ةلصلا هقف

Fiqh Solat
Bahagian 1: Dalil-dalil dan Hukum Berkaitan Solat

Disediakan oleh:
Abu Humayd Sufri Mahmud


26 Muharram 1433 H
22 Disember 2011 M


*E-mel: sufrimahmud@gmail.com
H/P: +6016-8696224
1.0 Pengenalan
1.1 Solat merupakan salah satu daripada rukun Islām. Ia merupakan rukun kedua selepas
kenyataan keimanan (syahadah). Kedudukannya sebagai rukun Islām kedua menunjukkan
kepentingannya dalam agama Islām.
1.2 Solat fardhu lima (5) waktu hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf hingga ke Hari
Kiamat, tanpa mansukh, dan ini adalah ijmā‟ „ulamā`.
1.3 Allāh menunjukkan perintah kewajipan solat dalam al-Qur`ān dan sunnah Rasūlullāh 
menunjukkan tatacara pelaksanaan solat secara terperinci.
1.4 Solat yang sempurna mestilah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasūlullāh 
dalam sunnah baginda yang sahih menurut pemahaman generasi salaf as-sālih.

2.0 Definisi Solat
2.1 Dari segi bahasa (literal), solat (ةلص) bermaksud = doa atau rahmat. Contohnya:
هلوسر ىلع ا ى
ّ
لص
“Allah memberi rahmat ke atas RasulNya”
2.2 Dari segi syarak (terminologi), solat bermaksud:
“Ibadat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan
takbir bagi Allah  dan diakhiri dengan salam”

3.0 Dalil mengenai solat di dalam al-Qur`ān
3.1 Allah menyebut solat berserta dengan perbuatan mengingati Allah:
`_.¦ !. ´_¸-¸¦ ,,l¸| _¸. ¸¸..¸>l¦ ¸¸¸·¦´¸ :¡l¯.l¦ ´_¸| :¡l¯.l¦ _.. ¸_s ¸,!:`>±l¦
¸¸>..l¦´¸ `¸´¸´¸ ¸<¦ ¸¸é ¦ ´<¦´ ¸ `¸l-, !. ¿¡`-.`.. ¸__¸
“Bacalah serta ikutlah (wahai Muḥammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari
Al-Qur`ān, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu
mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah
adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa
yang kamu kerjakan.” (Surah al-Ankabūt, 45)
_¸..¸| !.¦ ´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| !.¦ _¸..,s! · ¸¸¸·¦´ ¸ :¡l¯.l¦ _¸¸é¸¸ ¸¸_¸
"Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan
Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku.” (Surah Ṫāhā, 14)
.· _l·¦ _. _´¸. ¸¸_¸ ¸´:´¸ ´¸`.¦ .¸«¸,´¸ _l.· ¸¸_¸
“Sesungguhnya berjayalah orang yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha
membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang Soleh), dan menyebut-nyebut dengan
lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang (dengan
khusyuk).” (Surah al-A‟lā, 14-15)
3.2 Allah menyebut solat bersama-sama dengan zakat:
¦¡.,¸·¦´¸ :¡l¯.l¦ ¦¡.¦´,´¸ :¡é¸l¦ ... ¸¸¸¸¸
“Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat...” (Surah al-
Baqarah, 110)
3.3 Allah menyebut solat berserta sabar:
¦¡`.,¸-.`.¦´ ¸ ¸¸¯¸¯.l!¸, ¸:¡l¯.l¦´ ¸ !¸.¸|´¸ :´¸,¸,>l ¸¸| _ls _,¸-¸:.>'¦ ¸__¸
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan
sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-
orang yang khusyuk.” (Surah al-Baqarah, 45)
3.4 Allah menyebut tentang solat bersama-sama ibadah-ibadah yang lain:
¸_.· ,¸,¸¸l ¯¸>´¦´¸ ¸_¸
“Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah
korban (sebagai bersyukur).” (Surah al-Kawtsar, 2)
¯_· ¿¸| _¸.¸. _¸>´.·´¸ _!´,>:´¸ ¸.!..´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.¹.-l¦ ¸¸__¸ ¸ ,,¸¸. .«l ,¸l .¸,´¸
,¯¸¸.¦ !.¦´ ¸ `_¸ ¦ _,¸.¸¹`.¦ ¸¸__¸
“Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku,
hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada
sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja Aku diperintahkan, dan Aku (di
antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri
kepada Allah dan mematuhi perintahNya)". (Surah al-An‟ām, 162-163)

3.5 Allah memerintahkan umat Islam agar mengerjakan solat, baik dalam keadaan aman,
mahupun cemas atau takut.
¦¡´L¸±.> _ls ¸,´¡l¯.l¦ ¸:¡l¯.l¦´¸ _L`.'¡l¦ ¦¡`.¡·´ ¸ ¸< _,¸.¸..· ¸___¸ ¿¸|· `¸.±¸> ¸!>¸¸· ¸¦
!.!,´'¸ ¦:¸| · ,..¸.¦ ¦¸`¸é:!· ´<¦ !.´ ¡÷.l . !. ¯¡l ¦¡.¡> . _¡`,l- . ¸___¸
“Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala
sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang Asar), dan berdirilah
kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti
(sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan, kemudian
apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan
mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna), sebagaimana Allah telah
mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (Surah al-Baqarah, 238-239)
3.6 Allah mengancam orang yang mensia-siakan solat dan lalai daripada melakukannya:
¸l>' _¸. ¯¡¸>¸.-, ¸l> ¦¡`s! .¦ :¡l¯.l¦ ¦¡`-,.¦´ ¸ ¸,´¡¸:l¦ .¯¡.· ¿¯¡1l, !¯,s ¸__¸
“Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang
serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat); maka mereka akan menghadapi
azab (dalam neraka)” (Surah Maryam, 59)
_,´¡· _¸..l¸l ¸_¸ _¸¸¦ ¯¡> _s ¯¡¸¸¸:¸. ¿¡>!. ¸_¸
“Maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang - (iaitu) mereka yang
berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya” (Surah al-Mā`ūn, 4-5)

4.0 Hukum mengerjakan solat
4.1 Hukum solat fardhu lima (5) waktu adalah wajib.
4.2 Dalil kewajipan solat daripada sunnah:
4.2.1 Solat adalah tiang agama:

ُ
دا
َ
ه
ِ
لا
ِ
و
ِ
ما
َ
ن
َ
س
ُ
ة
َ
و
ْ
ر
ِ
ذ
َ
و ،
ُ
ة
َ
ل
ّ
صلا
ُ
ه
ُ
دو
ُ
م
َ
ع
َ
و ،
ُ
م
َ
ل
ْ
س
ِ
لا
ِ
ر
ْ
مَلا
ُ
سْأ
َ
ر
“Pokok/kepala urusan ialah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya ialah
jihad (di jalan Allah)”
(HR at-Tirmidzi no. 2616; Ahmad no. 22016; disahihkan oleh al-Albani dalam Ŝaḥīḥ at-Targhīb
wa at-Tarhīb)
4.2.2 Ibadah yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah  yang diperintahkan secara
langsung kepada Rasūlullāh  tanpa perantara malaikat:
،اعبرأ تضرفف ملسو ويلع لا ىلص بنلا رجاى ث ،يتعكر ةلصلا تضرف
لولا ىلع رفسلا ةلص تكرتو
“Diwajibkan solat itu dua rakaat, kemudian apabila Nabi  berhijrah, maka
diwajibkan (solat) empat rakaat, dan solat musafir masih seperti mulanya (dua
rakaat)”
(HR al-Bukhari no. 3935)
4.2.3 Solat adalah amalan yang pertama sekali akan dihisab:

ُ
لص نإف ةلصلا ةمايقلا موي دبعلا ويلع بساي ام لوأ
ُ
لص تح لمع رئاس ح و
ولمع رئاس دسف تدسف نإو
“Amalan yang mula-mula sekali akan dihisab daripada seorang hamba pada
Hari Kiamat nanti ialah solat, maka jika baik solatnya maka baiklah seluruh
amalannya, dan jika buruk solatnya maka buruklah semua amalannya.”
(HR at-Thabrani, disahihkan oleh al-Albani dalam Ŝaḥīḥ at-Targhīb wa at-Tarhīb no. 376)
4.2.4 Wasiat terakhir Rasūlullāh  ketika hampir wafat:

ْ
م
ُ
ك
ُ
نا
َ
ْ
يَأ
ْ
ت
َ
ك
َ
ل
َ
م ا
َ
م
َ
و ،
َ
ة
َ
ل
ّ
صلا
َ
ة
َ
ل
ّ
صلا
“(Jagalah( Solat... solat, begitu pun hamba sahayamu!”
1

4.2.5 Solat merupakan perkara yang terakhir akan lenyap daripada agama:

َ
تل
ُ
قن
َ
ض
ّ
ن ى
َ
ر
ُ
ع
ِ
لا ا
َ
هي
ِ
ل
َ
ت
ِ
ت
ّ
لا
ِ
ب
ُ
ساّنلا
َ
ث
ّ
ب
َ
ش
َ
ت
ٌ
ة
َ
و
ْ
ر
ُ
ع
ْ
ت
َ
ض
ِ
ق
ُ
ت
ْ
نا ا
َ
م
ّ
ل
ُ
ك
َ
ف
ً
ة
َ
و
ْ
ر
ُ
ع
ً
ة
َ
و
ْ
ر
ُ
ع
ِ
مل
ْ
س
ة
َ
ل
ّ
صلا نىرخآو
ُ
مْ ك
ُ
ْ
لا ا
ً
ض
ْ
ق
َ
ن
ّ
ن
ُ
ُ
ل
ّ
وَأ
َ
ف
“Sungguh, buhul (ikatan) Islam itu akan terurai satu persatu! Maka setiap satu buhul yang
terurai, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Maka buhul yang pertama
ialah menegakkan hukum, dan yang terakhir ialah solat.”
(HR Ibn Hibban, disahihkan oleh al-Albani dalam Ŝaḥīḥ at-Targhīb wa at-Tarhīb no.572)


1
HR Ahmad, disahihkan oleh al-Albani dalam Silsilah al-Aḥādīts aŝ-Ŝaḥīḥah.
5.0 Hukum meninggalkan solat
5.1 Meninggalkan solat secara menyangkal dan menentang adalah kafir dan keluar daripada
agama Islam dengan ijmā` kaum Muslimin.
2
Adapun orang yang meninggalkannya sedangkan
dia masih beriman dan meyakini kewajipannya, hanya meninggalkan solat kepada lalai atau alpa,
bukan kerana uzur dari segi syarak, maka hadits-hadits telah menegaskan bahawa dia telah kafir
dan wajib dibunuh.
3

5.1.1 Dalil-dalilnya ialah:

ْ
ن
َ
ع
َ
لا
َ
ق ،
ِ
وي
ِ
بَأ
ْ
ن
َ
ع ،
َ
ة
َ
د
ْ
ي
َ
ر
ُ
ب
ِ
ن
ْ
ب
ِ
و
ّ
للا
ِ
د
ْ
ب
َ
ع :
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
و
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
ِ
و
ّ
للا
ُ
لو
ُ
س
َ
ر
َ
لا
َ
ق
َ
م
ّ
ل
َ
س :

َ
ر
َ
ف
َ
ك
ْ
د
َ
ق
َ
ف ا
َ
ه
َ
ك
َ
ر
َ
ت
ْ
ن
َ
م
َ
ف ،
ُ
ة
َ
ل
ّ
صلا
ُ
م
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ب
َ
و ا
َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
ب ي
ِ
ذ
ّ
لا
ُ
د
ْ
ه
َ
علا
“Daripada „Abdullah bin Buraydah, daripada bapanya, berkata: Bersabda
Rasūlullāh , „Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) ialah solat,
maka barangsiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir.”
(HR at-Tirmidzi no 2621; an-Nasa`i no. 463; Ibn Mājah no. 1079; disahihkan oleh al-Albani)
5.1.2 Dari Jabir :
ملسو ويلع لا ىلص لا لوسر لاق : رفكلا يبو لجرلا يب ةلصلا كرت
“Bersabda Rasūlullāh ; Batas antara seseorang dengan kekafiran ialah
meninggalkan solat.”
(HR Ahmad, disahihkan oleh al-Albani dalam Ŝaḥīḥ at-Targhīb wa at-Tarhīb no. 563)

5.1.3 Dari „Abdullah bin „Amr : Bahawa Rasūlullāh  ditanya tentang solat pada
suatu hari:

2
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Beirut: Dār al-Kitāb al-„Arabiy, jilid 1, hlm. 92.
3
Ibid.

ْ
َ
ل
ْ
ن
َ
م
َ
و ،
ِ
ة
َ
ما
َ
ي
ِ
قْلا
َ
م
ْ
و
َ
ي
ِ
راّنلا
َ
ن
ِ
م
ً
ةا
َ
َ ن
َ
و ،ا
ً
نا
َ
ى
ْ
ر
ُ
ب
َ
و ،ا
ً
رو
ُ
ن
ُ
و
َ
ل
ْ
ت
َ
نا
َ
ك ،ا
َ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
ظ
َ
فا
َ
ح
ْ
ن
َ
م

َ
ي
ِ
قْلا
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
نا
َ
ك
َ
و ،ا
ً
نا
َ
ى
ْ
ر
ُ
ب
َ
ل
َ
و ،
ً
ةا
َ
َ ن
َ
ل
َ
و ،ا
ً
رو
ُ
ن
ُ
و
َ
ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
ت
ْ
َ
ل ،ا
َ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ْ
ظ
ِ
فا
َ
ُ
ي
َ
نو
ُ
را
َ
ق
َ
ع
َ
م
ِ
ة
َ
ما

ٍ
ف
َ
ل
َ
خ
ِ
ن
ْ
ب
ّ
َ
بُأ
َ
و ،
َ
نا
َ
ما
َ
ى
َ
و
َ
ن
ْ
و
َ
ع
ْ
ر
ِ
ف
َ
و
“Barangsiapa yang menjaganya, maka baginya cahaya, bukti keterangan, dan
kebebasan daripada neraka pada Hari Kiamat. Dan sesiapa yang tidak
menjaganya, tidak ada baginya cahaya, tiada kebebasan, tiada bukti keterangan,
dan pada Hari Kiamat dia akan bersama-sama dengan Qārūn, Fir‟awn dan
Hāmān, dan Ubayy bin Khalaf.”
(HR Ahmad, ad-Dārimī, dan Ibn Hibban, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh al-Arna`ūth,
disahihkan oleh al-Albani dalam Mishkāt al-Maŝābīḥ)
Berkata Ibn Qayyim: “Orang yang meninggalkan solat itu, mungkin kerana terlalu
sibuk mengurus harta, kerajaan, kekuasaan, atau perniagaannya. Maka orang yang
bimbang dengan harta, ia akan senasib dengan Qarun, dan yang sibuk mengurus
kerajaan, ia akan bersama-sama Fir‟awn, dan sesiapa yang terpedaya dengan
kebesaran dan urusan pemerintahan ia akan bersama-sama Haman, manakala
orang yang bimbang dengan urusan perniagaan maka ia berada bersama Ubayy
bin Khalaf.
4

5.1.4 Daripada „Abdullah bin Shaqīq al-„Uqaylī, katanya:

ٌ
ر
ْ
ف
ُ
ك
ُ
و
ُ
ك
ْ
ر
َ
ت
ِ
لا
َ
م
ْ
عَلا
َ
ن
ِ
م ا
ً
ئ
ْ
ي
َ
ش
َ
ن
ْ
و
َ
ر
َ
ي
َ
ل
َ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
و
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
ٍ
د
ّ
م
َ
ُ
م
ُ
با
َ
ح
ْ
صَأ
َ
نا
َ
ك

ِ
ة
َ
ل
ّ
صلا
َ
ر
ْ
ي
َ
غ

4
Ibid. hlm. 93.
“Tiada ada satu amalan pun yang dipandang oleh para sahabat Nabi  bahawa
meninggalkannya dapat menjatuhkannya kepada kekafiran selain solat.”
(HR at-Tirmidzi no. 2622, disahihkan oleh al-Albani)
5.1.5 Berkata Muhammad bin Nashr al-Mirwazi:
“Saya mendengar Ishaq mengatakan: Sahlah berita dari Nabi  bahawa orang
yang meninggalkan solat itu kafir. Begitu pulalah pendapat ahli ilmu sejak zaman
Nabi  bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa uzur
hingga luput waktunya, adalah kafir.”
5

5.1.6 Berkata Ibn Hazmin:
“Diterima keterangan daripada „Umar, „Abdurrahman bin „Awf, Mu‟ādz bin
Jabal, Abu Hurayrah dan sahabat-sahabat lain bahawa orang yang
meninggalkan satu solat fardhu dengan sengaja sampai waktunya habis, maka ia
kafir lagi murtad.”
6Allāhu a‟lam bi aŝ-ŝawāb5
Ibid.
6
Ibid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful