You are on page 1of 9

Anexa 2

Efectele implementării programului experimental din punct de vedere economico-administrativ
și consecințe asupra personalului
Nr. Optimizarea programului de lucru al
personalului care execută misiuni de
crt. pază, supraveghere şi escortare Observații I Observații II

1.
Reducerea până la eliminare a numărului Din aceasta exprimare rezulta foarte clar faptul
de ore suplimentare efectuate de către ca optimizarea programului de lucru al
această categorie de personal, care se personalului care execută misiuni de pază,
realizează, în funcţie de profilul unităţii, supraveghere şi escortare, nu are legatura cu
prin: obiectivul urmarit de ANP - reducerea pana la
eliminare a numarului de ore suplimentare
efectuate de aceasta categorie de personal.

Lipsa de personal poate fi si o consecinta a
managementului defectuos al resurselor umane
disponibile sau a suprasolicitarilor generate de
activitatile desfasurate pentru obtinerea de venituri
extrabugetare (ex.: puncte de lucru exterioare in
exces).

- reorganizarea dispozitivului de pază; - reorganizarea dispozitivului de pază trebuie Penitenciarul Ploiesti – post de paza
corelata cu particularităţile fiecărui penitenciar; nu desfiintat in conditiile in care unul din peretii
se poate invoca intentia de a realiza paza acestuia, din caramida, e comun cu cel al unei
perimetrului cu sisteme de supraveghere video, camere de detinere, iar vizibilitatea este redusa
eliminând agenţii, în condiţiile în care nu numai ca pentru patrula si singurul post de paza mentinut.
un sistem video performant costă foarte mult, iar
sistemul penitenciar este intr-o continua Arhitectura unitatii face dificila, aproape
subfinantare, dar conditiile atmosferice, arhitectura imposibila supravegherea video.
locului de detinere, si alte circumstante sau
particularitati impun de multe ori prezenta In cazul unui eveniment nu va fi tras la
agentilor in posturi. raspundere nici unul din cei care au
reorganizat acest dispozitiv de paza.

- asigurarea unei încărcături de sarcini - acest obiectiv ar trebui sa se materializeze

1
corespunzătoare fiecărui membru al intr-o simplificare a sarcinilor bazata pe regandirea
personalului; intregii activitati si nu intr-o supraincarcare
generata de diminuarea numarului de salariati
urmata de redistribuirea sarcinilor.

- reducerea timpului destinat efectuării - acesta masura poate fi luata si in varianta
schimbării turelor de serviciu de la 40-60 de programului actual, cu mentiunea ca reducerea
minute la 10-20 minute; timpului de efectuare a apelului/schimbarii poate
spori vulnerabilitatea.

- eliminarea funcţiei de locţiitor şef de - eliminarea functiei de LST a facut ca
tură şi folosirea cadrelor care ocupă aceste atributiile acestuia sa fie preluate in totalitate de
posturi pentru desfăşurarea altor activităţi ST, care lucreaza conform noului program si 15
specifice. ore.
Avand in vedere numarul mare de atributii ale
celor doua functii, cumularea/suprapunerea
acestora creeaza o suprasarcina pentru ST. Ex. La Penitenciarul Ploiesti s-a eliminat
Aceasta masura se poate lua doar in completare functia de LST si s-a infiintat cea de sef de
cu alte masuri adiacente cum ar fi ocuparea schimb.
functiilor de ofiteri instructori si implicarea
acestora in activitati prin preluarea unor atributii
aglomerate in fisa postului ST cu mentiunea ca
nici aceste masuri complementare nu sunt
suficiente avand in vedere ca instructorii
desfasoara activitatea in program normal iar
schimburile operative lucreaza in ture pe tot
parcursul zilei.
2. Diminuarea contactului direct cu Nu este aplicabila intregului schimb ci doar
persoanele private de libertate în cadrul supraveghetorilor si nu este relevant pentru
programului zilnic de lucru şi implicit schimbarea programului de lucru, avand in vedere
diminuarea factorilor de stres; urmatoarele aspecte:
- lunar numarul de ore aferent contactului
direct cu persoanele private de libertate este
acelasi;
- contactul direct (tura de serviciu) cu
persoanele private de libertate se repeta mult mai
des; in loc de 15-16 ture (prezente la serviciu), vor
fi 23-24 ture.

2
3. Creşterea eficienţei şi responsabilităţii Cresterea eficientei si a gradului/capacitatii de
personale a cadrelor din serviciul de asumare a responsabilitatii pot fi constatate doar
supraveghere, cu consecinţe în aplicarea în analizand programul in ansamblul său (incarcatura
strictă conformitate cu prevederile legale a suplimentara de sarcini, timpul scurt de odihna,
regimurilor de executare a pedepselor durata lunara integrala a deplasarii la/de la
privative de libertate. serviciu); apreciem ca in realitate se constata o
crestere a gradului de oboseala si stres prin
succesiunea neregulata si rapida a turelor la ore
diferite, cu durate distincte pe parcursul unei
perioade de 6 zile nefinalizata cu repaus
saptamanal corespunzator Codului muncii.

Creşterea randamentului personalului Nu este un argument pentru schimbarea
operativ ceea ce conduce la desfăşurarea programului de lucru, avand in vedere urmatoarele
corespunzătoare a tuturor activităţilor din aspecte:
programul zilnic. Prin comparaţie, în - nr. de 13-14 ore fata de 12 ore cat este De ce nu se aplică același principiu și în
programul de lucru de 12 ore (care planificat rezulta din durata mai mare a apelului si cazul ST care lucrează 15 ore/tura de zi?
practic era de 13-14 ore), după circa 6-7 efectuarea pregatirii inainte de intrarea in serviciu; Dacă obosește după primele 6 ore, cum
ore de serviciu, datorită oboselii aceste plus se poate reduce si in cazul programului lucrează încă 9 fără locțiitor, rezervă sau
acumulate, randamentul personalului actual prin aplicarea masurilor de reducere a pauză?
scădea, afectând restul perioadei de timpului afectat apelului/schimbarii si eliminarea
serviciu de încă 6-7 ore. Acest lucru avea pregatirii;
consecinţe în ceea ce priveşte scăderea - randamentul nu ar scadea in cazul
vigilenţei necesare derulării activităţilor de programului actual daca s-ar respecta numarul de
pază şi supraveghere a persoanelor private ore maxim de serviciu prevazut de regulamente;
de libertate, precum şi asupra cunoaşterii şi proportia dintre orele de misiune si cele de pauza
stăpânirii stării de spirit în rândul acestora. ar trebui respectata si in cazul programului nou;
De asemenea, datorită acestui fapt au lipsa de personal afecteaza deopotriva ambele
existat situaţii în care anumite activităţi programe in privinta acordarii pauzelor;
(culturale, sportive, educative, etc) fie au - lunar numarul de ore de contact direct cu
fost reprogramate, fie timpul alocat acestora persoanele private de libertate este acelasi;
a fost diminuat. - contactul direct (tura de serviciu) cu
persoanele private de libertate se repeta mult mai
des; in loc de 15-16 ture (prezente la serviciu), vor
fi 23-24 ture.

Apreciem ca, in cazul programului
experimental, randamentul personalului scade si
datorita oboselii acumulate avand in vedere faptul

3
ca programul optimizat nu asigura posibilitati reale
de odihna, avand in vedere orele de sosire si
plecare de la serviciu cat si frecventa planificarilor
in serviciu (23-24 in prezent).
4. Existenţa timpului liber pentru personal Existenta timpului liber in toate perioadele zilei Codul muncii
în toate perioadele zilei, evitându-se astfel este doar simbolica in acest caz deoarece luand in
solicitările suplimentare de învoire pentru calcul, de ex., personalul din schimbul II (15.00- Aart. 109
rezolvarea problemelor personale şi se 22.00), si tinand cont de timpul alocat pregatirii (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă
încadrează în acelaşi timp în prevederile pentru intrarea in serviciu, deplasarii la unitate, întreagă durata normală a timpului de muncă
Codului Muncii. informarii privind evenimentele si activitatile este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe
desfasurate, care dureaza intre 1-3 ore, in săptămână.
conditiile in care foarte multi sunt „navetisti”, Art. 110
concluzionam ca acest tip de program nu ajuta la (1) Repartizarea timpului de muncă în
rezolvarea problemelor personale; de asemenea, cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de
faptul ca salariatii ies din serviciu la ora 22.00, 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de
conduce la imposibilitatea pentru multi din acestia repaus.
sa ajunga acasa la o ora rezonabila, avand in Art. 111-
vedere lipsa mijloacelor de transport in comun, (1) Durata maximă legală a timpului de
dificultatile in asigurarea transportului de catre muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
unitate, distanta foarte mare intre unitate si săptămână, inclusiv orele suplimentare
domiciliu in multe cazuri; la aceasta se adauga si
programul limitat de apa calda in anumite localitati
(Moreni – max. ora 22)
Art. 122 (2^1)
Personalul din schimbul III (22.00-07.00) nu Durata normală a timpului de lucru, pentru
poate beneficia decat de o jumatate de zi libera salariaţii de noapte a căror activitate se
pentru rezolvarea problemelor personale avand in desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de
vedere faptul ca urmeaza 2 ture de noapte, iar muncă, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu
acesta trebuie sa se odihneasca in mod va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade
corespunzator. de 24 de ore, în care prestează muncă de
noapte.
Atragem atentia ca nu se respectă întocmai
prevederile Codului muncii, avand in vedere faptul Art. 132
ca personalul nu beneficiaza de cele 2 zile (1) Repausul săptămânal se acordă în
consecutive de repaus saptamanal dupa 5 zile de două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi
lucru, ci, la finalul unei saptamani de lucru de 6 duminica.
zile lucratoare, a 6-a tura (de noapte) se termina la (2) În cazul în care repausul în zilele de
ora 07, urmand ca peste exact 48 de ore salariatul sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul
sa reintre in serviciu, insa inafara repausului public sau desfăşurarea normală a activităţii,

4
saptamanal care este de 48 de ore dupa 5 zile (sau repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte
se poate acorda cumulat dupa max. 14 zile de zile stabilite prin contractul colectiv de muncă
lucru; adica, pentru mai mult de 5 zile cat este aplicabil sau prin regulamentul intern.
normal, se acorda un repaus care creste (3) În situaţia prevăzută la alin. (2)
proportional cu cat se multiplica nr. de zile salariaţii vor beneficia de un spor la salariu
aferente perioadei de activitate fara repaus). stabilit prin contractul colectiv de muncă sau,
după caz, prin contractul individual de muncă.
Sefii de tura, de asemenea, efectueaza ore (4) În situaţii de excepţie zilele de repaus
suplimentare, avand program de 15 ore pe tura de săptămânal sunt acordate cumulat, după o
zi in conditiile in care atributiile au fost incarcate perioadă de activitate continuă ce nu poate
si cu cele ale LST. depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea
inspectoratului teritorial de muncă şi cu
acordul sindicatului sau, după caz, al
reprezentanţilor salariaţilor.
(5) Salariaţii al căror repaus săptămânal
se acordă în condiţiile alin. (4) au dreptul la
dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 120
alin. (2).
5. Stabilizarea personalului de Stabilizarea personalului de supraveghere pe
supraveghere pe secţiile de deţinere, fiind secţiile de deţinere nu poate fi folosita ca
interzisă folosirea altor cadre în serviciul de motivatie privind implementarea noului program
supraveghere; de lucru al personalului care execută misiuni de
pază, supraveghere şi escortare, aceasta stabilizare
putand fi realizata si in conditiile programului
actual, aceasta fiind de altfel obligatorie avand in
vedere disciplina de stat.
6. Implicarea şi responsabilizarea într-o
măsură mai mare a şefilor de secţii în
cadrul aplicării regimului de executare a
pedepselor, prin asigurarea unei autonomii IDEM
în realizarea programelor specifice şi
folosirea judicioasă a cadrelor avute la
dispoziţie;
7. Eliminarea ,,turismului penitenciar”, Nu este relevant pentru schimbarea
prin reducerea afacerilor fictive, rezultate programului de lucru ci pentru profilarea
care se văd deja prin restrângerea unităților.
numărului de unităţi care au secţii de
maximă siguranţă şi transferarea femeilor
de la Penitenciarul Rahova;

5
8.
Dimensionarea corectă a statelor de Dimensionarea statelor de organizare in functie
organizare şi funcţionare a penitenciarelor de numarul de persoane aflate in custodie în
şi asigurarea unui grad corespunzător de prezent, este o eroare care poate avea consecințe
ocupare a acestora, în contextul în care grave, bazata pe ignorarea indicilor riscului de
populaţia carcerală a scăzut simţitor în crestere a dinamicii populatiei carcerale in
ultimii ani, în prezent numărul celor aflaţi urmatoarea perioada ca rezultat al crizei
în custodie fiind cu puţin peste 26000. economice care poate genera o crestere a
infractionalitatii dar si a iminentei incheierii unor
protocoale privind extradarea persoanelor private
de libertate din tarile europene.

Mai trebuie luate in calcul si alte aspecte care
pot influenta aceasta dinamica: reclasificari (in
cazul unor posibile revolte) sau declasificari,
necesitatea mentinerii unor sectii/camere-
„tampon” pentru toate regimurile, avand in vedere
faptul ca pana la stabilirea regimului de detinere (
in cazul „nou-depusilor” sau pentru cei
reclasificati/declasificati) nu se pot efectua
transferuri.

Din punctul de vedere al consecințelor asupra
personalului, aceasta redimensionare a statelor
bazata pe speranta mentinerii numarului existent
de persoane private de libertate creeaza riscul unui
numar mare de mutari/detasari cu influente asupra
bugetului (contravaloare transport, compensare
chirie) dar și asupra familiilor salariaților.

9. Degrevarea bugetului Administraţiei O analiza sumara arata foarte clar faptul ca Ploiesti:
Naţionale a Penitenciarelor de sumele inainte de a se incepe experimentarea acestui Trasport personal/decontare transport:
necesare plăţii contravalorii orelor program, nu s-a facut o estimare a cheltuielilor - Valenii de Munte – 20 km dus;
suplimentare prestate de personal peste financiare adiacente, dintre care mentionam: - Mizil – 27 km dus;
programul normal de lucru. - ore suplimentare sau de noapte efectuate de Sectii exterioare, GAZ-uri:
conducatorii auto, avand in vedere faptul ca au - Sectia Berceni – 26 km dus-intors;
aparut curse suplimentare, atat pentru preluarea - GAZ Targsor – 24 km dus-intors;
personalului de la domiciliu sau transportul la - Sectia Movila Vulpii – 35 km dus

6
domiciliu, decontarea transportului pentru intors;
personal, cat si costurile deplasarii personalului la - Moara Noua – UM preluata de la
sectii exterioare, GAZ-uri, s.a., curse care nu se MapN – 16 km dus-intors;
mai suprapun cu asigurarea mesei persoanelor Un singur traseu care sa lege cele 4 locatii
private de libertate aflate la sectiile exterioare; presupune 60 km.
- consum mai mare de carburant si uzura
parcului auto din motivele mentionate anterior; Margineni:
Trasport personal/decontare transport:
Degrevarea bugetului ANP de sumele necesare - Moreni – 10 km dus;
platii contravalorii orelor suplimentare prestate de - Targoviste – Gaesti
personalul sectorului operativ devine posibilă ca - Vladeni, Darmanesti,
urmare a profilării si diminuarii numărului de - etc.
posturi precum și aplicării altor măsuri și oricum
este o problema minora in comparație cu costurile
nou aparute prin suplimentarea numărului de ture
lunar.

Ţinând cont de faptul că scopul principal Cele două tipuri de programe generează un
al experimentării programului de lucru număr identic de ore suplimentare.
prezentat este reducerea progresivă până la
eliminare a orelor suplimentare, în urma Micșorarea numărului de ore suplimentare
unei analize preliminare a situaţiei acestora rezultă din diminuarea numărului de posturi.
comparativ cu aceeaşi perioadă a lunii
decembrie 2008, a reieşit că într-o astfel de Conform Codului Muncii, Legii 293/2004,
formulă este posibilă neacumularea de O.G. 64/2006, OMJ 399/C/2007 și Deciziei Dir.
ore suplimentare şi acordarea timpului Gen. al ANP nr. 307/2007, acordarea timpului
liber corespunzător orelor suplimentare liber corespunzător orelor suplimentare prestate de
prestate de personal în cursul lunilor personal în cursul lunilor noiembrie 2008, nu mai
noiembrie şi decembrie 2008. este posibila, prevederile legale obligand la plata
acestora în termen de maxim 60 de zile.
10. Probleme ridicate de personalul
implicat

Apariţia unei stări de disconfort cauzată Starea de disconfort se mentine si in prezent
de schimbarea bioritmului (în special a pentru majoritatea personalului:
programului de odihnă), aspect ridicat în - schimbarea bioritmului;
primele două zile ale aplicării programului - lipsa timpului liber efectiv pentru
şi care nu a mai fost invocat ulterior; rezolvarea problemelor personale;

7
Creşterea numărului prezentărilor la - lipsa mijloacele de transport ce ar trebui
serviciu într-o lună, de la 14-16 la 20-21, puse la dispoziţie de unitate; la Ploiesti acestea
aspect ridicat în special de unele dintre lipsesc cu desavarsire;
cadrele care nu folosesc mijloacele de - nedecontarea contravalorii transportului, in
transport puse la dispoziţie de unitate. Acest conditiile cresterii numarului prezentarilor la
lucru apreciem că nu are o susţinere reală serviciu;
întrucât restul personalului dintr-un - neasigurarea transportului pentru personalul
penitenciar se prezintă la serviciu în fiecare de la sectiile exterioare (Ploiesti: 4 locatii:2 sectii
zi lucrătoare, ceea ce înseamnă 22-23 de exterioare, 2 GAZ-uri) la/de la unitate, in
zile pe lună. conditiile in care nu toti membrii personalului au
masini proprietate personala sau chiar daca au, nu
se li deconteaza transportul.

Comparatia dintre programul optimizat al
personalului din sectorul operativ cu cel al
personalului din sectorul administrativ, nu are o
baza logica avand in vedere faptul ca nu exista
similitudine intre acestea decat ca frecventa a
prezentarii la serviciu.
Orele diferite de prezentare, durata distinctă a
turelor, existența unui singur repaus săptămânal
care coincide cu zilele de sâmbătă și duminică la
6 săptămâni, sunt doar câteva aspecte care nu
permit comparatia intre programul schimburilor si
cel al sectorului administrativ.

Conform programului experimental, la ora 15 se
face un apel numeric dar este riscantă efectuarea
unui apel superficial având în vedere că, odată cu
schimbarea turelor, se preia și întreaga
responsabilitate care decurge inclusiv din Decizia
Dir. Gen. al ANP nr. 456/2006 privind reținerea
garanțiilor materiale – aplicată excesiv în anumite
unități (ex. Gherla – 260 de salariați).

De asemenea, schimbarea turei la ora 15
creează o discontinuitate în anumite activități aflate
în derulare care vor trebui continuate de o altă tură;
în multe cazuri acest aspect presupune o bună

8
informare imposibilă într-un interval foarte scurt de
timp.

În zilele de sărbători legale (pe parcursul a
32 de ore aferente a 4 schimburi incepând cu ora
07) va munci întregul efectiv din operativ la
diferite ore, spre deosebire de programul actual
în care fiecare schimb își calculează serviciul din
zilele de sărbători din timp și prin rotație fiecare
salariat poate avea șansa de a petrece câte o
sărbătoare cu familia.

Rotația cadrelor de pe o tură pe alta – o altă
metodă practicată în cadrul programului
experimental - reduce coeziunea de grup și
bulversează șefii de tură care nu știu exact cu cine
intră în serviciu, având în vedere că nu se mai
efectuează prezența înaite de intrarea în serviciu.

Programul-pilot face foarte dificilă planificarea
în serviciu, pontarea și calculul exact al orelor
efectuate.

9