http://id.shvoong.

com/social-sciences/psychology/2134277-faktor-faktor-yang-mempengaruhietika/

Faktor-faktor yang mempengaruhi etika seseorang
oleh: kumpulanistilahcom

   

(3 Tinjauan) Kunjungan : 1658
Summar y rating: 2 stars

kata:300

• Pengaruh keluarga Keluarga merupakan tempat tumbuhnya seorang individu,karena itu keluarga mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan etika seorang individu.individu akan berprilaku mencontoh orang tuanya atau keluarga dekat,akan berprilaku separti yang disuruh orang tuanya.keluarga yang berprilaku etis akan mendorong individu melakukan tindakan yang etis, sampai pada masa besarnya. • Pengaruh faktor situasional Situasi akan menentukan etika individu.sebagai contoh,jika seseorang mencuri barangkali mempunyai karena ia membutuhkan uang tersebut karena anaknya sakit.meskipun nampaknya jalan yang diambil merupakan jalan pintas,tetapi situasi semacam itu membantu memahami kenapa seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak etis. • Nilai,moral dan agama Seseorang yang memprioritaskan sukses pribadi dan penyampaian tujuan keuangan tentunya mempunyai prilaku yang lain dibandingkan mereka yang memprioritaskan untuk menolong orang lain.keputusan dan prilaku manajer seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan.sebagai contoh manajer yang percaya pada nilai kebersamaan tidak akan memberhentikan karyawan meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan.

• Pengalaman hidup Selama hidupnya,manusia mengalami banyak pengalaman yang baik,yang buruk,maupun

jika lingkungan mempunyai standar etika yang tinggi. Diterbitkan di: 16 Maret.dapat membuatnya jera untuk melakukan pencurian.bila seseorang anak berteman dengan anak yang nakal. Akan tetapi. kognitif. tetap berbeza dari segi fizikal.demikian juga dengan teman permainan pada waktu seseorang individu menginjak dewasa.sebaliknya jika ia tertangkap dan dihukum. Baka juga menetapkan had keupayaan. Ciri-ciri seperti warna kulit. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak.sebagain contoh. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. DECEMBER 16. 2008 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. kadar perkembangan setiap individu.maka ada kecenderungan anak tersebut tertular nakal. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai. • Pengaruh teman Teman sebaya terutma akan berpengaruh terhadap pembentukan etika seseorang.com/social-sciences/psychology/2134277-faktor-faktor-yang-mempengaruhietika/#ixzz2K1foYaSy TUESDAY.yang jelek. warna mata dan lain-lain.contoh yang paling baik adalah masa kanak-kanak. 2011 Mohon dinilai : 1 2 3 4 5 Menulis sendiri tulisanmu Komentar Sumber:http://id. emosi dan sosial. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama.seseorang yang mencuri kemudian tidak tertangkap barang kali akan mendorong mencuri kembali dimasa mendatang.pengalaman tersebut merupakan proses yang normal dalam kehidupan seseorang. saiz fizikal. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. . Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia.shvoong.seseorang individu akan cenderung mempunyai etika yang tinggi juga.

rakan sebaya. makanan. Semasa proses persenyawaan. kecuali sesetengah kanak-kanak berkembar. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromosom. Unsurunsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Goddard (1890). emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Ia terletak di lokus tertentu pada kromosom. proses pertukaran di antara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Seterusnya. status sosio-ekonomi. khasnya warna rambut dan organ deria adalah diwarisi daripada gen-gen ibu bapa. seperti saiz badan. mental dan emosi. . perbezaan suasana rumah. gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu serta sesetengah penyakit ibu bapa. Biasanya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. berat-ringan. tinggi-rendah.Pengaruh genetik atau faktor baka kini dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. Berdasarkan huraian di atas. Rajah berikut mengilustrasikan bagaimana proses percantuman dan pertukaran kromosom berlaku dalam proses persenyawaan di antara sel sperma dan sel ovum. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). Misalnya. iaitu percantuman sel sperma (gamet jantan) dengan sel ovum (gamet betina) dengan membentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masing-masing. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Setiap individu. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. makanan. Misalnya. sumber teknologi. Mengikut kajian. Adalah telah diketahui umum. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. kemudian diwarisi oleh bayi yang akan dilahirkan pada masa kelak. Pengaruh genetik terhadap perkembangan manusia dapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individu dari segi fizikal. Kajian telah menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal luaran. · Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam nukleus sel sperma (jantan) dan juga sel ovum (betina). Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. mempunyai ciri fizikal. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya.

Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. majalah. emosi dan sosialnya. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. · Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini. · Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. personaliti dan mental. radio. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. sahsiah. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan . Sebaliknya. khasnya dari perkembangan intelek. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. emosi dan sosialnya. intelek. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. · Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. kanakkanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilainilai murni yang positif daripada mereka. kuning atau kezaliman. televisyen dan komputer. · Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. emosi dan sosial. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. · Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman. filem. iklan. Misalnya. Misalnya: · Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu.· Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. · Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. bermoral. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. rajin berusaha. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum.

demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Manusia mendalami aturan dan nilai milik budaya profesional sama seperti mereka membuatnya untuk golongan mereka. berketrampilan. Definisi Etika Etika ialah satu prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Golongan ini berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa membuat keputusan di atas bagaimana berkelakuan ataupun bertindak mengikut etika yang ditentukan. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. Orang atau individu yang terlibat dengan gejala tersebut sama ada memberi atau menerima rasuah adalah orang yang tidak beretika serta kurang nilai-nilai moral. malah segelintir saintis sosial juga telah mencadangkan bahawa peringkat awal ataupun asas latihan dan pengajaran etika seharusnya dimulakan daripada peringkat sekolah rendah lagi sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. afektif dan psikomotor pelajar. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988.aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. permasalahan rasuah ini memang semakin berleluasa di negara kita dan memang tidak dinafikan bahawa gejala ini semakin mendapat perhatian daripada semua pihak. Kes rasuah ini adalah satu kes yang sangat berkait-rapat dengan masalah etika dan moral. .com/2008/12/faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan. Demi untuk kesenangan diri sendiri. ianya tidak serupa untuk setiap individu Makna Etika Prfesional Etika profesional pula digunakan untuk menilai prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direka/dibuat untuk mengawal prestasi mereka di dalam menjalankan sesuatu tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada. mereka bukan sahaja lupa dengan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat malah telah meletakkan diri mereka di dalam situasi yang amat membahayakan. Manakala peringkat lain pula seharusnya bermula daripada masa seseorang itu berkecimpung dengan tugas mereka. Kes rasuh dan hubungkait dengan masalah etika dan moral Sesungguhnya. berakhlak mulia.html Pengenalan Liputan meluas berita semasa mengenai agenda ataupun skandal rasuah yang semakin berleluasa di kalangan syarikat-syarikat korporat gergasi negara telah mencetuskan idea atau kepentingan latihan dan pengajaran etika agar ianya dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak sihat tersebut. sama ada betul atau salah. rohani. Ekoran daripada masalah ini.blogspot. http://impreschoolteacha. gejala ini memang sangat berleluasa justeru kerajaan pada masa kini telah mengambil inisiatif untuk membendung permasalahan tersebut dengan memperkuatkuasakan rang undang-undang dan peranan pihak BPR untuk mencegah masalah ini daripada semakin berleluasa. maka telah timbul golongan-golongan yang tertentu untuk menyatakan pendapat mereka masing-masing berhubung dengan kes tersebut. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Dari segi etika individu pula. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mereka yang menjalankan kegiatan tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri serta tidak mengambil-kira hak dan kepentingan orang lain. Berdasarkan kepada kes gejala rasuah di kalangan syarikat-syarikat korporat gergasi di negara kita pula.

jika pihak keluarga khususnya ibu bapa tertentu boleh menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik kepada anak-anak mereka semenjak dari kecil lagi serta sentiasa menunjukkan nilai-nilai yang baik termasuklah menanamkan sikap yang menghindarkan diri daripada gejala rasuah. luaran – sekiranya tuduhan tersebut dilaporkan kepada orang luar atau agensi-agensi di luar syarikat. Ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pembentukan nilai-nilai etika dan moral di dalam diri kita tersebut. nilai-nilai peribadi dan prinsip moral serta faktor keadaan/situasi. sama ada sekolah rendah mahupun sekolah menengah. maka jelas sekali bahawa kesemua faktor ini apabila dinilai berdasarkan pro dan kontranya serta dikaitkan dengan saranan pihak saintis sosial agar wujud latihan dan pengajaran aspek etika daripada peringkat bawahan adalah sangat berpatutan. apa yang menjadi kebiasaan dalam senario rasuah di negara kita. Dari segi faktor keluarga umpamanya. pengalaman hidup. Terdapat 2 jenis Whistle blowing iaitu: dalaman – jika tuduhan dibuat melalui talian penyeliaan atau saluran yang tertentu di dalam syarikat tersebut. Pengaruh keluarga adalah pengaruh utama atau yang paling berkesan dalam pembentukan etika individu. Walau bagaimanapun. Dari segi pengalaman hidup pula. Nilai-nilai peribadi serta prinsip moral adalah sangat kritikal untuk dibincangkan memandangkan skop bagi etika dan moral ini adalah sangat umum. seperti pihak berkuasa atau pihak media. Faktor-faktor pembentukan etika dan cara penyelesaian Saranan sesetengah pihak termasuklah agensi saintis sosial yang menekankan tentang usaha untuk menanamkan sikap dan fahaman nilai-nilai etika dan moral di kalangan individu daripada peringkat bawahan sehinggalah ke peringkat apabila individu tersebut telah berkecimpung dengan kerjaya mereka masing-masing adalah sangat berpatutan. Whistle blowing ini adalah seseorang yang menuduh rakan sekerjanya. setiap detik memori serta pengalaman yang telah kita alami saban hari sebenarnya menjadi satu pedoman dan pengajaran kepada kita untuk terus mempelajari sesuatu pengalaman baru di dalam hidup kita. Namun demikian. setiap perbuatan serta tindak-tanduk sama ada ianya beretika mahupun tidak asalkan kita pernah mengalaminya secara tidak langsung akan mendorong diri kita sama ada mengelak ataupun meneruskan perbuatan yang kita pernah lakukan tersebut. Pengaruh rakan juga adalah sangat kuat dalam membentuk peribadi serta nilai-nilai moral dan etika individu tertentu. Individu yang terlibat dengan Whistle blowing ini adalah individu yang tergolong sama ada mereka berada di pihak yang benar mahupun tidak. Maka. etika seseorang tersebut akan dapat dilihat semasa mereka sedang menangani sesuatu keadaan tertentu. Faktor keadaan sebenarnya satu faktor yang cenderung untuk memerangkap seseorang itu ketika berada dalam sesuatu dilemma. Biasanya Whistle blowing ini akan timbul apabila wujud kes-kes yang tidak beretika tertentu umpamanya kes rasuah tersebut. maka langkah ini . masalahnya di sini ialah persoalan sama ada individu yang terlibat dengan Whistle blowing ini adalah benar-benar betul ataupun sengaja direka-reka demi untuk kepentingan sendiri ataupun irihati dengan rakan sekerja mereka termasuklah pihak atasan mereka sekiranya mereka tidak berpuashati. Faktor keadaan juga akan mendorong seseorang untuk bertindak mengikut keadaan tertentu. pengaruh rakan. Saranan tersebut adalah mengambil kira di mana terdapat lima faktor utama pembentukan etika individu iaitu pengaruh keluarga. Nilai-nilai peribadi dan prinsip moral ini sememangnya mampu membetuk etika peribadi seseorang serta dapat membantu seseorang untuk mempertimbangkan antara positif dan negatif serta pro dan kontra sesuatu perbuatan tersebut. Di peringkat sekolah. Akhir sekali ialah faktor situasi ataupun keadaan. Oleh yang demikian.Whistle Blowing dan gejala rasuah Apabila wujud kes-kes rasuah di mana-mana sahaja maka ianya tidak dapat lari daripada Whistle blowing khususnya di dalam dunia perniagaan. Berdasarkan kepada faktor-faktor pembentukan etika individu seperti yang telah diterangkan tersebut. kanak-kanak khususnya murid-murid sekolah banyak bergaul dengan rakan-rakan mereka dan kebanyakan masa mereka dihabiskan bersama-sama dengan rakan-rakan mereka. Hal ini demikian kerana setiap individu sebenarnya cenderung untuk mengikut atau mencontohi sikap ibu bapa mereka dan ini menyebabkan apa sahaja nilai-nilai moral dan etika yang diamalkan oleh ibu bapa tesebut secara tidak langsung akan dicontohi oleh individu atau anak-anak mereka tersebut. apa sahaja tindak-tanduk yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka akan dicontohi oleh mereka sesama sendiri tanpa mengambil-kira sama ada ianya baik ataupun buruk. penyeliaan atau pegawai syarikat berhubung dengan tindakan yang tidak sah atau tidak bermoral. Maka. Whistle blowing akan wujud apabila kes rasuah ini benar-benar berlaku di dalam sesuatu organisasi tertentu.

Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhi. Di sekolah. pada masa kecil mereka. Berdasarkan kepada faktor rakan sebaya seperti yang diterangkan sebelum ini. 1993). Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi karyawan dalam bekerja. maka ini secara langsung akan mendorong diri mereka untuk terus mengamalkan tabiat tersebut memandangkan ianya sudah menjadi kebiasaan dalam diri mereka. jika dari kecil lagi mereka sudah dibiasakan dengan menerima ganjaran ataupun prarasuah daripada pihak ibu bapa mereka. Maka. Biarkan undang-undang yang memutuskan. Selain itu. Ini bukan sahaja dapat mendorong dan membentuk peribadi seseorang individu tertentu malah juga dapat membantu untuk mengatasi gelaja rasuah ini daripada semakin berleluasa. Kemungkinan sekali. Individu yang terlibat dengan gejala rasuah tersebut sebenarnya mungkin terbiasa untuk menerima pelbagai bentuk ganjaran yang seakan-akan mirip dengan gejala rasuah semenjak dari kecil lagi. Undang-undang adalah satu set peraturan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengawal tingkahlaku dalam masyarakat. Oleh yang demikian. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok (Ilyas. mereka sering menerima ganjaran daripada ibu bapa mereka tanpa mengambil-kira baik-buruk kesan daripada ganjaran tersebut dalam hidup mereka. kita harus mematuhi penilaian moral ini dan tidak sepatutnya membentuk pendapat moral peribadi kita. yaitu kondisikondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan sistem manajerial perusahaan.sememangnya dapat mengatasi masalah rasuah yang semakin berleluasa ini.blogspot. perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. http://badrizam. usaha untuk membentuk serta menanamkan nilai-nilai etika ini di peringkat awal sekolah rendah sehinggalah ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi seharusnya diteruskan. Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila berhadapan dengan konflik antara prestasi ekonomi organisasi dan prestasi sosial. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi (determinan) kinerja individu.com/2010/02/etika-profesional. Undang-undang sebagai dasar kepada keputusan pengurusan Kita akan melihat undang-undang sebagai dasar kepada keputusan pengurusan apabila berhadapan dengan dilemma etika. . kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik. Ada banyak contoh undang-undang yang mencerminkan penilaian moral terkumpul. Tidak dinafikan bahawa pengaruh rakan sebaya ini sangat kuat dalam membentuk nilai-nilai peribadi dan prinsip etika seseorang individu tertentu. Di dalam masyarakat demokrasi di mana peraturan dan undang-undang dianggap mewakili penilaian moral dari ahli masyarakat. Secara keseluruhannya. Pada kesempatan ini pembahasan kita fokuskan pada lingkungan non-fisik. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. seharusnya nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral ini sangat ditekankan setiap hari kepada diri pelajarpelajar sebelum mereka meninggalkan alam persekolahan mereka. 2007 ⋅ 217 COMMENTS Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas.html FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INDIVIDU: Respon Untuk Zaenul POSTED BY COKROAMINOTO ⋅ JUNE 12. maka tidak hairanlah jika gejala rasuah ini semakin berleluasa di peringkat global khsusunya di kalangan ahli-ahli korporat dan pemimpin-pemimpin kerajaan tertentu.

variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. adanya imbalan/upah yang layak dan mempunyai harapan masa depan. yaitu: variabel individu. Mengingat sifatnya ini. variabel organisasi dan variabel psikologis. kepemimpinan. Kelompok variabel organisasi menurut Gibson (1987) terdiri dari variabel sumber daya. pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis.Menurut Prawirosentono (1999) kinerja seorang pegawai akan baik. jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi. http://cokroaminoto. latar belakang pribadi dan demografis. imbalan. menuntut para manajer untuk mengambil pendekatan tidak langsung. struktur. Menurut Mitchell dalam Timpe (1999). Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi.com/2007/06/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kinerjaindividu-respon-untuk-zaenul/ . Suasana ini tercipta melalui pengelolaan faktor-faktor organisasi dalam bentuk pengaturan sistem imbalan. Kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan ketrampilan. Sedangkan variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung. kesediaan untuk bekerja. Secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. model teori kinerja individu pernah dibahas dalam artikel lain di site ini. menciptakan motivasi melalui suasana organisasi yang mendorong para pegawai untuk lebih propduktif. tingkat sosial. Variabel ini menurut Gibson (1987) banyak dipengaruhi oleh keluarga. Penelitian Robinson dan Larsen (1990) terhadap para pegawai penyuluh kesehatan pedesaan di Columbia menunjukkan bahwa pemberian imbalan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pegawai dibanding pada kelompok pegawai yang tidak diberi. untuk peningkatan kinerja individu dalam organisasi. struktur dan desain pekerjaan. sikap. variabel imbalan akan berpengaruh terhadap variabel motivasi. Menurut Kopelman (1986). belajar dan motivasi. Menurut Gibson (1987).wordpress. kepribadian. yang pada akhirnya secara langsung mempengaruhi kinerja individu. Menurut Gibson (1987). dalam arti bahwa setiap orang termotivasi oleh berbagai pengaruh hingga berbagai tingkat. desain pekerjaan serta pemeliharaan komunikasi melalui praktek kepemimpinan yang mendorong rasa saling percaya. motivasi bersifat individual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful