You are on page 1of 55

PT CR 3-2012

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT CR 3-2012

AUTORIZAREA OPERATORILOR RESPONSABILI CU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL ISCIR –OPERATORI RSVTI–

Indicativ: PT CR 3-2012 1

Ediţia 1

PT CR 3-2012 CAPITOLUL I GENERALITĂȚI SECŢIUNEA 1 Scop (1) În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (2) din Legea nr. 64/2008, republicată,

Art. 1

deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI. (2) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru autorizarea persoanelor fizice/juridice ca operatori responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR denumite în continuare - operatori RSVTI, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil, precum şi cerinţele pentru înregistrarea în registrul ISCIR a persoanelor fizice şi juridice autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (3) Activitatea de operator RSVTI poate fi efectuată de către: a) persoane fizice angajate ale deţinătorilor/utilizatorilor, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; b) persoane fizice autorizate (PFA) înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; c) persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; d) Persoane fizice şi juridice autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, înregistrate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. PFA şi persoanele juridice autorizate de către ISCIR, persoanele fizice şi juridice

Art. 2

autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, se înregistrează în Registrul ISCIR al persoanelor autorizate. 2

PT CR 3-2012 Art. 3 Structurile din cadrul ISCIR, emitente ale autorizaţiilor se stabilesc şi pot fi modificate

prin ordin al inspectorului de stat Şef al ISCIR. SECŢIUNEA a 2-a Domenii de autorizare Operatorul RSVTI - persoană fizică se poate autoriza, astfel:

Art. 4

a) după specificul instalațiilor: 1) instalații/echipamente sub presiune, aparate consumatoare de combustibili și arzătoare; 2) instalații/echipamente de ridicat. b) după nivelul de complexitate al activităților RSVTI: 1) grad II, la care operatorul RSVTI efectuează activitățile prevăzute la capitolul V, art. 52; 2) grad I, la care operatorul RSVTI efectuează activitățile prevăzute la capitolul V, art. 53 și/sau art. 54. Autorizațiile pentru operatorul RSVTI - persoană fizică sunt următoarele:

Art. 5

a) autorizație eliberată pentru operatorii RSVTI grad II pentru instalațiile/echipamentele sub presiune și de ridicat; b) autorizație eliberată pentru operatorii RSVTI grad I pentru instalațiile/echipamentele sub presiune; c) autorizație eliberată pentru operatorii RSVTI grad I pentru instalațiile/echipamentele de ridicat. Operatorul RSVTI PFA şi operatorul RSVTI - persoană juridică se autorizează pentru

Art. 6

aceleași domenii pentru care sunt autorizați operatorii RSVTI - persoană fizică. SECŢIUNEA a 3-a Referinţe normative Prezenta prescripţie tehnică face referire la următoarele acte normative:

Art. 7

3

PT CR 3-2012 a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011; b) Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008 cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor aprobată prin Legea 375/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002; d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009 e) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; f) Ordinul nr. 266 din 18 mai 2007 al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR pentru aprobarea Regulamentului privind formarea profesională specifică a formatorilor în domeniul operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor - RSVTI; g) Ordinul nr. 526 din 6 septembrie 2007 al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR privind dobândirea calității de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor – RSVTI, cu modificările şi completările ulterioare; h) Ordinul nr. 13 din 21 ianuarie 2009 al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR pentru numirea formatorilor experți ce fac parte din comisia de atestare a persoanelor care participă la programele de formare profesională în domeniul reglementat de ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare. SECŢIUNEA a 4-a Termeni şi definiţii În înţelesul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi definiţiile au următorul sens:

Art. 8

a) admiterea funcţionării (Adf) - acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către ISCIR, pentru un tip de instalaţie/echipament, în cazurile prevăzute de 4

PT CR 3-2012 prescripţia tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţă; b) autorizarea funcţionării (AF) - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă; c) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie; d) autorizaţie - act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activităţii autorizate; e) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise; f) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripție tehnică; g) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare; h) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării; i) formator atestat - persoană fizică atestată de către ISCIR pentru unul sau mai multe domenii; j) formator expert - persoană fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale și numită prin ordin al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR; k) formator specialist - persoană fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale și desemnată prin ordin al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR; l) PFA - persoană fizică autorizată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; m) operator RSVTI - persoană fizică sau juridică, responsabilă cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR; n) program de formare profesională - totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică, în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu; subdiviziuni ale persoanei juridice - sediile secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii; o) subdiviziuni ale persoanei juridice - sedii secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;

5

eliberează avizul conform modelului prevăzut în Anexa nr. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.PERSOANE FIZICE SECȚIUNEA 1 Cerințe privind privind avizarea persoanelor juridice pentru desfășurarea programelor de instruire și atestarea formatorilor Metodologia urmăreşte ca formarea profesională a operatorilor RSVTI .PT CR 3-2012 p) supraveghere tehnică a instalaţiilor .persoane Art. tabelele nr. q) utilizator . c) programa analitică specifică în conformitate cu prevederile Anexei nr. Art. persoana juridică depune la ISCIR următoarele: a) adresa de solicitare a avizării. d) suportul de curs. pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională. (4) Avizul este valabil pe o perioadă de 4 (patru) ani. 2. (2) şi.persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament. (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. 64/2008. (2) În scopul avizării. cu formatori atestaţi de către ISCIR sau/și de formatori specialiști. conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut. 10 (1) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR. CAPITOLUL II METODOLOGIA DE AUTORIZARE A OPERATORILOR RSVTI . 1-3. republicată privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune.totalitatea activităţilor desfăşurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 1. desfăşurate de către operatorul RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR. 6 . în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripții tehnice. 9 fizice trebuie să se facă unitar de către persoane juridice avizate.

f) copia certificatului de formator. c) prin derogare de la lit. conform modelului prevăzut în Anexa nr. în urma susținerii unui examen și absolvenți de invățământ tehnic superior de lungă durată. cu condiția să aibă o vechime de minimum 10 (zece) ani de la data obținerii licenței sau diplomei în domenii reglementate de ISCIR și să dețină un certificat de formator eliberat conform legislației în vigoare. (4) În vederea desemnării ca formator specialist. e) copia actului de identitate. 13/2009. c) curriculum vitae. 12 (1) Formatorii care participă la programele de instruire a operatorilor RSVTI sunt formatori atestați.PT CR 3-2012 Art. a) și lit. persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să dețină atestat de formator expert emis de către ISCIR. 266/2007 și Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. (5) În vederea susținerii examenului persoanele fizice prevăzute la alin. (9) În urma promovării examenului. pot fi desemnați ca formatori specialiști. (6) ISCIR stabileşte tematica pentru examen şi planifică candidaţii înscrişi. formatori experți sau formatori specialiști. 7 . (2) Atestarea formatorilor pentru instruirea operatorilor RSVTI se face conform prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate. Art. c) depun la ISCIR un dosar cu următoarele documente: a) cererea de înscriere la examen. 3. (8) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea notei minime 7 (şapte) la fiecare dintre examinări. persoanele sunt desemnate ca formator specialist prin ordin al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR și li se eliberează un atestat. 11 Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR. lit. b) să aibă o vechime ca inspector de specialitate în cadrul ISCIR de cel puțin 8 (opt) ani. b). (3) Numirea formatorilor experți se face în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. (3). 526/2007. b) copia diplomei de studii. (7) Examenul constă într-o examinare scrisă și interviu.

în domenii reglementate de ISCIR. c) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor. cu diplomă de bacalaureat. 13 (1) La programele de instruire pentru operatorii RSVTI grad II . b) să fie cel puțin absolvenți ai unei forme de învățământ mediu. numărul cursanţilor.persoane fizice pot participa formatori atestați.persoane fizice participă numai formatori specialiști. cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de începerea programului. (2) Pentru admiterea la programele de instruire a operatorilor RSVTI grad I. în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului. în termen de valabilitate.PT CR 3-2012 Art. solicitantul trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 (doi) ani de muncă de la data obținerii licenței sau diplomei. precum şi numărul avizului ISCIR acordat persoanei juridice. b) programa analitică. (2) La programele de instruire pentru operatorii RSVTI grad I . dezvoltată pe teme. formatori experți sau formatori specialiști. b) să fie absolvenți ai unei forme de învățământ superior tehnic cu licență/diplomă. persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) să deţină fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator RSVTI”. în termen de valabilitate. perioada de organizare. solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 (doi) ani de muncă de la data obținerii diplomei. următoarele: a) adresa de anunţare a organizării unui program de instruire. 14 (1) Pentru admiterea la programele de instruire a operatorilor RSVTI grad II. în domenii reglementate de ISCIR.persoane fizice Art. zile şi ore. (3) Persoana juridică avizată răspunde de respectarea cerințelor de acceptare a candidaților. locul de desfăşurare a programului. 8 . persoana juridică avizată depune la ISCIR. precum şi copii ale atestatelor acestora. persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) să deţină fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator RSVTI”. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea programelor de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI . 15 (1) Pentru organizarea unui program de instruire a operatorilor RSVTI. Art.

organizatorul eliberează participanţilor documentul care confirmă participarea la programul de instruire. precum şi codul numeric personal. 17 Persoana juridică avizată care nu respectă prevederile art. persoanei juridice avizate decizia cu privire la organizarea programului de instruire. 15 și art. b) copia licenței/diplomei de studii. 14. (1). alin. b) sau art.persoană fizică Art. Art. d) copia documentului de participare la programul de instruire specific (cu o vechime mai mică de 12 luni). ISCIR comunică motivele respingerii. c) copia actului de identitate. lit. organizat conform prevederilor art. 16 La sfârşitul programului de instruire. fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire. formatori experți sau formatori 9 . e) copia documentului prevăzut la art. 4. 18 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire. (4) Până la data începerii programului de instruire. 15 nu are dreptul să elibereze participanților documentul care să confirme participarea la programul de instruire. 14. (2) Persoanele care au ocupat timp de 2 (doi) ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a participa la examinarea pentru dobândirea calităţii de RSVTI persoană fizică. Art.persoană fizică depun la ISCIR următoarele documente: a) cererea de înscriere la examen. 19 (1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obţinerii autorizației de operator RSVTI . (3) Persoanele care au ocupat timp de 2 (doi) ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR şi sunt atestate de către ISCIR ca formatori. în urma achitării tarifului de examinare şi de eliberare a autorizației. SECŢIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea autorizării operatorului RSVTI . conform modelului prevăzut în Anexa nr. în scris.PT CR 3-2012 (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică. alin. lit. Art. b). 16. după caz. (2). persoana juridică avizată depune la ISCIR tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor. (3) În cazul respingerii avizării.

22 (1) Autorizația eliberată de către ISCIR are o valabilitate de 4 ani. au dreptul de a dobândi calitatea de RSVTI . (6) Persoanele care nu promovează examenul în vederea obţinerii autorizației pot participa la reexaminare în condiţiile prevăzute la art. (4) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea unui procent de 70% răspunsuri corecte. (2) Pe baza autorizației eliberate. (2) ISCIR stabileşte tematica pentru examen specifică domeniului solicitat. 19. pe baza unei solicitări scrise. 20.persoană fizică în domeniul pentru care este valabil atestatul de formator. alin. ISCIR eliberează o autorizație conform modelului prevăzut în Anexa nr. planifică candidaţii înscrişi și anunță locul de desfășurare și data examinării. RSVTI . (2) și art. alin. conform modelului prevăzut în Anexa nr. (1) până la alin.persoană fizică Art. (2) RSVTI are dreptul să desfăşoare activitatea pentru care este eliberată autorizația numai începând cu data eliberării acesteia. 20 (1) Persoanele înscrise la examen conform prevederilor art. cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor aplicabile. SECŢIUNEA a 4-a Eliberarea autorizației operatorului RSVTI . 10 . (2). 19. 21 (1) Eliberarea autorizaţiei se face într-un termen de 30 zile calendaristice. (5) În urma promovării examenului. de la data promovării examenului. (1) și alin. de la alin. în urma achitării tarifului de eliberare a autorizației fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi examinarea. 6.PT CR 3-2012 specialiști. pe baza unui chestionar. (1) și alin. Art. Art.persoană fizică trebuie să deţină o ştampilă de identificare. (4). (3) Examenul constă dintr-o probă scrisă. 5. se examinează de către ISCIR.

15 până la art. 25 (1) Operatorul RSVTI . conform prevederilor art. prelungeşte valabilitatea autorizației pe o perioadă de 4 (patru) ani.persoană fizică. (1) depune la ISCIR documentele prevăzute la art. Art. c) copia actului de identitate. tabelele nr.persoană fizică ce doreşte prelungirea valabilităţii autorizației depune la ISCIR în termen de 30 de zile calendaristice înainte de data expirării acesteia următoarele documente: a) cererea de prelungire a valabilităţii autorizației. (2) Programul de instruire se organizează de persoanele juridice avizate pentru organizarea aceluiaşi tip de program de instruire în vederea autorizării.PT CR 3-2012 SECŢIUNEA a 5-a Prelungirea valabilității autorizaţiei operatorului RSVTI .persoană fizică Art. 20. 4-6. b) copia autorizației de operator RSVTI . Art. Art. 24 Pentru participarea la programul de instruire. 19 şi susţine un nou examen.persoană fizică trebuie să urmeze un program de instruire. 11 . (3) Programele analitice pentru instruirea în vederea prelungirii valabilității autorizației sunt prevăzute în Anexa nr. solicitantul depune la organizator următoarele documente: a) cererea de participare la programul de instruire. (2) Solicitantul care nu se prezintă pentru prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut la alin. 23 (1) Pentru prelungirea valabilităţii autorizaței. operatorul RSVTI . b) copia autorizației eliberată de către ISCIR. 26 ISCIR analizează documentaţia depusă şi. d) copia documentului de participare la programul de instruire (cu o vechime mai mică de 12 luni). 17. obţinut după ultima autorizare. cu respectarea prevederilor de la art. în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice. 1.

cererea este considerată respinsă și documentaţia se arhivează. b) până la lit. 27. c) autorizaţia de operator RSVTI . pentru care se solicită autorizarea. (3) În cazul în care solicitantul nu completează documentaţia potrivit cerinţelor în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la primirea comunicării. 7. 53. eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data cererii. data propusă pentru efectuarea verificărilor în vederea autorizării. din care să rezulte datele de identificare. aflată în termen de valabilitate la data formulării cererii.PT CR 3-2012 CAPITOLUL III AUTORIZAREA PFA CA OPERATOR RSVTI SECŢIUNEA 1 Solicitarea autorizării În vederea autorizării. în copie. în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii. conform prescripţiilor tehnice aplicabile. d) proceduri/instrucţiuni proprii privind modul de efectuare a activităţilor prevăzute la art. d). dacă este cazul. (2) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau incorect întocmită. 12 . (4) În cazul în care documentația este acceptată. obiectul de activitate de testări şi analize tehnice şi subdiviziunile persoanei juridice. d) și/sau art. cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentaţiei corect întocmite. conform modelului din Anexa nr. de la lit. PFA depune la ISCIR următoarele documente: Art. 27 a) cerere de solicitare. PFA este informată. (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la Art. 52. 28 art. b) până la lit. de la lit. b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. ISCIR comunică PFA.persoană fizică. în scris.

PFA care a fost autorizată are dreptul să desfăşoare activitatea autorizată numai Art. 8.PT CR 3-2012 SECŢIUNEA a 2-a Verificarea PFA în vederea autorizării În scopul efectuării verificărilor în vederea autorizării. (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consemnează rezultatele verificării Art. documentele prevăzute la art. Autorizaţia se emite pe termen nedeterminat cu condiţia menţinerii continue a Art. 27. 30 să furnizeze orice informaţie solicitată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR privind documentaţia depusă şi să prezinte. 13 . conform modelului prevăzut în Anexa nr. (2) În cazul în care PFA nu îndeplineşte cerințele pentru prestarea activităţii. 29 accesul la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea. SECŢIUNEA a 3-a Autorizarea PFA şi verificarea programată ISCIR eliberează autorizaţia PFA în termen de 30 zile calendaristice. cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare şi autorizare. La data stabilită pentru efectuarea verificărilor în vederea autorizării. în procesulverbal se va menționa care dintre cerințe nu este îndeplinită. PFA trebuie să permită Art. 33 cerinţelor de autorizare. 31 în procesul-verbal. de la data Art. 9. Art. 32 întocmirii procesului-verbal de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. 34 începând cu data eliberării autorizaţiei sau a actualizării autorizaţiei. 35 Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia. în original. PFA trebuie Art. trebuie anunţată la ISCIR de către PFA titulară a autorizației în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs. conform modelului prevăzut în Anexa nr. la cererea acestuia.

(2) Verificarea constituie verificare programată. conform modelului prevăzut în Anexa nr. aceasta Art. cu privire la menţinerea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia. 8. ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei. 10.PT CR 3-2012 Art. 39 a) cerere de solicitare. conform modelului din Anexa nr. a menţinerii capabilităţii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată. adaptată corespunzător. în procesulverbal de verificare se menţionează care cerinţe nu sunt îndeplinite. nu îndeplineşte cerinţele pentru desfăşurarea în continuare a activităţii şi propune în consecinţă. 14 .11. (1) Cu ocazia verificării programate. persoana juridică depune la ISCIR următoarele documente: Art. după caz. conform modelului din Anexa nr. 37 menţionează în procesul-verbal de verificare. (2) În urma verificărilor efectuate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR conform prevederilor de la art. 29 până la art. 38 depune la ISCIR documentaţia prevăzută la art. (2) În cazul neîndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării autorizaţiei. inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR Art. dacă PFA titulară a autorizației îndeplineşte sau. 27. SECŢIUNEA a 4-a Condiții de actualizare a autorizației (1) În cazul extinderii domeniului de autorizare a PFA titulară a autorizației. 31. 36 (1) PFA titulară a autorizației poate fi verificată anual de către ISCIR. (3) În baza procesului-verbal ISCIR comunică PFA titulară a autorizației măsura dispusă. precum şi în legătură cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile domeniului său de activitate. cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare şi autorizare. CAPITOLUL IV AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE CA OPERATOR RSVTI SECŢIUNEA 1 Solicitarea autorizării În vederea autorizării.

(1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la Art. 39. documentele prevăzute la art. ISCIR comunică persoanei juridice. în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.PT CR 3-2012 b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. cererea este considerată respinsă și documentaţia se arhivează. din care să rezulte datele de identificare. conform prescripţiilor tehnice aplicabile. în copie. persoana juridică trebuie să Art. de la lit. la cererea acestuia. (2) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau incorect întocmită. data propusă pentru efectuarea verificărilor în vederea autorizării. d). 41 permită accesul la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea. e) proceduri/instrucţiuni proprii privind modul de efectuare a activităţilor prevăzute la art. 42 juridică trebuie să furnizeze orice informaţie solicitată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR privind documentaţia depusă şi să prezinte. 54. valabile la data formulării cererii. 39. obiectul de activitate de testări şi analize tehnice şi subdiviziunile persoanei juridice. angajat. d) și/sau art. b) până la lit. (4) În cazul în care documentația este acceptată. de la lit. cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentaţiei corect întocmite. în copie. eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii. 15 . persoana Art. persoana juridică este informată. b) până la lit. pentru care se solicită autorizarea. La data stabilită pentru efectuarea verificărilor în vederea autorizării. (3) În cazul în care solicitantul nu completează documentaţia potrivit cerinţelor în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la primirea comunicării. în original. în scris. c) autorizaţiile de operator RSVTI pentru personalul propriu. 53. 40 art. d) documente care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică şi persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI. SECŢIUNEA a 2-a Verificarea persoanei juridice în vederea autorizării În scopul efectuării verificărilor în vederea autorizării. dacă este cazul. minimum două persoane.

nu îndeplineşte cerinţele pentru desfăşurarea în continuare a activităţii şi propune în consecinţă. Art. SECŢIUNEA a 3-a Autorizarea persoanei juridice şi verificarea programată ISCIR eliberează autorizaţa persoanei juridice în termen de 30 zile calendaristice. 47 Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia. după caz. 12.PT CR 3-2012 Art. dacă persoana juridică autorizată îndeplineşte sau. 43 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consemnează rezultatele verificării în procesul-verbal. cu privire la menţinerea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia. conform modelului prevăzut în Anexa nr. 48 (1) Persoana juridică autorizată poate fi verificată anual de către ISCIR. 44 de la data întocmirii procesului-verbal de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. trebuie anunţată la ISCIR de către persoana juridică autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs. (1) Cu ocazia verificării programate. 8. 16 . 46 autorizată numai începând cu data eliberării autorizaţiei sau a actualizării autorizaţiei. în procesul-verbal se va menționa care dintre cerințe nu este îndeplinită. inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR Art. Art. precum şi în legătură cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile domeniului său de activitate. conform modelului prevăzut în Anexa nr. 45 cerinţelor de autorizare. 8. Autorizaţia se emite pe termen nedeterminat cu condiţia menţinerii continue a Art. (2) Verificarea constituie verificare programată. Persoana juridică ce a fost autorizată are dreptul să desfăşoare activitatea Art. Art. (2) În cazul în care persoana juridică nu îndeplineşte cerințele pentru prestarea activităţii. 49 menţionează în procesul-verbal de verificare. a menţinerii capabilităţii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată. cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare şi autorizare. conform modelului prevăzut în Anexa nr.

40 până la art. 39. ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei. aceasta depune la ISCIR documentaţia prevăzută la art. b) copie a autorizaţiei sau a documentului echivalent emisă/emis de autoritatea competentă din statul membru. (2) În vederea înregistrării în Registrul prevăzut la art. 2. SECŢIUNEA a 4-a Condiții de actualizare a autorizației (1) În cazul schimbării structurii personalului nominalizat în autorizație sau în cazul Art. d) trebuie să depună la ISCIR următoarele: a) cerere în vederea înregistrării. 51 Registrul prevăzut la art. 42. persoanele fizice şi juridice menţionate la art. lit. c) copie a certificatului constatator sau documentul echivalent emis de autorităţile competente din statele membre din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului precum și subdiviziunile acestuia. cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare şi autorizare.PT CR 3-2012 (2) În cazul neîndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării autorizaţiei. 2. (2) În urma verificărilor efectuate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR conform prevederilor de la art. 17 . dacă este cazul. DE CĂTRE AUTORITĂŢILE COMPETENTE DINTR-UN STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE SAU STAT SEMNATAR AL ACORDULUI PRIVIND SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (1) PFA şi persoanele juridice autorizate de către ISCIR sunt înscrise din oficiu în Art. 50 extinderii domeniului de autorizare a persoanei juridice. 1. în procesulverbal de verificare se menţionează care cerinţe nu sunt îndeplinite. conform modelului din Anexa nr. CAPITOLUL V ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL ISCIR A PFA ŞI PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE DE CĂTRE ISCIR ŞI A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE AUTORIZATE ÎN DOMENII ECHIVALENTE DE ACTIVITATE. adaptată corespunzător. (3) În baza procesului-verbal ISCIR comunică persoanei juridice măsura dispusă. 13.

lit. (4) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. (3) ISCIR analizează și verifică documentul precizat la alin. 2. conform legislaţiei în vigoare. f) să ia măsurile necesare şi să se asigure că echipamentul/instalaţia este utilizat/utilizată în condiţii de siguranţă. b).2. înregistrează persoana fizică și juridică prevăzută la art. au dreptul să desfăşoare activitatea pentru care au solicitat înregistrarea numai începând cu data eliberării documentului de confirmare a înregistrării.persoane fizice Operatorul RSVTI grad II . prin efectuarea reviziilor. lit. prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne (IMI-S-NET) iar în situația în care rezultatele verificărilor sunt corespunzătoare. CAPITOLUL VI OBLIGAŢIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE OPERATORILOR RSVTI SECȚIUNEA 1 Obligaţiile și responsabilitățile operatorilor RSVTI grad II . indiferent de potenţialul de risc în exploatare al acestora.PT CR 3-2012 d) proceduri/instrucţiuni proprii privind modul de efectuare a activităţilor pe tip de instalaţie/echipament (conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă) pentru care se solicită înregistrarea. tabelele 1-4. pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru. în Registrul prevăzut la art. 14. supravegheze echipamentele/instalațiile dotarea deţinătorului/utilizatorului. d). prevăzute în Anexa nr. d) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR sau a echipamentelor/instalaţiilor care au admiterea funcționării și să solicite autorizarea/admiterea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă. (1). lit. și transmite un document de confirmare a înregistrării. b) să c) să identifice toate în instalaţiile/echipamentele exploatare toate din domeniul ISCIR din ale deţinătorului/utilizatorului.persoană fizică. reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane 18 . e) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare. d). are următoarele obligaţii și Art. 1. 52 responsabilități: a) să-și desfășoare activitatea numai în cadrul termenului de valabilitate al autorizației.

19 . o) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor. atât cel autorizat de către ISCIR. conform actelor normative aplicabile. verificare. izolarea acestora în vederea cercetării. solicite deţinătorului/utilizatorului instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare. cât şi cel acceptat intern. în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor. înlocuiri de piese sau reparaţii capitale. conform instrucţiunilor tehnice ale acestora și a prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile. în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile. j) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR. în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor. 15. g) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern. întreruperi oprirea şi din dereglări funcţiune ale a instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat. revizii. h) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi. în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor. q) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor. m)să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile n) să ce trebuie în luate scris în caz de avarii. k) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR. dacă este posibil. conform modelului prevăzut în Anexa nr. i) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere. r) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare. p) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare.PT CR 3-2012 autorizate. l) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire.

în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri. u) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate.persoană Art. 5. x) să asigure condițiile pentru verificarea programată sau neprogramată a activității de către ISCIR. despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare. c) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a echipamentelor/instalaţiilor. y) să fie prezent în termen de maxim 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii. are următoarele obligaţii și responsabilități: a) să respecte prevederile art. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și procedurilor proprii. încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului. să supravegheze efectuarea acestora și să confime efectuarea acestora prin procesul-verbal de finalizare a acestor lucrări. 53 fizică. conform modelului din Anexa 20 . aa) să participe la convocările organizate de către ISCIR. v) să anunţe ISCIR. crt. z) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice și celelalte dispoziţii legale în domeniu. în termen de 15 zile calendaristice. despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente. 1 la nr.PT CR 3-2012 s) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă. tabelul 3. în termen de cel mult 15 zile calendaristice. de la nr. w) să anunţe în scris ISCIR. 52. t) să informeze în scris ISCIR. montare la echipamentele/instalaţiile prevăzute în Anexa nr.persoane fizice Operatorul RSVTI grad I pentru instalațiile/echipamentele sub presiune . în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor. 14. SECȚIUNEA a 2-a Obligaţiile și responsabilitățile operatorilor RSVTI grad I . crt. în termen de 15 zile calendaristice. în cel mult 15 zile calendaristice de la data casării. accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. b) să confirme/accepte lucrările de instalare.

de la nr. 5. asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei. crt. la echipamentele/instalaţiile prevăzute în Anexa nr. crt. d) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la echipamentele/instalațiile prevăzute în Anexa nr. tabelul 3 de la nr. SECȚIUNEA a 3-a Obligaţiile și responsabilitățile operatorului RSVTI .PT CR 3-2012 nr. b) să asigure condițiile pentru verificarea programată sau neprogramată a activității de către ISCIR.PFA titulară a autorizației Operatorul RSVTI . tabelul 3. 54 fizică. tabelul 3. conform modelului din Anexa nr. 12. 6 la nr. de la nr. în scris. 52.persoană Art. 5. crt.PFA titulară a autorizației. 21 . în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și procedurilor proprii. 55 responsabilități: a) să informeze ISCIR. de la nr. tabelul 3. c) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a echipamentelor/instalaţiilor. crt. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și procedurilor proprii. 14. crt. b) să confirme/accepte lucrările de instalare. crt. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și procedurilor proprii. montare la echipamentele/instalaţiile prevăzute în Anexa nr. crt. 12. 1 la nr. are următoarele obligaţii și responsabilități: a) să respecte prevederile art. crt. are următoarele obligaţii și Art. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și procedurilor proprii. crt. 6 la nr. 16. 14. 14. la echipamentele/instalaţiile prevăzute în Anexa nr. 12. să supravegheze efectuarea acestora și să confime efectuarea acestora prin procesul-verbal de finalizare a acestor lucrări. 16. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și procedurilor proprii. tabelul 3. 6 la nr. 1 la nr. 14. Operatorul RSVTI grad I pentru instalațiile/echipamentele de ridicat . crt. de la nr. 14. d) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la echipamentele/instalațiile prevăzute în Anexa nr. în termen de 15 zile de la data producerii acestora.

toate toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează. b) să transmită către ISCIR datele de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator. 54. 57 Legea instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR au următoarele obligaţii și responsabilități specifice: a) să b) să deţin. a). 52 la art. 64/2008. înregistreze. d) să asigure operator RSVTI pentru fiecare subdiviziune unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR. persoanele juridice deţinătoare/utilizatoare de Art. d) să informeze ISCIR. împreună instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR sau a admiterii funcționării. în scris. CAPITOLUL VII OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE DEŢINĂTORILOR/UTILIZATORILOR DE INSTALAŢII/ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ISCIR Suplimentar față de obligaţiilor și responsabilitățile prevăzute la capitolul IV din nr.persoană juridică autorizată are următoarele obligaţii și Art. modul de deservire a acestora precum şi amplasarea lor pe o anumită arie geografică.persoane juridice Operatorul RSVTI . e) să asigure condițiile pentru verificarea programată sau neprogramată a activității de către ISCIR. după caz. c) să normeze timpul de lucru al operatorului RSVTI angajat propriu ţinând cont de numărul de instalaţii/echipamente. c) să urmărească respectarea de către operatorii RSVTI nominalizaţi în autorizație a obligaţiilor prevăzute la lit. complexitatea. pe care le . 56 responsabilități: a) să asigure angajaților condițiile pentru îndeplinirea obligaţiilor și responsabilităților prevăzute de la art. republicată. vechimea. în termen de 15 zile de la data producerii acestora.PT CR 3-2012 SECȚIUNEA a 4-a Obligaţiile și responsabilitățile operatorilor RSVTI . 22 numească identifice şi prin să decizie internă operatori cu RSVTI operatorul pentru RSVTI. asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei.

pentru fiecare candidat. conform modelului din Anexa nr. CAPITOLUL VIII OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSOANELOR JURIDICE AVIZATE ȘI ALE FORMATORILOR ATESTAȚI DE CĂTRE ISCIR Persoanele juridice avizate care organizează programe de instruire au următoarele Art. conform tabelului prevăzut în Anexa nr. dezvoltată pe teme. 15. 23 . a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deţine. 59 obligaţii şi responsabilităţi: a) să deruleze programele de instruire. 64/2008. în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt avizate. deținătorii/utilizatorii instalaţiilor/echipamentelor depun la ISCIR următoarele documente: a) cerere scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI. c) să deruleze programele de instruire cu formatori conform prevederilor prezentei prescripții tehnice. 15. semnată de conducătorul unităţii. în original. d) să respecte programa analitică. d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI. în legătură cu activităţile avizate. (1) din Legea nr.PT CR 3-2012 Art. e) să elibereze adeverința de participare la programul de instruire numai persoanelor care au absolvit cursul. actualizat. c) copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI. sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI (PFA titulară a autorizației sau persoană juridică) şi unitatea deţinătoare. f) să transmită la ISCIR orice informaţie sau document solicitat. b) evidenţa centralizată. republicată. alin. zile şi ore. 17. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de instruire şi să asigure suportul de curs specific. 58 Pentru îndeplinirea prevederilor art. în scris.

a autorizaţiei/avizului pentru încălcarea prevederilor de la art. 56 lit. lit. (1) și asupra persoanelor juridice autorizate ca operatori RSVTI. a). art. lit. art. c). r). 52. b). lit. lit. t). q). 24 . lit. u). lit. lit. i). e). g). z) şi art. lit. b). lit. lit. lit. atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei eliberate de către ISCIR. lit. f). s). lit. lit. b). t). lit. v). 56 lit. poate atrage sancţiunile administrative prevăzute la art. d). lit. b). lit. 56 lit. angajatoare. 52. lit. aa). lit. lit. c) și lit. c). lit. l). lit. lit. e). b). d). și art. c). lit. (4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. 53. lit. lit. c) retragerea autorizaţiei pentru încălcarea prevederilor de la art. 60 alin. lit. pe o perioadă de până la 6 luni. p). j). lit. Art. (3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. a). lit. d). lit. o). f). c) și lit. lit. 60 pentru persoanele juridice autorizate ca operatori RSVTI și de către persoanele juridice avizate administrative: a) avertisment acordat pentru încălcarea prevederilor de la art. a) și lit. 54. (1). b) suspendarea. și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor fizice şi juridice autorizate se pot aplica acestora următoarele măsuri administrative. 59. (2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. lit. r). lit. q). n). b). j). y). lit. art. (5) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice autorizate ca operatori RSVTI. art. 52. 61 În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice şi juridice autorizate în domenii echivalente de activitate. v). o). 52 lit. lit. de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. art. w) și lit. i). lit. lit. w). z) și lit. b) și art. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii. atrage retragerea autorizaţiei eliberate de către ISCIR. m). c) și lit. 59 lit. (1). k). d) și lit. lit. a). 55. b). h). lit. lit. lit. d) și lit. lit. b). lit. e). u). f). a) și lit. în funcţie de natura lor: a) avertisment acordat pentru încălcarea prevederilor de la art. angajate ale persoanelor juridice. lit. lit. x) și lit. lit. lit. m). lit.PT CR 3-2012 CAPITOLUL IX MĂSURI ADMINISTRATIVE (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice și organizarea programelor de instruire poate atrage următoarele sancţiuni Art. a) și lit.

art. republicată și. 55. lit. lit. d). b). a). lit. lit. a) și lit. lit. (2) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative. (2) și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE. h). k). (6) Pentru persoana juridică care deține autorizații în mai multe domenii la instalații/echipamente. 52. după eliminarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative. lit. lit. b). l). c) și lit. cu modificarile și completările ulterioare. 54. 64/2008. 57 și art. lit. alin. preluată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. pentru încălcarea prevederilor art. 25 . e). lit. lit. lit. art. 53. (3) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR constată şi consemnează într-un proces-verbal înlăturarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative şi propune încetarea sancţiunii. prin decizie motivată. (5) Persoana fizică titulară a autorizaţiei sau persoana juridică căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii după cel puţin un an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a documentului. lit. n). d). y). lit. lit. persoanele fizice titulare ale autorizaţiilor/persoanele juridice autorizate. lit. poate solicita în scris la ISCIR încetarea suspendării. s). 1. d). măsura retragerii se dispune doar pentru autorizația în domeniul la care cerința nu mai este îndeplinită. e). art. 62 instalații/echipamente prevăzute la art. lit. Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către deținătorii/utilizatorii de Art. c). 56 lit. oprirea din funcționare și sigilarea instalațiilor/echipamentelor. persoanele juridice avizate pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ. (3) Persoana fizică titulară a autorizaţiei sau persoana juridică căreia i-a fost suspendată/suspendat autorizaţia/avizul. p).PT CR 3-2012 b) radierea din registrul prevăzut la art. b) şi art. c) și lit. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne. în Art. x) și lit. lit. 63 baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate. d) și lit. g). (1) Sancţiunile administrative se dispun de către ISCIR. (4) În urma solicitării menţionate la alin. dacă este cazul.

b) în cazul furtului. cu condiţia depunerii la ISCIR. a unei declaraţii pe proprie răspundere. a actului de înregistrare la Poliţie a reclamaţiei. în următoarele cazuri şi în următoarele condiţii: a) în cazul pierderii. 26 . se efectuează numai pentru persoanele juridice care nu înregistrează debite către ISCIR. c) în cazul deteriorării. cu condiţia depunerii la ISCIR. 68 de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice. 66 prevederile legale în vigoare. 65 operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU). 64 prevederile prezentei prescripţii tehnice. (1) Persoanele fizice și juridice care dețin autorizații de operator RSVTI în termen Art. au dreptul să desfășoare activitățile prevăzute la art.PT CR 3-2012 CAPITOLUL X TARIFE (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu Art. de către persoana fizică titulară/persoana juridică autorizată. (2) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat. în copie. de către persoana fizică titulară/persoana juridică autorizată. Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor/atestatelor. după Art. 67 de către ISCIR. a actului deteriorat sau a declaraţiei solicitantului în cazul distrugerii totale. de către persoana fizică titulară/persoana juridică autorizată. sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată prin ordin al ministrului economiei. actualizărilor autorizaţiilor se face Art. (2) Activitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică. 52 până la data expirării valabilității acestora. Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite de Art. comerţului şi mediului de afaceri. cu condiţia depunerii la ISCIR. CAPITOLUL XI DISPOZIŢII FINALE (1) Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic.

Art.PT CR 3-2012 (2) Activitățile privind admiterea funcționării și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele prevăzute în Anexa nr. 70 neprogramate cu privire la modul în care operatorul RSVTI persoană fizică sau juridică autorizată îşi desfăşoară activităţile. în scris. (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice. 72 27 . 1. după caz. b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei. ISCIR avizează sau respinge motivat. măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale. (2) Pe baza documentaţiei depuse. altele decât cele prevăzute în Anexa nr. republicată. cu modificările și completările ulterioare.grad II. Anexele 1-17 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică. Art. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2 la Legea nr. au dreptul să organizeze programe de instruire până la data expirării avizului (adresei de avizare) numai pentru operator RSVTI . 71 persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele: a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice. solicitarea. după caz. pot fi desfășurate timp de 60 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice de către persoanele fizice/juridice care dețin autorizații de operator RSVTI în termen de valabilitate. luând. Art. la care prin prescripțiile tehnice a fost prevăzut ca aceste activități să fie efectuate de către operatorul RSVTI.340/2001. 69 Persoanele juridice avizate pentru organizarea programelor de instruire a operatorilor RSVTI la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice. c) alte documente în susținerea solicitării. 64/2008. Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări Art.

009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane. Prescripţii tehnice Prescripții tehnice specifice instalaţiilor/echipamentelor sub presiune și aparatelor consumatoare de combustibil. cu modificările şi completările ulterioare. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 1 Programa analitică pentru instruirea în vederea autorizării operatorului RSVTI grad II . 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Prescripții tehnice specifice instalaţiilor/echipamentelor de ridicat.republicată. 1. Hotărârea Guvernului nr.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor. 28 . Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. 4 Responsabilităţile operatorului RSVTI Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană fizică. cu modificările şi completările ulterioare.persoană fizică Număr Tema ore de predare Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și stabilirea condițiilor de introducere pe piață a acestora. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Responsabilităţile operatorului RSVTI PFA. Autorizarea/admiterea funcţionării și verificări tehnice în utilizare la 4 instalații/echipamente sub presiune și aparate consumatoare de combustibil Autorizarea/admiterea funcţionării și verificări tehnice în utilizare la instalații/echipamente de ridicat. 64/2008.PT CR 3-2012 ANEXA 1 Tabel nr. 126/2011 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile. privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune. Modul de pregătire a instalațiilor/echipamentelor în vederea autorizării/admiterii funcționării și verificărilor tehnice în utilizare. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor. 4 Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor. Hotărârea Guvernului nr. 1. cu modificările şi completările ulterioare.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Hotărârea Guvernului nr. Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană juridică. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. cu modificările şi completările ulterioare. Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice: Hotărârea Guvernului nr.

4 Hotărârea Guvernului nr.republicată. Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică. Supravegherea instalațiilor/echipamentelor de ridicat.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Hotărârea Guvernului nr. 126/2011 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile. Autorizarea/acceptarea și prelungirea valabilității autorizațiilor personalului de deservire și personalului auxiliar de deservire Personal de deservire la instalații/echipamente sub presiune. Prescripţii tehnice Prescripții tehnice specifice instalaţiilor/echipamentelor sub presiune și aparatelor 4 consumatoare de combustibil. Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor. Cercetarea avariilor şi accidentelor 2 2 Tabel nr. 64/2008.persoană fizică. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. cu modificările şi completările ulterioare. Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice: Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privind stabilirea masurilor pentru supravegherea pieței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și stabilirea condițiilor de introducere pe piață a acestora. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. în timpul exploatării sau după reparare Supravegherea instalațiilor/echipamentelor sub presiune și aparatelor consumatoare de combustibil. 1. Personal de deservire și personal auxiliar de deservire la instalații/echipamente de ridicat. 1. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 1. Hotărârea Guvernului nr.PT CR 3-2012 Supravegherea instalaţiilor/echipamentelor la montare/instalare. cu modificările şi completările ulterioare. privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune. 2 Programa analitică pentru instruirea în vederea autorizării operatorului RSVTI grad I . cu modificările şi completările ulterioare. Prescripții tehnice specifice instalaţiilor/echipamentelor de ridicat 29 . cu modificările şi completările ulterioare.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor. pentru instalații sub presiune Număr Tema ore de predare Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.

Supravegherea instalaţiilor/echipamentelor la montare/instalare. Confirmarea/acceptarea lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Autorizarea/acceptarea și prelungirea valabilității autorizațiilor personalului de deservire și personalului auxiliar de deservire Personal de deservire la instalații/echipamente sub presiune. Responsabilităţile operatorului RSVTI PFA. Cercetarea avariilor şi accidentelor 2 2 4 2 2 2 2 Tabel nr. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor. Efectuarea verificărilor tehnice în vederea admiterii funcționării și verificărilor tehnice în utilizare. 30 . 3 Programa analitică pentru instruirea în vederea autorizării operatorului RSVTI grad I . Personal de deservire și personal auxiliar de deservire la instalații/echipamente de ridicat. cu modificările şi completările ulterioare. 4 Hotărârea Guvernului nr. Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică.persoană fizică. în timpul exploatării sau după reparare Supravegherea instalațiilor/echipamentelor sub presiune și aparatelor consumatoare de combustibil.republicată. Fabricația.PT CR 3-2012 Responsabilităţile operatorului RSVTI Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană fizică. Activități specifice la instalaţii/echipamente sub presiune Confirmarea/acceptarea lucrărilor de montare/instalare. pentru instalații de ridicat Număr Tema ore de predare Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: Legea nr. 1. Autorizarea/admiterea funcţionării și verificări tehnice în utilizare la instalații/echipamente sub presiune și aparate consumatoare de combustibil. inspecția și documentația tehnică de însoțire a recipientelor Mecanisme de degradare și fenomene de uzură în utilizare a recipientelor Modul de pregătire a instalațiilor/echipamentelor în vederea autorizării/admiterii funcționării și verificărilor tehnice în utilizare. Introducerea în reparare și confirmarea/acceptarea lucrărilor de reparare.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile. Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană juridică. privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune. Autorizarea/admiterea funcţionării și verificări tehnice în utilizare la instalații/echipamente de ridicat. Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică. 64/2008. Supravegherea instalațiilor/echipamentelor de ridicat.

Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor. cu modificările şi completările ulterioare. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune. Supravegherea instalaţiilor/echipamentelor la montare/instalare. în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile. Autorizarea/admiterea funcţionării și verificări tehnice în utilizare la instalații/echipamente de ridicat. Prescripții tehnice specifice instalaţiilor/echipamentelor de ridicat. Autorizarea/admiterea funcţionării și verificări tehnice în utilizare la instalații/echipamente sub presiune și aparate consumatoare de combustibil. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Fabricația. Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană juridică. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieței aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și stabilirea condițiilor de introducere pe piață a acestora. 126/2011 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile. Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1. Hotărârea Guvernului nr. Prescripţii tehnice Prescripții tehnice specifice instalaţiilor/echipamentelor sub presiune și aparatelor consumatoare de combustibil. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. Hotărârea Guvernului nr.PT CR 3-2012 Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice: Hotărârea Guvernului nr. Supravegherea instalațiilor/echipamentelor de ridicat. Responsabilităţile operatorului RSVTI Responsabilităţile operatorului RSVTI persoană fizică.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor. cu modificările şi completările ulterioare. Responsabilităţile operatorului RSVTI PFA. 4 2 2 4 2 31 . Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică. în timpul exploatării sau după reparare Supravegherea instalațiilor/echipamentelor sub presiune și aparatelor consumatoare de combustibil. Efectuarea verificărilor tehnice în vederea admiterii funcționării și verificărilor tehnice în utilizare. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor. inspecția și documentația tehnică de însoțire a mașinilor de ridicat Mecanisme de degradare și fenomene de uzură în utilizare a mașinilor de ridicat Modul de pregătire a instalațiilor/echipamentelor în vederea autorizării/admiterii funcționării și verificărilor tehnice în utilizare. 1.

persoană fizică. pentru instalații 6 sub presiune Aplicaţii practice. 4. Confirmarea/acceptarea lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Autorizarea/acceptarea și prelungirea valabilității autorizațiilor personalului de deservire și personalului auxiliar de deservire Personal de deservire la instalații/echipamente sub presiune Personal de deservire și personal auxiliar de deservire la instalații/echipamente de ridicat Cercetarea avariilor şi accidentelor 2 2 2 Tabel nr.persoană fizică Aplicaţii practice. Introducerea în reparare și confirmarea/acceptarea lucrărilor de reparare. Programa analitică pentru instruirea în vederea prelungirii autorizației operatorului RSVTI grad I . studii de caz rezultate ca urmare a activităţii de operator RSVTI 2 Tabel nr. pentru 6 instalații de ridicat Aplicaţii practice. studii de caz rezultate ca urmare a activităţii de operator RSVTI 2 32 . Programa analitică pentru instruirea în vederea prelungirii autorizației operatorului RSVTI grad I .persoană fizică. studii de caz rezultate ca urmare a activităţii de operator RSVTI 2 Tabel nr.persoană fizică. pentru instalații sub presiune Număr Tema ore de predare Modificări legislative şi de prescripţii tehnice ISCIR 4 Aspecte tehnice specifice legate de activitatea de supraveghere și verificare tehnică desfăşurată ca operator RSVTI grad I . 6.persoană fizică. Programa analitică pentru instruirea în vederea prelungirii autorizației operatorului RSVTI grad II . pentru instalații de ridicat Număr Tema ore de predare Modificări legislative şi de prescripţii tehnice ISCIR 4 Aspecte tehnice specifice legate de activitatea activitatea de supraveghere și verificare tehnică desfăşurată ca operator RSVTI grad I .PT CR 3-2012 Activități specifice la instalaţii/echipamente de ridicat Confirmarea/acceptarea lucrărilor de montare/instalare. 5.persoană fizică Număr Tema ore de predare Modificări legislative şi de prescripţii tehnice ISCIR 4 Aspecte tehnice specifice legate de activitatea de supraveghere tehnică 4 desfăşurată ca operator RSVTI grad II .

.......... semnătura şi ştampila) 33 ......................... În atenţia .......PT CR 3-2012 ANEXA 2 Model aviz persoană juridică ANTETUL ISCIR .... înregistrată la ISCIR cu nr.... 1....... Nr.................. Nr...... .. vă comunicăm avizul nostru favorabil..... Inspector de Stat Șef. ......... CUI . Tel...... Adresă .................../............ înreg............: . Către ............./. (numele şi prenumele.. ............. înregistrare ./... Având în vedere cererea dumneavoastră nr.................... Com......... conform legislaţiei în vigoare. privind solicitarea de avizare a suportului de curs pentru programul de instruire în vederea autorizării/prelungirii valabilității autorizației operatorilor RSVTI grad II/grad I pentru instalații sub presiune/instalații de ridicat.. Prezentul aviz este valabil 4 ani.../...... Programa analitică respectă prevederile PT CR 3-2012 Anexa nr........... tabel ................../Fax .../................. Reg...

...............PT CR 3-2012 ANEXA 3 Model atestat formator specialist Antet ISCIR Loc timbru securizare ATESTAT Nr............ În baza Legii nr...... se atestă că: Domnul/Doamna ........ ..../............................. republicată................ 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune.... a prevederilor prescripţiei tehnice CR 3-2012................................... instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil... aprobată prin ordinul ministrului economiei..... CNP ............ (numele şi prenumele.. și a Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr.. .......................... comerţului şi mediului de afaceri nr................... este desemnat/desemnată: FORMATOR SPECIALIST Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare........... Inspector de Stat Șef..... semnătura şi ştampila) Data eliberării ............ 34 ...............

............... Director .. .......................... . Programul de instruire a fost aprobat de către ISCIR prin adresa nr......................persoană fizică................................................... la un program de instruire în vederea autorizării/prelungirii valabilității autorizației de operator RSVTI ........... semnătura şi ştampila) Nr........... (numele şi prenumele... a participat în perioada ...PT CR 3-2012 ANEXA 4 Model document de participare la programul de instruire eliberat de către persoana juridică avizată Antet persoană juridică avizată Nr......................... ... ADEVERINŢĂ Domnul/Doamna ......................... grad II/grad I pentru instalații sub presiune/instalații de ridicat......... din data de . 35 ......

. La expirarea valabilităţii autorizaţiei posesorul acesteia poate solicita reautorizarea.I... 36 . împreună cu deţinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor pentru aplicarea acestor prevederi legale specifice.C. acesta răspunde...PT CR 3-2012 ANEXA 5 (model) MODEL DE AUTORIZAŢIE A OPERATORULUI RSVTI PERSOANĂ FIZICĂ*) (faţă) INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR..R.. Autorizaţie *) *) Numărul autorizației se stabilește de către ISCIR... (verso) Posesorul prezentei autorizaţii are obligaţiile şi răspunderile prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.S.…… Numele: Prenumele: CNP: HOLOGRAMA (Verso) Se autorizează pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice: PT CR3-2012 Data eliberării: Inspector Şef IT ISCIR........ Nr.. ISCIR poate să suspende sau să retragă autorizaţia în baza documentului de constatare a încălcării prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziţii legale în acest domeniu... Neîndeplinirea de către titularul autorizaţiei a condiţiilor iniţiale minimale de autorizare duce la retragerea autorizaţiei operatorului RSVTI... AUTORIZAŢIE OPERATOR RSVTI grad…….. RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT I.........

PT CR 3-2012 ANEXA 6 MODELUL ŞTAMPILEI OPERATORULUI RSVTI Numele şi prenumele OPERATOR RSVTI (Nr.5 cm. 37 . autorizaţie) Diametrul maxim al ştampilei este de 2.

........................ Numele și prenumele ................................................ DOMENIU DE ACTIVITATE Operator 1) RSVTI grad....... Banca................................../...……………………………………......la Se precizează tipurile de instalaţii/echipamente şi parametrii 1) instalațiile/echipamentele.: ................ cazul).......... E-mail:…………………... 14......………......................... SOLICITANT Denumire PFA: .................……………………... înregistrare ISCIR/data: CERERE 1......PT CR 3-2012 ANEXA 7 (model cerere autorizare persoană fizică autorizată) Nr.................................... 3.. Adresa sediului social: ……………………………………….................................................... Fax:…………......................... E-mail:……………..... Se completează în concordanţă cu Anexa nr................................................. înreg....................................... autorizație ..…………............... OPERATOR RSVTI PERSOANĂ FIZICĂ Numele şi prenumele ... Telefon. Com. (semnătura și ștampila) 38 .......………........................................................... Sunt de acord cu privire la prelucrarea electronică a datelor înscrise în autorizaţie................................... Nr.............. înregistrare solicitant/data: Nr................. CUI……………………………………................. Reg................…………………………… 2........……………..... ……………………………………….....…… IBAN............ Nr../..………… ……………………………………………… Adresa de corespondenţă (dacă este Telefon........ Fax:…………..........................

........………………….......... ………………………………………………………………………………..………… reprezentant legal.…………….....…….PT CR 3-2012 ANEXA 8 (model) Proces-verbal ISCIR…………………………………….... instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil)... Solicitantul ……………………………………...………...... str................…………………………………….. ….....…………… După această verificare s-a admis……………….......... Pentru această verificare se plăteşte suma de ……….......... 2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice...... Subsemnatul ……………………………………………………………....…………………………………. ……………………………………………….. ……………........…… efectuat(ă) în baza prevederilor 2) …………………….……….....………………… str... Reprezentant legal solicitant........ ......……………… …………………………………………………………...... de către …………………………… din localitatea ……………………… str.......... nr.........................………………………………........... Fax…………………………………………….... din localitatea ………………..……………. care a stat la baza efectuării verificării tehnice.....……………………………………………........… Încheiat astăzi ……………………………….....................…………….....……………..…...... judeţ/sector …….… am constatat următoarele: ………………………………………………………………………….....………………….. numele şi prenumele.......……... …………………………… nr..........…………… …………………………………………………….. 3) Funcţia.........… ……………………………………………………………………………....... ______________________ 1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr...... .... ………………………..... ………………………… nr. Proces-verbal de verificare tehnică nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune.......…………………………......………………………………………………………………… …………………………………………………………………………............…................…. Verificarea s-a efectuat la subdiviziunea………………................../Fax……………….. la ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 39 ...........…….. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala ………………………… Am luat la cunoştinţă 3) 1) Reprezentant ISCIR .....………………………………………………………….…… Telefon…………………………………………..………… lei conform …..... Pct………........ Adresa……………………........… cu ocazia …………….…............ …… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J………...…… din localitatea…………………............ ...................................................….......Tel..........…………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile ………........……… ………………………………………………………………………………………………………....……............………...………..… Anexa …….........…..........……… Am dat următoarele dispoziţii: ………………………………………………………………………………..........

Com........... republicată...............: ..... trebuie anunţată la ISCIR de către persoana fizică autorizată...........: ....... a prevederilor prescripţiei tehnice CR3-2012........ Tel....... Inspector de Stat Șef/Inspector Șef .. în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs. 1) Timbru de AUTORIZAŢIE securizare În baza Legii nr..... Domeniul de autorizare: 3.......... 40 ..................................... 2. Persoana fizică autorizată: Denumire......... instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil................ Persoana fizică autorizată răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.. Nr...../........... comerţului şi mediului de afaceri nr...... Menţiuni: Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia....Fax: ....din..................... *) Se completează dacă este cazul......... culoarea galbenă............. 1... 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune..../............ înreg................. (numele şi prenumele.. aprobată prin ordinul ministrului economiei........................... semnătura şi ştampila) ___________________________________ 1) Codul autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acesteia........ Adresa sediu social: ................../. și a procesului-verbal nr....PT CR 3-2012 ANEXA 9 (Model) AUTORIZAŢIE PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE ANTET ISCIR Nr. Autorizaţia se eliberează pe suport hârtie format A4........................... Reg.................... CUI: .

.../......... 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune................: ................................. a prevederilor prescripţiei tehnice CR3-2012. Persoana fizică autorizată răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu................... 41 .... și a procesului-verbal nr.. Tel.....................PT CR 3-2012 ANEXA 10 (Model) ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE ANTET ISCIR Nr............ Nr...: . Menţiuni: Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat actualizarea autorizaţiei..... republicată.............. 1.. 2....Fax: ............... CUI: . Inspector de Stat Șef/Inspector Șef ............... înreg...... Reg... Autorizaţia se eliberează pe suport hârtie format A4........... trebuie anunţată la ISCIR de către persoana fizică autorizată.......... culoarea galbenă.......................... 1) Timbru de ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI NR………........ instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil............ *) Se completează dacă este cazul.... Domeniul de autorizare: 3. comerţului şi mediului de afaceri nr.... securizare În baza Legii nr............. aprobată prin ordinul ministrului economiei...... în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs........... (numele şi prenumele....... Adresa sediu social: ../........... Persoana fizică autorizată: Denumire.................../............. Com.............. semnătura şi ştampila) ___________________________________ 1) Codul autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acesteia.din....

.... Persoana de contact: (numele şi prenumele...../.................................... Telefon.... înreg...................../....................................... înregistrare ISCIR/data: Tel.....….....: .....……* ............... ...............................………… ……………………………………………… Adresa subdiviziunii/subdiviziunilor care desfăşoară activitatea supusă autorizării* ) Nr... funcţia..................…......... * ) ) CUI…………………………………...................... Fax:………….... Se completează în concordanţă cu Anexa nr................... SOLICITANT Denumire persoană juridică: ............. Reg..... E-mail:…………….....….…………………………………….............. Adresa sediului social a persoanei juridice: ………………………………………....................................… E-mail.…… IBAN..... Nr.............................. funcţia) ......................………... Com.…………………….................……………......…………………………………………….............. Fax……………………………………........ Nr.............. (semnătura şi ştampila) 42 .. Com..........…………. * Se completează dacă este cazul. Telefon............... 2.............. Numele şi prenumele.. ......………............................../...................................................... 14.. Sunt de acord cu privire la prelucrarea electronică a datelor înscrise în autorizaţie............................................ 3....... CUI……………………………………............ Banca..........: . ……………………………………….....…………… ……….......................... Fax:………….......... Nr... înreg.......... DOMENIU DE ACTIVITATE Operator RSVTI Persoană Juridică cod CAEN : ……………………………................................................................... …………………………………………......................................... Reg...... OPERATORI RSVTI PERSOANE FIZICE Numele şi prenumele ...................... 1) 2) ) 1) Se precizează tipurile de instalaţii/echipamente şi parametrii 2) Se precizează codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se solicită autorizarea...PT CR 3-2012 ANEXA 11 (model cerere autorizare persoană juridică) Nr.. E-mail:………………….......... înregistrare solicitant/data: CERERE 1............./........................................................ autorizație ...............

..................... Adresa sediu social: .... 43 ................... Adresa: ..... 1...... semnătura şi ştampila) ___________________________________ 1) Codul autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acesteia........................ Autorizaţia se eliberează pe suport hârtie format A4.............. Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată* : Denumire......: .............. Reg......... comerţului şi mediului de afaceri nr.......... Com... Menţiuni: Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia................... Reg.................. și a procesului-verbal nr. Nr....../...................... Persoana persoana juridică prin reprezentanţii săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizaţie.... înreg.... culoarea galbenă.......... (numele şi prenumele.................. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Persoana juridică: Denumire............................. Com. înreg..... aprobată prin ordinul ministrului economiei.......... Personal operator RSVTI: 4........... în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs... Nr. * CUI: .............../................ Inspector de Stat Şef/Inspector Şef .......: ...........PT CR 3-2012 ANEXA 12 (Model) AUTORIZAŢIE PENTRU PERSOANE JURIDICE ANTET ISCIR Nr....................... Domeniul de autorizare: 3............ ) * Se completează dacă este cazul......: ........................ trebuie anunţată la ISCIR de către persoana juridică autorizată./.... CUI: .... a prevederilor prescripţiei tehnice CR3-2012........Fax: ................................din.. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune.............................../.............../.......... republicată................. 2.........Fax: ........ Tel.................. * ) ) ) Tel............ 1) Timbru de AUTORIZAŢIE securizare În baza Legii nr............. răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu..: ......

...... (numele şi prenumele. Persoana juridică: Denumire...... Com......................................: ........................ trebuie anunţată la ISCIR de către persoana juridică autorizată................. 2..... * ) ) ) Tel....... * CUI: ... republicată............. Reg..: .......Fax: ...... semnătura şi ştampila) ___________________________________ 1) Codul actualizării autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii actualizării.........: .......... comerţului şi mediului de afaceri nr................................... Menţiuni: Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat actualizarea autorizaţiei....... a prevederilor prescripţiei tehnice CR3-2012........./..... Actualizarea autorizaţiei se eliberează pe suport hârtie format A4. Persoana juridică...... Com.. Domeniul de autorizare: 3.............PT CR 3-2012 ANEXA 13 (Model) ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI PERSOANEI JURIDICE ANTET ISCIR Nr.. ) * Se completează dacă este cazul........../............ Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată* : Denumire...................................................... răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu..: ... 44 ..... înreg............ În baza Legii nr...../....................... culoarea galbenă... Inspector de Stat Şef/Inspector Şef .. Nr. 1....... instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil........................................... 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune..................... Tel.....Fax: .................... aprobată prin ordinul ministrului economiei........ prin reprezentanţii săi legali împreună cu personalul nominalizat în actualizarea autorizaţiei...din..... 1) Timbru de securizare ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI NR………..................../...................... înreg................ Adresa: .... Reg....... Adresa sediu social: ... în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs................... Personal operator RSVTI: 4......... Nr......... CUI: ......./........ și a procesului-verbal nr....

care se încadrează la categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele d) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3. lichefiate sau dizolvate sub presiune: butoaie metalice pentru transportul gazelor comprimate. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele e) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4. b) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1. 1: Instalaţii/echipamente cu potențial redus de risc în exploatare Nr. care se încadrează la categoria I. 1.000 bar x litri. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. care se conform diagramei încadrează la categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Tip instalaţie/echipament INSTALAȚII SUB PRESIUNE Recipiente metalice stabile sub presiune: a) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2. recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate. stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.5 bar 45 . lichefiate sau dizolvate sub presiune PS > 0. care se conform diagramei încadrează la categoria I. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele Recipiente cisterne.000 bar x litri. conform diagramei stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele c) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2. conform diagramei Parametrii 2. având PS x V ≤ 10. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. hidrofoare.PT CR 3-2012 ANEXA 14 Clasificarea echipamentelor în funcţie de potenţialul de risc în exploatare Tabel nr. care se încadrează la categoriile II. crt. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. vase de expansiune închise cu membrană. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele 1. 2. având PS x V ≤ 6. III şi IV stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune.

6 t/h PS ≤ 0. 3 Tabel nr. Mașini de ridicat: a) macarale b) stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare c) mecanisme de ridicat 4.PT CR 3-2012 INSTALAȚII DE RIDICAT 3.5 bar 3 46 . crt.5 bar Orice putere P > 400 kW V ≤ 26 l 0. alimentate cu combustibil gazos. lichid sau gazos: a) aparate pentru încălzit. lichid sau solid c) cazane de abur de joasă presiune. 1 Tip instalaţie/echipament INSTALAȚII SUB PRESIUNE Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid. crt.5 t Coroborat cu parametrii instalațiilor/echipamentelor prevăzute la nr.5 l ≤ V ≤ 150 l PS ≥ 0. 2: Instalaţii/echipamente cu potențial mediu de risc în exploatare Nr. elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii Sn ≤ 1 t și macaralele acționate manual cu Sn ≤ 5 t acționate manual cu Sn ≤ 2. alimentate cu combustibil gazos sau lichid b) cazane de apă caldă alimentate cu combustibil gazos. lichefiate sau dizolvate sub presiune c) butelii stingătoare de incendiu Parametrii P ≤ 400 kW P ≤ 400 kW º TS ≤ 110 C Q ≤ 0. elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii: elemente de transmitere a mişcării. d) elevatoare pentru vehicule Elemente de transmitere a mişcării. lichid sau solid 2 Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi: a) arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalaţiile tehnologice b) arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează aparate de încălzit cu aer cald sau prin radiaţie Butelii a) butelii pentru gaze petroliere lichefiate b) butelii pentru gaze comprimate.5 t Sn ≤ 1 t și mecanisme de ridicat acționate manual cu Sn ≤ 5 t acționate manual cu Sn ≤ 2.

584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele Parametrii 1 Q ≤ 10 t/h D ≤ 5 Gcal/h PS ≤ 16 bar -50° C ≤ TS ≤ 440° C V ≤ 50. crt. reparare și efectuarea investigațiilor/examinări.PT CR 3-2012 Tabel nr. care se încadrează la categoriile II și III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cazane de apă fierbinte. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. Tip instalaţie/echipament INSTALAȚII SUB PRESIUNE Cazane de abur. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2. potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile Nr. supraîncălzitoare şi economizoare independente: a) cazane de abur b) cazane de apă fierbinte c) supraîncălzitoare de abur şi economizoare independente Recipiente metalice stabile sub presiune: a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1. care se încadrează la categoriile II III și IV stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3. montare. care se încadrează la categoriile II și III stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.000 l sau TS ≤ 440°C 47 . 3: Instalaţii/echipamente cu potențial ridicat de risc în exploatare care sunt supravegheate de către operatori RSVTI grad I pentru lucrările de instalare. care se încadrează la categoria II stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune.000 l sau PS ≤ 40 bar sau TS ≤ 440°C TS ≤ 440°C 2 V ≤ 50.

5 bar Q > 0.PT CR 3-2012 Conducte metalice sub presiune pentru fluide: a) conducte care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 6.5 t Sn ≤ 10 t și cele acționate manual 48 . II și III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele d) conducte care conțin lichide din grupa 2 (alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 9. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele b) conducte care conţin gaze din grupa 2 (alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 7. care se încadrează la categoriile I. ≤ 110ºC P > 400 kW PS ≤ 0. stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.6 t/h TS ≤ 440°C 5 1 t < Sn ≤ 20 t si cele acționate manual cu Sn > 5 t Sn ≤ 10 t și cele acționate manual cu Sn > 2. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare c) conducte care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 8. II și III. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. stabilite. care se încadrează la categoriile I și II stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.5 t Orice sarcină Sn ≤ 10 t și cele acționate manual cu Sn > 2. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune: a) cazane pentru apă caldă b) cazane pentru abur de joasă presiune Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune: conducte care transportă abur și apă fierbinte care se încadrează conform diagramei 7 la categoriile I. care se încadrează la categoriile I și II stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune.5 t 1 t < Sn ≤ 20 t și cele acționate manual cu Sn > 5 t acționate manual cu Sn > 2. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare INSTALAȚII DE RIDICAT Mașini de ridicat: a) macarale b) stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare 6 c) mecanisme de ridicat d) elevatoare pentru vehicule e) platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane şi/sau materiale f) maşini de ridicat de tip special g) alte mașini de ridicat -50° C ≤ TS ≤ 440° C PS ≤ 40 bar sau TS ≤ 440°C TS ≤ 440°C 3 TS ≤ 440°C 4 TS. care se încadrează la categoriile I și II.

hidraulică sau pneumatică Echipamente pentru săli de spectacol: a) trape de decoruri: b) instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole cu acţionare mixtă: manuală şi mecanică c) trape de scenă Scări şi trotuare rulante a) scări rulante b) trotuare rulante Coroborat cu parametrii instalațiilor/echipamentelor prevăzute la nr. de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară Echipamente pentru agrement: echipamente pentru agrement: Ascensoare de construcție specială: a) ascensoare de mărfuri exclusiv cu comandă exterioară b) ascensoare cu schip cu acţionare mecanică: electrică. 10. elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii: 7 elemente de transmitere a mişcării. 6. crt. 8.PT CR 3-2012 Elemente de transmitere a mişcării. de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară: ascensoare electrice şi hidraulice de persoane. hidraulică sau pneumatică c) ascensoare pentru şantiere de construcţii cu acţionare mecanică: electrică sau hidraulică d) ascensoare de construcţie specială pentru materiale cu acţionare mecanică: electrică. elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane. 9. 11 și 12 Orice sarcină Orice capacitate Orice sarcină Orice sarcină Orice sarcină Orice sarcină Orice sarcină Orice sarcină Orice sarcină Orice capacitate Orice capacitate 8 9 10 11 12 49 .

stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2. stabilite. care se încadrează la categoriile II III și IV stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cazane de apă fierbinte. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele Conducte metalice sub presiune pentru fluide: a) conducte care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 6. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele Parametrii Q > 10 t/h D > 5 Gcal/h PS > 16 bar cat. I și cat.conform diagramei V > 50. supraîncălzitoare şi economizoare independente: a) cazane de abur. 50 . 1 Tip instalaţie/echipament INSTALAȚII SUB PRESIUNE Cazane de abur. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. III având TS > 440° C sau TS < -50° C cat.II având TS > 440° C cat. care se încadrează la categoriile II stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. b) cazane de apă fierbinte c) supraîncălzitoare de abur şi economizoare independente Recipiente metalice stabile sub presiune: a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1. potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile Nr. IV . II și III. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. care se încadrează la categoriile II III și IV stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4. III – conform diagramei 2 3. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. II având TS > 440° C sau TS < -50° C cat. care se încadrează la categoriile II și III stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.000 l sau PS > 40 bar sau TS > 440° C cat. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. II și III. care se încadrează la categoriile I. II având TS > 440° C cat. care se încadrează la categoriile I.PT CR 3-2012 Tabel nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. III – conform diagramei PS > 40 bar sau TS > 440° C cat. III – conform diagramei V > 50. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. crt. reparare și efectuarea investigațiilor/examinări. cu modificările şi completările ulterioare c) conducte care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 8. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele b) conducte care conţin gaze din grupa 2 (alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 7. care se încadrează la categoriile I. II și III. montare. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3. II și cat. I și cat.000 l sau TS > 440° C cat. stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4: Instalaţii/echipamente cu potențial extem de risc în exploatare care sunt supravegheate de către ISCIR pentru lucrările de instalare.

5 bar PS > 0. montate la locul de funcţionare TS > 440° C 4 PS > 0.PT CR 3-2012 d) conducte care conțin lichide din grupa 2 (alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 9. tip SKID (monobloc) b) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule.5 bar PS > 0. lichefiate sau dizolvate sub presiune INSTALAȚII DE RIDICAT Mașini de ridicat: a) macarale Sn > 20 t b) stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare Sn > 10 t cu excepția acționare manuală c) mecanisme de ridicat Sn > 20 t cu excepția acționare manuală d) elevatoare pentru vehicule Orice sarcina cu excepția acționare manuală Sn > 10 t cu excepția e) maşini de ridicat de tip special acționare manuală Sn > 10 t cu excepția h) alte mașini de ridicat acționare manuală Instalații de transport pe cablu și plan înclinat materiale: a) instalaţii de transport pe plan înclinat pentru materiale Orice capacitate b) teleferice pentru materiale Orice capacitate Instalații de transport pe cablu și plan înclinat persoane: a) telecabine Orice capacitate b) telegondole Orice capacitate c) telescaune Orice capacitate d) teleschiuri Orice capacitate e) telesănii Orice capacitate f) instalaţii de transport pe plan înclinat pentru persoane Orice capacitate celor cu celor cu celor cu celor cu celor cu 51 . 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune. recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate. cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează în limitele Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate: a) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule. II și III stabilite TS > 440° C conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. care se încadrează la categoriile I și II. lichefiate sau dizolvate sub presiune PS > 0. lichefiate sau dizolvate sub presiune: a) cisterne pentru transportul gazelor comprimate. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.5 bar 5 6 7 8 9 Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune: conducte care transportă abur și apă fierbinte care se încadrează conform diagramei 7 la categoriile I. montate la locul de funcţionare c) instalaţii de distribuţie GPL la consumatori casnici şi/sau industriali. cu modificările şi completările ulterioare Recipiente cisterne.5 bar b) containere pentru transportul gazelor comprimate.

elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii: elemente de transmitere a mişcării. 8 și 9 52 . crt. elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii Coroborat cu parametrii instalațiilor/echipamentelor prevăzute la nr. 7.PT CR 3-2012 10 Elemente de transmitere a mişcării.

*) se înscrie: în funcțiune sau în conservare. Reprezentant legal (Nume. semnătura și ștampila) 53 . Denumire Instalație/echipament Nr. fabricație/an fabricație Nr. penume. semnătura și ștampila) Operator RSVTI (Nume. ISCIR/ Nr. intern Parametrii Scadență Stare tehnică *) Obs.PT CR 3-2012 ANEXA 15 (model) EVIDENŢA CENTRALIZATĂ A INSTALAŢIILOR Nr. penume. crt.

......................................................... . cu ocazia …….................................................................................. ………………........................................................... Tel................................................................................................ Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei...................................................... …............. reparatorului........………am constatat următoarele: .....… judeţ/sector …………...................... şi cartea instalaţiei nr................... autorizație operator RSVTI) …………………………………….…… având parametrii ultimei verificări…………....................................................... la ……………………...........…………… nr................................................. Deţinător/Utilizator Operator RSVTI Persoană fizică (numele și prenumele semnatura și ștampila) ___________ 1) Delegatul montatorului... care a stat la baza efectuării verificării tehnice......................... Am luat la cunoştinţă.. nr.....................................................................................……………… ................… CUI ………………/J………… Verificarea s-a efectuat la ……....................…….....PT CR 3-2012 ANEXA 16 (model) Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI (DEŢINĂTOR UTILIZATOR).................... Fax…………………………………............... ……………..... După această verificare s-a admis 4) 3) …........ .....................................…......./Fax……………............................... Colecţia ISCIR...……............ Funcţia.......................................................... din localitatea ………............................................................... 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune...................... (Nr................................................. ........……........................ întreţinătorului................................ .......... judeţ/sector.……................... Am dat următoarele dispoziţii: …………...............………………….......................................... 54 .. …..................................... ….....................................……… din localitatea ………........ 2) 3) 4) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă................................................. Deţinătorul/Utilizatorul ……….................. ....................… cu numărul de fabricaţie ............ ………............................. str................................. prevederilor ………….....................................…………………………….............................................................................................. tip …………................................................. Încheiat astăzi ………….............şi a prescripţiilor tehnice aplicabile 1) 2) …….………….................... numele şi prenumele....................................................................... str... funcţie de felul (tipul) acesteia................ instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil)........................ care a stat la baza efectuării verificării tehnice.....…… Subsemnatul .....................................................................................…………............................. PFA/PJ Telefon…………………………….........................……...........………................................. Investigatorului/examinatorului Operator RSVTI PFA/PJ (numele și prenumele semnatura și ștampila) (numele și prenumele semnatura și ștampila) (numele și prenumele semnatura și ștampila) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr.........…..... Adresa…………………………….…… efectuat(ă) în baza Proces-verbal de verificare tehnică nr.................................. .................................................

...……............... 3........………..........……..............……… 1)....... ................………………………….………………………............................. care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.................................... a arzătoarelor de combustibil gazos şi lichid şi a instalaţiilor/echipamentelor destinate activităţilor de agrement... din . civilă sau penală a celor vinovaţi........ a aparatelor consumatoare de combustibil...................................................2). după caz................ de specialitate..............………...2)....... Funcţia.. materială.... 55 ......................…….………................... funcţia....………. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.... atrage........ Activitatea RSVTI va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de către ........ .................... sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice aplicabile....... Se completează cu activitatea/activitățile stabilită(e) în prezenta prescripţie tehnică.......4).... se numeşte RSVTI .. răspunderea disciplinară. din cadrul unităţii 2.. manager/(director)........... Se completează în funcţie de tipul instalațiilor/echipamentelor stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă..…...... având funcţia de ........... având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune..............................................…….............................……........................... pentru activitatea de .. reprezentată prin ................. RSVTI......……........…3)……........ este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice....................…………….. începând cu data de........……...................... în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţia tehnică CR3-2012 DECIDE: 1..................... D-nul/(D-na)............. a instalaţiilor de ridicat........ conform legislaţiei muncii în vigoare........................ numele şi prenumele persoanei desemnate...... Reprezentantul persoanei juridice Numele şi prenumele..... 1)..PT CR 3-2012 ANEXA 17 (Model) ANTETUL PERSOANEI JURIDICE D E C I Z I E NR.......... Persoana juridică .......……..........…..……….………............ ..... (semnătura şi ştampila) ______________________________ 1) 2) 3) 4) Denumirea persoanei juridice........angajat(ă) la ………………......... şi autorizație nr...……..................................................... 4....