You are on page 1of 2

TITLE: SAME SEX MARRIAGE LAYUNIN: 1.

Alamin ang dahilan kung bakit hind imaging legal sa pilipinas ang same s ex marriage, kung bakit hindi sang ayon ang simbahang kristyano ditto. 2. Mtutunan at magkaroon ng karagdagang kaalaman ukol sa topic na ito. 3. Malaman ang kahalagahan nito at kung anong maitutulong o hindi magandang maidudulot nito sa ating komunidad. INTRODUKSYON/PANIMULA: Mini, mini, maynimo, ang panahon ngayon ay nakakalito Itong si JUAN ay di mo malam an kung sino, Ang maging JUANA ba ay gusto? O ang maging JUAN at JUANA ay pagsas amahin nito? Hay naku! Lumilipas nagbabago at nagkakapalit-palit ang mga anyo. Any o? Oo tama ang basa mo. Isa lang ang tanung ko dito, same sexpartner may karapat an ba sa lipunang ito? Ibat-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa same sex marriage . May mga sumasang-ayo n,dahil para sa kanila ay lahat naman ng tao ay may pantay na karapatan at may k arapatan din silang magmahal. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi sumasang-ayon dito dahil imoral daw ang mga ginagawa ng mga ito. Kung ikaw ang tatanungin, sa ng-ayon kaba o tutol kung gagawing legal ang same sex marriage dito sa Pilipinas ? PAGLALAHAD NG SULIRANIN AT RESOLUSYON: Hayagang tinututulan ng simbahan ang same sex marriage. Alam naman na tin na ang Pilipinas ay isang kristyanong bansa. Ayon sa simbahan, malaking kasa lanan ang makipagrelasyon sa kapwa mo lalaki kung ikaw ay isa ring lalaki at gan un din naman kung ikaw ay isang babae hindi ka ring pwedeng makipagrelasyon sa k apwa mo babae. Nilalabag ng mga bakla at lesbian ang kagustuhan ng Diyos na si A dan ay para kay Eba at hindi si Adan ay para kay Adan o si Eva ay para kay Eba. Ang dipensa naman ng mga tomboy at bakla, sila ay mga tao rin at nagmamahal din . Kalian pa ipinagbawal ng Diyos ang pagmamahal sa kapwa? At parang hindi raw ku mpleto ang kanilang pagmamahalan hanggat hindi sila naikakasal. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga ito na maging legal ang same sex marriage sa ati ng bansa. Hanggang sa ngayon, hindi pa nagpapatupad ang gobyerno ng batas na magtatakda n a gawing legal na ang same sex marriage. Hindi pa raw mulat ang mga mamamayan tu ngkol sa mga epekto kung gagawing legal ang bagay na ito at pinuprotektahan ng g obyerno ang kultura nating mga Pilipino na pagkakonserbatibo at ang mga relihiyo song tao dahil ikinukonsidera na rin natin ang pagiging maka-Diyos bilang isa sa mga kultura natin hanggang sa ngayon. Ang isang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at ang kanilang mga anak na siya na giging union ng pamilya para tumagal ang kanilang samahan ng panghabang-buhay.Sa k abilang dako, paano tayo nagkakaroon ng kasiguraduhan sa same-sex marriage na ma gtatagal ang samahan nila kung hindi naman sila pwedeng magkaroon ng anak? Legal na ang pag-aampon ng anak ng mga same sex couple sa maraming bansa dito sa mundo tulad ng Canada, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom, maging sa US, Australia, Germany, Finland, at madami pang iba. Bukod sa pag-aadopt ,mayroon pang isang paraan kung saan pwede silang magkaanak at ito ay ang artificial insemination ito ay ang pinaka popular na paraan para sa mga lesbians para mabuntis. Ito ay sa pamamagitan ng pag-iinsert ng sperm sa u terus ng babae para ito ay mabuntis. Ang babae dito ay maaaring gumamit ng sperm na galing sa sperm bank. Sa pag pili ng sperm cell, madami tayong dapat isaalan g-alang tulad ng pag-examina ng mga ito, kung ito ay ba ay nagdadala ng mga saki t o kung ito ba ay malusog. At nakapaloob din dito ang mga genetic information mul a sa donor nito. Ang prosesong ito ay isang napakalaking gastusin. Dito ay maaar i kang pumili ng katangian ng donor,pero hindi mo din naman pwedeng makilala ang iyong magiging donor at walang responsibilidad ang donor sa magiging anak mo. M ayroon naming ibang mga babae na mas pinipili pa nila na magkaroon ng anak sa ka nilang mga kakilalang donor. Pwede itong maisagawa sa pamamagitan ng mga kaibiga n o iba nilang mga kamag-anak. Ito ay mayroong positibo at negatibong mga epekto

. Isa sa mga positibong epekto ay maaari mong malaman kung sya ay malusog, ang k anyang family history at ang kanyang personalidad. Isa pa ay pwede syang maging bukas sa pagkakaroon ng involvement sa iyong magiging anak. At ang huli ay makak amura ka dahil hindi ka na magbabayad ng sperm at doktor na lamang ang babayaran mo. Sumunod naman ay ang mga negatibong epekto ,una ay maaari kang mahawaan ng STD at isa pa ang donor ay maaaring humingi ng custody sa bata. Dala ng modernong panahon ay kung anu-anong mga pamamaraan na ang na imbento sa pamamagitan ng teknolohiya. Oo,maaari nga silang magka-anak ngunit ma s madadama ng mga mag-asawa ang pagiging magulang kung ang kanilang anak ay may pita ng laman na tulad ng sa kanila. Isa siguro sa pinakamasakit sa parte ng mga magulang particular sa ama a ng malamang ang anak nila ay isang bakla o tomboy. maaaring itakwil at palayasin ito sa kanilang bahay sa sandaling ito ay maglalahad ng kanilang pagkatao. Kung paglalahad pa lamang ay hindi na matanggap ng mga magulang, paano pa kaya kung ang kanilang pinakamamahal na anak ay magpakasal sa bakla o tomboy. Mga magulang , alam kong masyado pa akong bata upang magsalita ng ganito. Ngunit sana naman a y unawain natin ang ating mga anak. Kusa nila itong naramdaman. Hindi natin maaa ring diktahan ang ating nga anak kung sino ang mamahalin at pakakasalan ng mga i to. Unawain na lamang natin sila at tanggapin lalo na t kaligayahan naman nila ang kapalit noon. Kung magpapakasal man ang isang bakla sa lalaki, tomboy sa kapwa babae, sana y tanggapin na lamang natin sila. O kung hindi man mapigilan ang matatabil na dila, sarilihin natin ang mga komento at panlalait. Lagi nating tatandaan na ib a man ang kanilang kasarian ay tao parin sila. May puso at marunong din masaktan . Karapatan din nilang gawin ang mga bagay na magpapaligaya sa kanila basta t wala silang tinatapakan. Isipin mo na lamang kung ikaw ang nasa sitwasyon nila at in aalipusta, ano kaya ang mararamdaman mo? SULIRANIN Ang isa pang argument sa suporta ng parehong-sex marriage ay ang badya napinans iyal, pangkaisipan at pisikal na kagalingan ay pinahusay na sa pamamagitan ngkas al, at ang mga anak ng parehong-sex couples makinabang mula sa itataas sapamamag itan ng dalawang mga magulang sa loob ng isang legal na kinikilalang unyonsuport ado ng mga lipunan ng institusyon.Isang argumento laban sa parehong-sex marriage mula sa isang pagtanggi ngpaggamit ng ang salita na "kasal" na inilapat sa pare hong may kasarian, pati na rin angpagtutol tungkol sa mga legal at panlipunang k atayuan ng kasal mismo ay mailalapat saparehong mag kasarian, mga kasama sa ilal im ng anumang terminolohiya. Kabilang samga ibang nakasaad sa argumento ang mga direktang at hindi tuwiran panlipunankahihinatnan ng parehong-sex marriages.Kung ikukumpara ang pagtatalik ng babae sa babae at lalaki sa lalaki masmataas ang p osibilidad ng pagtransmit ng HIV sa lalaki. Sa katunayan, ayon sa mgaeksperto is a sa dalawang lalaki na nakipagtalik sa kapareho nitong kasarian aynagiging posi tibo sa ganitong sakit. Mas mataas ang posibilidad sa kanila dahil na rin sauri ng mga ginagawa nila sa kanilang pagtatalik at sa bilang ng beses na nakipagtali ksila sa mga lalaki na posibleng nagtataglay din ng HIV. Ang kasal para kay Jesus ay nagpapahayag ng isang bagay na banal sapagkat hindi lamang ito kasunduan na ginampanan ng lalaki at babae kundi ito ay binasbasan di n ng Panginoon upang maging isang sakramento na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyo s sa mga pumasok sa ganitong pagsasama. Ang sakramento ng kasal ay nagpapahayag ng kagustuhan ng Diyos na pumasok sa isang kasunduan sa atin upang magkaroon tay o ng malalim na ugnayan sa kanya, isang ugnayan na hindi mabubuwag nang anuman o sino man sapagkat pinagiingatan ito ng Diyos. Ang kasal ay para sa lalake at ba bae lamang dahil ang isa sa mga pangunahing layunin ng sakramento ay para mabend isyonan ang pagpapatuloy ng pagdaloy ng buhay ng tao. Isang kalapastanganan sa D iyos ang mga gawaing taliwas sa kanyang layunin lalo na kung ang pagpapatuloy ng kanyang sinimulan ang ating binabago. Sa makatuwid, hindi angkop ang pagpapakas al ng pareho ang kasarian. Hindi rin kinilala nang batas ang pag-iisang dibdib n a isinagawa, dahil wala pang batas na kumikilala sa seremonyang ito.