You are on page 1of 6

/Departament de xins SEGON (NIVELL BSIC) Professor/a: Horari datenci: Tutories: c/e: @eoibd.

cat

CALENDARI 2012/13

Vacances i dies festius Nadal: del 22/12/12 (disssate) al 07/01/13 (dilluns), ambds inclosos. Vacances de Setmana Santa: del 23/03/13 (dissabte) al 01/04/13 (dilluns), ambds inclosos. 11/10/12 (dijous), festa de lliure elecci del centre 12/10/12 (divendres), El Pilar 01/11/12 (dijous), Tots Sants 02/11/12 (divendres), festa de lliure elecci del centre 06/12/12 (dijous), dia de la Constituci 07/12/12 (divendres), festa de lliure elecci del centre 01/05/13 (dimecres), Festa del treball 20/05/13 (dilluns), Segona Pasqua Dates dexmens 1r parcial Grups de dilluns i dimecres (A): 10, 12 i 17 de desembre Grups de dimarts i dijous (B): 11, 13 i 18 de desembre 2n parcial Grups de dilluns i dimecres (A): 11, 13 i 18 de mar Grups de dimarts i dijous (B): 12, 14 i 19 de mar Examen final Mes de juny

MATERIALS Llibre de text Costa Vila, Eva; Sun Jiameng. Hny 2. Chino para hispanohablantes. Barcelona: Herder, 2006. Lectura obligatria Liu Yuehua; Chu Chengzhi (eds.) ? (Can I dance with you?). Pekn: Peking University Press, 2008.

Gramtiques i llibres de referncia (no obligatoris) Casas, Helena et al. 2009. Lengua china para traductores: (Vol. I i Vol. II). 2a edici. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. [Manual de xins per a castellanoparlants amb la pgina web: www.uab.es/xuezhongwen]. Li Dejin; Cheng Meizhen. 2008. A practical Chinese grammar for foreigners. (Revised ed.). Pequn: Beijing Language University Press. Yip, po-Ching; Rimmington, Don. 1998. Basic Chinese. A Grammar and Workbook. London/New Yorf: Routledge. [Dues gramtiques en angls especialment tils pels exercicis que inclouen.] Zhou, Minkang. 1999. Diccionari Catal-Xins, Xins-Catal. Barcelona: Enciclopdia Catalana. (Diccionaris de lEnciclopdia). Sun, Yizhen. 1999. Nuevo Diccionario Chino-Espaol. Pequn: Shangwu Yingshuguan. Martnez Robles, David. 2007. La lengua china: historia, signo y contexto. Una aproximacin sociocultural. Barcelona: Editorial UOC. [Obra sobre aspectes culturals, socials, histrics, etc. vinculats a la llengua xinesa.] Recursos a la xarxa de suport a lestudi
Escriptura http://www.zhongwen.com/ http://www.language.berkeley.edu/fanjian/toc.html

http://www.eblcu.com
http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/ Pronunciaci i pinyin http://pinyin.info/readings/index.html http://www.instantspeakchinese.com/pinyin/index.cfm http://pinyinpractice.com/wangzhi/ http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/tones_drill/ Diccionaris en lnia: http://www.nciku.com/ http://www.iciba.com/ http://www.xina.cat/diccionari http://140.111.34.46/newDict/dict/index.html http://classes.yale.edu/chns130/Dictionary/index.html http://www.shuifeng.net/Chengyu.Asp http://hmarty.free.fr/hanzi/

PROGRAMA

OBJECTIUS Comprendre lessencial de missatges orals breus, senzills i clars sobre temes coneguts i de la vida quotidiana i realitzats amb bones condicions acstiques.

Comprendre els punts principals i informaci detallada de textos orals de temes de la vida quotidiana sense la presncia de lemissor o de mitjans audiovisuals. Comprendre lessencial de textos curts sobre temes de la vida quotidiana. Fer presentacions breus sobre temes de la vida quotidiana preparades prviament. Participar en converses sobre temes i situacions habituals de la vida quotidiana amb facilitat i fludesa raonables. Saber reaccionar de forma adequada en intercanvis i converses senzilles. Escriure textos curts i senzills sobre necessitats i situacions de la vida quotidiana, dacord amb les convencions i formats adequats als diferents tipus de text, fent s de frases simples i elements de cohesi bsics. Desenvolupar i utilitzar estratgies que permetin avaluar i continuar laprenentatge del xins de manera autnoma. Adoptar una actitud oberta davant delements diferents de la llengua prpia.

FUNCIONS A banda de les funcions tractades al nivell 1, sintroduiran les segents: Demanar i donar informaci sobre lespai, el temps i accions passades i futures; anunciar fets imminents. Demanar i donar informaci sobre el temps o el clima dun lloc. Demanar i donar informaci sobre la disposici de les parts duna casa. Demanar i donar lopini, la intenci o voluntat de fer coses. Demanar i donar perms. Demanar i donar instruccions. Demanar per alg i respondre quan es demana per alg. Prohibir. Expressar diferents graus de seguretat i coneixement i desconeixements de fets. Expressar opinions, creences i hiptesis sobre fets, coses i persones. Expressar gustos i preferncies. Expressar sentiments, actituds i lestat fsic i anmic. Expressar capacitat o habilitat per fer una cosa. Expressar possibilitat o obligaci i valorar fets com a possibles, probables, etc. Formular intencions, desitjos i propsits. Narrar fets o esdeveniments passats. Fer descripcions fsiques de persones i llocs i identificar-los dacord amb la descripci. Fer comparacions digualtat i desigualtat. Fer i acceptar oferiments i invitacions. Interessar-se per alg o alguna cosa i respondre a mostres dinters. Felicitar i respondre a una felicitaci. Fer un brindis. COMPETNCIA SOCIOCULTURAL Punts cardinals, direccions i ubicaci en lespai. Habitatge a la Xina. Felicitacions i invitacions. Usos i costums de convidats a casa duna famlia xinesa. Lany nou xins. 3

Temps lliure i lleure. El clima a Pequn. Els transports a la Xina. Viatjar per la Xina i els llocs i monuments histrics ms importants. Llenguatge corporal, contacte fsic i proxmica. COMPETNCIA SOCIOLINGSTICA Adequar ls de la llengua als interlocutors, registres i situacions: frmules de cortesia, selecci i s de formes de tractament formal i informal, convencions en els torns de paraula, etc. COMPETNCIA LINGSTICA Nmeros ordinals. Adverbis i . Mesuradors nominals (, , , , , , , ) i verbals (, , , ). Verbs modals (, , , , , , , ). Aspecte verbal (progressiu, duratiu, perfectiu). Temps passat, futur i freqncia. Imperatiu. Partcula estructural . Partcula modal . Reduplicaci de ladjectiu. Complement resultatiu. Complement direccional simple. Complement de durada i freqncia. Construcci . Oraci amb . Oracions existencials (, i ). Oracions impersonals. Oracions comparatives. Oracions compostes coordinades (, ) i subordinades ( ///). Usos de i , i , i , i . Lestil indirecte.

COMPETNCIA DISCURSIVA Es treballaran diferents tipus de text, orals i escrits, per la qual cosa caldr tenir en compte lorganitzaci i desenvolupament del discurs, la coherncia i la cohesi. Inici del discurs: , Desenvolupament i manteniment del discurs: Enumeraci, seqenciaci temporal: i mfasi: Exemplificaci: Connectors textuals: ,

Conclusi del discurs: Puntuaci com a recurs de cohesi dun text escrit: usos dels signes de puntuaci. Els textos que es treballaran a laula inclouran: anuncis, felicitacions, missatges de text, cartes, descripcions, narracions, textos creatius. dilegs, monlegs, exposicions, narracions i descripcions.

PORTFOLIS Portfoli dexpressi escrita Al llarg del curs caldr que els alumnes lliurin un mnim de 12 tasques dexpressi escrita, que inclouran: 1. Descripci del teu barri a un amic que passar uns dies a casa teva. 2. Instruccions de com arribar a un lloc. 3. Anunci de lloguer. 4. Descripci duna casa. 5. Felicitacions daniversari i dany nou. 6. Descripci de persones. 7. Narraci de la vida dun personatge. 8. Missatge de text de mbil excusant-te per alguna cosa. 9. Descripci del temps que fa a la teva ciutat. 10. Nota argumentant els motius pels quals alg no pot assistir a classe. 11. Postal explicant les vacances. 12. Descripci dels teus plans de futur. 13. Resum del llibre de lectura obligatria. (NO s opcional) Portfoli dexpressi oral A banda de les tasques orals de classe (que tamb sn objecte davaluaci), els alumnes hauran de preparar monlegs a casa en format MP3 i fer exposicions a classe que constituiran el portfoli dexpressi oral: 1. Descripci del teu barri (gravaci). 2. Descripci dun company de classe (presentaci). 3. Narraci de la vida dun personatge (presentaci i part del segon examen parcial).

AVALUACI A 2n (Certificat de Nivell Bsic) hi haur una prova final a la qual shauran de presentar tots els alumnes, en qu es valorar si lalumne ha assolit tots els objectius generals i per destreses del Nivell Bsic (1r i 2n curs). Les dades obtingudes al llarg del curs donaran informaci complementria a lalumne i al professor sobre el progrs en laprenentatge. Per superar el curs cal que lalumne obtingui un 65% global daquesta prova i tamb un 65% en les habilitats productives (expressi escrita i expressi oral). s a dir les habilitats productives sn eliminatries. Per poder dur a terme lavaluaci contnua lalumne/a haur de: - aprovar amb un 6,5 o ms cadascun dels exmens parcials, - fer els controls setmanals, - lliurar els portfolis dexpressi oral i escrita, - assistir a un mnim del 65% de les classes, - mantenir una actitud oberta i participativa. A final de curs a banda de la nota APTE/NO APTE es donar als alumnes que sacullin a lavaluaci contnua un informe sobre les seves competncies i subcompetncies en les diferents habilitats.

Instruccions per fer s de la plataforma moodle 1. Entreu a la pgina web: http://agoraeoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle/login/index.php 2. Registreu-vos com a usuaris. 3. El sistema us enviar un correu amb un enlla que haureu de confirmar. 4. Per entrar, recordeu el nom dusuari i la contrasenya que heu indicat al formulari. 5. En entrar, veureu tots els cursos de lescola, cliqueu el vostre i introduu la clau dinscripci del curs: hanyu