu· N.0 singura data .

5 cm.rlrii perelilor. 1. nomin. ale golurilor de terestre ~i u~i siunilor lor reapar permanent ea un lir ro~u. de ex.orient:250 x 125 x 62. l.rlm.5 90 92. 91 '/3 n Vedere 1c=::t=Jc:::::5e 87 93 31.5 mm Dim. pt.rlm. C OR~R--1+-0R_ON ON ~ 6 i!-===Jr CJ[::::=:::J -­ 75 75 75 75 81 ::::J ::::J ~ -j{--.4 Dimensiune . 5 mOl. 5 mm. nom in.1 Dimensiuni/e orientallve pentru constructii. dimensiunile libere ale incaperilor ~i go/uri/or cu supra­ fetele finisate. ~ 5'~ OR ON . 61 . grosimile planseelor . dimensiunile golurilor de usi ~i de ferestre nelencuite.5 35 37. pag. 301 em.J ~ee ===:::J~. orient. Dim. lungime c.5 10 12.rlp.5 mm.5 30 32. $i acestea pol Ii extrase din tabel. La siste­ mele constructive cu rosturi dimensiunile nominale rezulla din dimensiuni­ Ie orienlative pentru constructii din care se scad rosturile. 4 Ullllzarea numerelor standardlzale penlru conslruclll 4. Expflcetll1a DIN 4172 Pentru a asigura ~i adaptarea eelor mai mici componente constructive cum ar fi eele ale ci\ri\mizii cu numerele standardizate pentru construc\ii.rl c. ~j orienlativa.rlp.5 55 57. 2 : 1. se orienteaz.:240x 115x52 mm 50 50 50 50 50 G) Oimensiunea nominata. dimensiunile "Ia rosu" sau dimensiunile nominale sint identice cu di­ mensiunile orientative pentru construqii.5 mm (dimensiune nominal. 1 mm. 1.25 cm: 1 cm.pag. perelilor turnati din beton = 25cm = 300 em = 300 + 1 . vechiul lormat ne-metric de 25 tat la dimensiunea NS de 250 = 1 cm = 24 cm = 25 cm x 12 em (eu rosturi 26 x 13 cm) a fost adap­ x 125 mm (cu rosluri).ON bee r:::::::=:J C 'I. b. 8 mm.5 20 22. 74.Ia ro~u": dimensiunile .rl un raport al laturi/or de 250 x 125 x 62. inal\imile nivelurilor. b :::Jc=::J' -OR - ON 68 31.3 La sistemele constructive cu rosluri ~i care necesit.2 .Ia ro~u".c±.5 45 50 52.rl dup.rlri\mizii avantaje importante. pereti10r turnali din beton Dim.2 mm.5 25 27.1. 1. 2 mm: 1. 50 56 'I. 1.menslUnea orienlatrv~ .5 5 7.rlugarea valorii alerente roslurilor sau pre/ucr.2 . 12 1 /2 16 '/3 18 3/.Ia rosu".11.2 La sistemele constructive tara rosturi ~i care nu necesita prelucrarea D.ramida DIN 58 '/3 62 'I. in. 41 '/3 37 'I. 3.5 cm si sub aceasta valoare. 2 cm. De aiei rezulti\ 0 di· • .25 mm.rlr. a~a cum este explieat Sarji in special penlru construclia . = 25 . I '. lungime e.5 85 87.rl DIN 4172. grosim.5 Dimensiune linit~i: dimensiunile linite sint dimensiuni/e pentru conslructia incheiata. $i dimensiunile luturor celorlalte componente "Ia ro~u" ea blocurile de be­ ton . dimensiunile linite Si dimensiu· nile individuale pot Ii extrase din tabel. la\ime inc.6 Dimensiune nominala: la sistemele constructive tara rosluri dimensiunile no­ minale corespund cu dimensiunile orientalive pentru constructii.2 x 1/2 rosl • OR .~. fa ca.5 100 2 5 4x5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 65 90 95 100 100 100 100 90 80 80 70 75 60 60 40 40 30 20 20 25 10 6 'tA 8 '/ 3 Referltor \s pgf. Dim. 6. 2.1 = 24 em.1.5 65 67. penlru zidarii (lara sa ia in considerare grosimile DIMENSIUNI DE BAZA 4. 'I.6 DIN 4172 12 '1. 25 25 25 25 31 1/.rl prelucrarea peretilor dimensiunile "Ia ro~u" sau dimensiunile nominaIe trebuie de· rivate din dimensiunile orienlalive penlru constructii prin sci'lderea sau ad. c si d din DIN 4172. grosim. Exemplu: Dimens.5 15 17. Conform DIN 323. 33 '/ 3 37 'I. - QJ si CD.rlltimile de niveluri etc. 4.rl a blocului de 240 x 115 mm. la 0 in[l/time polriviti\ eu rost de 62. pI.6 cm.6 mm.5 80 82.Ia rosu· a 25 b Serie in spec.3 mm.5 75 77.rlr. 184-190.5 95 97. nom.5 70 72. ~r+-. dimensiunile suprafetelor ulile. orient..Ia ro~u" sint dimensiuni pentru con­ SIIUc\iile . 43 31. = 25 em Dimens. astfe/ incH valorile dimen­ c e g 2x5 h i 5x5 25 2 25 3 25 4 25. ~ 10 2. = 25 cm.rl a blocu­ lui = 52 mm) rezult.Ia rosu· (OR) Sl dimensiunea nominala (ON) 13 construcli. 83 '13 87 'I.rl\ime inc. 100 I 100 100 100 3 Dlmenslunl reduse Dimensiunile reduse sint dimensiuni de 2. Dim. Exemplu: Dimensiune orientaliva pentru lungimea caramizii Grosimea roslului de imbinare Dimensiunea nominala pentru lungimea caramizii Dim. ceea ce eonter. pi dimensiuni individuate d Serii in special::-l pentru conslructii finite f acest lucru pe larg in BOl. orient. 1.5 60 62. de cArAmidA Pentru goluri este: ON ~ OR + 2 x 1/2 rOSI ' OR + 2' 5 mOl si pentru prlaslri: ON • OR . aceslea trebuie alese din seria S 10 ca urmatoarele dimensiuni: 2.5 2 Numerele standardlzate pentru constructll ~- =4 . de tencuieli).5 40 42. nomin. pereli1or. Astlel eari\mizile norm ate in DIN 105 corespund prin dimensiunile lor ori­ entative seriilor de construetie "Ia ro~u" a. de ex. 66 '13 62 'I. mensiune nominal.' I I.

.25 = 2. de materiale de constructie..5 si 10. 80. aile dotari. de asemeni de 4 picioare engleze este.75 m.00 ~..87S-!75%1 . distantele dintre axe trebuie insumate lara a se lua in considerare dimensiunile inter­ mediare..DIMENSIUNILE AXELOR Cele mar vechi reglementari privind dimension area constructiilor apar1in Japonier unde.. Picjorul prusac. dupa marele incendiu din Tokio din anu11657. \ Acop de canon pI 125 . fa planul orizontal al pla­ nului si la eel vertical al elevatiei. Pan:a pentru ardezle 51 Ilgle oblsnulte " £r-- 16°S4'3~" ". de cart:::>n p! constr de belon armat f1\ \. cotul cu 62. acoperisuri cu falturi drepte din labia zincata imbinata cu lalturi duble sl pentru invelitori de carton la constructiile cu lunctia de 1:2 adapostire pentru acoperisuri cu tigla line etc. 7. la lei Si placile de ipsos.25 m pentru structu­ rile lor. posibilitatea de inlocuire si depozitarea genereaza economli de munca. in concordanta cu treptizarea geometrica peste 10m se recomanda: 12. in cazuri speciale (cladiri cu functiunea de adapostire sau constructi.'111%: I /' ... 50. Distantele dintre axe sint dimensluni partiale ale planului. =6 picioare japoneze = 1. gr!nzi... stilul si marimea cladirilor au lost stabilite prin dimensiuni sistemice conform metodei "Kiwariho". de ex. 30. 20. Pantele de acoperis depind de tipul Invelitorii si de eel a conslructiei de dedesubt." / " I §1. 3. a ieflin!t sau a accelerat in mod decisiv constructia de cladiri din Japonia. chiar Si la suprafele inclinate.0. suflclenta Sl oentru acopens~r\ cu· tlgla line . plansee. porj" Iinii de macara Sl 0 de dimensiuni. _ _ 2 .td acoperrsurl cu Ilgla W : ~~ 625 'I'----1'5--------t-. Pante de aeoperi.---~--------..00 m. care determina reazemele. Ordmea distanlelor dintre axe olera 0 simplificare deosebita a executiei Detalii ~ 1.. a panourilor de sticla. invelitori.50 m). danez. care esle utilizat si astazi in domeniul constructiilor din Danemarca.00 m.5 pentru invelitori de carton pe constructii de lemn 1: 4 pentru acoperisuri cu ciment ondulat. invelitoare de zinc cu sipci. in consecinta. b) Construetii industriale la constructiile industnale ca dimensiune de baza pentru distantele din­ tre axe este valabila valoarea de 2. fod~ . la grinzile de legatura in cadre sint valabile axele mediane ale punctelor de sprijin la lundatii./ Acopens aSGutlt anumite zOlle Si in anumlte scopun pentru 2500 . Elementele constructive si dotarile normate in sensu I capacitalii de a ii com­ puse pot Ii schimbate intre ele. capriori.. acoperisuri cu tabla ondulata. Dimensiunea de sislem engleza $i americana. placile de constructie executate pe masini americane sint late de 1. pene.00 m.25.--'~---~- -I Acooensun de carton oentru Z5%r adaposllr:. in raport cu necesilatile practice sint stabilite urmatoarele pante de acoperis: 1:20 pentru invelitori din carton fa constructii de otel si beton armat Si acoperisurr din rumbeton.". Pe baza distantelor dintre axe norm ate pot Ii unificate distanlele dintre rea­ zemele macaralelor mobile. Multiplii aceste.rn Crll -~..00 m. Exemple ~ Bal.j 10D % I Panta pentru tlgle·so!z 51 toal€ celelalle tlPUrJ de tlgle de acopens ~~ .. placile din fibre dure elc Dar $i placile de piatra ponce germane penlru acoperisuri au drmensiunea normata de 2 x 1.0 m etc. De aceea. Dlmensionarea se rapor­ teaza permanent. lerestrele. uSi.25 m. 40.romane .00 m. in acest scop. cu exceptia executiilor speciale ca aco­ peririle din pinze subtiri si acoperisuri CU sed-uri etc.. in fond 125 este numarul favorit dlntre NS..I eu funetiunea de adtlpostire mensiuni de baza anumite pentru dlvizarea in axe creeaza premisele penlru normarea dimensional a supraordonata a elementelor constructive individua­ Ie si pentru capacitatea acestora de a Ii compuse.---~'2 .25 m a fost normata in anul 1942 cu pantele de acoperis corespunzatoa­ re ~ Intre timp au lost executate mii de cladiri tip pe baza acestui sistem Explieatii Unificarea ritmica din domeniul conslrucliilor industriale Si al celor cu tuncliu­ nea de adapostire porneste de la tipuri care au evoluat treptat.. cu cele 4 picioare engleze = 1.5 10 I ~na. terestre.5 em = lungimea pasului unui adult ~ pag.219 m aproape de 1. Bal.. 1 .. Seria de dimensiuni ce rezulta din 1. / I _'3115 . II • I I' I 2.~0 = 1.V eaSEl veche daneza in stste~ Fachwerk cu dlstanta dlnlre axe(e StilPllor de 1 Gefach ® Panta acopensulul h treptizare ega'3 coreS::lunzatoare tipurilor de jnvellton 62 . de lemn ------+. fod--___t_ . trebuie luate in considerare rosturile.25 m. 31. usile Si dimensiunile covoarelor erau stabilite in lunctie de aceasta dimensiune de baza ceea ce a simplificat. pereli.25 m sau un multiplu al acesteia.25 m..00 m (62.. in cazul blocurilor de constructre. mijlocul peretilor etc. fod--+-­ ~Dn5D • 00---------- 2_500 ~ "I Acop.75: 6. pot Ii executate pe scara larga Sl utilizate in scopurr diverse..__ 1 - A~~ 1 . Industriale .1. 15. Distanla dintre axele peretilor se dimensiona in ken-i intregi sau in jumatati de ken. f~.. ~od~ .1 _ . din placi) po~ilizata si valoarea de 2. 60.1.. 100. cu tigla de otel zincal pe sipcl sau pin­ ze subtiri. . Dimensiunea de baza era ken-ul Astlel rezulta dimensiuni intermediare de 1.25: 8. inainte de Introducerea metrulur. /1'\0-~ '\ 26.50 m.00 m. Stabilirea unei di­ Distante intre axe unltare pentru eonstruetii de ateliere.00 m. a placilor de beton armat etc.~ conslr.5 em si Gefach-ul cu 1.5 m.... in tarile care au adoptat conventia dimensiunilor metrice.. Pe cit posibil insa trebuie evitata utilizarea acestei jumatati de dimensiune peste valoarea de 10m. eel mai ades pentru cele din panouri de lemn. de costuri si de limp.. Productla in serie.818 m. Dimensiunea dintre axe Ie stilpilor era de cele mai multe ori de 1 Gefach = 2 coti = 4 picioare ~ G). lerestre continue. se traduce in sistem metric cu 31 1 em. 1: 12.. Determinant era piciorul pru­ sac care era eel mai raspindrt si care corespundea celui renan si celui danez. renan.. Distantele dintre axe prezentate influenteaza componentele constructive in­ divlduale: reazeme. in zonele constructiilor in sis­ tem Fachwerk s-a dezvoltat un sistem similar. Firmele private de con­ /4 structie preluasera aceeasi dimensiune de sistem de 1.00 m.50 m. 25.. In Germania.1. distanta dintre axele grinzilor este in prezent eel mai ades de 125/2 ~ 62. ----· --.a genereaza dis­ tante dintre axe de 5. . elementele portante. Distante1e dintre axe a) Generalittlti Cel mai ades constructiile industriale si cele cu functiunea de adaposti­ re sint subimpartite in plan dupa distante intre axe dispuse rectangular Ca Irnie dimensionala a acestor axe este valabila intotdeauna axa de sis­ tem statica a constructiei in cauza.

~Q nemodulate. ® Zona nemodulata Hm Elemente constructive @ 10 r=lj~tl:l in pozilie medlana. racordale transversal. CD . '2 12 T 12M I 114M ~h 42M = ~ = 1875 em 16 ' ~ b = m = 26 ' 2 cm 16 Lung. raportare la ax~ y ® de coordonare (dreapla de intersec\ie a dou~ planuri) Dreapt~ ~t ® suprapus --- ® (intersectia a trei planuri) Puncl de coordonare Sislem de coordonalB partial. StipulArl geometrlce Prin sistemul de coordonare constructiile $i elementele constructive sint coordonate $i pozitia ~i dimensiunile acestora sint slabilite. Aceasta situa\ie se nume$te raportare la granite ~ (J) ~ @. Normativul referitor la modulare contine indicatii re­ feritoare la un sistem de proiectare $i de constructie bazat pe un sis­ tem de coordonare utilizat ca sprijin in proiectarea si execu\ia din do­ meniul construc\iilor. ~ (J) ~ @ Raporlare la axA • CD \.. -. 8) Plan de coordonare Sislemul de coordonare I~ t7" 'Raportarel la granite ­ 1.. De regula. Un sistem de coordonare este intotdeauna spe­ cific in raport cu obiectul in cauza. [IJ Prin DIN 1B 000 conven\iile internationale privind proiectarea si exe­ cu\ia construc\iilor precum s.) Raportare la granite. Premiza este ca dimensiunea elementului constructiv din zona nemodulata sa fie cunoscuta in momentul in care sa elabo­ reaza sistemul de coordonare pentru ca zona nemodulata nu poate fi dimensionata decit cu 0 dimensiune precisa... ferestre. Astlel un element constructiv este definit intr-o dimen· siune prin extinderea sa adica este definit dimensional si ca pozitie. Alte posibilitati de integrare a elementelor conslructive nemodulate sint asa numitele pozi1ii mediane $i pozi\la marginala in zone modu­ late~@-@. ~ ® A rezultat ca elementele individuale nu trebuie sa fie modulate (de ex.).NORMATIVUL MODULAR" DIN 18000 -.!..----gu~l~rJ Cafenea/ I 31° .. @ Relalia dintre raportarea la axa Si zona de malerial modulat Un sistem de coordonare poate fi structurat in sisteme par\iale desti­ nate diferitelor grupe de elemente constructive (de ex.. proiectarea $i executia de componenle constructive $i semi-prefabricate sint integrate in Sistemul de Norme German.'\ zona nemodulata care separa complet sistemul de coordonate in doua sis­ teme par1iale.) ~@ Pentru elementele constructive nemodulate care traverseaza pe 0 di­ rectie sau alta intreaga cladire poate Ii introdusa 0 a$a-numit. distantele dintre acestea reprezinta dimensiunile de co or­ donare.8 s-au ales 16 contralrepte Panta: Casa ChIO$C . Elemente constructive in pOlltie marglnala.. structura por­ tanta. Un sistem de coordonare este compus din planuri dispuse relativ rec­ tangular. 12M . @ 11 1=tlltl:) . rampa: 16' 26 = 416cm s-a ales 420 = 42 M Treapta' . 3~M I I 0 .. elemente de inchidere etc.. 2 48M­ ~ 6 4 M -~ 30 1 1 '" "A?' 2 -Per­ -4­ sanal I Buc~· l~rje 1 [we F weB' ~ poz 12 De· '2 33M 15 36 M 1 I inal\imea de nivel: 30 M = 300:19 = 15. ~ -@. Astlel elementul constructiv este de­ finit intr-o singura dimensiune in raport cu axa $i deci.J­ . Elemenle constructive in sistemul de coordonare ~@ f'3\ Spaliul de coordonare ~ (delinit de sase planuri) ':::.. De aceea in normativ sint stabilite aspecte geometrice $i dimensionale. elementele constructive sint dispuse intr-o singura dimen­ siune intre doua planuri coordonaloare astlel inci! sa umple dimensi­ unea de coordonare inclusiv cu partea aferenta rosturilor si in raport cu tolerantele.'\. rII ' I I I ' /' /' / / ' / ' ~ /Y /' /' /" /' /. in raport cu proiectarea acestea pot fi diferite pa cele trei direclii in spaliu. elemente de fatada sau de comparti­ mentare etc. in alte cazuri poate fi avantajos ca un element constructiv sa nu fie dispus intre doua planuri ci astlel inci! axa sa mediana sa fie supra­ pusa cu un plan de coordonare.. De aici sint derivate dimensiunile nominale ale elementelor constructive precum $i dimensiunile de rosturi $i de racorduri.@. u$i etc. racordate transversal. II @ Ante'proiect bulet pe autostrad~ @ scara prelabricala din belon armal (rost presupus 1 cm) 63 .) ci numai elementele constructive rezultate din acestea (rampe de scari. nemodulate. numai ca pozi\ie. lrepte. deocamdat. @. Termenul "corelare" arata ca normativul referitor la modulare se re­ lera la norme dimensionale $i la coordonarea spa\iala a elementelor constructive.

plese de adaptare si multiplu 30 racorduri suprapuse.1M Unita(ile normativului releritor la modulare sint modulul de baza 6M = 600 mm multiplu 30.4.' ~----. 50 mm 5i 75 mm pentru de ex. n. electrotehnica..11 22.. 34 '. multiplu 16.:n. --"> G) Sistemul de coordonare la aplicarea practica. . = ~ E::::::I:o ?~ M 22 M i3~' 1'22' ::n:r~'s6: 8 ' .te Combmarea dlmenSlunlior de elemenle constructive fara dlvizor comun Un~~". .0. te I = 25 mm.:4S==::lj 49 50 52 Masura In vederee.tufi gaze-apa ~ ~nstr\)mer.IS-I)=44 ArmE. .J 0 la' ! ~41E~~'~ii ~ C. ! '0' L.~::tI~~I::. orizontal: M = 100 mm CONFORM DIN 18000 serie -12M NORMATIV REFERITOR LA MODULAREA iN CONSTRUCT" Multlmodul: nellmitate..unea mln'ma ce trebule l-:l1..f·t~ . transportunle) pot Ii legate intre ele --"> ® Vezi Sl r. con­ strucliile.' A. Mill ce transport Unltall delncarcare ® I Traseu pollgonal modulat TranSlJorturl I ® Exemplu pentru unele legaturi intre domenide tehnrce prln normele relentoare (a modu[are 64 . Limitarea a rezultat din motive lunclionale.~~. dreptunghi. mxM ser. . pentagon si injumatalirile acestora) pot Ii proiectate 5i asa-numitele constructii .~~ln~:.:.I~PD' 10:.... tractii continue) pot Ii ordonate intr. 6M si 3M (Extrase) seria multip 20.ic--. M = 100 mm 5i multimodulele 3M = 300 mm. ~ 0 Fi!f==J~ ! . ~ 0.® Prin normele releritoare la modulare domeniile tehnlce interdepen­ dente din punct de vedere geometric si dimensional (de ex. "= n.~.D . in continuare exista dimensiuni de completare nemoduJate norma­ seria -1 M 5. 5~ atinsa 51 de la care Intervme a S8­ Dlmens. 6. Din acestea se lormeaza multipli limltati ai serlei 1200 mm seriile 12M si de numere predilecte.7u U\l.: ~~! I : 6 ~.I.2.. 3=.Jotunde'· .'1l I ~ 22 . . ..) M eM: ~ (:i~~W/%%%'?ii . 27r . f S8 53 N Grit = la-1) Ib)­ ( . l"'-" ' C::JnstructIa unel margin I de acoperlS curbale dln pollgoane regulate (plan de s:tuatle) I~~ . triunghi..£ nM::o Cu ajutorul regulilor combinatorii pot Ii ordonate intr.6 . predilecte: nelimitate. / f! r~.12 3M=300mm seria .~ ' . M II:~::.n =­ n~) m M ~" 4 In M ® Exemplu de apllcare acopens in panta Masura 'In veoerea campletarll pe vertlcale 1"~~:~I. nxmxM seria 3M --">G) n = 1.. Din acestea se lormeaza cu predileclie di­ 6M mensiunile de coordonare . Pltagora) sau a di­ vizarii in lactori (de ex. : : : 'M .D [0.• 461~ ~ is"'. II 2~gt'''' 1341 39 1 . ! i '~: :~ ~ S~ 57 111'01 Ii! ~ ® ® Apllcarea rotatlei cu 45.~'~'~~ ~O Ii 37 i :: • : i Ii ~-i-+ 9 9? 9Q9 1 . hiD 10 ! I.3...-~co" I.un sistem de co­ ardon are modulat 51 elemente constructive de dimensiunl dilerite.S. 322"~ ~ 1--. ."'. un sistem de coordonare modulat si elemente constructive care nu sint rec­ tangulare. := ell MIn.~~ 0. constructive 5i economice. : I I ~ : 9 : ? t: I: 9 Q I 0 [Qj 1 :~ for=' ~~~~~~ ~ ~j~~. n ..I~'=~ I.39t" ~. 6M = 600 mm 5i vertical: 12M = 12M = 1200 mm.: ~ DIN 30798. --"> 0 + @ Cu aJutorul constructiei de poligoane (de ex.~J\. --">@ Cu ajutorul calculului grupelor de numere (de ex.I! - jl['['n' flo -/ .29=-:='it b = 1 ~29. " ~ I " Aparatura de Imllere pI ~masuralorr V ~ r '--. Nr. I:..LJ-l.'=112-1.%. / ' Cladlf r. cOmplelcHl1 pe o'izontale O °IJ'. ~\! \~~'i". no M::o In~--nl..~-Lr-! rle continua calculeaza cu numarui crrtlC (N Crill. nM 4 r. II • I I" I Modul de baza: Limitare: SISTEM COORDONATE + DIMENSIUNI COORD.cu aJutorul a 12M in plan ® 12M·5M NC'. ~ 36 ~-~ ! !6S··j : 63 90: Ii.dimensiuni orientative teoretice. 41 .:~: M e.6. ) ' Mobliler Dlso de InIIlere/ m o ~! < '~~ <o "<l l=-:i /"t-~\ <6)'. M liM II ~ e~ ~:%?Jkq.:. m = 3.

0!1 Prelungirea ~ suprale\el taluzulul '" % I Y Muc~II:-."-. due de cele mai multe ori la daune ireparabile din punct de vedere tehnic Si economic.. conf.'._ Prima faza de / l I . Urmarea esle defor­ marea Si daunele (prin crapaluri) la construc\ia superioara.4030.6-i .1\i1 Ciadlrea exislenlA Suprala\a leranulul Supraf. . r1 ! Prima laza de conslruclie I urm~loaraa 1e 1de constructtala ~. neprescurtate).2. Cercetarea probelor de sol cu privire fa compozi\ia granulelor.. in masura in care exista experienle locale suficiente referitoare la natura.. consistenla. Norma de baza pentru terenul fundaliei Si problemele fundaliei: DIN 1054.05 -.4123.5 ~..0. a solulu.:. con\inutul de apa.5 fundatie conform DIN 4124 be~~e~ a~mal) I.@. laluzale '" T ~~:~~'-:!! . Adincimile fundalieil de sapare. Y Apa freatica r--. bermA nu mal adinct deci1 MS de Ie podeau8 lubsolulul d\ . .J-------HW Cladirea dupa finalizarea subzidirii r. masele de sapare. Nivelul apei freatice: introducerea \evilor de sondare in foraje Si masu­ rarea regulala (varia\iile nivelului). indicii terenului de fundalie penlru proieclul $i execulia fundaliei: imaginile straturilor DIN 4023 cu succesiunea mate­ rialului Si a straturilor. cladire Si informalii. starea apei freatice.:::..i Subzidirea (zl.u~nd. Fara dovada de calcul a stabilila\ii nu lrebuie sa fie depasite urmatoa­ rele unghiuri ale taluzului: a) b) c) la soluri necoezive sau soluri moi coezive la solu\ii rigide sau semicoezive la roca i'J '. £ . 0 o -I----.-. daca este posibil cu asistenla unui expert pentru terenuri de fun­ da\ie prin cercetarea straturilor =sapare (manualaJcu excavator).4022. asa incil corpul funda\iei se scufunda in soi/leren sau se deplaseaza lateral. Rezultatele cercetarilor/expertiza lerenului de fundalie (trebuie sa fie aduse la cunostinla executantului conslruc\iei.""11 0 .J.I. J.::V C'~direa existenta fj\ Asigurarea constructlilor existente invecinate Cladiraa Suprafa. Urmarea este 0 cedare totala a fundalieL Tasarea prin comprimare a terenului de fundaiie sub fundalii in urma sarcinii fundaliei si/sau sarcinilor aparute in jur. Formarea Si asigurarea marginilor gropii de funda\ie DIN 4124.. norma ofera pentru cazurile uzuale principiale pen­ tru dimensionarea fundaliilor in suprafala (fundalii izolale. 1ul solbl ionf. ~':·H=.'/ ® ® Fundalia in secliune - ~ T r].. in cazullip­ sei unor astlel de experienle: cercelarea din timp a terenului de fun­ daiie.ci • Apa fraalica da' b fon sau " 1:0. . dependente ca numar Si adincime de topografie.ronSlrUClie I ".. Descrierea solului 1 rocii DIN 4022.Suprafala solulul TERENUL DE FliNDATIE y FUNDATJI..re cel pUlln 0 16mm sau 10 mm x 30 mm '\.@ MI funda ie L1mita de sa-pare a solului prevalula~ I'~=== -. cercetare..6 1 Grinds de cap eel pu~ln '. ~ Prrma laza de ® Plan- G) (j) 7 conslruc\ie Plan-® /i /i /i = 45" = 60° = 80' I. ."" I cm1l16cm .0. rezisten\a la forfecare.05 ~. fora­ je ( cu sapa 1 rolative I cu caroliera) cu coleclarea probelor (DIN 4020/4021) Si sondaje: DIN 4094.1'0 Lemnul suport eel PUll" 16 "0.rea in secliune - ..uO '.~ 0. H "L.1.• Subzid. Suspend are (rac) Bo 'dura din ---lem n II ~i II ® Sant asigural parlial bordur~ din lemn @ Construc\ia verlical<'\ <l bordunlor Din lemn 65 . lip placa) Si pentru fundaliile de adincime (fundalii pe piloli). greutatea specifica... extinderea.0~ ® M~suri de execu\le \. .<:~ ". Fundul gropH de fundatle CD Taluzul gropii cu berm~ pI. . depozitarea Si grosimea straturilor solului in zo­ na de construc\ie. Execulia gropli de r.4124.::nl. ~ lunda Ie ... capa­ citatea de comprimare..I--~.\IT N j -.a lerenulul' Limita de sapar.n Supra~\a lerenulul limita de stipare a -yo Apa 'reallca :0". Daunele funda\iei iau ~astere prin dislocarea laterala a solului prin sar­ cina fundaliei.a. GROPI DE FUNDATJE..-pulln 12 cmx16cm ---li-""" II I I ® Sant cu ~i ~Rlgldllar e '-Fier de su spend.: ..::. asezare Si de densitate. precum $i ale comportamentului fundaliei alese. coleclarea p~~ilor cara alunec~ Slilpul cofrajulul chfb~:r~!'I=rrn... ~ANTURI DIN 1054. apreciere Aprecierile gre$ite ale terenului de funda\ie $i ale pinzei de apa frea­ tica.'0. Sondajele asigura prin adincimea de investigare 0 prospeclare conti­ nua de slabilitale. continue. permeabilitatea. ~1 Cercetarea probe lor apei freatice cu privire la agresivitatea in raport cu betonul DIN 4030...' . clasificarea penlru lucrarile de te­ rasamenl DIN 18300.f'-. 16 em (dacil eSlen~eYr) II II II ® Sanl cu margin.IPB 100 Lemnul c entur" cel ". .4125 -+ [IJ BermA Investigare..

fiecare asigurata prin anco­ rare in pamint.GROAPA DE FUNDATIE Ancorarec in pamint .. In cazul unor cantitati mal mari de apa pe fundul gropii.Ylllnrr Cazul uzuai I Madlf ngld!Z I + ----I .. =: /e .I Bazlnul pomper Fara asigurarea pere teiui .4..3tlmea Ilbera a santu)Ui Latlmea hbera pentru santJnle fE-ua spa\lUl de lucru circulabil \-'reSl'. spri­ jinire prin zabrele umplute eu belon ~ @.1" .. dreptunghlular AdinCllllea flormata de m01laJ Cladrrea 5e inclina L. este necesara o scadere a nivelului apel freatlce ~ @. DIN 4124.. scal1ui GEe­ iucru 51 asigurarea perelE:'iJ ..perlGOI de acC'­ unghlul talUZUIUI dupa felur parn'lnlulUI "/ / ® dentare Epuismentul deschlS @ Santur!le canalului t sChelaJ lirulul il II Fir Cu ~p\LfnD 'I Pompa scufJn­ dala 50 ® 66 Sltuatia aoei freatlce 51 mlcsorarea nlvelulul apei freatlce @ Groapa de furdalle CU 5patiul dE lucru Sl taluz Groapa dE:: jur<lJatH~ C-\.·0. ® Asrgurarea peretilor cu dulapi din lemn asezat.. Aiullecarea dt: teren - in m pina la 0. perele din palplanse de otel ~ @. Beton toreretat la taluz ~ (1). =. in cazul epuismentulUi deschls este pompata apa in mod eontlnuu din adinciturile fundului gropii de fun­ datie sau din sant sl drenaJe ~.-.J 0 . l?ANTURI.80 p·In::l. De asemenea sl santurile necesita 0 asigurare. ta­ luzare sau sprijinlTe ~ Drept adlneimea uzuala este conside­ rata distanta intre suprafata tere­ nulul Sl marginea infeTioara a ca­ nalului sau conductei G) Betonul torcretalla talu..85 .lor cu lemn rotund ® t::xecutla. verllcala cu sC'lndun de ca­ nal dIn lemr.. la 1 40 peste i -'!O I:' 60 + :~ ..e de aIel ·' lB . 040 '-0:-.70 0 70 /={/~O. Apa frealica scade cu 0 dis­ tanta de siguranta de 50 cm sub fun­ dul gropli de fundatle. ® SpriJlnlre pnn zabrele umplute cu belon © Perele din palplan.'+ 1..I.IT 0.40 peste 0. eeea ce pune in pericol capacitatea portanta a terenului de fundatle. FUNDATII Pentru evitarea patrunderii laterale a apei ajuta 0 sprijinire a malulUi..00 @ Latlm' Ilbere mimme pentru santurl CU 5patlul de lucru Clrculabil DIN 4 ~ 2~ Tub cana' / . @. SPRIJINE./ Sant nes.mea Dlame:rul ex! crescula a paminlulLJ al conduclel respectlv all11el leVl1 .40 plna la 0../ /=.1 ® @ ASlgurarea peret.80 peste 0.

dea suprafata apei.-­ .-:" .80° Capra de vlzare . transparent. Nlvela cu lub de cauciuc umplul cu apa.. de exemplu in dilerite eamere.ea in gToapa de lundatie ® Schela de slori de trasare in asa lei esle trasala c1adirea ~ @ Stabilirea unghiului drepl dupa PHagora Hivela cu bula de aer Scindura de lernn Lera a la/uzulul ® Cruci de vizare ® /~~~:I Clad~:>--_ Capra de coil . .-~ Mira de regula 3 rn lung i­ me.--­ -.CD Groapa de fundatie prevazula esle marcata cu laru$i din lemn -+ 8).1 • .-. Dupa veri!i­ care ambii cilindri de masurare se lin unullinga -a/lul $i pol fi efeclu­ ate transmiterile de cole inlre puncle cu a exaclitale la mm.'\ nu a fosl masural.® Unghiullaluzului esle dependenl de slruelura lerenului.-----y­ ----­ Groapa de lunda lie penlru cladirea proleclala Parter-MS ­ .18300..­ .® care reprezinla dimensiunile exlerioa­ re ale c1adirii.Dupa scoalerea pa­ mintului din groapa sin! intinse. . la ale carui capete sinl cilindrii din stiela cu 0 grada­ lie in mm. Cladi­ rea esle apoi inclusa in planul de situa\ie oficial-..®. Tlpurl de paminl cu 0 desprlndere diflcllA Plalra cu (J desprlndere u~oara ~I dlficlla \iJ fA\. Cotele intermediare S8 mbsoan1 cu sanda gradal3 ® --- ® Mira de nivelmenl Nachbargebaude Instrumenl de nlvelmenl . Spaliul de lucru ~ 50 em -+ 0. 60 0 . Dupa obtinerea aUlorizaliei de constructie cladirea esle Irasala pe teren -. chiar $i fara legalura vizuala. La intersectii sinl stabilite cu ajutorul lirului cu plumb collurile exlerioare ale cia­ dirii-+ @. este direc\ionata orizon­ lal $i sprijinila la capatul tiber. Orien­ tarea se face in raport cu dimen­ siunile din zona. care se tin in pozitle verticala prin care se poate ve­ . De asemenea lrebuie sa fie ma­ surala $i inaltimea -+ (2). Cladirea proiectala Spatiul de lucru • .. :. Groapa de lundalie cradirli (sfoara de Alinlerea mal lunga a --'-o-~-" allnlarnent sus) Schela de slorl de trasare Mira la hotarul lerenulul Alinierea mal scurta a cladiril (sloara de alinfarnenl jos) 4m ® Cladi.. de regula 0 $ina din lemn sau aluminiu cu 0 lungime de 3 m cu nivela cu bula de aer ata$atii.0.- Punct de vlzare Pune' de vtzare Slrada CD Plan de situalie olicial Planul de stualie olicial cu cladirea desenala ® Cladirea proiectala Irasata pe leren W///.CD -@ Compo­ nenla cea mai importanla a cere­ rii penlru auloriza\ia conslructiei..18303 in cazul in care lerenul inc.CD .. _. Colele intermediare din leren sin! citile cu sonda gradala. Mira de nivel­ ment-+ @. plecind de la caprele de colt.-' -Y< - ". cu 0 lungime de 20-30 m.­ . sforile de aliniamenl -. ~~ Lrraluz Tlpul Unghlul tsluzului Tlpurl de pAmint u~or de desprins } 400 Tipurl de pamint cu 0 desprlndere medle p~mintulul N':'" _ _ ' ..- (2) Mflsurarea inallimjlor pentru clfldire 67 . elastic.~ ~~­ -­ . Cu cil esle paminlul mai nisipos cu alit mai redus -+ 0. alunci lrebuie an­ gajal un inginer lopograf.Cladlrea proleclata Veclnul GROAPA DE FUNDAnE TRASAREA cLAOlR1I DIN 18196.. Groapa de fundalie lrebuie sa fie mai mare decil c1adirea.

compactare pe a raza de 2. ::n::1iJl. a.i'5\ Fundat18 tesita d'.3.20 0. Dupa expertiza terenului (daca este posibi/a din punct de vedere al legisla\iei edilitare si in domeniul constructiilor) sa vor amplasa c1adirile. tipul fundatiei: fundatie izolata ~ 0. Terenul este umplut ulterior. b) Pilotii de compactare. Distribuitia sar­ cmilor pe 0 suprafata mal mare.80 m. nu este exaeta. ~ Pilo!. fe).: d. la beton = 60°. Pentru preluarea forielor de intindere ele primesc a armatura ~ @ -@. dopurile sint umplute ulterior cu adaosu­ ri de diferite granulatii fara lianti.n belon nearma1@6Fundatl8simai lata dlnt~-o placa ae beton armata cu otel 68 . Fundatie pe ver­ sant. Fundatii neseparate ® Fundatie-placa armata cu ate! de constructie . FundaHi separa· b. Placi consolidate cu grinzi ~ yC. Consolidare sub sl1lpi 3Executlalundatieilarostundese-@4Sectiunile placilor tundafiel @ parare sau dllatare Fundatte tip bancheta. Fundatia proteJata la inghet DIN 1054 > 0. Conform Kbgler-Scheiding ~ deslasura­ rea linijlor de presiune egala (izoba­ 0-0' ~ I I:D Fundatiile late preduc tensiuni suplimentare mai mari declt fun­ daHile inguste la aC88a$i presiu­ ne pe fundul gropii. formeaza aproape un cere. in functie de tipul construc\iei terenul trebuie sa fie apreciat ca teren de funda\ie (fundatie) sau material de constructie (terasament).) De asemenea se va stabili tipul cladirii. Fundaliile din zidarie sint mai rare din cauza cheltuielilor mai mario Fundatiile din be­ ton nearmat sint folosite la suprafete mai mici si sint funda\ii obisnuite pentru constructii supraterane mai mici . 10 Aprecierea provenila din practica ·' II " conform carera preslunea S8 exerCIta sub 45°. imbunatalirea capacita\ii portante a terenului de fundalie. la con­ structii ingineresti 1. Executia fun­ datiilor la rosturile de dilatare si spre constructiile existente sau la margini ~ ©. Executie cu placa de talpa separata d. Sectiunile placilor funda\iei ~ @ la a capacitate portanta mica a terenului de fundatie. imbunatatirea este dependenta de granulalia si asezarea initiala. fundatie-placa ~ ®.5m r---< LUCRARI DE TERASAMENT $1 FUNDATIE DIN 1054.e t- ~ L~ q :77///////7//J a. Injectarea chimicalelor (solutie de acid silicic. a) procedura de compactare prin vibrare si presare cu utilaj de vi­ brare (Vibrator).0-1.la inallimea.3-3 m. c) intarirea si compactarea pamintului. L batul. CD Fundalii izolate pentru cladrri usoa­ fe tara subsol ® Fundatille continue sinl loios\te cel mai des. cafe este realizata $i sedrmen­ tata in straturi de 15 em.tre­ buie sa depaseasca la zidarie <l:= 45°.1055. din belon I Pilo!. Fundatie linga 0 constructie existenta j~~ -'. Fundatiile din beton arm at sint folosite la iesiri mai mari in consola si la a presiune mai mare asupra solului. .Om ~ 0. Distributia presiunii in cadrul funda\iei nu. intarire imediata si de durata. simpla dm belon slab @ Funda~le larglta cu trepte din beton nearmat \J. greutatea si adincimea sapaturilor. La betonul armat se economiseste in raport cu cel compac­ tat . Fundalie pe umplu prafetelor influenlale de fundatiL Importanf In cazul constructiilor noi dispuse IJnga construe­ tii vechi. (evitarea mlas­ tinilor etc. distanta punctelor de vibrare circa 1. poate fi utilizata numai la un teren cu un continut de cuart (pietris.5 m. monolit tfc)\ Ra~er de piloli $i fundalie cu che­ ~ so~ adlnclme 'l! c.:!) f. fundatie continua ~ @. Compactarea cu ciment: nu poate fi folosita la paminturi coezive si ne­ compatibile cu cimentul. Placa grosime constanta b. 4014 ~ I:D Cercetarile tehnice de construc\ii ale terenului trebuie sa asigure date pentru proiectarea si executia economica si ireprosabila din punct de vedere tehnic a c/adirilor. c10rura de calciu). in cawl unui strat portant de pamint aflat abia la a adincime mare: fundatie pe pilo\i ~ @. nisip si alte pietre afinate). Pericolul de tasare cu producerea fisurilor du­ ce la suprapunerea suo de ® tura de lanisip1.80 ® pina m inaltlme. Linjjle de dis­ tributle a preslunii­ unghiul de inclinare al terenului de tun­ dalle. daca nu este suficienta a fundatie izolata sau continua.5 mm.

monolili Pilnle penlru Intra­ Furca de baluti. Adincimi minime pentru farajele canslructiilar canfarm DIN 1054 Straturile cu a capacitate portanla mai redusa sint compactate prin balerea pilotilor. liberi la capatul superior Si sint de aceea solicitati la flambaj. pnma parte) sau introdu~i in gaurile forate pregatite. introdusi prin mijloace hidraulice..1055. extinderea. Felul transmiterii A "'1. presiunea la virf sau prin frecarea pe manta ~i pre­ l A'" 1. Felul introducerii in pamin!: piloti batuti. Materiale de constructie: lemn.slantele necesare ale plialilar pentru pilati bAtuti (canfarm DIN 4026) prin frecarea pe manta. . Valorile mentionale nu sinl valabile pentru peretii din palplan~e ~i cei din piloti forati portanti. Pilotii solicitati la incovoiere. de teava presala ~i vibra\i.: . . ' ® o ® Fundatia pe piloti. care sint monlali din piese fabricale la fata locului ~i prefabricate. Ej--r'"'' aJ b) cl d) oj ® Pilat farat din betan camprimal (sistemul Bechtel) 69 . pe baza rezultalelor de batere. dar ~ 6. care sin! introdu~i prin mijloace hidraulice. piloti hidrau­ I~m ~.~2d'F'. beton. ' i' . la care este transmisa sar­ cina pilotului in principal prin presiunea virfului asupra terenului de constructie.5'l ~6m ~6m fortei depinde de terenul de fundatie ~i constitutia pilotilor. ': . piloti presati. penlru piloti batuti ~ 8).·.'d. respectiv in slarea finala la locul de utilizare ~i sint ~. trodu~i . • e e -e­ Felul solicitarii: piloti solicitati axial. care sint presati. piloti care comprima. asupra terenului portanl de fundatie. Presiunea ad­ Distanlele necesare ale pilalilar pentru pilati forali (conlorm DIN 4014. care sint ' . Pilotii elicoidali sinl in~urubati. Pilolii monolili._:~1_:_'_: baluti. Pozitia pilotilor in pamint: piloti de baza care stau in pamint pe inlreaga lungime. beton armat ~i be­ ton precomprima!. Aiei nu este esentiala frecarea pe manta. .0 B sau 2 x diametrul pilotului. plu piiOli forati mari solieilati orizonta!. . Adineimea ne­ cesara a terenului portant de fundatie sub pilotii forati ~ siste­ mul Brechlel de piloti forati din beton comprimat ~ @. piloti din ote1. '. piloli liber asezati.c\l ' 'O~ f\' partiala prefabricala. care transmit sarci­ na lor pe stralurile portante mai ales prin frecarea pe manIa la peri­ metrul pilotului. ® l • .' dFi ". piloti de intindere. pamint. notiuni de baza: forta pilotului poate fi transmisa prin frecarea pe manta. al perete din palplan~ sau pere­ Ie din beton monolJl. Incaslra\l in paminl b) perele din palplanse sau belon monolil ancoralln spale c) perele din paipranS8 sau belon monolit integral in clMire d) conslruCl. suplimenlar prin frecarea pe manta.e belonatA ra un pelele din groapa de lundal18 ~gE el zld de greulale f) z'd de spnjin C\J S9Cliune In lor­ mAde L CD Canstruetii dimensianale de regulA la a presiune aetivA a pAminlului (confarm DIN 1055. prima parte) misa la virf este majorata simtitor prin largirea talpii anumitor piloti monoliti.. '. a~ezarea ~i grosimea slra­ turilor de paminl prin foraje de prospectare ~i sondaje. :": .. del erminanta esla adinclmea de larare maximA lizata prin virful pilotului. care sint soli­ eC!'3d~1 m+C1 eitati la intindere ~i care transmit forta pilotului asupra paminlului D. care sint in­ :f}"~ •• :: baluti inintr-o gaura forala. Felul de lransmilere a'sareinii: piloti de frecare.' . in cazul fundatiilor pe piloli lrebuie sa fie calculate adincimile forajelor la suprafata virfului pilotului ~ 0· Adincimile de prospec­ tare dupa procedeul de dimensionare pOl fi red use cu 1/3 ( adinci­ me = 1. compozitia.LUCRARI DE TERASAMENT ~I FUNDATIE DIN 1054. piloti forati. presare.. : :' .4014 -+ [IJ De regula pentru constructii dimensionate penlru presiunea activa a pamintului DIN 1055 -+ CD pentru incarcarea admisa trebuie sa fie slabilite tipul. vibrare. Iici. ducerea belanulul Introducere Pilotii de fundatie partial prefabri· cati ~i partial monolil.5. Pilotii de presiune la virf. Fundatie pe piloti plutitori: virfurile pilotilor nu ating lerenul portan!. la Inel din Piese de procedeu de foraj prin verifica­ caucluc etansare rea straturilor de pamint forale. care sint fabri­ cati inlr-un spatiu gal realizat in paminl ca piloti forati. care stau pe pamint numai cu capatul inferior.. in~urubali Adincimea necesara a lerenului partant de eanstruc\ie sub pilalii farali (can farm DIN 4014. J.1 . Piloti lungi. Pilotii monoliti au avanlajul ca lungimea lor poate fi stabilita Belon abia in limpul construcliei. de exem­ .1 siunea la virf.d'" '/AV/h1tC/W'/"'~"'A~Y/ la virf ~i frecarea pe manta. Pilolii comprimati sint solicitati la compresi­ une ~i transmit sarcinile asupra lerenului de fundalie prin presiunea . inlatura sau destind pamintu!. . in masura in care experientele locale nu sint sulieiente (distanta lorajelor ~ 25 m). Fundatie pe piloti verticali: transmiterea sarcinii asupra terenului portant este rea­ . Ace~tia sinl continui. partea a 2-a). Se diferentiaza intre e' " . lj I ~.0 m) Distantele pilotilor necesari pentru pilotii de loraj ~ @. Fabricarea ~i montajul: Piloli prefabricati sinl livrati cu a lungime .

--. Izolatia cladlrllor fara subsol cu ce­ rinte mlnlme de u1ilizare a spatiilor podeaua :a nlveJu! suprafetei tere nului i Aparitla Solicitarea izo!a\iei Felu\ lzolatiei apei ca Umldltatea pamintulu( Precipitati\ lmpotriva Efectul capilar la corpurile verticale de constructl8 Podeaua I I portanlil MS pardosealil MS pardosealil Banere Impotriva umidltatli pamintului ~ Apa menajera Spaliul cu aer MS teren Apa de inliltratie (fara presiunej la suprafetele indinate ale corpuri\m Izolatl~ impotnva apei de 'I Inflltratle r ® \lo\atla cladlnlor tara subsol: po­ deaua asezata mai JOS la nivelul su­ prafete! terenului inconjurator de construct Ie Apa freatlca Presiune hldrostatica Izolatie rezistenta la presiunea apei ® lzolatla cladlnlor fara subsol. La cladirile cu pereti de subsol din zidarie trebuie sa fie prevazute in peretii exteriori eel putin doua izo/atii ori­ zontale _ @. peretl din zldarie cu lundatie continua ® lzolatia cladirilor cu subsol.parter MS teren MS teren ~ MS pardo­ seata ­ subsol N.4095 -- CD CD Subsolul trebuie Izolat orizontal si vertical tata de umiditatea din sol -CD-@ ® Izolalia foal18 buna pe partea mun­ telul la terenuri inclinate.. Stral de filtrare turilor..... In cazul peretilor interiori se poate renunta la stratul superior..5.' . in functie de tipul de umplutura din spatele spatiului de lucru si de tiput izolatiei trebuie sa fie prevazute pentru suprafetele peretilor straturi de pro­ tectie ...oo. La peretii exterior." meabil p~~g~t~e ~ :­ Filtru de pietris 0­ Umplerea grapH de fundatie Izolalie Slrat de prolec­ tie din labrele Saltea de izolatie Slral de prolec­ tie ..-.. Pentru izolatiile orizontale din pereli trebuie sa fie folosite fisii din bitum pentru acoperisuri.... ?~ ~ I izola\ie Strat de tru.0.@. @.fibril ondu­ latil Placa din ment sau similar­ ci~ Strafde infiltrare Apa acu-' mulatil rea stra- de pialr.J filtrare Conductil-""""=a:... Din acest motiv se cere mai mult confort de locuit Si de microclima la subsol... pereti din beton @ lzolatia cladinlor cu subsol. fiI- SChimba~~~~~§i~~!~ ~ C! . in cazul cladirilor fara subsol trebuie sa fie pro­ tejati peretii interiori Si exteriori printr-o izolare orizontala impotriva umidita\ii . split sau pietris direct la suprafetele pere\ilor izolati..0 ~ in ziua de astazi spatiile din subsol sint folosite din ce in ce mai pu­ tin ca spatii de depozitare si mai mult ca spatii pentru activitati din timpul liber sau ca spatiu suplimentar de locuit si de munca. fisii de izolatie.IZOLAREA CONSTRUCTIILOR DIN 18195. po­ deaua cu spat1u intermedlar de ae­ ristre la pamint / / MS pardosealil .'0.e din zabrele de@3SalteadeizOla(le !f4' ~ Stral de protectle din placi. Conditia pentru aceasta este izolarea subsolului impotriva umiditatii exterioare.02 g"o.J platra Peretele de protect...J de drenaj @ 70 Drenaj Si lZolatle rf2' \J. Izola113 cladlrilor cu subsol cu cerinte minime de utillzare a spatii10r (pereli dm zldarie pe fundatil continue) ® lzolatia cladlrilor cu subsol. ~o:a. 0 izolare de 30 em deasu­ pra terenului .. Nu trebUie sa fie varsate moloz....@. CD - Izolatla cladirilor fara subsol cu cenn­ le mlnlme de uti\izare a spatiilor: um­ plutura la nrvelul izoJatl8r peretelui. @ . fisii de izo­ latie a acoperisului. pereti din zidarie cu fundatie-placa ::::i ~~P cu material per. @. de fibro­ Clment sau matenal asemanator ..teava de drenaj ~ prin pori Apa aspiratil Conducla de drenaj ---«"""-.parter MS teren MS pardosealil ..-. evacuarea apei mun\eiui prin drenaJ -®® III MS pardo­ sealil MS leren MSteren gr 1/ MS pardosealil . . fiSii de Izolatie din material plastic.

de apa in avanradier.g':q Apa tara presiune la un pllmint mai pUlin permeabil MS. ® 3. .20mm i I Tea..0°. 0 conectare cu 0 inclmatie liber.10 _.0 .P IZOLAREA CONSTRUCTIILOR DRENAJ PENTRU PROTECllA AMENAJARILOR CONSTRUCTIVE MS. • .. .15 \V Apa sub presiune la un pamint cu apa Irealica in jurulluburilor de drenaj Nisip OJ pietris granulalia 018.. control d.--..". cu respeclarea n.o~o~~~~~~ 0 .10 o 0 .Jr. .i1t~ pl~c~_~~o~~l_~L .0 2. .'C2'-='-===:z. de exemplu ~ V<leza din lubut de drenat1a umplerea completa nu lrebuie sa depaseasea v= 0.4 =-==::-= / r---.25 mls.. MS.. mai jos ~~ ~~ ~p. 632 DIN 1045 Strat de infiltrare granulalia 4116 si Slral de fiIlrare granula!ia 0/4 Pielris granulatia 8116 $i geotext.- 0. 0.l Sirat de in/iltrare ~ . do exemplu clapeta de relentie.~~J daltJ dre· !". '00..@. [D Drenajul este desecarea pi!mintului prinlr-un stral drenanl ~i tub de drenaj.®..g. I .. lub de clallre. Jnra pompeo Daca sint necesare pompe.. .50 " 0. ' '0 • £... 72. nu este posibila.L I 1/ II / Ii A / It 1'1 l~r--lL-.7JJ [J~:.O . 0 ..S 0.' 0 0.i..-­ @ Execulia $i grosim~a Slratului drenant pentru maleriale minerale de conslrucl.05 '-~ll~1 Scurgere Y --. P . 0.aecr 0. 0 Yl i/( -J1:->if 1/ ~I I) /-._---­ ~ .S Pe tavan Pietris granulalia 8/16 Si geotexlil -- -------.18195 -. "" .- Ko::o.10 . deci 0 Junclionare. la un drenaj inel.. .O:·O'.' -------. evacuarea ape. 0 ._~ O. I I i ' f--l / // I jJ-i- -l--t= I --+ I~ +- r----L . pe cit posibil." . 'E 0.. '0 . 0. Diarn"trul nominal necesar pentru tuburile de drenaj cu sectiune transversa!c1 rotunda si 0 rugOZtl<llo de functionare kb=2 mm poale Ii stabilita.. :::~:nte (de OK.0 • ~ '._----­ -... Put de anlrenare a deseurilor Piasa prefabncal8 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 .0..@ . fie asigurale prinfr·un dtspozttiv polrivtt.@. voDsea fi il eav:' 0.-=-="-=1:. printr-un drenaj a$a incH sa se for­ meze numai apa fari! presiune ._----'_.. Simb<!l TiD Sirar de filtrare Nisip GeOlextil . atunci lrebuie s:l.__ '. care evacueaza apa prin tuburi de drenaj. Drenul este notiunea colec­ liva penlru lubul de drenaj ~i slratul drenanl. Conditia pentru un drenaj elicienl esle un lIux sulic'enl al apei. I ~~I I §I 18 1/ ~~~ . panla 0..-. de constr 0. (. de control ~i clatire precum ~i din scurgere. de regula sub forma de api! freatica sau daca.$ ondulale a in lis netede ~~t ~: ~~r~re ® Put de lnfillrare pentru scurgeriJe slabe ® Elemenle de conslructie si simboluri ® Exemple pentru dimensionarea tuburilor de drenaj cu sec\iune transv8Tsala rolund:i 71 .:. prinlr-un drenaj . daca existi! apa sub presiu­ ne. :-. I f-- I ~ -- I Q I ~~~ 1 0 -.'L I !/. Se recomanda.~ 7t-f' II J. lzolahe Tubdadrena· ~::~~~~rl~:~~~~ ~ De ex. La suprafelele de pesle 2.Jj I~~ I..15 Sub pardoseala Slral de fiIlrare granula!ia 0.· velului max.20 ? • . control Si acumulare diamelrul nominal ON 1000..10 '.15 '.0.Q. indlviduale ~~<>~oJ "':·Xv. Eventual sa tie inSlalal si dispozillvul do control ~ pag. pentru evtlarea unei acumul~ri din putuJ coleclor.6 . ® ~D a~% Instalalie de drenaj la 0 clMire am­ plasat:t. La aceasta nu lrebuie sa apara innamolirea pamintului (drenaj rezjstenlla infil­ lrare). dispozitivului de control si a dis~ pozitivului de curalire.0 ..0 1. Trebuie sn fie slabilila dislanta inIre tuburile de drenaj.20 0.8 0. ~ o .0 .5 1. daca. 0 00 0 • • O. 0.2 ~Q~ ..- I -r~ ~~ -. - Il/. 0 ·..-1:.5%.0 .amelrul no· minal ON 300. Sigurania de reten\ie Irebuie sa fie accesibila si inlretinuta. I:..0 '0 CD Umidilalea pamintului la un pamint loarte permeabil DIN 4095. penlru a impiedica formarea apei cu presiune.=--. CD Amplasare/pozitie Material de construc!ie Grosimea in m --------in fata perelilor Nisip cu piehis granulatia 018.. 1 ~I'~~I II ~&) i I' '[ -fh I 1/ I V Slral de drenaJ Nisip cu pie Ins Stral riA ~pn.15 • 0. de exemplu prinlr-un put de infiHrare . Daca un drenaj esle necesar $i la perele depinde de cawI respecliv . 0 instalatie de drenaj consta din dispozitivul de drenare. 0. _ ~ ~ 0·0. Exemplu pentfU pozitionarea tubunlor de drenaj.0 f3\ ---_ . Tubul de drenaj diamelrul nominal ON 100.. 632 DIN 1045 Strat de filtrare granulalia 0/4 Si Stral de inlillrare granula!ia 4/16 PieIris granulalia 4/16 $i geotexlil o 0 • 0.MS.10 " 0.:f Elem...000 rn' trebuie proiectat un dren de suprafata.z:' I ====='-="z.1 . "_. apare umiditalea paminlului numai la un pamint foarte permeabil ­ daca apa poate fi inlaturata. lolil> De ex. Apa poale Ii inliltrata inlr·un sol cu 0 absorbtio buna de apa. r ~I -fi(~~1.'i la un pul coteclor sau un canal pentru apa de ploaie. .:. PUI de clatire.4 $i Slrat de inJiltrare granulal'a 4/16 Pietri$ granulatia 8/16 $i geole)(ti~ 0 o.

o··o:o·~.O.~y %" /j( Nisip de filtrare Pamintul permeabil r2:Z~2.L.. cu f1ansa Detalii: etansarea intre dOl pereti Mesa umplere Acoperire hidrofuga : ritlala in 10rma de caIola .. tub de drenaj cu I 6'..<0' ~~"¥/'I\Y%Z. / / / j .:¥ Perete suport Aneorarea.~I~~~ ~~~lon : 0:' ·0 • Strst de Apa'freatica • Q .... f11'\ 0~ Bariera la racordul cu golunle de lerestre $1 de allmentare Placa de Strat de sepa· 1 30 Teren T30 :re~~~:~e r ~a.F~====F= putu! o Q 0'..' ./ ///// ~ L-.. nisipos Acoperire hidrofuga Tub de drenai nisip cu pietris @ I SectJune transversala A-B - @ ~~ . o. pe talpa 5i peretii lateral/.. Executie. . 2 straturi de / // / / /1 cite 2 mm.1 .\ ~~ " " Tabla riflata mm • 0 Teava CU _ _ .Oo~.18195 -- QJ Drenajul peretelui Groapa din nou umpluta Patul din beten Daca terenul de constructie nu preia precipitatiile 51 nu permite infil­ trarea a11l de repede ca pamintul de umplutura. izolatii metalice sau folii din material plastic. constructia (1nveli$ul) trebuie sa preia presiunea totala a apei ~ @.. Orificiu de turnare Drenaj tubular cu MIrv de amestecare P~minl ® Strat suport din beton Drenaj tubular cu filtru In trepte ® eoeZl\I Etansarea peste rostun de dilatare ~n planseele din beton armat.J plansee din beton armat 2 Slraturi de banda dm cupru.(1). colector o • o ' Slrat de pro1eclie Banda elastic~ a / / / //1 rostului.. de h\drOlzola\ie rezlstenta la presJunea apel @ Etansarea impotnva apel freatice.. Dupa coborlrea nivelului apei freatice sub nivelul podelei subsolului este executat peretele de protectie pe podeaua inferioa­ ra 5i tencuiala pentru preluarea izolatiei continue..V Planseu din beton armat ~Etansare Rost . montale / / ' / / / / /. al~I' "~ ~ ' ::/. De regula se gase5te pe partea dinspre apa a constructiei ~ @.. """.. pietrls cu nisip Nisip de fillrare 0-4 Umplutura elast../_ ret~~~.J U \!." Pamintul existent slut.nf~It~~p~ 4~32 amestecare. balast 32-63 mm. Apoi executarea talpii 5i peretilor portantl armati ai subsolului." U/_/ Grosimea f1an$ei > 1. atunci se formeaza acumulari de apa.::.IZOLAREA CONSTRUCTIILOR DIN 4095.~'"O~"~"O~'~~'~. Pietris mare. latime 100 mm.· Bazinul pompei :::>0:. pentru e\litarea fortei aseen· sionale 7. infiUrare si drenaj melar ~~~X'XUmplere cu Mastrix Tub spre'-(.0\0'.0 ..1 din beton Strat suport din beten Rolunjire Rotunjire Cuva de hldroizolatie rezistenla la preslunea apei ® 72 CUV3.. netenslonale / /..'. Umplerea fOsturiior Acoperirea carosabi· lului cu astal! turnat G) Peretil c1adrrii pe partea dealulul trebuie sa fie bine drenati 111. de aceea drenaj pentru evacuarea apei ~ CD . al apei freatice.---. nivelul max.5% ?r~lcon- Oriliciu Bazinu! pompei B! Tub spre avanradier ­ Schita de plan ® Drenaj de suprafata cu conducta cu pul co\ector artifIcIal a. ':7 J.0J A rStrat de prot~ctie Filtru supratata "pietri$ cu nisip Stral suport din beton gaud de:: 20mm --~~~~~fj~~~.L.. care compnma izolatia.l\I /70 / / ///// L. Bariera trebuie sa fie executata cu 30 cm deasupra nivelului max.Z.I~.~~?. 18. sub forma unei etan5ar/ de membrana. trebu­ Ie realizata 0 bariera rezistenta la presiunea apei.. Etan5arile trebuie sa formeze 0 cuva inch/sa sau sa inconjure constructia pe toate part/Ie. " .@ Apa sub presiune Daca elementele de constructie se scufunda in apa freatica.~~~~~~ 0 '1 Strat suport . ® de eonduete prin bariera. al apei freatice 5i continutul ei de chimicale. Proiectarea unei etan5ari impotriva apei sub presiune necesita cuno$tinte in legatura cu felul terenului de constructie./ / 0.da portanta a etansarll deasupra rostulUi. a rostului Detaliu x mm cm----l Prima ba~.. Aslalt turnat rosll.0: / L Filtru suprafata 15 em " 1'.p. lzolarea termlca prin supraturnare.!J Panta ~ j/ / Material de spacluit LL~ y... " beton armal ib) etansarea unei treeeri (8"\ Etansarea peste rosturi de dilatare in \:::. lanta 1:.//>~ Planseu din .5 em $uruburi Latimea lIansei > 12 em distanta < 15 em $uruburi M2D ~ " "./. Pentru etan5are se folo­ sesc izolatii multiple stratificate din bitum. La etan5area interioara. panla . neliplta ~ "-. montata LJltenor Etansarea la reazemul marginal h cazul peretilor cu umplutura . /"" /l Etansare T / a) etansarea unei leg~turi intre doi pere~i la bariera eu plaea de aneorare '~J <u Oriticiu de . Atentie la rotunjirea colturilor ~ @-(1).80 ~1F~~~~~~~~~~~~~~qfi7~ra1ire $i II control 3100 PUt de cu­ 1 Panta > 0.0) sau izolatia ca la apa sub presiune ~ @ . respectiv apa sub presiune $i izolatia e5te supusa presiunii apei.control I Belon ..~~o~:~?~o:~." /'/''>~~/ . : 0 etansare .. Q Strst de protectie Perete suport Strat de etan$are Stral de protectie I _ ~ HHS..1 mm grOSlme 300 mm lalime ?7'm~~~~~~thidrofug Beton Sluf •• 0 :ai~~.

-------~~~~.. c) pe doua piese a~ezate in lungul zidului sa fie eel putin una trans· versala sau sa se alterneze straturile de piese de·a lungul zidului eu eele doua piese dinspre transversal.rt::. ® Finisarea eu plael eu 0 grosirne de 2. diabas Si similare 0J) Rezistenta.::.::d:. . p.. cu inil.------_ .07 _9...50 I 1 ® Zidarie straUI. Si Slmllare 30 so Gresie cu cuart (cu lianl de siliciu). Valen de baza. d.05 I _. --. _ 2_0~_ ...'l.::.10 ern ~i la zidaria din piatra de talie :>. f-.· -Pant..--. 0.. cielopiea.l-t-~~. d) grosimea (adineimea) pieselor transversale sa fie circa 1 1/2 orj ina1timea asizei..llu. dieril. (Iare) SI dolomiia. Trebuie asigurata 0 legatura bun a intre pietre in toate partile..__~ _l.__ _ 'L_ "". granit etc.'::. O'~?_ ~ j .-N'-. utll~ d. u11l~ d. @. de partea zidi'lriei din spa­ te la 0 distanta de 2 em . f) suprapunerea rosturilor la imbinare la zidaria stratifieata :>. deoarece greuta\ile/sareinile apasa de regula vertical pe stratul de baza. e) grosimea (adincimea) pieselor de·a lungul zidului sa tie aproximativ egalil.') Grupa de mortar ') Nl ([) Zid~rie din pialr~ de lalia Secl.rec::. @.. .--. min. La zidaria mixta in seetiunea portanta este inclusa zidaria anterioara de piatril. eioplitil..__ .~_.-.~---------.0.~ _ _ Gresie moale (cu hanl argilos) Si sim!lare Pialr~ de var densa. dar eel putin 30 em.." -+ TransmllcHA I.. mlnim.:. din piatra de talie ~i mixta..\u::. in funC\ie de rugozitate ~i preluerare rosturile au 0 grosime de '" 3 em.~ . v slallc ® Zid~rie mixt~ Secl._".'\ la ____. la~va.5 m (inaltimea sehelei de lueru).15 ern --. de tal Ie . a~a arata mai frumos ~i natural ~i este mai eoreet din punet de vedere static.-----.:.. la presiune a tipurilor do pialr:t -~-. \1. 2valari de baz~ ale tensiunii la compresiune admise penlru zld~ria d. ."':~':"~"'::"~=:~a~WZJfruta QJ-~~ ---..50 _ 020 " ~_~g"1Q. calcar eoehilifer. p. g) la eolturi sa fie folosite eele mai mari piese ® suprafetele la vedere sa fie rostuite Ulterior.Q.:lc=an:..rie stratilicatll neregulata.~n_. legatura trebuie sil.@. v static '------~~--~--~---~---.---------. baz&rtica...ve::. Lungimile pietrelor nu trebuie sa tie mal mare dedt de patru sau einci ori inaltimea lor. Se cere ca a) in nici un loe din suprafata din fata ~i spate sa nu se intilneasea mai mult de 3 rosturi. _ _~ 0. Piatra eruptiva se potri· ve~te pentru zidaria cielopiea --. in eazul pietrei naturale.N2~-+~in!'d""re""nllala. _ .!1__ Zlda..-c.sl~-~e N/~~: .15 em --. @l Pietrele sedimentare trebuie sa fie zidite in pozitia in care au fost gasite in cariera --.~_~ ~_ __-:~_ 0165 ~ .ne din p1atra. Calitale Clasiricare de baza..:. fie eoreeta pe intreaga seetiune.""'I'na"'ltC". indreptal~ cu ciacanul CD - '.~O_______ _. merafir.. CD ­ ® f-----< CD 1/4 • 1/7 H Zid~rie uscat~ / sectiune ® Zid~rie ciclapic~ @ Zid~rie din pialr~ bruI~ (3) Zid~rie stratil.. sienit.n piolre na· @ turale cu mortar""normal . 0.---=-~-. f--.-.ic'--­ v RezlSlenta. deoareee rnortarul de eiment pur sehimba euloarea anumitor pietre. i: 15 ® Zida..0. cu ciocanul N3 N4 Zidarieslratificala ~_ --------==-. daea aeeasta are 0 grosime de :>.::ra:. CD@ @. (inclusiv marm~a.ZloARIA G = 1/3 H >----------< DIN PIETRE NATURALE DIN 1053 Zidurile din piatra naturala sint numite dupa telul preluerarii: zidarie din piatra bruta.in::. Dimensionarea pietrelor este determinanta.. gresie sistoasa $i allele asemanatoare eo 120 Granit... Se folose~te mortar din var sau din var cu eiment. (j).75 ® Zjd~rie mixI~ cu sectiune util~ din punc! de vedere sialic @ Finisare cu pl~ci f~r~ ral slatic @ Valari arientative pentru clasilicarea calil~lii zid~riei cu pieIre naturale 73 . Egalizarea statiea la fieeare '" 1 .e-. b) rosturile sa nu treaea la imbinare prin mai mult de 2 straturi..5-5 em (travertin._ _hc·c.::ra::..-:~..l.l\imea asizei._-1 .' ::. in straturi.--::--~'----- indreplal~ Tipul pielrei cu ciacanul f----~ __~~~~~ f--P:.-va=.. .---'p:.) nu este inclusa in seetiune ~i plaeile sint tinute la distanta ~i sustinute prin· tr·o aneorare din material rezistent la ruginil. gimea plelre10r do aSAzare ~ rost--' ------. d.."o.:i~a\::. re­ gulat.::u:.. -----.

CU zid de mascare intr-un smgur strat. 1053.3 11. elemente si bloc un pllne din beton user =' := o caramida plina bloc plln blOCUfi pline cu s\\turJ S = lilera suplimentara pentru intreaga zidarre se executa cu respectarea regultlor de \mblnare.tur'lo' i'"l:bll1 c HI!€ oerelltor a peretelUi 2 ~~----:-c-m---------.9._-_. 50 kN m ----_.::' 3t 5 1 . clincher cu goluri vertlcale DIN 106 :.E':'''Jr---'~ 3c 5 76--·· ._------- 24 1. '24 36 C 1_ ~_~~ T L ·'--"5 T - Dtstanla min a imblf\arlio: .- 19':' ® 74 Orlflcil zldlte imblnate.50 30 1 75 inalt'. pe plan orizon~ \al.i·-T T S ~ ---2. _ . L -"~.---------36.35 2.00 ® intr-un singur strat. we GrOslmeEl Dt'relelu' i On!'CII 10 'Imb'l1arr Zldl18 GroSlm€iJ Latlrne ramasa i . _~.5 ~ 5.L _ .2 71 11.. in planul paramentului 5i vertical.. cu un strat de aer ® "In doua stralun.---C~------~~-.:.: 5 1 : . a orl:ICIII:Jr -=- I 19S ~~~~ l~ ~.: 5 5 i . cu goluri vertlca(e din beton U$or bloc uri cave din beton user :. 24 I . _ _~' 36 S 2-1 Orlftcil si slitun verticale aamlse tara expertlza Ie peretr de conso(ldat sau de rigrd1zare (2) In doua straturi. Straturtle zidariei se leaga cu cel putin 5 ancoraje din s\rma cu un diametru de 3 mm!m". Format normal 1 "'2 Format normal 2 '/2 Format normal DF NF 1" NF 2 '. . cz>+ ® jnaltlme Denumire Format subtlre ... I I ___ .---24 ~ 2' 2.111~ ~ 8 L:}st3nl" OE'<".5 11.:.. ziduri de mascare KHLz :..ch'· oerllol uislanli"l Of.J.slant" mlrl'. zidane de mascare caramrzi KSVb aparente KSL :. cu 11nlS3J termolzGlanllV\iDVSi @ Formatele cararnlzllor conform DIN 105 15 ~o -+-l1 15 100 @ Oependenta reclproca a valorrlor de lnaltrme a caramrziior Valor! preferent1ale ---'o@ Gmsimea oeretelur dIn subsol "rn cm ---_.. caramida cu goluri verticale ptr. 106. tencuit ® I zidf:lJJ8 aparenta intr-un singur strat I IiII . D'stanla rr::r..c NF ~--------~------~----"---"----' Lungime in cm Latlme in cm 24 24 24 24 11.ii__.5 ". !enculI cU/fara strat de aer Placaj la C zidane cu 0 Izolatie ter­ mica mare Slltun lrezate Latlme SI adinctme @ Qriticil Sl slitun in perete . Idem zjdane de mascare KSVbl = Idem aparente 0= cu golun = idem pentru zidun de mascare DIN 4165 DIN 18149 DIN 18151 DIN 18152 V VBI = beton celular autoclavlzat = caramida. fara strat d8 aer 24 ~_H- ---------'I 15 ' ·_1_1"-:·=t75.!'nlc a orlt'(II'..mea terenulUI deasupra podelel subsoiului in m ia 0 sarcrna vertrcala asuP13 oeretilor loern~anenta) de 50 kN m .~_: .. 240. Latrmea Sl adinc\mea max.-~-~1_5 .-S--i'-'25 . caramida cu golun vertlcale VHLz :. cu golun din belon = pialra de furnal de furnal caramida phna = caramida pllna ptr.40 1..~ sl..')" SI (l AdInCl:y._2~Q~ .3 @ In aoua straturl.9 SI"~Jr -----.5 17.f~.. 18151-53 Tipul pletrelor DIN 105 caramida Mz VMz KMz Hlz DIN 18153 DIN 398 HSV HHbl HSL VHSV -= elem. 398. blocuri cu goluri Sl cave KSVmL :. Distanta ancorajelor pe pian vertical este de 25 cm. orizontal de 75 cm.__ L_. iCl .00 :.ZloARIA DIN PIETAE AATIFICIALE DIN 105. C).i:e::31f:._-~--_.. blocuri pline $i compacte KSVm :. ziduri de mascare := -= blocun pllne din platra = blocuri cave dm § Idem == caramida de furna( ~ clincher plln ­ G) un singur slrat.. cu latada suspenaata ® intr-ur Singu r strat cu Izola118 Interna ~L~. @ . gresie calcaroasa KS :.11'?9 2~ r-----------r-r :.~ _ _ 1_2_ _.5 2. in cazul zidariei cu doua straturi ~ planseul nu poate rezema dec\f pe cel interior... caramizi pt..­ _-_ :".

7500 0.8 37x30x23.0000 2. daca starea terenu­ lui neeesita aeestlueru sau la pereti cu multe goluri sau goluri mario Mai ales..365 2.115 1.125 2.615 1.3 24x24x23. de Junglme' in m Slraluri Dlmens.5 36.2500 2.5 r-~-+-~~~~-+-~~--- \!..ee cu elecl de :. rosturi: 1 mm ® Ca.3333 0.2 12 22 26 .. daca sum a latimilor de goluri depa:.385 1.25 0.18i5 33750 3.8750 0..25 2.5 24 66 99 36.5xl1. -­ 24xI7. care servesc ca :. console .010 0.510 1. 2.5x36.260 0.615 0.50 3.aiba (principiul celulelor spatia/e).4167 0.740 18 19 20 1.. 40% din lungimea peretelui. 18152.625 1.8 37x24x23.500 1.865 0. 399.250 0.250 0.8125 0. 573 550 541 428 412 406 286 275 271 L.5000 0.i :.3750 0.750 1.50 1.3 8 8 4 4 4 4 4 4 4 17.135 2. golurl. 0. exterioafe: G."--' 137 69 46 33 27 188 185 4 OF 24x24xl1. C • dlmens..4167 1.aiba.1667 0. 4165. Trebuie dimensio­ nati ca pereti portanti. Peretii neportanti sint componente de con­ slructie de lip :.0625 2..5000 0. transversali. 18153 Zidaria Irebuie sa fie asigurala prin pereti rigidizati :.5x5.i grosime ~ 24 em.240 0.ri de z\d~rio 75 .990 2.8125 200 2. ponce -~----- ® Zidarie din blocuri cave cu buiandrug cu nut de scurgere E .te 60% din lungimea peretelui sau la latimea ferestrelor care depa:..0000 \.000 1..'15 G C 52 1 2 3 4 5 6 7 8 71 0. pere­ la lieca· lelui re 1 m Ipe m' perele pe m' zid:uio car am Monar caram' Mortor buc. de inAltlme in m la grOSl E 0.9375 1.Iiturile trebuie sa fie frezate sau exeeulale prin teserea zidariei. Orificiile :.333.5 1. izolalie ® imbinare la soclu · II '.490 1.5 8 8 8 .zat.2 16 11. 1053.750 0.8 r-~-+-~~---+-~-~- --­ -.490 0.760 1.aiba verticala la preluarea sareinilor orizontale.5x7.1250 0...5x' 7.5x30x23.250 0.17-j CD Zidar.8 49.885 2.ramizi cu un slrat termoizolanl $i camere din mortar Blocuri de perete cu termoizolare $i canale din mortar @ Necesarul de material de constructie pentru lucr<"l.5625 3.~_ ~il'U OF Tipul cara-.amizi Porolon zidile respecliv legate cu mortar 50 99 24 148 36.885 1.. pag.25 3.25 0.0000 1..5xl'.135 0.8 com­ pacle Si cave L-~-L pacte Si cave _ _..--.' ."_cmJ. care sint solicitati numai prin greulatea proprie :.a­ mizi· 10' Dimensiuni in cm Nr.500 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0..625 0.125 0.4375 2.0000 1. 18151.amizi din belon celular aUlocla­ ".500 1. Orificiile orizonlale :.­ 16 8 OF Blocur..740 0.6667 113 --­ 1 2 3 4 5 6 7 8 0.000 2.5625 0.750 0.5000 1.6240 06875 0..125 1.~ 49.125 1.2500 \..5x23. Peretii de rigidizare sinl componente de constructie de tip :.5 24 30 24 20 16 Blocuri 49. 3 f}-11'+ 9 -f. .5833 1.260 1.lru 242 284 300 225 265 276 163 204 220 .50 0.625 1.1667 1.115 2. dlmens.e in doua slraluri cu slral de aer S. 74 --> @. in eaz eontrar esle neeesara dovada de calcul--> pag.1250 1..75 1.ni de proieclare pentru zid:trie ~_~~+-~~r-~L~_I ~H~+i_na_I_Iim_e-+'_.1875 238 0.500 0. 666 1.5x23.0625 0.i prin plan:.8 24.5625 0..000 2. 74 --> @.Aneoraje inelare la toti peretii exteriori :..7500 450 . ­ 2 OF 33 24xl'..i care nu servesc rigidizarii la flambaj.500 0.15 1.i inclinate desehise in conditiile unor sarcini speciale trebuie sa fie realizate la 0 zvellete .875 2.5 24 24 24 28 42 f-~-+-~~~~-+----.000 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.510 0.6 666 0.8333 0.50 2.635 0.00 325 3.9375 1._~-- Dimensiu. mizi­ lor Tipul ca.1 666 3.365 1.3 33.875 1.2500 1.00 4..1 666 2.010 2.1875 0. armale din beton usar ­ zjd~rie Zidarie armata buiandrug de USa si fereaslra cu· renl Dimens. 14:.8 334 3.0833 1.6250 2.J f-j\ Ca.8750 2..3 8 l' .2500 0.3 334 0.7500 0.3125 0.75 5.7500 0.3750 0.375 0.00 ® Zidarie din caramizi din belon US aT (blocu.750 1.60 \75 164 99 84 86 88 110 24x' .. daca trebuie sa suporte mai mult dedt greuta­ tea proprie dintr-un niyel.5 24x".5000 0..6667 2.375 0..3333 1.2500 0. Nr.3125 1.250 2.240 2. 106.9175 1.760 0..5 000 2.875 1.1 12 3 OF NF 1.0000 3.4375 0.e:. com­ I---~-+~~+-----+-~- --­ --­ 17.125 2..te mai mult de 2/3 din inaltimeanivelului. La eladirile eu mai mull de 2 niveluri complete sau cu 0 lungime mai mare de 18 m.250 2.375 1.385 0.5833 0.635 1.365 0.6 ~~---'~_-" _ 26 32 36 50 42 45 105 100 ® Ca.aiba care asigura rigidizarea la f1ambaj a peretilor portanti .385 2. dtmens.500 0.1 666 0...8 334 1.1250 1.865 1.5 -.375 2.~--+-~-t------ .5000 \. cave) cu buiand.260 2.ug armal din beton din piatra. ---­ 66 132 196_ 29 68 109 26 64 101 '9 49 80 --1------­ 33 45 33 .68.1875 0.5x24x23.875 1.135 1.' I Tesere la caramiz..0625 1..e:.75 4. Gras slral.625 0.5000 1.990 1.240 0.8334 2.0000 3.0833 0.250 1.510 1.5 f---f------f---+.6 666 1.ZloARIE DIN PiErRE ARTIFICIALE DIN 105.75 3..375 1.125 --­ 155 175 0.6 666 2...3 33' 1.490 \. .8 30 36.00 1.375 9 10 11 2.

Otel 0 ~ 8 mm. min.5 ( © Numarul mm..5 312. Zidaria din doua straturi cu elan~area de miez. solicitari din vinL Numarul nivelurilor complete admise inclusiv cu podul amenaJat La plansee care inearea numai perelii transversali intr-un .doua sau trei camere i 1 . Straturile exterioare trebuie sa fie prevazute sus si jos cu orificii de aerisire pe liecare 150 cm 2 ale supraletei peretelui (inclusiv goluri­ Ie). Rosturile cu armare ? 2 cm.plu pletrrs Idem. Fiecare strat trebuie sa aiba '" 2 rindud de caramizi. 31 Sarclnrle IndivJduale introduse In mijlocul sarpantel slnt admlse.5 em " 30 kN si la a groslme de 15. atunci pot fl majorate valorile penlru directia axei dm care relese sarCina mal mIca.0 ·'-~'-2-. piatra ponce.0-+12 20 36 8 13. de exemplu conI.1053. bruta I kg!m 3 Norma DIN Peretli exteriorr DIN 41081 Peretii de camp.e daua axe este hotaritoare deschiaerea li­ bera mIn 3. Rosturile verticale de dilatare se alia In stratul aparent cel putin la colturile cladirii.ea peretelul in em I inaltimea nivelului in m i 2.0-'1~-.20 m 20 .!J Grosimea m.. 1 . II r= fereastra DIN PIETRE ARTIFICIALE DIN 105. pJanseelor permanente cu deschiderea libera ~_ 4.5 cm. Zidaria din doua straturi cu strat de aero Grosimea minima a slra­ tului interior ~ ®.5 Caramizl pllne din beton user I 800 1000 . Partea aparenta lace parte din sectiunea portanta ~ pag. de ex. peretll extenori .-0-~-f-'-2. a stra.00 ---_.2 1200 1400 1600 17. teneuitl pe ambeJe tete ® Groslmjle Si distantele peretilor de rrgidizare - .5 "Z CD 1 Grosi". Ancoraj din sirma I (3 mm Supra!ala peretelui mai ina Ita cu 12 m deasupra terenulur sau dlstanta dintre straturile ZidEirl81 peste 70 pina la 120 mm Olstanta stratunlor de zidarie peste 120 pina la 150 mm i I 7 sau 5 I 4. ale peretilor extenorl. 11..5 cm. Nu e necesar daca grosimea de perete aleasa este sulicienta in mod evident La alegerea grosimilor peretilor trebuie sa lie respectate lunctiile pe· retilor cu privire la protecjia acustica. La niv 5 Si 6 i Nivel complet I Nivel complet ' de sus de sus Grosime in cm Grosime In cm Distanta m ~4. I Sarcina din traflC in kN/m" mel.5 cm si stratul de aer trebuie sa lie de 0 grosime de 6 em. 8. 16 1 6 ' 12 ' ® '----­ Supra'ata oe umplu\ura a peretllar neportan!1 (numai mortar lIa sau III) Denumlre i Densltate . Aceste sarcini lzolate trebuie sa fie la pere!1 eu 0 gro­ Slme de 11. in eazul peretilor exteriori din caramizi nerezistente la inghet trebuie sa lie prevazuta 0 tencuiala externa DIN 18550 sau o alta protectie impotriva intemperiilor... 3 4 III .L .@. 75 I Nr.-2-. Tipurile.106. beton expandal.5 em s 50 kN. dar cu adaesurr poroase Groslmea peretelui\ inaltlmea nivelului portant de rigidizat i cm i 4226 P._ _ -.pentru zidaria~ 2 stratun pt.5 c..m.lnlre peretij transversali de~izare este admrsa numal 0 slngura deschide­ re cu 0 latlme de ~. atit limp cit nu eSle hoti"itor rindul 2'~3------+1 I.25 m I: Incluslv eventualele nivelurr cu perell cu 0 groslme de 11. 12. Stratul de aer trebuie sa lie executat lara Intrerupere plna la aco­ peris.2 I . de exerr.4 . grosimile peretilor.5<17. de exemplu sarcina planseelor pre­ cum si sarcini orizontale.pag.14 _~__ 25 23 5 -.] exten on Plese de eonstrue\ie eu lormat 800 mare. cu 2.5 312. "' • .2 1 600 1800 2000 m Peretele de rigidizare La nlv. termica.5 250 250 250 250 250 250 250 250 17.: 1.5 < 24 325 ~ 4226 P.5 _ _-. x x H3/m xN T x .75 11. Peretii portanti slnt compo­ nente de constructie de tip saiba. Inceplnd cu 10 cm peste nivelul de caleare... 1000 I 1200 1400 I 300 365 490 240 300 300 385 490 240 240 175 175 200 275 350 450 625 775 275 325 425 300 240 240 300 300 240 240 240 365 365 312. categoria de re­ zistenta a pietrelor :.5" 17. 1. cu 0 grosi­ me de 2 cm.'.50 ~600 "J1~.325. de trafJc verticala-. I IOGulntelor Sl al easel sea-rilor ~3 18151 Blocuri cave dIn beton usor . Grosimea statica necesara pentru pereti trebuie dovedita.~ ® Ancorajul stratului exterior . 2) Daca sint executale plansee continue dezvoJtate pe ambele axe.5 -! 17. DIN 10451 La [oate celelalte plansee 1 j . umplut cu mortar lara goluri. la care la planseele aezvaltatej. 74 Zidaria din doua straturi tara strat de aero Pentru dovada tensiu­ nii e hotarltoare numai grosimea stratului intern. 18151. de eompartimentare din loeulnte $1 dIn casa sea-riler. o Peretii interiori portanti grosime < 24 em: conciitirle de foloSlre I I ~ Grosimea! Va)orile ma)(jme admlse ale suprafetei umpluturii In m 2 peretelUi la 0 ina/time deasupra terenului de: 0-8 m ! 8 .100 m In em --:'-=-I~. Stratul de aer poate Ii umplut In tolalitate daea pentru materialul de etansare exista 0 aprobare de constructie.5' start {constructia de tip sectional} 51 la plansee masive cu 0 ! dlstrib.tului intenor in em la zidaria eu doua straturi pentru pere. pt..! min. l- 75 -l xL' :\ ~ I: x > )(X~:)(x:<··xx II! II x L·rostul de dllalare x Ancoraj din slrm~i. 51St 1 000 expandal.-0-+--'-·-0'-1-. ni . lava i 1 200 spumoasa tara nisipuri cu cuart 1400 Beton usor eu 0 compozitle poroasa eu adaosufl nepo­ roase. Zidaria armata. solicitate la compresiune pentru preluarea sarcinilor verticale.75 KN'm' 4165 4223 4226 P 2 I Bloeun din beton celular autoclavizat Beton eelular autoclavizat intarit eu abur 0' \.50 m. peretil usori de comparhmentare ! Numarul nrvelurilor complete de deasupra 4 1)2: 1 22 ' I Admisibil numa! ca suport intermediar a.-----~ ® 76 Groslmlle min. In locurile de tesere ~ 5 mm. 4165 Zidaria aparenta este 0 zldarie la vedere dintr-un singur straL care este executata Impreuna cu zidaria din spate.-_-+-_9=---+---E!_ _'.5 I i" 24 9. mortarul III. imbinarea straturilor prin ancoraj ~ CD . 18152 .salba din matenal plastic (nu­ mal la zidana cu strat de aer) planseul dJntre rnlvefurl )( x )< ZloARIA II x ). 1200 1400 1600 600 800 800 24 24 1 sarcina max. suticien!a a sarcinii.-_ ". trans.3. Stratul exterior trebu· ie asezat pe Intreaga supralaja sl trebuie sustinut la liecare '" 12 m.-0-j 6 4 11. Grosimea peretilor '" 11. pentru zveltete si distantele de rigidizare grosimea stratului intern plus jumatate din grosimea stratului exterior. orizontalla prinderi ~ @. 399. printre care trece decalat de la strat la strat un rost longitudinal. si 0 (LA ancorajelor de slrma pe 1iecare m2 supratata peretelul ---17. Straturile exterioare '" 11. impotriva incendiilor si umiditatii. daca se poate dovedi transmiterea sarcini)or la perell. admisa incluslv adaosul pentru pere!1 usori de eompartlmentare p = 2.

~ @ .332-0.6-28.209 W/(cm"K) 0. 0..30 W/(m 2 'K) 1~~ 300 ~ CD Zidarie cu sistem de imbinare cu termoizolalie start de captusire ® material ® lermoizolant 365 10 Bloc natural de izolalie (bioton) alerial lermoizolanl alerial termoizolant 115 40 40 175 10 Beton celular aUloclavizat doua straturi 90+1~'" 150 15 ® 10 Belon din doua Slraluri ® material termoizolant 10 ZidArie cu doua straluri lencuiala pe baza de ipsos placa agio­ meratA izolalia din celuloza placa fibro­ lemnoasA de izolare placa fibre ipsos Elemenlul esential penlru eco­ nomisirea energiei termice con­ sUi in caracteristica de termoi­ zolare a pere\ilor eXleriori. slul ~i luI.27 W/(cm"K) @ Perele termoizolant cu masca @ SlructurA lip Fachwerk lemn pzola"e intre suport') el me t d' Ie n 18.23 0. plula.22-0.3zi ca produs Ii­ nil pe piata Si esle adaplal nive­ lulul lehnic aclual. lemn. Comertul olera 0 paleta larga de maleriale de conslructie ca be­ lon.@ ·" II .~:J>'I1-1 impotrivo vinlului aerisire din spate 0.5-30. malerial izo­ lalor.5 0.56 W/(m"K) ))..PERETII EXTERIORI pluta material termoizolant . Pro­ tec\ia termica a cladirilor in felul de construc\ie cu economisirea energiei esle marcala in mod hotaritor de racordul dintre di/e­ rile Ie componenle individuale ale conslruc\iei.6 W/(cm"K) 22.. poale Ii gasit asl. ~ ghips-carton 18. . in aceste zone pot apare pierderi importante de caldura.6 "-. (~ ~ 'GI '14' Elemenle de perete din lemn (Lignotrendl @ Porolon cu doua straluri ® Grinzi cu lamele separale de miez 77 . Este un malerial de conslrUc\ie biologic si ecologic.5-3~ @ ~@ Variant a I(~ 22.J .beton FELUL DE CONSTRUCTIE CU ECONOMISIREA ENERGIEI 10~ 12CH50 175+240 10 0. Lulul esle eel mai raspindil ~i eel mai leslal malerial de conslruqie din lume.19 W/(m'·K) Perete termoeconomic (casa ecologica Heckmann) ® ZidaTie cu strat suspendat ® . . zidarie.11-0. ipsos.Tip de conslruclie cu panouri din Jamn proteclie placa ag10merata izolant').14 W/(m 2'K) Sistem tip Fachwerk cu elemenle din lui usor W/(m 2 'K) 0.6-28. Sectiunile reglemenla­ Ie cu malerialele de conSlruc\ie indicale arala valorile lermice lavorabile. Lu­ lui s-a dovedil de sute de ani ca un malerial de conslructie bun.

. locurile de ardere cu gaze de mai mult de 30 kW.. inaltimea eficienta cea mai mica a cosului de fum"" 4 m.:.. Fiecare loc in care se face foc cu arzator ..5 cm. Pentru stratul exterior: pie­ se prefabricate din beton usor.::::: 8 ~ ~ bel on strat separare ~_-I--><-" placa de sallea Izolalle 1-2 em daea eXlsta eontra-betoane conso[a COS de fum @ Cos de tum prln sarpanta de lemn Treeerea pnn planseu ­ planseu din belon ® Dlstanta dintre planseu cu grmzl din lemn Si cosul de fum @ Oistanta intre grinzile acoperisulul si cosul de fum 80 ..:. Cosurile de fum.':. La un co.. Co. Fiecare loc in care se face foc in cladiri cu mai mult de 5 niveluri complete.uri cu mai mult de 20° ~ ® la acoperisuri cu mai putin de 20° "" 1m..:::::.. I betan EnUIP r.'.. Pentru cosurile de fum dlntr-un singur strat pot fi folosite drept material de con­ structie: piese prefabricate din beton usor DIN 18150..:..-- I I ~~:~:~EardeZle \i aer eaptusea[a lemn \ ( ecarisat I~ la a incilnatie peste 15" gnnzi de Clrculatle...:....":r 1 1 00 . Fiecare semi­ neu deschis. . cea mai mica lungime de latura 10 cm...:. caramizi de zidarie DIN 105..:.:.':-:':-:'.!. Sectiunea transversala "" 100 cm 2 .. .':'.:. care nu pot fi curatate la gura cosului trebuie sa prezinte inca 0 de­ schidere de curatire in spatiul podului sau deasupra acoperisulul. 4 x6 F' ~"..'.liii=""'"iiOiiiiiOiii. caramizi din gresie calcaroasa DIN 106. caramizl de fur­ nal DIN 398.:-:.5 xh ?: 1.urile de fum comune "" 5 m Pentru combustibilin forma de gaze"" 4 m. Pentru stratul de izolare. Partea din caramizi "" 13.. Gura cosului de fum"" 40 cm deasupra celei mai inalte muchii la acoperi....o. Fiecare cos de fum trebuie sa aiba 0 deschidere de curatire cu 0 latime de "" 10 cm si 0 inaltime de "" 18 cm..~f>·· .114 ® Cosurlle de fum de monlaj ~ e . <·pi~nseu·< • -3 :.'.'.'.:':':':':':'. Co.:.:. Suprafetele libere ale cosurilor de fum din spatiul acoperisului pina la invelitoare trebuie ten­ cuite brut cu 0 grosime de"" 5 -10 cm.::::::::::::. in aer liber... . caramizi pline de furnal DIN 398.. care trebuie sa se afle ? 20 cm mai jos dec1t cea mai joasa racordare a locului de ardere.:. La un cos de fum comun pot fi legate impreuna pina la trei locuri in care se face foc cu combustibil solid sau lichid . materiale izolante DIN 18147.'. 25 ~~ (13) rl .. 1. caramizi din beton celular autoclavizat DIN 4165..5 xh ® Ina!~lmlle cosunlor de tum acoperisulul 14/14 16"6 '6"6 20/20 25/25 30'30 CosurrlB de fum de mantaJ ® 20'20 30/30 eT Cosurile de fum de mantaJ cu a8r1Slr8 ~ 14.. care sint destinate in mod exclusiv transportului gazelor de ardere de la locurile de ardere peste acoperi.:-:..uri­ Ie de fum trebuie sa aiba 0 sectiune transversala libera rotunda sau drep­ tunghiulara.urile de fum care se afla in apropierea constructiilor de pe acoperis cu mai putin de 1.~ 16/16 16'16 20/20 22/22 25/25 30/30 .3 or! inaltimea peste acoperis trebuie sa depaseasca constructiile de pe aco­ peris cu "" 1 m."m I J Izolatle 8 ~ ~ I Capui cosulul de fum cu ardezie @ Plan~@ ~5 ~5.5 . Pentru cosurile de fum din trei straturi cu un strat de izo­ lare si un strat interior mobil: pentru stratul interior...~~~ JiirJjfJUr 100 85 110 CO!?URI DE FUM DIN 18150. Peretii cosurilor de fum nu tre­ buie solicltati.::::. gratar de stationare sau trepte de urcare @ captuseal' L lemn ecarisat 4 x 6 CaramlZI pe muc~ pentru gratare de station are ~ ® @ leSlrea din aeopens @ ~ ! :. Co. foc de forja. caramizi cu goluri ver­ ticale B DIN 105. loc de ardere cu camera deschisa de ardere.. Zid protectie rest dilatare la Zldlre penmetrala ~mm Fisil fibre m1nerale 5 mm ~ -: 8 ..1 CD Influenta vintului asupra cosurllor de fum ® h ~aI~ Influenta capulul cosulul si a sectiunii transversale asupra lunctionaril T 1. caramizi de zidarie..piese prefabricate din beton usor DIN 18147 sau samota DIN 18147..' ~'010 '212 14. de fum trebuie sa fie ra­ cordate: sursa de ardere cu 0 capacitate nominala termica de mal mult de 20 kW..'14 ~~.00 i· r~.i cu 0 capacitate termica no­ minala de "" 20 kW sau trei locuri de ardere cu gaze de "" 30 kW.':':'.'.00 T - hi :5 Ih T 40 1. Gurile cosului de fum pe acoperisurile cu un parapet neinchis pe toate partile trebuie sa fie de "" 1m deasupra parapetului. caramizi plrne din gresie calcaroasa DIN 106.....18160 --+ UJ ® ® @ Valori comparative ale gradelor de eficaCllate ~~~ ·' II .5 ori pe cea a laturii mai scurte.:..i suflanta..:.. Cosurile de tum de montaj cu aenSlre Cosurile de fum ale cladirilor sint puturi in sau adosate de cladiri. lungime laturii mari nu trebu­ ie sa depaseasca cu 1.:«.':':':-:'.'..

.. Trebuie sa fie folosit numai lemn pu\in raSinos Si cu putine increngaturi. alamil de 2 mm. CD . ®. 80 cm in fata. ® Semineu deschis pe a parte (sislem Schiedel) ® Semineu deschis pe doua pMi @ Semineu deschis pe Irei parli @ Set ustensile penlru semineu 79 ..@..V. ® .@..und Wasserfaches e.(jJ).. (2). care aduc aerul de ar­ dere aproape pina la deschiderea camerei de ardere .. Racordarea pie­ sei de legatura la COS 45° .. Deschiderile utile de aer sint pozitionate in soclul semineului...: .50 :::::::. Si colectorul de fum trebuie sa fie din caramizi sau placi de samotil. '" : ":'.:.... camera pentru cenus8... mesteaciln sau de pomi fructiferi sau gaze conform fisei tehnice DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas... fata de piesele Si materialele de con· structie inflamabile.. ® .' :-:. lateral sau in fata . "'.. 0 . Podeaua. fag. ESle fo­ losit Si beton rezistent la ardere sau Ionia cenusie DIN 1691..'. Mai bune sint canale... .Uniunea Germana in domeniile Gaz Si Apa) G 260. de stejar.. De la de­ schiderea camerei de ardere trebuie sa fie respectala 0 distanta de .5 m.lor inflamabile in fala deschiderli camerei de ardere/admisiei de aer .. :....$EMINEURI DESCHISE -...ie din malerial inllamabil Drstantele intre deschiderea spa­ Proteclia pardbsel. Caramizile sau blocurile de zidarie trebuie sa fie potrivite pentru constructia semineurilor..' in spalii separale Semineu deschis pe ambeIe pMi cu zona de protecl..0. $emineurile des­ chise trebuie sa fie alimentate cu aer de ardere din afara prin usile Si ferestrele neetansate.. precum Si de mobila inzidita ........e ® ~ ~~~l=t Forma suprafelelor de radiere -~-~ . 4..J f3I Semineu deschis pe a parte/doua pari...':':........ peretii... Colectorul de fum Si din tablil de otel. ® .'. in sus Si lateral. ~~ 8Q---i liului de ardere si elementele de ® construc. Admisia aerului din exterior. $EMINEURI QJ Fiecare foc din semineu trebuie sa fie legat de un cos propriu de fum buie sa corespundil intre ele .. $emi­ neurile deschise trebuie sa fie stabile si nu trebuie sil fie realizate din materiale de constructie inflamabile ale clasei A1 DIN 4102 partea 1. -. $emineurile deschise nu pot fi con­ struite in spatiile cu 0 suprafala mai micil de 12 m2. Sectiunea transversala Si marimea focului de semineu tre­ CD Semineu deschis pe a parte cu zona de prolectie ® ?emin~u deschis pe a parte In spaw separale ~!!~ }) 0 f... CD -@ inilltimea eficace a cosului de la camera de fum pina la buza cosului ...... $emineul Si cosul de fum trebuie sa fie construite unullingil altul .. ~F. ruL Hb I :} ~ \::!.

:.:.. ::1 ~: Etaj 2 E sup •ni ~ E 1 -Pana devlere ~~.J . t 51 0 I~~' 'JI~DL-..:. Iibera flux Podea de separare . .==-Aer Sectlune proaspa='t==. cu conducte pnnclpale separate leSlrea aerulUl pnn parti opuse Suprafata de leSlre pe fleeare parte egala cu suma tuturor ffn~~\i1.. in cazul instalatiilor cu evacuari individuale aerul uzat poate fi evacuat prin spatiile acoperisului neu­ tilizate. Fiecare spatiu interior care trebuie ventilat trebuie sa prezinte a de­ schidere proprie fara inchizator pentru curentul ulterior..:. 2x20'17 2x 2C 20 2x 25 20 9x 17 12x20 12x20 2x9 17 2x~220 2>.-~ ~- ---t··ll ~:j f: I~ ~ ~ Sect transv.:. 12x20 9x 17 12x20 12x20 Tabel de dimenSlonare pentru putul de colectare cu actlonare termlca !~i1x1510 ~ID~~~C~~'L~... s i .:..:. bine aerisite. 1-3 DN mil -- Ventilare cu ghena pentru 0 singura incap ere pentru Instalatii dispuse sub tencuiala ® Pentru ventilarea necesara in spatiile sanitare in domeniullocuinte­ lor si altar functiuni ca scali.:.:. ':::: E 1. .. putUri secundare .:::::::::::::::. Functia ventilarilor cu ghena colectoare cu aetionare termica depinde in mod esential de suprafata disponibila pentru fiecare racord a sectiunii transversale a putului ---> ®. Secllunea transversala a Dutulul central cm= Nr... Drept curent de volum sint suficienti pentru bai.8. put ~"::::~':::::'~I ~ ~tI:::~:::::'~':::':~::::: ~: :1 Pod.:..=~==' 15. . ===A..::.2 m/s...:..@..:..: .:. pag.....: .3 cml PU:'~~P Aer proaspat din spatlul invecinat.= 6"510 8x15'10 S ern :----'D-...~. hoteluri..::::. Instalatiile de evacuare trebuie sa fie dimen­ sionate pentru un schimb de aer de cel putin 4 ori pe ora in came­ rele de aerisit..:.".. ... 1::::1 .:...:.:~ --------:::J deVlere! III Intrarea opus de decalat cu ..===~".1sectlunilorputulul @ Ventils...~~I ® Instalatle de ventilaTe centralS..'_ _ ======er:::!p=::ro=:aspat .J~ Bale/WC f:~.: .~. chiar si cu WC ..:.60 m3/h si pentru WC-uri pentru fiecare WC .: 0 inaltlme de cara::::: mid" (33.:.7x151C ID'--~.:..I...::.=~D. Pe fiecare camera 150 cm 2 . Marimea suprafetei curentului trebuie sa fie 10 cm 2 pe m 3 din volumul came­ rei.ll~ ::.-"-" Sectlune BaleiWC .:..:.. Sectiune transversala a aerisirii.." 0. . 150 em 2 sect. .::: : :::...:. Neetanseitatea usii poate fi luate in consideratie cu 25 cm 2 ..2X15'1~0==~~~=:3)...~I:::: we .:. hii" o 82 r=i\ oorn'L Del[ : .:.•.:-:. Viteza fluxului este in zona de stationare de . ® Sistem Katn (aerul uzaf . ::.~~~~~=..:. ~~...:.:...:... restaurante si asemanatoare ca ventilator pentru a camera sau mai multe camere pentru ghenele individuale ---> CD . sectlunea fi·~:ii~ ~Aeruza: :::.::.SISTEME DE VENTILARE DIN 18017 pag.aerul proasp"t) Ventilarea cu put de colectare cu un put prmclpal si unul secundar Exemplu de executle cu un put prmclpal si dous. 10 Aer uzal ~ podea de separare Etaj 1 P POd~~ . :::::::: ::.:.~~:~:~~ P Deschldere ghena min.:ei::r"8'=0""as..JL~~~p~a~r1.:.er...30 m3/h.:. Etaj 1 .1 Aerisirea tip Hamburg (tip Berlin).~.:...5 cm Acopeme cu saibe Meidinger =F==='~ ~" t5 perete subllre -longlludlnal grOSlmea per Iransy leslrea aerulUl pe doua partl opuse.:.ri cu ghena mdlvlduala la groslmea peretelui exterior 2.:.::...:.:. suprafala de leSlre egala cu suma tuturor sectlunilor pUlulul...~'.:. Fiecare instalatie individuala de aerisire trebu­ ie sa prezinte a conducta principala proprie ---> @ + ®.:.:... admls al racoraurliar pulurllor secundare la 0 inallrme talala eflclenta medle pinala 10m 10-15 m : DlmenSlunea Interlaara Put secundar em Instalatl8 de ventilare centr a cu evacuarea aerulul peste ac ens : Pul principal peste 15 m : em ® ro~ 340 400 500 340 400 500 340 400 500 8 10 7 8 10 8 to 20x 17 20x20 25x20 20x 17 20x20 ! 25x20 . . Aeruzat Podea de separare Parter transversaLa eel pulm 150cm2 .:...'~D~~1~4~'~15~1~0..15'10 CO'LJ='=u==='''!'=' =...:..f:':' lnstalati: de ventilare cu un singur pU1 conform DIN 18017.... in bai nu trebuie sa scada temperatura prin curentul de aer sub 22° C..~:.:..~~. Instalatiilecu ventilare centralizata au pentru mai multe zone de stationare a conducta comuna ---> @ + ®.. Instalatiile ghene individuale fara utilizarea motorului ---> 0 pentru bai si we-uri fara fereastra exterioara pina la 8 niveluri. Aerul uzat trebuie sa fie evacuat in aer liber.

s\..Tabla in fala l­ Aerisire I. I.. ® Proteclia mobilelor integrate --. @-@ Deschiderea de sus pentru cur alirea cO$ului de fu~m Otel'tund • •. libera 1 Plelbanda JO)( 5 mm I .040 . Deschidere de aerisire . a$ezata decalat..:-.Placa de acoperire G ..Element de Caplu$ire ~I~I~ s: I . f--..o20T Pe loat1 pa'1i1 e .eo ---i L unglme porlanta. senra cu trepte cu muchli Pereti invecinati din material inflamabil.020 ... I I I din spate :.acoperire IMF~::::!j1lll . .eo Placa.." Element de Caplu$ire Eloment de c3.­ lIJ J2£4~~'f~~::< Perete neinflamabil . -.Izolalie termica l­ '.xarea grinzilor de trecere "11 ~ 1••. respecliv neinflamabil ® Pereti invecinali din material irlflamabil ® Deschidere de ie$ire cu scara $i grinda de circulatie ~ :5 I. de sigu· ranta de 1 m ..-I 'I ~I T'Itt.. I Aerisirea din spate Izolalie e)(lern3..Element de e .. labia din zinc sau cupru pol fi fixate pe CO$ cu ajutorul diblu­ rilor (nu cu dibluri de lemn) pe construclia inferioara.. ".. bI I I . :::::: ': Ventilarea spatiului de incllizire Cabluri eleclrice libere d.. $indrile de ardezie. :5 80 Deschidere de lesire - _I __ Grindade I I I U$a putului din pod circulatie Scara din lemn.'--~-'--­ (pin a 1.. '" ...{Iaca de acoperire din beton Beton i I "" ~ ~ :~ p­ Tabla superioara I. _ I I 2~1/ V Fi$ie din placi lermoizolante . din belon cu fibre @ Capul cO$ulul de lum!finisare cu tabla @ Capul cO$ului de lum/cu ardollD 81 . mil 'I I I ..::. '-1 u u E Placa in consoia M M ::> ::> :Jl '" U$i1e de revizie Elementul nivelului ~ ® Lungimea Si I.5 ~ulap:.000 V lensiune) la 0 Racordarea ~ Element de cama uire inchiderile de curalire o LlLl locului de ardara Deschiderile de curatire ® SOClul cosului de fum ® Placa de Cos de fum de montaj Cos de fum prelabricat (pe inMimea nivelului) Distanta @ cablurilorde sigurant~ in cazul eleclrice libere I rr""""=lfl. Se reeo­ manda inveli$urile prefabricate....-J >- captus ire "' " . placi din ciment $i fi­ bre. !----!-­ ~.p[u~ire @ Capul cosului de fum! finlsare cu pJ:J:ci Capul cosului de tUm/piesa prefabricata.... ':::: ':... 18160 -.1 f1\ \V CO$ul de tum Sl materialele de con­ slruqie inflamabile din apropiere / perete din material neinflamabil Perete inflamabil Trecerea tubului cosului de fum prin perelele din material inflamabil inveli$urile capelelor cO$ului de fum din placi de ardezie. . .Placile de finisare _Aerisirea din spate -Izelatie e)(lernll ::1 I i I J.CO$URI DE FUM DIN 18150... de acoperire T lil VI --+--:5 1.

Capriorii au rol secundar (sectiuni reduse.I G) sarpanta cu capriori cu popi si capnori articulati ® 24-'. 83 ®. lungimea capriorilor pina la 8 m.. din lemn [IPIt. posibil :. Acoperi!. acoperis Intr-a singura apa SI acopens In doua ape ® .iurile In doua ape cu pane au cel putin un scaun vertical In mijlocul acope­ risului.i lemn rotund).5 / Sarpanta cu capriori cu elemente port. Sistem regulat. III . deschiderea 25 m. Sir de popi In interior.iului: lor­ rna de lnceput: structura cu popi de sustinere a coamei. 4. atunci se spnjina intermediar prin grinzi de centura ---> pag.5 cm la latimi mai mari ale c1adi­ rii !. Subgrinzi care cumuleaza sarcinile.14 16 Sislemul grlnda dublu T '1~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~tfcu \. posibil un spatiu interior lara popi.ii grin­ da plan:. 83 @ lorma initiala a acoperi!. ••• 0::::: ondulata A = grlnda simpia B == grlnda duola C = grlnda chesorl lnlma f4\ ~ 5arpanta cu capnori ca grinzi dublu T cu inima ondulata.ii cu gnn­ da de centura. si 'In executla ca elem. Legaturi rezistente la lntindere lntre piciorul capriorilor !.ieu/lrlngerea acoperi!.4.ii lungimea capriorilor de .~ I 7.5 m exista doua sau mal multe scau­ ne verticale. 83.l dlagonale in 5eaaere 51 creslere Forme de ferme din lemn 51 rigldlzan ® 84 Euro-ferme prefabricate conform sistemulul Gang-Nail cu masuri de octametru ca acoperis cu panta redusa...5 m. lungimea grinzilor de centura pina la 4 m.5 m) altfel trebuie prevazuta 0 rigidizare prin grinzi de centura ---> pag. port tIp Fachwerk.5.eu (caracteristica exterioara a sarpantei cu capriori: lmpin­ gere deasupra pragulul de lemn al grinzilor de plan!. 15 CSI 25~ panlele acopenSU'ul intr-o apa de 6 0 . elem. tip Fachwerk din lemn cu garantie de Ilplre pe durata vietH cu contraflS8 Ja 45 . Recomandarile pentru contormarea planului ---> pag. Daca lungimea capriorilor e mai mare de 4. transmiterea sar­ cinilor In axele tormelor. 83 CD In cazullucarnelor mai mari slnt excluse sarpantele cu capriori !. Sarpanta cu gnnzl de centura pentru latimile cladirilor plna la circa 12 m.~ ~ $ARPANTE --[IJ Sarpanta cu pane.12. Sar­ panta cu grinzi de centura e un cadru cu trei articulatii IIrant... ® i Acopens mansardat E~Ir~ A B T i IT C f-----< 46-60 i pivot de forfecat k+ pana de coama r-< 12. raportul inallime profil deschldere 1:15-1 :20 ~~ panlele acoperrsuiul in 2 ape de 6~.." 4. legat strlns. + . Sarpanta cu capriori (principiul unui triunghi nedelormabil) In lor­ rna simpla poate Ii lolosit la 0 lungime mica a capriorilor (plna la. La 0 lungime a capriorilor . [1-' SI 15' ~ a) dlagonale in scadere cu bare verlrcale ~~ J ~ ~ d) d1agonale in scad ere Sl creslere cu bare vertlcale ~-----------------------_: b) dlagonaie in crestere cu bare vertlcale ~~ ~-------------------------~ e.iului) ---> pag. port.

50'

C

1:1

lungimea ca.priorilor la o sarpanta. cu capriori

$ARPANTE
-[I]

45'

40"
35·

$arpanla cu capriori reprezinta la 0 latime mic;!! a clMirii cea mai economica solutie.
$arpanla cu grinda de cenlura sub 45° nu este niciodal;!! cea
mai ieftina, dar este polrivila penlru acoperisuri mari, Iibere.
$arpanlele simplu rezemale sin! mereu mai scumpe deci! sarpan­
lele cu capriori, de aceea sint potrivite numai in cazuri de exceptie.
$arpantele cu dou;!! rindurj de popi reprezinla in cele mai mul­
te cazuri cea mai economica construclie.

7 6 9 10 11 12 13 14 15m

30"

25'

G)

Limita de elicien\A economicA la

~arpanlA cu cApriorilcu grindA de canturA

$arpantele cu trei rinduri de popi si cu pane sinI lolosite nu­
mai la c1Miri loarte late.
Acoperisurile lormeaz;!! inchiderea de sus a constructiilor, Ie protejea­
za impotriva precipita\iilor sj inlluen\elor atmosferice (vint, Irig, cal­
dura). Ele conslau dintr-o parte portanta Si invelitoare.
PMile portante sint dependente de material (Iemn, otel, belon armat),
de panta acoperisului, lelul Si greutalea invelilorii, solicilare etc. Penlru
stabilirea solicitarii trebuie luate in considerare si normele (greutale
proprie, sarcina de circula\ie, de vint Si de zapada).
La sistemele portante ale acoperisului inclinat trebuie sa lie facuta 0
dileren\iere intre acoperisul cu pane Si acoperisul cu capriori. Cele
doua tipurl de structura pot Ii Sl combinale. Ele se caraclerizeaza prin
lunc\iunile diferite ale pieselor portanle. Modul de transmilere a sar­
cinii are de asemenea urmari pentru impartirea intern;!! in plan.

----L------l

®

SarpanlA cu cApriori

~~:::~~~c"Y
~
..... .....
f------L-----;

/"/5

a

8)

SarpanlA cu pane

I~

15-40 30-60

10-20 10-20

@

SarpanlA cu grinzi de centurA

+

®

SarpanlA cu pane lArA arbalelrieri

®

SarpanlA cu pane

~i arbaletrieri

([)

SarpanlA cu cApriori

®

SarpantA cu cApriori

~i popi

r
®
SarpanlA cu grindA de cenlurA cu amenajarea spaliului podulu;

@

SarpantA cu grindA de centurA

~i pane

83

INVELITORI
~QJ

-1

~,

45', de regula 50'

Q)

Acopenre cu stul 0.70 KN/m 2

®

III
\:V KNI m2 --->

invelitoare din cu srndnle din lemn 0.25 KNlm 2

'3'

Acopenrea germana veche.

invelltoare din ardezie 0,45 - 0,50

® _®

'V

t4'

invelitoare engleza din ardezle si cu placi din Clment Si fibre

invelitorile din stuf sint executate pe scinduri cu a lungime de 1.2 ­ 1,4 m la a distanta de 20 - 30 cm, cu viriurile in sus pina la a gro­ sime de 28 cm, mai bine a grosime de 35 - 40 cm. Durabilitatea este in zonele cu mult soare de 60·70 de ani, in zonele cu a umi­ ditate mai mare abia la jumatate ---> (3) Acoperi$urile din sindrila de lemn sint din lemn de stejar, fag, larice, Western-Red-Cedar. mai rar din lemn de molid ---> @. Durabilitatea $indrilelor depinde de ca­ litatea $i imbunatatirea materialului, de intensitatea influentelor at· mosferice $i de unghiul de lnclinare a acoperi$ului. Regula empirica: gradulinclinatiei = anii durabilitatii. $indrilele din lemn sint potrivite pentru acoperirea tuturor formelor acoperi$urilor, la un unghi de inclinatie de 15°- 90° a acoperisului. Ardezia este a$ezata pe un cofraj cu a grosime de ;:" 24 mm din scinduri cu a latime de ;:" 12 cm. Fi$ia de invelitoare V 13 acoperita cu nisip protejata impotriva prafului si vintului. 5uprapunerea ;:" 8 cm, mai bine 10 cm ---> @ - ®. Cel mai natural pare ,,1nvelitoarea germana" ---> @ . 5e diferentiaza la acoperirile $arpantei $i perete­ lui intre trei grupe: modul de "acoperire exclusiva", ,.acoperire ger· mana veche" $i "acoperire salbatica". "Acoperirile decorative" De cele mai multe ori acoperirea cu $abloane ca $ablon cu solzi, unghi ascutit, cu solzi de pe$te, octogoane etc. Tipurile convenabile ale invelitorilor. $abloane dreptunghiulare $i $abloane de croiala pe coarda. Acoperirile cu $abloane sint potrivi· te pentru ardezia artificiala.
POR = acoperis intr-o smgura apa ­ limita spre timpan

0.45 - 0.50 KN/m 2

G
Ol TOl

tlgla capatulul coamel si a mtersectiel capriorilor cu coama

T P W TSR
Acopemea germana veche cu un unghl de inchnajle Acopemea germana veche dubla. panla

tig1a pe colt in partea dreapta tigla de strea$ina tlgla pentru acoperl$ intr·o
slngura apa

tigla limlfa spre timpan slinga tlgla limita spre timpan la jgheab stinga
legatura de coama-limita spre

FOl
GR

'"2S

®

a

", .
cu elemente salare

--->®

aco~pe"'UI",?22

cap

SR Sl PSl

o>n,~
picior

\\Lj~
fnvehtoare cu crolala pe coarda '" 25'

tigla de legatura cu peretele legatura laterala la strea$lna tigla de colt in dreapta \Igla de legatura laterala in dreapta tlgla de legatura laterala in stinga tigla de legatura laterala la un
acoperi$ intr-o singura apa in stinga

tlmpan tlgl3 de colt stinga tlgla de cap la coama $1 de
mtersectia capriorilor cu coama legatura cu coama-limita spre

FOR
F
OR TOR

timpan figla de colt in dreapta tigla de cap la coama tlgla limita spre timpan dreapta
tlgla de colt la streaslna si gangul interior, in dreapta

Gl

tigla de la capatul coameL
in stinga

F

GZ

tlgla profilata din cimpul de mijloc tigla din stlcla

invelitoare cu solzi '"' 25'

6 ®

POR T
inclinalla max. a capnonlor
Unghl tocil (I '" 37,5'

P W TSR SR Sl PSl Gl

"-i="l'~B"---~~~~:~~~~I~1
,

:::

;;:Sc

Una hi de vlzare
cu coarda (/ = 45"

Acopens cu unghl ascutll ~ 30 C

Acopens dreptunghlular dublu ;?: 22'

l~,~~~I"-,,,-_..,.,

........

, i I

I

I

--1,Om-­
inclmatla acopensulUl a-e. raza cercululla apreclere d-b. realizarea unel vertlcale doc, punct a-c de legal paralel cu streasma: o-b rezulta inchnatla mmlma.

invelltoare cu croiala pe coarda

®

inclinatia minima a capriorilor,

@

Tigla modelata

de exemplu 40°

detalille coamel uscate

®
86

invelitoare dubla (\igle·solz) invelltoare grea 0,60 KN/m' 34 - 44 tigle/m'

Tigle din beton, 0,60 - 0,80 KN/m' incllnatie 18°

~

tigla @ lnvelitoare cuKN/m'olandeza, u$oara 0,50

lnvelitoare cu tigle taltuite

c~priori

CONSTRUCTII PORTANTE ALE ACOPERI$ULUI
DETALII La sistemele portante ale aco­ perisului lnclinat trebuie sa se di· ferenlieze lntre acoperis cu ca­ priori si acoperis cu pane. Gele doua tipuri pot fi de asemenea si combinate. Ele se caracterizea­ za prin funcliile diferite ale pie· selor portante. Felul transmiterii sarcinilor are urmari si asupra lmpMirii interioare In plan. $arpanla cu pane: capriorii au rol subordonat (seqiune reo dusa, posibil si lemn rotund). Subgrinzi care cumuleaza sarci­ nile, transmilerea sarcinilor In axele formelor. Sir de popi in interior. Recomandarile pentru conform area planului. $arpanla cu caprlorl (principiul unui triunghi nedeformabil) In forma simpla poate fi folosit la 0 lungime mica a capriorilor (pina la 4,5 m) altfeltrebuie prevazuta o rigidizare prin grinzi de cen· tura. Sistem regulat, legat strins, posibil un spa\iu interior lara popi. Legaturi rezistente la inlin­ dere intre piciorul capriorilor si grinda de p1anseu (caracteris­ tica exterioara a acoperisului cu capriori).

izola\ie siralullronla\

G)

Delaliu de slreasinalpane

®

Detaliu de streas,n~ cu in dou~ slraluri

z;d~rie

imbinarea c~priorilor la baz~ cu bolturi
c~priori

-
II

.
­
.1

stralul din

lat~

'4' Sprijinire prin prag.

\.:!J suprapunere. cuiul c~priorilor

®

capriori dusi pina la slreasina

®

imbinarea ~priorilor din otel

c

ancorare in planseu maS'\I k:L..ai'LL:<LLLi.Cil

:::
sectiune A-B

10soroab~--

­

\led ere

®
labl~

Ancoraj prjn elementele de lixare

c~prior------:,4

cu cuie
capriorul iSi Iransmite fOr1a sa normal~ prin conlact diroct
tabl~

suport lemn

7;-

sectiune CoD

\!J cu pane

f-j\

C
c~prior

r::=bat

--~: ~

--~-----

as(gurare prin

cu cuie

imbinarea c~priorilor

~prior
pan~

__

~
®
Marginea capriorilor- asigurare
CU bollu,;

cosoroaba

lucarn~ de Iractiune la sarpanl~

Oelaliu de picior la care capriorul

poate s~ dep~seasca marginoa acoperisului

c~prior

pane; grind a. de direclionare penlru

Delaliu de coam~ - sarpanla cu

@

ajustarea coamei

Clesle de coam~ legatura intre 2 capriori

Foaia

sirnpl~ leg~lura inlre

Pivot de fcrlecal

2 c~priori

legalura inlra 2 c~priorl

85

acoperis In shed-uri sau zimtat

·· II
• 1

G)

Q

~
®

FORME DE ACOPERI$
Acoperilii intr-o singura apa: eel mai ades suprafata invelitorii se afla pe partea expusa intem­ periilor. Forma acoperisului e in concordanta cu functiunea. Pe latura insorita trebuie sa existe spatiu pentru ferestre mari. lumi­ na si caldura - CD +@ . Acoperilii in doua ape: forma de acoperis fara virsta, care este apreciata arhitectural si constructiv. Este acoperisul in­ clinat eel mai raspindit - @ . Acoperilii in patru ape: sublinia­ za functiunea de protectie a aco­ perisului si confera casei un as­ pect reprezentativ. Ca accent sint de multe ori adaugate lucarne, care cresc valoarea locuintei ­

acoperis in dauB. ape decalate

acopens in ape paralele

Aeapens inlr-a singura apa

Acopens compallt

@

Aeape"s in daua ape

acoperis In patru ape mansardat sau frint

acoperis mansardat te$lt

acoperis in patru ape cu tlmpan par1ial

@-@,@.
Acoperilii in patru ape teliiit: ofera 0 imagine particulara. Este folosit in mod traditional acolo unde timpanul trebuie protejat in mod suplimentar fata de intemperii - @ . Acoperilii mansardat: asigura o utilizare maxima a suprafetei locuibile - @ - @ . Acoperilii tip cort: forme si Iinii clare, care converg la coama. Elementul dominant al acestui tip de acoperis este simetria pe toate partile - ® .

®

Aeaperi, mansardal eu lImpan

acopens
tiP Gart

acoperis cu prelunglre a apei

casa cu acopens nordic

(2)

Acoperis cu timpan transversal

®

Acoperis in cruce

®

Aeaperi, plram,dal

aeapens eutat

acoperis tIp ceapa

acoperis cupola

E8
gal.e

romanlc
Acoperisun de turnuri

@

Aeaperis eu ape rambaidale

@

Aeape"s semieilindrie

@

8

&
D

&

&
tS3

65

45

30

20

acopens In patru ape in forma De L

acopens mansardat -in ape te$lte

A - 8 = eaama B - D = racord la tlmpan C - D = streasln8. A - G = coama incllnata F - G = IInle de fringere

61
@
@
Pante de aGapen,

45165­

2

@
88

Aeaperi, in daua ape in forma de L

Acoperls in patru ape cu a apa supllmentara

iNVELITORI
-[Il
invelitorile din ciment 5i libre din pliici ondulale au 0 distan\~ a panelor de 70 ­

145 em pentru pliici cu 0 lungime de 1,6 m, de 1,15 si 1,175 penlru cele eu 0 lun­
gime de 2,50 m. Suprapunere de 150 respectiv 200 mm --+ etc. --+
10" 7'

CD - @.
--+

invelitorile de tablii din zinc, zinc titan, eupru, aluminiu, lablii de o\el zineal

® - (J) .Pentru toate elementele penlru coamii, slreasina, limita spre
@ . Cuprul are

timpan se foloseste tablii de cupru, in formalele comerciale

1~~====3' ~ 0'
1 CD
inveliloare flbrocimenl ondulal cu piese prefabricale penlru coama si slreasina 0,20 KN/m'

cea mai mare intindere la rupere din loate invelitorile din metal, de aceea esle potrivit pentru lucrari de compactare, compresare, intindere si de refulare. Patina tipica pentru cupru este foarte apreciata. Se va evila montarea impreuna cu alu­ miniu, zincullitan, 0\elu1 zineal; plumbul sl olelul aliat pot fi lolosile lara proble­ me. invelitorile din cupru sint impermeabile fata de vapori de apa si de aceea foarte potrivile pentru acoperisurile reci --+ pag. 93 -94. inc~rcnrea pe acoperis (greutatea calculatii in kNlm 2 suprafa\a acoperisului). invelitorile pentru 1 m 2 su­ pratala de acoperis fiirii dlpriori, pane si ferme. invelitori din tigle 5i ligle din be­ ton. Greut3tile sint valabile fiirii mortar, dar includ astereala. La mortar trebuie adaugat 0,1 kNI m 2. Tigla solzi DIN 456 si ligla solzi din belon DIN 1116 la acoperis simplu invelil cu ligla. inelusiv Slndrilele ..
la acoperis cu ligle solzi aS8zaie in sir dublu sau invelit. dubla. ..

®

~

10° inclinatie cu banda de chituit

Panle min. ale acoperisului Si suprapunerea pe inal\ime

CD

- - - - - - 920 Prolrl

-------4

57"",~
'?7;---la\ime de ulilizare873
I

177/~

direclja de acoperire

-injl~~~f~~~~:,~~~::e-l

19ot---Iatime de utilizare 910 ..- directia de acoperire
Pro III 130/30

- ,n~~;~f;~le:l~oO~~:~ -1

8)

. . Tigla de acoperis presalillcanelala DIN 1 11 7 Tigla cu lall, tigla de reformare, tigla plata cu fait, ligla de panle reduse DIN 456 . Placi cu fait conI. DIN 1117 Tigla de Marsilia, ligla caselala DIN 456 .. Tigla DIN 1118. . Tigla cu formal mare (pica la 10 buc.! m') Diane lara mortar 0,7 cu Posibililalile de fixare 125% 120
inveliloare din melal, acoperis din aluminiu (aluminiU grosime 0,7 mm) inclusiv calra; . . . . . . .

0.60 0.80 0.60 0.55 0.55 0.50 0.50 0.50 0.90

1: acoperire eu lalluri ver1icale

ItO 100 90

eo
70 60 50 40 30 20
'0

0.25
inveliloare din cupru cu lalluire dubla (labia de cupru grosime 0.6 mOll inclusiv colmj. 0.30 Acoperis laltuil dublu vertical din tabla lal\uita zincata (groslme 0,63 mm) inc!usiv suport din carton si cofraj .. 0.30 'invelitoare din ardezie, acoperis german din ardezle pe cofraj, inc!. 5Uport din carton Si colrnj cu placi mari (360 x 280 mm) 0.50 cu plac. mici (errca 200 x150 mm) 0.45
Acoperis englez din ardezie inclusiv Sipci

pe sipci in acoperire dubla ..
pe colraj si carton inclusiv cofraj ...

Acoperis german vechi pe colraj cu sipci si carton acoperire dubra . . . . . .. inveliloare din tigle de otel (labia zincala coniorm DIN 59231)
pe construclie din Sipci rnclusiv sipci .. , .

0.45 0.55 0.50 0.60 0.15 0.30
0.25 0,30

Fall dublu vertical
~1

pe cofrai inclusiv supan din carton Si colrai ... inveliloare labia ondulata (labia de otel zincala conform DIN 592311
inclusiv material de fixare ... inveHtoare din zinc cu acoperire pe Sipci din labia. zincala nr.13. inclusiv cofraj ..

®

invelitoare din tabl~

-11--2-i

cu falturi 0.25 kN/m'

®
t--

Pante min. ale acoperisului penlru invelilori din labia de aiel zincala
7.50 --;
t---- 7,50 --t I - 7.50 - i

l?J2%TT

3.(5%Tl

Formate comerClale

Benzi

Placi

~upr"PU~(JrOl;2

Lungime m
~~em.max.

,

Grosime mm

Greutate kg/dm J

2.0_ 0.6 (0.561 1.0 0.1-2,0 0.2-2.0 8,93 e.93

30-40

~supr"PUnl}rOl
~5upr''1pUnnrOll/}

IU

&<14%1
- directia vremii-l
f---

;--- la\ime placi 100 ------{
I-- lalime ulila 91' --i

benz;

plad

~1.00j

88 - - - - ;
I

=29. --~.f"L..---.Jr..
I

...../ ~ . : :\_:t
prindere
" I

~

T

\

~ ~~§6}'[Ji
®
Forme de livrare Si taierea maleria­

Acfinc acoperl$ inJ.Jllmea 01.'IU. - . '- ..---­ ..... ~~~ ~~25 ~~ 1 '3_~:5~ ~r~_ pina6m 10"(17.4%) 5 18,7"0) 6-10 m 13 (22.5%1 8 (lJ.9"'01 10-15 nl 15' (25.9%) 10' (17.4%) pesle 15 m 17 129.2~!~L ~~120.8°.~)_
pro

B-10' 200 mm cu

\zo!are~!~p~~e~_~~f~~:

10-15" !~ mm~i:.~~~~~~~p'u_~~r~

I

peste 15' 100 rtlm laraIZOrarea_supr.~~_I_~~i.~_

'U

f-j\

inveliloa.re cu ligle din otel 0,15 KN'm'

®

Elemente mari penlru acoperis si perele (Canaleta)

lului valluil din cupru penlru acope­
rirea cu benzi Si plAci Lalimea de laiere penlru igheaburi din

110"

inv~lilo~re din tabl~ ondulntA. incli­ ~ natle min., suprc'lPunere laterala.
Supml. acopcri· Dimensiunl UI\irnua do

8vacuarea apei acoperisu1ui

semirolund

v

LJ

dreptunghiuJar

~

TaDla din 'inc DIN 9721 min. 0,7 mm Supon jgheab benzi din aiel 'incal Tabla din aIel DIN 1541 ,ineala la cald acoperila cu plumb Suponul jgheabului: banda din otel zineal Tabla din eupru semilormata DIN 1787 Suponul jgheabului: banda de cupru Suponul jgheabului: aiel ,ineal
Denumire:
(Ex.: jgheab semirotund atirnat 333 Zn

(Zn) (512) (512) (512) (Cu) (Cu) (512)

Supral. acoperi·
Dimensiuni sului cu evacu·
narmale ale area apei la
jgheabului jgheaburi
semirotunde m
mm0

laDla mm 200 200 (t 0 parti) 250 (8 pMi) 285 (7pMi) 333 (6 pMi) 400 (5pMi) 500 (4 pMi)

sUlui cu evacu· normale ilIa 1;"lIcre pf.:lnlru
area apei la burlanelor lubun din lnbl:"l
burlane

rotunde m2

mm 0

mm

Tabla din aluminiu la jumatale DIN 1725 (AI)

pina la 25 peste 25-40
peste 40-60
peste 60-90
pesle 90-125 pesle 125-175 peste 175-275

70 80 90 125 150 180
200

Jgheaburile de acoperi$ din prirlCipiu monta·

pina la 20 50 peste 20- 50 60 pesle 50-90 70 peste 60-100 80 pesle 90-120100 peste 100-180 125 peste 180-250 150 peste 250-375 175 ~te 325.=500 200

167 [12 p~r\» 200110 pM"
250 (8 pM»
285 (7 p~rli)
3]3 (6 pM') 400 (5 p~rll)
500 (4 p~nl)

_~

__

0,75 mm cu suponii jgheabului 333 Zn)

fe inclinate. Vileza mai mare de scurgere im· polriva intunda-ritar. coroziunii. si inghetarii.
SupoJ1ji jgheaburui constau de regula din ben·
zi de olel zineat cu 0 lalime de 20 - SO mm Si
o grosime de 4 - 6 mm.

Pnndere cu brtllari (prolcra1e impolnva coro·
ziunil) al caror diamelru )ntenor corespundtl
cu eel al burlanulul. Dis\anta minlm:\ a bud;'!
nulUl lala de perete 20 mm DiSlanta inlro

brala" 2 m.
----~_._------

@

Forma Si asezarea jgheabului

@

Maleriale

@

Dimensiuni normate pentru jgheaburi in raport cu supralata de evacuare a
apej

'14'

Oimensiuni normale penfru deschi·

--.. "-_.

--

..

~ in raport cu 5uprat<lla de aapei

derea burlanelor pentru apa de plooio
eV.1CU[l{O

87

PODURI LOCUIBILE
zapada

DIN 4108
Podurile nelocuite ale vechilor gospodarii taranesti serveau drept ham­ bar, pentru pastrarea recoltei (fin, paie si alte asemenea), aveau stre­ sinile deschise, astfel ca aerul rece de la exterior intra in pod, a carui temperatura sub acoperis era drept urmare aproape aceeasi cu cea a aerului de la exterior. ~ G). Astfel si zapada raminea dispusa constant pe suprafata acoperisului. incaperile locuite de dedesubt erau in schimb protejate de frig de catre materialele depozitate in hambar. Daca podurile ar fi incalzite, fara 0 termoizolatie suficienta, zapada s-ar topi Si soar forma taluzuri de gheata ~ ®. Inserarea unui material ter­ moizolant sub invelitoarea aerisita este un remediu. in podul aerisit tre­ bUle dispuse pe doua laturi opuse deschideri de min. 2%0 din suprafata de acoperis ce trebuie aerisita. Pentru a se evacua umezeala, ele co­ respund in medie unei inaltimi a fantei de 2 cm/M ~ @- @ .

CD
• 1

Secllune transversala a unel loculnte taranestl de la munte. cu hambar

®

Schema acumulare de gheata

'·' ,>~ II
@

,,"J~L

~
~
10
(schema~ici

1@0;;VR;S~
+-Tip de aeopens: aeopens 'In doua ape ~ dlmenSlun,

~41-----42 - - - - I - 8 42-~ , 100~-----

@

Exemple de acopensurl ventilate cu panla

3AlcaIUlreaeopenS:lzolatleintre eaprlon. Se observa seetlunea lransversala de ventilare dlrltre termorzolalle si f1sille tenslonate infenoare

Calcul

Caleu l

@-@

Exemple de acoperlSUfl ventllm8 CJ pants <.1C Iscnematic)

Il,ZbJ

I~

J

Exemplu streas:na

"

Conditl8 -= 2\,(, din supralata irlCllnata ae acooeris coresDunzatoare A 1 sau A 2. inS.?. mini­ mum 200 cm"'m f\t1odu! de calcul: A, - sec{lunea de venlllZlre

~
.
, I

Exemplu:
reslui suprafelel aeoperisulul

A, .::::.reaS:lS;; 1000 x9,O -0.018 m- m
180 em'm Deoarece insa 180 cm:"m S8 siweaza sub seGlunea minima de 200 cm- m lrebuI!2 ca sectlunea sa alba minimum 200 cm~ m. [limenslun:. A slreaSln8.;' 20e crr'- m
ApllC2re"

2

Condltle Seellune libera ae ventilare A L de 200 em' Inaltlme Ilbera de min 2 em Mod de ealeulare Inaltl:T1ea A necesara soatllll:J' ae venl::ai­ 100-18+8)

:TlIn.

_:2QL
,00 - 16

- 2.4 em
A.ICI trebUlf' :ua! in eonSlderare spatlul nf.'­ cesar Hecer:I 11SliiOi tenSlor,ale. ad!ea la 2 em soatlu de trecere. inaltlmea de la MS a termolzolatlel pjn~ la MS a eaprlonlor tre­ bUle sa fie de minimum ":.4 em

®

'ventJlarea
In

DDQU1UI

pnn rostl;r:

A~catulre2.

s:reSlnI!

pem~ ,,'

un

inV811toarea din iemn
DieSEl de

aC008r1S rec~ cu doua s~ratun

ell astere5i2 31 fisi" tens:onate

coama
Dle:;a

_

DI8S2 de

coama
acooerlre •
I ::::;:;lr'1::;'<~.

;--- ventl18re

~belOll

Stabilirea inaltlmll janlel de ventllare iloera a spailulul nellmllal care trebUI8 aerls:1 tlnind conI de capnoril lall ds 8 en: ia A_ - 200 cm~' m ina:tlme rar,1a G~ venware H _~_~i'~IT~a~ __. 100-18+3;

!,
,

, ,< '" -/.

~

Groslme~ de dituzl8 i eC'livalenta 8. stratulul ' , o e aer

""CO"

H_

=

1c¥E16

_lermOIZolal!c
_ _ CaDriOn
--~astereala
--~acopeme

H .;. 2.4 ern In eazul acooefisurl,or in aou2. 30E: eL iungllni ale ea;:mordor <'"' 1 (J rT! per:ru streaslna A_ este 'J8labil ~!I"eas\na ,;, 20:] ,:.:m m. In eazul acopensurllor ill OOU2. ape eu lunglme a eapflori!or ;;. ~ 0 n; eslE: va:aoil oentru slreaslna
A,_

Condltle a -Iunglmea ca:::H1Cfllor s'.' - groslmea de d:1Uzle eehlva!enla slralulul ae 8.er a;1Cl m.s["o::; 2~ a~15m s(";; 5r­
3>15m:s~';;1C'r:l
eUS~-LL

®

AC008f1.S air. beton

®
_plese. de
CC3ma

AtCai'Jlre 3cooens iemi;

:;!:E:2~i~2

;; I

~co

Ie

A i saL A 2 em'::

rT1

Ccndltle· -=- (, :' - din supraf2l3 W,C'lrlat:'; 0'.' aeooen:'. eores~u~::ato2'"e f'- •

[,kc!

0",· C3:c;U: j:,
f

-

sec: Jn8a 0··
~

SI:T1 L' - vapor! de a:::la Cael:C1ent~/ rezistentel la dlluzle Ivez: DIN 4 ~ 08 oartea a "':-a) .; - gras;mea matenaiulul (m) Apllcare a spuma. poiluretanlca SOl loa {PUR, (8 ern grOSlms s-8cm-C.02n' II 3C 100 IVEZ' labelUI DIJ-"J 410S. partea a J-a pagrr,a s. - 30 l 0 08 - 2.': nl - s;
S necesar - :? 'i,
Salte3 lermO,Z8,8'ila iibr~ mln8rale c.."
to:,I'2 a~ allJrTll1l u :Ip:l~ ,:soilcitala prOGue.
C'.

19

SJ

IT,

i'"

-

~J:~

en

~',

Acopens lemn cu tavan S;JSD8noat

Acoperls reeE:; CU doua Slr31url ventllare a celor doua SH31i..JrI prJr. fante in c'impui cornlS81

Dlnle'1slun, A_ soarr,2 - 90 C~ Ap!leare Elememe de coarna cu S8CI:unE· G':: "enj iare Sl saL; plese pen:ru ';8n[ilarE: corespur.zind datelor proaucatorLJIL,

:~ _- : oe, '~l .:. r:scesar - 2 f"'jI Ii' cazu· ull~:zar', ~J";f-, ,zo,all! aaecvare c:em:la s -:2 rn E:~:::: I~de(j:lr:ta tare rrable'1le Groslrnea eChlJ3 E:ntej a Slra:ulu DE: de'" Sc! a fiecarul S!S~8m Izalanl se alia ce, mal Slgur de la prod;,,;::cttor.
1

@

Exemplu: eal(;ularea seetlunllor de ventilare la aeopens

In

aoua ape DIN 4108

90

lucama acopentA in patru ape pentru acoperi$uri abrupte

CD

o
o
o
Lucama curba cu acoperire pe
segmente

LUCARNE$IFERESTRE DE MANSARDA
Posibllit~li

formale: intersectare;1 sau ;1r­

cui rea suprafetei acoperisului. Lucarno
cu panta, lucame lip ochiuri (Iucarne lip liliac), lucarne lip gura de broasca, lucar­ ne tip ochi de beu. Construile pe acopen~: lucarne acoperi­ te in doua ape. in patru ape, panorami­ ce, asculile, bollite, de timpan @. Atunci dnd lereslrele timpanelor nu sint sufielente pentru Ilu­ minaI, se constrUiesc ferestre de man­ sard~ sau lucarne in acoperis Oimensiunea, forma ~i dispunerea lu­ carnelor de acoperi~ sinllunclie de for­ ma ~i dimensiunea acoperi~ului pre­ cum ~i de necesarul de lumina. Oi­ mensiunile ~i num~rul lor ar trebuie limitate la un minim mai ales in cawl acoperi~urilor mici, penlru a mentine 0 forma clara a acoperi~ulul. Lucarnele unui acoperi~ are lrebu! sa fie de ace­ lasi lip Si marime. Forma conturului, materialul Si detalierea determin!\ ima· ginea generala. Latimea unei lucarne ,rebuie de regula sa corespund!\ di­ stantei dintre c~priori, pentru ;1 evit;1 inlocuirea acestora din urm~ caro os\e scumpa. De asemenea, Jalimea Irebu­ ie adaptata latimilliglelor invelltonl, penlru a avea racorduri clare. Forma Si p..Jn!cJ. acopensului lucarnei depind de malen;1lul invelitorii. Componentele constructive portante Si cele care incadreaza fe­ reastra ar trebui sa fie subliri, pentru a conferi un aspect elegant lucarnel. Lu­ cama tip "Iiac este cea mai veche forma de deschldere in acope,,~ si re· zulta prin ridicarea unel supralctei abo rupte a acoperi~ului cu ',' 12' - @. Daca nu esle posibila 0 lucarn~ cu aco­ perire in panta arcuita, deoarece ra· portul iMltimeMlime nu poate Ii reS­ pectat, de ex. in cazul unor tig1e profi· late si al unor ferestre de in~lIiCle ~i latime corespunzatoare, exist<l. posibili­ latea unei lucarne acoperito in p3nt~ cu vangur! oblice.

tabachera

®­

-0

CD .

®

Lucama cu acoperire plata

®

Lucama de

acoperi~

timpan

limpan complet vitrat

decupaj in

acoperi~

limpan cu balcon

lucarna-·pinion

m&~'="""

®
Lucarne-plniorv1ucarne in doua ape

a

®

0 0

;0······.···················

··

.,.

ro~

(j)
Lucarne cu acoperire plaia

Lucarne trapezoidale

;If) "=D===­
_. _ •)j?ffff

[ ,,
$~-

-;".~.J~ i<~'. . . 'lii/'.•/~ '~'il;1

:\.,\~"'~~~••'i,0

4f{{!!Ift,

Lucarne de

acoperi~

curbe

®
/;:

tV

lucama acopenta

~inpanta

Lucarne panoramice

®

Lucarne tip IIliac --

@

@

Lucarne in planul latadei
tfl~buif\

Funcne de n1llterialul fnvelilorll

res

tigle prolilate

SOil

\

Cd

N

\

/" /

"

,-/t' :

,
:

cd " I

pectal un raport mInim intre inill(lnl Po1 SI latlmea (HIL) perelelui I'onlal al luca",nl

CL

Malerial al inveillorii
plAci de acopcrire de mici dl­

HII
li8

11 4

j".,'"
811

mensiuni, (\copent~ tOI£\\ CU plAci de aceeasi dlmensiune 1,5

Mp
812 812 2

..

plAci de acoperire de mici di­ mensiuni, 8copenre lucarn<1 tip liliac cu plflci mai mid decil roslul ilcoporisului salzi

115

1/5
1/8

\igle profilale
allucarnei

@

Alcaluirea arculUl de acoperlre la lucarne tip liliac --+

@ ~i lucarne acoperlte in panta curbe sau arcuite

Rnportul minim al perelclui frontal

89

Pante ale acoperi$ului
acopens pavat clrculabil 2 acopens din Clment-lemn 2S acoperis cartonat. cu strat pietris 3 aeoperis eartona!. dublal .. 4' acoperis zineat cu falturi duble verticale (banda zinc) . 3 acoperis cartonat. simplu . 8 aeoperis neted din tabla de otel ......... 12 aeopens din llgle faltUile. 4 falturi . 18 aeopens slndnla (proteetie slndrila 90) .. 18' acopens t1gl8. fa.ltuita, normal. 20' acopens drn tabla ondulata de zinc sau ateI 18' acopens ondulat din Clment - fibre 5' acoperis ardezie artificlala . 20' acoperis ardezle. dublat ............ 25' . 30' acoperis ardezle. normal . acopens stlcla . 30' aeopens tlgla. dublu . . , 30' aeopens tlgla solz. in sir dublu .. , . 35' acoperis olane . . 40" aeoperis tlgle. simplu . . 45' acoperis trestie $i paie . . 45'
Panle ale aeoperisului 4' de obleei 3' - 4' 4' de obieei 3' - 4' - 30' de obieei 4' -10' - 50' de obieel 6' -12' - 90 de oblee, 5' - 30' -15' de oblee! 10' -12' -18'deobleei15 - 50' de obleei 22' - 45' - 21' de obieei 19' - 20' - 33' de obleei 22 - 35' de ob,ee, 25' - 90' de obleei 30' - 90" de obieei 25' - 45' - 90' de obleei 30 - 50' - 90' de obieei 45" - 45' de obieei 33' - 60' de obieel 45' - 60 de obiee! 45 - 60' de ob,eei 45 - 50 de obleei 45' - 80' de obleei 60' - 70' -

ACOPERIRI iN TERASA
-

DIN 52128-133, 52143, 18338 Acoperi!;) rece -> page 94. Alcatuire cu aerisire sub invelisul exte­ rior; critic din cauza curentului de aer daca panta este mai mica de 10%, din care cauza aslazi se realizeaza numai cu bariera contra vaporilor conlorm DIN 4108 partea a 3-a. Acoperi!;) cald in forma conventionala -> @ : alcatuire cu bariera contra vaporilor; alcatuire de jos in sus: planseu acoperis - bariera contra vaporilor - lermoizolatie - hidroizolalie - strat de protectie. Acoperi!;) cald cu alcatuire inversa -> page 93. Alcatuire de jos in sus: planseu acoperis - hidroizolatie - lermoizolatie cu material vee rilical - slrat de prolectie ca incarcare suplimentara. Acoperis cu etan!;)are din beton -> page 93. Alcaluire de jos in sus:'ter­ moizolatie - placa belon ca planseu acoperis si etansare - nscanl l placa masiva cu rol struclural- trebuie sa lie de dilatalie din cauza miscarii pro, duse de caldura; in consecinta, rosturi flolanle peste pereti portanti -> page 93 si separare a peretilor interni de planseu (inainte se lipesc ben­ zi de polistiren pe planseu). Prernisa penlru lunctionare: se prevede panta = 1,5%, rnai bine 3% in struclura (altlel se lorrneaza baltoace). Bariera contra vaporilor pe cit posibil sub forma de invelis de 0,2 rnm cu insertie de aluminiu pesle strat Iiolanl perioral din vata de sticla (rnai intii tralare cu solutie de biturn pentru lixarea pralu­ lui); bariera conlra vaporilor esle dispusa alit de jos incil sa eli mine condensul -> ®, @, dedesubt strat de separare sau slrat de ega· lizare (DIN 18338,3.10.2). Termoizolatia Irebuie pe cil posibil sa lie un rnalerial care rezista la putregai (spume); tabel de dirnensiuni -> @: dispunere in doua slraluri sau cu rosturi taltuite: ideal lalturi interseclale (peste lot). invelitoarea se dispune pe strat de egalizare a presiunii vaporilor (carton cu nervuri sau strat termoizolanl canelat conlra lormarii bu­ lelor) in Irei straluri prin turnare si rulare din 2 slraluri tesatura in grila din libra de slicla - inlre ele un strat de vata de sticla, sau in doua straluri prin sudare, din fisii groase bilurninoase (gr. ;0 5 rnrn). Mem­ brana hidroizolanta adrnisa, insa riscanla din cauza grosimii mici (esle posibila deteriorarea rnecanica) si a posibilelor puncte slabe in cusatura (un al doilea stral olera siguranla sporila!). Strat de protectie pe cit posibil ca slrat de pielris turnal de 5 cm, cu granule de 15-30 mm pe stral dublu de vopsitorie la cald si mern· brana de separare: lmpiedica lormarea de bule, socurile de tempe­ ratura, solicilarile rnecanice, deleriorarea prod usa de radiatiile UV. Siguranta suplirnenlara se obtine prin placi din cauciuc larimitat sub slratul de pietris, rosturi sudale cu banda (in cazul leraselor utile si gradinilor de acoperis se prevad din start). Detalii importante Scurgerile -> page 93 CD - @Irebuie intotdeauna termoizolate. cu doua nivele de drenare cu conectare la bariera conlra vaporilor ca silon; acesla este mai apoi elansal de conducta de drenare. 0 con­ ducla de scurgere termoizolata si care are bariera conlra vaporilor -> page 93 @irnpiedicadeleriorari cauzate de condens; panla catre scurgeri obligaloriu ;0 3%. Nu sint necesare lanle de ventilare penlru slratul Ilotant de egaliza­ re a presiunii vaporilor. Roslurile de dilatatie Irebuie duse pina la rnarginea acoperisului -> page 93 ® - ® Legatura cu rnarginea tre· buie sa lie rnobila, din prolilurl prefabricale din alurniniu sau beton -> pag. 93 ® - ®: piesele de legatura din zinc conlravin reglemen­ tarilor lehnice (sfisie invelitoarea). Legatura cu perelele ;0 15 cm deasupra nivelului de scurgere a apei, Irebuie lixala rnecanic, nu doar lipita (reglementare obligato­ riedin DIN 18195): Tabla zincala cu prolil trapezoidal cu rol de planseu structural poate slisia lnvelitoarea ca urrnare a vibraliilor: trebuie luale masuri de spori­ re a rigiditatii (labia rnai groasa) sau acoperire de 15 mrn cu placi usoare din lalas (prinse mecanic) pentru dirninuarea vibratiilor (stral turnal de pielris)si prevazula 0 invelitoare cu rezlstenla maxima la slisiere l Bariera contra vaporilor pe tabla trebuie inlotdeauna dispusa pe 0 fisie de sudura (din cauza scurgerilor de caldura) I


II

,I

(j)

~ page 87

Diferenta de temperatura iolre interior Si extenor daca: o +20 i·15°C -----..,
~

~

1 ~ t--------,--~--___,''---~

--- Y

Continut umid. max. (100"10)

., 'c. "
~

o

, o
o
U

~

10 l---~--=;va;d' ~+'--~ ....
I

o

-20

-10

:!:,o

-10

+20

.... 30

Temperalura

®

1) Aerul umed preclpita apa atunci cind ea este racita sub punctul de raua. Dllerenta de temperatura dlntre aerul din incapere $i punctul sau de raua - de­ pendent~ de continutul de vapori al aerului din 'lncapere - poate fl exp~ata prin pracentaJul ,,x" a! dlferen\el de temperatura dintre mterior si extenor \dJ. 2) Diferenta de temperatura dlntre mtenor si extenor se dlstribuie stratunlor ele­ mentelor constructive si aeru1ui corespunzator cu contributia acestora la Izola­ rea termica. 3) Ramine contributia pe care 0 au straturile din Interiorul banerei contra vaporilor la lzolarea termica. ,.X Sf y". iar sub pracentul ,,X" ramine temperatura barierei con­ tra vaporilor peste punctul de raua - nu poate condensa nimic.

I
i

!~amere de IOCUlt 20"C. 6~% umid.r~lativa aer
I

Piscina. acoperita 30'C. 7?'% umld.relatlva aer
I

i Temperalura externa i (%)

- 12 25

: - 15 . 23

, - 18 . 21

l

-

I

12 15

I - 15

I - 18

i

14

13

Contributla maxima .,x"la lzolarea termica a unei componente constructive pe care o pot avea straturile situate la Interiorul barierei contra vaporilor, inclusiv stratul de aer Ilmitraf. pentru a evita condensul. Exemptu: camera de locult 20' 160 '% umidltate relatlva a aerului (Iuat conform DIN 4108) temperatura extern a -15~, x = 23% planseu betan 20 em 1/.~ = 0,095 m' K/W stratul de aer IImitrof intenor 1/Ci = 0.120 m 2 KIW straturi pina la bariera contra vaporilor = 0,215 m 2 K/W 0.215% ~ 23%: 100% = 0,94 m' KiW Pentru 0 izolatie extenoara de ~ 0.94 - 0.215 ~~ 0,725 :;:: 3 cm polistlren peste banera contra vaporilor nu apare condens

=~
/

Pletrl$ spa-Iat 5 cm 7 :' 53 51 5trat dublu vopsilorle la cald

~~~~~~~!!:~/

lesalura libra de carton bllumlnalla 3 kgrrf liSle vala de stlcla nr.Sla 3 kg/rTf umplulura bltum ..... (pfln turnare Sl rulare)
, "'~ 500 vala dm IUUI, carton bltummal la 1,5 kg 1m2 Mum 85/25 I (prln rabatare) \. stral de egallzare (carton cu nervurl) contra formafli bulelor "- lermOlzolalle 120 kglm~ 51 mal mull)

~llcla:

\\'-- fisle pertorata din vala d~ slicia (flotanta,1 '- tralare C:.J bltum C 3 kg:m­ planseu respecll", belon de panta

@
I

Alcatulrea perfecta a unul acopens cald

c-G_r_eu_t_a_te_a_e_o'-pe_r_'s 100 kg/m' 50 kg'm 2 20 kg/m 2

._R_e_z_'s_le_n_ta_l_e_rm_'_ea_'_ne._e_e_sa_r_a_1_' 0.80 m'· KiW 110 m 2 • K/W 140 m' . K/W

, ------.J

®
92

Valorl de izolare 1/,\ pentru aeoperin eu panta redusa conform DIN 4108

Pant~

aco­
eris

Inalli- SU me 2m coama inal\. 5,67 4,75 3,99 3,33 2,75 2,22 1,73 6,15 5,51 4,75 3,79 2,59 0,93

Supra­ laillocu·
ibiJa m'

AMENAJAREA PODURILOR
Podul este un nivel care se situeaza complet sau parjial in interiorul acoperi$ului unei cladiri. Podul se considera un nivel intreg numai atunci cind depa$e$te in3l\imea Ii­ bera necesara de ::- 2,3 m pe -. 3/4 din suprafata sa (suprafata ni­ velului situat dedesubl) ~ ® . Pentru exploalarea spatiului de sub invelitoare, decisive sinl forma $i panta acoperi$ului Pin:'lla 20" respectiv 25" nu esta adecvilti'l amenajarea podului. De la 35" poate Ii exploatat in bune conditii podul luminal prin suprafetele tim­ panelor sau prin lucarne de aco­ perigo Pantele de pesta 35° fac ex­ ploatarea mai eficienta tara cre$te· rea disproporjionata a cost urilor $i lavorizeaza instalarea dispozitive· lor de energie solara. in exemplul ~ sint comparale supratetele utile posibile in cazul diferitelor pante. Pentru iluminare $i ventilare sint necesare terestra cu 0 supra­ lata la rO$U de min. 1/ 10 din su­ prafala podelei camerei de statio· nare indelungata. Suprafala mi­ nima a unei ferestre este de 1 m'. in discutie intra ferestrele verticale ale construC\iilor de acoperi$, (e· restrele timpanelor $i tabacllerele - @. Locuintele $1 camerele de stationare indelungata din pod tre­ bUie sa aiba doua accese de eva­ cuare independente. A doua cale de evacuare Irece de regula printr­ o fereastra necesara (fereaslra de evacuare, dimensiuni tibere 90 x 1,20 m) ~ pag. 201.

50' 45' 40' 35' 30" 25' 20'

30,75 27,55 23,75 18,95 12,95 4,65

1--- 2,59--1
1------9,50--------1

G)

Panle ala

acoperi~ului

penlru

0

I~\ime a casei da 5m suprala\~ util~

(SU)

®

Conform reglement~"lor pentru construeIi;

CD.

2,30

1,20

T
1-60-1 f-45 -I

I

1
®
in

1,05

T
1--1,25 -----I in toalet~

1
@
inbaie

CD

bUC~I~"e

F~

®

1,10

T
~40

r
1,75

J
+---, ,00-----1
f---,OO-I

T 1
90

®

'

Pat rabalabil

(2)

Pat supraetajat

®

Penlru canape a sau pat


60 1,80 1,80

I 1,00

T
80

j--­

I
90

1
®
1-60 -1 Dulap de perete

1
@

~-j
1 - - ,00---1 Dulap cu' rolile

I
f----l ,00----1
Pal glisanl

I
I
i -­
1,00 Pat

@
i
50

30
I

t
I

!
I

2,00

1,10

T
1201-----2,20 - 2,30-------1 i-60 ·-125\-----2,25 -------1,00

1,80

!

1
@
Coil de

_L

I
@ Tab"clwr~
91

~edere

@

Mas~ de mincat

I~
~

~_._.---

25

pl€ l nS

~~~ilill~"/~ /lermOlzolatl€ bI/.-- etansare acopens

________
, ,

~ g~~~~i~~~lrdere aluminlu

/;r banera contra vaponlor
+

+ strat Ootanl

ACOPERIRI iN TERASA
ALTERNATIVE ACOPERISURI RECI

memorana

pletriS

Pardosirea acoperisurilor in lerasa: ~ pag. 93 desubt: nu ingheata puternic.)

@ (monlate flotant pe pat

de pietris sau pe picioruse" Avantaj: nlvelul de scurgere a apei este situat de­
Acoperis-gradina cu drenaJ ai suprafetei cu placi de drenare, strat turnat de
argila expandata rezistenta la compresiune sau pietrls, deasupra impislitura
filtranta ~ pag, 93 @,
Acoperisuri peste sali de inot etc.: tavane suspendate cu ventilare sau
incalzlre a spatlului gal. In loc de tabelul ~ pag 93 (}) aici se utilizeaza ta­
belul

:.:.:.

·'
II
.,

Acopens din beton Impermeabll (acoperis Woermann)

G). De oblcei:

procentul tuturor straturilor pina la bariera contra vapori­

lor, inclusiv stratul de aer limitrol. maximum 13.5% din rezistenla termica 1 ; k l
Pe lemn ~

5 em pietns

r
I I

l

15/30 sau piaci clrculablle pe dlstantlerl
placa termolzolanla (fal1 urtlncrUclsaleJ etansare acopens

®: solutie simp la, eficienta din punct de vedere al costurilor,

Important: termoizolatia de deasupra barierei contra vaporilor este mai groasa
dedt la acoperlsul masiv, nu numai din cauza greutatii scazute a suprafetei,
ci sl deoarece altlel. contributia straturilor pina la bariera contra vaporilor (strat
limitrof de aer + grosime lemn) ar fl prea mare,
Acoperis cu alcaluire inversa ~

@ : solutie neconventionala de lunga du­

rata (pina acum insa reallzabila numai cu diverse spume de polistiren) In
unele land-uri pietrisul singur nu este considerat suficient ca balast - mai
bine suprafata pavata, Avantaj: devine repede Impermeabilla ploaie, cauta­
rea defectelor este usoara" nu este limitat ca utilizare,
Termolzolatia este cu 10 pina la 20% mai groasa dedt la un acoperis cald
normal.

Acopens in terasa invers
termolzolatl€ etansare acopens 3 slratun carton slrat pletns

Acoperis reee din lemn

Acoperis de belon ~

CD: din cauza "pozitiei gresite" a termoizolatiei are

loc condensul in unele conditi!. care insa vara se usuca: inadecvat pentru

r; etansare acopens 3 slraturl
p1etns

C031a lemn

incaperi umede" Riscul consta in dependenta de griJa producatorului in a evi­
ta fisurile cauzate de geometrie sl in a trata legaturile si penetrarile in beton
' Acoperisuri reci ~ Un acoperis rece complet plat este posibil

® - ®.

cavItate ven\llata

numai cu bariera contra vaporilor: rezistenta la difuzle pag" 127-130 a stra­ tului interior> 10 cm, stratul de aer serveste doar la egalizarea presiunil va· porllor, analog cu acoperisul cald, deoarece el incepe sa lunctioneze ca ven­ tilare incepind de la 10% panta" Succesiunea straturilor ~ si ®. Important: stratullnterior trebuie sa fie etans la aer l Acoperirea nuturilor $i a canelurilor nu este etansa TermOlzolatie Panta
c<
~

baners.
contra vaponlor

dulap lemn 5

""'"

gnnda lametara inclela:a

®

Acoperis cald cu grinzi lamelare incleiate: Intrados planseu CU dulapl rindeluitl

tenculala termotzolalte

belon

'
~

AcoperiS rece CU structura grea
cos de opnre a frunzisulul ~13 stralurl carton

pag, 92 pag" 93

Hidroizolatia la fel ca la acoperisurile calde

1,5%" mai bine 3% pentru scurgerea apei. Sifoanele trebule Izolate

~
:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::

chiar si in dreptul stratului de aer: a se folosi conducte de patrundere Izolate

~®.
Este importanta etanseitatea banerei contra vaporilor (suprapuneri sl lega­ turi la peretl etanse, in specialla salile de inot. sint poslbile strapungerile In­
coaJa super10ara Izolala struclura tenculala

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f:::::::::::::::::::::
, tenculala 1

ventilare

dispensabile). in cazul structurilor usoare amplitudinea temperaturilor AT trebuie amellorata prin straturi suplimentare grele (inmagazlnare a caldurii ) ' dedesubtullermoizolatiei, AT nefavorabila: preluarea variatiilor de temperatura exterioara aproape complel inseamna c1imat de baraca: nu se poate ameliora numai prin ter" moizolat,e ' in cazul ventilarii artificiale a spatiilor de sub acoperisuri reci: trebuie sa fie intotdeauna presiune negativa, altfel aerul din incaperi este impins spre go­ lui de sub acoperis

'.

beton

...... 0' Gun de ventilare supllmentare pe acope­
V'

\..!J

ris rece pentru supralete foarte mari de acopens si pentru ventllarea la legatura cu partl mai inalte ale constructlel
coal81emn elansare acoperls jn 3 stralun plelns

~ rt~ncUl~'a V KI"--- conducta
~ ~
scurgere

l

~/

~® termolzolatle

Sifon de acoperis rece in terasa. Ilolat Si in dreptul cavltatil

f+---- Eternll

pre-vQoSllon€ mas" aderenta supratata complela
maS2-

:::l:!:1c::J!=ICl:I::::I::

liSle sudata Mum

t- ®

Acoperis rece pe structura usoara
slral slmplu de carton acopenre melal formare taluz de gheata

Hj;IJ}+----'eI1mlnare aer ~sala I lIiI!IiI!I"!I' I!JIilJIiiClIJIlli[JJ"JI"JIIII"

III

i111111i

IIIIII

aderenl8..

zone

Izolale sau benz,

e 6'

Chi CO

banera contra vaporllor stral oe egallzare saL..
de eoallzare 2 pre5lur,r vaoorliar

~ mas2 spaclu

tisle Invell!oare sa\.. a"'
etansare

liSle ae elansare CL.. mserlie de tesatura.
i! 1\ ZPS ?VV\lk

~

umplutura rOS[Ufl

....=-r?c:?<=>==K>'"'" prOleC!le

a supralelelor

liSle oe elansare CU
msertle de Dan::J'a melc:lc2 liSle oe elanS2re CLC :nser· lie as- memorana materia'
plaSl'C loile malenal PlastiC

rugoasa

11I1I1I111l1!1I11!

)(Y'11'1:) oroleclle a suprafelelor
=cuPletrrs
-'-'-'..L..:>""-,-"",,,,~

Streaslna din elemente prefabrica­ te: consola prea lunga: deschlde­ rea de ventilare poate ingheta

~

@

Ventilarea la coama a unul aco­ pens rece in panta (sala inot)

@

Simbolun pentru reprezentarea alCatUlnlor de etansare a acopensului

94

ACOPERIRI

IN TERASA

DEl ALII ACOPERISURI CALDE

izolatie

E!:ii:!~=:i:.lencuiala.
conducta. de scurgere

corp IZOr.wt din slid:'! sponglo<l~'" - - scurgere

Passavanl

Scurgerea apei de pe acoperi$, cel pu\in 2 scurger; - panl~ 3 %

Sifan de leras<1. din paliesler ranfor-+~ (;:;\ Sifon CU 2 niveluri cu sal cu fibr~ de slicl~ srlermaizalal'e ..... si corp izalant din Slicl~
prefabric~; ma;

bine: cu doua. ni-

0

lIans~ de etansare
spongioas~.

c'/.

veluri -

(d)

belan (.Passavanr) scara 1:1 a
profit de inchidere

partea inlerioara. incastrata. jn

V" ~

J_ r'A'\

-g~conduCI~ 53mur
Cu eonduCla. izolata. de scurgoTe
(conducl~

- "saOlUr')

MSef:~:~r~lefabrical
din beton usar
lermoizolatie hidroizolatie

reazern flolanl

zida.rie lencuiala.

belon reazem fJotant / -'-'-'--- .zidarie

leneuiala.

Margine de leras~ cu rosl de dilalalie deschis

Margine de leras~ cu rasl de dilalatie acoperil (band~ Slide)

inehidere ascuns;1 acoperis

(profil MS)

Pro!il de margine betan (sish~m K<1nis)

,,----_ g~~~~d~s~~Chjdere aluminiu
lermoizolatie

/ /'/ ,11---

elansare acoperis in 3 stralur'

~;~f~h~~~it
scoaba profillabla zinc stinghle acopefire elansare acoperis lermoizolatie

T
A!I

1..

zld;"tfie

beton

~"l
dlbfu

10
,

~J
rJ

tencuiala
reazem flolanf

nr.,t-

g
I

r~
~

:====~ interior
Leg~lur~

=

Siral proleclie cu slral dublu ~ pielris; mal bine: umplulur~ pielri$

@O

caucluc spurn.:'! - '_ -._ snur de chit ,.', 10
f1ans~, Leg~lur~ la perele cu band~ de elansare FD (circuIJb"~)

Leg~lur~ la perele cu pralil zinc si sling hie acaperire

la perele cu

eu aneore Si sinc1 cu scoabe ruminator­

"""'".~
lermollOlalle
hldroizolatJe

q

1
f.3t--

rama de mon­
lare itoral<1

beton

..
'

.
far~

lencuiala.

",

'13'

\!31 de drena'e

Leg~luri inferioare la le,as~ cu rosl
suportlir conductor
pe banda. elansare
paralrllsnel
.• ::::-: bloc beton 15/15/8
_ __

Penlru locuinle

prag

rama usii :s;: 2 em

+~ II"

@5

Luminalar-cupol~ cu spaliu
de venlilare pag. 180

+_@6Marglne acopens sal~ inol izolnt~
..... cu plac~ de leg~lur~

~~~~~i~ii.i1etansare
acopens

~~1!:':Y.1~.i~1~.i,~~~!!:.~1!j~.1~~:~~:ia,a
Amplasarea paralr~snelului pe bloc de belon f~r~ inlreruperea invelitoarei
grinda. beton
hidro,~olati~ :::;:;:. lermOlzolatle :." • ;:

lermoizolatie

humus 30 - 35 em

1 slrat paie s<:!u fjltru din libra. de s(lcla
ptelriS. algll,!
e~ rezisl la CllmPfeS $.iIU ~ marunt. 10-20 em

~ 17

®

:......$ap<1 de protect Ie

~
acoperi$ cald acopens reee

~~~~qtan$are acoperis ermoizolatJe
eton panla

~

@

~ suport

Rost dedilalarecu struc\ur~
$1 aeopeme

+_ II"

Mi1I

'E9J

Gr~din~ pl~ci

pe acaperis cald, in locul
I~rimital

sapei de protectle se recomanda

din cauciuc

Leg<.\turn lil cosul de fUln CU linisaj delasal

93

PLANTAREA ACOPERI$URILOR
~CIJ

Q)

Plantare Intensiva

®

Plantare extensiva

-slrat drenare slral proteC\le slral protectle a radaclnllor

t:::

[:::

t- f3\ '.:::..J

Alcatuirea stratu_rilor unui acapefis-grCidrna

o

i:·:·:·:·:·:-:·:-:·:·:·:-:·::::·:·::·:·::-:·:';·::·:·:·:·:·:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Ghiveci plante ca margine verde

I·:·:·:.·::.·:::.·.·.·.·.·::.·::::::::.·.·.·.·.·.·.·;:::

::::::

Panta acoperi~ului. In cazul acoperi~urilor in doua ape panta nu tre­ buie sa depa~easca 25 de grade. Acoperi~urile in terasa ar trebui sa aiba 0 panta de cel putin 2 pina la 3%. Tipuri de plantare a acoperisurilor. Plantare intensiva. Acoperisul devi­ ne gradina a locuintei ~i este prevazut cu elemente de amenajare pre­ cum pergole ~i logil. Sint necesare atentie si intretinere permanente. Plante: gazon, arbu~ti, boscheti. pomi. Plantare extensiva. Cultlvarea necesita un strat subtire de pamint ~i necesita un minimum de ingrijire. Plante: mu~chi, iarba, ierburi, arbusti, boscheti. Plante mobile. Plante in ghivece si alte recipiente pentru plante ser­ vesc la amenajarea teraselor, a parapetelor si balcoanelor. Sint udate natural de catre plol. Apa este acumulata in stratul de drenare si in cel de vegetatie. Udare prin pulverizare. Apa de ploaie este acumulata in stratul de drenare si este completata cu mijloace mecanice in cazul in care cea naturala nu este sulicienta. Udare cu picurare. Furtunuri cu picurare amplasate in stratul de vege­ tatie sau in cel de drenare ajuta la udarea plantelor in caz de seceta. Aspersoare. Plasate peste stratul de vegetatie. lngrasare. IngrasaminteJe pot Ii raspindite peste stratul de vegetatie sau in caz de udare artiliciala pot Ii amestecate in apa.
Denumire hmba romana (culoarea fJorii) larba surzilor (alb - roz) Mustar de zldu" (galben) larM de soaldlna (alba) Sol alb Sal alb Sal alb Sal alb Sedum (verde desehls) Sasehlsor (galben) Grlusor de platra (au"u) larba de soakJlna de stinea (galbenl Muster dulee de zldur! (galben), larba de soaldlna larba de soaldma larba pUisoru!ul (rozj Puietl alesi (roZl larba-elulel (roz) Floarea amiezll (galben) nu perfect rezistenta iama Festuea albastra (albastru) Festuea all (verde) larba-albastra (verde-arglntluj Marglea (verde desehls)
,

Denumire botanica Saxifrage Alzoon

pletfls'Cfiblura 1-'T"-~~~ ---~i

Iinaltlme: Penoada : inflome 5em 8em 8em 5em 10 em 5em 8em 5em 8em 10 em 12 em 5em 5em 5 em 6em 6em 8em 8em 25 em 25 em 25 em 30 em
, , ,

VI VI-VII VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI

Sedum Aere
Sedum Album
Sedum Album .,Coral Capet"
Sedum Album ..Laeonleum"

I

Sedum Album ,.Micranthum'· Sedum Album ..Murale· Sedum Album ..Clorotleum'·

sallea Izolanta de prolectle 2 folll prolectte a radaclnilor etansare acoperl$

Sedum Hybr Sedum Florilerum

Plantare acopens sistem Zineo Floraterra

t-®

Plantare acopertS sistem llneo Floradrain

Sedum Reflexum ..Eleganf" Sedum Sexangulare Sedum .Wei6e Tatra" Sedum Spur. ..5uperbum'· Sempervlvum ArachnOldeum Sempervlvum Hybr Sempervivum Teclorum Pelosperma Festuea Glauea
Festuca aI/ina
Koelena Glauca
Mellcia Cillatx

®

Tipuri Sl soiun confirmate pentru plantarea acoperisurilar (extenslva)

inalL crestere > 250 em inalt. plantare de la 35 em incarc. supraf. 3.7 kN/m 2 rezerva de apa 170 l/m 2 stTat vegeL prot. 5011 - em

ameslee pamint 23 em
slTat drenare 12 em

udare manuala sau
automata

pina la 250 em 19-35 em 1.9-37 kNlm' 80-170 11m' -em 7-23 em 12 em manual sau automat

5-25 em 14 em 1.4 kN!m 2 601!m' -em 5em gem manual sau automat

5-20 em 12 em 11 kN·m 2 451·m' 1 em 4em 7cm manual

5-20 em 12 em 1.15 kNlm' 401!m' -em 7em 5em manual

5-10 em 10 em 0.9 kN, m' 30 11m' 1 em 4 em 5em manual

t- ([)
96

Diverse tipun de plantare a acopensului

PLANTAREA ACOPERI$URILOR
-'"[IJ
Istorie Gradini pe acoperi$ $i acoperi$uri planlate existau Inca cu $ase se· cole Inaintea lui Christos la babilonieni. in Berlin In jurul anului 1890. caselarane$ti au fost acoperite cu humus din motive de proteC\ia con· tra incendi',lor, pe stratul de humus incepind sa creasca plante. in se­ colul XX Le Corbusier a descoperit aproape uitatul acoperi$ planlal.

Gr~dini pe acoperisudle unor imo~ bile de raport: "Puncte programa­ tice penlru a arhileclura noua"

®

Gr~dinj de acoperi:;; ca 0 suma de ghiveciuri de plante pe balcoa· ne $i lerase

Calilali ale planll'lrii acoperi$ului 1. Termoizolare datorita stratului de aer dinle firele de iarba $i da­ torila stratului de pamint cu rMacini $1 procese vii microbiene (caldura de proces). 2. Fonoizolare $i capacitate de inmagazinare a caldurii. 3. Ameliorare a aerului In zone dens populate. 4. Ameliorari microclimatice. 5. Amelioreaz3 scurgerea apelor In oras $i balanta apei in tenloriu. 6. Avantaje de fizica a constructiilor radiatiile UV $i oscilatiile mari de temperatura Slnt evitate datorita straturilor protectoare de iarba $i pamlnt. 7. Stabilizeaza praful. 8. Element de amenajare / ameliorari ale calilatii vietii. 9. Recuperare de suprafete verzi.

Gradinile suspendate ale Semi­ ramidei in Babllon (sec. al VI·lea inainte de Christos)

Suprafelele verz; pierdufe sinl recuperate prin planlarea acoperi­ :;;udlor

cvapmare~~ :'(:.,'
redusa :~.;:t<'
in cnzu! unUl aCopen:;; .obl:;;nuil"

proconl nwe

de e'l.1pom re

t' ~~~ .!p2
drflno1rl'
tf'Ous:'I a
~,upralt!!el

drenare.a supra­ felel mal mare SI mai rapld~ evapora·
re de in·

~,~Tf~::~~ ":': ': : :': : ': : : ': : : : :.:.: : :
®
Aer de oras. supraincalzil Si uscat

terceptllJ
hun.'"! for
l11art~

ev;}poro1re
plante $lll)IOn

(1"

"p.'t 1((,.111r:,i

-. ®

r:f1\

~ supralete consolidate -

Distribuirea apei din precipitat 1i ­

@

2DlstflblneaapeldinprCCIPlf:1!1I'. @ supralcle neconslrulle .

\!...J

f-j\

Producerea de pral $; vinlurarea aceslwa -

®

@ o rn:ue parle J supr:llr'(elar VI!(;"I pierdufe llr pl1le,l II pi
r('ciS!I:).l!;) pl:lnt.1WCl '\(.:(1pt'rl~,lJFlIU(

111

in cazul unUi acopens .oblsnUlI·

®

Refleclarea sunelelor de cMre
Hsupra1etele tan" -

®

t1o"
~

Absorblia sunelelor de caire supralala moate a plantelor

Circuilur ape; :;;1 al subslanlelor nutri\ive in natura

ValoJrea PSdlOloglC-11z;c,"l a supm· telelar verzi (sIJreJ de blflt] e iilllu­ enlJI:t in mod pOllllv dt1 ctlllO SU pr3le~cle vtJrz.i)

95

functiuni. plopii. retine apa si sub­ stanteIe nutritive 51 face posibil schimbul de substante $i de gaze. Plantele sint aduse deja cultivate. Acoperisurile cu suprafete mari trebuie impartite in zone sepa­ rate de scurgere a apei. Structura acoperisului. inaltimea incarcare in Zona interioara stresinii zona de peste sol m margine kg/m 2 kg/m 2 pina la 8 cel putin 80 40 peste 8 plna la 20 cel putin 130 65 peste 20 cel putin 160 80 5.. Stratul de vegetatie: confera p/antelor stabilitate. 6. 10 in aceste zone. Trebuie prevazute tunderea Si fertilizarea period ice. zona plantata preia simultan functia de strat de protectie in sensul directivelor privi­ toare la acoperisuri in terasa. 12. Valoarea pH-ului nu trebuie sa depaseasca 6.m.0 in mediul acid. intretinerea cel putin un tur pe an. 30 limp. in plus ea asigura scurgerea dozata a apei.GRADINI) ~ llJ 4. 4. astlel ca pot prelua surplusul de apa din zona plantata. 8. cu conditia ca planteIe sa fie autoregenerabile. insamintare. ar trebuie sa fie posibil controlul etanseitatii acoperisului. Vegetatie straina sint copacii. a fisiilor de siguranta. artarii s. 2.Definitii: 1. prundis Si cu a latime minima de 50 cm.d. in zonele de margine Si de colt ale acoperisurilor se iau in con­ siderare incarcari de suctiune mai ridicate pe a latime (conI.·J. precum si infundarea cu noroi a stratului de drenare. o plantare de 98 .d. saltele. Vegetatia straina nedorita trebuie indepartata. partea a 4-a) biB >.( . '. trebuie sa fie usor accesibile. adica zonele care necesita control peri­ odic. A se tine cant de reglementarile de protectie contra incendiilor. rosturi de dilatare. iar cheltuielile de ingrijire In sensu I de intretinere trebuie redu­ se la minimum. Zonele sint legate la scurgerile de acoperis asemanator cu albi­ ile de rlU. 11.r·r. precum si la acumularea Si eventual alimentarea cu apa. schema statica. 5. Suprafata plantata i?i intretinerea 1. 8. Cerintele sint indeplinite cind intreaga alcatuire este greu infla­ mabila (clasa de materiale de constructii B 1). insamintate sau ca vlastare. Structura acoperisului: trebuie sa aiba suprafata si legaturi imper­ meabile (DIN 18531. Stratul de drenare: serveste la devierea sigura a surplusului de apa si la ventilarea stratului de vegetatie. 9.V. elemente care penetreaza. 3.c". Etansarea acoperisului trebuie realizata conform directivelor re­ feritoare la acoperisurile in terasa. placi). 2. cerintele de fizica a con­ structiilor si de tehnologie a vegetatiei trebuie coroborate cu grija. inlocuiesc stra­ turile de pletris obisnuite. Stratul de protectie a radac/nilor trebuie protejat de deteriorari mecanice printr-o invelitoare: se utilizeaza saltele din fibre re­ zistente la putregai. 6.~1 t-­ min 80 kg/m~ _. in caw/in care stratul de etansare a acoperisului este bitumi­ nos. 7. 2. Stratul de liltrare: impiedica scurgerea substantelor nutritive Si a compo­ nentelor mici din stratul de vegetatie. deoarece acestea pot inmagazina substan­ te nutritive si apa suplimentara. a legatu­ rilor si inchiderilor acoperisului. Protectia radacinilor: protejeaza invelitoarea de solicitarile chimice si mecanice din partea radacinilor plantelor. 3 Ca Incarcare pentru protejarea etansarii acoperisului trebuie luata greutatea minima pe suprafata a straturilor functionale din tabelul urmator din directiva Uniunii Germane a Executantilor de invelitori referitoare la acoperisuri in terasa a Asociatiei pen­ tru invelirea acoperisurilor. de asemenea muschiul Si lichenii. in special cele de pe acoperisuri. de pajiste de tiP ste­ pa si care cresc in crevase ar trebui dispuse in pilcuri de plan­ te. Suprafata plantata nu are voie sa impieteze function area etan­ sarii acoperisului. 8. mestecenii. plante gata cultivate (containere cu plante. cu controlarea si eventual cu­ ratarea scurgerilor de acoperis.a. Arbustii salbatici si speciile de gazon uscat. III . 10. Alcatuirea straturilor trebuie sa poata prelua a cantitate zilnica de precipitatii de min. . DIN 18195). 9. Volumul aerului in alciHuirea straturilor trebuie sa fie de cel putin 20% in stare de saturare cu apa. masuri constructive 1. presarare de vlas­ tare.1 m "" 2 m.(·. 3. Domeniu de aplicare Directiva este valabila pentru suprafetele cu vegetatie fara contact natural cu pamintul.--+--.1 8 zona de margine zona de margine >--- I zona InleriOara -------l zona Intenoara I '$ ·. care pot dezvolta a forta puternica de distrugere In cautarea apei $i a substantelor nutritive. Nivelul plantat trebuie lasat cit mai mult sa se dezvolte singur. ~. in special salciile. precum Si retinerea apei. care se stabilesc.a. 4. capacitate de umflare ridicata si rezistenta la putregai. Prin plantari extensive ale acoperisului se inteleg acoperiri de protectie care necesita intretinere. 6. b PLANTAREA ACOPERI$URILOR EXTRAS: DIRECTIVE DACHGARTEN VERBAND E. 2. Protectia radacinilor trebuie sa proteJeze etansarea acoperisu­ lui pe termen lung. Stratul de vegetatie trebuie sa cantina: vo­ lum mare de pOri pentru schimbul de gaze Si retinerea apei. garaje subte­ rane.a 7. Pot avea lac schimbari ale suprafetei plantate ca urmare a in­ fluentelor mediului. pavarile de protectie trebuie sa fie realizate din materiale anorganice de exemplu pietris. Principii de baza ale proiectarii si executiei constructive 1. Straturile de etansare a acoperisului din benzi de po/imeri su­ periori trebuie sa preia si functiunea de protectie a radacinilor din motive de fizica a constructiilor. precum scurgeri de acoperis. Protectia contra incendiilor 1. 11. 2. in cazul plantarilor de acoperis extensive. care de ex. Plante/e. acoperii? funetionala prezinta aceasta succesiune de straturi: Suprafata plantata extensiv: plante.min 40 kg/m 2 5~---------< fisle de siguranta 7.. nu sint considerate ca fiind vegetatie straina. plantarile de acoperisuri trebuie concepute pentru a facilita intretinerea. (ASOCIATIA ACOPERISURILOR .~jr '£0]). adaposturi subterane s. Formarea condensului (DIN 4108) in structura acoperisului trebuie lmpiedicata pe termen lung si eficient. 5. DIN 1 055. in principiu.m. trebuie folosite straturi de protectia a radacinilor care sint compatibile cu bitumul. Cerinte. legaturi la pere(i s. Stratul de vegetatie trebuie sa aiba a stabilitate structurala ridi­ cata. Executia si greutatea incarcarii suprafetei depind de incarcarea pro­ venita din vint si de inaltimea cladirii si de suprafata acoperisului. Ar trebui sa fie posibila separarea etansarii acoperisului de stra­ tul plantat ulterior.C ' ~ "T "<.

~~sS rIIff:rttttttJff~ 1. material construc\ii protec\ie. eald - ® ® Aeoperi..- RWW'\Ml' ':£ JI::JIIr:I:"...da..)~ .':.1 drum circulabilla plan­ larD tnfCnsiv..) . scurgeri.\ rc::prctlv ('~lcnsrv. panta. elemente drenare lolle prolectie a ra. . Probleme de rezolvat: inmagazinarea substantelor nutritive. .-.. etansare <lcopens .'/ Le~~~~~~e~~~~s =J .minl-argira. ' Exemplele ~ CD . vapon .­ slrat vegeta\ie __ pietris strat filtrate __ sol slra! drenare . I'jl- r de pfund IS. pa.. plilci ma­ terial plastic.da.~ supralala acopeTl. de uscare). Separa structura portanlil de straturile plantate ale acoperi$ului. aerisirea.·. la sursa.ciniior ' etansare flfl] 1.. ventilare a solului.planseu acoperis-profil de ~argi­ ne acop:ens cus~tura..cini ~ £~? -'~ .300-------1 Planlare a unui acoperis inclinal Plantare acoperi. ~~·. r--.. Slarea tehnicil a suprafelei acoperi$ului tre­ buie verilicata cu grija.11 ® Acoperi. sudala.d pe strat de nisip impislltur~ fillranla. IlL --r.rpi91riS ~WfflllRQ7J!lfJ 1.11 @ Aeoperi.ina acoperi. .. penanl ----S spatru aer iJS~ 1.11 vegetatie sHal vegela\ie slral fiUrare slral drenare strar profectie slra\ prolectie ra..) 97 .. li$ii drenare din materiaIe spongioase. Stral de protectie a rMilciniior.. expandat ). Strat protectie.!.banera. jiiiif O~> m _____ . im piedica inilmolirea stralului de drenare $i este com pus din materiale de filtrare.® aratil alcatuirile obi$nuile ale teraselor planla· teo inainte de dispunerea plantelor trebuie sil se stabileascil dacil aco­ peri$ul esle intr-o stare buna $i dacil sint asigurate conditiile pentru lunc\ionarea liecarui strat.­ 32 ---1 25 ----T iIIii': ~:~:~~:'~~~a:~~E~ Plantare ulterioara a acoperi. .~¥~:t!&11~ ~ ~ "I!~.:. oi. . ~eta~sareaco~ns~ & Jt =l ~ ~ LcoaJa lemn -! alem. . ~ ~~~\.. Protejeazil in laza construirii $i contra incarcarilor punctuale..11 ~ vegelatie sUal vegelatie stralilltrare slral drenare slral prolectie slral pr018Clle rMa. ~ ... polistiren Implslitura.18r~oizolalie. impiedica baltirea apei pentru plante. . Radacinile sunt retinute cu ajutorul unor benzi din PVC I ECB $i EPDM.11 (2) Aeoperi.18919 Stratul de vegetatie.da..m ~'.cini slral separare 3 I =..llJtranta.11 r=j\ \. Un acoperi$ inclinat ~ @ care trebuie planlat necesita 0 preparare constructivil specialil (pericol de alunecare.lermoizolatie strat prolectie ra. reee - 0 vegetalie 1. plantal mchnat pavare cu p1a.11 @ ~etaliu slrea... $i acoper"l$urile in douil ape pot Ii planlate.'l PLANTAREA ACOPERI$URILOR ALCATUIREA ACOPERI$ULUI QJ DIN 18320.. spuma.ului 0 1. levi de ventilare).ln.. a acoperj~ului (in caz ca esle posibil stalic . . . rece plantat ®- ~ gazon (dedesubt mixtura. . Se utilizeazil argilil $i ardezie expandate. cupole de luminil../ stral vegelatie slrat lillrare strat drenare strat protec\ie . cald cu planlare . Material: saltele din \esilturi din libre. Slrat drenare.--.cini strat separare --~­ CD Aeoperi. denivelilri $i silgeala a plan$eului. Ele oleril: slabilitate structuralil. 18915 -17.­ -SlralproleC\ie rM3cini.J cu cheltuieli minime Plant are ullerioara. Strat separare.. Strat filtrare. cu aleAtuire inversa _ ® 1..~ ® V' Acoperi. acumularea apei.11 @ Detaliu Slrea. Etan$area acoperi$ului (bule.- @ r-P-- ~ cZb ~~ ~ ~ II gaz~n rar) .. :.~ . planlata inlensiv V' @6 Trecere de 1. penetrari (puturi de luminil. '~rt~. rosturi de dilatare. lisuri).sfra( separare ~ alansara acopell$ ­~:: . legaturi de margine.~:-. acumulare de apil $i modelare a solului. IJ ). Trebuie luale in considerare urmatoarele pun­ cte: alciltuirea straturilor (stare). l-p~~~~'e~ga~~. .11 '14' ~ de proleclle Legalura la perete cu stral piCITI. cu alcatuire inversa plantat 1..-. planle (f'ora vegetatie . .i structural) Pul control scurgere a apei 1. reactiile solului (valoarea PH-ului). . expandata.) ~ . abrupt Trecerea de la banda carosabila la .

Stadionul Olimpic din Munchen din 1972 -> @. pres'une relea cablun 11. ~_g)!.s.::::'::::::..impart cablurile principale pentru a permite mic­ sorarea sectiunii acestora. Asa-numitele reazeme in aer . 100 . @. Kurt Ackermann und Partner. Gutbrod.m.5 platbanda Of81 300/60x8 8 clem£. (1).mp'c 10 @ Munchen: arh . 1983 sectiune longltudlnala @ Clema retea cablun cu alcatulre acopens 2 4 6 I' 9 1 inveilloare tesalura pollesler acoperl13 CJ P'JC dlscurl SST 3.-. in marginile.. f------30.5 mm ..d.:. Elementele structurale sint de regula piloni din otel. @. S. Carag. 1972 @ ® Legarea cablurilor In rete a ® Transmiterea elorturilor de la manunchiurile de cab!url la grinzile transversale de la capul unUi stilp Puncl de artlculare pe cablurile de margine N '" '" :::::: : ::::::::::::::.. 0 surub em @ &~ Clem. I~~:\ A ') ® Montreal 1967 @ Parcul OIimp. stlnahl~' 4 1.20~----__f . apoi ancorate.. @.5 em Jr leoatura 5 strnahlf: E:i 1.::::::::::::::::::. ancore ale cablurilor s.: Behnlsch und Partner ® ® Sa de artlculare a unui punct Inall Proiect studentesc. Munchen 1972 arh._ _ sectiune transversala .[lJ Structuri/e pe retea de cabluri ofera posibilitatea de acoperire cu usurinta._ " . @. 6 em dlstanller material plastiC h = 2. @. Monlreal Expo 1967: arhitecti: R. Transmiterea incarcarilor cablurilor tensionate se produce in princi­ pal prin elemente turnate . .. ·' II • 1 G) Pavillonul Germanlei. cornisele structurilor pe retea de cabluri sint inserate cabluri in forma de ghirlande.. ~~~ Hala de patinal din Parcul ol. grile din otel sau din lemn Si invelitoare din sticla acrilica sau folii translucide.ann. :: ::::::::::::::. :::::::::::::::::::::. . Stad. care sint petrecute peste suporturi din otel mobile dispuse adesea oblic. @. G. 0 propunere intere­ santa este si proiectul pentru c1ubul studentesc al Universitatii si Scolii Politehnice din Dortmund -> ®. ® precum Si hala de patinaj din Parcul Olimpic din Munchen -> @l.. ranforsate cu material plastic . Bill _ _-'0lioii.-/1\ ___. F. Fixarea cablurilor se poate face Si cu piulite cu inchidere automata conform DIN 980 sau cu clame cu presiune.STRUCTURI PE RETEA DE CABLURI --. cablu margine ~ q ~! II II ~ I I'I 6 \'I II II :h .. retele de cabluri din otel.a. fara sprijine intermediare. tuburi turnate.c din Munchen. Otto --­ stadlon \.elemente portante care sint inca 0 data tensionate .onul ollmplc.ancore cu bolturi.d. sporl hala sport ~. @. a unor deschideri mario Pavilio­ nul Germaniei de la expozitia mondiala de la Montreal din 1967 a fost realizat in acest mod -> (j).J~\ hal..~ .:...

. Utilizare: pasaje de legatura.30 ani. Alcatuire speciala membra nata: tesatura din fibra de sticlii. dreptunghi­ ce. pavilioane. rnonlare r<l­ plda. zone de repaus. Utilizare: hale de expozitii.. Lungime plna la 2. Membranele pot avea alcatuire mul­ tistrat pentru 0 mai buna termoizolare. otel sau aluminiu.. placata cu PTFE (tellon).1 .. t . -+ ® Structuri tensionate: Cu ajutorul cablurilor $i al st1lpilor membrana este tensionata punc­ tual $i liniar de-a lungul marginii... impermeabila...5C-----1 ® cupola ~ .. \ : \ 4.20 ani. consHuclii speciale din maleriale textile de pin la 40 m. Greutate: 800 . industriale $i de sport.1U aluminiu: deschidmi 99 .1nlO din lemn. zone de adunari $i de sport. 30 ani. ·~=:L m~ f--~- max 40 m . Deschider! de plna la 100 m.60 I I.. Liltime 1 . Material puternic transparent: tesatura In grila din fibra de sticla cu folie ETFE (polimer fluor) pe ambele fete. durabilitate a culorii. Tesatura PTFE. Calitali: stabilitate ridicata (stabila la lncarcari din zapada $i vlnt). pe ambele fete. Proteclia contra incendiilor: greu inflamabil conform DIN 4102. -+ G) Sisteme standard cu extensie: Unitatile standard pot fi extinse In toate directiile practic la infinit. Izola\ie suplimentara prin lnvelitoa­ rea intenoara (saltea cu aer). precum $i acoperirea de bazine de lnot $i $antiere (iarna). lungime nellmitata. prefabricare.1 . Membrana de mare rezistenla: tesatura din libra de sticla.~~~'2: ' . peste care este lntinsa membrana ca lnvelitoare de protectie... impermeabila. '\. de sport sau industriale.: 12120~ :: : : : ~ t . 2. aco­ perita cu strat cu silicon (de ex. durata de viata 20 .. circulare. Utilizare: hale de expozilii.< ® @-® Conslruclli temporare cu slrucluri port. folosita $i la costume­ Ie pentru cosmonauti..:: 1 @ / I" . translucida.70 :: ::: : :::::::. Utilizare: hale de expozi\ii. triunghiulare. Durata de viala: 15 .50 CD 31 T 0 '" I Sisteme standard cu exlensie T eliminare aer 1.CONSTRUCTII DIN MATERIALE TEXTILE -'>[Il Constructia de corturi $i acoperi$uri din materiale textile evolueaza In continuu. umbrare.30 ani) Aspect: to ate nuan\ele obi$nuite. industriale $i de sport. Ele var/aza de la corturi $i acoperi$uri simple la con­ structii complicate din materiale textile de cele mai diverse tipuri. Acoperire suprafete ~ " . T . .. Scazule de construc\ie. aIel ® Strucluri tensionale. 30 ani.. (20 .6.. Sikabran). confection are combinata sau cleme. acoperire pneumatlca ~m""45 ·S'· .. /.. de depozitare. sudura. -+ @ Hale cu aer portant: invelitoarea este purtata de aerul U$or comprimat.. 0J rA\ Hale cu aer portant.. acoperlri de umbrire etc.. ~.. rezistenta la radiatii UV.. tr<:Inslu­ cida.. Punere in opera: produsa In forma de rulouri.lipire..0. a $.3 m.. I' I " ·. Ventile de aer im­ piedica eliminarea puternica a aerului port ant.. La\ime = 45 m.5 m. de obicel 1. ~ rnaX.:. croiala conforma cu struc­ tura. Ele acopera suprafete de cele mai diverse forme: patrate. 1mbinare (conlec\ie) prin cusatura..... :":".000 m. -+ @-® Hale cu structura: Structuri portante din lemn. .-.25 .. rezistenta la putregai. costur. durata de viata min. Calitate ridicata a luminii. Material: tesalura din libre chimice (poliester) ca material portanl tex­ til cu strat de PVC rezistent la coroziune. ''b . res­ pinge murdaria $i apa. la materiale agresive din mediul ambient. . protector. . Durata de viata de min. poliedrice.. de depozitare. 1------11. [J cablu de margine ··········l . ••. Dispozitivul poate fi combinat cu unul de incalzire.' :~--_. . impermeabila. ~:/ I".200 g/m 2 .•••• + . Opacitate: de la "opac" la 50%..~. 45":" ....c=1'-'='= 1:::::::::r:m:::M.

fie )j..- >0­ " e 'po...:..Ie )( :i.3<1\6 'LL_ 'o---~-.._-'r. -\::1. 1 I :1 j 1 i ~ I ·~~j--r-t::T--T-l.I CD Volumele platonlce ® Formula structura spall ala Pentru atingerea stabilitatii cineti­ ce trebuie sa fie Indeplinita for­ mula lui F6ppl pentru structuri spatlale..Qc )::c- .~t~ ':.- \0 t I> :r r~ . bare Si deci si suprafete.f2.! 5. / / \./""de1m ). '> i ~.-~-J::I. patrate Si hexagoane..8.. -a.. I Q~7 102 -j-­ 'j. . • -r-. .2 -? ­ ® Struclura spatlala In 9f113: din octaedre 51 tetraedre cu taletura regulata la partea rnfenoara Structura spatia'13 in grita: din octaedre $1 tetraedre CU inaltlme compnmata ® Structura spallala in grila: din Jumatatl de octaedre si tetraedre parale!e cu latunle ® Structura 5patlala ir grila: din Jumalati oe OCtaedre 51 tetraedre ratite (45 ..60' si 90". iar dodecaedrul de inca 24 bare.~ 'b~ r..j.. j.~. structurile spatiale sint alcatuite din triunghiun echila­ terale si/sau triunghiuri dreptunghice isoscele. . I /to x .:} f--a. ) ~ i .'to '" 6-.0 ~~ : "_\.'. " . j -'j-..-----tl- ----t. . .J I ·i~I~:l-.'6~ 0- ? ~ '...:'.I i ). spatial a Jumatate de octaedru 5:..dlmenSiuni I' 40 ' 56 1 . . .. Pentru constructia unei structuri spati­ ale regulate este suficient un nod cu maximum 18 legaturi cu un­ ghiuri de 45°. -"] '" . care se compun numai dintr-un singur tip de nod. \. La fel ca si in cazul structurilor plane. '" .-- »..0 . . ..1.~ . Retelele regulate plane sint cele de triun­ ghiuri. • . .atl-3:3 . Lungimea barelor corpurilor pentru structurile spatiale formeaza un sir geometric cu factorul . deci tetraedrele. ~ t '<-1'' ' ! >-:!+~t ~+----+). . .!. tetraedru 0. poligonul de la baza trebuie sa fie ngidizat printr-o metoda alternativa... Daca 0 retea sferica de tn­ unghiuri nu este inchisa peste toata suprafata. exact cinci rete Ie de poliedre regulate... 01 Module structura spat1ala Jumatate de octaedru 51 tetraedru ® Module structur2. in cazul structurilor plane infinite exista exact trei structuri geometrice..:.J 0. trebu­ ie sa se piece de la premisa ca barele sint legate articulat in nodun. " . :'" 4- ~~. c··~ r.\:: p:.5 r=j\ $1 ~odu'le structura spatlala octaedru telraedru ® Module structura spatlala octaedru 51 tetraedru (colturl marl de cub) cu inaillme comprlmata ® '""...-. Din folosirea celor cinci volume platonice. _-:~. .rul geometric ailurglmtior de bara cu factoru: '\/'2 51 nloaelu natural pentru Sirurile geometnce cochilla amonitllor @ Cupola sferica de Icosaedre cu un slngur sua! @ Structura spatial a StrlJClur. In cazul celor sferice. ~" :0-- 't..-P. r- -~1 I S.. astfel incit sa rezul­ te poliedre regulate. deci 3 x numarul de noduri (1 + 2 + 3) = numarul de bare. . deoarece fiecare nod trebuie sa fie fixat in spatiul cu 3 dimensiuni de catre 3 bare. .Y.STRUCTURI SPATIALE Cinci volume platonice tetraedrul 4-suprafete hexaedrul 6-suprafete octaedrul 8-suprafete dodecaedrul = 12-suprafete icosaedrul = 20-suprafete ~ PRINCIPII --i> [IJ relele sferice in mod ideal.:.' fr 'l.--t D--b--'-'Ci:_-. p~ 'c: . Hexaedrul are nevoie pentru stabilizare inca 6 bare.~ )0 }'r). ~. -p.' II .... 'A. P. numarul de bare = 3 x numarul de noduri . b. • • • .:. octa­ edrele si icosaedrele.r...'~ I---~ ." . . Pentru a rigidiza structura spatlala este nevoie de 1 + 2 + 3 bare de fixare.f- ~.._ 'b--~tJ---'t:'---tJ ~f..---" ... ». " modul 2.~\t' ~ f-a--< ". i . I --:..6.i ' ..-.. . ::1. .'! " 0 1 6.7 ~'~ / _ pentru 2. formula structuril spatiale stabileste ca sint cinetic stabile numai acele structuri in noduri si ba­ re ale caror bare formeaza un triunghi inchis. ...

]nZl~r .~~. Cladirea Renault din SWindon proieclala de Norman Fosler consta din grinzi metalice curbate care sint suslinute de sti/pi cavi cu sec­ (iune circulara in sfertul superior al timpanului ~ CD . Structurile suspendate au scopul de a mic90ra deschiderea grinzi­ lor portanle sau de a sustine elemenle portanle in consola.. Landra ® Perspecliva a spatiului interior / grad.. :. 0 companie auto din SUA. aeroportul Paderborn / Llppsladl.. autor Michael Hopkins ~ ® . ® Cenlrul de cercelare Schlumberger din Cambridge I Marea Britanie: arh. arh.nn. arh .· \(.0). @ Delaliu sislem vilrare Planar ® Hal~ sport pe Schalersleld in Lorch.0. filigranate. Structurile tensionate diminueaza de asemenea deschiderea grin­ zilor 9i prin aceasta momentul de rezislenla lual in considerare la calculul seetiunii ~ @. Dortmund. Richard Rogers ~ ® . Klaus Sal~ de concerte.® si Gunther Behnisch ~ @.STRUCTURISUSPENDATE $1 TENSIONATE ~ ill Suspendarea 9i lensionarea structurilor servesc la miC90rarea sec­ liunilor transversale. Londra CD Secliune prin lalada ® Cladirea de plec:'ri. Ourlmund 101 . Cladiri utilitare pentru aeroporturi (propunere pentru Paderborn I lippstadt) ~ @ sau sali de concert (propunere pentru zona de ex­ pozitii din Dortmund) ~ @ sin! posibil de conceput in acest mod constructiv. '" I ! '.. care sint supuse f1ambajului (compresiune l ). P. Michael Hopkins ~ ® .® 9i a halei sportive a lui Gunlher Behnisch ~ @.t~ '.: Behnisch & Parlner. proiect POrl­ m3.na de iarn~ @ SlaVa de metrou Stadtgarten. ® Perspectiva interioara a show-room-ului.: Michael HopkiOS & Partner.0.. lti:~_.I. ® Vedere exlerioara cu galeria ~ =-~~ --l-~ Noua fabrica Fleetguard in Quimper.'.: Norman Fosler Ass. in cazul structurilor tensionate sint nece­ sare. Structura suspen­ data olera puncte de legatura care fac posibila desfasurarea lucra­ rilor lara inlreruperea aclivita\ilor. proiecl: Slrarmann.I .". la lei ca 9i in cazul slructurilor pe relea de cabluri.~ '<i.'H \. \. 9i astfel la punerea in practica a unor forme u90are 9. tre· buia sa fie adaptata unor cerin1e functionale variabile Pentru aceasta. Cablurile tensionate sint din otel si pot Ii in mod normal post-tensionate. Proiectul permile exlinderea suprafelei la sol cu cca 67%. Dortmund: arh : Gerber & Parlner.@... Slullgart 6 ® Fabrlca Fleetguard. concur~. Richard Rogers & Partner... Richard Rogers a ales 0 structura suspendata pentru a mentine spa\iul interior liber ~ ® . Londra. Ele pol prelua exclusiv inlinderi. o contribu(ie esentiala /a arhitectura cu structuri suspendate 0 au Norman Fosler ~ CD . Aceea9i idee de proieclare sla la baza Cenlrului de cercetare Schlumberger din Cambridge. Echtcrholle. reazeme in aer.. Quimper / Franla. Swindon I Wiltshire Arh. De regula aceasta nu este posibil decit cu un schelet din otel sau din lemn. Hugo. . t'7:\ o Cenlrala de dlSlribulie Renaull.." ~----. zona expozqillor.I.

in general.. static .@.1 Sistemul Krupp-Montal" este aratat la -> CD . .p incastral ® Flxare traverse flansa scoblta pentru pana Q)""'. suruburile pot Ii ve­ rilicate lara demontarea barelor./-O.'<@. Piesele de legatura sint bolturi care sint introduse printr-o metoda special a in capetele barelor $i sint in$urubate in nodurile slerice in gaurile liletate -> @. general 1----. static ---- 0 slera Bare intenoare ® / plesa centrala Supar! mobil in ariee dlrectie CD iB stl~P 1n~:S!:al . nu are suruburi $i poate Ii demontata lara pro­ bleme -> @. . Slstemul struClural spatial CD '~ .I---... din Ilansa penel.IfOi ) / \~ dlmenslune tub nr..:: @ Exemplu de forma pos. . Inel pflndere 1l.. Legatura tub-nod KEBA este conceputa pentru preluarea intinderi­ lor sl compresiunilor. Legatura KEBA consta din garnitura penei (KEBA).... cap 5UpOrt 5uport mobil in orlce drreclle dlspezl!IV mon: ..j ~-r-----$urub legatura ~ ".-. Ruter. detalii -> @ - ®.. .0 stera . inlocuirea barelor este posibila lara ca acestea sa lie distruse. in caz ca este necesar..@. Barele sint insurubate pe slerele din otel lorjat prin intermediul unor bolturi cu goluri cu sase muchii. din pana si inelul de prindere cu piron opritor.stem slructura spallala @ Nod 104 .bila de acopens CU detal. ~!t£-~' J .STRUCTURI SPATIALE UTILIzARI ---<> III Structura spatiala Krupp-Manta!'!' a lost dezvoltata de E.p"on ~SUdal clubuc ~ gamllura paM ® NodKEBA ® Nod central general cu 12 legatur.@ @ S.­ etansare acopen$ 2 termoizolalie 3 tabla cutata ate I 4 5 6 7 dlstantler pl€ S a centrala flansa pana pan a 8 traversa.: '7/1 . dintre care 4 x bare orizontale.. Pentru toate structurile spatiale este va­ labil laptul ca lac posibile deschideri libere de 80-100 m.i?C-7 Nod ® ·' II . .. . Suplimentar poate Ii aplicata a vopsea. Structura spatiala Scane-Space a lost dezvoltata de Kaj Thomsen. .. Boltul cu gal cu sase muchii este condus prin tub catre capatul barei si in$urubat in nod. de nodun - @. /rr~RJ"\----_-dlmenSlune tub / ~-------\l&l ~" . La sistemul Krupp-Montal"..--Il---ILJOf" ® " 5fi ~ -- nr..2:rV --- _ / / .surub legatura @ Bare supenoare }H{--'.-I1.. gnnda de legatura 9 Ine! prindere 10 pITon opritor 11 garnltura pana 12 tub orrzontal 13 tub diagonal ~Z\l\Z\Z\Z\Z\ZSVS/\Z:r.. toate barele sint galvanizate. Dortmund-Horde. .. 8 x bare dlagonale Nod superior normal @ Nod centra.C-i\. sti.. ..@.. ' : / gnnda supefloara Cap suport...

arh. legaturi cu in$uru­ bare mUltipJa rezistenre la incovoie­ re. = dimensiunea L~: axial. are alilea gauri. Ca urmare a nedeterminarii statice inlr-un grad ridicat a structurilor spaliale.I @ Delaliu din sect. 110 m . 60" $i 90° precum si mul­ lipli ai acestora.~.~ ~ Nodul standard eu 1B fete per­ mile unghiuri de legatura de 45°. ® ." ).@. dimensiunea a barei L. ~ ------i -1 L. Flexibilitatea nelimitata este exprimata prin faptul ca sint posibile $i grile curbate. plan acopcri$ serele GrugJ.cB. structuri intr-un gAturi cu insurubare care nu sint re· cu insurubare care nu la bar~ lormabila de la lemKK. zistente la incovoiere. montarea pe sectiuni sau metoda de ridi­ care a placilor..1turi..splinere dlrect~ a invclltOrtl. struclufl cu un Slogur SJU mai multe Slr.-----I L. ESSl'rl (sistml) NK) 103 . lega­ turi cu jn~urub~lre slfllplt'l S<lU nlU11r· pJ~.e a bare. care fac posibila opti­ mizarea slructurii portante $i a acoperirii -.'1turi slructurJie jghc..nuilln scnimb. supra/etelor. aceste structuri putind fi adaptate deschiderilor dorile -. Ca principiu de baztl. mici momente de incovoiere ~ @ .. cite sint neeesale pentru realizarea de structuri spa\lale in grila repe­ o o 10 ~ ~ titive.~.. slruclur~ ponanla in dou~ straturi.__ L. @.. a sislemului nominal~ :===~L.. Nodul obir. @. CD Alcaluire sislem MERO fr If ~ --J{[~_ o L perete exterior' Supan ® Supan grinda ® Legatura la SlruClur~ Si la acoperi~ (j) Il~ Leg. trecere nedelormabil~ de la a singur slral.: Berg @ Detaliu coama shed.: Sirizewski Secliune prin Globe-Arena din Stockholm. Si geomelrie lrapezoida­ la nod.•. In cazul elementelor MERO. arh. @.eevenl eu 10 fe­ te. cedarea citorva bare in caz de incen­ diu nu duce la colapsul structurii. ci pot transmite. treeere nederormabil~ de la bara Sistem BK (nod in bloc) D.. trecere nede­ bar~ la nod la grinda inferjoar~ sint rezistente la incovoiere.. idenl. le­ ® Sislem TK (nod pial).unea prin hala orasului Hilden. D1spunere direct~ a invelltorii. Nodunle speciale in schimb se prodUG funette de marimea le­ g~ilunlor. trebuie alese nodurile respectiv barele sislemului structural care corespund incar­ carilor ce trebuie preluate. grind:J in sis· lanod. nod cu aspect Int~gral in bar" superioara. func\ie de fortele normale din bare. Procedeele de mDntare sint prefabricarea libera. legaturile nod-bara nu ac\ioneaza ca "articula\ii ideaIe". in relea triunghiu­ lar~ leg~luri ® Sistem ZK (noo cilindric).@ '­ 11 ". G) Noduri MERO ® Leg~tur~ bare-nod ~ L.0. CD . • I"-'~~ :.lb rl1cdl. pro· dus eel mai f. / f ..1n ® Sislem NK (nod neled) Dispunerea inveJilorii direct pe bareJe superioare.. Cliidirea semisferica cea mai mare din lume este 010­ mentan Globe-Arena din StDckhDlm -. Ca protec\ie contra coroziunii.~=====L. si de unghiul dintre doui:1 gc"!:uri rHetale la alegers.in cazul combinatiilor spaliale exista poslbililatea proiec­ tarii unor structuri cu bare de lungimea libera aleasa a unitalii grilei de baza $i cu valorile V2 respectiv -J3 din aceasta lungime.':1 . "" lungimea neta a tubului 1 profil circular eu secliune goala KHP ftub) 2 con 3 bali tiletal 4 muf~ eu cheia 5 piron crestat 6 sudur~ 7 pertoralia scurgere ap~ 8 gaur a introducere bol\ Structura spa\iala MERO dezvoltata de Mengeringhausen const~ din noduri $i bare -. Dispunere di­ recta a invelilorii. Exista numai un nod standard de un tip.. = dimensiunea de producl. Pornind de la noduri sferice cu 18 posibilitali de legare pentru bare tubulare. toate componentele sint zincate la cald. numai structuri in­ tr·un singur slral.c a . f. dezvoltarea a dus la 0 va­ rietate de sisteme imbunatalite noduri-bare.QJ asle produ5 in saris. care STRUCTURI SPATIALE UTILlzARI -->.

(60) " D 8 ® Placi cu goluri . Ca urmare a pretensro­ narii.2.mlnerala 8 60 ~ LJ --_leHu Pl._ _ _ _ parchet . tip constructiv deschis sau inch is ­ Planseu prefabricate cu elemente de umplutura i -"vata. ·. sollcitate la incovoiere.50 m Regula empirica: 1 /2 din grosimea peretelui = reazem planseu. .:0 5 cm pe B 15 .~/ ~~ // Planseu CU grinzi din lemn cu beton spanglos si 120lal18 .•. Dupa modul de realizare: pe loc. 25. Planseele masive impreuna cu peretli rigidizanll determina stabilita­ tea cladirii.beton paras . cD. B 5. ~'" '~~~ ~ / 60~~ '~/-JI :-----.~"p~~/ . inaltime redusa a constructiei . Y~:~" " 6. otel . D = 15.~ 1. curbate soli­ citate la compresiune.Plac~nDase ~~ { . Din punct de vedere static: plane. .· . Adincimi minime de rezemare: -:0 7 cm pe zidarie.atel . Planseele se clasiflca dupa: ma­ terialul preponderent de constructie. I ~ sapa lonQIZolalle pla. din beton.supllmentara in cavltati (cladlrl vechl) \::V f5' CD-@ Prin inserarea de dale din beton se obtine a fonoizolare ridlcala Plan see din prefabricate cu corpuri de umplutura care nu au rol static ­ ®.~m~lJ I: Y29 "25 armalura "" oooo.~/ o ~ 40~ (~~~ ~.26. atunc! cind devlerile laterale sint evitate si 1 ". B 10 . sisteme prefabricate. nivelurile trebule sepa­ rate pnn plansee pentru a face posi­ bila exploatarea lor corespunzatoa­ re. otel. ® Planseu piaci prefabricate beton armat -® 10-24 ~ ". 2. lemn si beton usar. in plansee din piatra naturala si dm piatra artiflciala.betoe pretensionat ~~~~d~ ~ ~~ . Planseele cu grinzi din lemn cu inima pima sau lamelare.20 gnnda metal I planseu eXlslenl pe duiapi din lemn @ 106 Planseu grinzi ate 1 cu Intercalare @ Planseu vechi si nou .1 ~ ~ ~ ~IZOlalleSUPllmel1tara - beton poras .20 '0' .40 30-70 J / / ® Placi planseu din beton paras @ Placa beton armat completa @ Placa in forma de TT ~~ ~~. -"')"~~J' .B 55.20. Armatura in nervuri -~ Planseu cu cavltati din beton pretensionaL pin a la 16 m deschidere.. 32./).:0 3 cm pe grinzi din beton armat Sl otel. din elemente prefabricate combinate pe loc.·. .CI hDrolemnoase PLAN$EE Planseele inchid spatiile la partea superioara.1 piaci de ghlps-canon 18 ~Slna-arc G) '. i: ./~~. @-@ Plan see din otel-beton cu caramizi cu goluri (cu rol portant). Planseu cu grinzi din lemn II .

:.:..:.. Este posi· bil un numar mare de niveluri. foarte greu la deschideri mari.:.® Piese cadru In forma de H eventual cu grinzi suspendate la mijloc (cadru de etaj articulat).:.:.:.:.:. In!il\imea stil­ pilor poate Ii $i mai mare de 2 niveluri.:.:.:.:.:.:. sub lorma de panouri sau cadre. pereli a.:.:. Dala groasa din be­ ton.':.'.:. plan$eu cu cavitate.:..:.:.:..:.'::::::.:.:.'. instalatiile -sint trase greu (po­ sibil procedeul Lift-Slap).=== === === :..:...:.:.:.:.:. console acoperite. SHlpi cu placa in consola pe patru directii (placa este legala rigid de stilpi..:.. Pentru grosimi de pe­ reti $i rigidizari.:.: r=TT=~ r=TT=~ Q) Cadre·cu dubla articulatie ® Elemente portante in lorma de T si de L Struclurj planseu cu un singur slrat ® Schelel cu slilpi lip ciuperca portant: grinda de sHip purtal~ nemijlocil ® Slruc1ura plan~eu cu 3 slraturi portan­ ~rcarile te: penlru deschideri foarte mari: in­ din grinzile secundare sint @ SlruclurA planseu cu 2 Sfraluri por­ tante. din materiale rezistente sau nu la intinderi.:.:.:.:. grimile pe console r~=f-l c::::::::::::== c::=:::=:I c ~ ~ .:.:..:.:. Tipuri de structuri: schelet cu grinzi principale si reazeme articulate.:.:.:. legare articulata a placilor pe mijloc). lara elemente portante. Au miez rigidizanl.:.:.:.:.:. Stilpi articulali cu miez rigi­ dizan\.:.:. constructie cu schelet din aluminiu $i lemn. de cele mai mulle ori grila patratc'\ ~@-@ f1\ ~ acopenle Stilpi c~mtjnui.:.'. Structura portanta a planseelor: preia nemijlocit incarcarile vertica­ Ie $i Ie lransmile orizontal elementelor portante..:...:.:.::':-:'::':':'.:.. formind cadre de nivel.:.:.:.:.:.:..:.: 11111 ••. legaturi (srilpi. conformarea in plan Ii· bera ca $i cea a peretilor exteriori (Iegati sau tip cortina).:..:. prelabricatele din beton armat au de cele mai multe ori noduri articulate.:.:.:.. f3\ \::V Slilpiinlrerup\i.:.. cu posibililati diferite de prelabricare.:.:. ler­ me)..:. Construclie schelet beton armat: realizata mono/it $i prefabricata.:. Alegerea materialului functie de tipul construc\iei si regiune...:.:.:.:..:.:. Cadre articulate pure: noduri concepute articulat..:.:. Structura de tip schelet nu inchide spatiile.:. inc~rc<'lrile dm grlnZlle plan­ seului sint transmise Cjlre sUlpi prelua!e de catre grinzile principale 105 .. grinzi pe console Ingrosale ® Cadre de nivel in lorma de H r=TT=1 :...:.:.ilor civile si induslriale.:.:.:.:.:.. 2 •••.:. numarul de niveluri este Iimital de capacilatea portanta Si greutatea materialelor de constructie.:~.:.:...:.:..:. : •.:.:. Pot Ii utile in toale domeniile conslruct.:.:.:.:.:.:..:. grinzj pe console ® ?Iilpi intreruPli.:.:.:..:.:.:..:.:.:.:.:.:..:.:. 01[111045 f 1053. Cadre dublu articulate.:.:.:.:.:. vez.:. :. panouri masive (pereti.:.:.:.:.:.:. cu cadre transversale.:..':'. casei scarii).CD .:.:.: .:.:.:..@ .'::. ~ 1 •••• I : :: : ::.:. Cadre complet rigidizate: stilpi si grinzi cu legt'lturi de coil rigidizate.:.:.:... Structura: tip schelet cu stilpi continui .•••••••••• ..:.•. grinzile pe console ® Slilpi conlinui.:.:.: ~ ~ .: STRUCTURI MULTIETAJATE --m Realizate in situ sau prefabricate..::.:.:.. Structura cu sHlpi lip ciuperca ~® .:.:...:. timpane.:.:.:. Stilpi infrerupli.:.:.:..:..:. pe mijloc cu grinzi separate sau legate rigid de cadre (cadru de elaj articulat).:.:..:.•••.:..:.:.:.:.:. imbinarile stilpilor pe verli­ cala pot Ii decalate de la etaj la etaj. Cadre articulate dispuse unele peste altele: stilpi Si grinzi rigidizati legate unele de altele $i dispu$i ca $i cadre rigide unii peste allii.:...:.:.. cu nervuri sau ca­ setat. SinI po­ sibile sisleme mixte.:.:. Noduri rigide: in cawl betonului arm at $i al be­ tonului monolit sint U$Of de realizat.@. slilpi individuali cu grlnzJ o :':':'.. Schelet cu stllpi intrerupti . cu cadre longitudinale.:..® Stilpi individuali cu grinzi (spri­ jinite direct pe console sau console acoperite) . Construc\ia: structura portanta vertical a.:.:...:. cu cadre longitudina­ Ie $i transversale.:.:.:....:.0 grinzi pe conso­ le. con­ structie cu schelet din otel. Este necesara rigidizarea vertical a prin legarea pe orizontala a pe­ relilor transversali prin intermediul p1anseului. Sisteme constructive: sHlpii $i grinzile principale (cadrele) delermina structura In cadre cu noduri rigide sau articulate (puncte de legatura a stilpilor cu grinzile).:. care inchide spatiile.:.: r~=~ ~ : : •.: :.:.::.:...:.:..:. Constructii pe schelel cu piese de cadru ~ @ ...

. inailime alcalUlre cca 17 cm inearcare din C1rculatll "= 2 KNim. .. precum si functie de tipul.eu inailime alcatUire cca 16 em: incareare din . Capacitatea de incarcare a sapelor de­ pinde de trei parametri: 1) grosimea...2 . DIN 52183..9 Elemente de parchet prefabrica( pe structura de lemn --slrallermolzolanl .- - . Atentie la termoizolatie Si la hidroizolatie..7. in cazul sapei cu incalzire.'.. eu bllum ungere anlenoara eu bllum placa.1 vala. incarcare din elreulalll =. Mum turna1. 'x X X ~ X X X X X PARDOSELI Pardoseala e componenta constructiva cea mai solicitata.·/". .slral de diluzle a vaponlor 2 mm vaponlor 2 mm clment 20·5115 ~ Clment 40-V40 . termoizolatie). belon . la eald PUR 70 mm PUR 70 mm ungere anlenoara ell Mum folie polleldena 0. conducta :. .stral de dlfuzle a ..5 kN'm 2 i 10..dala 10 mm dala 10 mm -. ..2 KN'm 2 .rcare dm Clrculatll inaltlme alcalUife eea 19 em: incarcare din C1rCU­ = 10 KN/m J lalll =.i§..1 ~ spuma polieillena.S75H55 arma\ elmenl 20-555 armat folie polleldena.2 folie pollelllena..@ i . tablii.pl~ca belon ..benZI letru bltummal ® Elemente de parchet prefabrlcal pe :. ~carton I ~ masa adezlva '~--.5 cm: incarcare din parchet 25 mm clrculalll == 2 KN m 2 clment 20-555 armal folie pollelilena.s\rallntermedtar sapa. 68702..' Slral adezlv toile polletllena. .slral de dltuzle clmenl 20· T55 ill ..clmenl 20. Incarcar€ d.) ? Loculnte .nlvel Intermediar...1 folie polieillena 0 2 I'a~a ml~e[a!a 27 25 vata mlnerala 27/25 banda.. .sapa !Iolanla L .'{.strat adezlv -.....cu incalzlre in pardosea'.hldrOtzolatle " ' . Pitchpine-Saps.25 5tyrodur 50 mm - @ lncapen anexe la subsol inal11me alca.. scinduri de parchet ~ @. fonica si la umiditate. 6 em incareare din C1reulalll '" 2 KN'm:' Clmenl20 Clmenl 30 .. 95mm I 40 mm I 45mm - Domenil de ineareare pina la 10 kN/m 2 . din lemn I Slral adezlv .pavel a din .ncrrcuiaf. dis­ puse pe strat de beton ~ @. bllum lurnala. ina III me alca. .. 2) calitatea. 3) capacitatea de in­ carcare a celorlalte straturi (de ex.1 .2 folie polleillena 0.pardoseala veche dm sc'Indun . : . Ilustratiile prezinta exemple de alcatuiri de pardoseli tipizate. lamele de mozaic din parchet.V. inalt!me alcatuire inailime alcatUire cca 14.Regupol 15 mm placa beton evenlual eu panla banda bllum tumala la cald banda bl!um lurnala. ' "".apa @ Elemente de parchet prefabncat pe structura de lemn @ Elemente de parchet prefabnca( pe straturi vechi pardoseala if'" \!. 55mm 3.Ietuit (finisaj de specialitate) 108 . Pavaj cu blocuri din lemn: (Iemn de fatal patrat sau rotund.folie pOllelrlena 0. Alcatuirea generala a pardoselii se concepe functie de protectie necesara termica.. ..r.adezlv special ..~... mlnerala 27.· -.plaea belon .-­ '/ • • Q) ® Cladin comerciale: pardoseala de beton peste pamin( ® Ca la G) insa cu incarcari din Clrculatli de1 0 KN!m' Cladiri industnale: pardoseala de beton situata pe paminl ® • • • Varianta la i. . belon evenlual cu panta folie poltetllena 0. .2 . flotanla. Suprafata superioara a elementelor prefabricate de parchet este din stejar sau un alt lemn de parchet in tre! sortimente diferite. scinduri din pin rosu american.. /..slrat de dlluzle a C1reulalll =­ 5KN om:' vaponlor 2 mm elmen120-575 foile poiletilena 0../. I ~ pavela.1 Locuinte: alcatuire Camera locuit pentru zone reel (pe pamintj.banda.@.j i : ... la eald Styrodur 50 mm ungere anlenoara.lurtun . ..5 mm placa oelon ® La tel ca la (f) insa tara 'Incalzlre in pardoseala .0 kN/m 2 1115mm inailime alcalUlre eea. : .folie PVC 1.. precum Si la dis­ punerea rosturilor de miscare..·. de egahzare sau flotanla I l .. 0. Scindurile cu lamba Si uluc sint din stejar nordic Ibrad.2 mm foile pollellleM 0.5 kN'm' I 65mm I 55mm I I 50 kN/m: 75 mm 65mm 7.. A se vedea tabelul.planseu la rosu I ' . sub forma de lameIe de parchet.strat termOlzolanl I p~rd05eala Id. III .slructura lemn ~ . plan. 0. 80 mm I 95mm a vaponlor 2 mm Pardoseala cu parchet: din lemn crescut natural DIN 18356 si DIN 280.10 KN/m 2 . 5 mm folie ooileldena 0./. lermOlzolalle L ..~--.!ulre cca 2 cm: incarcare din circulalli _ _ slrat de dlfuzle a = 10 KN:m~ vaporilor 2 mm mortar 40-V20E . ..lwre cca 4 em: 'inca..1 folie PVC 0.. lncarcarile de suprafete numite sint valabile la montarea f10tanta a sapei pe strat termoizolant dinamic.'.slral mtermedlar flnlsaJ vechl I ..<X Ox X - conduela ·.3. Tipuri de lemn pentru pardoseli din scinduri: stejar I brad german..' ). grosi­ mile se considera pornind de la MS a conductelor. 0.sapa.. 0 1 vata mlnerala 27/25 P530 40 mm lolle pollelilena 0..5 kN'm' 45 mm 2. dispunerea Si grosimea fiecarui strat in parte."'-----stral inlerme<:llar ~ structura lemn '-------termoizolalle piaci ~----pjanseu la rosu I I L- .ex PVC) .:. ' ·.. la eald inealzlre plaea belOn ungere anlerloara eu bllum placa beton ..­ piaci Iibre mlnerale 20 mm ~---.ungere anlenoara i Elemente de parchef prefabncat pe incaJzire In pardoseala Elemente de parchet prefabnca( pe pardoseala veche din lemn @ PavaJ cu blocuri din lemn RE montale prin presare cu tratare a supratetei (Iocuin!a) @ Pavaj cu blocuri din lemn GE mon· 1ate prin presare pe belon neted.planseu gnnzl dm lemn i lemn ! L ...placa.2 .a inaltlme aleatulfe eca 19 em fara incalZire in pardoseala.0 kN m 2 . 1. Ea trebuie sa preia toate incarcarile din circulatie in incapere.~t:ii "1HLXX "( . "".

® Model cuburl 107 .> ! ! I 100 ern @ P~trate cu inse"ii.piscolufl. ~ @ dale cu rosturi ~ rOSl 35/35.lI!!tIOO m 11 Parchet mOlaic @ Parchet in spic @ in spic. . model decalal @ P~lrate dubl~ dispuse in labl~ de ~ah Sistem modular cer amic~ Sistem modular dale cu rosturj @ PaTchet mOlaic @ Model inlrelesere. coslurile sale de ingrijire delermina valoarea de locuire.'. . Mozaic marunt. gresie pot fi puse in opera brute sau eu una sau mai multe muehii sleluile ~ G). Se monteaza pe pat de mortar sau se lipesc de sapa. Pitchpine-Saps. Dale ceramice pardoseal1\: dalele din ceramica. 25/39. eera­ mica sau piatra nalurala.Q_t.. astfel ea nu re\in apa aproape deloe: ele rezista din aces! motiv la inghet. model. dalele sinterizate sint bucali de argila care sint sinterizate in proeesul de ardere. 57/80 mm ® P~lrate cu insertii de p~Hrale mai mici. 75f75 mm " 6 ® . Material: sticJa.. cu cercuri intersectate . de mo­ zaic.==~-~ Ml 4a~ 1/4· 1/B· 1/16 divizluni alo urlui rnodul cmf44-'-Q-t'-Q+!-o j'0_A. CU Iril~ i @ Englel. rezista partial la aeizi. model intretesul P<'ltrale cu jnse"ii 1001100. 50/60mm ® Mozaic palrale..... P/1\cl din pialr1\ nalural1\: dalele de calcar. . Mozaic ma. Mozalc mMunl hexagoane.:::. piatra de calc (marmura). 50/50 mm M4 3951395 ~- w= M1 M3 2.. nu rezista intotdeauna la ulei ~ @.197 147/147 m=== MO.:. si se uzeaza me­ canie greu. 45/32 mm ® ~ . .5 M2 97"'97~ ===~====. Tipuri de lemn pentru pardoseala din scinduri: stejar/brad german.@. gresie si loale rocile eruplive pol avea suprafala preluerata in felul doril. cu Iril~ !iijl_ @ Parchet englel © Parchet tip vapor @ Parchet tip vapor diagonal @ Model scar~ @ Model inlretesut @ Parchet tip vapor cu hiza @ Modellablii . @ inspic ~ Model inlrelesut @ lI-II-. de podea. Sc1ndurile eu lamba si uluc sint din stejar nordic/brad.96/296 197.runt tip Essen. Dale taiate eu lierastraul..-O_tSfS+SjS! 1--+--\· ! ··1 o 12':> 25 37'5 50 62~ 75 87'. seinduri din pin rosu american. 48/48 ~o rosl MOlaic m~runt penlagoane. Pardoseli mozaicale: din pielre multieolore. 69169. :.. 20/20.0.•.. 50150.: .CD ~~LJn~ ~ ~rlY\ U~q n~ PI~ci piatr~ nalural~ dispuse neregulat PARDOSELI Pardoselile determina in mod hotaritor impresia generala a unei incaperi.. Formate dale: ~ @ din ceramica. incastrate in mortar de ciment sau lipite ~ ® PI~ci piatr~ nalural~ dispuse in aranjament roman @-@.. . Mozaic m~runt in 33/33 mm p~lrale. ardezie. ~ 250375 > . :-:::: . .

.. deoa­ rece randamentul lor depinde de volumul de aer care Ie traverseaza.200 350 \ 500 ! i 900 . E f2 c E c lungime constructie I H linaltlme . ! intre 'clme C 'butuci H2 :in mm lin mm 'in mm supr~ :~~:~~~~I 1m 2 ) 300 450 600 . Distanta intre butuci H. 1:: eu 2 Sirun ~:~ I I WE E ~<. ca de ex.1 :: I iI ! al Orizoniai eu 1 SIr 82~ W 1. ci prin transmisie directa catre moleculele de aer. 66. I oE lEi ® 8 H. Avantaje principale: timp scurt de incalzire. 160 ..o_··oo . Aceleasi conditii ca la convectoarele deasupra pardoselii Dispunerea convectoa­ relor sub pardoseala depinde de aportul pe care it are lereastra la nece­ sarul termic al incaperii. Dlstanta .34 5 . con­ vectoarele pot Ii acoperite sau integrate. ! I ! I Radiator cu tuburr 13 tuburil ® 2r ----­ '" '" W l' 82 f----1 N 0 0 0 ~ ~ 6 g c J.. ga­ raJe. lara ca randamentul termic sa aiba de suferi!. Contrar incalzirii prin pardoseala. Sectiunile golurilor de admlsie si de eliminare a aerului trebuie dimensiona­ te corespunzator ~ Convectoarele sub pardoseala ~ @ . '"'-­ b) pe un perete ci Ilber d) manlal e) manlal neted (Incalzlre a 2 incaperj) Tn perew in perete Q) Diverse V3nante de montare a convectonlor conform GEA III // 1. nu necesita depozitari.58 de constructie de @ Dlmensiunlconform DIN 4720 radlatoare 8) Dimensluni de constructle radlaroare contorm DIN 4720 CD. incalzirea electrica este avantajoasa in cazul unor spatii utilizate temporar.15' .ni h.30 5 ~ : 0. / f ' ~ J ~]J.28 5 !0.20' !0. costuri de intretinere reduse: nu este necesara depozitarea com­ bustibilului. 0.24 !0. pentru un aport intre 20% sl 70% este adecvata dispunerea ~ @. Aerul este incalzit de corpul de incalzire. procentul de caldura de iradlere este transmis aproape in totalitate aerulul din incapere. Lungime constructie :580 I 1 ! . cabine pentru portari.14 !0./ ~ Ita A iNCALZIREA -->-[lJ incalzirea cu curent electric. Dezavantaje sint miscarile aerului prod use sl stirnirea pralului. Sint speculate perioadele de solicitare scazuta a companiilor de alimentare cu energie electnca. ~ "" ~.20 5 !0. din cauza pretului ridicat al curentului electric. in cazul incalzi­ rii prin pardoseala. dispunerea ~ @. Suprafata ' Adinclme C vopsita : : element I 'in mm 11m 2 ) : 200 !350 I !250 70 ' 110 160 220 70 110 160 ' 220 160 70 1160 220 i 0 18" I ! 1 CD. disponibilitate permanenta.111 corpul de incalzit 51 se incalzeste de-abia acolo . este adecvata unul aport de peste 70%. La captuseille din metal. se misca apoi racit peste pardo­ seala catre ~ pag.0.a sucllune convector in spalele unel banchete ® Diverse variante de montare a conveclorilor conform GEA in caz de ni$e adinci se reeo­ linc'iltlme i h. Trebuie asigurate posibilitati de curatare adecvata. ~' 60 .. Pentru cresterea randamentului pot fi montate pe convectoarele care au nise de mica inaltime deasupra lor (de ex. c I Orizonlal eu 1 Sir.~ DIverse acopenri ale tuburilor de coborire la radlatoarele cu tubun 14Z '" f I --­ '-1---­ ~ 35H T E g E T E '" "' ~ f g ~ . Dispunerea ~ @.0. Din acest motiv. Convectoarele.44 10.09 !0.48 1 CD.18' 0. elementele acumulatoare ale radiatoarelor electrice sau ale cazanelor electrice se incalzesc in perioadele de solicitare scazuta a companiilor de alimentare cu energie electrica.34 5 : 0. in zona de locuit este limitata montarea de convectori cu sullan­ te ca urmare a zgomotului produs ~ Corpurile de incalzit pot fl aco­ perite in diverse modurl.250 ' 160 !220 ' 110 160 220 110 . 35H e! Vertrcal eu 1 Sir 1001--1 d)Orizontal eu 2 srrUfl. Avantajele incalzirii cu acumulator cu curent electric. Aerul se raceste la fereastra. Nu sint necesare nici camera de incalzire si nici cosul: nu rezulta gaze.18 0.21 !0. si deci de dlferenta de temperatura dintre corpul de lncalzit si aerul din inca­ pere. iar pentru un aport sub 20%. 50 11000 I ® D\mensiuni de constructle radiatoare din aIel conform DIN 4722 ® Dimensluni de constructle radlatoare din otel contorm DIN 4722 lungi~ 1QOmm r------< mea fiecarei :-+ r com-46 mm ponente 01 0' T gE ~. se ridica la plalon tangential cu fereastra si se raceste la contactul cu pereti exteriori. Randamentul unul convector depinde de inaltimea nisei de deasupra sa. eu lamele II Vertical m Sectiune prin corp plat de incalzl! o @ eu 2 slruri Privire. 500 I 1 !680 ! 1600 : 900 10.220 ~ 0.. ~ . convectoarele in pardoseala) suflante. biserici. caldura nu este eliberata prin ira­ diere. Aerul racit se misca peste pardoseala ina poi catre corpul de incalzi!. b) Omonlal E WI g E '" T '" h:111 ~E ~~ .25 2 ._ manda slituri lin mm . Cu exceptla lncalzirii cu acumulator pe tlmp de noapte. ge~er~l.280 .5 0>" . eu lamele I 14~il .­ y o . Convectoarele lara ventilare nu sint adecvate pentru incalzirea la temperaturi scazute.1 convector g) sub pardoseali3. in cazul convectoarelor.a asupra diferitelor corpun de Incalzlt plate 110 .. incalzirea permanenta a incaperilor cu curent electric este posibila nu­ mai in cazuri speciale.12 : 0..111. sapa este incalzita pe timpul noptii si cedeaza aerului din incapere caldura de-a lungul zilei.al sub tereastra . . 0 alta situatie se creeaza atunci cind corpul de incalzit se afla pe un perete care nu are fereastra. Este repre­ zentata miscarea aerului in interiorul unei incaperl incalzite.. L'. respectiv interiori. nu necesita spatiu sem­ nilicativ.. cu sucllune a aerulUI din 'Incapere convector sub pardoseala cu suctlune de aer reee h) convector I) sub pardoseala cu dubl. incalzire cu acumulator de curent electric pe limp de noapte. functionare curata....25' 0. pe cind captuselile putin transmislblle termic reduc considerabil transmiterea caldurii de iradiere ~ pag. Este adecvata pentru incalzirea prin pardoseala.430 :jn mm . Scaderea randamentului este uneori considera­ bila. ultlmele doua apa­ rate mention ate sint reglabile. radiatoarele cu acumulator de curent sau cazanele electrice.12' !0. pret SC3zut de procurare. in mod corespunzator.Ad'.

< Jp..:. I I ! ! ! : ! ! ! " T : ! : ! : ! cP....'.... reduse ale combuslibililor. . Diluneazil mull mediului... 350kW.:~~ i •••• ! •••• ":::~::']1 .Sle~ Slilndnrd penlru c!~dlTl\e de biroun) 109 .' I I I ! II Ii'!! .:.. Aso­ cierea cu cuplarea calduri'l-energie protejeaza mediul.. 0 forma de ener· gie indirecta..:... hidroenergia... enor­ gia eolianil. biomasa (plantelo).... Es· te usor de reglat.i· butie la parte a infedoar~ $i cu ra· mificatii verticals. In regiunile unde se aplici'l masuri de proteclie a apei sau unde este pericol de inundatii. Co~ :.:. Sint necesare spatii mari de depozitare. Nu apar costur. . Costur.:. 4108. Se poale fo­ losi in regiuni unde se aplica masuri de protec\ie a apeler.:.. camera de rnea/zire cu deschldere caire exterior Plan U!joA subsol ca !iiI cale de evacuare Carner:' de inc~lzire cu 2 u$i (volum minim 22 m 3 ) necesarA incepind cu un randament lermic . Se poate aplica penlru incalzirea de locuinie individuale respectiv de incaperi individuale (cen­ trale termice cu gaz). A\ Srstem eu doua conducle cu drs· tributie orjZ?nl<11~ (S. cererea este corespunzillor de micii. Deoarece in funclie de cembustibil sint eli­ berate mar. II :. Co~ 0~300cm~ 8m3 ) necesarA incepind cu un randament . De­ pendenlil de reteaua de alimenta­ re. Aici sunt incluse: radialiile solaro.. "I. Sistem cu doua conducte cu disl. \2. r rp~: !. Forme regenerative de energie. ! " ' ! T ' i i " ' ! l l l !!TT!TTTIIUTITIT"11 I i Ii. In cazul in care se trece de la incillzirea cu pilcuril la cea cu gaz esle ne· cesaril renovarea cosului. Emi­ sli ridicate de substan\e nocive. Termoficarea este..T':'T"f . jncirllzirea cu gaz. Cesturi de intrelinere mici.:.:. Gazele naturale sint folosite din ce in ce mai mull pen· tru incalzire.. lignit sau lemn..25% din cele pentru gaz) ~ Este independenla de releaua publica de alimentare. Plata conform consumului. Exceptie sint centralele termice celective.:.. TjT.:. 1mtlI ® Camera de incAlzire (volurn minim termic '" 50kW...!"'.. Combuslibili solizi.. in imobilele cu chirie apar pierderi in veniturile din chirii din cauza spa\iului de depozilare penlru combu­ stibil.~~ 130 Wim' 90 Wim' 50Wim 2 -I 385 m 2 550 m 2 1000 m 2 2700 m2 3900 m2 7000 m2 400 350kW ...-. . 6608.. dosourile (biogmul). contrar fermelor primare de energie. " . . Costurile de depozi­ tare si ale rezervoarelor sinl ridicate.t Bollergaz. apa - p ~ . Deoarece costurile nu se amortizeazil pe parcursul vietii acestor inSlal::llii. de depo­ zilare.... 4755.. Energia astlel generata are un pre\ ridicat..I Oili . . Avanlaje lii dezavanlaje ale incAlzirii cu combustibill soliz!. i " I .""".:. . 4705. de operare ridicate.. rnctllzlra Camera OJ 22 mJ Secllune Adoua U$l\ a ca· merel de inctllzlre (u$lt. tt . I " . Combustibilul se plaleste in avans. Energia termicil este produsil in centrale termice mari sau in centrale energetice de cuplare caldura-energie. cantitati de substante nocive mediului.. """ . i""III.. 4725.:. Costuri mai mari ale energiei.. Este dependentil de re­ \eaua de alimentare.:. Se plilteste numai dupa ce S6 consumi'l. . Nu sint necesare a ca· mera de incillzire Si cosul Nu exista cesturi de depozitare. " . " . caci acest tip de inci'llzire devine rentabil din punct de vedere economic numai incepind de la un anumit randament in sus. Cosluri reduse pen­ tru combustibil (cca 10. are 0 eficlenlil anualil ridicatil. AvantaJe l?1 dezavantaJe ale ter­ moficAril...:. acest tip de incalzire este admisibil numai cu respectarea unor reglementilri stricte.m. 44576 -+ [IJ 0 100 50 kW 200 300 ~~ ~~Izjre nominal Camera de irtea:l­ zire cu 2 u$i -V G) Vetrele cu un randament 1ermic de peste 50kW necesiltl 0 camer~ proprie. Dauneazil pu\in mediului. 5 ® Sislem cu doua conducte cu distri­ bu\ie la partea superioara $i cu ra· mlHeatH verticals..:. Avanlaje si dezavanlaje ale inci'llzirii cu gaz. Astazi cea mai raspindita forma de inc<'llzire esle cea cu pacuril usoara. Costur..". 4756.. respectiv lereBstra de evacuare) Camera ~22mJ incl'stzlre Admlsla eer u~a Instalaliile de incalzire se deosebesc funclie de sursa de energie sl de Ii· pul suprafetei de incalzire.. Avantaje si dezavantaje ale incirllzirii cu pirlcurirl..~ I 500kW Randament termic INCALZIREA DIN 4701.:.....:.. Pericol de explezie. i. ® Sis\em ev conduc\:l unic~ cv ven~ tile speciale $i distribu\ie orilon­ tala. legislatia federala de protec\ie a mediului impune impozite foarte mari in cazul ulilizarii lor. Pentru incalzirea imobilelor se folosesc mai rar hurl<'l.. inci'llzirea cu pirlcurirl. Sint greu de reglat.:. It " " . trecerea la aM forma de ener­ gie necesita construc\ia unui cos· r. Usor de regia!. Se poate aplica in regiuni unde se aplica masuri de prolec\ie a apelor.. .. Indepen­ denlil falil de importuri)e energetice.

2 AIC B (' ~-t~ .:. ca de ex.:.:.:. in cazul bailor este valabila 0 temperatura maxima admisa a pardoselii de 9° C peste temperatura normala a incaperii.:.:.:. 730 . 9 ."_k9 --I Saterie de rezervoare din nallon (poliamida).:.. in cazul pardoselilor finisa­ te cu materiale textile sau parchet se poate renunta la armatura.:.:.:.:. Temperatura maxima admisa a par­ doselii pentru zona periferica este de 35° C...:.:.. Ca urmare a di­ latarilor diferite.:. : . din beton ® Dimensiuni pentru rezervoare de pacura cilindrice (recipiente) - ® 112 c.Perete 1.:.: o ~ 0 9 G) Variante de dlspunere a rezervoarelor standard de pacura pentru lncalzire ·: II • 1i±.. temperatura maxima ad­ misa a pardoselii este de 29° C.: ::: ..:. indicatiilor Uniunii Centrale a Constructorilor din Germania.:.:. in acest caz.:. ocazie cu care apar diferente de temperatura intre partea superioara $i cea inferioara.:.1 1.-...:.8 .L -------oj ® Groapa pentru Instalarea rezervoarelor de pacura pentru incalzire in pamint.:.:.:.:.:..:. ~'730 ~ '730~"" Sapa folosita in cazul sistemului de incalzire din pardoseala trebuie sa corespunda prescriptiilor DIN 18560 resp.·-. 3 3 3 3 3 3 500 500 I 500 3 . in DIN 4725 (incalzire in pardoseala cu apa calda) sint consemnate temperaturile maxime admise ale suprafetei pardoselii: pentru zona permanent ocupata.:. Fara finisaj rezulta 0 grosime totala de 75 mm.:.:.:.: 1----1670mm_ OJ -mJ-+­ 8E ~E . I I i I ..:.'::.:.:.:. nu trebuie sa depa$easca 0..:.':::::::::::. extenor ! 5 IS ' I ! 1 Perele 12.:. i ... I Cap.:.:. V inm" ! Greutale in kq Stulun calota LW 1.:.:. zona periferica neavind voie sa fie mai lata de 1m. I i I .:==. coeficientulde transfer termic al straturilor alcatuirii constructive dintre suprafata de incalzire $i aerul exterior.45 W/m 2 ".:.7 i ! I 11- A 2.: .:.3 '3 3 13 '3 13 :3 500 500 sao 500 500 500 500 500 600 600 600 600 I 600 ( 600 600 600 600 700 745 930 1250 1950 2350 2800 3350 935 1250 1850 2350 2800 3350 4250 6150 6900 - 885 1250 1800 2300 2750 3300 - 14 14 I 4200 5100 6100 4250 5150 - - 4 6150 - - Cuva prefabricata pentru rezervoare de pacura.:. Grosimea $apei depinde de tipul sau.:. in cazul normal este posibila incalzirea in aceste conditii.:. vedere laterala. unde sint suprafete mari de fereastra sau a­ tunci cind incaperea are mai mult de doua suprafete de contact cu ex­ teriorul. de modul de prelucrare $i de incarcarea pe care 0 preia. ':::::::::::.:.. Numai in putine cazuri.:. 3 41Sj ' 4 I 4 ! SOD 600 600 600 600 600 600 265 325 700 885 1200 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100 1.:. 5 rezervoare) 1000 1500 2000 (1100) (1600) 1'00 1650 '2150 (1100) (17201 i I ( 720 720 720 .:::::: r---.>UJ ~ =:':':':':':':gr-r=:::. 25 .:.. cerinte ce sint in­ dependente de tipul de izolatie ales: .:. apare un necesar mai mare de caldura.:. I AdinClme I Masa m (cu accesorii) Lunglme I __ __ '..:.. i 1 3 5 7 r. in directiva referitoare la termo­ izolatie sint stabilite cerinte speciale referitoare la limitarea transferu­ lui de caldura determinat de incalzirea de suprafete. _ ­ .:.:.~~__.:.::::.:.:.. I I 10 .:. Perete d.. :..:.:.. vedere lateral a. pamint sau par\i ale c1adirii avind 0 temperatura interna cu mult mai mica.in cazul incalzirii pe suprafete.:.:.:.:. 1 ~.:. G) __ @ Saterie de rezervoare din nailon (max.:.=.:.:.8 5 7 I 6 10 16 20 .:. 50 : 60 ! I (J) Rezervor incastrat ® 1250 1600 1600 1600 I 2000 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2900 2500 2900 I 1590 1670 2130 2820 I 2220 ..2 B 390 390 600 740 930 Greutate in kg i I 1. in cazul pardoselilor finisate cu placi ceramice apar in zona superioara a sapei tensiuni de intindere care pot fi preluate nu­ mai de armaturile de la partea superioara.. in cazul uti­ Iizarii de mortar de ciment ZE 20 $i de conducte de incalzire situate imediat deasupra termoizolatiei este prescrisa 0 acoperire a conduc­ telor de minim 45 mm.:.:.1 B 2. caci diferenta de temperatura dintre cele doua fete ale $apei este mai mica decit in cazul finisajului din ceramica.:. I I I L ® Rezervor de pacura pentru incalzire.:.:.3 - - 700 790 980 930 1300 1250 1900 1850 2450 2400 2900 2850 3450 3400 4450 4400 5300 I 5350 6300 6350 2.:. 30 I 40 .:.:.:. Sapa se dilata pe timpul incalziril.:.:.:.:.:.iNCALZIREA ---.. 60 2500 I ~~ ~~ i I ~~~~ ~~~~ 1000 1250 1600 1600 1600 1600 I . ::::.:. pe linga incalzirea din pardoseala trebuie instalate aile suprafete statice de incalzire sau un sistem de incalzire a aerului.. vedere frontala H1i .:.:... 3740 5350 8570 6960 8540 10120 6665 8800 10800 8400 12800 9585 I 5 5 : 5 I 5 ' 5 5 5 I 5 ! 6 I6 I 6 I 7 7 7 9 ' 7 . 30-50 kg -40-60k9 -50-80k9 ® minim Dlmenslunl de constructl8 pentru batenl de rezervoar8 (baterll de reClptente) din material plastlc DlmenSlunim mm (mmlme1 Dlame!ru LunglrTle GroSlme tabla mont.:.t.:.:.' 250 mm I--j E 250 mm 250mm 250mm r-~ H H "::::::. ® Rezervor de pacura pentru incalzire. mm mm mrn Capacitate nommala V I 3 in Iitn (dm ) ir--I DlmenSluni in mm max.:::::.. 3.:.:.:. deoarece necesarul de caldura depa$e$te rareori 90 W/m 2 ..:. 1510 I 5 2740 5 5 3740 5 5350 5 8570 5 6969 6 8540 6 10120 6 8800 7 10800 7 12800 7 2820 I 3 - I I I .:.

. ® incalzire in pardoseala (module jnc~Jzjrel Alca. Pin a acum masurile impotriva alergiilor la prat.Slral portanl penlTu conducte .!!. lemnul sau materialele lexlile. ZK E D. Re­ zervoarele aflate in pamint trebuie sa aiba protec\ie contra scurge­ rii.t~ --II Alcllluire pardoseal3 de sus in jos: -Dale 10 mm Ilpife sau mochel:J .. adica prin mi5carea aerului pe suprafa\a pardoselii.Dale 10 mm lipil8 ios . B D. 15m 2 kW.. Despre problema alergiei la praf in incaperi incalzite.Fmisaj cu slral portanl (ina-Illme \lariabil3) .'. respectiv la acarieni au ignoral corpurile de incalzire.r. .n .a· loru1u' H In:lltJmea C Mi"Of"1lll COI'poe l!'dlll! CD K ~'~~~~'t:~C~~~~~ lola~ m. scrise cantHati maxime 5i masuri suplimentare de protec\ie.. In plus.bIn812Qmrn '" Ujl~me n·. in cazul rezervoarelor in pamint).2.Siral portanl pentru almars (03.. Corpurile de incalzit cu acliune pronunlata de convectie stirnesc praful care conIine agenti alergeni.re 40 mm -Valt! mlnerala 13/10 ca Izolal'e acustica unde eSle cazul incfllzirea pe suprafele cuprinde suprafe\e mari din cele ale inc~pe­ rilor 5i temperaturi corespunzator scazute. Randamenlul lermic poate fi de 70-110 Wlm 2 func\ie de flni­ saj. in interiorul c1adirilor se monteaza fie balerii de rezervoare din material plastic cu capacitati de 500 . un dispozitiv de avertizare in caz de scurgeri (de ex.Sap'! leu acapeme a conductelor min. Impermeabilitatea rezervoarelor trebuie verificata periodic. ca de ex. Incaperea rezervoarelor trebuie sa fie circulabila.iNCALZIREA --QJ o a treia posibilitate esle incalzirea in pardoseala in loc de corp de inc~lzit. "'~"~"._/. " '. Avanlajoase sinl deci corpurile care indeplinesc urmatoarele conditii: un procent minim de convectie si posibilitate de curalare lara probleme.Folie glisare 0. un sezon de incalzil.s:l. 45 mm) -lzoJalie . acesta ajun­ gind mai repede in contact cu mucoasele.Strat polisllren {.'. Indeplinesc aceste conditii placile mo­ nostral tara lamele de convectle 5i radiatoarele din elemente.Pat de mor1ar 30 mm . Depozitarea pflcurei pentru incfllzil.slanla mInima la podea 7Dm. Transmilerea caldurii catre pereti Si plansee are loc insa prin ira­ diere. care sin! sudate 1a fata locului. >. ceramica. Transmiterea caldurii catre aer are loc prin convectie.Pla-cr sapa uscata 19 mm -Folie de polielilen3 0. care pol Ii rezolvale cu ajutorul unor corpuri de incalzit suplimentare. Cantitatea de pacur~ penlru inca/zit ar trebui sa fie suflcienta pentru min.Lamels ghidare din alumlniu . ". 3 luni 51 pentru max.\'. incalzire in perele. P!~~e~tj~~~6 ex~l!!e. convectoare in pardoseala.".2 mm P~T 33/30 (J) Conductele de incalzire din plafon se dispun mai dese caIre fereaSlCa 8) iiijili -_. a caror capacitate esle la alegere. cit 5i peretilor 5i plan5eului. incalzire in planseu. sau rezervoare din otel. pentru corpurile de incalzit cu lamele de convectie exisla probleme de curatare care nu pot Ii rezolvate.. . in regiunile unde se aplic~ masuri de protectie a apelor sint pre­ . Ca finisaj de pardoseala este adecvat aproape arice material. Tipuri de incalzire pe supralete: incalzire in pardoseala.Folie polielilena 0.000 litri de rezervor.\) canelun penlru conducte incalz.3 mm -S<1P~ 045 mm . ..C . $1 in acest caz.luire pardoseala de sus in jos.2 mm incarzire -Izolalle PST 33i30 . in cazul incalzirii in pardoseala."l'~ Varialia caldu"i emise funclie de drlecitele imbracaminli ale corpului de incalzil ( ~ -­ ® A B Miscarea aerului in cazul A incArzirij cu radiator ~i Bin cazul inci"ilzirii de plafon incalzire in pacdoseala (monlare umeda) Alcaluir8 pardoseala de sus .2 mm .Modul de inc1llzire cu slral izolanl ® incalzire de plalon cu casele de aluminiu Flnfsa) perele ® Aparal de incalzire d per e - o 16 20 24~ t=rDl ® Sunsl(lp ~v . Apar probleme numai in caz de suprafe\e mari de fereaslra.r 0 """"' conrc 16 '20 24 16 20 24 lG 20 24 16 20 24 16 20 24 @ Placule distribuire aer Curbe/e de temperaluri are incaperii penlru evaluarea 18rrnOf!zio!og(c~ a sjslemului de incalzire 111 . de ex. ( . 0 estimare a necesarului anual de combustibil se silueaza in jur de 6-10 11m3 pentru 0 incapere incalzlt~_ In camera de incalzire este admisa depozitarea a'" 5 m 3 .4 incalzice in pardoseala ® Incalzire in pardoseala (monlare uscala) Alc.Dale 15 mm in . . functie de tipul de depozitare. in plus sint prescrise sigurante contra supra-umplerii 5i.Folia polielelma 0. Recipientele trebuie stl se afle intr-un rezervor care sa poata prelua intreaga canlitate. Instalatiile cu rezervor trebule sa aiba conducte de alimentare 5i de aerisire. ..'. incaperea rezervorului trebuie sa poata cuprinde in caz de urgenta loata cantitatea de pacura pentru incalzil. insa rezistenla termica nu ar trebui sa depa5easca 0.Folie pOlielllena . in acesl caz are loc 0 inc~lzire uniform~ a aerului din inci\pere.5 mm) . c~ldura de pe supralata pardoselii este transmisa atit aerului din incapere. rezervoare duble sau carcase interioare din material plas­ tic. incfllzirea in pardosealfl.sldflla (Mire bUlUClJ f!lel.1IU1t8 pardoseaJa de sus in jos.

alternativ in filtrul cu piasa . arderea cu strat fluidizat. :e E Q) ~ E u ClI ~ reprezinta schema functionala a unei centrale electrice cu ardere a stratului f1uidizat si cuplare energleicaldura.. cenusa si gazul c) fluxuri de materii interne.. Materiile importante sint: a) fluxuri de intrare precum carbunele.c t------­ J ..si conduse printr-un curent de suctiune catre un cos de fum indi­ vidual sau alternativ catre un co. ~ :0 ~ g (Q 0 ~ . constind din trei cazane cu 0 capacitate de producere a vaporilor de cite 200 tih.are loc aStiel 0 recirculare a materiel solide. instalatia de distributie cu transformatori.. a filtrelor electrice. vaporii procesati.i gOODC are loc arderea completa... eventual curatat si indreptat catre cazan ca apa de alimentare. 5e foloseste in centralele ener­ getIce industriale si de termoficare.. pentru procese de uscare Sl reactii chimice: vaporii creeaza caldura in principal prin con­ densare. oxidul de calciu. Au fost dezvoltate diferite concepte si moduri de executie. in urma arderii sint produse gaze de ardere fier­ binti: cenusa existenta in furnal prela prin miscarea intensa de turbion 0 par­ te din caldura de ardere. in ciclon este separata materia solida din amestecul gaz de ardere-materie solida in cea mai mare parte. la stadiul de vapori cu 0 presiune adecvata procesului: energia fluxului este transformata in energie de catre turbina. sint incalzite materiile condensate si aerul de ardere. ~~ ~ . La inserarea de noi instalatil in centrale energetice deja existente este ne­ cesara predominant 0 constructle pas cu pas: conceptele noilor constructii trebuie sa contina si posibilitatl de extmdere. La temperaturi intre 800°C . nisipul si materiile condensate b) fluxurile de iesire precum curentul electric. Monitorizarea si conlrolul tuturor sistemelor au loc dmlr-un punct central de control. arderea cu gratar etc.~.Tm]~·.=<e-'>. Gazele de ar­ dere fierbinti sint racite pe suprafetele de incalzire suplimentara. vapori sau apa calda sigur si in mod ecologic.. Aerul de ardere necesar eSle extras din cazan sau din aerul curat de afara prin suctiune. este incalzit de dispozitive de preincalzire a aerului si introdus in furnal ca aer primar printr-un ventil de crestere a presiunii prin podeaua gurii de vint cit Si introdus lateral ca aer se­ cundar pe mai multe niveluri. instalatii eleclrotehnice. de la cea stationara pina la cea circulanta. la prima umplere Si penlru completarea materiilor soli­ de recirculate este utilizat printre altele nisip Vaporii de inalta presiune obtinuti sint redusi partial intr-o turbina de vapori Si dupa 0 supraincalzire temporara trecind prin stadiul de vapori de presiune medie.2"'0c----------._Ae.:·:1"'F~~~1~ 1 : &_ . precum apa de racire Procesarea si depozitarea materiilor solide Si fluide are loc in mod centralizat in instalatiile anexe: consumatorii individuali din cadrul centralei elect rice sint allmentati de aici. Vaporii de proces sint fo­ lositi printre altele la obtinerea apei calde pentru termoficare. Sisteme distributie n 'Instalalii anexe ~=-­ J I .. iar aceasta la rindul ei este transformata in curent electric de catre generator. a traseelor de aspirare si a cosurilor de fum. de fum colector. 0 componenta importanta este produce rea de vapori. ~ reprezinta schematic componentele principale ale instalatiei Si cele mai importante fluxuri de materii.'o=''-'======flkljffi:J=. tendintele sint in directia arderii circulante cu strat fluidizat.1\ EXlindere Plan centrala energetica cu ardere strat fluldlzat 114 .-c'9. in cazul tipurilor uscate de carbune este prefe­ rabila transportarea pneumatica direct in furnal. buncarele de carbune Si recipiente mai mici de depozitare in apropierea instalaliilor anexe.. plus 0 extensle cu un cazan. ~ @ arata 0 sectlune transversala.°"'°'-----1- 45 .00 ----I @ Sectlune transversala - 0. Pentru respectarea nivelului de emisii de sulf. ""''-'''''''''''. __ .Producere curenl electric i-I i-I I CENTRALE ENERGETICE~ llJ I I I ~_~ ~_J ~ I I I ~'§ :g v. ® "=""--"--+.~ is I cazane ~ ~ r-----­ I ~::aanelor cu trei ~ u I I I G) Schema centrala energetlca III l'=='. aceasta ajungind din nou in furnal prin circuitul de intoar­ cere a cenusii . Gazele de ardere sint curatate de praf fa cca 140 0 C in filtrul electric . in contextul unor cerinte crescinde de proteclie a me­ diului. Combuslibilul carbune este adus cu ajutorul unor transportoare mecanice peste cenusa incinsa in circuitul de intoarcere a cenusii. plan centrala energetica r-------------. pe Iinga tehnici pre­ cum arderea de pulberi. CD ® Schema functl0nala de centrala energetica cu cuplaJ energie/caldura szcca60 m Camera turbinelor 2cca35 m 1-1 _--'2"""'. distributia curentului electric. constind din casa cazanelor cu mai multe cazane. Dimensiunile sint vafabile pen­ tru 0 centrala energetica industriala medie. este antrenata de gazele de ardere Si cedeaza caldura suprafetelor de incalzire dm furnal pina la intrarea in ciclon.: : _ 0J (. I Centrale cu ardere cu strat fluidizat Functiunea centralelor energetice este de a produce curent electric. aJungind astlel in partea inferioara a furnalului. de masurare Si de con­ trol.. trebuie rezervate suprafete corespunzatoare pentru aceasta. Condensul este colectat. proaspitt CenU$it tina ~ . in furnal este adus oxid de cal­ ciu in cantitati dozate. Un al ddilea complex este producerea energiei electrice.. pacura sau gazul... 5e asteapta dezvoltari ulterioare in direcjia arderii cu strat fluidizat presurizat. cores­ punzator temperaturii sint supraincalziti vaporii de inalta presiune Si de pre­ siune medie.'f' a. ~ @ planul unei centrale energetice cu dimensiunile componentelor importante. in cazul centralelor energetice care funclioneaza pe baza de carbune s-a impus in anii '80.cc.-L~U~. care contine camera turbinelor cu turbine Si distribuitoare de abur. I: (. caci acestea asigura 0 functionare continua a centralelor existente.

Distanta mi­ nima a rezervoarelor cu un volum mal mare de 500 m3 lata de ve­ cinatate este de 3 m. Daca apa se poate scurge automat... Deschide­ rile de acces au 060 cm.000 m3._. in cazul rezervoarelor cu un volum de peste 100 m 3 ..­ ! I I l@fjlij)':ilill-'=-+-.- ~E Llmlta lerenu)ul Pulverlzare rezervor Oistan13 4. distan\a la incintele rectangulare poate Ii mic$orata pina la 1 m. pacura $i combustibil Diesel nu au voie sa fie depo­ zilate alaturi de cele din c1asele de risc A I. ele duc la supralala.4 m.'\ aiba protectie. Instala\iile supraterane necesita cai de acces cu protec\ie. A II sau S.J 10 20" Pare mare de rezervoare r---'-. sigurante Contra supraumplerii. necesita protec­ \ia contra apelor pluviale. cre$te odata cu volumul pina la 8 m la un volum de 2. in caz de revarsare a Iichidului depozital. 40 cm de pere!i sau 25 cm in rest.PARCURI DE REZERVOARE -. pere\ii sau incintele circulare lrebuie sa lie la 0 distanlCi de min. cu 0 rezistenla. care tre­ buie sa poala fi blocate. '~2000m' rezervpare A III V. incaperile recipiente trebuie executate din materiale neinllamabile.-.._. A II sau S.. TRbF210 Nr. Capacul putului trebuie sa poata prelua incCircari de pina la 100 kN in zonele cu circula\ie. 0. Trebuie prevazute dispozitive de eliminare a apei. 600 mm la\ime libera.(')()rl1 A \1\ Aezervoare clllndrice DlslantA 8. in cazul rezervoarelor cilindrice cu un volum de pinCi la 2. $i nu trebuie sa lie prevazute cu nici 0 scurgere. ca acesla sa debordeze in afara incaperii. Scurgerile trebuie sa fie prevazute cu separatoare. mare rezervor.ffJ'" Disfan. respectiv deasupra solului. Rezisten\a la foc. ma._p. 3.. .. .55° C A III temperatura de aprindere intre 55° -100° C S temperatura de aprindere sub 21 0 la 15° C solubil in apa Rezervoarele in aer liber supraterane: incaperile recipiente sint ne­ cesare incepind cu un volum de 1. altfella lei ca in cazul rezer­ voarelor in incaperi. Pina la 0 capacitate de 100. Rezervoarele in incaperi: incaperile recipiente sint necesare incepind cu 0 capacitate de depozitare de 450 I.!--='-...CD Rezervoarele subterane: distan\a minima lata de limite 0. I I OislenlA A III s:oom o ® I Pare mic de rezervoare I883TAbF 110 Nt. Les­ tarile de deasupra rezervoarelor au min.-:.3 m $i max.000 I au dispozitiv de semnalare a eapacilatii-limila $i siguran\a contra supraumplerii. -8 is. fie direct accesibile $i s.5 m. ig· nifuge.000 I este necesar un dispozitiv de semnalare a scurgerilor sau trebuie realizate din material plastic armat cu libra de sticla pentru tipuri constructive aprobate.. 120 mm diametru. Ele trebuie s[J. talu­ zurile. Punctele de umplere necesita aprobare pentru lichidele inflamabile din clasele de rise A I. Staliile de alimentare cu combustibili penlru mijloace de transport de uscat.. de cla­ diri 1 m.0iJnl O\5\a'{\\~ . in cazul rezervoarelor subterane. sint neces­ are dispozitive de golire $i de curatare pentru rezelVoare.000 m 3 . CO incaperile recipiente trebuie sa evite. Pentru combaterea incendiilor trebuie prevazute drumuri de acces pentru pompieri $i utilaje -+ 0 . 10 20m [=::J Suprafal~ liber~ cf. maritime $i aeriene pentru lichide inllamabile din clasele de rise A III. din bi­ tum. Este valabil $i pentru zoneIe de lucru ale suprale\elor $i ale separatoarelor -+ Toate rezervoarele necesita: ventilatie $i eliminare a aerului situa­ te la cel putin 50 cm deasupra calotei. Ancorarea in paminl este necesara pentru a preveni plutirea rezervoarelor goale acolo unde sint inundatii sau ape lrealice. de cel putin 1 m latime libera $i cu 0.. incaperile recipiente pot Ii constituite din ta­ luzuri. Sint necesare dispozitive de marcare ani· velului de umplere. <9\<>-:. la coroziune interna sau externa. sau rezervoare metalice cu captu$eala interioara din ma­ terial plastic ca tip constructiv aprobat. de ex.OOm ® o L-.o+2-=4_~7"~_.. Ele trebuie sa poata prelua 1/10 din volumul tuluror rezervoarelor con\inute $i cel pu\in volumul complet al celu. Rezervoarele pentru combuslibil Diesel sau pentru pacura cu 0 capacitate de peste 1..m 0 I I I I I 8) Statil de al/menlare cu combuslibil 113 . beton sau pavaj cu rosluri elan$e. impermeabilitate $.84 supr~'al~protecUe cr. 7. CD Rezervoare de depozitare a pacurei in incAperi . Exceplie constituie rezer­ voarele cu perete dublu din otel. 10 cm de podea $i 60 cm de plafon.a 8. extin­ ctoare de tip corespunzator. Rezervoarele lrebule sCi fie accesibile pe cel pu\in doua laturi $i trebuie dispuse la 0 distanlCi de min.. Dimensiunile golurilor de acces trebuie sa aiba min.q Oislanla mlC$oralA de zld . stabilitate suficiente. 1 m.6' OistanlA.L. -+ CD Clase de risc: A temperatura de aprindere sub WO°C AI temperatura de aprindere sub21°C A II temperatura de aprindere intre 21° . 1. min... Supralata de podea trebuie sa fie Impermeabilil.---8 .2 m mai lat dedt capacul de put. iar deschiderile de inspectare vizuala Ire­ buie sa aiba min. deasupra liecareia trebuie sa se aIle un put fara scurgere a apei. Sint necesare paratrasnete $i protec!ie contra incarcarilor electro­ statice. 4.000 I.v. • A III r.­ .oom B I :.L.' ''If'" ~_?. trebuie prevazute separatoare.

". .1 . pereti. Conditii microclimatice relativ lavorabile exista pe pantele orientate catre sud. " . :.~oi'''· >'f .. '0 ~ z -<.. insa nu linga creasta.-1 [:7"" "" Diminu~rea ~luminalUlui pina in mlenorul casei ~ '0 :~ .CJ /4 . 20 10 O' . ~ . necesarul de energie al unei locuinte se reduce la 50% din necesarul unei cladiri obisnuite. Oct.i'4 100% "i7. Forma cladirii are un rol important in constructia economica energetic..60 I [ ~~~~~i 1 f-..V:J"o~t!i\~. ~f'~~ ~ ~.ARHITECTURA SOLARA ~1lJ in esenta.: : : : : ·:-:·: ~. 2 ~ '" t ~ ~ 0 . :'b" n 1 /1 Ib = a cos x I G 1000.S / . [ ~ ::~~:~]]:~ Vanatla anuala a unghlului de incllnare optlm (\ pentru Germanla : ~ ~ ~ ~ 190"\ 1 (j) Ambele efecte au loc Slmultan in doua dlmensluni."tf" .j !t~1. consideratiile care i-au lacut pe arhitecti si beneliciari sa caute surse de energie alternative surselor conventionale de tip 10­ sil au lost de ordin economic. cea a vanatl81 unghiulul inaltlmil $1 cea a unghiu[ul azimutal 116 .." .n. II I I1300-1400c=J1500-1600 c==J1700~1800 Bilantul energetic al cladirilor Cistiguri de energie: sursa de energie sta gratis la dlspozitia oricarei c1adiri. Proiectul c1adirii ar trebui sa prevada 0 supralata minima a anvelo­ pantei in raport cu volumul cuprins de constructie.sO .] radiatiile solare sint atit de reduse. " (i"~ '. Comportare constienta a beneliciarului/utilizatorului in vederea ameliorarii balantei energetice insasi alegerea locului de constructie poate constitui baza unor pier­ deri mai mici de caldura ale cladirii. Cresterea cistigului energetic din radiatia solara 3..I/.' '~-----j- cEo ~ " ~ a lanuane Feb... tr. ® '5 R. 1.. 'Martie Aprihe Mai lunle lulie August 5epl. \ < ": "W/! V '.. Pierderi de energie: cele mai mari pierderi de energie ale unei cladiri provin din conductia caldurii de catre lerestre. i ~ 0 0 l ~. ~\o ~<. '~<.. ----A n 6 . pentru a reduce pe cit ® Fiecare factor activ trebule cercetat posibil mlcsorarea ilumlnatului Dependenta cantltatll de radlatil in­ cldente pe 0 suprafata de unghlul de incldenta I I 'O[)Og \.e6! 0(. . incit pentru incalzirea camerelor. plansee si aco­ perisuri. . .. Forma spre care ar trebui sa se tinda este cubul sau cazul ideal.: : ' 0\'.0 ® cu atentie.'..>.>..0 e ~"ri\O~S-I'(f~....' ' ~ l> .">0 '/// \. Anvelopanta cladirii se alia in contact direct cu mediul extern Si cedeaza energie valoroasa aerului din exterior. pentru iluminare $i lunctionarea de aparate electrice trebuie introduse ener­ gii suplimentare. Astazi se adauga cu 0 pondere egala necesitatea ecologica. Prezumtia teoretica este insa valabila numai pentru loculnta unifa­ miliala izolata. Printr-o constructie economica energetic....: eo .o"~ ~lilb"o'!. Passau Durata medl8 a Iluminarii solare in ore pe an CD [~:::::::~~~ti1400-15()Qc==J'600-1700~1800-1900 Radlatii solare/durata ilumlnarll solare let: 90..:: ~ ~ ~ Unghlul de incldenta ~ paralela 50° nord de-a lungul anului la dlferite ore) " " a razelor soarelul (altitudlnea soarelUi pentru ! ~ ~ .~ i '5 ~ c ~ 0 0 ./U·/ I I II 1// i:£J-_// I' / / / / 1/ .:. :C' ' -r::-C::i ~q"'. ••..adiatle globala ellcienta in cazul unor inclinari n dlferite a colectonlor (valori me­ dII pentru Germania conform datelor Institutulul meteorologic german) 60' 50' 40' 30' Consideratii pentru constructia economica energetic Exista in principiu trei puncte care conduc la diminuarea considera­ bila a necesarului de energie al unei cladiri de locuil.. Nov Dec.C::i 0\0 / / :/.<3\'. Chiar si in cadrul unei zone mici dintr-o regiune exista conditii dilerite. y ~~'Q /. semislera.. de ex. lunctie de altitudinea unui teren se schimba conditiile de vint si de temperatura..:. atunci Clnd terenul se alia in treimea superioara a pantei. in zona noastra c1imatica [Germania .: Exemplu . r/1"'/. a apel.'" O\"'p:':' ". Diminuarea pierderilor de caldura 2..

de dlSlnbtJI19 amonla 6 C<1mer:t blocare 7 hldrocenlrala (clad. cu ncu­ mulare .~r---. s·--.menlare cu apa (sublerana) l' ·cc=====".. @. debite mlci. ersah~ I I / / ns A Plan Hidrocenlrara cu pres1une scazula Cu turblna in spirala cu ax vertical. $i din lncaperi/e anexe. unde cele mai mari compo­ nents ale masinilor sin! mi$cate de ex. i A Secllune \rans . Carcasa: turbinele Francis Si Kaplan sin! aliment ate cu apa in general prinlr-o carcasa spiralata.-----r.me a turbine. Metode constructive: marimea Si amenajarea incaperii de deasupra masini/or urmeaza doua tendin\e in afara de cea lip caverna: hal. _.-. aceasta depinde de Ilpul de lurbina $i de nivelul deasupra marii allocului de montare. destinata mi$carii celor mai mari components ale ma$inilor (metoda construct iva tip clad ire rnalla) [Main. •• --. a carei elice similara eelei de vapor este plasata intr-un tub.. In roca cit mal solida. in cilzul turbi· neler Kaplan de randament redus pina la mediu s-a impus turbina cu tub. inlreaga cen­ trala se compune din blocurile ma$inilor. Dispunerea axelor masiniler: verticala.7 : 2 Secliune camera.rea masinilor) B condueta de dlslnbu\ie aval 9 conduCla sub apa 10 cooSlfuclie de inlrara in subleran Hidrocenlra:a cu bazrn de acumuJare la ina. 115 .i tip CJvrrn.tinde sa necesite metoda constructiei prin acepsrire (milsini orizontale) sau tip pu\uri (masini verticale). Turbine-Tipu_ri_ _--t--:D_o_m_e_n_i_id_e_u_li_liz_a_r_e_ _ Turbina cu jelliber inal\imi de cadere (pina la 1. /«v"/!'Y/(:. care sint grupate in Jurul blocurilor mai sus men\ionate. este paz ilion area corecta pe lnal\.) cu macara cu pod rulant. construclii ina!le Amonte:r=T Hidrocenlrala cu turbina cu tub ob­ lica $1 pinten ® Hidrocentrala cu turbina Francis verlicala.. forma Si marimea centralelor hidroelectrlce sint de­ terminate de condi\iile naturale Si de tipul. in ca­ zul turbinelor cu jet Iiber. care inmagazineaza cu curenl excedentar energia hidraulica. runga de al. Weser]. 0.. . pen\ru optimizarea numarului de masinL Fieeare set de rna­ sini este instalat ca un bloc.'J.. -+c-mc-a"-i multe duze pentru debile m~n:'<lri." 670-n~ ® Hidrocenlrala cu cladlrea masinilor in aer Iiber (j) Hidrocenlraltl conslruiltl prjn lurnare ® H. Numarul de ma~ini: randamentul esle distribuil unor masini de mari­ me egala. . conduclti 4 cast!?1 de apa 5 ccnc\udi!.7 . Pompele hidrocentralelor cu acumulare. Si pot sa lie in mai mulle treple penlru a face lata unor inaltimi mari de alimentare. cu ajutorul unei macarale cu por­ tal situata in aer Jiber (sau cu ajulorul unei macarale mobile) prin des­ chizaturi speciale de montare in acopori$ul hidrocentralei situnl In 0 cota exlrem de redusa [Inn. din blocul de lundare care in plan are aproape aceeasi dimensiune. elicea poate Ii activata de t1uxul dinlr-un jgl1eab. ale carui trei dimensiuni depind direct de ti­ pul si diametrul elicei turbinei @. : l 459. metoda.drocentrala lip put ® Hldocentrill.--. erizontala._ Turbina cu traversare Pentru randamente de pina la max. Cu cit masinile sint mai mici. _ Turbina-Kaplan Debite mari puternic flucluanle mici (max. @.~ . cu economie maxim~ de constructie Si de eliminare. carcasa este 0 protectie contra stropirii eu apa preluerata.1 rr. in cazul metodei construc­ tive de lip caverna. Hotaritoare penlru costu­ rile de construclie. 70 m) .care apare In cazul hidrocentralelor de mare presiune $. Turbinele cu pompe sint masini rever­ sibile pentru operarea pompe/or Si turbine lor. metoda constructiva in Cltldire conUol aer liber .Istici relca PlkWj 50% Fid Tipul constructiv. (Pelton) Turbina-Francis lnaltimi de cadere medii (intre 670 ~i 50 en) pentru debite mari . 1 ba.: .z\n de acumu\cue 2 conslruetle de intrars in subleran 3 lunel. Dispunere<1 joasa n 1l13sini­ lor . pe de alta parte metoda-constructiva in aer Iiber. precum $i pentru 0 functionare lara probleme. in caz de randamente Si iMI\imi de cMere reduse. cu atit influenteaza mal putin partea construita. ~i '2 1) de asemenea hidrocentrale de acumulare 2) hidrocenlrala cu presiune ridicala (lara acumulare) CD Traseul incarcarilor relelei si tipurile de hidrocenlrala inallimi de cadere .. Mosel. Saar]. forma carcasei. 800 kW pGnlru (Ossberger) inal\imi de cadere ~i debite pUlernic f1uctuante Tipul de turbina esta desemnat lara c1asificare dupa numarul de rota Iii. ~~ . dispunerea axelor Sl numarul masinilor generatoarelor de curent. sint pompe centrifugale Si corespund turbinelor Francis.PuteTe Instalata P'''Sl 100% incar· care Pulere de rezerva Tlpurl de hldrocen­ 'Tale Elemenle hldrocon­ Parametrl CENTRALE HIDROELECTRICE ~QJ slruclll caracle­ . masinile turbinelor sint plasale lntr-un spaliu liber creat prin excavari de tip minier cu pu\in beton. in c3zul turbine lor cu tub oblica de regula.ltime $i conducta.820 m).

Berndt @ Planelaj @ Seetiune ~@-@ ----------. deoareee ra­ diatiile solare nu aJung in spatlul inte­ rior.:..:..: . 12 13 14 3..:. ...:.~:.~ '~""~~"""" ~ ® Casa solara urbana.?..:...~o.:. Insa nu sint foarte durabile. Camera distnbutie apa ealda 13.::::::::....:. :::"::':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':'~:'.. ele fiind expuse vlntului Si intemperiilor : L ..ARHITECTURA SOLARA ~QJ Sera plante subtropicale umldltate relativa medle a aerulul 40 . 8 .Dormitor 10.:. Copil 14 Sera energie 15.. 3 f4\ . .::::.:~~::: f--SS2­ :. locuibila eea 300 de zile pe an Est . Spatlu tehnie 3.-i ! I Planuri 1.:.::::::. Camera de zi 5 Oaspeti 6.:::.. Umbri­ . conti nut ndlcat de oxigen. gradlna de iarna pe 2 nlveluri Arh. Loe de luat masa 11.: :. .: :::.: :..::. Hal 2. ..::.. Plvnita umeda 6.0 Copil: III Extensii la extenor: necesita maxi­ mum posibil de soare iarna.I \ . I I r. Vara atH de umbras cit este neVOle. 0.:.:.:..:.:.: Eehlp. Bucatarie 12..:. Suprafata inmagazinare 16.: incalztre -2.:.:.65%. P. Deschideri mari pentru ventilare sint 0 conditie importanta pentru contralul climatIc al serelor In tlmpul lunilor de vara Dispozitivele parasolare dispuse la exterior slnt efieiente. Sera 4. Bucatarie 8. Garaj dublu Windfang 8 Vestibul 9 Camera de zi 10 Loe de luat masa 11 ..:.. gosp 7. Camera actlv.lntrare 15 Baleon ® I Plan parter Arh..:... Garderoba 2. Dormllo[ 17..:..:::::.vnita 5.:.. Baleon Arh : Eehlpa de proieetare LOG @ 118 Subsol ~ (jJ) @ Parter @ Eta) --- .:. Aiehwald ® Bale Depozltare Oaspele Camera COPII Functionarea incalzlrii hipoeauste de perete-timpan ®-@ 1. de proieeare LOG ® ~~~ QJ~~ Posibilita\1 de adaugare de componente vitrate la c1adin existente Locuinta unilamiliaia cu sera Arh Bela Bambek.""OC.68 cu gaz ... Semlneu 9.::.~~.:.:. . Depozilare 4. Se poate climatlza In mod prefe­ .

1 $i inctllzit.:..:.:.:.:. cu temperaturi mai scazute si neincalzite.1.rale Unele pesle altele Oplimizarea supralelelor Pierderile lermice scad proportional cu reducerea supralelei Zi de iarn~.:.:.:.: "I' /\ ~Qt> t>d'\ \ in schimb.d.ea radiallilor dlfecle (cer senln) ® Secliune Iransversala a unei case pfOiectate numai pentru colectarea radiatiilor diluze (cer acoperi!) .:.:.: .:..:.:.:.lie insa amortizale prin economiile de energie realizate. colectoare solare.:. Radia\iile solare incr­ dente inc~lzesc aerul dintre geam Si peretele Trombe.:.:. 2.:.:.:.:.. pentru transmiterea energiei solare. Aceste incaperi au rolul de tampon intre zona calda a 10­ cuintei si climatul rece exterior.:. incidenla radiatiilor solare 2.:.a.:. penlru colecloare plate penlru inca..:.:. Condltii1e de clima: temperatura medie lunara. Aceste costuri trebl.LJ :'. utilizare directa 3.:: 55 .:.:... penl'U colecla..:. ar trebui orientale catre nord.Supralelele pe sud cu 0 inclinare de 55' pina la 65' lac posibila ulilizarea la maxi· mum a energiei salare pe periaada lunilar reci de iarntl.:.:: ~J 0\ 30.:. Ele sint suprafetele cele mal adecvale pentru colec­ tarea . pereli. lereslrele verticale re­ cepteaztl in cazul in care cerul este acoperll numai pina la 50% din ra­ dialiile dlluze ® Secliune Iransversala a unel case proiectate numa.:. Alegerea materialului de construclie: capacitatea de absorbtie a suprafetei si capacitatea de inmaga­ zinare a caldurii a malerialului de construetie :. De aiei rezulta organizarea in plan logica.:.:..:..:. ----------------- ------- Clllndru Plramld6 Cub intreg JumAlale de cub ® cu 4 unltall compacle ®~ ~sep.:. pere1i.:. Utilizarea pasiva a energiei solare: inseamna utilizarea anumitor componente constructive pentru inmagazinarea caldurii.:.\ dlminuarea plordonlor lorrmco.:-:. .pere este reclrcuJa.:. de ex.:. extinderea suprafe(ei locuibile.:.adia\iilor difule :.:-:.:. pompe de transfer s.:.:.:. elemenle din sticla.::::: ~~::::=~: ::::'! SemlsferA Q '1O'/..:.:.:. de iradlcro .:.. .lzirea apei menajere). ® ----- Utilizare directa.:.:.:.:.:.:.:. durata de stralueire a soarelui..:. aclloneJz~ ponlru in· ctlpere c<. 117 . caldura este caplala din radialia incidenta directa si prin inmagazinarea caldurii de cMre anumite componente constructive. conducte. supralat.:...:. recipiente co­ lectoare.:.:.:.:.:.50' 0-30' Suprafelele pe sud cu 0 inclinare de 30' pin a la 60' sint d. Modul de utilizare a energiei solare: utilizare indirecla. pardoseli. :.:e:.a colectoare cu dilerile inclinalii ® Suprafelele orizonlale ~i cele obiice sint cu totul adecvate colect<\rii ra­ dialiilor difuze :.:.:.:.:.:..:. Si superroara deschise aerul din inca.:.:..:.:.. cu un necesar mal mic de lumina.:.m.:..:.65" ARHITECTURA SOLARA ->o[IJ Organizarea in plan in cawl utilizarii pasive a energiei solare. Pentru eategoria loeuin\elor unifamiliale aceste instala\ii nu sint eeonomice. geometria soarelui respectiv inei­ den\a radia\iilor solare.:. ea de ex. a energiei solare prin suprafe\e vitrate ® Utilizare indirecla a energiei solmo prin intermediul unui per£!te Tromba : .:.:.:.:. (.:. 3. Prin trapele infe­ rioartl.:.:.:. @ NOJple de i<lrn~. plansee..:. zona-tampon termica. Camerele de zi sl de sedere utilizate permanent trebuie sa fie orientate caire sud si sa aiba suprafe\e vitrate marL Este eficient sa se prevada elemente constructive vitrate in zona de zi si de sedere. Gradul de eficien(a al acestui sistem depinde de anumiti factori: 1.:. Acest sistem neeesita investitii si costuri de intretinere enorme .:. Pentru aceasta exista motive importante: 1.:.:.mpOlriva mai adecvale uli· liz~rii energiei solare in anotimpurile de tran­ zilie (aceslea sint ano!impurile decisive pentru optimizarea caselor solare) Supralelele pe sud cu 0 inclinare de 0' pina la 30' sinI suprafete tlpice de ulilizare a soa­ relul de vara (de ex. ineaperile mai putin ulilizate. atunci cind !rapeta sin! fnchlso. Slralul de <IN dtntre vi!rajul exterior ~i pere(t:!le Trombo conlrrbu­ ie.:.:. c1stig de energie solara.:.:.:.:-:.:-:: CD Utilizarea energiei solara lunclie de inclinare ® Combina\ie int. Ulilizarea energiei solare in utilizarea energiei solare se face distinc\ia intre utilizarea aCliva si cea pasiva a energiei solare.:.1 cardurii. Utilizarea activa a energiei solare: inseamna folosirea anumitor aparate tehnice de ex.:. Perololo inc:'tlzil in permanenla.:.:.:.:.

9 i 1.6 vint nul 2. I Seplembr.7 3. 127-132. de situare.8 4.7 6.2 Medle cu I Luna '" Ilanua"e .2 NE 2.0 3. Martie .5 Medl€ cu vlnt nul 2.0 3. 7. in continuare. sau c) atunci cind sint montate straturi termoizolante.5 I 39 . vint Luna "-'-'-"') lanuar.9 3.6 E SE 1.4 3.6 3.7 5. 121 CD.3 4. 12 16 Tlmp de depozitare ma­ xim la temperatun si gra­ de de umidltate dlfente (0 K = 273.vlnt. prinse cu mortar sau lipite.7 2.9 3.3 ' 3. o nu este vint o 7 vint intens 12-14 1-2 1 curent calm 14-17 8 vint furtunos 2-4 2 vint usor 17-20 9 furtuna 4-6 10 furtuna puternica 20-24 3 vint slab 6-8 4 vint moderat 11 furtuna tip uragan 24-30 8-10 5 vint racoros 12 uragan peste 30 6 vint puternic 10-12 II CD r'''-".15 K la 0 temperatura de depozitare de 274.8 7.e Ap"lle Mal lunie 1. incaperl care au contact cu aerul din ext.1 3.3 6.0 6.8 2. Pierderea in greutate este de 4 . caldura generata de instalatia de iluminat.5 I 4.e .9 4.3 6.15 K pina la 281 .7 4.4 4. acoperlsuri inclinate) 10.3 3.2 5.3 6.e tara 2.0 3. 8. inlocuiri sau renovari de 120 ® .8 vint nul 46 5. j Aprilre ' i Ma.4 3.2.6 1.9 3.4 4.6 1.0 6. apoi in camera frigorifica la 275.7 6.9 4.RACIREA INCApERILOR DIN 4701.1 . sau atunci cind sint fixate cofraje.70 40 mm 90 I I I \1'.. la punctul de inghet trebu­ ie sa i se sustraga caldura necesara. 3 efectele de incalzire generate de pereti. I Februar. precum si de functio­ narea pompelor sl a ventilatiei.1 Camere frigorifice in cazul determinarii necesarului de temperatura redusa pentru raci­ rea incaperilor trebuie sa se tina cont de faptul ca diferitele bunuri mentinute la rece necesita temperaturi. in cazul planseelor situate sub poduri neamenajate sau al p1anseelor (inclu­ siv acoperisuri inclinate) situate dedesubtul sau deasupra unor incaperi. 4 710 ~ [] Cerintele privitoare la limitarea permeabilitatii termice in cazul pri­ mei montari.8 1. durata de racire respectiv de congelare foarte preci­ se ~ pag.tS: Bremerhaven IComponente constructive I !termlca Wi(m.1 3.15 K Si la 0 umiditate relatlva a aerului de 85 la 90% in 8 pina la 10 are de la 303.9 2.3. termOlzolant I tara certiflcare 21 50mm 80 mm :Geam dublu sau Izolant I I sItuate d. 15 K pina la 281.2 5.6 ~ 5. Grosimlle date se refera la 0 capacitate oe conductlvllate termlca A~O.5 31 4.7 2. la 60 .8 4.15 K.8 6. incH a) invelitoarea acoperisului (inclusiv acoperiri in consola) sa fie inlo­ cuita imediat sub invelitoare.1 4.7 4.6 3.e I .6 .8 4.1 3.9 4. 5%.3 I 5.7 7. 3.2 3.9 4.2 3. de caldura iluminatului.9 5.3.3 3.7 2. de constitutia construc­ tiva.8 14 1.7 3. racirea si uscarea curentului de aer.2 2.4 3. 8.0 I 4.edesubtul sau deasupra unor Plansee situate sub poduri neamenajate sau plansee (inc!.8 : 3.2 3.0 3.4 6.0 2.'"t).9 2.4 8.e . I I lunl€ 'Ilulle August . racirea bunului mentinut la rece sau congelat (racire la punctul de inghetare-congelare-supracongelare) (0 = m cp . 5.0'.6 5. groslmile termOlzolatlel trebule aJustate corespunzator.0 4.0 ' 4. 4. Directl€ "'.3 3.5 NOlemb"e Oecemb"e 2.9 6.1 I 4.6 I 3.2 5.4 64 9:'.04W/(mKJ In cazul ma­ terialelor termOlzolante care trebule montale la constructle sau in cazul matenalelar de can­ structle cu alta capacitate de conductlvltate termica.9 : 7.2 3.5 Oclombr.6 2.2 I 3.4 4.5.5 I 3.5 1.3 I 5.1 4. 3.4 3.1 5. grade de umiditate.4 5. de clima.15 K la a umiditate relativa a aerului de 75%.15 la 288.1 2.0 7.8 . condensarea vaporilor de apa din pereti ~ pag.6 2. sint valabile ce­ rinte conform ~ 8) rindul 3.2 1. Calcularea necesarului de tempera­ tura redusa se face combinind: 1. iluminat (fereastra). inlocuiri sau renovari de componente constructive ex­ terioare ale unor c1adiri existente nu trebuie sa depaseasca valorile din tabelul ~ 8) (coeficientii maximi de permeabilitate termica).15 K.0 3.0 2.5 4.1 I 6. Vata mmerala sau spumele plastlce trebuie conSiderate ca avind 0 capacitate de conductlvltate termlca de O.2 4. 3.3 31 3. contact cu pamintul.6 1. Intensitati ale vintului Viteza in m/sec.3 2.3 2.6 4.2 2. unde carnea este adusa de la 0 temperatura de taiere de 303.8 5.15C) 20 Zile 2' Unitllti de limp 8) Limitarea permeabilitatii term Ice in cazul primei mont~H1.6 4.2 3.6 4.1 '36 4.3 30 3.3 4.4 5.7.1 1. fara camera de preracire.4 4.2 iAn ® Viteza medl8 a vjntulul in m/s: aeroport Frankfurt/Main N "'.7 1.9 3.9 2.6 August 3.8 3.1 1.7 5. pardoseli: 4. Daca produsul trebuie congelat solid. Racirea carnii Carnea proaspat taiata este raclta in incaperea de preracire la 280. Trebuie respectate grosimile materialelor termoizolante.9 4.2 S SV V NV Med. Astazi se prac­ tica tot mai mult racirea rapida in camera frigorifica. 1.0 3. plerderi prin circulatii (deschiderea usii).Q4W/(mKI componente constructive ! I I .8 5.9 2. .6 3. b) placarile sa fie cu placi sau elemente de tip placa.6 2.1 I 4.e 3. circu­ latie a aerului.1 6.7 3.6 4. 2. atunci cind acestea nu sint direct zidite. caldura sa specific a fiind apoi mai mica.0 I 7.9 3..0 lul. 2.80 re­ circulari ale aerului pe ora si la a umiditate relativa de 90 pina la 95%.5 2.4 3.6 6.6 5.6 4.5.7 6.0 1.9 I 4.6 3.1 1.7 4. I I'-­ I I i ! I I I I I Ii-+­ 0' I 1 80 70 o I i 1\ :':'-b?'c I I I "Z(> I I ~ I i I I ' I I " I .1 .5 3.7 4.3 4.6 ~ 34 4. Sustragerea de umiditate este de aprox.8 2.5 6.6 3.e Februarie Mart.0 .2 39 3.7 6. precum Si de circulatia in interiorul incaperii frigorifice.9 3. i Plansee de subsolun si pJansee care au 10.2 5.1 4.3 An . 4.8 5.9 6.4 4.5 ~ 3.4 3.9 5.5 5.45 .3 1.8 1.7 1.2 1.2 5.D"eClie '-""-_..5% in 7 zile. si care au contact cu aerul din exterior.3.3 1.4 5.1 32 2.1 3.9 . timp de 28 pina la 30 h.9 5.2.0: 6.6 Seplemb"e 2.60 I Ferestre i Coeficlentii maximi .3 3.2 3.4 66 6.3 6.6 5.7 1. 100 3. pereli si plansee care I au contact cu Incaperi neincalzlte 1 Coeflclentul de permeabilltate termlca poate fl calculat luind in cons1derare straturile construc­ live eXlstenle.4 7.3 4.Oclombr. trebuie tinut cont de caldura spe­ cifica a bunului mentinut la rece.0 7. Racirea Si depozitarea trebuie sa se produca separat.2 4. renovarea trebuie sa se faca in asa fel.Graslmea necesara Ide permeabilitate I a mat. • PI!sen Harta iZOlermelar Cea mat mica medle a doua zile a tempe­ raturll aerulul in C (de 10 Oft in 20 de ani).3 ( ] ) Viteza medie a vintului in m.7 28 2.7 5.0 3.5 5. plansee.5 4. p~noada: 1951­ N NE I ElSE S SV V NV Medie lara 4.e I NOIemb"e IOecembrie vint nul 3.3 4.3 3.lKJ' 10.

. Utilizarea pasiva a energiei solare: inseamna uti­ lizarea anumitor componente constructive pentru inrnagazina~ rea caldurii. C~ld. Pentru 0 gospodarie cu ::> ~ ~ 1.v 4 ~ Reglare ()s .1 • Aerisire 2 "....5 . pere\i.0\ lJ.la\\\a. utilizare indirecta. Caldura solara: utilizare ter­ mica a energiei so lara prin in­ termediul colectoarelor. pentru transmiterea e­ nergiei solare.f1] "'--------v' Tehnic~ solar~ .. 6. I /130'-1380 _1­ a soarelui vara actiun~ SSV'<=. in utilizarea energiei solare se fa­ 701--+----+--­ ce dislinc\ia inlre ulilizarea activa :. uz.500 . menajera. @ . elemente din 5ticla: gradul de eficienla al acestui si­ stem depinde de anumiti factori: 1.. ColeClor 2.280 I ~~~~~~~~I~ A"'--:-----"""'­ de apa .... colec­ toare solare. Transmisie 3 =inc~lzire 160r~--'---~~- ~ ""-30 4 =Ap~ cald~ <525 CD Consumul de energie in menaj ® C~ld.000 ..0 kWh Unghiul de caldura solara pe zi.------".r"-'-: val de limp previzibil soarele nu poale sa aiba randamentul ne· 90 1---1'---+----". geometria soarelui respectiv inciden\a radia\iilor solare..000 ENERGIA SOLARA 3500 0' o ®.capacilatea de ab­ sorbtie a suprafetei:.-' \/ e1 Tehnici solare (reprezent~ri schematice) taiea (FV) este transform area directa a radiatiilor solare in curent electric direct cu aju­ torul celulelor solara.000 5... uti­ lizare directa 3.. energ.CJtldire cu lermoizolalie buna ('15aN/ni) de absorbtie de 3 m 2 .d.. D SJ(""..m. 1000 1000 00 100 150 200 calde este necesar un colector CI~djre C\J lermo12olal19 mlnim~ ~50W'm~ ...elMlre CU lerrnoizOla!18 loarte buna (JOW/rrf) M\ Necesarul de cAldura. 20 I 4I 10 htri allele 7 !lui ap~ gradlfla 4I total 26 t lolal 88li1r.. recipien­ : Aparat de control Ie colecloare.. Curenl electriC solar: fotovol­ Eleclricitate lfifll1111l1J ~------.. pompe de transfer $./ Diverse tehnologii 1. Condi\iile de c1ima . durata de stralucire a soarelui. 60 0 20 40 60 80 90 Unghiul de inclina\ie Grado Utiliz area acliva a energiei sola~ al colectorului re: inseamna folosirea anumitor r nt_ aparate tehnice.14. 1982 1995 redus~ Necesarul de c~ldur~ si de apil po\a­ bll~ cald~ al unei locuin\e unifamiliale Ap~ cald~ 88 lilri Ap~ rece 281ilri img(lwe corporal~ 53 lJ1ri Sp~Jal.e 4 persoane intr-o locuinla unifa­ 1? 6 o U miliala penlru produce rea apei ~ 5~~~~~.?lar 3 '" DiS..POZiti. E 2. energia radiatiilor solare c 15 u ~20 E o .-1 cesar penlru a sus\ine singur 80 I-+----+-~----I incalzirea. incalzire spat1u pisclna......i cca 100 I volum de 3... ~3:lW.. UZ. @ O 2...i cea pas iva a energiei solare.. intr-un inter­ % 100 ...~~:~:""" Utilizare termici:! "-------V ~ standard Apa calda. conducte.11l1 s.5 m 2 de '" colectoare :.. de ex. Consumul de in menaj ® Producerea apei carde VSV :(J~5~ sv \ ~ IJ lJ / J()()~ .... 119 .. Modul de utilizare a energiei solare. tional de incalzire.~~. Tu t sf relur . Alegerea materialului de con­ struc\ie ..a. Ulilizare lotovol~ (og~arab~ !i(~ee\<_/e~ u '------.le la incalzirea apei. Colecto­ --... plansee.tempera­ tura medie lunara.----"-:..':'~SSE 5 /' cas~~ :0 (J) Q {J Utilizarea radialiilor ® Raza de actiufle a soarelui iarna ~50_530 . i~ c % ~ '~/Ese 0 BO~ 95ij 0 SE Raza de :il -g ~ l00~ ~~ ~ ~o. cu suprafa\a . de ex. TemperaturA scAzurA : I I I I I ... Fiecare dispozitiv de energie solara are nevoie in arice caz de un sistem eonven.i capacita­ tea de inmagazinare a caldurii a materialului de constructie...500 ~ 210 apa in rezervorul de acumulare C 9 2000 ~ .---. No\iu­ nea de coleclor esle legala de acumulare sau captare..V solar de sigurant:t de Inmagazlnare Sanzor coleclo (2 6 = D C5 0 QQ ~~~"/~I ~ /I' ~ Pentru 0 gospodarie sint neces­ are de persoana cca 1. ® n-'--'i ® 2. a energiei solare @ Dispozitiv solar pentru apa menajera. DISPOZ. Si consumul rul produce func\ie de gradul de de combuslibil al loculnlelor in lunclie de lermoizolalle lnsorire intre 8. Este sufi· cient pentru a incalzi 200 .--. DC> 1 . rule 18 lilri Spa-la! vase CUf~\al Toaleta saul..'m) cu 30 de conducte. Caldura solara serve:.. ClMire cu termOllOla\16 imbuna. galil Sptllal aulo. C~ld.--1 : ·cf~:i~::'~".

700 KJ/zi m3 Ocupare pe m2 suprafata. Necesarul de temperatura redusa pe timpul depozitarii la 1 m2 su­ prafata este de 3. in cazul vinatului mic (iepuri.13 lazi la 30 de duzini pe 1 m3 spatiu de camera frigorifica. Suprafata podelei camerei frigorifice m2 Necesar de frig KJ/zi 50.5 m Pentru un metru de circulalie de sina inalta cu at1rnare: 1 pina la 1 1/2 (2 plna la 3 jumatati) vita funclie de dimensiuni Necesarul aproximativ de frig in cazul racirii carnii: camere cu racire rapida 21. 2 milioa­ ne de oua = 15 vagoane.SOC. aceasta pentru a preveni con­ densul. greutatea lazii goale si a talasului este de 16 . Ele trebu­ ie sa fie insemnate cu .000 oua sau 400 de lazi "pierdute" a cite 360 de bucati Lazile normale germane pentru 360 de oua au 66 cm lungime. ouale trebuie incalzite intre-o camera de degivra­ re cu c1imatizare. Suprafata camerei de degivrare trebuie sa reprezinte circa 12% din cea a camerei frigorifice.20 pina la 1. . deoarece ele necesita temperaturi mai scazute datorita continutului in grasimi si sint sensibile la mirosul vinatului.5%.5 m. .200-5.).000 Randamentul instalatiei de racire 870 1.3 pina la 3. Racirea pasarilor se face la ODC si la 80 pina la 85% relat. inaltime in cazul sinei tubulare de 3. sau circa 20 de caprioare.3 pina la 2. . 400 .400 1. in cazul depozitarii a 7 lazi pe inaltime. adica. umidltatea aerului poate fi de 83 .25 W m3 . iepu­ ri de casa.. caprioare.200 . Necesar de frig pe m2 suprafata 5. la 1 m2 revin net 10. 31. rezulta 180 ­ 220 kg de oua pe m3 .500 KJ/m 2 zi camerele cu racire ullrarapida -4.87 kg. Atunci cind sint scoase din camera frigorifica.3 kcal/h la 1 hi capacitate de depozitare.11.5 pina la +6°C Necesarul de temperatura redusa pe m2 suprafata podea de 4.. referitor laincape­ rea goala respectiv 2. Distanta intre axele tuburilor pentru sina joasa: circa 0. Pentru 10. durata de depozi­ tare este de circa 7 zile.000-8. Durata de functionare a instalatiei de racire este considerata a fi de 16 pina la 20 de ore pe zi in cazul camerelor frigorifice si de congelare: in cazuri speciale. Este utilizat aer uscat de 75% in cazul ambalajelor care nu permit intrarea aerului. Supracongelarea in saculete vidate din latex are loc conform metodei Cryovac.5. in cazul camerelor frigorifice pentru carne. Necesar detemperatura redusa cca 20. Este mai ridicat pe perioada cind sint aduse ouale. porci mistreti) trebuie sa i se scoata maruntaiele inainte de congelare... ouale trebuie ambalate in lazi de cite 1.. .000 pina la 6. in lazi cubice a cite 360 de bucati in elemente de carton. Mentine compozitia naturala a oului. . daraua.. Durata de depozitare la -18 0 C este de circa 8 luni. Congelarea are loc in cu animalele nejupuite respectiv nejumulite. inaltimea pina la axul tubului este de 2. Randamentul de racire instalata este de circa 2.300 138. Pentru export.500 kg porc congelal . Conservarea oualor in atmosfera gazoa­ sa de 88% CO 2 si 12% N dupa Lescarde-Everaert.6 cm latime si 36. Distanta de la sina la sina pentru sina inalta: 1. .300 KJ 'zi Pivnita de fermentare: durata de fermentare intre 8 si 10 zile la +3. .200 KJ/m 2 h Depozitari pentru carne congelata Ocupare pe m 3 volum incapere: berbec congelat. . Se calculeaza 10.600 163. umiditate relativa a aerului. Pentru a pre­ veni rincezirea. Durata de depozitare este din aprilie/mai pina in oc­ tombrie/noiembrie.ectrica. Pierderea de greutate in cazul depozitarii la rece in primele luni de depozitare este mai pronuntata decit in lunile urmatoare. 1 vagon contine 100 1/2 lazi de ex­ port = 144. randamentul de racire nu trebuie ales prea ridicat. Pasarile de casa nu trebuie congelate si depozitate impreuna cu vinatul.500 kg inaltimea unei stive de depozitare in mod normal 2. Pentru camerele fngorifice ale unor companii mici cu 0 temperatura de circa +2°C/+4°C si un schimb de marfa de 50 kg i m2 zi: urmatorul label serveste drept reper pentru calcularea necesarului de frig si a randamentului necesar al instalatiei de racire. atunci cind temperatura externa este cu peste 5° C mai ridicata decit cea din camera frigorifica.8 m3 net.000 de oua la 2. pentru a se profita de tarifele la energia e'. 350 . in cazul celor intregi si al jumatatilor de lada de 18 pina la 24 de ore. Autoclave um­ plute cu gaz in incaperi cu ODC.18 kg. Gradul de umiditate la _12 0 C este de circa 85%. Durata de congelare pentru 0 gaina la 0 viteza de circulatie a aerului de 2 pina la 3 m/s este de aprox. Congelarea se face la circa -30 pina la -35 0 C. Insertii de carton. sau circa 7 . 4 ore. carnea de pasare este impachetata in mod imper­ meabil la vaporii de apa in folie de polietilen. deoarece un ou cintareste 50 . Ele pot fi impartite in doua printr-un perete median.440 bucati. Racirea spatiilor in general Din motive de rezerve si de siguranta. de ex..50 m cu trecere libera. Circulatia ae­ rului trebuie sa fie intensa la congelare.3 W hi productie anuala.000 KJ/zi Necesarul de temperatura redusa pentru racirea putinii de fermen­ tare este de 500 pina la 630 KJ la 1 hi ingrediente fermentate si zi. atirnate de suporturi sau in apa cu gheata. Dupa 7 luni este de 3 pina la 4..1 pina la 2. pot fi mai scurte.5 m Graslmile devin cu timpul rincede ca urmare a influentei luminii si a oXlgenului. ouale ambalate in talas au 0 greutate bruta de 80 pina la 105 kg. c 122 .000 111.90% umiditate relativa a aerului.000 oua.850 3. pentru depo­ zltare la 0° C si 85% umiditate relativa a aerului. depozitarea la circa -25 0 C si 85 .500 kg vita congelata . Durata de incalzire este in cazul sferturilor de lada de circa 10 ore. Importanta este constanta temperaturii si umiditatii. Umiditatea aerului este controlata prin supracongelare apoi incalzire a aerului in canalul de presiune. Lazile pentru 500 de oua au 92 cm lungime.000 de oua (circa 400 kg brut) pe m2 . Fabricile de bere Culoarele pentru malt +8 pina la + 1ODC.1 cm inaltime (asa-numitele lazi pierdute).400 KJiZi m2 depozit cu congelare in c1adire doar cu parter: 1 .. 400 .900 2400 2. Pivnita de depozitare -1°C pina la +1.300 .000 82. Puii tineri ingheata complet in 2 pina la 3 ore. La 1 m2 suprafata de podea (3 m inaltime) poate fi depozitat vinat congelat in urmatoarele cantitati: circa 100 iepuri. pinul nu este adecvat. 48 cm latime si 18 cm inaltime..00 kg sarcina utila de incarcare poate prelua 170 de jumatali de porc suspendate pe 0 suprafata de podea de 21.800 187.5 .. depozitare in gramezi pe podea cu grilaj.CAM ERE FRIGORIFICE ~[IJ III Racirea oualor Ouale depozitate la rece sint acele oua care sint depozitate in spatii a caror temperatura este mentinuta in mod artificial sub +8° C.oua depozitate la rece".250 5 10 15 20 25 30 in mod aproximativ se poate calcula mai departe: camere frigorifice la cladiri multietajate: 5.31.. Daca ouale sint expuse la aer.200 kg (5-6 buc. depozitare cu atirnare dupa scaderea a cca 15 pina la 20% pentru circulatii: berbec 50 . .000 KJ/zi Saramura din recipientele de saramura atrage umiditatea din aero Un vagon de tren de 150. Se face cu vinatul alirnind liber.050-1 . .60 grame. . . . pentru a se garanta astfel durate de funclionare suficiente si aerisirea necesara a spatiului chiar si in cazul unui necesar de frig mai redus.5. Racirea !?i congelarea vinatului ~i a carnii de pasare Vinatului mare (cerbi. Depozitarea sferturilor de lada in camera de degi­ vrare: circa 5. . pentru 122 duzini = 1440 bucati 175 x 53 x 25 cm.85%.10 cerbi.65 m. Lazi din lemn uscat de molid. instalatia de racire are 0 ca­ pacitate mai mare decit necesarul calculat.000 KJ/zi. in cazul oualor egiptene 70 .000 .000-6.8 m2.300 kg (3-3 1/2 intreg. porc 250 . ceea ce limiteaza durata de depozitare Camera de saramura: temperatura: +6° pina la 8 c necesarul de frig la m2 suprafala este 4. . 6-7 jumatati). Ozonul este de­ seori introdus in camerele frigorifice pentru oua. vita 350 kg (4-5 sferturi de vita) Pe metru de circulatie alirnate de sina joasa: 5 jumatati de porc sau 3 sferturi de vita sau 2 -3 vitei. . slaba la depozitare. pasari) aceasta nu este necesara.

_--­ Produse din blana Sl lina cocon' de vPerml de mal~se.15 276.15 K.15 pere 272. Racirea unlului Durata de depozitare la 265. aoestezla\1 produse din blana produse din lin~ piei Piine. de constitulia tere· nului. Recipientul pentru unt are 600 mm inMime.15-279. la 263. 3-10sapl. de tip. 2-4Sapl.. M. Durata de depozitare depinde de temperatura de depozitare.121unl 4sAptAminl 9-12Iun. moale depozlt.91unl 6 .are loc procedeul de congelare rapida la temperaturi de 248. umiditate relativa. Pentru 0 depozitare mai de durata la 248.Ii sucuri yin de Rin si Mosela vin de BordeauK si Burgundia vin de mere.15 cereale. coacaze 273.15 porlocale 284. = intunecat Umidilale Perioada. M.15-274. 1. depozil. la vedere 273. Umiditatea relativa a aerului este de 85 pina la 90%.15-272. consistenta si rezisten\a mari dupa decongelare. 3-6lunl 1.15-274. Avantaje: pierdere redusa a greutatii.15 i.15 275. insa compozi\ia carnii nu se modi fica. uscata 272. M. 100 90-95 90-95 85-95 75 .15 K-281.15-279. lalna Sl altele pline.15 - 80 -85 I - - - Racirea pe~lelui PesIii proaspeti pe gheata la 272. M.65 - i. Temperatura $idlJrata de depozilare Plante si 1I0rl ..15 M.Packg.15 283. de depozllare relaliva a aerului CAMERE FRIGORIFICE RAclREA $1 CONGELAREA CAR NII.9.in principal in America .L 15 zlle 15 zlle 15 zile 3 zile 10luni 61uni Vinal si pasare vinal congelat pasare proaspala pasare conge lata 91uni 8 z. brinza.15 250.15 271.15-274. cirnali ­ 272.95 85 85 90-95 90 90 85 85 .9.15 caslravetl. intr-un volum de depozitare de 1 m3 pot Ii depozitate 400 pina la 500 kg berbec.15-275. preracire 5. 0350 pina la 450 mm.15 291..15 mere. 272.5 -35 -23 -18 -12 Durata de depozitare (I~ni) .15 90 80 95 - - 281. 258.15 275. M. Durata de depozitare: depinde de calitatea aerului (temperatura.15-274.15-274.15-272 . 274.15 ­ 233.15 K durala de de­ pozitare este de 15luni.65 spaIii de depozit. vi\elul. M.15 272. porcul intre 2 si 4 zile.L - - - 55-65 CD Condilii prielnice de depozi!are penlru bunur..21uni 6 -12luni 9-12Iun'. i. lermen scurt unl.15 agrise 272.15 288. 75-80 80-85 80-85 70 ~ 5 -10 zlle 81uni 121uni 10luni 8 -10 luni Qua ouA in camera frigorrlica Unto laple. la 261.65-277. a celei de porc la 258.15 M.85 je n.QJ Procesul de conge/are modifica starea 5i distributie apei continute de carne. M. la 258.i.15-273.15 268. pentru carnea de vita.61uni 4 .15 M.15 vitrine produse alumate·depaz. - 70-75 80 90 85 2 .15-275.15 M. crestere a Iragezimil.15 K.15 M. must de struguri snapsun 279.5 m.5 -18 -10 -22 -18 -12 .15-277.252.Ii flori de mai lrandaliri 1I0rl I~ialo 269. M. greutate 50 pina la 60 kg. Congelarea carnii de vita se face la 261. deoarece 0 scM ere a temperaturii la 281.15 M.15-281.15-275. 1 .65-275.15-280. inctlp. M.15 capsun.15 K si reda carnii starea de prospe\ime.15-273.4 sapl. 283. conserv.15 P. de durata brinza. 15 K = 6 pina la 8luni. Racirea fruclelor ~i a legumelor Important: este necesara 0 preracire imediata.65 spanac 273.15 272.65 ceapa legume congelale ~15-255.15-278.15-255.65 M.90 80 .15 K.15 K eventual se glazureaza cu apa dulce pentru a opri aerul 5i a impiedica uscarea.15 K de 3lunl.15-276.65-273. =: puterniGa.15-263.15-281. 15 4 3 12 2-4 1 51/2 4 pina la 18 4 pina la 10 2 ---~-~ - 85-90 90 80-90 75-80 Carne de pore - M.a.15-274.15 (bl~nuri) L._.15-297.15-277.2sapt. 5-6 sapt. slertul din lata a/ vitei 3 zile. - -~ 258.15 mazare.81unl 2-3sapt.65 M. de grAsimi e---Peste radt in gheata congelat.65 prune 273.15 -~ - M. miscare).15 M. M. transport. = medie P.15-259.15-277.15-266. inlocui­ re a procesului de maturare.15 .15 278.15-272.15-275. Durata congelarii: berbecul.15-255. 271.15 274.15 275. la 0 umiditate relativ::l de 90%.65-274. M. sfertul din spate al vitei 4 zile. Mai nou .15 M.15 K produce 0 amlnare a coacerii cu 50%. uscate - - Vinuri !.15 K a untului racit este de 3 pina la 4 luni. P.2sapt.15 275.15-270. brinza unt. a berH 274. fainoase lain~ Jiliac !.15 M. Durate mai lungi de depo­ zitare se obtin prin utilizarea de gheata bactericida (hipoclorura de calciu sau caporit). tinute la reeB (273. la 0 temperatura de 255. Diverse camere Ingo. M.15 K = O°C) 121 . Decongelarea corespunzatoare se lace timp de 3 pin a la 5 zile /a 278.15-274.15-271. 272. in pastaj 273. M. 121unl 2 .6 sapt.15-274.15-271.15 272. pierdere scazuta a sucului.15-255. P. inghelala alim.15 .15 268. Curcan ® - peste 12 12 6 3 ~.15-283.15 276. 265. 90 75 80-85 80-85 8CHl5 75-85 85-90 75-80 85-90 8CHl5 85-90 61ul1~ Carne carne de v'ltA f---------- carne de pore Carne de berbec ~i vltel mAruntaie carne congelala carne afumala.15 varza acra 273.15 M.lare 283.15 K. la 0 inaltime normala de stiva de 2. de coacere.15-284.65-273. La mai pu\in = 121uni. ~---------- in% Fabrica de bere pivnila de depozit. svaiter Legume conop. pina la 6 sapt.15 263.15-278. 2.15 K si la 120 pina la 150 re­ circulari ale aerului pe ora. dupA tip 273. piSl:' de gheatA anlficialA pSI~ de gheala artJlK:iala. de reslauranle 275.15-284. M.15 slruguri de vin 275.91uni 4 saplamini 8-10 zile 10 -14 zile 6 -8luni Tipul de carne Carne de vita 272. hame. 6 . M.15 277. 400 pina la 500 kg vita.15 274.15 Jamii Iructe sl sue de Iruele congelale 250. ingrasamint.nu! la rece Temperalura K Cire.15-270. aerulul M.15 K si 0 umidilate relativil de 90 pina la 100% pot fi tinu\i proaspeti 7 zile. pe~te slab pesle saral 273. depozit. 1-2luni 3saplamini 1.da lasole.5 -18 -10 .15-261.15 sparanghel 272.15-276.15-245. gheala camer~ priciuri cadavre c~'1i in biblioteci 265. de ex. la 252. clima.15 275. i. dep. Lazile pentru peste au 90 x 50 x 34 = circa 150 kg.15 rosii.15-277.15 produse finile panilicaHe 279.15-253.243.85 80 -85 6-1_~ Frucle 277.15-277. pesle gras congelat.15 cirese.15 253. Coapse de pore Gaini 85 90. 273. 350 pina la 500 kg pore. coapls 271.d.9.Bun I. 90 70-75 85-90 85 85-90 -- Temperatura de depozitare DC -18 -12 . 258.15-274.le 4 -10 luni in fC\.65 banane 271.15 fructe uscate ananas M.m.15 cartofi 276. de 4luni.15 273.15 279. 273.15 eioeolala-depozil 280. 273.

TEHNICI DE VENTILARE A INCApERILOR DIN 1 946 ~ Urmatoarele stadii de tratare in cazul instalatiilor de ventilare si c1i­ matizare sint uzuale. racire prin evaporare Spalatoarele de aer umezesc aerul prea uscat atunci cind sint se­ tate corect. incepind din 1995. c) incalzire cu vapori de presiune scazuta. Apa de racire care circula este pulverizata Si vaporizata liind simultan rac/ta. Dezavantaj: calcilicarea. apoi se condenseaza din nou Si sint livrati pnmului proces de vaporizare. care ar putea dauna condensatoarelor instalatiei de racire. insa nu Si luninginea. llJ logii de racire DIN 1946. din cauza zgomotului produs. In turnul de racire apa care circula este improscata prin duze. Dispozitiv loar­ te putin zgomotos. < 90 90 95 E". Aceasta racire este aplicata in domenlul industriaL cazul tuturor Instalatiilor mecanice de racire caldura condensa­ torului trebuie el/minata. Curatare lina respectiv separare de luningine: c) liltre electrostatice de aero Pralul este ionizat si depozitat pe placi metal ice incarcate negativ. I) racire cu jet de vapori: cu ajutorul jeturilor de vapori cu viteza mare este produsa presiune negatlva intr-un recipient. teatre si cinematograle vara. independent de cosuri de lum. 1. Spalare. Un rectilicator de aer res­ pectiv table de ricosare a apei impiedica scurgerea ape/ in camera de climatizare. b) straturi uscate de liltrare din libre textile sau de sticla in cadre de metal. trebuie sa utilizeze relrigeranti non-toxici Frigen 12 sau Frigen 22 (F12.m. Dezavantaje: camere de liltrare mari. Functionarea loarte sigura. Eventual pot Ii montate con­ densatoare cu apa de mare (Iactorul cost). de aceea a nu se lolosi in zone in care incalzirea se lace cu pacura. Astazi sunt disponibile sisteme com­ pacte de apa rece si instalatii complete de racire. dispozitivul-tintina necesita aprobarea Autoritatii apelor. unde zgomotul si vibratiile nu deranjeaza. Se labrica cu tabla de lier zincata sau sint zid/te impermeabiL respectiv betonate. 3. Prin saturare. Turnurile de racire trebuie amplasate mai departe de cladiri sau cel mai bine pe acoperisuri. nu are loc coroziune in caz de aer agresiv. si in varianta de liltru cu banda-rulou cu curatare automata. simplu. apa calda si lierbinte. Registru de incalzire cu tub cu nervun din otel zincat sau tub de cupru cu lamele din cupru respectlv aluminiu. Fintinile necesita aviz al Autoritatii apelor. Apa rece este dusa in dispozitivele de racire a aerului ale instalatiei de cli­ matizare. evaporarea directa a relrigerantului trebuie sa se produca in ra­ diatorul dispozitivului de climatizare.a. F22) s. e) dispozitive de racire cu absorbtie cu tandem de substante bromura de litiu-apa. adica marirea continutului absolut de apa al aerului in spalator poate avea loc simultan "racirea prin evaporare" (0 posibi­ litate ieflina de racire pentru instalatii de climatizare industriale in zone cu aer sarac in apa). b) dispozitive de racire cu compresor conlorm UVV-VBG-20 tehno­ 124 . umezire. racirea apei sau apei sarate are loc in circuit inchis cu distributie cu pompeo Avantaj: centrala de racire este intr-un loc. ele pot de asemenea curata aerul intr-un anumit grad. dintre care unele sint racite cu apa de tintina sau apa circulabila.d. Filtrarea Curatarea aerului de particulele mari de pral (manme a lirelor de 5 . Prin evaporarea apei i se sustrage apei ce trebuie racita caldura. 1) Gradul medlu Ao ' de separare a prafulul Slntetlc In % Gradul medlu de eflcienla Ern contra prafului atmosfenc in% in 40" Em < 60 80· Eo. Pentru aceasta exista: condensatoare racite cu apa. si­ guranta de lunctionare ridicata. rezulta disturbarea economiei de aero e) spalarea aerului indeparteaza pralul respectiv aerosolii si vapo­ rii acizi. Alte instalatii de umezire: a) recipiente de evaporare situate pe un corp de incalzire sau pul­ verizator b) dispozitiv central cu vapori sau recipiente de evaporare incalzite electric. nu pot Ii regenerate. de asemenea pentru cladiri comerciale si de birouri. curatare cu apa calda. vibratii scazute. Atunci cind dispozi­ tivul de racire este amplasat direct linga centrala de climatizare. loarte putin zgomotoase. In cazul apei circulabile este necesara 0 instalatie de re-racire (turn de racire). Pentru centrale de racire mari: d) comprimarea relrigerantului intr-un turbocompresor ermetic (in­ stalatii complete cu maslni cu compresor. lara vibratii. Dezavantaje: rezistenta a aeru­ lui mai mare decit la liltrele electrice. este sullata prin aer (racire prin evapora­ re). cu gaz natural si pacura Pot Ii bine reglate. atunci cind trebuie mentinute intregul an o temperatura si 0 umiditate constante. Avantaj: realizare ieflina. < 95 E".ln special pentru ventilarea spatiilor industriale. a) racirea aerului cu apa din retea sau de tintina. Dezavantaj: antrenarea de pulbere de ulei. inc~lzirea aerului a) in cazul instalatiilor de incalZire cu gravitatle-circulatie cu com­ bustibili solizi posibilitati de ajustare limitate b) aparate incalzite electric. Filtrele de aer cu un grad medlu de eficienta ridfCat pot deja corespunde unei c1as€' de filtre de material suspendat conform DIN 24185 Filtrele de aer sin! cJasiflcate conform DIN 24 185 in clase de filtre G) 2. cu necesar mic de spatiu. Rezistenta loarte redusa a aerului. c) pulverizatoare clrculabile (aparate cu aerosoli) utilizabile numai pentru mici cantitati de aero II Clasa de filtru EU 1 EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU g1. apa de tintina trebuie lasata sa se inliltreze inapoi pe cit posibil din cauza mentinerii nivelului apei Ireatice.50): a) placi liltru metalice unse cu ulei in rame-liltru de aer sau liltru au­ tomat de circulare. creste odata cu gradul de murdarire. d) filtrare lina prin mediu filtrant din hirtie sau libre de sticla. Racirea aerului In special pentru industrie. liind neeco­ nomica din cauza pretului ridicat al apei. Racirea cu apa din retea este interzisa in majoritatea oraselor. racitor de apa si con­ densator). Acelasi lucru este valabil pentru condensatoarele racite cu aero 4. la 0 temperatura de 13°C. In spalatorul de aer apa este pulverizata lin cu ajutorul pompelor Si al duzelor de improscare. In continuare trebuie sa se cerceteze cu atentie daca apa de tintina contine eventual componente agresive. lunctio­ narea cu FCKW este interzisa! c) in cazul unor instalatii mai mari. sau condensatoare racite cu aero in cazul condensatoa­ relor racite cu apa. Reglabil blne. vaporil de apa sint absorbiti de solutia de bromura de litiu Si evaporati permanent in circuitul continuu. curge peste stra­ turi de material granulat.

'\ ponlru .I dubru~ 'c .nlOnl<l!lrJ nI.L-----· Circulalia aerului esle produsa de diterenle de presiune.dllp.1 "._ .. ~~ S~ ·EO -8l! 'jj g~ ila h . lntr-o masura limitata $i prin lnlocuirea aerului. spalii de deslacere.\ss) AC Aor amsslOC<l1 o AAM ® Schema une.'\lllJrnre Nu '" f\dn"t Din acest motiv poate ti necesar sa se prevada In construclia de 10­ cuinte 0 ventilare controlata cu dispoziliv mecanic de ventilare $i ae­ risire $i eventual de inlocuire a caldurii pierdute. instalatii de c1imatizare TEHNICI DE VENTILARE A INCApERILOR DIN 1946 Sursa: Zentralverband Sanitiir.' ."cold.'\. la care aerul exterior intra In partea de jos.!UC .ll.'\11 n6~1i1\iOn.1!U'n.5011:0r dtl m.2 V-~ ~ I~ .':."':tIO<lf{l modl(l l\rllrne!'c. precum 5i eliminarea ae­ rului prin ghene.r1raC\18 B: ~ ~ a > ~ t lnc..1'! fa ~2 1l~ . sali de festiviU3ti. deoarece coeticientul de permeabilitate termica a rosturilor in cazul tereslrelor actuale este de '" 0. Admisia aer proa.. d -~ £ J! ~. Ventilarea natura/a Dormilor Camer~ do II ® Schema de principlu a unei instalalii cu "gaz cu curent 28 ...'\~ur:tfd a VI'U!t'l ell C cOI1!il:lI'I.: '~~l()~. 1.gl<ld do .lnlt'lf.t"antA ~ ae' proasp~l i Q) ~ ~ -8~ il jj -8~ J ~~ 1~ . Cerin\ele de la punctele b) $i c) slnt lndeplinite de regula printr-o tratare termodinamica adecvala a aerului. A nu se depa$i 65% umiditate relativa! Curentul minim de aer exte­ rior de persoana la m3/h la cinematografe.lill10 do ""101:'1 dd SCllfl:! di. diferenlelor de temperatura} 2.. ~ "\ !.10'1 (16 olCf'''irOi't SO Pf0'illp.~.. instala\iile de ventilare confirm DIN 18017 pentru bai $i We-uri tara lerestre. Klima (Uniunea Central a Sanilare. Augustin Directive generale de proieclare pentru Instala\iile de ventilare $1 cllmalizare DIN 1946 Umiditatea aerului din incilpere: pentru contort.5 g apa la 1 kg de aer uscal.­ .-----­ .­ .'1 do .110 t \..ln plus trebuie sa se incer­ ce 0 admisie tara curent a aerului exterior.0 l1ptcp'O dtl .'l. sali de audilii.4 li'.!l~ AOlsa extraetie aer VentilalOl CU e. ) 1'\ m"'\urtl dOl min ~OO!i Sf! facItHl!i!IC.. d) menlinerea presiunii de proteclie: menlinerea presiunii In cladiri ca protectie contra circulaliei nedorile a aerului. Incalzire.If 25 II I' . lWfUhJI <.Jrtll.llfUIUI Inlr un lac PfI 0 d\lf:tr. camere de holel30 m 3/h. sali de $edinte.. birouri de mari dimensiuni 50 m3/h.10 .'I:. Ventilare)..." Instalarea in perete de ventilatoare pentru admisia $1 eliminarea ae­ rului produce iarna curent.l :J. limila superioara a umiditatii din aer este de 11.I.. In timp ce aerul interior iese la partea superioara. ca urmare a vlntului.. - . asIa v:llab. Rathausallee 6. ll'trnpol...> • . l1rf. I.} VI!(l1. vlntului natural 3. ventilatoarelor . aerisire intensa 0 produc ".f '6 0 25 24 23 22 21 20 II 1\ ..H ?"l ~l e.11I1r (IlHrMISl1 :1.1C\lV't.3 0.ccndll(l'ro A ""'ulul cu cUfonl lur de .. (byp. muzee..'. ~il.voo. III TlII\:l 1 O·~u din \onmll'l do m. I} v __ .)(116 . Penlru birouri individuale. zat AE/AU Aer ore. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 'C 32 Tempcratura aerulUi odenor I" ­ Curb..~:~~S. = h m (da Pal 2/3 .1 10·. Mai bune sint dispozltivele mecanice de ventilare (ventilarea locuin\elor DIN 1946).lltJI.A""" .1rll Temperalura aerului din ir.\lbon g. de umiditicare $./ V v .' I. "aerisire naturala" terestre. pu­ luri de aerisire ".mJ. ale U$ilor $i ale cutii/or de obloane..1 .·5 H -8. cantine. ". sali de Jectura. rOI il.ll'tr"lw dll pi".J 0. Sl. Cerinlele de la d) se lnde­ plinesc prin curente de mase de aer admise $i eliminate de caIre di­ verse ma$ini.pag.j o venlilare necontrolatil 0 produc mai pUlin peretii decit rosturile te­ reslrelor. Heizung.. restauranle 40 m3/h.aerisire mecanica" disp. ca urmare a termoizolarii crescute a cladirilor nu mai este suti­ cienta ventilarea prin rosturile neetan$e ale terestrelor 5i u5i1or.1 I- . b) eliminarea caldurii perceptibile din lncaperi: aer cald $i aer rece. 184 G) . U$i. Clasificarea tehnicilor do ventilaro Instalatiile de ventilare se monteaza pentru a se asigura un anumit climat allncaperii...'\ co'\'nus in . inslalatii de climatizare 123 .\fI10r.l. ".'\o.. 23 24 25 26 ·C 27 .f---.1rI ..1lbcn POltOG\I\U AEX AA Aer elimmat.upt<l't'I.II. insa trebuie sa se aiba in vedere suficiente posibi­ litali de inlocuire a aerului prin elemente de trecere sau spalii nei­ 'zolale din anvelopanta cladirii $i tereslre. V ' . de dezumiditicare. de eliminare a aerului $. hale de expozilii.zlroconlrnl.capere IF!­ @ Curba limite] superioare a vrtezelor confortabile ale aerului din CulOri Aer cxlorror Aer admrs inc~peri vIHdo v(lrdo g." Ventilarea prin fereslre . c) eliminarea caldurii latente din lncaperi: curente de entalpie ale aerulu.­ ~. .!IOr d. ~ ~ II II . daunatoare. respectiv disturbari ale echilibrului ca urmare a: 1. De aceea Irebuie lndeplinite urmatoarele cerinle de la caz la caz: a) elimin area din incaperi a impurita\ilor din aer: substanle mirosi­ toare.~~ §.s~l m Ghona de e~ITac1Je prOduso de combustl6 $1 &. '... m3 5 * 0.. de admisie.lnl.~f:IOSi~::'>:i~~l~..::!. Avantajoase sinI tereslrele glisanle. j" . C:lfe pol II Mull'ph al v"lonl mll(lll "ntm<ll'(o . Majoritatea cerinlelor de la punctul a) slnt rezolvate de obicei prin­ tr-o conlinua inlocuire a aeru/ui (aerisire) $i/sau 0 tratare adecvata a aerului (filtrare).dUdlll f~t.1 I t jj + mls I 0.. hale de sport esle de 20 m 3/h.: _.*~ 111 fIX\\\ a(o cUlonlulill mndtlnl admll.l~nr . camere de odihna $i pauza.'1 (J(lllll'p dtl rn.!t'f1'p'lf.jll" bL.. 1..:.! In "'.® este In general sufi­ cienta pentru camerele de locuil.. balasl.l ./ i ~ V II I f3\ 11 Domenlul temperaturu confortabtle a ae(ului din incapere .

in general @ @ 51mboluri graflce pentru tehnrcile de venlilare a incaperilor DIN 1946 T 1 [><J Armatura. Conducta de urcare a aerului pentru c1adiri cu 7 etaJ8 are 175 .ro CO" 6 <~ w: " w: 5} '" ~~ 'u ~ ':" iii . 1 m3 de apa poa­ te transporta de cca 3. 1 centrala pe :::. altlel instalatia de racire este neeconomica si se formeaza con­ dens pe ferestrele dispozitivelor (5e murdaresc suprafetele reci). respectiv transportarea racorii vara. In general ~<D) Filtru. ale caror corpuri de lncalzit trebuie dimensio­ nate corespunzator mai mari. Adlncimea max. pentru condilii de circulare ideale. insa nu pentru necesarul de aer in general. 3 schimbatorul termic trebuie sa garanteze si fara sistemul de ven­ tilare 0 incalzire totala la temperatura camerei pe orice vreme.2 m. traseul de admisie a aerului trebuie filtrat $i lncalzit iarna. II Convectorii de climatizare. fapt ce face ca rosturile neetanse sa nu produca practic nici un elect.. alternarea elementelor verticale structurale cu conducte de instalatii ale retelel de ventila­ re sl alimentare cu apa. condensator. la 14 etaje 1 centrala la subsol. inde rncalzire SI de general Camera amestec.255 mm C:\ la cladiri mai inalte aproximativ la fiecare 7 . respectiv a frigului fiind efectuata printr-un sistem de conducte de apa la fel ca la incalzirea centrala. "In general Q ® [] @ fJ ® ®-@ 126 £J ® W® 8 (J) 0 5J c:J ~ Transformator vapori apa Schimbator termic cu lncruclsare a lluidelor Schimbator termJC lafa incrucisare a fluidelor manual ReCipient in general. a cladirii fara sistem interior este de 2 x 6 = 12 m + coridor. Etaj tehnic pentru instalatia de incalzire si cea de climatizare.10 etaje. dispozitlv de 'lncalzlre a aerulul Dispozitiv de umidificare a aerului (. Cazanul de gatit. Instalatiile cu presiune ridicata nu recir­ cula aerul. in cawl unor dimensiuni intre axele ferestrelor de1.1 _ _ _ _ 1- 0 @ Egalizator de curent Gura elimlnare aer Masina @ racire. '!' Instalatle apa rece 0: ~ " (. Sub fiecare fereastra este un convector de climatizare (aparat cu in­ jectie) cu duze speciale de eliminare a aerului si schimbator termic. in general @ Conducta de aero in general FonOlzolatl8. in general ~_~_'c @ L~_'.Instalatii de climatizare cu presiune ridicata Sectiunile transversale mad ale canalelor instalatiilor de climatizare cu presiune scazuta sint adecvate numai pentru necesarul de aer pentru transportarea caldurii iarna. cuptorul si friteuzele trebuie alaturate lntr-un grup. DIN 4109 2. Nu exista dispozitiv de circula­ re a aerului. in general t] ® @ @ @ Dispozitrv producere va pori apa N® t>1J® [9<] @ Armatura de retinere. Portiunea superioara a peretilor $i plafonul trebuie tencuite poras (fara vopsea cu ulei). vas de dilatare Convector de ventIlator.. 0 = = = = .. Cerinte generaIe 1. deoarece cantitatea de aer este deja redusa In masura necesara pentru 0 ventilare fara probleme. '" '" '" x I " .476. respectiv prepararea fara pro­ bleme a aerului. inlocuire a cantitatii de aer de cca 15 . 0 Instalal18 de cIImatlzare cu pres1une ndicata (sistem LTG) D @ Regulator. fie care la nivelul de dedesubt.~ '" '" '" > '" ~ . Eliminare prin suctiune a ae­ rului se face prin peretii-dulapuri de pe coridor. InstalaUi de ventilare pentru bucatarii Bucatariile mari VOl 2052 ~ de asemenea pag. Reglare numai la schimbatorul termic.30 de ori. cu con­ ducte ramificate directionate catre exterior sau imediat in spatele fatadei deasupra ferestrelor. trecind prin goluri operate In planseu deasupra. Pompa flu ide. CanaleIe trebuie curatate anual. a se prevedea presiune negativa: aerul se deplaseaza din lncaperile adiacente. de ex..5 . Bi > E '" "0 c . Conductele de aer cu presiune ridicata trebuie sa fie pe cit posibil ratunde. TEHNICI DE VENTILARE A iNCApERILOR ~[IJ o dispunere costisitoare este cea cu put principal pentru aer Si dis­ tribulie orizontala pe fiecare nivel de-a lungul coridoarelor. inaltime 3 .450 ori mai multa caldura dedt 1 m3 de aer. 4.rs COc1) 0 "g :~ if> > -c ~ "- Ci 0 .. alimentat de catre centrala cu aer c1imatizat si apa racita sau in­ calzita. temperatura apei reci vara nu trebuie sa fie mai mica de 15 . Pentru functionare re­ dusa. intreaga cladire este sub 0 usoara presiune pozitiva. dispunere cu conducte verticale de distributie a aerului. acoperis sau etaj pentru instalatii in mijloc. filtru de aer pt. Instalatiile de cli­ matizare cu presiune ridicata necesita circa 1/3 din cantitatile nor­ male de aer pentru ventilarea cu aer curat din exterior. Slnt necesare lncalzire locala si geamuri izolante. in general il Put de ventilare liber . ® Turn de raclre..~ :§ o . deasupra lor amplasindu-se 0 hota cu filtru de grasimi.de dezuml· dlficare) Separator in general g D [§ / @ @ 0 Cazan apa Armatura cu functie de siguranta Armatura acllonata Regulaloridispozitiv de 3Justare volum curent.. in general Gnla protectIe intemperillor con~ra Camera de dlstributle In general 6@ Senzor. In general Olspozitiv amestec (aer).. in general Deflector Garnitura de acoperis Cupola de acoperls Lumlnator de acopens @ @ @ Gura admisle aer ~@ 10 !@ -I I@ J~l @ . in general Aparat cu Inductie. aici trans­ portarea caldurii.5 m. a biroului pentru instalatii de climatizare cu presiu­ ne ridicata este de cca 6 m. Adlncimea max.16°C. In general Clapeta. Cantitatea de aer mai redusa face posibile centrale mai mici. lac masuratoare Q @ 0 @ @ r----. Intensitate a zgomotului '" 30 pina la 33 foni. 475 . in general [2J @ Transformator. respectiv deasupra coridorului si prin WC-uri. in general [X]@ Vantil regulator tranSmlSI8 (roblnel de strangularel 0 0 ® ® Ventilator. curatarea aerului secundar (aer circulat DIN 1946).~ 0 " "8 "g . fara vibratii. trebuie redusa In centrala cantitatea de aer primar. N ~ incalzlre CD a­ "' u. Aerul exterior este curatat cu prefiltru si filtre foarte fine.. altlel este necesar un sistem supli­ mentar pentru racirea aerului.

insa trebuie sa fie . ideal din tabla lacuita prin ardere. Canalele zidite sau betonate sint in cawl unor podele mari sau in caz de canale care urca mai economice decit tabla. zon1\ separala la interior.0 m 3.:. DIN 4740 grilaje de ad­ misie $i de eliminare a aerului trebuie amplasale pe podele necircula­ bile (exceptie sint cladirile industriale $i camerele de procesare elec­ tronica a datelor). Lungimea pe directia de circulare a aerului este de 1.90%. otel inoxidabil. cu umplutur1\ din vat1\ mineral1\. camerele pot fi dispuse in$iruit. eel mai bine daleifaianta.6 m..0 m 3. Sifoanele de pardoseala trebuie sa fie in toate camerele prevawte cu trape contra mirosului respectiv acoperire etan$a. Proiectarea in­ stalatiilor de venlilare $i climatizare trebuie luata in considerare inca in laza ce precede proiectarea constructiei. Eliminarea aerului se face pe partea cu holul. Coturi cu table de directio­ nare. cinematografe si sali de conferinte. 7. De aceea canalele de eliminare a ae­ rului din podea trebuie prevazute cu dispozitive de scurgere care pot fi insurubate in mod impermeabil.· f'2'I \V Deschideri de ven\ilare: a=cu deschidere autamat~.. de admisie $i de eliminare a aerului 6. 24167. utilizate in special la cladirile industriale. . Suprafetele perforate pentru admisia $i eliminarea aeru­ lui nu prezinta probleme din punct de lIedere tehnic.:. Pentru teatre. directionarea curenti/or este orizonlala sau verticala. cac. Camere penlru aparate Cerin\ele constructive $1 de sigurant1\ tehnica VD13803.. 24191..:: g.. Pe perelii exteriori trebuie prellazut1\ termoizo­ latie $i barier1\ contra vapori/or pentru ellitarea daunelor produse de condens.usor de curalat.il~ ci'culablla de admisie/ :::::::::.5 . Fonoizolare in canalele de ventilare.: . B. in cawl instala\iilor mari.:.5 .. actiona1a manual ~:I~I~':':':':~:':':':':':':':':':. demontabila. canalele din material plastic sint adecva­ Ie pentru medii agresive. Camerele pen\ru aparate trebuie amplasate pe cit posibil aproape de camerele clirnatizate.2 m. Gradul de eficienl1\ al unei ventila\ii bune este funclie de scopul de ulilizare.0 m I 20 .:...une rjdicJla (sislem LTG). Canalele zidite izoleaza zgomotul mai bine decit cele belonate.70. Lungime penlru instalalii de climatizare sirnple industriala cca 12 m pentru instalatii de climatizare de confort cca 16 . in succesiunea corecla. de 80 .QJ VOl 2081 "Diminuarea zgomotului la instalaliile RTL (TVi) DIN 4109".. pe interior vopsea lavabila. fonoizolalia impiedic1\ transmiterea zgomotu­ lui de la centrala catre camerele climatizate. ·.000 m3/h randament aer 3. Este necesara intretinerea periodica. centrala de climatizare $i camera de distribulie a caldurii trebuie sa aiba un culoar de deserwe comun si 0 camera pentru tabloul central. Traseele de circuJatie a aerului depind de forrna incaperii $i de utilizarea sa. $i in canale trebuie prellazute sulicien­ te deschideri pentru curalare. CD - E)(emplu de alc~tuire a unei rnslalani de dimalizare cu pres. d • fa camere intunecate. I::}:. c. Cladire administralie Dyckerhall Zemenl AG 125 . t. ten­ cUiti. Canale ~i guri de eliminare.3 m funclie de izolalie.u pro· . Sectiunea este cel mal bine patrata sau rotund1\. 0 zona speciala este cea de la fatada (instalatii de mare viteza). in ca­ zul centralelor situate deasupra altor camere trebuie sa se prevada par­ dose alii impermeabila.:~:'~:'o:':':':':. Izolatie cu masa scawta. in cazul unor cerinle ridicale in ceea ce prive$te limitele de zgomot si de vibratii..·. Pentru izolarea contra vibratiilor se utilizeaza fundamente speciale cu elemente tonoizolante. daca sint acceptabile din punct de vedere acus­ tic.75 m 4.:. @ Admisia aerului in birouri se face pe cit posibilla ferestre (cea mal puternica incidenta a frigului respectiv a caldurii).0 m I Pentru montare $.000 m3 /h randament aer 4.:.: 0 I"=='-t=>-~O==. A se tine cont de cerinlele de protectie la foc a instalatiilor de venti/are.TEHNICI'DE VENTILARE A INCApERILOR DIN 1946 .:. pentru 0 centrala de e/iminare a aerului Latimea $1 in1\l\imea (dimensiuni libere) centralelor de Instalalii indus­ triale $i de confort..40.:. instalatii cu presiune scazuta sau cu vitaza mare . 24163. b..DIN 24147. placi din fibre tari sau tabla. Canale de admisie a aerului. Atentie la fonoizolare in constructii multietajate.000 m3 /h randament aer 4. latlme x inallime pina la 20. Ventilatoare Venlilaloare radiale $i axiale..·. Secliunea transllersala a cana­ lului trebuie s1\ fie suficient de mare pentru a permite curatarea (murdari­ rea deterioreaza conditia aerului). e=lixe.. ele influen\eaza in mod considerabi/ proiectul constructiv si structural. Peretii trebuie sa fie din zidarie. d.@ G) Gril~ de admisie aer cu directianare a curentului de aer 111 \li i1\ b.:.5 m f Centrala 40 . incarca· re suplimentar1\ a plan$eului datorata ma$ini/or in cazul centralelor 750 pina la 1. eliminare a aerului c. Tencuiala interioar1\ neteda cu vopsea lavabila.. Eliminarea se face la nivelul plalonului.:. trebuie evitata acumularea de caldur1\. fara con\inut de acizi.:. respectill admisie a aerului Din tabla de fier zincata. . Canalele din ciment cu fibre (fara azbest) sint adecvate pentru aer umed. dar $i rectan­ gular1\ pin1\ la un raport de 1:3 al laturilor.22 m cca 4 .. Se fabrica sub forma de culise din material neinflamabil. se impune dispunerea tip "casa in cas1\". trebuie sa fie usor accesibile.:. reparalli este necesar un culoar suplimentar de 1. teclie contra prafului ® tr:: _ aer cu nlsa Pi Iluminal Grila. 24151-53. introducerea ae­ rului se face sub locurile de stat jos. ci .500 kg/m 2 + greutatea zidurilor cam ere/or de aero Necesarul de spaliu pentru centralele de climatizare depinde foarie mull de cerinlele prillitoare la filtrarea aerului $i fonoizolare.QJ 5. Pe suprafete inguste $i lungi. cu formare de gaze. Amindou1\ variantele de venlilatoare produc acela$i zgomot pin1\ la 0 presiune de transmisie de cca 40 mm WS.:. de aici incolo ventilatoarele axiale sint mai zgomo­ toase. placi din fibre ignifuge sau ase­ menea. Instala\ille de climatizare pentru incaperi mari de birouri incaperi/e mari sint c1imatizate cu ajutorul mai multor instala(ii. de ex.:.:. Guri/e de eliminare a aerului sint esenliale pentru distribulia aerului in incaperi.

@ elementul constructiv. Pentru evitarea degradarilor sin! importante: mbar 25 20 mbar 25 20 15 I 1 I I I I 15 10 I I : : 10 T ® Factorul de s\tuatie = inclinatia curbei scade spre exterior: bine! • Izolare termicA suficientii In exemplul ([) elementul constructiv monostrat nu este expus condensului. x = termolzolarea max.8~o ! 16.3 mbar 112.. Aceasta valoare este lolosita. - 5 ± 0 ± ~ : Tempera. Straturile elementelor constructive se opun cu rezistenta proprie la difuzie ~ 'd (em. insa apare condens la lata interioara a elementului construc­ in exemplul tlv deoarece contributia straturilor de aer proxime este evident prea mare.5 em. corespunzator scopului..0% 21 ~o ® Presl~nea partlala a vaponlor de apa din aer Interior 6 ® Contributia max..0 = 6 em 114 em 100. a vaponlor in aer (kp 1m 2) 26. Aceasta in­ c1inatie este indicata prin factorul de situatie ~j. 12. vaporii de apa ar condensa in apa lichida: astlel apare si roua foarte decorativa de pe peta­ IeIe trandafirilor. trebuie evitat condensul in elementul constructiv. trebuie introdusa la interior 0 bariera pentru vapon. Aerul poate contine doar 0 anumita cantitate de vapori: cu cit aerul este mai cald. Exemplu: continut de vapori de apa in aer: 12. 1I ' d 6 ' 1.10 0 10 20 30 40 Temperatura aerului ("e) Contlnutul de vapori de apa In aer la diverse umldltatl relative ale aerU!UI ® Curba continutului max.4 mbar = 52% aer 15'C: 12. 0 parte a acestei presiuni este prod usa de vaporii de apa .PROTECTIA TERMICA Varla.:.8 mbar perete 24 em din caramida cu goluri verticale 5. m).2 173. daca se doreste evitarea acestei situatii. Procentajul din aceasta cantitate maxima existenta efectiv in aer indica umldltatea rela­ tlvA a aerului. presiunea partiala a vaporilor.3 mbar diferenta 119 -14 = 10. Daca temperatura aerului scade.la de temperaturA DIFUZIAVAPORILOR Vaporii.9 125. in caz contrar apare condensul ~ @... inclusiv straturile de aer proxime acestuia. in spatiile ramase goale intre straturile invelitorilor ~ pp..5% 30.3 mbar 117.7%' 105 = 9.4 mbar ~ 'd 4. a stratulul proxim de aer respectlv pina la Ilmlta de va­ pan ("x") interior exterior exterior mbar 25 20 15 '0 mbar T 1 25 ~20 T15 i T lO Contributie prea mare a stratuiul proxim de aer pnn Izolare Insufi­ cfenta: condens pe Sl in elementul constructlv. ~~iI!!~~~~~~~~. •••••••••• ••••••••••• • •••••••••• ••••••••••• ••••••••••• 0000000000 00000000000 . datorita grosimii lor reduse (Ia exterior 0. La difuzie se produce in interiorul elementelor constructive 0 scadere a presi· unii part1ale a vaporilor: analog variatiei de temperatura in elementul con­ structiv. rezultatul: condens ~ @. Contributia stratului de aer proxim la rezistenta la permeabilitate termica 11k nu trebuie sa depaseasca 0 anumita valoare X ~ @. 92). Diferentele de pre­ siune partiala a vaporilor ~ @ sin! asadar doar continuturi diferite de mole­ cule de vapori de apa raportate la 0 aceeasi presiune totala (a aerului) (caz opus: diferenta absoluta de presiune in sensu I cazanelor cu aburi ~ @ de ex.. ad­ mlsibila a stratulul de aer proxlm I I Presiunea part1ala a vaporilor de apa ramine sub cea maxim posibila: nu apare condens ® Exemple de difuzle Pentru a evita degradarea constructiei.~~.3 mbar 123.8% 28.. 123): linia curba reprezlnta graficul presiunii partiale a vaporilor maxi me posibile .5 mbar = 72 % aer 10 c C.. indica grosimea stratului de aer care ar prezenta 0 aceeasi rezistenta la difuzie: se calculeaza ca produs intre grosimea stratului d si coeficientul de rezistenta la difuzie ~. Straturile de aer proxime elementelor de constructie pot Ii neglijate. prin tranzitarea elementelor constructive sl straturilor acestora.. la 0 cantitate constanta de vapori de apa in aer.3 88.9 62.. Diferenta absoluta de presiune a vaporilor (dilerenta de preslune a aerulul) fntre fetele elementulul constructlv I Temp 'C f­ i -10 I.Umldltatea relatlva a aerulUl I tura exte.:#. umiditatea relativa a aerului c~te. pe scurt. x = contributle max.I 1 •••••••••••• 00000 000000 Diferenta relativa de presiune a va­ ponlor (diferenta de preslune partrala a vaporilorl intre fete Ie ele­ mentulul constructlv preSlunea partial a max.1 323. Condensul apare acolo unde continutul efectiv de vapori de apa ameninta sa creasca peste eel posibil din punctul de vedere al temperaturii. II .. • . .:.6 mbar lencuiala interior 1.. Si presiuni partiale de vapori diferite incearca sa se egalizeze prin difuzie.7 mbar exterior . forma gazoasa a apei.2% 15. la interior 2 em).: la interior coe/icien! de rezis­ tenta la difuzie ridicat.4% 23C:· o 17.3 mbar aer 20'C. ridi­ cat: la exterior coeficient de rezistenta la diluzie mic. in exemplele ([) .15°/80% ~ 1. Din acest motiv punetul de temperaturilla care umiditatea relativa a aerului atinge 100 % este numit punet de rouA al respectivului ames­ tee aer-vapori de apa.. cu atit poate contine 0 cantitate mai mare de vapori de apa. la un amestec aer-vapori de apa.preslunea partiala a vaporilor de apa sau.rPOSlbll . conductivitate termica proasta = factor de situatie ~lj_ redus.0 o •••••• •••••• •••••• 000000 • . • Barieril pentru vapori in pozitie coreetA Daca la exterior se afla un strat care functioneaza ca bariera pentru vapori in­ treaga scadere de presiune a vaporilor va avea IDe acolo. de vapori de apa corespunzator curbel de presiune partial a aer-saturatie care difuzeaza in e!ementul constructiv este data de variatia temperaturii in elementul constructiv •••••• ••••• OOOOOiOOOOOO ·.5. pe tata intenoara a barlerel de vapori 128 ..9 238.. este reprezentat la scara izalarii term ice (compara pag.r---------~ rioara eCl 50 60 70 : I 5 15 ----j + 10 + 20 + 25 -12 I -15 I -18 I 33. Exemplu: Interior 20°/50% ~ 11. deoarece astfel aspectele legate de difuzia vaporilor sint mai usor de reprezentat in mod expresiv (0. Vaporii de apa din aer nu sint vizibili ("norii de vapori" sint mici picaturi de apa ce plutesc in aer)..6 mbar ~ 1 9 aparkg aer ~). 5 ® ® Ordlne greSlta a straturilor: factorul de situatie = inclinatia curbel creste spre exterior: condens la intenorul elementulul constructlv! • Stratlflcare coreetA mbar 25 20 15 '0 inclinatia curbel de difuzie trebuie sa fie cit mai mare spre interior si cit mai mica spre exterior ~ @.dat de variatia rectilinie a temperaturii. ca masura pentru indicarea continutului de vapori de apa din aer (vezi sus ~ ta­ bel @).0% OP(e) = 9~ 12~ He = Conllnutul de uml­ dttate in aer max. in conditiile in care contributia slraturilor de pina la ba­ riera pentru vapori la rezistenta globala la permeabilitate termica 11k nu trebu­ ie sa depaseasca 0 anumita valoare X' ~ @ @ Banera de vapori la fata rece: con­ dens in elementul constructlv @ Banera suplimentara de vaporl pe fata calda imptedica forma rea con­ densulul. aceasta se repartizeaza diferitelor straturi in lunctie de contributia lor la rezistenta globala la difuzie a elementelor constructive..3% ' 105 = 0. Presiunea atmosferica este de 1 bar sau 1000 mbar (numit si hecto-Pascal).. se formeaza prin evaporare (Ia temperatura de fierbere) si prin vaporizare (Ia orice temperatura): caldura necesara trecerii in stare gazoasa (cca 700 Wh) este extrasa din mediu.5' 24 = 108 em 94.3 mbar = 100% Daca in acest exemplu temperatura aerului ar scadea mai mult. conductivitate termica buna = factor de situatie ~j.:.. 12..9 40.

rezultale din dilat<l..MECANISME Proteqia termica serveste la: .04 (Ia slraturi exlerioare O. 128 CD.\ + 1/"<1 (inversul sau k . cu atil esle mai mare 1/" la lata exterioaril a elementului constructiv (1/".\= d' .45 + BO • 0. aco­ peris (A)." .litale al unel anvelopante. cu alit este mai redusi'l conductivilalea termica.kilocaloric . '.13: 0.rile termice si. calculal din pi'lf11 ~ .6 atlcll lermolzollnta 2 I 8 mm Variatia lemperaturii in elemente constructive cu termoizolare diferit~ pentru tem­ 0 peratura interioarA Or .02 lin.2K 1/A 83%' 40 = 33. 110. revin pentru 1/0.!.36 0." 28 $. FA + 0. D'.015 : 0. 24 em clr6mlda 36 em cAtAmld6 24 em cAramldl alicia e mm eu golun 'i"ertlcel.87 • 0. Conductlvlta1ea tennlcA AWlmK [kcal/mhKI esle ocaracterislicil specificil ma­ ter1alu/ul.45 . Fs .. ~ pag..-70 111 1D.95 A.04 26%: 66%: 8% Stratului interior de aer proxim elementului de construc\!e j·ar reveni in acesl caz 26 % .pI 8sla cu atH rnai rjdjcal~. generate de 0 termoizo­ lalie insuficienti'l sau pozi\ionati'l gresil. Aceeasi milrime serveste conslruclorului de instalal. conductie.con/ort: proloctia omului lata de pren mult:t sl pre:! pu\ini'l ci'llduri'l . poate fi incetinil dar nu poate Ii eliminat prin termolzolare.33 raportul ar Ii 0. Coeficientul de izolare termic<1 esle important pentru respectarea DIN 4 lOB. Rezlsten\a lunnlcA globalA.'0' 10' -10' Ie .. = 0.12 0.33: 0. variatla temperaturii in elementul constructiv si problema degradi'lrilor din condens (~jos). + 5 em poll.11c I este coeli­ cientul de izolare lermici'l al 5lralului de aer din proxlmitalea elementelor con­ structive.4 K mai rece decit aerul inci'lperiil Deci cu cit este mai redus coeficienlul de !zolare termici'l al elementulul COn­ struct!v.30 Tencuiara extenor 0.CA 500 kg/m 3 30 em eu IBncuiala groasa ::E:I~ .42 k-I.coelicientul de permeabilitale termica -exprima in W/m 2 K [kcal/m 2 hK] pierde· rea de calduril a elementului constructiv sl serveste ca baza pentru calcule lermice). I . Rezlsten\8 la schlmb superfiCial de cAldurA -Ia convec\le .22 : 0. Coeflclentul de penneabllltete tennlt:a k in W/m 2 K [kcal/m 2 hK] valoare reciproci'l a rezislentei termice globale 11k esle astilzi cea mai imponanta valoare penlru calculul protectiei lermice: mMmea acesteia eSle prescrisi'l pen­ tru cazuri diferlle in DIN 4108 si in "Regulament privind prolectla lermicil-.). + 1/. Marime derivata kmIF+P) = coelicienlul mediu de permeabililale "Iereastra+pe­ rete".056 + 0.6 k-2.16 kcalj: temperatura "C.protectia impotriva degradarilor constructiei. 1'.2 K 1/. temperatura eXlerioara Ha = 12°.\ + 1/0.~ G) Exemplull: 110 1 + 1/.64 • • 1 . depasesle stralul exterior de aer proxim elementului con­ structiv si ajunge in aerul exterior. exprimata anterior in grd): 1.34 0.95 kcimp c~priori I.08 k-0. diferenla de temperatura K (Kelvin.5 ks . k".O II clprtort kzon~ c~priori • 0.\: l/u" = 13% + 83% + 4% La 0 dilerenti'l de temperaluril 6\1 =40 K inlre inlerior si exterior. Fp + k F . FpA + 0. aceasta inseamni'l ci'l lata perelelui ar II cu 10.00 lin. eu golun vertlcele eu goluri vertlCIII..13 + O. dalorita condensului vaporilor de apa. suprafata la sol (S) si supralatil de p1anseu expus aerulUI (PAlluind in calcul factorii minimi la supralele de acoperis si suprafele la sol r atr8t termolzol8nt km = kp .--.* 'of ® Calcularea varorii k penlru elemenlS constructive multistrat Exemplu: perele din B. ~"'.04 1. = BO' 0. menfului construclrv (Ia scara coeti· clBnlilor de izolane termica). Cu cit vileza aerului este mai redusa..: 1/. C8ntltat88 de energle tennlcA. I I r Selderea tempel"8turll corespunde 11k Principrullrecerii ctildurii prinlr·un elemenl constructiv Variatia temperaturii intr·un element conslructiv monostrat Tencuial~ interior 0. FF + kf'A .6K Exemplul2: Penlru I/A egal cu 0.02 1IA : 0...OB).. 40 = 10.SO -1 .. Pe linga problema condensUlui esle importantil variatia temperalurii penlru dila­ tarea lermicil a elementelor constructive.56 11k 11k k .4 K. lenculaJi tenc.) 0.83 . in primul rind.economisirea energiei termice . fata intenoara a elemenlului conslructiv (lin. radialie si di­ fuzie a vaporilor.04 = 1.\ = dlA (d = grosimea stratului in m).48 k-. exprimate in sistemul kcal. 4%'40= l.utilizat anterior).7 Perete 0.0.I c:J I I . Stabilirea lermenilor conform DIN 4108 [indicatiile in paranteze patrale: unil"'\.P) = (k F ' FF + kp) : (FF + Fp) km =coeficientul mediu de permeab. 11k in m 2 K/W [m2 hKikcalJ este suma rezislen\elor unui element constructiv la lrecerea caldurii: 11k = 111L. daci'l efemenlul construcliv este repre­ zentat la scara coelicienlului de Izolare lermici'l al straturilor sale Ie­ git~tile sint asHel rna! usor vizibile. VariaIi a temperalurii asIa liniara pe intregul element construcliv. exprimati'l in Wh [= 1. calculare din pilni egale F $i valoare k a celor doua componente: km\F. CU alit eSle mai redusi'ltemperalura la lala interioara a elementului con­ structiv si cu atit mal usor va api'lrea acolo umidllate din condens_ Deoarece variatia temperaturii depinde de coelicientul de izolare lormica al fiecarui slral. ~ Dilerenta de temperatura dintre interior si exterior se distribuie intre toate stralu­ rile conform procentajului CU care acestea conlrrbuie la rezislenla termica globa­ la l/k. Valorile conform DIN 4108 cuprind coelicienti de siguranla pentru apli­ catia practical valorile "din m<1sur<1tori" nu sint comparabile l Rezlsten1B termlc4 -18 conduqle .B3 + 0.8 kA .i termice ca baza de calcui. cu cit este mai mici'l valoarea. lereastra (F).e9 Calcularea coefidentului mediu de izolare constructive compuse Exemplu: $arpanla unui pod locuibit strat termolz:olant termic~ la elemente egale F si valoare k a componentelor anvelopanlel: perele (P). ajunge pe tela exterioera a ele­ mentului constructiv.O.llA in m2 KNJ [m2 hKikcat] esle marimea specifica stralului: 1/. ScId"raa Utmperatunl corespunQa 11k ® Varialia de temperaturA intr·un ele­ ment constructiv multislrat ® Variatia temperalurii ca la insa cu reprezentara deformala a ele­ 0. ea devine 0 linie dreapt<1. se poale calcula mai simplu prin inmultirea grosimii stratului d' (in em) cu factorul 0': 11. ajunge astlel din aerul inci'lperii pe lata interioaril a elemenlului construclivi dopi'lsOslo coolicien­ tul de izolare termici'l al elemenlului conslrucliv. 0. . ® e c:Jc::::::::J CJc::::::::J. cu cil izolarea es!a rnai buna-..16 Wh (= 1 kcal) creste temperatura a 1000 g de apa cu 1 K.:u(all loter1or OX1eriOf 1. Temperatura fe(ei inlerioare a peretelui i.0.20' PROTECllA TERMICA TERMENI. = 0 k-l. Schlmbultennlc prin convectie (conduclivitate termica).02 • 1.Fp + FF + FpA + FA + Fs Trecerea t:aldur11 printr-un element constructlv: 0 canlilale de cilldura depasesle slratul de aer interior proxim elementului construcliv.uran ®' ®: 127 . 13%'40= 5..

12 0. Greutate pe unltate de supralata Inclusiv tenculala ~ 100 kg/m~ Ii @ Acopens in panta abrupta cu planseu maslv I .09 0.66'" 0.14 0.3%. el DIN 1045 eu blaeu" eeramlee ef.====:11 r :I:~.11 0.. Caz particular spalii umede (d. S mm Rezlstenta la permeabilitate .34 0.:~UI =~~r1I8IA exterior ~ 't~=-~ ~ =~UZ~'lit~:~o-~'li lzollnl ~ f2\ \. II ••• 1 I 2 Pian see din b.24 0.a.19 0.a.13 structurA secund8rA styropor 4 em emulsle bl· tuminoasA 300 kglm 2 ~~~~irmA tene.16 0.13 0.~~~np~~~r:ipentru --=-S"'C"'A-.24 0. de marl dlmenSluni este eVldenta: ullilzarea be­ tonulul usor armat (de ex.07 0. betan usar.18 0.rw) a elementelor constructive din b. intarile eu abur.15 0. DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 115 140 165 190 225 240 265 290 0.26 0.21 0.22 0.a.750)-1--1625.95' 1.36 ~~ rr::e~~.12 =>l::~==w==m==Cfjc s1 500 500 500 1625. Dale din b.06 0.a.8:-:9-'·-'··~-I-.\ (m 2'k.7501 T 1 500 1625. medle lui eel mal ne­ lavorabil G: 1 Beton armat .-f.11 0.24 0. kfW in Dune· DETALII DE PROTECTIE TERMICA: PERETELE EXTERIOR In general: la izolarea exterioara nu trebuie utilizata tencuiala minerala ci pla­ carea venti lata ~ @ sau tencuiala de spaclu (armata cu retea din libra de sticlaj.13 0.25 I 37..18 0.0 '31.97 i 1.08 0.34' 1.15 ---0..2:-:3:-:·--.08 0.-'.20 0.b.3~4-'.13 0.. cu nervuri sau grlnzisoare conform DIN 1 0~5 cu blocuri ceramlce eu golu" eonform DIN 4160 Blocurl ceramlce ca elemente de constrUC!le conform DIN 4160 lara Inlma transversala (lara tenculalaj I '15 '40 165 exterior Interior exterior J~oo 00 00 00 00 01 300 I I 300 300 300 300 lillil 0. interior tencuialA Perete cu bartera pentru vapori am­ plasata la interior Blocurl ceramlce ca elemente de constructle conform DIN 4160 cu Inima transversala (lara tenculala) 190 225 240 265 290 Perete multlstrat cu termolzolatle amplasata la Interior r strat de aer .13 0.10 0.a.22 '0. termoizol.12 0.09 0.07 008 0. cu nervUri SI blocurl ceramlce CU golu" liara te~eulal3) I 120 140 160 180 200 220 250 120 140 160 180 200 220 240 0.12 0.'" •• Greutate pe unitate de supralala Incluslv tencuiala ~'150 kgim: .1625 ..750.28 0.75 500 600 800 '0.. beton armat • Greutate pe unitate de suprafata Inclusiv tenculala 0'00 200 kg:m.24 0.09 0.7~9-"-" .36 0. ~ corp incAlzire Izolare msa corp incalzlre Detalii proteetie termicll: acoperi.06 0. termlca 1/ 1\ m 2 . cu mlez din lemn cf. Planseu de b. dupa caz cu strat superior de tencuiala minerala Puncte critice: rostul de dilatare la racordul cu acoperirea in terasa ~ pp. temperatura mal ridicata): racordul la ferestre ~ (§). /.04 0.Denumire SI reprezentare Gras.82' Lr1gldlzole ~ element distrlbu.5 I ---:---.99" 0. DIN 1045 (fara leneuiala) :J DO 0(0 DO OeD 0 s1 65 80 100 0..-j·~ 1.26 0. .. bazine de inot in spalii interioare): izolare superioara.750) .07 0.08 0.22 0.V Rezlstenta la permeabilitate termlca (coetlcient de izolare termica) .17"' 0.23 0. I Llermolzolllie G) Rezlstente la pemeabilitale termlca (coeftclent de Izolare termica) 1//\ (m 'k/W) Greutatl GraSime (em) brute ale betonulul kg/me 12.12 0.10 0.05 12.06 0.a.-b-et-a-n-s-p-a-ng-'i-O-S---'---=4-0~0"'---~-::O-'.07 0.64' 1..21 0.10 0..32' 1. plIca f1broclment exterior contraPl. .5 18.30 033 0.1 1 -------'---~ 4. tara nlSlp cuartos beton usor cu adllivi porosi fara nlsip cuartos ® Acoperis hala in slstem constructiv cu lemn (acoperts rece) ® Acoperis hala In sistem constructiv cu otel $1 acoperire cu alumrniu (acapens reee) podl"A sclndur1 nNtan.--=..10 0.25 0.25 0.ie continuA delsupra structurli Tlpul beianulul din HdZ 88U ole\ termoizol8tie 25.16 0.--=2-.03 0. contributla max. SCA intarit eu abur beton usor armat in alcatuire inchisa SI utllizind argila expanda­ bila.11 0.09 1.20 0. Deoarece tencuiala de spaclu ar Ii pentru acest caz prea impermeabila la va­ pori este de preterat 0 placare cu ventilare asigurata de un strat de aer ~ @ sau tipul constructiv cu bariera pentru vapori ~ G.27 0. SISt expandabil etc.09 0. ex.28 031 0. straturi plna la bariera pentru vapori ~ pag.63 ® Perete multlstral fara bartera pentru vapor! (2) n~ '-tenc. pentru balcoane) conduce la 0 imbunata!lre a Izolarii ter­ mice cu pina la 68.. Acoperis in panta abrupta cu planseu pe grinzl de lemn 130 . 92. X a straturilor interioare (strat de aer pro­ xim.ipcl PIICAflbr~ Clment ~ 3 Plansee dm b.11 0.26 0..78'" '0.28 0.. 127) este mai redusa.30 0. nisa pentru corpurile de incalzit ~ termoizolatia este foarte ne­ cesara pentru a controla costurile de lncalzire (perete subtire.32 0.06 0.54" 1..09 010 0.56" 1.

Tip constructlv cu barlerA pentru vaporl . factorul de situalie A scade de la interior spre exterior. Ynvell~ullnte­ rlor trebuie insa sa lie intotdeauna Impermesbllia Serf Puntl termlce sinl zone in elementele constructive cu izolare termica mai redusa . 128. Aceasta se poale realiza prin dlmlnuarea plerderll de c4ldurA prin puntea termica cu ajutorul unui strat izolant impolriva "Irigului exterior" (cre$terea izolarii termice diminueaza contribulia procenluala a stratului de aer proxim la rezis­ tenta la permeabilitate termica 11k). prezinta exemple tipice. 96 If.:Z " 0 .t\erior ® Pe lala inlerioar~ a collului ie~il se formeazA rouA CD La collul intrat nu se formeaz~ rou~ perela eKlerior dm beton eXlerior imerior interior La pun\i termice cu supralaH't exle­ perela inlarior din beton 8 ® mare se lormeaz~ rou~ (pier­ dere mare de C:.pag.ldur~ pe umtate de supralal~) rioar~ ® La pun\i termice cu suprata\~ inte­ rioar~ mare pierderea de c~ldur~ esla considerabil mai redusa TIp constructlv fArA barierA pentru vaporl Tipul conslructiv traditional nu ulilizeaza slraturi Impolriva vaporilor.® Tip constructiv mai recent ("acoperi$ cald". ci doar presiune paniala de vapori .partea 11 'I 11111 200 300 1000 ! ~e2islenla la dt/uzie III"d (cm) Figura .0. in acest fel.177/ d[ZLl [Z2JVlZ21 V7ZZIEZl Q) f~ra.60 . Stratificarea inveli$ului interior se face ca la tipul constructiv fara bariera pentru vapori. esle lipsita de sens des mentionata "compensare a presiunii" (caz opus: straluri de egalizare sub inveli­ toarea unei acoperiri in lerasa . "fatada calda") cu bariera pentru vapori asezala la exterior $i. izolare PROTECTIA TERMICA TIPURI CONSTRUCTIVE . astlel implicit. Cre~terea aductlel de c4ldurA spre puntea termlca prin marirea su­ praletei interioare a puntii termice. Premisa: sectiunea canalului de venlil8re lrebu­ ie sa lie in orice punct § 2 cm. 127). 128).0 0.1.tip constructiv cu bariera pentru vapori) cu rezislenia la difuzie fl'd a inveli$ului interior § 10m (Ia bazine acoperite § 100 m). La constructii masive. conlributia slra­ tului de aer proxim la rezistenta la permeabilitate termica creste.pp.la t2J~ ® Ordmea S!ralurilor Perate masiv Acoperire masiva cu inveli$ exterior impermeabil fa vapori Grosime Cae he.® Ventilarea inlatura efectul de bariera pentru vapori al straturilor exlerioa­ re relativ impermeabile. in acesle locuri putindu-se lorma condens (.) pe suprafata elementului constructiv. Pentru a evita condensul $i urmarile sale neplacute (formarea muce­ gaiului etc. Din aceasta cauza..V Perete masiv cu inveB$ exterior impermeabil la vapon ® Perete masiv cu inveli$ exterior cu slral de aer venilial inveli$ exterior in\leli$ e.!ZJFZZZ2 . Totu$i si un colt exterior normal de cladire-> ® lormeaza 0 punle termica. alita timp cit punlea termica ocupa 0 su­ prafata redusa: nu este Insa cazul fereslrelor cu 0 singur<'\ foaie de geam. 269-270). bazine de Inot in spatii interioare) variatia de presiune a vaporilor trebuie veriticala prin calcule sau metode gralice .pag. Dotan (2200 kg/m J) 10 pohstiren lip 040 4 I ~ ~ . Esential: pe lata exterioara a slralurilor lermoizolante poale aparea pericolul lisurarii tencuielilor simple din cauza acumularii de caldura $i a lipsei unui suport antiderapanl. ventilarea functioneaza prin diferent<"l de niveL(cadere minima de 10% intre punctele de aspiratie $i evacuare). Alcatuirea straturilor se face astfel Incil sa nu se formeze condens: izolare termica suficienta.lata de zonele invecinale. care trebuie considerate ca punti termice (. bariera pentru va­ pori la interior (.12 600 - -­ 200 15 ~ 11'.pag.120 615 j =c //// 25 20 15 ~ o &. CD CD ® 129 . sullarea cu aer cald. invecinarea puntii termice cu zone cu conductivitate termica buna.pag. de aceea este recomandata uti­ (nu si la ba­ lizarea tencuielii de $paclu armata cu fibra de sticla zine de inot in spatii interioare . Esential: contributia termoizolatiei la rezistenta la permea­ bililate termica. stral d (em) de izolaf rellsl snla la permeabllitare lermie:' 1/1< a elemenlulu.04 0.5 slrat as' proxim int TOlal rezi51enta la dltuzie rwd a elemenlului conslrucliv e)(leriorl 0. La spatii cu umidilate ridicala (de ex. in aceste cazuri este de preferat tipul constructiv cu invelis exterior ventilat prinlr-un strat de aer (exceptie: peretii pre­ fabricati).encu. Pe de alta parte. unei supralete interioare incalzite reduse ii corespunde 0 suprafata exterioara mai extinsa care cedeaza caldura.pag. slnleticA) sup0r11enc. as!­ fel incH temperatura superficiala a fetei interioare a puntii termice sca­ de. lrebuie crescut<"l temperatura fetei interioare a puntii term ice. La 0 cadere mica este necesara introducerea unui strat cu permea­ bilitate redusa la vapori/a unei bariere pentru vapori (ordinea straturi­ lor . bariera pentru vapori poate Ii prote­ jata de degradari mecanice printr-un strat de egalizare . la care se adauga laplul ca izolarea datorata slralului de aer proxim este considerabil mai mare la colturi dedI in dmp.02 0.40 + 20 ~3JI"':.par1ea III ® Invesligarea formArii apei prin condens. 96). nu trebuie sa depa$easca 0 anumita valoare ­ pag.60 siral aet proxim m:t.1 10 / / pre~lunea / / " / / ~~=/ / // 1/ I- 11 '" I 100 Flgur:t . dilicil de execulal pentru elemente con­ structive verticale. / // // interior presiunea vaporilor exi~tenta la mterior in condilii de umidilale relaliva de -2 / -100% c­ " > ~ :J ~ / V /'/// fa edanar 80% '­ 60% 40% f.20 tencuiala 1. conslruclrv Aezislenla la diluzie p'd (em) dlnspre exterior spre interior lermica lwd:D xlnner intenor e: . inclusiv a slralului de aer proxim straturilor pina la ba­ riera de vapori. la un acoperi$ placi azoociment tencuiaJ3 (tenc. 127 (?)).or L 1encuial:i f4\ \. opus cazului prezentat anterior la 0.wlalie din libra de Sllcltllj 1ermoizola\ie eKlenor \nler. Hesatura slral de aer lermol.. Aslfel se reduce intr-adevar rezistenta la transfer lermic 1/r'j relativ la puntea termica $i prin aceasta 5i contributia stratului de aer proxim la rezisten\a la permeabilitate termica 11k. 128.pag. TIp constructlv cu invell~ exterior cu strat de aer ventllat . in cawl perelilor cu proteclie lermica minima se lormeaza frecvent condens $i mucegai la colturile cladirii. deoarece. cre$terea cheltuielilor de incalzire prin existenta punlilor termice este neglijabila. Deoarece pe fala interioara a barierei pentru vapori nu se formeaza presiune de vapori de tipul cazanelor cu aburi.047 1. caci in caz contrar ar exista 0 permeabilitate prea mare a vaporilor $i soar for­ ma condens la inveli$ul exterior.

.1 1000 Energle flnala raportata la suprafata . DIN V 4701·10 PROTECTIA TERMICA Regulamentul EnEV il inlocuieste pe cel anterior . Pe linga Izolare sint necesare si masuri conexe . pompa reglata.---lr--------.6 86. amplasarea in intenorul invell$ulul termlc (lit) 1 oS +----.J.0-------. E % 1. ----0----- I. qp [kWh/(m 2a)] I ! iN '~ ctl !'7" : .----lr----.3 89.---.8 1256 300 .-- o t. amplasarea predomi­ nant in zona peretilor exteriori: robine1i cu termostat cu precizie de 2K.:.­ I -.E qET..E [kWh/(m'a)) 40 50 ' 60 70 Rn 90 100 540 64.5 200 2.. nevoia admisibila de caldura pentru clad"i incalzite este redusa cu 25 .6 50 RO 1 935 70 1 1054 Rn I 1172 qO 1 12q 1 150 675 79.-.5 75. 110 100 '" ~ 90 80 70 60 Ventllare: fara Instalatle mecanlca de ventilare. incalzit cu gaz natural/ motorina sau electric: amplasare in Intenorul invelisului ter­ mic (admlsibil doar pina la A = 500 m'): cu productie solara a apei potabile calde: DIN 4108.1 86. .---6----/:r---­ ------0­ loale qh .-_ cazan ..0 '129 124 8 500 625 744 86.§ 1----0----· I~ 100 697 40 I .de exemplu Instalatii term Ice cu tehnici de recuperare a caldurii.. Pe viitor.Noul regulament solicita pentru prima data dovedirea impermeabilita1ii la aer (conform DIN V 4109-7).2 1101 1219 I 1000 ..2 • 101.--.40 oS -.0 I 300 1.::1 0 gj 1.­ If I~ 200 1 26 125 1.23 1.0 76.. Punctele cele mai importante sint: . fara wculare: dlstribuire in intenorul in­ velisulul termic: inmagazinare solara bivalenta: cazan de Joasa temperatura.1 979 1087 I 300 552 66.-1".25 "§ i QJ 70 ~_. .-I:r-.30 %. productie termlca 70/55'C: sistem central: dlstributle onzontala in interiorul invelisului ter­ mic.-----. I 1 1 . -------0--. 654 77.-.--~------l ..-.35 ci..-.---.9 977 1085 I .Valoarea cu influenta principala asupra necesarului admlsibil de energie este raportul intre suprafetele exterioare si spatiul inch is definit de ele.-- I -.­ I -.15 1. ci si din cantitatea efectiva de energie primara care intra In unitatea producatoare de caldura Sl apa calda..22 122 500 I 19 1.energie termlca qET. corpuri de incalwe). ­ 1 -.-0-..24 1. Qj QJ 90 r----. cazan de Joasa temperatura incalzit cu gaz natural/ motorina sau electric: amplasare in interiorul lnvelisului termic (admisibil doar pina la A = 500 m') .5 o ---t:>--------tr-----­ /:r _ 150 2.-". corp incalzire (ci)...1 969 1077 AN [m'] I 1000 -.24 1.~-~~~~~ ---1J'------_0-_ ---. JP 1----0----· ~I------- 1 rr @ 130 90 -0--------0 ()_ Imagine: exemplu instalatl€ ~ .5 500 1..-.-0----.... in conseclnta.22 1.­ -.~ ro §. ~ CD ® Arie ulila incalzila AN' in 1m'] .. incalzire solara a apei polabile lap-solar). .e ----/:r---­ E .­ I ! 1 I .­ -.4 97. _ C' parter 40 50 100 • • 200 • 300 400 500 ® subso' Energl€ flnala raportata la suprafata .--. I 1qEAE [kWh/( m2 aIJ 100 3.5 65..3 76.energie auxillara qEA. 150 54.2 1080 . I 200 547 655 763 87.-".23 300 125 1. coloanele de conducte amplasate la interior.8 87.6 984 1092 500 537 64. 81.20 u . III I' •• 1 I G) Descrierea sistemulul ~ --0--------0---------------­ 90 • ..----'---. .-".•..REGULAMENT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI EnEV 2002 Producerea apei potabile calde: alimentare centralizata la nivel de cladire.1 1150 1269 .Influenta instala1iei termice.2 103.-"---II------"-. · .. inclllzlre: suprafete de incalzire libere (de ex.10 100 200 300 400 500 z 60 L-_ _-'---_ _-'--100 200 300 400 500 @ I Necesar de energie primara qp raportat la suprafata .TJ 70/55' C... -.­ -.30 QJ QJ ~ 80 C . .0 101.19 I 19 I 19 1000 @ Arte utila incalzita AN' In [m 2] ® Arie uliia incalzita AN' in 1m'] 132 .E 1.3 86.I. Valorile-limita pentru protec1ia termica sint inasprite si se solicita noi procedee de probare.~ 1.3 98.9 113.6 ..­ ...19 1 19 1..__ oS 1.--­ I • ® I~ Coeficient costuri-Investltii €p I ..WSVO. asa-numltul raport AN.. care ia in conslderare consumul de energie pentru producerea apei calde.-----..3 91.Productia de caldura este supusa unui nou procedeu de probare. Evolutla hotaritoare a regulamentului EnEV in comparatie cu regulamentul WSVO rezida deci in integrarea tehnicii de incalzire: noul regulament nu inlocu­ leste doar regulamentul de protectie termica ci si pe cel privitor la instala1iile ter­ mice. 200 662 781 90.. valoarea de reglare nu va mal fi derivata doar din consumul de energie care serveste incalziril spa1iilor.­ 1 ..8 75.---' -'----' ~ 1.---..--~------~--__..

.. 2.JWhlm 2 a __.000 _ _VoiLK 050 050 _ _ _----14. 1.~ '" o N o g o '" 60T 11. _I<.20 '-"-HI51L-+126f-~36' ----1...)'dlr.rlmi. Supra!ala Grad global de Iransfer al energiel 9 ~F ~s 0.30 kWh..:?q-~ . pr1n ventllare Hy CoefIc.Plan$8U de eta' lPI.)' a elMirii: An = 0. pt supra1.12 sd ..lzil Va: 535.m 1--­ 20.~. Proiect model BEL Neufert Volum ine.29_ ..rnnArio in lin.o0__~h.ROTECJIAIERMlcA CD ..316 ~/K NV. 9 ..)'.- _ _------'l.5' nso 0.._ __Wirn' K_ H'T admis..12 -:-~~. A' '" ge..-KWhim''a AI ()"n .31.900 --"'11K 154.151 (NV_I W/m' O.lm'K'y" Oh = OT+O -0 kWhl 55970_<L.j2.).0 1.<I.120 -------'JoI1K "'.' I 080 Capecltate speclllcA de stocsr '. HT exist .86 mJ 171 m2 Va: AN = O. ') A­ ~ '0 1507" 000 49~ 7R 1 nn nn nn no 0.<ooni 'rlmi<ibil lov.REGULAMENT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI EnEV 2002 Obiectiv: Cladire izolata proiect model BEL.253 __rT)~_ m:J o 80'V __ WIt<.~ saacces AcumulAr1 de cAlduril solaril ale elemente/or constructive opace "01.o. 131 . a cAldurll Cwtl'k 'V.M..5.±. aWE.52.). j ~pumutAr1 de cAldurA Interne . ~3.2.. -- Ovlo'.E L__._ 0' -­ ~- 15 Wh. ~ .86 m' Aria util.8 3-___ 2.' III . de cAld.-~P On Axis! = AJl1Q. beneficiar Neufert Volum incalzi\ I Aria -'--P.~" .n.Wn'm' 1.l? __ .75 ?O'AN. izolal.000 _ _WiK IAU.0<1 ""..<'onl IRdmllihil ~~re speclflcA de cA/duril prln transmlsls la f-'!Ivs/ul supralelel envelopentel H'T Necesar de energle IInal lc.!21 '.aJdurL_ Energie auxil.1. a HE.I---­ ~41.­ A'g:0~9'~. din lransmlsle liT I rl!ldjrj pjnj) la 3 etaje tolale Suma L A'U'F+H WB --- Volum de 818r V c------' Cladir! eu oeste 3 etaie IOlale Imoermeabilitatea la aer~h ' Ilmoermeabilitatea la aer non < 3 0 h ' Plerd.99 36'~ Plan parter -t-:.btie 050 R 070 nm n 7n 070 ago nan n0il­ 090 . 3 ____ >V... 855Jl0_ _ _W _--.95 _1.-­ -- ?~Z93..6D8 _ _Wi 6.' .Jillill. '" AcumulArl de cAlduril aolaril ale Element constructiv elemenlelor constructive lransparente fo.00 m2 36' 4'O'-t---ip' 2.BDD _ _WI ?.QL 1----_ _ _ _ 2.' . '. anvalopantel 10.fi24 -------'JoIiK 4...:dere : Coeflclent de cllldy~_ _Units te transfer termlc U a tem~ratur" FX 024 n17 ~e 1 1 ----~ - I nMrl 0<1/..5lL 1. no.-51.U ____.80_ _kWh/rTJ.@ 535. 922 1 m' . 701 A '0 Q..364 _ _Wi . HTI 024.K.17 1 _ _WI 0.. .:Ju-..---_. 7 '28 ------5.­ --­ ------'Ulil non non nAn 40 o 1~ 019 019 I-­ II<~ orro< lornne'i< InMrl invecinat cu DOd izolat ~Qpeilijru. -­ - 100 00 no 3.10 . "sn g4 . _ .94­ --.32' Va: 171.Q. de cAld. .32'Va: ulMi a cl~dirii Element construct Iv ~re'R Rderlm l~oro'<ld Denumlre l-supraf8tll m2 147~S n nn a4 7n o <n "?R Factor corectarer.­ .. ... '" 6..4 e---WI 98. o 70'0 34'V o 60'0 34'V 1 n9. tiD conSlructiv u~or Necesar anual de energle absolut calorlc8 snecilie Cae!.80 Grad de abso.. amplorllinvestlllel ep Necesar primer de snergle Q'p _Q..J16 _ _Wi W/K HWB -­ Plerd...ll__.55_ _ _ Fe CiSh9 specific 10Lc-_ tie F. nMrl '0'0'01" 001/"001 .5) _ _ 58..f:~~c_ 1.99 ® Seeliune transversal.­ I---~O i-Lnn._-.72J4_ _ _ _ _ _ 1--_~7.E I 2...nl Supllmenl pentru punlltermlce S"m.' Irent el curenl el.00 5 W/rn' <n IAlh 'K'V.ro' --~~ CD Obleetlv: CI.53 "'" ._ .

. i I { 1 I bloc plln din gresle calcaroasa 16 1:8 . i Denumlrea . cu gO'lurl mlCI sau SI golufl marL lenCUIta pe ambele tete CU 15 mm 114 1. S..8 0.A. 133 @ sau si daca sint asezati complet independent pe toata suprafata . umplute complel cu nlslp tara umplutura de nlSlp i DIN 18152 DIN 14'65 Igolun Iman blocun pline din beton usor blocuri dm B.. 3 Usa dubla cu prag lara lzolare deosebita. Pentru pereti dubli fonoizolanti trebuie utilizate mereu tipuri constructive verificate Camasuieli din tencuiala pe materiale izolante de rigi­ ' ditate normala (de ex.@.5 1'1.pag. a..80 360 ­ 'I 490 485 490 365 I 390 ! 380 I I 31 32 I. de ex. SI belon sponglOS 1. Protectla foniclla sunete aeriene in cazul sunetelor aeriene unda sonora aeriana antreneaza elementul con­ structiv astlel cre$te influenta frecventei-limita asupra izolarii fonice ..ltlmea etaJului.25 111...§ azboclment presal(2000 kg/m 31 Ivulul InormallZld~lfIe i Nr.? <rl ~ 0.§ .0 1.4 1.5 - 375 312.8 240 240 I 240 240 300 300 240 240 365 4 ' 440 445 405 440 440 485 530 485 505 420 460 410 440 400 - 300 i 240 240 I I I --'--=-----' 380 I I 360 360 - ­ - I I T='II : ­ I I ­ I i I ­ ­ ­ ­ - - i I 300 365 365 I 300 240 240 - 430 405 I 450 445 I I 405 I 440 ­ I 300 240 I .0 1. in doua canaturi 4 I 30 dB: 'I 33 34 35 36 Usa dubla grea cu prag $1 Izolare max 30 dB max 40 dB S Fereastra slmpla fara lzolare supllmentara 6 i Fereastra simpla cu Izolare buna 7 '.7 1.355 ! 380 1 1 300 240 - . Curba prescrisa prin DIN 4109 indica valoarea minimA a d"erentei nivelurilor de zgomot pentru a atinge 0 valoare a protectiei fonice la sunete grosimile necesare pen­ aerlene VPFSA = ± 0 dB. pe polistiren normal) reduc considerabil izolarea fonica! dB rezistenia la anlrenare 70 r----.8 1.C.@.5 125 11'.5 1 I I 1.2 1. Frecventa-limita a elementelor constructive ri­ gide grele se situeaza deasupra intervalului de frecvente relevant... Sllnd.PROTECTIA FONICA LA SUNETE AERIENE constructiv este deosebit de proasta. (Din acest motiv.6 0..8 1.2 437. elementele constructive rig ide au frecventa-limita in cadrul intervalului relevant.C.. chiar la un ra­ port redus al suprafetei golului valoarea rezultata a izolarii fonice se situeaza de cele mal multe ori sub media aritmetica a coeficientilor de izolare fonica a peretului si golului..00 300 240 240 " 10 r-.2 1. de aceea peretii despartitori de locuinta.5 125 124 Unilaleadesup~~~~amida plina~.. "_ ~ s~ 601_--'--'-----'-----j ~~ 40 ~ t: ~.5 187.512 I stlcla (2600 kg/m 3 1 11.." .5 1 i 1 11111111512 2.@. I 187.9 . . 133 @. (]) Transmiterea sunetelor aenene Curba prescrisa penlru sunet aenan . cu care intra in contact perpendi­ cular astlel de Invelisuri. Pereli cu fonoizolare insuficienta pot Ii imbunatatiti printr-o camasuiala maleabllA . peretii dubli sint deosebit de buni fonoizolanti daca slnt asezati pe un material lonoizo­ lant usor elastic si sint executati dintr-un material maleabil . I I bloc Cll golurl marl dm gresle calcari 1.4 1.5 - 350 350 350 360 350 350 370 370 187. 118151 leu doua sau i !rei zldite cu golurile dlspuse vertical. 0..--15'-----="'8--"-15 N :. I 240 i I .4 6 110 :Ca.6 0.6 1. i I~elon paras din agregale neporoase.lw~.. . r: I I lo". Densltateal I brula I kgldm J Masa peretelui > 400 kglm~ > 350 Masa perelelul kgim 2 I ! I I' IIITO 115j2012i'j 3 4 ~ Kp m' 0 Kg __+_<_4_0_-i.5 I 400 400 425 425 400 450 475 425 475 405 460 500 375 375 312.~ "" > ~~ o c ~ 14 !I DIN 398 bloc din belon cu zgura 15 i !bloc presat din belon cu zgura i '1.0 1.5 @7..""" E­ CD.25 I 124 ! Nr I crt. tenculle pe ambele fete la 15 mm i USa simpla cu prag fara izolare deosebita max 20 dB I max 4164 I DIN I B.6 1.9 2. 240 I .5 1 I 112.:: i::: 240 240 I 405 485 505 I::: I I ­ I~ ­ ­ I I I I ±0 I__+---'---'--_+---i----j--~. plelfiS I belon compact cu agregate pletns sau spartura I 0.. spMura. atestatele pen­ tru pereti fonoizolanti trebuie elaborate "Iuind In considerare traseele.25 1'2.5 1. 1.5 437.J 1047 14232 IDIN i beton cu agregale din plalra I ponce.-~~-r-_+-------j___j--'--__+_-c__+ ~_+-_+-+__H I I I I .9 20 ~-__+-++-'---_+---I_____j-_v"'F_-I__+--__+-___+-+_+1 m ~ * '0 20 30 40 50 70 '00 1 ® iI greutatea elementulul constructlv raportata la umtatea de suprafata (kglm 2 ) Izolarea tonica la sunete aeriene.. de icaramlda.6 0..2 1.. invelisurile maleabile sint relativ insensibile la punti fonice mici (spre deosebire de invelisun rigide).. Betoane usoare si betoane in peretl fara rostufl ~! piaci de ina.--!_m_'_--j mm kp/m' pj 1 II 1111111'* I 131 IcantraplacaJ (600 kg/m 31 ...-.25 caramida inalta cu golurl vertlcale' (1400 kg/m Cl ) 124 136.s 50 1--:--..--0.flotanti.8 1. Fereastra dubla cu cercevea dubla fara izolare deoseblta 8 I Fereastra dubla cu cercevea dubla cu izolare buna I 1 max 15 dB max 25 dB i max 25 dB 1 I max 30 dB I 37 38 I 39 40 I 41 I I 42 I DIN L. hUlla.5 - I 1 150 i I 380 I ® I I Izolarea tOmca a usilor $i fereslrelor contorm DIN 4109 (]) ne Groslml mtnime pentru pereti simpli cu valoarea protectiel fonice \a sunete aerie­ VPFSA " 0 dB 134 .. valorile prescrise tru pereti Mai mult dedt la izolarea zgomotelor de calcare. se­ cundare uzuale in constructie").4 1. gresle calcar· (1800 kg/m3) 15.4 1..A .-. 2 I 1. In cazul in care peretil si tavanele respective au 0 greutate raportata la unltatea o TransmlSle In diagonala beton greu (2200 kglm 3) 16. 5' belon spong'os 2 i Usa grea cu prag si lzolare buna ...2 ' 1 din blocufl plme. cea a ele­ mentelor subtiri maleabile sub acest interval. r:~ I Icaramlda pllna I clincher penlru conslr.. II ••• 1 I redus de suprafata de peste 250 kglm 2 GrOSlmea elementulul conslrucllv (cm) ~ata de greulal1le raportale la Traseu secundar prin elemente constructive Simple.....2 ! 9 IDIN 106 I bloc CU golurl mlCl din gresle calcar.".5 250 187. mai proasta dedI ar Ii de asteptat in raport cu greutatea peretelui.-I____r--~-___t~+___H I I i 12 i ~ ~ i 11 ! \ 13 7 8 . avind coeficienti de izolare fonica redusi ..el' I .0 1..3\ fete clincher (1900 kg/m 3) 15.c.----.~~:~~~un~lu~~~:)ambele 10.pag..25 1 5. . CIV. 0..5 betan usar' (800 kg/m 3 1 16. a.6 0.512 13!4 151 I 0..5 i I.11111'.--.2 1. Z 30 00 '=---:':15.31 10.8 ~ -<n '§ e~ ~.. trebuie sa cintareasca cel putin 400 kg/m 2 (Ia contact exclusiv cu pereli de peste 250 kglm 2 este suficienta 0 greutate de 350 kg/m 2 ) Usile si ferestrele influenteaza negativ in mod deosebit fonoizolarea sune­ telor aeriene. greutatea raportata \a unitatea de supralata SI grosimea elementului constructiv (dupa Gosele) 16 '7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IblaCur.31 Ipsas(1000Kg/m 3 ) 0.7 1. inlluenta traseelor secunda­ re deranjeaza la izolarea sunetelor aeriene... de aceea intotdeauna trebuie imbunatatita in primul rind izolarea fonica a usii sau ferestrei. Ca trasee secundare functioneaza invelisuri extrem de rigide cu greutate pe unitate de suprafata intre 10 Si 160 kg/m 2 . I lOIN .5 ! I I 250 250 250 250 250 187. in consecinta ofera 0 izo­ lare fonica redusa .

/ -f- i ~ rigidifOS oro. grease.CIIS:l pfln DIN 4109 )' /. 136. la care energia acustic~ se consuma mai intii prin trecerea sunetului din aer in elementut construcliv..10 incepulul audibilitatii 20 losnel usar de Irunze 30 limita inleriaarA a zgamatelor normale inlr-a lacuintA 40 zgomole medii intr·o locuint~..lm.m.5 cm plaeaj usar de conslruc\ie din tala$ fixat in cuie la distantA mare: 2 em tencuial. care produc cre~teri sau scaderi foarte slabe... prin Irinare.-" ~ '''''''"<0 ~. 1 deci-bel .: &00 f­ f­ I­ I­ I--­ lld:tne dm " 300 200 . a).d. sala de masini de scris salA zgomataasA de tabricA claxon la 7 m distanl~.muzica de fanfar~ pentru sunete structurale: calcare . cind sinl in spatii diferite.0 0&0 \1 "1 I­ ~ .0333 kg/cm 2 ). decibeiii sint utiliza\i ca masura lizici'l De obi­ pentru inten5itatea sunelului. 1 decibel. (Spre deosebire de cazul sunelefor structurale.). protec\ia fonica se asigura in principal prin izolnre fonica. La izolare fonica se face deosebirea. ('0 . inlre izolare fonica a sunelelor aeriene (daca sursa de sunel anlreneaz~ mai intii aerul inconjurator) $i izolare fonlca a sunetelor structurale (cind sursa de sunet antreneaza direct un element constructiv). Constructiile U$oare fonoizolante . grosimea stratului $i trecven\:'I.. -. 11. ~"': qoC/06 - 100 90 80 --I--­ V V/ 1000 100 10 1 /' .) Oscilatiile sonore perceptibile de noi se alia in intervalul de frecven1a de la 20 Hz pina la 20000 Hz: 1 Hz (Hertz) . izolarea su­ netelor aeriene ~pag. Deoarece '1'0 Bel. discu(ie cu voce sc. cind sur­ sa de sunet si receptorul se alia in acelasi spatiu ~ pag. nivelul de prateetle tanic~ IAr~ eamasuial~ ..'l la 0 frecventa normal~ de 1.%/ 6.7dB. apoi prin antrenarea masei elementului construcliv $i pe urma prin revenirea in aero Daca elementul constructiv este antrenat direct (sunete structurale)..stiren (pest·ex­ pandat el.134.atinge U$or. Izolarea fonica se poale obline principial prin masa./ V 0./ .. izolarea sunetelor de calcare~pag. plac:' usoar:t din lalas de lenln presar il0faliB 'one a: 500 400 rigid subwe ~~' ""<1.. I I I'-­ I--­ 1OO:JOO 500 700 . Frecventa la care viteza de propagare pentru 0 unda incovoietoare intr-un element constructiv atinge aceeasi valoare de 340 mls esle frecvenla-II· mllll: la aceasta frecventa trecerea sunetului din aer in elementul constrUCliv si invers este deosebil de usoara $i deci capacitatea d~..0. Protec\ia fonica se poale realiza prin absorbtie de sunet../ / / / . masurabile in microbar (lIb). Pentru con· slruC\ii este relevanl intervalul intre 100 si 3200 Hz.. 7 30 20 10 0 :s * "i § o 10 :JO '0 10 70 100 '4' 10-­ 10-ll' 1'.1zuta. Bell.G.. c~m~suil + 2 dB CD 133 . circa 0 miiionime de atmosfera. adica dilerenta dintre nivelul de zgomol initial $i cel dupa izolare. ci elamantale sala osciloazA unole la\~ do alto Ie ( . (Presiunea oscilanta la vorbi­ rea cu voce ridicata . fdb I­ I­ 70 60 f­ lenc.r ~. Exemple penlru sunete aeriene: radio .. 12 Bel (b) (dupA A.~ ~ <.4 § ~ . db mai este inca percepul ca diferen\a de presiune sonora de caire urechea uman. izo' larea fonica proprie este mai redusa prin insa$i nalura fenomenului. 2. l / ~J'(Sl. 1. aceasta 05­ cilind deja ta stimuli de intensitate redusA (frecven\J. Pentru indicarea izol~rii fonice se utilizeaza in cazul sunetelor aeriene dlfe­ renla inlre nlvelurlle de zgomol. pentru care urechea umana esle deosebil de sensibila. de radio la nivel sonar de camer~ in spatH inchise zgomotul unui aspirator sHentios: zgomot stradal normal pe strazi camardale eo 90 100 masini de scris jzolale.PROTECTIA FONICA -m _ _ Speclrul auditiY mediu _ Frecventa medie b IIW/cm) - prag senz. Spatiul interior at unui invelis dublu poate fi umplut cu material fonoabsorbanl penlru a evita relleclarea mullipla ne­ controJata a sunetuJui. strada 50 60 70 liniSlila in cartier de loculi disculie la nivel Sonar normal.5 em fencuiarA. CD.a la sunele aeriene ponlru perela conform mt!suralOfilor teneui!: placal usor de construc\ie 1. 5000 4000 3000 2000 tooo '" ~~ ~ ~~ ".01 : 70~"""" I ~ 60~ 50 40 "5 V 0..'t>. ~ e 10 ~ 30 40 50 20 ~CoajaN de c~ptU$ir9 din talas 100 200 400 eoo 1600 3200 Hz Protec(. sonerij lalefon la 1 m distanta strada cu lralic inlens.@ folosesc pentru fonoizolare Irecerea repetata aer-elemenl constructiv-aer-element constructiv-aer izolare: 0 izo' lare superioara celei preconizate prin masa elementului conslrucliv nu poa­ te aparea decit pentru 0 valoare superioara a~a-numitei frecvente de rezo­ nanIa. vizavi de presiunea atmosferica (." ~~ I ~ i curb:l proC.000 Hz. muzica. raportat la unilatea de supralali'! ~ cei nivelul de zgomot esle indicat in dB (A) respectiv peste 60 dB in dB (B). I'-"­ ~ r-. C'/ ~~C'~ :::.strigMe . o unilate de m~sura care ar corespunde inlrucitva fonului utilizat anterior./ 'O-~ 10 I 10. f 35. presiunea sonora (lIb).6 cm pal.00' 10. accelerarea oscila1iei este mai dificila Si presupune un elort..' . dl. 1.1 de ipsos-nisip CD electuate de pro\.) ® Scara puterii sanare Reprezenlare a undeJor incovoie' toare ale unui perele ra Ireevente normale: perelals nu oscileazA ca Perceptia puterii sonore: urechea percepe in general un sunet ca de douA ori rnai putemic un intrcg (-. Viteza de propagare a oscilatiei longiludinate esto de 340 mis.!! ~ 50 E ~ ... la undil incovoietoare dilera in funclie de material. Frecventa de rezonanta a unei uSi batante este comparabila.b) dnd inlensllatea sonorA a acestuia crasla de zece ori Hz 10000 l'\.OOl 1QIJO Frecvenla I ­ 10. Gtisele... Propagarea sunelului in aer se face sub forma unei oscilatii longitudinale ~ @ in materia Ie solide sub form~ de undi"l incovoie­ toare. element conatruet/V O. mataciclelA 100-130 atelier foarte 2gomatos (Iier~rie s.~ :I' "6. Sunetul se propaga sub forma de osci/atii mecanice $i unde de presiune sonora. care trebuie in consecinla s~ se situeze sub nivetul de 100 Hz... 110_ - ..5 em zidarie 20 '"­ ® Frecvenla·limitA penlru plAci din diverse materiale de constructie ® din betan cu agregate din piatrA pence.zgomote din inslala\ii . Valorile de atins prin izolare fonica sinl prescrise in DIN 4109.impiedicarea tolala a transmisiei fonice nu este posibila.pian (Si sunete aeriene).. in lunc\ie de lipul zgomolului deranjant. ::-..e.. 1 oscilatielsecunda. masura Inten­ sitatii sonare sau nivelul zgamatului (db) si intensitatea sanar~ (~W/cm2) 0. izolare a etemenlufui CD. pen· tru care se indica nlvelul maxim de zgomol care poate r~mine dinlr-un su­ net normal). "­ r= " f­ f­ maleabll ~ Protec1ia fonica cuprinde loate masurile care reduc Iransmisia fonict! de IJ 0 sursa de sunet la receptor .a.1 0. durere 1-'20 .10 10. de rezonan\a): reduce· rea oscilatiei usii se poate.l~ beton cu agregale din palra ponce VI '- '"'~ .. deci prin uti­ lizarea de elemente constructive grele.~ ~1'-. Presiunile sonore se situeaza in speclrul audiliv uman intre pragul de audibilitate si pragul senzaliei de durere ~ Acest inlerval este impar1it in 12 par1i. in­ ventatorul telefonului). 11 300l 400l 700l 10000 Hz CD Interdependenta inlre puterea sonora (Ion).

Cu cit este mai gros un pachet. Nivelul de zgomot maxim admisibil gene rat de instalaliile unei alte locuinte este de 35 db (A). Transmisia tonica in conduete de aer. II •••• 1 I A B A = malenal lonolzol. 5' Q 0.:. razA de'rev 'rb.:.:. amestecarea apei cu aer in armaturi. y / \: .:l=:f:::t:t1 .B 1. 2 Exemplu bazin inot acoperit 40 m2 apa . .:. zi­ duri sau plantatie.26412.a lat6 de BUrsa de sllnet (m) e 200 400 600 800 suprata18 de sbsorb. 500 g/m 2 12 cm gros. pereti $i alte ecranari se poate citi valoarea efectului de pro­ tectie fonica din diagrama pentru lungimi de unda diferite (Iungimea de unda este aproximativ 340 m/frecvenla): din aceasta reiese cit de impor­ lanta este inaljimea indicata prin unghiul (1.:.A l>N 6:SSS5Y.05 = 2.20.50 m: pen­ Iru 500 Hz (Intervalul medlu de freev.:.:.:. Vezi $i: Linii directoare pentru masuri constructive pentru protectia impotri­ va zgomotelor externe 51 DIN 18005 Protectie tonica in construirea ora$elor. b) execulia tonoizolanta a peretelui exterior.:.:.-r--r--r-----". Deoarece sunetul direct scade odata cu indepartarea de sursa de sunet.----.:. precum taluzare. racordarea la reteaua de conducte de incalzire prin intermediul unor com­ pensatori de cauciuc.:. dimensionare suticienta.. c) includerea de paravane de protectie fonica in configuratia fatadei.I King).v!~7 /'h Protectla impotrlva zgomotelor externe Pentru proteclia impotriva zgomotelor externe (zgomot din trafic efc.:. dormitor).4 O.:. Ea reduce doar sunetul reflecta\. iii :!!.:.:. ­ suprafaja tonoabsorbanta echivalenta A trebuie sa fie de 0. armatunle din grupa de atestare I cu nivelul de zgomot al armaturii ~ 20 db (A) pot II montate pe orice perete.6 3. . este redusa in instalatii de venti la­ re ~i climatizare prin a~a-numile amortizoare teletonice: acestea sint for­ mate din pachete tonoabsorbante.le echlvalentA (m 2) o ® Prin ma5uri de fonoabsorbtle se poate reduce nlvelul de zgomol al sunetului reflectat: astfel creste raza de reverberatie.525 50 distan.:.. 0 <--.:.:. cu alit mai joase sint frecventele captate.:. h = 2.5/0. ~... amplasarea armaturilor din grupa de atestare II cu os: 30 db (A) este permisa doar pe peretii interiori ai 10­ CUlntei precum si pe pereti spre spatii de inslalatii straine. 0.:. pentru jumatate din timpul de reverbera(ie ea ar fi de doua ori mai mare.. Penlru taluzuri.(amortlzor de sunete lelefo­ me) Amplasarea componentelor zgomotoase ale sistemelor tehnice ale cladirii (conducte de apa.:.I ! DO I I I I DO I Alcatu\re beton B 25 carton bltumat plaea de pluta carton bltumat beton B 25 12 cm gros.:.:. zgomote de gollre (produse de bolborosirea apei). 1: l:i e "i -E razA de reverb.Y-:'.25 -+--+Cnl.:. printre care circula aerul. clopot fonoizolant penlru arzator. de gaz. substructura tonoizolanta pentru cazan).68lungimea de unda este hi = 2. Pentru un timp de reverberatie de 1.:. raza de reverberatie insasi cre5te. .:.75 sec.5 i 0.:.:. in acelasl trmp scade nivelul de zgomot in afara razel de reverberatle anterloare ® Raza de reverbera~ie si capacItate a de absorbtle a unul 5patiu Capacitatea de absorbtie tonica a unui spatiu este indicata in m2 de supratata echivalenta fonoabsorbanta."'-j---t--j-- --1 ® direct 1l 60 dUpA 2./ exemplu: a = 30'.:.J Fundatle fonoizolata de cazan de 90 em lalime solutie: inlaturarea efectului de culie de rezonanta pentru obiectele res­ pective.:.:. Daca reflectarea sunetului este redusa.ideal pentru bazine private in spatii inchise etc..-. ele­ mente de fixare fonoizolante ~ CD.:.1 m2 pe m3 de volum v (raza de reverberatie ar fi de doar 1.anl pentru sunete structurale. l-ID I DO I ---to I I ~12---90--- DO . zgomote de umplere la impactul apel pe peretele cazii de baie etc. de ex cauclUc B = spallu IIber eventual umplut cu malerlal lonOilolant pemru sunele strUClUrale ~ .= receotor (1) CD 136 .5 mi.4 dB r-.:.:.:. solutie: dimension a­ re si aerisire corecta a conductelor de evacuare.00 m2 f-+-f--f-+7"I"--::01 30 r--:-j--+--'i>""'"-17""+-"-'9 10' A= 1~~ '" 0..03 = 3.:. spatiile de sedere orientate in partea opusa sursei de zgomot. zgomote din conducte apar prin tormarea de turbioane in conducte: solutie: utilizarea arcului in locul cotului. in interiorul razei de reverberatie anterioare nu se modifica nimic. asezarea cazHor de baie pe picioare fonoizolante (in acest caz si racordul perimetral trebuie' re­ zolvat elastic).:. 0. : 70 inalnte 1.00 m 100 m2 pereti 5i pardoseala .2 V: timpul de reverberatie este deci 0. inainte de toate executia to­ noizolanta a terestrelor $i u$ilor exterioare.:. de evacuare a apelor uzate.:. 90'r --'-*---r-l---t-----I '0 o ~ :§: J! 4 E ~ eo 1~~==-l.-Iz-g'-o-m-jot . . /' : : :.. d) protectie fonica prin configurarea abila a terenului.:. la cele din sticla lara ochiuri mobile cu instalatie de ventilare. pe ordonata ecranarea In funetie de unghiul" .:.:. ghene de gunoi. aceasta ar ti suprafata tonoabsorbanta ideala care ar avea 0 aceeasi capacitate de tonoabsorbtie cu spatiul insusi.-_ _~_~_"___' ~ 2 f--. . efeetul de eeranare = 17 dB ® Schi1a a dlmensiunilor Q = sursa de sunet 8 :.V\\1 . as­ censoare) nu este permisa in peretii adiacenti unor spatii de locuit linistite (ca­ mera de zi.:.5 10 20=h/i.1 m pentru un spatiu de 6 xl 0 x 2.68.) ~ 340/500 = 0. De asemenea ea nu are nici o rntluenta asupra sunetului care ajunge direct de la sursa de zgomot la ur­ eche.@: se citesc inaltlmile in metrl 51 Iungl­ mea undelor . racord fonoizolant la introducerea conductei in cosul de tum. 500 gim 2 5 cm gros. /.: I ~\ "C .:. 5i conductele de ventilare trebuie rezemate fonoizolat l Absorbtia fonicll Spre deosebire de izolarea fonica absorbtia tonica nu reduce de obicei lre­ cerea sunelului printr-un element constructiv. imbunatatirea oricarul tip de armaturi se poate face printre altele cu amortizoare tonice.00 m 2 29.material fonoabsorbant B' @ Element de metal-caucluc Canal dotal cu materiale fonoabsor­ bante .: G) Manson fonolzolai f2\ \=. PROTECTIA FONICA Zgomotele din Instalatii apar ca sunet din al1TlMuri: solutia este oferita de armaturi cu emisie tonica redusa cu insemn de atestare.68 = 3..----.) exista urmatoarele posibilitati: a) proiectarea corecta a cladirilor.:.5 sec. in­ cepind de la 0 anumita raza "de reverberatie" in jurul sursei sunetul reflec­ tat este la tel de puternic respectlv mai puternic ~ decit cel direct. Cazanul de incllizire poate ti tonoizolat prin: amplasarea fonoizolata (soClu separat ~ @.: Etectul de protectie tonica pnn obstaeole in spat'u deschls (A. 90' = 24. nivelul sunetului reflect at scade in exterio­ rul razei de reverbera\ie valabile pina atunci.00 m2 60 m2 platon acustic ' 0.

Din coeficien­ tul de imbunatatire CI (dB) reiese cu cit imbunatate~te 0 dal1\.eul este antrenat in mod direct la oscilare prin zgomot de calcare .:.apa f1otanta: strat izolator u~or elastic tara rosturi. 3. ~ 10 mm pardoseara lemn nisip.). in eel mai bun caz cu rosturi decalale.la pereti compac~i Determinarea reducerii izo/Arii dupA Zeller - CD p1aci ceramice perele masa permanent elastICa pardoseata. izolarea la zgomote de caleare poa­ te Ii rezolvata Si printr-un strat de calcare u~or elastic . de ex. asfalt turnat (grosimea indicata in DIN 4109 fila 3).. Forma comuna de protec\ie la zgomote de calcare este :.i .QJ Peretl exterlorl intra cUldlrt Pere\ii care separ1\. plan~eele din grupa de plan~ee I POl intra in grupa de plan:. Jut.0). cl1\. rezolvarea posibila fiind un chit permanent elastic. deoarece inveli~ul format de ~apa este . deoarece inveli~urile sint rig ide. se poate renun\a la masuri suplimentare.valorile trebuie sa lie cu 3 dB mai lavorabile in momentul incheierii execuliei.0) .® ... armala.-'] ® Tencuialcl trasA inaintea sapei pinA la muchia superioara a planseului brut: prescns la pereti porosi ® Tencuiala dupa pozarea sape.ee II prin adaugarea unui plafon suspendat dintr-un material maleabil .i II).:::::::::::. spaliu de lucru. Ilotant1\. el este in consecinta extrem de sen sibil la punti fonice. deasupra 0 ~apa din beton de ciment. Iiolanla pl~cj ceramice lencuiara. muchiile lrebuie sa aib1\..datorita influ­ en\ei imbatrinirii ..::::::::::: [ plan~eu brut o ilQla\ie Pardoseala f10tanla din plac! cera­ mice (Mi) ® Alcaluire pardoseal~ CU hidroizo­ lalia penlru Mi cu spaliu de dU$ polistiren elas!.de ex inlrerupere30 inveli~ului PROTECTIA FONICA LA SUNETE AERIENE ~I STRUCTURALE prin caramizi eXlerior -. Rostul trebuie intotdeauna umplut cu materiaIe de umplutura (placi din ma­ teriale spongioase etc. ceramice sau dale Mod de calcul: 1. din aceasta eauza este admisa pentru arice tip de p/an~eu (grupa de plansee I Si II). CD :::::::::::::::.. Delerminarea rapot1ului inlre supratetele de pereti izolante. unde trebuie considerat 1 > '2' 1 2 2.01. plan~eul de peste sub­ sol trebuie prevazut CU 0 pardoseala f10tanta sau cu un slrat de uzura usor elastic (ca Si in cazul p1anseului intre locuinle)..ost continuu pe toalt! adincimea cladirii dimensiunile minime ale acestora sint de 150 kg 1m 2 (Ia con­ struC\ii de locuin\e cu elaj 200 kglm 2 ). Pentru p!an~ee in cazul carora izolarea la sunete aeriene este deja su­ ficienla (grupele de plan~ee I :. deci ceea ce reprezinta maximul ac­ ceptabil de auzit in spatiul de dedesubt.::::::::::1::::::::::::::::::::. zone de contact oricit de mici reduc izo/area fonica! Perete despartitor dublu cu rosl conlinuu in secliune ® Plan-CD ne'avorabiJ Peretl compu~1 in cazul perelilor compusi (fiind considerat asHel orice perete cu su­ prafete cu izolare fonica diferita.i limp'insa . izolalre ~apa sapa (paOla) sapa de pratec. acoperit cu un strat de protec\ie. ~i la pardo­ seli din placi ceramice . Daca roslul porne~te de la ni­ velul fundatiei.diri ~i care prezinta invelisuri cu greulale sub 350 kglm 2 trebuie izolati printr-un .or elastic izolarea fonica la zgomolele de calcare. Constatarea diferentei intre valorde de lzo(are individuale Iz "" It ~ 1 . Reducerea izolarii R rezullA din intretAierea curbei raportului dlntre perpendiculara diferentei jmra valonle de izolare II - suprafo~9 cu pardoseal<\ Protectls Is zgomote de cAlcare Plan:.@. anhidrit. cu u~a) valoarea globala de izo/are Ig se obtine dupa scaderea reducerii izalarii R din valoarea izolarii lonice celei mai ma. Curba prescnsa de DIN 4109 indica un nivel normat de zgomot de calcare. + 25 @ Transmilerea sunelelor slruclurale Curba prescrjs~ pentru zgomole de calcare Ilolalie sapa finlsaj 10 15 20 25 30 35dB dilerenla inlre yalori1e de rlolare 1. sau un strat de caleare u:. zQura ® Plalon suspendat maleabil OPOSibilitatedeiZOlarelazgomOlede @ pent'u un planseu din lemn c~lcare 135 . In acela:. In cazulln care acesta Incepe doar de la nivelul solului. in cazulln care deasupra lucreaza un "Iropaitor" normal.lie plac.@. constituie in acelasi timp ~i protectie la sunete aeriene. putin rigid.

astfel incH sunt utilizati curent diversi termeni­ inteligibilitatea Irazei. Inteligibilitatea vorbirii Serveste la aprecierea inteligibilitatii cuvintului rostit ~ @. Functjun~VOlum I \ I specific 80 f--f---h. 41-----j."'" i 1.L ~ ~ ~ .c----+---+-++--+--i---I . muz'ca camera ~6 . metoda la care acuratetea este utilizata pentru apreciere. 12 10 . Interpretarea se lace pen­ tru intervalul-5 dB pina la -35 dB (DIN 52216 .. I Func\iunea spaliului ..0' _ 'I . Trebuie luate in considerare inlluente diverse. Metode obiective mai noi utilizeaza semnale de bruiaj modulate (metoda RASTI) $i conduc la rezultate reproductibile cu eforl redus. aprecierea prln loga­ tomi. Iver. lin.. operela) I ! I 4 . I I I.:-:'-2-:'-3~5L--:I-:-0'-' ~2--. o Succeslunea reflexlilor In spatlu 138 . 8000 5 8 I 15000 i i ! sal. 10 8 ..5 .m ! proaatA I!!i I bunt ~~ IntellglbllttBt88 sllabel V. 3.. . se pot recunoaste subiectiv virluri izolate. Impresia spatiului: Perceptia rellexiilor receptate din spatiu in lunctie de timp si di­ rectie. Pentru criteriul ecoului se considera valori dilerite de timp si in­ tensitate pentru vorbire sl muzica. 2.sp. Supralata de absorbtie: Determina timpul de reverberatie prin cantitatea de material ab­ sorbant. . I j muzica simfonica r spati i pe~tru I oratonl $1 muzlca de orga II i 1 .3 . ----~-­ muzica de camera 1.7.. f. Timpul de reverberatie: Durata de timp pentru 0 scadere a nivelului de zgomot cu 60 dB dupa inlaturarea sursei de sunet ~ G). 2.. 0 I--"---i-". Timp de reverberatie: @ Toleranta tlmpilor de reverberatl8 ± 20"}o I Valoarea optima depinde de lunctiune Si volumul spatiului ~ @.ex. bunA j ® Inteligibilrtatea vorblrii ® Tabe! volume specifice V = f (Art) reflexie nefavorabila (eventual ecou) IImttA deranjantA B(t) ! . pentru a nu reduce inteligibilitatea.. ter (Ioga­ tomi).0 f-----+~-c-~­ -! 1.---:--:--:'--~----:'--:'--:-.8 1 '1.. A nlvel de preslune 8 sunetulul deranjant G) Masurarea timpulul de reverberatie timp _ _ ---------:-~ . II I· . ele pot Ii privite de regula mai putin cri­ tic din punct de vedere al ecoului. 3. : i I ! . 2.L--+--t-""" i r- In m 3 i1oc : Volum maxIm : 'In m 3 I I i 'teatru oratoriC . 1.4--+.~~r--__. pI.. Vorbirea solicita lntirzieri mai scurle de pina la 50 ms. colective mai mari de audi­ tori trebuie sa noteze silabe izolate lara sens d. in timp ce rellexii diluze cu intirzieri de pina la cca 80 ms (corespunzator la 27 m dilerenta de distanta acoperita) lata de sunetul direct pro­ moveaza claritatea ~ @..6 ----c-o-nc-e..0 Intervalul timpului de reverberatl8 aptlm I cCriterlul ecoulul = suprafata partiala Timpul de reverberatie se calculeaza din supralata de absorbtie t ® = 0. Pentru masuratori cu logatomi un rezultat > 70% este considerat ca inteligibilitate excelenta a vorbirii.""L---p-L---:--i-'/'L..------+---i--t--t---+--t----l o 8"'::0':-. 1. aduna~e 5000: 3 5 '._-I---.~ Tlmp de re- ! i Vorb"e: ! L- cabaret teatru conferinta I ~ 0. inteligibilitatea silabei.I I " I Muzica: ! . exprimata ca supralata cu absorbtie totala (Iereastra deschisa). 60 I sp. in cazul in care I = 500 Hz aproximarile rewltate prln chestionare ~ @ se pot deriva ca valori optime.--1::0:-'---' Cerinte privind spatiile 1..~---'--+-+-~--+--r.Od8 !ell o expunerea Ie 5 d8 aursa de Bunet ACUSTICA SPATIULUI DIN 52216 ~ llJ Proiectarea acustic-spatiala trebuie sa aiba ca elect crearea conditiilor optime de auditie in spatii pentru reprezentatii oratorice sau muzicale..1 mUZlca de orga i 2. acestea sint denu­ mite ecou ~ @ .8f---~-"-~-""7"''+ ~ 1 6 f--"--'--h--''--. i vorblr8 $1 muzlca : leatru muz.. I ! ! -> -} Timpul de reverberatie depinde in general de Irecventa.2 f-..Masurarea tim­ pului de reverberatie in sali de auditii). liind mal lung la Irecvente joase si mai scurt la cele inalte. Ecou: Daca intr-o curba cu panta unilorma a timpului de reverberatie ~ G)..3-S'---:'-:0'. dintre care cele mai imporlante sin!: proce8 de revarberatle 3Sd8 IS timpul de reverberatie .5 I = as . 2.. 7'.cal I I (opera.+'---f-~---+--'----:-~H-·i---i--+--+---+-+---j o 9 !-"---+""*L.. Deoarece spatiile de auditii muzicale ar trebui sa prezinte un timp de reverberatie mai lung.rellexiile datorate structurii primare si secundare a spatiului.--: 1.. I I I I I I I I i I I I I I I I I 200 ms 300 Pentru muzica reflexiile diluze sint lavorabile sonoritatii. . Dupa stabilirea inteligibilitatii vorbirii.163' V (Iormula lui Sabine) as'S 3..multifunct...0 1.". 14 I I 10000 25000 30000 I 60 80°'0100 I sali concert pI.. Nu este normata. I i b' .. S as = grad de lonoabsorbtie dupa masurarea spatiala a reverberatiei S opera '! 1.

.. l·.....@. Arcurile din olel asigura cea mal buna izolare lonica a sunetelor structurale datorita rigiditatii lor scazute. poate inrautati situatia..y .(D..0.. de ex. trecventa de antrenare trebuie sa nu corespunda trecventei pro­ prii a sistemului fixat elastic.. cu atit efectul este mai benefic.. Pentru cazuri speciale se utilizeaza arcuri pneumatice.... lara sa fie suprasolicitate." 3 cm fibre minerale sau cu capacul putului rezemal pe neopren ... $i retransmisia perceptibilil este de obicei mai puternica la antrenare directa.1 10 20 Electul de izolare este $i in acest caz eel mai bun..@.:::1:::::~: ::::::::::1 :. Apar des fe­ nomene de rezonanla. >:: ~~ ~.. pent~u a asigura 0 incarcare a tuturor elementelor in egala masura . Cazile trebuie a$ezate pe dale flolante $i tara contact cu peretii. Corelarea nepotrivita. lncarcarea pentru maleria Ie izolante dispuse in supra tete trebuie sa fie de obicei > 0. cauciucul masiv $. Prin rezonanla se produc deformari mari. Conductele trebuie fixate conform DIN 4109 de pereli cu dimensi­ uni de suprafele . de ex. Implltlcare 03 0'1\ lzals.41 . Deoarece forlele alternative mecanice sint de obicei mai puternice dedt presiunea alternativa a aerului. 50 10 '\20=1. Ancorarea rigida este insa inevilabila..:: :::: :-:. ·llili! 1111111 Perete user ::: antrenare puternicA Perele greu = antrenare redusa ilil :.."" '~[ fibre minerale pendul metal ConU +3 ~J -20 -10 dupA mantel plclor utile' G!rT ~ . Conductele de apa $i de evacuare a apei uzate trebuie fixate cu mate­ riale elastice $i nu trebuie sa prezinte contact direct cu corpul construil.... Viteza apei joaca un rol subordonal.(2).. in cazul antrenarilor periodice.. : ~=-. cu socluri a$ezate pe dale Ilotante.@ $i rosturi umplute cu . Cu cit materialele de izolare se comprima mai mult fa solicitare..." 250 kg/m 2 .. Protec\ia la sunete structurale trebuie deci sa tinteasci'l spre impie­ dicarea antrenarii directe sau a propagarii sunelelor...I o..' Put de ascensor separal cu !I!I ~ 3 em . Zidirile suplimentare trebuie prevazute cu rost la peretil Dotari de WC suspendate de pereli produc direct antrenari la sune­ te structurale.5 N/mm 2 .. Raport de ecordare VNerr Amplasarea arcurilor in funetie de cenlrul de greutate Electul reazemelor elastlce o _ D~sfQ~. Pompele $i utilajele se a$aza pe socluri izolate la sunetele structu­ rale $i se racordeaza elastic... Pot Ii eventual incluse $i materiale izolatoare la zgomOlUl de calcare din libre minerale sau spuma polistirenica.. me­ canica .. Elementele izo­ late sint lie din neopren. Eventual se pot prevedea straturi elastice... mase pendulante sau rotati­ ve. dimensionate in func\ie de greuta­ lea utilajului.... Aceslea sint generate lie prin sunete aeriene. ere din 01e' Nickel ® A$ezarea ulilaielor pe un sodu cu Insel1ie elastica ® Exemple de elemenle izolate lip arc I I ~ ~~x x ~ I o ~ 0. sint nepotrivite. Mllsurl fmpotrlva propagArlJ sunetelor structurale Pentru instalalii de apa trebuie folosite doar armaturi din grupele de atestare I sau II.::::::::::::.. aces tea conducind pentru intervale inguste de trecvenla la un nivel de retransmisie mai ridical.... ceea ce poate conduce la distrugerea elementelor cu amortizare redusa . ..'·' 'IIIII o Capac de pUI pe neopren ·' II l " .a.@. 137 ..1 f-- ! ® ~ +10 +20 +30 +40 '\ 0 )( I I I ... ® Anlrenarea sunelelor structurale :iil""~':':"""j!i @ :~ !~~: ~::: ~::: ~::: ~: ~::::::::::::::::.. tie prin antrenare direclil. deoarece aceste mate­ riale sint prearigide. Compensatorii sint descarcati de sarcini de intindere deoarece pre­ siunea interna aetioneaza $i in lungul axei conductei . tara a ti suprasolicitate. daca elemente­ Ie sin! solicitate la maxim.@.. in cazul ar­ curilor izolate trebuie avuta in vedere dispunerea in funclie de cen­ trul de greutate.@.~~n t1JI...::::::::::::::::::: PROTECTIA LA VIBRATII SUNETE STRUCTURALE ~ QJ Vibra\iile in corpuri soli de sint numile sunete structurale.1116 flbre mlnel'1lle-­ DP18 IIneOrBprofll1122 p16~1 glpacarton ® Ventrlator rezemal dublu elastic @ oscilant penlru platon Exemplu de element melalic Se obtine un etect de izalare deosebit de puternic prin rezemare dublu elastica . Ascensoarele trebuie conslruite cu puturi separate . cauza se regase$te de obicei in antrenare directi'l prin sunete structurale. Placile din pudreta de cauciuc sint deosebit de potrivite ca materia­ Ie de izolare pentru socluri datorita rezistentei lor sporite la com­ presiune.... Pluta. Daca aceasta cerinta nu este asigurata sint necesare elemente izolate.i :-. I Daca sunetul aerian retransmis are un caracter monoton.------l---.. tie din otel .ncor.. Presiunea apei trebuie mentinuta la un minim posibil.

Grosimea stratului $i rezisten\a la scurgere inlluenteaza variatia spre Irecventele joase ~ (2). unilorme. Rellexiile diluze conduc prin distributia uni­ lorma a sunetului la lormarea unor curbe a timpilor de reverberatie netede. proportia de orilicii.m. Acest dezavantaj poate Ii evitat.d. . volu­ mul 5i lonoizolarea spatiului gol determina Irecventa. grosimea $i umplutura spaliului gol variaza in vederea acordarii line a sistemului . nu este nevoie sa se recurga de obicei decit la corectarea timpului de reverberatie la Irecvente joase. decoratia.@. adica sa disperseze sunetul· pe care il recepteaza ~ @. Calcularea timpului de reverberatie se lace in mod obi$nuit cu lor­ mula lui Sabine CD Pinze pentru conducerea sunetulul aj ® Fragmentarea j~ elemente a supra­ letelor de reflexl€ netavorabile . Structurarea prin pliere a supraletelor necesita unghiuri > 5°. Supraletele curbate pot conduce la crearea unui elect de locar (cu­ pola). Indicatiile timpilor medii de reverberatie se relera de obicei la valoarea de 500 Hz. parapeti. materialele poroase se utilizeaza la absorblia Irecventelor inalte. 250.membranele vibrante absorb Irecvente joase. La lei de elective sint modelari puternice ale supra­ letelor. Dimensiunile su­ praletelor. Pentru a lace timpul de rever­ beratie independent de ocuparea salii cu persoane sint necesare scaune cu $ezut 5i prospect al spatarului cu absorbtie cit mai mare. Valoarea sa se situeaza in­ tre 0 $i > 1..a. Acestea sint delinite de structura lor: . 0 conducere loarte buna a sunetului poate Ii atinsa printr-o conligu­ ralie potrivita a curburii plalonului ~ @. Timpul de reverberatie este calculat pentru Irecventele 1= 125. ­ Absorblia frecventelor Joase prin membrane vlbrante ® I 1111! ~~_ -----'.n~ Absorbtia materialelor poroase ® Formarea de tocare \a supralete curbe ® Conducere tavorabila a sunetului pnn curbura adaptala 140 .@. persoa­ nele. Daca volu­ mul spatiului $i scaunele sint acordate corect. Spatiile semislerice sint deosebit de nelavorabile datorita concentrarii tridimensionale a sunetului. Compensarea in vederea obtinerii timpului de reverberatie dorit se lace prin combinarea de supralete cu insu$iri dilerite. in calcul intra cu valorile lor specilice toate supraletele individuale.000. prin spargerea undelor lonice sau re­ Ilexii delazate ~ @.000 Hz. Rellexii diluze: supraletele de la care soar putea astepta generarea de ecou trebuie sa rellecte diluz.000.2. Deseori timpul de reverberatie atins este determinat exclusiv de ab­ sorbtia persoanelor $1 a scaunelor. 1.' ••• I t=~3'V a) reflexl€ difuz8. suprafetele cu orilicii in lata unor spatii goale absorb de obicei Irecvente medii (rezonator Helmholtz).ACUSTICA SPATIULUI Supraletele absorbante evita concentrarea sunetelor $i adapteaza timpul de reverberatie la valorile dorite.c~~ orl1icll in proport:1e redud orl1lcll in proport:le rldlcaU'l: Illll'OJ Comportamentul rezonatorilor la absorblle !1!1! 12 __ d ~ " > - 0< I~ frIlCY. 138 @ este depasit considerabil. Supralete suplimen­ tare de absorblie pentru Irecvente inalte sint necesare doar cind vo­ lumul specilic ~ pag. amplitudi­ nea $i lorma maximului de absorbtie . pnn schlmbare de material: b) suprafata reflectanta 8) as'S DifuZI€ pnn reflexil defazate difuz iiii ® :~:~· trecY8n~ Gradul de lonoabsorbtie a unui material Us se determina conlorm DIN 52212 in camere de reverberatie. Alternanta potrivita de su­ pralete rellectante $i absorbante actioneaza asupra rellexiei ca 0 supralata puternic structurata ~ @. III . scaunele. ni$e s.4. care vor Ii acoperite de persoanele care $ed. daca centrul cercului se alia la nivelul podiumului ~ @. 500.

®. ® Filarmonica din Berlin: dispunerea in trepte a pachetelor de scaune . CD.V Forma de plan mal pulln lavorablla • . Structura secundarA Supraletele de reflexie pol compensa in mare masura structuri pri­ mare nefavorabile. Prin plierea la unghiuri > 5° poate fi anulat paralelis­ mul ~i poate Ii realizata reflexia difuza.concert 10 m 3 1persoana Volumele prea mici nu permittimpi de reverberatie suficien\i. Plafonul spaliului serve~te la conduce rea sunetului spra spatele sillii ~i trebuie configural in consecin\a .pag. reflectanli geo­ metric ~i plafoane cu reflexie difuza sint cele mai simple modele spatial-acustice. Din motive optice ~i acustice se prefera ridicarea succesiva a rindurilor de scaune $i asigurarea unui sunet direct constant pentru toate locurile -. .[IJ Reflexiile laterale imediate sint apreciate in cazul muzicii in mod subiectiv mai favorabil de cit reflexiila din plafon.. Peretele din spate al spa\iului nu trebuie sa permita reflexii spre podium. in cazul unei configu­ ra!i. penlru a sprijini propaga­ rea directa a sunetului. nestructurate trebuie avi­ tate pentru a impiedica formarea efectului de f1uturare prin reflexia multipla . ~~ . pentru vorbire sau la spalii mici (muzica de camera) esle posibila ~i amplasarea pe pere\ii lungi (Arhiva Beethoven . @ \::V aplecal in spale t3' Penlru muzlca plan. inalte. CD impiedicarea !orm~rji ecoului de lIulurare ® Forma nefavorabila a platonulul Structura prlmarA a spaf1llor Volum: dependent de func\iune . spatii1e mul­ tifunctionale cu podiumuri amplasale variabil ~i pardoseala parteru­ lui orizonlala sint Irecvent problemalice pentru muzica. inalte.@. deoarece reflexiile laterale devin prea slabe .. '. pentru vorbire f'4\ \.!.G). Podiumurile trebuie inal\ate simtitor peste nivelul salii. cu pereti struClurali (reflexii laterale imediate) sint deosebit de potrivite pentru muzica.pag. nivelul ar scadea prea repe­ de in raport cu propagarea . Forma spa\iului: spatiile ingusle. Forma plafonului prin pinze suspend ate . Spa\iile inguste. acestea pUlind fi percepute ca ecou. mic~ de muzicA de camera la Arhiva Beethoven. " ..' ': . Aces! dezavantaj poate Ii compensat prin suprafe\e de rellexie supli­ mentare ("terase viticole") in spatiu.® sau prin plierea puternica a peretilor pentru a asigura conducerea sunetului. nefavorabile a plafonului apar dilerenle mari de intensitate a sunelului prin concentrarea de sunel.in caz contrar. cu pere\i structurali. in apro­ pierea podiumului sint necesare suprafete de reflexie pentru reflexii de inceput imediate ~i balansul orchestrei.@). pere\i divergen\i prin plierea suprale\ei acestora .'. Suprafe\ele paralele.vorbire 4 m3 /persoana . Spa\iile cu pereti divergenti spre zona de spate slnt mai pu\in la­ vorabile.ccesivi1 a scaunelor ca ® Plierea suprafelei peretelui ® Scaderea nivelulul sonor deasupra supralelelor absorbnnle 139 . Bonn f'7" \.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ACUSTICA SPATIULUI ---. chiar la timpi de intirziere foarte mici (asimelrie a perceptiei acustice).J spirati1logarltmica Ridicarea su. de ex. lilarmonicile din Berlin $i Kbln . ® Podium 1a sala Amplasarea podiumului: pe cit posibil pe latura scurta a spa\iului. .. 138 . 140 11).@. datorilil re­ ceptarii unor semnale diferile de catre cele doua urechi ale audi­ torului. de ex.CD sau prin fragmenlare In elemente .(2). Panla curbai ur­ meaza 0 spirala logaritmica.

.0...E OJ> <lJ :s ~ E'= IC'O. tiP banda. invells perete racQ. Prizele de pamint radiale sint prize din benzi separate care pornesc radial din­ tr-un punct sau dintr-o priza de pamint tip banda. Prizele de pamint de suprafata se executa fie sub forma de circuit fie liniar.©. in m r~~~ racord la (conductor sprel /pamlntare : tiP ba~da L"'-"g. In m ~.m.:/ Sara de caplare de pe cosun din aproplerea jgheaburdor se racordeaza la jgheab 2$~ ® Toate suprastructurile metallce SI cO$urile de ventilare se racordeaza Ja instalat!a paratrasnet Pnza de pamint @ ton nearmat in fundatie de be­ 3 @ P"zade pamintinfundalledebe­ ton armat rosl de dilalare cota ma~':" xlma apel ::. lnaltimea rezistentei de pamintare difera in functie de tipul solului Sl de umiditate . zinc sau otel zincat --> 0).5 sau 25 x 4. in m tiP teava adlnc. dlstanta de batale la scin\ele deschlsa = 3 cm La elemente constructive din otel cu Instalatil electnce trebUle un dispo­ zitlv de siguranta de suprasarcina.~ rezistenta la propaga­ re n C "0.d. in m '---­ I I tip banda lung. II • . In m I 40 1200 600 I ~ racord rtip teava acopens racord acopens la '. Prizele de pamint tip bara introduse la peste 6 m adincime se numesc prize de pamint de adincime.:: a:./' punci de 1r1lrerupere pamjnlare • Tipde de pamint I I p.>~/ .i. tevi sau placi metalice neizolate. bare rotunde sau bare cu profil des­ chis batute in pamint. pereti !..uri. lip banda i lung..d la Iconduclor sprel r/oamintare lip teava : adinc. Prizele in forma de bare sint tevi.iJ "-'/.'! leaa-turl invel.. r ! Invells de alumlnlu pentru perete pe post de conductor spre pamintare COS pe coama cu dtspozitlv de captare rama dm ® ~ punClde Inlr~rupere adinc. 12 6 6 . De preferinta se inglobeaza in beto­ nul de fundare --> @-@.. freatlce ..-LJ-L-L~"tY/ ~n~~Crlu~~re pamintare o \..2J . in m 40 20 100 50 67 34 200 100 133 70 67 33 600 300 400 200 200 100 30 15 10 la eXist._ rn '0. .I I conduct spre pamintare Pamintarea se face prin platbande. ____----OT.~TI .. 0. carnwe otel - ~ ~.0 fie otel rotund 0 10 mm. 1:.a.50 ~'. ~! g~ I .. in m I 10 05 mIT'.nvells pere· 4++--'i--++H+Fb>=ete.-_.DIN 18014 PROTECTIA LA TRAsNET Constru~tle cu schelet metalic: scheletul trebUle racordat atit la conducloni de acoperlS cit Sl la conductorll de pamint AcoperlS din tabla si pereti din lemn: acopensullrebule racordat la conductorul de coama si la conductorul spre pamintare conduct spre pamintare .. E - Ii OJ I I lctl:5 E_ 0. din aluminiu.. asezate suficient de adinc in pamint pentru a asigura 0 rezistenta re­ dusa a pamintului la propagare --> @ . lung.' ® Suporturile de acoperlS pentru Ilnll de inalta lenSlune nu se racordeaza direct. Se deosebesc prize de pamint de adinci­ me si de suprafata. ~ / _. Amplasarea prizel de pamint la lun· datie tip cuva @ Rezolvarea treceril peste rostun de difatare prin banda de intlndere la mtenorul constructirlor 142 . In m i tiP leava 13 3 U~-LU. .Q.. inca economic i deja neeconomic Acopens Sl perete din alumlnlu Rezistenta la propagare a prizelor de pamint tip banda Sl tip teava in diverse trpuri de pamint /.. Instalatia de pamintare are rolul de a disipa curentul din trasnet ra­ pid . -------------------- ~::: 1. "0 <lJ OJ 1ti : I ® Partlle pnnclpale ale unei instalatil paratrasnet invelitoare din aluminiu ca dispozi­ bv de captare L I ' ':=--u>. E . daca nu ~ i adinc.. ~ OJ> OJ> OJ> .m ...ii conductorii din cupru sau din cupru zincat.i uniform in pamint.@. Materialul pentru priza de pamlnt este fie platbanda de otel zincat 30 x 3..ro E 0.. Pentru acoperi..:!.@nu sint admi!. 33 pamlntare "'j . Sint adecvati conductorii din aluminiu sau otel zincat."' % --~.s perete perete din alumlnlu mlr: mel alice din conslrUClle f .

se produce 0 cadere de tensiune.: 100..b.) sint pus.a. burlan ~. o @ Acoper.d. stilpilor..~ului._)­ supraslrucluri metallce pamintare auxiliara (punct inlreruperej racordare la metal racord lIexibil scurtClrcuitare B.a. jghea. Masura foarte efectiva de a lega loaIe elemenlele metalice de mari dimensiuni $i inslalatiile la instala\ia paralrasnel se nume$te com­ pensarea polentialului. Nici un punet al acoperisului nu lrebuie sa fie mai departe de 15 m de un dispoziliv de eaplare. de ex.: gaz-apa a contorulUl de traversare acoper1S in~l. lucarnele. 0 inslalatie paratrasnel reprezinta 0 "cutie a lui Faraday" cu precizarea ca deschiderea ochiurilor a fost marita in urma des­ eoperirilor facute.® in cazul in care curentul din trasnel este condus prin rezistenta de pamintare. Oamenii aflati in spatii libere pe 0 raza de 30 km de la locul de Irasni­ re (copaci. Instala\iile de captare sinI bare metalice. G) Acoperi~ .! de paminlare priza de pamint de adincime 0 (2) Instalalie paralrasnel in prezenl uzual~ --CD --0-- gaz-upA numc1r puncl inlrerupere jgheaburi ~i burlane ---if- segment separare scintei arc de inllndere bara de captare • = -1-1-1­ acoperire mO\Jlic~ .000 A x 5 em = 500. Aceslea lrebuie racordale in arice siluatie.m. aerisirile lrebu­ ie luate in considerare in mod deosebit la inslalarea paralrasnelelor.d.a!atje "vi r--L sina de compensare a potent.57185 La latitudinea de 50 de grade se produc circa 60 de trasnete $i 200 pin a la 250 de fulgere pe ora de furtuna. Constructiile de pe acoperi$uri. su­ prafe\e eonducloare de acoperis. corpuri conductoare de acoperis. contor gaz supert acoperis pentru conducle eleClrlce bara captare/calarg steag conducte din metal I I 2. deci in locurile unde se acumuleaza umezeala. provocind prin suprapresiune dislocari explozive ale zidurilor.d. conductor coleclor de paminlare ® Simboluri pentru elemente conslruclive penlru prolectia la trasnel 141 . copacilor $._. conductori si instalalie de pamintare. L __ --J I I : I cisterna de ole! lampa e@ CD- ® Plan ~i vedere ale unei cladiri acoperite cu paie: conductor de coama pe suporli din lemn de 60 cm deasupra coamel: conductor la 40 cm de supralala acoper. priz:' de pamimare pe bara ~i teava pAminlare pa. in principiu. de aceea picioarele trebuie linute lipite.. -+ @. cosurile.m. 5e monteaza suplimentar virturi de captare.m. care incalzese si evapora la impact eon\inutul de apa. inslala\ie paratrasnet eonsta din instalatie de captare. Acesl polential il poarta in momenlullovilu­ rii de lrasnel inlreaga inslalalie paralrasnet $i toate elementele le­ gate metalie eu aeeasta.d. Deteriorarile la constructii seprodue prin dezvollarea de caldura a lrasnelelor. In cazul acoperisurilor de paie trebuie amplasate benzi melalice '!a 60 cm deasupra coamei pe suporturi din lemn. conductori de acoperis.rv- -- paraz~pad:' racord fa conducla..mintare de supratensiune beton armat cu racord muchie r-­ I II I I I t I a cradirii ~ W o cantor apa.nlr-o ap~ ® Acoperis inclinalie mica. Instalalia paratrasnet are rolul de a fixa lovitura prin configura!ii de cap­ tare si de a asigura localizarea c1adirii in inleriorul unei zone prolejate.J.. pen­ tru a fixa lovilura lrasnelului.s in doua ape @ Acoperi~ in palru ape cu coama ® Acoperi~ in palru ape ® Acoperi~ in ~eduri conductor de acoperis conductor de paminl priz~ de pamin! la nivelul fundaliei punct de intrerupere l' @[] ~ anlena ascensor cos -00- -g­ -t 0- 0 0 _.a... zidarie $.000 V. pentru a se pre­ veni pericolul de incendiu prin efectul de improscare..! <IJ) constructie de otel -B­ '----t----''--''='lt---.PROTECTIA LA TRAsNET DIN 48801. in pericol prin lensiunea po­ tenliala la pasire.

Olerta de forme de antene este foarte diversitlcata.··:C:·'.~:~:Slral aer cald dupa J. 0 parte trec in troposfera si sint reflectate.•. VHF stilp din teava Fill (K8)) conductor! de la VHF anlene. Pentru acopensuri plate. 1 mcx=6 m 0 I 2..7 29. o L ­ I .•• . ~! Orin ~.5 34.!..5 . UHF scurte si ultra­ scurte $1 canale TV F 5 (K56)) 10 sina de pamintare 11 culle veriflcare innadire cablu 12 trasee ramificatii sina de pamfntare _ _-'-i't:-_pentru conductoril prlnclpale cablu coaxial 75·Q 13 doze dlstributie pentru ramificarea traseelor pnnclpale 14 prize antena pentru radio si TV {~=::::::E:::~====lt.. scurte Si ultrascurte pentru mai multe spectre de unde TV.:~'.·. . receplla unel reflex II receptle dlrecla Ilpsa receplle con de umbra dlstanta. I IIQera L (m) i~R80MR110 I \kpm) 41.u TV 17 pamintare 11 12 scurtcircuitare a unei conducts din matenal plastic sau a unei intreruperi temporare Cu 10mm2 $ ~ ~~~ ~ ~ 13 $ 16 $ 15 13 r~l "'~ ~MK ~ ® Schema mstaiatle antena comunitara ® Schema instalatie de protectre la trasnet (Siemens) 144 . Copacii inal!i.~.75 ! 3..•.7 134 I 9.a.~ .4 I @. Antenele pentru spectrul UHF amplasate sub inve· lito are au receptie red usa. trebule executale durabil.. Recepfia buna presupune orienta­ rea spre emitatorul praxim. scurte $1 ultrascurte suport antena pentru 2 antene UHF strapungere pentru Inst antena (de ex..i....) extenor! 31 ramiflcatiilor 15 cablu coneetare 10 17 o I~ pentru radio 16 cablu conectare pent. Pozitionarea cea mai buna a unei antene este cu vizibililate directa spre emitator.. mediI. 142.eCePlle .i.""'-. antena (de ex. 0 antena ar trebui sa serveasca pentru re­ ceptarea undelor lungi.:V Momentu! din vint MR la un stllp din teava de 50 mm :' 1 antena dlreCllonala pentru unde lungi..d ~ ® +@ aceasta masura avlnd consecinte Si asupra pamintari­ @ Amplasarea corecla a pamintarii instalaliei para­ lor. stuf sau materiale de acopeme usor combusti­ bile in aceste cazuri se prevad st1lpi de antene sau antene de fereastra. •• .25 . asHel receptia TV G) Propagarea undelor electromagnel1ce corespunde legilor optlcil - -- este posibila si acolo unde emitatorul nu ajunge. pe linga punctul de transfer (ra· cord individual) si un spatlu pentru amplificator cu racord la releaua de ener­ gie electrica.'-'.6 f4\ \. Henjes --> IlJ ANTENE Antenele pentru receptie radio si TV atecteaza Imaginea urbana.i. Plerderea ace asia tata de antenele exterioare scade la Jumatate pentru spectrul VHF. in cazul conectarii prin cablu (cablare de banda larga) se reo nunta la antene. ' Randamentul antenelor este puternic influentat de medlul Inconjurator ~ G). 3. chlar sub linii de inalta tensiune.7 24.25 I ~ lu min='/6 l 384 33. in special co· pacii lntotdeauna verzi. 1 L. 4."~·""·'=7""'-·""·''''· •.75 m.':·~'':···'-:''. Antenele co­ ~ ----.3 I 21.·~·''-::~.9 20.0 ~2.6 16. Trebuie urmate regulile de baza ~ tare a instalaliei paratrasnet este importanta ~ @._. 30 .. antene loarte apropiate pe un aco· pens se deranjeaza reciproc din punct de vedere al randamentului. 4 antena (de ex.. asa-numita polarizare pe acesta. Pentru racordarea la conducte de apa trebule realizata scurtclrcuitarea contoarelor de apa ~ trasnet trebuie supravegheata pe santier ~ pag.. medii.1 I '51 Fixarea de cosun de fum in uz este defavorabila datorita pericolului de cora­ zlune. Pentru instalare pe st1lpi trebule prezentat atestatul static conform VDE 0855 partea 1 ~ ~ ~%T: A. fixarea de un perete exterior serveste mai blne scopulul. cele cu lungime de unda de ordinul metri· lor 0 fac partial. " '.": _:: -. care ® Propagarea undelor radio f3\ \:::J De eVltal noril debrulaj pnn selectla locallzarJl depa$esc virlul antenei pot deranja pe directia spre emitator. curbare .'''~''' .. puternlc prateJate impotriva ruginel. cablu F II (K10)) coaxial 75-~~ UHF 9 amplificator pentru F IV (K35)) unde lungi.6 I 18. Undele scurte nu urmaresc curbura pamintului. 0. medii.e amphflcala prln retractil almas­ fence ~ @ cu amplasare de ampliticatoare impotriva scaderii de tensiune din retea s. antena (de ex. la zidarie de . OlreClle polanzare Ind:::ala . •.~..ece munltare pot fi utile in acest sens.m...i.". De regula se considera intraducerea st1lpului in sistemul struc· 0 415 57iJi 530 464 tural al acoperisului pe inallime de fixare de '" 1 m. .0 3..m-­ '-. A'. Antenele de camera sint de c1teva ori mai slabe lantene auxiliare).­ .5 I 2. in subsol trebuie prevazut. Nu se amplaseaza an­ tene pe acoperisuri din paie. Necesarul de spatii respectiv amplasarea in casa a aparatelor suplimentare de pamin· @.1 40.de r~cepI'. in plus..~.==~ . Trebuie avuta in vedere praiectarea de antene comunitare inca din faza de constructie r.8 28. 2:75 2.'f. I' ! Lung Moment din vintl i• ! L0 ~.. :~. E ! I .4 25.

.... Qaz I I C I I I I conducta cislerna prolejata calodie I Cladirea de prolejal in sine este definita ca zona de protectie la trasnet 1..l lr.. _ .. + j ..min\3rO ponlf\. I (.. metoda unghiului de protec\ie ~i metoda ochiurilor .... 10mx10m 15mx15m 10m 15 m 20".. ..l~ eUlOnlulul drn Ir.relea lehn."'i~rlo'l condUClor !iplU p!Jminlato p(lnlru ["15111)( r1 COmponS<lre :l pol()[lt.. in situalia in care alcatuirea (ecranarea elementelor constructive ex­ terioare) trebuie sa satisfaca anumite cerinte. ..lor .. '\ nivelur lunda\iei priz~ de pa.. -r ~ . prol8c1le a H{") 80 70 60 50 40 30 20 10 ~ ~~ .A I 98% 95% 20m 30 m 45 m 60m Sm.e ia Ir~snel 143 .. 25 m -@ II III IV 90% 80% 20mx20m 20 30 40 50 60h(m) 10 Unghiul de prolectie in lunclie de clasa de protectie $i de inaltimea deasupra zo· nei de proteja! ® Clasa de proteclie la tr~snel \ 0 .::~ " ... l~i ... S"._~i--r--C::).. Domina cimpul neizolat de descarcare elec­ trica din trasnet.snet Unghl d. domina cimpul neizo­ lat de descarcare electrica din trasnet..:' I I I cablu telecom.. 11­ --. De exemplu unitatea centrala de calcul ca zona de protectie 2 Si echipamenle electronice izolale ca . numile Si LPZ (Lightning Protection Zone).110 m.'Cllol l... I r I I I I "... ZPT 1 '" zona de protectie la IrAsnel cablu in~lta len.. I "-.\<.. Limilele spre zona de proteclie 0 sinl date de regula prin acoperisul..: Zona de prolectie 0..'1srHH P) 200 kA 150 kA 100 k. scinlei conductor paralrasnel penlru reteaua IT $i re\eaua lehnica energel1cl PROTECTIA LA TRAsNET in principiu.un~::~::~ V sina compensarer-tl ~ SEP Zona de protect1e 0..ufJlor [wi ""­ . conducta apa YJ I znr I I I Zona de protect1e 1: . obiectele de protejat se inscriu in zone dilerite de pro­ tectie. conduclor spre pa. . /---~ ana do prO\l)Cl'O la tr..snol 0" .... Astfel de zone din exteriorul complexului construcliv sint definite ca zona de proteclie la lrasnet (ZPT) 0•.n1ului ~ simullan loe.: a.:lO=n..segment separare l (olea IT (Iohnica Inlormaliei) l?r~l£c.lran\~ u • unghi de prolec\ie ..t t t unghi de proleclie ... .... ~ . _ ._.I I + zona de proteetie la (rasnet 08 r~l" slprPI \r.. se afla in exleriorul unei constructii de protejat...1 f .:::ade p(oleC\'e la I!~snet \ ~.11ulu i P(lrl!"J p rOh.. in acest spa\iu sint posibile loviturile de lrasnet. .. I I I iiliI1E [7)lli 71 I I I I Zona de protectle 08 : Datorita dispozitivelor de captare pe complexele constructive de pro­ tejal se formeaza zone in care loviturile de trasnet sint excluse con­ form clasei de proteclie....." II " . .. dal... ...I I I III Dlsl~nte tlplce UnQhl do inlre condue..-energ.111 ~ ---­ ---­ .r~.j ". ...­ energelica. S • dislan\a de sig\. ele~.J compensate a poten\lalulul din \rasnel \ ~ 1 .."l.nlJluIUl 20 m _ 'Ientilare l --+-1.. 1 Metode pentru amplasarea dispozitivelor de captare: metoda slerei lra....~.... -<D­ IH~~_~.l...li~ ~o_8~~':. . .. conductor .~. ~ ® ...11.1] :l ValO. .:.!:ona de protectie 3.g " a.pralecllo Ion 1.--[].l suprnSiHClI\t'l @ Acoperi~uri proteiate prin catarg de captare ® imp~T1irea unei cladiri in zone de prolecl."" .0--4.':....onducU'. armMuriotel priza de pamlnt de lundalie lnstala\le de pflmintaro ill 1 eornpon~nro n poh 1 1l11...< ~ '---. .s~rEj~~ .snetului.~ Q) Principiul compensarii potenlialului din tra.. "'" . clasa de prOISqia Cis do prOle<: Eficionta lie la Ir~S/1el [PJ IE] Rilla stsrei IrAsnelului [rJ OeSChiderea och... .... ... peretii exteriori Si podeaua subsolului cladirii de protejat.derea ochturjlot " . reted lehn..... ..mlnlla conducta canalizare Zona de protect1e 2 '1$1 peste: Poate fi util sau indicat sa se stabileasca in interiorul zonei de prolectie 1 Si alte zone de protectie la trasnet. desch.

60 "'./"--1....~ 750 cdlklm ..L':'::':=---''--'_ ilum dlrect-lndlrec:l..:il::u:::m::ln::a::-t-::tl=-p-::ra::s::-te:::r~----.--_~~ _r--. cu in­ cand .. Spot I ~ c) e>i ~g Downlight ILUMINAT ~ ~ I Idreptunghlular Upllght i patrat sursa de ilum de uz general 60 . / 009 ! . 60: Corp tip raster cu ogllnda... .'. )'" -~ ~~ ~_____ 750 Cdlkll1' :~ r----:-.mel acri\\c Corp cu Ilumma! direct-Indirect D=llght -'/ fluter de I p?!\le .~~------I-------i' ---':=1:::::---1:1c::-o::r~p-.1 I M"".al pnn: .. bO(lca ! su rsa tip reflector 60 300 W () sursa cu haloaen cu Incandescent~ 75 250 W sursa cu halog. \ 200 m'lh la40dB (AI C> A I • Downllght decorahv deschlderea asortata pan.-.'" "!' I I ~....58 W sursa compacta cu matenal fluorescent 7-55W sursa cu vapor I de mereur 50 .60°" "". "..30'1 1sursa p-. . ~ .. suspendaIL. 3~ 30' ?ursa cu desc5rC<:HI~. ~OCdlklm~ 30'--f----+----V30' 'V Corp Ilummat dlrect-mdlrect = Downllght Fluter de perete Corp tiP raster cu ogllnda. y c ~~.~_J Spol parabolic Downllght apliCa! pI..:' \...}f ~ I ~l= Downilght patra! reflector 300x300 mm Corpun de ilumlnat SI dlstnbutla lummil 146 .250 W '-- _ c ~ c--r--r-:>""'. ll ~ Downllght evacuare Sl admlsle aer U 160 m3 :h la 35dB (A) c."" !~ ~ -Fluter ~.".e'e'". "/ 30" o --=-=! /~ iii~~" ~ Corp cu ilumlnat Indirect ~_ e !Q I I I Corp iluminat secundar =. ./ Downllgh!­ spot directional L30o~30j i : o ~ C> r I Downlight evacuare aer 160 m'lh la 35 dB (AI 200 m 3/h la 40 dB (AI ~ =) " tJ ill . Corp suspendat ~ ~ . .Y «.. '3i~-· .~----------------'I--c:c~-------~"""..( / (. '"~"~~:q --' = " I 60 . \ \ .250 W"---5ursa cu vapor! metal­ halogen 35 .. .msertle metallca _ sticla fumurle lenliia in trepte .J :J :J :J ---j _ sursa cu halogen de voltaJ mic 20 -100 W sursa tiP reflector cu halogen de voltaj mlC 20 ...:W-'---_ _~-su rsa CU :J vapor! de sodlu _ _ _5_0_. '" Corp tiP raster cu oglrnda Ingropat." . \ .---." _ . 4 = ~ ~:.. dublu soelu 100 ... ingropat 2-surse = A / // ~ 160 c::::==~ 0 / .---r--r­ :J CD CoreJarea tlpulU! de sursa de lIummal cu tipul de corp de Ilumlnal . ~~-T~ ...'..OO ~f' Corp t~ raster cu ogllnda.100 W :J '=i :J CJ sursa CU material fluo­ rescent 18 ..500 W _ _---. apllcat '~.-1 L..400_.200 W sursa tIp reflector para-. m gaze lEr • 1..

pI.400 sursa de II. surs~ jlum. P (W): 75 . cu indicarea puler. QJ . ingropatiaplicaV suspendat. Elicacilate luminoasa rl­ d/cala Si durala de viata relaliv mare inlre 5000 si 15000 de ore Culoarca tuminii in functle de tipul sursei de iluminat alb-catd.-------.. tip ba:lda. Valori tipice : Radialie globala (cer senin) max. cu vap. insusiri lipl­ ce ale corpuri!or de iluminat cu incandescenta: culoare a lurninii alb-cald. luminoDsa. Canlitate de radiaUe Iradiere Oensi!. asHel eleetul luminii este brlliant indeosebl la surse de iluminal cu incan­ descenlii cu halogeni.. de surse ilumlnal $i a puterii Corp Ilum. gonoral Sirnbolurl penlru corpuri de Ilumlnal in pJanuri de arhitectura conform DIN 40717 MlIrlmllumlnotehnlce Puterea radia(iei apreciala de ochi este definlla ca flux luminos O.. general 2 x Co~p Hum. indeosebi in spoturi..250 sursa de il. me­ die sau lala. tip reflector cu vapori de mercur P(W): 250 sursa de il..Ium.. cu Indj~..pag. 100000 Ix Radialie globala (cer acoper/t) max. cu vap. Casuta pO$lala.::V Corp . (D. 146@. palral t. alb-lumina diurna. Densitatea luminoasa a corpurilor de iluminat esle relativ mare $i produce efectul de orbire.. met.-halo. HME Sum de lIumlnal cu material fluorescent T P(W).~ M:l:rime a radiatiei fizice Marime !uminotehnic~ ~i notaile Unitate luminotehnica. De aici rezulta cerinta pentru corpuri de iluminal ecranale in spatii inlerioare. po­ sibi.ILUMINAT -.2 Ix Densitatea luminoasa l consli\uie 0 masura pentru luminozitalea percepula. redare loane bun a a culanlor. gen. re­ prezentala in general prin diagrama dislribuliei Intensilatii luminoase (DOll) . aur'" de lIumlnal cu vapor! de halogen-metal '3) Clasiflcarea surselor de iluminat Surse de lIum.400 sursa de II. Berlin ERCO leuchlen GmbH.U~P(.. 20000 Ix Vedere optima 2000 Ix Minimulla locul de lucru 200 Ix !Iuminal de orientare 20 Ix lIuminat stradal 10 Ix lIuminat prin luna 0. dimensiuni reduse ale sursei de iluminat: aceasla conduce la forme mici de corpuri de iluminat si caracterisllci loane bune pen­ tru a obtine fascicule. Burggrafenstral3e 6. ingropalJapl. cu vapori de mercur .. functionare lara pilpiire. X' 60 W de dum. met. melal-halogen P (W): 70 .:ndill. cu vap. Q I Expunere ~i m:.120 sursa tip linie ~ OR-CB OR-111 P(W): 20 -75 reflect. GR-48 P(W): 20 sursa tip reflector HIE 0 W TC-SB A TIIT P(W) 7 . rolundJcilindric Fluter de perete. pI. ph).Sistem ifumin81 cu corpuri Gorp dum. ~i prescur1are (1m) (cd) Ilx) Flux de radla\le -~-~--------' Flux luminos lnlensit. de surse .cati cJn:plunghiular CD Simboluri gonerale pentru corpuri de i!uminal in planuri de arhi:ectura 1:3" \.~~jf~. surs<'i Uuores. alb-neutru.. durala de vial:'! x10 Tabel surse de ilumlnat 145 . Sursele de i1uminal transforma pulerea eleclrica (W) in putrrc lurnlllo~o. Iluminare .i iuminoase vezi sus . $i a puteru Corp iluminal cu comulator Cor~rj ilumlnat de siguranta cu functlonare permanentNprelungit1 Corpuri iluminat de siguran\<'i CU o cg )( ~i:f.\rimi luminotehnice X X -- H CD MArimi ale radia\iei fizice ==!l==iF Sina de curen( cu retlecloare ~ J~~~~i'urninal!SiSfem tuburi iJuminal inserate Corp i\uminat..200 sursa de ilum. simetrica sau asimetrica. 2 x 5SW t=:t:=l 36W C====::J1 Corp ilum.. Densilate luminoasa mare a corpurilor de iluminal.'\ (Im/W). 2JW Comparatie: Economle de curen! de pina la 60%. tip refleclor cu vap. 0 masura a randamenlului este efic:lcit:llea lurnino:\s.7 W -11W --20W . cu vap.lilale de reglare a oblurarii nelimilatil. Fluxullumlnos care cade pe 0 unila­ te de suprafatii este iluminarea E. Alte insu~iri: elicacllate lumlno­ asa (Im/W) redusa..-. DIN 5035 linit direcloare pentru posturi de lucru "lIuminat artificial" ASR 713 1979 Informalii: Sucursala LiTG. Intensitatea luminoasa a unui corp de iluminell conside­ rata pe toate directille de emisie indica distribulla mtensitatii lurninoase.-halo. DOll descrie radialia unui corp de i1uminat ca ingusta.. . durata de viatii a sursei de iluminat .250 sursa de il. cu desc<'ircc"lri In gaze. P (W): 35 -100 sursa de II. de uz general Surse de lIum.. luminoas~ (cd/m') (1m' h) (Ix' h) I Cantitate de lumina. Surse de /luminal cu descArc(lrl in gaze .. cu vapori de sodiu T ~~ P(W): 7 9 11 c:U=3 TC-D P(W):60-150 sursa tip reflector P(W): 10 2G 13 18 P(W): 18 24 36 PAR 38 (OR 122) ~ HIT-DE ~=I TC-L A A U U P(W): 25 -100 sursa cu nuan\a soft P(W):25-100 sursa cu krypton P(W): 15-60 sursii tip luminare Surse cu halogen..250 sursa fip reflector parabolica HMR OT-DE PAR 56 P(W): 300 sursa tip reflector QT R Q HIR ~ ~ ® P (W): 80 -125 sursa de il..nlre 1000 ~i 3000 de ore. dupa caz.250 OT ~ ~ ~ ~ 6­ 6 "" '" P(W):60-120 sursa tip reflector P(W): 200-500 P(W): 300 500 750 1000 P (W): 75 .--==-w ==. Fluxullu­ mines em is intr-o direc\ie delinita $i "milat de un unghi spat.SW~ 7SWQ-ISW$ 40W -. P (W): 50 . Surse de lJumlnat Pentru iluminatul spatiilor interioare se utilizeaza surse de ilumiral cu in· candescenta $1 surse de iluminat cu descarcari in gaze --. Functionare fara pilpiire doar la utillwrea cu slabiliza· lor electronic (SE).de inaltA preslune P (W): 50 . Densitalea lumlnoasa pentru suprafata Spa\lului reiese din iluminarea E $i gradul de reflexie (l = E . Redarea culorilor ponderalii pina la loarte buna. cu starter. cu Incandescenlil A PAR 38 0 6 8 P (W): 60 .-halo. P IW): 35 -150 sursa de il.area nr. met.cu indicarea nr.c~~r comutare de urQent~ o ® Corp ilum.. ludenscheid Iintensitate de iradiere E L Oensitate de radlatie --_. cu halogenl cu In­ candescentA P (W): 75 . meL·halo.. spot dIrectional rotund/cilindric o 0 0 0 %. de vollal mlc OT ~ L P(W):20-100 HIT A A 0 r. inSU$ifi tipice ale surselor de iluminat cu descarcari in gaze: in principlu funqionare eu slabilizalar $i.\0 11 55 15 20 Slarter incorporat P (W): 35 . 18 36 58 SursA de lIumlnat compoctil cu maier!allluorescenl surse de lIumlnal cu Incandescent/i aurae de llumlnal cu desUrClrlln gaze surS! de lIumlnal cu mate­ rial fiuorescenl Bursa de lIumln~t cu .'\ (1m).. cu lumina rece ~ P(W):35-100 sursa tip reflector 6 HST HSE 60W ® 0 10<!W 12QW 2SWQ.ell eSle inlensi­ talea luminoasa I. vezi sus in config. ingropaVaplicaU suspendat. poslbiliiate do regla­ re a oblurani limilata.­ I Lumen -- Intensitale de rad/atle Candela Lux -- Iluminat artificial.

:........ Spoturi pe .:.:.. Unghi de emisie preferat: 10' (...........:...:... ... in baza impresiei lumlnoase a spatlului si a consumului de energie pe care 11 reprezinta (70% direct.:... chiar la nivel de iluminare scazut.:.........: . Fara contributie la iluminalul spaliului..:.-:......:.. expozilie...inA de curent ~ GJ ..:.....:... un ilummat direct-indirect. sint utilizabile doar pentru ilumlnatul perelelul...... in conditiile unei inallim! suficiente a spaliului (? 3 m).:...:.:...... Este necesara corelarea atenla a iluminarii cu arhiteclura plalonului.......:.............:...:.:........ I ® Spot directional ® lIummat mdlrect ®' ...:-:..:............ Downlight-spot directional ~ (] .....:....:. Corp de lIuminat de perete ~ Utilizal predominant penlru iluminat de­ corativ al peretelui...:::... Fluter de perete pe ..:.:.... :.. Consumul de energie esle de pina la lrei ori mai mare fata de iluminalul direct.. [Tl.......:......:..:...:...............:......:... Pentru iluminatul pe suprafete mar...:....5pOI")..... .. de ex....~ :....:..... Prolectia la efeclul de orbire se realizeaza prin rastere $i clape de ecranare........:.........:...:..:..:...:. iluminat direct .....:........:........:.:. :. :.............-..:......:....:....:.:.:...:.... :...:............:.......:..."....:.:....:. :...:.:.......InA de curent ~ @...:........:. 5chlmbare a conulu......:... Prefera! penlru Iluminalul general al spatiilor de lucru...... Conceptia ilumina\ului este caractenzata de im· presia luminoasa a spatiului..: .. prin filtre de culoare si prisme..... Utilizare in zona peretilor pentru iluminat uniform al peretilor. Refleclorul care concenlreaza fascicule relativ ingusle poate baleia cu pina la 40" $1 poate fi rotil cu 360'.:. Pentru a satisface nivelurile de iluminare prescrise esle necesara 0 putere eleclnca redusa.. vinzare) precum si prin liltre de culoare.....:....:.:...........:..:..:.....'...:."=..:.@ .:.............:......... :... in functie de distanlele alese inlre corpuri· Ie de iluminat se atlng ilumlnari de pina la 500 Ix....:...... 5e poate realiza un iluminat diferenliat spatial la 0 pozitionare regulala a corpurilor pe suprafata plafonului.. de platon......:.:..........: .....Flood")...... Utilizare de surse cu halogen cu incandes· centa sau surse cu maleriale fluorescenle: poslbil si surse cu descarcari in gaze de inalta presiune...:....................:...:..:. Fluter de perete cu componenta spatial pe Sin de curent a a @ Fluter de perete .. Utillzare predominanta a surselor cu maleriale fluorescenle..:.:....:.....:..:...:.:.. :...:...:......:. 5e pot atln· ge niveluri de iluminare verticala de 50 Ix....:..... lIuminat indirect ~ (] ..:. simetrlc ~i) ~ ~ .:....:. simetric~CD..:.: ...:.....:......... :..:.."..... ~J.:.:.......:. :....:.. de intilnlre... 150 Ix si 300 Ix ca valori tipice ceo rute in spatii de expozltie: do\are preferata cu surse cu Incandescenla sl sur· se cu materiale fluorescenle........:.. :......... Premisa consla In inaltimea suficlenla a spaliului..:..:.....:::: ® Fluter de perete.........:...:... de podea ~ ( ] ....".: ...:.. /' 70' -90' /.. Unghiul de ecranare al corpului de iluminat pentru spatii de lucru si de intilnire este de 30'.:.. 30% indirecl) esle prefera\.......:..:.:. :.........:....:.:............: lIummat direct....:..:...:..:....: :...:.:..:..:. Utilizare de surse cu halogen cu incandescenta $1 surse cu materiale fluorescente...... Fluter de perete ingropat in platon ~ @ .... de lumina la spoturi prin Ientile (Ientila sculpturi $i lentila Fresnell): schimbare a spectrului pnn lillre de protectie UV $i IR (zona muzeu..... La ilu· minalul postului de lucru trebuie urmarila limttarea densilajii luminoase din corpuri de plafon la 400 cd/m 2 .... utilizal in mod deosebit in spatii de expozitie si muzeu....:..:.... Ulilizare de surse cu halogen cu incandes· centa.... :....:.......:.. indeosebi de voltaj mic......inA de curent ~(jJ) . de circulatie publica Sl al zonelor de circulatie.. :. Downlight-tluter de perete.....:..:...:..:.:... Fluter de platon... :....:...:...:.. corpuri tip raster-tluter de perete ~ (]I .....:... penlru slructuri de lumini in combinatie cu surse cu incandescenta..====== dvfu o \:::V ").+:...:.....:........:....:..:....:.......:...: :: : ......:..:.:......'...:..:....:... Pentru un proiect de Huminat trebuie pornll de la un unghi de emisie intre 70' si 90'..:.:..........:..... Datorita Ilpsei de contributie la iluminalul spatiulu.:. respectiv podea. iluminat dlrect-lndi­ @ F!uter de perele pe Sin a de curent @ Spot pe sina de curenl 148 ......:.........:. 30° (...... pentru cazuri cu confort de vizibilitate foarte ridicat se stlueaza la 40' Sl peste...:..... Iluminal uniform al peretelui cu conlribulie la iluminatul spatlului....:..:...:..:.. Este posibila utilizarea de surse cu materlale liuorescente si surse cu halogen cu incandescenta.. (2) lJuminat direct-indirect ® Fluter de platon ....::.......:...:.:........:. :....:.:.......... si hpsa refle· xillor cu efecl de orblre. Valori orientative pentru puterea specifica de allmenlare ~ pag.:..:...... :..........~i.:...:... inlr·o masura limi· lala utilizabil $1 pentru ilumlnalul platonului sau podelei................:. o I / / ::...:... 90" ("Fluter").::: ILlIMINAT ~llJ Tipuri de lIuminat in spatli interioare lIumlnat direct.............:......:..:..:...... ® Fluter de podea "10' ~ mct Corp de perete..:. CD :.................:...:.:...:..:...:..:........... 151 CD ....:......:.......:. Fluter de perete pe .. lIuminat direct-indirect ~ (J) .... Efectul spre spatiu esle cel al unui iluminal direct. ~ (1(1 ::...:.......

~. i I • • • • • ••• . TC-O = sursA compacl~ cu material fluor. de uz general = surs~ tip reflector parabolic~ R = surs~ lip refleclor OT -LV = sursa cu halog. > -' cD > U pin~ la 200 Lux • • • • . de voltaj mic OR-LV = sursa tip reflec.: f.i--. interior 147 . QT-DE surs~ cu halog.:: ..11.. lubul"r~ HIT :>... cu incandesc. spal1u rQ~ nom..1 cu vapod mOlal-t'alogen. 5ursJ CU vapon meta(·h31ogen HIE ." surs.:: ?. !umin~ rece "" sursA cu material fluorescent = sursA compactc'1 cu materiallluor. cu vapori de mereur HSE = surstj cu vapori de SOdlU HST = surs~ cu Yap. lorm~ de ehps~ Q) Mijloace de iluminal penlru iJuminalul spatiulu.. cu dublu soclu = mic. pin~ la 3m pin~ 500 Lux la 5m •••••• • ••• • I • - • pin~ la 750 Lux I •• • • peste pin~ •• • • 5m la 500 Lux • • • • • • I • pin~ la 750 Lux • • HME := A PAR = surs~ de ilum.: d: d: -< -< -< "­ 0. 41ubun TC-L • surs~ compact~ cu matorial lIuor. cu incandesc.:: W 3 0 -' a: A f....­ nal~ SpOlii . lorma alunglla sursa.1--I--­ • pin~ •• • la 200 Lux •• ••• • .le•• • pin a Ja 750 Lux I· I· Ii 'I· • .a: 0 0 0 0 0 0 OJ '" a: en tD ~ '" VI ~ . de vQUaj mic OR-CB-LV= surs~ lip reflector de voUaj T Te OT = surs~ cu halog. 8 g VI -0: . do sodlu.- 0 f­ pjn~ la • 500 Lux piMla 3m • • • • • • ..-----r----------------'-r-rIlumin~­ 1111.

:..::..:... :..5000 K) si lumina alb-diurna (peste 5000 K).:.:. alb Lac. luslrult SteJar. inchlS 15 Platra de gresle 20 Placaj de lemn.:.:. lucros 80 pina la 87 _I ~ » i:::: j t '\IIE.. Calcularea punctualll a i1uminllrilor ~ ® : ·..ull Hirtle.:. Limltarea efectului de orblre ~ @ ..:....:...s albastru inchlS verde deschls verde inchis galben deschlS maro rasu deschls rosu inch is 75 pina la 85 40 pin a la 60 25 pin a la 35 10 pina la 15 40 pina la 50 15 pina la 20 45 pina la 55 15 pina la 20 ...'...:... Limitarea orbirii directe se realizeaza prin utilizarea de corpuri de ilu­ minat cu unghi de camuflare (unghi de ecranare) ~ 30°.:.:.. lumina alb-neutra (3300 K....:....ILUMINAT ~CD Caracteristici calltative ale i1uminatului o solutle de iluminat buna trebuie sa corespunda cerintelor functlo­ nale si ergonomice luTnd Tn considerare rentabilitatea....:.'..:....:.. :.:...:. var 40 Mortar....-J (J) Grad de rellexie al matenaleJor de constructle luminotehnlce .:. ar trebui tins spre nlveiul 1 (redare foarte buna a culorii)..... Pentru birouri se aleg de obicei surse de lumina de culoa­ re alb-calda sau alb-neutra. Limitarea orbirii prin reflexie datorita oglindirii Tn monitoare se reali­ zeaza printr-o pozi\ionare adecvata a monitorului...·i·:· ~ ..11 = ===:.....:... ::. Densitatile luminoase la iluminat indirect nu trebuie sa depaseasca 400 cd/m 2 .... mata Crom... eloxat. Limitarea efectului de orbire acopera domeniile orbirii directe.:.·'·:..:. Se disting trei grupe: lumina alb-calda (temperatura culoni sub 3300 K).:. Nlveluri de iluminat superioare se pot atinge la un acelasi iluminat general printr-un iluminat suplimentar al postului de lucru. lntre 300 Ix (birou individual cu lumina diu rna) si 750 Ix (spatlu de dimensiuni mari) se situeaza ca valori medii cerintele pentru zona de lucru. beton.: platon pereti Distributia armonioasa a densitatii luminoase este rezultatul unei acordari atente a tuturor gradelor de reflexie din spatiu ~ (1). brut 25 Clment. AlumlniU...:::.:.....:.. hirtia matulta treou~e sa aiba suprafata ..ij Jlumlnari punctuale Eh :0 •® <bE. CD Dlspunere corecta a corpurilor de ilumlnat relatlv la postu 1de lucru inctdenta laterala a lummi' Directia lumlnli ~ G) Lumina cade preferabil lateral pe postul de lucru.:-:..'.. Tnainte de toate cele arhitectonice Crlterii cantltative de calltate Nivel de i1uminat :::::.i\~~ L<400cd m: .:.:.®... iustruit Email..:.. ® 1 ":. 60 pina la 70 20 pina la 30 45 pina la 55 15 pina la 20 0 ~ ~ I~ Materiale de construclle cos 3 u" cos 3 (90...... Limitarea orbirii prin reflexie se realizeaza prin incidenta laterala la postul de lucru Tn legatura cu suprafe\e matuite ale mediului Incon­ jurator ~ @.:.. aib curat Cupru lustrult Alama iustrUita Nichel.).:...:....:.. noua 10 pina la pina la pina la pin a la pina la pina la 45 25 40 40 30 15 Culorl alb gn deschls gri medlu gri inchis albastru desch."""':'...:.:.. care depinde de compozitia spectrala a luminii.........:....... max .:. desch .:..:....:.. Pe ITnga ace­ ste crlteril cantltative de calitate trebuie considerate si criterii calita­ tive.:.II:. orbirii prin reflexie Si orbirii prin reflexie datorita ogllndirii In monitoare..... mat Aluminlu..!.:....":~"~'~.:. lustruit Granlt Calcar ~armura.. Pentru redarea culorii........ Corpurile de ilu­ minat care soar putea totusi reflecta in monitor trebuie sa prezinte Tn aceasta zona densita\i luminoase de 'S 200 cd/m 2 (utilizarea re­ flectorilor cu nivel de stralucire ridicat)... 146 @.J[]i. mat VopSltorie alumrniu.. inchls.:.:.e~ CUloarea luminii ~i redarea luminii ~ pag. Distributia densltlltii luminoase 51 pe:lHl..:..pur.cla Argint...:. 149 @ Culoarea luminii este determinata de alegerea sursei de iluminat..:..5]( =: . premisa pentru aceasta situatie fiind 0 DDIL Tn forma de aripi ~ pag.:.:.:.:.... monlloarele. ----.:.'.li.lust.. alba Ogllnda argint sub S1... tenc..:.:.....:.. .:. .:..::::::::'::::' "''''.. luslrUit Aluminlu.:. : = ~ ~ ~ Iluminarile (orizontala Eh si vertical a Ev) produse de corpuri indivi­ duale de iluminat pot fi determinate conform legii fotometrice a dis­ tantei din intensitatea luminoasa Si geometria spatiului (1nal\imea h.::""""I""........ 80 pina ia 85 ! 65 pina ia 751 55 pina la 76 ! 55 pina la 65 60 pina la 70 65 pina la 75 80 pina ia 85 60 pina la 70 70 pina la 75 50 pina la 60 70 pina la 80 80 pina la 88 90 pin a la 92 I Mortar.I...@ II ill! ® Suprafetele de lucru..:.. deschlS...) ::.::.:""~·".... lustrulta.'" ~. .:.. .:.. lustrul! ~= ~ Grad de re­ flex Ie in % Grad de re­ ilexie in % ~ Materlale de constr.:.:..... a corpurllor Alummlu..•..... 25 10 20 35 30 pina pina pina pina pina la 35 ! la 15 la 25 la 55 I la 70 I Legea fotometric2 a dlstantel .:.:. CorpUri de iluminat care pot genera reflexil trebule sa preztnte in zona cfltlca de Iluminat densltatl lum\noa~ se red use f4\ V OenSltatl IUIT'maase oentru dumlnat Indirect ~""""""""~<"""""'~"I '....:. distanta d si unghiul de incidenta n)...:..:...:.:. rOSie.. [® l© ® 150 E~ = hT E v -- !".:::.. ..:.. brute 20 Caramlda.. j< Steiar....:. tastatunie.:..:...:...o.:.::..

500. 30"-40' 1000 1500 2000 Sarcini viz.:.:.: b = 1-....:.:........75...:-:..:..:. Unghiul preferat de inciden\a a luminii pe obiecle $i zona de perete se situeaza intre 30° (optim) $i 40° ~ ® ..:. dislanla intre corpurile de Bum..- @ Zona de iluminare pentru spaiii interioare i Ii Ii 1 1i Ii.. Unghiul de ecranare la Downlight·uri se situeaza intre 30° (lumina In fascicullarg..:.:.:.:...:... perimelru Be protectie A 2-a CI IrA mdicallY.::.. induslne lipografic~/Iextila Industrle Industrie Si alte zone cu cennt.:-:..:.:....2000somo .: .. .750. :~.:.:.40° (optim) Unghi inclinatie la spoturi pentru ilu· minal de obiect Si perele: a == 30 0 ­ 40" (optim) @ Va/orile de iluminare recomandate conform CIE lB 0 iterA indicariv:..'.:._-­ 4 40> Ra > 20 vezl deasupra ­ -----------_..:.:.:..ILUMINAT -·W Geometrla dlstrlbullel corpurJlor de Jlumlna! I I L..~ Nici 0 protectie 1 Prolec\ie la corpuri 5tr ~ina maTi (> 50 mm) 2 La corpuri stra.........:.:.:.::...·..:t._----- ® lIuminal de perele.:. .:....5 mm) 4 La corpuri slriJine granulare « 1 mm) 5 La depunerea prafului 6 La infiltrarea prafului 0 1 2 3 4 ..:.>.:.:..:::::. perimetru de prOfcqie > •.:.::...:.. de ox..:.1 red usa.:..':..5 a o de iluminal: b = 2 a Downljght.------~-~--~----- _. ac\iv~tate do birou l® l® .:.:. t1' Downlight-fluter de perete..----------.. holer.... fluler @ Unghi de ecranare (= 30'/40"/50") @ Recarea culori...1 scufund.. h ® a Downlight.. birou..150..:. spot @ Trpt.. din puncl de vodoro al red~rii culorii -_ .:.:..:...:....:....:..: ... spital. .:..:.:...:..: ..:..300.·:-·.:.:. I 500..:.::-:.: 20 Ix Necesar pentru reCunoa$lerea tr~sMurilor lefei.:. zone de T b () 2000 Ix 2000 Ix esle valoarea percepula ca oplima penlru Ilu min area zonelor de lucru FactoruJ de 115 reprezjnl~ diferenta minim~ perceplib il:'...:..>.6 A doua cifrA indicaliv· 0 .... dislanta lala de perete: a = 'I.. Sarcini vizuale de dilicullale ridlcata...:..:..·.:. Scoali1.:.V ... ::.\ Index Ra >90 90> Ra > 80 Zone de aplicatie tipice -~-- f----­ 1/\ 18 Testare cuioare.50. '.: Iluminarea percepula Zon~. activilate 20 50 100 30 100 150 300 500 50 Drumuri Sf zone de IUCfU in aer llber scur1~ 150 Orientare in spatii cu slationare de dorata 200 500 750 Spatl! de lucru utilizate ocazional I I \ .5 6 7 8 Nicl o protect Ie Pro tecllo 10 stropi do ap~ vOl!lcal Obi IC pin~ In 15" La ap:t pulverizal~ Lo ap~ in stropl La op~ in lei La inlil\ra\\a apei In inundare La aptl 1. ...:. sLlrcini de conlrol I\uminat suplimentar penlru sarcini vi2uale dilicilc si specialo Unghl inclinatie spot directional Si lIuter: a = 30° .30....:..:.......·...@...lne medii (> 12 mm) 3 La corp uri straine mici « 2.'::.'::.. dislantA intre corpurile _­ -----_..:.......e ridical~... Iimitare suficienta prin ecranare) $i 50° (lumina in fa· sci cui de adincime.... . 100 1500 de ex.. restaurant..: :: : : : : ::: : : : ::: .. .:.·:..·:-·.:.·t".::i..·. Do nici rcieso scara valorilor nominale ala ilumin~nj En pontru spall i intor ioaro: 20.:... Distantele intre corpurile de iluminat $i intre acestea $i pereti sint in relatie cu inaltimea spatiului ~ CD . 2/\ 3 80> Ra > 70 70> Ra > 60 60> Ra > 40 _........ Din iluminarea orizonlal~ de 20 Ix este valoarea mlnim~ P::u SP"_lii inlerioare in afara zonelor de lucru Zonele de lucru par inlunecate la a iluminare E < 20 o Ix.. distanta lala de perete: 'Z 1/3 h -:...IP Prima cilr~ indicative 0 .lro La ap~ la submorslo CD Iluminal de oblect ® lIuminal de perete.. galerii I \ Locuinla.·:.. .::. 200 Ix esta valoarea mjnim~ a ilumi ntlrii [ucru ocupale permanent ac~:-~:tlv~ pen~ru --I j 200 ix ~.. Din acest motiv..:..1000.:..·.:.::.@. 1 () Downlight-Iluter de perete.100. \ 500 750 750 1000 Sarcini vizuale de cerintcj.:.:.. Tipuri de protectie pentru corpuri de iiumlnal ..... I. Iimilare puternica prin ecranare) ~ @.: .....'..:. pentru corpuri tip raster lntre 30° $i 40°.. 30'-40' 200 Sarcini vlzuale de djlicultale redus~ \ ) 300 Sarcini vizuale de dilicultate med...8 1-a cjfr~ indicativ.::::..:.200.:..~ .:.. de dificu\\ate foarte peste 2000 de ex.::..... ... de calle corpurile de iluminat conlorm DIN 5035 149 .. monloi lin rid)cat~.·.

I i I 1 I 1 L---.-e-re'-d-e-Io-c-U-it..drumuri. clase..J I~~~.-"I~~~~-+.~~~~::~~~.O--t+-I~. _-iP s I_X'--_-~.: I I L~ CD Utillzarea corecta a surselor cu mat. hobby.. --+-----+----1 Hale de expozitii si tirguri !.---i­ i . 1 J iX.. lazi irigorifice 1 i Xii i I : I i i I I I .."1: ~inat indicatoare/pan~ 0 " 1_ _ i I .~~~___1 I:=~~:==~_.-~I'Xo---. gradinite: I X " I X i i I 1 i I I Spatll de manlfestllrl I ~ f---'-'=-=-~'-------'=-'--------1--+I.f.... .colarizare ...I educatie I . bale. spatii asleptare .. ! [Bucatarie. I ClinicA cabinet 'I ! i f----"-----------i-----{-I---+:----+----"--__+_---I-.L_.. i Diagnoza si Iralamenl " I I.:.+ .1 -'-----_.. I I i ' : i 1-1 ~Ierii. I Saloane. i ±J IXI i I I Vitrine frigorifice..--~---'----__I__-~--~---I__---J-~~+.' . muzee S-a-li-d-e-s---'-ort-i-'--m--'U-II-ifU-"-n-C1 --_-iO-n-al-e-H--'-'-------"--.----i----+---i-'---+----!---+--i----. i I • • I i I i i I I I 1 • I • Spatll .! I 1 .7X---.--\----+. • X =l I " : LoculntA Iii rc...~X-_I-----+----I------I----+. Spatll de vlnzare 1 1 Al.-.__j-. 'I i I Sali auditie. pivnita : X X I I X X 1 Iliuminatexterior X: -x---JH'j -----l.I "X i • i i • I 1 I I I.---+-----I-------+----I----I------.menle . X I X iX : j :....I----i!. 1 I i i . Carne I ' I.~~~~~~_~~~:~~~~:~~~~~..XI • Xi i f 1 .ILUMINAT ~Iorllumlnl (PHILIPS) 1 alb-cald alb-diurn ! I 54 : 76 • 29 : 827 18 927 1A 830 18 : 950 1f---8_65 _ _ 965 Hlvel de redare a culorll 3 1AI18 1~. . lluorescent X = recamandare • = posibil 152 .--~~--~-~~ I 1 _ _+._-:..:.. i .mne~moo~e ...

. ®: P .) (Ix) pulere de allmenlare (WI putere de alimenlare specil1ca (W.aS"a. 100 Ix la in~llime de 3 m.'m"..­ - ~O~ ~ "­ k • 0.75 0.0. P' W/m' pI. in~I\. Faetorul de eoreetie k depinde de dimensiunea spatiului si de gra­ dele de reflexie ale peretilor.) P' .3 . p • suprafala spaliului __O"'oc-_·_k--Lc.4 0.~ .8 E @ Caleul spaliu de birouri ~ Eo'~ 0. de gresie inctl.75 0.3 Tenculnl:l mort... Oensita\ile lumlnoase se sl­ tueaza intre 3 cd/m 2 (obiecte dispuse izolat) si 16 ed/m 2 (obieetc In mediu foarte luminos).5/0.= densit. 12 Wtm 2 • (sursa de uz general) o El3 ·EB· EB p .405W Corp de .@... r­ 7 '~m i~ .3 .55 0. C~ramid~ deschisa I I I 0. Obieci T262x36W I p t..ill in practica se pune des problema unei evaluari estimative a ilu­ minarilor medii (En) pentru 0 pulere de alimentare data a corpurilor de i1uminat.75 0._----~---~---- -------------Faelor de corsello k Puloroo do alimonlare speed.75 En .@.­ -­ --. respeetiv 0 evaluare a puterii de alimentare P pentru un nivel de iluminat cerut.85 0.60 0.0._----­ ---- I 0.­ ® Corp ingropallip rasler (ERCOI Izolat mediu intunecos medilJ luminal.k .3 o..~~. Gradde~efle--.2 \ E3~ ® t6..00m "­ .. (sursa cu halogen cu incandes.L Eo p p. media (Cd/lll'. se calcu[eaza individual componentele si apoi se Insumeaza ---.5 3 6.5 0.65 0.2/0....(2) sau structuri de lumini ---...@. ~fi.®~ .1 0.--­ Supra!al~ mare 0.85 0.. En si P pot fi determinate estimativ dupa for­ mula ---..90 0.90 1..6 To.6·100W.75 0.40 0. IX iX ~ f­ ® T26 58 W Flux !uminos necesar penlru iluminat exterior Slrue!ur~ de lumini (ERCO) ~ "-.4 si mic~ c~ram..60 ~e ~ - ~ .65 0.100 20 50 ..1' Formula de calcul Flux luminos al corpurui (1)= .75 lrellexie luminoasa.') = suprala\o de iluminal = randament i1uminat = grad de rellexle al m(lt.0. 90 W • 360 W .2 .) _ .45 0.-- o 10 ©: ® Caleul al iluminMii penlru un spaliu interior Eo' (1?go4~5+~+~J .c=. Platro de gresle dosch. l18 Platra.l P "" 16·20 W = 320 W Formula.5 0. 9·45W.60 0.© o rno El3 083 0 o Suprala\a spaliulul A '"' 100 m inalllmea spaliului H '" 3 m Grade de rellexie 0.5/0. lIB A . medie mediu roarta luminos - Marmurj a/btl C~romld~ glozurat" alb I_I__ ~ _ I[ 0. in spalii de birouri se instaleaza freevent in afara corpurilor tip raster cu oglinda conventionale si corpuri tip raster patrate cu surse com­ pacte cu material fluorescent ---. Puterea de alimentare specifica p' depinde de tipul de corp de iluminat utilizat ---Aceasta se refera la iluminat direct. lIuorescenl) 2 Oaca trebuie efectuate calcule pentru spatii cu tipuri diferite de cor­ puri de iluminat..65 0. ext.. de .7/0.Jr inch.24 m lIumlnatul exterior al cilldlrllor La iluminatul exterior al cladirilor f1uxul [uminos al corpurilor de ilu­ minat se ealcu[eaza dupa formula ---...00 0. TC'L CD.3 Wfm 2 p • 4 .8.55 0...:k_--'=la=cIOl de coreCl"'-=.40 0.90 0.100 50 >-100 % ~ 8IEI SWim' SWim' ------­ 4 W/m' 5-7m 3W/m' 0.4 0.80 0.3 0.neulal~ morlar doscl1 Randamenl ituminal Obiect 600m --~~----.luminal tiP @: P·. .0.~.. (sursa compo cu mal.3751)( 1~0:l' .800W Corp de iluminallip P' ~ 10 W/m 2 . Calculul i1uminatului eli ajutorul puterii de alimentare se poale apli­ ca si la spalii de birauri."­ ® Formul~ pentru iluminarea medie En Si pulerea de alimentare P de iluminat . A [m'] 070502 050201 000 deschis mediu inch is 12W/m' 10W/m' plna I 3m 3-5m 20 50 . ida inchisa Oislant~ mare 0. Un spatiu cu doua travel sl cu 0 suprafata de 24 m2 se doteaza de exemplu cu 4 eorpuri de iluminat.2 . I - 0.5-10 10 -13 13 -t6 ~~a luminoasl1 pentru ilum. plafonului si pardoselii ---.09 En" 180 Ix 800m r-~ 2 A .® 0 iluminare de eea 375 Ix. T26 ~ Puterea de alimentare specifica.1 .~.­ 1\0· L' A P (cd/m'l L 6. -­ -.---_. E Turnuri Lemn deschis GranI! 0.3 O.".umilatexierior Material~ constru<:~~.. -$---f!3 E 8 (2) ~ TC·L 2x 24 W Corp ingropallip rasler (ERCO) 151 .. La 0 do­ tare eu 2 x 36 W (valoare de alimentare inclusiv stabilizatoare 90 W) rezulta conform ---. .®.je ia-j.• CD P Eo ' A . suprafat~ de? 100 m' si rellexie de 0.2 ILUMINAT Calcularea lIumlnllrllor medII -. p' pentru tlpuri diferite de surse ® Tabel faclor eoreetie Exemplu: ® El3 ·83· El3 • O® .75 0. lumina.2 0.80 0.:.c~~or- _ '-'. A iluminare nominal.1 (reflexie medie) Corp de iluminal lip P·.4 W/m 2 . Structurile de lumini permit combinarea eu sine de curent pentru uti­ lizarea de spoturi.@.45 0. H <>A 6QTb C>HME ~ Grad de rellexie Supra!.

superfic.75-3.. Benzile lumlnoase si eorpurile de i1uminat in eimp alunglt permit un ilu­ minat general uniform cu efecte de umbra temperate.8 .2 . ornamente sau reprezentari fi­ gurative. alb Itulbure) 1.!J fj\ Transparenta disper­ sata a stlclelor-opa­ lun. stIC'.: rosu i 2-3 63 . CD Raster paralel ® Raster paralel inelina! @-Raster diagonal lilli Ii Ii Ii Ii llillllllllill @ Raster diagonal incfinat 2'3 MATERIALE DE CONSTRUCTIE TRANSPARENTE d ® ® Asezarea surselor a ~. dis­ persata total sau partial si materiale fototransparente cu transparenta ori­ I @.5 ' 43 . Transparen- Material de constructie 2-4 6-8 7-24 3. Capacitate de reglare facila (reglarea se face prin rezistente de ® +.a securizata.0 buna 55 I Celon.a. usi. impregnata 1. Clara. galben des. Sursa se utilizeaza fara stabilizator in fasung normal (de ex.. s.87 4 -17 77 . galben inchis buna 36 28-38 apr. Aplicare: sticla pentru ferestre. Aachen Trasa intr-un proces mecanizat.66 3-10 8 -11 27 .9 i 1. publicitate.75-3. 28 rd.67 Grupa 2 2-3 64-69 St. Auf der Reihe 2.10 22-31 30 . aplicare pelicule.9 . in functie de calitate.51 4 -10 13. de grosime uniforma. orice tip de scris.0 6 I Sfiela protec1te solara (verde) I r-­ ' Slieia clara i LJ I fara redusa redusa redusa buna buna buna buna buna I ..6 46-48 buna Pollopas. birouri) conform DIN 1249 Sticla de constructie pentru fabrici.3.d.7 -2. Matase.::+ Pentru rezultatul artistic sl economic. sticle-opalun deschise s. lustrulta 27 ­ 54 buna 3-5 Marmura. transparenta.3-10 buna Marmura. alabastru ® @. dispersata ~ (j) si transparenta mixta ~ @. Fotopermebilitate 91 pina la 93%. ® lnsusiri luminotehnice ale matenalelor de constructie transparente 154 . Viktoriaallee 3-5. la determinarea marimii. Se deosebesc: materlale fotorefleetante ~ entata ~ II ® ! + + @ cu reflexie orientata. Lauenfbrde Gerresheimer Glas AG.~ -++--'I-+-+-+-~ -+-+--+-+-+-H~ -:-r " . iitll. indoire.35 2-4 29-34 6 .36 26 -48 25.2 -1 . curbare. colorata rd. incH marirea necesara a dlmensiuni­ lor ferestrei nu poate tine pasul cu termoizolarea superioara a ferestrei cu geam dublu sau triplu. Eeranele de mAtase colorata captusite alb prezinta la 0 scadere redusa a transparentei 0 absorbtie mai mica cu aproximativ 20% decH cele fara captuseala.33 21-28 17 28 9 55 4 84 4 84 4 88 74 17 4 88 38 56 Stielele de fereastrll ca sticla clara permit trecerea luminii in propOrlie de 65 pina la 95%.21 63.20 I Stlcla clare].4 .. Conform dr. coacere. sticla securizata.31 3-9 2-14 58. Impregnaf slab 48 buna Pergament. Transparenta orien- tata a stlclelor clare cu decal are a razelor inclinate \.8 32 ­ 39 buna Resopal. coloritului. »:-:.-opal. matulta Interior 1. teatru.66 i Stlcle-opalun" Grupa 1 1. pere\i despi3rtitori.84 2-8 20 ­ 21 I 3-8 ! 24 ­ 65 12 -40 11 -49 17 ­ 30 14-21 8 23 42 10 41 22 14 50 61 -71 1 13 -54 27 ­ 80 rd. Sursele de !lumlnat de mare preslune eu vaporl de mereur cu material fluorescent (HQL) se utilizeaza in afara de iluminatul fabricilor si halelor de uzine si la iluminatul exterior.66 i redusa 2.7 . Sticie deosebite pen­ tru scopuri speciale in orice grosime precum sticla acoperita cu pelicula.54 Grupa 2 1. corodare.2.a. in birouri sau constructii comerciale se pot introduce plafoane tip raster sub tuburile de iluminat cu material fluorescent. asemanatoare celor provenite din lumina diurna. matui­ re.0 36 I Celon.1 -2.1 6 -16 I Stlcla clare].j.3. indeosebi la alcatuirea in doua sau chiar trei foi.4 49-67 buna Alabastru buna 69 Canon. cele care trebuie sa se apropie de lumina zenitala dlspersata absorb 60 pina la 80% la % tie % Stlcla ornamentala 90 -92 2-4 57 -90 3.24 Matase.89 3-11 12 -38 20-31 6-11 37 ..: Grupa 1 2. sticla paraseste masina de tras in stare gata de utilizare fara a necesita 0 prelucrare suplimentara.>:->:-:<-:-:-:-: . ferestre de subsoluri si de poduri.6 j 40 . alba apr 5.b-+ +-h+ reglare sau transformatori de reglare) uzuala in cinematograf. Lumina cade predominant direct in jos ~ CD-@. color.3 54 . U'U u :~ d d---l -iII Ii II Execuflilip raster Sursa de !luminat eu luminA mlxtA cu materiallluorescent (HWL) produce o lumina asemanatoare cu cea diurna cu 0 redare buna a culorilor. sticla auto. incolora. STICLA.0 12 I Celon. casuta postala 20. : matase. in fasung pentru surse de uz general). blond 1. col.m. necolorat 37 Pergam" impreg.j. informatii: Flachglas AG. Gelsenkirchen-Rotthausen Interpane. dispersiei si reflexiei luminii a materialelor de constructie. vitrine. verde (tulbure) buna 6-8 8 Stlela ogllndlta Sticla armata cu sirma 6-8 9 4-6 8 Slieia bruta 2.5. pictare. absorb apro­ ximativ 25%.68 ponoealiul verde 2-3 60 .. Plaea eu fete paraleie De remarcat: sllele mate cu matuire rnterioara (de preferat oricum din prici­ na murdariril mai reduse) care absorb mai pUlina lumina dedt cele cu matui­ re exterioara ~ tabelul Transparenta mixta a sticlelor ornamental€. Sortare Tip 1: Tip 2: Produs de comert comun de cea mai buna calitate pentru spatii (Iocuinle.3.2 -13. Pentru sisteme din foi de sticla legate se utilizeaza sticla de acelasi tip. sticla pentru placi uscate (fotografie).35 47 . 4 20. ILUMINAT TUBURI CU MATERIAL FLUORESCEtfr PEtfrRU INSTALATII DE PUBLICITATE Trasare oarecare a Iiniel. eoloral 1. albastru (tulbure) buna 12 10 Celon.. matuita extenor 1. geam dublu. Prelucrare: sletuire. care trebuie sa modifice culoarea luminii din surse electrice pentru asemanarea exclusiv cu lumina solara. Disper-: Grosime mm i Refiexie % Absorb­ Stielele pentru i1umlnat diurn.1 I 7.68 buna America 1.9 31 -45 Stiela opaliz. constructie de mobilier. Kleffner ~ llJ sticla de cali tate redusa poate absorbi 0 cantitate atit de mare de lumina. HeyestraBe 178.m. comert.5 65 -78 Grupa 3 1.2 ­ 2. ambele suprafete plane extrem de netede. buna Pergament.-t++++++-+ ++-1-+++-1­ -+-+--+-+-+-. Dusseldorf VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH.5 13 ­ 28 Stiele opaline 3. galben Itulbure) buna 1.0 buna 72-77 Portelan 30-71 7. di­ mensionarea ferestrelor si iluminatul spatiilor este importanta cunoasterea transparentei. spatii de depozitare.d.

bobinare cu sirmtl.!. de depoz.re si 200 vcnillare L~c~tuserie 300 de sticl~ Sieluire.rile nominale pe:cnt::. eL can. depozi!. sorlare hirtis Retusare.d:::e~l=u~cr~u:-. prelentii medii Control de calilate.~!}i. din mol'll Conslruc\ti de tuneluri Instalal" chlmlca man Centrele electrlce 2on~ de circulntle 1 centrale eleclnce tradll10nalc 2 centrale atomoe\eclrice Instalat1i de comand:t Exploatare de zl 1 Iluminal de orientare 2 lJuminal suplimenlar in zona de lucru Instalalll de epurare Drumuri BaZine Stalll combust/bill 20 20 30 30 10 100 200 200 500 500 500 750 10 20 20 Spalii de servil masa Bulel sali sedinle Restauranle cu auloservire Sp:<I~lorie.c 200 Service 300 Laboraloare 300 Lucr~ri cu sarcin~ vizual~ ridical~ 500 Verilicare culori 1000 Industria c1mentulul.. cu zon~ de ind\.I cessurl: Fab"carea de bijulerii Prelucrare pielre prelioase Atelier optic~ Si ceasornicarie Prelucrare lemn: Aburire Gater Asamblare Alegere lurniruri. vopsire. manualtl. eu sarein. radio-TV lnlreprlnderl prestl" servlcll: Hoteluri si reslauranle. Punli-pasarele Prepararea nisipului Cur~lare piese turn ale Posluri de lucru la malaxor Hale de lurnare Locuri de gOlire Formare meeanizattl Formare manual:< Confectionare miezuri Conslructie machele Galvanizare Vopsire prin pensulars Posturi de control Fabricare unelte.I en-detall: Spatii vinzare. de produC\ie tara inlervenli. decorare. de e~ulare 3p. semilin Montaj.lustruire slicl~. prelen\ii toarte ridicaie Verificare culoare 750 1000 1500 2000 200 300 500 750 750 1000 1500 1000 Traaee de clrculalte po lerenul Intrepnnderll. brul Mentaj.er roparali. aranjarea zalulu.d. Si In niv Il1fCIlUlui ConslruCl1J din otel. verticaltl. de producl. zs!uire ma­ nuala Si mecanizattl. Spa\ii de depozilare Sp. inslalalii de m~cjnare 200 Laminare. marilbjrouri grupale: reflexie rjdicat~ rellexie medie 300 500 Fabrlcere . de inctlrcare sau desct!.llndustrle (exemple din branse diterile)' Vop.. ceramlell. subler. lichide) Zone de lucru pe plall. lucrari montaj. laboralor.a.LaJ~Jj~~ ~_~. de dep. litografiere.ri post-vopsire Tapisare Monlaj final Inspeclie Cen/rele electrlce: Inslatalie de alimenlare CIMire-camer~ cazane Spa\iu reglare presiune Hale masini Spa{ij auxiliare Inslalatji comutatoare in c1t1. masjni tipogra­ fice.rnpuri de ctJi. Siand de servire Expedl\ie Cantine Celelalte spatli de pauz~ SpatH de gimnastica..diri Instalalii comutatoare in aer liber Service comutaloare Lucr~ri de revizie Industria slectrotehnlca: Productie cablurl $i conductor!.ru=-=zo::n~e:.me Viaductc ~ntlere Clil de clrculalle In cladlrl: Penlru persoane Penlru vehicule ScM Rampe de inc~rcare 50 100 100 100 Spalll de blrourl .. Iransbordare si dopoZilore containers Si zone de circulalic 20 inca. lormarea jnstrumenlelor din sticlA 500 Lucr~ri decora\. venlicare Montaju\ pieselor celor mai fine. Monlaj aparale lelelonice. de blrourl cu posluri de lucru in apropierea lerestrelor Spatil de biroun 8irouri dim. crosetare. 30 locurl de Inellrcare Zone de lucru po pletforme de dspozltere. culoare 1500 Repansare Industria allmenlarA de consurn: Posturi de lucru generale 200 Amestecare.I Industria chlmlell: 50 InSlalatii cu lelecomanda. sortare Spali. Construclii de poarta 50 Drumuri pielenale 5 Drumuri pentru biciclete Emin _~ 3 Drumuri de intrep. fabricare eartoane Legtltorie etlrti. _~ _ ~_ _. presare. groasa. 50 Inslal. mecanictl tintl Fabricare caroserii Vop5110rie Lucra. jmprimare ps stole Prelucrare produss de gal<1nteris 750 1000 Finisare 1000 Verificare produs. fin Forjare in malri\tl Turn~torii.rcare sau CU 10 cfrculatie transversal~ frecventa 30 km/h si cu limitare de vilez~ Drumuri de inlrep. subsoluri s.ri mecanizate brute Si medii Lucrt!. produclie malrite 200 300 500 200 300 500 200 50 100 200 200 200 200 200 200 300 300 500 300 300 750 1000 500 750 1000 500 500 750 Imprim. de greulate mic~ Produclie de unelte Montaj. receptie Buc~l~rie 300 300 300 500 500 Constructli supra~erane Constr.i 500 Sieluire manual~ s' gravur~ 750 Lucr~ri fine 1000 Uzlne metalurglce . corodare. Vestiare Spatii de sp~laVdusuri Toalele Spatii sanitare Spatii masinl Alimentare energie Punc! pOs:~ Central~ lelelonic~ 50 50 100 200 20 200 200 200 100 300 100 100 100 500 100 100 500 300 Prelucrare a foilor de labl~ de greutals mare Preluerare a toilor de !abltl. Industria grallell: Sleluire lemn Masini de hirtie. prelentii ridicate Control de calitate. de dep. {rases de circula\is.~-. lnstalaiii cu intervenlii manuale 100 ocazionale Posluri do lucru ocupate permanent in inslalalii cu flux lehnolog. imprimare tapet Decupare. CU sarcini dB cirire Ganguri in sp. Timplatie cu lipafs Lucru la ma~jni de prelucrare a lemnului innobilarea lemnului Control defecle Fabrlcare ~I prelucrere hirtle. Conlrol culoare la impr.b~cire) in buroais Pre/uerarea pieilor Lucrari serilde Vopsire piei Control de calilale. I~pl~rii. cu zont!. reglare.I~ SpalH generale: Zone de eirculatie in sp. malaxoare. Desen tehnic SpaIii de disculii Spalii de primire SpaIii penlru rei alia cu publicul Prelucrare dale 750 1000 750 300 100 200 500 . tum6tonl de gabarlte marl: In51al.ILUMINAl L1nll dlrectoare pentru locurl de munc4 "lIumlnat artificial" ASR 7/3 ~~__5~3~_part~a a ~·1I(e_xtra9) Zone_de lueru In aer llber Tipul zonelor de lucru in aeT \ibm.e cu intervenlii 100 Posluri de lucru ocupate permanent 200 in inslalaiii de productie Service 300 Posluri de cOnllol 500 Prelucrere metale: Forjerie piese mid Sudura Lucrt!. corodare di~ee. drumurl de Inlrep. mijlocie Montaj aparate line.rci1re·desc~rcare containere 100 Inslalatii de chei Marginea cheiului 20 incArcafe bunuri cu bUCJI. din otel prin pensurare 200 Premonlai instalatii de inc~lz. formare. tesere 750 Coasere.ri mecanizate line Posluri de control Laminoare la rece Tragere sirm~ sull~lorie 1000 1500 1500 Aleliere service automobile Atelier timplarie Ateliere de reparatii Alel. a componentelor electronlce Industrle blJuterll .m. SIJ!li de trial 1 circu!atie publ!c~ 2 aHe eirculatii Pero"ne DIN 67 525 30 locufl de lransbordare 20 Compensan in~It.llamlnoare.. spala! C~lcare mecanizal~ C~lcare manual~ 200 300 300 200 300 300 500 750 200 300 Sortare Control ingrijirea p~rului Cosmelic~ 200 500 200 300 300 300 300 300 300 300 1000 500 750 3 20 5 100 500 Prelucrare maS6 plsstlce Turnare prin injeclare Suflare mase plastice Presare mase plastice ~ 500 300 300 Tabel al valori/or orientative pentru ifumina. de sllvulre Bunuri cu bucata 30 10 Bunuri in mas~ Insta/alll de cal ferete C. 20 bunuri cu bucilla bunuri in mns~ 5 5 lichid poricu!os 30 Locuri de acostafs penlru transport de persoane 50 Locuri de acostare pentru transport mixt 50 Docuri 50 Locuri de repar<1(ii in port Platfonne de transbordare. policrom~ Gravur~ olel:.I apelll tip blrou: Spat'. ambalare 300 M~celar. veril.I prelucrare textile: 200 Posluri de lucru ra vane 300 Fila/uri 300 Vopsire 500 Filare. aurire. 50 100 200 100 50 100 20 300 500 mori T ~iere si seleclie Produclie de delicalese si ligarele Control de produse. Industria sllelel: PoslUri sau zone de lucru la cuploare.i cupru Industria plellirlel: Lucrtlri (la. posluri de lucru permanenle Posturi de lucru la case 300 300 500 500 1000 300 500 1000 1500 300 500 Me~te~uQ . lucru la pietre Si pltlci.rcare sau desc~rcare SilU cu cireulatie transversalA frecvent~ 20 Si cu limilare de vitez~ <' Parcarl Porturl Supral. zone dG circu1a{iD . conlrol culoare Comer1 en~ros . stantare.:1 incArcarc bunuri in mast! 10 (material in vrac.J 153 . bobinare cu sirma. cu dep.i.

.... Stral pro!eclle _~r--lumina solara

STICLA IZOLANTA LA LUMINA SOLARA
Auresin (= albastru) 40/26,
Transparenta T, in domeniul lungimii de unda a luminii de la 380
pina la 780 nm (nanometri) raportata la sensibilitatea la luminozita­
te a ochiului uman in % este tratata in DIN 67507,
Rellexia luminii RL spre exterior Si interior in %,
Indicele de redare a culorii Ra , DIN 6169,
R a mai mare 90 = redare loarte buna a culorii
R a mai mare 80 = redare buna a culorii
Permeabilitatea UV Tuv in domeniullungimii de unda de la 280 pina
la 380 mm, este tratata in DIN 67507 in %,
Permeabilitatea la energie globala 9 in domeniul lungimii de unda
de la 320 pina la 2500 mm este suma lormata din permeabilitatea
termica directa Sl cedarea secundara de caldura (= radiatie Si con­
vec\ie) spre interior, DIN 67507,
Factorul mediu de permeabilitate b (shading coefficient) VDI 2078,
Factorul b este lactorul de permeabilitate mediu la energie solara
raportat la translerul de energie al unei loi simple de 3 mm grosime
de 87%,
Se considera:

Exler

Inler

Refllme a lumlnll la e~:

Transmlsle de lumina.

6 mm

36%
Reflexle a raCla!I€1 ia

30%
TransmlSle de radlall€ 14~<, Cedare ecundara

Ga,
nobll MiJloc
lzolalle,_--,,~~ poilsulfld

exteno r
45')0

lzol buill

3""
spre Interior

G)

Stlcla Izolan1a la lumina solara

®

Stlcla izolanta la lumina solara

Gold 1= auriu) 30/17

Titan
~
I

b=~
87%

66' 21 66 50
49
45
40
39

18;

17

lA

43

OA9

1,53

260 x 500

Auresln

III

1

66/44 50:32 49/32 45'39 40/26 39/28

1,50 ! 240x340 1,56 ! 240x340 1,53 260 x 500 1,15 240x340 1,54 240x340 lAO 240x340

!

,--=G:c:o-='d-=(_=-=a;-ur-=,u-,-)----,-_~-------,----,---- _ _---,40/26 40 " 25 36: 11 1A 26 0,30 1,54 i 240 x 340 30/23 30' 18 40 I 11 1A 23 026 1,30 240x340
I:

I
'I

~Iber to arglntiu)

'50:35 50/30 49/43 48/48 37132 36'33

50, 50 49 48 37 36,

40 ' 35 I 37 I 34: 36: 22 I 39 I 21 I 40' 14 46 '26
1

14 18 14 13 8 8

lA

,

1,3 1,5
1,5

1,5 1A

f~~~~
! Bronz 149/33
36126
!

f~
I

I

i~ I ~~! ~
12 8 15 18

, 12
i

35 30 43 48 32 33 22

040 0,34
OA9 0,55

lA3

2:6
1A

22
33

0,37 0,38 025 , 0,25 , 0,38 0,30
OA5 OA4

1,67 1,14 1,00 116 1,09 1,64 0,68
lA8

: , 240 x340 260 x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 200 x340 240x340 240x340

49 16! 351 36' 26 46 51 51 37 38
i 11 I 30!

1,4 1,6 1,6
1A lA

,

26 39 38
20 28

1,38
I

Neutru

51139 I 51/38 l'-'-erde
!

'

16; 10 : 25 '34

1,31 , 240X3~ 1,34 300 x 500
1,85 1,36

37/20 , 38/28

! 36

[ 17,

023 0,32 0,59 0,45 0,83

260x500 I 240x340 ' 240x340 240x340

Indicele de selectivitate S, S = TL/g, 0 valoare ridicata a indicelui
de selectivitate indica un raport lavorabil intre transparenta (T Ll si
permeabilitatea la energie globala (g),
Coelicientul de permeabilitate termica k al unei loi de sticla izolanta
indica pierderea de energie prin supralata loii, Cu cit aceasta valoa­
re este mai mica, cu atit se pierde mai putina caldura, Valoarea k
pentru geamuri izolante conventionale depinde in principal de
spatiul dintre loi (SIF) Si de mediul continut in SIF (aer sau gaz no­
bil), La sticle izolante la lumina solara se atinge 0 imbunatatire a va­
lorii k prin straturi de metale nobile, Valorile k indicate, DIN 52619,
se relera la SIF de 12 mm,
La privirea din interior spre exterior, redarea culorilor nu este dena­
turata in mod esentiaL La campara\ia directa cu lereastra deschisa
se poate recunoaste usoara nuanta a majoritatii sticlelor care este,
in lunctie de tip, gri sau umbria, Aceasta se recunoa:;;te Si cind se
priveste din exterior printr-o inchidere de sticla "pe colt".
Clima cromatica din spatiu este loarte putin inlluen\ata negativ de
sticla izolanta la lumina solara, deoarece compozitia spectrala a lu­
minii diurne incidente este modilicata doar insesizabiL Redarea cu­
larii se exprima prin indicele "R",

Gri
47/51 43/39

47', 43

7, 17

6 i 22 I 27 18

2,9
1,5

I
,

51 39

0,92 1,09 1,08

STICLA IZOLANTA - STICLA MULTIFUNCTIONALA

CUDO I 78 15",5 1 98 (penlCu comparalle) ,

3,0

72

o data cu cerintele inasprite pentru elementele de latada se cer de
la sistemele de geamuri performan\e mal bune si mai complexe: protectie termica, protectie lonica, protectie la lumina solara, pro­ tectie a obiectelor si persoanelor, protectie la incendiu, estetica ­ design, protectia mediului, Pentru aceste lunctiuni se pune problema unor electe de protectie su­ periaare, care nu pot Ii produse doar cu sticla izolanta conventionala, Sticla izolanta multilunctionala este un element de sticla izalanta care imbina mai multe asemenea lunctiuni de protectie, Este posibil, din punct de vedere tehnic, sa se indeplineasca aproape toate aceste cerinte printr-o sticla izolanta multilunctionala; cu toate acestea, nu exista 0 sticla multilunctionala standard, ~ 8)

@

Sticla izolanta la lumina solara

STICLA IZOLANTA LA LUMINA SOLARA
Sticla izolanta la lumina solara se remarca printr-o transparen\a ri­ dicata Si in acelasi timp printr-o permeabilitate cit mai redusa posi­ billa energie globala, caracteristici generate prin introducerea unui strat extrem de sub\ire de metal nobil, amplasat protejat la interiorul spa\iului dintre 101, Pe linga caracteristicile de protectie la lumina so­ lara, sticla izolanta la lumina solara cu valori k pina la 1,2 W/m 2 K satislace toate cerintele impuse sticlei cu capacitate termoizolanta ridicata, Pe baza spectrului cuprinzator de nuante si tipuri cromati­ ce neutre se olera multe variante de design; completate prin placi de latada din una sau doua loi adaptate cromatic, Sticla izolanta la lumina solara poate Ii combinata cu sticla izolanta Ionic, sticla se­ curizata intr-o singura loaie, sticla securizata multistrat, sticla izo­ lanta blindaJ, sticla izolanta securizata, sticla turnata 1 sticla orna­ mentala ca loaie exterioara sau interioara, Nu este posibila combl­ natia cu sttcla armata cu sirma Fiecare tip de sticla este caracterizat prin culoare (vedere din exterior), precum Si de un binom; se indica intii transparenta si apoi permea­ billtatea la energie globala in procente, Exemplu:

,OJ

'E $3

u

"S u
"0

"
OJ
0

~ ll.a:
%
ESG
'- 6/16 /4,

e
36

'" ro

'" a: a:"
da

D::

15

IW/m'K
0,68

dB da

43

8)

Exemplu stiel!! multitunclionala

156

Sticla 'integrala cu inchidere sudata

cu 2 loi

CD
Aer

~ ~
lIplU Scad. 11'

nl

STICLA

sncLA IZOLANTA
Sticla izolanta in mai mulle loi este 0 unitate de geClm, realizatil din dou1\ sau mai mulle loi de sticlil -. CD (slicl~ de foreaslr:'l. slicl,' oglindita, sticl1\ lurnala, sticla plata), desparlite de unul sau mai mul· Ie spatii umplule cu aer sau cu gaz. Slicla izolanta in mai multe foi otera in tunctie de executie 0 izolare termica silsau tonica ridicata (de ex. sticla izolanla pentru proleelie tonica, sliela izolanla pentru proleelie la lumina solara, stiela funclionala termica, stiela multislrat cu straturi interpuse). in spaliul dintre loi se afla aer uscat sau un gaz special. Modurile diferite de inehidere perimetrala impart sticla izolanta in trei grupe: sticla izolanta integrala -+ CD A, sticli'i izolanta cu Inchidere perimetrala lip/ta -+ CD B, sticla izolanta cu Incil/dore perimetrala organ/ca -+ CD B.

cu 3 toi

Slicla izolanla

Aer Scad. 23'
interior 0 +21

interior 0 +21

Aer interior +21() .-

~:l-I-­

T--------------­
SHel;:,!
izolan!~

in rna; mulle loi
8mm 300 500 8.0 1:10 24 300 500

-T- -­
IW/m'K'

V<lIO:1.rO k

din 2 loi sliela oglindita OPTIFLOAT 5mm 185 300 3,4 1:10 18 245 6mm 185 500 3,8 1:10 20 280 500 8,0 1:10 22 280 500 8,0 1:10 24 ± 1,0 12,0 30 10 mm 300

Slicla .10'
Sticla ·2'

----------J 4mm

f.o--­
La!ime

in em
incm

141 240 3.4 1:6 16 141 240 3,4 1:6 18 141 240 3,4 1:6 20

-- -

12 mm 30

---

Inal!ime

500

8 EXler. .10 0 EXler.
"}.' 1-.....J . L---J

Suprafa\a

in m2

---- ---

- 50
1:1 3

a
3,2

10,0 1:10 28

la, a

Exter.
·10'

IRaportul lalurilor
Grosime
Lalime
IOlal~

-- ._-

·10'

in mm

®

in em
incm

Radial;e ealorica la geam simplu, dubJu, triplu inftl\ime 10 Supralala

I

300 6,0 1:10 20 245 300 6,0 1:10 22 ± 1.0
:!: 2,0

----

in m2

I 10,0

'!~I' .[~ BHB!, :!0!,·I~'I 'I~!' 2d~r r~~ {~!. ."" I· .r~:l: I·
I--~ ~

~~o]~ a
----- ---300
-~.-.

~f-l~~a
a
1:10 30 1:1 3

3,1

----:­

-Grosime talala in mm
Latlme inallime

Raportullalurilor

1:10 26
...

in em
in em

---1 ____

300 500

--

---

30a

500

50 a 3,0

A

I

t

A

tel

~

12

1 muchio inc/in.

trapaz

paraleJogram

poligon

--

Supralala

in mZ

--1:10 f----28 ± 1.0
~

12,0

12,0_ 1-____ 10. __ 1:10

Raportullalurilor

---

.

1:1
-----.- ­

Grosime lolala in mm Toleranla la gros.

inmm ± 1.0
in mm ± 1.5
20

--

- - - --± 1.0 ± 2,0 50

32

36

-- ..

TolerantA la
Masa

m~rime

12,0 40

± 1 .0 ±2 ,0 6

I---~

t--~

~~

~

in kg/m'

25

- - - --

®

Slicla izolanta in doua loi

Alcatuire

~

~

OPTIFLOAT in mm SIFin mm

4 4 4 (8.5) (8,5) 1,9

5 5 5 (8.5) (8,5) 1,9

1

lnunghl drept· UnghlC

segment de arc

semicerc

., A I segment do arc
~

f--­ valoare k (Wlm' Kj"

..
in 0/0

r
-

4 4 4 2.0 74

(6) (6)

5 5 5 (6) (6) 2,0

t---A------i

cere
{.min. 10cm

semlcerc

~I" "I&f
t---A~

folopermeabililale grosime element
------~--

74 29

72
--'--­

pofigon

---._---- - -----­ lungime mllX. muctJie in em ---_._-_._-------,-. --­ dimensiune minim~ incm 2
raportullaturilor
!suprola1a maxima

in mm

- .­ -

32 180 X 2·10 24 x 24 1:6
f--­

24 14 I

-:~~~j

180,2·\0 24

141x240
~----

.. _-_._--_..

--

x 2,10 x 24

24 x 24 1:6

--

24

x 24
1:6

1:6

in m2 ~~-3,4' 3.4 __
in kgJm 2

@
90"

90'
l-.-A~

i masa
COI\url fQtunjlle

ca 30

ca .. ---_.__38

-~-,--

TOleran\a la grosime: -1 mm 1.2 mm Toleran(a.la marime: 12,0 mm

·verilical conform DIN

- ;2:~9 .1.
-

3,4

3.4

1:

co 38

J

®
Muchla lung'ln em (lflt1me)

Slicla iZolanla in trei loi
Muchla lungA In em (J61Ime)

o

o

o
Recomandare grosimi sticla
pentru loaia exterioara ~i
50

o

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

50

100 150 200 2SO 300 350 400 450 500

i'--.
~ ~ toE 5
50
75

I

cea interjoara la slicla

~

Recomandaro grosimi sticla pentru fOilia
ex\enQnr~ Si ceil inlerlO;IrtJ. la sliclil izo[nnta pen{(u

;;:: t-­
E .E 4
5

" t:::::: ­

75

100
I 25

~ 1!!
.5
~

izolanla penlru pin a la 8 m
inallimea de man!ars (ineareare din vinl = 0.75

.5
~

':--....
~ r-­

!l

kNlm' respeetiv 750 P•. )

E

r:::::
-

~

~
@

~

6
7

--:::­
Recomandare grosimi

-

'-­

1 50 '" g

:;

6

200

E

8

--­
300

2SO

!

¥

~

'"

- r--

~

,
-2

100

!l
~

pin A 1.1 20 m in."J.l(irnca do montara
(inc:.'lrcmo dill Villi"" 1,2 kN/m 2 rospect1v 1200 P.l')

§ ,50 'E

25

sticJ~ la 0 inal\ime de montare de pina \a 6 m

(j)

"

~

~

8

"'"

........

""

f'., 300 2SO

i'--..

----

Recomandare grosimi slicla la 0 inallime do monlaro de

pin~ la 20 m

155

STICLA
STICLA SECURIZATA
Geamuri inhibatoare de penetratie cu atestat UAB -->G)
Pentru stabilirea politelor pentru obiectele de protejat. Uniunea
Asiguratorilor de Bunuri (UAB) verilica lnsu$irile inhibatoare de pe­
netrare ale geamurilor anti-elractie (AE). Produsele atestate slnt
trecute intr-un registru. Oileritele geamuri AE slnt lmpar\ite In cinci
clase de rezistenta: AE 01-02-1-2-3.
Clasa de rezistenta necesara pentru un anumit obiect depinde de
situatie. Stabilirea trebuie lacuta din timp, lmpreuna cu asiguratorii.

STICLA SECURIZATA PENTRU PROTECTIA OBIECTELOR $1 PERSOANELOR DIN 52290
Geamuri inhibatoare de explozii. --> Clasele de rezistenta 01-03 poseda suplimentar. In lunctie de tip. si lnsusiri de securitate lmpo­ triva penetratiei prin aruncare sau spargere, sau prin lmpu$care de proiectile. Clasa de rezistenta la explozii atribuita unui anumit tip de geam se aplica doar pentru supralete de 1 m2 sau mai mici.

®

I

~! cm mm i kg/m'
I

! !

Grosime

'I

Supr. ~ Raport I uatatei maxi me : max. i maxim I Exemple I laluri I de apllcare Gre·
I Dimens.
I

I Pertorm. , suphm.

I A3

m' : 1:10 , Locuinle uni· si multi! lamillale in asezari
!

1,10 ! 24
!

,23 34
I

I 225x300 I

6,75 225/300, 6,00 6,75
!

I B1'C1 EC

11

24

: 225x300 ; 225/300

Vile, obiecle

~ericlilate

: 25
, AE 1

r 35

6,00

1: 6

,in mod deose iI

®
monostrat i 25 : 51 225x300 6,75 1:10 ',Galerii, muzee, rna, gazine: :-::=:":'::"::':"-i-~--,---+,--~,---+-----t, de anlichi!ali, cladir; ,
: 63 1225/300! 6,00 '1: 6 ! comerciale, inst. pSlhialrice , 25/10/5 Iso 140
I! !, I

Geam inhibator de explozii

III

STICLA FONOIZOLANTA .....
Alcatuire aSlmetrica a fodar

8) - ®

A) Greutatea loii: cu cit este mai mare greutatea loii, cu alit este de regula mai mare indicele de protectie lonica; B) Cu cit este mai elastica loaia (de ex. prin introducerea de ra$ina), cu atit este mai mare de regula indicele de protectie lonlca. Grosimea loii interioare si exte­ rioare trebuie sa lie dilerita. --> 8) Cu cit este mai dilerita, cu atit este mai mare de regula in­ dicele de protectie lonica.

monoslra!
AE 3

-~~----,---+------i-----t-,- i

,36

78 91

225x300: 6,75

11:10

'Ma9.azinebijut,erii, cojo- i

cam, penilenClare,

36/10/5Iso ' 51

'225/300: 6,00

11: 6

,centrale energetice

I

CD

Geamurl Inhlbatoare de penetratle cu atestat UAB Strat

raslna

Geamuri inhibatoare de penetratie a proiectilelor se normeaza In DIN 52290 sticla blindaj de siguranta maxima la atac asupra persoanei sau a vietii. Sticla este utilizata In cazurile extreme In care persoanele se pot alia In imediata proximitate a loii de geam. Exista cinci clase de rezistenta, de la C1 la C5. in plus, se lace dilerenta intre sticla cu spargere lara expulzare de cioburi (FEC) si cu ex­ pulzare de ciobun (EC). --> Oeoarece geamurile inhibatoare de penetratie a proiectilelor con­ stau din SSMS alcatulta asimetric, toate tipurile beneliciaza implicit si de 0 capacitate anti-elractie 1mbunatatita. Greutatl maxlme per unitate de sticla izolanta 500 kg - la aplicatie monostrat 600 kg.

Interior

Exterlor
Umplutura

gaz

®

Sllcl.3 izolanta pentru protectie

tonIca

,

;exter. !
i lip

I Gros, , GreuL iVaI. k ! Trans- Iindice I general I umplull paI 'SIF cu gaz ~ renla redare I 'mler. i culaare : limpidil.

,All:;!\.

I

Clasa de rezls­ tenta

Alcatulre

Gras. mm

Stunl Greutate, maXlme kg/m 2
37
!

~Imenem
225 225

SupraRaport I fata 'max '
max i latun

Imm

\rnm

Ikg/ml'

W/m2K

i%

i B2

',25 :25

' 2.9 ',2.9 :2,9 :3,0
'3.0

! 97 ! 97
, 97
196

1

75

! 37
: 39

1300

i 4.0

1:6 ':6 1:6 ' ':6'
I

i monostrat

',7
32 28 38 23 31 34 49 28 : 40 ! 50 55
,

'I'

C 1
,

EC FEC EC
,

17/10/5 Iso
monostrat 19/10/9 Iso monostrat 11/'0/10 Iso monostrat 28/10/11 Iso
I monostrat

54
, 66 64
, 52 ! 48

225 1 300 225/300

x 300 x 300

6.75 6.00 6,75 6.00 6.75 6.00 675 5,30 6,75 6.00 4,90 4,50 5,70 55

" '10

130
,
!

1 ,81

! B2 !
iBO IBO

175

; 300

'14.0

:0,B6

172
i 69

,40

i 300
! 300
! 300

14.0 14.0
I

1 6
1 :10 1: 6
I 1:10 I ,

43134 110/20/4 134

135

! 43
!

:

44/38'10/2414 38

i

135

i 96

1 69

44

!4.0

1:6.

10,79

,

C2

225 x 300 225 300

1: 6

®

Stlcla fonoizolanta

I FEC
,

83 93 64 I 69
, ,

i 225/300 I I

I 225

x 300

1:10 ' 1: 6 1:10 1 6 : "0 : 1: 6

!

C3 ,EC FEC:

11/10/'9,5 Iso
monostrat 34/10/1 1 Iso

I 225 x 300 I 225/300
225/300 225 '300
'! 225/300 I 225, 300

I Val. k : Trans- ! tndlce " um~lul I ~aveneral
;

I I
I

"I. Q

~~ glZ

1

tenia

: ::~:;~e
Illm~idil.

122 109

!
'0/,

I Valoarp: : Lung. ! S,· Ilzolare i mal. I prar Iionita I much Ie I mal ! Rw ! i demons,:

: Rap. mal. laluri

IShad :coeffi­ IClenl

I
I

I dB

1m 2

-----i
1:10 '0.74

C4

monostral EC , 17/10,21 Iso
"

I

44

48

104 i 90 ,68 140 187 156 187 156

LID
, :10 1: 6
47f,J6 GH I ~;/~O/ I

,3.0

t

78

; 97

,45

I 1 6

. 200 I : 300
i 200 i 300

! 60

FEC!
i

monostrat
48/10/11 Iso

! 70 69
,

I 225/300
: 360 ! 210/300
! 3.20

:36
, 40

,40

3,0 3,0 3,0
,3.0

78

97
95

! 47
i 50
, I

x

16,0

1:10 '1:10
1:10

10,74 !0.71 10.69 0.62

C5

EC

monostrat 32,5110/32.5 Iso monostrat 32.5/10/32.5 Iso

77
75

210,' 300

i 225' 300

: 2'9/300 ! 225/300
,


3.20 3.20 1:10 l' 6
!

50/40 GH I ~~'11:i

!50 155
I !75

:77
'1 75

: 200 I

JOO
, 200 I '300 200 I . 300

i"o
16,0
! 60

I 53/42 GH :

FEC:

77
75

~~1~~H • 42

! 95
; 93

60
54

!53
155

IGH 20/ ' 55/50 GH : 20/10 GH . 50

i72

'1;10

®

Sticla bllndaj - geamuri inhibatoare de penetratie a proleetilelor

®

Stlcla super-Ionoizolanta

158

STICLA SECURIZATA MONOSTRAT (SSM)
Prin "SSM" trebuie inteles 0 sticla pretensionata. Pretension area se realizeaza prin tratare termica. Procesul de productie consta intr-o incalzire rapid a urmata de 0 rawe sustinuta prin suflare cu aer rece. Spre deosebire de sticla realizata prin f1otatie, care in cawI spar­ gerii formeaza cioburi cu muchii vii, de tip pumnal, la "SSM" rezulta firimituri de sticla mici, de obicei cu muchii boante. Pericolul de ranire este diminuat substantial. in plus, "SSM" se caracterizeaza $i prin alte avantaje. Rezistenta sporita la intindere, incovoiere $i lovi­ re $i stabilitate la schimbari de temperatura ~iferente de tempera­ tura de 150 K). Domeniu de aplicare: constructia de dotari sportive, pentru siguranta la impactul mingilor. Constructia de scoli si gradinite, din motive de siguranta. Conslruclii de locuit si adminis­ trative pentru case de scara, usi si sisteme de pereti desparjitorL Zone corpuri de incalzire, pentru evitarea spargerii din tensiuni ter­ mice. Domeniul fatadelor integral din sticla - sticle de parapeti DIN 18516 P. 4 -, ingradiri: sticla se utilizeaza pentru protectia la cadere ca parapet pentru balcoane si scarL 0 prelucrare ulterioara a "SSM" nu este posibila. Chiar numai deteriorarea superficiala conduce la distrugerea toii de sticla. "SSM" poate ti combinata in sisteme con­ ventianale de slicla izolantiL --+

STICLA
STICLA SECURIZATA PENTRU PROTECTJA OBIECTELOR $1 PERSOANELOR DIN 52290
Sticla securizata mullistrat SSMS este materialul do constructie
transparent adecvat pentru asigurarea protec(iei suficiente prin goa­
muri anti-efractie.
Posibilittl\i: SSMS in dDuti foi de grosimi diferite cu folie de PVB.
SSMS in Irei sau mai mulle foi de grosimi diferite cu folie PV8 slan­
dard sau in varianta intarita.
Siguranta suplimentara se olera In combinatie cu bucle de alarma
sau conductor de alarm a in legatura cu sisteme de prevenire.
Geamurile anti-efractie se impart conform DIN 52290 In urmatoa­
rele grupe.
Geamuri inhibatoare de penetrare - indicative A - 8 - C. Geamuri
inhibatoare de explozii - indicativ D.
De regula fata expusa atacului esle orientata spre exterior. Doar la
penitenciare lala expusa atacului poate Ii orlentala spre interior. Nu
este permisa schimbarea arbitrara a dispunerii constructive, de ex.
prin Intoarcerea elementelor --+
-~---

CD

®

SuCiasa de re­ lisl.
r-­

Alcalulre

Gros. Greul. mm kg/m 1 21 32 22 33 23 34

maxima max.
cm

Dimens. pral.

Com· blna·
Iii cu SSM
~

Groslmi sllcla in mm StlelA de flotalle
4 5 6 8 10 4 5 SSM 6 8 10 SSMS 6 8 10 12

-

lalurl Exemple de aplleare ---m'
~.~--

~max.

Raport

-~-----"'-'

'I

..

A1
A2

monostral 9/10/4 Is.

9,0 23,0 9,5

225x400 9.0 225/400 6,0 225x400 9,0 225/400

1:10 1: 6 1:10

Loculnle unl- ,I multlla· mlliale in 3$elarl Cladlrl a,eWe Ilolal de Ul pa~lcul~r

4
E E
~

100x 100x 100x 100x 100x 100x'100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 120x 120x 120x 120x 120x 100x 120x 120x 120, 120x 120x 120x 120x 120x 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
-

_.

monostrat

5 6

9,5/10/4 Iso 24,0 A3

monoslral

"

10,0

225,400 9,0 225x400 6.0

6~--0~~~
1:10 1: 6 1:10 1:6

-------_._- _._--­

... ' '.;

____-;t'. .. .. .•..

"

;.~J~ll'.:

.
.~

141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

10/10/4 Iso
24,0

E

B 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321x 210x 210x 210,
10 141x 210x 210x 210, 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 3~ DH 4
monoslral 11.0 24 35 225x400 9,0 225x400 6,0 11/10/4 Iso
25,0
izolanl~

Case de loculi eu doUrl de valoare precum ,I loculnte de vatanla ~,elale relras Vile. oblecte
deosebit de perlclitate

i5

La utiljl~rj in exterior grosimile de incarcarl dupa DIN 1055.

sticl~

trebuie dimensionate conform ipotezelor de

CD

Dimensiuni maxime pen(ru slicla. jzolanta. SSM in em

Dimensiunile $i suprafetele maxime indicate mai sus pentru ulillzarea in sistema de Slid.... se apilea la exlerioare, atita [imp cit foaia mai groastt se monleaz~ spro exlori­ or, Pentru tipurile monostrat A, dimensiunile maxima indlc~ posibilit~\lle tehnica de pro­ ductie $i, in conseeinla, nu se aplica la ulilizari la exterior.

STICLA SECURIZATA MULTISTRAT (SSMS)
La produC\ia de "SSMS" doua sau mai multe foi de sticla de tlotalie se solidarizeaza cu una sau mai multe folH elastice de polivinilbuti­ raj Transparenta obisnuita a sticlei poale fi u~or redusa in functie de grosime. SSMS este 0 slicla care retine cioburile. in cazul spar­ gerii foii, fragmentele ramin lipite de folie. Folia viscos-elastica in­ greuneaza penetrarea, asHel incH este marita siguranta activa (anti­ efractie $i anti-penetrare). La spargerea SSMS efectul de inchidere spatial a este ptlstrat. Domeniu de aplicatie: zone de intrare in con­ structii comunale, $coli $i gradinite, partial impusa ca obligativitate. Pe linga asigurarea anti-efractie, SSMS serve$te indeosebi la in­ chideri de acoperire cu slicla. Aceasta este neaparat necesar din motive de siguranla.--+

o

GeamUli intljbaloare de penetrare

GEAMURIINHIBATOARE DE PENETRARE
Conform DIN 52290 P. 3 geamurile inhibatoare de penetrare se im­
part in trei grupe de rezistenta: 81- 83, cu grad de siguranta cre­
scatar --+ Recunoa$terea UAB pentru geamurile inhibatoare de penetrare
este importanta pentru stabilirea polilelor.

CD

-_.

.
Dlmen· slunl Gros. ulale max.

CD

Clasa d. reo Alcatulr. lisl. 81 c 9/10/4 Iso

IGre­

>-----­
mm
17

Rap. Pe rlor· SUJll. max. ma nle Exemple de max. lalurl su plim apllear. m'

kgf;2 em 40 54

1: 6 Cl EC Maoazine
loto ,I video,
tarmaell,
zone in cliidiri eomerelale, cenlre de e~iclIl

225x300 6,75 1:10 225x300 6,0

32

Com· blna· III cu SSMS
E
E

Groslml de sllela in mm Slicia de 1I0ialie 4 5 6 B 10 4 5 SSM 6
8

SSMS 10
6

e--­
12 B2

-_
monoslral 21 52
66

.. ~

-~

.. ­

225xJOO 6.75 1:10 225x300 6.0 225x300 6,75 225x300 6.0 1: 6

8

10

6 8 10

~

"

141x 225x 225x 225x 225, 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 321 321 321 200 JOO 321 321 321 321 321 321 321 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 141x 225x 225x 225x 225x 100, 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 83

9,5/10/4 Iso 7
monos'rat

C2 EC Galerll. mUlce, magazine d. anllchl!. Cladirl comerelale, instilulil psihlalrlce Magazine biJulerll,
cojoctHlI,

!

I

26

66 80

1-----­
'---­

1:~r3 EC

j
_

~

28/101S1so 43

E
.~

E

'=..:J

~~~_:;;~t;;_g_~~J~~

t5

12 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225, 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400
de sticla trebuie dimens;onate conlorm ipoteze1or de

EC ~ _xpulzar_ ciaburl

La uliliz~rj in exterior grosimiJe inc~rcari dupa DIN 1055.

Oimensiunile maxime ~i supraletele Indicate mai sus pentru utllizarea in sisleme do ski.. . izoJanta se aplica la exterioare. atita limp cit foaia mai groasa so monteazt! spre exterior

®

Dimensiuni maxime pentru stic:a jzolanta SSMS in em

(3)

Geamuri inhibatoare de penetrare

157

wu&
lea a a ai

STICLA
BLOCURI DIN STICLA DIN 4242,1055,4102·3,18175
Blocurile din sticla sint corpuri din sticla cave, din doua parti sudate intr-un proces de presare. in acest proces, spatiul interior este inchis etans. Ambele fete laterale pot primi de la suprafete netede si transparente pina la suprafete puternic ornamentate si aproape opace. Blocurile din sticla se pot realiza in dimensiuni variate, fara straturi suplimentare, cu straturi su­ plimentare la interior sau exterior sau colorate in masa. Domeniile de uti­ lizare sint in exterior si in interior. De ex. pereti luminosi si de separatie a spatiilor (si in sali de glmnastica si sport), ferestre, benzi luminoase, para­ peti de balcon si pereti de terase Se pot realiza inchideri din sticla din cla­ sele de rezistenta la foc G 60, respectiv G 120 ca perete dublu cu supra­ fete separate maxime de 3,5 m2 , pe vertical a sau orizontala, la alegere. Blocurile din sticla se utilizeaza pentru elemente constructive conform DIN 4242, insa nu pot prelua sarcini statice din constructie. Caracteristicile: izolare tonica si termica buna, permeabilitate la lumina ridicata a blocului de sticla (pina la 82%), in functie de decoratie putind fi transparent sau translucid, cu dispersie mare de lumina sl cu efecte de orbire reduse, cu rezistenta mecanica sporita la impact. Izolare termlca a unui perete de blo­ curl din sticla: in mortar de ciment valoarea k = 3,2 W/m 2 K, in mortar usor de zidarie k = 2,9 W/m 2 K .

I

A B

I

eI
'

L

H=A+c+d

Co

8.5 em

d = 6.5 em

Formule pentru determinarea golulul constructiv minim Dlmensiunl reglementate pentru pereti din blocuri din stlcla.

.......,

••.•••J

i

Montare intr-un nul constructlv contlnUU

I

III
..
(">

{

1-Rost alunecare

"-"'-, ................!

2-Rost dilatare. de ex spumant dur

~
~

a'8 em

65 em raza min. 11.5 em dlmens. nommala a bioculul din sllcla
~

Raza mrmma R la gros. de blocuri de 8 cm Rosturi < 1.0 em nu pot fl armate. DIm. nominala bloc stiela Latlme rest c de 1,5 em Latime rost c de 1,8 em La(lme rost c de 2.3 em 11,5 em 200,0 em 95.0 em 65.0 em 19.0 em 295.0 em 180,0 em 105,0 em 24,0 em 370,0 em 215.0 em 135,0 em

3-Garnltura
permanent elastiCa. 4- Tenculala. mortar

5-Glaf alumlniu

,
Mama} cu contactla fata intenoara

6-Suport profil metalic L 7-Ancora sau diblu

105 em raza mm ;=--19.0 em dlmens ==~===~ nomlnala a bioculul din stlcla :> o.~cm ~! c = '.8 cm ~135cm raza min. ~240cm dlmens C " 1.5 cm W nomlnala a bloculUl dm stlcla

®

Raze mini me la perell din blocuri dm sticla

(:;:;::::-:

he:

~======~:'i1.:!~.=_.:=::_= =J,

...,....

..

~
~

Dlmenslunl mm 115x 115x80

Greutate kg 1.0

B~~t'
64

Bueati cutle 10

Bueat' pale1

I
I

!

14
I 6
Montaj in planul fatadei eu suport L

Plan Uri

®

rnmm
Sectlune transversala 1-Rost alunecare 2-Rost dilatare, de ex spumant dur
3-Garnitura
permanent elastIca 4- TencUlala. mortar 5-Glaf alum,n,u 6-Profil metalie U
I

146 x 146 x 98 6" x 6" x 4" 190 x 190 x 50

',,8

42

8

-:J
512 504 360 288

Exemple constructIve pereti din blocuri din stlcla

mtmJ emmJ rmnEJ mlmJ

2.0

25

14

190 x 190 x 80

2,3

25

10

190 x 190 x 100

2,8

25

197 x 197 x 98 8" x 8" x 4" 240 x 115 x 80

3.0

25

8

288

I

Plan detaliu de colt

7-Profil metal'e L
8-Ancora sau diblu

ItE±f:m
I
4 Sectiune transversala

ffiIfm

2.1

32

10

500

240 x 240 x 80

39

16

5

250

@

Montaj cu proWe U $1 termolzolatle extenoara

§!Em

300 x 300 x 100
I
I

7,0

10

128

®

Dimensiuni blocuri din sticla

Pel'e11 din blocuri din sticlA nearmali

......,
••••1

1-Rost alunecare
2-Rost dllatare. de ex .
spumant dur 3-Garnltura permanent eiastlca 4- Tenculala 5-Profil melalie U

Peretii din blocuri de sticla care indeplinesc conditiile tabelului,
(j) pot Ii executati nearmati fara probe speciale. DIN 4242 trebuie consultat din cauza armarii necesare din punct de vedere construc­ tiv la fisiile de margine.
Dimensiuni perete Dlspunerea rostunlor continue 80 decalate (imbinare) I Groslme mm latura scurta

! lneareare
i

Plan

6-Ancora sau dlblu

m

latura lunga

m

I

vint kN/m2 ..: 0,8

" 1,5

" 1.5

.,: 6,0

@

Manta) racord perete interior cu profile U

o

!

Conditii de indepllnit pentru peret! dm blocuri din sticla nearmatl

160

rrOllllSUldlnSl!Cra

Culoare

Gras/me

f;I;;;'~R'P maxim
laMI
Tertur! ,- PS~~U

Dlmen3:iunl

STICLA

Sistemele de uSi integrale din sticla sint formate din una sau mai mulle uSi din sticla, pMi laterale $1 supralumina. Alte variante si­ steme de usi glisante. pliante cu inchidere in segment de arc S:lU arc semicircular. Se pollivra culori diferile $i diverse lexturi de slicl<'\. Se oleril dimensiuni standard si speciale. Dimensiunile U$ilor lre­ buie sa corespunda masurilor pentru rame conform DIN 18111 "Rame metalice pentru us; falluile din lemn" @. in cazul distrugerii violente, sticla se dezintegreaza intr-o relea de mici par­ licule, mai mull sau mai putin legate intre ele. Grosimea uzuala esle de 10 sau 12 mm, care corespunde cerintelor statice; esle posibila necesitatea rigidizarilor.

mlllime

mm
f-----German vechl

Ins\l.u
A
x x
A

fa,a
x x

12mrn

tm
1501210 1501210 1501210
156
I

val ben $1 alb
alh, galben, bronz. grl Qalben ,I alb

4 4 6 4 4 4 4 7 7

1:6 1:6 1:6
1:6

Cerman V8Ch! K- muthll Icur13 nu.( 25 em
f-~ChJUrJ

de geam bombal

0
x

~--

ChlnchlHa
Della

branz st alb

213

Croco 129
~--~

alb
arb
~I

x x

0
x

1:6 1:6 1:6 1:10 1:10
1:10

1561213
1561213
1501210

0 -

branz

Dilulil597

-~------~-

OllulJl eu sirma 597

---

alb alb alb alb alb
alb $1 bronz

x
x x

x
x x

1501245 1861300
1501245

81. armala ell rclca perlm. 11

r--­

~l. armal3 ell retea perirn. 11 Oculi! eu sirma
Ornament din a;1rml 187
IAbslraclo)

9 9
7 7 7 4 5 4 4

x
x

x

0 0 0
x x x x x
x

1:10 1:10 1:10 1:10 1:6 1:6 1:6 1:6
1;5

15h300
18~

Ornam. dIn sirma 521, 523

alb alb alb
brOl\1 $1 alb

0 x

.245

18h 245

Ornamenl din sirm!
~~5.NeOlll

Ed8111 504, 0 la'! sau daua

~_la, sUI an!lc·Gussantik

r---­

Flora 035

,
x x 6

, ,

~
1501210

oalbtn,orl $1 alb
orl
alb alb

1501210

GlIssanlik 1074, 10aZ, 1086 Carom cu dad lele CaledraJ 10Yitura. de cia,a"
mare $1 mica.

~~ll02
~_a1edr"

126x210 lS0 x210 15D x21D lSD x 200
150.210 150. 210


4 4 4 5 4 5

x

ualban
grl

x
x
~ ~

1074, 1082, 1086

~~relilura de cos
~!OJD
~~ltal

alb., garben
alb alb

x x x
0

1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6
1:1~

x
0
0 0

150 I 210
150,210 156.213
-~

A

Mava

alb s' branl

Maya mal
NeolU Niagara ualben

-

f---

alb sl branl
alb

5
4 5 5 4 4

x x
~ ~

156 I 213
1501210

branl $1 alb

0 0
x
x

156x213 156.213
-

---

~D"a mal-neled

,---_ alb branl" alb Or~~nI134 (Nutle_~
c-­

A
~

1:10
1:6 1:6 1:6 1:6

-~

Ornamanl178 (SIIYil)
~amenl187 (Abslracto)

branl sl alb galben, branzsl alb
'Ib lIb
garb en

A

x
0

I~
1501210

Ornamenl5D2, 5lJ4, 520
r-~tf'\amenl 521, 523

- Orf'\amenl523 ---Ornament 528
Ornamenl550, 552, 597 Palio Slicla brula, loy. de cloean Sllcla brUla, lav. de eJocan
TiurJ~

alb "b bronl sl alb alb alb alb

• • • • • • 5
5 7 5

0
x x
x

150xZ10 150x210 15lJx210 150x210
1501210 1501210

x
0

--

1:6 1:6

x
0

x
x
A

1:6 1:6

x
0

1:10
1:10 1:10
1:6

156x213 186x3aD

x x
A

033

x x x

--

ru till [ill ern Elm
[ill [ill [ill] 0frJ
o(f]j mill
o[ill
@
Dim. orjentatjy~ pt. gol construc\;e

om[]rn 5jfujmJ

rn aJIj
in dou~
canaluri
intr·un canat '"

Drn OJ [IT]

[]]] []]]]

rn []]]

186x450 150x210

Traseullexturil nu paale Traseul xturil Oa care FilI\a ICI1ural3 daar exterJor ti luat in considerate -0 Ttaseullexlurll pe inartlme .~ Fata lextural! oarecare 1) S!icla armala cu sirma cu relsa perlmelrara In lereslre mati dB ac:opeti$ cu rap. mallm

• x • x

-0

lalurl1 : 3

=--­ Q)

~~---

Comb,nalll de sllcla lurnala

Prin sticlil turnatil se inlelege 0 sticlil produsilintr-un proces mecanizat, care prime$te prin laminare 0 anumitil texturil, Nu este complet trans­ parenta, Sticla lurnala i$i gase$te aplicarea in locurile unde nu se dore$te vizibi­ litale maximil (baie, We) si se utilizeaz<'l ca element de contigurare, Ornamentele sticlelor lurnate se clasifica in: sticlil ornamentalil aiM $i colorala. Sticlil brutil alba. Sticla armata cu sirma alba $i colorata. Sticlil cu ornamente din sirma alba $1 colorata. Aproape toate sticlele turnate comercializate se prelucreaza in combina\ii de sticl~ izolanla. De regulil lata lex\uratil se amplaseaza spre exterior, pentru a permite o solidarizare perimetralil irepro$abilil. Din motive de curatare u$oara, fata texturata se amplaseaza spre SI F. Aceasta este posibil doar la stiela turnata U$or texturata. Stlcla turnata eolorala nu trebuie utilizata im­ preuna cu sticle colorate precum sticla de f1ota\ie, SSM, SSM3. De ase­ menea nici cu sticlil functionala termica Si izolanla la lumina solara cu folii aplicate.

Dim. exlonO,1rtl. a uSii standard Oimensiune a ramei lal\uite

Dimensiune I I - ------,,-c-­ 709 x 1972 mrn' 8

CD

716 x 1983 mrn'
750 x 2000 rnm 2

B41 x 1983 mm 2 B75 X2000

~~~~~1~1IIf·'-.]i·-95~._.:"~;;:::'.I.,._
966 x 1983
0101:­

mllr-,-OOO; 2000;T;~'
------"------

._---_._a marime de:

Dimensiuni speciale sint posibile pina la

CD

1000 X2100 mm' 1150 x 2100

mm'

@

U.i din sliela - dirnensiuni DIN 1B 111

Tip slicla

-

-~-~---~----------I Gro,sime Djme~siunj Tolerar:te de
. stlcltt

mm
Neleda. gri, bronz

,-~---~-~-

r--------­
OPTIWHITE'" Sirukiur 200 1---Banlbus. Chinchilla Neleda I bronz
L-_

,

10 12 10 10 10 10 8 8

maxims groslme m~~_~ __.. ____ ~~~~ ___ .__ 1 2400 x 3430 ± 0,3 I 2150 x 3500'

Tip slicla

Grosime
nominalA mm

Tole­
(ant~

Oimensiuni m3l1jme (em x em)

2400 x 3430 2150,3500' 1860 x 3430 1860 X 3500' 1700 x 2800 1700 x 3000'
(supralumini Si

± 0,3
~~-'~-"-~-'-

mm
~
~

± 0,5
--.- ----,----,-

Slicla sleluila grad (dlmens. normale)

3
4

0.2 0,3

48 x 120 46 X 144 60 X 174

73 73 60

X X X

143 165 200

±O,5

®

Slicla

.Ieluil~ gradina

®

Sistema de usi integrale din

sticr~

p~rti l<llera!e)

159

~~6,5

G 30

G 60
r-Garnllura

~
/~

65

50

G 90
Distantier
/

STICLA
PROTECTIE FONICA

/~__ Rama ate I SI
/ / alummlu

---Garnltura

o protectie deosebit de buna este asigurata deja doar prin greuta­
ate:

//--Bagt1 SUp

018 '.... ..
c

, ....;,;,;...IA,,--Teava

l. _-...I ....

Rama otel

/ / /» It11 5 ~ . zidarie 11.0 -beton

C~lpscarton
Panourl

conslruc\\ve

G)

Geam de elasa "G" de rezistenta la toe

STICLA PENTRU PROTECTIE LA INCENDIU Sticla normala este utilizabila doar In anumite conditii In domeniul pro­ tectiel la incendiu. in caz de incendiu, sticla de flo\atie se fisureaza In timp foarte scurt in urma expunerii unilaterale la caldura. fragmente de dimen­ siuni mar; sint dislocate si apare pericolul !3xtinderii incendiului. Utilizarea cresc1nda a sticlei in constructiile civile pentru fatade. elemente de para­ peti sl pereti despartitori a crescut simtitor perlcolele la izbucnirea unui In­ cendlu. La autorizarea constructiei se stabilesc timpii de rezistenta la foc pentru lnchideri cu sticla periclitate conform DIN 4102. Astlel se deosebesc urmatoarele clase de rezistenta la foG' G30, G60. G90, G120. G180 F30. F60, F90, F120. F180
T30. T60, T90, T120, T180
Clasa de rezistenta la foc "G"
Asa-numita ,.sticla G" trebuie sa Inhibe extinderea flacarilor sau gazelor
provenite din ardere pe 0 anumita durata a incendiului (de ex. G30 = 30
minute). Pentru orice "geam G" si pentru constructia sa de montare trebu­
ie sa existe actul de permisiune al autoritatilor. Geamurile G prezinta 3 variante:

tea proprie a unui perete din blocuri din sticla cu 1,00 kN/m 2 la blocuri din sticla de 80 mm 1,25 kN/m 2 la blocuri din sticla de 100 mm 1,42 kN/m 2 1a blocul special din sticJa BSH este asigurata 0 protectie tonica ext rem de buna. Elementele constructive invecinate trebuie sa asigure 0 protectie tonica la fel de buna. Constructiile din blocuri din sticla constituie solutia ideala oriunde este necesara 0 protectie su­ perioara la zgomote aeriene. in cazul cerintelor ridicate de protectie tonica se pot realiza solutii rentabile, daca iluminatul spatiului se face prin blocuri din sticJa, iar golurile de aerisire precum $i terestrele pen­ tru al doilea traseu de evacuare se mentin la dimensiuni minime, Trebuie respectata DIN 4109, Protectie fonlca In constructii civile. Indicele valoric de protectie fonica R'w se determina contorm DIN 52210. -> (1) R w = IPFA + 52 dB (IPFA = Ind. de prot. tonica la zgomote aerlene). Constructiile monostrat din blocuri din sticla acopera cerintele pina la clasa de protectle tonica 5. ->@
Tip spallu Valon oflenlallve pentru n1velul zgomotelor prove nile din exierior admlslbll in spallu nlvel medlere·) nlvel medlu maxim 30 - 40 dB (A) noaplea20 - 30 dB (A} 30 - 40 dB (Ai

i
I

I

1 Spa III de sedere In locumle.

Spalli de dormit in tlolelurl
saloane in spllale Sl sanatorll
2 Sali de curs. blrourl Indlvlduale Ilnlstlle spain de IUcru slllnilfic blblloteCI sal: de conferlnle SI prelegerr. cabinele med Sl salt de operalle. blserlCI, au Ie
~

zlua 40 - 50 dB (AJ ! noaptea 30 - 40 dB (AI' 40 - 50 dB

II

(~

,

Blrourr pentru mal multe persoane

35-45dBiA) 40 - 50 dB (A) 45-55dB(A\ 25dBIAI

45 - 55 dB (AI' 50 - 60 dB (AI I 55 - 65 dB (A]

4 Birouri comune marl reslaurame. magazme. spalll de gtllsee 5 Spatll Intrar£: hale service SI servlre public Opere. leatre. cmemalografe

35 dB (A\ I

i

7

Sludloun de inreglslrare

lrebure respect ate cennlele speciale

->CD

.) Nlvel permanent de zgomOl sustlnul pentru cazul zgomolelor din traflcul aenan.

@

V.al.?ri onentatlve pentru nlvelul fonlc pentru diverse utllizari ale spatiilor. Llnu direetaare VOI-2719

Sticla armata cu retea de slrma sudata In puncte. max. plna la G60/G90.
Combinatii speciale costisitoare de SSM In Slsteme de sticla izolanta.
Sticla din borosilicati pretensionata ca de ex. Pyran.
BLOCURI DIN STiCLA CU ARMATURI DIN OTEL - DIN 18175
inchiderile cu sticla izolante la foc din blocuri din sticla pot fi zidite cu sau
fara profit U ca si toate celelalte ziduri din blocuri din stlcla: de altlel sl toa­
te celelalte modalitati de racordare sint identice In princlpiu. Din cauza di­
latarii liniare puternice in caz de incendlu si a patrunderii gazelor de arde­
re, peretii din blocuri din sticla se pozeaza pe toate laturile pe/lntre placi
din fibre minerale (vata minerala). ~@
Clasa de rezislenla I
G60 3.5 m2 ! 1 i 1 i 1.8m I un slral i 190 x 190 I 80 G 120 2,5 m< 3.5 m 6.Drn
G 90 I
Orumurl ale landurr'ior AutostraZI. dens cHcLJialle rlolcala Situalia de zgomot ; Distanla de la fereasfra la axul strazll 25 m 80 m 250 m 25 m 80 m 250 m 8m
25 m
80 m
8m 25 m 80 m Fond conslr. compact dens. clfculatle rldlcata Fond can sIr. rarellat , dens c:rculatle medl€ spre ndlcala
i

i Cis de prot tonica recomandata I pentru tlpuflie de spatll indIcate , 1 2 3 4
4 3 1

Autoslr<'>z.;. dens. Clrculatle medle

i 5 i 4
i

2

DrurnLJrl lederale

: 2 i 1 0

G 120

F60

Marime inchidere in ml

inaUime max. elemenl lalime max. element ina It. necesara parapet
,

Forma de inchidere
Format biOi; din sl1cla

9.0m 2 3.5 m 6.0 m lara 1.8m doua straturi un slral 190 x 190 x ao 190 x190 xao

44m' 3.5 m 6.0m lara doua sltalurl 190x 19Ur8U

4.4m 2 3.5 m 3.5 m 6.0m 6.0 m lara doua slraluri 19Dx190. aD

Orumufl prlnclpaie in zone centrale urbane

4

I
I

®
'i

Clasele de proteclle lonlca recomandate pentru cazun standard de aplicare la zgomot dm trafic stradal

0aase de protectle la incendiu pentru blocurl din stlcla

Clasa

I

3

; protec\le : fonlca

R,
·50 dB pOlrrvll pt fer.'pe­ rell in doua strat:.JrI din blocurl din stlelt! potrlvlt pI. supralele dlr. biocurl din sllcla potrlvll pI. suoratele din bloc un din Shcl.3.

Formal blown sl Indlce pro!. Indlce valonc mm ~ de prOlectle , fOnlca la z.gomote I fonlct! R w 'j aero IPFA

i

190 x 190 x 80
,

, I - 12 dB

40 dB 42 dB 45 dB 41 dB

240

A

240 x 80

i - 10 dB

" 5
!4

45 - 49 dB 40-44dB 35 - 39 dB

i

! 240~ 115x80

,-

f dB

300x300x 100 Perele in doua stra!un cu 240 x 240 x 80

- 11 dB

CIL
CornIer aIel 5~ 'f 55 mm Lunormt' 100 mrr. ce, outin 4 bUC.' oer cimp de S!ICla 2 Dlblu~1 51 buloane din otel ateslate pentru mcend:u f>,~ 10 3 Platoanda otel pentru flxared perelelul din blocun din S!lc'.a IsuduraJ

.3

-

2 dB

50 dB

30 - 34dB

i1
i [,

25 - 29 dB 25 dB

®

Detalii montaj - inchidere cu stlcla jzolanta fa foc

®

Clase de protect1e tonica conform linlilor directoare VOl pentru ferestre

o

Supra!ele din blocuri din sllela

162

6~----<l6
INP2 232
61t-1i~~25.ll.0L----<"6

STICLA
K 22/41/6 711

, 141

218

117

Sticla de constructie profilata este
K 22/60/7

D

sticla turnata, produsa ca profil

Isp 2
I

I 160
23 2
I

U. Aceasta este translucida, cu ornamente pe lata exterioara a proli­

lului (Ornament 504) 5i se conformeaza caracteristicilor de cali tate
specifice sticlei turnate,
Esle nepretentioasa la Intrelinere. Este potrivita 5i ca Inchidere de
sticia penlru pu\uri de ascensor 5i acoperi5uri. in spatiile Inchise nu
se mai produce efectul de orbire. Tipuri speciale: Profilit-Bronz,
Cascade, Topaz, Ametist. Sticla termoizolanta Reglit 5i sticla termoi­
zolanta cu slral de oxid melalic Prolilit "Plus 1,7" aling valori k de 1,8
W/m 2 K.
Sticla izolanta la lumina solara: Typ R-"Chihlimbar"/P-"Antisol' pro­
leclia bunurilor sensibile In spectrul UV devine posibila prin rellexie,
respectiv absorblie In domeniul ultraviolet 5i infraro5U. Transmisia de
energie de radialie 5( efeclul de incalzire slnl red use In spaliul inchis
cu sticla, Transparenta se paslreaza. in cazul dotarilor sportive pen­
lru inchiderile de sticla solie/tate la impact se ulilizeaza Intotdeauna
Reglit-SP2 /Profilit-K22/60!7 (Siguranta la impactul mingilor DIN
18032) fara insel'\ie de sirma. Reglit/Prolilit sint permise ca inchideri
din sticla izolante la incendiu de clasa de protec\ie la foc G30 DIN
4102. Profilele normale 5i speciale pot fi produse 51 cu insel'\ii longi­
tudinale de sirma,

55 (60)

K25/41/6

7~2Aa~7

6 ~_-"-31LOO9'-_"""d6
1<-1

Isp 26
262

K32/41/6
7 1317

I 160
117

K 25/60/7

INP 3
331

1141

6 I'

K 50/416 ~~---,"4",86'---_~~ __16

1160
331
NP ISP = Regilt
K = Prolilit

K 32160/7

1Illl;;P-'5 IN 2

-..JJI41
498
I

I

CD

I

Sticl~ construc\ie prolilat~ -

Sectiuni DIN 1249

inal\,mi peste parapeti
mucn!e sup.
gollfuminat
Tip slic.

,-L,
I

L-.L.J
II

piMla
8m

pina la
20 m

pina la
100m

pina la
8m

pina la 20 m

pina la
100m

pina: 13 8m

-F~III
pina la 20 m

pina la 100m

-(1

L'
3,25 3,05 2,75 2,30 5,15 4,85 4,40

L'
2,55 2,40 2,20 1.80 4,05 3,85 3,45

L'
2,20 2,05 1,85 1.55 3,45 3,25 2,95

L'
4,35 4,10 3,70 3,05 6,65 6,55 5,85

L'
3,45 3,25 2,95 2.40 5,45 5,15 4,55

L'
2,95 2,75 2,50 2,00 4,65 4,40 3,90

L'
'4,60 4,35 3,90 3.25 7,00 6,90 _6,20

L'
3,65 3,45

L'
3,10
2,90 2,65 2.15

NP2 K 22/41/6
NP 26
K 25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP5

3.10
2,55 5,75 5,45 4,90

~

Dimensiune nominalA I---

55 (60)

K 50/41/6
SP 2

4,90
4,65 4,15

Q1
A

IIIL­ . . ~-~
~ii: 2
A

~

25 ]65(85) 25

K 22/60/7

SP 26

K 25/G017
K3216017

~~~-f------B ----~=----,+.:-~---=-~-1

~:: 2

A

.

®

elMir; inchise (0,8' 1,25 . 9)

Ee
H/a .. 0.5; - (1,7 , q)

nu
U
slmpl~

inctlldere dublA din slicla.

:E
H l

- ;J~
0 , ,.1 ,. I

A, DI.m.•nomin."I<l • rosl 6 = DIm. exter. a ramer
H .. Dim. axler. a rame;

(in~I\lme}

h/a. 0,25: - (1,5' q)
in~ltlmi pest ~ parapotl muchie sup. pina la pina. 1a.)pin.1 la

L....Li

c::b
p~~ralp~~a~a
L'
3,75 3,50 100 m

~
8m 20m

~

c::b
8m 20m 100 m

pina. la pina la pina Ie: . pina la pina la pina la pina la
100m

ill
rnchidere

[]

gol iluminat

8m

20m 100m

din slicla

TIp SIiC,-{,
NP 2

L'
2.60
2.50 2,20 1,85 4,20 3,95 3,60

L'
2.10 1.95
1,75 1,45 3,30 3,10
2,80

L'
1.75
1,70
1,50 1.25 2,80 2.65

L'
2,95

L'
2,50 2,35 2.15 1,75 3.95 3.80
3,40

L'
2,45

L'
1,95

L'
1,65

L'
3,50 3,30
2,95

L'
2,75 2,65 2,35 1,95 4,40
4,15

L'
2,35 2,20

11r;,5
1

II I ~I
\2,5
65(85)

L ", Lung,me s(lcla. = mUlliplu de 25 cm

~

?et~r~.inare3 ItJ'.imij
Int'll\lmll:

n :; Numarur fiSiilor

si

K22/41/6
NP 26 K 25/41/6 NP 3 K 32/41/6
NP 5
K SO/41'6 SP2

2,80
2,50 2,10 4,65
4,40
4,00

2.35
2,10 1,75 3,95 3,70
3,35

1.85
1,65 1,35 3.10 2.90

1.60
1.45
1,15 2,65 2,60 2,25

®
(

Ullflle B" n ,11.5 ern:

Masuri monlaj

in:1llll11e H = L + 4 ern

3,15
2,60 5,95 5.60

2.00
1,65 3,70 3.55 3,20

2,45 5.55 5.25 4,75

Sticla curbata .... [IJ
~

1--­

K 2216017 SP 26 K 25/60/7 K 32t60f7

.,

2,40

5.00

2.65

3,75

@

Clactiri descnlSe

L' .. Lungimea fiSlllor de slic!a in melri

r

'\

Transp8ren la:
Izolare fonica.:

Izolare

termic~:

un slral dou~ slraluri un stral dou~ stralur; Irei slraluri un strat

doua straturi

pin a la 89%
pin:tla 81 %

o

NP ~'~ r~"'wfm, K
SP <,2,7 W/m' K

pina la 29 dB pin a la 41 dB kin~ la 55 d~

H
(})

" a ) Curburi circulare cu $i fara \ prelungiri rectilinii b) Curburi duble cu raze de curbura idenlice sau variabile ~ c) Curburi conlee b dl Curburi in S ~ e) Curburi in u sau c asemanatoare, cu $1 ft'lra ~ prelungiri rectilinii

Forme de curbare

Dale lizice

n'

hriM
un s , r a Y A h
Ilan$~

B = un slral,

inteTior

rIiIII
C = un slral.
flans~

interior $i exterior

illllill rr==1< >rr-ll
D = un slrat.
flans~

H

r L- ::!!J!

Hi L-

:;

a!fernaliv

E-l = forme dublu siral allernalive

®

Variante de punere in opera

®

~~

~"I
Forme de curbare (Dimensiuni in mm)

161

Lungime de unda

Frecventa in Hertz 1Hz} 10'

in metri
100000 10'

in nanometn
(~m)

LUMINA NATLIRALA
DIN 5034 ~

QJ

100 bilioane
10

1.0
unde lungl
unde medII unde scurte unde ultrascurte
Q)

ceril11e generaIe pentru lIuminatul natural aI spa1lilor Interioare:

10000

10'

10'
10'
10

bil!oane
1000 100 10' 10'
1 bilion

100 miliarde
10 m\\larde

10

10 1

10' 10 9
lOW
11

Toate spatiile ocupate de oameni pentru perioade mai lungi trebule iluminate cu sulicienta lumina naturala. De asemenea trebuie asi­ gurata 0 legatura vizuala adecvata cu exteriorul. Cerintele cores­ punzatoare sint stabilite in esenta in DIN 5034 ..Lumina naturala in spatii interioare" (partile 1- 5), in Linlile directoare pentru locuri de munca §7.1 Si in Regulamentele de Constructie ale Landurilor RFG, ~ Internet QJ

1 1 zecime

, miliard
1

teleVIZlune

10-

100 milioane

1 sutime

1 m,ime
1 zece­ mllme
1 suta· mllme
1 millOnlme
1 zece­

10- 2 10 milloane lO- J 1 millon 10·'
10- ~

Ie
10

t: 0

'"

0 t:

E

1.1 LuminA, lunglme de uncIA, culoarea luminli, unltate de mAsurA:
Lumina vizibila lormeaza un segment relativ ingust in spectrulra­ diatiei electromagnetice ~ CD, Si anume de lungime de unda de cca 380 -780 nm. Lumina (naturala Si artiliciala) reprezinta segmentul de radiatie electromagnetica dintre ultraviolet si inlrarosu receptat de ochi. Culorile spectrale continute corespund lungimilor de unda, astlel, de ex" violet - unde scurte, rosu - unde lungi. Lumina natu­ rala este perceputa de om ca liind alba, Analiza lungimilor de unda este importanta pentru latura de creatie proprie arhitecturii. Unitatea de masura pentru iluminare - in specialla lumina artiliciala - este lux-ul (Ix), lumina naturala in spatii interioare se exprima in %.
verde

unde radar

10 '2

rosu

100000

10 13 radlatie
10000 10 14
10- 6

Infrarosie

1000
100 10
10 15
101~

II.­
-N

oranj galben

10- 1
10- 8

milionlme

III

1 suta­ miltonlme
1 millardime
1 zecemillardime

radlalie ultravloleta

1.2 Baze astronomice: Soarele
Sursele de lumina si radiatie care produc lumina naturala nu sint constante. Soarele este ..sursa primara de lumina" pentru lumina di­ urna ~ QJ , independent de diversele stari atmoslerice. Inclinatia axei Pamintului cu 23,5°, rotatia zilnica a Pamintului in jurul axei proprii Si revolutia anuala a Pamintului in jurul Soarelui determina pentru arice punct de pe glob 0 pozitie a soarelui in lunctie de ano­ timpuri Si momente ale zilei ~ @ . Aceasta este caracterizata prin
doua unghiuri:
azimut "s 5i declinatie Ys .
Azimut us: proiectia in plan orizontal a pozitiei soarelui, caracteri­
zeaza 0 deviatie orizontala de 0°, 0° = Nord, 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Vest ~ @ vazuta din pozitia privitorului, Declinatie Ys: pro­ iectie in plan vertical a pozitiei Soarelui peste linia orizontului vazuta din pozitia privitorului ~ @.

10'­
10- 9
1
10'8

10- 10 1 zeclme

radlatle Rontgen

1 sutamihardlme
1 bilio

10- 11 1 sutlme 10- \2 1 miTme 10- 13 1 zece­ mllme 10 '. 1 suta­ mil me
1Q-1S

10'9

1\

albastru violet
t:

1020 10 21 1022
10 2:'­

radiatl8 gama

Q)

nlme
1

g
0

E
t:

zece-

'"

biltonlme

1 sutablltonime
1 bil,ar· dime

'"

<0

1 milio­ nlme

10 24 10 25

Spectrul energetic al radlatiel electromagnetlce • (1 nanometru = 1 milionime de millmetru)

m

1.3 Determinarea pozitiei Soarelui:
Pentru determinarea pozitiei soarelui exista mai multe metode pen­ tru locul respectiv; de ex.: determinarea azimutului Si declinatiei. In urma declinatiei Soarelui pe parcursul anului ~ pag. 165 ® re­ zulla patru parti importante ale anului (anotimpuri) respectiv pozitii ale Soarelui: la 21 martie si 23 septembre este echinoctiu (ECN), declinatie solara 0°.
-~

21 marlle EchmOC(lu

. %'_ -.:
Incepulul
21

!/
_

.~ --:.£::)- -------­~....... -"C5~ -"
~. -~ Soare
DIQ
i

-

235

'--­

_ ,i

I~~;~

~;:+-_<)

"

~'incepUIUI __ lernll
- -'. 21 decembne

,

'.

La 21 decembrie este solstitiul de iarna (cea mai scurta zi), decli­ natie solara -23S, la 21 iunie este solstitiul de vara (cea mai lunga zl), declinatie solara +23,5°, Pozitiile soarelui rezulta din paralelele geogralice, La 21 martie si la 23 septembrie la ora 12,00 (us = 180°) Soarele lormeaza pentru orl­ ce paralela un unghi zenital de aceeasi deschidere, De ex, la 51 ° la­ titudine nordica (Kassel) unghiul zenital la ora 12,00 este de (us = 180°) 51 ° ~ pag. 165 ®' Declinatia soarelui peste orizont este de 90°_51° = 39°. La 21 iunie Soarele se alia la prinz la ora 12.00 (us = 180°) cu 23,5° mai sus dedt la 21 martie si 23 septembrie, dec! 39° + 23,5 = 62,5°, dimpotriva, la 21 decembrie Soarele se alia cu 23,5° mal jos dedt la echinoctiu, deci 39° - 23,5° = 15,5°. Aceste variatii sint egale pentru toate latitudinile geogralice. Astlel se pot determina declinatiile pentru pozitia solara respectiva pe orice paralela si pentru orice anotimp.

'...........

-----.

~-

~-----

/-~'

/23 seplembne Echmoc(ru

2

Anotlmpurile - alci in emlsfera nordica

Paminl

<Jr7;" q;-Jil
Soare

I
I

S
180'
Onzonl

@

Unghl aZlmut-o;s

@

Declinatle·ys

164

Mase plastice
Informalii: 8au-, Architekten- u. Ing.-Inslltut, (inslilulul de C0l1s1ruc\ii al Arhitectilor Si Inginerilor) Osannstral3e 37, Darmstadt
Masele plastice ca materll prime sub forma de lichid, pulbcre. granule so im­
part in 1. mase duroplastice (int<l.rite prin c<l.ldur<l.); 2. mase termoplasllce (de­
formabile la c<l.ldur<l.); 3. mase elastomerice (permanent elastice). Prelucrarea
induslriala cu adaosuri chimice. materiale de umplutura. fibre de slicla ~i culori
produce semifabricate, materiale de constructie. piese linite.
Caracteristici deosebite pentru aplicatii in constructii:
Acoperil cu strat Rezisten\a la ap<l. ~i coroziune. Iipsa nevoii de intretinere. greutate redusi'!.
\V de mase plastlce varietate de culori. culoare in masa. stabililate la lumina. dependenta de produs
sau ca strat de culoare permanent pe aile materiale de construqie. ~i ca folie
pe olel. contraplacaj - @s.a.m.d., formabilitate ~i deformabilitate larga, usor
de prelucrat, conductivitate termica redusa. Forme existente -. @
Panouri celulare, 16 mm, 1200 mm latime. Lungimi 1,60 m; 2,00 m; 2,5 01; 3.0 m;
3,30 m; si ~upralungimi.
Panouri celulare, 40 mm, lungime pentru inchidere transparenta de acoperis
2,5 m, pentru inchidere transparenta verticala 3.5 m, transparent -. @.
Multitudinea denumirilor comerciale deruteaza proiectantul, acesta Irebuind sa
se raporteze la denumiri $i abrevieri - internationale - chimice ale maselor
plastice, ale caror caracteri~tici sint ~tabilite deja in mai multe rinduri prin nor­
me, regulamente de verificare si Iinii directoare. Cele mai importanle mase pla­
stice pentru construclii sint indicate prin litere:

CD

Forme

plane

t4"

~~~'o

~~~~
®
Piasa formate

CD -

®

Piese fjnile -

pag. 180

CD

Placi sandwich
4'' - .. :.'., _

®

~""'''''''-

Element portant tip lagure cu lete din mase plastice

ABS CR EP EPS GFK PE PIB PMMA = PP

acril-butadien-stiren doropren rasina epoxidica polishren expandat m. p. cu Iibre de slicla polietilena
polii~obulilena

GF-UP

IIR
MF PA PC PS PVC hart PVC weich UP

poliesler arm. tibre Slic. butil-cauciuc
melaminfonmldehid~

~~.~
@
UmplUlUra sandwich

polimelacrilal (slicla acrilica) polipropilena

poliamida policarbonal polisliren clorura de polivlnil lare cl. de pol,vlnil moale
rasin~ polieslerica nesalurala

@

1mbunatatira perate

~~ ~~~
Slruclura

portanta liniara (gratar)

@

bif
Supralala (coaja)

~

@

Cutata

@

Ondulala

@
r--

Cu nervuri

/~'\ .}
45 - - - - - - l

Coaja belon Firma Schon Jena (1925) 450 kg/m'

cupola sandwich Hanovra (1970) 33 kg/m' sprrjine Iriunghiulare (Prol. dr. O. Jungbluth)

T
24
I-----

40 rn

~

f-----

~

Bisenca Sf. Petru Roma

\SI (1585) 2600 kg/m'

h0

74

I

I

Hala pneumatica Forossa ~ Finlanda (1 972) 1.65 kg/m'

Masele plastlce prelucrate ca semilabricate, materiale de constructii si ele­ mente finite conlin de regula pin<l. la 50% matenale de umplutura, armt'tluri s.a. adaosuri. Ma~ele plastice sint puternlc dependente de c<l.ldur<'l in prelucrare si aplicatie. Limitele temperaturilor de utilizare se situeaza intre 80" si 120'. incalZili de du­ rata lunga nu ~e produc in constructii decil rar (excepti; constituie instalalille de apa calda menajera $i incendiile). Comportamenlla lncendiu: masele plasti­ ce sint, ca materiale de construC\ie organlce, inllamablle, in unele cazun ating conform DIN 41 02 clasa BIde materiale de constructie (greu inllamabile); m~­ joritalea ~int clasa B 2 de materiale de constructie (normal inllamabile); unele ins<l. sin! clasa de materiale de constructle B 3 (usor inflamabile). Prescript Ii corespunzatoare apar in Regulamentele Landurilor privind Constructii1e ~i in Liniile directoare pentru utilizarea materialelor de construc\ie inflamabile in construclii ci'Jile. Clasiflcarea produselor din mase plasllce pentru construct II 1. Materlale de conslruc\le, semllabricate; 1.1 Piaci sl fi~ii de conslruc\ie: 1_2 maleriale spongioase rigide, ~jmbun; 1.3 materiale ~pongioase cu adao­ suri minerale (belon u~or); 1.4 lolii, fi~ii si prelate, \esaluri, impisliluri; 1.5 stra­ luri de uzura penlru pardoseli, pardoseli sportive tip K: 1.6 limpl~rli (Itlr~ ge~rn); 1.7 levi, furlunuri ~i accesorii; 1.8 mase de elan~are, adezivi, lianli penlru mor­ tare ~a. 2. Elemente constructive, aplicalii; 2.1 perete exterior; 2.2 perete interior: 2.3 plan~eu: 2.4 acoperi~ ~i accesorii; 2.5 ferestre, obloane ~i accesolii; 2.G ,,~i. porli si accesorii; 2.7 reazeme. 3. Mijloace ajutaloare, piese de mici dimensiunl !>_a.;·3.1 colraje ~i "cc('so­ rii; 3.2 benzi de etansare, benzi ~i placi ~pongioase moi: 33 e!emente de lixa· rei 3.4 armaturi; 3.5 accesorii ventilare (lara conducte); 3 6 alie piese de m,ci dimensiuni. 4. Instalatii; 4.1 uniW.li sanitare; 4.2 obiecte sanitare; 4.3 armaturi ~i accesorii sanitare; 4.4 instala!ii electrice ~i accesorii; 4.5 inc.'llzile. 5. Dotare. decorare; 5.1 mobila $i accesorii; 5.2 corpuri de iluminat . sistenw luminoa~e. 6. Aplicatii constructive; 6.1 acoperisuri ~i structuri portanle, lu­ minatoare; 6.2 constructii pneumatice ~i corturi; 6.3 cisterne de combustlbil penlru inca/zire. recipienti. silozuri; 6.4 piscine; 6.5 turnuri, co,>uri. scMi: 6.6 cc­ lule spatiale; 6.7 case din ma~e plastice. Este de preferat ca formele constructive sa nu utllizeze ~tructuri portante lini­ are ci suprafete ponante (forme de coji). Structurile portante din mase plastice au avantajul greut<l.tii reduse. incarcind mai pUlin structurile inferioare si ofertl posibilitatea prefabricarii. - @ - @ Constructiile portante din rnase plastlce (lara alte materiale de con~truclie) se pot utiliza deocamdata doar pentru pre­ luarea incarcarii proprii. din zapada ~i vint, precum si pentru inc:ircari utile re­ duse (de ex. la faruri). Urmatoarele mase plastlce sint potnvite: slidA acrilic:i (deschidere pina la 10m), GF-UP (pina la 40 m), spum<l. integrala PUR (poli­ uretan), panouri sandwich din miez spongios cu foi de tabltl (pina la 45 m), membrane pneumatice (pina la 74 m 0) - @ - @.

163

cune

-<, '::::: . . . : ....
l' "

h,

..>....
Plan situatle

Vedere

.,.,,, ,.,

,,"'""".:-::"":.:-:.:-:.::.:-:-:.:-:.:,,,,,,, .. ..:
Construct,e grafica a umbrelor

1:. ,~~:"

~

.~<o .• ·. :." ".· .· ,.•".· ". ~

.

i"'" :: ',:,

LUMINA NATLIRALA ---..,.lD
3.0 Pozltia Soarelui, umbrire, miJloace ajutAtoare:
Pentru determinarea $i verilicarea Insoririi. respectiv umbririi elec· tive, alit la exterior, cit $i la interiorul cladirii, in lunctie de pozitia geo­ gralica, momente ale zilei $i anotimpuri, date constructive $i conditii de mediu exista urmatoarele mijloace ajutatoare:

U.d

3.1 Constructia graficA a umbrelor:
Determinarea umbrelor aruncate de 0 cladire se poate lace prin construire in plan $i vedere a proiectiilar traiectoriei Soarelui ~ pag . 165 ® +@. De ex. trebuie aratata umbrirea unei curti din Kassel, 51 0 lat. N, pentru 21 martie la ora 16.00. in acest moment SOqrele radiaza sub un unghi azimut (nsd de 245 $i 0 declinatie ('{Sl) de 20 ~ pag. 165 @. Se marcheaza Nordulin planul de situatie. Directia umbrelor este deteminata de muchiile Orlzontale ale cladirilor, deci translatie prin colturile cladlrilor pe directia incidentei luminii solare (U s 1 = 245''). Lungimea umbrei este determinata de muchiile verti­ cale ale cladirii. deci rabatere a inaltimii reale a cladirii (h) $i aplica­ re a declinatiei de 20". Din intersectia cu directia umbrelor rezulta lungimea umbrelor.
0 0

h"

LSI

"""

""'"."...,:;;"

E

"

,,

......

®

3.2 Masca panoramicA:

III

@

Masca panoramica (curbalal in pozltie -

OJ

Pentru Germania de nord. centrala si de sud exista traiectoriile Soa­ relui inregistrate (DIN A4) in vedere (privind spre Sud) cu indicare a unghiului azimut $i a declinatiei, momentul zilei si anotimpul. Mastile panoramice copiate pe lolii trans parente se asaza curbat in pozitie In lunctie de locatia vizata pe directia posibila de incidenta a luminii solare ~ @. Privind prin masca panoramica se poate astfel trasa pe traiectoria Soarelui deja copiata arice atectare a vecinatatii, precum si a cimpului superior, la scara 1:1 ~ @. in continuare se poate consulta la scara reala lolia pentru studierea umbriril. insori­ rli in zona latadelor, respectiv unor tragmente de c1adire.

3.3 Orizontoscop:
Orizontoscopul este un mijloc ajutatar pentru determinarea conditiilor reale de insorire. respectiv umbnre pe sit. pe si in cladire. Orizontoscopul consta dintr-o bolta cereasca transparenta, 0 bu­ sola, placa de baza $i loile interschimbabile cu curbe, care pot Ii uti­ lizate in lunctie de intentie, pentru lumina, radiatie, caldura etc. Principiul orizontoscopului este de a construi conditiile de lumina $i umbra existente, de ex. in spatiu ~ @. intr-un anumit punct in spatiu poate Ii recunoscut prin intermediul proiectiei decupajului le­ restrei decupaJul real al golului pentru lumina in acelasi timp pe bolta $i pe loaia cu curbe amplasata dedesubt. Astlel este posibila deter­ minarea atit a conditiilor de radiatie, cit si a electelor luminii pentru arice punct din spatiu in tunctie de orientarea cladirii. pentru arice moment al zilei $i anotimp ~ @.

EST

@

Trasee posibile pentru umbre pe toile -.

OJ

Bolta cereasca h 3 em (transparenta)

~~
I

FEREASTRA

r
i

3.4 Simulare pe machetA:
Pentru a putea constata umbrirea, respectiv insorirea anuala pre­ cisa in si pe cladire, se recomanda testarea unei machete la scara sub un soare artilicial ~@ sau prin intermediul unei simulari pe cal­ culator ~ pp.175.

DIAGRAMA TRAIECTORIE

SOLARA 53 LAT N

1 Soare artificial cu oglJnda parabolica sau asemanator
2 Macheta: de ex. pentru urbanism. arhltectura
3 Simulator pentru momente ale zdel
PROIECT"h FERESTREI

$1

anotlmpurl si paralele geografice dlferlte

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
PLAN SCHEMATIC

@

Onzontascop cu proiectie a terestr€1 - partea de est --..

UJ

@

Soare artitlclal ca la UniversJtatea Tehnlca din Darmstadt domeniul arhltectura

166

Echin.
20"

Sols\. var~

Echin.

Solsl. iarn~

l.-l I'---.. 1/
I

LUMINA NATURALA DIN 5034 -.. OJ
2.0 Dlagrame ale pozltlel Soarelul:
in DIN 5034 sin! indicate lrei diagrame ale poziliei solare pentru Germania nordica, cenlrala $i sudica, de ex. pen!ru 51° lat. N (Kassel ~ 0). Diagrama arata proiectia in plan a pozitiei Soarelui prin azimut $i dec!inalie la ora locala reala, de ex. pentru Kassella 23 septembrie Soarele rasare la ora 6.00 la (ts = 90" (est), la ora 12.00 la aceea$i data as = 1800 (sud) $i declinatia este de 39",
Soarele apune in aceea$i zi la ora 18.00 la Us = 270°.
Penlru delerminarea lraseului soarelui, Shell Solar din Hamburg
produce penlru orice loc 0 diagrama a pozitiei solare tiparita color
-. ® . Diagrama contine proiectia in plan a azimutului Us $; dec!i­
natia ys in func\ie de momenlul zilei $i anotimp pentru paralela res­ pecliva cu indicarea meridianului de referinta. Penlru determinarea pozi1iei Soarelui sint trasate pentru orele intregi curbe orare cu lraiectorii sub lorma de bucle, unde culoarea albastru H corespunde primului semeslru iar culoarea verde ( -) celui de-al doilea. Parcursul sub forma de buc!a al curbelor ora,e se poate pune pe seama lormei eliplice a traiecloriei Paminlului $i pe cea a incli­ natiei eclipticii. Indica\iile orare se relera liecare la meridianul de re­ ferin1a temporala indicat, adica pe zona orara a localilatii respective (de ex. loca1ie Darmstadt). InterseC\iile curbelor calendaristice cu cele ora,e de aceea$i culoa­
re (=) marcheaza pozi\ia Soarelui in ziua $i la ora respecliva. in dia­
grama polara pozilia Soarelui poate Ii cilita din unghi de direc\ie (azi­
mut) $i declinalie a Soarelui (inallime) -. ®.

10"

/

v
f---

1/

"\.

/

-20"

v
v
Ian

/
Apr Mal lun lui [] Aug Sep

"-

"-

l"I"-Nov Dec

Feb Mar

OCI

®

Declinalie solara b pe parcursul anului -

•••••••• •••••••••••••••••

~~~39"
...... 62.5" = Ys

'~}s~

--- ~o.
Ecualor

~~21.'2.

®
20
h

Paralela 51 5i d0clinalia 1s ~""-

0

OJ
10'
2<)-;;"":

OLA

2.1 Prolect1a tralectorlel Soarelul:

18
16

...--r<'-_ ..---

r-----.,

- K

)00 0

--"-.
~ ........
0<

28\'

210'

.--V

./

7-

V
/'

;,.< V
~
.... ---1'

V

k'":

1,

I--

P I:::l--

lO~

12
10

r \

r

f-f

I

-S;

- f1-),...

/'"

-.-

4'1:= 1-<-.4

r::-::... ......
~ ~

~2W

1.,_

Cu proiec1ii stereogralice poate Ii delerminata traiecloria Soarelui (pentru liecare 21 a lunii, respectiv) pe baza tiparelor ~ in lunc1ie de anotimp ~i moment at zilei.

®

>l.:0'

......... -

---==--

ko"l60'

I- -

'"

-r'

~'1

-' ..-",. ...,
'/
r<~

""
J

',...,.

2.2 Poz1t1e solarA, orA
19S'

~I

determlnBrea orel:

.........

.J- b-- I."L -

K
--.........,.
Ir

"- .>-..f-.... x--' i"'" '--.....::
...... -<..-

-

-t-Mal

-

-J-

J

....

I
Ian

Feb Mar

"

.- r--:::::kApr

-

.-

~

-

V

CL /
,/

V
P'"

'60 0 16S'
II'!'

/ ' 0--.

-

Ill'

lun

~ -.,1-(0:
lui

--

t;::>---;J'!'

<'
.........
71'

/10\'

90'

t~ ,
Dec

Pozi1ia solar a determina condi1iile luminii naturale in lunc\ie de mo­ mentul zilei $i anotimp. Ora locala reala (OLR) reprezinta indicC\rea uzualii a momentului zilei (de ex la diagrame de pozi\ie solara) la determinari ale luminii naturale. Fiecare loc este inscris intr-o zona orara in care este valabila 0 ora unitara (ora zonei). Daca inte­ reseaza indicarea orei zonei, atunci OLR trebuie transformata. in ora a zonei; pentru RFG este vorba despre ora Europei Centrale (OEC) = OLR + ecuatia timpului + diferen\a orara, unde trebuie linut cont la aceste indica\ii orare de 0 eventuala ora de vara (ora Europei Centrale de vara, OECV = OEC + lora).

Aug 'Sep
239.

Oct

Nov

Azimul solar Us 5i declinalie 1s 51' (Germania cenlral~. Aachen. Kaln. Kassel) in funClie de anolimp 51 moment al zilei - []

N

®

Diagrama pozitiei solare. Darmsladl: Long.• 8.65 E. Lal. • 49.87' N 0

[]

®

Proiectie stereografictl a traieetoriei soarelui, de ex. pentru 51° lat. N. La 21 m~rtie, respecliv fa 23 seplembrie: ras~rilla ora 6.00. apus la ora 18.00; is • 39"la ora 12.00 - []

165

20,----------- .,. --­

Kx

LUMINA NATURA LA
- ­

'50_

125_

, B ---+--- - - - - .

5.0 Lumina naturala (LN) in spa\ii interioare cu i1uminat lateral: ~ III
Lumina naturala in spatii interioare poate fi apreciata dupa urmato­ arele criterii de calitate si masuri: iluminare 5i luminozitate; ref!exie; uniformitate, Dmin/Dma,: redarea culorii; efect de orbire; linii ale spatiului; umbrire; vedere

5.1 Baze:
25~

0-':
Ian Feb Mar Apr Mal lun lui Aug Sep

Oel Nov Dec

@

lIumlnare onzontala E a pentru cer acoperit la 51" lat N in functie de anotlmpuri si
momente ale zilel -

[IJ,

E",

.=

Intensitate ariz, de radlal18

~~

EI
.
D~~

Pentru aprecierea luminii naturale in spatii interioare se pomeste In­ totdeauna de la iluminarea cerului acoperit (deci radiatie difuza). Lumina naturala care cade prin fereastra laterala in spatiul interior este exprimata prin factorul de lumina naturala 0 (Daylight-Factor). Acesta reprezinta raportulintre iluminarea interioara (Ei) Si ilumina­ rea exterioara concomitenta (Ee), 0 = Ei : Ea x 100%. Lumina riatu­ rala in spatii interioare este indicata intotdeauna In procente. De ex. iluminare exterioara 5000 lux, iluminare interioara 500 lux, atunci 0= 10%. Factorul de lumina naturala ramine intotdeauna constant. lIuminarea Interioara se modifica doar in raport cu iluminarea exi­ stenta concomitent la exterior. lIuminarea exterioara a cerului aco­ perit variaza In functie de momente ale zilei si anotimpuri: 5000 lux lama, pina la 20000 lux vara, ~ @.

--T--0.85

5.2 Varia1ia luminii naturale in spa1ii interioare:

Factoru! de lumina naturala in punctul (P) se compune din mai multi
factori determinanti: 0 = (DC + DE + DR) x T x k 1 X k2 X k3 ~

P

III

I
..... ...... . .

®

®

Factori determlnan(i pentru lumina naturala in spatiu Intenor, de ex in punetul P

l'2
Factor de lumina naturali3. 0% cu
plan de referinli3. in sectlune

spallu nefavorabil pentru lucru
Vanatle de lumIna naturala 0%) in plan cu 2 fereslre laterale --+ [lJ

Determinare

Dr--= ~x~!..-'%
As

(1-(l mJ

Factor mediu zilnlC de lumina naturala Dm-Iac­ tori determlnanti

As =toate supraf. spatiului m 2 iF =grad de transmisie fereastra (1." =unghr Incld. lumina naturala or-=grad mediu de reflexI8 al

AF =supral. fereastra m;:

Ace5tia reprezinta: 1. DC - compon. lum. boltii ceresti - incidenta luminii naturale < aO 2. DE - compon. edificatu!ui 3. DR - compon. reflexiilor interioare 4. T - gradul transmisiei luminoase at geamului 5. k, - compon. sprosurilor 5i constructiei ferestrei 6. k 2 - sprosurile geamului 7. k3 - unghiul de incidenta a luminii naturale 8. pozitia Si dimensiunea ferestrelor ~ ®
Planul de referinta pentru iluminarea orizontala a luminii naturale in
spatii interioare este stabilit conform DIN 5034 --> @
Acesta are 0 inaltime estimata fata de cota de calcare de 0,85 m.
Distanta la peretii de inchidere ai spatiului este de 1 m. in acest plan
se fixeaza punctele numite pentru iluminare orizontala (EP). Factorii
de lumina naturala corespunzatori (de determinat) pot fi atunci re­
prezentati pe 0 curba a factorilor de lumina naturala ~ @
+@.Varialia curbei in secliune Si plan indica iluminarea orizontala
pe planu! de referinla (in punctele corespunzatoare); in acelasi mod
se stabilesc apoi 5i Dmin 5i Dma, (uniformitatea). Curba factorilor de
lumina naturala indica deci varialia luminii naturale in spatiu.

5.3 Factori de luminA naturalA necesari D%:

Regulile va!abile pentru aceasta sint cuprinse in DIN 5034 (Lumina
naturala in spalii interioare 5i in Liniile directoare pentru locuri de
munca §7 .1.). in vreme ce DIN prezinta indicalii precise privind ce­
rintele minime pentru varialia luminii naturale in spalii de locuit 5i de
lucru, aceasta nu este definlta precis in Liniile directoare pentru 10­
curi de munca:
- Dmin
~ 1% in spalii de locuil: punct de ref. - centrul spaliului, ferestre In spatii de lucru: punct de ref. - cel mai lndepartat loc in spaliu, - Dmin ~ 2% In spatii de lucru - pentru dubla deschidere, - U = uniformitate: Dmin/Dma, ~ 1:6 lumina laterala - Om = este factorul mediu zilnic de lumina naturala. Acesta indica nivelul de i1uminat natural mediu in spatiu ~@.

supraf. spatiului oc(O.5)=supraf. deschise
ol1"'(O.2)=supral. inchise

/

/fJ.1l)

~O ~.

5.4 Vederl ,i legAturi vlzuale:

Toate contactele vizuale din interior spre exterior sint necesitali vi­
tale. Norma prezinta in acest scop in forma tabelara lalimi mini me
de ferestre in functie de adincimea spaliului, latimea spatiului si
unghiurile de edificare; asHe! lalimea ferestrei trebuie sa fie;::; 65%
din lalimea spatiului ~@ ~ DIN 5034, LDLM § 7.1, Regulamente
de Construclie ale Landurilor, Internet Universitatea Tehnica
Darmstadt.

unghl ediflcare 0= 15' O<l

30· 45·

I I

~~~~~~;III
!

~ ~

Latlmea minima procentuala de fereastra pentru spatii de locuit nu trebuie sa alba dlmenSlunea bruta mai mica de 65% din lalimea spatlului. La adincimi man de spatlu si unghl de ediflcare ridlcat. chlar 0 lailme de lereastra de 100% po ate Ii In­ sullcienla l\nsuf.j -+

IlJ

168

a nOli ZI inchls3 .c alb <.0 U In\unSI\ala do OriZ rad. Reducerea se produce in principal prin diversi faclori de tulburare. la fel si lumina diurna care apare concomilent..ruz.3 i1umlnare liJllntensltate de radlat1e: Puterea de radialie scade la innorare puternica la aproximaliv 200 Watt/m 2 si la radialie doar dituza (cer innorat si soare acoperil com­ plel) la eca 50-200 WatVm 2 .Allasul Solar European. deoarece almosfera lerestra reduce radialia solara.:'\lllin­ lului sint definite pe parcursul unui an de latitudine.D~ 1>. 4. ~ Alias Solar penlru Renania de Nord-Westfalia UJ .. partial innorat elc.5r-. dispersie. 900 850 800 750 700 650 Radialie globala medie in kWhim' din aprilie pina in seplembne (1976-1989) Harta radialiei solare pentru Germania pentru semestrul de vara - UJ 4. /' '..-~---.etecl de sera. in mod analog aceas­ ta se aplica si la luminozitalea luminii diurne in lux ~ @. condiliile specifice locale de lumina si caldura impun 0 ana­ liza precis a.m (maxima se silueaza la valoarea de 0.ISO 5000 '. deci in 2/3 din numarul de ore de lumina diurna.38 I. respectiv ii contera 0 aparenla a intensila\ii neregulala.m ~ UJ . reflexie si absorbtie a radiatiei..1 ca d. Gralieul -..J V.. Aceasla caldura Ire­ buie ulilizala pasiv ~i acliv in arhiteclura.3. Doar 0 mica parte a energiei solare este transmisa supra­ telei ca energie lermica.a[. ca de ex.n. acoperil.. adica raze Ie solare de unda scurta sint transformale in ra­ dialie termica de unda lunga . de ex. ~ lIum. in majoritatea limpului dinlr-un an. soareYlt.)-@.­ SI.mB de ur'Oda I . Numarul orelor de insorire pentru Germania oscileaza infre 1300 ~i 1900 de ore pe an -@ dintre care cel pUlin 3/4 revin semestrului de vara . vreme si diver­ sele condilii almosterice (senin..UJ ® f.0 I.1 Radlat1e globaltl: Radialie solara (radialie globala) cu incidenta direcla sau indirecta pe suprala\a pamintului. Radialia globala produce concomitent "caldura si lu­ mina".iillllllllili.1t\IN -6pq n Do / . l@li.J p..S . inlunecat.78 I.]: Anul are 8760 de ore. aproximaliv 40% radialie infraro~ie in speclrul lungimilor de unda de 0.0 cor al'caslfu celos .<.0 Date meteorologlce: Razele term ice $i intensitalea luminii naturale pe suprQfal. dioxid de carbon si ozon din aer ~ @.m.naro on: " 19000­ '0000 2O-JO% 2. 3. Durata "Iuminii diurne puternice" cuprinde pe parcursul anului in medie cca 4300 de ore. precum si prin conlinu­ lui de vapor! de apa.] de aproximatlv 1300 Watt/m 2 pe 0 su­ prafala iradiata perpendicular. prin particule de praf si vapori (cauza a luminii diurne difuze). Urmaloarele sint important de $tiul despre durata de iluminare na­ lurala ~i de emisie solara lipice penlru noi ldatele se relera la Germania -no Ir. lumina care ajunge pe pamint esle lumina solara mai mull sau mai pu\in difuzata..i6\ d88~ ~ Nord-Westfalla ConClI\lIijlffiQS1(mC9 Medii lunare ale sumelor zilnice ale radialiei globale in lunie pentru Renanra de UJ ... AsHel.b. 'W '.. @ descrie radialia solara care atinge paminluL Conslanla solara de ulilizal esle penlru regiunea noastra [datele se retera la Germania .LUMINA NATURALA -->oQJ 4.ferite Si calit~li variabile ale luminii diurne in diverse condilii de warne . f. Ir.. compara ~ @..MO'31.lO\ lntensitate a iradjeni solara -UJ 167 . penlru a pulea conform a conditii optime de iluminal na­ lural in si pe clad ire. Dislributia energiei globale pe supratala terestra: aproximntiv 6% radialie ultravioleta in spectrul de lungimi de unda de 0.78 .5 11m in spec­ Irul luminii vizibile)..0 20000 Con'''bul'(' C(!r 10-20% Ii) d.38-0.2-0. in Renania de Nord-Westfalia ~@.2 Saze radloflzlce: Radialia solara este 0 "sursa de lumina si caldura toarte incon­ slanla". aproximativ 50% radialie vizibila in speclrul delungirni de unda de 0..er aooperll 0tl1'lOTl ta. in funclie de conditiile de vreme. 17 @ Intensila\i de radialie anuale d.o eo '0'''' 4. care produce asHel pe supratala pamintu­ lui si in vecinalatea apropiata 0 c1ima $i un mediu luminos variabil local ~@. ~C rn)lA m <.e Wm' 600-800 60000'00000 200-400 50.0 lUI'lQ.

La pul de lumina cu inaltlme 1\ ~ a 1.. 2..0 Lumina natural6 in spatH interioare cu supraluminil: 7.:a PU'.ilor in :::orla acoper ' sul".1 -.......:UI SI LH1IL:rm..?dlL. Onzont acopenre $1 lereastra laterala in functle de distribu\la den­ 1--0 --1 Spa\lu patral cu Inaltlme de 3 m si deschldere in acoperlre Aceiasl spatlu cu a inaltlme de 12. latime si inaltime...C.. ~ 170 . Dmin ~" 2%.. Atentie la inchlder i Integrale din sllCia l LD ~. Daca trebule obtinuta prin fereastra laterala 0 aceeasi iluminare pe planul de relerinta (0...J~:.tentie la planseele din sticla...:. la propon:1 var:a­ Dile ale putului SUD nivelui acoper:ri: s. Unilormitatea ideal a poate Ii atlnsa.'.2 Distanta dl::tre supralurr. -> monstreaza cantitatile dilerite de lumina Incidenti'. daca distantele intre supralumlni (0) corespund inallimli spatiului (h). pentrL.? r~ 12. ­ 2. Calitatea luminii din spatii interloare provenita din supralumini este determinata..0 14 ~~.2 Factori de lumin6 natural6 minim necesari: Pentru a asigura un iluminat adecvat trebuie avute in vedere printre altele sl urmatoarele: Dmln/Dmax ? 0.r:a!lI!g canlnatil8 dF. lereastra trebuie sa lie de 5..A rl~:J~ dE: -"Lioralumlna ~ _ a :::2S!Gr J':: at: r~cu:!:£ f<'i Jure:..:ru cantltatea oe . in cazul "supralumlnii" lucrurile stau altfel.. in practlca se apllca urmatoarea regula: raportul intre dis­ tantele dintre supralumini sl inaltlmea soatru!ul ar trebui sa lie intre 1:1..talea spr~ care S8 IInos l~nlnd cant at:: confarmarea corespunz<)!(". in acelasi timp se prezinta si 0 recomandare pentru puturile de lumina necesar a Ii realizate. :: DITII Secllune prlntr-ur.5 1.. La put de lumlno.. in vreme ce lumi­ na laterala produce 0 unilormitate red usa. i . lactori de re­ ductie.3 Deschideri de supralumina: 0=:0 h·ke I:..h =:.h =:.ermina contributia lumrnoa­ sa orocentuala a luminii drn fragmentu i de bolta asHeI decupat..nalr'­ te de a livra lumina naturala in spatlu: intenor 5' ce elemente!e con­ de­ structive.. Electul de pestera care poate aparea trebule evitat -> @....sc ~ I I 1 1 5 Recol!..C> 4%: Uniformitate U '? 1 ..'-I =:....L.ala.. in spatl! de lucru . -. u III iV . 2a ':-.n = a . InC:lnalil dl!ente a:'. respectiv de adincrmea ae montal a deSCrllOeril. i.Wda'" I -------~II (1aClOr Ke I I dee'/ilcli 1.7 2. .. .1 1.-"...'" L: I 30 >-1 ' 90 Iii IV V \!c.5 ori mai mare dedt deschiderea din acoperire. in -> @i B) sint reprezenta:r factor!: de f"GUClle IKy.1 Premise: LUMINA NATURALA __ OJ :5. Uillln3 [1. k.­ mina incidenta variabil in lunctie ae descnider ir. iluminarea maxlrT':& oeil~ru tE~eastra latera~2 eSlS' at:nsa doar in proximitatea terestre! :a~ 'a 0 suoralumina oisDusa vertical se ir.t. -> CC Radialia dituzEi care cade De supralumlna este aiectata 'Insa '.5 si 1:2 -> @ Tabelul arata aceste rapoane si electeie acesto­ ra.li'. I' /11 i.sus" porneste de la aceleasl premise si conditionarl ca sl spatiile cu ferestre late­ rale..anbarlO ~11r~~ " 1 1..... in vreme ce doar 33.5 m..reglstreaza cea mal redusa i!umina'e pe olanui de rete­ rinta.p'e { 1. deschiderea supraluminli..C:lnZ<!Ii' . decl cu iluminat natural pentru cer acoperit. j.4 1.8 2.L. Motivatie: lumina de deasupra este mai puternica.oralumini: 7t'epuie eVllatE: conformari.are a suora... .": ~e2:l:u:~ B 2"-':CDer:sur: tlf. proportiile spatiului.2 1. Iluminatul unui spatiu ....85 m peste cota de calcare) precum cea pro­ dusa prin supralumina. deci sint intr-un raport de 11.­ tGraia Qnn COrlc.... spatlu cu supralumma 7. CU In<'!lllme r-I =:..0 d"". Deci 100% din lumina cereasca cad pe supralumina.oj ! nli n I.1derE> hJml'lG2::.Yi pe..de sus' urmar:1 este alectat de urmatoarele componente ale conliguratlei: ina!tlmea spatiului sl deschiderea luminoasa (factor kel.-.\-: I 60 v I : II 1 I 04 1. .\ S.5 13 I .(t or~zcrJt3ia 12.:IIC. Postul de lucru -> @dlntr-un spatiu este amplasat ia egala distanta de lereastra laterala si de supralumina de deasupra sa. G .5a Orlzant Spa\lu cu deschldere sitatii lummil zenltale '1f1.dS::. 3. 7...s " ". respectiv adlnclmi prea ina:te SI maslve ale outulul Este deci recomandabila 0 constructle fiilgrar. sned-uri la diverse inciinatii.. respectiv influentata in principal de urmatorii factori: densitatea luminoasa zenitala..5. Prin comparatie.. co I Iluminatul cu lumina naturala .arall8 Den:. adlca de lungime.: Ina!lImea :::::.-1 snell -.6 I 1..:.7 2. Exista deci un tactcr de recuclie '. ~ "Y~:!TffL: 061 ~ I... aC8peris inclinate dlterit. 2a 1 La 0 aesc)'.4 Tipul deschiderii de lumina $i al constructiei: inclinatla supralumrnilor de acoperls ae.. /'..3% cad pe lereastra laterala.. densitatea lumi­ noasa zenitala este de 3 ori mal mare decit la orizont. iii! 5': n II 1'1 i Ii I l( [I ! I .Dmax lIuminatul spaliilor interioare cu lumina naturala de .. IUr:lin2. 3!8ni..100% Zemt Balta cereasca semnlflc C 7. 0 ----.. 0 supralata de deschidere corespunzatoare la cca ? 16-22% din supralata spatiulul -> @ . II ® I RaDDe: I Dmm. puternlc retlectanta. _ 7.. II '. in ~ ® cantltatea de lumina inciaenta p'8venlta Clntr-o iereastra la­ terala este comparata cu cantitatea de lumina Incidenta prcvenita din sUDralumin: la diverse inc!inatli Lac descnldere asezata ar l ­ zontal cade cea mal mare cantitale de :Ur'llfla.. . SLDra'umlna ':~...: -=k paIr:.mlr.--.3 1.de SUS" (incidenta lumi­ nil) depinde de proportiile spatiului. rellexii in spatiu.I...

.:.:: ....:.:-:.:.:..:.:.:-:. 3 proteclie 10 etectul do orbire.. fragment ."::':':':':':':'. c .:.:..:.:.:..50: 1 0.:.. .:.:..:.:.:.':':':':':':':':':':':.:. control vedere in orice anotimp mediu luminos echilibrat pentru zi $i noapte iluminat de completare a luminii naturale colorat si asemanator lu­ minii naturale.:."I 3 rereslrei fara.:.':. .:.:. Varia~iile ::. deschlderl: cerlnte: ..:..25: 1 = doh 0. :::::::::::::: ::.Dmin .1 .DIN 5034 . de lumina artificiala .:.:..:. masa macheta control vizual Experimentare cu lumina naturala pe machel3.:.:.:.ina U···· ...:.:-:.:. QJ A ® Variatiile diferile ale luminii naturale pentru pozl(ie vari<lbiJ.:.:. luminii naturale penlru cer acoperil intr-un spatiu cu reborduri variab.'::::.11\irlli dilNlle 8 7 .75: 1 B pU.:. slrea:.:.:.:.:.. 2 iluminat de completare a iluminatului nalural (ICLN).:.:.. supra!.:.:..:...:-:.:.:~.:-::::::::::::::::::::.:-:.B Secllune lr<1nsversalt\ prin atrium ni\'ol 1·8 cu B L1coponre din slicl. 0. respectiv sub un cer artificial :::::::::::::::.:-:. ···i:l .:.:..:.Norma europeana pentru posturi de lucru cu monitoare (vezi si check-list UT Darmstadt) .. 1:6 ...:.:. direcla sau indirecta umbrire diferen\iata iluminat natural optim.:.:. telurl.:-:.suprafete mate.:.:.:.1 169 .j intr·un spatiu in condilij diferile de lumina .:.:.:.:.:. ..:.:.:. in aer liber.:.6. .LDLM §7.: @ Nivellumin~ natural.:.:.:.:.:... slralucitoare Orientare lerestre: a) spre soare.reducere a compon.:.:. I 6 5 --~ i/~ ~J t31' ~ Varialiile luminii naturale intr·un spa\iu cu conliguraiii varia bile de LightShelf -UJ Silua\ii de lumina nalurala pentru nivel 1·8 intr-un atrium.:.:.:. ':.:.:. Oirec\ionare a luminii naturale si artiliclale: 1 varia\la luminii naturale D~/o.:.:..:.~. 2% .:.. @-@ lara elecl de orbire. pastelate - in aer liber control vizu~ 'I cer artificial :-:.:.:.0: 1 .:.:-:.11 m aproximaliv 25% '" 11-14 m aproximativ 30% '" 14 m aproximativ 35% din suprafata in plan a spatiului LUMINA NATURALA --m Scopurl: -...:.Regulamentele de constructie ale RFG In delaliu: .:. ICLN .. peste 101 aceeasi iluminare b) cer acoperit c) cer senin lara soare .:.:.:.U. cer sen in.:. folie aluminiu 5.0 Lumlnlliateralll: cerlnte.:.:.':.:.a.:.:.Marimi ferestre estimate pentru adincimi de spalii cca: '" 8 m aproximativ 16-20% '" 8 ..:..:.:.. ··TI ··tl 1.le UJ @ Vanatrlle luminil naturale penfru un spatiu cu parapel de ill.:.:.:-:.. deschise.

LUMINA NATURALA 9..Deviere . turnat.60' 1~::<I'l---l~ CD Stlel.. ... de caldura masuri pasive. de flotatie ® Sliel...Protectl8 la insorire silsau la orblr8 A Ecranare B Jaluzele exterloare \::!Y t54' Proflle ogllndtte: intre geamurl Izolante Devierea Juminii in functie de pozitia soarelui vara si larna L CD Suprafete deschise sau oglindJte ® Cornlsa deschlS.===~ @ . sau ogllndlta . lucios !J) Plafon relleclant Prisme: Ecranare si deviere In functle de anotimp CD D CD 15' .. profilal.. = .recta si indirecta ca reflexle a luminil Oglind.0 Directionarea --.. ­ lumina disipata o o acrillca ® Folie CD Sticla @ Sticl.e la orb"e @ @Geam @ Devierea lumini.Transmlsie ridlcata a lumlnii . lurnat.... produs Schon) Light-Pipe ... Deviere spectral a .. de lum.e ® S..controlul luminii Tn orice anotimp evitarea orbirii crestere randament luminos adTncimi mai mari de spatii mediu mai luminos reducerea dezv. ® Oglinda @ Prot..Ecranare B .... cu Light-Shelfs CD®CD CD®CD Planseu deschls. sali sport. de sticl. .. CD Geam ® Prisma Sllela @Ogllndlt @Izolat.> [lJ luminli naturale. . in atnumuri..cl..Suprafata reflectanla curbata....eI.Inundare lumlnoasa ® Devierea lummii solare dlrecte si partiaL . scopuri: .. arh. @ Protect.:..Tuburi super-reflectante sau fibr. 14. consola in zona cornisei ...!"""''''''''. de flotat.e @ Pnsma sliel... . (de ex.. ..· ..Devierea lumlnil ... artific. I I o o o o CDSliel. CD Cup. Foster .. st. cit $1 diSIpata Tennolzolatle transluclde 172 .ecranare ~ dlslparea luminii In functle de inter1erenta '58' Elemente holograflce optlce ~ Stlcle cu directlonarea lumlnll Devlere atlt pentru lumina dlrecta. Dichoric :':-:':-:'!o..devlere lumma d.stem capilar @ St.Laser-Cut: decupaJe intre geamun izolante Laser· CUI ..Straturi oxizi de inaltEl/jOaSa refractle... ®Plexiglas transparent @Lamlnatcu Lasercuts ~ CD Slicl..::::::::::::::::::::::::: .". refractla lumlnii Devierea culorilor luminii: de ex..Devlere cu suprafele oglindlte sau aseman ..Deviere .:. muzee. pentru a reduce comp.. clara . Reichstag Berlin.I A Directlonarea luminii la latada cu 5uprafete reflectante corespunzatoare pentru spatH adinci B Dlrectlonarea lumlnll la acoperis pentru iluminatul spatlilor de ex.. insorire III Lam6 de luminA ...0 . f"?~ Culori diferite 1 . . .. rfl······F=. = lama o / A . de ex.Devlerea lumlnii ..:-:.. @ Principii de direc1ionare a luminii '~J {j~ inl~ .:~...

de euloarea nisipului evitarea eontraslelor vedere direetionala ."" .'. proteetie variabila contra insoririi ~i orbirii 7.ll.fereastra lalerala LUMINA NATURALA -'>QJ 8. lumiM lalerala c) Suprafumini inerare lalerale @ de Corp de cl. ' +@ . Deschideri unice de forme mari ~ ~ b) Romburi ~ ~ -10 _ _ _ _ _ -5 . X /. -'0 -Ill ~& ~ -=- -=- 0..lumina solara difuza ~i direeta . .\\I:)\UI det. ape ($1 ca supraJumini izolale) @ Deschideri continue in acoperis ~ ~ a) inclinat 90° 8..1 St 511jJraluIl1lrli1 SUjJfaletc de. proportii bune ale spa(iului 2... De ex.:I rICllc.pentru aceleJsi dilllonsiuni alo spaiiului k F =: suprafata lerestreiJsuprafata camerei =: 1:6 ." 1: 2 5. umbrelor proieetate 9.-r---'1. cit ~i in funqie de sursele de ilu­ minal exterioare existente.ll<"J lumin~ ddu2:J}. adiea in fune\ie de situarea geografiea a localiei. desehideri de supralumina: 16-22% din suprafata in plan 6.0 Conflguratla deschlderllor de supralumlnA: ~ @ .) '. D%min ~ 4% 3. . I I 0.8.­ " / / / I­ I­ b) Oeschidere lip flulure cu plafon V - IransluCld @ Forme specialo @ PoSibillt~li pontru lumln~ laterJlrJ si supralumin~ @ Lumintl 1:llor.: ~ oa::::::::>- 5 0 &::? 10 1 -e:: . pasaje) d) Puturi de lumina. con\lex) dl RotunJl\ cu sup(afa\~ ~xlerioara. diluza.6 0.) . pentru eonditii de lumina extreme trebuie dezvoltale forme de eonstrue\ie eorespunzatoare~ @ + @ ..>' - ===--== .." 0.3supra varl.25 a} Acoperi~ In forma.35 0.'.l$\lIO 171 . evilarea orbirii a. d} Acoperi$uri in dou:t. . conslrue\ie filigranata 10. DmiiDmax . eontrolulluminii: LN + ICLN aJ eupora (de ex bazin inoli b) Semicilindru (de ex.. este indicata valoarea kr necesara penlru D flM :: 5~/<).2 LuminA lateralA 1I1 supralumlnA: Optarea pentru lumina laterala sau supralumina se face atit in fune\ie de utilizarea ~i funetiunea eladirii..0 -10 0.dirc do delvolLll in (u· 9..unl nordlce (cornpOIHmt. ~j directa Acoperf~ /: ---\ '" ~ )~ '. unitormitate: U.. Formele c1adirilor pe paralelele noastre ar trebui con figurate in tunctie de lumina disponibila . de pupitru c) Lanternouri .... - .1 Parametrl de conflgurare a deschlderllor pentru luminA naturaIA:~ @ . .(ulnlnj later.J\iei IJctorului de lumina naturala. alb~ @ Deschideri tip shed • I Corp de cladire de dezvoltal in reo giuni sud ice (radiatie solara ridr­ cala).@ Scopuri: evitarea dezvoltarii de ealdura lumina natura/a stralueitoare treeere lina intre zi $i noapte (ICLN) suprafe(e desehise. in plus. "~~-' 10.)l.. incl\\dt~re \l ~'P.@ 1.. penlru @ incidenta.. direcf~ ~i indirecta.1 cu lamele pentru lumina.6 . . Zt1nll b) inc!ina1 60" (concav.2 5' O':"-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Inf!uenta descl1iderilor penlru rluminat nalural .."I. evil.5 4.~. @ c) Oublu inclinat (aten\ie la iluminarea coltulu.1 supralurnina a) Coji acopenle partial reeiproc decal ale dlspuse incllnat I I I ~ d) de sticl.

1 medlU ! 02-0. Masuri pentru evitarea orbirii sint: . I1nchlS spre deschrSi 1. ® Orb"e @ Orb"e redusa Umbrirea este de dorit pina la un anumit nivel.05-0.protectie la orbire (si pe Nord) . Pentru indeplinirea anumitor sarcini vizuale sint necesare anumite iluminari cu lumina naturala in functie de tipul muncii . brul<l natural._4-"'O"'5--L 10.5 0. structura portanta).@ Si comparativ .c'-'--"--'+---=__--'-'=-~-+ ~---- . 10. _ {inchls sore deschrSI LUMINA NATlIRALA 12.@.~~.0 lIuminare..@. mate combinate cu diferentieri cromatice (de ex.0..distributie echilibrata a luminii naturale .-~ 0." 1 : 2 .De aceea trebuie coordo­ nate gradele de reflexie ale suprafetelor de inchidere a spatiului in­ terior cu cerintele pentru sarcinile vizuale de indeplinit.iluminat de completare a luminii naturale (ICLN) .. Lumina naturala incidenta trebuie filtrata la muchia inferioara a deschiderii luminoase prin materiale translucide. 0 trecere treptata. Masurile de modificare a uniformitatii pot fi influentate prin: .::de:::s::::ch"'iS--'--_'::::O.pentru su­ pralumina U .devierea luminii cu ecrane . Structurarea diferita a luminozitatii in spatiu este direct dependenta de gradele de reflexie ale suprafetelor si de dispunerea diferita a ferestrelor in fatada." Dmm/Drnax 1 : 6 .15-0.00 10.dispunerea ferestrelor.4 I03ne ~~.15-0. Astle I este caracterizata in principiu va­ riatia luminii naturale in spatiul interior. grade de reflexie.1-0.---J @ Iluminan D % @ Grade de reflexie (culDn matenale netratate) - OJ @ Uniformltate I.3 trna Iina ~:ed'u)l:~~::5 ~~::n: 05-06+ inchrs .protectie la insome .66 galben verde 10' -0..55 car<lrTl rosie 0.@schema).@.intenor.6 cal De Dartea sudlca spre Nord Dlnel ~ru L--_ _--'--_ _.25-0.fatada multistrat. . Vanatia luminii naturale in spatiul interior si posibilitatea de vedere spre exterior sint influentate in princlpiu de tipul de configuratie al tatadei.exterior . Masuri pentru 0 umbrire cu efecte mai degraba plastice pentru lu­ mina laterala sint: . in legatura cu protectie la insorire . Uniformitatea (U) iluminatului naturallntr-un spatiu interior ar trebui sa fie pentru lumina laterala U . Ecranarea este produsa prin reflexia directa Si indirecta a supra­ fetelor si prin contraste nefavorabile ale densitatii luminoase -@J. deci la trecerea de la interior la exterior. .:' Do. Sinteza: criterii de calitate LN -lumina laterala In principiu trebuie urmarita transpunerea criteriilor de calitate ale luminii naturale intr-o manlera care sa creeze identitate spatlala.4 =-_-i-c.25---?~~~~-0.1 _~~_dIU deschrs ---. deoarece densitatea luminoasa zenitala este de 3 ori mai mare dedt densitatea luminoasa de la orizont.ndlll ~~5-0.protectie la insorire .suprafete deschise.evitarea orbirii directe . Culorl dupa ~_mlnozltate maleflale nelralale cromatlc (inchls spre deschls) belonapar i fiSIl Pardosell dm Sl pla::.2 ---1 f-="--'=-'--'-C--='--"-+=--==---+---~---- Obs 10c:oesteprea.n5 zrdane apar. pentru a putea dife­ rentia intr-un spatiu obiectele sau altele similare. multistrat si in acelasi timp transparenta de la interior la exterior poate satisface diversele cennte legate de lumina naturala pentru schlmbarile de anotlmpuri ~ @ CD CD ~ Curba D % lIuminal de completare a lumlnii naturale (ICLN) ~ II.protectie la orbire . respectiv exterior. Uniformitatea la supralumina este mai ridicata.a supralumrna -@.-~~~ -------­ 5.Lumma munc".J.33 2. respectiv in trepte Masuri pentru 0 umbrire corespunzatoare la supralumini: .pozitionarea corecta a iluminatului de completare a luminii naturale. rasteruri de lumina sau altele asemenea .(.grade de reflexie (foarte ridicate) .25-0.OCI '0.suprafete mate . ( ( )~~~ ® Umbnre la lumina laterala - OJ ~ Umbrire la supralurnma ~ OJ ® 174 Situalii de lumina 'mtr-o casa de locult Japoneza - CD . redarea culorii $i efectul de orbire Cooperarea acestor caracteristici ale luminii naturale are 0 influenta puternica asupra luminozitatii in spatiul interior.@schema.@.

~ sol~r~ grallc-opllce ~ Geamu~ electrocrome mlSI[l od CD Prot.:..:. colora· re.interior @Soare de iarn~ in spatiu @ Variatia lumini. translucide. re . electr?nic.:.s- @ de lurnm::t Elemente 0010. Z .: ..lurnlnl laterale Scopurl: T :-.in zona acopensului .:.:.:.:.. cu raze laser coerente.:.:.controlulluminii in mice anotimp . 's3' dubla..:.:.url cu Inse'l. Z: fador prot.6-0. Pro\. 0.:. insorire eontrola:J.:..:. orbire • in Nord Q) Ev. Prot. CD ® EHO .:. termlca translucide.:-:.in Sud ® Prot. '00% \ t63' "A 'e ~ B Lumma " :::.:.. diferita pent'u prot. :. turnata CU texturi A) Supra!. naturale ~~p ]/~ ---!~/// I ® .: :::::::::.:. reI.:. CD 11.:.24 Prolec\1e naturalillnaorira rj8' Proleqie fixa insorire Si orbire. Z ='.:. ..:.:. foil..cre:.aprox.:.:.Jlconno $.:.:.menlinere lumina diluz~ in lunc\io de inlerferenla Prlnclpllsle prot!lC\lells lnaorlre @ difuza Relleclorl oglindA @ EJemente holo­ grafl<><>ptlce (EHO) Vara \ 'L \ ® 'L ZJ A B Oglinzi pentru diverse anotimpuri. cOflsol.:.ecranarea soarelui de prinz .:.:. .. fixe. fixe.12 '{!3 Jeluzale Sl Solair.::::::::::::::::. translucid. vertical. k w . rei'exia tuminii..:.:..Ecranarea soarelui de prinz . Sistem capilar Stratilicare penlru filtrarea selectiv~ sablare colorate.6 \!3 Parasolsr exterior @ ~i :. Scopurl: CD .:.:.:.:. Z • 0. efect de sera.:..:..G1 !ran.:.. refraqle/rellexie speclra/a.:..:..terea ci:. I I I I I I UV SIF "A IA Control electronic ~ UV Corodare. tesalura. Z.:.cre:.:. 100% valoare!<w= • ... insorire aprox..:-:.:.: L:'L / .:.md: fixe.:.cre:. --+@ @ ~~l~ A pro­ t8C\1e lnaorire Geamu~ in benzi I pele Geam DlcOOr1c Aplieare pelieula.:.:. tip raster sau tamale.:. ~ Aetea. toioase.:. a Prot insor.:. stral filtru interferente din straturi oxizi. I .:. fr?.:. omament sau asem.POSI .. lorme turnale intre geamuri.:-:. eulori diferite. termica.:.f.i Z .:.:.terea CI:.:. -' suprafele diferite.:. "A kw ~~~~iso~isia Slic. Aplicare QXiZl Transparenle..:.. m . vadere ~ Geamur! prolec\1e Insorlre 's2' Z.supratala rugoasa. I' pierdere . Mobile. reglabile.0.:. 9 . de ex. colorate.controlul efectului de sera .:. Sticla CD ® Slicia Aefleclor! oglinda / \.reducerea luminii artificiale . Reglabil~ pentru Ii:Y 'a4' eel mai bine nib...:.:.:.: .0. orbire." gaze SIF Geamurlcu atraturl 8plte. Geamurl pentru supra­ fumlnl .:. transparent.:.:.:.4 MarehlzA cultsantA Brat consolA 173 ..:.. @Varia\ia luminii naturale \!Y 04' B Acoperis ..:. 0. imprimare.:.factor prot.:.mentinere lumina.. Iurnala de ex.lumina laterala :.:. " ridicata Termolzolelle lran81uclaA Q ® Geamurlcu trBlamenle 8uperflclele 8 @ ~ BIocu1 dB sdcIA ~ fettexie rum.cre:.7 ~ F8J8dA dublA Protectie insorire mobile.:. naturale . platon cu dispersie a luminji .op 1m zarea cu om umlnll Eloctro· cram -­ t" I .:.:. difuzie Jum.. insorire aprox.'. /" \ permeabilil.:.2 ·0.terea luminoz.0 Lumln(l natural(l. t§1\ Profec\ie insorire si orb. ~ Itpitura sticla Geam securizat .: .e '<:)' r '64' Cu folii transparente. insorire-exlerior"vara @ Prot.:.reduce rea pierderii term.:.i supralumina stralucitoare CD Prot./ .:. insorire fatada.:. insorire . fix.. 61 Profile sticla (urnala Geam cu dispersie a lu· minii amorte. stic. intre gemurile lzolante.:-:.tlgU UI energ. "A \ 8 <0 \ 0\ :"A Q '00% ge /" ~ A Energle g=grad de QI LUMINA NATURALA 10..:.:.:.:.:.posib.<1. a energlei % . cu puncte Geam.:.uniformilate ~ 1 : 6 (lumina lateralal/1 : 2 (supralumina) .O.terea transmisiei lumin. independenta de vreme.. prolect1e insorire Si orbire Obloane rab<lti1bile eventual cu deschderi: obloane cUlisanteiglisanle.:. vlzua a .3 Rulour! diverse pozitil ale soarelui: culome=alb: Gonscle """P'o" b. lumina colorata radiatiei solare val.:.:.0 Proteclle la insorlre ~I orblre...:.:..:.Q \ A <0 /" -. translucid Geamuri cu distorsle a lummi..:.: ® Vegetatie.:.. vizuala ... .re. Factor! InfluentA strstlltcat ~ inchidere s!ictA f c Caldura .: .:.ligului termic ..b I' I~ .:.

4500 lux rosu II t13' Planul srluatiei reale de lumma cu un raster de lumlnozltate (valorlle lndlvlduale in lux) @ Reprez. Spatlu lumlnozltale max. per Guloare (lux) (min .506 Repr.max.387.4500 lux IOSU -.0851uxl Situa ie 14.3000 lux rosu 0.0001uxi ~. respectiv incidenta directa a lumi­ nii solare.1000 lux rosu 180 . 560 lux .. in cui. per eulaare (lux) (min.: ora 10: Frankfurt) pnvlnd spre peretele de esl Repr. 69000 lux) ® Plan eu sltuatle reaia de lumina un raster de lumina: ~valonle Indlviduale in lux) Si ® Reprez.429 lux aloasIru 430 .34 Plan cu situatie reala de lumina 51 un raster de lumlnOl (valarlle indlvlduale In lux.34 52733.max 72.149 lux albastru 150 .1 Reprez in eulon false a p:anulu: Spatlu lumlnozrlale Imin.900 lux albastru 901 .: 306 lUX) (min .91 ~~ 1743-33181uxverde ~ 3319 .360 lux rosu 80 .max: 1.Slluatle 13.391 lux albastru 392 .739 lux verde 740 . lum per Guloare (luXI (min..: 80 lux ~ max.: 190 lux .: 265 lux .1742 lux aloastru • 218. in cui.836 487.3321 lux verde 3322 . Spa!lu luminazilate (min: 3151ux . lurn.2: soare direcl-Iumlnlliateraill . 1 000 lUx) spre peretele de est @ Plan cu situatie reala de lumina 51 un raster de luminol Ivalorile indlvlduale in lux) @ Reprez. Cub in sltua\ia reala de lumina 129. 2.830 lux verde 831 .1010 lux rosu 560 .99 .000 luX) 176 .. 1alse a peretelul de est cite 0 vaL lum. in culori false a peretelul de est. ora 10: Frankfurt) pnvlnd@8 cite 0 val.0 Simularea electronicA a luminii naturale pentru lumina lateralA: Calculul pentru doua sftuatii dife­ rite de lumina naturala: innorat respectiv incidenta directa a lumi­ nii solare. 88 lux ~ t24' \SV 570 1749 lux albastru 1750 . 60.241 lux verde 242 . in eularl false a pianului.62315 . in cui.0670 538.12 L067. ~ Cub in situatla reala de lumina (29.bastru 471 . 360 iux) • --'0 173.04.04: ora 10: Frankfurll pnvlnd spre peretele de est Repr.1: innorat-supralumlnll LUMINA NATURALA 80 .6 7336 . 130 lux ~ max .OJ electronicA a luminii naturale pentru 5upraluminA: Calculul pentru doua situatii dife­ rite de lumina naturala: innorat.1: innoral-luminllialeraill .124 835.22 ~ t14' ~ 2101 .690 439. lurn. LOlO luXi 14.310 lux IOSU ® Cub In situatl8 real a de lumina (2904: ora 10: Frankfurt) pnvlnd spre peretele de est @ Reprez.9 425. per culoare (lux) (min.1100 lux IOSU 130 ..276 lux verde 277 .164 lux albastru 165 . false a perete1uI de est Cub in sltualIa reala de lumina (29.max. 2. ~57.470 lux a'.387.0 Simularea • • '\e 1.anului.: 570 lux ~ may. false a peretelui de est die 0 val.703 .04 . in eulor! false a p'. 3. Situatia de lumina late­ rala cu ferestre laterale de 5 m2 pentru un spatiu de 5 m x 5 m x 5 m cu pereti vopsitl gri si pardose­ ala din piatra roscata (monocrom) cu un cub de referinta in centrul spatiului de 1 m x 1 m x 1 m. • 971.2100 lux verde 200 .761 lux verde 762 . Situatia de supra­ lumina cu 1 m 2 deschidere in planseu pentru un spatiu de 5 m x 5 m x 5 m cu pereti vopsiti gri si pardoseala din piatra roscata (monocrom) cu un cub de refe­ rinta in centrul spatiulul de 1 m x 1 m x 1 m. cite 0 val. in culari false a pianulul Spatlu lumlnozitate (min.

negru) prin 300·500 lux (verde-galben. unde in special te~tura depillde foarte mult de tratamentul aplicat (Iustrui!.lntroducerea surselor de iluminal cu dale fotometrice (cilev:l for­ mate de date: CIBSE. in acest fel se poate verilica daca sint indeplinite cerintele DIN 5034 ~ ®. Reflectance $i Bleed Scale sint in legatura directa cu gradul de saturatie al culorli materialului $1 determlna energia luminoasa re­ lleclata difuz de material. Shininess. de inlerfata cu statistica rezultale!or: rezulla1ul valori.® 1.ency f'Jun and S~~ lirooJ~~g [Pines [ limo l.Iar ..Transparency stablle$te cita lumina traverseaza materlalul . Unlversilatea Tehnica Darmstadl. Trebuie avuta in vedere $i indepartarea defor­ marilor perspective.. Bibliotecile de materiale din Lighlscape recomanda pentru tOGle materialele (de ex. de ex. ~ i' 2 /'---~. E'9= lo.) ~ @. Astlel rezulta luminozilalile elective ale oricarui punct din spatiu ~ 0. .. 11000 LP ==:J I I L'---'---~C:-oCC68c:18 ). Rellectance .'--: i~~~~~ ~--.LUMINA NATURALA SIMULARE CU MIJLOACE ELECTRONICE --->- QJ 1. 7. datei $i nivelului de innorare (sen in. 1 D\~_p\. periat etc. dreapla: analiza in cular..lmportarea modelului realizat din supra/ete in programul de simu­ lare a luminii (Lightscape) prin inlerfetele standardizate. domeniul Arhitectura. analiza in eulori false parcurge (aici reprezentatedoar alb·negruj urmtltoarele luminozit<1ti: scarade la 50 lux (albas­ tru inchis. ifc (atentie la scara.ghl H L ® Fereaslra de inlerlal~ penlru caracteristicile malerialului (Transparency.) necesare penlru re­ prezentarea unui plan de constructie ca simulare pentru lumina na­ turala: ~ CD . degradare etc.~ __ ~:_2. patura compacla de nori)-·. I.Refractive Index stabile$te comportamentulluminii la trecerea in­ Fereaslr~ de inlerfata penlru slarea atmosferic<1 (culoare: soare. de ex. domeniul Arhitectura 175 .99511)( Min: ~~\)( ® C 1 "" GuJonrea pardoselii C 2 = culomea poretolui ~- \. Sky CondlllOns Clear m c su . acoperit. de ex.'·~ -' '-:.i Bleed Scale) ® Transpa. mijlac: Wirelrame._----/ Relleclance Sl Bleed Scale ~ _ 79 4. Alte posibilita\i: modificare rapida a materialelor $i surselor de ilu­ minal. bazGl pe carac­ teristicile fizice ale aces tara. animatie sau inlr-un browser VR (virtual reality)_ 545 .~ ~ _ ...n . Rezultatul poate fi vizionat ca fotografie. 2. . a iluminatului nocturn sau situ:l\iilor mixte 5. / / Display· [QQ. reduce\i complexitatea scenei!) ~ CD 3.. n I /-. $i medii pentru suprafeiele "lese (de ex. '-". max: 794.Shininess stabile$te daca a oglindire este reprezentata clar sau neclar.J Cl. med. de luminozitate in lux (de ex. pialra sau vopsea) caracterislici de materiale. cer. innorat) tre d~~a materiale (de ?.631) intr-un punet oarecare.. .. Realizarea unui plan 3D cu un program CAD adecvat la scara 1: 1. 4. "Zonele verzi" corespund in cazul acesta unui spectru realist penlru materialele de construc\ie specifice.n. 0.'''-'. LTLI). \ ~ .600 lux Analiz~ in culori lalse a intregulul obiect (. I • CD L. pentru metal....666 lUX. acoperit. false redal~ in grl ~0 Shininess: Aelleclance scale: Color Breed scale: RefraCTlvo Indel: ~ ~ ~ -0 ~ [Q&Q] ~ ---==0 ~ luminance (glow): GL:JCd/m2 OPick l. 533. Analiza luminozita\ii spatiului in culori false.clar Shininess n-. HIgh 2'71721)( ~ Cloudy . Definirea caracteristicilor luminii solare ale locallei (Iongiludine si latitudine)..8.) $i de vecilime (oxi· dare. max.e: 350. '. Retractlve Index.. ·lllltJrllI l1 ilnce ~IX Average: Max' 4.\Iu h./ / \:\' . Astlel rezulta posibilitateJ sl· mularii luminii naturale.ll'~l'csl Gr'd I "-'>~_/-:~ 8 sc.rotirea liber~" permite recunoasterea ra­ plda a zone\or de spat\u luminoase $i inluneeoase).J' '4' Forenslra.:tle:~~ Mm POint" fc_~2c'_'c? // .5393 lUX) .lnlll. min: 45. grad de tn­ norare: senin. in imagine: sttnga: Rendering.i.~ ::0i })?~1 7 \ . alb) pin~ la 600 lux (rosu inchis: negru)._=:G M". 8. aero material).-. Introducerea caracteristicilor fizice se efecluea­ za dupa cum urmeaza: Reprezenlarea rezultatelor pa<1iale cu ajuloru\ pragramu1ui de calcul altum.JY l?t. 6.Procesul de Radiosity calculeaza dupa metode sliin\iflce inter­ actiunea luminii cu suprafetele. CD Universitatea Tehnic~ Darmstadt.0 Slmularea lumlnll naturale cu mlJloace electronlce: Descrierea etapelor de lucru individuale (1.. /:'" Ou. valori min. Pentru a obline texturi cit mai apropiate de rea Ii tate ar trebui scan ate la rezolu\ie ridicata fotogra­ fii iluminate neutru.: dxf.-. IES.. stabiJirea orei (de ex CET-Ora europei CenlrJle).9951ux.Stabilirea caracteristicilor fizice ale fiecarui material de supra/ata $i repartizarea de texturi realisle.

23 septembriej 178 . in Berlin con­ dijiile sint deosebit de lavorabile (in iulie aproape 50%. Sigur ca si in acest caz. Fisher .azimut". KLirte . conditiile dilera in mod excepjional in lunctie de loc. 12 h Ora localA 5 ® Tra. Orele locale indi­ cate in inelul exterior se suprapun pe teritoriul Germaniei cu ora normala pentru longitudinea de 15' est (Garlitz . Randamentul este loarte dilerit in diverse localitaji.un. daea se suprapune planul con­ strue\iei desenat pe hirtie transparenta peste desenul traiectoriei soarelui sau invers.Salzburg ­ Viena) la declinatiile soarelui reprezentate se adauga 3.Halle . pentru liecare meridian la vest de 15 = 4 minute mai t1rziu dedt ora normala.2 .e) cea mai \unga zi a anulul 51. Pentru cea mai sudica zona cu latitudine nor­ diea 48° (Freiburg LB.Gottingen .5 latrtudlne nordlca (Dortmund-Halle) Durata de insorire insorirea posibila este de durata destul de echivalenta in zilele de la 21 mai pina la 21 iulie = 16 pina la 16 ~4 ore.174 Aplicsfie Pe baza procedeului prezentat in continuare poate fi citita imediat insorirea unei construcjii proiectate.Bornholm = me­ ridianul Orei Europei Centrale). .B. Pentru Potsdam la 13° longitudine estiea la\a de Greenwich ora locala este prin urmare cu 8 minute in urma orei normale.ectona Soarelui la echlnoC\lul de prtmAvarA (aprox.so (Dortmund . ci se situeaza undeva in ultimele zile ale lui iulie. Pentru cea mai nordica zona cu latitudine nor­ dica 55° (Flensburg .5°. ci se alia in ultimele zile ale lui ianuarie.5°. adiea cea mai calda zi nu este 21 iunie.UJ DIN 5034 . Indica\iile de traiectorie solara care ur­ meaza se relera la zona de latitudine nordica 51.i cAldurA Caldura naturala in aer liber depinde de pozijia Soarelui si de capacitatea pamintului de a ceda caldura. 21 martie) echlnoC\lul de loamnA (aprox.Stargard . acesta este unghiul.MLinchen . v E Soare .Konigsberg) trebuie seazute 3. Pentru loca­ litati la longitudini estice la\a de acesta ora 10­ cala este cu 4 minute mai devreme dec1t ora normala. 164 .Bornholm . C v E III 12 h Ora localA 5 Traiectoria Soarelui la solstlliul de varA (aprox. planul constructiei fiind asezat conlorm orientarii car­ dinale. Stuttgart 35%). 21 noiembrie pina la 21 lanuarie = 8 ~4 pina la 7/2 ore.Militsch).W. 21 . Astlel curba termiea ur­ meaza eurbei lnsoririi la distanja de aproxi­ mativ 1 luna. Gradele indicate in eel de al doilea inel exterior se relera la .pag. Inlormal!i exac­ te despre acest lapt sint olerite de punctele de observatie najionale din zona in cauza.. in urma lormarii de ceata si nor!. cu care se masoara miscarea aparenta Est-Vest a soarelui in pro­ iectia ei in planul orizontal. insorirea reala este lata de indicatiile de mai sus de doar 40 %. in lunile in­ termediare durata de lnsorire se modillca lunar cu aproape 2 ore. iar eea mai reee zi nu este 21 decem­ brie.LUMINA SOLARA Determinarea insoririi construc\iilor de H.

. 8) si SV 3 ore 42 min..de vesl si LaturA osUc4. .. lavora· bil pentru \ocuinte mario spre nord­ Front nord-eat .. ferestrele de sud primesc raze putln inclinate iarna $i puternic incHnate vara.... asta hotilritoara pentru valoarea de utilizare a unei construC\ii.. soare V 6 ore 45 min. euin\e mid..~.. Forma ramelor ferestrelor $1 profilelor $prosurilor nu trebuie sa afecteze prea mult inciden\a luminii solara.--+® @ prot pTlVlre vlnt -. Echinocliu .ol_IIIo . Nedorita este in orele prinzului $i dupa-amiezii in lunile iunie .V preajma solstl\iului..ore 15 min. . raze lor de soare -. penlru a Ii protejale de lncillzirea excesivil. - y­ \ I . soare 8 ore 15 min... astfel Ia.. ia solslltlul de varA = V. .::-­ '" \\ LaturA aUdlc4..."!... razele de soare soarele si cAldura sint linute depar­ Ie de pereti Si fereslre @ putin inclinale in est permit terase largi.crnelA elc. (2) 7trimitereSlulra:elormaldep.1 -~~~~::~:~~~..5°) @ . spre nord scarA....... Nord • ® ® Ferestre de nord-est Si nord-yest nu primesc insorire iarna.. tara a afecta inciden\a luminii solare @ meleororogice exce· sive vara silTl retinule optim de foioase... ambele laturi inso­ rite. . Lumina soarelui eSle binevenitil in general toamna $i iarna $i in orele dlminelii in toate spaliile interi­ oare... Solsli\lul der'". soarelB. soarele si cAldura patrund iarna adinc in casa... pentru a lace uz de electul silu benelic sau. f(l 4 ca· mere. spre sud-est cameril de zi $1 camere de dormit. I 2 ore 45 min. . soaro 6 ore 25 mm. -----. soare .. care permit iama Irecerea luminii prin co roan a destrunzita in cas~ manjfes!~rile Gard dIn aclndurlll8u parapet de belcon in aceas\~ lorrn~ p)J!mis.."'. dacil este cawl..r~ Front oat-veal.. vara "'. : \ . soare Ferestrele de nord primesc doar pullnA luminA vara.. soare _- .. ---. Odecembrieslianuarieintoale @ spalille SoiSli.aUd-Yeat.@ $i masuri constructive corespunziltoare @-@.... spre nord-vest spatli servicii $i anoxe \\ '­ \~' Solsti\iul /-de iarn~ \ .. dar niei pe sud.. vara lumina $oarelui cade orizonral inaUnlrU Nord • Nord • ® Secliune pI. Aceste nevoi pot Ii satislacute prin pozilionarea corecta a constructiei --+ --+ Traiectoria Soarelui la solslilluJ de iarnA • I.iul de varA 'il' merA de zl si dormltor (dupA caz pinA pe latura de nord)..... soare NE si NV 6 orB 30 min.. '-2 camere. deseori prolejate de yin!.eud-eat... la maj.JI bale.. _--------­ ".. Ferestrela CD inalte permit intrarea razelor soarelui cel mai adinc in spatiu--+ Lumina natura/a. ch.. ® Front nord-sud...--~...-\!"\.."r---1-­ .. Vara Latura de voal. dar insorire de elect deja primavara Si toamna. 'L (J) Nord t.. lArA lerBslre pB nord. spre @ sud-vest camera de zi si camere de copli @ tim penlru loculnte de 3 pin. ® adinc in spal Fereslrele de sud·est $i sUd-vest sint iluminate tavora­ bil vara Si iarna prin raze pu\in inclinale care p:ttrund Sectlune pI. spre sud ca­ esl spatiile de dormil Sl se"icli.. . © $1 177 . in Fereslrele de est Si vest primesc la echinoctiu raze ori­ slftiu! de var~ zontale._. care se inclinA odalA cu apropierea de sol­ SE '3" \.._. cn op­ soare in noiembrie..august. in relatie eu casa sau prlvitorul in peisajul ncstru (Iatitudine 51. .. soare 3 ore 27 min. Sint deosebit de a~e~~ate penlru spalii care trebuie sa fie in so rite atil vara CIt SI larna ® Sectiune pI.. hoi. soare E 5 ore 45 min.LUMINA SOLARA Dispunerea co recta a c1adirilor $i ferestrelor lata de soare. '" _ . la echinocliu = E. caz oplim penlru 10­ Front nord·voat .. 1 .""-_-_-._-_-. ':. \!.

.20.20 1. 1..0. 180. Luminatoare tip shed cu strat de tesatura de libra de sticla garanteaza toate avantajele tehnico-climatice ale unei hale in shed-uri . de sticl. Este posibila transformarea invelitorilor plate obi.00.80.25 1.. 150.50.00 50.00 1.01-5.80' 1.. 2.50 1. shed vertlca' 60" = unghiul de inciden1a a Juminii soarelui Sud Nord I-Pintfla 1. 1.80' 2. .50 . 1.00 1. salida sau Yentilabil~ E± 60 x 60 I 1.000 m3/h ..00.50 180' 2.00 -------i 30 mm ~-- 4.00 2.80 2.70 2.LUMINATOARE J 1 ~ ~130 ~ J 22J ~ Vent. 1.90 80 I 1.00---­ ® Lumtnator cu sectiune inclinata @ Luminator cu sectiune vertical a GJ) Shed la 60' .normala" ® Cupola de lumina cu rama ina Ita ::Jl B A : ~ B \IZ B A B A= Palrunderea lumlnii 72 .45 . in cazul caselor de scari de peste 4 niveluri intregi sint necesare des­ chideri de eliminare a lumului..50 --1 25 mm 3.00 1. 90 1.50 Cupola de lumina pe nord Pentru iluminatul.d..51-2.20 2.60 70 i 90.3.00' 3..50' 3..50 1.50 m.00.51 .1. elemente de iluminat. 1...50' 2.~ 1. 1. 1.20' 2... 90. Diminuarea stralucirii este obtinuta printr-un unghi ascu\it de incidenta a luminii soarelui ca ur­ mare a utilizarii de rame inalte .25.20.30 240 1.a 3.51-7.50 . shed oblic @ Shed la 90' .50 .20..25mm ~ ~----- 96%--------+ 4%-1 . hale.2.90 1.in vint atunci dnd pe­ rechile de guri de eliminare se alia pe direcjia. 90 mm Element t-.(}). 90 90.20 ..80' 2. 1.. 1. 1..50 -------130mm Termoizolatie in zona umbrittf a 2.50 1.50.220.50 1. Cupola de lumina ca deschide­ re de aerisire trebuie dispusa contrar directiei vinturilor predominan­ te..40 1.50 60.1.9 0 m m @ Lumlnator tiP shed din piaci de poliesler ranforsat cu flbra de sticla @ Module de lumlnator cu dublu strat 180 .@..20' 2.m. 1.80 1.50' 2.40 2. 1.OB i 72 .00 1. 2.70 x 2.50 170 mm f-------------4.50. a incaperilor .60 140 mm inser1iei de tesil.50..0----------1 ® Banda de lumina.. Deschiderea pentru captare trebuie sa lie cu 20% mai mica dedt cea de elimina­ reo Aerisire mecanica cu ventilator montat in rama. 60 60.00 1... 300 1.60 1..80 Cupole rotunde" 060. 100.20. 2. Acestea pot Ii de asemenea din plexiglas termorellectant. 1.nuite in acoperi.@.00.50 m lara structura suplimentara.61 -4. 2.1 pentru accesul pe acoperi. debit 150-1. 2....00' 1.50 ..50--------.20x1. 150 1.20 1. 120. lara straluci­ re.'ator ~r CUPOLE DE LUMINA Cu rami!. In cazul instalajiilor de eliminare a fumului trebuie acordata atentie supraletei aerodinamice de eliminare.301 B= Golui in planseu 40 i 60.51-6.00.250 50".50 1. Dispunerea decalata ciclic a gurilor de eliminare a lumului la 90° ia in considerare electele vintu­ lui din toate directiile.25' 2.a.5. Prin orientarea cupolelor de lumina catre Nord este evitata incidenta luminii soarelui si electul de orbire . aerisirea Si eliminarea lumului din incaperi.® cupola de lumina utilizabila .. ~-1. casete.50 40 mm --_70mm Element ----- .50.00-4.50-----j ~-5.. Sistemele de luminatoare olera 0 iluminare diluza.30 1.00.16.80..00' 2.00 1. 2.40 1.40 1. 1.20 1. 1.00 1. 2.01 -4.00----------1 ~ --5.50 1. cu shed-uri prin montarea de luminatoare ­ 14~ / / / /' / ~ 1.70 80' 80 90.20 2. intr-o execujie speciala 7.. banda de lumIna mulllpla ® Lumlnator cu proltl curb contrnuu ® Lumrnator intr-o singura apa o / /' /' ~-- 2.70 CD Cupola de lumina . trape de eliminare a lumului si jaluzele ca elemente lixe sau mobile.1. 2.76 125 .70 o 75. case de scari . pentru a lolosi electul de suctiune produs de vint. Deschiderea luminatoarelor vanaza pina la 5.00.50 2. sint disponibile: cupole.00 1.50 1.6.80 2..tura de fibril. respectiv contra di­ recliei vinturilor predominante..51 .3..50.0- 6.00 ----------j r . Pozi\ionare sub vint .

'­ Solstiliu\ de iarn~ 21 decembrie . pe falad~. EI define.~_. _0'. Segmenlul x rezullat.lor corespunde razei mlsrieare din desenele traiee­ toriei Soarelui cu traiectoria punc· tata.JY.6'. Latura de nord-cst esle im0di<1\ dup~ ora lain umbrtJ. '. (aprox. zi a anului. se trece in veders ~i.cro_20 1H . solstitiul de iama.5' laliludine nordic~ (Dortmund-Halle) -JI.LUMINA SOLARA inSOfll do 1<11. indic~ limita umbre. Imedial dup~ ora 11 incepe um­ brirea lalurii de nord-est.I Penlru constatarea insoririi sau umbr[rii intr-un anumit moment al zifei $i anolimp (de ex. orB insoril de la b_9u ~ . echi­ noeliu 11 h) se reprelinl~ unghiul azimul in plan pornind din col\ul in cauz~. imprBun~ cu umbra muchiei su­ perioare a cl~dirii. 21 decembriej. latura de sud-est pul1n in3inlo do ora 15. eea mal scurta. in plan." oro ® 5019111'ul de vara.ul de vara \ '~'insoril de la U n _18" ® Pozilia 50artllul la prinz in zdele lmportanle de peste an D1stan\a SoarolUi lal~ de pnv.\~ aproape a or~.un'e ~ Sol'\I\./.. . . imedlal duptJ. ® EchlnoC\lu. lalura de sud-esl esle imediJl dup~ ora 15 in lJmbr~. insoril de ILl 81 )_9 ~ _~ ore 50191II'ul de lamil. care reprezinla. 179 ._ I~ 21 . insorit de la 9-15') II _6 J/4 ore neinsorit \ \ 2' I insoril de la Sud-Est Plan . ".o". declinalia (raza de Jumin~ rear~) prin rabaters. 0 pro­ jectl€ in plan a declinaliei respec­ . om 13 $1 law­ ra de sud-est este in umbrtl.. are "---"'--" Privllor tive.4 or8 =93(4 ore ­ II' v E insoril de la J'l_10}QII . 11 ' Tralectorls Soarerul._". perpendicular pe umbr~ in plan..4-20')" insoril de la .te in plan limita umbrei pe care se marcheaza.. in vreme ce celela\\o IJ­ turi sin! insorite la momenlele respective insoril de la 9'~-lB" -aY. 51. Lalura de nordesl esle insor.

aerul cald eliminat: curent Canaturile eu pivot orizonta\ controleaza mai bine aerisrrea Persoana asezala are contact eu aerul reee $1 aerul cald (nesanatos) Corpurile de inca.lzire (convectori) au nevoie de captare $i eliminare a aerului PROTECTIA FATA DE EXTERIOR 18 ! 1) : ....25 I i 1.-'-.00 .. de ex.75 ® Bucatarie ® Vestlar @ @...DiDO -'-- '" . .POZITIA iN PLAN FERESTRE DISPOZITIA DIN 5034 mill G) in zidarie de platra sparta ...50 'I I I 1.@ iNCALZIRE -- rqn k .[3' Aerul rece intra in casa.." --'' ® in zidarie de caramida @ in alcaluire de tip tachwerk in structura metalica in beton armat POZITIA iN ELEVATIE T 75 T I 1.....1 Cu orlentari caIre privelisti specIale cu elemente in consola 1 ® Blrou ® Incapen orientate catre privehstl speciale Inaltime normala a parapetulul (lnaltime a blatului mesei) T D @ Blrou (reglstratura) T I 1.. atelier de desen VENTILARE -- @. @ SpallU suficient pentru draperii in coltul peretelui @ Jaluzele vertic ale in lamele Aulau din material lexlil sau din material plastic ® Obion 182 .@ Luminator.- __________ \!31 f..

---- ~ IS' >-£J ~ TI'I I I 1.0 A Inclina\ia ferestrei-luminator 40" B Casa nu este situata intr-un spatiu deschis... fi "iQ~ .9 m inaltimea tolala a tuturor fe­ restrelor trebuie sa reprezinte 50% din latimea incaperii de lueru Q .. Un luminalor. reglemen­ tarile olandeze stabilese di­ mensiunea ferestrei fune\ie de unghiul de inciden\a a luminii. b Dimensiunile e Dimensiunile ineaperi _ necesare necesare ale ale ferestrelor de bucatarii ferestrelor tuturor eelorlalte d Cu cit este rnai mare unghiul de ineiden\a a luminii. cu atit este mai mare Si mai abrupt unghiul de inciden\a ~i cu alit este mai redusa canti­ talea de lumina care palrun­ de in easa. Motivu/: cu cit sint si­ tuate mai aproape easele ve­ cine Si eu cit sint mai inalte.® A Locuint~.itigul termic al acestora dato­ rat soarelui ramine neschimbal..5 R.. inaltimea parapetului . viata de zi cu zi se desfasura aici preponderent in spatii interioare orientate catre soare.. un rei im· portanl il joaca ~. ®. in cazul incaperilor de lucru cu 0 inaltime de peste 3..3 m . incli­ natie 90". in alara dimensiunii ferestrei si a inclinatiei supraretei ei. 1~ 2SY. cu 0 c1ima mai blinda. ® Dimensiunea fereslrelor (I) Fereaslr~ de mansarda 181 .f'Sl ~~ A ~ Ferestrele ra..FERESTRE Ferestrele sint 0 necesitate inevilabila pentru iluminatul natural al incaperilor in vederea exploatarii. de zi inclinatia acopedsului este cunos­ cuta..14% din suprafala pardoselii incaperii de loeuit.. o casa situat~ intr·un spa\iu des­ chis va permite pentru aeeeasi su­ prafa\A a fereslrelor 0 iluminare mai buna decil 0 cas~ siluala in centrulora$ului. din dimensiu­ nea unei ferestre verticale. '" 1(20 din supralata pardoselii L3.. neeesila numai 20%..a casei.min punetul eel mal sen sibil al termoizola.. i: IS'-. CD.a pardoselii inc~perii ~ . in zona culturala europeana de la nordul Alpilor ferestrele au pUler­ nice caracteristici: in contrast cu zona culturala a Mediteranei. @ a Dimensiunile neeesare ale fe­ restrelor ineaperii de loeuit func\ie de suprafala pardose­ Iii.. Corespunzator acestui rol. cu alit trebuie sa fie mai mari te­ restrele. 0. 20 Exemplul.~ Din aces! motiv. unghi de incident~ a lu­ minii 18° . Suprafala transparenta a ferestrei trebuie sa reprezinte cel putin 1/20 din suprafata pardoselii din incaperea de lucru. penlru aceeasi jlumina­ ra a incaperil .masu­ rata in m2 .rii.30" B Dimensiune neeesara a fereslrei in camera de zj C Sint suficiente ferestre insumind 17% din supralala pardoselii ca­ mere. inclinalie 0'.5 m. Supralata vilra\i~. pozil. 0... se obljn~ iluminarea inc~perii prin ferestre cu dimensiuni cit mai mid.-.30 1 o R @ Sectlune pr. in cazul unei camere de zi cu dimensiunile de 20 m 2 x 0.I ·1 "I -~FI ~lB 10 b • 'C " " :c '" ::J 6 ~ Ct--CJAO ii: :W--S'5" .8 m2 . Cantitatea redusa de lumina poate Ii compen­ sata prin ferestre mai mari..1imea lerestrei: 1/10 (M + N + 0 + P) CD Dimensiunile lerestrelor la constructiile industriale ® Dimensiunea ferestrei . atita timp cit ci!.3 A x 8 . incepind cu f~restrele roman ice in arc semicircular Si ter­ minlnd cu ferestrele cu ancadrament bogat. Latimea tolala a tuturor ferestrelor trebuie sa reprezinte cel pu\in 1/10 din latimea totala a tuturor pereji/or = 1/10 (M + N + 0 + P) .:i 30' ---. deoarece lumina artificiala era costisitoare Si 0 buna i1uminare a incaperilor pe timp de intune­ ric era imposibila pentru 0 mare parte a populatiei. t:>0lmenslunea ferestrel in D/.. 0.. Fiecare zona de lucru necesita 0 fereastra care sa asigure contac­ tul cu exteriorul.3 A x B T l: 1.® ..5 R ~.. ~ ~~~ '" g 0 10 iii>' Oimenslunea ferestrel in % din suprafa.... 14% inseamna: tereastra trebuie sa reprezinle .. . Pentru incaperi eu dimensiuni care eorespund celor ale eamerei de zi sint valabile urmatoarele: inallime minima a suprafelei vitrate 1. Din acest motiv esle convenabil sa. @..14 = 2. ins~ nu esle pulernic umbril~ C Sint suficiente ferestre insumind 10% din suprafala pardoselii inc~perii :..J\ i: 0 ~ s u~ I'-::::.n falada (3) La\ime a lerestrei Q . dinamic ale barocului.f' 'C C .. Exemplul .lipseste jns~ prive· li~lea.. din suprafata pardoselil inca-peril ® Dimensiunile fereslreior la casele de locuil + ~ jg~ . 'E" 'u . des­ chiderile pentru iluminatul natural au devenit un element stilislic esential. suprafata transparenta a ferestrei trebuie sa reprezinle cel pu\in 30% din su­ prafala peretelui exterior: ~ 0. 0.

5 @ Tip de cercevea 3 (fara bataie) .:. EIIJDDIZlD_ 4)(8 5:0::8 7:<8 8x8 9:<8 10)(:8 CID 12x8 13)(8 14x8 16x8 @ 17)(9 Tip de cercevea 1 (batare la exterior) RR :::.'::::::::::.... ® Fereastra cu cercevea intundala. :::.~~~IIb_. ... .:.:. . Ferestre cu 3 canaturi tara bataie Fereastra cu cercevea aparenta.:. ..:1 II . batal€ la exterior Fereastra cu cercevea fnfundata.:.:...:. Sint tormate din multiplii unitajii de masura. ® Fereastra cu jardiniera (Blumen!ens!er) III ~ Ferestre cu 2 canaturi Fereastra cu 1 canat Ferestre cu 4 canaturi I 375500 625 750 875 3:<3 ~x3 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 2125 2250 5:<3 6x3 7:<3 DIlii:II8IClCJ 3)(4 4:<4 5)(4 6)(4 7x4 8x4 "' o o 4)(5 5:<5 7)(5 8:0:5 OI:J 4:<6 5:<6 6x6 DO 7)(6 8x6 Numerele de peste imagini sint indicative pentru dimensiune.:.'::. [JIJDDIZl 4:<7 5x7 6:<7 7:<7 8x7 ip·::··::······:··.:.:..' "::"::::::::::']iI RR I ::::::::::::: :~ II ~ I':':':':':':':':':':·:·:·: .:. dimenslune orientatlva la rosu EII~ 4x9 5)(9 D0DD 7:<9 8:<9 9)(9 10x9 DDD c=J 16)(9 B1::1 4:<105:<10 DlZtOO 7xlO 8)(10 9x10 10)(10 BG 5)(11 DD-~D8x11 9)(11 10)(11 DOD _DOD.:..culant inferior o ® ® batal€ la interior i Canat pivotant vertical @ Fereastra ghsanta orizontal Q) Canaturi (catre exterior si Interior) Canaturi cu pivot central ® Fereas!ra glisanla vertical TIPURI DE CERCEVELE .9 14)(9 CJCJ DO­ 16x10 11)(10 _ DIJO-_ G 10 9:<12 10:<12 Explicatii: Dimensiuni preferate 9x16 10)(16 ® Tip de cercevea 2 (bataie la Inlenor) 0[~I Dimensiuni Il)=':':':':'::-: tr tr Dimensiuni.:.: . .. II : . in special penlru u~i 00 ® 184 Dimensium orientallYe la resu pentru golurl lerestre DIN 18050 9)(17 10x17 vitrate Il)=- Dimensiuni.orizontal FERESTRE Canat basculan! Jateral Canat ba..:..:.:... 125 mm pentru inallime: de ex. gal de tereastra 9 x 11 = (9 x 125) x (11 x 125) = 1125 x 1375 RR 9:<7 12)(7 13)(7 62. in special pentru benzi de terestre Dirnensiuni.5 ...:.. in special pentru ferestre de pivnita Dirnensiuni.TIPURI DE DESCHIDERE Canal basculant superior Canal pivotant :::::.:.:::. in special pL ferestre de spAIAlorii O ~n~mw -- ::::>!: GG 9)(18 10x18 :..:.:. 12x10 13)(10 14)(10 13)(11 14)(11 12)(9 13::0:.: = :...

para­ solarele 28% . material plastic) situate la distan\e ceva mai mici decit la\imea lor (mobile) -+@. jaluzele -+ @ din lamele plate (Iemn.. la prinz a n' . cu incidenta mare dar difuza a luminii -+ CD.PROTECTIA FATA DE SOARE DIN 18073 ---. 50-100 >----i Prolectie in mai multe rinduri Brisc·solcll. in limp ce la la­ titudini sudice deschideri minime ale fereslrelor permit sa pa­ trunda suficienta lumina in interi­ or. 21 iunie (solstitiu\ de varc~).i obloanele inte­ rionre 45% (fereastra neprole­ jata 60 ..grosimea zidului 0 MasA de .i\uClfll @ Element do proleC\ie Parasolar parlial oblic Parasolar oblic·vertical a Elemenl @ proteclle.@ . in tari situate la latitudini me­ diane sint de dorit deschideri mari ale terestrelor.. protectia A = tg unghiul de urn· brire ((..lbil 183 .80%).(I) ­ ""hi 1.) re $i c~ldura - Parasolarele opee. 21 martie $i 21 seplembrie =l" lucru (echinoC\iile de primavara $i de loamna).i sa diminueze iradierea caldurii. II 0:: 63°.. Brise-soleil-uri -+ @ fixe sau care se rotesc in jurul axei lame­ lei. Ferestrele de tip sudic situate la 50° latitudine au pe limp de vara proteclie completa conlra soa­ relui daca sint situate sub ele­ mente in consola care permil unghi maxim de 30" -+ ® . soarele p~trun­ de inaunlru (nu este bin e) ® Jaruzele exterioare -+@ ® Obion f4\ \:!. 11 mai $i 31 Julie.."""" " ' Vedere JlberA @. aluminiu.& ®- Parasolar parllal oblic-+@ ® Parasolar oblic·verlical-@ r~ :·:·::::::::::1! ~ ~~~ :r ~ ~ Avan•• r•• A r :: I U :: 40'5' 9' Unghiul soarelui n' $i unghiul de umbrire a pentru un perete pe sud sub 50' latitudine nordica (Frankfurt·Schweinfurt) . 40°. la prinz u' = 40~.. la prinz u' = .i parasolare partial oblice. Se pot !olosl obloane in lunclie de necesita\i.l501ilf ® tliusl. Se recomanda . Conform Houghton -+ UJ jaluze­ IeIe de lemn permit patrunderea a 22% din caldura solara. respectiv oblice. parasolare oblice .r.de rebord t2r cu \t:. Caldura care urca pe falada casei trebuie sa poata fi eliminata prin fante. a "" 50 1l • in general. insa.. = 50°.1d. n 2]0.= Dispunere a protectiei intr·un singur rind ® Protectia contra luminii soarelui trebuie sa duca la evitarea etec­ tului de orbire .i in cazul su­ prafetelor vitrate inalle. = Ct.Y Ecran de protec\io dela$-ot 'cf::9 ~~~~~~~I ~ Brise·soleil /" /77777777777777777 P. iar nu sa fie blocala de protectia contra lumi­ nii soarelui si sa palrunda in casa prin ochiuri de geam deschise... jn~llimea lerestrei H. prOlectia minima A = (Ig unghiul de umbnre u -a inAltimea terestrei H) . FERESTRE QJ Jaluzele interioare.... ® Balconsau con sola Pozi\ia ialuzelelor aduee lumina difuza sau umbra protec1i<l conlrct lumir'li 51 50~rt~rUI a SIr.c radialiile soIa­ c.

2: Plan > k R > 2.9 > 6 Dina.2 1 2.H.2 26 > 8 pina la <10 mm 2.2 2.5 1 1.0 2. pro­ tec\ie termica si fonica) au determinat 0 mare diversitate de forme si alcatuiri.2 3.6 2.8 Wf(m' .4 3.3 3.4 2.7 izolant (spallu intermedlar aer intre 10 $115 mm) cu dlstanta intre foi Intre 20 $1 100 mm 11 Perete din biocurl de sticla DIN 4242.5 Plan 111n cazul ferestrelor la care rama reprezmta mai putln de 5% (de ex vitrine).9 2. material plastiC (vezi nota) si combinati! cu lemn (de ex.6 4. incluslv rama Ik F) 186 .D si dupa tipul ramei ~ ®E.3 2.1 2.2 3.6 2.2 2.7 3.4 I 1. basculante lateral si inferior si basculante inferior. coeficientul de conductibilitate termica k F poate fl TnlocUit cu coeflclentul de conductibilitate lermica kv al geamulul.0 2.2 geam lzolant (spat1u mtermedlar aer intre intre 20 $1 100 mm 10 Geam dublu ale.4 3.4 3.FERESTRE DIN 68121. K) ~ ® Fereastra dm aJumrniu Valorjle de calcul ale coeficientiJor de conductibilitate termlca penlru geamuri (kvJ si pentru ferestre $1 USI vltrate. ~ G) Fereaslra din lemn Dimensiune orientativa Is rO$U mrnlrffln········1r1LJ Ferelllstrtl A B C D E F G Dimensiune ext.7 2. atunCI cind coelicientul de conductlbilitate termlca a ramel se dovedeste in urma atestarii a fi kR < 2. cave la interror DIN t 8 3. a I.8 2.0 2.0 1 1.9 2. din doua 101 de geam 1 1 1.5 2.5 2.2 2.7 3.8 2. din geam simplu 10$1 16 mm) cu dlstanta intre 101 2.1 intre 20 $1 100 mm $1 Geam oublu ale.3 2.3 2. rama:'1 W/m 2 K) 1 1 1m' Utilizare geam normal K) 2. 4108 Dimensiune Is ro$U Dimensiune orientativ3 Is rO$u DIN 68121 normeaza profilurile din lemn pentru ferestre basculan­ te lateral.9 2.8 3.®.1 I 2.1 2.'lm 2 . Coeficientul de conductibilitate ter­ mica al ferestrelor nu trebuie sa depaseasca 3.4 3.8 5.4 2. Clasificare dupa tipul canaturilor ~ ® A .0 4 ' 3. Ferestrele si usile vitrate care asigura incape­ rilor incalzite contactul cu exteriorul trebule sa fie prevazute cel putin cu geam izolant sau dublu.9 2.8 1.1 W/m 2 K.2 2. ~ CD . 2'.8"'1 4 5 6 Geam Izolan! >10 pina la <16 mm Geam Izolant cu de 2 on > 6 pina la < 8 mm 3.i. a ramei simpltl Oimensiune la Plan rO$U w~~:~LC Fereastrt:l H I:: :::::::\ U 1::-:::::::1 Fereastrtl glisanta I 7 cu geam dublu Fereastrtl -caseta Fereastrlli Fereastra cu Fereastra cu Fereastra dubla cercevea cercevea exlerioari!l in1undata aparenta ® Tipuri de ferestre III 1 2 3 1 2 Vltrare': kv 3 4 5 6 Descnerea geamulul W Ferestre si USI vltrate Incluslv ram3 k F grupul de mat.6 Gruppe 2.6 41 4.3 3. intre fOI ~ 0 7 FereaSlra cu proti! din otel 8 9 3. 3.1: ~ @ FereaSlra din malerial plastic Grupa 1: Ferestre cu rame din profilurl metallce sau din beton termoizolale. Cerin\ele ridicate in ceea ce priveste ferestrele (de ex.7 41 3.3 I 33 ' Geam simolu Geam izolant cu Geam lzolant 5.2 Geam lzolant cu de 2 orl > 8 inala< 10 mm Geam izolant cu de 2 on >10 Dina la <16 mm Geam dublu cu dis\.0 WI(m 2 K) Observatie: in grupa 1 se clasiflca pro~lIun din matenal plastiC doar atunc) clnd profilul este In mod clar dIn material plastic Sl elementeJe melallce au un rol exclusiv decorativ Grupa 2.1 2. atunci cind coeficlentul de conductibilltate term/cel a rame: S8 dovedeste In urma alesla. C\asificarea ramelor de fereslre Tn grupeJe de matenaJe 1-3 se face in modul urmator: Ferestre cu rama din \emn.1 41 3.2 3.8 W. Kj Ferestre cu rame din profiluri metal Ice sau din Deton termolzolate. ram a din lemn cu Invehs din alumlniu) fara vreo Identiflcare distincta sau in cazul in care coeficlentul de conductibilltate termica a ramel se do­ vedeste In urma atestaril a II k F < 2. la < 8 mm 3.

. .1 41103 --~----~ 20 2. .30 . lereaslrA·aeees \:!J f4\ FereastrA. .. . .36 3-4 41123 74"44 144'123 i 14/144 D4!144 0. ~ . in m2 Dimensiunea in12perii in m2 0. secliune vorllcal~ -Ao. ~ FERESTRE FERESTRE DE MANSARD A In proiectarea dimensiunilor terestrei este holaritoare calitatea de locuire ceruta a incaperii.. Ferestrele de mansarda se pot cupla cu ajutorul unor cadre in invelitoare .. de evacuate P\" ~ .-9 @ Dimensiuni de lerestre -_ I Oimensiumle fereSlrei Supralala de 54163 541103 64/103 0. i---~' I I .n II 19 o I I 19 J I .66 0.montar ..... ~ .12 1..5 .. de montara.. iar acoperisurile mai plate necesita ferestre mai inalte.-'\ ".l ® Dispunerea ferestrelor de mansardA func!ie de unghiul acoperisului Canat suplimentar . basculalJ. " . .. G) FereastrA pivolantA ® FereaslrA baseulanlA sau baseu' lanl·glisanlA i1 arc Canal suplimentar ~@ pivo(ant~ FereastrA~"~"~'''r-d''~ \..... .~..-----. ~. vrrtical L~@ '~··~..... Pentru incaperile anexe latimea lereslrelor se determina funclie de distanta dintre capriori. Acoperisurile mai abrup­ Ie necesita lerestre mai scunde. ':: ': "":: ".....21 2 0. ..--'\"r=\'" I~ ..j 19 19 ® Secliunea orizonlalA ~ supl. cu ramfl din PVC Fereastra...~... Ferestre cu latimi mai mari pentru incaperi de locuit se ob(in prin montarea de talpi si capriori suplimentari. "..44 4-5 1..I.:::~~J . Reglementarile din constructii prevad pentru incaperi de locuil le­ restre cu supralala 1/8 din suprafala pardoselii incaperii ... @ si pot Ii insiruite sau dispuse casetat adiacent sau una deasupra celeilalte . @. __ ~ . @ ..26 2-3 0. "CJ .... .@) fi2\ Ferestre insiruile cu canal @ AdlGcenle sau una dCllsuprn cololl.55 6-7 0.. ® Varianta. Ferestrele cu supralala mare conlera con/ort incaperilor de locui I.....·~~lf . I"'"' .@..• '" / ..te superior cu canal verllcal - (g) FereastrA pivolantA [7\]"... 0- ~8~: ~ ~ E~itlE'1 ® FereaSlrA glisanlA....-. 0 ".. 11.'. LJ "'fT\] Fereastr~ ······LJ·. ~.... "..:.... ..118 185 .36 ~~~ 9 13 m~ ® La streasinA (j) Cu fereastrA suplimenlarA verticalA @ Calculul dimensiunilor ferestrei runclie de suprafala pardoselii . ~.93 11 lumina..

:...:. respectiv echipamentele mobile se folosesc la curatarea ferestrelor (astfel fiind posibila montarea de geamuri fixe) si a fatadelor . cu macazuri si curbe. la fiecare 2 sapl. :-·:-:. lungimea totala max... . Latimea scarii este de 724 sau 840 mm. ® Si balcoane de curatare . prlnclpale) Spilale Scali HOle. Exista alternative precum pasarele .:..m..4 lunl lIecare 2 saptaminl fJecare 4 saptaminl flecare 2 lunl FereSlre de mansarda la flecare 12 lunl 31unl 61unl 31unl 61unl 121unl 3 \uni 3lun. Echipamentul (mobil de fatada) cu scara suspendata din metal usor .:. Ferestrele de la parter trebule cura.. ~ BlroU Blrauri publice MagaZine MagaZine (pe stc. ® consta intr-o scara suspendata mobila si in sine. fe­ restre s.a de intretinere ® Baleon de curatare (2) m 60 55 50 45 ® Pasarele de lucru Sistem Gardemann 188 ...: !::::t. ® Curatarea ferestrelor alaturate Suprafata urnbnla esle suprafata Ipotetlca a curatarll III II ® I I I I I I _Brat in consola de aluminiu Tipul cladl_ri! _ Ferestre extenoare la la \a la la la la la la la la tJ€care 3 luni" 2 saplaminl ex!...[lJ I ELEVATOARE DE FATADA $1 ECHIPAMENTE MOBILE Pentru siguranta contra caderii in gol pot fi folosite centuri de sigu­ ranta cu cordon opritor... I CURATAREA CLAOIRILOR TRA 900 + AuFzV -.:..luri (first class) Fabnci (de preclzle) I Fabnci (grele) I Case parttculare * : ~ ! I la flecare 4 .@..: . cabluri de siguranta sau aparate pentru si­ guranta lucrului la inaltime . . : .) sint deja utilizabile. pentru 3-4 elaJ€ 56 C-----+--------I Elevatoarele de fatada.late mai des Intervale de tlmp pentru curatarea ferestrelar Pasa're..a.. : :.. 1[ !§ ..:-:.. ®.:.:-.. ®.:.: .. Ca urmare a unor minore modi­ ficari constructive. 25 m.. 1 20 CD Cos de Siguranta siguranla SI cordon de ® Seari de siguranta care 58 depla· seaza paralel.. Atunci cind sint montate in timp util pentru operatiuni de constructie (montare de jaluzele... 61uni "11"~4 l Grilaj . saptaminal Int.. Sint disponibile scari mobile fixate pe sine. ext.6 sapt. echipamente pe sine cu gondola. elevatoarele de fatada si echipamentele mobile pot fi folosite ca echipament de evacuare in caz de incendiu. saptamina! int..:.. CD 1§j..:-::. saptaminai ftecare 3 lunl fiecare 3 . . echipamente fara sine cu gondola.-: :. .. fixate de planseul aco­ perisului sau de balustrade.. precum si ia lucrari de intretinere sau de reparatii (nu sint necesare schelele). Sarcina maxima este de 200 kg (2 oameni si echipa­ mentul). functie de cladire.d.

"'l Si gC<1m de densitale medie: geam izofant subiire in ferostre L.:.:...:.:.1 grotlS~. IIX sau in eanatun izolale._ ~m'a5 0"0 a. aluminiu pin~ la 40 dB zone irrduslrrale SI cornerciala esle va:abll nivelul de zgomOllmed1al superror. termoizolare.' ··Fere.l!iu inlermedl.= Str.u lzo!.:."l. Fereastra-caseta far~ izo(a~ie supllmcnta:.:.:. Strazl principale in ora$. @) .:.). 5 45 .:.:.-case!a.~ .zi 3000 .':::.: .:.p. grO<15<'J.:.:.:.FERESTRE DIN 4109 Deciziile referitoare la aldituirea. cu izolatie suplimenlartl si geam cu densitate medle. fix sau in canaturi izolale Fereastra. termic pina la 37 dB I I " II illl .:.:.2719) 187 .v.l~ pro!eclie JntermedJara contra soarelul plna la 45 dB 3 35 ­ 39 2 30 . din aluminiu termoizolal~ pin~ la 35 dB :::. Fereastra.:.:. tipul de deschidere.::-:.300 In tocalrlate I) '01 . protectia fa\i'! de incendii. dubla.:.:.:. nivelul de permeabilitate a roslurilor. balustradele 5i ventiJaliile trebuie sa fie in acord cu fonoi­ zoJatia ferestrei .: ::::...:-:.:.35 11 . "'u :2g ZN ~ E '" '" x ~& u- 'gSg o a: ~.300 (2benzl1.:..'::::::.:-:..::: : .\. rezloon(lal.300 > 36 .:.:. siguran\a generala. sp. materialul ramei si tratarea suprafelei.:.:.:._ ~~j~~ c3g~~~ <10 CD ~ 5 "0 .:. - t. ~."l.:.100 1000 .mare importanta 0 au execulia falturilor.25 flO ~~ '" 10 - 50 I 0 I .:-:.'::.:.:. Cerinle tehnice: impermeabilitate la ploaie incidenla direct.oOOntlal~ prlncipala (2 benzr) >100 36-100 0 50 25(301 26 . FereaS\ra glisanta.:-:.)<'='­ ~ "0 ~ g> 0 c: 5! "0 13 'O~ '0 :::: < 35 25 .3000 IV 61 pin~ la 65 35(40) -­ IV 66 pin~ la 70 40(45) 35 IV industnala SlT~i 101-300 prrnclpale CtJ 4 pina Ja 6 ben. ~ . geam izolant in alcatuire grea muHistral: gflam 12 mm.::.:. de lonoizolare fonoizolare Indicalii orientative releritoare la caracteristici eonslruellve in dB ale ferestrelor si instalatiilor de venfl!are 6 50 - t.:.:. rez. se· parate d.:.:.:.:.5000 V 1) :.:. 36 -100 Sir.:.: .:.@. fereaslra cu geam dublu eu Izola!IC speeialj" dislant" inlre foi peste 60 mm $i geam dm sLc\. Cerin\ele principale sin!: dimensiunile..:..:.:.:.:. Ferestre neizoJate cu geam simplu s.:.'ua izolatie suplimentara.::..:.® Fereaslr~ din aluminiu cu prof. dlS1Jnttl inlre loi POSln tOo mm 5i geam din sticli\ graas~ -. impariirea.:.:.:.110 si ilOI.:.d.. rez.ri.lu. forma.:::. rj\ Fereaslr~ din malerial plastic cu ram~ finlsara cu aluminiu pinala 42 dB ~ Fereastra.:.::.:.:.:.:. llx Sau in canal uri izola!e.34 Fereastra eu geam dubJu eu izolalie sup'lmenl<1r~ Si geanl de densitate medie.~~ Z".:..:.:. . eu geam dublu eu izolatie suplimcntar. n:woen~ala Str. .H mare Si geam din sticla groas. geam izolant gros.:.:.25 ~ '0 50 - 200 II III IV I II $ose" regional:'l 101.:. venti­ lare. in alara locahl~tl\or ~i penlru sl~lile slluate in - 2lValorile in paranleze sinl yalabile pen­ tru perelii exteriori $i sint valabilo si pentru ferestrele care reprezjnl~ mai mull de 60% din suprafala perclclLii exterior..:.tuire din lemn 5.'. Fefeastr:J in alca.:..49 Fereaslra·caseta cu izoJaUe speciala-.':: :: : ::: ·din'·alctiiuiie' 'din : .l!ic speeial.:. geam anti-efractie. :.:.:. Zone '0' . - t- CD in acela$i plan cu Fereas\r~ :. dlslanla normala intre loi Si geam din Slid'!.g ij~ .:.oden~ala (2 benzl) g.:-:..~ ~ ~ ~~:~~:B ~~ I) 0 0 II III 0 E a co (J.:-:.35 coloclOare f 10 1 51 pin~ la 55 25(30) 200 . fonoizolare...:. Pentru garanla­ rea impermeabilitatii la ploaie incidenta direct pe 0 perioadi'! mai lunga de exploalare o.':::. Echipamente precum cutiile de obloane.::.35 11.:..:.:.:..:. izolat18 speCi<1ln.:.isir~··dljtii~· : .j Si cu gC3ln de densilale medie: lereastra..:.!.::-:. pre­ cum 5i pozilia 5i dispun ere a izolaliei. V f 100 > 70 45(50) Blelele de auloslrad:t 51 auloSlra.:.:.:.:..} :.. din aluminiu lermoizolat~ pin a la 47 dB Sir.:.:..:.:.:.:.:.·casela.::.' 4 40 .:-:. spatlu inlermediar loarlo mart] Si geJrll din sticl~ groas~.:-:.I E .:-:. fcrcastr<'! cu geam dublu cu rame separate.:.lto Snp:lr. ~ '" al co '!! ~ 8.mt 1 25 ­ 29 0 20-24 ® Dlmensiuni exterioare ale eercevelei inlundale pentru fereslre glisanle - ® @ Clasele de fonOilalare a ferestrelor (exlras din directivelo VOl nr.: din aluminiu cu canaturi corc8veaua t. '" Fereastra. @ Cit de mull zgomot este? @ Alegerea ranaizoialiei adecvale -Clasa de Val.:-:.:.® .:..l 11.:.44 matenal plaslic cu pasib.:.'::::::::.'000 III IV III II III 56 pin~ la 60 30(35) \'lOOm!).cu geam dublu eu izo!alr8 SlJp!l­ mentara.:. materialul ferestrei sau la tratarea suprafelei acesteia sint determinate de optiunile tehnice 51 formale din care rezulta cerin\ele referitoare la elementul constructiv..:. cu coreevole inlund. geam. :::::::::.:-:.6 mm.:.

-etalon de construe tie I! IOimens.:.:.:.. . ::::::::::::::::::. constructie I Dimensiunea faltului .tocutui Dimens. i .:.:. .. .:~bera t --. \.:.. @ Usa eu toe 'lntundat ® Usa eu toe infundat ­ Dimensiunea ::::::::::::::::: \..:. faltului toeului !Oimens. [..18111 Dimensiunile golurilor de usi --> CD sint dimensiuni orientative conI.::::. cit si pe dreapta.~\.::::.:. Dimensiune etalon de constructie (DIN 18. ~. hbera ::::::::.. \.:~..:. 1 i :Oimensiunea faltului I.:. foii de usa .:. foil de usa "~ <.:.:. :.I\ . foii de usa 'Oimensiunea-etalon de Usa cu toc construetie Ii IDimensiunea : 1~~e~:.:.:.MI' ~:~:.\[..:. 7T7''''''-~~'I ~:~:ttt::ttt?tt: -: ! IDimensiunea ! 10cului faltului I Dimens.-"":".. foii de usa i' !Dimenstunea faltului foii de ustl IOimensiunea-etalon de eonstruetie I . persoanele in scaun cu rotile (DIN 18025).875 x 2. Lallmea usil ® Dimensiunl tocuri de aiel - CD + @ . .mens'u. ttt:}:::::::::?? ' 5£.\. 'Dimensiunea·etalon de Iconstructie ~ 16~~~~. Dimensiunea-elalon de .e marcale cu a .:. " ® Usa cu toe lat IOimensiunea-etalon de constructie eontinuu 'I' Oimensiunea faltului .-etalon de eonstrue'ie I1foii de u~a Toe . faltului tocului I I Dimens. :}}}}}}}} ~:}~:~~~:::::::::::::::::::::: .:."" pre'erare in chenarele ingrosare 7501 2000 2000 2000 I 'i ' 1983 i I i I I 875 1000 I !. foii de usa :Dimensiunea-etalon de construclie I @ inaltlmea uSli 885x1880 635x2005 760x2005 885x2005 1010x2005 760x2130 885x2130 1010x2130 1135x2130 841x1858 591x1983 716x 1983 841x1983 966x 1983 716x2108 841x2108 966x2108 1091x2108 811x1843 561x1968 686x1968 811x1968 936x 1968" 686x2093 811x2093 936 x2093" 1061 x 2093 2 ' ~"""~ 610x1985 735x1985 860x1985 985x1985 735x2110 860x2110 985x2110 1110x2110 I I 'I ® 1.uf~7tUlui tocului Dimens.. Daea in eazuri exeeplionale sint neeesare alte dimensi­ uni.:.:. atunei aeestea trebuie sa fie modulate la 125 mm. DIN 4172.. Toeurile din aIel pot fi utilizate am pe stinga.:\.: :.:..ltocuJui ! Dimens.:::"::::"::::":::::.:.000 mm inaltime (in di­ mensiuni-etalon): gal perete DIN 18100 . ± 1 ta\~ +0 I Inalllme Ilbera a 10 culUl de fall devlere admlsa o o i I ! ! ! 834 584 709 834 959 -~ 1858 1983 o ~ ~ 875 625 N I I 1875 2000 860 ! 1860! 19B5! 1985 1985 1985 i .:.'.J -0.:.:.\ .( La.Oimensiunea iDimens.foii de usa lOimens..:._tocului I Dimens. Latlme x inalhme Latime x inaltlme ± Dimenslune Iibera de trecere a tocului L3..:.:.::::"::: I ":-"':'''--'-:7''-.'.100) L3tlme x lnaltlrn 875x 1875 625x2000 " 750x2000 " 875x2000" 1000x2000 " 750x2125 875x2125 1000x2125 1125x2125 '_9 Dlmens.e~_:.:.. 841 2 L'mlla a aenumlrli de . Aceste dimensiunl sint dlmensiunl standard (in camert) ::" Numal aceste dimenslunl Slnt adecvate pt. 5 i i " 6 7 750 875 I 2125 2125 : 2110 2110 709 834 ! i ! i 2097 2097 i I i ' 2108 2108 2108 OOlunle pentru aces-Ie OlmenSIUnl prelerale sinl de regula pentru us' cu dOUCl canatuII 8 9 ! ! 2110 959 966 1091 1125 ! 2125 I.~~~-. a faii de usa lOIN 18101) Latlme x inailim I IOimens.-etalon de construe tie Tocuri cu profil de colt Toe care imbraca peretele 190 .~o ~ U '" .: :.."_~e_at.timea liber' de treeere :::":::":::::":::':"::::":::::.: ..01.:::"::::"::::":::::. --> @ Desemnarea unui gal de 875 mm latime si 2. I agolulUl :::::::::::::::::::: I Iibera a golului :::::::::::::::::::: i I -'iii l:"".tlme x inattlme -­ A .:.:.. ~""""""'i""""''i'' I. N ~ o N o o N ~ o Golun de usa DIN 18100 DimenSlunr generale foale ("drmenslunr 1'1 N lip") i! Dlmensluni nommalel Ui..:::'. 1110 2110 I 1084 I 2097 I III G) Golun in perete DIN 4172 - ® ® Falsi toeuri de usa falluite DIN 1810'..'ra in DIN 18 101 sinl dale masu" e'acle penlru 10CU" sr 10' de usa Numarul esle ega\ cu numarul rmdulUI in lab 1 al DIN 18 '.--.:(. ext.:.men. II'.t I' I' i 1000 1 i 1125 I 1250 2000 !! 2500 U~I DIN 4172. Dimensiun e • a golulUI "~.000. IB47 1972 1972 1972 1972 2097 i .:.:.tlme foale !Ibera a 10­ culUl de lall devlere devlere adm\sa admlsa ± . JDimensiunea libera a golului .·\. Dimenslune Dimensiune fait toe nominaJa a golulu.usa 4 : I i I 610 735 860 985 735 860 985 i i i ! 591 716 841 966 716 841 O.18100.::.:.:.:::"::::":::::. :~.~.:.. i I ! i i 1983 1983 2108 Pentru d.:. ' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i \:.: "..

.dirile de locuin(e bera de u~~ este: 1(~tIrTlea ® h· @ Usile bat in incapere ~c=:= @ U$i Retrase in mod favorabil cu un singur canat. ::'.N ~~~ ~\"98 c::::: ::.1naluri.. [:::1 l~'t ... ..1 cca 170 Col 140· 225 cm intil!tmea Ilbera a uSllor interioare: eel pulin 185 em normala 195 200 em Nu esle permis ca uslle gl. in general senS coree I de deschidera ® Doua uSI montate corecl o \. in interiorul unei c!a.. . .. ".. Usi interioare: USi de camer~. ~10.. alc~luire a foli..':·:·:·:·:·: W \ uSi montate gresit :. u~ire lrobuI8 pozitionate judicios.. dB WC si pentru incttperi aneX8..-_. directie de deschidere. ~ ~'... usi de acces in loculnl~....:..i 8 .:. glisanr~ ~CD-® Sa disting tipurile de uSi: cu deschidere Canal CU broasca. baie.. pe dreapla y~ Salamale po 'ldJ . we cca 70 uSi de acces in locuinla eca 90 pin:l 1<1115 uSi de intrars in cast! U!~i em cm cm em usi cu 2 c.. I~Ik·. . .J~~::~:: ::: . --­ t::J :.. usi de balcon si de lerasa.... este adecvat~ ca USA de treeers in holuri.uri etc..:% Canatde'recere ' ..fr\""" " D . 45" 0 .~ o f-i\ Usa batanta cu un canat Si cu 2 ca· naturi.. usi de camera usi de intrare in cas. lip de miscare Sl doschidere. Lallmea usii se stabileste funclie de uti· liz are Si de inc~perea po care a doser· . windfang. cu !recoro pe dreapta c~ci t usa glisanla in fata peretelu.. eventual cu treeere pe --~..· .·.I(~ j..:-:. . ele pal ingreuna buna exploatare a spatiului ~i pot micsora supra/etele ulile d.. . pivOI descentrat Canal dreapta usa cu 2 canaturi cu braasca pe dreapta ( ~ Balamale po s\inga / Jill Broasc:l pe slinga ~J.. eca 80 de camerA USI anexe. ..tyE . uSi de sUbsol. . ro •..sanle Si cele lurnanle s~ aiba..c1pore Basculala stinga l\ Broasca.g ~ "f!I.. in cal contrar .V Distanla minima pin a la perele cu corp de ind\\zire Br03ScA pe dreapla Dlspunerea a dou~ usi C. in mod curent usile se deschid catre inc~pere Caracterizarea usdor lunetie do pozi\io si funcliune. L~timca libcrj minimtl a unci uSi esle de 55 em Penlru clj. [ .in general sens gresit de deschidere G) . .diri. toe... vesta.. 189 ..j. de iesire. necesil~ un efort mi· Baianced Door nlm pentru deschidere.. ... dreapta u~a. Cu 2canaturr u~a cu 4 canaturi -LUsa.=:J JlJ :. cu deschidere in hoI. <ill Usi exterioare: UsA de intrare in cas~. .. ::: . usi de baie.\f8 bal in acelasi coil in aceeasl inc.. tiP de deschidere.·:·:·.·:x:·:·:·:·:·:·:·:·" t·:·:·.. .J/' = USa glisanta cu patru canaturi dintTe care dou~ ==i' = r= .. .·. inc~pere.:. pivolanl<'t cu un singur canal.. . dooarece ale blo· cheaza circulatia in c~z de urgen\tt.. poarta a casei si a cuqii..~ ® Basculata pe dreapta ® Canat stinga dreapta ® Cu pivot central..: \ JA ~.. . cu inlrare in pereta ~ A/ p. ... cu deschidera in cu deschidere c~tre exterior... func\ie de u$i de eva­ cuare resp. balante usa glisanla cu canal batant ® Balanced Door americana @ u~a cu 3 canaluri @ ca. .::::. .lre interior. J= .

.'OO<Z:( I I k\16-3~li: ' r i l l 'I! . de 6 m. aluminiu. Sint disponibile si cortine din lisii -> @. 2.! / / / ! ". Usa gli~ santa rezistenta la foc -> @..00~ 35-40-6... Pot avea foaie intr-un singur strat. II 300 5.. ~ J~ III (2) Poarta cu coborire ® Poarta culisanta vertical telescopica ..50 Cu doua canaturi Ultime fisH 12 + 19 ~ 38 1 50 1 75 200 2.50 I 2. Latimea max.50 Usile de circulatie carosabMi cu action are rapida..125 1..25 225 500 2.125 1 :25 . Poarta plianta culisanta vertical-> 0. Partitionarile glisante...00 I 18 ~~ 60 675 ....00--- 12.00 100 ~~~5 2.50 • 2. Marimea ma­ xima a canatului cca 10m 2 . culisante vertical sau culisante rezistente la loc trebuie sa functioneze indepen­ dent de reteaua electrica.0 ~.. bariere de lumina.25 .00 2.125 2 canaturi c:.00 x 6.125 1. poarta gllsanta din ateI T 30 .25 ~ ... De asemenea si uSi rezisten­ te la foc T30 .•I ~. Din lemn. .00 I' O~ ~ a) Poarta pllanta culisanta f Ii. '25 2.: ~JI ~ [< ===:13......// F A x B rna) 8. 1 • B .00 2. 2.2 4 0 · .50 ' 2.00 i " 3. /" .T 90 T30: 5..675 I 75 I 2.. praguri de contact.. porti pliante culisante cu arc sau contragreutate. Dis­ ponibile Si pentru goluri in arc. tabla zincata din otel...:: . com­ plet vitrate. Actionare cu motor Si teleco­ manda..00 1.50 I 8... iar inaltimea max.00 1 00 .00 i 2.....:::::. ~ ik· ~··Vj.75 75 • 1.. . ...~.. ~I!II 2.75 : 2.25 2. -./ c:::::::J '-1. poarta rulanta -> ® din aluminiu... c:::::::J -1. fara sine de p\afon c) Poarta culisanta cu cantragreutate PORTI Pentru garaje si alte asemenea pot Ii folosite porti culisante .T90.:. ===1::..... j - ~7050 '..J A ' II "..:: Cortina din fisli @ Usi rezistenle la foe T 30 .50 I ® Poarta plianta - @ @ Porti pllante - ® @ Poarta sectlonala cullsanta lateral Cu un singur canat @ DO DO Forme constructIVe posibile - @ -A---S- Contragreutate CU invelis 75 1../-" '1'~O<:~j~1 8 / ~G~-~(\/ / ~.00: T90: 8.. cu un canat sau doua canaturi -> @.675 I Usa batanta din caucluc @ J Il' ~l I I ..60' _.00x4.60­ .J!rY ~I.....T i. 2.82 x 1.. I ~.75 . de trans­ porturi sau ateliere.T90 @ Poarta glisanta rezistenta la foe T30 .00 2125 l~ ::::::::1 A 8 1.0).00 . in caz de incendiu trebuie sa se inchida au­ tomat (Fischer-Riegel).00 2.~ ·. material plastic.3.. 20m:' 2.. ~ b) Poarta culisanta cu mecanlsm de contrabalansare cu arc.00 ® / Poarta glisanta..00 .-/--'~ c:=J ".50x3./.\ 2.00 2...S0---~ c:::::::J 3 • 2 ~ // ~. poarta culisanta vertical tele­ scopica -> ®. inchise si partial vitrate..00 175 .00 3..96 m.~/ /c:=J '--180 - 3.~~5 2.f. in doua stra­ turi... . :-" 12.31' 2. telecomenzi cu inductie sau fara fir (electrice sau pneumatice). Ele sint actionabile prin comu­ tator cu maneta... Dimensiunile maxime de tre­ cere 4..25 2. este de 18 m..4...00 1. 2......3. poarta sectionala­ 0..20-240. ~--3..6..T90 192 .00 1.12 5 .". usile batante din PVC -> @ intr-un singur strat din PVC translucid trebuie sa fie rezi­ stente la abraziune si la impact..37 I 190 2.. Sint disponibile porti de mari dimensiuni intr-un sin­ gur strat sau in mai multe straturi pentru c1adiri industriale.37 5 poana slandard 2.80 ..00­ ===:1 2• 0 ~.....50 3. :: =f .. -______ I .

aC\ionale de: ra­ dar. 2.0 ------- lculul / @ ili'q6~ . .60 o~ Cu palru canaluri. mai ales vara.. usile gllsante aulomate sint adec­ vate pentru montarea pe caile de evacuare in magazine. 2.@ sint disponibile iljustubile.: glisanlA ~m.® U!$i automate.20 M 2.~ttmln··l'··50 normal ~mln')'. dalla 0 parte ® Us~ lurnanl~ de evacuaTe Grupul de canaluri este tras la a parte atunci c1nd se circula numai intr-o singura direc\ie (Ia inchide­ cu iesiri supl.. ::: . :lCc:1­ sta insemnind ca in caz de cir­ culatie intensa.:" Inlrado5ul __ 5~ plafonulul Secllune 'transversal::' ""~ PsrSls·rulau . piele artificiala sau material textil ~@ @ exlremil.. cladiri ad­ ministrative. pres cu contacte eleclrice ~ (j) .n'1"60 sau gritaj: ". ver1(cal - Placaj -----lIi ~ inchiderea incaperilor poate ti efecluala cu u$i plianle spre ex­ lremilati ~ @ sau cu u$i-armo­ nica ghidate pe mijloc ~ (jJ) pentru inchiderea de gal uri mai largi.menlars rea magazinelor). . 6 canaturi $1 pina \a B m la\ime.:: 7. ~ CD us~ lurnanl~ cu dou~ canaluri ® Usa Cu Irei canatUfi ® normal 2.. .~~\~Clala 16-60 r"" .60 max.5. gllsan!s aulomats ----~-M~ Cu bral pendulanl ® u~~ culisant3. 8 00 CU 6 canaturl Pre$ de contact L = :i 1..40 max. t U!$i1e turnante ~ CD ."taarcere la call U!$ile telescopice pot Ii al<'llura­ te ~ © sau intrtl una in ce8lall.. ~ CD .. max. r B: :. Miscarea de basculare este combinata cu mi$carea de glisare.'l ~ @.60 Cu palru canaturi ~mln')"80 ~ : normal 2. U$ile cu perdea de aer ~ @ se inchid seara cu a usa culisanli1 vertical ~ ® @ Jr. supermilgazine.. U$ile-armonica pot fi din placaj.60 210 ~ normal U$I ~[] ~ m a x 2..40 . Usile telescopi­ ce cu ac1ionare exlerna au un sin­ gur strat ~ @.'j§ ~ ~ ~ ~~~~/ - / ® US.® pardoseala de contact pneumatica.0 [ USi g)lsanle floxibile @ Corlin~ ds parti\ionare conlorm DIN 10032T4 191 . Barierele de lumina unidireG\ionale sau cu reflexie.40 . canaturile sint rabatate pe mij­ lac $i persoanele pot intra $i ie$i in acelasi timp. cele cu aClionare interna. @ fac posi­ bila partition area Spaliilor largi. pozilie s'rins~ ® ~ Pachelul de canalur. pol avea ghidajul in par­ tea de sus $1 se pot in\08rce la col\uri ~ @ sau pot fi folosite ca inchidari flexibile ~ @ Cortine de parti\ionare care pot Ii desfasurale de sus ~ ® sau pot fi mobile pe orizontaltl ghidate de sus -.- 80 llL­ I r1"" o ~aarl~ glisanl~ articulal~ cu . u~~ telsscapic~ @ uS~ lelescopic~ "'. / ':"'r .jti us~ plianl~ cu ghidaj spre rf1\ ~ (us~-armanic~1 uS~ plian\~ cu ghidaj pe mijloc Us~·acordeon din pl~ci de lemn respectiv material flexlbU U~ile telescopice au mai multe canaluri legate intre ele prin re­ borduri verticale.40 2. doua straturi ~ @ .... .20 \1~~ .. f.

Foile acri­ lice sau din policarbonati confera 0 protectie sporita... @]Electro-mecanica ~--------.... Masuri organizatorice: personal.(l/)ec\ I~alarm: f I ..t ~~ ~.. Instalatiile de alarm in caz de incendiu servesc protectiei persoanelor si bunurilor. _~ '-'_~"e.. Firma de .-J I i ! "220v ~ I ~EB I. Echipamentele mecanice de siguranta sint masuri constructive care opun rezistenta mecanlca intrusului Si a caror depasire nu este posibila dedt cu forta Si deci cu urme evidente care ramin. ~ ii.J~_~.. l I '. linalte I I . trupe de intervenlie.. in magazine vitrinele.. I t i 14-. Sint esentiale cerinlele de siguranta. frecv. impiedicare.Vecinii LL ~ ~ ..:.. j IT)))) -( • Contact magnetic I._. S.. ..QIlI "'brat" lEt I Banera lultrasunete I de sectoare lin clmp deschlSI j I SChimb:Jtor I de cimp capacitor 8 ! SIGURANTA CLAolRILOR ~I A TERENURILOR DIN 57100. de regula pina la limita terenului inclu­ siv..~.~.' _ _I ! _ institutiiJpersoane care acorda alular- ~ : ..:~!. Masuri de supraveghere: supravegherea exteriorului. vietii si bunurilor in fala unui pericol in­ fractional. ..steme de . Masuri constructive: garduri. intlmidare. RUde~' ~ t. --... sistem de control al accesului.". ~!6_o_.-~ . Poillia cola­ boreaza si ofera consultanta in privinta alegerii echipamentelor de siguranta si de supraveghere.1 UI fel de tentativa in cel mai scurt timp.:::- Sistemele de alarma in caz de incendiu sint alarme de semnala­ re a pericolelor care servesc persoanelor sa apeleze direct pom­ pierii in caz de pericol de incendiu si/sau care recunosc sl semna­ leaza incendiile in scurt timp de la declansare. Punctele esentiale pen­ tru aplicarea unor astlel de masuri sint pentru locuinle usile de intra­ reo ferestrele si accesele in subsol. fe­ restrele si luminatoarele. :~ ..:.. vehicule. incercare de efractie sau patrunderea in spatiul supravegheat Un .. port'.::::.J.... plan de actiune de urgenta.._.~~~~. observatie.mentare cu curent electric -------~ 0 coo a 0 ... Contact de deschidere! .::.~:~~. --- ~ ~0 ~_---.. Prin tehnologii de siguranta se inteleg masurile ce trebuie luate in vederea apararii corpului..un. Acestea sint stabilite in urma unei analize de siguranta a punctelor slabe. detectarea de persoane. respectiv in spatiul liber inconJurator.J I .. Siguranta in lncaperi in domenlullndustnal Sl comunrlar 194 . printre altele. vi­ deo/TV.J l-- i'" : +"""". senzori.~.... . Stguranla electrica pentru • • • • •••• : ~ clmpdeschls Centrala i ~ !.v'- .j broasca dec\ansare I I [Qj inchidere operata cugaz Alarma acuslica: I d Alarma optica ~a sonor i.~..~~. I.. . an~I~r.v i Ins'alaHe de cuplare rapida I I I . . Un criteriu esential este gradul de rezistenta..I Supraveghere . chiar Si cele din beton si beton arm at.eclnca 10F :G:(] ~11~~r~nica I ~ : Girofar Blit Far alarma ~TWG _ DISpozlllv de apelare mJ ~~i~~ae~:~~ ~--------zumztue. Ele servesc protejarii unui obiect prin masuri aplicate imprejurul acestuia._..L 'De . ~-----! L~~ . capcane de siguranta. ® accesu Sisteme ae slguranta .Wllii) i~~.. siguranta._ .. santuri..//j . siguranta optima poate fj obtinuta numai prin sigu­ rante mecanice si instalatii de alarma anti-efractie instalate judicios.... detectoare.. dini de paza. locasurile cu lanturi si puturile de lumina. Scopul: delimitare juridica.. _ _' I i 'f@telefomca nicajGoama de alarma.T_n~_~~_f~n_.Q.. . .~..~~~~~~:. apel de urgenta.:a~:. ~. bariere.:.. . ~ Semnahzator atac -"l t Semnalizator etraetie . a incaperilor. ..".conflguratle Sl mod oe func!lonare Sistem de alarma anti-efractie si antHaf Sistemede urgenta pI. in general.. paza.:~ie ~ lRetea Ahmentare la retea I generat~ Alimentare de l a .·eQ~efe I I~Geamr. incendii Sistemele electrice de supraveghere semnaleaza automat 0 .!~~i~~:~...1 ~~:n~I~::n a-I. 57800. '... a "'~-~"'=::::J~" 0 0 0 @ Siguranla In afara easel pe aomenlu pnvat o 2. tergiversare.." .. i IOispozt.J (O~ ~ -... 'i.·.. :. grilajele dm otel fixe sau rulante in fata golurilor. o '''.·.. cu estimarea costurilor si beneficillor. a unor obiecte individuale. Portarul ! ! alJI I I III G) Sisieme de alarma antl-efraclle . avertizare timpurie.. ~-.(~~~a. ascensor Sisteme achve la distanta " Sistem de alarma pt.. obloanele de Slguranta.> ~"'> •• I ~-. . ziduri.. per­ sonal tehnic. din masurl de detectare electronica si/sau din masur! organizatorice/personale... ran­ forsarile din sirma sau fir din otel au un efect anti-efractie. incuietorile de siguranta. pot fi penetrate. inclusiv ace­ lor de ventilare. ilumi­ nare. Ele constau din masuri mecanice/constructive.. 57804 ~ lIJ IDulie cu \ultrasunete IOulie cu IIrecven1e inalte: .. Sigurante mecanice sin\.~ suo... (. paza. gardurile.. identificare..... apelare automata caIre postul superior .. toate componentele unei cladiri...~~~~nl! ~ Plag~" alarma I~ C~ICJJ~ de supraL'e_'e. spionaj.::~:~~~. . "J . . el..m".j I LlJ (Jl :~~egistrarel.'·'~I' S. . Contact de inchidere I --+-eviliaci U lfaaerf oe I' IBariera."' . intrarile.slem de slguranta a bununlor Sistem de supraveghere a lerenulu. D Lj=:! c. controale de acces. Sistemele de supraveghere in aer liber servesc supravegherii terenurilor aflate in jurul cladirilor. '-. Din acest motiv. . Apara\ care lumina de alarma Publlcul __ * :--~ . in cazul geamurilor.PO/TEMEX/TWG/FUNK..oj'. Masuri electrtce: centru de control.:~~~~ ~"'..-.::i:m. s· i . incercari de sabotaj.. ..::-~...O''l .de contact I II • i ! ISuprav~here In supra!al. fl._.Intre a Iarmare cntenu esentlal -I constltUJe penoada d ' I e tlmp scursa si interventia echipei de paza avertizate c~ntrol.> Supraveghere Incaperi i Supraveghere ISupraveghere I i. ...

incuielon gllsanlo. ® Dul<lpuri ponlru Acta. de ex.. (1) Gradlna Blrou ® SiSlem de inchidere cu chele principala " ® Sislem de inchldere comblOa\ cu cheie cen\rala $1 principala Punctele slabe care trebuie luate in considerare la proiectarea cladirii .. culii pO~I:lrf!. us! eu tocuri tubulare. ® Cilindrii au extensii care la nevoie ies la unul sau la amindoua cape­ tele cu cite 5mm..'~\l lJ . ~® Datorita variatiei de latime. 0 chele supraordon"ta des­ chide toti cilindrii sistemului.i poate fi deschis. garaje.. g<lTdorobe.. tablovri cu comL'taloare.. camere ev calculatoare. usi de central:t termic:'l . gnlaJe.1 $' irlferior. Cea mai mare si­ guranla 0 confera cilindrul DOM IX.za-brele. uSi rulante. usi de dulJpun. usi de acccs in locuinte F03rte pe ricllt3te ~J ~ I Exlrorn de pOflChlJIO ® Checklist T '" ::i 1 T 1 8) Sistem de inchid ere general cu cheie principal a ® Cilindru: prow. G) Fiecare 10­ calar isi incuie cu cheia propria locuinta.. tabloul ascensorului... in afara de cheia supraordonala. intreprinderi comerciale.. cheia usii de acces in locuin\a incuie \oate usile comune sau chiar usile comune de ac­ ces. Rampa garoi CD Sislem cu inchidere centralizala " Cheie Q princlpala Sistem cu inchidere centralizata in cadrul unui sistem de inchidere centralizata. Sislem general cu cheie principalfl Sislemul general cu cheie principala consta din mai multe sisteme cu cheie principalEI. usile din curle. luminatoare. doar de propria sa cheie. porti cu)jsante de garaje.. CD Sistem cu cheie principala In cadrul sistemului cu cheie principala. lrape.... tablouri de dI5{rlbut'€ Usi de acees in birouri. Cheia generala principala ofera unei persoane accesul in toate incaperile. conducte de alimenlare ev petrol.. InGuielo"rca COIl­ cepula de LINUS YALE se detaseaza net de to ate celelalte sisterne de inchidere... Esle posibila depanajarea zonelor dupa o cheie principala si 0 cheie de grup. pentru a se polrivi grosimii usii. subsol sau usa de la intrare. duble si semicilindrice.. pOrli ev . inc<. incuiolori do l<"Ili. Domenii de folosire: labrici. rereSlre baseulale 1"ler.pa/l IrlgorlllCo. iL Chela princlpala de grup 1 ~ Cheia principal:' ~ de grup 2 usi de 5ubsol... Pe linga aceasta mal exista o cheie principal a. fereslre de demisol. care deschide loale usile comune. care pot Ii deschise de catre toti locatarii. ~ ® Sislem cu cheie cenlralfl Sistemul cu cheie centra/a cumuleaza mai mult sisteme cu inch ide­ re centralizata. deoaroco osto aproapo imposibil ca ele s~ lie descuidto cu unel\e.SISTEME DE iNCHIDERE DIN 16252 incuielorile cilindrice conler~ cea mai mare sigumnl~. cilindrice ovale. Numai dupa emiterea aces­ tui document se livreaza cheile de schimb. Se disting incuietori ciiindrice cu profil. scoli. blrQUfl. Adecvat pentru locuinte multifamilidle sau ansambluri de locuinle . camere electrice. usi do mobilier. aeroporturi. restaurante. rolund Olmensiuni in mrn 193 .. semi. lereslre de mansarde. celulo do bllie. U~I do Inlr:lro. USI de c~se... circulare. US' de mlrJre. 0 data cu proiectarea si coman­ darea unui sistem de inchidere este elaborat un plan de inchidere cu un certificat de siguran\a corespunzator. Fiecare cilindru are si 0 inch i­ dere proprie :. u$i de aeces. ho­ teluri . cabine de vestiar Casa ascensorului. Adecvat pentru locwn\e colective . sistemul IX este loarte adecvat chiar si pentru sisteme de inchidere extrem de sofisticate si complicate. Chela prine/pala gonerolO rorichl. Adecvat pentru case unifamiliale. USI do eV<lcuare.

197 0 .:t.173.~! . 17/28 inaltimea contratreptei / latimea treptei. ~..55 m). se oblin prin inlercalarea podestelor la fie­ care 3 Ireple.. dlstanta intre linla de Cfrcu.. f1... Scarile penlru intrari secundare sau scarile de evacuare trebUie sa facilileze co­ borlrea rap ida.. la treple de 17/29 = 1 x 63 + 29 = 92 em sau 2 x 63 + 29 = 1. :. trebUie sa ex Isle o mina curenla mtermedlara in cazul.. 1 3000 @ in cazul scanlor eliCOldale. Op uWaje / ~ ® /e II~ /dlrec'iei t a Treaptilia schimbarea /. La 0 lallme a scam mal mare ae 4 m.J. 0. I ~.e la pes~\ _~ersoane : . ::. @ DimenSlunr mlnime ale scardor @ Masurarea I8llmll utile .J :: :::::::::::: f'7\ \V Rampe!e.5 ::::::::::.ntru loeumle eu ma' :: de doua elaJ€ complete Sl scarl regie-I menlale de leglslal13 '.· mina curenta masurala 80 cm 80 em oQ I 22 .. .--~c . La c1adiri pentru locuinte cu eel mult 2 apartamente. : _ :.. inclinatii mici.0 i 176.3 I I cu trel rampe 5i I 12:. penlru scari de gradini elc. alba mina curenta f1XB..a fara mina eUfenta _ ..':':':"""":':.r. adultl 196 . Lungimea pasului "" 2 etr..5021/21 $i scari. 35-40 cm " 100 >-_ _'. latimea utila este min.~ distanta intre lima de eir­ eulatie si balustrada tre­ lalle SI vangul exterior tre­ buie sa fie de 55 cm bUle sa lie de 35 ....8::. Scarile din cladirile de locuinta inalte vor avea 1. DIN 18065 reglementeaza cerintele dimen­ sionale referitoare la scari. ceea ce inseamna ca pol fi mai putin lnclinale.0 ' 166. U$ile care se deschid spre casa scarilor nu trebuie sa afecteze Iatimea de circulatie. . . .2250 12500 12625 1 -----­ '3 :. I treple 'trepte 'lrepte :trepte I r.i\ in eazul seanlor drepte.0 @ Cosum energetic la urcat scari.+ 1 Ir = aprox.' .::. ! Scara cu :doua rampe Lunglmea pasului uman pe 0 supratata orizontala Suprafetele inc1mate mlcsoreaza lungimea pasulul: inclinalie placuta 1:10 -1:8 Inclinatle normala avanta/oasa 17/29.. s~.:7-=5_ _--< scara de cladlre ·jncllnatle Inaltlmea i inc\\nalle nivelulul I redusa lbuna) I redusa (buna) !Nr :inatt 'Nr iinalt. Pint! la 5 trepte se poate renunta la mina curenUt $1 la balustrad3: ~:f.6 '17 @ Scan pe care pot clrcula una pe linga alta doua persoane @ 3Latimepentru3 persoane @ 26 inaltlmea nivelulul si inclina\la scarii La11me uilia de clrculatle -mire suprafata perelelul SI muchla mlerloara.:' Maxim 1B Ireple Scara Slml\ara celor mobile cu balustrada Seara normal 17/29: pod est dupa max 18 trepte ® Sear.oruiloculn\el.x/1 .<~( ~~. :::.me . 505 sladion. Scar. construcl11 m:l~ 14+---f-L-Y 10+----+'---'--"-'1----+---1 o 10 46 30 20 Latlmea lreplel IcmJ-----o Sc<'lnle trebUie sa. ::~ ~j Nu . frv~":-.:::: '::::::::. comode.25 m latime.: .. care din punct de ve­ dere al legislatiei in conslructil nu sint necesare.: : :::::.rl spre mansard a Sl plVnlle I in clad\ri pentru locUinle eu pina la doua etaJe complete 1. :: . :::.pag. care din punct de vedere al legis­ latiei in constructii sint necesare. : .40 em : 16 18 1 1- I ­ 14 ' 178. Lungimea podes­ lului esle multiplullungimii pasului + 1 adincime de treapta (de ex.5 1171. . se economiseste spatiu 51 schlmbEU! eostlsiloare ® Se vor evita girlie1urile Sl u5ile eu ehe­ peng: eombinatla de mal sus este in seh1mb avantajoasa SI nepeneuloasa I Scara ClJ 0 famp.00 17/28. : 2750 : ::: .'"'. Exista searl. ::.4 .8 15 115 .. Latimea scarilor cladirilor publice se calculeaza si in functie de timpul de evacuare dorit ~ pag. .80 m.ea~ Ca:. lreplelor ell cOldale mina curen\a este pe par1ea exlenoar. 62..':::::::::::::: ::.0 :l~tre mlmu'enl" m _. 8 20 I~ . Lunglmea de circu­ latie a scarilor ~ 3 treple pina la ~ 18 trepte ~ ® .6 175. 0.SCARI DIN 18065 Precizarile din ordinele de con­ structie cu privire la prolectarea scarilor sint diferite.':': . Pe scarile din lealre sau in aer liber se pasesle mal incet.: oodv leglslal1v' sjnl~ecesare4 I ·5Gcm ~:I. 1. In cladlrl p. Scanle in IOCUInle unllarnl0 :: Ie in Inlef'.::..166. asezate core~1 una deasu­ pra celellatte economlsesc spatiul ® Cind eapnoril 51 grinzile sint dlspusi pe dlreetla rampei.:::::: : : :: ...

. annnale mici ® Supravegherea ineaperilor . +f~~~..aor IncAIlll In vecm:lIalea dlspoZIII\. punerea in ordine. ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+-~~~_rIl~lltlllt!!!'A~~1 ~"'-.-__-_-_-. permit acce­ sui de ex..apeolet- "".-... daeA elllstA di. de ell Ul181 de aettune R""'"'"._----~ ~- ~ --.retraetabila Oblade lndi.31A .Qbooc1o care &e ""$CA..""'" -~'l(Wo-8.itraje fixe de mad dimensluni Perell $1 Peretl .-­ ~ DIN 57100. datelor. zona numai pe baza unui control de identitate ..de la IncApen mtCi la cele marl .i lncflpeu~1 lnlluenle ellorot"te de Inctlpoflalalurale sau do !!lInli l:'If~ tAlA probleme ---.\) .1 (p851e 80 '" din Inc~pere $lI1l!~.:lrme'e de clrnp eu capacr\Of 111 !5i/sau inclu5 In dtsp:tZlIlV\J1 de !upra~~ It lnc~ Supra .. uSI "npo U$I glisanl8 vilrale . rapo<U pe ee. 4. 365 de zile pe an. plO due: vlDt'ltltl In aptopl. .:& h ~.50 m' " ' ..aet Incalll1 .. 6..turbulnnlo putomlO'l tiki ItOfl... intr-o cladire. '1 • IllI '8 Ulllil...-". de ell arlrn. de control.o_'_O_C _ t''_0. . lan'WlaM 1n principal ca d1'POZlflv de Inchlde'. --~------~ ~~~ .-+::--.'\Jlul c:1omenJuf r.ca.au alund elOO a..a"."'-+==-r-~!!~r-~'i!!::-l ..!5~avvgh8'e pattl.m-'-~-~-_-"d-"-'O-"'-'-_-. ins'alori.--.. ....-----or ---.-m-~~A_~-. de observare.\ ~ man .porm15A _ -----------.lduale'" := ~~~~~~ti 'l ..rt./lpel1 mid 1.ocvflnlolor ullrasul'I8le . de marfA.tv prt"CJtV1oe W""ol5-t' fl9PO fnll sl So IXII tlfln mlll multe olarmo In aooo<l.~'-+il=--~-2+-.COfldoare .__ neptJt!'Tll"l.'\Ie tnIO . 111("010 WlOI pollia I1llrlfte.~ __ .'O~JrAnIA wu lral<1le pi.g H 8~~ 8~ H&. ~ ~ ~ ~ ~ --~ ~ ~ ~ 1---­ .8 Incorpo. Sistem de urgen\~ pI.+---:.do """""'" 150 . .ane dfI sqlfanU -II---_ " lJtlll1are IfpteA ....' . I) UJl t1JJC1'1'11l1 cu conl-el mjiQnOll( pnnlrll mQf1IArall " ..C=-t"'---t-a.....<' co proc.18 l<ll ~ ~ +..~·~. "'!urIC' child pO...>tu Pilrtl<\l.---..eh<38~ • • j. ~~ g~ ~~i ~~ H~~~.--- • •• ~ ~ ~ -1-----1-----1--­ .SIGURANTA CLADIRILOR ~ A TERENURILOR J.~~~E H M ~. Aceasta se lace dup~ veri fica­ rea electronica a identit~\ii per­ soanei.'l~HBU~ Ij..'..-t--.'n'I--. starilor de la un obiect la altul. P.pt.-- ---1--+---+-. incApere. pag.. TEMEXlDATEXlBTX servesc la supravegherea de la dlstan\~._ -f-po-.II •) nlunel elod lreW•• ~lQIJrala dOar US" de oiKCft.l. __ . a alarmelof anh·e1raC1'e Crileril de comparare "-larmA eu Intrams...te oarantaf~ 8"5t& glYlV1l1lila OflfflnlnlA __ +.S. ~ Scara de pod .dMGIIU..'" . Sistemele electronice de control al accesulul sint dispozl­ tive care.-.tut1o _ t- -'-'''"'--'_. de inregistrare a eveni­ mentelor.. ascen­ sor..-+-=.. .oblOC1e cnre se mi.e totalA . fJfH~'IlA_ .cae la IncApor\ rna la CefIe nw\ .c...k'ttUf'l8 dltec1At. prin intermediul unei cam ere video $i al unui monitor manual $i/sau automat in interi­ orul ~i in exteriorul obiectivelor.._---_i~~I'pl"jll~~onrantatA nu..egherea de contact~.~ --~---- Luminaloare -FereSlre de m<1nsmd~ -..lllllL) _~ Monlala pe perete cea la 9 m 40 m2 p i nala14m camef9 pin' \a 12 m ~ Jc-------:--:---:--+-~--------+----~----t-----~___.ze'le~I&B. ler..s(. .cu canol uri U..A cu tnt".--t---t----t---t--• • • ..U_~_i t _..a'Ie cu slIT1\.. • ~" ~" • o (!) • adecvalft lnndecvnltli . capc.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8. denumite $i sisteme anti~urt pentru maga~ne.1 II It se line coni de Ijmt~r"8 Impu5e de Qfeutat'a geamuU.a~ In cazul unel amtf1ajAri valoroas. Sisteme de supraveghere.eele mai Importanle eriterii de comparare 195 . 5. Alarma anti·elraclie: 'I dllor1le I) )j •• de.I vllrntA. ". 25 UJ rn d_e_a_cc_9_'_ •-in_19__9 USI do cnmere"') U$l gllsanf9-lnlerlor lll .--. Vitrine.-~ .f . ~ ca.. controlul de stare al inlorma\iilor.l pl8n~ee plan~ee grele U$oare · • ••• ••• · · • • • • ~ ~ --~--+----+---i-" • 3.IlOm' pin~ pe unilale--valori-elalon Raza de sctiune SUprElV9Qhef88 Intregll InC<\pe.'" Din punct de vedere tehnic este posibila combinarea unui con­ trol de acces cu un dispozitiv de inreglstrare. 'l"'fIZI de M~'" l. carcase de aparale 11l Canale.C.tUfbtJt.. Sistemele de urgen\~ pen­ tru ascensoare servesc la sigu­ ran\a utilizatorilor ascensorului $i sint concepute in primul rind pentru eliberarea persoanelor allate inauntrul acestuia. pe timp de zl sl de noapte.~.porotl in51at1!It .rI'ui (sens1bl11ale creso.H ~'fV numcn cu ~ IfMatl.. constau in transmiterealschim­ bul de date intre doi utilizatori prin intermediul rete lei teleloni­ ce publice a PO$tei Federale Germane.il Caradensllcite de suprs\leghere ISvOOle81'\ InreglSltarea miscarii Domenlul de supraveghere Mont. sint sisteme electronice $i servesc protec\iei impotriva lurtului $i a indepMarii nepermise a bunu­ rilor dintr-un spatiu sau do­ meniu controlat.m. radt810nre e40ctrlCft. lAmp! .---1c-. cu alarm... •• .--."--+--.eXlerior -_.labo' OISPOIIII\.ctl.i. Sislemeledesigurantilabu­ nurilor..-- .. Sistemele active la distanta..'\Jlul ..-. de bu­ nuri.~ ~_ ~ ~ ----..-.. toe doschls In . .do ~ 60 ...' .supra . 57804'-' Simboluri -. inter­ pelarea la distan\~.po<-.nle!()fPl'lf\ .~ V'9. • Elemenlele constructive $i echipamenlele co trebuie asigurale • • h". mIr1 .8l.ecventelOt uttTasunete .---" t----+---j-­' ~ ~ Per1i culisante de garaje FereSlre .t'v de comutar. de e •.110m' Iuncle do cIopoz"'" JO .­ problome . nu trICW\UII& pe ~ lantrcn. dirijarea. .-~-r-~-r~~~.P'!"" ."~le ~ tMQnfll'ot -fa. -.tuie al.$(4)faY99hefe pat1JalA ~~~~a . de dirijare.- Perell din blocuri de sticla. I) •• ISIA lurntnaroar.ul\l\v adH1C1Ull~ __ Poslblte ClJuZ8 I'll'" nlarmelor 'nlse ..lr6'4e incnndascenle.i vAllalA a IuminM -.<:lb«te taJ8 se ~ de el .\. leg~tur~ II rerislen\A spol1tA.la po plalon 90 . pulurl de venlilare.W.tvo."lldUlA cu re"ectarea In ~ o metclhce SChlmMn brusle de IOmpefAlu.lahillt . 57800.200 m' k. de ...Hd'B 8a~.u plun PnrdoseU • Inlorlor Seifuri blindate'll l • ~ ~ • • ~ ~" • ~ Dulapuri.inlluentw btu-anl. respectiv dup~ controlul autoriza\iei pe loc. aceasta in tim­ pul orelor obi$nuite de lucru.ft.ontfl ale ftt't'\Ivt . 7....e CQtltlne valott se rec::omandA ~P01~ de S9Jan\l indrt'du»e III 0 DfOlecllf:1 re«:otNIndal~ 0 consr.'''G A Ittonl" ell nlll\li lltuno dod C8f\lltuli" alnt in. diagnosti­ carea.U'500 dfl c .JUlf illNl ~ .astj us.. ~ ­ ~U-~-i-de~~-tra-r-~-u-~-ic-a-tr-e-e. Pf'.i a suprafe\elot - utilizarea adecva:a.de \l1nc.~aveghent IOlall S8U ~=ane de slgutnntA Tenl~rtl'u'" f~~~O-..19omolfl puiornlCfI In dornenlul r." mI(I ..--~--l)lI"'II"~ . Persoanele blocate inauntru au telefonica directii cu 0 central~ al carei rol este sa lie mereu pregatitii pentru 0 even­ tualii salvare/evacuare.lQOnlClle pulOfr!lC1t in ------- cir. de e•.IIut ffl3L.I~rme lteb. pul9fTl1cA t.poz.'-I ---~" __ __ ~~~~~Ia . la m~surarea.1~lroO~ :-"50 "C pmmlsA . in conjunclie cu un element mecanic. ­ ·. utilizat pentru ascensoare de persoane. C1J AWf'\l e~ cu fol de eflpcan. in "rum:t!emld v9etnalalea drspozrtrv\.--..obIeOe care 5& m..

~ ( Nivel : [77?]-_-_-_-:_-_-_-~ .!I . Parapete.:.2 sau 3 compon~nte Scara In foarfeca..t" Q) ~ ' 'J 'j ::'" " :.:.2 18.:::.40x75 I .~~~. obligatoriu): la lnaltime de cadere < 12 m InaIt.J. pe odlhna scarii mansarde.l /~ !~.90 m la lnaltime de eadere > 12 m lnalt.'. Latimea treplei se va masura (allemanl) pe axa ealeaturii (a+b) -@ a pieiorului '::. Scarile de tip mobil au un unghi de lnclinatie de 45-75°.:.. iar la nivelu'l pi· ciorului are nevoie de mult mal putin. r--86--j balansala JOS '!~ i I f-85---j balansala sus 1/~ '. atunel pentru \!.·mt:. ® lesire spre terasa eu seara de pod . buie lmprejmuite (la diferenta de lnaltime de peste 1 m.80 m IOeSChldere pianseul (2) Pod ~t:.'::. 2 3i4 56 7 89 01t 213 ::::::::::::::::::::::. : : : . la\imea de eireu­ latie poate fi mai lngusta.':::i .J~..:::::::::. Mlna curenta pentru copii . static .d. Pentru a evita la contratreptele verticale. lnaltlml de balustrada si mina curenta ® Scara mobila spre pod. Daea din motive funetionale se dore$te 0 inelinatie asemanato­ are cu cea a scarilor.30 x 70 1.:.':::.. Z . : : ': .':::.'.'::::..':. eu seetlune pnn axul medlu @ Plan pentru a 51 b c" 20 cm @ Seara de Interior pe spatiul eel mal ingust posibil @ Scara pl<abila spre pod~ ®-@ 198 ... . = 1.1. cu mina curenta depla­ sata spre interior. daea lungimea de cireulatie data este prea seurta pentru 0 seara normala. = 0.T 1---1.llngurasausambadln @ lemn.J f-i\ pod este suflcienta 0 scara pliabila dIn alumimu sau lemn ----. ~" 1 1I :r ~ --.® Mina curenta (Inaltime 75 em).:::. Aeolo.-: '.: 15.--------~--_. Omul are nevoie de eel mai mult spa\iu la nivelul Plexiglas mlinii eurente. care. de ex. tre.::. 2 3 4 5 3':::::::'" 5-:::::::: S:::-"": .10m la lnallime de cadere < 12 m lnalt.~ :~I!t Daea nu este spatiu.P I.'::::\: mai bine '. 20 em. Daca latimea treptei (I) este mai mica de 260 mm.40 x 70 1.drePI $1 sting..'::. '_'! iIJ.. lojl.CD se prefera profilele oblice.5 em la\lme Ireapla l.'::::"'::. . In plus.. din 1..: l ® /~ /c.~:. se alege 0 seara eu trepte deealate.00 la 3.~. : TI! T ~----"'1 1 'fg"11 .@ + @. La felln cazul scarilor fara eontratreapta.:... In fa­ voarea oehiului searii. Numarul de eontra­ trepte pentru seara seurla trebu· ie sa fie cit mai mie posibil. Aeeasta dispunere deealata a vangului $i a mlinii eurente permite prinde­ rea balustradelor de yang mai avantajos d.. Iingura sau samba . galeril. . balcoane.:..':::: '::.::::::. cu econom'8 de sp~tIU. .. 1 . :. lnaltimea eontratreptei sa fie lnsa .·::.-21 219 1]. pete­ Ie urlte de la crema pentru pan· tofi. .-----! WUlIJJ11 H12 GInn. 1.mlna eurenta pentru ochiul scarli de 12 em.v. '::. ~ ~ Fara ochiul scarii ~ II~ @ Mina curenta si detalii yang II ® .t! ~ le:/ 0/ 2. pentru inaltlmea ineapem de la 2...':::::::..30 ---1 rampa dreapta i I : Lungime toe L=120:130.140cm Ina!time toc: H = 2.:::::..':}" Profile de trepte Profile din lemn ProW metalie Profil din mase plastice _8 _'2 ~16 'I' :: 1== I I I I f--­ .p.: :. \. 0 asa numita seara seurla. .1.@.00 m pentru locuri de munca $i daca oehiul searii are la\imea plna la 20cm..':: .541 Gabarit I Scara spre pardo· inaltime incapere: 100x60 (70) 120x60 (70) 130x60(70+80) 140 x 60 (70 + 80) 'I I1 seala m3nme (em) Seara normala (Iatimea treptei prea mica) r- 82 -. : f­ 1 12 Mina curenta copii ~ 12 . ...~0 1.. ~':::"'" J :'."S-"c"'m'-_ oscarascurta.... atunci treapta trebuie sa prezinte 0 suprapunere ~ 30 mm.8 ® T 162 14: 119 96 73 Vanguri Iscara economica 1-70---! '.:: \90 . maresc latimea treptei. : 1 58: 1-62-1 .: SCARI Profile de trepte.r~T 1. = 1.

I I : : I 0 . siabilirea raportului de Inclina~e 01 411n cazul treptelor ale calor la\ime este sub 26 em.I ---~ . Scara LAtimea Ullia de circulalre ----_. I I ~--.-.ml . .d. nea­ decvale scopului. Fiecare scara necesara Irebuie sa se aHe intr-un spatiu al scarilor conlinuu.true1i! 1) include $lloculnfe supltmentare din clAdiri cu nu mai mull de doua kxuinle 21 dar nu 0:: 14 em. loculn\..v. 35 m. c1adlrile due sore Inc<'Ioeri de sede1e Scan spre pod car. avind rezislenla la foc T30. rI.@: 16 rontralrepteI7/29. Irebuie sa permila clrculatia ra­ pida.lp6 aceea$l 5upra1ilti"l. Circulatia pe searl neceslla de regula in me­ die de 7 orl mal mull<1 energle. ~I p:'l$lrea p(J scma C<H~ duee in conlinu<lre rnai sus.. lncll sA rezulle 0 supratala de ealeare IOlola de 24 em (I . ~ -~. ~Coper"" in loate formels pradlC apro. "'" In\rarea oblica si treplele deformale Raportul se delermina cu lungi­ mea pasului unui adull (cca 59­ 65 cm).65 cm. Scarlle spre birouri. I laumea Ir.v.. ~ I 5E~~1'·:::J6.p. ScM ne-necesare dp. eel putln 0 scar<1 necesar<1 orl 0 leslre Ire· buie sa pOala fi accesata la 0 di· stanla de . Scad 'bee de lipUi ce10r 45' (21'/21') mobile 2 3 rindurile 2. 11100IUI ­ 1: 6 @.-80­ 50 100 21 21 19 ~- ---21~· 215-1 J2. pe ling<1 conexiunl­ Ie de mai SUS.2loeulnle 11 Se:\rl e. -. In aile clfldlri. se prefer<1 trepte joase de 16 x 30 cm. casa scarllor. Scarils r. care due 'pre i~peri de sedere..v. sc:lri.- ---­ 50 ._----_ .-2\ ~_. al sc<1ril. clMir.~ ~L~ ~.arA o<hhn:t. pin<1 la sc<1rl exlerioare gene­ roase.. 2. inallimea nivelurui 2.---.mea Ireplei Clr. depozile ~I aile asemenea. 29 J 4 Aile cladiri Toe. :ll dar nu >37 em.70 ® ® t«=i\ Arcuirea 1reptelor in cazul casei searilor tnguSla economises­ 10 l:\\imea odlhnei 20 @ spa\iu penlru Irans. Irebuie prevazute cu uSi cu inchidere aUlomala.2/28. 26 5 al~gl~I~E"Str~jil.-. : @. 62 m -- .hna sint necesare penlru inaJIimi de . nu due sDle incaoen c!e sedere Sd." "'. Penlru slabilirea celui mai favorabil raport cu consum minim de energie.d.0 m.- allegislallelIn con. Incn sa rezulte 0 supralata de calcare talala de 26 em (I+s' 51 In eBzul treplelor ale caror IAlime 9SIe sub 24 em trebuie ca suprapunerea 5 he cef PUlln 8111 de mare..d.. eu max. ® .1 .75 m.3m' 4. dedI mersul normal in plan._-----~-----_. 3 si 5 3 scan necesare d. I I . Latimea lesirii ~ dedI l<1timea sc<1rii.-----' .2Q @ '. ale carui po­ sibilit<1ti de acces Si iesiri spre eXlerior sinl astlel realizale. • 02. se vor dislribui astlel incit caile de eva­ cuare sa fie cit mai scurte.ri CU odihna acopera suprafata se3rilor eu 0 rampa + supratal3 od'hnei nivel . trebuie ca suprapunerea 5 sa. • (g).ri necesare d...75 m..1 suprafata de lreapla.------_.llndull 19"/26" 4 searl nece'are d pd. labelul -. pentru cladin de locuinl<'l eu nu mai mull de 2 aparlamente. allegisla\. Din acesl moriv acestea din urma se proreta la conslructll cu mai mulle nlvelun.. Fig .' .. poelle I. ci Sl modul in care se face aceasla. InAI(lmea LA\.Jr lalimea de circulatie a sc.90" 75" I Sc~rl 2 Searl penllU subsol $\ pod. functional Sl esletic. ~--~ .m. . Daca sinl ne· cesare mai mulle scari. podurile neulilizale. ---_. Sea. Nu doar rezolvarea diferentel de nivel esle importanla. "efortul de a urea" esle percepul din punct de vedere psiholgic ca flind acceplabil. sc~ri mobIle Tip d. @-@ Sc3. tabelul -- 'SCARI DIN 18065 Scala perceptiei sc<1rilor si c<1ilor de acces esle larg<1: de la posi­ bilil<1\i de modelare a celor mai diverse scM penlru locuinte. 17. alunci dnd ung­ hiul de inclinatie al scarilor esle de 30 0 si cind rampa esle: c rnaltlmea clr. 02' ma< 20 __ . f'18 cet putin aUt de mare. de 0 deosebila im­ portanta esle scopul supraordo­ nal.'. @. precum $i scAri care nu sint necesare d. incit sa poala Ii lolosila fara pe­ ricol si ca scara de evacuare.ri spre subsol care nu ------------.He due spre 80 -2 f--­ IncAperi de seder.. -- sa 2 ® I I Sc<'lrl penlru c1adirl dimenslunllimila (dimensiunl finite In slare lini. I). :'-t ·~-"'t '0 T r.. portul mobilei Necesar mimm de ® Penlru 21 11ansporlul @ In siluatla unei searl ericoidllle economisesc spaliu bt'ancardelor 197 .. sau de evacuare. 5CW1i11 sl/nl'l~r pon balansaroa IrQPlolor -. 56m.~ 1.p.ala) DIN' e 065 . dar pareursul de la iesirea do po scara In­ ferioc1r<'. in casa scarilor Irebuie sa exisle accese spre incaperile de la subsol. in cazul urcalului scarilor. pe care urcalul Sl co­ boritul devin mers. consuma spa~u f.ani. in cazul scarilor libere cu circu­ latie masiva. cmo nu due la incaperi de $edere.. lallmea de circulalie 1.p. ". magazine... ". Scarile cu od.6m' fJ··m.-. . . .2Q Scsra OJ 3 rampe: sinl seumpe.0 . Din fiecare puncl al unei inc<1peri $1 de la nivelul subsolu· lui.v al 1~IS' laliei (suplimenlare).ei in constructii. - . ~ 1 ""n 23 11 ClAd".­ I" Tip d. al 199is1atiei In conslrucfii..rlnduI4 CI) Rind lnclinatia pentru rampe. ale­ Iiere. . rr"""'TT---r-TTT1"-. Penlru dimenslonarea Si mode­ larea sc<1rilor. !. se aplica lor­ mula: 2 c + I = 59 . lAtimea odihnei . @-@ ®_ . d..d v.

. in facul searilor de tipul celor mo­ bile. atunci cind duc spre galerii sau parapete ~ @ . acesta se va executa nu in patrat. in cazul scarilor cu rampe dispu­ se perpendicular ~i podest inter­ mediar. in caz contrar in zona de fringere iau nastere inaltimi dife­ rite ale balustradei.. cu intoarcere de 1800 Scara in spirala . Aeces lateral co­ mod la scara @ inceput de balustrada la muchia frontala a primei trepte... unde decisiv este arice cm la latimea treptei.. latimea de circulatie utrla 90 em: lalimea treptei 25. . f--Latimea trepter -I Plan Tolerantele pozitiilor muchillor frontale ale treptelor @ inceput de balustrada intre prima $i a doua treapta. ci dreptunghiular sau cotit.. se permite ca aceasta sa fie singura scara de legatura din interiorul locuintei.CD Ghena pentru instalalii Scara cu colt uri mascate 5 mm 5 mm ® Scara in forma de S ® Scara in unghi oblic @ Scara de forma octagonal a ~ 5 mm . 1:_~~: . 50' -72' Cum se realizeaza podeste in forma dreplunghrulara.. I 20 90 ! 80 I I 80 80 I I 80 Scara balansata.v. Accesul la odihna esle la lei de tal ca $i latrmea scarii. in spirala. abate­ rea dimensiunilor realizate nu trebuie sa fie mal mare de 5 mm ~ @_ Scarile in spirala produc efectul cel mai bun. :. Forme spe­ ciale de scari ~ CD . lalimea de circulatie utila 80 em/ latimea treptei 24 em @ Scara in spirala de forma patrata Scara adecvata ca aeces la incaperi ne­ locuite.:.5 mm /> / ~:itre .@ _Constructia este pusa in valoare in incaperi libere... -0 .-A10mmala ~ Od~hna I : . 15mm Vedere . Iibera in incapere.5 em ® Scara de tormiPotunda.. Numa! astfel se obtine un p"arcurs armonios al balustradei Scara economlca in splrala. Scara pentru proiectarea intraTilar pe spatii foart8 mici..2.:. _:.:-~~~ ~~r·········· 2.00 2. pe at1t nu ar trebui uti­ Iizate acolo.5. cu podes! prelungit @ Scara in sprrala rezemata de perelr 200 .:. optic mai joasa decit in ~ Galerie 4 @ -(g) -Q9l-\121 Sca~in s~la in consola Galerie Galerie Scara in sprrala cu podest ~ 50' Scara @ oblic in splrala cu podest cu acces @ Scara in splrala..00 200 SCARI :.: :. Numai asa se obtine un parcurs armonios al balustra'dei ~ @.@ De la treapta la treapta...00 '"" Ii II 90 DIN 18065 Pe cit de generoase par scarile in spirala.tipuri de odihna de scara. cu trepte decalate ® ® II o La diametrul scarii in spirala mai mare de 190 cm. A se campara ~CD + 0 Scari in ni~e de 2 x 2 m. Balustrada par~. ~cnro~ 1- r m :-~'t:7::::7F0: lnallrmea contratreplel : / 1.. avind 80 cm latime de circulatie utila.p.d.

. ::. duplex boutique .•... scar{l ellcold01~ '--­ Loc..ri ~~ II .'" N <0 0 0 0 ~ 0 0 ~ "­ '" <0 0 ~ <'1 0 0 <0 ~ intra teava sDiralej ... : ....: . aluminiu turnat. Irecvent~ Subsol pod Bar incapere hobby Oormiloare sauna. 'nen nm di circ. circulabil I hine circ"lohil mobilier mic mobila dezmembral 1M......mina curenla '" '" cD '" '" <0 (Xl (Xl - "- 0 0 ~ '" ~ (Xl 0 0 0 ~ N "- 0 <'1 i::' ~ r::: '" "' '" (Xl 0 0 ~ I~ "­ '" (\j '" (\j " '" "" '" '" a:~ r r::: co 0 0 0 0 0 0 N 0 0 N N N ---0­ OJ N 0 (Xl 0 0 C N inceoind cu 10 em lalimea treptei lie tipurile in lunctie de utihzare @ Determinarea dimensiunilor minima penlru scAri in spiral a. scarii in spiraltl La casele pentru una sau doua familii.... spre subsol..~·I~·~·@····.luslrada Tabla din o.. ceea ce conduce la scari elicoidale deschise. lemn si ple­ xiglas --+ @..n.. 80 cm)....r:r::= .. (esp... Trepte din tabla acoperite cu mase plastice sau mocheta --+ elemente prefabricate..el ~. marmura.'.. 0 0 N L...ca Utilizare derpantru inc~perj subordonale inca. piatra artificiala....... sea 65 (170) .. in plan~eu @ poligonal~ Circula fa in sens invers nu esle DOslblla eire...•. aIel.® Se poale renunta la axa medi­ ana.•... Rampe --+ CD...te la\lme.. intern mar/un @ Sec(iune ver!lcalt't. precum $i persoane cu c~­ rucioare penlru copii ar trebui s~ aib~ posibilitatea sa ajunga ftlrtl dificultate la niveluri superioare. '" .... Ireplel inailime• conlralreplel . Posibilitati de utilizare ca scara de serviciu... juridic" .d.. Scarile in spirala avind sub 80 em la\ime utiltl de circula\ie sint permise numai in calitate de "scari care nu sint necesare d. Balustrade din otel.•. a treplel tangenttt 10 coloana cen­ IralA large..@. !:l SeclJune CD RampA ® RampA cu treple @ RampA cu scarA Marglnea frontalt....::::....B7S .: : ... cu 0 coloana in lungul axei medlane --+ ®..···· ... pod.00 m)...p.. :::::::::::::::::....hil cnmnrl mobila poale Ii p\.SCARI RAMPE.- Galerie depo. incepind cu diametrul de cca 210 cm al golului... pialrA artilieial~ 51 nalural~ Suprapunerea lreplel de deBsupra .•. cu ochiul de scara --+ @ .. ® Deschidere pAlralA in planseu @ Deschidere rotunda. PVC pe 5apA de Gimenl I... .... Scarile in spirala economisesc spaliu si se vor construi stabil.. ... . medicale magazme Spatii pentru localuri Scara de evacuare wScara necesara" in loc unilami/iala.. Tabla din aIel Material de etan$are CD Modelarea treplelor ® TreapiA din lemn masiv ® ~ vc Oesch'dere B...­ Spalri p\.: ... lemn..v. sau lemn.L.. in sens invers este 51blla eire in ens Inver!> ooslbl~ U~( Uhlizare in. incepind cu 0260 cm pentru alte cladiri (I~\ime de circulalie min. birouri depozite mari Cab.. se pot realiza "scari necesare DIN 18065" prin legislatia in con­ structil (Iatimea de circulatie min... din otel. Treptele scarilor in spirala pot fi din tabla antiderapanta.....­ Seari·a (dimensiune nominala) LAtime de circulatie <0 inmm ~ - :.. gratare....·· o Scara elicordalA .. incaperi subordonate.. 1. f.."··J'r : . dp @ Plan penlru @ 199 ...treple @j'··~~~.' .. f------f------­ Bazin inat laborator Alelier grMIn~ ffL.. rampe cu scari --+ G:i in­ c1ina\ie --+ CD· Scarii elicoidalii.-------.. SCARI ELICOIDALE Pieloni $i persoane in scaun cu rotile...~·i·~·~~·i.. scara de eva­ cuare si scara de nivel --+ @...it mic Spa!lu comerCral Transp.-L.: :.': I •.... ® Treple din lemn. rampe cu trepte --+ ®.•.

.

20 Toale lereslrele necesare vor II de min 0. 10. I " 8.0 HS ~ ® Coborire cu trecere (j) Prelungrre coborire ® m .0 5. . ® 1.' 5.. LFI..0 G) cal de salvare Ferestre de mansarda in de cale de sail/are calil~te -0-8) .' Podesl cu baluslrada 1.9.10 T ~'j~-l-II-!'I -I..70 m. @.10 I 1. 8. fixe.0 7.0 6.10 r 1 3.0 4.0 - RS f1S RS f1S RS --ro:o:rryJ ----------ns-J 8 ­ Salturl de clle 1 m pi~u'lla E. 14094 Pozitia pe care se poJle puna scara trebuie astrel situata.5.echl 3 3 4 4 S 5 6 1. .ocaraverticala@12scar"vert.0. Diametrul co~ului do protec\ie este de 0.O B. -~@ -@.10 T T 1.li m spa Ie RS de la'pinA I Flx.B. cladi. masini.0 .ecuIJe decal.0 '.[.0. recipienti.20 (dimef\s hbera) .0-10.. pulind Ii doschise camplel =:--Gnmor!1 do '. ~ sodoro ~ . utilaje etc.0 9. oamenii sa poata fi vaWli dinspre supra­ felele circulabile publice. Treptele ancorate.00· ! U.a.20 ~ 3.< 1. 1 Cale de salvare cu podesl de coborire Balcon de evacuare/podesl de coborire Urcare relractabila Reazem InAllime.6. La inal\imea c1adirii de 5 m sint necesare scari verticale cu rea­ zem pentru spate.20 Daci1 esle .0 > 4. Olmensiuni ---(~Y" . incit in caz de pericol. rezervoare. r-". care in caz de necesitate pot salva oameni I I __ -.10 . . numite si scari..calacupodeslde @ lncorporati1 trar.sbord~He @ Scar~ do eJ:vare .0·. I Teren lIS'.0-20.0 ~ 10. @ decalata 1.O. Lungimea unei curse nu trebuie sa depil· seasca 10 m. verticale.0 esla necesara 0 scari1 rotativa. Dimens libere 0.7.:.o do perele Pe. Sca­ rile de salvare sint dispozitive de pe 0 construc\ie. silozuri.90 x 1.. " .O L 201 020i-t--l0.1A ~ (ig: + C0 19.7C ® Scara verticala..90 x 1. relraclabila oscaraverticala.0 elj RS /11 1 Podeil " 2. .0 8.: .4. 10. cosuri.0. A ~ Fereaslra glisanta.'~~UJEi .0. peate Ij ~comPlel deschls~ SCARI DE EVACUARE cAl DE SALVARE DIN 18799.24532. sint neces­ are pentru ascensiunea pe aco­ perii?.

. acelasi.e de 30' resp.' "C ~I '" E ! I I ===n . de regula viteza nu va depa$i 0.• =t32 t- ® A B Latimea scarii rulante Lat.. Nivell 30~30 MS pardos. Repartizarea medie a transportului ascendent in magazine mari este: scara fixa 2%. Scara de 35° este mai avantajoasa ca pret pentru ca necesita suprafete mai mici in plan.E &.732 x inaltimea nivelului La inclinalie de 35° = 1. per treapfa (1:1. Viteza Timpul de transport per persoana La 0 latlme suflcienta pentru 1 persoana 2 persoane sint sint transp tranportate Montarea Si exploatarea se face in conformitate cu "Oirectivele pen­ tru scari rulante $i cai rulante".. Preten­ tiile sint ridicate (functionare.5 m/s.000 5. ascensoare pentru persoane 8%.5: 2) v(mrsl = vileza de transport t= adinclmea Irep\el f = 0..5 = 7.000 @ Date ale randamentulu.·h pers. Scarile rulante. 80 cm (1-2 persoane) si 100 cm (2 per­ soan e) ~ CD .6000 de transp.18 sec .. document editat de Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Uniunea generala a asociatiilor profesionale me$tesugaresti) Scarile rulante ~ CD .14 sec 4. .3600 ~ x Gp x v x f (persih) unde ! Gp=nr.seARl RULANTE PENTRU eLAOIRI AoApOSTINO MAGAZINE $I BIROURI f -_ _ S_tr_ap_u_n~ere p~_n$_eu_~~_o_--t DIN EN 115 ~ Strapungere ~ i Latimea treptei 90 6 t:' 23 r 6" ..® sint destinate transportului neintrerupt de persoane (nu figureaza ca scari din punctul de vedere al supravegherii in constructii).0. Unghiul se deduce din raportul de ascensiune 16/3 al unei scari comode.® 202 .5 . trepte. Unghiul de as­ censiune este 29°. Latimea treptelor se alege dupa un standard practicat in toata lu­ mea.820 1000 1005 1020 ~ 1320-1420 1570-1620 1480 pers C 1680 pers.oo A -. de ex. Lungimea in plan ~ CD La inclinatie de 30° = 1.28°. din magazine.:'lJ Ii II .34 ' i ~ Lungimea gropii L. In cazul amenajarilor de transport se va utiliza pe cit posibil un ung­ hi de 27° .000 Persoane/h 8.8000 8000-10000 Dlmenslunl 51 randament pentru scari rulanle eu inc!lnal. In magazine. J • --+- ~ .. persoanele cu greuta\i in miini au suficient spatiu de miscare. latime 60 em: ® Latlme 80 em. cu adincime 3 2. .65 mlsee . 600 605-620 1170-1220 1280 800 805 .5 m. 35 (27' 18') t. 18° $i 30° Oimensiuni $i performante ~ CD . S-a constatat ca in prezent in medie exista 0 scara rulanta la 1500 m2 suprafata de vinzare. In cawl inaltimii mai mari de transport.794.®. Randament 5000 .4~ ~ . cca 20 de persoane. 60 cm (0 persoana).8 gradul de utdlzare al scaril rulanle." I' £ Bulan de oprlre in caz de pericol ~ 2.65 mis. una dupa alta. au un unghi de ascensiune de 30° sau 35°. I ---'>­ L:=-f.." '" r. Oeci pe scara rulanta pot sta simultan.pardos"r ____.Oirectivele pentru scari rulante" (Bostrab).. Aproximativ 3/4 din circulatia descendenta se face cu scarile rulante. Impreuna cu suprafetele orizontale de intrare $i ie$ire rezulta 0 lun­ gime de cca 9 m...~. Sea rile rulante in construetii de eireulatie trebuie sa respecte prevederile din . dar ar trebui sa coboare la un op­ tim de 500-700 m2 . La latimea treptei de 100 cm.0 Scari rulante intr-o rampa In paralel (j) Seara rulanla. pers. c1adiri administrative si pentru birouri.09 I 2.IC UJt:!a:i: . =+32 I Slrapungerea Schema lundament to.50 m $i inclinatia 30° (inclinatia de 35° partial nu este permisa in strainatate) Lungimea in plan: 1. - CD .G) Seara rulanta in seel.000 1.® 0. Ii Buton de oprire in caz de peri col .. in hale de tirguri $i aeroporturi. scari rulante 90%.~~' j.. 7000.428 x inallimea nivelului Exemplu: inaltimea nivelului 4. La urcare $i coborire se va prevedea suficient spatiu pentru a$tep­ tare. constructie.s . din motive psihologice si de securitate.732 x 4.une longitudinalalSehema plan lundatil Capacltalea de transport Q".: " =~ ~Jt~.5 mlsec 0. II =~'l!~EJU! I~I :i:!!I. se prefera scarile de 30° Randamentul de transport este pentru ambele unghiuri de ascensiune aprox. In statiile de metrou si la amenajarile de transport publice se prefera 0. siguranta).­ 4.

···:·./h. la\ime 1 m Randament de transport 11 000 pflS 'h @ Dimensiuni ~i r~ndamenl J (j) - ® t.:Jndtl dn cavC!l/C) Cale rulanta orizontala La\ime ulila S Lat.6713 + 15480 II" 12 . V = vileza de transport in mis.". $i se va determina foarte atent. . viteza pentru cal rulante cu incli­ natie pina in 4°.". se va proiecta dupa caz. biciciete $i bilgaje mario Pentru ca instalatia sa aiba randament de transport optim.ilor rulante ® 2 persoane.. spre deosebire de . 203 .25 m2/pers: C ® CD .l.". "'..251a nu­ mitor reprezinta suprafala de pa$ire de 0.·:··:·.·:·.".>I CAl RULANTE) Direclive Bostrab. - Simptu Capacitate a orara de transport a caii rulante se calculeaza cu formula K ·1· V' 3600 a= 0. apa 4.i.32 I inclina\ie in cIgB 10° 5..7046 1..1 trans (b.6 m/s pe orizonlala.6713 11 0 5. sint potrivite $i pentru integrarea in cladiri existente. lil pro­ iectarea ei se va tine seam a de.. de 180 mm. Q) Cale rulanta secliune longitudinata ~i planul fundaliei 1220 1300 Dimensiun. 1------1 5 Plan lundalie J __ ~ llli- F F=3 u ® Tip Secliune transversal~ -.9. traficul preconizat. Valoarea me­ die este 0. .( t.-. cu inloarcere orizontala. ® I Schema sectiune cale rulanta cu doua cai Lalura lensionata Latura cu angrenal ~~ . 5e poale atinge un randament de transport de 6000-12000 pers.® .. scaune cu roo lile pentru bolnavi.6713 + 3340 5900 H x 5.1··:···:·. Factorul de incarcare variaza in lunctie de soli­ citare intre 0. CD . Valori pentru cotangenta inclinatiei caii rulante Formula = ctg x B x inaltimea de transport 0 :~~~~:~~ 3. carucioare pentru cumparaturi. pina la 0. Valoarea de 0. Randamentul de transport depinde deli'llimea Iibera.".me exterioara B Calo rulanl.00-460----< f----< f=q t.@ CAl RULANTE PENTRU CLAOIRI CU MAGAZINE SAU BIROURI (IN CONFORMITATE CU OIRECnVElE PENTRU SCARI RULANTE :.-. DisC intre incardHori in conformilJte cu ccrintele de st<lllc:'J. tl'Jrtzi ® 1 persoana cu carucior penlru cum· paraturi de 60 em la\ime (80 em) 800 + 1000 1370 + 1570 750 + 950 1370 + 1570 2 x 800 + 2 .5 $i 0. Avantaju\ cailor rulante consta in pericol mi­ nor de accidentare la circula\ia cu carucioare pentru cop.7046 + 2990 ~ ~E." in loarlecQ ~. Viteza de transport nor­ mala esle 0./h in care: .91 .1446 + 14100 9 i 6400 H x 5. K = factor de incarcare. inallime de 5 m.·:·:·:·..25 pers.. (2) Secliune cale rulanta cu banda de transport din cauciuc Cu banda din palete -' -EEIll.·. EN 115 inClinalie d 10° S x 5. Ctli rulante de cca 30 m lungime se considera scurte. ~ ~_::_<_::::_::::_:"'-'-_-"18UI @ __ =:::J==_J-__ t.:.1 cu doua. Banda de transport din caucluc Banda de transport din patele ® Plan- 0 84 Eincllna. -+ ®.® de ex.5-0. orizonlala.0 ~_-=.-. a c~ii ruranla cu dou~ cai. .7046 x 5 m = rotunjit 23. Cai rulante lungi pot fi renlizale cu lungime pina la 250 m.® Soctiune de baza. inclinatie de 12° Lungime medie = 4. Avantajul caii rulante cu doua benzi consta in inloarcerea in plan orizontal.52 m. • @ Cale rutanla cu arc superior de trecere cu banda cu palete CD cu ching. posibila adecvat~ L 225 m"? 300 m 40m/min pentru cale rulanta. poate Ii mai mare.7. de vi­ teza de circula\ie $i de factorul de incarcare.1446 12° 4. 1000 3700 + 4200 incrucl~at Executie Lungimea unei sectiuni Constructie plana. inchnatie c· 4' ~ in opozitie 12 -16 m -10 m :··:·:··. CD 60 600 80 800 1420 1500 100 1000 1620 1700 A B t. La inaltimi de constructie mici.. = lalime de transport in m. I Caile rulante sint mijloace de transport pentru transportul orizontal sau U$or inclinat al persoanelor. Lung.I-' t. i ncli· natia maxima a cailor rulante este 12° = 21 % .'. se prevede cu scurgere pt. . II II Event.-.".@ .-.75 m/s. Pentru a facilita accesul $i ie$irea in timp. 0 succesiune de cai rulante mai scurte..-=~~ Sec\lune I -=-J~ ~650 .32 1-3:"69-1 I L I 3..' . S x 4.cAl RULANTE lL1 EN 115 Nlvel II 10. ~ @ Oispunerea ca.7046 • 12950 Dublu S x 5. II II Nlvetl .1145 + 3150 5450 H x 4.

Ascensoarele au doua s'steme dilerite de aclionare 1.40 . 205 s' urm.60 Plan de baza ascensor ­ -90-' '--1 . . Plasarea ele­ vatorului direct cu tub de protect1e scufundat in pardoseala. treapla in 1 Indirect.'I 1'1 il ~' ! 1\1'.I OS i.f ===~===r-r- / . 1-80-1 c. indIrect 2:1 D Piston de tragere indirect. iar la coborire se deschlde ventilul: nu este necesara energie Si consumul scade aproape la jumatate. B I~ I .50 MIT . ".10-l ~80~ .' 11 A La toate cladinle.lip 1.. Greutatea propne.60 . din motive de protectia apelor. '-110-1 .80­ -1.! :1 - 1 . .5 x lat.me I..385 I ! "I" '. de transport 40 m 30 . ' !I "'rl I. actlonare drrecta. la care se adauga 0 greutatea suplimentara ~ @ D intrucit motorul de pompare funclloneaza numai cind sarcina este transpOrlata in sus. cu greutate suplimentara ® Piston de preslune suspendat 2:1 - CD ..40 Ascensor fara camera de actlonare $i spatiu redus de subzidlre Usa gllsanta cu deschidere centrala: la!imea pululul = 2 x latlme Jibera de treeere Ill) + 20 em = '" 1.I. LJ I.1 11 I: .10-' lip 1. central.. T~ i ii'l inalt.. + 27 em = '" 1.lip 160 .00 + 2.lip 1.67 - . . NORMATIV ISO 4190. telescopic Direct. S ' A C Piston de tragere. ~c :I!i " \ .55 . centrala. La alegerea tipului de actionare trebuie cintante avantaJele si deza­ vantaJele. sau in cazul ascensoarelor lara camera de transmisie. 3. I'..80 m ® 204 Ascensor cu camera pentru actronare ® Ascensor tara camera de actionare ® Desehiderea usii si lal.60 m inalt. de transport ..'.'\1' i. I' ® Direct. simp­ lu. precum si jumatate din sarcina utila sint echilibrate de catre contragreuta­ te.65 .10~ -. .80-110- lip 1..3..65 Usa gllsanta telescoplca cu deschldere unilaterala: lalimea putului = 1.ASCENSOARE DIN 15306. r:-l[]. Actlonarea sus lateral sau jos lateral mai are suplimentar role de intoarce­ re Sl ca urmare costuri suplimentare in exploatare.lip 1... ' i I. Maslna si diriJarea pot Ii plasate in pnncipiu intr-o camera separata a utilajelor de actionare.10-1. 5e va proiecla cu atentie dispunerea tata de supra­ letele de circulatie.20 :1 365-385 .. tara lncarcatura. sus 2:1 Sus 1:1 Sus lateral 1:1 ""n.60 lip 160 ­ 12 12 pag./l~1IT: 3.60 - -80.­ LJ ® Ascensor hidraulic. DIRECTIVE ASCENS..D Pistonul de tra­ gere echilibreaza prin constructia sa o parle din greutatea cabinet. nu mai este de actualitate." !: " 'i.60 --'+14 -1.10~ I=L~O$ ~ 6-1 ~ ~% ~]~ o~~ ~" ~: L~ ro -80. actionare cu roti motoare (Ia ascensoare cu cablu) ~ G) 2 ascensoare hidraulice~@-@ Jos lateral 1:1 Ascensorul cu cablu are in caz ideal sistemul de actionare deasupra putului.".1. 2:1 II -'0 i: . Utilajul ridicator poate fi pia­ sat direct sau indirect. 1. suspendat 1:I o::t• •_: ro 0­ -80.bera de tre­ cere (II.35 ~I: Ifl"i . f-1. EN 81-1+2.lip 1. ascensoarele ar trebui plasale in principiu in centrul Iluxului de circulatie.1 . ''1 ~I:'. '/'..une ~ @-@.@ o <D <D PIston de tragere. IIIII I ~ :1 " ".10~ .. I.mea pululu.. (1) Aclionare ascensor cu cablu.. laleral. Pentru handicapati Cu pasaj Grupa de cite doua Grupa de cite trel ~ 2... 95/16/EG ~" . '~ --Orl i!~li : : .. lateral. a cabinei ascensorului.bd'. in put ~ in cazul ascensoarelor hidraulice predomlna pistonul de pres. 15309. . in 1 treapta "". in anumlte situ alii este reco­ mandabila ulilizarea unui piston de tragere ~@ B ...

: . Adincime minim:' groap~ 1400 1500 1700 1400 1500 1700 2000 1400 1500 . masurata in directia adincimii cabinei ascensorului..[S [ill . care intra ~i ies. T I ~ ~T I L _____ L ______ 'I I. in cladiri mai mari. • '"'Xl"l'OOO~ UIm'1 g u c '" .cimea ribera a cabmei b mm a· E: 0' Z' >' ~ 10 t=ttit:¢~...'" ..•.5m'1 1.60 2.. 1 '.&.50 0.f .0m'. sa nu se impiedice unul pe celalalt mai mult decH este inevitabil..L . I.. 205 . acces cabina mm mm mm 5 C2 800 inaltlme hbera acces cabma 1 2 2000 8 13 300 400 500 600 700 BOO Numarul permis de persoane Locatarl la taate nlvelurlle ~ 0 Cerinle lalA de randamentul de transport pentru clAdir.Om'1 • '110001" 1. de locuinlA normale (FEM) ® Dimensiuni constructive.... ASCENSOARE Ascensoare pt. scaune cu rotile.~llimea minima..:.. S 11. trebuie sa lie egala cu adincimea cabinei ascensorului -+ ®. a cablnei a mm 950 1'00 1400 2200 2100 Adir.. carucioare pentru copii.. chiar daca au bagaje in mina.~ a c lalimea mimma a 2400 2400 2700 2700 ~ ® Put~.630..&J D JL:. pentru utilizare cu carucior penlru copii ~i scaune cu rotile . mobila) sa poata Ii incarcate ~i descarcate lara a puna in pericol persoane. bagajele cele mai mari. Plan PUt de circulalie - ® ® Spaliul de a~teptare din lala ascensorului R -------... lIbera usa put 5.Om'. D ~ ® Camera utilajelor de aClionare Camera utilajelor de actionare ­ 9ruP de ascensoare N MS pardos.00 1. masurata in directia adincimii cabinei ascensorului..:..:. • 1I1Xl .. 1. Pentru ascensoarele pentru persoane in cladirile de locuinte au lost stabilite urmatoarele capacitati portante: pentru uzul persoanelor ~i cu bagaje. Suprafata utila minima sa lie egala cu produsul intre adincimea ca­ binei ascensorului ~i latimea putului . .lime minima put c AdinClme minima pUI d kg 4DO 630 6­ CD 1000 6­ 2. camerA de actionare Put ascensor hidraulic "" ~ i 2 mecanismului de ac\ionare R Adincimea minima a smm 3200 mecanismului de aClionare S in.(!J M®@@ o 100 200 '0 1.. Vileza nommala la.~m'. sicrie.•.. loculnle DIN 15306 "~ k.g ~ ina\llme hber~ a cabinei \<. targi pentru bol­ navi." . 14 12 14 15 3000 2700 2700 3000 0. dimensluni cabin~ ascensor $i U$~ --.•.63 1....•..63 .:.... sicrielor. . 1116)Hg I.•:.. cu mai multe niveluri.. 11 2.. incH. ..-. Lallme hbera..c -----..'000 ~)OOO ln~ltime minima cap mm mm mm m' mm 3700 3800 4000 3700 3800 4000 5000 3700 3800 ·tOOo put q I : ::0 '" ~ latlme Iibera usa pu\ c: 800 2000 8 10 10 12 ~ inall. h'OOO~ Ulm'. 1800 ­ 1600 2100 2fiOO 170(1 a.:.... II II 1 Vl I..:.. La proiectarea inslalaliilor pen· tru ascensoare.... 133.. I II L~20 11 ___-_ I~c 'I ~ll [] -_. -+ ® Spatiile de a~teptare din lata accesului la put trebuie astfel realizate. intr-un nod de circulatie. trebuie sa lie egala cu adincimea celei mai adinci cabine de ascensor.oooltO 2.•.. . Spatiul de a~teptare din lata ascensoarelor alaturate Adincimea utila minima intre peretele u~ii putului ~i peretele opus.l.000 kg (ascensor mare) inclusiv pentru transpor1ul targilor. \l MS psrdos.0 rn'.00 1.. 400 kg (ascensor mic) 630 kg (ascensor mediu) Spatiul de a~teptare din lata ascensorului unic Adincimea utila minima intre peretele u~ii putului ~i peretele opus..0 rn'.. ~ CapaCllale portanta.cIO.:. este potrivita concentrarea centrala a ascensoarelor. totodata.. la proiectarea lor se va tine seam a de laptul ca la vir! de circulatie ar putea Ii incluse organic in circulatia persoanelor. mobilei ~i scaunelor cu rotile pentru handicapati. [ill] I I \ MS pardos..000ltg 2.: .. . utilizatorii ascensorului. libera. care trebuie transpor1ate cu resp. ascen­ sor (de ex.." > I I I I 1-800--1 t-- I 1100 ----t I ~ Ip1600 ~ I I ~CD Circulatia pe verticala in c1adiri noi.63 1. cladirea ~i ascensorul ~i lara a alecta mai mull dedt inevitabil cealalta circulatie.GO mm mm p mm 1600. 1 Acces in acest spallu __ .J--L .:: l) .00 1... ~ j L~T--1}---...mJ 0. ..50 MS pardo.400 kg '§ : 0. .... • 5 1::::f~. -. arhitectul se va consulta de regula cu un inginer de specialitate. este pre­ luata cu precadere de ascensoare. ..1000 k9 1. Ascensoarele pentru marla vor Ii separate vizibil de cele pentru per­ soane.:. II 'I . Suprafala minima a mecanismului de aclionare -. cu mai multe niveluri.CD - @.. persoane in clAdlrl pt. a mm mecanismului de aetionare h 3200 3700 3700 3700 4208 4200 4200 @ 15 u ~ 2000 2200 2000 2200 2600 2000 2200 2600 ® Lal.oookg '. ::..60 0....•. o T •.

~ ·lh. : .1 MS pardos. ~ Cermte fata de randamentul de lranspm1 pentru cladln de locurnte conlortabile. Din acest motiv trebuie astfel proiectate. banct. 1600 6. dimensJunl constructive In mm .J.) Randament de trans. 2600 II t:~.mea min a camere.0 1. H t OJ ir Ir b ~:b III =-'.:1 1::.. Ascensoarele sint instalatii mecanice de folosinta indelungata (durata de viata cca 25 . .~. 1:::' [:1 ~:6.1 ~'.. 10e 3200 5500 2800 2800 2200 1350 1400 2200 800 2000 10 m~~ c MS pardos. (nr. u o E Latlme usa put jnaltlme usa put Supr mrn. % = Nr. 6. II p&~. I! I JJ il:':. Modificarea instalatiilor proiectate gresit sau cu prea mare economie este fie scumpa. de grupe de ascensoare Randament de transport procentual: 100 x randament de trans (pers.63 1000 (1250'. persoane). 2100 1950 1750 2300 1100 2100 ::'1 13116'..~/ / ~ t Go:~t.. asu~ 18001' 7001. de ascensoare/grup Randamentul de transport: randamentul max. Analiza circulatiei: forme si definitii Timpul de rotatie: valoare calculata indica timpul de care are nevoie ascensorul pentru rotatie pe parcursul tipului de circulatie specificat.1400 ASCENSOARE Ascensoare pt. .J .lr Pu\ pentru ascensor Individual Alterna. a camerel mecanlsmulUI de actlonare r AdinClme mIn. cu SI fara etale pentru bilour.. 10 " C. ::::: : . hotel uri etc.··~~ml.5 240~ 2000 0. mecanismulul de aC\lonare h Lat cablnel de ascensOi a Adinc cabmel de ascensor b lnalt cabmel de ascenso' k Lallme usa c30ma Inaltlme usa caoma Numar perm IS de persoane 2500 3700 12800 4900 2800 3200 4900 2400 1500 1400 2300 . 15 . Valoare medie de asteptare este timpul intre momentul chemarii si al sosirii cabinei. (FEM) ® Dimensiunl constructive pentru ascensoare pentru patun -- CD . persoane.dirl decrl cele de locu­ tnte (blrouri. L ": 1.) CapaCllate portanla Vlleza nomlnala Lallme minima pu'. ® Ascensoare penlru persoane.- (I . ~ f----1300 ~ G) Sectiune put ascensor R ~ ® ' ~ f----~-O_--------i Ascensor pentru patun t IX· r::j 'I:: p: i·"" c "1 · 1 ~:: i::t---------t.IV.5 0631 2500 . Valoare medie Asteptare (s) = timp de rotatie (s) Nr.® . mecanismulul de acllo~are s Inaltlmea min a camere.40 ani). La proiectare se va verifica exact situatia circulatiei. a camere. banci.:.fl'· .-I. de prefennta pentru alte cli3.. preferential pt. de transport realizat in intervalul de 5 minute."""""""':::""""1 11 .€: permit accesul cu scaune pe rotlle. Q.j.\§) .~)b n -1100 - 1900 "g m's 800 063 1 0 i . fie imposibila.va U:~ . I:: I L:. ' .'. de incarcare al cladirii (pers. II 1m] Ifl ~l3QQj M300' ~': ~~~" .631'01 ' 6 2.® 206 . 5e calculeaza cu formula: C.~ 6. paturi DIN 15309 Cladirea Si destinatia acesteia determina tipul de baza al ascensoa­ reler ce trebuie prevazute...l.~ ~ :j ~ ~ . . \~ 300 (s) x incarcarea cabinei (pers. Privire de ansambJL!.5 'r---­ I 1100 ":' 1900 1.: i I II" • • I .m .~:~ '"IN' I ~:m 1600 kg 140°1 1500 1700 2800 140°1 3800 1700 4200 280n 140°1 1900 4400 2800 4000 5000 5200 5400 80C 2000 15 1100 2100 1100 2100 18 20 25 ilDi --l­ mecanismulul de aC!lonarp m: Ulltme min a came rei mecamsmulul de aClionare R Ad'lnClmea min a camere. 2. mecanismulUi de actlonare S Inall'.'~ 600 700 800 a 100 200 300 400 500 Locatari in taate nivelurile complete Lalrme Cabln3 ascenso' Ad'ncrme CaDlna ascenso r D (nalllme cablna ascenso' Lall:"ne usa cabma Inaltrme usa cabm2 Numar permlS oe persoane 1400 2400 1500 2700 18De 2300 i30Q 2100 2' 26 33 130a 11400.~!{I·" '.. 900 2800 1600r700 11900 280 18001'90012100 300