Del català de Fraga

P O R P. BARNILS

I 1. A . Griera inclou, com és molt natural, la localitat de Fraga en la primera part del seu estudi sobre La Frontera catalanoaragonesa , fent-la figurar en tots i cada un dels trenta cinc quadres on són exposats amb transcripció fonètica els exemples que serveixen de base per a la delimitació del territori (vegi’s el mapa.) Això, que, donada l’índole d’aquell treball, facilita per una part la visió de conjunt dels diferents criteris que separen els dos parlars fronterissos, fa, per altra, també, més assequible la síntesi de les particularitats que caracteritzen el d’un punt determinat de la regió extrema. En aquest sentit havem passat revista del c a t a l à de Fraga tal com s’ofereix en el treball citat, al qual fem aqui algunes observacions complementàries suggerides per la comparació amb les moltes notes que del dit parlar tenim recollides .
1 2

llibre

(pp.

38,

2. Així, en el vocalisme, i comengant per la É, notem que el seu resultat és sempre é, diferentment de ço que ocorre en el català central. L a dita regla ve ja formulada per En Griera (loc. cit., p. 38) . Com sigui, però, que el nombre d’exemples aduïts, sobre el qual la basa, no passa d’una dotzena, ajuntant-hi encara els que cauen dintre del mateix capítol disseminats per les taules del seu 40, 41, 43, 89) , la completarem amb una llista més
3 4

1. V o l . I V de l a Biblioteca Filològica de l’Institut de la Llengua Catalana, Barcelona, 1914. 2. Els nostres subjectes foren: l’actiu i decidit c o l · l a b o r a d o r a l’obra del Diccionari M n . A n d r e u R u i z , els Rvds. M i q u e l S a l a m ó i Benet G ó m e z , i d’una manera especial el senyor D . J e s ú s Lafuerza; els noms dels quals consignem fondament agraïts. 3. E n endavant citarem sempre aquesta obra denominant-la La Frontera. 4. N o ofereixen suficient garantia peres i cresta, transcrits una vegada péres, krésta (pp. 38 i 40), i altra péres, krésta (pp. 88 i 86).

AFA-XLI

231

BARNILS extensa. o b s e r v a r àtot d’una. sinó obeint precisament a la idea de fer veure d’una manera més remarcable la diferència entre ambdós dialectes. alguna analogía o un canvi de sufix. que enclou un dels problemes més interessants i difícils a resoldre .P. Qui conegui la fonètica catalana. 3. i també el mot rampíl rampí (eina del camp). «Les E toniques du catalán». com en molts altres. car creiem que manca encara l’aportament de dades més copioses d’altres nuclis dialectals abans de temptar-ho amb èxit. en llegir els exemples que precedeixen. V a l a dir que la col·lecció no ha estat reunida a l’atzar. com ens referma el derivat robilós rovellat. pél pèl. Vegi’s P . mostra una i < e (cat. I no entrem en la seva discussió o aclaració plausible. que haurá de teñir en compte l’abordament definitiu de la qüestió. X V (1907). que són tots pronunciats amb é en el dialecte central. I a i x òper la importancia que té aquest capítol de fonètica. central rubél i rubélat). méstre mestre. 5. Revue Hispanique. Són aquests: abéle aubéle parét téule fréde astréle sére séze ĉikétes léi kabél gatét auréle pésko enbéĵe kantém abella ovella paret teula freda estrella cera setze noies llei cabell gató orella (jo) pesco enveja cantem espés méze béure galéte séde pébre sét frésk aréu sénse rém perée rikéze péndre prés pézol espès taula beure galleda seda pebre set (SITIM) fresc arada sense rem peresa riquesa prendre pres pèsol konsél sép sék bréme sébe pére arméle séles kréste léngwe eskéne koréĵe fé ' ĉérkol blyéde galét consell cep. més avall) recollits en la nostra enquesta. que. 5 Tal vegada podríem afegir a la llista precedent el mot róbí rovell. si bé és possible descobrir en els dits exemples. trampa sec verema ceba pera ametlla celles cresta llengua esquena corretja fe (FIDEM) cèrcol bleda galet Excepcions úniques: bért verd. que comprèn tots els exemples d’especial interès (v. 232 AFA-XLI . t. F a b r a .

on fan é. 50. sense encarar-lo amb el català vell. espónĵe esponja. 15. 219. pot dir-se que normalment es conserva. Bolleti del Diccionari de la Llengua catalana. p. róble roure. ço és. méu meu. «Les E toniques du catalan». 7. els exemples: bóts vot. Remarquem el c a r à c t e r d’aquest singular bóls.. Respecte de la -A final a l’interior i a la fi de frase. III. torónĵe taronja. 87). I. P . nota. Revue Hispanique. Bulletí de Dialectologia Catalana. h o m no pot substraure’s a pensar en l a possibilitat d’una c o n t i n u a c i ó de v o c e m en l a seva forma arcaica. béndre vendre. Philologie. i altres l’han corregit quan amb aquell caràcter apareixia transcrit en les obres d’investigació. téu teu. 9. 8. Aquest exemple és pronunciat t a m b é amb ó fora de l a capital. nota. que. p e r ò . en el qual. 6. I. L a Ó dóna també lloc a algunes observacions. Encara que en el fragatí. p. i fins en algunes de la provincia d’Alacant que ara no sabríem detallar. conserva a AFA-XLI 233 . Son: bél vell. La Frontera. Notem aquí. a propòsit. t. implícitament el problema. Recollim a q u í el n o m de lloc Castellví. M n . póu pou. diguem encara que la pronunciació de bél en compte de bél no està reduïda al parlar de Fraga: recordem haver-la sentida en altres localitats de la Catalunya occidental. fent é en el català central i é a Fraga. fló flor .A es la regió aragonesa presentant una certa tendència envers 6. Del cas oposat. constatem les excepcions següents (ó a Fraga i ó en el català del centre): dós dos. térme terme. bósk bosc. édre eura. p. ha intrigat principalment els filòlegs . tot esperant la nova llum que puguin donar-nos posteriors escorcolls. t. Cf. reconeixent. 11. sómbre sombra. G r i e r a en son treball «El Dialecte del Capcir». sobretot la de bél. I V (1909). Alcover. Grundriss der rom. ĵóke joc. per altra part (ó en el català del centre i ó Fraga). p. abans d’aventurar una explicació. els exemples recollits de Èque fan é en el nostre dialecte. séu seu. segons La Frontera (p. com en el català central. J . ampliant aquest comentari.DEL CÁTALA DE FRAGA 4. 852. t. 6 7 8 9 5. tenint encara present aquella qüestió. 120). 10 11 Deixem de moment consignades ambdúes series d’excepcions. Fabra. si bé és possible veure l a supervi­ vencia d’un cas recte (ètimon v o t u m ) . per la seva procedència etimològica i la diversitat de desenrotllament comparat amb espill . que treu a compte A . Tenim. registrem solament rés res (aquest pronunciat rés a la capital i també rés a fòra). «En termes generals pot dir-se que la . S a r o ï h a n d y . contrariament al c a t a l à central. króste crosta. p. sóge soga móre móra. Fem observar d’una manera expressa la e dels exemples aduïts. algun dels quals s’ha resistit a creure en la seva existència dintre el català. 10.

á. contra ço que aquella resa («. L a qual diferència. tére terra. com no sigui en el sentit de fer-nos pensar que la vocal final que transcriguérem per una e mitja por produir-se fàcilment com a tancada en determinats casos. Zeitschrift für Phil. (ib. no se’n constata d’altre en el nostre dialecte. gárbe garba. 7. Masalcoreig i Fraga presenten constantment -e». p. més avall.P. prescindint del caràcter que pugui tenir la consonant precedent. és donada per «la -A de la tercera persona del singular en el verb en tota la regió de la frontera: kánte. pers. tíe tia. P . Les quatre excepcions davant de fréde i kúine. astréle estrella. pers. 87) (tóta. mérle merla. kolíe collia (1. 604.. o que. transcrits més amunt sota a). 87)». 234 AFA-XLI . érbe [-A a la fi de frase]) i ens veurem precisats a declarar: o que l’afirmació transcrita de La Fron­ tera no és justa. preníe prenia (1. BARNILS -e a la regió catalana». bérde verda. t. mónĵe monja. el qual fet s’observa ja en alguna de las varietats locals de l’alacantí : mustréle mustela. Fent excepció a la regla.. com es pot veure pels exemples amb ó.. X X X I X . Llevat d’aquest cas d’harmonia vocàlica respecte de la é. o. téule teula. L’estat de coses. [p. consistiria en -a per al primer cas i en -e per al segon. plása.. existeix una veritable diferència entre els reflexos de -A segons la posició del mot. fóne fona. kóte cota astóne estona.. més amunt consignades. báke vaca. «. alfórĵe alforja. és en realitat el següent: a) L a -A torna generalment -e: abéle abella. segons deduïm dels nostres materials. finéstre. Hadwiger. káne canya.). fréde freda. Comparem ara els exemples exposats en les dues taules (pp. p.el resultat de -A és el mateix a l’interior que a la fi de frase.. kamíza [-A a l’interior de frase]. fíre. etc. i . sére serra.). E l darrer reflex. 87]»). bérge verga (serment). gére guerra. rom. é.. com pot deduir-se. Die Mundart von Alacant. no tenen força per a modificar la constatació.. mélke meuca (especie d’alfals). tárde tarda. kófye cofia. 86. 12 12. notem solament en les nostres llibretes peáine peanya. kúine cuina. etc. bréme verema. pórte.. finéstre finestra. kresta. Vegi’s t a m b é H . millor dit. a a b) L a -A (potser millor diríem la -e > -A) torna -e: quan la vocal tónica és una e. pórte porta. 25. bére verra (truja). p. Barnils. kábra. méstre mestra. astréle estrella. una tendència envers ell.Lleida.

. aišáe aixada. etc. álbre arbre.DEL CATALA DE FRAGA L a -A torna així mateix e en els finals en -ada ( < -ata. koláe colla. sómbre sombra. entràveu. etc. en compte de pári i mári. fan l’efecte d’ésser conseqüència d’una analogia amb els altres mots en -e. dentráe entrava. umfláe. preníe prenia. mairastra. onáe onada. máre. gárbes garbes. mariastre marastra. kantáe cantava. m o u: tóken toquen. máre mare. páre pare. i en els exemples on la final va precedida del nexe consonàntic br: náule lladra. dentráem entràvem. móskes mosques. formes que trobem en altres indrets del domini català . 13 9. dóble doble. 14. i d’una manera análoga en la primera persona de l’imperfet d’indicatiu dels verbs en -are.( < -B-): anáe anava. de Fraga mateix. Co­ rrobora la nostra apreciació l’exemple frári frare. plóge plogui. com a compleció del capítol. 14 13. confirmen el resultat -es. Afegim. dentráe entrava. car molt difícilment. AFA-XLI 235 . preníem preníem. déure deure. tuláe teulada. Els dos exemples darrers páre. ĵinébre (f.. III (1916). No s’explicaria altrament la i àtona dels derivats pariástre parastre. alsáe alçada. preníeu preníeu. etc. póden poden. t. Die Mundart von Alacant. etc. Per a l a qüestió històrico-geogràfica de l a final -es en l a regió que ens ocupa. múles mules. 90): abéles abelles. triláe trillada (ba­ tuda). kantáe cantava. que es constata el mateix resultat e per a la -A seguida de n. comp. c) L a -A torna -e en les terceres persones del singular del present d’indicatiu o subjuntiu. P . kolíe collia. Quant a la -A seguida de S. Cf. móglye motlle. dentráeu.) ginebre. que ofereixen en el nostre dialecte la pèrdua constant de la consonant intervocàlica: prenáe prenyada. póble poble. béndre vendre. lébre liebre. que ens ofereix la desaparició de la -v. 57. podria cercar-se la i en una transposició vocàlica de pairastre. inflada. lábe renta. al nostre entendre. anáe anava. tronáe tronada. p. darrerament R . i també de l’imperfet. Barnils. ródes rodes. nébe neva. gáire gaire. M e n é n d e z P i d a l . E l mateix resultat de e tenim en les paraules que porten la nomenada vocal de sosteniment: méstre mestre. póbre pobre. pédres pedres. bugáe bugada. 79. kánten canten. establert ja en La Frontera (p. Revista de Filología Española. p. 8.

però. lez estizóres les estisores. Quant a alguns dels mots àtons com de. medesíne medicina. o. yo me la labo (la cara). 17 11. estizóres estisores. no > e. essent solament constant l’article femení plural les les: les kártes les cartes. per altres. aneu se n en! aneu-vos-en!. um bankal de panís una feixa de blat de moro. car el grau de vocals intermitges que i m p l í c i t a m e n t se’ls assigna és desmentit amb freqüència per les transcripcions. pot veure’s l a repartició dels tipus -e.P. ton páre ton pare. ke am de fé? què havem de fer?. si per alguns exemples sembla ésser d’ordre fonètic. l engíle l’anguila. Alcover. notem com a exemples mostrant a en compte de e: 15. pentipóst molt bé. u > o. kwan me n dónes? quant me’n dones?. mare. etc. en canvi. Bolletí del Diccionari de la Llengua catalana. kwan se te sét quan es té set. BARNILS 15 conegut igualment a Tamarit i a Benabarre (pronunciat benabári). A p r o p ò s i t d’aquest tres exemples (pare. que. altres amb e: perk a de bíure? per què ha de viure?. Quant a l’extensió geogràfica dels finals -is. e. les kampánes les campanes. tresmal trema de pescar. 16. amb petites discrepàncies. memórye memòria. ens ofereixen exemples com l eišerínge la xeringa. jo me la rento. Un cas semblant se’ns ofereix amb el fragatí karnestóltes. 236 AFA-XLI . u. p. repará repartir la pasta. consulti’s La Frontera (pp. Les nostres enquestes. ton fíl ton fill. -i. Observant que el fragatí cau dintre 1’ària del nomenat català occidental. 17. reĵirá regirar (remenar). -i a l a ratlla fronterissa. me. car manca encara. E > a. 51 i 52). t. no me s a mor dingú no se m’ha mort ningú. I V (1908-1909). Abstracció feta dels casos anteriors i de la qualitat de les vocals àtones. eufádie alfàbrega. 16 10. No sabem aventurar-nos a precisar una explicació del fenomen. 205. d’acord amb les nostres transcripcions. ke te la bolz bendre? que te la vols vendré?. no u) anteriors a la tònica serà la regla. pereós peresós. segá segar. que. els trobem transcrits unes vegades amb e. Oportunament c o n v i n d r à fixar en quin sentit veritable s’ha de prendre aquesta no alteració o no enfosquiment de les vocals àtones anteriors a l a t ò n i c a .. vegi’s A . l engrinéte l’oreneta. l engwén l’ungüent. ja es dóna per establert que en ell la pronunciació no alterada de les vocals àtones (A. ĵinebrets tenebres. debál sota. esparbé esparver. eišobá aixovar. on. se. meníne membre del ruc. frare). és possiblement semàntic. etc. anka ke plóge encara que plogui. variant en karnistóltes en les localitats indicades . determinar l’extensió que pugui existir en una multitud d’exemples consemblants. on constatem l’existència d’una e tancada. d’altra banda.

DEL CATALA DE FRAGA AFA-XLI 237 .

Acostant-se d’una banda al castellà(i podríem també dir al valencià ). 77. pl éne plena. «El Català del Pirineu. kláy clau. que afebleix notablement l’articulació d’aquella . kánim cànem. que. rinóns ronyons. máskl é mascle. Remarquem. esglesia. 86. 20. mancant davant les altres vocals. dumenĵe diumenge. que havia de tractar de les consonants. F. p. áskle estella. anotem en primer lloc. no podem substraure’ns a la idea que el desdoblament de la consonant palatal (l + ) que es constata. J . el fragatí ens mostra absència de velarització de la l. 83. observant a l’ensems que no man­ quen exemples (com ráskl e rascle. o: kišál queixal. i en compte de a. ocorre particularment davant de e. lantíles llentíes. muišó moixó. 50. en el nostre treball Die Mundart von Alacant. p. Vegi’s. 67. i principalment davant les posteriors. 334. II 12. esklóp esclop. Navarro. pyása plaça. 55. klaryón guix. ib. C o m p . Barcelona. «El C a t a l à a-n el Ribagorça». 19 y y y y y 20 y 18 A deduir per les transcripcions de La Frontera. klabél clavell. per al valencià estrem. A . 21 18. + La l o l no és constant a Fraga. i en compte de e: ĵiné gener. fenomen ja sovint donat com a general en el dialecte ribagorçà (azglézye. rozigó rosegó. a l a ralla d’Aragó». la palatalització de la L concorrent en nexe amb P. dóbl e doble) on darrera la 1 es perceb un segon element palatal y. Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. u en compte de e: šurák xerrac. per v i a de c o m p l e c i ó . K. tuláe teulada. BARNILS azglézye esglesia. 19. blán blanc. Quant al consonantisme . anká encara. flák flac. espáriks espàrrecs. 224. 21. pláte plata. 65. fló flor. contra pp. rastól rostoll. G. y 13. per no haverse publicat encara l a segona part. p . S a r o ï h a n d y . o en compte de u: ĵolibér julivert. 1908. Vegin-se pp. 79. šaminére xemeneia. 238 AFA-XLI . als quals podem ajuntar ráfik ràfec (barbacana). l’únic so que h i trobem transcrit és el de y: pyóye plovía. E n aquest capítol no podem referir-nos m é s que indirectament a La Frontera. B. entre altres. gl ére les vores pedroses del riu.. en notes aïllades que posseïm del parlar de l a v a l l de Bohí. doblá doblar. a en compte de o: tartúge tortuga. l’observació que fem. Mirant detingudament els exemples apuntats. també per al c a t a l à de Fraga. u en compte de o: kubérte coberta.P. kláre clara). 97. l’evolució de cons. o en compte de a: torónĵe taronja.

pero kár car). la serb e négre la serp és negra. 52. en canvi. L’excepció. Barnils. en compte de *lo pond ez ál.). Vegi’s P . és senzillament degut a què aquesta paraula. 23 E l primer cas (-t. sémpre ba lo féro sempre bat (pica) el ferro. barál càntir. loc. b o d. Vegin-se pp. kálses mitges. bind áns vint anys. com el català. 23. p. anàlogament. b. E l segon. creiem que es pot considerar com la resultant d’una simplificació entre dues consonants esdevin­ gudes homorgàniques en virtut de la fonètica sintàctica. -p + vocal. Que la 22. 71 i ss. tot lo món > tol lo món > to lo món. b). i . en les sonores d. cit. pp. fed aiĉó fet això. altá altar. dinés diners.. etc. etc. no s po menĵá no es pot menjar. ha perdut la t. Els exemples transcrits en La Frontera ens donen l a l oscil·lant entre l i ł. és comparable al fenomen conegut d’evolució (assimilació re­ cíproca) que presenten les consonants intervocàliques ( s e t a > séda. quan la paraula següent comença en vocal. observada també pel dialecte valencià extrem . o bé no s pot menjá > no s pom menĵá > no s pò menĵá.DEL CATALA DE FRAGA 22 contrariament a ço que ocorre en el c a t a l à central (álbre arbre.. kab así cap aquí. papé paper. igual que en el citat parlar valencià extrem. no és més que aparent. ĵiné gener. s a p e r e > sebe). menĵá menjar. per exemple. té. ált alt. de comprensió fácil. lo di grós el dit gros. 35. Tenim encara. to lo mon tot lo món. pèrdua de la r final (tanká tancar. pronunciada pón. si no registrem *pond. robá robar. En tenim els exemples: maríd i mulé marit i muller. 43. a bingud a l órt ha vingut a l’hort. m ai fika banat kom un remúl m’he posat moll com un xop. AFA-XLI 239 . etc. Així el procés seria. 14. un sarpát de tére > un sarpád de téfe > un sarpá de tére. ke ald e eš pón que alt que és aquest pont! A aquest darrer havem d’oposar lo pón ez ál el pont és alt. no obstant. car. lo bestí del frári l’hábit del frare. i això degut probablement a l’existència de la forma femenina álte. l érbe l’herba. la qual cosa no succeeix amb l’adjectiu ált.> d. ki tod o ból tod o pér qui tot ho vol tot ho perd. an kolid alá han collit allà. i d’altra. és la conversió de les sordes finals t. a kaigud un ráyo ha caigut un llamp. la caiguda de la dental -t quan la paraula següent comença en consonant: un sarpá de tére un grapat de terra. Una particularitat del parlar de Fraga.

esparbé esparver. loc. 35. r. no z pom menĵá. Barcelona. com els que estudiem. 8. etc. 25. 25 No sabríem precisar fins a quin punt l’absència de la d es pot donar com a normal en el nostre dialecte. Respecte de la qualitat diferent de la vocal e oe (és). etc. o. tenim la pèrdua d’aquesta consonant en els exemples: mika e memórye gens de memoria. aribá arribar. § 50. vegi’s § 10. como el català central. como és el canvi de -T. 24 15. I. 33.. 36. C o m p . lo peu del lít els peus del llit. si es vol) no és arbitrària. ja que de la pèrdua de consonants parlem. loz diez de fésta els dies de festa. r. um bosí de pá un tros de pa. en casos 4. P . doctor > dottor > dotor (cf. p. ampliant un cas d’evolució fonètica regular en el català. 2. p. on.(§ 17). BARNILS reconstitució de l’etapa mitjana (assimilació regressiva. e kostúm és costum. r. 11. 32. para) i a la conjunció encara: pa ke apréngen perquè aprenguin. al costat de no z pot menĵá. 31. r. com el dialecte alacantí . Barnils. r. ens ho prova el fet d’ésser precisament aquella pronunciació una cosa corrent també en el català literari: tol lu món. millor dit. r. anká ke plóge encara que plogui. 24. lo súkre e mól bó el sucre és molt bo. al costat de tot lu món. sinó més bé d’una simplificació de dues consonants assimilades: rector > rettor > retor. etc. 240 AFA-XLI . Així: lo didál el didal.P. p. 1915. Quant a les paraules retó rector. p. 9. r. Arteaga. um bankál de panís un camp de panís (blat de moro).4. etc. p. p. . duktó). Textes catalans avec leur transcription phonétique. no es transcriuen mai les assimilacions: Exemples: p.. la boleta ĵinól la cassoleta de genoll. Anant un pas més endavant en la força assimilativa de les vocals sobre les consonats. 29.en -d. car al costat dels dos casos registrats en trobem altres amb d. cit. fem constar que el fragatí. § 14). Afegim aquí la pèrdua de la s en la tercera persona singular del verb ser en els exemples: e beritát és veritat. 2. r. com en valencià (català rektó. estenent-se aquella particularitat a les preposicions per a (cast. 6. J . mostra la desaparició de la -r: eskompá escombrar el forn. creiem que propiament no es pot parlar de desaparició de la c. planté planter. dotó doctor (metge). 16. 30.

29. Barnils. és la pronun­ ciado de la i diftongal procedent de la solució vocàlica d’una conso­ nant en nexe: leišíu lleixiu.DEL CÁTALA DE FRAGA 17. afegim-hi la nostra opinió que tots els casos en . i t a m b é A . Alcover. U n fet que el fragatí comparteix amb bona part deis dia­ betes del català occidental i del valencià extrem . 30. t. 27.(róde roda. p. A propòsit d’això de l’existència de les etapes arcaiques léit. nadál Nadal. Bolletí. §§14. 26. etc.. Ens reservem per a u n altre article el fer una exposició de caràcter general dels diferents (contaminacions. fenòmens E n el nostre dialecte (Centelles-Barcelona) viu encara l’adjectiu pererós al costat del substantiu Die Mundart von Alacant. 28 29 Fem aquí un esment especial de les paraules léit llet. pertanyent al qual. el grup intervocàlic de T + i. p. tenále tenalla (recipient gran de terra per a guardar aigua). nabále navaja. 26 27 18. maití matí (Fraga. umfláe inflada. rikéze riquesa. 28. eišekás aixecar-se. 238. kaišó caixó (calaix). amb el seu derivat pereós peresós. peiš peix. assimilacions. kokuláe cogullada. Alcover. en ço que podríem no­ menar perifèria del nostre domini lingüístic. etc. A .) observats a l a regió de l a frontera.). A ço que respecte de’ell tenim dit . I V . relacionat amb aquell sufix. 60. kreiše créixer. llevats natu­ ralment els casos de formació amb el sufix -ata. Benabarre). peresa. per l’interès que ofereixen a la investi­ gació històrica de la llengua. ib. i amb la desaparició de la T. H i ha. baskoláe clatellada. com moltes altres formes (v. passant de l’antic i regular -éa al modern liteari -éze. no constatem en canvi cap exemple segur de desaparició de -T. loc. contra pobreze pobresa. 30 19. etc. malgrat de no ésser corrents a la Cata­ lunya oriental ni al regne de València. cit. barala (de barále). maití. 238. tokadó tocador. però. p. creiem oportú fixar l’atenció dels dialectòlegs sobre els mots espíl espill (mirall). onáe onada. P .(tardáe el foscant. Tamarit. Si en els paràgrafs precedents havem posat de relleu alguns fenòmens especials que es retroben en el parlar valencià extrem (cf. barále joc de cartes.). dissimilacions. AFA-XLI 241 . áiše aixa. les fa més importants per a jutjar la natura dels corrents invasors que les han arreconades . recollim el mot peree peresa. etc. 15). § 90 i ss.i t i a han sofert una reconstrucció (influencia del castellà o de la llengua culta?).. Precisament el fet de constatar­ les. també § 22). L’exemple primer és sumament eloqüent per a l’aclariment d’aquest capítol de la nostra fonètica històrica.

navaja). tres begádes (T. no són coneguts en la resta del domini català. ciné gener. t.). E l fenomen conegut amb el nom de parlar apitxat. que a Benabarre. de certes consonants en cir­ cumstàncies determinades. tres vegades. i que navalla hi està representat per nebáje en compte de nebále o nebáye. rósa. extreta de les respostes donades a un qüestionari d’un miler 31. Les transcripcions són de l a darrera localitat. En la selecta del Vocabulari de Fraga que donem a conti­ nuado.). on les consonants al·ludides son sonores: káze casa.). loz árbels (B. etc. ánĵel àngel. 18-25. no són res més que importacions caste­ llanes (comp. a Tamarit i a Benabarre : kása casa. III 21. trez begades (B. Benabarre . els alls. Butlletí de Dialectologia catalana. diĉóus dijous. s’ocorre preguntar si aquells mots.). mésa mesa. los dinés (T. tant per ço que es relaciona amb la significació veri­ table de les paraules com pero ço que atany al so l. H i ha encara un capítol de fonètica interessant a comentar. Notin-se a Benabarre les formes especiáis baráiša i baraišá. kínze quinze. ĵés algeps (guix). 242 AFA-XLI . els arbres. espejo. lez múles les mules. I (1914). tenint en compte que espill és netament literari. però. dóde dotze. els diners. Ens referim a l’emissió sorda. les consonants finals sordes esdevenen sonores quan van seguides de paraula començant amb vocal. róze rosa. 31 20. ĉun juny. o consonant sonora (fenomen estrany al parlar de Tamarit): loz dinés (B. no es produeix a la nostra localitat. característic de la regió valenciana central . dóte dotze. Vegi’s P . los díez els dies. loz áls (B. E l trobem.). En aquest cas la cro­ nologia dels sons podria tal vegada cercar per aquí una bona orien­ tació. 33. los áls (T. méze mesa (taula). per ço que en sabem. tinaja. Tamarit. kínse quinze.etc. pp. en compte de sonora. 32 33 Observi’s. I. etc. en tota l’extensió. en canvi. que tenalla i baralla joc de cartes. ĵiné gener. 32. i altres semblants que es puguin col·leccionar.).P. Barnils. ánĉel àngel. baraja.). los árbels (T.). per bé que no afecta directament el parlar de Fraga. i també regne de València) dóna força a pensar. malgrat de parlar apitxat. BARNILS Llur circumscripció geogràfica a les regions extremes de la nostra parla (Fraga. deĵuni dejuni.

basiníle. st. m. ací... st. st. ois. f. v. st. esgarrapar. f.. a. m.. f.. corral sense cobrir. antóste. ofereixen un interès especial per als estudis dialectològics. escapçar en el joc de cartes. adv. st.. antére. st. béspe. feixa de te­ rra.. f. aréus.. molta. rfl. aborilonás. clavia de les rodes del carro. st. f. m. cilindre protector del fusell del carro. sense coure. paret de resguard entre un carrer i el riu. v.. st. f. st.. f. atapeït... malgrat d’ésser recollides a Fraga... escombrar. m. st. f. st. rajola de fang. rosella (flor)... st.. estèril (vaca). st... joc de cartes. No cal dir que. st. st. st. abárkes.. pedra d’esmolar. st. basí. m. st. st. st. baskoláe. estella.. m.. v. ababól. pel fet de no ésser avui corrents en el català del centre. penca de cansalada. bréspe. st. bóiše. belóte. plats del barber.DEL CÁTALA DE FRAGA de preguntes.. E l determinar-ne l’extensió geogràfica (cf. baná. barále. mestre de cases. st. f.. v.. v. arada. m. adóbe.. no considerem exclusives de la dita localitat les formes consignades en llista. st.. eines del camp. a. st. st. f... barbakáne. ababolére. bófyo. aséro. balóns. st. astí. f. gla. st.. m.. guarniments de l’animal. m. aguléte. pendre’s (la llet). § 1) no és l’objecte del presente article. recó d’aigua embassada. st. rusc d’abelles. AFA-XLI azgaraná.. bárse. blán. barál.. aquí. bacallà. molt. árne.. bandíbol. beláno. amánta. serment. st. cer. st. st. st. m. f. f. bankál. f. st. extrems del camp que queden sense llaurar.. f. m. aquissar (el gos). adv. aparéls. gibrelleta. clatellada... agraná. f.. st.. camp. m. azá. havem recollit solament aquells vocables que. buit. v. m. bardissa. càntir. azmóle. v. balóke. albat. bérge. f. aládre. arreglar (el rellotge).. badíne. a.. f.. f. paleta. cugula..... f. ànec. st f.. especie d’espardenyes. vespa. m. m. pantalons curts aragonesos. anáe. aburná. apaná. mullar. embà. basíbe. baralá. ánsyes. 243 . rosella (planta). pl... f. abadéĵo. áskle. aprét. st.. biga. arbanil.

a. f. f. botimáge. xurriaques. bóle. f. dispará. st.. st. adv. fiká’s. st. f.. estolzí. bufadó. espuma de foc. pilota de l'olla. st. bonisáe. carro de trabuc. st. tallar el cabell.... prp... v. igualar un terreny en sa superficie.. llar del foc.. st. estrep (per a cavalcar). m.. st. eskompadó. st. st... prp. a. st. f. st.. ou ferrat... espíl. f. serrell del cobrellit. m. st. doblá. fil d arám. st.. m. excrementada del ruc. plegar (la roba). fogaríl. st. ĉoriake. l’antosta de la xemeneia... borím. brankíl. v. púĵa enta dál.. fornal. sac deis gemecs.. f. fusell del carro. st. excrement del ruc.. pedra de baix de la porta. especie de carret sense rodes.. magre. fóyo. estrelát (ou). enta.. botó. bressol. st.. dezgái. pollancre.. st. clot. st. st. ĉapót.. bolatám. fogáse. m. adj. st. m. ĉúte.. BARNILS bolatám. m.. m. ĉolá. pala del foc.. el dia dels morts. v. ĉapéte. morrió de corda per als animals... st. fiká.. estirás. escombra del forn.. bróme. gáite. st. v. debál. oreneta. st.. f. st. mussol. st. m.. m. el pèl de la mà. st. dendán. st. bulkét. fornít. st. fám. st. st. st. m. sutge... fét-fét. m. bós.. eréwe. f. a.. f. st. soriáke. boléte (del genoll). pessa de cinc cèntims. st. st. gaia de la camisa.. engegar. estríbo. st. coixinet sobre ani­ mals per a muntar. farfále. f. f.. ĉálme. fálde. eskonĵurá. bassal d’aigua. farám. la cassoleta del genoll. amb. posar. banya (al caure). st. escombrar el forn. poncella. f. eskompá. aviram. st. en. v. m. v. eufádie. m. beneir el temps... AFA-XLI 244 .. feróle. st. pubilla. cigala.. f. especie de coca llarga. f. ĉulárke. pessa de deu cèntims.. sota. fuzílo. m... posar-se. filferro. ventall. f. st. per a arrossegar pesos.. m. m. st. m.. st.. die d ánimes. bonís. st... f. f. robust.. cap a: báiša enta báiš. boira. flák. fráwe. m. f. m. m. st.P. alfàbrega.. f. m. bóse. m.. gana. v. st.. ĉóp. 3 emparelá. f. st. toc d’oració del matí. v. brés. mirall.. engrinéte.

st. kaldé.. etc. m. kansonsílos. pl. kolére. f. st. f. ĵakéte. kasapíu. galdiró. pessigolles. st. st. kaišó. m. kréu. americana. m. m. m... avi. ganivet. coixinet per a posar-se al cap en dur els càntirs. de nou. el munt de terra entre dos solcs. st. st.. f. st. f. f.. st. granére. st. st. glyére. káske. f. kareĵá. m.. m. gáuĵye. f.. m. f. broc del porró. coixinera.. st. cove.. st. pela de ceba. kartró. karól. f. m. f. m.. kálses. st. m.. st. m. m. karo i les mules.. armilla.. mitges.. st. immediatament. m. bugader. f.. m. m. gorgól.. a. f. beceroles. ĵés. kapsál. st. m.. st. gatílo. clofolla.. st.. f. gallet de l’escopeta. pedra. l’ossa menor.. st. penjoll de raïm. st. f. f. koralére. vegada.. kamí bel. karét.. toc d’oració del vespre. st. karáse.. kampáne dels perdúts. kabaló.. geperut. grónse. calçotets. st. kamí.. kóbre. closca d’ou. st. st. st. la llum elèctrica. koralét. kosigétes.. m. samarreta. st. kampané.. bitxera. katrákes. pela de meló.. m. st.. st. l’ossa major. perol. m. escombra. calaix.. kósi. malfeiner. st. st. pl. pl. infúndye. kaĉúĉe. kabréles. kóske. koĉílo.. kosét. campaner.. m. m. st.. st... kremáles. tenebres. klaryón. etc.. adv. f. guix de pissarra.. st. f. karderóle. vores pedroses del riu voltades d’aigua. escón.. kalsotíns. clemàstecs. mitjons. kodíš. st. f. st. m.DEL CÁTALA DE FRAGA galbané. f.. aixeta. tremuja... tomàtecs. 245 . bitxo. st. st. anar-se’n al llit. part genital de la dona. ĵibós. f. pl. st.. carrutxes. kantál.. m. f. koĉó. ĵinebréts. st.. el capçal del llit. st. s. abans d’ésser esmenussada.... st. pl.. m. m. kamizóle. galét. paner rodó i planet. v. v. st. st. st.. m.. raig de la font. munyoc d’avellanes.. ĵóke. kaníne. m. m. f.. cadernera.. kantereré. ĵitá. st. ĵáyo. m. f.. st. ĵéme.. st. rovell d’ou. trompitxo. karúĉe. traginar. f. AFA-XLI kanéle. jóc. m. ullal.. st. camí ral. st. st. m. st. coure (metall). collar dels muls.. st. terrissaire. campanar. corriola. enforcadura de l’arbre. karról.. st.. st. guix d’obrar... kadíre. kamí (de —). st. m. f.. m. kabesinál. grava apilada en les carreteres. f..

. piló. pentipóst (estar —). st. v. mocada.. st. st.. pón.. st. pomera. lletsó... cua de les peres. nóu (vi). f.. semblar.. melík.. v. cireres. f. etc. póro. st. f. st. lásos. rentar.. f.P.. móso.. st.. flocs (de fuster). m.. st. membre viril. m. admirablement fet. falcilla de sabater. kulatéles.. st. m. labá. v.. st. labá. poma. lúk. pl. st. pináse. móglye. llombrígol. st. lansá. m. magre. st. st. convidat. testos. tabernacle. motllo. f. kuĉíle. lóze. st.. emportarse’n. lebás. f. palasos. ocell. f.. maláe. st.. a. m.. pasteró. st. m.. m. m. kúbe.. m. st.. f. kulerót. el cèrcol de fusta en les rodes del carro. óste.. pl. páne. portar. f. garbellar. pela de poma. tardor. f.. mondóngo. peáine. guardarodes. m. st. papallona. f. pl. els pits de la dòna. oskúr. vellut. m. v.. lantaím. nédyo. st. limpyá. mansáne.. st. naulá. st. kruatéles. f. adv. maĵóle. 246 mursegót.. st. kríbe. st. lladrar. st. m. camamilla.. v. st. orél. pl. mularé.. a. m.... mulareré.... cabell.. st. f. novell (vi). lábyos. fosc. terrer abundant de pastura.. f. gaveta. llossa. paréiše. ésser tendres les ) peres. f.. AFA-XLI . st. m. kruatéles. pallissa. st. pesó... m. kuréte. st. préssec.. lagó. pomes. mobles. lebá. píle. pél. BARNILS kribá.. s. st. brot d’una planta. léit (estar en —.. pópes. a.. m. pl. m. v. escurar (la xemeneia).. pl. m. taula. les mamelles de les vaques. f. f. f. cort dels porcs.. m. st.. st. bóta. m. rentadora (pedra o fus­ ta). v. st. presseguer. peladúiše. niál.. st.. on fa temps que no ha entrat el bestiar.. st. llavis. pica de pedra per abeurar-hi el bestiar. st... muišó. cap gros. st. st. corretjoles. m. pigada (vaca). que creix al seu peu. st. m.. st. pernil. porra de la ceba. st. rentar­ se.. panís. st. st. f. m. st. palóme. garbell. st. meníne. etc. m. blat de moro. òbit. paló.. st. descans del carro. st. méze. rata pinyada. palére.. pasteréte. vomitar. mansanére. la biga travessera. mwébles. otóno. st. covarot. llorer (arbre). v...

prénso... f. m. llampegar. m. passejar. st. st. m... v. barril buit d’arengades. f. st... m. primentó. st. f.. v. ráma.... teranyines. st. ribréle. ráyo. m. f.. m. f. tresmál. f.. cinturó. m. m. rentamans. tardáe. etc. somera. trilá. tenedó. tóĉo... sínto. m. a. robá. sénde...DEL CÁTALA DE FRAGA postejá. soloná.. pl. m. st. tosoló.. f. m.. a. lom­ brices). pinso dels ani­ mals. tobàle. romaní. rén. m. st. st. m. st. m. st. pebrot. sepilá. st. solc. tále. st. razóre.. séndre. tocar a bon temps. v. tovallola. segalóze. trampa per a agafar ocells. llevat. brot (a la branca). regadó. escurar la pastera. st. st. tafáre. 247 . m... llamp. feixina de llenya per al forn. cucs (cast. st. remúl. st. st. porxo. la paleta de tallar la pasta al forn. pozál. branca.. st. m. el tros que creix cada any una planta. xoláte.. m. v. st. st. v. galàpat.).. v. tèrbola. f. relampegá. f. st. f. v. f.. télo. st. st. st. serín. pilot (de grava). esquerra (mà). st. st. forquilla. táse. st. st. fems... capvespre. síle. a. tronc (tretes les fulles). torteról. passar la farina. galleda. f. camí ordinari. got.. st. st. portar terra d’un lloc a altre. v.. d’una roda. trema de pescar. tenále. st. ribotar. palanca de riera. íd. v..... cadira. tararánes. grapat. m... llibant del pou... batre.. st. st. st.. llauna. romé. v.. st. f. repará... túrbye. m. st. turmell del peu.. ráfik. reĵirá.. membre del ruc. st. st. súrde (mà). st. AFA-XLI sép. trástes. prendre (en el joc de cartes). repartir la pasta per als pans. tíne. bastó. f.. v. sàlzer. calar-se (foc). xop. f. st... renóu. boira baixa... ráure. salbímis. m. m.. barbacana. tartánes.... donar el tomb. rondiná. sóge. pretá s.. m. cop de cap.. m. st. raig (de sol). m. st. m.. st. palet de riera.. m. tronáe (tocar a —). serradures. sarpát. f. sàpo. pl. somére. st. eixida. tróse. remenar (herba. st. f. v. puĵal. st. llampec. f. relampék. seralé. dipòsit gran de terra per a tenir-hi aigua. manyà.. puntaró. mwébles.

st. E l c a r à c t e r donat al nostre article ens ha fet prescindir per ara de l’analogia existent a l’ensems amb el parlar de les illes. Possiblement molts d’ells compareixen t a m b é a les Balears.P. concorren en els parlars extrems del regne de Valènc i a . L’estat actual dels estudis lèxics sobre el català no permet intentar tant sols un estudi d’aquella naturalesa en relació amb el dialecte que ens ocupa. 15). com els fenòmens d’ordre fonètic comentats (§§ 7. volem indicar. m. l’existència de quatre categories de vocables a considerar en les llistes que precedeixen.. BARNILS xolatéro. Aquestes són: a) Vocables que.. m. 14. jutge. abans de cloure el present article. 22. entre altres: 34 aládre apaná áskle azgaraná baná bankál baralá barále baskoláe belóte en. Exemples: ababól ababolére abárkes aboriloná s aburná adobe aguléte amánte anáe ánsyes antére antóste aprét azmóle badíne balóke balóns bandíbol barál basiníle beláno blán bófyo botimáge bonís eskompá fét-fét 34. st. Nogensmenys. xwés. llauner. 248 AFA-XLI . en espíl fám fil d arám grónse ĵakéte ĵeme ĵés ĵitás kálses karét karúĉe kribá kríbe kulerót labá lagó lebá mansáne móglye palóme paréiše primentó rén ribréle romé somére télo tenále tenedó tobále trilá b) Vocables que tenen tot l’aire d’ésser exclusius de Fraga i de les contrades de Tamarit i Benabarre.

en general. [ĵ] (sonido palatal africado sonoro). [t] (sonido dental africado sordo). sobretot.DEL CATALA DE FRAGA ĵinebréts kaĉúĉe katrákes maĵóle óste pentipóst pretá s puĵál soloná c) Vocables presos directament del castellà més o menys adul­ terats en la fonètica. mentre esperem noves contribucions a l'estudi dels nostres dialectes. [d] (sonido dental africado sonoro). no permet abordar un treball de classificació definitiva. árne basíbe bós ĉóp estolzí feróle granére ĵitás kaldé kósi kulerót melík mondóngo pópes ráfik 23. I V (1916). que tant ha d'ajudar a l'esclariment de punts foscos en la historia de la llengua*. [š] (sonido prepalatal fricativo sordo). AFA-XLI 249 . així com el creuament complex que es nóta entre el català occidental en general i els dialectes extrems del domini. L a relació íntima que hi ha entre el parlar de la regió de Fraga i el valencià. se explican seguidamente algunos de los signos de transcripción empleados: [ĉ] (sonido palatal africado sordo). tals com: arbaníl aséro fráwe gatílo ĵibós kalsotíns kansonsílos koĉílo lábyos mwébles otóno páne ráyo sénde sepilá sínto xoláte xwés d) Vocables que. [l] (velarizada). *Este trabajo se publicó en el Butlletí de Dialectologia Catalana. 27-45. pp. doncs. com a cosa provisòria. mentre esperem que sigui un fet l'Atlas lingüístic de Catalunya. P a r a facilitar su lectura. tot i concorrent a Fraga. podem considerar­ los. i . Valgui. com a existents en tot el domini del català occi­ dental. la distribució que acabem de fer. [n] (velarizada).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful