Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Aкадемија наука и умјетности Босне и Xерцеговине Academy of Sciences and Arts of Bosnia

and Herzegovina Međunarodni naučni skup „Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida – Stanje, mogućnoSti i perSpektive“ International Conference „StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS – StatuS, poSSiBiLitieS and proSpeCtS“ 15-16. juni/June 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Posebna izdanja/Special Editions CXLIX Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka Department of Natural Sciences and Mathematics Zbornik radova/Proceedings 23, 291-304.

ISBN: 978-9958-501-81-4

2012

DOI: 10.5644/proc.eco-03.22

STATUS SPECIJALNOG BOTANIČKOG REZERVATA NA DOLOMITNOM PODRUČJU VRTALJICA KOD KONJICA
STATUS OF THE SPECIAL BOTANICAL RESERVE ON THE DOLOMITE AREA VRTALJICA NEAR KONJIC
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: sbarudanovic@email.com; e-mail: asadheric@yahoo.com

Senka BARUDANOVIĆ, Asad HERIĆ

SAŽETAK
Dolomitni kompleks Vrtaljica je područje visokog biodiverziteta. Cilj je bio utvrditi stepen biodiverziteta i antropogeni uticaj. Istraživanja su provedena u proljetnom i ljetnom aspektu (od 20. 5. 2002. do 27. 9. 2009. godine). Na terenu je izvršena detaljna identifikacija edafskih, orografskih i vegetacijskih osobenosti. U terenskoj fazi rada je primjenjen standardni metod ciriško-montepelješke škole. Metodom fitocenološkog snimka utvrđeni su elementi abiotičke komponente ekosistema te floristički sastav zajednica. U statističkoj obradi podataka korištene su metode multivarijantne statističke analize te klaster analize. Kroz ovaj rad se pokušalo doći do relevantnih pokazatelja o stanju javne svijesti kod lokalnog stanovništva, sa akcentom na populaciju mladih ljudi do 30 godina starosti. Tokom terenskih istraživanja sačinjeni su fitocenološki snimci na 18 lokaliteta. U sintaksonomskom pogledu, identifikovane su zajednice koje pripadaju u pet vegetacijskih klasa. Procjena ekoloških faktora na utvrđenim tipovima staništa izvršena je na osnovu spektra indikatorskih vrijednosti u odnosu na osnovne ekološke faktore prema Ellenberg-u. Raznolikost staništa na istraživanom dolomitnom kompleksu

endemic. orographic and vegetation characteristics was conducted on field research. 5. (Redžić et al. CCA UVOD Šira okolina Konjica je područje sa posebnim vrijednostima biodiverziteta. Ključne riječi: tercijerna flora. The aim was to determine the degree of biodiversity and human impact. pedological. pedoloških. In terms of syntaxonomic identified communities belong to five classes of vegetation. /ed/. Keywords: tertiary flora. Methods of multivariate statistical analysis and cluster analysis were used in statistical analysis. The diversity of habitats in the study of dolomite complex was found in a high degree of diversity of ecosystems. ekoklimatskih i drugih ekoloških faktora koji djeluju na njihovim staništima. with emphasis on the population of young people under age of 30. zaštita. Stanje svijesti je vrlo nisko. Detailed identification of edaphic. In the fieldwork phase of the work. Based on research carried out. Investigations were conducted in the spring and summer aspect (20. jasno je da lokalna zajednica mora poduzeti odgovarajuće mjere na revitalizovanju ovog zaštićenog područja. a posebno mladih. CCA ABSTRACT Dolomitic complex Vrtaljica is the area of high biodiversity. especially young people. 2008). protection. refuges of tertiary flora. eco-climatic and other environmental factors that affect their habitats. refugijum. Na osnovu provedenih istraživanja. Assessment of environmental factors on the identified habitat types was done based on the spectrum of indicator values in relation to the basic ecological factors of Ellenberg. Through this work is an attempt to reach relevant indicators on the state of public awareness in the local population. the standard method of Zurich-Montpellier school is applied. Situation awareness is very low. 2009). 2012 . 9. koji je rezultat specifičnih geoloških. During field research phytocoenology recordings were made at 18 sites. Prisutni ekosistemi se karakterišu visokim stepenom biodiverziteta. which is the result of specific geological. endem. By the phytocoenology footage elements of the abiotic components of ecosystems. it is clear that local communities must take appropriate measures to revitalize this protected area. 2002 until 27.SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA svoj izraz je našla u visokom stepenu diverziteta ekosistema. Smješten na prelazu između sjevernih dijelova Hercegovine i planina koje čine južni obod sarajevske kotline. and the floristic composition of communities were identified. Present ecosystems are characterized by a high degree of biodiversity. 292 Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida.

Dolomiti su. et G. masiva koji se nalaze istočno od grada Konjica. Hilda Riter-Studnička (1956) objedinjava rezultate prethodnih i vlastitih istraživanja kroz popis biljnih vrsta na dolomitnom području Konjica. Za potrebe ovog rada vršena su istraživanja flore i vegetacije na područjima Vrtaljice i Zlatara. koje su svojom ekološkom valencom vezane isključivo za dolomit kao geološku podlogu. Vrtaljicu karakteriše visoko prisustvo biljaka. Pored mnogih zajedničkih karakteristika. nemirnim reljefom i padinama jakog nagiba. prvi botaničar koji se bavio fenomenom dolomitne flore je K. Usljed specifičnosti dolomitske podloge i kompleksa ekoklimatskih faktora (spona između Hercegovine i Bosne). a često i fantastičnim obrisima brda. U ovom radu obrađena je flora složenog kompleksa bliže okoline Konjica. Pored toga. Ipak. One se uglavnom sastoje u čestoj pojavi planinskih vrsta na niskim nadmorskim visinama i u znatno češćoj zastupljenosti pojedinih vrsta na dolomitu nego na krečnjaku. Riter-Studnička istražuje uticaj dolomitne podloge i specifične klime na floru i vegetaciju na dolomitnom kompleksu. ekstremno siromašna geološka podloga. na kojem su sve osobitosti dolomitne flore došle u punoj mjeri do izražaja. Nakon austrougarske okupacije sve češće su posjete botaničara ovim područjima. StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS.Senka BARUDANOVIĆ & Asad HERIĆ Konjic se najvećim dijelom nalazi na dolomitnoj geološkoj podlozi (Riter-Studnička. Prirodno je da se samo na ovim posljednjim mogu razvijati osobitosti ove flore u punoj mjeri. Glavno obilježje geološke podloge je prisustvo dolomita. koje postoje između flore i vegetacije na krečnjacima i dolomitima. a među njima su najpoznatije Thymus aureopunctatus (Beck) K. 1956). Maly i Alyssum moellendorffianum Aschers. Na popisu se nalazi 396 vrsta iz 68 familija. Beck. Najprisutniji tip tla na istraživanom području je rendzina. kustos muzeja u Sarajevu (Riter-Studnička. u smislu opskrbe biljaka vodom i hranjivim materijama. i oštrobridnim. Maley. ali veliki kompleksi su rijetki. koji su dali veliki doprinos poznavanju flore ovog područja. Na teritoriji BiH nalaze su česti dolomiti po krečnjačkim područjima. Usljed jake erozije odaju se dolomitna područja već izdaleka svojim karakterističnim bijelim siparima. 1956). dolomitna flora ima i svoje osobenosti koje je čine naročito privlačnom. 2012 293 . Počeci istraživanja flore na ovom području sežu vrlo daleko u prošlost. 1956). Takve vrste se ubrajaju u grupu dolomitifita. što u velikoj mjeri utiče na izgled pejzaža i njegovu floru (Riter-Studnička.

Generalni cilj rada jeste utvrđivanje specijskog i ekosistemskog diverziteta šireg područja Konjica (Zlatar-Vrtaljica) uz utvrđivanje stanja svijesti kod lokalnog stanovništva o vrijednostima datog prostora. i to terenskih istraživanja i laboratorijskog rada. 2002. Utvrđivanje stepena antropogenog faktora na istraživanom području. 2012 .SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA Tako flora na suhoj dolomitnoj podlozi u okolini Konjica predstavlja u neku ruku izolirano ostrvo za kserofilne vrste. U terenskoj fazi rada je primijenjen standardni metod ciriško-montepelješke škole (Braun-Blanquet. u radu su. Metodom fitocenološkog snimka utvrđeni su elementi abiotičke komponente ekosistema te floristički sastav zajednica. U oba pravca rad se sastojao iz dvije faze. u cilju sticanja kompletnije slike florističkog sastava. 5. Utvrđivanje bioindikatorskih vrijednosti za pojedine vegetacijske klase. u radu će biti realizirani i sljedeći ciljevi: Utvrđivanje diverziteta staništa. godine). 1964). Tokom laboratorijske faze rezultati terenskog rada su sintetisani u cilju definisanja fitocenološke pripadnosti snimljenih sastojina. Pored originalnih fitocenoloških snimaka. Utvđivanje stanja svijesti u udruženjima za zaštitu prirode sa posebnim akcentom na aktivnost članova mlađih od 30 godina. do 27. Prilikom rada na terenu izvršena je detaljna identifikacija edafskih. Međutim u nastojanju da empirijski poznat biodiverzitet visokog stepena u budućnosti stvarno i posluži kao osnova za uključivanje u ekološku mrežu. 2009. U statističkoj obradi podataka korištene su metode multivarijantne statističke analize. načinjeni tokom terenske nastave studenata Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta. MATERIJAL I METODE Rad na zadatoj temi je ostvaren u dva različita pravca: istraživanje biodiverziteta područja Vrtaljice i istraživanje stanja javne svijesti. a po svom geografskom položaju – neposredno podnožje Prenja i pored Neretve – konjički dolomiti su upravo predodređeni za očuvanje vrsta iz prošlosti. 294 Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida. 9. korišteni i fitocenološki snimci područja Vrtaljice. orografskih i vegetacijskih osobenosti. Terenska istraživanja na širem području dolomitskog kompleksa Konjic (Vrtaljica-Zlatar) su provedena u proljetnom i ljetnom aspektu (od 20.

Senka BARUDANOVIĆ & Asad HERIĆ U cilju izračunavanja alfa diverziteta. korišteni su podaci o ukupnom broju članova društva. identifikovane su zajednice koje pripadaju sljedećim klasama: 1. 1992). 2. Izvor: http://www. 47. Procjena ekoloških faktora na utvrđenim tipovima staništa izvršena je na osnovu spektra indikatorskih vrijednosti u odnosu na osnovne ekološke faktore prema Ellenberg-u (Grafikon 1). 1957 in Kent et Coker. U svrhu grupisanja vegetacijskih podataka. 2010. kao jednačina udaljenosti. 34. REZULTATI I DISKUSIJA Tokom terenskih istraživanja sačinjeni su fitocenološki snimci na 18 lokaliteta. učešće mladih u ukupnom broju i učešće mladih na skupštinama društava. a kao klastering metod korišteno je jednostavno ili kompletno povezivanje. 4. dio programa BiodiversityPro u kome je vršena obrada podataka. StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS.uk/research/software/software/?searchterm =Biodiversity%20Pro (Pristup: 25. et Vlieg 37. 1992). Vegetacija šuma crnog bora sa crnjušom klase Erico-Pinetea Ht. korišten Bray-Curtis metod (Bray et Curtis. odnosno grupisanja zajednica u odnosu na pojedine ekološke faktore. Vegetacija sipara klase Thlaspeetea rotundifolii Br-Bl.sams. kao i ostale metode statističke analize. 5. 3. U sintaksonomskom pogledu. 59. Kao parametri koji su analizirani. korišten je metod numeričke klasifikacije. Vegetacija termofilnih livada i kamenjara klase Thero-Brachypodietea BrBl. Vegetacija u pukotinama stijena klase Asplenietea rupestris (H. godine) Kroz ovaj rad se pokušalo doći do relevantnih pokazatelja o stanju javne svijesti kod lokalnog stanovništva. Poseban akcenat je stavljen na populaciju mladih ljudi do 30 godina starosti. 2012 295 . korišten je Šenonov indeks diverziteta (Kent et Coker. odnosno diverziteta unutar pojedinih zajednica. Indeksi diverziteta (α i β) su. Meier) Br-Bl. 47. 3. U radu je.ac. kako bi se utvrdio stepen aktivnosti generacije od koje se očekuje najviše u današnjoj brizi o prirodi. Vegetacija lišćarsko-listopadnih šuma klase Querco-Fagetea Br-Bl.

(b) Klasa Erico-Pinetea Ht. 47 Tokom istraživanja se nastojalo doći do pokazatelja stanja javne svijesti kod lokalnog stanovništva. Stanje javne svijesti lokalnog stanovništva kroz učešće u udruženjima građana Table 1.SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA Grafikon 1. et Vlieg 37. 34 and (e) Class Thlaspeetea rotundifolii Br-Bl. 47 Graph 1. 47. Tabela 1. 59. Meier) Br-Bl. Diverzitet tipova staništa na istraživanom dolomitnom kompleksu Konjica (Zlatar-Vrtaljica): (a) Klasa Querco-Fagetea Br-Bl. Conditions of public awareness of local people through patricipation in civic associations PD Borašnica Zeleni Neretva Lovačko društvo Ribarsko društvo Broj članova društva Broj prisutnih na sjednici Mladi do 30 godina prisutnih na sjednici Mladi do 30 godina (članovi društva) 130 41 8 - 650 25 5 - 350 50 620 50 Podaci dobijeni tokom terenskih istraživanja su u laboratorijskoj fazi rada analizirani i upoređeni prema osnovnim ekološkim faktorima. te aktivnosti mladih u aktivnostima u zaštite prirode. 296 Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida. 34 i (e) Klasa Thlaspeetea rotundifolii Br-Bl. et Vlieg 37. (b) Class Erico-Pinetea Ht. dobijeni su i određeni rezultati koji su prikazani u Tabeli 1. Na osnovu parametara o ukupnom broju članova. (c) Klasa Thero-Brachypodietea Br-Bl. dobijeni su deskriptivni podaci koji indiciraju današnje stanje javne svijesti i ukupne aktivnosti lokalnog stanovništva. Posebna pažnja je posvećena učešću mladih ljudi do 30 godina u aktivnostima zaštite prirode. (d) Class Asplenietea rupestris (H. (c) Class Thero-Brachypodietea Br-Bl. 2012 . Na osnovu ukupnog broja članstva u društvu. Diversity of habitat types in the researched dolomite complex of Konjic (ZlatarVrtaljica): (a) Class Querco-Fagetea Br-Bl. 59. (d) Klasa Asplenietea rupestris (H. Meier) Br-Bl. 47.

generalno. može se uočiti da se uslovi na staništima šireg područja dolomitnog kompleksa Konjic (Zlatar-Vrtaljica) znatno razlikuju. Grafikon 3 prikazuje biodiverzitet flore koja se javlja u pojedinim klasama. 2012 297 . Diferencirano je pet vegetacijskih jedinica nivoa klase. pH zemljišta itd. Grafikon 2. vlage. StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS. a također i kroz laboratorijsku obradu podataka. Uporedni prikaz spektra osnovnih ekoloških faktora za određene klase prema Ellenbergu dat je na Grafikonu 2. Tokom terenskih istraživanja. predstavlja jedan od osnova izrazito visokog stepena ekosistemskog i pejzažnog diverziteta. hidrološke mreže i ekoklima su uslovile najviši nivo specijskog i ekosistemskog diverziteta. Uporedni prikaz osnovnih ekoloških faktora prema Ellenberg-u Graph 2. koji uključuje kako visok specijski diverzitet tako i mogućnost velikog broja kombinacija udruživanja vrsta u zajednice. Specifične geomorfološke forme. odnosno ekosisteme. a razlike su uslovljene variranjem pojedinih ekoloških faktora (temperature.). Specifični uslovi su doveli do visokog stepena raznolikosti i endemičnosti flore i vegetacije. uočen je visok stepen diverziteta staništa na istraživanom području.Senka BARUDANOVIĆ & Asad HERIĆ Osnovna karakteristika dolomitnih pejzaža uopće jest izuzetno visok stepen endemičnosti i reliktnosti flore i vegetacije. Comparative rewiew of basic environmental factors by Ellenberg Na osnovu provedene analize o djelovanju ekoloških faktora po Ellenbergu. identifikovano je 360 različitih biljnih vrsta. svjetla. azota u zemljištu. raznolikost tipova tala. Specifičnost dolomitnog kompleksa. Nakon terenskih istraživanja.

Variranje broja vrsta u pojedinim klasama kroz sukcesivni niz godina Graph 4. 5. U vegetaciji termofilnih livada i kamenjara klase Thero-Brachypodietea Br-Bl.SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA Grafikon 3. 2009. (ukupno 195 vrsta). Uticaj različitih ekoloških faktora (u sezonskim aspektima) i prisustvo različitih životnih formi mogli su dovesti do variranja broja vrsta u pojedinim klasama tokom perioda istraživanja (od 20. zabilježene su 43 biljne vrste. 59 je zabilježena 191 biljna vrsta. Varying the number of species in single classes through a series of succesive years 298 Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida. Uporedni prikaz diverziteta vrsta biljaka u pojedinim klasama Graph 3. zabilježena je 137 biljna vrsta. 9. 2002. U vegetaciji šuma crnog bora sa crnjušom klase EricoPinetea Ht. 34 je 14 biljnih vrsta. Grafikon 4. et Vlieg 37. 47. Grafikon 4 pokazuje variranje brojnosti pojednih vrsta u klasama kroz sukcesivni niz godina istraživanja. a u vegetaciji u pukotinama stijena klase Asplenietea rupestris (H. godine). Meier) Br-Bl. Comparative rewiew of diversity of species of plants in single classes Na osnovu grafikona se može vidjeti da je najveći diverzitet flore u vegetaciji lišćarsko-listopadnih šuma klase Querco-Fagetea Br-Bl. do 27. 47. 2012 . U vegetaciji sipara klase Thlaspeetea rotundifolii Br-Bl.

F. Alyssum moellendorffianum Aschers. dok je samo 45 vrsta identifikovano u 2005. od kojih su mnoge biljne vrste endemičnog i reliktnog karaktera. U okviru vegetacija sipara klase Thlaspeetea rotundifolii Br-Bl. dok su u 2008. Acinos orontius (Maly K. Reichardia macrophylla Vis. godini identifikovane 23 biljne vrste.. DC...Senka BARUDANOVIĆ & Asad HERIĆ Na osnovu grafičkog prikaza rezultata možemo zaključiti da je u okviru vegetacije šuma crnog bora sa crnjušom klase Erico-Pinetea Ht. dok je najmanje vrsta identifikovano u 2006... & Kit. Hercegovina.) A.) A. 47. godini (75). godini. Najkarakterističnije endemske i reliktne vrste ovog područja su: Alyssum moellendorffianum Aschers. Lilium martagon L. Beck. Dolomitni kompleks istraživanog područja Konjic (Zlatar-Vrtaljica) se odlikuje izuzetnim brojem vrsta. 59. Arnold. godini. Dianthus prenjus Beck. je najveću brojnost imala u 2007. Beck. Silene reichenbachii Vis.. 2012 299 . & Panc. & Panc. Campanula “hercegovina” i Micromeria “croatica”.) Šilić.. Helleborus multifidus Vis. Helleborus multifidus Vis. Onosma stellulata Waldst.. najveći broj vrsta (91) identifikovan u 2007.) Šilić. Potentilla micrantha Ramond ex DC. 47. Fumana ericoides (Cavan) Pan. Potentilla micrantha Ramond ex DC. Peucedanum neumayeri (Vis. Potentilla micrantha Ramond ex DC. Euphorbia “hercegovina”.. f. Thymus aureopunctatus (Beck) K. & DC.. Na osnovu analiziranja florističkog sastava ustanovljene su sljedeće endemične i reliktne vrste dolomitnog kompleksa Konjic (Zlatar-Vrtaljica): Pinus nigra J. Alyssum montanum L. Poređen je stepen raznolikosti vrsta unutar pojedinih zajednica. identifikovano je 27 biljnih vrsta u 2007.. & Kit.) Schott. Euphorbia barrelieri Savi ssp. Peucedanum neumayeri (Vis. Onosma stellulata Waldst. Pinus nigra J. austriaca. ex Vis. Acinos orontius (Maly K. Vegetacija termofilnih livada i kamenjara klase Thero-Brachypodietea Br-Bl.) Rchb... et G. & Kit. et G. Utvrđena raznolikost staništa na istraživanom dolomitnom kompleksu Konjic (Zlatar-Vrtaljica) svoj izraz je našla u visokom stepenu diverziteta ekosistema. Maly. f. Micromeria “croatica” (Pers.. Edraianthus tenuifolius (Waldst. Vegetacija lišćarsko-listopadnih šuma klase Querco-Fagetea Br-Bl.. & Kit. Maly. StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS.. najveću brojnost vrsta je imala u 2005. Thymus aureopunctatus (Beck) K.. Arnold ssp. Maly.. Reichardia macrophylla Vis. et Vlieg 37. godini. Edraianthus tenuifolius (Waldst. Thlaspi goesingense Halácsy.. In Lam.. f. godini (ukupno 72 biljne vrste). godini. F.. Satureja subspicata Bartl. Ornithogalum umbellatum L. Onosma javorkae Simonk. DC.) Rchb.. gdje je identifikovano ukupno 103 biljne vrste.

Grafikon 6. Grupa staništa sa zajednicama lišćarsko-listopadnim šumama. Grupa staništa sa zajednicama crnog bora sa crnjušom. Procentualna zastupljenost endemičnih i reliktnih vrsta na istraživanom području Graph 5. Percentage of endemic and relict species in the researched area U svrhu grupisanja vegetacijskih podataka. Shannon-ov indeks biodiverziteta u zajednicama na istraživanom području Graph 6.SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA U cilju izračunavanja α-diverziteta. Grupa staništa sa zajednicama termofilnih livada i kamenjara. odnosno tehnike klaster analize. Grupa staništa sa zajednicama u pukotinama stijena. Na Grafikonu 6 jasno se može uočiti diferencijacija identifikovanih tipova staništa na 5 zasebnih grupa. Grafikon 5. 3. 2. 5. odnosno grupisanja zajednica na pojedine ekološke faktore. Shannon’s index of biodiversity of the communities at the research area 300 Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida. korištene su metode numeričke klasifikacije. Na osnovu statističke obrade podataka dobijen je grafički prikaz koji jasno ilustruje stepen raznolikosti vrsta unutar pojedinih zajednica. 4. odnosno diverziteta unutar pojedinih zajednica korišten je Shannonov index (Šenonov index) biodiverziteta (Grafikon 5). Metodom klaster analize je potvrđeno da su vegetacijski podaci u radu grupisani pravilno. i to: 1. Grupa staništa sa zajednicama sipara. u smislu njihove sintaksonomske pripadnosti (Grafikon 7). 2012 .

Cluster analysis of vegetation data in researched area Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. 2012 301 .Senka BARUDANOVIĆ & Asad HERIĆ Grafikon 7. Vrtaljica se stavlja pod zaštitu društva kao prirodna vrijednost. Novine 33/03) ne prepoznaje. Takav kvantitativni odnos indicira nezainteresovanost mladih. Međutim. Udio mladih do 30 godina u aktivnim društvima Graph 7. urbanistički plan nikad nije realiziran. Na osnovu provedenih istraživanja o stanju javne svijesti lokalnog stanovništva može se vidjeti da je stanje svijesti vrlo nisko i da je udio mladih do 30 godina vrlo mali. The proportion of young people under 30 years in the active associations StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS. godine je predviđeno da se ovo područje uredi kao park – šuma koja će biti dostupna građanima i turistima. godine ovo područje je imalo status Specijalnog botaničkog rezervata. što je kategorija koju Zakon o zaštiti prirode FBiH (Sl. Urbanističkim planom iz 1984. Do 1992. Grafikon 7. Klaster analiza vegetacijskih podataka na istraživanom području Graph 7.

tako i u smislu njegove održive upotrebe. Istovremeno. uticaj antropogenih faktora. čije je prisustvo identificirano na ovom području. I pored visokih. Stanje javne svijesti lokalnog stanovništva. Stanje dokumenata o statusu Specijalnog botaničkog rezervata Vrtaljica. ekoklimatskih i drugih ekoloških faktora koji djeluju na njihovim staništima. na što upućuje činjenica da je tokom originalnih istraživanja te kroz dugogodišnji rad studenata Prirodno-matematičkog fakulteta utvrđena diferencijacija na pet vegetacijskih klasa. od ranije poznatih bioloških/ekoloških vrijednosti ovog prostora. Udruženje za zaštitu okoline „Zeleni Neretva“ iz Konjica poduzima određene 302 Struktura i dinamika ekoSiStema dinarida. 3. istraživan je odnos lokalne zajednice prema postojećim prirodnim vrijednostima. poduzeta su istraživanja na dolomitnom kompleksu Vrtaljica kod Konjica. više ne postoje aktivne institucijske mjere zaštite koje bi se provodile na ovom zaštićenom području. sveze i asocijacija dala kompleksniju sliku prostora. Do takvog zaključka se dolazi kroz: a. od kojih je jedan broj vezan isključivo za dolomitnu geološku podlogu. koje pokazuje da danas.SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA ZAKLJUČCI U cilju utvrđivanja specifičnosti specijskog i ekosistemskog diverziteta na prostoru jednog od ranije zaštićenih područja Bosne i Hercegovine. 2012 . Na osnovu provedenih istraživanja mogu se donijeti sljedeći zaključci: 1. Stanje javne svijesti o vrijednostima ovog prostora nije na zadovoljavajućem nivou. Taj podatak upućuje na visoku vrijednost i potencijal ovog prostora u smislu očuvanja specifičnog genofonda Bosne i Hercegovine. Prisutni ekosistemi se karakterišu visokim stepenom biodiverziteta. Područje Vrtaljice se odlikuje visokim diverzitetom ekosistema. kako u smislu njegovog očuvanja. kao i građevinski radovi su intenzivni antropogeni uticaji na ovom području. koji je rezultat specifičnih geoloških. svakim danom postaje sve jači. koje pokazuje visok stepen nezainteresovanosti za vrijednosti lokalnog prostora. U okviru utvrđenih ekosistema egzistiraju populacije velikog broja endemičnih i reliktnih vrsta. Neodgovorno odlaganje otpada. pedoloških. Jasno je da bi dalja diferencijacija redova. ni na jednom nivou upravljanja prirodom. 2. b.

Lakušić R. Ekološko-vegetacijska diferencijacija lišćarskolistopadnih šuma planine Vranice. 1974. Barudanović S. 2012 303 . Sarajevo. jasno je da lokalna zajednica mora poduzeti odgovarajuće mjere na revitalizaciji ovog zaštićenog područja. tako ni od strane lokalnog stanovništva. Curtis J. Prodromus biljnih zajednica Bosne i Hercegovine. njihove aktivnosti nisu dovoljno podržane.. Kent M. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Zavod za izdavanje udžbenika. Gračanin M. Domac R. međutim. Ekološko-vegetacijska diferencijacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranice. its Natural values and relative Ecological Indicator values (TB – SB). 1987. Abadžić S. Uvod u ekologiju bilja. Školska knjiga. Fitoekologija sa osnovama fitocenologije i pregledom tipova vegetacije na Zemlji. Mala flora Hrvatske i susjednih područja. 4. CRC Press. Beograd. Literatura Arhiv Zavoda za zaštitu prirode i kulturno-historijskog nasljeđa NR BiH: Rješenje br. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (doktorska disertacija). 1992. Školska knjiga. Naučna knjiga. Na osnovu provedenih istraživanja. Pavlović D. IGKRO Svijetlost. 1993. 1973. Godišnjak biološkog instituta univerziteta u Sarajevu. 2003. Ilijanić Lj. Boca Raton. Zagreb. Sarajevo – OOUR Štamparija Trebinje. Coker P.. Grgić P. Riječnik ekologije. Dizdarević M. A practical approach. Janković M. Social Behavior Types in Hungarian Flora. StruCture and dYnamiCS oF eCoSYStemS dinarideS. Vegetation Description and Analysis. 383/56. T.. 1978. 1977. J.. Zagreb. Iz: Barudanović S. An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin.. 2003. kako od strane institucija. Borhidi A. Bray R. 1957.Senka BARUDANOVIĆ & Asad HERIĆ aktivnosti na očuvanju i uređenju ovog područja..

Zaštita prirode: Međunarodni standardi i stanje u Bosni I Hercegovini. Zavod za udžbenike. Sarajevo. Šumske zeljaste biljke.SPECIJALNI BOTANIČKI REZERVAT “VRTALJICA” KOD KONJICA Lakušić R. 2012. Udruženje za zaštitu okoline Zeleni-Neretva Konjic. Sarajevo. http://www. Variščić A. Redžić S. Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine. Školska knjiga. Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH. urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Svjetlost. 2008. Narodna štamparija. Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu. 1-2: 73-123. Prvi izvještaj Bosne i Hercegovine za Konvenciju o biološkoj raznolikosti. Beograd. 1983. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sarajevo. Institut za arhitekturu.. Grafika Šaran. 1977.). Službene novine FBiH 33/03. Urbanistički plan Grada Konjica. 1977. Općina Konjic. Radević M. 1956. Rukopis primljen/Manuscript received: 1. Svjetlost. 1980. Atlas drveća i grmlja. Sarajevo. Sveučilišna naklada Liber. Sarajevo. 2. Tipovi naših tala.uk/research/software/software/?searchterm=Biodiver sity%20Pro (Pristup: 25. Sarajevo. IGKRO Svjetlost. Bemust.ac. godine). Barudanović S. Škorić A. Vuk Karadžić. 1984. Pregled i stanje biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine. (eds. 2011. Vol. 2010. 304 . Šilić Č. 7.. Šilić Č.sams. Zagreb. 3. Ekologija biljaka. Zagreb. Riter-Studnička H. Sarajevo. 2008. Rukopis prihvaćen/Manuscript accepted: 30. Bosna i Hercegovina – Zemlja raznolikosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful