"DADA I NADREALISTIČKA UMETNOST" Rubin,W.S. "Dada and Surrealist Art", New York: Harry N. Abrams, p.p.

9-18

Dadaizam i nadrealizam, o kojima se tako malo u stvari zna na ovim prostorima, bili su prvi revolucionarni pravci u umetnosti, kao i poslednji dah umetnosti. Najpre su dadaisti, a potom i nadrealisti, uvideli da društvo u kome živimo, ono isto društvo koje su situacionisti šezdesetih godina (još uvek ovog) veka nazvali Društvom spektakla, a neki drugi revolucionari kapitalizmom, neumitno teži da u cilju svog samoopstanka i svoje samoreprodukcije uništi umetnost, kao i sve druge vidove duhovnog u čovekovom postojanju, i namesto njih postavi vulgarni materijalizam. Vulgarni materijalizam oličen u praznom posmatraču onoga što se prodaje pod imenom umetnosti ili duhovnosti. Oličen u posmatraču, kupcu lažne umetnosti, onome ko se divi nečemu od njega otudjenom, onome ko se divi fetišima. Revolucionarni (u tom slučaju) dadaisti i nadrealisti su, dakle, to uvideli i protiv toga pokrenuli kampanju skandala, naivno (nažalost) verujući da će tako prodrmati i prosvetliti onoga kome je umetnost namenjena, onoga ko je počeo da biva kupac, a ne uživalac. Gledano sa te strane, ova dva pravca (usudio bih se reći ponovo čak i ono drastično, već rečeno na početku teksta: dva poslednja pravca u umetnosti) su bili pucanj u prazno. Ne poimanje sistema u kome su se našli, nužno ih je oteralo u istoriju i ono što istorija neminovno nosi: iskrivljenje prošlosti i njeno lažiranje. Medjutim, oni se mogu posmatrati i kao inicijalna kapisla, ideja koja može inspirisati nekoga da se pokrene. Ideja koja će naterati posmatrača lažnih umetnosti, kupca "umetnosti", prosti objekt u kupoprodajnim odnosima današnjeg sveta, da se otrgne i, poželevši da postane subjekt, učini nešto za spas svog duha i duhovnosti čovečanstva uopšte. Kao smernice na tom trnovitom, najtežem, ali i najduhovnijem, putu, mogu mu poslužiti samo znanje, jačina sopstvenog duha i greške dadaista i nadrealista koje se trebaju ispraviti u cilju rušenja lažne umetnosti i uspostavljanju prave umetnosti i kulture, koji će služiti čoveku, a ne Njegovom veličanstvu Novcu. DEO I: D A D A Dadaista se bori protov agonije vremena i protiv opijenosti smrću... - Hugo Bal, Dnevnik, 18.jun 1916. DUH DADAIZMA Dadaizam je rodjen, premda još bezimen, uoči Prvog svetskog rata; nadrealizam je, za razliku od njega, nestao sa početkom sledećeg. Bez nasilja koje uokviruje njihovo dosledno postojanje godinama i bez uznemirenosti mirom izmedju ratova, "kreativnu

anarhiju" dadaizma i vizionarska otkrića nadrealizma, bilo bi teško shvatiti. Izgleda da je prvi svetski rat dokazao već pretpostavljeni intelektualni bankrot racionalizma XIX veka, kao i buržoaske kulture kojom je racionalizam bio nadahnut. Ta logika, koja je mogla biti upotrebljena da se opravdaju ubijanje i sakaćenje miliona ljudi, izazvala je revolt kod nekih ljudi od osećanja. "Počeci dade," kako se seća Tristan Cara, "nisu bili počeci umetnosti, već gadjenja". U isto vreme kada je izazvana kriza vrednosti, Prvi svetski rat je uslovio fizička pomeranja, koja su pak doprinela radikalnoj prirodi zaključaka do kojih je došao dadaizam. U Americi, na primer, Marsel Dučamp se bolje izolovao od estetičke tradicije (od Monea do kubizma), od koje se upravo "oslobodio". Nepravoverno, ikonoklastičko raspoloženje u Americi toga vremena, njena mladost i energija (koje su doprinele stvaranju heroja protodada kulture u Francuskoj, "američkog" boksera - pesnika Artura Kravana), stvorili su idealan ambijent. Nekoliko meseci nakon Dučampovog dolaska u Njujork 1915, Fransis Pikabia ga je posetio i našao "drugog čoveka". Švajcarska je, medjutim, nudila još podesnije utočište od rata. Tu su pacifisti, pesnici, slikari i revolucionari iz čitave Evrope živeli jedan uz drugoga u atmosferi intelektualnog vrenja. Medju onima koji su organizovali Dada kabare Volter (Dada Cabaret Voltaire) bili su Hugo Bal, koji je došao iz Nemačke; Tristan Cara i Marsel Janko, obojica iz Rumunije; i Žan Arp koji je došao iz Alzaka preko Pariza. Ta unakrsna oplodnja brzo je dovela do klijanja ideja koje su se uzdigle iznad nacionalnih mentaliteta i tradicija. Ipak kontakt medju članovima te medjunarodne inteligencije bio je daleko od opšte povezanosti. Nekoliko koraka od kabarea Volter, niz staru cirišku Špigelštrase (Spiegelgasse), živeo je Lenjin, pripremajući revoluciju sasvim drugačiju od dadaista, čija ga aktivnost uopšte nije zanimala. Reč "Dada" je prvi put upotrebljena, u značenju koje je kasnije postalo istorijsko, u Cirihu aprila 1916, a najverovatnije je pronadjena u Larusovom rečniku. Prvi put se pojavila u štampi sledećeg meseca, u uvodu za prvi broj časopisa "Cabaret Voltaire". Identitet njenog pronalazača ostaje nejasan i, kao što ćemo videti kasnije, skoro svi koji su učestvovali u osnivanju Kabarea polagali su pravo na otkriće. Ovaj spor doveo je do velikog neprijateljstva, koje je trajalo više od četiri decenije posle propasti dadaizma, ali to je manje važno, jer je pokret postojao i pre svog imena. To ime duguje svoju potonju popularnost činjenici da je moglo obeležiti ili označiti stanje svesti i vrstu kreativne aktivnosti koja je u javnosti postojala, zapravo već od 1912, ako bi sudili po Dučampu, Žaku Vašeu i drugima. "Dečiji konjić" na francuskom, ili jednostavno "ječanje deteta" prema "Sažetom oksfordskom engleskom rečniku", taj detinjasti, analfabetski, besmisleni karakter reči dada, sugerisao je uporno odbacivanje nasledjenog sveta starih vrednosti i prihvatanje stava apsolutne naivnosti. ("šta je lepo?", pisao je Žorž Ribmont-Desein. "Šta je ružno? Šta je veliko, jako, slabo? Šta su Karpenter, Renan, Foh? Ne znam. Šta sam ja? Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam".) Kolektivan povratak simulakrumu detinjstva sa svojim opravdanjem čistih i asocijalnih impulsa, psiholog Hans Krajtler protumačio je kao reakciju na snažna razočaranja koja mladi ljudi ratne generacije prožive u pokušajima da se uklope u spoljnu realnost. Ali dok duševno poremećena osoba niti kontroliše, niti je

svesna svog povratka u detinjstvo, za dadaiste je to sračunato delo volje. Učestvovanjem u dadi pojedinac je skidao sa sebe odgovornost za strahote sveta koji je rat smatrao nečim sasvim prirodnim. Dada nije imala dosledan skup načela i nikada nije bila skladno organizovana; čak nije zastupala ni poseban stil u umetnosti. Od kada se pojavila u Njujorku i Cirihu, i kasnije u Berlinu, Kolonji i Parizu, svuda je dada, kao svoje osnovno obeležje, pokazivala težnju za rušenjem novog buržoaskog društva. Zbog toga je dada često nazivana čisto negativnim pokretom. Ništa nije moglo biti dalje od istine. Dada je dala veliki doprinos umetnosti, poeziji, muzici, pa čak i politici. Ali dok se karakter tih doprinosa menjao od centra do centra, njihov nihilizam je ostao suštinski svuda gde bi se dada pojavila. Destruktivni elan dadaizma proistekao je iz ubedjenja da je buržoasko društvo u Evropi nepopravljivo iskvareno. "Korektivna" delatnost na društvo, politička i socijalna, nastavila se kroz XIX vek, samo da bi se završila kao eksperimenti dr Frankenštajna. Pre nego što bi se mogao stvoriti "novi čovek", stari bi morao biti uništen. Dadaisti su svuda zahtevali stanje tabula raza. "Poštenje, Domovina, Moral, Porodica, Umetnost, Religija, Sloboda, Bratstvo", pisao je Cara, "nekada su odgovarali čovekovim potrebama. Sada od toga nije ostalo ništa osim skeleta konvencija... treba usavršiti veliki negativan posao destrukcije. Mi moramo čistiti i prati". Šta je sledilo to čišćenje ostalo je nejasno. Samo u Nemačkoj gde su Rihard Helsenbek, J.T.Bargeld i drugi postali aktivni komunisti, dada se uključila u politički program. Dostignuća u slikarstvu i poeziji u drugim centrima dadaizma, ostali su pojedinačni i često izolovani gestovi. Sistematizacija je sama po sebi odbačena kao ne-dadaistička. Ipak pozitivna anarhija se još uvek mogla održati, a potreba za nečim povezanim je svakako bila glavni motiv u formiranju nadrealističkog pokreta, koji je nasledio dadaizam u Parizu ranih 20-tih. Iako dada nije imala odredjeni skup ciljeva, glavni tok promena u životu koji je htela da izazove bio je jasan: čovek nije više bio po meri Prokrustove postelje buržoaskog morala i racionalizma. "Dada", napisao je Arp, "je želela da sruši obmanu razuma i da otkrije nerazuman poredak (ordre deraisonnable)". U nekom pogledu, zahtevanje novog poretka koji bi prilagodio ekspresiju i iskazivanje iracionalnih i nesvesnih impulsa vraća nas do Rusoa i romantizma. Mišljenje da je ljudsko biće zakržljalo ili deformisano društvenim konvencijama, koje nisu uzele u obzir njegovu iracionalnu stranu, nikada nije izgledalo tako ubedljivo kao što je to bilo generaciji iz vremena Prvog svetskog rata. Ali dadaistički "nerazumni poredak" je bio mnogo radikalniji od dualizma koga je predlagala romantističko-simbolistička tradicija, po tome što je predvidjao ne postepeno prilagodjavanje i uskladjivanje iracionalnih nagona sa racionalnim kontrolama, već odsečno i potpuno odbacivanje ovih drugih u korist anarhističke spontanosti. Svesnost o nesvesnom, o čovekovim iracionalnim mehanizmima postojala je u javnosti kao rezultat velikih dostignuća, usvojenih oko prekretnice veka, u psihološkoj teoriji. No, iako je Cirih bio dom Frojdovog sledbenika Egona Blulera, kao i Karla Gustava Janga, nema dokaza koji bi nagovestili bilo kakav direktan uticaj psihoanalize na dadaizam,

spontan gest usmeren ka otkrivanju nedoslednosti i ništavnosti konvencionalnih ubedjenja. kako ju je sistematizovao 1916. umetnosti i poeziji. izdvojeno od njegove svrhe.osim u Berlinu. Gospodin u kišnom mantilu. politika ju je ubrzo apsorbovala.. s vremenom dadaistički skandal je prestao da šokira i počeo da zabavlja publiku. pre nego estetske aktivnosti. kao što je odbacio sve što je sistematično. Ostvarenja vodećih dadaističkih umetnika. uzastopno da zainteresuje Apolinera. pre nego dada. Polom Eluardom.. koji upravo kreće na svoje sedmo putovanje oko sveta je dadaista.bio mu je stran. Valerija i Žida za Frojda. "Dada. koja ga je koristila za sebe. a karakter najvećeg dela nadrealističke umetnosti unapred predpostavlja odredjenu bliskost sa njima. ali su ga svi oni odbili ". Te psihoanalitičke ideje koje su odgovarale dadaistima u Berlinu. Švajcarskoj i Americi odbacili. Kasnije sa Filipom Supaltom. i što radikalniji gestovi. Frojdova psihoanaliza nije bila to što interesuje dadaiste u Berlinu. "Svako može biti dadaista. koju su dadaisti u Francuskoj. su neodvojiva od njihovih biografija. On priča da je pokušao za vreme svojih dopusta tokom rata. dakle stalno pribegavanje skandalu. pojam angažovanja . bile su u skladu sa njihovom pripadnosti sistemskoj politici. Ta delovanja mogu uzeti bilo koju formu onoliko dugo koliko ona ostaju dobrovoljna. Prema Hulsenbeku. Ali ponavljanjem ljudi se naviknu na sve. a kasnije je i posetio Frojda u Beču. pre nego kroz slike.potpuno aktivan tip. već psihotipologija zasnovana na istraživanjima Ota Grosa. Dadaista bi trebalo da bude čovek koji potpuno razume da neko ima pravo na ideje samo ako ih može preneti u život .. Njena suština bila je kritika. Te ideje postale su centralni stub nadrealističke teorije. Breton je obavio eksperimente u hipnotičkom snu u nadi da će potvrditi i proširiti Frojdove ideje. jer akcija pruža mogućnost sticanja znanja". iako je sistematičnost u ovom slučaju obuhvatala i iracionalno." insistirao je Cara. Čisti dadaista uopšte nije bio slikar. to opasniji uticaj. koji jednom rukom sipa kurasao. Pored toga. Andre Breton počeo se interesovati za psihoanalizu dok je služio kao bolničar u vojnoj duševnoj bolnici za vreme rata. koji je narednih godina osnovao časopis "Die freie Strasse" da bi širio ta svoja stanovišta. Kada je delanje . To je bio prvi glas dadaizma u Berlinu.Barmen u Menhetn baru. bio taj koji je obuhvatio Frojdove ideje i asimilovao njegova shvatanja o filozofiji.ili čovek u službi nekog verovanja . Dadaizam je u osnovi bio pokret "života". kroz izrazite ličnosti. pa čak i na skandale.. već neko čija je suština bila izražena podjednako u svakom njegovom delovanju. . koji živi samo kroz akciju. Iako ta umetnička dela ostaju najtrajniji doprinos dadaističkog pokreta. Dadaizam je odbacio psihoanalitičku teoriju. a njihovi životi su često po interesu nadmašivali njihov esteticizam. Oličenje delovanja dade bio je paradoksalan. Dadaista nije radio u korist nečega. Robertom Desnosom i Luisom Aragonom. kao sto su Dučamp i Pikabia. Franc Jang (ne mešati ga sa ciriškim Jangom). a drugom skuplja svoju kapavicu je dadaista. njegov idealan izraz je bio kroz društvene. ili čak pesnik.sa osmesima koji praštaju i drugarskim tapšanjem po ledjima". U Berlinu gde je dada "izašla na ulice" da propagira komunizam. Nadrealizam je. "pokazuje svoju suštinu u akciji". u vreme njihovog nastanka ona su bila od marginalnog značaja za većinu njihovih stvaraoca.

stihijski karakter njegovih javnih provokacija ugrožavali su.BOKSERA PLESAČA". Malo se zna o Kravanu (čije je pravo ime bilo Fabijan Avenarius Lojd) pre nego što je emigrirao u Pariz 1912. svako sa različitih strana. iznad i preko granica društva. i objavljivao je malim delom poeziju. Ništa se o njemu nije čulo od 1918. kraj pokreta bio je blizu. "GOVORITI-BOKSOVATI-IGRATI". super-prefinjen tip koji je odavao utisak da se razvio. ugladjenost koja je branila buržoaske konvencije. Brio njegovog pisanja malo je učinio da ublaži žestinu njegovih stavova. činjenica na kojoj su insistirali Ribmont-Desein i drugi. izvan uvaženog društva. pomoću čiste jasnovidosti. na jednom revijalnom meču. a u Njujorku tri godine kasnije. "BRUTALNI KRITIČAR". kada je jednog dana nestao iz malog grada na meksičkoj obali. ponekad je sam Kravan prodavao po ulicama. U posebnom izdanju posvećenom Salon des Independants-u 1914." sve to dok je vredjao gledaoce. Džek Džonson). često drske i prostačke "kritike". francuski i nemački. njegova preterana vulgarnost. Prva je bila održana u Salle des Societes Savantes na putu Danton. i kada dadaisti nisu više smatrani opasnim radikalima. "Maintenant". Kravan je bio "primitivan". njegovo izdavanje za boksera. i da će prikazati novi "boksujući ples" i "druge neobične numere" uz pomoć "CRNACA . izustio najsrtašnija ludila protiv umetnosti i života. koje je postalo predmet njegovog umoura. a onda je "naizmenično se smejući i bivajući ozbiljan. Još važnije za razvitak mita o Kravanu bile su proto-dada soire ili "manifestacije" sa kojima je on počeo u Parizu 1914. .dade prestalo da bude zaista subverzivno. već postali sinonim za rdjave dečake. Odlično je govorio engleski. koji je štampan na uvijenom papiru. Kravana su malo brinule pretnje. Njegovo agresivno raspoloženje predskazalo je istu pojavu u dada časopisima kasnijih godina. KARAKTER DADAIZMA Legendarni Artur Kravan i Žak Vaše isticali su se kao prototip čistog dadaističkog ponašanja. Časopis je izlazio neredovno od 1912. Kravan je otvorio "performans" ispaljujući nehotice nekoliko pištoljskih hitaca. do 1915. a većim delom otvorene. Mnogima u Parizu je bio poznat kao Amerikanac. jer je bio neizmerno visok i težak i ponosio se svojom bokserskom srčanošću. bio je naklonjen manirima engleskog aristokrate (tvrdio je da je on nećak Oskara Vajlda). to je dovelo do svadje sa mnogim uvredjenim umetnicima i do toga da ga je Gijom Apoliner izazvao na dvoboj. ali on je u stvari rodjen u Lozani od britanskih roditelja. ponekad čak i fizički. a za vreme rata se hvalio da je "dezerter koga traži sedamnaest nacija". isto koliko i manirima američkog čvrstog momka. Na letku je objavljeno da će Kravan. Kravanove anti-estetske kritike izbile su na površinu u žestokom napadu na mnoštvo vodećih avangardnih slikara i pesnika. kada ga je nokautirao prvi crni šampion u teškoj kategoriji. kao izdavač malog polemičkog časopisa nazvanog "Maintenant". Vaše je bio dendi. homoseksualce. On je slavio atlete (koje je smatrao superiornijim od umetnika). pljačkaše Luvra i ludake. Obojica su radila. (To se promenilo posle dve godine u Madridu.

ali koju je granu službe on zaista službovao nikad nije bilo jasno. smešeći se zadovoljno. oni su ostali bliski prijatelji sve do Vašeove smrti. dendi kreira svoj lični svet i bira svoj moral. pilota i doktora.sintetička uniforma koja je sa jedne strane bila saveznička. uredjeno da Kravan drži predavanje u njujorškom Grand Sentar Palasu. i kroz Vašeova lična pisma. preko Apolinera. Vaše. Kao čovek potisnute osetljivosti. maskirajući se u engleskog džentlmena (on je često potpisivao pisma sa "Hari Džejms"). menjao je kostime kao glumac. gde ga je samo intervencija kolekcionara Volter Arensberga spasla zatvora. gde je Breton bio bolničar. smatrao da je to bilo "izvrsno predavanje". on odlazi za Ameriku. poručnika konjice. Dučamp je. i. izmedju ostalog. legendarni Vaše je izvršio ogroman uticaj na pariški dadaizam i kasnije na nadrealizam ("Žak Vaše. vidno pijan. on je autsajder i stoga. kao odeću. i posle otvorenog psovanja publike." pisao je autor Nadrealističkog manifesta. "Jedna od njegovih uniformi. željnih da čuju o najnovijim aktivnostima evropske avangarde. crvenokosi mladić" momentalno je probudio Bretonovo interesovanje. pod zajedničkim pokroviteljstvom Pikabia i Dučampa. Tamo je. zbog toga. Dendizam je bio široko rasprostranjena pojava u dadaizmu. Vaše je uzeo ulogu dendija sa jednakom ozbiljnošću kao i Barbi DžOrvil i Bodler. koja su kasnije objavljena 1919. kako ga je zvao Vaše. koji nikada nije zaboravio Bretona i njegov esteticizam. isečena na dva dela . a sa druge neprijateljska". Njih dvojica su se upoznali u Nantu početkom 1916. Ovaj "poslednji bljesak heroizma u eri dekadencije" kasnije je nazvan dendizmom. najproduktivniji stvaralac mitova kulture XX veka. da bi doterao svoj stil. Arp je ." prema Bretonu. gde se aprila 1917. Posle boravka u Španiji 1916. Ta ravnodušnost je bila u skladu sa više očevidnih aspekata Vašeovog dendizma. ubrzo posle primirja. okoreli pozer. "Veoma elegantan. Te informacije su došle do nas u obliku ličnih uspomena "poete". Otkad "je sve što posmatramo lažno. U Cirihu. prototip modernog umetnika. putovao je kroz centralnu Evropu. Kravan je ušao. nije bio ni bilo šta tako pozitivno kao dezerter ili defetista. Nevoljan da prihvati vrednosti društva u kome živi. je naš glavni izvor informacija o Žaku Vašeu.Sa početkom rata Kravan je tražio švedsko državljanstvo (on se naširoko hvalio kada je izvršio "savršenu pljačku" juvelirnice u Švajcarskoj). koga je on kratko poznavao. u Lettres de guerre de Jacques Vache. Prekinula su ga dva policajca koja su mu stavila lisice i odvukla ga u policijsku stanicu. da skida svoju odeću. U okupljenoj svetini bilo je puno elegantno obučenih ljudi. "bila je najukusnije skrojena i. na njihovo zaprepaštenje. pokazujući izvanrednu sposobnost da prelazi preko granica zaraćenih zemalja. počeo je. uglavnom adresirana na Bretona. njegov stav je pre bio totalna ravnodušnost. kao što je njegova opsednutost muškom modom. Iako nije uživao u ratu kao futuristi. održala Prva godišnja izložba Društva nezavisnih umetnika. iako su okolnosti često sprečavale njihovo upoznavanje. U jednom pismu piše da se priključio engleskoj vojsci kao tumač. donekle. Andre Breton. a Vaše je lečio povredu na listu. u Neurološkom centru." posledica dogadjaja "nije važnija od izbora izmedju kolača i trešanja posle večere". Mera njegovog uticaja bila je Pikabijina tvrdnja da je na formiranje njegove ličnosti mnogo uticao Vaše. Posredstvom Bretona ("Najviše dugujem Žaku Vašeu") i njegovih saradnika u časopisu "Litterature". "još uvek živi u meni kao nadrealista"). a posle odlaska iz Pariza 1915.

"više je voleo da sakrije svoju senzibilnost ispod krte i provokativne spoljašnosti dendija. koji je. ponekad nosili. Najkompleksnije i najprepredenije promene ličnosti su možda ipak one kojima je bio naklonjen Dučamp. Georg Gros. i koji je. Potpuno napuštajući literarno. namerava da drži svet "u zapanjenom polu-neznanju" sve dok traje varničenje nekih "skandaloznih manifestacija". izdvojenom humour noir-u. koju on predstavlja. izmedju ostalih. "ona" uredjuje knjige i potpisuje readymades-e." seća se Hana Hoh.. obnaženih grudi i sa južnjackom kapom. paradoksalnog i ponekad nasilnog "crnog humora". Najbarokniji dadaista je sigurno bila baronica Elza fon Frajtag-Loringoven. Mat. imala veliki uticaj i na dadaizam i na nadrealizam. koju je on veoma voleo. na prekretnici vekova. Dendi. Svi oni su dolazili iz dobrostojećih porodica srednje klase. čineći ga principom delovanja. a koga je Breton kanonizovao sedam godina kasnije. koja je nosila podnaslov "nadrealistička drama". gde izmedju ostalih aktivnosti. "Obučena u krpice skupljene sa raznih strana. kao R. "Prava znamenitost monokla u to vreme." dok je Hans Hercfelde nosio Savile Row odeću i promenio svoje ime u njegov engleski ekvivalent. oko 1920.) Breton je i sam bio tamo: "Prvi čin se upravo . koja živi u rue de la Paix 14. sve do Rabeloa. na izlozbu Društva nezavisnih umetnika 1917. ukrašena neverovatnim predmetima obešenim o lance. Vaše je naslutio balski dada ideal života kao tragikomičnu "harlekinijadu". "Umour". U modernu književnost ju je uveo. Vaše je voleo Žarija i tvrdio je da postoji velika doza sveprisutnosti u njegovom umour-u. "je u tome što je vredjao uštogljene osobe koje su polagale pravo na to da budu progresivne". medjutim. po opštem priznanju. U ovako. ali način njihove reakcije bio je parodija aristokratskog. sa glavom okićenom konzervama sardina. čije su fotografije. koga je on nazvao umour (izostavljeno "h" daje nagoveštaj burleske).. na Vašea su. na premijeri Apolinerove Les Mamelles de Tiresias. oslobodjena od svakog ograničenja". uticali "neopravdani gestovi" Lafkadia iz Žideove knjige Les Caves du Vatican. na neki način. čija dela su. pisao je on Bretonu. Breton i Arp su ih. (To je bilo jedno od prvih pojavljivanja termina "nadrealističko". je stara tradicija u francuskoj književnosti. (gde je on bio član žirija). u Berlinu.često nosio englesku odeću i cipele koje je sam dizajnirao. Ta vrsta preterane i hiperbolične duhovitosti. on je katapultirao Žarijevu vrstu humora u formu protodadaizma. Gros. Izvanredan primer literarne mimikrije je to što se Žarijev život završio u halucinantnoj konfuziji sa likovima koje je stvorio. Vašeov najodlučniji doprinos formiranju dadaističkog mentaliteta bio je propagiranje jedne vrste ironičnog. Iako je prvi insistirao na važnosti delovanja. objavili Men Rej i Dučamp u časopisu "New York Dada". Monokli su bili moderni i Cara. dramski pisac i novelista Alfred Žari. što je bilo ostvarenje plana delovanja Rimboa "ja je drugi". ostaje samo jedan iz galerije tipova koje su dadaisti stvorili u svom bavljenju promenama ličnosti. ravnodušna prema legitimnoj radoznalosti prolaznika. Hausman. i po kojoj je uradio nekoliko skečeva. Vaše je išao čak i dalje. baronica je šetala niz avenije kao divlja utvara. Džon Hertfild. koji je skovan nešto pre Apolinera. a Carinu dadaističku definiciju života kao "igru reči". koja ide nazad. izjavio da je reinkarniran kao žena po imenu Roze Selavi. poslao pisoar (readymade) nazvan Fontana. a posebno Kralj Ibi i Rabelova Gestes et opinions du Docteur Faustroll. Jedna takva manifestacija održana je 1917. iz književnosti.

da su Vašeovi nesrećni drugovi bili neiskusni sa drogama i da je "Vaše. zašta se zalagao Cara. to nije mogao biti niko drugi do on (Vaše). Skandal predstave ga je strašno uzrujao. koji je u drugom Nadrealističkom manifestu (1929.) nije bio izgubljen za Bretona. termini "dada" i . posebno kasnije. ona je bila pogodna kao sredstvo za komunikaciju ideja. U vreme kada je izgledalo da će modernistička apstrakcija zahtevati slikarsku autonomiju. i nasumičnog pucanja u gomilu. Veća povezanost ovih pokreta sa filozofijom. u svakom slučaju. objavljeni posle njegovog samoubistva.završio. Nisu svi dadaistički aktovi bili tako preteći. sam na strani smrti". Vašeova pretnja nasumičnom paljbom bila je "kritična provokacija" posebno kada je implicitno sumnjala u glavnu avanturu u kojoj se svet tada angažovao: ako je to bio "realizam" da se ljudi ubijaju zato što nose nemačke uniforme. sa revolverom u ruci. oni su gajili tako šarene aktivnosti u umetnosti. ja. 1919. Njegova smrt je izazvala nadrealističko pitanje "Da li je samoubistvo rešenje?" Medju odgovorima je bio i odgovor pesnika Renea Krevela. prevelikom dozom opijuma (on je bio iskusan zavisnik). ali nije bila dostojna divljenja sama po sebi. da je bila skoro nemoguća upotreba naziva kao definicije stila. "moždani revolverski hitac".) napisao: "Najjednostavnije delovanje nadrealiste sastoji se od izlazka na ulicu. lično. Jedan engleski oficir je pravio ogromnu buku u orkestri. Sa njim je umro još jedan mladić. DADIZAM I UMETNOST Opipljiva umetnost je igrala samo pomoćnu ulogu u dadaizmu i nadrealizmu. Kasnije je Breton slikarstvo nazvao "jadnim sredstvom". Misao o samoubistvu je. dodeljujući joj "podredjen položaj u vrhovnom pokretu koji je odgovarao uslovima života". Veoma je moguće. koji otkriva da je to "naizgled najpravilnije i definitivno rešenje". Dadaizam i nadrealizam su predlagali životne stavove koji su se. spojili u razumljivu filozofiju. Spisi Žaka Rigoa. "Impresionizam" i "kubizam" su imenovali posebne stilove u slikarstvu koji su već postojali. dadaistička reakcija je bila da "ponizi" umetnost. Njegovo samoubistvo. kako je rekao Cara. psihologijom. i pričao je pucajući u svetinu". na kome je bila napisana jedna jedina reč: "Disgusted" (ispunjen gadjenjem). onoliko koliko je čovek u stanju". Glavno delo Vašeovog života je bilo njegovo napuštanje istog. Ovaj primer (koji podseća na nasumično pucanje koje je pratilo Kravanovu soire-u 1914. a treći sa te zabave je preživeo svoju preveliku dozu. kako primećuje Breton. nastavila da progoni ratnu generaciju. želeo da napravi poslednju praktičnu šalu na njihov račun". sadržali su prigovor: "Svi ste vi pesnici. poezijom i politikom. Ušao je u dvoranu sa revolverom u ruci. "nadrealizam" je trebalo da potraži malo jasnije principe. Krevel je kasnije i ostvario to svoje mišljenje. nestajući. Ipak. odmah je ispunilo nihilističke implikacije njegovog duševnog stanja i osiguralo njegovu legendu. ali je svaki sačinjavao. žigosala je umetnost koju je podržavala karakterom sasvim suprotnim od onoga koji je preovladjivao u avangardnim idealima. njegovo telo je nadjeno sa parčetom papira prikačenim za njegovu jaknu.

pet godina pre izbijanja Prvog svetskog rata. po direktnom uzoru na muziku. čak i noviji pop-art. optužio je Apolinera da je "izjednačio romantizam sa telefonskim žicama". Pre 1860. Pored toga što je bio pesnik. etike. Ona je upravo ono što Dučampova readymade sijalica nije trebalo da bude: prava skulptura. sa nekim izuzecima. Slikarstvo se. upravo kao moćna. istorije. ka davanju prednosti anti-umetničkom mentalitetu koji je negovao dadaizam. bar od strane umetnika. da upotrebimo formulu Mejera Šapiroa. ikonografije i namere. a uprkos obnovljenom interesovanju za dadaizam u estetiziranom obliku. Light Bulb (sijalica) pogadja nas svojim prečišćenim esteticizmom i prefinjenim površinskim modelovanjem. ono je preuzelo još veći moralni i društveni značaj. naravno. slikarstvo je skoro uvek bilo u službi nečega . ono je moralo da poseduje prepoznatljivu slikovitost. U toj starijoj umetnosti sadržina slike je uglavnom smatrana važnijom od stila. Vaše je bio u pravu kad je tvrdio da Apoliner "obeležava jednu epohu". čak i njenim najnaprednijim savremenim formama. Oslobadjanje slikarstva od služenja kolektivnim i institucionalnim vrednostima drugim rečima dolazak moderne umetnosti .religije. sve više zanimalo slikarskim mogućnostima. a tek posle slikari. već sa nekim izmenama i nadrealizmu. nije nestao. na primer). smatrali samo još jednim aspektom pokvarene kulture. Čak ni za alternativu nije jednostavno da prihvati konfuziju. bio je Vilhelm de Kostrovicki. Književni heroj kubista. barem u nekim strogo avangardnim krugovima. A kao delatnost svog neotudjivog prava. U pogledu na afirmaciju "čistog slikarstva". Deskriptivni motiv. umetnici su prvo bili prikazivači. Deskriptivna sadržina počela je da opada u korist povezanosti osećanja posredstvom boje. A u funkciji da slavi tako povezane specifične ciljeve i institucije. koja je išla u smeru povećane autonomije umetnosti kao takve. Novi takozvani neo-dadaizam. definicija stila koja bi trebalo za dadaizam da obuhvati rad Dučampa i Arpa. od dadaizma koji se radjao odvajao ga je pravi ambis. Čak i uprkos kvazi-dadaističkom karakteru nekih njegovih radova (Les Mamelles de Tiresias. Apoliner je insistirao: "Ja se ne plašim umetnosti". .bilo je označeno Maneom i impresionistima. istorijski. i bio je predusretljiv prema slikarstvu Djordjija de Kirikoa. kao i raniji pokreti simbolizma i ekspresionizma su primetno bili usmereni. on je jednostavno prestao da igra svoju glavnu ulogu. Bronza Džaspera Džonsa."nadrealizam" predhodili su umetnosti koju su primenili. bila je doživljena. dok je bila manje navodjena nego u staroj umetnosti. bila bi problematična. kao i mnoge zajedničke imenitelje njihovog karaktera. promenu koja je odredjivala ne samo kurs dadaizmu. Razumljivo. forme. Imao je raznovrstan ukus. a za nadrealizam Miroa i Dalija. za čiji se rad prvo zalagao. teksture i drugih potpuno formalnih vrednosti. Mi možemo primetiti neke zajedničke osobine stila u dadaističkoj i nadrealističkoj umetnosti. epohu koja se završila kada su dadaisti odbili vrednost i efikasnost umetnosti. vlade. sada je evidentno da su programi dadaizma i nadrealizma. isto koliko i za kubiste. sačinjavali glavni period (izmedju 1913-1947) reakcije protiv glavne premise moderne umetnosti. koje se u godinama posle Drugog svetskog rata pojavilo u Americi i Evropi. za koga je umetnost bila une sottise. Takva povezanost. bolje poznat kao Gijom Apoliner. Apoliner je takodje radio i kao kritičar. Vaše. Dadaizam je otpočeo promenu u stavu prema modernoj umetnosti. koju su. uprkos njihovom interesovanju za motiv. propagator i agent provocateur-a plastične umetnosti.

naravno. sve dok svrha razdvajanja tih vrednosti leži u kvalitetima odgovarajućim za slikarstvo. u pravom smislu reči. Tako saopštena nadslikarska shvatanja ostaju. izmedju "poetskog" i "literarnog".Dok je motiv uvek bio onaj deo slikarstva koji je apelovao direktno na intelekt. Nema ograničenja u poetičkom. i to je bivalo sve više cenjeno". njegov nestanak je ostavio polje otvoreno za umetnost baziranu sve više na osećanjima. "smatra da je neophodno ustati protiv umetnosti. glavna tendencija evropskog slikarstva bila je uravnotežena 1910. i u svim radovima kubista koji su se pojavili izmedju 1911-1912. Moje slikarstvo je. a izgledalo je da je napredna umetnost toga vremena. trebalo da izloži dadaističko slikarstvo. medjutim. koji je nastavio tradiciju peinture-poesie-a. odmah ocenjeno kao "literarno" slikarstvo.. čak i na samo indirektan i aluzivan način.." kazao je Dučamp. prema Bretonu. pojavilo kasnije. To se. Istina je da sam se trudio da postavim sebe koliko je god moguće daleko od "prijatnog" i "privlačnog" fizičkog slikarstva. snažno odraženim u Apolinerovoj knjizi "Kubistički slikari". "Mene interesuju ideje . Medjutim. . Čak i one teme koje su preživele na slikama impresionista. Uprkos delimičnom uspehu simbolizma i predratnog (Prvi svetski rat) ekspresionizma u stvaranju značajnih i za modernu umetnost održivih motiva. Što je više slikarstvo obezbedjivalo čulnu privlačnost. već na čulna uživanja. neodvojiva od prirode slikarstva i neprevodiva u neki drugi medij. manje nego ikad bila u stanju da se ponese s njima. Anti-umetnost je opstala. da je "sve neophodnija transformacija sveta drugačija od one koja se može ostvariti na platnu". Evidentno je. To je bilo u kontekstu euforije stvorene tim plastičnim prodorom. i samo gde slikarstvo namerava da se kao sredstvo odvoji od saopstenog sadržaja. Problemi sa kojima je svet bio suočen nikada nisu bili ozbiljniji. post-impresionista i fovista. nisu bile usmerene na razum.ne samo vizuelni proizvodi. kako se pominje u modernoj francuskoj tradiciji). čak i češće (i sa više opravdanja). kao i u slučaju Dučampa. što je ista kritika. ali njegova manje apsolutistička istraživanja vodila su očuvanju "poetskog slikarstva" (peinture-poesie suprotno od peinture-peinture ili "čistog slikarstva". najpre zbog odbijanja onoga što je dadaizam smatrao hermetičkim esteticizmom i eskapizmom modernog slikarstva pre 1914. neophodno je zadržati jasnu razliku. dramatičnom. zato što je on prozreo njenu prevaru kao modernog sigurnosnog ventila". gde ono postaje potpuno deskriptivno. zbog trijumfa "čistog slikarstva": stvaranje nefiguralne umetnosti. "Dadaista. pa su pioniri onoga što je kasnije nazvano dadaizam. koja se ne pravi uvek u pisanju o modernom slikarstvu. to je postajalo zverskije." rekao je Hulsenbek. "Ja sam želeo da još jednom stavim slikarstvo u službu razuma. psihološkom ili istorijskom opterećenju koje slika može nositi. Samo gde su plastični kvaliteti slike sasvim preplavljeni ekstra-plastičnim interesima. Dadaistički napad na umetnost bio je dvojak: purgativne i "reakcionarne" krajnosti dadaizma nazvane su "anti-umetničkim". otpočeli reakciju na to. u narativnom pre nego u metaforičnom smislu. a bez toga da postane "literarna". Nije iznenadjujuće što je nova pažnja posvećena motivu. primenila i na nadrealizam. primedbi da je "literarno". tri godine pre početka Prvog svetskog rata. u radu Kandinskija i orfista. Sama figuracija ne sprečava plastično bogatstvo više nego što ga odsustvo figuracije garantuje. samo takvo slikarstvo sa može nazvati "literarnim".

Za italijanske futuriste problem je bio izbegavanje velikog značaja muzeja u zemlji za koji se mislilo. Dučamp je otkrio drugi način da zadrži umetničko delo na neodredjeno vreme. u svom . dekretom dodelio status "skulpture". anti-slikarstvo (je bilo) opšta kriza koja je prevazišla individualna iskustva". najveći učitelj anti-slikarstva. "To je takodje. to je jedan od njegovih prvih readymade umetničkih predmeta. okrenuo od umetnosti ka "pomalo zajedljivom bljuvanju". uljane boje i platno. on ne bi predstavljao ništa drugo do poslednjeg u dugoj paradi književnih i umetničkih pokreta. Dadaisti su osetili da je sva starija umetnost bila beskorisna za sadašnje ciljeve. u doba Prvog svetskog rata. Konstatacija da umetničko delo postaje istorija u trenutku kada je stvoreno. insistirao na svom neistoricizmu. Dadaizam je mogao da postoji samo u sadašnjosti. izgleda lepše od većine stvari napravljenih u domenu osmišljene skulpture tokom 1914. Dučamp je "doterao" reprodukciju Mona Lize bradom i brkovima. u stvari. u retrospektivi. da će ga moderna vremena zaobići. neiscrpan izvor plastičnog i poetskog sarkazma. sastoji od montaže punjenog majmuna. on je serijski proizvedenom stalku za flaše. (ironija sudbine. Pikabia je postao. već i jedini umetnik koji je pazio da se njegove implikacije završe na misaoni način. i Pikabijin udžbenik u obliku "anti-crteža". sama umetnost. "formulu crnog humora koja mu je dala odrešene ruke da izrazi svoju mržnju prema ljudima i dogadjajima. radeći s njim. a Oto Šmalhauzen je popravio gipsano poprsje Betovena. kada je namerno ostavio svoju "Veliku čašu" nedovršenu. ponovno kreativno delovanje gledaoca. Dadaizam je. Čak i pored beskrajnog omalovažavanja umetnosti u dadaističkim proglasima. čiji se "portret"." nastavlja Motervel. te tvorevine niti su marile za vrednodti iz prošlosti. 1914. koji je prvobitno nameravao da postane umetnik (učio je kod Luk-Oliver Mersona). Dučamp. i ništa im nije bilo smešnije od odavanja poštovanja starim majstorima i umetnosti sa velikim U.U tom je kontekstu to što se Vaše. prema Pikabiji. kada su sva sredstva izražavanja potencijalno umetnička". logična je isto kao i dosetka u dadaističkoj "manifestaciji" u kojoj je Pikabija stvarao crteže. Dadaizam je odbio da se smatra naslednikom futurizma i kubizma. "suptilno rešenje esencijalne dadaističke dileme. i 1914. kao "ideja koja je od nje stvorena". Robert Motervel je primetio da. kako izraziti sebe bez umetnosti. dadaističke fotomontaže berlinske grupe. njihovo odbacivanje prošlih kultura razlikovalo se u motivu od napada na istoriju italijanskih futurista. pošto je "lepo" poslednja stvar koju je Dučamp hteo da postigne). Dadaistički kolaž Maksa Ernsta. "On je u tome našao. i njegove tvorevine su mogle imati efikasnost samo u sadašnjosti. kao i stavova tradicionalno vezanih za pravljenje slika. kako bi se delo dovršilo. a Breton ih. kao takav. brisao. Medjutim. sve su to "rešenja" tog istog problema. niti su obezbedjivale uzore za budućnost. Iako je futurista. Izmedju 1912. Anti-slikarstvo je podrazumevalo anti-kubizam. posle Dučampa. naprednjački je ostavio četkicu. to jest odbacivanje umetnosti koja potiće od Sezana. nije bila ono što je dadaizam želeo da uništi (bila je to autonomija "čistog slikarstva"). Anti-slikarstvo je značilo odbacivanje tehnika. stalak za flaše koji je Duamp izabrao." piše Gabriela Bife-Pikabia. nagovestio je. koji nije bio samo izumitelj antiumetnosti. Koja god etiketa mu je data. što je zahtevalo.

Ovo nam nagoveštava ponovno radjanje "milenijumskog" stava. koji je "sigurno prvi čovek koji se afirmisao kao dadaista. i čija je jedina dodirna tačka dijalektička veza direktna ili indirektna . njihov rad ima svoje mesto u toj tradiciji.. "i jedan od retkih koji je to ostao celog života". leži u odlučnom aktu njenog stvaranja. Ali "anti-umetnost" je zavisila prvenstveno od postojanja "čistog slikarstva" protiv koga se borila. on ipak polazi od neke definicije umetnosti. još manje iz posebnih psiholoških metodologija. u retrospektivi. više nego bilo čega drugog. On pre obeležava anarhiju zamisli koje se probijaju u različitim pravcima. umetnost se ne može stvoriti iz samog života... ili njegovo angažovanje za vanslikarske interese. umetnost će nestati. Mi znamo da poezija mora voditi nekuda. koji je postojao i pre . Taj rani dada stil.sa ranijim fazama modernističke tradicije. on nikada nije posumnjao u kasnije estetske vrednosti. uprkos stavovima nekih dadaističkih i nadrealističkih umetnika. koju su stvorili pioniri dadaizma. Efikasnost umetnosti. kao sto su Dučamp i Pikabia. Iako Breton nije mogao da prihvati ekstreman dadaistički stav. bio potvrda beznačajnosti samih vrednosti. nameravala je da odbaci premise modernog slikarstva iz vremena Prvog svetskog rata. na primer. od njegove proto-dada faze 1912.oduševljavanju savremenom tehnologijom. mogao da smatra automobil lepšim od Nike sa Samotrake. prema kome se umetnost opravdava samo kao glasnik i zastupnik višeg istorijskog stanja. ja ostajem pri verovanju da su slika ili skulptura. Čini mi se besmislenom. preusmeravanje koje ćemo detaljnije objasniti kasnije. Njegovo udaljavanje od kubističko-futurističkih formulacija 1912. za koga je korisnost čak i anti-umetnosti nestala sa 1920-tom godinom (u vreme kada je postao "inženjer").. futurizam. ili će samo ona preostati. i ona ih je povezivala u "umetnost-umetnost" (art-art) više nego što su njeni autori to znali. termin "anti-umetnost" to ne postiže. Stvoreni predmet nije time i završen. "Anti-umetnost". opravdani samo ukoliko su kadri da pravilno iskažu naše. u drugu ruku. Mada su dadaisti koristili termin "anti-umetnost" kako bi se odrekli tradicije moderne umetnosti. pa sve do njegovog nestanka posle 1922. Doktrina o umetnosti radi umetnosti... u Les Pas perdus-u je napisao: "Bila bi greška smatrati da je umetnost završena." kako to primećuje Robert Le-bel. Medjutim. Put "iza slikarstva" prvi je predlagao Dučamp. dovelo je do perioda (1913-1918) često nazivanog "mašinski stil": stvaranje dvosmislenih "bića-mašina" realizovanih pomoću oblika pseudomehaničke prirode.. svi oni su komunicirali sa ranijom umetnošću. Istorija dadaizma. cilj ne bi trebalo da bude zadovoljstvo za oči. i stoga ne predstavlja ništa što bi trebalo visoko ceniti. je istorija postepenog osipanja originalnog anti-estetskog ideala. ona se stvara iz umetnosti. Ako termini kao što su impresionizam. i analitički kubizam ukazuju na relativno specifične i odredive stilove. i podrazumeva se da kada se taj milenijum završi. apstraktno znanje (notre connaissance proprement dite)". takozvano. kako ga je izložio Dučamp. Dadaistički podsmeh je. njegova upotreba kao opisnog zajedničkog imenitelja nije moguća. Pre formulisanja prvog Nadrealističkog manifesta. barem u tom smislu što su njihovi autori težili da proizvedu nešto "iza slikarstva" (da upotrebimo frazu Maksa Ernsta). Dakle. koju više obogaćuje nego što je demantuje. Ma koliko da je radikalan neki postupak umetnika. u opsegu koji je dadaizam priznavao.. ipak mu je učešće u dadi pomoglo da utvrdi mnoge ograničavajuće okolnosti koje je obuhvatio u svom tumačenju umetnosti u nadrealizmu. slikarstvu. Dok se termin "anti-umetnost" može upotrebiti za vešinu dadaističkih plastičnih ostvarenja.

koja je uvela Dučampa u mašinski stil. predstavio u Španiji i Švajcarskoj. nešto pre nego sto je Ernst počeo da radi u Kolonji. Medjutim. Doprinos koji je ciriški dadaizam dao modernoj umetnosti. i njegovi kolaži iz 1919-1920. nije dao nikakav doprinos po važnosti uporediv sa ovim već navedenim. berlinski dadaizam. životinjske i ljudske oblike. Paradoksalno je to što je ciriška grupa. koji je umetnički sazreo krajem rata. Pokušaj da se istraže i poetski izraze unutrašnji organski i psihološki procesi ispod površine stvari. Maks Ernst. a koju je iskoristio za jedan svoj kolaž. koja je prva sebe nazvala "dadaističkom". u neku ruku predstavlja nastavak plastičnog prikazivanja unutrašnjeg doživljaja kome je težio Dučamp u slikarstvu 1912. koje. koju je istakao nazvavši je Mertz. Arp i Janko su. glavni umetnički doprinos Berlina bio je tipo-fotokolaž. Pokušaji Arpa i Ernsta da odu "iza slikarstva" . Kurt Šviters je u Hanoveru zasnovao dodirnu granu dadaizma. Krajem 1915. na njega je uticala trodimenzionalna prostorna perspektiva i sanjalački iluzionizam de Kirikoa. slikanim i mašinom rezanim reljefima. dadaistička umetnost se javila i u Nemačkoj. koliko odgovor na osećanje da je karakter predratnog slikarstva bio preterano hermetički i estetski. Ernst se približio deskriptivnijem izražavanju. nego što je bila voljna da prihvati krajnosti anti-umetnosti. a posle i u Njujorku.ne predstavljaju toliko dučampovski pokušaj anti-umetnosti. čiji su najvažniji stručnjaci bili Raul Hausman i Hana Hoh. konstruktivističko-suprematističkih tendencija. na kojoj je pisalo Komerz. Hulsenbek je verovatno preterao kada je rekao da je "raspoloženje za umetnost radi umetnosti prestalo sa pojavom Galerije Dada. gde je ciriška grupa kabarea Volter bila upoznata sa njim. predstavljaju sledeću bitnu fazu dadaističke umetnosti." jer u Cirihu nije bilo u pitanju ništa tako radikalno kao što su bili postupci Dučampa i Pikabije. Njihov rad je stvorio osnovu (zajedno sa slikarstvom de Kirikoa) za tradiciju slikarstva-poezije koja je preživela u dadaizmu i nadahnula četvrt veka nadrealizma. a Ernst sa svojim kolažima . uključujući pesme. Pored oštro karikiranog slikarstva Georga Grosa.Arp sa svojim niskim.uvodjenja imena dada. pre zahtevala klevetanje umetnosti obuhvaćeno njihovim proglasom. iako nisu opisivale ništa bukvalno. Dučamp je detaljno izložio prvo u Parizu. skoro potpuno identifikovan sa pionirskim radovima Arpa. Tu su najvećim delom o anti-umetnosti govorili pesnici i filozofi. što je bio neologizam preuzet sa iscepane reklame. Švitersovo stvaralaštvo. uglavnom. bio je u tome što je pružao veće plastične mogućnosti od Dučampa i Pikabije. Arp je ustanovio rečnik dvosmislenih biomorfnih formi. Arpov pokušaj nije sadržao aluziju mehaničkog kretanja. a ne sami umetnici. U stvari. koji je bio rascepan izmedju književno-političke propagande i futurističkih. ostali diskretno šutljivi. Merzbau (njegovu kuću koju je preuredio u katedralu odabranih . ipak su budile asocijacije na biljne. Pikabia je razvio svoju ličnu verziju dada stila. a prilagodjavanje njegovom načinu rada udaljilo je Ernsta od Arpovih ravnih crteža i obezbedilo prelaz koji je kasnije postao iluzionistička grana nadrealističkog slikarstva. Krajem rata. Samim karakterom kolažnih elemenata kojima je bio naklonjen. Pored toga. Pored toga. krajem 1918. koju je posle boravka u Parizu i Njujorku.

Predmeti koji su nekada bili 'redimejdi' (termin koji je Dišan pripisivao predmetima masovne proizvodnje kojima bi dodelio status umetničkog dela) sada su paradoksalno imali karakter 'izmajstorisanosti i . Ovo delo čini kolekcija minijatura i primeraka onoga što je francuski umetnik uradio u periodu pre 1935. svi su na neko vreme boravili u Parizu. kao dominantnog umetničkog centra. gde su tokom dve godine njegove "manifestacije" imale izvanredan uspeh skandala. "dočekan kao Mesija") i Pikabiji (koji je bio sposobniji kao dadaistički pesnik i aktivista. Još od vremena kada se dada ugasila. to jest. mart 1995. iako je Šviters proširio njihov delokrug. Predmeti koji su predstavljeni u Boîte svedoče o kulturnim promenama.. Rane umetnikove uljane slike prikazane su preko reprodukcija. on nije postigao ništa novo u modernoj umetnosti. Dišanovo zaveštanje: osa Raušenberg – Džons Zamena Pariza. nego kao slikar). sistematizovao nihovu primenu i iz njih izvlačio posebnu poeziju. uključena i malena verzija Fontane. dodira i sluha). njegovi kolaži su praktično ostali u okvirima kubističke mreže i sjajnih futurističkih šablona. uglavnom zahvaljujuci Bretonu. uzvišen kao božanstvo. "je osnovni pojam. Pikabija. mirisa. preveo: Milan Marković.U principu. odlučio je da 'spakuje svoje torbe'. Njih su uvek smatrali dadaističkim zbog "anti-materijala" od kojih su bili napravljeni . Dišan se kretao na liniji Pariz-Njujork. u ranim 20im. Beograd. . unapredjivao ranija dostignuća. Njujorkom u posleratnom periodu sumirana je i sadržana u Boîte-en-Valise (Kutija u koferu) iz 1941 Marsela Dišana. Pošto se u trenutku kada se novi evropski rat približavao nalazio u Parizu. Cari (koji je 1919. U toku četiri godine posle rata Dučamp. magnetski centar dadaizma se premestio u Pariz. Inače." Oko 1920. viškovi i ostaci koje je Šviters skupljao po ulici i po prirodi..smeće iz kante. Iz ovoga što je rečeno ne iznenadjuje nas to što je njegov stav prema umetnosti dijametralno suprotan od stava rano dadaističkih antiumetnika.. tvrdio je on. Men Rej (koji se pridružio dadaistima u Njujorku pod tutorstvom Dučampa). Medjutim mnogi od tih materjala već su se pojavili u kubističkim konstrukcijama i papiers colles. otkrivamo da su njegovi radovi bliži kubizmu (ponekad i futurizmu). preimenovanog pisoara koji označava Dišanovo učešće u dadaističkoj borbi protiv tradicionalnih uverenja i vrednosti. Merz teži jedino umetnosti.. Arp i Ernst.starudija i otpadaka). svakako zaslužuje da bude kategorizovano kao dadaističko. i planove za Gesamtkunstmerz (sintetički "hepening" koji spaja istovremeno privlačenje čula vida. .Merz zastupa oslobodjenje od svih okova u korist umetničkog stvaranja. Ali ako se ograničimo na njegove kolaže. "Umetnost". osim što je dokazivao. Tu je npr. dok je pariški dadaizam bio poznat po pesnicima..

ovog puta umetničkog pravca iz 60ih kome je srodan tekstualni iskaz. Dišan je načinio par naučnofantastičnih mašinomorfoza koje su bile uvučene u vrlo kompleksnu mašineriju ljudskih težnji. tada u usponu. Jedan se ogledao u izazovima konceptualnog karaktera koji su postavljeni sa 'redimejdima'. sam identitet umetnosti nalazio se pak upravo u sumnji i preispitivanju. od romantične ljubavi do naučne izvesnosti. To je bio portabl muzej u kome su regrupisana dela jednog ikonoklaste. i one koji su ga nasledili. Dišan je imao malo od neke jasne i očigledne privlačnosti ili čara za generaciju apstraktnih ekspresionista. mestu svojih dadaističkih aktivnosti između 1915-23. Sve u svemu. Boîte služi kao primer tranzicije iz jednog u drugi svet: iz sveta stare Evrope muzeja i znalaca u onaj mlade Amerike komercijalnih galerija i umetničke robe. Svojevoljni pejzaž se javlja kao jedan od prvih primera onoga što će 60ih postati poznato kao 'body art'. Dišan se javlja kao pionir jedne nove izražajne forme. tzv. Dišanovim rečima rečeno. tačno naslovljenog Mlada skinuta gola od strane svog(jih) maldoženje(a). njegovim rečima. ironičnom. 'masovnu proizvodnju u malom'. Ali je takođe bio i kofer za prikazivanje putujućeg tgovca. Na prvi pogled deluje kao jedna apstraktna slika. pošto je umnogome zasnovano na Dišanovim beleškama. Iako je to u suštini bio 'privatni i lični'. uglavnom onim iz tzv. koji ima asocijaciju na (neku vrstu) balzamovanja želje (čežnje). na jedan dirljiv i pronicljiv način govorio je o kulturnoj transplataciji koju su osećali mnogi umetnici emigranti iz Evrope. 'redimejdi' i zagonetno Veliko ogledalo. Stav koji je Dišan verovatno imao o apstraktnom ekspresionizmu može se utvrditi na osnovu malog dela iz 1946. koji je kao 'originalna' stvar bio deo jednog primerka iz prvog. Green Box – smatrao ju je integralnim (sastavnim) delom svog rada. Njegov Boîte.) . Za Dišana. 'mrežnjačke' umetnosti. Tada su se pred njim otvorila dva alternativna puta. on je predstavljao. On se već 1912te odrekao one umetnosti koja se pojavljivala ili prikazivala samo oku odn. Dišanovo shvatanje da umetnost u sebe treba da inkorporira dominantne i preovlađujuće modalitete duruštvene proizvodnje bila je radikalna alternativa Grinbergovom modernizmu. tako što će pročistiti svoja značenja i zadržati estetsku (i društvenu) distancu. U stvari. Kao deo jedne edicije (inicijalno zamišljene kao 'de luxe' izadanja od 24 komada). Trebalo bi istaći da je to zaista jedno 'čitanje'. to je semena tečnost umrljana po pogrebnom crnom satenu. imao je dvosturku funkciju. Iako su njegova dela iz tog perioda. Boîte je takođe govorio i o komodifikaciji (orobnjavanju). izdanja Boîte-a. ekskluzivnog. izvesna znanja o bogatoj ikonografiji Velikog ogledala. (Ponovo. koja je bila zasnovana na jednom suvom. Dišan je namerno održavao profil 'andergraund' umetnika. bila već legendarna za malu grupu poštovalaca. sa kojima je on bio u prijateljskim odnosima. umetnost direktno povezanu sa telom i telesnim identitetom. Marsel Dišan Ranih 40ih DIŠAN se ponovo našao u Njujorku. nasuprot francuskih nadrealista. Ali osim ovakvog tumačenja. Međutim. jedan nekonvencionalni oproštajni poklon za ljubavnicu(ka).dorađenosti' (to se odnosi na pisoar). Grinberg je zahtevao da umetnost ostane dosledna svom mediju. odn. ustupaju mesto i jednom drugačijem čitanju Svojevoljnog pejzaža. koji je izložen u Galeriji Pegi Gugenhajm kasne 1942. pod nazivom Svojevoljni pejzaž. U slučaju Velikog ogledala. linearnom stilu. A drugi je podrazumevao stvaranje ikonografije mašinskogdoba. Jedno.

Kao takvo. tj. Kao komentar na muške ekspresivne/seksualne potrebe i nagone. u delu koji je označen kao polje 'gađanja ili pucanja'. inače njegovo poslednje celovito delo. za Dišana. Levo u nižem 'domenu'. Godine 1945 nadrealistički imigranti. Ovo je osiguralo postepeno širenje Dišanovih koncepata. imala nepoznate četvorodimenzionalne odlike. objavili su specijalno izdanje svog časopisa 'View' u kome su se u velikoj količini nalazili opisa i objašnjenja Dišanovih aktivnosti. Ovaj kratak opis prenosi nešto od sumornog veselja Ogledala kao satire na seksualne veze. koje se odnosilo na pune samopouzdanja 'muške' umetnike poput Poloka. U izvesnom smislu ovo delo je ravno hiperrealističkom prevođenju Velikog ogledala sa šematskih ideograma na grubo i prosto otelovljenu formu. do koje stiže preko grupe optičkih sprava ('svedoci okulisti' u donjem desnom delu Ogledala). U međuvremenu. gomila šematizovanih (dijagramom prikazanih) 'neženja' (njih 9) pokušavaju da 'mladu' u gornjem 'domenu' uzbude' i navedu na orgazmično 'cvetanje'. mesecima nakon njegove smrti. (Ambijentalna zamisao hanoverskog Mercbaua nemačkog dadaiste Kurta Švitersa iz 1923 predstavljala je drugu značajnu ranu instalaciju. bile ograničene perspektivnim i gravitacionim zakonima (ovde su ta ograničenja. sam umetnik počeo je da pravi planove za novi projekat. koji je bio opsednut šahom. A isto tako. Takođe je tipično za Dišana da se. vrata). Na taj način ova instalacija čini prizor nabijenim nekom nevidljivom erotskom transmisijom (prenosom). To delo.) Etant Donnés čine slomljena vrata kroz koja posmatrač preko rupa viri i gleda na reflektorom osvetljenu sliku. opet. Svođenje veličanstvene retorike apstraktnog ekspresionizma na ovaj način tipično je za Dišanov 'anti-estetički' impuls. dakle. Tu sliku čini (krojačka) lutka. u savezu sa nekolicinom američkih pisaca. pala na zemlju u naš merljivi svet. uklučujući i Bretonov esej koji je dešifrovao Veliko ogledalo. Etant Donnés trajno je postavljeno u Muzeju umetnosti u Filadelfiji. pa na taj način posmatrači postaju neženje koje su. Pored toga što je navode na 'skidanje'. oni zajedno stvaraju 'ljubavni gasolin' koji. kao da je Dišan. ali iz ovoga se može shvatiti i značenje Svojevoljnog pejzaža – to je jedno od neženjinih/Dišanovih 'pucanja'. koje su kao žanr imale da procvetaju kasnije. koja predstavlja nagu ženu. . a javno je bilo prikazano 1969. Tako su njegovi potpuni efekti produženi i odloženi na jedan programiran način. Vrata imaju ulogu barijere između polja profanog i spiritualnog. Kao da je mlada koja je. biva 'zaslepljen' u mladinoj orbiti. nije razmetao otvorenim izražavanjem nenaklonosti koju je osećao prema savremenim trendovima. i istraživanje na području Dišanovih izvora čini oblasti 'mrežnjačkog' nabijenim nekom moćnom snagom koju konvencionalno slikarstvo (još) nije bilo iskoristilo. što pravi zabunu (zbunjuje). ta gesta ironiše novu modu slikarskog razmetanja hrabrošću u američkoj umetnosti.Da se vratimo na Ogledalo . tzv. svoju igru sa potomstvom proračunao unapred. Etant Donnés (S obzirom na ili Pošto) – naziv koji je proizašao iz tajnih beležaka za Veliko ogledalo – on je započeo u tajnosti oko 1946. a sem toga ono. Većina kapljica ljubavnog galosina (žalosno) ne stiže do svog cilja. Ona u visini drži svetiljku. Ovakvo gledište (muškog) posmatrača dovodi do toga da jedan iznenadni i precizan pogled kroz rupe izaziva i dovodi do mladinog 'cvetanja'. prefigurira čitav posleratni stav. jer je prvobitan utisak koji se stiče taj da je bila silovana. tokom kasnih 40ih. ono je jedan od prvih primera 'instalacija'. u Ogledalu. na njegovo 'drip' slikarstvo. jednom rafinovan (prerađen) u kutijama za koje su neženje nakačene. kako raširenih nogu leži na veštačkom pejzažu.

kome je doprinela i nekolicina članova nastavničkog osoblja. još više potaknuto pionirskom antologijom o dadi («Dadaistički slikari i pesnici») Roberta Madervela iz 1951. Međutim. Prizvuk ritualnog. Suzukija. navelo ga je da Dišanovu ljubav prema paradoksu i ironičnom humoru iskoristi za jednu koncepciju koja je po karakteru bila više jevanđeoska (plemenitija). Raušenbergovo intuitivno divljenje koje je osećao za Kejdžove ideje koje su derivirale iz dade. koji su bili ugnjetavani i pritiskani od strane nemilosrdne i nepopustljive zatvorenosti (privatnosti. Kejdž je u nametanju razuma ili ljudske volje video neprijatelje kreacije i stvaranja. polako zasnivajući i utvrđujući akreditive avangardnog umetnika svojim 'pripremljenim klavirom'. snažno je privuklo vizuelne umetnike. a plesač Merce Cunningham igrao je među i naokolo publike. kao u slučaju Fontane umanjene u glavnom odeljku Boîte-a. Među studentima ovog koledža. Raušenberg je puštao izgrebane ploče Edit Pjaf (Edith Piaf). pozivao (izazivao) posmatrača da kroz eliminaciju autorskih intervencija 'pronađe novu misao za taj predmet'. . katoličkog ovde vrlo interesantno se odnosi na Etant Donnés. s tim u vezi (prizvukom ritualnog).Godine 1956. Kejdž je sa dvostrukih merdevina čitao tekstove poput Američke povelje o slobodi. Kejdžovo korišćenje slučaja u sopstvenim kompozicijama ranih 50ih. U duhu zen doktrina o pasivnosti. Njegovo kasnije interesovanje za filozofiju zenbudizma D. ali. koja je bila protiv osećaja zavisnosti umetničkog dela u odnosu na moguće spoljne faktore kakvo je bilo učešće publike. sa kojim je studirao 1945. dovelo je do organizovanja jednog spontanog interdisciplinarnog 'hepeninga' leta 1952. čiji je imperativ i osnovni zadatak bio 'da nas probudi u samom životu koji živimo'. umetnost je za njega bila 'besciljna igra'. u kome je pokazao da 'umetničko delo ne izvodi samo sam umetnik' i da na vrlo važnu 'transupstancijaciju' inertne stvari u umetničko delo utiče i posmatračevo gledište ili način gledanja. Osvrćući se na dadaističke provokacije koje su nabrojane u Madervelovoj knjizi. gde je Kejdž povremeno podučavao. Uloga posmatrača: Kejdž. T. Oslonac za ovakvu promenu u naglascima bio je Black Mountain College u Severnoj Karolini. učesnici ovog događaja simultano su sprovodili svoje akcije. Osnovni Dišanovski model na koji se ovde oslanjao bio je bez sumnje onaj 'redimejda' koji je. Raušenberg i asemblaž Glavni pokretač u širenju Dišanovih ideja u Americi nije bio on sam. Zaista. pored 'besciljne igre' koja je karakterisala akcije izvođača. ali isto tako i anticipirajući žanr performansa koji se razvio tokom 60ih (u 6om poglavlju). a 1942 prvi put je sreo Dišana. okrenutosti sebi) apstraktnog ekspresionizma. da ne pominjemo njegovu zainteresovanost da uspostavi čak odnos polova (u smislu muško-ženskog roda ili uloge) između posmatrača i umetničkog dela. jer je isticala potrebu za poništavanjem čvrstih i krutih razlika koje su postojale između umetnosti i života. lebdeće kao konceptualna aura nad mnogim ambicioznim antimodernističkim umetničkim pavcima koji već tokom njegovog života postoje na nekim drugim mestima. čijoj se prvoj solo izložbi održanoj u Njujorku 1952 Kejdž divio. istaknuta figura bio je Robert Raušenberg (rođen u Teksasu). već DŽON KEJDŽ (John Cage). koja je namerno bila raspoređena tako da sedi u (izdvojenim) sekvencama kvadratnih ili kružnih formacija. značajnije je njegovo strateško omalovažavanje modernističke koncepcije koja je podrazumevala samodovoljnost umetničkog predmeta (objekta). Dišanova briga za udeo (učešće) posmatrača. Dišan je održao značajno predavanje pod nazivom «Kreativni akt». Kejdž (rođen u Kaliforniji) učio je za muzičara kod Šenberga .

relevantna analogija (njegovoj) slikarskoj ravni'. odn. reprodukcija Botičelijevog Rađenja Venere. u kome su fragmetni iz različitih 'svetova' – štampana reprodukcija insekta koji leti. Maljevič je 1918te izradio svoje slike Belo na belom. Kao što je kasnije kritičar Leo Štajnberg (Steinberg) napisao u svom značajnom eseju «Drugi kriterijumi». Svaku deonicu činila je tišina. koje su kao deo ambijenta visile sa tavanice u obliku krsta. Oslanjajući se stalno na metaforu. nisu u potpunosti bile bez presedana. Raušenbergove slike odlučno raskidaju sa modernističkim pretpostavkama o estetskoj samostalnosti ili samodovoljnosti. one su bile parodija na Grinbergovske zahteve. fotografije trkača. Rani primer takve prakse bio je Rebus iz 1955. tako što je u svoje Merc-asamblaže iz 20ih i 30ih godina uključio smeće i krš. kako je to Štajnberg rekao. One će na kraju ponovo izbiti na površinu u RAUŠENBERGOVOM delu. Raušenberg je asimilovao tu rešetkastu (mrežastu) išaranost novinskog rasporeda (koju je činio raspored fotografije i teksta) u jednoj novoj koncepciji slikarske podloge kao. koje su obično bile sačinjene iz nekoliko. Kao znakovi umetničke tabula rasa. Raušenberg je u osnovu svog dela inkorporirao novine. poput modula. ali neophodno je prvo reći nešto o njegovoj ranoj karijeri. ali Kejdžijanski naglasak na istočnoj filozofiji argumentovano je suzbio ili potisnuo telesne preokupacije francuskog umetnika. koja iznosi infomacije poput tabele. U delima koja su usledila.najuverljivije indikacije o importu Kejdžove zen estetike u kontekst vizuelnih/performativnih umetnosti bile su Raušenbergove Bele slike iz 1951. Kubisti su bili pioniri kada se radi o primeni kolažnih fragmenata u slikarskoj strukturi. one su bile pasivni receptori koji su iščekivali događaje pre nego li prepisane (propisane) senzacije. sliku iz dva dela. 'flatbed'-a . s jedne. u kojima je mat ili sjajna boja nanošena na osnovu prekrivenu tkaninom ili izgužvanim papirom. Međutim. kao takve. bile su izraz nelagodnost i uznemirenost koju su oni osećali zbog razmetljivosti apstraktnog ekspresionizma.. Kejdž je odgovorio na to u odgovarajućem stilu zena. belo obojenih platna međusobno oslonjenih (spojenih) jednih na druge. Izvesno vreme Raušenberg je oscilirao između nestalnog dadaističkog /Dišanovskog manira. kao površine na koju ima da budu (kao čiodom) prikačene ili nabodene raznovrsne predstave i slike. u kojoj je jedan ceo list iz novina – blago premazan braon-crnom bojom koja je budila skatološke asocijacije – umnogome bio 'tema' slike. Ove slike.. Delimično u Švitersovom duhu. čini se da je Raušenberg podrazumevao (implicirao) da je 'svaka ravna dokumentarna površina. Dok je njihova 'all-overness' sledila nove piktorijalne ortodoksije Njumena i Rotka. Godine 1952 uradio je Asheville Citizen. One su dovele u sumnju to da li umetnička iskustva zapravo treba da se traže 'unutar' (umetničkog) objekta. njihova bezizraznost i mrežasta površina bila je u suprotnosti sa optičkim uživanjima i. i principa apstraktnog ekspresionizma. Kao rezultat drugačijih metafizičkih preokupacija. s druge strane!!! Iza Belih slika (u njegovom razvoju) sledile su sve-crne (all-black ones). stranica stripa – bili postavljeni u . tako što (on) ubacuje nadolazeće neobrađene podatke koji ima da budu uneti (poput podataka na mapi) na preopterećeno (pretrpano) polje (slike)'. Iza većine ovoga lebdeo je Dišanov duh. pri čemu se podrazumeva da njegovo delo 'predstavlja sam um. Njegove čuvene 4' 33'' s kraja 1952 uključile su koncertnu publiku kojoj je bilo naređeno da 'sluša' klavirsko delo koje se sastojalo iz tri partije. a dadaista Kurt Šviters otišao je još dalje implicirajući ne-hijerarhijske odnose. Raušenberg je postepeno uvodio u svoje slikarstvo ekstra-umetničke materijale. Posledice ovoga bile su dalekosežne.

od spoljašnjih ka unutrašnjim. da se tako kaže. kao znak onoga što će doći. Combines. gotovo. Međutim. ustanovljen je antropomorfistički kontrapunkt Polokovom podno-utemeljenom 'akcionom slikarstvu'. kroz konstrukcije koje su činile fuziju svakodnevnih predmeta. To podstiče i speklacije o načinu na koji društva iskorišćavaju tabue. imajući u vidu da je Raušenberg jednom od svojih prvih kuratora (organizatora izložbi) Bele slike opisao kao nešto što je bilo 'prezentovano sa nevinošću device'. ove telesne asocijacije idu još dalje. kao u Bicycle Wheel iz 1913) ponovo doveden u ravan sa praksom lepih umetnosti. *Do početka 60ih. u duhu dadaiste Fransisa Pikabije koji je 1920te prskotinu od mastila bogohulno naslovio Sveta Deva. 'Muška' sfera kulturne proizvodnje upala je (nametnula se) u 'žensku' sferu domaćeg. privlačno je misliti da je on u Krvetu mogao videti protiv-predlog Belim slikama.3 na 128 miliona dolara. anarhično je postavljena nasuprot zanatskih proizvoda ili proizvoda primenjene umetnosti. kolokvijalnog pogleda'. asocijacije koje svakako mogu da podrazumevaju i višestruko perverznu mešavinu krvi. misli se na delo) gubi svoju uobičajenu povezanost sa našim spavanjem i sanjanjem. Time što je bio stavljen u 'vertikalnu poziciju «umetnosti»'. kućnog rada. Mimo ovih nasilnih asocijacija. misli se na televizor)' koja se sve više množila. Raušenberg je u svojim istovremeno urađenim Prljavim slikama i Zlatnim slikama na simboličan način materijal (od kojih su načinjene) poistovetio sa neodogavarajućom . kao da čini opipljivim nasilje koje je de Kuning izveo nad telima svojih istovremenih Žena . a (postaje) jasno da se Raušenberg sa Krevetom približio tome da sažeto. Ranije. obuzdavanja (social containment) – tema koju će kasnije proučavati antropolog Mary Douglas. Boja. pokreće duboko-ukorenjena mišljenja i stavove o tome šta je čistota i šta je skrnavljenje. promenom sa horizontalne na vertikalnu orjentaciju. Kakve god da su precizne asocijacije na telesno kod Kreveta. deluje da Krevet boju poistovećuje sa telesnim tečnostima. podrazumevali i poetske ili neočekivane kombinacije različitih predmeta. Raušenberg je do krajnjih granica razvio tu tehniku gomilanja čitavog poretka različitih formi informacija . uz utisak psihičkog otkrivanja. reflektujući na taj način činjenicu da je Amerika tokom 50ih doživela vrtoglavi porast konzumerizma (potrošnje) i ekspanziju masovnih medija !!! Na primer. slikarstva i skulpture. Ovo prelaženje preko utvrđenih značenja kategorija. takođe. semene tečnosti (sperme) i fekalija. perceptivno prilagođavanje koje je bilo reakcija na ovu 'slikovnu kulturu (kao biljka.jednu liniju i punktirani (stavljeni znaci interpunkcije) premazima boje. Prema kritičaru Brian O'Doherty-ju. koja na kraju krajeva pretpostavlja tradiciju lepih umetnosti. a kao takav. U slučaju jedne od ovih Combines. 1953. ovaj predmet (pošto je u pitanju «krevet». tako kao da su činili neku 'poruku' koja se ne može dešifrovati. «prepriča» njihov skaredni telesni i istovremeno duhoviti (od)govor. kroz uspravnu postavku dela (predmeta). Ovde je celokupan repertoar Dišanovih 'redimejda' (koji su. čuvenog Kreveta iz 1955 . on je sinonim Polokovoj praksi. pored čitavih predmeta. način na koji su ta curenja dovedena u suprotnost sa gemetrijskom simetrijom jorgana stvara dijalog poput onoga 'polova'. navela je Raušenberga da razvije estetiku 'svakidašnjeg. Kao u slučaju kratkog naleta crvenih platna iz 1953-55. umrljani čaršavi ili prekrivači neizbežno imaju seksualne konotacije a. Raušenbergova inventivnost napravila je dalji zaokret u tzv. dakle. Pikabija je bio blizak Dišanov prijatelj. zarada od prodaje televizora na Medison Aveniji u Njujorku između 1949-51 porasla je sa 12. poštujući telesna 'zagađenja' kada imaju svrhu društvene prevencije.

Seitz-ov katalog je ukratko ukazivao i na tendencije sa Zapadne američke obale. Tu pojavu označili su kao 'neo-dadaizam'. gde karoserija autića (igračke) brilijantno odgovara karakteristikama majmuna. one su bile spiritualizovana protivteža Dišanovom Boîte-en-Valise. Ginzberg je stvorio košmarne urbane vizije 'znalaca sa glavama anđela kako gore zbog prastare. kolokvijalne idiome i potpunu ružnoću kako bi ismevali društveno licemerje (u 4om poglavlju). Ali. Njihova klaustrofobična unutrašnjost. Pozna Pikasova skulptura The Baboon and Young iz 1951. Mladi Raušenberg. uključujući i Raušenbergovog saveznika Džaspera Džonsa. više okrenutom ka materijalnom. Njegova bajanja otvorene-forme zasićena slikama (predstavama) – delimično proistekla iz ideja 'Projective verse'. koji je tu imao uskoro da se pojavi. Ovo ukazivanje na sklonosti kulture maladeži je značajno. prepuna aluzija. kao i delima sve većeg broja kolega «stručnjaka». koje je razvio profesor Čarls Olson na Black Mountain College – imaju široke analogije sa Raušenbergovim kolažiranim površinama. Ovakva kretanja navela su Seitz-a da definiše asamblaž kao 'jezik za nestrpljive. Tokom 1958-9 kritičari su počeli da utvrđuju i kodifikuju evidentno Dišanovsko nepoštovanje estetskih ograničenja prisutno u Raušenbergovom delu. kroz konsturkcije Ed Keinholz-a i Bruce Conner. dok se brinuo o zahtevnoj majci i bratu bogalju. iako je takav vid delanja usvojio proizvoljne strukture i hibridne jukstapozicije. Ovde u radu postoje implicitni demokratizujućih impulsi.kulturnom 'vrednošću'. Ali. bila je odraz njegovog načina života u jednom od njujorških predgrađa. jednog od retkih Amerikanaca koji je pre rata dao inventivni odgovor na nadrealizma. organizovanoj u MOMA u Njujorku 1961. termin 'neo-dada' ubrzo je bio zamenjen terminom 'asemblaž'. od onih na francusku simboličnu poezije do aluzija na holivudski film. Ginzberg je jasno izrazio otuđenje generacije rođene u znaku Hirošime i Nagasakija. on teško da je bio otvoreno nihilistički.) Bilo je dosta toga u širokoj američkoj kulturi zbog čega su se oni koji su bili etički osetljivi mogli osećati neugodno i uznemireno. nebeske povezanosti sa zvezdanim generatorom u mašineriji noći'. Priznavanje ovog žanra od strane Seitz-a – žanra koji je imenovan kao (nedavno) estetizovano 'urbano kolaž okruženje' – bilo je praćeno i rehabilitacijom nekolicine umetnika u katalogu za ovu izložbu. Ovaj žanr doživeo je svoje veličanje na izložbi William Seitz 'The Art of Assemblage'. Naročito značajno bilo je navođenje samotnjaka Joseph Cornell-a. on je ušao u galeriju Charles Egan-a u Njujorku. sada je postavljena kao preteča tekućih preokupacija i zanimanja. Cornell nije toliko drugačiji koliko se ponekad čini. Do 1949. brzo je upio njegovu poetiku zatvorenosti (ograničavanja. ali socio-političke rezonance u Raušenbergovoj praksi isplivaće kasnije. U potpunom kontrastu sa Kornelovim pozno-romantičarskim senzibilitetom. Ovi umetnici koristili su svakidašnje. Tokom godina. kao i Džasper Džons nešto kasnije. promocija japanske filozofije od strane Džon Kejdža ima društveno-kritični prizvuk. na samoj izložbi Pikaso je bio potisnut u korist Dišana. . Tokom 50ih Amerika je doživela pojavu 'beat' kulture. Međutim. Cornell je strpljivo pravio umanjene ambijente smeštene u kutije . valjda u smislu klaustrofobičnosti). (U tom kontekstu. hiper-kritične i anarhične mlade umetnike'. a Zlatne slike imaju zlatan list položen na kolažnu osnovu. na stranu formalnosti. Prljave slike sačinjene su od nabijene zemlje u plitkim kutijama. Mada. kao što je to često bio slučaj sa dadom. Stoga. Cornell-ove kutije predstavljale su novi umetnički žanr. čiji su nosioci pisci poput Jack Kerouac i pesnika Alena Ginzberga .

Konflikt u Koreji. On je imao oslonac u republikanskoj vladi koja se vratila 1952ge na čelo države. Raušenbergov saputnik TWOMBLY takođe je uzimao elemente iz enformela. bilo okrenuto ka unutra. Između 1950-54 došlo je do ogromnog uspona senatora Džozeva MekKartija. i to iz Dibifijevog grafitnog vokabulara. američki kritički establišment razmotrio je Raušenberga do te mere da je njihovo političko manevrisanje možda doprinelo tome da on osvoji prestižnu nagradu na Bijenalu u Veneciji. telesne asocijacije. Italija. na nekim delima. relativno. Imao je nekoliko izložbi u Njujorku između 1953-5. U takvoj atmosferi.Mekartizam i muževnost (muškost) Početkom 50ih. Na tom suđenju dubiozni tajni dokumenti. hladni rat je bio na vrhuncu. završio se 1953 bez potpisanog sporazuma. muževnost) američke umetnosti. zagarantovali su osudu zbog špijunaže bivšeg činovnika State Department-a. Rascepine i poderotine po juti. koji se javio kao paralela onom u Francuskoj. koji je ponovo snažno izrazio prostorni dinamizam italijanskih futurista. čiji su Sacchi s početka 50ih – sastojali su se od zakrpljenih i zašivenih vreća (torbi od jute) postavljenih na nosila – bili deo enformela. Raušenberg i Twombly su zašli na novu teritoriju. Trumanov 'red lojalnosti' iz 1947 – u to vreme vladini službenici bili su pod istragom zbog sumnje za simpatisanje Sovjeta – doveo je do suđenja Alger Hiss-u 1950te. Prigrlivši Burri-ja i Dibifija. To je naročito bio slučaj sa slikama Lucio Fontana. U sticanju te privrženost Rafaelova Atinska škola ima složenu i ambivalentnu ulogu . ALBERTO BURRI. a dat mu je i izvestan značaj na Seitz-ovoj izložbi asamblaža 1961. konačno se završila u novembru 1957. kada je bio zvanično osuđen. kao onaj francuskih savremenika. u koji je Amerika ušla da bi se suprotstavila umišljenoj globalnoj ekspanziji komunizma. Kod kuće. MekKartijeva vladavina terora. predvođena predsednikom Ajzenhauerom. na kraju. umetnici levičarskih sklonosti osećali su se – razumljivo – ranjivim i ugroženim. Burri-eva ostvarenja imala su tendenciju napuštanja generalnih iskaza karakterističnih za posleratnu umetnost. koja je podrazumevala i sve oblike lažnih optužbi onih za koje se sumnjalo da su komunisti. on je često putovao u Evropu sa tada bliskim prijateljem. Do 1964. Ali. To je moralo uticati na istovremene Raušenbergove crvene slike. On je dva puta posetio studio slikara koji je živeo u Rimu. što će dovesti i do stalnog naseljenja u Rimu početkom 60ih. Do koje mere je Raušenberg reflektovao gnušanje 'bitničkih' pisaca nad američkim šovinizmom? Krajem 1952 i početkom 1953. U tom smislu. da ne pominjemo Krevet. Ali Burri-ev rad. stalno isticali superiornu virilnost (muškost. naročito kada se ima u vidu to da su američki kritičari poput Grinberga. prepravke i brisanja karakteristična za dečji rukopis. uprkos tome što su veličali Dibifijeva ostvarenja. čini se da nose određenu metaforu koja je u vezi sa njihovom krvavo-crvenom bojom . slikarem Cy Twombly. dok su. ovi umetnici mogu se posmatrati kao strateški važni: oni privatno (lično) ili visceralno (utrobno) unose u jednu više stoičku ili 'mušku' avangardnu klimu. s druge strane. On je bio privržen senzualnosti mediteranske kulture. Twombly bukvalno . naročito Rim. tako što je otvorio slikarsku ravan uz pomoć rupa i kosih crta. Na kraju će stvoriti slike koje su objedinjavale Polokov i de Kuningov gestualizam sa škrabotinama koje su evocirale mrlje. bili su otkrovljujući za Raušenberga. Italijanski enformel imao je neke sopstvene osobenosti. Njihova želja da upiju evropsku kulturu imala je neku simboličnu težinu u vremenu kada je američko slikarstvo. imao je sadističke. on je očigledno imao međunarodnog uticaja.

ali istovremeno i o želji da ode dalje i stigne do 'ideje idola' – ovako agresivne slike teško mogu da izbegnu povezanost sa uzdizanim mačo stereotipom. To je istovremeno bio i početak njihove romantične veze koja je. bila nešto prilično drugačije u odnosu na obligatornu muževnost apstraktnog ekspresionizma. moguće ironičan. Dok je de Kuning zadržavao izvesni autoritet tako što se postarao da crtež bude mastan. Međutim. čak pre Raušenbergovih. Ovakva tvrdnja je još više opravdana kada se ima u vidu dobro poznata sklonost nekih apstraktnih ekspresionista ka alkoholizmu i kućnom nasilju. otkupio sve Džonsove radove i izložio ih. Dišana). Džonsova upotreba kompartimenta u Meti ima izvor u Kornelu.otpisali jer im je delovao isuviše 'evropski'. U godini 1953-4. . potpuno različito od Raušenbergovog poništavanja razlika slikarstvo/objekat posredstvom teme 'redimejda' (i. Kada posmatramo slike poput Target with Plaster Casts (Meta sa gipsanim odlivcima) i Zastave iz 1954-5 postaje jasno da. To je sažeto u Dišanovoj gesti koju je RAUŠENBERG sproveo po povratku u Ameriku 1953. tokom čistki u Saveznoj vladi. koga je Raušenberg pozvao u njihov zajednički studio. početkom 50ih i Raušenberg i Twombly. mogao je poprimiti oblik koje je već bio potvrđen u strukturi muškog avangardnog nasleđa. Godine 1954. već i nešto od heteroseksualne muškosti koja se vezivala za to. početkom 1958. Raušenberg je ubedio starijeg umetnika da mu da jedan svoj crtež radi brisanja.I Saw the Number 5 in Gold iz 1928 isprobana je u Džonsovom Number 5 (1955) i kasnijim slikama sa brojevima . Otpor mlađih umetnika. DE KUNING je bio taj koji je u najvećoj meri predstavljao ovaploćenje muške-usredsređenost apstraktnog ekspresionizma. Ovo vraća u sećanje poricanje autorskog 'prisustva' u Raušenbergovim ranim Belim slikama. Šovinizam MekKartijeve politike ogledao bi se u samopouzdanom mačo izazovu čiji su nosioci bili njihovi umetnički stari. posao izgubilo više homoseksualaca nego komunista. Slika Charles Demuth. bili su na jedan implicitan način na istoj liniji sa telesnim indulgencijama (popustljivositma) estetike enformela. obojica. Mekartizam je homoseksualizam izričito dovodio u vezu sa kumunizmom i to do te mere da je. mladi slikar Džasper Džons zamenio je Twombly u ulozi Raušenbergovog umetničkog saveznika. samim tim. uvukavši de Kuninga u jedan edipovski scenarijo. na Dibifijeva ostvarenja . Raušenberg je shvatio da je biseksualac. Metafore seksualnog identiteta: Džasper Džons DŽONS je postigao uspeh kod kritike kada je trgovac umetninama Leo Castelli. apstraktni ekspresionisti. Ponovo su Dišanovo korišćenje posredne. Međutim. imajući u vidu seksualne običaje toga vremena. Iako je kratko vreme bio oženjen početkom 50ih. Društvo teško da je to odobravalo. Taj odnos biće izražen jedino kroz šifrovanu slikarsku sintaksu. telesne metafore i autorska neodredljivosti njegovih dela poslužili kao model i uzor. ova gesta simbolično je izbrisala ne samo 'očinski' potpis. A Džasper Džons će biti taj koji će taj model najbliže slediti. Korišćenje javnih simbola ima nešto ezoteričniji izvor koji se ogleda u delu starijih američkih umetnika poput Marsden Hartley i Charles Demuth. Tada je stvarao polufigurativne predstave žena koje su bile odgovor. Kakav god da je bio njegov lični stav – a pričao je o uživanju u 'sjajnoj umetničkoj oblasti' sažetoj u tradiciji evropskog akta. koji su se osećali nelagodno u vezi sa tim oholim maskulinizmom. završni avetinjski trag bio je naslovljen Obrisani de Kuning i potpisan sa 'Robert Raušenberg'.

Čini se da je ovo aluzija na Neženje koji ispaljuju svoje 'hice' na Mladu u Velikom ogledalu. odn. U isto vreme. a Demuth je bio i Dišanov kolega i saradnik u danima njujorške dade. s'est la vie'). (Ženski list smokve). on koristi metafore seksualnog 'otkrivanja' (kao namernog otkrivanja do tada skrivanog homoseksualizma) i 'zatvaranja'. Sem toga. Sada su Dišanove beleške za Veliko ogledalo bile dostupne i na engleskom (prevod je izašao 1960). a ponavlja i apokaliptične potrebe bitista. Dišanova seksualnost. koja će kasnije biti prikazana sa Boîteen-Valise. ili izaziva duštveno 'gađanje u metu' (kao napadanje). koji je bio blizak i sa Raušenbergom i sa Džonsom. Na taj način. zaista transponuje u homoerotske okvire. To je dadaistička parodija na kozmetičku/higijensku(hemijsku) industriju. u pojedinim slučajevima. Iz ovoga postaje jasna Džonsova identifikacija sa karakterističnim umetničkim precima. Među najneobičnijim Dišanovim gestama bila je kreacija njegovog ženskog alter ego(drugog ja). krajem 1953 u Njujorku. delo se dovodi u vezu sa Raušenbergovim Krevetom. ova predstava bi mogla da predstavlja dramatičnu nesigurnost. retinalne asocijacije tog slikarstva. Iako se nije upoznao sa svojim duhovnim vođom sve do 1959 (slučajno godina kada je izašla prva knjiga o Dišanu od Robert Lebel). Dišan izložio zagonetni odlivak nekog dela tela koji je naslovio Female Fig Leaf. obezbedila mu je brojne gej simpatije. bio je izložen u Muzeju umetnosti u Filadelfiji. već ženski polni organ. ovo delo snažno govori o društvu koje je bilo obuzeto fantazmičnim unutrašnjim demonima i njihovim isterivanjem. Uprkos uzdržljivosti i rezervisanosti. od kojih su neki bili homoseksualci. Džons mora da je znao da je. odjek dela još uvek nevidljivog za umetničku zajednicu. kicoška persona. a da ne pominjemo mrežnjačke tj. . U Meti sa gipsanim odlivcima čini se da Džons suptilno priziva sećanje na Dišana. mogao znati nešto o tome. koja je gajila jedan aristokratski prezir prema onome što je sam smatrao 'razmetljivom' stranom slikarstva. ličnost – njen vizuelni izraz čine Dišanove fotografije na kojima je obučen kao žena. nebezbednost homoseksualaca u vremenu kada je homoseksualnost snažno zabranjena – u tom smislu. očigledno označeni kao 'muški'. njegova dendijevska. Ako Meta dinamiku posmatranja iz Velikog ogledala i Etant Donnés. Rrose Sélavy (igra reči od 'Eros. U ovoj slici/skulpturi ostvaruje se perceptivno/konceptualno delovanje između 'izložene' (ali bez brojeva) mete i kutija nad njom koje su postavljene tik jedna uz drugu i u kojima se nalaze odlivci delova tela koji su.Hartley i Demuth su bili homoseksualci. Još više od toga. izgleda da je Džons pratio Dišanovu misao poput detektiva. ovom gestom jasno je dovedena u pitanje. koje je sakupio kolekcionar Walter Arensberg. a istovremeno i sažeta formulacija Dišanovog razumevanja umetnosti kao oblika (ženskog) trošenja. I-Box iz 1962 američkog skulptora Roberta Morisa predstavlja još dalji stupanj u ikonografskom razjašnjavanju Dišana. kao što je zeleni penis treći s desna. mada je Džon Kejdž. što je sve simbolično predstavljeno kroz fragmente delova tela. Još intrigantnija Dišanovska paralela je sa Etant Donnés. Nije verovatno da je Džons znao nešto o Dišanovom radu na instalaciji. Džonsova Meta. delom koje usmerava pogled posmatrača ne na muški. to je bio 'pozitiv' dobijen sa vagine 'akta' sa Etant Donnés-a. koje je u vezi sa odnosima među polovima. on je mogao dosta toga da pogodi i predvidi na osnovu onog izdanja časopisa 'View' iz 40ih. a uradio ih je Man Rej – pojavljuje se na etiketi bočice za parfem Belle Haleine/Eau deVoilette . što je nešto suprotno (muškoj) proizvodnji i stvaranju. Ta figura. 1954 znatan deo Dišanovog dela. tobože heteroseksualna. kraj ovog dijaloga ostvaren je u nešto poznijem umetničkom delu. Kako bilo.

Jednostavno. nastajući. Estetike indiferentnosti (ravnodunosti) Dišanovski model uticao je na Džonsa. Upotreba ovakvog slikarskog medijuma koji se brzo učvršćuje kako se vosak hladi. izražajnosti. samo što je njen fragmentovani sadržaj. sada bio ponovo konstituisan u predstavu jednog samouverenog i. Ako uzmemo da Zastava uvodi jednu vrstu fantomske konceptualne 'teme' u modernističko slikovno 'polje'. jasno jeste činjenica da je Dišan uveo u igru veliku dozu elastičnost. prilagodljivosti kada se radi o metaforama polova. Svojom voajerskom I-Box Moris je sigurno imao na umu Džonsovu Metu. istovremeno čuvajući 'all-over' integritet !!! Džons je otišao još dalje u ironisanju stvari time što je predstavu snabdeo enkaustičnom 'kožom' (presvlakom). na primer. Džons je bio taj koji je ustanovio da je moguće načiniti predstave 'bez adrese'. one lebde negde između fizičkog (telesnog) i konceptualnog (pojmovnog) stanja. Paradoks je postignut upravo upotrebom stvari koja kao dizajn postoji od ranije. osigurala je efektno zamrzavanje autografskog znaka odn. rukopisa. U DŽONSOVOJ Zastavi. Ono što je. upotrebom jednog dvodimenzionalnog znaka za temu. kako se čini. naročito Grinberg. Postepeno. bila odgovor na Morisa i Džonsa? Ne postoje jasni odgovori na to. koji su bili sumnjičavi u pogledu vere koju su Njumen ili Rotko polagali na sposobnost apstrakcije da otelotvori 'sadržaj' – moderni kritičari. U izvesnom smislu. pre nego je mogao dositići svoju punu ekspanziju ili jačinu. I dok se čini da I-Box preokreće odnose (u vezi posmatrača/polova) koji su uspostavljeni u Etant Donnés. uočava se reakcija na nezadovoljstvo koje se spremalo u Grinbergovom taboru.. ipak. Džons u Zastavi primenjuje neobičnu tehniku kod koje je enkaustika (pigment izmešan sa vrućim voskom) naneta preko osnove koju čine iscepani novinski fragmenti. vrlo moguće. Njegov povratak figuri početkom 50ih – povratak koji je bio paralelan radu brojnih savremenika. pre nego konsolidovan umetnički predmet – . Džons će ići u pravcu koji je vodio korišćenju slova i brojeva. Ogledalo u celini postalo je za Dišana kao neka vrsta 'odgađanja u staklu'. Moglo bi se misliti da ovakve jedinice sadrže u sebi neko suštinsko 'postojanje' ali. odn. vešto potisnuvši Grinbergovu poteškoću u vezi sa poznim apstraktnim ekspresionizmom (iako teško) preko svoje banalne teme. one su 'bez adrese'. ostavio da se u donjem delu Velikog ogledala nakupi prašina koja je na taj način delom određivala obojenosti ovog dela (zaista. Kao i kod drugih slika iz ovog perioda. kao i na Raušenberga. Grinberg je na kraju skovao poetsku frazu 'predstava bez adrese' kako bi opisao de Kuningovo prilagođavanje 'deskriptivne painterliness(??) . Dišan je. postavlja se pitanje do koje mere je Etant Donnés. ovde je nemoguće odvojiti predstavljački 'sadržaj' slike od istovremenog insistiranja na njenom funkcionisanju kao izričito 'apstraktne' modernističke slike. do apstraktnih završetaka'. Prema tome. heteroseksualnog muškarca. svojim antimodernističkim potencijalom. Ponovo nam je de Kuning ovde stožer. u stvari. polako se materijalizujući odn. gde je američka zastava uzeta kao 'tema' za sliku/kolaž..mogla je biti načinjena bukvalno kao predviđanje putanje Dišanovih aktivnosti. smatrali su nedostatkom estetskog intenziteta i snage. podržavajući ujedno na taj način de Kuninga. Džons je bio svestan toga da je šansa bila jedno od osnovnih Dišanovih sredstava za osujećenje sopstvene estetske navike ili za zauzdavanje svoje ekspresivnosti. koje je on uopšteno opisivao kao 'stvari koje um već poznaje'. savitljivosti.

fascinacija ovih umetnika Dišanovim dendizmom predisponirala ih je na to da izbegavaju otvorenu političku saradnju. zamenile sa očigledno 'logičnim' načinom kretanja sa jedne strane slikarskog polja na drugu. Još jedna stvar je prisutna u vezi Zastave: jasan osećaj prikrivanja proističe iz primene novina za osnovu. postaje jasno je da je Džons reprodukovao društvena izvrdavanja (valjda da je on sam bio takva reprodukcija). zastava je zasigurno bila jedan aktivan simbol 'kolektivnog' ili 'nacionalnog' nesvesnog. koja je bila naglašena na površini slika apstraknog ekespresionizma. Time je Džons preneo zebnju da modernističko 'polje'. Džonsovi postupci se čine potpuno pogodnim. kako je to . u kojima su bezopasne (u smislu da ne izazivaju i ne uznemiravaju) sekvence brojeva progurane kroz slikane i crtane varijacije . opredeljenja). Mada. Čini se da je Džons takođe primenjivao princip 'odgađanja' u svom preispitivanju spontanosti apstraknog ekspresionizma (pre svega. Na taj način one su obaveznu subjektivnost. sa bilo koje strane. njegovih dela). svakog trenutak. Stavio je dve male drvene lopte u rupu koja je muški rasturila (razorila) platno. Ovde-onde. koja su dolazila spolja a ne iz posmatranja samog dela. Numeričke sekvence često su dobijale tajanstveno značenje na suđenjima za špijunažu. na kojima su 'šifre konstantno bile na ivici da budu razotkrivene'. Drugačije od apstraktnih ekspresionista kakvi su Njumen ili Madervel. kada je u potonjim intervjuima objašnjavao genezu tj. U bojenoj konstrukciji iz 1960 pod naslovom Slika sa dve lopte. Vrlo izražena dvosmislenost koju je Džons negovao u ovom smislu vidi se na primer u seriji radova iz kasnih 50ih i nadalje. uz to. osvrnula se i na nametanje estetskog ili društvenog tumačenja njegovog dela. međutim. navika. a čini se da se Džonsovo delo javlja kao šifra jedne prigušene ambivalentnosti koja se osećala prema (valjda državnom) autoritetu !!! Kako god. Sekvence brojeva tekle su tako da su se mogle čitati horizontalno. Ovo može delovati neiskreno. može da se zatvori (zbog balsamovanja poteza???).'odgađanja' verovatno zbog tog produženog delovanja i uobličavanja. često i vertikalno. postanak Zastave. Oni precizno deluju. Kada se uzme u obzir da je Amerika 50ih bila obuzeta prikrivanjem i otkrivanjem (valjda u odnosu na javnost – nekih sklonosti. dijagonalno. pojam kojim je ona objedinila Džonsa Raušenberga i Džona Kejdža. Istoričar umetnosti Moira Roth objasnila je Džonsovu neodredljivu i dvosmislenu poziciju kao nešto što je proisteklo iz 'estetike indiferentnosti'. Tvrdio je da mu se ideja za Zastavu javila 'u snu'. koje je bilo ispunjeno balsamovanim potezima. Američkoj zastavi teško da je mogao biti dat veći politički značaj nego što je to bilo u godinama kada je hladni rat bio na vrhuncu. izlažući se ili osvajajući površinu slike jednako revnosno i posvećeno kao i de Kuning. inače. oslobodio tako da radi okolo brojeva. ističe da bi neko lako mogao shvatiti ove brojevi kao nešto što na jedan posredan i zaobilazni način koordinira sa politikom mekartizma. što je bilo paradoksalno. sugestivni komadići novina pojavljuju se kroz enkaustiku – savremeni događaji kao da su zaklonjeni na jedan metaforičan način. provinciju nadrealizma. da tako kažemo. Jasno je da brojevi odolevaju tome da budu prebrojani. Ovo precizno proizvodi upravo onakvu vrstu dvosmislenosti koja se javlja kada se razmatraju Džonsove namere. Roth. ova kritika bila je u dodiru i sa prezirom koji je on gaji u odnosu na epitet muškosti koji se vezivao za apstraktni ekspresionizam. Postavivši takav sistem. a u kojoj je on uživao (zabavljao se). kao da je na taj način minimizovao upotrebu sopstvene volje i smestio njeno poreklo u nesvesno. Džons se. spontanosti poteza).

Takođe se zaboravlja da je i Dišan. Džons je ovim postavio konceptualne zagonetke o vezi između jedinstvenosti i istovetnosti. ni ono čitanje odn. Koliko god da su . i u manjoj meri Leri Rivers. izgleda. usredsredivši se sada u većoj meri na redimejd i implikacije koje su proizilazile iz njega. *Raušenberg. Sam Dišan je. tvrdio je.rekao Fred Orton za Zastavu. što je na simboličan način otelotvoreno i kroz 'pijedestal' na kome stoje ovi predmeti i kroz primenu tradicionalne skulptoralne tehnike izlivanja u bronzi. jedan odlivak konzerve bio je 'otvoren' dok je drugi ostao 'zapečaćen' (zatvoren). Džons je lako mogao videti Dišanov kolaž. Džons je 1960te uradio Painted Bronze (Ale Cans). što je imalo dvostruku konotaciju: rana i pruga na američkoj zastavi. dadaisti Hansu Rihteru. Dišan je ponudio rešenje gde je predstave Vašingtonovog profila i mape Amerike proizveo od dela smežurane gaze za previjanje. Radi se o kolažu pod naslovom Allégorie de genre – 'Vog' je bio raspisao konkurs za Vašingtonov portret koji je trebalo da se pojavi na koricama njihovog 'američkog' izdanja u februaru 1943. 'u polju razlika i nesuglasica'. to da se ova gesta odnosila na ulazak Amrike u drugi svetski rat. Iako figurativna i formalno konzervativnija nego Džonsovo delo. davno pre ovoga su uveli robne predstave u umetnost. Riversova predstava izražava nepoštovanje prema slici koja je bila svepristuna u američkim učionicama. slično Riversu načinio delo na temu Džordža Vašingtona. delo u kome su na plintu postavljeni odlivci uzeti sa dve konzerve piva. Oni su. svojom Zastavom sačuvao je od zaborava kritiku Amerike zbog njenih dvosmislenosti. postojali su i neki izrazi otvorenih političkih komentara u većoj umetničkoj sredini Njujorka. ona po malo podseća na kič. koja su se javljala u vezi redimejda i pravljenja replika. Vraćajući redimejd ili masovnu-proizvodnju u umetnosti. koliko god delovao nezainteresovan za svetska zbivanja. što ne iznenađuje. Slikana u neodlučnom. reflektujući na taj način potrošački bum u posleratnoj Americi !!! ali Džonsove konzerve piva u svojoj suštini bile su ezoteričnije (nejasnije po svom poreklu odn. na akademsku ikonu patritoizma istog naslova koju je uradio Emanuel Leutze 1851. skicoznom maniru. kako se čini. sa svoje strane uzvraćao na ovakve geste – tokom 60ih on se usredsredio na pitanja koja su okruživala. Ovo je predstavljalo novu fazu u Džonsovoj recepciji Dišana. a time su istaknute razlike među njima. za Ameriku isuviše približio antipatriotskom. tumačenje. Dišanov predlog je. žaleći se na estetizovanje njegovih redimejda. Pokazujući izvesnu dozu ljutnje u vezi sa kultom 'neo-dade'. bio odbijen. Dvanaest godina kasnije. Ovo pokazuje da nije sva avangardna praksa u ovom periodu bila odraz paralize političke volje. Dišan se. koji je 1944 bio reprodukovan u 'VVV'. Međutim. izvorištu). Možda je Džons to zaboravio. američkom nadrealističkom časopisu. 1962 pisao je svom starom prijatelju. bilo je izbodeno i čiodama razbacanih lažnih zvezdica. Redimejdi i replike Kao deo repertoara skulptura u malim razmerama koje je u to vreme radio. Ovo pitanje bilo je dalje još više zaoštreno načinom na koji su bile urađene etikete udvojenih objekata (bile su naslikane rukom). Imajući u vidu. Postoji tendencija da se previdi činjenica da se 1953 jedan slikar bavio time da u istu ravan (u smislu važnosti) dovede temu i apstrakciju – Leri Rivers (Larry Rivers) je izazvao malu oluju svojim Vašington prelazi Delaver. i pri tom ne potvrđuju ni ovo. kako se čini. bili bacani u lice publike kao oblik prkosa. S tim u vezi. Ovo je bilo zamazano jodom. (za) Ameriku koja će ga na kraju prihvatiti kao jednog od svojih (primio je državljanstvo 1947).

kao što je to bilo sa mrtvom prirodom u 17om veku. Džons je načinio njenu paralelu u svojim konzervama. na jedan suptilan način pravila je ironične komentare na račun 'maskulinizma' dišanovske tradicije i to tako što je 'feminizovala' njegove slike i imaginacije. na jedan gotovo metafizički način. koje su se ticale tradicije redimejda. U jednom slučaju kaže: 'Razlika /(dimenzionalna) između/ dva proizvoda masovne proizvodnje/ [dobijena iz istog kalupa] je ‘infra-thin’ (infra-malena)’. ona je načinila čitavu seriju pisoara ispoliranih bronzanih površina. (Zapravo. bliže onoj umetnika kakav je bio Dišanov posrednik. Robert Gober. koja se specijalizovala za 'prisvajanje' već postojećih umetničkih dela koja su izveli muški 'majstori'. eksploatišući sa svim onim jetkim indeksnim tragovima ili otiscima 'života' koji su nastajali na taj način. Međutim. naravno. kao što je bio slučaj sa neobičnim 'pozitivnim' odlivkom uzetim sa vagine lutke u Etant Donnés. uradio je skulpturu koju čine dva pisoara postavljenih jedan uz drugi . Činjenica da su Goberove predstave često aludirale na homoseksualnost. pitanja koja su se ticala paradoksa koji se javljao u vezi 'originalnosti' i 'reproduktivnosti' redimejda. tokom 60ih mnogi umetnici će se latiti dobijanja odlivaka sa tela.interpretatori osećali da je on svakodnevne predmete 'uzdigao' do statusa umetnosti. dozvolio Galeriji Švarc u Milanu da napravi ograničenu seriju (od 8 potpisanih i numerisanih kopija) od 14 redimejda. na osnovama jedne pseudo-naučne kategorije koju je nazivao 'infra-maleno'. Čitavo njihovo obrazloženje i objašnjenje kao antiestetskih predmeta počivalo je na činjenici da im je nedostajala 'jedinstvenost'. pretvorile su se u prilično monotonu završnu igru. Istovremeno. još ranije su ga zanimala. Možda bi se. tek sa 80im umetnici su registrovali pune efekte dišanovskog interesovanja za pravljenje replika. pri čemu je svaki bio 'original' dobijen iz istog kalupa. čije je udvajanje pivskih konzervi Gober na izvestan način ponovio. napravila je i fine aluzije na ispolirane modernističke skulpture Konstantina Brankuzija – Dišan je pomagao da se prodaju njegovi radovi – a time je na ono što sada deluje kao jedan prilično strog 'original' pisoara. imala je efekat prozivanja Dišana zbog muškosti. dakle. sam Dišan je sada tvrdio da su redimejdi bili odabirani kao oblik potpune indiferencije. on je špekulisao. Tokom 1991. Ne znajući za ovu tvrdnju. Džasper Džons. projektovala kombinovanu auru seksa i komercijalnog veštačkog sjaja . 1964. kako bi ostao na čelu tokova koji su se odvijali pred njim. time je na duhovit način ponovo izvela Džonsovo prevođenje redimejd principa nazad u umetnosti. U beleškama iz 30ih godina. Vrlo je moguće da je Dišan ovde reformulisao svoje nekadašnje stavove. uz više saosećanja. ovaj proces mogao povezati sa pojmom 'žanra'. Međutim. tradicija redimejda ima svoje analogije. Redimejdi nisu vezani za . Ali obimniji program rada koji je Dišan dao posleratnoj umetnosti – kao što je zanimanje za odnose 'polova' na liniji između objekta i posmatrača. ili ispitivanje veza između 'originala' i 'replike' – teško da na taj način konstituiše jedan žanr. Dišan je efekte reproduktivnosti doveo do perverznog zaključka kada je. i Džons je tražio verziju ovog odlivka. ali muškosti. U Holandiji 17og veka. o beskrajno malim razlikama ili pragovima koji postoje između različitih fizičkih stanja. Među njima su i američki skulptor George Segal i francuski umetnik Iv Klajn. kao jedna tematska kategorija koju su slikari mogli znalački da obrađuju. Možda. mrtva priroda je utvrđena kao žanr. Za Dišana verovatno je postojala veza između po prirodi ironične 'individualnosti' predmeta masovne proizvodnje i drugih primera postojanja 'infra-malene' granice između onoga što je kalup i onoga što je odlivak. Tako fine metafore. Jedan drugi umetnik iz 80ih. Amerikanka Sherrie Levine.) Potpuno različito od primera u Džonsovom delu.

Humanizam i individualizam: britanska i francuska figuracija u 50im U Britaniji sredinom veka.Sad. Dišanov cerebralni dendizam. POJMOVNIK. pored politike. toku razvoja često su otvoreno 'ljudske' teme. okrenutošću sebi i uskogrudošću. koji joj je nedostajao još od 19og veka. U tom procesu. Fotografije Poloka koje je uradio Hans Namuth predstavljaju ga kao ukletog i premišljajućeg. Njegovi najbolji radovi. modernistički umetnik široko je bio shvaćen kao neko ko poseduje superioran senzibilitet. gledaju napolje na lekcie prethodnih evropskih avangardi i njihove 'primitivističke' modele. skulptori Barbara Hepworth i Henri Mur su osigurali internacionalni umetnički profil zemlji. Dišan je imao najvećeg istorijskog uticaja. III Umetnik u krizi: od Bacon do Beuys Predstava o umetniku koji je bio zaveštan posleratnim avangardama bila je u osnovi jedna herojska predstava. Poduprta svešću o sebi bila je svest umetnika o onome šta je ljudsko. Ali društvene promene su polako oblikovale osećaj o posebnom statusu umetnika. BG-N. Šuvaković. A upravo u ovoj neuhvatljivoj. mada su formalni rizici pozne konstruktivističke skulpture ili Pikasovih varvarskih telesnih distorzija bili ublaženi jednom vizijom telesne ravnoteže koja je derivirala iz klasičnog. razvojem reproduktivnih tehnologija. Šta god da su Pikasove nestalne promene stila. uopštavajuće retorike sa dupoko ukorenjenom engleskom zatvorenosšću. Uopšteno. iluzornoj oblasti. kao na primer Working Model for Reclining Figure iz 1951. izbijale iz njihove umetnosti. Kako su umetnici registrovali te promene? Ovo poglavlja ima cilj da da neke odgovore. ili Mondrijanovo univerzalizovanje. Umesto toga. prototipa nekonformiste. subjekata ili tehnika.određenu vrstu objekata. koja se opire konvencionalnim estetskim kriterijumima. Ovakav model se uglavnom održao i posle 1945. Kulturna vrednost koja se oslanjala na koncet 'jedinstvenosti' na primer. bila je potajno. 1999 NEODADA . oni počivaju na dinamici konceptualnih inovacija. M. Prethodna poglavlja umnogome su bila usredsređena na to kako su američki avangardni umetnici kretali između konkurentnih estetskih pozicija Grinberga i Dišana. uopštavanje apstrakne vizije imale za reper. podmuklo je bila načeta robnom proizvodnjom i porastom. postojala je tendencija koja je vodila ka tome da umetnici iz evropskih zemalja ponovo pronađu humanističku ikonografiju. Naročtio su Murove figurativne skulpture uspele da ostvare kombinaciju univerzalizujuće.

(3) eksperimentalnim interdisciplinarnim radom na školi Blek Mauntin Koledž (Black Mountain College) u Severnoj Karolini i radom Džona Kejdža na Novoj školi za socijalna istraživanja u Njujorku tokom 50-ih godina. Neodadu razlikuje od dade drugačija društvena situacija umetničkog delovanja. Neodada je nastala: (1) obnovom i radikalizacijom dišanovske dadaističke tradicije kroz ekscesnost. prekoračenje medijskih i disciplinarnih granica. skulpture). okrutnost i realnost potrošačkog društva. već pronalaženje umetnosti u svetu. u garaži i stanu). značenjima i vrednostima društvene potrošnje visokog modernizma !!! Pristup neodade potrošačkom društvu je kritički i nihilistički. garaža. humora. (5) anarhističkim pristupom koji se zalaže za razaranje građanskih vrednosti i institucija sveta umetnosti. odbacivanjem institucionalnog rada ili zasnivanjem alternativnih institucija (izlaganje na ulici. skulptorskog i teatarskog čina kroz ludističke činove spajanja života i umetnosti. odbacivanjem akcije usmerene na stvaranje umetničkog dela i izlaganjem same akcije i čina kao događaja. istrošenost. Dok. za razlikovanje visoke i popularne umetnosti i definisanje umetničkog dela isključivo posredstvom njegove materijalne morfologije. (2) prevladavanjem rešenja akcionog slikarstva. već hladna. (4) različitim eksperimentima u muzici. filmu. Neodada je nastala u doba dominacije visoke modernističke estetike slikarstva i skulpture i potrošačkog društva: (1) zasnovana je na kritičkom stavu prema formalističkim teorijama visokog modernizma koje se zalažu za autonomiju umetničkog dela (slikarstva. doslovna i cinična upotreba otpadaka. neodada pokazuje besmisao.Neodada je neoavangardni umetnički pokret nastao u SAD/u krajem 50-ih godina. a to znači kao umetnost koja radi sa produktima. otuđenost. na primer. na primer Džeksona Poloka. pozorištu i književnosti koji su relativizovali i prekoračivali granice medijskog rada. a učesnici su umetnici i publika . Za neodadu nije bitno stvaranje umetnosti. U neodadi nema pouke. etička i politička provokacija i destrukcija tradicionalnih građanskih vrednosti i time je bila prethodnica (avanagrda) modernističke umetnosti. otpad. (2) zasnovana je kao umetnost potrošačkog društva. ironije i parodije. tragova i mehanizama potrošačkog društva !!! Neodada se razvija u nekoliko smerova: (1) kao hepening čime briše granicu između slikarskog. fluksus kroz slične strategije teži utopijskom duhovnom i političkom obrtu metaforizujući zenovsko prosvetljenje i individualno oslobođenje. Najčešće mesto za realizaciju hepeninga su simbolička mesta potrošačkog društva: autoput. Dada je nastala kao estetska.

grafikom. Kles Oldenburg) (3) kao višemedijska umetnost (intermedijalno. Roj Lihtenštajn). instalacijom). skulpturom. Pop art i neodada se razlikuju po tome što pop art prikazuje potrošački svet (slikom. Džasper Džons.(2) kao ready /nacte i asamblaž stvarajući kolažno-asamblažne slike (Robert Raušenberg). Neodada i pop art su bliski pokreti. čime je anticipirana kritička linija pop arta (Raušenberg. . a neodada potrošački svet i njegove produkte i institucije koristi kao doslovni i pronađeni 'materijal' za umetnički čin. fotografijom. asamblažom. Postoje konceptualne podudarnosti između neodade i kritičke linije pop arta koja destruira fetišizirane predmete modernističke kulture. Neodada i hepening su varijante istog procesa autodestrukcije visokog modernizma. trodimenzion-alne objekte i instalacije koje imaju status imaginarne scenografije (Edvard Kinholc. mixed media) (4) kao kolaž koji se realizuje slikarskim postupcima ili kolažno-montažnim fotopostupcima sitoštampe. multimedijalno. Endi Vorhol. Džim Dajn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful