โครงสร้าง

และระบบการบริหารม
หาวิทยาลัย

การบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

อธิการบดี

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ของมหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองอธิการบดี
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
สำานักวิชา

ศูนย์

สำานักงาน

อธิการบดี
รองอธิการบดี
สำานักวิชา
-

ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมเกษตร
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

ศูนย์

ผู้ชว่ ยอธิการบดี

สำานักงาน

อธิการบดี
รองอธิการบดี
สำานักวิชา

ศูนย์

ผู้ชว่ ยอธิการบดี

สำานักงาน

- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา
- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
- ศูนย์บริการวิชาการ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
สำานักวิชา

ศูนย์

ผู้ชว่ ยอธิการบดี

สำานักงาน
-สำานักงานวิชาการ
-สำานักงานบริหารกลาง
-สำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

สำานักงานวิชาการ

- ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ส่วนบริการงานวิจัย
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ส่วนพัฒนานักศึกษา
- ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
- ส่วนรับเข้านักศึกษา
- โครงการจัดตั้งสถาบันชา

สำานักงานบริหารกลาง
- ส่วนสารบรรณ อำานวยการและนิติการ
-

ส่วนการเจ้าหน้าที่
ส่วนนโยบายและแผน
ส่วนพัสดุ
ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนประชาสัมพันธ์
ส่วนอาคารสถานที่
หน่วยประสานงาน มฟล. กรุงเทพฯ

สำำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้

ภารกิจของสำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
สำำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้ จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.2548
เพือ่ เป็นหน่วยงำนในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกทรัพย์สินขอ
งมหำวิทยำลัยทุกประเภท
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย
รูปแบบกำรบริหำรงำนเป็นรูปคณะกรรมกำรดำำเนินกำรสำำนักง
ำนจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้

กำรจัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย.
รำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ
 รำยได้จำกทรัพย์สินที่เป็นอสังหำริมทรัพย์


รำยได้จำกกำรหำผู้ลงทุนพัฒนำพื้นที่ธุรกิจ เพื่อให้บริกำร

กำรบริหำรงำนหอพักนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร
กำรจัดหำผู้ให้บริกำรสิ่งอำำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรและนักศึกษำ

โครงกำรพัฒนำอำคำรส่วนหน้ำ

รำยได้จำกกำรบริหำรงำนหน่วยธุรกิจของมหำวิทยำลัย

ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง
กำรบริหำรศูนย์สุขภำพ (Wanasom)

โครงกำรหอพักนักศึกษำ

สิ่งอำำนวยควำมสะดวก

โครงกำรพัฒนำอำคำรส่วนหน้ำ

ศูนย์หนังสือ

ศูนย์วนำศรม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful