You are on page 1of 10

AUTO CAD

Auto CAD je najčešće korišćen program za tehničko crtanje.On je 2D i 3D platforma koja obezbedjuje digitalne alatke koje nam omogućavaju vrlo lako i brzo crtanje i najsloženijih crteža. Glavne oblasti u kojima se koristi Auto CAD jesu:

arhitektura građevinarstvo i mašinstvo

• •

Pokretanje Auto Cad-a
Program se pokreće na sledeće načine: -dvoklikom na ikonicu na -klik na ikonicu pa enter ili -StartProgramsAutodeskAuto CADAuto Cad 2007 Nakon toga otvara se prozor programa desktop-u

m o d i f i k o v a n j e

Komande Priručni meniji
-Se pojavljuju kada pritisnete desni taster miša.

Palete alatki
Palete alatki vam omogućavaju da brzo zadate komande jednim pririskom miša.Auto Cad sadrži 30 paleta alatki, a da biste prikazali ili uklonili određenu paletu pritisnite desnim tasterom miša bilo koju vidljivu alatku,a zatim iz priručnog menija odaberite željenu alatku.

1

m m m o o m m n m m o

A l a t i z a

c r t a n j e

A l a t i z a

l i n i j a

K o m a n d n a

Podešavanje mernih jedinica Na početku crtanja prvo treba podesiti jedinice u kojima ćemo crtati .297enter 3.znači da u tom smeru rastu vrednosti ose Y. Da biste podesili jedinice odaberite FormatUnitsmilimetersOK.tzv. U ovom sistemu svaka tačka na ekranu određena je parom koordinata (X.Podešavanje radnog okruženja 1.a sistem se naziva Dekartov koordinatni sistem. Koordinate možemo zadavati u apsolutnom(rastojanje tačke u odnosu na koordinatni početak). u mašinstvu su to milimetri. granice crteža.Koordinate kada se unose u komandnu liniju uvek se razdvajaju zarezom sa alfabetskog dela tastature. Strelica označena slovom X pokazuje pozitivan smer ose X. Odabrati iz menija DRAW LINE pojaviti zahtev za unos prve tačke linije 4. to ćete uraditi tako što ćete odabrati ViewZoomAll Kada ste podesili jedinice i dimenzije prozora možete da poćnete sa crtanjem.Y). Unošenje koordinata Apsolutni koordinatni sistem: X.Nameštanje prozora kada ste podesili jedinice i veličinu prozora potrebno je još da namestite odabranu veličinu prozora da bude vidljiva.znači da u tom smeru rastu vrednosti ose X.Granice crteža Moguće je da zadate veličinu prozora za crtanje. 2 . Kao granice crteža daju se koordinate donjeg levog ugla i gornjeg desnog ugla.Y Relativni koordinatni sistem: Polarni koordinatni sistem: @X. Ukucati u komandnu liniju LINE Enter 2. Strelica označena slovom Y pokazuje pozitivan smer ose Y.0enterukucate na komandnoj liniji željeni format npr. 420.Y @r<ϕ CRTANJE Crtanje linije Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se unesete koordinate pa pritisnete enter.nego na osnovu dužine poteza i ulgla koji zaklapa sa pozitivnim pravcem ose x). relativnom (rastojanje tačke u odnosu na koordinate zadnje nacrtane tačke) i polarnom koordinatnom sistemu( zadaju se koordinate ne na osnovu x i y.Za veličinu crteža možete odabrati A3 (420x297) ili A4 (210 x 297) format Da biste podesili veličinu prozora odaberite FormatDrawing limitsukucate na komandnoj liniji 0. 2. Zadavanje koordinata Jedan od osnovnih postupaka u Auto Cad-u jeste zadavanje koordinatnih tačaka. Ukucati u komandnu liniju L Enter 3.

Crtanje kruga Komandu za crtanje kruga možemo zadati na sledeće načine: 1. Crtanje slobodnoručne linije Komandu za crtanje slobodoručne linije linije možemo zadati na sledeći način: 1. Crtanje poligona Komandu za crtanje poligona(mnogougla) možemo zadati na sledeće načine: 1. Ukucati u komandnu liniju pol Enter 3. Odabrati iz menija DRAW RECTANGLE 4. Ukucati u komandnu liniju rec Enter 3. Odabrati iz menija DRAW POLYGON 4. -zatim će vam Auto CAD tražiti koordinate centra mnogougla kad ukucate pritisnete enter. Ukucati u komandnu liniju SKETCH Enter -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za unos koliko želimo da nam je rastojanje između dve konstruktivne tačke slobodoručne linije unesit vrednost od 3 do 10 pa pritisnete enter. -kad završite crtanje linija iz komande izlazite pritiskom na enter. -zatim će vam Auto CAD tražiti koordinate gornjeg desnog ugla . -zatim će vam Auto CAD tražiti da spustite olovku kliknite na početak i držite levi klik dok crtate kad spojite krajeve pritisnite enter Crtanje pravougaonika Komandu za crtanje pravougaonika možemo zadati na sledeće načine: 1.kad završite iz komande izlazite pritiskom na enter.ukucati samo prvo slovo C ili I pa opet pritisnuti enter. Ukucati u komandnu liniju rectangle Enter 2. Ukucati u komandnu liniju CIRCLE Enter 2. Ukucati u komandnu liniju Polygon Enter 2. -unesete poluprečnik kruga i završite komandu pritiskom na enter. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za unos broja strana mnogougla kad ukucate pritisnete enter. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za unos koordinata donjeg levog ugla pravougaonika kad ukucate pa pritisnete enter.-zatim će vam Auto CAD tražiti koordinate druge tačke i tako redom . Odabrati sa palete za crtanje 3 . -nakon toga treba da odaberete da li će mnogougao biti konstruisan oko opisanog (CIRCUMSCRIBED) ili oko upisanog (INSCRIBED) kruga. Ukucati u komandnu liniju C Enter 3.

zadajući koor. završetka i poluprečnika 8. zadajući koor. zadajući koor. početka. Ukucati u komandnu liniju ARC Enter 2. početka i tetive Crtanje elipse Komandu za crtanje elipse možemo zadati na sledeće načine: 1. početka. Odabrati sa palete za crtanje 4. zadajući koor. zadajući koor. zadajući koor. zadajući tri tangente Crtanje kružnog luka Komandu za crtanje kružnog luka možemo zadati na sledeće načine: 1. zadajući koor. početka. Odabrati iz menija DRAW CIRCLE -Nakon toga možete da odaberete na osnovu dostupnih podataka kako ćete da nacrtate crtež 1. zadajući tri poznate tačke 5. centra. početka i završetka 9. Ukucati u komandnu liniju ELLIPSE Enter 2. Odabrati sa palete za crtanje 4. zadajući tri poznate tačke 2. centra i poluprečnike osa 2. zadajući koor. centra. Ukucati u komandnu liniju AEnter 3. zadajući prečnik ose X i poluprečnik Y podataka kako ćete da nacrtate 4 . zadajući koor. zadajući dve poznate tačke 4. zadajući dve tangente i poluprečnik ili 6. početka. početka i ugla 10. Odabrati iz menija DRAW ARC -Nakon toga možete da odaberete na osnovu dostupnih podataka kako ćete da nacrtate crtež 1. početka. Ukucati u komandnu liniju ELEnter 3. zadajući koor. Odabrati iz menija DRAW ELLIPSE -Nakon toga možete da odaberete na osnovu dostupnih crtež 1. centra i prečnik 3. centra i završetka 3. završetka i ugla 6.4. završetka i pravca 7. početka. centra. zadajući koor. centra i ugla 4. centra i poluprečnik 2. zadajući koor. centra i tetive 5.

Odabrati iz menija MODIFY COPY 4. Premeštanje objekata (MOVE) Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. Odabrati sa palete za crtanje 5 . Ukucati u komandnu liniju M Enter 3. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za selektovanjem objekata koje želimo da premestimo pa pritisnete enter. Odabrati sa palete za -Nakon toga na komandnoj objekata koje želimo da crtanje liniji će se pojaviti zahtev za selektovanjem prekopiramo pa pritisnete enter. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se koje želimo da obrišemo pa pritisnete enter. -Auto Cad će vam zatim tržiti da odaberete tačku koja će vam koristiti za premeštanje pa opet enter -sad možete da premestite selektovane objekte i opet enter Kopiranje objekata (COPY) Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. -Auto Cad će vam zatim tržiti da odaberete tačku koja će vam koristiti za kopiranje pa opet enter -sad možete da kopirate selektovane objekte i kad završite opet enter Rotiranje objekata (ROTATE) Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. Ukucati u komandnu liniju RO Enter 3. Ukucati u komandnu liniju ERASE Enter 2. Ukucati u komandnu liniju COPY Enter 2. Ukucati u komandnu liniju MOVE Enter 2. Ukucati u komandnu liniju ROTATE Enter 2. Odabrati iz menija MODIFY ROTATE 4. Ukucati u komandnu liniju CO Enter 3. Odabrati iz menija MODIFY MOVE 4. Ukucati u komandnu liniju E Enter 3.UREĐIVANJE Brisanje objekata (ERASE) Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. Odabrati iz menija MODIFY ERASE pojaviti zahtev za selektovanjem objekata 4.

Odsecanje dela objekata (TRIM) Komandu za odsecanje možemo zadati na sledeće načine: 1.broj objekata zati oko kolikog ugla ih raspoređujemo ) selektujemo objekte pa pritisnemo OK. Kod polarnog zadamo centar kruga oko kog želimo da rasporedimo objekte. Odabrati iz menija MODIFY MIRROR 4. Ukucati u komandnu liniju MIEnter 3. -Auto Cad će vam zatim tržiti da odaberete tačke na liniji ogledala -zatim treba da mu ukucate da li ili ne brišete izvorni objekat ukucajte Y ako brišete ili N ako ne i pritisnite enter Matrično preslikavanje (ARRAY) Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. Ukucati u komandnu liniju ARRAY Enter 2. Osnosimetrično preslikavanje (MIRROR) Komandu za crtanje linije možemo zadati na sledeće načine: 1. Odabrati iz menija MODIFY TRIM 6 . Ukucati u komandnu liniju TRIM Enter 2. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za selektovanjem objekata koje želimo da preslikamo pa pritisnete enter. Ukucati u komandnu liniju AREnter 3. Ukucati u komandnu liniju MIRROR Enter 2. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na ekranu će se otvoriti prozor u kom možemo da biramo da li želimo matrično ili polarno umnožavanje elemenata Kod matričnog zadamo broj redova i kolona rastojanje između njih (offset) selektujemo objekte pa pritisnemo OK.-Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za selektovanjem objekata koje želimo da rotiramo pa pritisnete enter. -Auto Cad će vam zatim tržiti da odaberete tačku oko koje ćete da rotirate objekat pa opet enter -ukucate ugao za koji rotirate pa enter. Odabrati iz menija MODIFY ARRAY 4.

Ukucati u komandnu liniju EXTEND Enter 2. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga ukucamo D ( prvo slovo reci distance)pa enter -pa ukucamo prvo rastojanje enter -ukucamo drugo rasojanje enter -kliknemo mišem na prvu liniju koju obaramo -kliknemo na drugu pa enter ivica je oborena Izrada radijusa (FILLET) Komandu za odsecanje možemo zadati na sledeće načine: 1. Odabrati iz menija MODIFY EXTEND 3. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za selektovanjem granica do kojih želimo da produžimo objekat pa enter -Auto Cad će vam zatim tržiti da kliknete na deo koji produžavate Paralelno preslikavanje (OFFSET) Komandu za odsecanje možemo zadati na sledeće načine: 1.3. Odabrati iz menija MODIFY OFFSET 3. Odabrati iz menija MODIFY FILLET 3. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga ukucamo r ( prvo slovo reci radius)pa enter -pa ukucamo radijus enter -kliknemo mišem na prvu liniju koju obaramo -kliknemo na drugu pa enter radijus je gotov 7 . Ukucati u komandnu liniju CHAMFER Enter 2. Ukucati u komandnu liniju OFFSET Enter 2. Odabrati sa palete za crtanje Obaranje ivice (CHAMFER) Komandu za odsecanje možemo zadati na sledeće načine: 1. Odabrati sa palete za crtanje -Nakon toga na komandnoj liniji će se pojaviti zahtev za selektovanjem granica do kojih želimo da odsečemo objekat pa enter -Auto Cad će vam zatim tržiti da kliknete na deo koji odsecate Produženje dela objekata (EXTEND) Komandu za odsecanje možemo zadati na sledeće načine: 1. Ukucati u komandnu liniju FILLET Enter 2. Odabrati iz menija MODIFY CHAMFER 3.

a svaka grana ima svoj stil podrazumeva se da svako treba prema svojim potrebama da podesi stil kotiranja PODEŠAVANJE STILA KOTIRANJA Stil kotiranja se podešava preko padajućeg menija Dimension opcija Dimension style Aktiviramo komandu NEW. dodelimo ime svom stilu pa continue Otvara nam se prozor za podešavanje Text: Text heigh : 4 Text placement : Vertical : above Horizontal: centred Podešavamo sledeće : Lines: Lineweight : 0. Primari units: Precision :0 Kotiranje U zavisnosti šta kotiramo sa menija biramo odgovarajući alat 8 .second.. Padajući meni Dimension nam nudi pored alata za kotiranje i alate za podešavanje kotiranja.KOTIRANJE Kotiranje u AUTOCAD-u sa vrši preko padajućeg menija Dimension. leader: open Arrow size : 4 Offset from dim line : 1 Text alignment: Aligne with dim line Fit: Fit options: I opcija Text placements : I opcija Fine tuning : Draw dim line...Pošto je ovaj softver predvidjen za dosta grana tehnike .18 Baseline spacing: 9 Extend beyond dim lines : 2 Offset from origin : 0 Symbols and arrows: Arrowheads : Firs.

9 . Klikom na formiramo nove linije.Dodelimo joj odgovarajuće ime i podesimo sledeće parametre.Pri štampanju svetle boje se slabo vide.Formiranje linija za crtanje Pre početka svakog crtanja potrebno je formirati linije kojima ćemo crtati. Linije formiramo preko menija Format tako što odaberemo opciju Layers. Tip linije klikom na Linetype otvara se prozor.ali to možemo podestiti preko plot Style. Boju podesavamo klikom na Color otvara se paleta sa koje odaberemo boju. Prekidač LOAD nam otvara tipove linija koje možemo da odaberemo nakon toga selektujemo željenu liniju i sa OK potvrdimo izbor.

Odabrati sa palete za Za Pattern biramo ANSI31 crtanje Kad se pojavi prozor vršimo sledeća podešavanja: nakon sto odaberemo dugme Add pick points kliknemo u polje koje hocemo da srafiramo i potvrdimo sa enter. Kada smo podesili osnovne karakteristike linije potvrdimo sa apply. Ukoliko je gusta ukucamo veću skalu . Crtanje šrafure Komandu za crtanje šrafure možemo zadati na sledeće načine: 1.Debljinu linije podešavamo klikom na Lineweight otvara se paleta sa debljinama i nakon odabira odgovarajuće debljine potvrdimo sa ok. 10 . Ukucati u komandnu liniju HETCHEnter 2. Odabrati iz menija DRAW HETCH 3. Ukoliko nam ne odgovara gustina šrafure to podešavamo na Scale.a u obrnutom slučaju manju.