You are on page 1of 2

Om Mahalakshmi Lakshyasva Ma Om Mahalakshmi

Lakshyasva Ma
Brahmova Cha

Shirome Vishnupatni Cha LalatamAmrutodBhava

Chakshushi Su Vishaalakshi Shravane


SagarAamBuja
_

Granam Patu Vararoha Jighvamaam NaaYaRupini

Mukham Patu Mahaalaksmih Khantham


VaikuntaVasini

Skandhaume Janaki Patu Bhujovo BhargavaNandini

BahuDvav Dravini Patu Karau Harivarangana

Dravini Harivarangana

Vakshap Patu Cha Sridevi Hridayam HariSundari

Kukshim Cha Vaishnavi Patu Nabhim


BhuvanaMatrika

Cuttim Cha Patu VaRahi Sakthini DevaDevata

Uru Narayani Patu JaNuni CandraSodari


_

Indira Patu Jangheme Padau BhaktAnaMaskrita

Nakhan Tejasvini Patu Sarvamgam Karunamayi


Om Mahalakshmi Lakshyasva Ma Om Mahalakshmi
Lakshyasva Ma

Tejasvini Karunamayi