PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT KOD KURSUS /COURSE CODE : TAJUK KURSUS /COURSE

TITLE : SEMESTER /SEMESTER : HBAE1403 MENGGAMBAR SEPTEMBER 2012

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus
ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course.

2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English.
3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file.

7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 9hb hingga 11 November 2012 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 11hb November 2012 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 9th until 11th November 2012 or Tutorial 4. Submission after 11th November 2012 or Tutorial 4 will NOT be accepted.
8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

1

4. Perlu disertakan dan mengemukakan hasil kerja murid anda untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. 5. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang 2. 6. mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Melakukan kajian ke atas karya kanak-kanak bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. perkembangan kanak-kanak untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Sertakan contoh-contoh mengukuhkan jawapan dan huraian anda.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Bincangkan keperluan dan kepentingan aktiviti menggambar kepada perkembangan dan pertumbuhan diri kanak-kanak. Membincangkan dengan guru pendidikan seni visual sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. 7. 2 . Merujuk pakar dan buku-buku berkaitan secara teliti. [Jumlah: 40 markah] hasil kerja menggambar bagi PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. 3. Buat pencarian di internet berkaitan menggambar. Pelajar perlu mengaplikasi pemikiran kreatif dan kritis dalam menterjemah kehendak soalan.

4. Cayton. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. Jane (2000) Becoming an Art Teacher. The Getty Center of Educations in the Arts. Guna gaya APA. New York. Bate. Joan Bouza Koster (1996) Growing Artists – teaching art to young children Delmar Pub. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. (1983) Creative and Mental Growth. Millan. 3 . Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Harcourt Brace. 5. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Herbert Read (1956) Education Through Art. Thomson Leraning. New York : Harcourt Brace College Pub. Kementerian Pendidikan Malaysia 2002. Esei Pilihan Pendidikan Seni dan Muzik. 6. Mc. J.A(1983) Art and Adolescence: Teaching Art at Secondary School. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Texas.Ocvirk. UPSI. Otto G. (1978) Approaches to Art in Education. 2. K. PANDUAN TUTOR 1. Laura H. Chapman. Kurikulum Pendidikan Seni Sekolah Rendah. USA: Townson U. New Tork.Buku rujukan Al Hurwitz & Micheal day (1995) Children and Their Art. USA. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. NY. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Iberahim Hassan (2000) Kump. Micheal. Art Fundamental (1997) Mc Graw Hill: New York. Howard Gardner (1993) Multiple Intelligences: The Theory in Practice. Faber and Faber: New York. NY. Viktor Lowenfeld. 3.

30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored.30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak dalam aspek persamaan.  Tugasan melebihi kandungan 30 % yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. • Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given  MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 4 . markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. marks would be deducted as follows: Tugasan dengan kandungan 10 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. If plagiarism is detected.PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. • Assignments with 10 . Jika plagiarisme dikesan.

pastel dan oil pastel (disertakan contoh karya murid)  Mengaitkan dengan huraian sukatan pelajaran  Membincangkan kepentingan menggambar dari aspek kognitif. Didefinisikan makna menggambar dalam konteks pembelajaran. emosi. Menepati Piawai 3 Pengenalan yang menarik. Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang menarik. fizikal dan sosial(membuat rujukan berdasarkan modul terdahulu). Tiada perbincangan secara terperinci tentang: -Kaitan aktiviti huraian sukatan pelajaran -Kepentingan menggambar diterangkan secara umum. membincangkan secara kritis dan jelas mengenai aktiviti menggambar serta fungsinya kepada perkembangan psikomotor. cat minyak. Perbincangan dibuat secara umum dan tidak dibuat secara sistematik.5 Tidak membuat sebarang penjelasan mengenai bidangbidang menggambar. pastel dan oil pastel tanpa contoh yang jelas  Mengaitkan dengan huraian sukatan pelajaran  Membincangkan kepentingan menggambar namun tidak jelas dari aspek kognitif. Portfolio kanakkanak 5. cat poster. membincangkan tentang kepentingan aktiviti menggambar kepada kanak-kanak.5 10 Isi kandungan Bidang-bidang menggambar 7. Menjelaskan definisi menggambar. kognitif dan emosi serta sosial kanak-kanak. Menyediakan portfolio mengandungi sekurang-kurangnya tiga karya murid. Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan tidak membincangkan tentang peranan secara kritis dan jelas mengenai kepentingan aktiviti menggambar kepada kanak-kanak. mengaitkan definisi menggambar dengan keperluan dan keinginan asas kanak-kanak. Tidak didefinisikan makna menggambar dalam konteks pembelajaran. Membincangkan secara terperinci bidang-bidang dalam menggambar seperti cat air. Sokongan yang 1 Menjelaskan bidangbidang dalam menggambar seperti cat air. emosi.Assignment Guidelines (Content and Scoring) Kriteria Wajaran Tidak menepati piawai 0 Tidak memberi sebarang bentuk pengenalan.0 Tidak menyediakan portfolio mengikut keperluan soalan. fizikal dan sosial. Sokongan yang terperinci dari: 30 20 . Lemah 1 Tiada sebarang pengenalan dan tidak membincangkan tajuk mengambil semula isi tanpa olahan yang baik). Menyediakan portfolio mengandungi sekurangkurangnya sepuluh karya murid. cat poster. cat minyak. Menyediakan portfolio mengandungi sekurangkurangnya lima-tujuh karya murid. Menyediakan hanya sebahagian portfolio dan terlalu umum. Sokongan yang terperinci dari: Markah Penuh Pengenalan 2.

Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan. resis. Merujuk kepada tokoh seperti Lowenfeld. Ia menjawab persoalan tugasan. 20 2. Masih banyak menggunakan bahan daripada modul. 10 Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan.5 Tidak relevan Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Menggunakan beberapa modul terdahulu sebagai rujukan namun perbincangan mengenai literatur dibuat berdasarkan internet dan buku-buku rujukan lain. terperinci dari: -lukisan.0 Tidak diberi sebarang maklumat sokongan atau kajian literatur yang menjadi bahan sokongan kepada tugasan. percikan dan mozek.5 Tiada kesimpulan diberi. Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. resis. kolaj. gosokan. resis. cetakan. cetakan. Organisasi 2. montaj. kolaj. H. percikan dan mozek. -lukisan. Kesimpulan yang boleh diterima. percikan dan mozek Menggunakan beberapa modul terdahulu sebagai rujukan namun perbincangan mengenai literatur masih terhad. catan. 10 JUMLAH MARKAH 100 * Jumlah markah akan ditukar kepada 40 peratus. catan. gosokan. cetakan. montaj. gosokan. Maklumat sokongan sangat terperinci dan dapat menjelaskan keseluruhan proses dan aktiviti menggambar. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna. Keterangan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang efisien dan berfokus.Gardner dll yang mempunyai hubungan dengan penulisan. montaj. Maklumat sokongan amat terbatas. catan. 2 . Kebanyakan fakta hanya ditulis kembali dari bahan modul. kolaj. kritis dan kreatif serta berfokus. Beberapa keterangan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak sistematik.Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian)  Mengaitkan dengan perkembangan ekspresi Kesimpulan 5. -lukisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful