You are on page 1of 146

Хорст Ханиш

Над 50 класически
и оригинални идеи
за всякакъв случай
ДЕКОРАТИВНО СЕРВИРАНЕ
Поредица "Стил на живот"
Хорст Ханиш

ДЕКОРАТИВНО
СЕРВИРАНЕ
Над 50 класически
и оригинални идеи
за всякакъв случай
Предговор
От няколко години луксозните заведения - и "Първо се "яде" с очите"
изкусно оформените сал- разбира се на личните - това твърдение сигурно
фетки отново са част от празници, ще трябва да не е ново за вас. Днес голя-
добрия тон - съвсем пра- признаем, че тази разно- мо значение при храненето
вилно, защото без това видност на салфетките се отдава на външния вид -
декоративно украшение конкурира салфетките от декорирането и подрежда-
празничната маса би из- плат. Безспорно хартиените нето на масата. Домакини-
глеждала несъвършена. салфетки предлагат големи те вече почти са спечелили,
Дори и при обикновено предимства за домакина когато очарователно офор-
сложената маса за обяд или или домакинята: от хигиен- мените салфетки предиз-
вечеря или при вкусната на гледна точка са безуп- викват възхищението на
закуска, аранжираните с речни, намират се във гостите и така още при
много любов салфетки всички възможни цветове, започването на веселата
допринасят за сервирането така че при творческото среща се отприщва доброто
с настроение. За това че оформяне на масата разк- настроение. Веднага въз-
интересът към изисканата риват неизчерпаеми въз- никва тема за разговор, при
обстановка расте, свидетел- можности. Сред тях двуц- което гостите се сближават
стват редицата публикации ветно оформените фигури и подхващат по-нататъшен
по темата напоследък. С представляват особено обмен на мисли.
настоящата книга желаем изящен акцент. Ако досега темата сал-
да отдадем дължимото В книгата ще намерите фетки е минавала покрай
специално на новите тен- много фигури, направени ушите ви и тяхната декора-
денции при хартиените от хартиени салфетки. При тивна функция не е била от
салфетки, които трайно се това са ви показани детайл- особено значение за вас,
настаниха на пазара. ни упътвания стъпка по след първите "експеримен-
Допреди няколко години стъпка, как да изработите ти" с прекрасните фигури
беше немислимо при спе- прекрасните фигури. ще установите колко раз-
циални поводи да се поста- Веднъж усвоили матери- лични изглеждат празнич-
вят хартиени салфетки. Но ята, сигурно ще ви доставя ната маса, един студен
ако днес се огледаме в удоволствие да създавате бюфет или делничната
нови фигури. От многоб- маса с красиво оформени
ройните читатели и участ- салфетки.
ници в моите семинари Подбирайте винаги
научих, че с оформянето на подходящата салфетка и
салфетки по упътванията, заедно със съответстващи-
както и според собствените те цветя сътворете перфек-
си представи постигат тна обща картина.
голямо уважение у дома Желая ви много удовол-
или в професионалната ствие и успех при оформя-
сфера. нето на салфетки.

4
5
Съдържание
Малко
история 8
Около
салфетката 14
Основни положения 16
Салфетката и поводът 20
Цветни салфетки 22
Около сложената маса 24
Салфетката
за студен бюфет
или шведска маса 28
Прегъване и хигиена
на салфетките 30
Оформяне на салфетки 38
Доброто планиране Класически
е половината успех 32 Любовно писмо 40
Култура на сервирането и Пакетчета 42
използването на салфетки 36 Кошничка за хляб 43
Карнавално ветрило 44
Разтворено ветрило 46
Трапезен връх 48
Двуцветен обяд 49
Двуцветна шапка 50
Раирана кула 52
Дамска обувка 54
Джоб за меню 56
Двуцветен джоб
за меню 57
Шлейф 58
Платноходка в розово
и лавандула 60
Кифличка 62
Картофи във фолио 64
Морски таралеж 66
Октопод 68
Сидней 69
Гълъбът на мира 70
Цъфнала лилия 72
Цъфнал крем с листа 74

6
Водна лилия 76 Общ преглед 130
Лотосов цвят с листа 77
Разцъфнал лотос 78 Салфетки:
На кръщене 80 за шведска маса 132
Джоб за прибори 82 за пикник 133
За и против 83 за детски празник 134
Салфетка - портмоне 84 върху чинията 135
в чаша 136
Оригинално с плоска форма 137
Въртележка 86 за малки изненади 138
Египетско корабче 87 под свещник 139
Празнично 88 за чаши за боле 140
Риза 90 за подноси 141
фантом 92 декоративни 142
Самолет 94 които трябва да се оформят
Лебед 95 предварително 143
Планински върхове 96
Южен кръст 98
Фунийка за сладолед 100
Шарена
вълшебна фунийка 101
Рачо-осмокрачо 102
Сандвич 104
Маншет 106
Пъстроцветна въртележка ....108
Рицар - кръстоносец 109
Тюлен 110
Швеция 112
Испания 113
Пясъчен часовник 114

С аксесоари
Азиатско ветрило 116
Ветрило - гейша 118
Пъстърва в синьо 120
Великденски заек 121
Принцът - жабок 122
Смокинг 124
Букет 126
Пълнолуние с джувка 127
Галавечер 128

7
малко история

Салфетката,

нещо естествено

в днешния изискан дом,

всъщност е сравнително

ново "откритие" и дълги

години е важен реквизит

на масата и трапезата

само на изисканото

общество. Междувременно

обаче тя твърдо си завоюва

място сред обществените

слоеве. Нарастващият

интерес към тази

извънредно услужлива част

от културата на храненето,

свидетелства, че

признаването на нейната

декоративна стойност

се увеличава. Затова и

модата е в посока на

оформените с много

фантазия салфетки.

На "Закуска на лодкарите",
нарисувана от Огюст Реноар през
1881 г., компанията съвсем.
непринудено се е разположила на
тераса за закуска.

8
малко история

Малко
история за
салфетките
Хубавата традиция масата
за хранене да се покрива с
ленена покрива произхож-
да още от средновековието.
Стари картини показват, че
покривките за маса тогава
са стигали плътно до пода -
доста практично, защото
така провикналите краища
предпазват дрехите по
време на хранене, а същев-
ременно с тях можете да
избършете пръстите и
устата си.

От покривката към
салфетките
От хилядолетия, в зависи-
мост от страната и епохата,

За поколението на нашите баби
са типични ръчно броди раните
салфетки от плат, естествено за
чеиз. Изключително ценните
творения добросъвестно са се
съхранявали.

9
малко история

се развиват напълно различ- ривката и кърпата за уста.
ни култури на храненето. И Едва през XVIII в., предимно
до днес има големи различия във франция, се развива ясно
в традициите на хранене и изразена култура на
пиене, в поведението на сервирането, в която салфет-
масата, както и при използва- ката заема стабилно място. Тя
нето на салфетките в различ- обаче е била по-скоро чисто
ните културни кръгове. През декоративен елемент - голя-
средновековието на терито- ма и разкошна, докато днес
рията на Европа все още са се салфетката се използва посто-
използвали големите покрив- янно.
ки, които не само покриват Решаващият тласък за
масата, но в тях можеш и да усъвършенстването на оби-
си избършеш пръстите и чаите, свързани с масата,
устата. Преди около 300 дава през 1707 г. повторното
години, с въвеждането на откриване на порцелана от
салфетката, се разделят пок- граф фон Чирнхаус и Йохан
Фридрих Бьотгер. През 1710
г. в Майсен възниква първата
манифактура за порцелан.
Започват златните години за
Обяд на буржоазно семейство
порцелановите сервизи с
от първата половина на XIX в. - много по подобен начин
следна гравюра от Йохан Михаел декорирани отделни части.
Фолтц. Според обичая тогава, Към тях пищно подредената
трапеза се оформя с прекрас-
домакинът е завързал около врата
ни сребърни прибори не
си голяма салфетка. Днес, само за сервирането на
напротив, салфетката лежи на ястията, но и за изискана
скута. декорация. Не е изненадва-

що, че същевременно се
развива изкуството за
извънредно художествено
оформяне на фигури от
салфетки. Домакините
направо си съперничат в
оформянето на тези колко-
то необходими, толкова и
украсяващи празничната
трапеза принадлежности. В
двора на австрийския
кайзер Франц Йозеф I
(1830-1916) например са
използвани най-скъпите
салфетки от дамаска, укра-
сени с втъкан герб на кайзе-

10
малко история

"Обяд в кайзерския двор" (1895)
- празничната трапеза на Вилхелм
II, цветна гравюра от Уилям Папе.
Цветя и разкошни фруктиери са
декорът.

В немия филм "Балет-ерцхерцо-
гът" от 1928 г. пасата за вечеря на
двама е сервирана с нежни цветя и
салфетки. Става въпрос за сцена с
Грала и Албърт Паулих; снимката,
разбира се, е оцветена.

ра. Тези салфетки, съгласно размери. Те принадлежат Салфетките днес
традицията на кайзерската към чеиза и са пазени и През нашето столетие
дворцова трапеза, са непри- поддържани така, че често двете световни войни и
косновени. В Австрия и надживяват своето първо последиците от тях се
днес на големи държавни "семейство". Днес това погрижиха болшинството
приеми понякога все още се безценно наследство от населението да е заето с
връщат към подобни тра- обикновено изобщо не се проблемите на оцеляването.
диционни форми. използва, защото създава Интересът към изтънчената
известни грижи при култура на сервирането и
Когато дядо прането, съхраняването и оформянето на салфетки
се женил за баба гладенето. Който разполага с съответно е нищожен.
Нашите дядовци и баби са достатъчно място, не Едва след възраждането
запазили великолепни надипля салфетките, а ги на икономика, на мода
салфетки от плат, с ръчно подрежда една върху друга, отново излиза интересът
бродирани мотиви и моног- за да не образуват излишни към богатото разнообразие
рами, често с много големи гънки. от салфетки.

11
малко история

Платнени или хартиени установите, че днес могат
салфетки да се намерят салфетки в
Когато през 70-те години на какви ли не цветове и щам-
Запад се развива подчертан пи - важна предпоставка,
усет за хигиена, извънредно ако имате намерение да
практичната хартиена направите определен ак-
салфетка почти изцяло цент със салфетки. За да
измества платнената. Сал- добиете представа за пред-
фетката въобще не се офор- лаганите в търговската
мя, а просто се поставя мрежа тоналности, ето и
легнала. Поради съображе- някои примери: зелено,
ния за хигиена, салфетките ловджийско зелено, нефри-
вече нарочно не се оформят. тено и тръстиково зелено,
розово, пепел от роза, бор-
до, червено, жълто, златис-
Разнообразни то жълто, млечен цвят, с
възможности за оформяне цвят на пъпеш, портокал и
Преди да започнете с офор- пясък, люляково, виолетово,
В стила на 30-те години: гоят
мянето на салфетките, светлосиньо, синьо, тъмно-
се сервира в непретенциозни чаши. синьо, антрацитено, сиво,
добийте най-напред точна
Правилното оформяне на пасата обща представа за актуал- кафяво, бяло, сребристо,
спада към домашното възпитание. ния предлаган избор. Ще златисто и черно.

12
малко история

Ренесансът 6 изкуството цялостния си ефект. "Вечерята" в буржоазно
за салфетките През 1981 г. пуснах на семейство, литография с пастел от
Още един бегъл поглед назад пазара първата нова книга 1860 г. (на страницата вляво).
към началото на изкуството за салфетки в немскоговоря-
Много големи салфетки предпазват
да се оформят салфетки. щите страни, която предиз-
Тогава салфетките са се вика невероятен поврат в облеклото. На децата се връзват на
използвали с чисто декора- поведението на масата. врата.
тивна цел. Днес отново се Отново се придаде голямо
сещаме за тази им функция значение на хубаво подреде-
и ги аранжираме хубаво ната маса, оформена с много
оформени под чинии, вази, фантазия в цветовете и
свещници или букети. Из- формите, а към това при-
ползването на салфетките за надлежат, разбира се, и
декорация предлага неизбро- оригиналните салфетки.
ими възможности за офор- Днес изкуството да се
мяне, особено в комбинация оформят салфетки преживя-
с други материали. Който ва ренесанс. Малката "кърпа
харесва необичайното, рис- за уста" не за дълго се счита "Обяд в зимната градина",
кува с разтворените ветрила само като практичен аксесо- нарисуван през 1877 г. от Луис
или колонообразните фигу- ар, а се оценява и нейната
Абема. Семейство от висшата
ри, които дори само за фон безспорно висока декоратив-
на студения бюфет или на на стойност. Оформете с нас бур±оазия се храни в екзотична
шведската маса, разкриват най-красивите фигури! обстановка.

13
Около
салфет-
ката
Личен стил,
индивидуалност и
творчество са търсени
и при оформянето на
масата и трапезата.
Класически, елегантно,
оригинално или
романтично - за всеки
вкус и всеки повод ще
намерите идеи и
практични свети.
около салфетката

Основни положения
Различават се две основни Салфетките за ръце опреде- това. Освен това тя служи и
лено са работни салфетки. В за предпазване на облекло-
групи салфетки: за уста случай че ще се използват то. При започване на хране-
вкъщи, вземете просто нето вдигаме салфетката от
и за ръка. Към първата масата, разгъваме я и я
хубави кърпи за съдове - или
искрящо бели, или с особено поставяме върху скута.
група спадат освен същин-
хубав декор, който да под-
ските салфетки за уста, хожда на обстановката в Салфетки на масата
кухнята. Те не се оформят и студения бюфет
определяни понякога и специално.
Обратно, при салфетките Не е задължително да аран-
като салфетки за студен за уста развихрете фантази- жираме салфетки само на
ята си и блеснете с най- празничната маса. Ако
бюфет, големите меню- разнообразните фигури. например сте предвидили
В книгата ви представяме пищна украса от цветя,
салфетки, малките кок-
много оригинални идеи, която трябва да изпъкне
тейлни салфетки, както и с които винаги ще изненад- още повече, или ако на
вате гостите си. средиземноморски летен
декоративните салфетки. Гостът и домакинът из- обяд не трябва да отклоня-
ползват салфетката за уста, вате вниманието на гостите
Всички те- с изключение за да попиват устните си по си от съблазнително пригот-
време на хранене и след вените студени блюда,
на декоративните, се

използват от гостите.

Със салфетките за ръка

пък борави само сервитьор-

ският персонал в ресто-

рантите.

Салфетките от плат,
обикновени или с втъкани
мотиви, могат да се намерят в
голям асортимент и много
различни цветове.

16
основни положения

със същия успех можете да "Цветни салфетки" ви пред- Салфетки от плат или
поставите салфетките да са лагаме изобилие от подобни книжни?
под ръка и на студения предложения. Доскоро все се дискутираше
бюфет или на шведската дали да се даде предимство
маса. Така гостите ви хем Салфетки - покривчици на салфетките от плат, или
ще се самообслужват, хем на книжните. Естествено и
ще се възхищават на цвет- За да сме изчерпателни, двете си имат специални
ната феерия. Ето защо накратко ще се спрем и на предимства.
салфетките за уста опреде-
ляме и като салфетки за
студен бюфет.
По-големите салфетки от
същата група се поставят,
когато сервирате празнично
меню с няколко ястия,
например предястие, основ-
но ястие и десерт.

Коктейлни салфетки

Ако е организиран коктейл
с шампанско и хапки, гости-
те ви ще се справят по-
добре с по-малките кок-
тейлни салфетки. Предлагат
се в голямо разнообразие,
но са по-тънки от обичай-
ните салфетки. В никакъв Който разполага с голям арсенал
случай не са подходящи за салфетките - покривчици.
от салфетки, може спонтанно да
употреба на масата. Те нямат нищо общо с
оформи оригинална декорация за
Също само с декоратив- гореспоменатите салфетки,
на цел можете да разпреде- по скоро са по-близо до масата.
лите на масата няколко минипокривките. Обикно-
прелестно оформени сал- вено се срещат с размер Салфетките от плат често се
фетки, както и свещи, цветя 80x80 см, в добрите ресто- отличават с изкусно втъкани
или малки изненади. ранти, където са постлани шарки или украсени с хубава
Декоративните салфетки върху истинските, по- апликация. На празничната
изпъкват най-добре, когато големи покривки. Тя пок- маса винаги впечатляват със
поставите в ансамбловия рива зоната, която най- стил и елегантност. Що се
аранжимент и цветни често се накапва, и точно отнася до практичната
акценти, тогава те могат да защото е малка, може страна, те предлагат някои
са едноцветни или в изиска- бързо да бъде сменена. огромни предимства:
на цветова комбинация. След всеки посетител обикновено са по-големи от
При това се ориентираме масата се застила с чиста хартиените салфетки,
по останалата декорация на салфетка - покривчица. особено добре предпазват
масата и сервиза. В раздела Вкъщи не се използва. облеклото.

17
около салфетката

Щампованите салфетки особено хигиенични. Те са разнообразните декоратив-
поставят интересни акценти и подходящи за изработка на ни възможности, които
могат отлично да се комбинират с сложни фигури, защото предлагат, удовлетворяват
винаги са с еднакъв формат модерния посетител с него-
едноцветни салфетки.
и не се разтеглят, както е вата потребност от изискана
при платнените. Още пове- кулинарна емоция в прият-
Със сбирка от салфетки и че не създават на домаки- на обстановка.
декоративни материали във всеки нята допълнителна работа - Многото хартиени сал-
момент сте в състояние да да се перат и гладят. Харти- фетки, които могат да се
ените салфетки са във намерят в търговската
подредите маса според вашите
всички разцвети. Следова- мрежа, превъзходно под-
представи (страницата вдясно). телно няма проблем да се хождат за комбинации с
съчетаят със сервиза, пок- традиционните покривки и
ривката или с декорацията салфетки за маса. Хартиени-
Освен това могат да се на масата, да оформят те и салфетките от плат
използват многократно - изящен акцент. могат без колебание заедно
след еднократните разходи В заведенията за хранене да се оформят. При това
по покупката - едно евтино и вкъщи хартиените сал- чрез противоположни мате-
решение. Затова пък харти- фетки все по-често измест- риали се създава съвсем
ените салфетки се смятат за ват платнените, защото с изненадващ чар.

18
основни положения

19
около салфетката

Салфетката и поводът
Коя е подходящата салфет- Изисканата маса се счита за неизчерпаеми. Без значение
израз на цивилизованост и дали искате да придадете на
ка? Е, установени правила, жизнерадост. При големия масата си семпъл, празни-
разбира се, няма, но наис- избор от обикновени и не чен, модерен или екстрава-
много скъпи салфетки, при гантен вид, сигурно ще
тина определени насоки, изобилието от разнообразни намерите, за тези и за други
цветове, днес е значително идеи за оформяне, необхо-
към които трябва да се по-лесно с украса от салфет- димия ви материал.
ки да се създаде подобаваща Обикновените и не много
придържаме, за да може
атмосфера. скъпи салфетки използвайте
масата, на която семей- най-добре за ежедневна
употреба, а по-скъпите
ството ежедневно се събира Индивидуален стил запазете за особени случаи.
Хармонично комбинирани с
и на която посрещате мили
покривката, но поставени и
гости, да излъчва привлека- за предпазване на масата, Основни размери
днес предимно с декоратив- За всички описани дотук
телна и хармонична атмос- на функция, салфетките са форми на салфетки се упот-
израз на съвсем личен стил. ребяват квадратни салфет-
фера. Салфетката отдавна В добре обмислена, изпълне- ки. В търговската мрежа

е преминала стадия на на с фантазия подредба на хартиените салфетки се
масата намират своя пре- предлагат със следните
обикновената кърпа за уста възходен израз индивидуал- размери: 33x33 см, 40x40 см
ността и преди всичко и 41x41 см. Квадратните
и се комплектува като творческият усет на дома- салфетки от плат обикнове-
кинята. но са 50x50 см. Биха могли
самостоятелен декорати-
Всичко, необходимо ви да бъдат и по-големи. Кръг-
вен елемент на красиво затова са: предварително лите салфетки са с диаметър
обмисляне, малко сръчност, 32 см. Малките хартиени
сложената маса - това е за да се усъвършенствате и салфетки, около 20x20 см,
съвсем обикновени средст- наричаме Коктейлни сал-
съвсем индивидуално със
ва. Спокойно изпробвайте и фетки. Те общо взето не се
стил или по оригинален необикновени комбинации - оформят особено, просто се
така ще станете специалист поставят ветрилообразно
начин. по декориране със салфетки. или на куп на студения
бюфет или шведската маса,
например при коктейли или
Комбинации при поднасяне само на
В празнично украсената зала
При голямото разнообразие шампанско. Коктейлните
и на една елегантно подредена маса, салфетки са по-тънки и
от цветове и щампи на
коледната вечеря е необикновено салфетките и възможности- затова не са подходящи за
преживяване (страницата вдясно). те за декориране са почти други случаи.

20
салфетката и поводът

21
около салфетката

Цветни салфетки
Предразполагащите Украса с цветя специално за деца. Мислете
Необходимата за масата ви за това: цветовете излъчват
цветове и хармоничните украса от цветя можете да настроение и въздействат.
купите, но също така и Два съчетани едноцветни
форми имат позитивно
сами да аранжирате. Заед- тона в никакъв случай не
влияние върху нашето но с хубави салфетки, тя бива да се "бият". При избо-
разкрива изобилие от най- ра на салфетки винаги е
самочувствие. Още от прелестни възможности за важно да се имат предвид
оформяне, защото интерес- цветовете на сервиза, прибо-
пръв поглед сложената но оформените салфетки рите и останалата украса на
маса, на която цветовете оптимално се съчетават с масата, за да се създаде обща
цветята при декорация. хармонична картина.
са добре обмислено използ- Изпробвайте, какъв ефект
ще се постигне с нежните Сезоните
вани, излъчва отмора и пастелни тонове и как Всеки сезон се характеризира
атмосфера. Хартиените обратно ярките, класичес- със свой типичен цвят. Цве-
ките цветове, като червено товете на пролетта са светли:
салфетки, в изобилие от и синьо, или елегантното жълто, зелено, светло синьо и
бяло, могат да променят светло виолетово. През лято-
цветове и мотиви, обеща- облика на масата. то преобладават ярките
Сред богатия асорти- цветове като златисто жълто,
ват безкрайни възможнос-
мент от салфетки се пред- оранжево, светло червено.
ти за варианти. лагат и редица видове Есента се представя в

фина дантела украсява фигурите
от салфетки. С червено-бялото
хармонират изящните рози. Леко
разпръснатите по масата розови
листенца придават изискан завършек.

22
цветни салфетки

тъмно синьо, червено, лила, Църковни празници Слънце, пясък и море са особено
пясъчен цвят и кафяво. Тук на масата се използват вълнуващ декор за парти на
съответстващите на случая открито.
цветове. За празнуването на
Цветове и настроения "зелената сватба" се препо-
Цветовете могат да предиз- ръчва да се работи със зеле-
викат определени чувства: но и бяло. Бялото означава Мотото
така зеленото е за спокойст- невинност и чистота и се Ако поводът е под мото,
вие, уравновесеност и хар- комбинира съответно при ориентирайте, разбира се,
мония. Синьото изразява сребърната сватба със среб- цветовете по него. За "Ита-
покой, свързан е с мисли за ристото, при златната сватба лианска нощ" са идеални
бъдещето. Червеното озна- със златистото. зелено, бяло или червено или
чава агресивност, себеутвър- За Великден жълтото и комбинация от тези цветове.
ждаване и топлина. За вече- зеленото се възвестяват от За "Баварска следобедна
ря под мотото "Испанска първите великолепни цветя закуска" не трябва да отсъст-
нощ" най-подходящо е ярко на годината; на Коледа ват бяло и синьо. Просто
червеното, за да отприщи доминират отново златисто, винаги изпробвайте нови
задушевност и активност. зелено и червено. варианти. И много успех!

23
около салфетката

Около
сложената маса
Един празничен обяд, в За любителите на хубавите внимава дали приборите са
фигури от салфетки - пог- абсолютно паралелни и дали
тесен или широк кръг, леднато, разбира се, от са сложени перпендикуляр-
чисто декоративна гледна но на ръба на масата. При
винаги предварително
точка - салфетката е главно- оформянето на салфетките
хвърля своята сянка, и то действащо лице на маса- наистина също се касае за
та. И когато нашето главно перфектност, но, както
който я счита за нещо действащо лице трябва да скоро сами ще установите,
изпъкне, необходимо е да те една с друга не са еднак-
много важно, и освен отговаря и на мащаба на ви. Това обаче не е от значе-
кулинарната наслада, повода. Това означава, че ние, важното е да се получи
трябва предварително да общото впечатление - както
предлага и обстановка, за обмислим, какво точно можете да го видите на
спада към перфектно сложе- хубаво подредените маси в
която гостите още дълго ната маса, и тогава всички тази книга. Вероятно ще ви
елементи на аранжировката се стори, че привидно само
говорят, всъщност е
да се наредят с любов и предните прибори лежат
осигурил разнообразие. старание. Наред с превъз- коректно. Това обаче е опти-
ходното меню е важна и ческа измама, която се
Накрая са необходими още разтоварващата атмосфера, създава чрез перспективата
а за нея съществено допри- при снимането.
няколко основни познания, нася хармоничният облик на

за да бъде масата сервирана оформлението на масата. Приборите
Така например трябва да се Към куверта освен салфет-
с много стил и по всички ките за уста спадат прибори,
чинии и чаши. Към тях
правила на изкуството.
могат да се причислят и
хубаво декорираните под-
ложки за нож, наследени от
баба, които днес понякога с
Ако обядът или вечерята се право отново са на почит.
състои само от едно ястие, Обичайните прибори са:
необходими са също един нож, една големи нож, вилица, лъжи-
вилица, както и една чаша. Такъв
ца, нож и вилица за предяс-
тие, десертни лъжица, вили-
обикновен набор от прибори е
ца и нож. Който разполага с
достатъчен за грил-парти и пикник. пълен комплект прибори,
Оформените салфетки са зад при нужда може да добави
куверта. нож и вилица за риба.

24
около сложената маса

Разширен набор прибори се
поставят, когато при празнични
поводи ще се сервират минимум
три ястия. Към него се прибавят
чашите за съответното отделно
ястие. Тук салфетката се напира
върху чинията.

Салфетката лежи вдясно от
куверта. Обърнете внимание на
това, на пасата да има достатъчно
място, иначе салфетката ще е доста
плътно до чашите. Това може и да е
опасно, а освен това не е красиво.

Вляво от куверта. Това място е
подходящо предимно, когато не се
слага линийка за хляб. Внимавайте
салфетката да не е твърде близо до
съседния куверт, и на всеки гост от
раз да му е ясно коя салфетка е към
неговите прибори.

Салфетката е вляво от
приборите върху чинийката за хляб.
Това, разбира се, е само за случаите,
когато хлябът и маслото не се
сервират веднага. В противен
случай въпроса за мястото на
салфетката решете по най-простия
начин, като я оформите върху
кошнигката за хляб.

25
около салфетката

Допълнително към чиниите сервират в комплект с изя- но. Вилиците - без десертна-
за ястията, включително щен или оригинален дизайн. та - са вляво. Всички прибо-
чашите за супа и евентуално Всички гости обичат да ги ри, които са вдясно и вляво
чинийките за хляб, днес с има на масата. Подправките до чинията - поставка,
удоволствие се поставя също се сервират само със специал- следват едни след други при
и чиния - подложка, която ните ястия, горчицата напри- предястието и основното
предпазва покривката, но мер в специална купичка със ястие. Приборите за десерта
преди всичко служи за деко- съответната лъжичка. Пепел- са в горната част на куверта,
рация, така че често е изящен ници не се допускат на трапе- ножът за хляб - на съответ-
цветен акцент. зата. Те се поставят едва след ната чинийка. Основното
На масата се поставят десерта, следователно преди правило е: приборите се
чаши за бяло и червено вино кафето. използват винаги от "вън
и за вода. При особени пово- Всички чаши стоят в горна- навътре" и от "горе надолу"
ди не бива да липсва чашата та дясна част на куверта. и трябва да са поставени в
за шампанско. Аперитивите Ножът и лъжицата, с изклю- съответната последовател-
обикновено се сервират чение на ножа за хляба и ност. За предястието и
отделно. Сол и пипер се приборите за десерт, са в дяс- основното ястие винаги се
използват два прибора
едновременно, а за супата и
десерта - по един. Чашата за
напитката с предястието
стои вдясно под чашата за
основното ястие. Над тях
двете е чашата за третата
напитка.
На продълговата маса всички И на кръглата маса приборите
салфетките стоят или лежат в са прецизно сервирани. Салфетката на
идеална редица и при всеки куверт
подходящото място
Съществуват много различ-
на едно и също място. ни възможности за разпола-
гане на салфетката спрямо
куверта. Обичайни са следни-
те места: върху чинията -
подложка, следователно в
средата на куверта. Тук
координацията винаги е ясна.
Ако сте подготвили лист с
меню, най-подходящо е да го
поставите между салфетката
и меню-чинията, впрочем
идеално решение за летен
празник или също за вечеря в
тесен кръг на терасата. Така
"редът на ястията" ще се
запази при всеки внезапен
порив на вятъра.

26
около сложената маса

Ако масата се нареди по
подобен начин, но в различни
цветове, ще се получат много
разнообразни ефекти.

Плоските фигури от салфет-
ки обикновено се поставят върху
чинията, иначе е необходима
много голяма маса.

Когато салфетката е отгоре на
(Зад) куверта, гостът разполага с
най-голяма свобода на движенията.
Но затова масата естествено
трябва да е достатъчно широка.

27
около салфетката

Салфетката за студен бюфет
или шведска маса
Където има коктейл Ако малките тънкости, отговаря на определени
които сте разпростряли по изисквания: така тя не бива
или парти на открито, шведската маса, все още не веднага да се разтвори,
са достатъчна декорация, когато гостът я вземе със
там са също и хубаво аран- добавете няколко стилно
себе си. Той трябва да може
оформени, чисто декоратив- без проблеми да я държи,
жираните купчини сал- ни салфетки като последен, защото другата ръка му е
фетки за студен бюфет. определящ щрих. Някои заета с чаша или чиния.
форми тук са особено подхо- Важно е също салфетките за
Самото им название показ- дящи, за да предизвикат бюфет да не изискват твър-
невероятен фурор, както де много пространство. Тези
ва: те са салфетки за например разкошното изисквания действат срещу
ветрило или благородният и сгънатите кърпи за уста на
бюфет, или както е по- великолепен лотосов цвят. шведската маса или студе-
ния бюфет, така че Коктейл-
модерно да се нариха За госта ните салфетки, плоски и
Истинската салфетка за подредени на куп, най-
шведската маса, и очакват
студен бюфет е далеч по- добре тук изпълняват свое-
гостите, които се насоч- скромна, защото трябва да то предназначение. Не
скупчвайте обаче салфетки-
ват към. приготвените с те просто една върху друга,
направо както са от шкафа
много любов студени или опаковката. Много по-
предразполагащо въздейст-
Закуски и апетитни хапки, ват, ако ги наредите прихлу-
пени една срещу друга и ги
след което се вдигат
редувате цветово. Към
наздравици в най-добро ястия от френската кухня
съвсем подходящо е напри-
настроение. мер подреждане от сини,
бели и червени салфетки.
Салфетките, заедно с прибо-
рите, слагат точка на разто-
чителната шведска маса.
Дотогава най-после гостите
имат, в истинския смисъл
"Тюленът" изглежда оригинално, на думата, достатъчно
като чисто декоративен елемент, работа, за да се погрижат за
на студения бюфет. телесното си благо.

28
салфетката за студен бюфет или шведска маса

За предпазване кошнички, разнообразен При обиколката на шведската
Нищо чудно, ако на богато асортимент от лакомства за маса гостът взима салфетката
сервирания студен бюфет в горещо кафе, като бонбони,
най-накрая.
разгара на "сражението" блокчета шоколад, фини
нещо падне до блюдата или шоколадови бонбони или
пък точно чудно хубавият фини сладки. За да не оста-
червен малинов сос се нат "на сухо" дори и тези, В салфетката, оформена
разлее. Тук салфетката като които ревниво пазят линия, като кошничка, поставете
подложка предотвратява навярно ще поднесете и
малки подаръци или лакомства.
някои упорити петна и една салфетка - Кошничка с
същевременно с художест- остроумни мини подаръче-
вени цветни капки допри- та - забавният празник
нася за общата декорация. дълго ще се помни. За
салфетки - кошнички са
най-подходящи по-
Кошничка за изненади лукръглите или овал-
Когато около шведската ните фигури с доста-
маса постепенно стане тъчно широка
безлюдно и се разнесе вдлъбнатина.
примамващият аромат на
кафе, настъпва моментът, в
който имате възможност да
поднесете последна, специ-
ална изненада. Междувре-
менно сте отсервирали
блюдата и сте освежили
шведската маса с няколко
салфетки - покривчици. Е,
сега вече можете да серви-
рате, в една или повече
атрактивни салфетки -

29
около салфетката

Прегъване и хигиена
на салфетките
При прегъването При прегъването на салфет- на заден план. Но ако хигие-
ките, разбира се, възниква ната е особено важна за вас,
на салфетките не може основният въпрос за хигие- тогава имате възможността
ната, защото чрез контакта да работите с ръкавици за
да се избегне докосването на пръстите със салфетката еднократна употреба, което
винаги съществува възмож- се практикува в големите
им с ръце. Така винаги ще кухни и при приготвянето
ността да се пренесат мик-
роби. Тъй като за нас хигие- на ястията.
се намери някой да каже:
ната винаги е била на първо
"Чрез честото място, на причинителите на Декоративните салфетки
болести определено няма да При декоративните салфет-
съприкосновение им е лесно. Много предиш- ки, които се поставят на
ни проблематични заболя- масата или на студения
със салфетката при вания, тясно свързани с бюфет само за украса, или за
липсата на хигиена, днес са постигане на няколко худо-
оформянето й се пренасят останали в миналото, и жествени акцента, въпросът
освен това бактериите се за хигиената няма абсолют-
много бактерии върху
пренасят често по съвсем но никакво значение, защото
материята, съответно установени пътища. Помис- никой не ползва тези салфет-
лете си само, че микробите ки. Ако все пак комбинирате
целулозата. Това обаче е са навсякъде - във въздуха, салфетките за уста с изиска-
по перилата на стълбището, ни аксесоари, например с
нехигиенично и би могло в автобуса или в магазина. халка от сребро, оригинални,
Разбира се, въпреки това по последна мода пръстени
да се окаже опасно при предпазливостта никога не е или фина украса от цветя,
излишна, и е естествено тогава, разбира се, всички
употребата на тези очарователни допълне-
преди работа със салфетки
ръцете да се мият и салфет- ния трябва да задоволяват
салфетката."
ките да се докосват само с нашите хигиенни изисква-
върховете на пръстите, а не ния. Някои хора не обичат
с пялата длан. И без това директния контакт между
обикновено тя се докосва цветя и салфетка, някои са
само за малко при оформя- алергични към цветен пра-
нето на новосъздадени шец, което трябва да се има
гънки. Да помислим, за предвид. Най-доброто реше-
какво всъщност служи ние в случая е, декорацията с
салфетката - за предпазване цветя така да се аранжира,
на облеклото, тогава хигиен- че да няма директен контакт
ният аспект отстъпва малко със салфетката за уста.

30
прегъване и хигиена на салфетките

Взимаме квадратна салфетка с
гънка и я слагате пред нас
разгърната, обърната към. нас, така
получаваме тази картина: външна
или предна (лицева) страна.

Обратна (опака) или задна страна.

Горна гънка сочи кът вас. Долна гънка е навън При две салфетки гънките
спрямо вас. са в едно и също направление.

Има много възможности правилни и не трябва да се по-малък формат. Много
да се разиграят аксесоари разграждат, защото те фигури изискват две еднак-
и същевременно да се свидетелстват за вас и за во големи салфетки. Може
спазват хигиенните изиск- реда, който сте в състояние да се подберат едноцветни
вания. да поддържате. Ако често - това подчертава разкоша
прегъвате салфетки на на фигурата. А с два добре
Прегъване на салфетки оригинални фигури, се взаимно съчетани цвята се
Всъщност и в много специ- препоръчва салфетките от постига специален ефект в
ализирани книги изразът плат да се съхраняват общата декорация. При
"сгъвам салфетки" е непра- гладки. Тогава ще заемат оформянето внимавайте
вилно въведен. Коректно е малко повече място, но гънките на салфетките да
да се казва "прегъвам сигурно ще успеете да сочат в едно и също направ-
салфетки", което произти- сместите някои неща дру- ление. На 34 и 35 страница
ча от гънката на плата, гаде, за да освободите ви показваме две класичес-
която се получава при място. ки за изкуството на салфет-
сгъването след прането. Има редица фигури, при ките фигури - ветрилото и
Вземете покривка, която е които гънката може да се шапката. Сгъвайте заедно с
сгъната перфектно и е интегрира. Това може да се нас и няма да имате никак-
подредена в шкафа, разгъ- изпълни преди всичко с ви затруднения да осъщест-
нете я и ще видите гънки- хартиените салфетки, вите всички останали
те. Тези гънки са абсолютно които винаги са сгънати на предложения.

31
около салфетката

Доброто планиране
е половината успех
Кой ли не е наясно с Организацията е всичко - напитки, декорация, покрив-
гласи мотото, когато искаме ки и салфетки, съдове, прибо-
последните десет минути да си спестим безпокойство- ри и т. н. За приготовленията,
преди гостите да дойдат - то в последните секунди. които са непосредствено пре-
Тогава перфектният дома- ди идването на гостите едно
струва ни се, че кин посреща гостите си такова подробно листче е
спокойно и в най-добро безценно. При планирането
часовниковата стрелка настроение, което веднага се не забравяйте също да напра-
предава и на тях. вите точно разпределение на
лети, скъпоценният гердан
гостите на масата и посочете
е забутан, списъкът с Съвети за подготовката най-добре с картичка място-
Най-важното "работно то на всеки от тях. Така с мал-
гостите е изчезнал и пособие", което ви е необхо- ко финес ще оформите хар-
димо при покана на гости, е моничен кръг от сътрапезни-
свещите не могат да се
напомнящия лист, на който ци. Освен това предотвратете
запалят. За да не се стига много преди големия ден сте още при посрещането на
си отбелязали всичко необхо- гостите безцелното блъскане,
изобщо до такава бъркотия, димо. То може да се подреди а така облекчете и самия себе
по групи и във времето - си в последните минути пре-
трябва всичко да се планира например: пазаруване на ди началото на сервирането.
наврете, особено когато хранителни продукти и Ето още един малък
съвет: запалете свещите още
предстои голям празник или преди първото позвъняване
на вратата. Фитилът е пок-
се очакват важни гости. рит с восък и му е необходи-
мо известно време, докато се
разгори. Обикновено при
последните приготовления
сме малко нервни. Изведнъж
кибритената клечка се пре-
чупва или овъглените гла-
вички на кибритените клеч-
ки падат на покривката и
Ако имате под ръка разнообразна оставят петна. Веднъж запа-
лени, по-късно свещите
колекция от салфетки и декоративни
могат много лесно отново да
материали, бързо можете да се запалят. Така те ще осве-
направите интересна украса на тят масата, без неразбории,
масата. направо в празничен блясък.

32
доброто планиране е половината успех

Една дума за салфетките за безпроблемното им предс- Богатият избор от салфетки
И с тях можете малко да се тавяне пред публика. Сигур- на пазара подтиква кът. нови
облекчите. Фигурите от но двете класики в изкуство-
творчески идеи.
салфетки са наистина чувст- то за салфетките - ветрилото
вителни произведения на и шапката, са ви отдавна
изкуството, които бързо се познати. При упражняването
разпадат, но има и фигури, за всяка фигура използвайте
които за дълго запазват своя- нова салфетка. Ако използва- най-напред я прегърнете
та форма и затова могат да се те една и съща салфетка пробно. При съвсем внима-
направят няколко дни пред- няколко пъти, се образуват телно боравене тя сигурно
варително. Тогава за тази гънки и чупки, така че след- ще запази формата си. Защ-
творческа дейност ще имаме ващите фигури вече не могат рихованите линии на рисун-
достатъчно време и спокойст- достатъчно добре да се офор- ките стъпка по стъпка,
вие, и щом като "строим" мят. Шапката и ветрилото не чиито отделни черти са
салфетките на сигурно място, са много лесни за изработка, винаги еднакво дълги, по-
сме свободни за всички оста- но с малко упражнения ще казват, че салфетката се
нали приготовления. успеете. Ако обаче на праз- прегъва напред, а по пункти-
На следващите страници ничната маса държите да раните линии салфетката се
сме ви представили две кла- блесне непременно любимата прегъва назад. Това е спазено
сически фигури, за които е ви фигура и искате предвари- при всички рисунки стъпка
необходимо известно време телно да сте готови, просто по стъпка.

33
около салфетката

Класическото ветрило

1. Прегърнете салфетката по 2. Нагънете салфетката като 3. Нагъвайте във вид на
дългата долна гънка на хармоника. Лентите трябва хармоника докато послед-
правоъгълник. Дългата да са широки около 2 см. ната лента е над средната
долна гънка лежи напряко и гънка.
сочи към вас.

4. Гладката страна сочи наго- 5. Вземете горния ляв ъгъл 6. Стърчащата част подвий-
ре. Прегърнете фигурата по и го прегърнете под ъгъл 45° те зад салфетката. Тя ще
средата нагоре. надолу. служи за допълнителна
опора на фигурата.

7. формата във вид на хар- 8. фигурата отпред.
моника се разтваря на ветри-
ло и фигурата застава.

34
класическата шапка

Класическата шапка

1. Дългата долна гънка сочи 2. Затворената страна по- 3. Сложете лявата си ръка с
към вас. Прегърнете салфет- казва нагоре. Внимавайте дланта нагоре на лявата
ката отгоре надолу на долна гънка да сочи нагоре. половина от салфетката.
правоъгълник.

4. Хванете с палеца и показа- 5. Навийте салфетката до 6. Долния десен ъгъл поста-
леца на лявата ръка горния средната гънка на руло. вете с дясната ръка върху
ляв ъгъл. Навийте салфетка- Задръжте здраво фигурата върха на навитата на руло
та надясно. отзад за навитата страна. лява страна и фиксирайте.

7. Наляво стърчи един ъгъл. 8. Разширете фигурата в основата.
Сочещия надолу триъгъл- Колкото по-нашироко подвиете
ник обърнете нагоре. триъгълника нагоре, толкова по-
стабилна ще е фигурата.

35
около салфетката

Култура на сервирането
и използването на салфетки
Жан Антелм Брилат- Не беше чак толкова отдав- Убеждението, че едно
на, когато културното изискано ястие поддържа
Заварин пише през 1825 г. поведение на масата беше, не само тялото и духа, но и
така да се каже, привилегия сплотява семейството,
в много известното му на висшите кръгове на създава добри приятели и е
обществото, но също и в от полза за бизнес интереси-
произведение "Психология гражданските слоеве полу- те, кара културата на пове-
чава висока оценка. Фран- дение на масата да процъф-
на вкуса": "Удоволствие-
ция, чиято култура на тява през XIX и началото на
то от яденето споделяте с сервирането, въпреки разо- XX в. - например на мода са
чарованията, предизвикани речите. Във всяко заможно
Животните - то предпо- от модерните туристи, все домакинство има голям
още се ползва с добро име, сервиз за хранене с много
лага само глад и това, играе първостепенна роля в отделни части за различни
тази област. ястия, а за господарката на
което е необходимо за В Германия за първата къщата е въпрос на чест да
половина на XIX в. е харак- придаде подобаващ вид на
неговото задоволяване.
терна епохата на Бидерма- масата с изкусно сгънати
Блаженствата от трапе- йер, която допринася за салфетки.
усъвършенстване обноските В следващите години на
зата, напротив, са приви- на масата. XX в. със заможното спо-
Въведена е кръглата койствие е свършено.
легия само на хората. Те маса и се поддържа прия- Обществените структури
тен кръг сътрапезници, при радикално се променят,
предполагат старателна след Втората световна
които физическата наслада
подготовка за приготовле- се съчетава с духовното на война почни няма време
един увлекателен разговор за трапезата. Ресторантите
ние на обедите и вечерите, по култивиран начин. И на за бързо хранене никнат
очите, с празничната укра- като гъби, а известните с
избора на място и подбора са от цветя, се предлага лошата си слава "Бърза
естетическа наслада. Вели- закуска" спестяваха и
на гостите." колепните аранжировки на спестяват много труд на
цветя във вази и разкошни работещите. Въпреки това
поставки украсяват масата. едно завръщане към уют-
И днес харесваните букети ната атмосфера на масата
в стил Бидермайер напом- с изискана храна не е за
нят за времето, когато пропускане. Пак се готвят
нежните декорации толко- любими, изпитани местни
ва много се ценяха. ястия и най-доброто от цял

36
култура на сервирането и използването на салфетки

Сгънете салфетката по
показания начин, когато за малко
ставате от масата по врете на
хранене.

свят, и се считат за особено си по маса и пие, в случай че но облечената компания и
важни съответстващата е предложен, аператива второ създава се впечатлени-
обстановка с подходяща Веднага щом се налее виното ето, че не сме в състояние да
украса на масата, както и и с него се открива тържест- се храним изискано и с необ-
салфетките, които отново вения обяд, гостът вдига ходимата сдържаност. Че
се представят като израз на салфетката и я слага разтво- салфетката не остава недокос-
особена култура на поведе- рена на скута си, за да пред- ната до приборите, евентуал-
нието на масата. пази облеклото си от евенту- но защото е така хубаво
ални парченца от храната оформена, се разбира от само
Кратко ръководство или капки. Салфетката не се себе си.
за салфетката поставя било пред вратовръз- Докато се храним, салфет-
Разбира се, междувременно ката, зад копчето на ризата ката лежи върху скута. От
обноските на масата малко или на деколтето. Това разва- време на време леко я повди-
са пострадали, особено ля първо облика на празнич- гаме за ръба, за да попием
доброто боравене със сал- устата си. Това е особено
фетката днес не на всеки е препоръчително, преди да
добре познато, въпреки че посегнем към чашата, защо-
в някои семейства все още то иначе устните ще оставят
се спазва традицията на по нея ясни следи. Когато
всеки член да се приготвя празничният обяд завърши,
собствена салфетка със поставяме салфетката леко
съответно обозначена навита или сгъната пред себе
халка. Друга хубава тради- си на масата. Ако по време
ция, на която случайно се на храненето станете от
натъкнахме, е тази - сал- масата, салфетката се оставя
фетката да се поставя в на стола, сгъната с
украсена с фина бродерия ползваната страна навътре.
торбичка.
И така, къде е салфетката
по време на хранене и как
се използва? След като Ако по врете на хранене станете
гостът е заел мястото си, от масата, салфетката ви лежи на
повежда разговор със съседа стола.

37
Оформяне
на
салфетки
Търсите подходяща фигу-
ра за салфетките на ве-
ликденската или коледна-
та трапеза? Нещо ориги-
нално за детски рожден
ден ? Имате гости от
Швеция, Испания или
Япония? Планирате еле-
гантен обяд или градинс-
ко парти? В големия
избор, който ви предлага-
ме, ще намерите фигури
за салфетки за всеки по-
вод, които ще направите
съвсем лесно с помощта
на обясненията стъпка по
стъпка.
Любовно писмо
Кой ли не обича да получава писмо, написано от все сърце!
Като знак на внимание към особено мил гост, просто
пъхнете в салфетката една изненада.

1. Прегънете салфетката 2. Прегънете десния 3. Прегънете левия ъгъл
диагонално на триъгълник. ръб към средата. надясно така, че полученият
Прегънете десния ъгъл към ръб да е симетричен на
средата. десния.

4. Стърчащия ъгъл 5. Долната третина
подвийте назад. на фигурата подвийте
назад.

40
класически

41
класически

Пакетчета
Гостите ви си тръгват? Искате да им направите малък
подарък за спомен. Поставете го в изискано сгъната
салфетка - ще ги впечатлите още повече.

1. Четирите ъгъла на 2. Обърнете салфетката. 3. Отново прегънете
салфетката прегънете към четирите ъгъла към средата.
средата.

4. Обърнете фигурата.

5. Подвийте всички ъгли
навътре.

42
класически

Кошничка за хляб
От тази великолепна цветна фигура хрупкавите хлебчета
весело посрещат вашия гост. Особено ефектна
е върху чинийката за хляб.

1. Поставете бяла салфетка 2. Обърнете фигурата. 3. Прегънете ъглите навътре
върху друга със златист към средата и обърнете
цвят. Всички ъгли прегънете фигурата.
навътре към средата.

4. Подвийте всички ъгли
навътре.

5. Леко разширете четирите
ъгъла.

43
Карнавално ветрило
Сервираната маса, в зависимост от зрителния ъгъл,
изглежда съвсем различна, ако е украсена с карнавални ветрила.
Отпред доминира тъмният цвят, отзад светъл тон.

1. Тъмната салфетка прегъне- 2. Отдясно до към средата 3. Прегънете фигурата
те на средата. Пъхнете бяла- нагънете салфетките във вид наполовина нагоре.
та салфетка в тъмната и я на хармоника.
прегънете нагоре.

4. Подвийте лявата част
надолу.

5. Стърчащата част оформе-
те зад салфетките като
подпора.

44
класически

45
Разтворено ветрило
Цветният микс Внася разнообразие. Тънкост: Външната част
на Ветрилата може да е в цветова хармония със сервиза.

1. Прегънете синя салфетка 2. Салфетка в цвят нефрит 3. Долната третина на
по средата. прегънете по средата. нефритената салфетка
обърнете назад.

4. Поставете нефритената 5. Прегънете фигурата по 6. Лявата стърчаща част
салфетка върху синята. От- средата нагоре. прегънете надолу.
дясно до към средата нагъне-
те салфетките във вид на
хармоника.

7. Долната част оформете
зад салфетките като
подпора.

46
класически

47
класически

Трапезен връх
Класиката при салфетките - трапезен връх с три ъгъла.
Бързо се сгъва и е подходящ за елегантна маса.

1. Прегънете салфетката по 2. Десния преден ъгъл
средата на правоъгълник. прегънете до левия ъгъл
Горния ляв ъгъл прегънете долу.
наполовина.

3. Десния ъгъл обърни 4. Изправете фигурата.
назад върху левия.

48
класически

Двуцветен обяд
Хармоничните цветни съчетания са особено елегантни.
Съчетайте тонално фигурите със сервиза и украсата на масата.

1. Прегънете салфетките 2. Горния пласт с цвят на 3. Ъгъла с цвят на праскова
наполовина и ги сложете праскова прегънете отляво прегънете отдясно наляво.
една върху друга. Горния ляв надясно. Горния бял ъгъл
ъгъл с цвят на праскова прегънете на средата.
подгънете навътре.

4. Долния десен ъгъл 5. Десния горен ъгъл прегъ-
прегънете до левия долу. нете на средата.

6. Обърнете десния
триъгълник наляво.
Изправете фигурата.

49
Двуцветна шапка
Наистина рядко срещате тази фигура, но тя
е подходяща за всяка празнична трапеза с ограничен брой теста.
Двуцветната шапка изглежда добре също и в стъклена чаша.

1. Поставете светло синята 2. Прегънете долната ивица 3. Левия ъгъл прегънете
салфетка върху тъмносинята нагоре. Обърнете надясно.
така, че да се подава тъмно- салфетките.
синя периферия. Прегънете
нагоре салфетките по средата
на тъмносинята.

4. Десния ъгъл обърнете
наляво и захванете зад вече
подвития ъгъл.

5. Стърчащия ъгъл прегъ-
нете навътре.

50
класически

51
Раирана кула
Салфетка като египетски обелиск: източена и заострена.
Гостите ви ще са във възторг.

1. Сгънете диагонално жълта- 2. Прегънете нагоре паралел- 3. Долната ивица прегънете
та салфетка и я поставете но на долната линия. нагоре.
върху зелената. Долната
зелена част прегънете нагоре.

4. Обърнете салфетките. 5. Изправете фигурата.
Навийте ги от десния ъгъл Прищипете стърчащия
навътре на руло. ъгъл зад лентата.

52
класически

53
Дамска обувка
Спокойно можете да си сложите тази обувка - естествено като
екстравагантна декорация на масата. Особено подходяща е,
когато предстои голяма кратка в бъдещето.

1. Поставете бялата салфетка 2. Ъгъла на прасковената 3. Ъглите на белите пластове
върху прасковената. Прегъ- салфетка прегънете по диаго- прегънете нагоре така, че да
нете ги наляво на средата. нала нагоре. се вижда периферия с прас-
Горната половина обърнете ковен цвят.
върху долната.

4. Пластовете с прасковен 5. По същия начин обърнете
цвят обърнете нагоре и нагоре и белите пластове.
оставете бяла периферия.

6. Обърнете нагоре и послед- 7. Обърнете фигурата. Левия
ния пласт с прасковен цвят. ъгъл прегънете нагоре.
Завъртете на 45° наляво.

54
класически

8. Десния ъгъл прегъне- 9. Обърнете фигурата.
те нагоре. 10. По вертикалната ос
нагоре заоблете фигурата.

55
класически

Джоб за меню
Тази фигура е особено очарователна. В нея сложете да поставите
и малък подарък. При подходящата големина на салфетките
тя е и изящна подложка за плодове и хляб.

1. Прегънете горния десен 2. Левия горен, долния десен 3. Десния, левия и долния
ъгъл на салфетката към и долния ляв ъгъл прегънете ъгъл прегънете към средата.
средата. към средата. Обърнете фигу-
рата.

4. Обърнете салфетката.
Лежащия в средата ляв ъгъл
обърнете нагоре наляво.
Подвийте ъгъла под салфет-
ката.

5. Лежащите в средата долни
ъгли подвийте навътре.
Лежащия в средата десен
ъгъл подвийте нагоре.

56
класически

Двуцветен джоб за меню
Този двуцветен джоб за меню представлява ексцентрична фигура.
В нея можете да поставите листа с менюто, картончето
с името на госта или малък подарък.

1. Поставете светло синя 2. Обърнете фигурата. Десния 3. Левия и долния ъгъл
салфетка върху светло бежова ъгъл прегънете към средата. прегънете към средата.
и прегънете четирите ъгъла
към средата.

4. Обърнете фигурата. Гор- 5. Долния десен светлобе-
ния ляв светло бежов ъгъл жов ъгъл подвийте навът-
подвийте зад фигурата. ре. Горния десен ъгъл
Долния ляв ъгъл подвийте подвийте навън.
навътре.

6. Лежащите в средата ляв и
десен светло сини ъгли прегъне-
те съответно наляво и надясно.

57
Шлейф
Младоженците моля!
Екстравагантна фигура за сватбената трапеза.

1. Сгънете салфетката по 2. Левия ъгъл прегънете 3. Долната част на салфетка-
диагонала нагоре. Десния нагоре. та подвийте по диагонала
ъгъл прегънете нагоре. назад. Обърнете фигурата.

4. Десния ъгъл прегънете 5. Левия ъгъл прегънете на 6. Обърнете фигурата.
на средата. средата и пъхнете във върха
на десния ъгъл.

7. Сочещите нагоре върхове
разтворете надясно и наля-
во. Изправете фигурата.

58
класически

59
Платноходка в розово и лавандула
Екзотична изисканост от Китай, особено стилна
от салфетки във формата на платноходка.
Наслаждавайте се и мечтайте за широкия свят.

1. Поставете розовата сал- 2. Долната половина прегъ- 3. Левия ъгъл прегънете
фетка върху лавандуловата нете по диагонала назад. напред.
и ги прегънете на право-
ъгълник. Правоъгълникът
прегънете на средата.

4. Десния ъгъл прегънете 5. Долните върхове подвийте
напред. назад.

6. По перпендикуляра обър- 7. Притиснете фигурата в
нете салфетката назад. долната лява страна.

60
класически

8. Изправете фигурата. 9. Най-горния лавандулов 10. Изтеглете следващия
връх изтеглете нагоре като розов връх. Третия и остана-
първо корабно платно. лите върхове изтеглете като
корабни платна.

61
Кифличка
Забавна идея за масата за закуска: изтънчено оформена "кифличка".

1. Салфетката е само с един 2. Десния, долния и горния 3. Обърнете фигурата.
ъгъл надолу. Левия ъгъл ъгли прегънете към средата. Горния десен ъгъл прегъне-
прегънете към средата. те към средата.

4. Горния ляв и долните 5. Обърнете салфетката. 6. Прегънете всички остана-
ъгли прегънете към Десния ъгъл прегънете ли ъгли към средата.
средата. към средата. Обърнете фигурата.

7. Лежащите в центъра 8. Разширочете четирите
четири ъгъла обърнете обърнати ъгъла.
навън.

62
класически

63
Картофи във фолио
Пресни хлебчета на закуска или печени картофи
за вечеря - тази хубаво оформена салфетка
ги запазва още за известно време топли.

1. Поставете синята салфетка 2. Горния, левия и десен ъгъл 3. Обърнете фигурата.
върху светложълтата. Долния прегънете към средата.
ъгъл прегънете към средата.

4. Горния ляв ъгъл прегъ- 5. Долния ляв, горния 6. Обърнете фигурата.
нете към средата. десен и долния ъгъл прегъ-
нете към средата.

7. Горния ъгъл прегънете 8. Левия, долния и десния 9. Обърнете фигурата.
към средата. ъгъл прегънете към средата.

64
класически

10. Лежащите в центъра 11. Лежащия в центъра
горен десен, горен и долен долен десен ъгъл обърне-
ляв ъгъл обърнете навън. те навън.

65
Морски таралеж
Необикновена е тази фигура, както причудливо
изглежда и морският таралеж. На пръв поглед е сложна,
но всъщност е лесна за сгъване.

1. Нагънете салфетката във 2. Горния десен ъгъл вгънете 3. Левия край прегънете по
вид на хармоника с шест навътре. Сега свободно лежа- същия начин. Лявата трети-
ивици. Горният пласт е отво- щия и най-отдолу лежащия на на фигурата обърнете
рен нагоре. ъгъл вгънете навътре по надясно.
същия начин.

4. След това намиращата се 5. Дясната третина на лента- 6. Лежащата отгоре лента
отгоре част прегънете на та обърнете наляво. прегънете на средата обратно.
средата обратно.

7. Намиращите се отгоре
ъгли изтеглете към центъра.

66
класически

67
класически

Октопод
Добре, Вие сте Джеймз Бонд по следите на някого.
Оставете октопода, изгубения предполагаем гост,
отново да изплува от дълбините на морето.

1. Поставете салфетката 2. Левия и десен ъгъл 3. Обърнете фигурата.
с единия ъгъл надолу. Пре- прегънете отпред.
гънете я на средата нагоре.
Правоъгълника прегънете
по средата нагоре

4. Левия и десния ъгъл пре- 5. Ъглите под левия и десния
гънете напред. ръб издърпайте навън.
Обърнете салфетката.

6. Горния пласт на салфетка-
та при горния връх изтеглете
нагоре. Втория и третия
пласт издърпайте нагоре.

68
класически

Сидней
Тази забележителна фигура символизира операта в Сидней
- подходяща е, ако сте поканили на гости почитатели на културата.

1. Поставете бяла върху 2. Левия ъгъл прегънете 3. Десния ъгъл прегънете
салфетка с прасковен цвят и напред. напред. Обърнете фигурата.
ги сгънете на правоъгълник.
Прегънете правоъгълника по
средата нагоре.

4. Левия и десния ъгъл 5. Ъгъла под левия и десния
прегънете напред. ръб издърпайте навън. Обър-
нете салфетката.

6. Горния, втория, третия и
четвъртия пласт при върха
на салфетката издърпайте
нагоре.

69
Гълъбът на мира
фигурата изглежда хармонична и спокойна. Може би
ще и поставите клонче между крилата?

1. Бялата поставете върху 2. Триъгълника прегънете 3. Триъгълника прегънете
салфетката с цвят на люляк. надолу. нагоре.
Долния ъгъл прегънете към
средата така, че горе да оста-
не широка бяла периферия.

4. Триъгълника прегънете 5. Горния триъгълник прегъ-
надолу. нете напред.

6. Похлупващия триъгълник 7. Горния триъгълник прегъ-
прегънете нагоре. нете надолу.

70
класически

8. Похлупващото триъгъл- 9. Вертикално по средата
ниче прегънете нагоре. прегънете фигурата назад.

71
Цъфнала лилия
Нежната красота и елегантност на величествените
цветове са уловени от тази салфетка. Във венчелистчето
дори има място и за малка изненада.

1. Поставете салфетката с 2. Завъртете салфетката така, 3. Десния, левия и долния
единия ъгъл надолу. Прегъ- че един връх да сочи надолу. ъгли прегънете към среда-
нете четирите ъгъла към та.
центъра.

4. Обърнете салфетката. 5. Долните десен и ляв ъгъл
прегънете на средата.

6. Натиснете ъглите, които
лежат в центъра. Издърпай-
те навън долния среден ъгъл
и вдясно, и вляво.

72
класически

73
Цъфнал крем с листа
Пленително творение е този крем с венец от лист.
фигурата е особено устойчива.

1. Поставете салфетката с 2. Завъртете салфетката 3. Десния, левия и долния
единия ъгъл надолу. Прегъ- така, че единия връх да сочи ъгли прегънете към средата.
нете четирите ъгъла към надолу.
центъра.

4. Обърнете салфетката. 5. Долните десен и ляв ъгъл
прегънете на средата.

6. Ъгъла долу в средата и
вдясно, и вляво издърпайте
навън. Кранчето между
ъглите изтеглете навън.

74
класически

75
класичеки

Водна лилия в цветни нюанси
Към всеки прибор прекрасен цвят - така празничният
обяд започва с настроение. В средата на цвета
можете да пъхнете и малко украшение.

1. Салфетката с цвят на тръс- 2. Всички ъгли прегънете 3. Всички ъгли прегънете към
тика поставете върху светло- към центъра. Обърнете центъра.
бежовата. Прегънете всички салфетката.
ъгли към центъра.

4. С палеца натиснете ъглите в
центъра. Разтворете лежащите
отдолу четири ъгъла.

76
класически

Лотосов цвят с листа
Великолепния лотосов цвят можете да използвате за украса
на студен бюфет или трапеза - една колкото
обикновена, толкова и обаятелна фигура.

1. Бялата салфетка поставете 2. Всички ъгли прегънете 3. Всички ъгли прегънете
върху розовата. Прегънете навътре. Обърнете навътре.
всички ъгли към центъра. салфетките

4. Натиснете ъглите в центъ-
ра. Разтворете четирите
ъгъла от обратната страна.

5. Задръжте здраво ъглите в
центъра. Разтворете от дол-
ната страна ъглите, лежащи
между четирите ъгъла.

77
Разцъфнал лотос
фигура от висока класа -за опитния декоратор не представлява
трудност. Най-добре е да оформите разцъфналите лотоси още
през деня, преди да са дошли гостите.

1. Зелената салфетка 2. Горния, левия, долния и 3. Горния десен ъгъл прегъне-
поставете с върха надолу десния зелени ъгли подгъне- те към средата.
върху розовата. те назад.

4. Горния ляв, долните десен 5. Десния ъгъл прегънете 6. Горния, левия и долния
и ляв ъгъл прегънете към към средата. ъгли прегънете към средата.
средата.

7. Обърнете салфетката. 8. Всички ъгли прегънете
към центъра.

78
класически

9. Натиснете ъглите в цен- 10. Горния ляв и долните ляв 11. От долната страна
търа. Горния десен ъгъл и десен ъгъл изтеглете от разтваряйте и всеки ъгъл,
разтворете от долната долната страна нагоре. лежащ между двата от
страна. издърпаните вече ъгъла.

79
На кръщене
Семпла фигура, подходяща за маса при кръщене. Още по-естетично ще е,
ако съчетаете цветово ивицата на салфетката
с декорацията на дрехата на кръщелника.

1. Прегънете салфетката 2. Разтворените ъгли сочат 3. От вече сочещия надолу
нагоре. Разполовената сал- нагоре вдясно. По диагона- ъгъл към центъра нагънете
фетка прегънете надясно. ла прегънете горния пласт на хармоника.
надолу.

4. От десния ъгъл към 5. Завъртете фигурата на 6. Долния връх подвийте
средата нагънете горния 45° надясно. назад.
пласт на хармоника.

7. Левия и десния ъгъл
подвийте назад.

80
класически

81
класически

Джоб за прибори
Плоска фигура, в която се поставят приборите. Чудесна е за трапеза
на открито, защото същевременно и салфетките няма да се разлетят.

1. Горния ляв ъгъл прегънете 2. Долната половина подвий- 3. Завъртете салфетката на
към средата. Обърнете сал- те назад. 45° наляво така, че отворена-
фетката по средната верти- та страна да сочи нагоре.
кална ос надясно.

4. Ъглите на горните два
пласта прегънете към центъ-
ра. Левия ъгъл обърнете
назад.

5. Десния ъгъл обърнете
назад.

82
класически

За и против
Една тесла - две противоположни гледни точки. Напълно
симетричната фигура се оформя бързо и лесно.

1. Прегънете салфетката 2. Горния пласт на десния 3. Горния пласт на ъгъла
надясно. Обърнете долната ъгъл прегънете диагонално вляво долу прегънете нагоре.
половина нагоре. надолу.

4. Пласта с насочен нагоре връх
прегънете надолу вляво. Горния
пласт на ъгъла горе вдясно
прегънете надолу.

5. Ъгъла прегънете нагоре
вдясно. Ъглите вляво и вдясно
обърнете назад.

83
Салфетка - портмоне
Гостите ви ще се учудят на хубавите портмонета, които всъщност
са салфетки. Наистина ще им доставите удоволствие,
ако в тях открият талка изненада.

1. Прегънете салфетката 2. Два пласта от горния ляв 3. Десния горен ъгъл прегъ-
наляво. Долната половина ъгъл прегънете към средата. нете към средата.
прегънете нагоре.

4. Получения триъгълник 5. Горните ляв и десен ъгъл
прегънете малко под центъ- прегънете към центъра.
ра надолу.

6. Получения триъгълник
прегънете надолу върху
първия.

84
класически

85
оригинално

Въртележка
Великолепните въртележки са най-подходящите за покани
през лятото и разбира се за големи градински партита.

1. Прегънете лявата и дясна- 2. Средата на горните 3. Средата на долните ръбо-
та страна към центъра. ръбове придърпайте към ве придърпайте към центъ-
центъра. ра.

4. Горния десен ъгъл прегъ-
нете нагоре. Долния ляв
ъгъл прегънете надолу.

86
оригинално

Египетско корабче
Към салфетки - египетско корабче най-добре
сервирайте арабско-ориенталски лакомства.
Ще бъде вечер като от хиляда и една нощ.

1. Прегънете салфетката 2. Десния ъгъл прегънете 3. Долния десен ъгъл прегъ-
надолу. Горния десен ъгъл през центъра наляво. нете диагонално вляво наго-
прегънете на средата. ре.

4. Завъртете фигурата на
90° обратно на часовни-
ковата стрелка.

5. Четирите пласта в долния
десен ъгъл един по един
обръщайте нагоре. Леко
разширете фигурата.

87
Празнично
С чистите линии на тази фигура можете ненатрапчиво
да подчертаете приятната атмосфера на всеки празник.

1. Поставете салфетката с 2. Обърнете салфетката. 3. Десния ъгъл прегънете
единия ъгъл надолу. Диаго- надолу.
нално я прегънете на средата.
Лентата прегънете надолу.

4. Левия ъгъл прегънете 5. Пригладете върховете.
надолу.

88
оригинално

89
Риза
С тази изненада сигурно ще постигнете успех:
пъхнете в салфетката - риза брошка или игла
за вратовръзка за рожденника.

1. Поставете салфетката с 2. Обърнете салфетката. 3. Десния ъгъл прегънете
единия ъгъл надолу. Диаго- надолу.
нално я прегънете на средата.
Лентата прегънете надолу.

4. Левия ъгъл прегъне- 5. Изравнете върховете
те надолу. съвсем симетрични.

90
оригинално

91
Фантом
Те са не само в замъците и филмите. Могат да се развихрят
и на масата, преоблечени като салфетки. Подходящи са за бурните
късни есенни вечери или просто за ефектен трик.

1. Лявата и дясната страни 2. Средата на горния ръб 3. Средата на долния ръб
прегънете към средата. изтеглете към центъра. Така изтеглете към центъра. Така
горните ъгли лягат навън. долните ъгли лягат навън.

4. Обърнете салфетката. 5. Хоризонтално по средата 6. Прегънете салфетката
прегънете салфетката надо- вертикално по средата.
лу.

7. Левия пласт прегъне- 8. Обърнете салфетката.
те надясно.

92
оригинално

9. Десния пласт прегънете 10. Изправете
наляво. фигурата.

93
оригинално

Самолет
С него сигурно ще се приземите при вашите приятели - спортисти. Самолетите
гарантират елегантност - също и като салфетки на празничната маса.

1. Поставете салфетката с 2. Левия ъгъл прегънете 3. Десния ъгъл прегънете
единия връх надолу. Прегъ- напред. напред.
нете я на средата.

4. Обърнете салфетката.
Прегънете левия и десния
ъгли напред.

5. Издърпайте ъглите вляво и
вдясно. Обърнете фигурата.

94
оригинално

Лебед
Много елегантен и подходящ за богата трапеза.
Тази фигура сигурно ви е впечатлила.
Е, вижте как ще се измайстори.

1. Поставете салфетката с 2. Навийте салфетката 3. Навийте отляво до среда-
единия ъгъл надолу. В горна- отдясно до средата. та.
та част сложете парче фолио.

4. Приблизително на средата 5. Горния връх хоризонтално
прегънете салфетката хори- прегънете нагоре. Комбини-
зонтално надолу. райте фигурата с "Разтворе-
но ветрило" от с. 46 и ще
получите лебеда.

95
Планински върхове
Главозамайваща фигура за покорители на върхове и всички, които искат да достигнат
висините. Към тези върхове храната трябва да е не само първокласна, но и изискана.

1. Прегънете салфетката 2. Долния връх прегъне- 3. Горния връх прегънете
вертикално на средата. те нагоре. надолу.
Прегънете всички ъгли в
посока към центъра.

4. Обърнете салфетката. 5. Горната четвърт обърне- 6. Изтеглете ъгъла изпод
Долната четвърт обърнете те надолу. горния ръб. Изтеглете
нагоре. ъгъла изпод долния ръб.

7. Горния ъгъл прегънете 8. На средата обърнете 9. Изправете фигурата така,
напред. Долния ъгъл прегъ- хоризонтално фигурата че трите ръба на гънките да
нете напред. назад. са нагоре.

96
оригинално

97
Южен кръст
Намираме се в южното полукълбо.
Всичко е с краката нагоре!

1. Поставете салфетката с 2. Левия и десния ъгъл 3. Обърнете салфетката.
единия ъгъл надолу. Долния прегънете към центъра. Горния ляв ъгъл прегънете
и горния ъгли прегънете към към средата.
центъра.

4. Горния десен, долните ляв 5. Обърнете салфетката. 6. Горния ъгъл прегънете на
и десен ъгли прегънете към средата.
средата.

7. Долния ъгъл прегънете 8. Десния и левия ъгли прегъ- 9. Горния десен ъгъл издър-
на средата. нете на средата. пайте навън.

98
оригинално

10. Горния ляв и долните 11. Поразширете фигу-
ляв и десен ъгли издърпай- рата.
те настрани.

99
оригинално

Фунийка за сладолед
Лятото е сезонът на сладоледа! Само при вида на вафлената
фунийка за сладолед на гостите ви ще им стане по-хладно.
фигурата е оригинален акцент върху пъстро аранжирана маса.

1. Светло бежовата салфет- 2. Горния десен ъгъл на жъл- 3. Трите прегънати ъгъла
ка поставете върху жълта- тата салфетка прегънете към прегънете още веднъж към
та. Прегънете хоризонтал- центъра. Двата пласта бежо- центъра. Бежовата лента
но на средата. Прегънете ва салфетка прегънете към прегънете през средната
по средата нагоре. центъра. линия.

4. Горния ляв ъгъл подвийте
назад. Десния долен ъгъл
подвийте назад.

100
оригинално

Шарена вълшебна фунийка
Веселата фигура напомня за детството.
Не разочаровайте гостите си и пъхнете
във фунийката малка, весела изненада.

1. Жълтата салфетка поставе- 2. Горния десен ъгъл на 3. Трите прегънати ъгъла
те върху виолетовата. Пре- виолетовата салфетка прегъ- прегънете още веднъж към
гънете на средата вертикал- нете към центъра. Жълтите центъра. Жълтата лента
но надясно. Прегънете по пластове под виолетовия прегънете през средната
средата нагоре. прегънете към центъра. линия.

4. Горния ляв ъгъл подвийте
назад. Десния долен ъгъл
подвийте назад.

5. Върха подгънете назад.

101
Рачо-осмокрачо
Че менюто предлага морски деликатеси, гастрономите
ще надушат още по салфетката. "Рачо-осмокрачо" украсява
както скъпо декорирана, така и скромната трапеза.

1. Розовата салфетка поставе- 2. Левия и десен ъгъл прегъ- 3. Обърнете салфетката.
те върху тази с цвят на прас- нете към центъра. Горния ляв ъгъл прегънете
кова. Долния и горния ъгъл към центъра.
прегънете към центъра.

4. Горния десен и долните 5. Обърнете салфетката. 6. Горния ъгъл прегънете на
ляв и десен ъгъл прегънете средата.
към центъра.

7. Левия, долния и десния 8. Обърнете фигурата. 9. Горния десен ъгъл издър-
ъгъл прегънете на средата. пайте навън.

102
оригинално

10. Горния ляв и долните 11. Поразширете фигурата.
ляв и десен ъгъл издърпай-
те навън.

103
Сандвич
Дори да е сервиран и само един сандвич - хубаво сгънатата
салфетка придава на оскъдната трапеза стил. С малко упражнения
сигурно ще се справите с това оформяне на салфетки.

1. Сгънете салфетката вер- 2. Долния триъгълник 3. Горния триъгълник прегъ-
тикално на средата. Прегъ- прегънете нагоре. нете надолу.
нете четирите ъгъла към
центъра.

4. Обърнете салфетката. 5. Обърнете салфетката.
Долната четвърт прегънете
нагоре. Горната четвърт
прегънете надолу.

6. Горния триъгълник обър-
нете навън. Долния триъ-
гълник обърнете навън.

104
оригинално

105
Маншет
Отворена - като врата към света - и същевременно
невъзмутима стои фигурата маншет.
Нужно е упражнение, за да се направи.

1. Синята салфетка поставете 2. Горния десен ъгъл на 3. Левия горен ъгъл на
върху розовата. Прегънете синия пласт прегънете розовия пласт прегънете
салфетката по средата наго- напред. напред.
ре. Горния десен розов ъгъл
прегънете напред.

4. Левия горен ъгъл на синия 5. Обърнете салфетката.
пласт прегънете напред.

6. Долната третина прегъ-
нете нагоре.

106
оригинално

7. Дясната третина прегъ- 8. Лявата третина прегънете 9. Вдигнете фигурата.
нете наляво. надясно. Долния десен ъгъл
вмъкнете в триъгълника на
дясната третина.

107
оригинално

Пъстроцветна въртележка
Впечатляваща фигура. Направена от големи салфетки,
тя е особено подходяща за декориране на студен бюфет или шведска маса.

1. Червената салфетка поста- 2. Средата на горния ръб 3. Средата на долния ръб
вете върху синята. Лявата и изтеглете към центъра. Така изтеглете към центъра. Така
дясната страна вертикално горните ъгли лягат навън. долните ъгли лягат навън.
прегънете към средата.

4. Горния десен ъгъл обър-
нете нагоре. Левия долен
ъгъл обърнете надолу.

5. Върховете на червената
салфетка поизтеглете навън.

108
оригинално

Рицар - кръстоносец
За обяд по селски е задължителна голямата салфетка.
Идеална е устойчивата фигура на рицаря - кръстоносец.

1. Сгънете салфетката 2. Долния триъгълник 3. Горния триъгълник пре-
вертикално на средата. прегънете нагоре. гънете надолу.
Всички ъгли прегънете
към центъра.

4. Обърнете салфетката.
Всички ъгли прегънете към
центъра.

5. Обърнете фигурата. Пораз-
ширете ъглите, които са отгоре.

109
Тюлен
Любвеобилна фигура, която ще достави удоволствие
на детския рожден ден не само на малките приятели на животните,
но и ще изтръгне усмивка за големите морски животни.

1. Поставете салфетката с 2. Обърнете салфетката. 3. Долния и левия ъгъл
единия ъгъл надолу. Всички Десния ъгъл прегънете прегънете към центъра.
ъгли прегънете към центъра. към центъра.

4. Лежащите в центъра ляв и 5. Вертикално прегънете
десен ъгъл прегънете навън. фигурата назад.

6. Дясната част на салфетка-
та леко издърпайте нагоре.

110
оригинално

111
оригинално

Швеция
Под мотото: скандинавско меню. Оставете скандинавските
вкусотии да доплават с елитна флота под шведски салфетен флаг.

1. Жълтата салфетка сложе- 2. Левия долен ъгъл прегъне- 3. По същия начин прегъне-
те точно върху синята. те в посока към средата, но те горните десен и ляв ъгъл.
Долния десен ъгъл прегъ- не съвсем до центъра на
нете в посока към средата, салфетката.
но не съвсем до центъра на
салфетката.

4. Горната и долната отбеля-
зана част на салфетката
обърнете назад.

5. Лявата част обърнете
назад. Десния връх обърне-
те назад.

112
оригинално

Испания
Спомени от отпуската в Испания? Прощално приятелско
парти с паеля? Тогава тази фигура създава допълнителна фиеста.

1. Жълтата салфетка прегъ- 2. Поставете жълтата сал- 3. Долната стърчаща черве-
нете назад по хоризонтал- фетка върху червената така, на периферия прегънете
ната ос. че горе да остане тясна нагоре.
периферия.

4. Лявата страна подвийте
назад.

5. Десния край подвийте
назад.

113
Пясъчен часовник
Когато годината е към края си, пясъчният часовник напомня колко бързо
тече времето - подтикваща кът размисъл фигура за новогодишното меню.

1. Бялата салфетка прегънете 2. Синята салфетка прегъне- 3. Синята салфетка поставе-
надясно по вертикалната ос. те надясно по вертикалната те върху бялата.
ос.

4. Горните ляв и десен ъгъл 5. Долните ляв и десен ъгъл 6. Горния триъгълник пре-
прегънете надолу. прегънете нагоре. гънете надолу. Долния
триъгълник прегънете
нагоре.

114
оригинално

115
Азиатско ветрило с върхове
Една изключителна, много хармонична фигура.
С малко упражнения сигурно ще я направите. Поставете фигурата
в съдинка или я пъхнете в стъклена поставка за салфетки.

1. Червената салфетка прегъ- 2. Задния пласт на салфетка- 3. Погледната отстрани,
нете нагоре. Горния пласт на та отгънете назад паралелно салфетката е с формата на
салфетката отгънете напред на основата. буквата М.
паралелно на основата.

4. Антрацитената салфет- 5. Поставете червената
ка прегънете нагоре. салфетка върху горната
половина на антрацитената.
Прегънете антрацитената
салфетка нагоре по долния
ръб на червената.

6. От едната страна нататък
нагъвайте салфетката на
хармоника.

116
с аксесоари

7. Съберете салфетката в 8. Ъглите на червената 9. Ъглите на антрацитената
долния край. салфетка, които сочат салфетка внимателно пре-
навътре, внимателно пре- гънете навън. Накрая
гънете навън. Обърнете разтеглете горния край на
салфетката и внимателно фигурата.
прегънете ъглите навън.

117
Ветрило - гейша
Японските ястия винаги са изискана наслада и за окото.
Просто украсете масата с ветрило на гейша.

1. Сгънете червена салфетка 2. Отдясно една шеста от 3. Обърнете фигурата.
надолу. Една шеста отляво основната фигура прегънете
прегънете към средата. наляво.

4. Червената салфетка сло- 5. Отляво надясно нагънете
жете върху горната част на салфетката на хармоника.
бялата. Долната част на
бялата салфетка прегънете
нагоре.

6. Разтеглете фигурата
горе. Съберете долния
край и го пристегнете с
червена панделка.

118
с аксесоари

119
с аксесоари

Пъстърва в синьо
Поканили сте на рибни ястия? Достатъчно основание
да се сервира "Пъстърва в синьо". Въпрос на чест в такъв случай,
разбира се, са салфетките с подходяща форма.

1. Сгънете салфетката по 2. Левия стърчащ триъгълник 3. Десния стърчащ триъ-
диагонала надолу. Долния прегънете напред. гълник прегънете напред.
ъгъл прегънете нагоре.

4. Лявата страна обърнете
така, че да стигне до центъ-
ра. Дясната страна обърне-
те навътре до центъра.

5. Обърнете фигурата.
Украсете с морски охлюв.

120
с аксесоари

Великденски заек
Празничният великденски обяд не може
да мине без салфетка Зайо-Байо. С него,
разбира се, е великденското яйце.

1. Сгънете салфетката диаго- 2. Натиснете салфетката в 3. На средата оформете кръг
нално нагоре. Навийте средата надолу. Външните за твърдо свареното яйце.
триъгълника от основата краища издърпайте нагоре
към върха на руло. като уши.

4. Пристегнете ушите в
основата на кръга с
панделка.

121
Принцът - жабок
Омагьосаният принц като носител на щастие или просто
като забавен приказен герой. Подходящ е за много пободи.

1. Горната четвърт на сал- 2. Обърнете фигурата. 3. Прегънете салфетката по
фетката прегънете надолу. хоризонталната ос надолу.
Долната четвърт прегънете
нагоре.

4. Десния горен ъгъл обърне- 5. Горния десен ъгъл 6. Задния ъгъл прегънете
те надолу. мушнете навътре между назад.
пластовете.

7. По същия начин прегъне-
те салфетката и от левия
край.

122
с аксесоари

8. Сгънете фигурата по 9. Вдигнете фигурата.
средата назад. За очи й залепете конфети.

123
Смокинг
Нека вечерта 0 операта или театъра да приключи
с малка 0егеря. Смокингът се оформя бързо и изглежда празнично.
Не забравяйте свещите.

1. Поставете салфетката с 2. Обърнете салфетката. 3. Десния ъгъл прегънете
единия ъгъл надолу. Ивицата, към центъра леко полегато
паралелна на основата прегъ- надолу.
нете надолу.

4. Левия ъгъл прегънете леко 5. Левия и десния ъгъл
полегато надолу. подгънете назад.

6. Долната отбелязана част
прегънете назад. Добавете
папионка от черен картон.

124
с аксесоари

125
с аксесоари

Букет
Чудно хубава, пъстра декорация за маса и студен бюфет.
При такъв радушен поздрав всеки гост би се чувствал добре.

1. Зелената салфетка поста- 2. От центъра навън завър- 3. Вържете на дръжката
вете върху червената. тете салфетката в дръжка декоративна червена пан-
Вдигнете я на средата и я на букета. делка.
разтръскайте.

126
с аксесоари

Пълнолуние с джувка
Сияеща луна, прихваната с декоративна джувка -
идеалната фигура за интимна вечеря.

1. Лявата четвърт прегъ- 2. Дясната четвърт прегъ- 3. Нагънете салфетката на
нете към центъра. нете към центъра. хармоника. Пристегнете
фигурата през средата с
панделка и завържете на
фльонга.

127
Галавечер
Много специална фигура, сглобена от две салфетки -
едновременно строга и разиграна.

1. Бялата салфетка прегънете 2. Левия ъгъл прегънете 3. Десния ъгъл прегъ-
през диагонала надолу. нагоре. нете нагоре.
Сочещия надолу връх прегъ-
нете нагоре.

4. Двата края повдигнете с 5. Изправете фигурата.
палците. Извийте краищата
навътре и ги пъхнете едни в
други.

6. Виолетовата салфетка 7. Прегънете салфетката 8. Дясната част прегънете
прегънете надолу и получе- надолу така, че да се получи през средата на лентата.
ния правоъгълник също. тясна лента.

128
с аксесоари

9. Лявата, по-късичка част 10. Късия край пъхнете зад 11. Аранжирайте готовата
прегънете надясно. фигурата. вратовръзка под свещник.

129
Общ
преглед
С едни фигури от сал-
фетки украсявате маса-
та за тинеджъри, дру-
ги са за шведска maса; в
някои фигури можете да
поставите малки изне-
нади. Други допускат да
ги пъхнете в чаша, а
плоските да поставите
на масата или върху
чинията. На следващите
страници е направен
общ преглед, който ще ви
помогне в намирането
на подходящата фигура
от салфетка.
общ преглед

Салфетки
за шведска маса

Сандвич Рицар - кръстоносец Самолет

Южен кръст Водна лилия в цветни нюанси Морски таралеж

Шлейф Пълнолуние с джувка Гълъбът на мира

132
общ преглед

Салфетки
за пикник

Любовно писмо Фунийка за сладолед Сандвич

Пакетчета Кошничка за хляб Картофи във фолио

Водна лилия в цветни нюанси Въртележка Празнично

133
общ преглед

Салфетки
за детски празник

Трапезен връх Фунийка за сладолед Шарена вълшебна фунийка

Планински върхове Египетско корабче Самолет

Фантом Принцът - Жабок Великденски заек

134
общ преглед

Салфетки
върху чинията

Октопод Маншет Смокинг

На кръщене Салфетка - портмоне Джоб за прибори

За и против Швеция Датска обувка

135
общ преглед

Салфетки
в чаша

Раирана кула Азиатско ветрило с върхове Ветрило - гейша

136
общ преглед

Салфетки
с плоска форма

Любовно писмо Фунийка за сладолед Шарена вълшебна фунийка

Джоб за меню Двуцветен джоб за меню Рицар - кръстоносец

Испания Празнично Риза

137
общ преглед

Салфетки
за малки изненади

Двуцветен джоб за меню Кифличка Цъфнала лилия

Цъфнал крем с листа Южен кръст Рачо-осмокрачо

Лотосов цвят с листа Разцъфнал лотос

138
общ преглед

Салфетки
под свещници

меню Пъстроцветна въртележка Пакетчета

Рицар - кръстоносец Картофи във фолио Цъфнал крем с листа

Водна лилия в цветни нюанси Лебед Галавечер

139
общ преглед

Салфетки
за чаши за боле

Пъстроцветна въртележка Пакетчета Кошничка за хляб

Кифличка Картофи във фолио Рачо-осмокрачо

Лотосов цвят с листа Лебед Пясъчен часовник

140
общ преглед

Салфетки
за подноси

Джоб за меню Двуцветен джоб за меню Пъстроцветна въртележка

Празнично Риза Лебед

Пъстърва в синьо

141
общ преглед

Декоративни
салфетки

Двуцветен обяд Тюлен Разтворено ветрило

Платноходка в розово и лавандула Сидней Гълъбът на мира

Двуцветна шапка Букет

142
общ преглед

Салфетки, които трябва
да се оформят предварително

Трапезен връх Въртележка Пакетчета

Кошничка за хляб Кифличка Южен кръст

Рачо-осмокрачо Лотосов цвят с листа Разцъфнал лотос

143
Horst Hanisch

Servietten formen:
uber 50 klassische
und originelle Ideen
fur jeden AnlaB

© 1996 by FALKEN Verlag,
65527 Niedernhausen/Ts.

© ФОТОСИ - FАLКЕN Verlag,
© Теменужка Петрова, превод
©Унискорп, София 1999

Използването на текстове и фотоси,
също и в съкратен вид, без съгласието
на издателството, противоречи на
авторското право и е наказуемо. Това
важи също за размножаване, преводи,
преснимане и за преработването по
електронен начин.

Хорст Ханиш
ДЕКОРАТИВНО СЕРВИРАНЕ
поредица "Стил на живот"

Превод от немски Теменужка Петрова
Текстообработка Весела Кръстева

Първо издание. Немска. Формат
600x900/8. Печатни коли 9

Издава ИК "Унискорп"
София, бул. "Ситняково" № 23

Печат Полиграф принт, Пресов
Словакия

ISBN 954-8456-11-7

Съветите в книгата са преценени и
проверени от автора и издателство
FALKEN, въпреки това не може да се
даде гаранция. Отговорност на автора
или на издателството и неговите
пълномощници за щети е изключена.
сканирано от
TexHuk