Mga Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas Ang pamahalaan ng Pilipinas ay binubuo ng tatlong sangay na may kanya-kanyang kapangyarihan at tungkulin

na ginagampanan sa gobyerno.    Ehekutibo/Tagapagpaganap (Executive) Lehislatibo/Tagapagbatas (Legislative) Hudikatura/Hudisyal (Judiciary) Sangay Ehekutibo (Executive) Ang ehekutibo ay ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginawa ng lehislatibo. Lehislatibo (Legislative) Ang lehislatibo ay isang asembliyang pangpamahalaan na may kapangyarihang magpatibay ng mga batas. Ito rin ay may eksklusibong kapangyarihang magtaas ng buwis at pagtibayan ang badyet at ibang gastusin ng pamahalaan. Binubuo ng 24 na senador at hindi lalampas sa 250 na kongresista. Ang kongreso ay binubuo ng 80% na mga kinatawan ng mga distrito at 20% na mga kinatawan ng nahalal na party list. Hudikatura (Judiciary) Ang hudikatura ang nangangalaga sa hustisya sa ngalan ng soberenya ng estado. Hindi maaaring gumawa ng batas ang hudikatura, pero ito ay binigyang kapangyarihan na maglapat ng batas.

Katungkulan

Mga miyembro

Termino ng mga miyembro

Kinabibilangan ng Presidente, Bise-presidente at ang mga miyembro ng gabinete na siyang binubuo ng mga taong pinili ng pangulo para mamahala sa mga departamento ng pamahalaan. Ang president ay siya ring tumatayong Chief Executive. Presidente – Isang termino na tumatagal ng anim na taon Bise-Presidente – Dalawang magkasunod na termino na tumatagal ng anim na taon bawat termino

Ang korte suprema ay binubuo ng 14 na associate justices at 1 chief justice.

Ang pagbabalanse sa kapangyarihan ng bawat sangay

(1)Ang pangulo ay may kapangyarihang mag veto ng mga batas na inaprubahan ng lehislatura at siya ring may (2) Pardoning Power na siyang nagbibigay kapangyarihang magbago o magpawalangbahala ng desisyon ng hudikatura

Senador – Dalawang magkasunod na termino na anim na taon ang tinatagal bawat isa Kongresista – Tatlong magkakasunod na termino, kung saan ang bawat termino ay tumatagal ng tatlong taon (1)May kapangyarihan ang kongreso na magpawalangbisa sa veto ng pangulo at (2) tanggihan ang mga piniling miyembro ng gabinete. (3) May karapatan ang lehislatura na bawiin ang deklarasyon ng Martial Law at ang pagsuspende ng Writ of Habeas Corpus. (4) Kayang bawiin ng lehislatura ang desisyon ng

Walang limitasyon sa tagal ng panunungkulan hanggang hindi umaabot sa edad na 70 o kung mayroong pisikal na balakid sa kakayanang manungkulan

(1) Ang hudikatura ay may karapatang magdeklara ng mga batas na pinatupad ng lehislatibo bilang unconstitutional, base sa pakahulugan ng hudikatura sa konstitusyon. (2) Siyang may kapangyarihan ang hudikatura na magtukoy ng mga malalang kakulangan o kalabisan ng pag-gamit ng kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo.

hudikatura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng bagong batas. o pagbabago sa batas sa kasalukuyan. (5) Ang lehislatibo ay binibigyang kapangyarihang maglitis sa mga miyembro ng ehekutibo at hudikatura. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful