1

T P

H E N

E T

Y A

A

N R A

N M

G

ASTRALNI

SVET
NJEGOV IZGLED, STANOVNICI I POJAVA
2

Poglavlje 1

SEDAM NIVOA UNIVERZUMA
ada bismo nekako mogli da se vratimo u prošlost i kažemo Hipokratu i Galenu, slavnim antičkim lekarima i utemeljivačima medicine, da bolesti u ljudskom organizmu izazivaju sićušna živa bića ne vidljiva ljudskom oku, verovatno bi pomislili da smo ludi ili opsednuti zlim Duhovima. I, ne samo Hipokrat i Galen: najveći deo svetske populacije, sa izuzetkom onih koji su živeli u poslednjih par vekova naučne revolucije, imao bi prilično teškoća u prihvatanju činjenice da bolest, u stvari, predstavlja napad nekakvih nevidljivih „životinjica“ na čoveka. Zašto? Iz prostog razloga što te „životinjice“ ne možemo da vidimo golim okom. A koliko samo važnu ulogu one igraju u našem bitisanju na ovoj planeti govori i često ponavljana naučna teza da su najveća pretnja čovekovom postojanju danas upravo ― virusi. Ili, uzmimo primer elektromagnetnih talasa, na kojima počiva celokupni sistem svetskih telekomunikacija, kao i mnoštvo drugih savremenih civi-

K

lizacijskih pogodnosti. Kako bismo nekome iz prošlosti (pa i mnogima iz sadašnjosti) objasnili da su ti talasi nešto stvarno, ali neopipljivo, neuhvatljivo, čak neshvatljivo? A šta tek da kažem o „izmišljotinama“ kvantne mehanike, koja se svojim teorijama već približila mistici? Naučnici širom sveta pišu na hiljade knjiga iz popularne nauke, nastojeći da uvere široke mase u postojanje nekakvih podatomskih čestica ― za primer: kvarkova, kojima su, u nedostatku bližih asocijacija, nadenuli bizarna imena poput „gorki“, „slatki“ i tako dalje. Na osnovu čega verujemo naučnicima kada nas ubeđuju u viruse, elektromagnetne talase i kvarkove, mada ništa od toga ne možemo da vidimo? Verujemo na osnovu uticaja koje ove stvari proizvode u vidljivom svetu. O postojanju virusa svedoči groznica koja nas drži prikovane za krevet. O elektromagnetnim talasima svedoči televizijski ekran na kojem uživo pratimo ponovno krunisanje američkog predsednika hiljadama kilometara daleko, 3

dok su nas u postojanje podatomskih čestica potpuno rečito uverili Hirošima i Černobil. Sve ove stvari, dakle, prihvatamo na isti način na koji prihvatamo i postojanje vazduha, koji je nevidljiv, ali nas kao vetar udara u lice, prenosi nam mirise i zviždi pod prozorom. Kada slušamo ili čitamo o Astralnom Nivou, možemo da upadnemo u istu zamku u koju bi upao naš siroti Hipokrat sa početka ovog poglavlja i da spremno poreknemo postojanje tog nivoa. A koliko je samo pokazatelja svuda oko nas da cela ta priča nije bezrazložna! Snove ću tek da pominjem. Arsenal pojava Astralnog Sveta je mnogo širi. On obuhvata čitav niz psihičkih pojava, iskustva onih koji su boravili na granici smrti, mnoge naučne i parapsihološke eksperimente. Pa opet, neko će da pita: »Dobro, ali gde je taj Astralni Nivo?« To pitanje je sasvim na mestu. Sa obzirom na to, od svih „propovednika“ Astralng Sveta treba sa pravom da očekujemo nekakvo objašnjenje prirode i položaja tog sveta u odnosu na ovaj naš. Pogledaj šta o tome kaže Čarls Vebster Lidbiter, teozof i veliki zagovornik ideje da tragalac za duhovnim prosvetljenjem treba da živi na oba „koloseka“: kako na ovom zemaljskom, tako i na onom Astralnom. 4

Treba da se pođe, kaže Čarls, od činjenice da materijalni svet nije sve u svemu. Kao što je gustina materije manja u tečnom nego u čvrstom agregatnom stanju, a za tim manja u gasovitom nego u tečnom stanju, tako postoji i materija tananija i ređa od vazduha. Šta više, od svakog sledećeg vida materije postoji još finiji i suptilniji vid, poput babuške u babuški, i tako sve do tačke u kojoj materija prelazi u Duh. Ove nivoe materije, razvrstane po suptilnosti, možemo grubo da zamislimo kao neku višespratnicu, u kojoj bi prizemlje predstavljalo onaj najniži i najgrublji nivo, a za njim bi, idući po spratovima, sledili sve viši i suptilniji nivoi, svaki sa svojim ambijentom i stanovnicima. U toj analogiji, postizanje Astralne Projekcije značilo bi odkrivanje načina da se sa prizemlja popnemo do prvog sprata i da tamo ostanemo neko kratko vreme. Svake noći mi to činimo prirodnim putem, ali nesvesno. Na javi, među tim, stepenice za taj uzpon nije ni malo lako da se postignu. Postoji još jedna dosta česta, ali takođe krajnje pojednostavljena analogija, a to je poređenje sa glavicom luka. Ako si ikada ljuštio crni luka, onda svakako znaš kakva mu je građa: ljuska za ljuskom, ljuska za ljuskom, a nikako da se dođe do srži! Tako, odprilike, iz-

Sa obzirom na gotovo neograničene mogućnosti kretanja na Astralnom Planu. To. Zato on iznosi jednu . dolazimo do kvarkova. u koje je još teže verovati nego u Boga i bezsmrtnost. mentalni. idući od grubljih ka finijima: fizički. što znači »zvezda«. sledeći veliki nivo Prirode posle fizičkog nivoa.gleda svet. Sličnu težnju opažamo i u nauci: ako želiš da vidiš od čega si sastavljen. Univerzum nije ništa drugo do jedan nepregledan niz različitih nivoa postojanja. Na kraju. znači da. Priroda te na svakom koraku uči da je bezkrajna i nedokučiva. odlazeći na Astral. ali o tome Čarls ništa ne kaže. Astralni Plan je. To znači da su putovanja do. Jupitera ili Merkura. od kojih imenuje samo prvih pet. On prožima sve nas. za primer. Tako anatomija postaje molekularna biologija. Napomenuću da sâm naziv dolazi od grčke reči astron. prostor u kome živimo.. Za razliku od vazduha. budički i nirvanički. Nas interesuju samo prva dva ― onaj fizički. Često ga nazivaju i „Carstvom Iluzija“ zbog velike nepouzdanosti utisaka koje neuvežbani posmatrač prenosi iz njega u ovaj svet. drugim rečima. Čarls deli Univerzum na sedam nivoa. mada su ovi orijentacioni pojmovi veoma uslovni i metaforični. od kojih svaki sledeći obuhvata onaj predhodni. To su. nije nigde određeno. ići ćeš u sve sitnije i finije detalje. neizvodljiva na Astralnom Nivou. ali je i svuda. koja dalje ustupa mesto podatomskoj fizici. već kao sferu koja prožima celu našu planetu. tako reći do njenog središta. Astral zalazi i u samu planetu. kao što sam rekao. od kojeg je suptilniji. nego i dole. i Astralni. baš kao što Zemljina atmosfera prožima svaki delić njene površine. U skladu sa teozofskim doktrinama koje zastupa.. Okultista i raznoraznih Šamana. tako u nedogled. a da te sfere međusobno nisu povezane. na kojem se odvija naš „ovozemaljski“ život. ne moraš da ideš samo gore. ova postaje atomska fizika. Astralni. Zanimljivo je Čarlsovo tvrđenje da svaka planeta ima svoju sopstvenu Astralnu Sferu. Ne treba da se zamišlja kao neko određeno mesto. ako je verovati starim filozofskim učenjima i učanjacima. ili su povezane teško dostupnim. kakva je opisao Emanuel Svedenborg. skrivenim kanalima. možda su drevni mud5 raci takvim nazivom hteli slikovito da izraze sposobnost Astralnih Putnika da „plove među zvezdama“. kao kod glavice luka. ali i oblast nastanjena posebnim živim bićima i često posećivana od strane mistika. dakle. svaku tačku na planeti. koji je nivo postojanja naših snova. Astral. Možda na nekom od viših nivoa jesu. kaže Čarls.

deleći ga na više potnivoa. 6 . dodaje Čarls. Perigej je tačka orbite Meseca kada je on najdalji Zemlji. da su mogući prelazci u Astralni Domen Meseca. mogli da nazovemo fizikom Astrala. »i možemo da ih odredimo sa približnom tačnošću iz činjenice da naš Astralni Svet dodiruje Astrani Svet Meseca u perigeju1. Napomenuću da Čarlsova teorijska izlaganja daleko zaostaju za opisima zasnovanim na njegovom bogatom primenljivom iskustvu. a ne dodiruje ga u apogeju2«. Koliko su samo hipoteza i fizičkih teorija tokom vekova naučnici „izpucali“ ne bi li došli do one koja će najviše da odgovara 1 2 istini. seti se mudrog Šekspira i one duboke misli koje izgovara na Hamletova usta: »Ima mnogo stvari na Nebu i na Zemlji o kojima vaša mudrost i ne sanja!« ❦ Perigej je tačka orbite Meseca kada je on najbliži Zemlji. ili čak opasno? Kakva je priroda tih doživljaja ― da li ih se posle seća kao snova i halucinacija. a. Ovo je najopštiji mogući opis položaja Astralnog Nivoa. Naravno. Tako je uvek sa pitanja iz sfere Okultnog: jedna stvar je videti. a to je: šta se dešava čoveku kome pođe od ruke da svesno dopre do te sfere? Kakvo je njegovo opažanje u tom svetu iz bajki? Šta vidi? Šta čuje? Šta doživljava? Može li da mu se desi nešto neprijatno. sa jedne strane. Za kraj ovog poglavlja. Čarls na dalje detaljno analizira građu i sastav tog sveta. kojim je to povlašćenim pojedincima omogućen pristup Astralu? Možemo li to da budemo mi? O svemu tome biće više reči u nastavku ove knjige. Ovo bi. Kao što vidiš.drugu interesantnu informaciju: »Dimenzije našeg Astralnog Sveta su znatne«. nešto takvo mogu da ostvare samo osobe izuzetnih Okultnih sposobnosti. on više skriva nego što odkriva. kaže on. a veliko je pitanje i koliko su njihove današnje teorije blizu istini? Obzirom na to je dovoljno jednostavno da se zaključi (ili makar poveruje) da Astralni Svet postoji i da se pređe na sledeću temu. paradoksalno. sa druge strane. Pomenuću opet atome. a potpuno druga protumačiti viđeno. značilo da se Astralni Nivo naše planete prostire nekih par stotina hiljada kilometara u visinu. ili kao stvarnih događaja? Konačno. i izlaže osnove nečega što bismo.

• Gnomi (Duhovi Zemlje). Duše umrlih ljudi. Duhovi Sila Prirode. privremeno našle na Astralu i čeka ih povratak u fizičko telo. prirodu Astralnog Sveta. 4. Kao što ćeš to da vidiš.Poglavlje 2 BORBA MAGOVA NIKADA NE PRESTAJE N akon što sam u predhodnom poglavlju objasnio. Čarlsova klasifikacija je ubedljivo najdetaljnija i najizcrpnija. već prema ličnom iskustvu. 2. Gavin i Ivona Frost (na slici gore desno). koja više nemaju tela u koja bi se vratile i zato često bezciljno lutaju po Astralu. Duše živih ljudi koje su se. Za Primer: dvoje poznatih istraživača ove oblasti. a to je „spisak stanovnika“ tog sveta. naravno. prelazim na sledeću važnu temu. kristalizovani oblici ljudske svesti i podsvesti. 3. različiti autori su nudili različite podele i kategorije. • Silfe (Duhovi Vazduha). koliko je to bilo moguće. • Ondine (Duhovi Vode). svesno ili nesvesno. u koje Gavin i Ivona ubrajaju: • Salamanderi (Duhovi Vatre). 7 . godine u izdavačkoj kući »Arion«) četiri vrste bića koja možeš da sretneš na Astralu. Pa nije ni čudo što im Čarls posvećuje gotovo dve trećine svoje već spomenute knjige. Uveri ćeš se da su dotični „stanari“ daleko najzanimljivija od svih tema iz ove knjige. Čovek ne bi poverovao šta sve nastanjuje prostor za koji misli da je prazan! Nastojeći da nekako klasifikuju sva ta bića i pojave. To su: 1. Misaoni. navode u svojoj čuvenoj knjizi »Vodič u Astralni Svet« (objavljenoj kod nas 1991.

dakle. koji posećuju Astral kao vid Okultne vežbe ili iz primenljivih razloga. Takav način Astralne Projekcije je uvek najbezbedniji i najpreporučljiviji. nego su. U kategoriju živih. to jeste oni redki srećnici koji su se rodili sa prirodnim darom da po svojoj volji i nahođenju odlaze na Astral. Ljudi koji su po prirodi osetljiviji u stanju su da postignu visok stepen svesti u snu. a to su psihički razvijene osobe koje nisu pod vođstvom učitelja. Čarls ubraja četiri grupe: tu su obični ljudi. Pogledajmo sada koga sve on smešta u kategoriju živih stanovnika. Uz primenjenu obuku. Drugim rečima. pojava poznata kao »Buđenje u Snu« (kada znate da sanjate i. Oni. To. kao i težnja da budu tako lako zavedeni onime što vide. II. »na one koji još imaju fizičko telo i na one koji ga više nemaju«. uvek ide i od- . »Ili. sa obzirom na to. Treću kategoriju predstavljaju upravo iskusni učitelj i njegovi učenici. koji se gotovo opsesivno trudio da zađe u sve detalje opisa živog sveta na Astralu. to smo svi mi. poput dece koja su se rodila prirodno obdarena savršenim sluhom ili talentom za matematiku. Nošeni različitim Astralnim Strujama. samoučeni. da tako kažem. doživljavamo različita iskustva. koji plove na okolo u svom Astralnom telu tokom sna. Pre svega. leži u tome što često nisu moralno dorasli svome prirodnom daru. u manje ili više ne svesno stanju. Vratiću se. ako je reč o školama desne staze. preuzimate kontrolu nad 8 svojim snom). dodaje i naglašava Čarls.Ova podela je dosta štura. obzirom na to. Čarlsu. ne ljudske i veštačke. ne obuhvata niz drugih Astralnih pojava i ne objašnjava ništa detaljnije o nabrojanim kategorijama. proći ću kroz svaku grupu posebno i videti šta sve ona sadrži: Ljudska bića Astralnog Nivoa se dele prirodno na dve podgrupe ― na žive i na mrtve. Problem sa takvim posetiocima Astralnog Sveta. I. Učenik je pod stalnim nadzorom i vođstvom učitelja. koji ga priprema za sve što može da ga nađe na Astralu. precizira Čarls. a koga u grupu mrtvih stanovnika Astrala. Tu smo već kod druge grupe u ovoj kategoriji. Držeći se ove njegove podele. pa su skloni tome da ga zloupotrebljavaju. što predstavlja prvi korak ka ovladavanju sopstvenim Astralnim telom. posledice su nedostatka ozbiljnog vežbanja. tačnije rečeno«. on sve Astralne stanovnike deli na tri velike grupe: ljudske. nisu prošli ni kakvu Magijsku obuku. kojih se posle buđenja sećamo kao snova.

njih čak devet na broju. da se vratim i na četvrtu. Kao izrazite primere ovoga. u čiji su rad bili uključeni i gore pomenuti Frostovi. često bez znanja svoje neposredne okoline. odnosno Crni Magovi posle smrti. Čarls navodi mnogo brojne Škole Vudua i tibetanske crnomagijske sekte kao što su »Nin-MâPa« ili Geludpa. jer je to smešno pogrešan naziv. Sa obzirom na to. Kategorija mrtvih stanovnika Astrala sadrži IZUZETNO NAJZANIMLJIVIJE grupe. Ovaj vid Astralnog Putovanja omogućava i uzpostavljanje šire saradnje među ezoteričarima i sporovođenje ozbiljnih istraživanja. Primer za to je tako zvani Kanterberijski Institut. Dok Magovi Desne Staze odlučuju da se neko vreme posle fizičke smrti zadrže na Astralu za dobrobit . koja ih tokom njihovih lutanja čekaju u mračnim sobama u nekoj vrsti sna ili transa. Sve spomenute grupe „Astralnih turista“ vezuje to što na Astralu borave privremeno i brzo se vraćaju u svoja fizička tela. jedino što svoj psihički razvoj i stečene moći koristi u zle i sebične u mesto dobre svrhe. već o višegodišnjem projektu u koji je bilo uključeno više od hiljadu ljudi iz više zemalja. poslednju grupu kategorije živih posetilaca Astrala.govarajuća moralna priprema. Čarls ih izdvaja obzirom na to što njihovo prisustvo u životu Astrala. pa mogu da kažem da je to njihov jedini dom. 2. a to su Crni Magovi i njihovi učenici. Svi ti ljudi. pisali o njima detaljne izveštaje. Ali. veoma različitih zanimanja i profila. i tako je nastala jedna od najobimnijih studija na tu temu. jer se svode na one predhodne: to su Magovi Desne Staze posle smrti. Nije reč ni o kakvoj zvaničnoj instituciji. da počnemo sa ovom rečju „mrtav“. ova grupa je slična predhodnoj. Dobar deo Crne Magije se odvija upravim tim putem ― umešavanjima Crnih 9 Magova u Astralnoj Sferi. koordinisali rad među sobom. ovu reč možemo da prihvatimo kao oznaku za ona bića koja nisu u datom trenutku povezana sa svojim fizičkim telom«. očigledno veoma burnom. godinama su priklupljali svoja iskustva boravka na Astralu. čuj šta Čarls kaže na samom početku tog odeljka: »Pre svega. Dve grupe ću samo da pomenem. Logično. izaziva podpuno drugačije uticaje i efekte nego prisustvo Magova Desne Staze. jer su većina tako označenih bića potpuno živa baš kao što smo i mi sami ― najčešće čak i više od nas. No. ostale kategorije bića su trajno vezane za Astral. Za razliku od njih. sažeta u gore spomenutoj knjizi bračnog para Frost.

Prosečan čovek. naravno. bludnici. Najduže se ― kadkada trajno ― na Astralu zadržavaju ljudi koji su tokom života spali na najniže grane: ubice. uspevaju nekako da „uspore“ prirodni proces odvajanja suptilnog tela od fizičkog tela. Oni se toliko uplaše misleći da će sa smrću zauvek da nestanu 10 . koji tokom života nije uspeo da se očisti od nižih želja. ali mu to. jeste velika tema i prevazilazi okvire ove knjige.drugih. Pojedini. u nove inkarnacije. mogu da kažem da se ljudi čistijeg srca kratko zadržavaju na Astralnom Nivou i da brzo nastavljaju dalje svojim sudbinskim putem. među tim. Crni Magovi čekaju na sledeću reinkarnaciju radeći ono isto što su radili i dok su bili živi. U opšte. španskog reditelja Alehandra Amenadabra. Pod tim nazivom on podrazumeva posebnu vrstu ljudi koji su tokom života bili utonuli u najgrublji materijalizam. Magovi Desne Staze tako ulaze u kategoriju Nirmanakaya (na sanskritu: »onaj ko se odrekao nirvane za dobrobit čovečanstva«). Čarls napominje da Astralne okolnosti u kojima čovek može da se zatekne posle smrti kadkada može da bude toliko nalik onim zemaljskim da je čoveku teško da poveruje u sopstve- nu smrt. bez i kakve predstave o bilo kakvom obliku duhovnog postojanja izvan fizičkog tela. Za nas je najzanimljivija grupa običnih ljudi posle smrti. Neko vreme pokušava da se vrati u okrilje svog fizičkog okruženja. kako bi im pomagali i štitili ih. Ko je gledao kultni film »Ostali«. U svakom slučaju. ne uspeva i on produžava svojim putem. Šta se dešava sa čovekom posle smrti. zahvaljujući svojoj neodoljivoj želji da se vrate u fizički život. odvojen od tela. to jeste nanoseći zlo drugima. imaće jasnu sliku onoga što je Čarls hteo da kaže. i zatekne se na Astralu. Astral može da se shvati kao prelazna stanica za bezbrojna bića koja se kreću iz predhodnih postojanja u sledeća. Četvrtu grupu mrtvih stanovnika Astrala Čarls je slikovito nazvao Čovek u Sivom Svetu. provešće na Astralu nešto duže vreme kako bi omogućio potisnutim silama svojih želja da se oslobode. pijanice. on pretrpi veliki strah shvatajući da je otrgnuto od svog osnovnog elementa ― materije. a ovi drugi postaju strašni beztelesni demoni. Kada običan čovek umre.

Taj motiv je izkoristio Edgar Alan Po za svoju priču »Slučaj Gospodina Valdemana«. koji će da mu donese preko potrebni mir i spokoj. Čovek tako stupa u Sivu Zonu. Nalikuju. Njegova telesna čula već su se praktično ugasila i one gotovo u opšte ne primećuje fizičke pojave oko sebe. nema razloga. ❦ 11 . a on je toliko prestrašen da ne može ni prst da pomeri. ali još nije došlo do razkidanja veze između fizičkog i Astralnog tela. Ali. brodolomcu kome su negde na sredini pučine zapovedili da pusti iz ruku gredu uz koju pluta i da se prepusti burnom moru. sivom svetu ne mira i ne lagodnosti. jer se Priroda na kraju sama postara za to: posle nekog vremena razpada se eteričko telo kojim je bio vezan za fizičko telo i on odlazi. on nije ni na jednom nivou. a još nije „potpuno“ mrtav. Nastaje paradoksalna situacija: čovekovo fizičko telo je praktično mrtvo. Kao čardak ni na Nebu ni na Zemlji. Više nije živ. ne vidi jasno ni fizička nili Ast- ralna zbivanja. kaže Čarls. da zaboravi svoj strah i da se prepusti toku Prirode. kaže Čarls. Tako jedno vreme živi u mutnom. a još ne može valjano da upotrebi Astralna Čula jer je upleten u klupko koje je sam sebi napravio. Po nekada možemo da zateknemo takvog čoveka kako sav nesrećan tumara po Astralu. Najteži zadatak za pomagače biće da ga ubede da se opusti. gde samrtnik pomoću metode poznate kao »Mesmerizam« pokušava da se uvede u stanje „između“ da bi izbegao pravu smrt. već oboje nazire kao kroz gustu maglu. već negde između.da od tog silnog straha zaustavljaju Točak Vremena. da bilo ko trpi takve ne ugodnosti. po kojoj pluta izgubljen i bezpomoćan. u neku vrstu sna i katalepsije (obamrlosti). Šta se dešava sa čovekom u Sivom Svetu? Ništa posebno. Tada treba da mu se pritekne u pomoć.

Utvare koje se po nekada viđaju na grobljima. kategorijama koliko zanimljivim ― toliko i strašnim. koje služi kao veza sa još suptilnijim Astralnim telom. tada se i Astralno telo odvaja od eteričkog tela i nosi Dušu do novog odredišta. U predhodnom poglavlju zastao sam kod grupe tako zvanih „mrtvih“ stanovnika Astrala. sve do Duše. ali to. 12 .Poglavlje 3 ZABLUDE O DUŠAMA UMRLIH N astavljam sa nabrajanjem različitih vrsta Astralnih Stanovnika. da bi u opšte mogao da shvatiš taj ugao gledanje. nije naša tema. Kao mikrokosmos u kome se ogleda građa celog makrokosmosa. ali ne vidljivi softver (Astralno telo) je taj koji „operiše“ i obavlja posao. predstavljanju Teozofije i samog Čarlsa. koje počinje da se razpada. Hardver je ono što vidimo (fizičko telo). Prisustvo softvera opažamo jedino preko slike na ekranu monitora. koja bi u ovoj analogiji predstavljalo eteričko telo. dok eteričko telo ostaje u neposrednoj blizini fizičkog tela i takođe počinje da se razpada. onako kako ih je video Čarls Vebster Lidbiter. nisu ni kakvi „Duhovi“ nego eterička tela koja lebde u neposrednoj blizini sahranjenih fizičkih tela i polako propadaju. Kada čovek umre. Suptilnije od fizičkog tela je eteričko telo. od kojih je fizički najniži (setimo se primera sa babuškama). mada sporijom brzinom. Ovo poglavlje ću u potpunosti da posvetim trima preostalim kategorijama „mrtvih“. Iznad Ast- ralnog tela nižu se još tananiji slojevi. ali su ovoga puta objašnjena iz jednog novog ugla. svi ostali nivoi postojanja napuštaju fizičko telo. trenutno. Među tim. kaže Čarls. vezu između fizičkog i Astralnog tela lako možemo da prikažemo odnosom između hardvera i softvera. čovek je takođe sastavljen od više „nivoa“ postojanja. U današnjoj eri kompjutera. U tom opisu će da se pojave stvorenja svima nama dobro znana. Ali. trebam po nešto i da kažem o sastavu ljudskog bića.

nego i napuštena Astralna tela. inače. Znači. kada čovek umre. za razliku od eteričke ljuske. da im se ulije neka vrsta lažnog života. dakle. mogu lakše da se i vide. i sama izložena razpadanju. koja tamo plutaju kao groblje starih automobila i prosto žude da budu zloupotrebljena. onako kako se po13 . Na ovim tezama Čarls gradi svoju sliku Astralnih zbivanja. sva suptilna tela povuku se iz fizičkog tela. to je kao da na ekranu posmatraš razpadanje nečijeg hardvera. Ono je mnogo manje vezano za fizičko telo pa tako. ili omotači. moguće je da se pri vremeno ožive ove ljuske. Različitim vidovima „odvratnih obreda“. Sa obzirom na to. Tako da na Astralu ostaju ne samo izpražnjena eterička tela. podsećaju na zmijsku kožicu napuštenu posle prolećnog „presvlačenja“.Pošto su ta tela grublja od Astralnih tela. Na sličan način i Astralno telo biva napušteno. što se oslanja na gore dato objašnjenje. U skladu sa kompjuterskom analogijom. Peta kategorija „mrtvih“ stanovnika Astrala su tako zvane ljuske. stvorivši zabludu da se radi od Dušama umrlih. ali ne odmah posle smrti i ne u neposrednoj blizini tela. motiv koji su horor filmovi oduševljeno prigrlili. samo ako bi se odlučila na tako sumoran eksperiment da provede noć na groblju. Obe ove ljuske. Ima ih dve vrste: eteričke i Astralne ljuske. tako i Duša sa svojim suptilnim omotačima posle nekog vremena napušta staro Astralno telo i priprema se za novo. jasno je zašto prizor eteričke ljuske na groblju nije ni malo prijatan. a za tim napuste i eteričko telo. Svaka iole osetljivija osoba to može. koja ― kao što ćeš da vidiš ― po nekada ume da bude veoma mračna. slobodno pluta Astralom i ne može lako da se primeti. To je. Treba dobro da se zapazi i još jedna pojedinost: kao što babuške izvlačimo jednu iz druge sve dok ne stignemo do poslednje. kako kaže Čarls. ili na izpražnjenu čauru leptira. ne bi ni predstavljale veću pretnju od zmijske kožice na koju naiđemo u šetnji kroz šumu kada ne bi postojao način da se zloupotrebe. A sada pogledaj koga još možeš da sretneš u snovima. Eterička ljuska ostaje da pluta na nekoliko metara udaljenosti od razpadajućeg fizičkog tela.

kao što su.« Ono što se tim putem dobija jesu avetinjske. kao što sam rekao. osećanja ili inteligenciju. Takvu smrt Čarls poredi sa odkidanjem nezrelog voća. kao što znaš. Za razliku od njih. Drevne Vede spominju cifru od 700 godina. dodaje Čarls. u opšte ne zanima da li je samoubistvo moralno dozvoljeno ili nije. Razne religije misle upravo na to kada govore o kazni koju izpašta samoubica: njemu se ne dozvoljava da dobije novo fizičko telo. Čarlsa. u zavisnosti od moći medijuma. koje zadržava Astralno obličje preminulog čoveka. »o jednom od najgorih oblika Crne Magije. o kojem je bolje i da se ne govori. veoma dugo ostaje vezano za Dušu i tako remeti prirodan ciklus. Takvo biće. ali Čarls osvetljava taj problem iz čisto ezoterijskog ugla. Astralno telo samoubica je veoma „žilavo“. koliko čovek mora da izkajava odluku da oduzme sebi život. »Radi se«. već je osuđen da „odluži“ svoju kaznu kao Duh i time da se izkupi od greha samouništenja. Kao primere za to on navodi antičke filozofe Sokrata i Seneku. čak ni samoubistvo neće mnogo da poremeti njegov prirodni odlazak u drugo postojanje. ne ulazeći u moralno vrednovanje samoubilačkog čina. ono se prirodno razpada. Ali. On iztiče činjenicu da samoubistvo prekida život odjednom. Posledično. Pojednostavljeno rečeno. ali pre toga može da se izkoristi za zle ciljeve. ni u jednom pogledu nije ljudsko i ne može dug da traje. to nije sve. i odbija da produži svojim sudbinskim putem. poslesmrtna sudbina samoubica je veoma posebna. Sledeća kategorija su samoubice. oni zadovoljavaju svoje odvratne i ogavne težnje pomoću medijuma ili bilo koje osetlj- 14 . Kao posledica toga. Ako je živeo iole čistim i plemenitim životom. osoba se zadržava na Astralnom Planu jako dugo. »Razbuktani sa svim vrstama požude koju ne mogu direktno da zadovolje jer su ostali bez fizičkog tela. zastraživanje ili razni vidovi psihičke manipulacije.stupa sa zombijima. koji su sebi oduzeli život iz moralnih i filozofskih ubeđenja. složeno i teško pitanje. Njime su se od Drevnih Vremena bavili skoro svi religijski i filozofski sistemi. samoubice koje su živele nizkim i prljavim životom lako mogu da se razviju u užasno zla Astralna bića. čak stotinama zemaljskih godina. Pre ili kasnije. ne dajući vremena osobi da se „pripremi“ za razdvajanje različitih komponenti svog postojanja. Njemu je važno kakav je čovek bio tokom života. Samoubistvo je. bezdušne sluge koje mogu da se koriste u najrazličitije svrhe. za primer. nema ni kakvu svest.

Tako nam poručuje Čarls i za tim navodi listu demonskih bića koja su nastala upravo od kategorije samoubica. Ponavljam. 15 Konačno. i u vidu čoveka (Vampir) ili životinje (Vukodlak) pohode svoje žrtve. čudovišta koja lutaju šumom. uz malo znanja iz Magije. koji navode svoje žrtve na užasne zločine. Rimski pisac Petronije ih opisuje kao ružne i mršave aveti. od same Duše. u stvari. moguće je da se. . i prosto uživaju u svim vrstama zabluda i odmana koje im Astral stavlja na razpolaganje da bi naveli i druge u istu razuzdanost koja je za njih veoma kobna«. u trenutku smrti. Inkube i Sukube — demoni pohlepe i prožderavanja. što je veoma zanimljivo. »Onaj kome se psihički vid otvorio«. kaže Čarls. Inkubi su muški demoni koji lutaju Astralom zaslepljeni od požude i noću spopadaju usnule žene. ali čuveni teozof ih sagledava kao potpuno Astralna po svojoj prirodi. a još. »često može da vidi gomilu ovih nesrećnih bića kako lebde oko mesara. Srednjovekovni hrišćanski pisci nazivaju ih Inkubama i Sukubama. nije „potpuno“ mrtva. njegov „niži um“ (kako Čarls naziva splet njegovih prljavih želja) „odcepi“ od višeg duhovnog zakona.ive osobe koju mogu da posednu. Tek sahranjena. Na taj način su. ili na drugim. Ono što Astralni demon iz nje izsisava nije fizička krv nego suptilna vitalna energija. pohote i požude. Ako je čovek tokom života bio do krajnosti zao. Po njemu. kao poslednju kategoriju „mrtvih“ stanovnika Astrala Čarls navodi Vampire i Vukodlake. javnih kuća. da zaustave proces umiranja (slično „Čoveku u Sivom Svetu“). to se ne dešava na fizičkom planu. Duše pokojnika koje noću lete i na razkršćima nanose ljudima zlo. Zbog toga je u filmovima o Drakuli žrtva uvek prikazana kako trpi vampirske napade tokom sna. Vede ih navode kao Rakšase i već spomenute Pisaće. i to najčešće u snu. Svi mi znamo šta predstavljaju ova bića. već na Astralu. već aveti koje na Astralu sisaju energiju drugih živih bića. a to su: »Pisaće. slična spomenutim ljuskama i samoubicama-demonima. još zloglasnijim mestima — gde god mogu da osete grube uticaje koje ih privlače«. Sukube su ženski demoni koji noću spopadaju usnule muškarce. obmana. i okrutnosti. Takva istinski zla bića mogu. grešnosti. svirep i sebičan. to nisu ni kakva fzička bića. a u religiji starih Rimljana nazivaju se Larve. sa nazivima koji se javljaju u različitim tradicijama. ona u nekoj vrsti katatoničnog sna projektuju svoje Astralno telo. i na pijančenje po njihovoj naredbi«.

Ove sumorne vizije mogu i ne moraju da budu istinite.za primer. pa tako ostaju još oni koje Čarls naziva veštačkim. može najlakše da se rešava spaljivanjem mrtvaca na kojeg se sumnja.): »Kada bi ljudsko oko moglo da vidi sve demone koji nastanjuju Univerzum. Ovaj problem. u svakom slučaju. ne mogu a da se na kraju ovog poglavlja ne setim jedne izreke iz Talmuda (Berakot. razloga za strah nema. hrišćanski mislioci objašnjavali pojavu noćne erekcije kod muškaraca. Pa ipak. Čak i ako takve stvari odista postoje. mada do Vampirizma danas dolazi toliko redko da zaista možemo da ga smatramo samo jednim od omiljenih motiva horor filmova i literature. opstanak ljudske vrste bi bio nemoguć«. Ovime sam izcrpeo spisak „mrtvih“ žitelja Astrala. zanimljive. ali su. jer nas je Priroda zaštitila od tih bića jednako kao što nas urođenim imunitetom štiti od bakterija i virusa. ❦ 16 . 6. kaže Čarls.

čije kartoteke sadrže na hiljade ovakvih pisama zahvalnosti i podrške. mož- 17 . uspeh mu je osiguran. saradnici rasuti po mnogim zemljama otiskivali su se na Astral tokom dužeg niza godina i o postignutim rezultatima obaveštavali su svoje učitelje. što neposredno. što putem pisama.Poglavlje 4 POGLEDAJ SEBE KAO NA DLANU ikada ranije nisam doživela » takvu vedrinu i smirenost«. Svakoga dana se molim za napredak vašeg velikog projekta«. No. U stvari. Gavin i Ivona Frost su uključili više od hiljadu ljudi u svoja istraživanja. Gavin i Ivona garantuju dve stvari: 1. Bilo da ti ove reči zvuče preterano optimistički ili ne zvuče. Apsolutno svi naglašavaju da im se tokom ovih eksperimenata život promenio iz korena. ipak ostajem za nijansu oprezniji prema Astralu. radujem se tom prelazku u Carstvo Svetlosti. tek ovako je gospođa Bah. »Pošto sam starija žena (imam 83 godine). Mada ne dovodim u pitanje ova postignuća. bila sam veoma zabrinuta oko toga šta me čeka kada umrem. pisala Ivoni i Gavinu Frostu. da su se oslobodili neznanja i straha od smrti. Sada znam. puna zahvalnosti. Ko god se ozbiljno posveti njihovom uputstvu. pisala je gospođa Irma Bah iz Frankfurta. Veliki projekat za čiji se napredak starica moli jeste već spominjani Kanterberijski Institut. bračnom paru o kojem sam već govorio u vezi sa njihovom knjigom »Vodič u Astralni Svet«. kao i to da su neizmerno proširili svoje duhovne vidike. Na Astralu niko nije imao negativnih iskustava. 2. Više se ne plašim. Više nisam toliko vezana za svoje unučiće jer znam da ću uvek moći da ih vidim. zajedno sa pis- N mima u kojima učesnici na projektu opisuju svoja Astralna iskustva. Pažljivo sledeći njihova uputstva.

Sticajem okolnosti. Reč je o farmeru iz američke savezne države Misuri. baš kao što mi je bilo obećano. napisao je u svom pismu jedan paraplegičar. Još uvek sam Hrišćanin koji je odan svojoj veri. a za tim da se baci pred njega ― naravno. Na njegovom imanju. sledeći uputstva Frostovih. Prvi je slučaj čoveka koga Frostovi predstavljaju kao Harija Dž. Mnoge stvari koje sam video i uradio pomogle su mi da shvatim novo značenje Biblije i Isusa. Dokumentacija Kanterberijskog Instituta beleži mnoge slučajeve ljudi koji su pod pritiskom različitih okolnosti naučili da se Astralno Projektuju. »Posle nekoliko trenutaka shvatio sam da je sve u redu. Kada bi ljudi pokušali ovo što sam ja postigao. bez interesovanja za Metafiziku i Okultno. u trenutku pre nego što me je udario voz. Ovo iskustvo me je nateralo da nastavim sa Astralnom Projekcijom.da je ipak najbolje da pustimo same učesnike u eksperimentu da opišu svoja iskustva. oni su ga uputili da ode do pruge i da sačeka voz. voz me je udario i moje Astralno telo zavojito u visinu kroz lokomotivu i prvi vagon. kao vid vežbe. povezao se sa Frostovima i uključio se u njihov projekat. Udarac je bio blag. To znači da je ova sposobnost već u nama. kao što su mi obećali? Da li sam bio nepromišljen kada sam pristao da verujem ljudima koje nikada nisam video i njihovim prilično neuverljivim izjavama koje sam dobio poštom?« Ovaj čovek je. Evo dva slučaja u kojima je Astralna Projekcija odlučivala o životu i smrti. zbunjeno posmatrajući pokretanje mašina i koloseka ispod sebe. na brdovitom 18 . članovima Kanterberijskog Instituta. samo je potrebno da je nešto podstakne. da ne kažem priprostom čoveku. i osećao sam se lak kao perce. imali bi mnogo smireniji život i oslobodili bi se straha od smrti«. »Kroz moju svest su se rojila pitanja. počeo da izlazi na Astral. »U bolnom trenutku koji je delovao kao večnost. konačno sam shvatio da je ovo ozbiljan eksperiment«. Vama. ili ću da prođem bez i jedne ogrebotine. od rođenja sam vezan za invalidska kolica. u svom Astralnom telu. ne mogu dovoljno da zahvalim što ste mi život obogatili novom dimenzijom. Sada sam lebdeo iznad voza. Da. dakle potpuno običnom. Njegova sudbina ga je povremeno dovodila do takvog očaja da je bivao na samoj ivici samoubistva. Da li su Gavin i Ivona zaista pouzdani? Da li Kantergerijski Institut u opšte zna šta radi? Hoće li voz da me ubije. Jednom prilikom.

Nekoliko trenutaka kasnije je došao sebi. Skoro bez bilo kakvog iskustva iz speleologije. I odista. nalaze se mnoge krečnjačke pećine. Reče joj da će i sama da se snađe. koji su živeli sa njom u istom stanu. iznenada je postala sablasno osvetljena. Trebam li da kažem da se kasnije i Hari našao na spisku saradnika Kanterberijskog Instituta? Drugi slučaj jeste slučaj Helge N. Velikodušno. rekavši da će o njoj za to vreme da brine njena najbolja prijateljica Keti. a za tim se vratio do svog tela. Pećina. Ostavši posle teške bolesti nepokretna. iz Minhena. Jednom ih je ubedila da preko vikenda odu u neko alpsko odmaralište na skijanje. Baka je uhvatila panika. seli su da sačekaju spasioce: njihovi ukućani su znali kuda su oni otišli i bilo je samo pitanje vremena kada će da se zabrinu za njih. Jednom ga je njegov petnaestogodišnji sin Bak zamolio da odu do jedne od tih pećina.američkom Srednjem Zapadu. samo ako je Keti pre od- 19 . Devojka se našla u nedoumici šta da radi. možda kao naknada za svoj fizički hendikep. mogao je bez problema da provede Baka kroz lavirint tame i uzburkane vode do izlaza iz pećine. ubrzo su se izgubili. Krenuvši pećinskim hodnicima. Pokušavši da ga zgrabi. Hari se okliznuo i udario je glavu u stenu. Kompas nisu imali. koja je do tog časa bila u potpunom mraku. O Helgi su se starali otac i majka. Počeo je da beži od vode. ona je spontano razvila sposobnost da Astralno putuje. Pošto se malo pribrao od udarca. Helga je ubedila svoju prijateljicu da ode i poslednji put vidi oca. Hari i Bak su se opremili baterijskim lampama i konopcem i za tim su se spustili u jednu vrtaču. Helga i Keti su boravile nekoliko dana zajedno i lepo se provodile. Na njihovu nevolju. a baterije su se skoro iztrošile i ostavile su ih u mrklom mraku. Ne znajući šta da rade. kada je iznenada Ketina majka javila da je njen otac doživeo težak srčani udar i da verovatno neće da dočeka jutro. napolju je u među vremenu počela oluja i u pećini je naglo porastao vodostaj. Našavši se u ovom novom stanju. Spontana Astralna Projekcija spasla im je obojici život. Hari je nekako „znao“ put ka izlazu i bez problema je „odplovio“ do otvora u steni. Odjednom se našao izvan svog tela.

nastavlja on. Al me je uveravao da ću da ga dobijem nazad. Nisam imao pojma šta se dešava sa mnom. No. Ostavivši hrabrog oca. Bio je odeven u plavi molerski kombinezon. gotovo poslednjim dahom. kašljala je i zvala u pomoć. Nisam ništa znao o smrti. ljudi su upravo iznosili moje telo iz zgrade. Keti je to učinila i odjurila kući. Nalazeći se na umoru. ona je bila previše obuzeta tragedijom koja joj se kod kuće odigravala. bila solidno građena. Rekoh mu da sam se iznervirao jer su mi ukrali telo. koji je u odsudnom trenutku zanemario sopstvenu patnju i agoniju. a ja sam ga upitao kako može da bude tako siguran da će telo da mi bude vraćeno. Probudio ju je gust. ali nisam uspela da doprem do njihovih misli. izgledao je tužan. znao sam da nisam mrtav. okliznuo sam se i pao sam niz stepenice koje su povezivale učionice sa gornjim spratovima zgrade. išao sam na predškolsku pripremu u jednu veliku zgradu u Volsalu«. ali je niko nije čuo jer je zgrada. U stvari. a on je. »Shvativši da mi sudbina leži u sopstvenim rukama«. Sećam se da sam sedeo na vrhu stepeništa i posmatrao sam svoje telo kako pada i kako ga za tim unose u kola Hitne Pomoći. Helga se vratila do Ketine kuće i stupila u vezu sa njenim ocem. Bio sam veoma ljut na njih što to rade«. Malopre sam pao sa merdevina na drugoj stra- 20 . dok sam se vraćao iz spavaonice. »Jednog dana. bio je mnogo prijemčiviji za Astralne uticaje nego ostali ljudi. »došao je neki stariji čovek i seo je pored mene. kako se to već dešava po Marfijevom Zakonu. Krenula sam u potragu za nekime koga bih mogla da obavestim da sam u opasnosti. Saopštila mu je u kakvoj je opasnosti. Onda mi je sinula ideja«. po nemačkom običaju. »Nakon što sam neko vreme tamo sedeo«. Uvek ću da se sećam njegovog odgovora: ‘Zato što još nisi mrtav. Ne mogavši da se pokrene. Kada mi je bilo šest godina. Reče mi da se zove Al. pisao je jedan neimenovani saradnik Frostovih. Za tim sam pokušala sa još nekoliko drugih ljudi.lazka smesti u krevet. u toku noći u stanu do Helginog stana je izbio požar. Prvo sam otišla do Keti i pokušala sam da utičem na njen um. Pri tome. zagušljiv dim. ali. Keti je odjurila do Helge i spasla je. pisala je kasnije Helga. A ipak. Ja sam mrtav. jer sam sedeo na vrhu stepeništa i posmatrao. Prestravio sam se. preneo Keti. ali. »upotrebila sam svoju sposobnost Astralne Projekcije. u „Sivoj Zoni“ između života i smrti. nije mi govorio. ali na neki način i jeste ― kao da sam čuo njegove misli.

ni ulice’. Ne bih želeo da iz ovih primera čitaoci steknu pogrešnu sliku kako se na Astral izlazi sam kada je čovek u nekoj nevolji ili. ali evo šta je isti izpitanik još doživeo u svojoj mladosti. ali skrivene sposobnosti za koje nismo i znali da ih posedujemo. Da li je to neka vrsta zaštite. u odsudnom času. dobro je da se zna da negde u nama leže mogućnosti koje jednog dana. Već sledećeg trenutka. gotovo u istom trenutku kada sam ja pao niz stepenice. sa strašnim bolom u glavi i sav krvav«. sankao sam se na pošumljenom proplanku kada je naišao drugi dečak sa sankama. jer je on morao da bude Duh. koliko mogu da se setim. u bolnim ili traumatičnim situacijama. Mislim da me je na to podstakao iznenadan. Ovoga puta sam bio manje uplašen jer sam znao o čemu se radi. To su samo granična stanja u kojima lakše dolazi do izražaja neke prirodne. veoma brzo sam se opet našao u njemu. u najgorem slučaju. ja sam se probudio u svom telu. mogu da budu od velike pomoći. kao već stariji dečak. u samom trenutku udara ja sam se ponovo našao izvan tela i bio sam pošteđen bola dok sam gledao kako mi telo leti i prevrće se po snegu. jedan moler sa druge strane ulice takođe je pao niz stepenice i ostao na mestu mrtav«. poput stanja šoka koje nas štiti od intezivnog bola. Među tim. koji je svoju prvu Astralnu Projekciju doživeo sa samo šest godina. kasnije se mnogo puta spontano projektovao na Astral. Astralna Projekcija može da se postigne i svojevoljno. samo što za mnoge to nije ni malo lak posao. ❦ 21 . ostaje otvoreno pitanje. Kasnije se izpostavilo da je. Ipak. snažan strah koji sam osetio od Ala. u punom zdravlju tela i duha. i to. Preleteo sam dobrih nekoliko metara i završio sam u snegu u stanju ne svesti. Najbolji primer za to je majka koja svojim rukama podiže automobil da bi oslobodila dete koje leži ispod. Jednom. u glavnom. ali i dalje nisam znao kako da se vratim u svoje telo. Ovaj čovek. trajno nesposoban. Ipak. Usledio je snažan udarac u drvo. Hteo sam da ga zaobiđem i izgubio sam kontrolu nad sankama. a ja sam se u ono vreme veoma plašio Duhova.

To je jedno veliko carstvo živih bića podpuno nezavisno od svekolikog života na Zemlji. Duhovi Prirode. Tradicionalni Ezoterizam u Duhove Nižeg Reda ubraja Duhove Zemlje. Njihova JEDINA VEZA sa nama je u tome što pri vremeno zauzimamo istu planetu. njihovih vrsta i načina izpoljavanja. Ovde možemo da se zapitamo kako i šta može da živi (i preživi) zatvoreno u kamen. Videćeš da nam je od svega toga ipak nešto poznato. i to. naš dosadašnji vodič kroz Astral. U ovom poglavlju baviću se pitanjem Duhova Prirode. Vode. P Njihov evolutivni tok je potpuno različit od našeg. Čarls upozorava: »Prvo moramo da imamo na umu da se ovde bavimo bićima koja se temeljno razlikuju od svega što smo do sada posmatrali«. koje sve mogu da se svedu na dve velike grupe: Duhove Prirode i Elementale. za koju sam već objasnio da prožima sve prirodne elemente. iz bajki i narodnih predanja. Odmah za tim je deli u nekoliko celina.Poglavlje 5 GDE ŽIVE VILE I VILENJACI? oslednju veliku kategoriju Astralnih stanovnika je najteže shvatiti. Vatre i Vazduha. »kao susedi dugujemo jedni drugima dobrosusedsku ljubaznost kada se slučajno sretnemo. naziva je kategorijom neljudskih stanovnika. a njihove osobine i oblici ponašanja su ne uporedive sa našima. jer je veoma različita od svega što postoji u domenu našeg svakidašnjeg iskustva. Čarls Vebster Lidbiter. ali naši pravci razvoja se toliko razlikuju da malo šta možemo da učinimo jedni za druge«. ali u Astralnoj Sferi. Započinjući priču o Duhovima Prirode. Sva od nabrojanih vrsta obitava u dotičnom elementu kao u svom prirodnom domu. pa i od čoveka. dodaje Čarls. u glavnom. ili okruženo vrelin- 22 . mogu da budu Nižeg i Višeg Reda. »Sa obzirom na to«. nastavlja on.

ljudi su mnogo jasnije opažali prisustvo ovih bića i pomen o tome su ostavljali u svojim predanjima. biće božanskog roda. Kao svi drugi stanovnici Astralnog Sveta. Tetida počinje da menja oblik: pretvara se čas u pticu. a čas u vatru ili u vodu. ona je. i to umanjenih dimenzija. Pelej je ipak savlađuje. čas u drvo ili u tigricu. U srednjovekovnoj literaturi. Željom olimpijskih bogova. mogu da poprime koji god oblik požele. osnovne ili koje iz nekog razloga najviše vole. Šta je ovo ako nije mitski opis jednog prirodnog Duha Vode (morska Nimfa) koji se učinio vidljivim jednom smrtniku i pokazao Astralnu sposobnost promene oblika? Čak bi moglo i da se predpostavi da je cela priča samo metafora uzdizanja jednog 23 . morala da se uda za smrtnika. Duhovi Zemlje se često nazivaju patuljcima. Za Duhove Zemlje čvrsta materija nije nikakva smetnja pri kretanju ili pogledu. to je. ali imaju moć da se materijalizuju na fizičkom planu i da učine sebe vidljivim onda kada to žele. kao čestica žara. vatre ili vazduha. Satiri. Sada nastupa najvažniji deo. a Duhovi Vatre i Duhovi Vazduha Salamanderima. u jedno. ali obično zadržavaju oblike koje su im. a Pelej običan čovek. kada u životnom okruženju nije bilo toliko buke i svetla kao danas. peskovitoj obali i ugrabio je dok se odmarala u senci jednog drveta. i objašnjenje za pojavu „patuljaka“ i „Vilenjaka“ u narodnim predanjima. i to po savetu jednog drugog božanskog bića: rečeno mu je da Tetidu ne izpušta iz stiska sve dok se ne vrati u prvobitni oblik. kao fosil. Obično nisu vidljivi gol- om oku. nego u Astralnoj Sferi date sredine. Ovde će da bude zanimljivo da se prisetim jedne poznate priče iz grčke mitologije. da tako kažem. Njeni pokušaji da na svaki način izbegne taj brak doveli su do čuvene mitske scene: Pelej joj je postavio zasedu na pustoj. ili u vatri. Dobri Ljudi i tako dalje. već upravo suprotno. Đavolčići. Orijaši. ali su najčešće ljudski. Duhovi se nazivaju Vilama. Ahilijevih roditelja.om plamena? Odgovor sam već dao: ni jedno od pomenutih bića ne živi fizički u kamenu. Tetida je bila morska Nimfa. protiv svoje volje. U ranijim epohama. Isto je i sa onima koj žive u Astralnoj Sferi vode. Da bi mu pobegla. to je sredina u kojoj se osećaju kao kod kuće. U bajkama i narodnim predanjima poznati su i pod mnogim drugim imenima: Vile. a to je svadba Peleja i Tetide. Vilenjaci. Ali ― pitaćeš se ― kako su u opšte mogli da ih opaze ako se radilo o Astralnim stvorenjima? Njihovi oblici su mnogobrojni.

ali je vezu sa Duhovima Prirode prvo osujetilo Hrišćanstvo sa svojom pričom o mnogoboštvu. ogrezlom u grubi materijalizam. Nekada su takva mesta bila razprostranjena i po Evropi. Duhove koji nastanjuju pećine. Pod bukom ne podrazumevam samo nesnosnu larmu koju proizvodi savremena civilizacija. Postoji veliki broj ovih podvrsta. keltskoj i drugim civilizacijama. nego i mentalnu „buku“ koju na Astralu podižu naše ne kontrolisane želje.Šamana ili Maga (Pelej) na Astralni Nivo i njegove borbe sa Duhom Prirode na tom nivou. Kao što sam rekao. i danas vidljiv običaj seljaka da prinose žrtve i obredne ponude Banjanu ili nekom drugom drvetu. jezera. Čak i kada dođu u dodir sa čovekom. proplanke. a pojedine vrste se razlikuju međusobno po inteligenciji i naravi jednako kao i ljudi među sobom. stari narodi su doživljavali ova bića kao Duhove šuma. u grčkoj. za primer. izvora. Odpor koji Duhovi Prirode osećaju prema zapadnom čoveku. i tako dalje. u stvari. u glavnom. Kadkada umeju da budu ne prijatni. drveće. savet Peleju da ne izpušta Nimfu iz ruku bio bi. „dokum- entovan“ je u predanjima mnogih kultura. Mentalna nehigijena koja odlikuje sve pripadnike potrošačkog društva bezprekidno uzburkava Astralne Struje. rimskoj. da se zlobno poigraju sa njime. U Indiji je. Duhovi Prirode. pokazuju ravnodušnost prema njemu. U tom slučaju. a za tim i No- 24 . o čemu ću da kažem nešto više kasnije. koje ometaju i uznemiravaju Duhove Prirode ništa manje nego što fabrike i automobili ugrožavaju divlje životinje. Magijska pouka učitelja da oblici na Astralnom Planu nisu čvrsti i fiksirani kao u fizičkom svetu. verujući da ga nastanjuje Duh sa kojim trebaju da se „sprijatelje“. Velika većina njih izbegava čoveka zbog jer im smeta buka koja dolazi iz ljudskog sveta. saopštava nam Čarls. misli i delovanja današnjeg čoveka.

a. u kojima im pomaže sposobnost da žrtvi nametnu neku vrstu privremenih očnih i slušnih halucinacija i priviđenja«. redko kada su zlobni. čini da je to jedna vesela i veoma neodgovorna vrsta života. a da se. za uzvrat. koji. Upravo tom pojavom on objašnjava trikove sa užetom koje izvode indijski Fakiri (koje on naziva varalicama). U glavnom. Čarls naglašava da ta njihova moć nije mnogo jaka i da uspeva samo kod veoma podložnih i slabovoljnih ljudi. ako uspe da ostane hladan prema njihovim hirovima (kao Pelej sa Tetidom). »toliko je različit od njihovog da je gotovo nemoguće da razumeti mnogo toga o njihovim prilikama. kadkada ova bića vole da se poigraju sa čovekom. »Naš vid postojanja«. koji onda čuju i vide čitav niz nepostojećih događaja. osim ako iz ne izazovete nametanjem ili dosađivanjem. Pojavu da bačeno uže ostane bez oslonca u vazduhu. za tim. Prisetimo se. Astralni novajlija se obično upoznaje sa njima na neprijatan.vo Doba sa svojom logikom. »Ipak«. nalik deci«. u tom slučaju. dodaje odmah on. »zavaravanje lakoumnih ljudi čulnim opsenama. ali se. na očigled publike. Vilenjaka i drugih bajkovitih bića na daleki Sever. dobija od Fakira Bog zna kakvu nadoknadu. Seoske priče su prepune takvih jezivih dogodovština. u celini. ubrzo ga prihvataju kao nužno zlo i ne mare više za njega. »Oni posebno vole«. uz njega uzvere Fakirov mali pomoćnik. oni su nepoverljivi prema čoveku i ne vole mnogo ljudske posetioce na Astralu. Čarls objašnjava nekom vrstom „ugovora“ sa Duhom Prirode nižeg ranga: Duh pristaje da privremeno začara prisutne posmatrače. primećuje Čarls. a i svako ko se ozbiljnije bavio seansama Prizivanja Duhova mogao je da opazi povremeno prisustvo Duhova Prirode nižeg reda po njihovim vragolastim šalama. i Tolkinov »Gospodar Prstenova« završava se tako što hobit Frodo i predstavnici drugih neljudskih vrsta napuštaju Srednji Svet i prepuštaju ga ljudima i odlaze na mitski Sever (poglavlje »Siva Luka«). zaključuje Čarls. Spomenuću i mitske Hiperborejce. ali. u čiju se zemlju „ne stiže ni kopnom nili morem“ (nego upravo Astralom!). obično izvuče deblji kraj. blaženi narod sa krajnjeg Severa. Neki od njih mogu kasnije da se sprijatelje sa njim i da se 25 . Prekid te Astralne veze zabeležen je u nekim evropskim mitovima kao priča o povlačenju Goblina. ili čak zastrašujući način. Među tim. »i ako su vragolasti i prevrtljivi.

Dovoljno je da se setimo Fausta i da shvatimo koliko je stari Teozof bio u pravu. Čarls dodaje da Mag zna kako da izkoristi njihove usluge. ali da to ume da bude veoma opasno. ne zna mnogo o njima). jer je za traženu uslugu neophodno da obavezati se na poslušnost ili neku vrstu pogodbe. on naglašava da se radi o daleko uzvišenijim bićima od predhodno opisanih. što postiže Prizivanjem i Ritualnom Magijom.raduju svaki put kada ga sretnu«. Na manje od pola strane. Sa mnogo više uzdržanosti Čarls piše o Duhovima Prirode Višeg Ranga. možda. što su rani hrišćanski propagatori dočekali na nož kao pravilo sebičnosti i koristoljublja. sela i polja. nešto kao što su starorimske Lare i Mane. jer je Tetida na kraju digla ruke i pomirila se sa Pelejevim prisustvom. Možda je ovo krajnja poruka mita o „svadbi“ Ahilovih roditelja. Čarls napominje da se radi o bićima veoma osetljivim na laskanje koje im se ukazuje poštovanjem i prinošenjem žrtava. Ne ulazeći u detalje (jer. U ovom možda treba da se vidi poreklo mnogih starih i primitivnih kultova. koji su funkcionisali po pravilu »do ut des« (prevod: »dajem tebi da bi ti dao meni«). Oni u tome uživaju i spremni su da uzvrate raznoraznim uslugama. zaštitnike porodica. ❦ 26 . Zaključujući poglavlje o Duhovima Prirode. Stari narodi su poštovali ta bića kao niže bogove. kojima NISU svojstvene pomenute vragolije i nestašluci.

neprivlačni. i tome slično. U fluidnom Carstvu Astrala ti si ono što zamišljaš i možeš da postaneš ono što tog trenutka osećaš«.. Pisati o As- tralnom Seksu nije ni lako nili bezopasno. bez obzira na to kako izgleda u stvarnom životu. Od zubne paste pa do au- 27 . mada misle da su već izgubili svoj polni nagon. Svako se na Astralu izpoljava u svojoj snazi i najlepšoj slici koju ima o samom sebi. godina). i.Poglavlje 6 KO NAS TO TAMO VOLI. sa obzirom na to. obično u liku osobe od oko trideset pet godina. Zato tamo nikada nećete da sretnete Astralne likove koji su stari. nesmetano izpoljava svoju urođenu seksualnu prirodu. potrudiću se da pokažem da to nije uvek i potpuno tako. vitalan. jer se radi o veoma osetljivoj temi i nije svejedno kakve će zaključke čitalac da izvuče iz teksta. Zvuči privlačno.? svom članku »Dinamika i Bioenergetika Astralnog Seksa« (1999. zar ne? Kao u nekoj bajci. U ovo naše naopako vreme. fizičko stanje i seksualna orijentacija nemaju NI KAKVOG uticaja na izvantelesni seks. Robert Brus kaže: »Starosno doba. seks je jedna od NAJZLOUPOTREBLJENIJIH tema. obogaljeni. Mnogi ljudi u poznijim godinama. gde prestaju sva ograničenja našeg svakodnevnog. U Astralnoj Sferi je svako mlad. sa iznenađenjem shvataju da se na Astralu ponovo osećaju mladim i seksualno aktivnim. čak ne moraš da se držiš ni svog pola: muškarci mogu da poprime ženski identitet a žene mogu da budu U muškarci. sivog života.. Zbog prirode Astrala. Ipak.

marketinške kompanije bezprekidno prave haos u nebrojenim srcima i glavama. najviše zbog toga što značajno skraćuje vreme boravka na Astralu i time smanjuje obim onoga što tamo može da se postigne. u ovom tekstu biće reči i o nekim manje privlačnim stranama Astralnog Seksa. Za početak. kao tempirana bomba koje čekaju da eksplodiraju u umovima Astralnih putnika. Za Primer: ne možeš uvek da budeš siguran sa kime to stupaš u seksualnu vezu i kakve su odista namere tvog partnera. njemu će Astralna Erotika samo da smeta u tim naporima ― u ostalom. misli nisu tako privatne i bezopasne kao na fizičkom planu. naravno. Robert Brus navodi zanimljiv način da se to proveri: »Stvarna bića imaju potpuno drugačije ponašanje i reakcije od nestvarnih bića«. stvara snažan vrtlog i veoma brzo za tim prekida Astralnu Projekciju«. Misli obuzete seksom su. U nestvarna bića ubrajam tako zvane Eterične i Astralne Ljuske. čak i ako te zanima samo švrljanje. ako je neko privučen Astralu iz strogo duhovnih pobuda. u kojoj se čovek odista pretvara u ono o čemu razmišlja. Surovo eksploatišući čovekove prirodne nagone. Kao prvo. ali je nismo svesni. dobro je da znaš da li je biće sa kojim se sparuješ stvarno. o čemu sam pisao o predhodnim poglavljima. neograničen seks u Sferi u kojoj niko ne može da te nadzire. ili je samo Astralna Avet. u stvari. to jeste služi se Astralnom Projekcijom radi dubljeg pronicanja u sebe. »Nestvarna bića će jednostavno da stoje pred vama i da vam dopuštaju da im radite apsolutno sve što vam padne na pamet. Evo šta gore pomenuti Robert Brus kaže na tu temu: »Astralni Seks može u jedno da bude i velika smetnja u izvođenju ozbiljnih izvantelesnih operacija. Upravo zbog toga. privlači ceo niz drugih bića.tomobila ― sve se danas prodaje pomoću seksa. kao i na fizičkom planu. više ili manje. Ovo. i tako dalje. sa usredsređivanjem je gotovo. već kao prikaz jedne produbljene stvarnosti u kojoj SVI mi živimo. važi samo u slučaju da si imao na umu nešto ozbiljnije od pukog Astralnog „švrljanja“. Prirodne i Veštačke Elementale. No. sve zbog profita. kao kod učenja ili bilo koje druge radnje koja zahteva BEZPREKIDNU USREDSREĐENOST: onog trenutka kada u tvoje misli nagrnu „bezobrazne“ slike. Zato nisam zamislio ovaj tekst kao reklamu za nekakav nekontrolisan. i tu se krije po neka neprijatnost. To je. makar ih 28 . U tako osetljivoj sredini kakva je Astral. Seksualna požuda se tamo ODMAH primećuje.

vanzemaljskom poseticu ili Duhu Prirode! Ali. Takva vrsta slučajnog seksa MOŽE da se izbegne SAMO ako je čovek dovoljno iskusan i oprezan. ljudsko biće. ipak. neplanirana. »čak i dodir Astralnih Tela u prolazu pa da se pokrene vrtlog želje i uzrokuje spajanje«. pak. jer su već jako dobro naučili da se snalaze i da prepoznaju stvari. ili. Sa obzirom na osetljivost sredine. ne fizički). živi posetioci Astrala. Na suprotno njima. ću kao činjenicu da uzmem to da je naš partner. ali početnik. Posebno ako se radi o požudnim mislima. može da nam se desi da bauljamo po Astralu. ili će čak da vas napadaju ako im BILO ŠTA zasmeta u vašem ponašanju«. bežaće od vas. naravno. pogotovo ako je opčinjen svojim novim mogućnostima. koje su najčešće slučajne i ne kontrolisane. Šta više. U tom slučaju. nesposobni da zauzdamo „film u glavi“. može da nam se desi isto što i kada željni avanture izađemo noću u grad: možemo da imamo sreće i da sret- nemo neverovatno dobrog ljubavnika. neće da imaju takvih dilema. ne može da bude baš siguran na KOGA će da naleti. ovu temu ću da ostavim za sledeće poglavlje.silovali ili tukli (naravno Astralno. opiraće se. 29 . kriminalca ili ludaka. često i neželjena. Robert Brus smatra da je većina Astralnih seksualnih veza slučajna. a za sada. Sledeća dilema je: da li je on ljudsko biće ili je neljudsko biće? Svašta može da nam se desi ako padnemo u šake nekom demonu. a ne tek eterična sablast. kaže Robert. stvarni. šta god da im radite. da naletimo na siledžiju. recimo da smo proverili da je naš partner živo biće. »Dovoljan je«. zameriće vam. braniće vam. makar i oni nesvesni. BEZ OBZIRA da li mi imamo tu nameru ili nemamo. U redu. Neće se NI NAJMANJE opirati nili buniti. Čak i onda se postavlja pitanje: da li ga mi poznajemo i da li je to osoba sa kojom smo odista želeli da se sjedinimo? Iskusni posetioci Astrala. tamo je dovoljno da poželite nešto pa da se stvari dogode same od sebe. koji su na Astral dospeli tokom sna. i da tako sami sebe „učitavamo“ u taj film.

Osamnaestogodišnja Sara je poticala iz dobrostojeće jevrejske porodice i živela je u luksuznom stambenom kvartu u Bruklinu. 30 . omogućila joj je po vremeno lutanje predelima snova bez i kakvih ne prijatnosti. Najčešće ih se sećamo samo kao loših snova.) Ričard Tompson prenosi istinitu priču o devojci Sari P. ili ih odmah zaboravljamo«. Sarina baka. kao što sam rekao. odeven u mornarsku odeću. sedeo je čovek širokih pleća. Tako je Sara još u srednjoškolskim danima uspela da ovlada tehnikom Astralne Projekcije poznatom kao »Pravljenje Sna«.. A onda je. dodaje Robert. a onda bi se probudila. Masivna vrata od kovanog gvožđa i mlečnog stakla sama se otvaraju i Sara ulazi.Upuštanje u njega. nije tako. »Ako je ti za utehu«. bila je upućena u Kabalu i Magiju. izbeglica iz Evrope. U svojoj knjizi »Vanzemaljski Identiteti« (»Alien Identities«. Nije to smela sebi da prizna. najčešće dovodi do prekida Astralne Projekcije. Negovano i zaštićeno dete. počela da sanja jedan isti san. san je tekao ovako: Ona stiže pred neku oronulu kuću. ne moćna da se pomeri. koja će da posluži kao dobar primer za moju temu. studirala je violinu na čuvenoj Akademiji Džulijard i živela je prilično bezbrižnim životom. a svod je bio veoma nizak i sastavljen od natrulih dasaka. Sve je veoma tiho. Za stolom u dnu prostorije. ali njoj nepoznatog parfema. leđima okrenut Sari. kojom se Projekcija postiže na najprirodniji mogući način. 1993. a u isto vreme ju je kopkalo šta sve to znači? Želela je da se poveri baki. stešnjen između dve velike zgrade. ali se iz nekog čudnog razloga uztručavala. i njenim Astralnim nevoljama. Dospeva u mračnu i memljivu prostoriju. podpuno nenamerno i neodoljivo. »čak i neprijatna seksualna iskustva na Astralu veoma redko ostavljaju ozbiljnije posledice. sa podom od mermernih ploča. Ova bezopasna tehnika. Iz noći u noć. Nju Jork. fasade su ofarbane u braon boju.. i usmeravala je unuku tim putem od malih nogu. Zidovi prostorije su izčezavali u ne jasnim oblicima. među tim. San se za nju pretvorio u još jednu Astralnu avanturu. Kadkada. Promene u scenariju sna gotovo da nije bilo: Sara bi neko vreme stajala iza leđa tog čoveka. ali čeznula je da sazna ko je taj čovek i šta će dalje da se desi. San Dijego. Odmah je primetila detalj koji će kasnije da se pokaže ključnim: vazduh je bio zasićen smradom petroleja i nekog veoma specifičnog i neprijatnog. San je već počeo da je uznemirava jer nije mogla da ga se otrese.

pogleda hipnotički prodornog i magnetski privlačnog. Sara je sve više žudela da se nekako probije do te stolice i da pogleda čoveka u lice. odeven u uniformu mornaričkog oficira. Neosetno. Vremenom je.Sa druge strane stola. u stvari. Ta borba se prvo vodila oko Sarine volje. U borbi protiv “mornara” našlo se. ona se našla na stolu. Konačno je počela da se plaši spavanja i. i nekoliko psihija- 31 . Sara je skliznula u stanje opsednutosti. Sve što je donosio osvit zore i svet stvarnosti Sari je postalo bledo. dosadno. da zanemaruje violinu. i ono što se dalje dešavalo već sam opisao kao pojavu Astralnog Seksa. suprotno od ne poznatog čoveka. Kada je baka svojim iskusnim okom uvidela situaciju. Trebalo je mnogo vremena i napora da bi Sara shvatila i prihvatila da je to što joj se dešava loše i opasno. živeći u konzervativnoj sredini. sela i okrenula se čoveku. u prostoriju sa nizkim brodskim plafonom. Za Saru je nastupio period blaženstva: iz noći u noć. Tek tada je sve. do tada nije imala ni kakvog stvarnog seksualnog iskustva). i tamo do svitanja uživala je u naručju svog ne poznatog mornara. sa mučninom i osećanjem gađenja. odlazila je u kućicu sa braon fasadom. Pod vlašću njegove gvozdene volje. posle kojeg ona više nije bila ista kao pre (tim pre što. eksplozivno iskustvo. ona je odista doprela do stolice. Bio je to mladić divnog izgleda. U jutro se budila bleda. Sve je teže podnosila pomisao da se neko slobodno koristi njenim telom za svoje prljave porive kad god ona utone u san. Sara je svake noći odlazila u svoje Astralno mučilište i trpela izlive ljubavi koji su sada već postali otvoreno iživljavanje i silovanje. “Mornar” je bio neumoljivo uporan i nije hteo da ostavi na miru svoj ljubki plen. podsticala je nesanicu. odpočela je velika borba. pored Sarine bake. počela da popušta u svojim školskim obavezama. u njegovom naručju. ali ne mnogo. stvari su postale lakše. među tim. izcrpljena. koja je samo čekala dolazak večeri da bi odjurila svom Astralnom ljubavniku. Više ništa nije moglo za zadrži njenu pažnju. i počeo je čitav niz problema koje život obično nametne u takvim situacijama. Odnosi sa ukućanima su se kvarili iz dana u dan. pomoću kafe. kada joj se učinilo da je ta žudnja postala dovoljno jaka. izprazno. Jednom. plašeći se onoga što je čeka ako zaspi. Iz noći u noć. Sa tim što je to za nju bilo dramatično. i počelo. nalazila se jedna pletena stolica sa naslonima za ruke. Gotovo u trenutku. Jednom kada je rešila da sarađuje.

Naravno. ❦ 32 . i koji je. Trebam li da naglašavam da je devojci najstrožije zabranjeno svako petljanje sa Kabalom. Nekoliko godina posle svog traumatičnog iskustva.tara i rabina. Najneobičnije od svega je bilo to što je smrad koji je pratio Maga uspeo da. između sna i stvarnosti. Magijom i Astralnom Projekcijom? Epilog ove priče je posebno zanimljiv: Neprijatan miris koji je pratio “mornara”. Tiho se povukla sa lica mesta i prenela je baki svoje odkriće. ali to je već priča za sebe. osetila identičan smrad. ali su makar stavili tačku na celu pri- ču. Ubrzo su saznali da je reč o poznatom Crnom Magu. bilo jedino što je Sari smetalo u čarima Astralnog Seksa. Prodavnicu je držao jedan bogalj opakog izgleda. Jedino što su mogli bilo je da ga preziru i u širokom luku da zaobilaze njegovu prčvarnicu. Korak po korak. na neki način. lutajući po budžacima Bruklina. a ja se nadam da je ovom pričom moja tema osvetljena iz još jednog ugla. prijatelja njihove porodice. u početku. Sara je dobila svoju lekciju iz Astralnog Seksa. na kraju je potpuno slučajno odao uljezov identitet. savlada barijeru. pred kojim je Sara osetila trenutnu navalu mučnine i šok prepoznavanjam podstaknuta tom mešavinom petrolejskog smrada i jeftinog parfema. Sara je. koji je dopirao iz jedne neugledne prodavnice maski. ništa nisu mogli da dokažu. što je običajeno u takvim situacijama. uljez je kombinovanim metodama iztisnut i Sari je vraćen miran san. fetiša i Magijske opreme.

Smestivši se u jedan benediktanski samostan pored grada. pun oduševljenja i želje za podvizivanjem i sticanjem znanja. bila po malo jezovita. bio je određen za put na Jug zbog učenja Hebrejskog i Grčkog jezika. Jedan mladi katolički monah po imenu Manegold. Čilog i vedrog karaktera. Kordoba je još dugo ostala utočište najvećih tadašnjih mistika. Dnevni red mu je bio veoma strog i oštar. možda će sledeća da bude još strašnija. Tek preoteta od Muslimana. bezkrajne molitve i služenja Bogu. u to vreme. pun vere u Hrista i u svoju misiju. zavičaj rimskih careva Trajana i Hadrijana. čiji su prozori sa litice gledali pravo na blistave tornjeve grada. U 33 . na samoj ivici smrtonosne litice. veoma oskudna izhrana. Tek zaređen u benediktanski red. Drevni grad. najveći centar učenosti Zapadnog Sveta ― Islamskog.Poglavlje 7 NOĆ LJUBAVI SA LILIT ko ti je priča o maloj Sari. U taj znameniti grad je stigao i mladi Manegold. Jevrejki iz Bruklina. vek. Manegold je u prvo vreme sa lakoćom izpunjavao sve svoje obaveze. Svrha takvog života je bila da se slome sve zemaljske strasti i da se duša usmeri ka meditaciji u božanskim stvarima. koji su osnovali još feničanski trgovci. Jevrejskog i Hrišćanskog. nudeći u svojoj čuvenoj biblioteci preko pet- A sto hiljada knjiga iz SVIH MOGUĆIH oblasti. hermetičara i Magova sve tri vere. sa dalekog severa Evrope. poslušanje koje je podrazumevalo fizički rad. Vreme zbivanja ove priče je 13. i dugi sati učenja u samostanskoj biblioteci. snažne telesne građe. kao i kod svih izposnika i monaha: buđenje nešto posle dva u jutro. smeštene u Južnoj Španiji. a mesto Španija. bio je. dva od tri sveta jezika Hrišćanstva. mladić je – kako nam govori »Enciklopedija Demonologije« Hansa Holcera – krenuo putem daleke Kordobe. vredno se bacio na izučavanje jezika i gramatike pod vođstvom svojih novih učitelja.

Lilit«.brzo je. Njihove čari su bile neodoljive. Ispovednik nije hteo da prihvati mladićeva bezkrajna uveravanja da mu „vlažni snovi“ dolaze podpuno protiv volje i da nema načina da ih odagna. bio je oštro ukoren. obuzet ko zna kakvim mračnim 34 . a siroti Manegold se probudio u ranu zoru sav zbunjen i mokar ― i to ne samo od znoja. nikakav post nili bdenje nisu mogli da oteraju te razuzdane ženske utvare koje su se obrušavale na mladića čim bi zapao u san. Mnogo je veća nevolja bio strašan teret griže savesti zbog „kršenja“ monaškog zaveta na čednost i zbog veoma negativnih predstava koje je o seksualnosti gajila hrišćanska kultu- ra. među tim. tako je postepeno i Manegoldu iz noći u noć počela da se pojavljuje u snovima prelepa devojka. Kada je mladi kaluđer najzad skupio hrabrost da prizna svome ispovedniku šta ga muči. prolaznici su ga posmatrali sa željenjem ili bi ga zaobilazili u širokom luku. a kadkada bi mu dolazila cela grupa. On ih je gledao u čudu jer mu to ime nije značilo apsolutno ništa. Noćno mučenje nije prestajalo. Kadkada ih je bilo dve ili tri. neodoljiva i razuzdana.. hipnotičke. Monah je posle nekog vremena postao mršav kao avet. pogotovo u savlađivanju teškog gradiva i teške literature. Jednog jutra. Problem nije bio samo u tome što je Manegold naglo popustio u obavljanju svojih dužnosti. nastupila kobna promena. Posramljen zbog „greha“ koji je počinio. dok su se trgovci smeškali i dobacivali jedni drugima: »Lilit. nikakve molitve. Rezultat je bila redovna noćna erekcija i sve veća izcrpljenost sa kojom se mladi kaluđer u jutro budio. uzneo ga u nebo i tamo uronio u ne verovatno blaženstvo! Samo što je taj „božanski duh“ imao ženski lik.. Protumačio je to kao plod Manegoldovih grešnih misli i želja i nametnuo mu je još strožiju disciplinu. Kao i maloj Sari. koja ga je sve do svitanja vodila stazama slatkog užitka. nije prijavio svoje prvo iskustvo Astralnog seksa. Kao da se sam božanski duh spustio na njega. da bi se uvek pretvarale u Pakao. Ova nepodnošljiva situacija je okončana na tragičan način. fizički i psihički oronuo. nikome. Kada bi se onako izpijen i bled pojavio na ulicama Toleda. pa ni svom izpovedniku. potpuno nesposoban da se uključi u svakodnevnu stvarnost ― kao da je njegov um preko dana ostajao zarobljen u demonskim noćnim orgijama. Jedne noći desilo se u njegovoj tesnoj ćeliji nešto ne opisivo.

bio žrtva jedne ili više Sukubusa. Staklo je puklo u hiljade delića. samo što su njegovi napasnici bili drugačijeg tipa nego u Sarinom slučaju. Stroga disciplina i ne razumevanje ostalih monaha sa jedne strane. videli smo. Ovo je jedna tipična priča iz srednjovekovnih anala. U kratko. gde je to. »Incubus« na latinskom znači bukvalno »onaj koji leže u krevet sa vama« i tim imenom su još ranohrišćanski demonolozi nazvali demona koji spopada žene. mada su za njegov problem postojala i druga rešenja. desilo Manegoldu? Manje-više isto što se desilo i Sari. Uporedi ovu reč sa medicinskim terminom »Inkubacija«. Manegold je bio seksualno uznemiravan na Astralnom nivou. Obe su latinskog porekla i označavaju Demone Požude. »Succubus« znači odprilike isto što i »Incubus«. ciljajući očigledno na demona ženskog pola. već od neljudskih demonskih bića. Inkubusi astralno siluju žene. Kada govorim o Astralnom seksualnom napadu koji ne potiče od čoveka. samo što se to nekada objašnjavalo drugačijom terminologijom. oterali su ovog čoveka u smrt. najčešće monahinje po manastirima. Srednjovekovna uobrazilja je bila bukvalno opsednuta ovim bićima. a demonski noćni napadi sa druge strane. dok Sukubusi astralno siluju muškarce. Tako veliki hrišćanski autoritet Albert 35 . bilo bi mu odmah jasno koliko je sati. Inkube ili Sukube. pretežno monahe. to jeste na Astralnom Planu. Sukubus je ženski demon koji spopada u snu muškarce. u stvari. sa tim što prefiks sub.daje ovoj reči nijansu značenja »ona koja leže ispod vas«. koji seksualno zlostavljaju ljude u snovima. obzirom na ovo. koji označava vreme potrebno da mikroorganizam odleži u vama da bi izazvao bolest. onda se kao prva asocijacija javljaju dve reči: »Inkubus« i »Sukubus«. Siroti Manegold je. Šta se. Ali. U skladu sa time. a nesrećni Manegold se sunovratio niz liticu nad kojom su bili prozori biblioteke. Manegold je skočio sa svog sedišta u biblioteci i zaleteo se u prozor. U kratko. ako biste mu spomenuli Lilit. ali u njoj nalazim obilje sličnosti sa temom koju u ovoj knjizi obrađujem. Sa druge strane. Jednom prosečnom srednjovekovnom čoveku izraz »Astralni seks« ne bi značio baš ništa.mislima. bio običan čovek koji je primenjivao Crnu Magiju.

Larve. 36 . Mnoge drevne civilizacije su imale svoje sopstvene verzije pohotnih demona koji napadaju ljude u snu. Tako je Starim Asircima strah u kosti uterivala izvesna Lili. koji su svojim podvižničkim životom bezprekidno provocirali Luciferove snage da ih iskušavaju. za koje se verovalo da su bezpolni. Lemure. a što nesrećni Manegold nije mogao da shvati? U Srednjem Veku je bilo veoma rašireno uverenje da su Inkubusi i Sukubusi deca drevne jevrejske demonice po imenu Lilit. seksualno nezajažljiva demonica koja je noću spopa- dala muškarce. arhetipnih demona cele zapadne kulture. jer je njihova nevolja tumačena kao znak njihove prevelike grešnosti. vera u Sukubuse i Inkubuse nije rezultatsamo razpojasane srednjovekovne histerije i ugušenog sistema vrednosti koji je nametalo Hrišćanstvo. a koje su se u različita vremena ljudima javljale u različitim oblicima. to je bila veća i opasnost da padne u ruke Demonima Požude. Sva ova imena za većinu savremenih nauka nisu ništa više od svedočanstava o čovekovoj mitotvoračkoj snazi. slutim da se iza tih imenu kriju stvarna. bilo sa muškarcima ili sa ženama. da tako kažem. Ja. Ljudi za koje se mislili da su žrtve Inkubusa ili Sukubusa su nosili žig javnog srama. sa druge strane. Silene. za primer.Veliki (13. piše o narodnom verovanju da bog Faun muči ljude lošim snovima. Ona je jedan od. Rimski pisac Varon. o „primitivnim“ pokušajima da se objasni složena stvarnost koja ga je okruživala. Sa druge strane. Ali. a iz koje se kasnije razvio lik Lilit. a da se kao plodovi te neprirodne veze rađaju monstruozna čudovišta. Učeni teolozi su na široko razpravljali o tome kako to da demoni. Što je čovek bio skloniji razvratnom životu. Naivni puk je čak verovao da na taj način može i da se zatrudni. Grci su imali svog Pana. a Rimljani Fauna. mogu da stupaju u seksualne odnose. vek) sumorno izjavljuje: »Postoje mesta na kojima jedan muškarac teško može da prenoći. više od običnih ljudi toj istoj opasnosti su bili izloženi i monasi. Satire i Nimfe. Da vidimo. otelovljenje čovekove dubinske pohote i žudnje da zameni Boga na Njegovom položaju. a da ga ne spopadnu Sukubusi«. Po jednoj jevrejskoj tradiciji. konačno. raznolika Astralna bića i pojave koje je klasifikovao i opisao Čarls Vebster Lidbiter. ko se krije iza imena Lilit. Lilit je noću napadala novorođenu decu. Zašto su se oni jevrejski trgovci onako smejuljili i jedni drugima došaptavali njeno ime? Šta je to što su oni znali.

zavodila ih je u snovima ko bude pored sebe imao izpisana njii tako im je otimala životnu energiju. funkcionzu sa Inkubusima i Sukubusima. Običajena zaštita od te mužu. da je. napadala muškarce koji su će u buduće vreme da poštedi svakoga spavali sami. koju je Bog stvorio od razpuštenicu i prostitutku koja mušblata i mulja. Jednom kada je sve to. iz Adamove štenje. dok bi se na ulaznim vra. Od tog vreje postao najpoznatiji i doveo je u ve. koju Stari Zavet spominje na nenom Adamu.rađala novi soj demonske dece zvane tima napisale tri reči: »Sanvi.iše taj temeljni arhetip u psihologiji an od starih jevrejskih mitova nam žene: Eva simboliše dobru i čednu žekažu da Adamova prva žena nije bila nu. takođe. bude ispod Adama.Sve dok ne napuni osam godina. nije želela da mu se koliko mesta: kao »strahotu noćnu« podčini kao poslušna supruga. Sansanvi i je bilo u opasnosti da strada kao žrtva Semangelof. ona se odtrgla i pobegla. a Lilit Eva nego Lilit.(Psalm 91) i »noćnu Vešticu okruženu otovo ju je nerviralo što je u njihovim divljim zverima i sovuljagama« (Knjiljubavnim zagrljajima ona morala da ga Proroka Isaije. Sansan. Lilit je Adamu. daju usnuli ljudski soj. izrodila soj demona. Njena deca. no. u tom usi.gova lepša polovina (ako je u opšte umna“: smatrala je sebe u svemu rav. Među tim. Adam vanvremene stvarnosti o kojoj pišem se požali Bogu. a pog. ona glatko odbi. Kada su je pozvali da se vrati AdaAli. a to je stvarnost Astral37 . Od tuda i rabinska izreka da čovek Tako je Lilit prešla u suprotni takoji ne spava sa svojom suprugom bor. Upravo ovaj njen aspekt stvori Evu kao zamenu. Dok je ljudska vrsta karcima „pije krv“ kroz seksualno opproiztekla tek kasnije. dete Anđela po imenu Sanvi.mena. a sama Lilit je Adam i Lilit nisu bili srećni sup. Anđeli su je pronašli na obali ovoga je bila da se oko dečijeg kreveta Crvenog Mora. 34:14). Semangelof«. a On posla za njom tri u ovoj knjizi. Jed. ali je zato obenije bila njena jedina stručnost. spopadanje novorođene dece mu. a da se koma. hova imena. Lilit je bila previše „slobodo. Inkubusi i Sukubveze sa Evom.pozi: tu se već danima sparivala sa dom uglja na zidu napiše »Adam i Eva mnoštvom pohotnih demona i upravo teraju Lilit«.postala nešto kao pandan Đavolu. kako neki smatraju. lete svetom u rojevima i spopa„prvom braku“. koji su joj bili dragi.ima). uzornu suprugu i majku. i to u ni malo čednoj izcrta Magijski Krug. stotinu njih dnevvi. kao što sam već rekao.da budu samo drevni opisi jedne izložaj. a Bog je bio prinuđen da Adamu spava sa Lilit.»Lilin« ili »Liliot«. Ona ćala Anđelima. njeružnici. da je pronađu i da je vraove demonice. mogu on pokušao da je navede na taj po.

može da bude jako lepa. kao što vidimo. ali i izrazito ružna. Ta stvarnost. kao i ova naša zemaljska stvarnost. U ostalom. ❦ 38 .nog Sveta.

izpostavlja da se odigrava upravo na Astralnom Nivou. 39 . ovo veoma osetljivo i delikatno pitanje. za koje se. To nisu uvek bili histerici i psihotične osobe. zna se. Tu temu je. Među tim. do sada su zabeležene hiljade i hiljade slučajeva ljudi koji su prijavili da su u jednom trenutku bili žrtve otmice od strane vanzemaljskog uticaja. U nastavku ovog poglavlja. a to je pojava otmica od strane vanzemaljaca. u kojoj se sve muke i nevolje dueta Foksa Moldera i Dejne Skali vrte oko jednog jedinog pitanja: da li je tih otmica bilo. ali i šta se događa kada te spopadne Crni Mag ili neko neljudsko demonsko biće. time se ne izcrpljuje spisak mogućih Astralnih Ljubavnika ― baš kao što. tako da se i broj stručnih knjiga na ovu temu do danas popeo na nekoliko hiljada. ovaj problem postoji i opseda mnoge ljude širom planete. potpuno nezavisno od sveta javne politike i šou-biznisa. Mnoga od tih svedočanstava moraju da se uzmu krajnje ozbiljno. Videli smo šta se dešava kada se u Astralne ljubavne avanture upuštate sa sebi blizkim i dragim ljudima. samu po sebi veoma interesantnu i složenu temu.Poglavlje 8 MOJ DEČKO (NI)JE VANZEMALJAC! o sada sam već razmotrio različite slučajeve Astralnog seksa. video si. već i mnogi trezveni. razodkriću vam još jednu mogućnost ― da je tvoj Astralni Ljubavnik vanzemaljac! Time ću. što brojni autori i čine. ali to sada nije moja tema. proslavio Kris Karter u svojoj kultnoj seriji »Dosije X«. Deo tog problema je i pitanje seksualnog napastvovanja. nije bilo lako da se izcrpi ni spisak stanovnika Astrala. sa obe noge čvrsto na Zemlji. pa i zloupotrebio. Dovoljno je da iztaknem da. da uđem u jednu podpunu drugu. za trenutak. ili ih nije bilo? Bilo bi D zanimljivo da analiziram na koji način je Karter upotrebio. kako ćemo da vidimo. pribrani ljudi. Kao što je dobro poznato.

na kraju. kod žrtve najčešće nema ni kakvih fizičkih tragova silovanja. »do sada sam imala brojne seksualne kontakte sa bićima raznih vrsta. zajedno sa odgovorom koji sledi. čak i potpuno ljudski oblici. dodir neč- 40 . ali nisu nepoznati ni slučajevi da su ista iskustva doživeli i muškarci. »Mada to još nikome nisam rekla«. Kao žrtve se najčešće javljaju žene. kao što su modrice. ali nije ni bezsvesno. što govori u prilog tezi da se ta vrsta silovanja ne odigrava na materijalnom (telesnom) nivou. što je kliše koji je lansirala američka naučnofantastična scena prve polovine dvadesetog veka.Veoma često. Pre svega. odkriva mnoge trenutke važne ne samo za temu kojom se sada bavim. spominje se i neka vrsta silovanja. povreda od prodiranja penisa i sličnog. počinje ova devojka svoju ispovest. A. objavljeno na Internet sajtu navedene organizacije. seksualnog izkorišćavanja. pa tako kao najbizarniju pojavu iz brojnih svedočanstava izdvajam ― vanzemaljce sa likovima reptila! Zanimljiv primer je pismo mlade žene koja se obratila za savet jed- nom od mnogobrojnih udruženja posvećenih istraživanju i razmeni iskustava vanzemaljskih otmica (Alien Abduction Experience and ReSearch. Ovo anonimno pismo. ali i krajnje neljudski. prijavljeni su razna bića ljudskog obličja. svoja iskustva opisuje kao dobrovoljna. kada je sve počelo. Zanimljivo je da. ogrebotina. Prepoznaćeš u njemu da mnogo toga o čemu je već bilo reči u predhodnim poglavljima. nisu „mali zeleni“ sa jajastim glavama i ogromnim očima. Interesantno je da ona. A. E. a likovi samih vanzemaljaca mogu da budu veoma različiti. ništa nisam mogla da vidim. Sve se dešava kao u nekom magnovenju: kontakt sa tuđinima se odvija u stanju koje nije podpuno budno. naravno.). Mada. kao deo scenarija po kojem se odigrava otmica. Samo sam doživljavala različita iznenadna uzbuđenja: ne jasno seksualno uzbuđenje. S. R. za razliku od mnogih drugih. nego i za priču o Astralnom seksu u opšte. od blagih i „neutralnih“ do ODISTA zastrašujućih! To. posle celog haosa sa vanzemaljcima.

Nisam osetila ni vlažnu. poželela sam da ta iskustva prestanu. Među tim. Ne znam kako to da objasnim. Šta više. ja se jesam svojevoljno upuštala u Astralni seks sa raznim bićima. na kratko opazila neko od tih bića. kada me iznenada dve snažne. sa vremena na vreme. već samo ugodno i nejasno trenje. Mada. reptila! Koliko god to zvučalo neverovatno i ludo. 41 . Mada sam u mnogim slučajevima bila u stanju magnovenja. ne vidljive ruke zgrabiše za gležnjeve i žestoko su me cimnule na gore. koliko god čudna. pritisak nevidljivog tela na meni. osvrnula sam se iza sebe i videla sam da u sobi nema nikoga. jedan drugi događaj stvarno me je preplašio. sva ta iskustva bila izpunjena uživanjem. videla sam iza sebe nešto što me je najviše podsetilo na mumiju. ali ceo događaj je bio izpunjen snažnim seksualnim nabojem. Jednog stvorenja koje sam videla mrzko mi je i da se prisećam. Uvek bi počinjalo kada bih zapala u san. Drugi put je to bio veoma lep i zgodan mladić sa plavom kosom. Ta strašna sila me je toliko prepala da sam skočila iz kreveta i pojurila sam ka vratima u nameri da se domognem ulice. ili već nekakva bića iz drugih dimenzija. ali ovo mi se učinilo kao početak seksa previše grubog za mene. Osim toga. kao da je u pitanju ljudsko biće. Prvi put mi je to pošlo za rukom. a kamo li da ga opisujem.ijih ruku. ali evo ipak i tog slučaja: tokom jedne ljubavne seanse sam se osvrnula i ugledala sam nešto poput džinovskog guštera. i ta priča mi je u tom trenutku došla u sećanje. kada sam se kasnije uznemirila zbog svega što se dešava. Evo šta se dogodilo: Ležala sam u krevetu. Duhovi. Kontakt sa „reptilom“ me je posebno uznemirio. i ona su odista prestala (ili ih ja bar više ne sećam). jer nisam mogla da shvatim odakle dolazi to čudno biće. baš u tom vreme sam čula za priču o ženi koja je tvrdila da su je butalno silovali i pretukli vanzemaljci. Pitala sam ga za ime i on mi je rekao. Kasnije bih. nikada se nisam osetila prisiljenom na bilo šta. Ali. još luđe je bilo što je kontakt sa tim stvorom bio potpuno normalan. prisustvo nekoga ko sedi na krevetu pored mene i tome slično. a do trenutka kada bih se probudila cela stvar je već u veliko bila u toku. hrapavu ljušturu nili kandže karakteristične za gmizavce. kao da je neko pokušao da me siluje. kada sam stigla do vrata i uhvatila kvaku. ali ga posle buđenja nisam zapisala i posle sam ga zaboravila. Želim da naglasim da su. Sa njime sam čak razmenila i nekoliko reči.

i pojavom 42 . očigledno prestrašene od svojih nevidljivih siledžija. Iz ovog neobičnog pisma nije potpuno jasno da li devojka doživljava sebe kao žrtvu ili kao Astralnog avanturistu. do sada je bilo potpuno dovoljno slučajeva takvih kontakata sa otetim licima da se ono što su nekada smatrali dejstvom Duhova sada smatra kontaktom sa bićima iz drugih dimenzija ili sa drugih svetova. Evo odgovora koji joj je uputilo uredništvo pomenutog Internet sajta: »Sve do osamdesetih godina prošlog veka iskustva koja opisuješ auto- matski bi se pripisivala Duhovima i Astralnim bićima. Među tim. i njihovih parnjaka Sukubusa. zaključujem da je njen slučaj jedan od mnogih sličnih i da se takva iskustva smatraju karakterističnim za pojavu Astralnog seksa prilikom otmice. ovakva iskustva objašnjavaju se. Seks na Astralnom Planu je istorijski zabeležen u poslednjih bar hiljadu godina. iz odgovora koji je dobila. Sećamo se kako su se žrtve silovanja od strane Duhova povremeno pojavljivale u TV emisijama kao što su »Ne Rešene Misterije« i pokazivale svoje modrice i ožiljke. Možda sam bila preoštra u svojoj nameri da oteram svoje Astralne Ljubavnike od sebe. koja su noću seksualno napadala usnule žene. Sada znam da je to bio pokušaj otmice od strane vanzemaljaca. Učinila sam sve što sam mogla da stavim tim bićima do znanja da više nisu dobro došla u mojoj spavaćoj sobi: slala sam im telepatske poruke. sve je stvarno i prestalo. nije jasno na osnovu čega zaključuje da je u pitanju „pokušaj otmice od strane vanzemaljaca“. Među tim. jer mislim da su mnoge od njih preživele isto ili slično što i ja. i. Jedino na taj način ćemo moći da utvrdimo koliko su takva iskustva opasna«. Tokom Srednjeg Veka on se pripisivao uticaju bića zvanih Inkubusi. između ostalog. Tvoje iskustvo po malo podseća na njihova. Takođe. Velika želja mi je da i od drugih žena čujem o njihovim iskustvima.Posle tog događaja mi je bilo SVEGA dosta. pročišćavala sam sobu Tamjanom i Bosiljkom. Te nesrećne žene su se užasavale i od same pomisli na krevet i san. koje su napadale muškarce. na kraju. ali pomenuto iskustvo je bilo stvarno strašno. U novija vremena.

O njima se veoma malo zna. na stranama 60-61. Noge su mu uvek slepljene kao kod mumije i nikada se ne pokreću. Njihov međusobni uticaj sa ljudima je više intelektualni i duhovne prirode. Ono što opisuje kao „mumiju“. Reptilski vanzemaljci su druga priča. pogotovo seksualni kontakt. Problem je jedino u tome što sve do sada ta „nordijska“ vrsta nije pokazivala interesovanje za fizički kontakt sa ljudima. što se kadkada takođe dešava. sada najverovatnije nisi u opasnosti. već neko drugo biće. Kadkada je odvajanje od fizičkog tela ili vraćanje u njega praćeno takvim ne prijatnim pojavama. a njihovi porivi su izključivo požudni. tako i na iskustvima mnogih drugih žrtava otmice. Tvoji Astralni seksualni partneri pokazuju međusobno veoma različite odlike. je kategorija vanzemaljskih bića koju pominju Patrik Hige u svom »Terenskom Vodiču za Vanzemaljce«. A možda je to bio i trzaj prilikom izlazka na Astral. Evo kratkog pregleda noćnih posetilaca tvoje postelje. po pravilu. Ponavljamo. zasnovanog kako na tvojim. u stvari.otmice od strane vanzemaljskih bića. već stvarno vanzemaljsko biće koje se pojavljuje u tom obliku i odvodi žrtve na nepoznato mesto u Univerzumu. Većina ljudi se gnuša ovih prezrenih stvorenja zbog njihove ne ugasive žudnje za seksom sa ljudskim bićima. čim su sve takve pojave nestale. To biće je visoko oko jedan i pola metra i toliko je sivo i sparušeno da se svim svedocima učini kao mumija. I. Kada ih izpita i vrati na Zemlju. po pravilu. to biće im. to je možda stvarno bio pokušaj Astralnog silovanja. Biće koje opisuješ kao normalnog plavokosog muškarca mogao bi da bude primerak iz grupe tako zva- nih nordijskih vanzemaljaca. Što se tiče tvog traumatičnog iskustva sa rukama koje su te zgrabile za gležnjeve. Ima prorez u mesto usta i zašiljene uši i nos. Da zaključimo. Ostaje nejasno čemu onda seksualni čin. izjavljuje da je njegova vrsta miroljubiva i da su bili odvedeni u istraživačke svrhe. Činjenica da ti njegova koža nije pričinjavala probleme i da ti se činila „normalnom“ govori u korist tome da to možda u opšte nije bio reptil. ali i pokušaj tuđinaca da te izvuku iz tela. Najčešće je reč ne o fizičkoj. nije u pitanju ni kakav Duh nili kakvo drugo Astralno biće. tako da je tvoj slučaj malo neobičan. Sjajni primeri ove pojave mogu da se nađu u knjizi Tajni Život doktora Davida Jakobsa. već o Astralnoj otmici. osim da su njihove žrtve najčešće žene. na 43 . jeste veoma ne prijatno. Iskustvo seksa sa Astralnim reptilima.

pa su time privukli svoje otmičare. koju su Foks Molder i Dejna Skali samo načeli i za komercijalne potrebe provukli kroz snopove televizijskih reflektora (setimo se samo Skaline trudnoće). razmišljaj o mumijama i reptilima koji nas noću možda pohode dok sanjamo. ili su ih ti otmičari naučili tome. kao vid korisne „razmene“. Da li su oni to znali od ranije. Ili je i to. biće još zanimljivosti u sledećem i poslednjem poslednjem. evo ti malo materijala za razmišljanje. Nije poznato gde ili kada su to naučili. možda. svi oteti imaju sposobnost Astralne Projekcije. to je jedno od pitanja po kojima su mišljenja istraživača veoma podeljena«. Za kraj ovog poglavlja. O ovoj intrigantnoj temi.kraju. ❦ 44 . pitanje tipa ― da li je starija kokoška ili jaje? Kako god bilo. Skoro bez izuzetka.

izlaza iz čemerne svakodnevnice. Um ti je kao divlji konj. za sigurno. za postizanje Astralne Projekcije su NEOPHODNE dugotrajne vežbe zamišljanja. U stvari. podrazumeva ogromno strpljenje. tako je i sa Astralom.Poglavlje 9 ODBRANI SE OD OKULTNOG NAPADA! stral može da bude izvor velikog izpunjenja i zadovoljstva. ovladavanje sopstvenim mentalnim prostorom. Kada u veče legneš (a to je najpreporučenije vreme za Astralne vežbe). izuzetno je mali procenat onih koji nešto pokušaju u praksi. uredno vođenje dnevnika i tako dalje. Kao i sa svime drugim u ovom materijalnom. Ako ti je kuća puna male dece ili odraslih ukućana. što je samo po sebi OGROMAN problem. izpunjen brigama i trzavicama. Po ceo dan si napet. a telo je u nesvesnom grču. kojeg se oslobađa tek u du- 45 . pre svega. Konkretno. fizičkom svetu. večito u borbi za bezbroj sitnih dnevnih prepreka. Savre- A meni život takav kakav je. teško da može da bude pogodan za ozbiljnije primenjivanje bilo kakve Okultne ili ezoterijske umetnosti. drugome je otrov. snovima. Da bi se sa time u opšte počelo. prepun brige za sopstveno postojanje. teško da ćeš i da budeš u stanju i da misliš na Astral. ali i uzrok velike strepnje i užasa. jednostavno si paralisan pod teretom svih problema i obaveza koje te spremne čekaju već sledećeg jutra. makar i ako samo o tome čitaš ili razmišljaš. postojan napor i osrednje uslove. misli lete nekontrolisano i nameću se protiv tvoje volje. a kamo li da nešto određeno učiniš na tom polju. jer ti predstavlja neku vrstu kapije. Tebi je tema Astralnog Sveta. bez praktičnih pokušaja da postigneš Astralnu Projekciju. ako dnevno provedeš sedam ili osam stresnih sati na poslu i dođeš kući umoran kao zombi. Što je jednome lek. To. bezkrajno zanimljiva i veoma važna u životu. potrebno je da se savlada veština opuštanja.

a kamo li da se one ustale kao svakodnevna praksa. Tu često dolazi do izražaja neoprezna naivnost ili praznovernost ljudi. psihičkih i Okultnih tegoba kadkada su veoma tanke i samo stručnjaci mogu da odgonetnu na kom polju treba da se traži krivac. pokazalo se da njoj ne trebaju neuropsihijatri nili psiholozi. pri tome. a tek posle se spušta na nivo prakse i fizičkog sveta. Da li te napadaju Sukubusi i Inkubusi. želim da naglasim da je određivanje prave Prirode neke Astralne tegobe veoma teška i osetljiva stvar. već ezoterijske literature u opšte. vračara i Magova. ali. čovek postepeno širi svoj mentalni dijapazon i stvara specifičnu „Astralnu atmosferu“ u svom životnom okruženju. ni to nije tek puka bezkorisna zabava. potrebna je čelična volja da bi se sa vežbama u opšte i započelo. koja se prvo stavi na papir i u tom obliku izgleda kao običan crtež. U ovom slučaju. U tome je prava vrednost čitanja ne samo Astralnih. Setimo se jednog filma »Egzorcista«: više od pola filma prolazi u pokušajima da se dijagnostikuju simptomi male Regan. sposobnost Astralne Projekcije je privilegija veoma malog broja ljudi koji su joj odlučno posvećeni i koji su u svojim životima uspeli da naprave mesta i za taj aspekt svojih ličnosti. Odmah da naglasim.bokom snu. u stvari. A uztrajnost je Alfa i Omega svake Okultne prakse! Ako vežbaš danas. Tu odmah trebaš da budeš oprezan i. kao što znaš. Granice između mentalnih. Sve počinje od mentalne slike i od meditacije na neku misao. Oni gube iz vida da je prvo potrebno da se odbaci svaka mogućnost „prizemnih“ uzroka njihovih problema nego što se 46 . Da se vratim onoj velikoj većini koja o Astralu samo čita i razmišlja. U kratko. nećeš da postigneš APSOLUTNO NIŠTA. to znači da čitanje o Astralu ti. da lagano „odčepljuješ“ svoje zakrčene kanale i činiš sebe prijemčivim za upliv tananih energija. U takvom stanju. ili si „bio jako umoran“. pa onda napraviš pauzu od četiri-pet dana jer „nisi imao vremena“. Mada ništa ne čini u praksi. Drugim rečima. I projekti najviših nebodera i najvećih mostova kreću od početne zamisli. u tome se krije i ― opasnost. nego Egzorcisti. umesto kod dobrog psihologa-savetnika ili psihoterapeuta. ili samo imaš loše snove? Da li te opsedaju Astralna bića ili patiš od anksiozne neuroze? Odgovori na ova pitanja nikada nisu jednostavni i očigledni. U stvarnosti je slika najčešće obrnuta: spas se traži kod Šamana. „prizivaš“ Astralni element u svoj život.

uzeću ipak u obzir da su sve druge mogućnosti izcrpene. ali ne treba da se donosi dok se ne izcrpu SVE druge mogućnosti. a košmarni snovi mogu da izgledaju kao stvarne Astralne avanture. mudraci i mistici. To je kao kada bi izgubljenu šoljicu za kafu tražio na tavanu umesto u trpezariji. težak zadatak) da njegove tegobe nisu posledica svakodnevne anksioznosti. u ovakvim slučajevima. Mnogo češće je u pitanju potisnuta seksualnost koja izlazi na videlo u stanju sna. uvek mu ostaje mogućnost da se obrati čitavoj armiji izcelitelja i Šamana koji nude svoje usluge na razgranatom ezoterijskom tržištu. neophodno je da utvrdiš pravu prirodu tegobe. Ali. Pošto običan čovek često nema takvih preporuka. čak banalno. a nije ni na koji način štetna. ta mera ne može uvek da odkloni sve tegobe. nili neurološkog ili psihološkog karaktera? Šta onda treba da radi? Naravno. preduzme mera koja sigurno može da pomogne. Konačno. ovaj vid rešavanja problema nije dovoljno pouzdan. kao što sam rekao. nemoj da razmišljaš o tome. ali može da ih veoma ublaži i da ih učini podnošljivim. Mada.oni potraže u „Okultnoj“ sferi. Recept je krajnje jednostavan: uzdrži se od svake ezoterije. Za takav zaključak nikada nije kasno. ona će posle određenog vremena značajno da umanji svoj uticaj na tebe. ni noćna erekcija kod muškaraca ne mora obavezno da znači da nas napadaju Sukubusi ili Lilit. Recimo da je čovek nedvosmisleno ustanovio (što je. Ako svesno i odlučno zatvoriš vrata jednom delu stvarnosti. a pogotovo nemoj da pokušavaš NIŠTA u praksi! Zvuči prosto. taj potez mora da bude svestan. Iza svakog simptoma mogu da stoje veoma različiti uzroci i zbog toga ne treba da se žuri sa zaključkom da su naši problemi Okultnog karaktera. Zato je moja preporuka da se. obraćanje ne stručnim osobama ili šarlatanima može da bude kobno. ili čak opasne po život. Nemoj da čitaš ništa na tu temu. Dakle. Ponavljam. nili je stekao dovoljno iskustva da bi mogao da razlikuje žito od kukolja. Pogotovo u slučajevima kada su tegove stvarno dramatične. poslušaj šta o tome kaže Dion Fortu- 47 . voljan i dosledan. kada je čovekov svesni deo sprečen. Kadkada su anksiozna stanja u koja zapadaš veoma slična stanjima „opsednutosti“. Tu može da se provede kao bos po trnju ako nema dobru preporuku i ako ne zna gde i kako da traži. ali u tom potezu se kriju drevni elementi mudrosti na kojoj zasnivaju svoj duhovni put svi asketi. Ako ti ovaj moj savet zvuči čudno.

njegova žrtva nalazi u obližnjem bioskopu i kida od smeha na račun Čarlsa Čaplina? Postoji stara izreka da se klin klinom izbija.« na vesele filmove. redovno provetravaj svoj mentalni lavirint i ne dozvoli da te bilo koja ideja u potpunosti zaposedne. na sređivanje kuće. Budi strpljiv u tome. počni da se baviš nekim sportom. 48 . On je UVEK tu. i ostale „materijalističke“ stvari. veka: »Svako kod koga se jave psihičke smetnje treba ODMAH da prekine svoj Okultni rad. dnevnu politiku. To je ona opasnost koju sam pominjao o stvaranju „Astralne atmosfere“ i „odčepljivanju“ Astralnih kanala. Zato. ❦ Ovo je preporuka većine Okultnih autoriteta. ako si u strahu od ne vidljivih opasnosti. Ako ti upliv tananih energija na bilo koji način škodi i smeta – bilo da si previše osetljive prirode. Ako se žrtva Okultnog napada koncentriše na svetovne stvari. Šta Mag može da učini ako se. jedna od najvećih Okultnih autoriteta 20. sve dok ne osetiš da je tvoj Astralni prostor ponovo čist i bistar. Dovoljno je samo da na neko vreme odložiš ovu knjigu. Treba da se vrati na fizički plan i da se odlučno zadrži na njemu. u vreme dok operiše Crnom Veštinom. To ćeš da postigneš tako što NEĆEŠ da usmeravaš misli i pažnju na sve one teme koje „otvaraju čakre“.ne. ona predstavlja veoma veliki problem za svakog Maga. ili da ti neki Crni Mag ili Duh stvarno „muti vodu“ – trebaš taj upliv ODMAH da zaustaviš. već upravo na suprotno ― na sport i sportsku prognozu. na šetnju i druženje. Ovo ne znači da osobe sa „Okultnim“ problemima ne treba da čitaju ovu knjigu! U njoj ima svega što je potrebno početniku da sazna o Astralu. zakrpi je. Astral će da te čeka i možeš da mu se vratiš kad god to poželiš. hteo ti to ili ne. a zasniva se na krajnje jednostavnoj logici: gde cev propušta.

SADRŽAJ 1. 5. 6. 4. 8. Sedam nivoa univerzuma Borba Magova nikada ne prestaje Zablude o dušama umrlih Pogledaj sebe kao na dlanu Gde žive Vile i Vilenjaci? Ko nas to tamo voli.. 2.? Noć ljubavi sa Lilit Moj dečko (ni)je vanzemaljac! Odbrani se od Okultnog napada! 3 7 12 17 22 27 33 39 45 49 .. 3. 9. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful