Lice govori o vasem karakteru

'Ne postoji umjetnost koja prepoznaje slo enost uma na licu', rekao je Macbeth. Me utim, Shakespeare je zasigurno bio uo za fiziognomiku, drevnu pseudoznanost koja ne iju osobnost odre uje na temelju zna ajki lica. Premda se danas s itanjem lica naj e e susre emo u rubrikama vezanima uz astrologiju, hiromantiju i magiju, radi se o drevnoj teoriji koja znanstveno nikad nije dokazana. Povezivanje crta lica s karakternim osobinama praksa je koja ima duga ku povijest kako u isto nim, tako i u zapadnim civilizacijama. Prvi zapisi fiziognomike na zapadu potje u iz 5. stolje a prije nove ere, a nalazimo ih u ranoj gr koj poeziji. Me utim, tek e Aristotel stolje e kasnije dati teorijsko obja njenje tog fenomena. ini se da je poznati gr ki filozof svoja saznanja temeljio na starim kineskim spisima jer u vezu dovodi duh i tijelo te njihovu zajedni ku mijenu. U Europi se o fiziognomici puno raspravljalo i pisalo u vrijeme renesanse. Jo je u srednjem vijeku bila interesantna intelektualnom dijelu populacije, pa se ak predavala u obrazovnim ustanovama, dok je u 16. stolje u nije zakonom zabranio engleski kralj Henry VIII. Kineski citaci lica Kinesko pak itanje lica potje e iz tre eg tisu lje a prije nove ere i vezano je uz taoisti ku filozofiju, a uvelike je utjecalo na njihovo poimanje medicine. Kineski fiziognomici smatraju da svaka crta lica odgovara nekom unutra njem organu. Pa nju obra aju na linije, o iljke, pa ak i na made e, te na razliku izme u lijeve strane lica koja predstavlja stvarnu osobnost i desne koja predstavlja karakteristike koje pokazujemo vanjskom svijetu. Oslanjaju i se na Konfucija koji je rekao: 'Pogledajte ovjeku u zjenice, ne mo e se sakriti', kineski su ita i lica razvili pet tipova ljudi na temelju pet osnovnih elemenata. Metal Metalno je lice ovalno sa irokim, istaknutim i ko atim jagodicama, duga kim i tankim nosom, visokim obrvama, blijedog, gotovo prozra nog tena. Metal je element uma i zna ajka je osoba jake volje, koje svoje probleme rje avaju same. Dobar smisao za humor, privla an izgled i radne navike najve e su njihove prednosti, dok su im sklonost pesimizmu i zajedljivost najve e mane. Vatra Gotovo svaka zna ajka je ovom tipu ljudi na licu iznimno istaknuta. Duguljasto lice imat e izra ene, ak pomalo iljaste jagodice, bradu i elo, a nerijetko je puno pjegica. Nagli pokreti, brz govor i energi nost lako e odati njihov entuzijazam, koji e bez problema prenijeti na druge. Iznimno aktivni i skloni avanturi, esto se upu taju u rizi ne pothvate, neprestano tra e i uzbu enje. Ukoliko se vatra ugasi, postaju povu eni i stra ljivi, a njihova se energija pretvara u radikalni nedostatak volje i motivacije. Voda Vodene tipove ete prepoznati po okruglim, mekanim obrazima, velikim o ima i sna noj vilici. Tihi su, povu eni i vo eni osje ajima, ali izvrsni sugovornici i slu a i. Usprkos tome to djeluju nesigurno, neizmjerno su odlu ni kada to situacija zahtijeva. Na tetit e im dugotrajan stres, posebno ako je vezan uz posao.

koju je te ko iznervirati. spremni na veliku odgovornost i na rad za dobrobit drugih. sna nog karaktera koji ostavlja trag. Linija medju ocima: Ovdje se radi o zahtjevnoj osobi koja je sklona pretjerivanju. pravokutno lice. skloni su pretjeranoj brizi prema drugima. duguljast nos. ali u negativnom mo e eksplodirati prema van na tetu okoline ili prema unutra. horizontalne obrve ozna avaju osobu punu ideja i sugestija. a glavni osje aj vezan uz njih je ljutnja. Obrve: Ravne: Ravne. ime stvara depresiju. Orlovski: Uglavnom egoisti ni. Iako su prakti ni i odgovorni. aktivni i brzi. osoba nije formalna u odnosu prema drugima. etvrtastom licu. Okruglo: Optimisti ni i vitalni ljudi s fantasti nom sposobno u nasmijavanja okoline. Zakrivljene: Osoba s obrvama u obliku luka u iva u anegdotama. Cetvrtasti: Individualisti. nepouzdane i nepostojane u svojim odlukama. to je netolerancija izra enija. tanke obrve i kosa. Spojene: Popularne 'levisice' ozna avaju osobu koja stalno razmi lja i s kojom ete mo i izmijeniti ideje. pa ak i trepavice otkriva analiti nu osobu. esto se radi o perfekcionistima. jaki vo e i organizatori. Linije na podocnjacima: Ove linije upu uju na govornika koji bi mogao imati i izvrsne spisateljske sposobnosti. odlu ni u ostvarivanju svojih snova. Mali razzmak medju ocima: to su o i bli e. Pragmati na je i ljudima pristupa drsko. kojima nikad ni ta nije dovoljno dobro. Najve e mane su im tvrdoglavost i odbojnost prema promjenama. dok sebe zanemaruju. Velik: Znak inicijative i odlu nosti. Drvo Duguljasto. visoko elo karakteriziraju ovaj tip ljudi. neodlu ni i osje ajni ljudi. Oci: Sakriveni gornji kapak:: Nabor koji na oku prekriva gornji kapak. ako je tup. Tup: Iako je nos velik. to je izra enija potreba znati sve o svemu.Zemlja Zemljanu osobu karakteriziraju jasne linije vilice na kratkom. Veliki razmak medju ocima:: To je crta tolerantne. duboki glas i velika usta tako er su njihove zna ajke. Osnovne karakteristike lica: Oblik lica: Dugacko i tanko: Izdr ljiva i odlu na osoba koja rijetko kad stvari ostavlja nedovr ene. Tanke: Osobe niskog samopouzdanja. . to je ve i nabor. vizionari. uski obrazi. U pozitivnom smislu ona je znak strastvenosti koja poma e u ostvarenju vizija. Nos: Malen: Osobe slabog karaktera. ali lijene osobe. Oni su mislioci. Siroko: Tolerantni i suosje ajni ljudi. u kasti ten. otvorenog uma. a ukazuju na probleme s hranom. dobronamjerne.

Starenjem. oblika lubanje i gra e tijela. to jest kopirati izraze lica i geste druge osobe sa sekundom zaka njenja. Gornja tanka. donja puna: Znak uvjerljive osobe. hrabrija. Neki stru njaci rje enje nalaze u fiziognomici-umije u itanja crta lica. Tehnika itanja s lica mo e nam pomo i i u poslu. Tanke: Znak uro eno introvertirane osobe. lagano se vrpolji i sti ava glas. mr avljenjem. a razlog tome. Ali se isto tako mo e dogoditi da se s promijenjenog lica i od pravog karaktera osobe. pune usne karakteriziraju dare ljivost i samokriti nost. Mo e. jer ako osoba koja sebe smatra neatraktivnom smr avi ili promijeni ne to na sebi. jednostavno ne mo ete objasniti. Za uspje an poslovni razgovor idealno je koristiti tehniku »zrcaljenja«. veselija itd.umije e itanja lica i tijela. debljanjem pa i upanjem obrva ili plasti nim operacijama na a se fizionomija neprestano mijenja. nervozno ka ljuca. promijenit e se i njezin stav. Najlak e je otkriti laganje jer osoba koja ne govori istinu naj e e izbjegava direktan pogled. postati samouvjerenija. naravno. To je logi no.Usne: Pune: Osim to lijepo izgledaju. zaklju uju stru njaci. ali. Kakva ste osoba? Mo e li vam se vjerovati? Otkrivamo vam fiziognomiju. Umije e itanja crta lica i tijela PO LICU PREPOZNAJTE KARAKTER Pro itajte svoje lice i ocijenite svoj karakter. tapka nogom. Vi e vam se puta dogodilo da gledaju i ne ije lice osjetite osje aj ugode ili neugode. esto dr i ruku preko usta. ne previ e o ito. licka ili gricka usnice. itava ne to sasvim suprotno . Susreli ste nepoznatu osobu koja vam je na prvi pogled simpati na ili pak potpuno odbojna. primjerice. a tako se esto mijenja i na karakter.

asimetri na. kod obrva. kada ne aljemo jasne poruke. a srednji dio uha izra ava vje tinu i sposobnost komunikacije. sklone su zavo enju. brzo prelaze s teme na temu ne gube i se pritom u pra enju razgovora. pune su razumijevanja. na a osobnost krije se u onom dijelu koji je najizra eniji ili najrazvijeniji. osobama s ovalnim licem vi e odgovara pomno slu anje. mo e pogre no protuma iti. prema ovoj teoriji. O i. osoba s trokutastim licem voli i cijeni izravan pristup u komunikaciji. pravo »rame za plakanje«.Namboku Mizuno najve i japanski fiziognom ±dijagnosti ar koji je promatranjem crta lica i tijela mogao i odgonetnuti karakter ljudi.U drevnoj Kini i Japanu fiziognomija je bila vrlo ra irena. etvrtasto i oblo lice. Gornja zona na elu je intelekt. za razliku od nekih drugih tipova. O emu se dakle radi? Na a su tijela. naravno. Nejasno e u komunikaciji dovode do sukoba jer. ma tovite su i kreativne. Ne voli okoli anje. Osobe punih obraza su vesele i pravi prijatelji. senzualne su i naginju seksualnim u icima. stabilne su i vole razgovarati o razli itim temama. Oni su sugovornici koji zainteresirano slu aju tu a izlaganja i probleme. obrnuti trokut. elo i uho imaju tri zone. iskrene su i otvorene. a desna naslije e majke. tom tehnikom slu e kriminalisti ali i poslovni ljudi kojima fizignomija poma e kod tra enja novih poslovnih suradnika. postoje etiri tipa: oblik trokuta. tvrde stru njaci. tako er jako puno govore o osobi. pa su osobe iji je vrh ela izra eniji intelektualne. . vole iznimno u ivati u ivotu. a to su elo i uho. a gleda se razmaknutost. Stru njaci ka u da je lijeva strana lica naslije e oca. Danas se. S druge strane. veli ina. Osobe malih o iju vole izravan na in komunikacije. Osobe s punim usnama okrenute su u icima. a promatraju se sprijeda i iz profila. pa tako i lice. sugovornik ih. dobre i lo e strane i njihovu preodre enost. dok oni koji imaju izra eniji donji dio ela. Osobe velikih o iju u ivaju u opu tenom razgovoru. Srednji dio ela su emocije. ali ih ne znaju rije iti. ali esto prelaze granicu izme u stvarnog i izmi ljenog. mo e podnijeti. niti nejasno e i eli iskrenost koju. oblik i tako dalje. ogledalo du e. Kad se prou ava i ita s lica. Svako od njih ima svoje osobine pa tako. to se ti e oblika lica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful