You are on page 1of 158
—> ELENA DIMITRIU-TIRON PSIHOLOGIE EDUCATIONALA. ELEMENTE DE SOCIO-PSIHO-TERAPIE: cCuRS PENTRU STUDENTII S! ABSOLVENTI| DEPARTAMENTULUt DE PREGATIRE A PERSONALULUI DIDACTIC {i ie pe hw ya EDITURA "GH. ASACHI" IASI - 2000 Editura ,GH. ASACHI”" Universitatea Tehnica lagi Str. Lascar Catargi, nr. 38, 6600 - Iasi Tel: 032 - 21.59.49; 21.23.24. Roménia Director editura: Prof.dr.ing. Mihail VOICU Referenti stiingifici: Prof.univ.dr. Andrei COSMOVICI Prof.univ.dr. Adrian NECULAU Conf.univ.dr, lon DAFINOIU Redactor: Prof. Luminita SARULEANU Tehnoredactare si culegere computerizata: Mariana HARIOABA Blena PASCU Coperta: Elena IONESCU Deserierea CIP a Bibliotecii Nationale DIMITRIU-TIRON, ELENA Psihologia educational. Elemente de socio-psiho- terapie. Curs pentru studentii si absolventii Departamentului de pregitire a personalului didactie/Elena Dimitriu-Tiron - lagi; Editura Universitigii Telmice .Gheorghe Asachi, 2000 paem, Bibliogr. , ISBN 973-8050-25-1 159.9:371 CUPRINS INTRODUCERE Capitolul PSIHOLOGIA EDUCATIONALA , ao 1.1, Caracterul stiintific, interdisciplinar, aplicativ \.2. Partenerii educationali status si rol 1.3. Obiectivele psihologiei educationale Capitolul i. MODEL COMUNICATIONAL - CIBERNETIC AL SISTEMULUI PSIHIC UMAN 11. Sistemul psihic uman a (S.P.U,) sistem cibernetic 1,2. Fenomenul comunicarii totale Capitolul Wh... MODELAREA PERSONALITATH U1. Conceptul de personalitate ML.2. Teorii asupra personalitatii 5 11.3. Structura si dinamica personalitatii umane Capitolul 1V 13 13 13 19 22 25 25 25 34 38 38 38 41 48 66 REPERE PSIHOGENETICE SI PSIHODINAMICE. CARACTERIZAREA VARSTELOR EDUCATIONALE . IV.1, Educabiltatea: Factori dezvoltérii personaliti IV.2. Stadiile dezvoltrii ontogenetice @ personalitati. Particularitati de varsta si individuale . . IV.3. Criterii si modele de periodizare a etapelor de vast 66 66 74 86 Capitolul V : STRUCTURA SI DINAMICA INVATARH. iNVATAREA st EDUCATIA re V.1. Concepte si semnificatil V.2, Structur’ si procesualitate . V.3. Tipuri gi forme ale invardirii V.4. Orientéii in teoriile invatarii V.5. Principii si legitati ale invastari Capitolul VE. DEZVOLTAREA PROCESELOR COGNITIVE $I ROLUL LOR in INVATARE Vit. Rol activitétit perceptive tn invatare <. VL. ca imagini mentale rezultate dintr-o reconstructie V1.3. Interactiunea intre percept, actiuni gi semn} invatare : V1.4. Strategii in formarea notiunilor ........ 26... V1.5. Gandirea ca proces de rezolvare a problemelor V1.6. Unitatea intre cognitiv si comunicational VI.7. Caracterizarea comparativ’ a actiunilor cognitive si mnezice VIB. Legitati cognitive in procesul invari Capitolul Vit DEZVOLTAREA PROCESELOR MOTIVATIONAL - VOLITIVE SI ROLUL LOR IN INVATARE . 94 94 94 94 103 110 113 118 118 118 . Natura dubla figurativa si operationala a reprezentarilor 121 123 127 129 130 132 133 139 139 VIL. Trecerea de la trebuintele organice ta trebuintele specific umane, do factir’ socio - culturala VII.2. Motivul si motivatia VIL.3. Dinamica pulsiunilor umane si rolul lor in invatare . - VIL4. Nivele de activare tonic gi formarea sistemelor de autoreglaj verbal . 139 144 148 154 Capitolul Vill DEZVOLTAREA PROCESELOR IMAGINATIV-CREATIVE, iN SCOALA . becca : Vill.1. Delimitari conceptuale . . VIll.2. Modalitatile imaginatiei VIIL3. Functiile imaginatiei Vilha, Creativitatea si rolul ein invétare | Capitolut IX. : oer LIMBAJ $1 COMUNICARE. COMUNICAREA DIDACTICA . .. IX.1, Delimit&ri conceptuale . 1X.2, Evolutia fenomenelor . . cee 1X.3. Structur’ si functii . .. - 1X4. Comunicare gi intercomunicare -. 05-2... ee IX.5. Comunicarea didactic’ Capitolul X ....- CUNOASTEREA $1 MODELAREA SUBIECTULUI EDUCATIONAL. ELEMENTE DE PSIHOTERAPIE $1 SOCIOTERAPIE : X.1, Metodologia cercetarii si interventiei - X.2. Metodica si tehnica - X.3. Efecte anticipate si realizate Capitolul XP... 22-2 TULBURARI DE “COMPORTAMENT §1 DEVIERI DE CONDUITA IN PROCESUL ADAPTARII SOCIO-EDUCATIONALE .......- XI.1. Delimitri conceptuale 162 162 162 162 168 159 180 180 180 182 183 185 185 197 197 197 203 250 252 252 252 X12. Teorii si modele explicative in domoniul detinoventei juvenile... . XI.3, Forme ale inadaptarii scolare i educationale . . Capitolul XW... ... ELEMENTE DE PSIHOLOGIE EDUCATIONALA A SUCCESULUI . XIL.1, Delimitari conceptuale . . 256 260 265 265 265