You are on page 1of 41

IZVEDBA I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA 2

Prof. dr. sc. Damir Varevac

U predavanjima su koritene slike iz ove literature: 1. A. Konstantinidis: Earthquake Resistant Buildings made of Reinforced Concrete 2. J. Radid i drugi: Betonske konstrukcije prirunik 3. European Concrete Platform ASBL: Worked Examples 4. C.H. Goodchild: Worked Examples to Eurocode 5. P. Bamford i drugi: Properties of Concrete for use in Eurocode 2

Stupovi
-najkritiniji dijelovi svake AB konstrukcije -osnovni elementi kojima se osigurava prijenos horizontalnih i vertikalnih opteredenja -odreuju potresni odziv graevine -velika tlana sila -> povedan problem duktilnosti -oblikovanje detalja ima veliki utjecaj na nosivost i stabilnost

Stupovi
Posebni problemi: -izvijanje stupa kao tapa -izvijanje armature -duktilnost u vorovima okvira -nastavljanje armature u vorovima okvira

Stupovi
izvijanje stupa kao tapa

Stupovi
izvijanje stupa kao tapa

Stupovi
izvijanje armature

Stupovi
izvijanje armature

Stupovi
izvijanje armature

Stupovi
krti slom stupa

Stupovi
krti slom stupa

Stupovi
duktilni slom stupa

Stupovi
duktilni slom stupa

Stupovi
nastavljanje armature u vorovima okvira

Stupovi
nastavljanje armature u vorovima okvira

Stupovi
Oblikovanje stupova

Stupovi
Oblikovanje stupova

Stupovi
Oblikovanje stupova

Stupovi
Armiranje stupova -stupovi se armiraju glavnom uzdunom armaturom i poprenom armaturom (sponama) -glavna uzduna armatura: preuzima glavna naprezanja u smjeru osi stupa i sudjeluje u prijenosu glavnih kosih naprezanja -poprena armatura: prenosi glavna kosa naprezanja nastala zbog poprenih sila i ovija beton

Stupovi
Spone -stupovi gube nosivost iako su jako armirani glavnom uzdunom armaturom -razlozi najede lee u sponama -spone su glavni faktor potresne otpornosti stupa -razmak spona sw osigurava duljinu izvijanja glavne uzdune armature -sidrenje spona osigurava ovijanje betona

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova

Stupovi
Armiranje stupova nastavljanje uzdune armature -zadovoljiti proraunsku duljinu preklapanja -zavarivanje nije praktino -voditi rauna o promjeru ipki! -ipke do f12 mogu se povijati na gradilitu, za vede promjere je to teko ili nemogude -glavna armatura mora biti kontinuirana kroz vor okvira i spone se nastavljaju kroz vor -voditi rauna o fazama gradnje

Stupovi
sidra

suenje

sidra

suenje

Stupovi
Sidrenje armature stupa posljednje etae

Najpovoljniji sluaj (bez savijanja):

Stupovi
Sidrenje armature stupa posljednje etae

Sa savijanjem:

Stupovi
Sidrenje armature stupa posljednje etae

Sa savijanjem:

Stupovi
Sidrenje armature stupa posljednje etae

Sa savijanjem:

Stupovi
Sidrenje armature stupa posljednje etae

S dodatnim ipkama:

Stupovi
Smanjenje presjeka stupa u sljededoj etai

1. Navesti posebne probleme kod stupova 2. Skicirati tipine poprene presjeke stupova i u poprenom presjeku naznaiti glavnu i poprenu armaturu 3. Skicirati naine nastavljanja stupova istog presjeka u narednoj etai 4. Skicirati mogude zavretke stupova u zadnjoj etai 5. Skicirati nastavak stupova razliitog presjeka u narednoj etai