ÏD bLÏÏ^7D

ÎÏÏÏD
MÏDÏÏ77D7Ï1^Ï
bÍÏMÏ1ÍDÏÏ
¬uu Ïívínu truzíu
^.L. ÍHuK¡ÎVP0uH¡u hWuHÎ ÎIuDHHgu0u
.À1Iju-ÍODÓu1OIu Óu¡¡`!SSOcÎu1ÎOHu ÌD1u¡Du1ÎOHu¡u gut ll LOScÎcH1u Ó1 h¡ÎSUDl
ÍhP ÍhukIÍIPdunIu ÍDDk ÌIuSI
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
1111TY1\Î1 !ρ
1ÎÅ1\L1YÌ\Î1 !.‹
1T DL11ÎZT L11 Dt ;!ρ
TÌÌð SCO[Ct!ð OCÌÌð SCICDZð OCÌ SC $‹
LDC COSC Ìð COSCICDZð OI Þt` &"‹
1Dð OC!ÍDÍZIODC OI LIO NJ;ρ
1ð tCÍDCðtDðZIODC )‹
NCtÍ!ð C DCÌ\C2Zð -)‹
LODðDOC [Ct!IDCD!I 6v
1ð tICCtCð OCÌÌ´ðDIDð Ïv
$‹ 1T DL11ÅT L11 NT1DÅ1\ D11H1Å1T11 /)‹
LDI C DD 8[[؉ങ /.‹
DðD!I C CÍðtÌð!ðDI vÏ
´LOD !D!!ð \DDÍ\!ð OI CDÍ SODO Cð[ðCC´ ǀŦ!ρ
&‹T11T DL11ÅT L1111 1L1Î1 #%&‹
ÌÌ DC!!ðtC IDDOt!ðÌC OCÌÌð kv8vÊvѩ8ત܌ങ $)‹
1C DðSI SCtI!!DtðÎÍ OCÌÌð COSCICDZð OI ÞJ-1ìð &)‹
1ð COSCICDZð OÍ ÞI5Jð. CDÌ!O ÍDOÒ O CDÍ!Dtð OIVIDð: )&‹
ljρ ÞJçÍT 1 L11DÅ\ "+"‹
ÞJSHð, LtIS!OS, LtIS!O "+&‹
LCSÙ LtIS!O Ctð DD 8[[ങ ".&‹
´ÎOD DCCIOCtC "..‹
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
bρ 1\ X\LT Î11111T N\L11ÎT 1b3ρ
Íð COSCICDZð SD[tCDð 1bbρ
Lð[[ðtIZÎODC OI Ģt\ LðI!ðDyð 1º3ρ
1Ì CðD!O OCÌ řįǚŧǚ͖̠ρ ÍðtC ÞJ5Uð 211ρ
1ð COSCÎCDZð OÎ Þl5)ð. ÌO yO_ð OCÌÌCtð DOOCtDð 21bρ
NCOÎ!ðZIODC C tCðÌÎZZðZÎODC 22/ρ
6ρ D1Y1\Î1 D1111Å1T11 T1 1111N1 NTÅ111T11 23bρ
1Ì CtÎDIDC. [CtCDC C COSð lðtC 23/ρ
DOCIC!d DDðDð O SOCIC!d ðD1DðÌC` 24bρ
TÌ!tDÎSDO. !CD[OtðDCO O C!CtDO` 2b/ρ
LÎCDIðtIðDO Ìð DOS!tð OÎ[CDOCDZð Oð LÎO 261ρ
1ð lOtDDÌð OCÌÌð [ðCC 2/1ρ
LODDDISDO S[ItI!DðÌC 2/3ρ
1Ì DICtOSCO[ÎCO DODOO OCÌÌð SCICDZð DOOCtDð 2ºbρ
Njρ 11ÅÎ\ T11T 1111L1\Î1 1²11ÎT 31/ρ
ĢtÏÌð 1tðDDD[ðOð ðttÎVð ID TDCtICð 31ºρ
1OIlÎCð!C Ìð VOS!tð DðZIODC SD DðSI S[ÎtI!DðÌÎ 323ρ
LOD[ðSSIODC [Ct ÌC SOllCtCDZC ðÌ!tDÎ 33bρ
1tO!C__CtSÎ OðÌÌ´ÎÌÌDSIODC 34ºρ
ÎOZÎODÎ OÎ [CtlCZÎODC C OI DCÌÌCZZð ÎOCðÌC 3b/ρ
bρ 1T 11111Y1\Î1 L111T N1ÅT 36ºρ
1O SCO[O OCÌÌð VÎ!ð 3/1ρ
LðDOtC SD[tCDO 3b3ρ
1ð [CtlCZIODC OCÌÌðD!O·tCðÌIZZðZÎODC 3ººρ
T111ÎL1L1 4ƾ3ρ
LðD!OtC 4ƿbρ
LODC [tð!ÎCðtC Ìð COSCÎCDZð OÎ Þl5Dð ð CðSð [tO[tÎð 41ºρ
LDÎOð ðÌÌð [tODHDCÎð OCÌ SðDSCtÎ!O 43bρ
LÌOSSðtÎO 43ºρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ALLA SCC!IKTA
LILLA SCIIlZA LIL SÉ
Chi˕ sci²˕ 5ci˕ qucs|c˕ ccrpc²˕ 5ci˕ |a˕ |ua˕ mcn|c²˕ ğങ sci˕qua|ccsa˕ Ji˕ piu˕
c|cca|c²˕5ai˕chi˕sci,˕c˕pcnsi˕Ji˕sapcr|c²˕1i˕in|crcssa˕ccramcn|c²˕ Qucs|a˕
riccrca˕Jc|˕ncs|rc˕ccrc˕sˇ˕౥ങs!c!cങreIe޶c!cങdcIIcങsocíe!౟ങǓc!erícIís!íccўങ
conങíങsuoíങdírí޷en!íങǿrí௻íങdíങíIIuǓíncఓíoneџങcങuncങsǿecíeങdíങ!cܕ౬ӡങUsiamc˕
incccc˕ i|˕ ncs|rc˕ |cmpc˕prczicsc˕ pcr˕man|cncrc,˕ Jcccrarc˕ c˕ ciziarc˕ i|˕
ccrpc˕pcr˕unc˕sccpc˕¡nc˕a˕sc˕s|cssc.˕ǁsis|c˕un´a||crna|ica²˕
ǽlྣMovImentoྣ perྣ laྣ CoscIenzaྣ dIྣKಛnaྣ eྣ destInatoྣ aྣ salvareྣ
l'umanItàྣ dallaྣmorteྣ spIrItualeʶྣ IྣnostrIྣdIrIgentIྣcIechIྣsvIanoྣ
řaྣ socIetàྣperchĪྣnonྣhannoྣalcunaྣIdeaྣdelloྣscopoྣdellaྣvIta,ྣ
cIoeྣ dellaྣ necessItàྣ dIྣ realIzzarsIྣ spIrItualmenteྣ rItrovandoྣ laྣ
dImentIcataྣrelazIoneྣconྣOIo.ྣIlྣnostroྣMovImentoྣsIྣproponeྣ
d'IllumInareྣl'umanItàྣsuྣguestoྣproblemaྣtondamentale.ྣ
Secondoྣ laྣ socIetàྣ vedIca,ྣ laྣ perfezIoneྣ dellaྣ vItaྣ consIsteྣ
nelྣ rIstabIlIพeྣ laྣ nostraྣ relazIoneྣ conྣ K೹೺ĵa,ྣ OIo,ྣ laྣ Personaྣ
Suprema.ྣ Iaྣ 8hagacaJũgȕȲ,˕ rIconoscIutaྣ daྣ tuttIྣ Iྣ maestrIྣ
dellaྣ spIrItualItàྣ comeྣ laྣ baseྣ dIྣ tuttaྣ laྣ conoscenzaྣ vedIca,ྣ
cIྣpermetteྣ dIྣcomprendereྣ cheྣ nonྣ soloྣ l'uomo,ྣ maྣ tuttIྣ glIྣ
esserIྣvIventIྣsonoྣpartIྣIntegrantIྣdIྣOIo.ྣIaྣparteྣhaྣIlྣdovereྣ
dIྣservIreྣIlྣtutto,ྣ comeྣleྣgambe,ྣ leྣmanI,ྣleྣdItaྣ eྣ glIྣ orecchIྣ
servonoྣ Ilྣ corpoྣ Intero.ྣ Comeྣ esserIྣ IndIvIdualI,ྣ cheྣ tannoྣ
parteྣIntegranteྣdIྣOIo,ྣeྣnostroྣdovereྣservIreྣOIo.ྣ
' Ŋ
1
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Inྣrealtà,ྣ noIྣ stIamoྣ sempreྣ rendendoྣ servIzIoྣ aྣ gualcuno,ྣ
allaྣ famIglIa,ྣ allaྣ nazIoneྣ oྣ allaྣ socIetà,ྣ eྣ coluIྣ cheྣ nonྣ haྣ
nessunoྣdaྣservIreྣalleveràྣunྣcaneྣoྣunྣgattoྣperྣdIventarneྣIlྣ
servItore.ྣ ĭuttoྣ cIŒྣ dImostraྣ cheྣlaྣnostraྣposIzIoneྣnaturaleྣeྣ
orIgInaleྣeྣguellaྣdIྣservIྣtorIŶྣmaྣnonostanteྣtuttIྣIྣnostrIྣsforzI,ྣ
rImanIamoྣ InsoddIsfattI,ྣ comeྣ InsoddIsfattaྣ eྣ laྣ Dersonaྣ cheྣ
servIamo.ྣ Aྣ lIvelloྣ materIaleྣ c'eྣ soloྣ frustrazIone,ྣ perchĪྣ Ilྣ
servIzIoྣoffertoྣeྣmalྣorIentatoʶྣColuIྣcheྣvuoleྣfarྣcrescereྣunྣ
albero,ྣ perྣesempIo,ྣ deveྣannaffIarneྣ laྣradIceྣeྣ nonྣ leྣfoglIeྣ
oྣ Iྣ ramI,ྣ altrImentIྣ neྣ rIcaverebbeྣ soloྣ unྣ pIccoloྣ benefIcIo.ྣ
Alloྣ stessoྣ modo,ྣ seྣ sIྣ serveྣ DIo,ྣ laྣ Personaྣ Suprema,ྣ tutteྣ
leྣ Sueྣ partIྣ IntegrantIྣ sarannoྣ automatIcamenteྣ soddIsfatte.ྣ
Ilྣ servIzIoྣ cheྣ sIྣ offreྣ alྣ SIgnoreྣ Includeྣ tutteྣ leྣ formeྣ dIྣ
benefIcenza,ྣtutteྣleྣformeྣdIྣaIutoྣallaྣsocIetà,ྣ allaྣ famIglIaྣ eྣ
allaྣnazIone.ྣ
ʡ dovereྣ dIྣ ognIྣ uomoྣ comprendereྣ laྣ suaྣ posIzIoneྣ
orIgInaleྣInྣrelazIoneྣconྣDIo,ྣeྣagIreྣdIྣconseguenza.ྣColuIྣcheྣ
cIྣrIesceྣavràྣraggIuntoྣlaྣperfezIoneྣdell' esIstenza.ྣĭuttavIa,ྣaྣ
volteྣunྣsentImentoྣdIྣsfIdaྣcIྣfaྣdIreͯྣ ¨DIoྣnonྣesIsteƎ ¨,ྣoppureྣ
¨Ioྣ sonoྣ DIoƎ¨ྣ oྣancheྣ ¨DIoྣ nonྣ m'InteressaƎ ¨,ྣmaྣtuttIྣguestIྣ
sonoྣsoloྣdIscorsIྣgratuItI.ྣDIoྣesIsteྣeྣLoྣsIྣpuŒྣvedereྣaྣognIྣ
Istante,ྣ maྣ seྣ duranteྣ laྣ nostraྣ vItaྣ sceglIamoྣ dIྣ IgnorarIo,ྣ
alloraྣEglIྣSIྣpresenteràྣaྣnoIྣsottoྣl' aspettoྣcrudeleྣdellaྣmorte.ྣ
CosIྣ dovremoྣ InevItabIlmenteྣ trovarcIྣ davantIྣ aྣ LuI,ྣ sottoྣ
l'unaྣoྣl'altraྣforma.ྣ DIo,ྣlaྣPersonaྣSuprema,ྣesIsteྣsottoྣvarIྣ
aspettIྣ perchĪྣeྣlaྣ radIceྣ prIncIpaleྣ dell'Interaྣ manIfestazIoneྣ
cosmIca.ྣ InྣunྣcertoྣsensoྣeྣImpossIbIleྣsfuggIrClI.ྣ
QuestoྣMovImentoྣperྣlaྣCoscIenzaྣdIྣKrsࣦaྣnonྣeྣanImatoྣ
daྣunྣcIecoྣfanatIsmoྣrelIgIosoྣoྣdalloྣspIrItoྣdIྣrIvoltaྣdIྣgualcheྣ
nuovoྣarrIvato.ྣʡInveceྣunྣmetodoྣscIentIfIcoྣeྣautentIcoྣcheྣ
affrontaྣIlྣproblemaྣdellaྣnostraྣeternaྣ dIpendenzaྣ daྣDIo,ྣlaྣ
PersonaྣAssoluta,ྣcheྣeྣIlྣbenefIcIarIoྣsupremoྣdIྣognIྣcosa.ྣLaྣ
coscIenzaྣdIྣKrsࣧaྣInsegnaྣl' arteྣdIྣrIstabIlIreྣguestaྣrelazIoneྣ
eternaྣconྣDIoྣeྣIlྣmodoྣdIྣadempIereྣIྣnostrIྣdoverIྣversoྣdIྣ
IuI.ྣQuestoྣMovImentoྣcIྣpermetteྣcosIྣdIྣraggIungereྣlaྣpIuྣ
altaྣperfezIoneྣInྣguestaྣvItaྣumana.ྣ
ZZŊ ÍAŊ SCI ENZAŊ DELŊ SEŊ
2
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
OobbIamoྣsempreྣrIcordareྣcheྣl'anImaྣ spIrItualeྣsIྣrIvesteྣ
dIྣ guestaྣ tormaྣ umanaྣ soloྣ dopoྣ un'evoluzIoneྣ dIྣnumerosIྣ
mIlIonIྣ dIྣ annIྣ attraversoྣ trasmIgrazIonIྣ successIve.ྣ Questaྣ
İartIcolareྣ tormaྣ dIྣ vItaྣ permetteྣ dIྣ rIsolvereྣ Ilྣ problemaྣ
ઓconomIcoྣ pIuྣ tacIlmenteྣ cheྣ nelleྣ tormeྣ InterIorI,ྣ leྣ tormeྣ
anImalI.ྣěങmaIalI,ྣIྣcanI,ྣIྣcammellI,ྣglIྣasInIྣeྣcosIྣvIaྣdevonoྣtarྣ
઴ronteྣaྣproblemIྣeconomIcIྣImportantIྣcomeྣIྣnostrI,ྣmaྣguestIྣ
anImalIྣlIྣrIsolvonoྣInྣ modoྣ rudImentale,ྣ mentreྣ l'uomo,ྣ perྣ
laྣ leggeྣ dellaྣ natura,ྣ puŒྣ soddIstareྣ tacIlmenteྣ tuttIྣ Iྣ suoIྣ
ŧIsognI.ྣ
PerchĪྣl'uomoྣ eྣcosIྣtavorItoྣrIspettoྣaྣunྣmaIaleྣoྣadྣaltrIྣ
anImalIºྣPerchĪྣunྣaltoྣtunzIonarIoྣgodeྣdIྣprIvIlegIྣmaggIorIྣ
dIྣunྣsemplIceྣImpIegatoྣd' uttIcIoºྣPerྣlaྣsemplIceྣragIoneྣcheྣ
ȿĽྣresponsabIlItſྣpIuྣImportantI.ྣ
Iྣ doverIྣ cheྣ spettanoྣ all'uomoྣ sonoྣ dIྣ naturaྣ pIuྣ elevataྣ
dIྣ guellIྣ dell' anImale,ྣ cheྣ sIྣ preoccupaྣ soloྣ dIྣ rIempIrsIྣ loྣ
ɘtomaco,ྣ maྣ laྣ cIvIltſྣ attuale,ྣ rIducendoྣ l'uomoྣ alྣ lIvelloྣ
anImale,ྣ eྣ rIuscItaྣ soloྣ aྣ rendereྣ pIuྣ complessoྣ Ilྣ problemaྣ
delloྣ stomacoྣ vuoto.ྣ Quando,ྣ Inྣ nomeྣ dellaྣ spIrItualItſ,ྣ
avvIcInIamoྣ alcunIྣdIྣguestIྣanImalIྣ sapIentI,ྣ essIྣ rIspondonoྣ
cheྣ desIderanoྣ soloྣ lavorareྣ perྣ soddIstareྣ Ilྣ loroྣ stomacoྣ eྣ
cheྣeྣInutIleྣporsIྣdomandeྣsuྣOIo.ྣPurtroppo,ྣancheྣseྣhannoྣ
unྣ Intensoྣ desIderIoྣ dIྣ lavorare,ྣ devonoྣ sempreྣ tarྣ tronteྣ alྣ
İroblemaྣ dellaྣ dIsoccupazIoneྣ eྣ aྣ numeroseྣ altreྣ dIƕtIcoltſྣ
Imposteྣ dalleྣ leggIྣ dellaྣ natura.ྣ CIŒྣ nonostanteྣ sIྣ ostInanoྣ aྣ
negareྣIlྣbIsognoྣdIྣrIconoscereྣcheྣOIoྣesIste.ྣ
LaྣtormaྣumanaྣnonྣcIྣeྣstataྣdataྣperchĪྣlatIcassImoྣcomeྣ
maIalIྣoྣ canI,ྣmaྣperྣdarcIྣlaྣ possIbIlItſྣ dIྣ raggIungereྣ laྣ pIuྣ
altaྣpertezIoneྣdellaྣvIta.ྣSeྣnonྣaspIrIamoྣaྣguestaྣpertezIone,ྣ
allora,ྣ perྣ leྣ leggIྣ dellaྣ natura,ྣ saremoྣ obblIgatIྣ aྣ lavorareྣ
Əcolྣsudoreྣdellaྣ nostraྣ tronte¨.ྣ Allaྣ tIneྣ dIྣ guest'era,ྣ Ilྣ KalIະ
ףuga,ྣl'uomoྣsarſྣcostrettoྣaྣlavorareྣcomeྣunaྣbestIaྣdaྣsomaྣ
İerྣ gualcheྣ brIcIolaྣ dIྣ pane.ྣ Questaྣ sItuazIoneྣ eྣ gIſྣ Inྣ atto,ྣ
Őങ laྣ necessItſྣ dIྣ unྣ lavoroྣ pIuྣ pesanteྣ aྣ tronteྣ dIྣ unྣ salarIoྣ
mInoreྣstaྣcrescendoྣdIྣannoྣInྣanno.ྣˍuomoྣnonྣeྣdestInatoྣaྣ
વatIcareྣcomeྣlaྣbestIa,ྣmaྣseྣnonྣadempIeྣIྣdoverIྣcheྣlaྣtormaྣ
FLLAŊ SCOPERTAŊ DELLAŊ SCI ENZAŊ DELŊ SEŊ ZoŊ
3
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
umanaྣ gliྣ aටsegnaྣ saràྣ obbligato,ྣ perྣ leྣ leggiྣ dellaྣ natura,ྣ aྣ
trasmigrareྣ nelleྣ specieྣ inIeriori.ྣ Laྣ 8hagacaJ-g/ʭà˕ spiegaྣ neiྣ
particolariྣcheྣ l'animaྣ cheྣ rinasceྣ inྣ guestoྣ mondoྣmaterialeྣ
riceveྣ unྣ corpoྣ eྣ deiྣ sensiྣ cheྣ leྣpermettonoྣ diྣ godereྣ dellaྣ
materiaྣsecondoྣlaྣsuaྣtendenza.ྣ
Iaྣ 8hagacaJ-gñ insegnaྣ inoltreྣ cheྣ coloroྣ cheྣ Iallisconoྣ
nelྣ tentativoྣ diྣ avvicinareྣ Oioྣ Ȧ inྣ altreྣ parole,ྣ coloroྣ
cheྣ nonྣ riesconoྣ pienamenteྣ nellaྣ coscienzaྣ diྣ Krs̐aྣ Ȧ
otter൨annoྣ diྣ rinascereྣ inྣ unaྣ Iamigliaྣ diྣ altaྣ condizione,ྣ
materialeྣ oྣ spirituale.ྣ Eྣ seྣ guestoྣ eྣ ilྣ destinoྣ deiྣ candidatiྣ
sIortunati,ྣ cheྣ direྣ diྣ coloroྣ cheྣ raggiungonoྣ eIIettivamenteྣ
ilྣ successoྣ desideratoºྣ Ògniྣ sIorzo,ྣ ancheྣ incompiuto,ྣ perྣ
tornareྣ aྣ Oioྣ ciྣ assicuraྣ laྣ nascitaྣ inྣ condizioniྣ Iavorevoli.ྣ
ɵeྣ Iamiglieྣ diྣ spiritualistɆྣ eྣ leྣ Iamiglieྣ riccheྣ sonoྣ entrambeྣ
propizieྣall'elevazioneྣ piritualeྣperchĪྣoIIronoྣpiuྣIacilmenteྣ
l'opportȘnitàྣ diྣ riprendereྣ l'avanzamentoྣ làྣ doveྣ eraྣ statoྣ
interrottoྣ nellaྣ vitaྣ precedente.ྣ ǽnIattiྣ l'atmosIeraྣ cheྣ regnaྣ
inྣ guesteྣ Iaಗ༄glieྣ IavorɆscઔྣ loྣ svilđppoྣ dellaྣ conoscenzaྣ
spirituale.ྣ ȴaྣ 8ɮɻgacaJ-gȉʪɀ˕ ricordaྣ dungđeྣ agliྣ uomiƗiྣ diྣ
buonaྣ nascitaྣ cƫeྣlaྣloroྣ IortȘnataྣ posizioneྣ eྣ ৿ങ શrđttoྣ delleྣ
loroྣ attivitàྣ devozionaliྣ passate.ྣ SIortȘnatamente,ྣ deviatiྣ daྣ
mɲyc,˕ cioeྣdall' illusione,ྣguestiྣuominiྣprivilegiatiྣ spessoྣ nonྣ
maniIestanoྣinteresseྣperྣlaྣ8hagacaJ-gnă.˕
ǽlྣ Iattoྣ diྣ rinascereྣ inྣ unaྣ Iamigliaྣ agiataྣ risolveྣ Iinྣ
dall'inizioྣilྣproblemaྣdelྣsostentamentoྣeྣpermetteྣguindiྣunaྣ
vitaྣ relativamenteྣpiuྣ Iacileྣ eྣ piuྣcomoda.ྣ Questeྣ condizioniྣ
Iavorisconoྣ ilྣ progressoྣ nellaྣ realizzazioneྣ spirituale.ྣ
Purtroppo,ྣsottoྣl'inIluenzaྣdiྣguestaྣetàྣdelྣIerroྣȦl´eraྣdelleྣ
macchineྣ eྣ deiྣ robotྣ Ȧ iྣ Iigliྣ diྣ Iamiglieྣ riccheྣ siྣ volgonoྣ
versoྣ ilྣ piacereྣ deiྣ sensiྣ eྣ trascuranoྣ laྣ grandeྣ opportunitàྣ
cheྣ eྣ stataྣ loroྣ oIIertaྣ inveceྣ diྣ servirseneྣ perྣ sviluppareྣ laྣ
loroྣIacoltàྣspiritualeѶྣOiྣ consegȘenza,ྣaƗcheྣguesteྣsɆtȘazioniྣ
idealiྣ sarannoྣ distrutteྣ dalleྣ leggiྣ dellaྣ natđra,ྣ comeྣ La฼ǡ״,ྣ
laྣcittàྣd'oro,ྣIuྣdistruttaྣsottoྣ਀ങregnoྣdelྣdemoniacoྣӗ״va൷aŁྣ
Iaྣ 8hagacaJ-g/Đă˕ eྣ unoྣ stđdioྣ preliτinareྣ allaྣ scienzaྣ
spiritualeྣ dellaྣ coscienzaྣ diྣ ĝȏӝങ൮ฟa,ྣ eྣ tuttiྣ iྣ capiྣ diྣ Statoྣ
Z+Ŋ LAŊ SCIENZAŊ DELŊ S£Ŋ
4
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
responsabIlIྣ hannoྣIlྣdovereྣ dIྣ consultarlaྣ perྣ traccIareྣIྣ loroྣ
programmIྣ economIcI,ྣ socIalI,ྣ ecc.ྣ Monྣ dobbIamoྣ rIsolvereྣ Iྣ
problemIྣ economIcIྣ suྣ basIྣ InstabIlIŶྣ anzI,ྣ dobbIamoྣ trovareྣ
laྣ soluzIoneྣ defInItIvaྣ aIྣ problemIྣ cheྣ leྣ leggIྣ dellaྣ naturaྣ
c'Impongono.ྣ Seྣ nonྣ sIྣ evolveྣ spIrItualmente,ྣ unaྣ socIetàྣ
rImaneྣ statIca.ྣ LܡanImaྣ dàྣ vItaྣ alྣ corpo,ྣ eྣ InsIeme,ྣ anImaྣ eྣ
corpo,ྣdannoྣvItaྣalྣmondo.ྣMoIྣcIྣpreoccupIamoྣdelྣcorpoྣmaྣ
IgnorIamoྣcompletamenteྣl'anIma,ྣcheྣloྣfaྣvIvereྣeྣmuovere.ྣ
ǽnfattI,ྣ seྣ nonྣ eྣ toccatoྣ dalloྣ spIrItoྣ Ilྣ corpoྣ rImaneྣ Inerte,ྣ
prIvoྣdIྣvIta.ྣ
ǽlྣ corpoྣ umanoྣ eྣ unྣ ottImoྣ veIcoloྣ cheྣ cIྣ permetteྣ dIྣ
raggIungereྣ laྣ vItaྣ eternaĒྣ eྣ sImIleྣ aྣ unྣ vascello,ྣ raroྣ eྣ
prezIoso,ྣ cheྣ cIྣ permetteྣ dIྣ superareྣ l'oceanoྣ d' Ignoranzaྣ
dell'esIstenzaྣ materIale.ྣ Suྣ guestoྣ vascelloྣ abbIamoྣ
l'aIutoྣ dIྣ unྣ capItanoྣ espertoྣ - Ilྣ maestroྣ spIrItualeྣ -
e,ྣ conྣ laྣ grazIaྣ dIྣ DIo,ྣ essoྣ navIgaྣ colྣ ventoྣ favorevole.ྣ
ChIྣ rIfIuterebbe,ྣ dungue,ྣ conྣ tutteྣ guesteྣ facIlItazIonI,ྣ
l'opportunItàྣ dIྣ attraversareྣ l'oceanoྣ dell' Ignoranzaºྣ ChIྣ
̗rascuraྣ un'occasIoneྣ sImIleྣ commetteྣ sIcuramenteྣ unྣ
suIcIdIo.ྣ
ʡsenz'ྣaltroྣmoltoྣcomodoྣvIaggIareྣInྣunྣvagoneྣdIྣprImaྣ
classe,ྣmaྣseྣIlྣtrenoྣnonྣvaྣversoྣlaྣdestInazIoneྣgIusta,ྣaྣcheྣ
serveྣunoྣscompartImentoྣclImatIzzatoºྣLaྣsocIetàྣmodernaྣ
sIྣpreoccupaྣ troppoྣ delྣcorpoྣmaterIaleྣeྣ delྣsuoྣbenessere,ྣ
maྣ nessunoྣ conosceྣ laྣ veraྣ destInazIoneྣ delྣ vIaggIoྣ dellaྣ
vIta,ྣ cheྣ eྣ guelloྣ dIྣ tornareྣ aྣ DIo.ྣ Monྣ accontentIamocIྣ
dIྣ rImanereྣ sedutIྣ Inྣ unྣ comodoྣ scompartImento,ྣ maྣ
assIcurIamocIྣ ancheྣ cheྣ IlྣveIcoloྣ vIaggIྣ nellaྣ destInazIoneྣ
desIderataŁྣ DedIcarsIྣ alྣ benessereྣ delྣ corpoྣ materIaleྣ
nonྣ apporta,ྣ aྣ lungaྣ scadenza,ྣ alcunྣ benefIcIoྣ realeྣ seྣ cIŒྣ
vuo୐ྣ dIreྣ dImentIcareྣ Ilྣ latoྣ fondamentaleྣ eྣ IndIspensabIleྣ
dell'esIstenzaŞྣ rItrovareྣlaྣ nostraྣ perdutaྣ IdentItàྣ spIrItuale.ྣ
Questoྣvascello,ྣrappresentatoྣdallaྣformaྣumana,ྣeྣconcepItoྣ
InྣmodoྣcheྣpossaྣdIrIgersIྣversoྣunaྣmetaྣspIrItuale.ྣ
Purtroppo,ྣ cIngueྣ pesantIྣ cateneྣ trattengono,ྣ comeྣ
un'ancora,ྣguestoྣcorpoྣadྣunaྣcoscIenzaྣmaterIale.ྣ
FLLAŊ SCOPERTAŊ DELLAŊ SCI ENZAŊ DELŊ S£Ŋ Z3Ŋ
5
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
nj
ςങ l' attaccamentoྣalྣcorpoྣmaterIaleœྣdovutoྣall'Ignoranzaྣ
delleྣrealtàྣspIrItualIŶྣ
2)ྣ l'attaccamentoྣaIྣIamIlIarI,ྣdovutoྣaIྣlegamIྣdelྣcorpoҳྣ
ī)ྣ l'attaccamentoྣallaྣterraྣnataleྣeྣaIྣbenIྣmaterIalI ȥ casa,ྣ
ImmobIlI,ྣproprIetà,ྣdocumentIྣImportantI,ྣecc.
ྜྷྣ
4)ྣ l'attaccamentoྣallaྣscIenzaྣmaterIalIsta,ྣcheྣrImaneྣ
sempreྣconIusaྣperྣmancanzaྣdIྣIuceྣspIrItualeҴྣ
ė)ྣ l'attaccamentoྣaIྣcostumIྣrelIgIosI,ྣaIྣrItI,ྣsenzaྣlaྣ
conoscenzaྣdIྣOIo,ྣlaྣPersonaྣSuprema,ྣeྣdeIྣSuoIྣdevotI,ྣ
cheྣconIerIsconoྣunྣcarattereྣsacroྣaྣguesteྣpratIche.ྣ
Iaྣ8hagacaJ-gnà˕descrIveྣneIྣpartIcolarIྣguestIྣattaccamentIྣ
che,ྣ comeྣ un'ancora,ྣ trattengonoྣ prIgIonIeroྣ Ilྣ vascelloྣ delྣ
corpoྣumano.ྣǽlྣguIndIcesImoྣcapItoloྣlIྣparagonaྣaྣunྣalberoྣ
banIanoྣsolIdamenteྣIIssatoྣalྣsuoloྣconྣleྣradIcIྣcheྣpenetranoྣ
sempreྣpIuྣInྣproIondItàྣnelྣterrenoĒྣeྣmoltoྣdIIIIcIleྣsradIcareྣ
unྣalberoྣ cosIྣpossente,ྣmaྣ IlྣSIgnoreྣSupremoྣraccomandaྣIlྣ
seguenteྣmetodoĘྣ ¨Messuno,ྣ Inྣ guestoྣ mondo,ྣpuŒྣ percepIreྣ
laྣIormaྣprecIsaྣdIྣguest'albero.ྣ MessunoྣpuŒྣvederneྣlaྣIIne,ྣ
l'InIzIoྣ oྣ laྣ base,ྣ maྣ conྣ determInazIoneྣ sIྣ deveྣ abbattereྣ
guest'alberoྣ usandoྣ l'armaྣ delྣ dIstacco.ྣ SIྣ deveྣ poIྣ cercareྣ
guelྣluogoྣdaྣcuIྣnonྣsIྣtornaྣpIuྣIndIetroྣunaྣvoltaྣraggIunto,ྣ
eྣlàྣabbandonarsIྣallaྣPersonaྣSuprema,ྣOIo,ྣdalྣQualeྣtuttoྣhaྣ
InIzIoྣeྣ nelྣQualeྣtuttoྣ dImoraྣ fInྣdaྣ tempoྣImmemorabIle.¨ྣ
|8.g.˕ Iė.īɡ4)ྣ
ClIྣ scIenzIatIྣ eྣ Iྣ fIlosoII,ྣ coloroྣ cheྣ sIྣ dedIcanoྣ allaྣ
speculazIoneྣ Intellettuale,ྣ nonྣ sonoྣ ancoraྣ gIuntIྣ adྣ alcunaྣ
conclusIoneྣ cIrcaྣ laྣ naturaྣ dell'unIversoĒྣ hannoྣ soItantoྣ
avanzatoྣ dIverseྣ teorIe.ྣ AlcunIྣ dIconoྣ cheྣ l'unIversoྣ eྣ reale,ྣ
altrIྣ loྣ vedonoྣ comeྣ unྣ sogno,ྣ eྣ altrIྣancoraྣaIIermanoྣ cheྣeྣ
eterno.ྣCosĹྣglIྣerudItIྣdIྣguestoྣmondoྣhannoྣopInIonIྣdIverse,ྣ
maྣnessunoྣscIenzIatoྣoྣteorIcoྣhaྣIInorਚྣscopertoྣl'orIgIneྣoྣIྣ
lImItIྣdelྣcosmo.ྣMessunoྣdIྣloroྣpuŒྣspIegareྣlaྣcreazIone,ྣnĪྣ
IlྣprIncIpIoྣsecondoྣcuIྣl'unIversoྣsIྣ mantIeneྣnelloྣspazIo.ྣ SIྣ
lImItanoྣaྣIormulareྣ gualcheྣ leggeྣ teorIcaྣcome,ྣ perྣesempIo,ྣ
laྣ leggeྣ dIྣ gravItà,ྣ maྣ sonoྣ soloྣ teorIe.ྣ Eྣ poIchĪྣ nessunoྣ
conosceྣ laྣ verItà,ྣ ognunoྣ sIྣ aIIrettaྣ aྣ promuovereྣ laྣ proprIaྣ
ZOŊ LAŊ SCI £NZAŊ D£LŊ S£Ŋ
6
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
tCOIIðƟ [CIƟ_UðUð_DðISIƟUDƟ[O´Ɵ UIƟ _!OIIð.Ɵ ÏCStðƟI!Ɵ!ðttOƟCDCƟQUCStOƟ
uODUOƟ uðtCIIð!CƟ CƟ UDƟ !UO_OƟ UIƟ SO!lCICDZðƟ CƟ DCSSUDOƟ [UÒƟ
VIDCCICƟ QUCStðƟ SO!!CICDZðƟ SCu[!ICCuCDtCƟ CODƟ QUð!CDCƟ I[OtCSI.Ɵ
¬CCODUOƟŨ!Ɵ¬I_DOICƟ ¬U[ICuO,Ɵ CDCƟCODOSCCƟtUttðƟ !ðƟ¬UðƟ CICðZIODCƟ
DCIƟ uIDIuIƟ[ðItICO!ðII,Ɵ CƟ DC!Ɵ DOStIOƟ IDtCICSSCƟðS[IIðICƟ ðƟ !ðSCIðICƟ
QUCStðƟ CSIStCDZðƟ uISCIðDI!C.Ɵ LODDIðuOƟ UUDQUCƟ StðCCðICIƟ UðƟ
tUttCƟ !CƟ COSCƟ uðtCIIð!I.Ɵ Í!Ɵ uOUOƟ uI_!IOICƟ [CIƟ !ðICƟDUODƟ USOƟ UIƟ
UDƟ CðttIVOƟ ð!!ðICƟ CƟ QUC!!OƟ UIƟ S[IIItUð!IZZðICƟ COu[!CtðuCDtCƟ !ðƟ
DOStIðƟ CSIStCDZðƟ uðtCIIð!C.Ɵ Í!Ɵ !CIIO,Ɵ SCDDCDCƟ SIðƟ UI!!CICDtCƟ Uð!Ɵ
!UOCO,Ɵ [UÒƟCðuDIðICƟDðtUIðƟ CODƟ UDƟ COSIðDtCƟ CODtðttOƟ CO!Ɵ!UOCO,Ɵ
CƟðSSUuCIðƟð!!OIðƟ!CƟStCSSCƟCðIðttCIIStICDCƟUC!Ɵ!UOCO.Ɵ ¬IuI!uCDtC,Ɵ
CƟ Iu[C_DðDUOCIƟIDƟ ðttIVItðƟ S[IIItUð!I,Ɵ CƟ DODƟ IIuðDCDUOƟ IDðttIVI,Ɵ
CDCƟ [OSSIðuOƟ UIStðCCðICIƟ Uð!!CƟ ðttIVItðƟ uðtCIIð!I.Ɵ ŁIDðZIODCƟ
CƟ !´ðS[CttOƟ DC_ðtIVOƟ UC!!´ðZIODCƟ uðtCIIð!C,Ɵ uCDtICƟ !´ðZIODCƟ
S[IIItUð!CƟ Ið[[ICSCDtðƟ DODƟ SO!OƟ !ðƟ DC_ðZIODCƟ UC!!´ðZIODCƟ
uðtCIIð!C,Ɵ uðƟ SO[IðttUttOƟ I!Ɵ IISVC_!IOƟ UC!!ðƟ DOStIðƟ VCIðƟ VItð.Ɵ
LOVICuuOƟCSSCICƟðDSIOSIƟUIƟCODOSCCICƟ!ðƟVItðƟCtCIDð,Ɵ !´CSIStCDZðƟ
S[IIItUð!CƟð! !IVC!!OƟUC!ƟÜIðDuðDƟUC!!´FSSO!UtO.Ɵ ÍðƟBhü_üuüJ-_it0Ă
UCSCIIVCƟ I!Ɵ IC_DOƟ UC!Ɵ ÜIðDuðDƟ COuCƟ !ðƟ UIuOIðƟ CtCIDðƟ UðƟ CUIƟ
DCSSUDOƟ IItOIDð,Ɵ I!Ɵ IC_DOƟ UIƟLIO.Ɵ
AB IDUtI!CƟ IICCICðICƟ !´OII_IDCƟ UC!!ðƟ DOStIðƟ VItðƟ IDƟ QUCStOƟ
uODUO,Ɵ COuCƟ CƟ IDUtI!CƟ IDtCIIO_ðISIƟ SU!!ðƟ CðUSðƟ UC!Ɵ DOStIOƟ
CODUIZIODðuCDtOƟ uðtCIIð!C.Ɵ LIƟ DðStCIðƟ Sð[CICƟ CDC,Ɵ [CIƟ UDðƟ
Ið_IODCƟ OƟ [CIƟ !´ð!tIðčƟ QUCStðƟ CSIStCDZðƟ CODtIDUðƟ UðƟ tCu[OƟ
IuuCuOIðDI!CƟ CƟ CDCƟ OIðƟ ðDDIðuOƟ I!Ɵ UOVCICƟ UIƟ ðDDðDUODðICIƟ ð!Ɵ
¬I_DOICƟ ¬U[ICuO,Ɵ CðUSðƟ [IIuðƟ UIƟ tUttCƟ !CƟ CðUSC.Ɵ ÍðƟ Bhü_üuüJ-
_i/üĂ UCSCIIVCƟ COSÌƟ !CƟ QUð!ItðƟ IICDICStCƟ [CIƟ tOIDðICƟ DC!Ɵ IC_DOƟ UIƟ
LIO.Ɵ LO!UIƟ CDCƟCƟ!IDCIOƟUð!!´I!!USIODC,Ɵ Uð!!´OI_O_!IOƟ CƟUð!!CƟ!ð!SCƟ
IC!ðZIODI,Ɵ CDCƟCOu[ICDUCƟ !´CtCIDO,Ɵ CDCƟ CƟ !IDCIOƟ Uð!!ðƟ !USSUIIðƟ CƟ
Uð!!ðƟ UUð!ItðƟUC!!ðƟ_IOIðƟCƟUC!ƟUO!OIC,ƟCƟSðƟCOuCƟSOttOuCttCISIƟð!!ðƟ
ÍCISODðƟ ¬U[ICuð,Ɵ Ið__IUD_CƟ QUCStOƟ IC_DOƟ CtCIDO.´Ɵ |B._.Ă ))B
LO!UIƟCDCƟCƟ CODVIDtOƟUC!!ðƟSUðƟIUCDtItðƟ S[IIItUð!CƟ CUƟCƟ !IDCIOƟ UðƟ
O_DIƟ CODCCZIODCƟ uðtCIIð!CƟ UC!!´CSIStCDZð,Ɵ CDCƟ SIƟ CƟ !IDCIðtOƟ UðƟ
O_DIƟI!!USIODCƟCƟtIðSCCDUCƟ!CƟtICƟID!ÍUCDZCƟUC!!ðƟDðtUIðƟuðtCIIð!CƟ
(IƟ _unü),Ă CDCƟ CCICðƟ IDStðDCðDI!uCDtCƟ UIƟ Cð[IICƟ !ðƟ CODOSCCDZðƟ
S[IIItUð!CƟ CƟ SIƟ CƟ UIStðCCðtOƟ UC!Ɵ tUttOƟ Uð!Ɵ [IðCCICƟ UCIƟ SCDSI,Ɵ [UÒƟ
PLLA 8CO!LR1A DLLLA 5C! LNZA DLL 5É Z¯
7
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
tornareྣaྣ OIo.ྣ Questaྣ personaྣeྣ chIamataྣcmudhc,˕contrarIoྣdIྣ
mudhc˕̼scIoccoྣeྣIgnorante),ྣperchĪྣnonྣeྣpIuྣIntluenzataྣdallaྣ
dualItàྣdellaྣgIoIaྣeྣdelྣdolore.ྣ
Ńaྣ8hcgcccd-gi|à˕ descrIveྣIlྣregnoྣdIྣOIoྣ conྣguesteྣparole.ྣ
¨Ńaྣ MIaྣ dImoraྣ nonྣ eྣ IllumInataྣ nĪྣ dalྣ soleྣ nĪྣ dallaྣ lunaྣ nĪྣ
dall' elettrIcItà.ྣ ChIྣ laྣ raggIungeྣ nonྣ tornaྣ maIྣ pIuྣ Inྣ guestoྣ
mondo.¨ྣ|8.g.˕ǻė.6)ྣ
SebbeneྣtuttIྣIྣluoghIྣdellaྣcreazIoneྣtaccIanoྣparteྣdelྣregnoྣ
dIྣOIo,ྣeྣIlྣSIgnoreྣsIaྣIlྣproprIetarIoྣsupremoྣdIྣtuttIྣIྣpIanetI,ྣ
esIsteྣunaྣdImoraྣcheྣClIྣappartIeneྣpersonalmenteྣeྣcheྣeྣdelྣ
tuttoྣdItષerenteྣdall'unIversoྣInྣcuIྣvIvIamoྣattualmente.ྣQuestaྣ
dImoraྣ eྣ dettaྣ pcrcmcm,˕ oྣ dImoraྣ suprema.ྣ Comeྣ suྣ guestaྣ
ĭerraྣ ognIྣ Paeseྣ haྣ unྣ tenoreྣ dIྣ vItaྣ dItterente,ྣ cosI,ྣ traྣ glIྣ
InnumerevolIྣpIanetIྣdIssemInatIྣInྣtuttoྣl'unIversoྣalcunIྣsonoྣ
dettIྣ superIorIྣ eྣ altrIྣ InterIorI.ྣ ĭuttIྣ Iྣ pIanetI,ྣ perŒ,ྣ sIྣtrovanoྣ
sottoྣlaྣdIpendenzaྣdell' energIaྣesterna,ྣdellaྣnaturaྣmaterIale,ྣ
eྣhannoྣbIsognoྣdeIྣraggIྣdelྣsoleྣoྣdellaྣluceྣdelྣtuocoྣperchĪྣ
l'unIversoྣmaterIaleྣeྣunྣluogoྣdoveྣregnanoྣleྣtenebre.ྣAlྣdIྣ
làྣ dIྣ guestoྣ unIversoྣ sIྣ trovaྣ Ilྣ mondoྣ spIrItuale,ྣ governatoྣ
dall'energIaྣ superIoreྣ dIྣ OIoĒྣ leྣ Upcn/scd˕ loྣ descrIvonoྣ cosI.ྣ
¨Questoྣ mondoྣ nonྣ haྣ bIsognoྣ delྣ sole,ྣ dellaྣ lunaྣ oྣ delleྣ
stelleྣ eྣ nonྣ eྣ IllumInatoྣ dall'elettrIcItàྣ oྣ dalྣ tuocoྣ sottoྣ unaྣ
tormaྣ gualsIasIƁྣ ĥnྣrItlessoྣ dIྣ guestaྣ luceྣ spIrItualeྣ IllumInaྣ
tuttIྣ glIྣ unIversIྣ materIalI,ྣ eྣ poIchĪྣ guestaྣ naturaྣ superIoreྣeྣ
sempreྣlumInosaྣInྣ seྣstessa,ྣ sIྣpuŒྣnotareྣ cheྣunaྣcertaྣ luceྣ
brIllaྣancheྣnelྣpIuྣprotondoྣdellaྣnotte. ¨ྣ
!lྣ SIgnoreྣ stessoྣ cIྣ descrIveྣ guestaྣ naturaྣ spIrItualeྣ
nell'ྣ Hcr/ccmscƬ˕ ¨ӍabbaglIanteྣ luceྣdelྣ8rahmanྣȦl'Assolutoྣ
Impersonaleྣ Ȧ IllumInaྣ ognIྣ esIstenza,ྣ sIaྣ materIaleྣ cheྣ
spIrItuale,ྣmaྣ sappI,ྣoྣ8hãrata,ྣcheྣlaྣ radIosItàྣdelྣ8rahmanྣeྣ
loྣstolgorIoྣdelྣMIoྣcorpo. ¨ྣ
Questeྣparoleྣsonoྣcontermateྣ ancheྣnellaྣ 8rchmc-sɸuh/|à.˕
MonྣdobbIamoྣpensareྣdIྣpoterྣraggIungereྣguestaྣdImoraྣconྣ
mezzIྣmaterIalI,ྣcome,ྣperྣesempIo,ྣunaྣnavIcellaྣspazIale,ྣmaྣ
dobbIamoྣavereྣlaྣcertezzaྣcheྣcoluIྣ cheྣraggIungeྣlaྣ dImoraྣ
dIྣKrsիaྣpuŒྣgodereྣInInterrottamenteྣdIྣunaྣtelIcItàྣspIrItualeྣ
ZdŊ ÍAŊ SCI ENZAŊ D£lŊ S £ Ŋ
8
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ސ|ങ eterna.ྣ Comeྣ esserIྣ soggettIྣ all'errore,ྣ noIྣ possIamoྣ
˛onoscereྣdueྣIormeྣdIྣesIstenzaɰྣl'esIstenzaྣmaterIale,ྣsempreྣ
caratterIzzataྣ dallaྣ soIIerenzaྣ aྣ causaྣ dellaྣ nascIta,ྣ dellaྣ
malattIa,ྣ dellaྣvecchIaIaྣ eྣ dellaྣmorte,ྣeྣ l'esIstenzaྣ spIrItuale,ྣ
ĐIenaྣdIྣeternItſ,ྣdIྣIelIcItſྣeྣdIྣconoscenza.ྣMellaྣprImaྣsIamoྣ
ŠomInatIྣ daྣ unaྣ concezIoneྣmaterIaleྣdell'esIstenza,ྣ legataྣ alྣ
corpoྣ eྣallaྣ mente,ྣ maྣnellaྣ secondaྣ possIamoྣ costantementeྣ
ěustareྣ laྣ gIoIosaྣ eྣ trascendentaleྣ compagnIaྣ dellaྣ Personaྣ
ɹuprema,ྣsenzaྣcheྣnIenteྣpossaྣspezzareྣguestaྣrelazIone.ྣ
Ilྣ MovImentoྣ perྣ laྣ CoscIenzaྣ dIྣ Kőşȳaྣ sIྣ sIorzaྣ dIྣ Iarྣ
ĐartecIpeྣl'umanItſྣInteraྣdIྣguestaྣspIrItualItſ.ྣAttualmenteྣlaྣ
nostraྣ coscIenzaྣmaterIaleྣ cIྣ legaྣ aྣ unaྣ concezIoneྣdellaྣvItaྣ
orIentataྣ versoྣIlྣpIacereྣdeIྣ sensI,ྣ maྣ guestaྣ concezIoneྣ puŒྣ
ľssereྣ trasIormataྣ all' Istanteྣ colྣ servIzIoྣ dIྣ devozIoneྣ oIIertoྣ
aྣ Krsȳa,ྣ conྣ laྣ coscIenzaྣ dIྣ Krsȳa.ྣ ɹeྣ adottIamoྣ Iྣ prIncIpIྣ
dellaྣ devozIone,ྣ potremoྣ trascendereྣ guestaྣ concezIoneྣ
materIaleྣ dell'esIstenzaྣ eྣ lIberarcIྣ dall' InIluenzaྣ dellaྣ vIrtu,ྣ
dellaྣ passIoneྣ eྣ dell'Ignoranza,ྣ ancheྣ seྣ sIamoྣ ImpegnatIྣ Inྣ
attIvItſྣ materIalI.ྣ ÒgnIྣuomo,ྣ gualungueྣ occupazIoneྣ abbIa,ྣ
puŒྣ trarreྣ Ilྣ pIuྣ grandeྣ beneIIcIoྣ dallaྣ letturaྣ delleྣ opereྣ
pubblIcateྣ dalྣ MovImentoྣ perྣ laྣ CoscIenzaྣ dIྣ Krsȳa.ྣ QuestIྣ
testIྣaIutanoྣl'uomoྣaྣtaglIareྣleྣradIcIྣdell'IndIstruttIbIleྣalberoྣ
banIanoྣ dell'esIstenzaྣ materIale.ྣ Hannoྣ Ilྣ potereྣ dIྣ condurcIྣ
gradualmenteྣversoྣlaྣ rInuncIaྣdIྣ tuttoྣ cIŒྣcheྣImplIcaྣguestaྣ
concezIoneྣ materIaleྣ eྣ dIྣ IarcIྣ gustareྣ Inྣ ognIྣ cIrcostanzaྣ Ilྣ
nettareྣ spIrItuale.ྣ MaྣsoloྣlaྣpratIcaྣdelྣ servIzIoྣdIྣdevozIoneྣ
permetteྣ dIྣ raggIungereྣ guestaྣ perIezIone.ྣ CrazIeྣ aྣ guestoྣ
servIzIoྣ sIྣ puŒྣ ottenereྣ laྣ lIberazIoneྣ 9!o˕ Inྣ guestaྣ vItaྣ
stessa.ྣŃaྣmaggIorྣparteྣdelleྣpratIcheྣspIrItualIྣsonoྣoIIuscateྣ
dalྣ materIalIsmo,ྣ maྣ Ilྣ puroྣ servIzIoྣ dIྣ devozIoneྣ trascendeྣ
ognIྣ contamInazIoneྣ materIale.ྣ Ieྣ personeྣ cheྣ desIderanoྣ
tornareྣ aྣ OIoྣ devonoྣ semplIcementeྣ adottareྣ Iྣ prIncIpIྣ delྣ
MovImentoྣperྣlaྣCoscIenzaྣdIྣKrsংaྣeྣIIssareྣlaྣloroྣcoscIenzaྣ
suIྣpIedIྣdIྣlotoྣdIྣKrsȳa,ྣIlྣɹIgnoreྣɹupremo.ྣ
FLLAŊ SCOPERTAŊ DELLAŊ SCI FNZAŊ DE lŊ SłŊ Z¬Ŋ
9
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com