YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Preotul și diaconul vin la proscomidiar, cu capul descoperit, și se închină de trei ori înaintea lui, zicând de fiecare dată:

Și scoţând părticica, o pune de-a dreapta Sfântului Agneţ [în stânga preotului], aproape de mijlocul lui, zicând:

Așează apoi părticica sub Sfântul Agneţ, spre colţul din dreapta al acestuia, adică la stânga preotului, începând astfel rândul de sub Agneţ [sub NI]. După aceasta taie altă părticică din prescură [pentru stăpânirea ţării] și o pune în dreapta celei de dinaintea ei, sub Sfântul Agneţ [la mijlocul lui], zicând:

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul

şi mă miluieşte.
După aceea preotul, luând ÎNTÂIA prescură și copia, cu amândouă mâinile, le ridică până în dreptul frunţii și zice:

R B Î

ăscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump Sângele Tău. Pe Cruce fiind ntru cinstea şi pomenirea marilor voievozi răstignit şi cu suliţa împuns, nemurire ai izvoMihail şi Gavril şi a tuturor cereştilor şi rât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ţie. netrupeştilor Puteri.

Apoi luând a TREIA prescură, scoate dintr-însa părticele pentru cele nouă cete, mai mici decât părticica pentru Sfânta Fecioară. Tăind astfel întâia părticică și zicând:

D Î A

e faţă a stătut împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi preaînfrumuseţată.

pe care Ş ivieţiitoţi, veci, întru nădejdea învierii şi a de cu împărtăşirea Ta au adormit, dreptmăritori părinţi şi fraţi ai noştri, Iubitorule de oameni, Doamne.
La sfârșit, luând [din nou] a PATRA prescură, din care a proscomidit pentru vii; scoate o părticică și o pune la cele vii, zicând așa:

P P P

Apoi diaconul zice: Binecuvântează, părinte. Și preotul, trecând prescura și copia în mâna stângă, le binecuvântează cu dreapta, în chipul crucii, zicând:

o pune sus, în partea stângă a Sfântului Agneţ [în dreapta preotului - cea cu semnul XC], făcând începutul cetei celei dintâi. Tăind a doua părticică, zice:

omeneşte, Doamne, după mulţimea îndurărilor Tale, şi a mea nevrednicie; iartă-mi toată omeneşte, Doamne, şi pe ctitorii şi binefă- greşeala cea de voie şi cea fără de voie şi să nu opreşti, pentru păcatele mele, harul Preasfântucătorii sfântului locaşului acestuia (N). Apoi scoţând părticele mai mici, tot din a patra prescură și punându-le pe lui Tău Duh, de la darurile ce sunt puse înainte.
Preotul scoate apoi o părticică pentru ctitorii și binefăcătorii în viaţă ai bisericii, așezând-o sub Sfântul Agneţ, în dreapta celorlate două [sub KA]zice:

omeneşte, Doamne şi pe (se vor face pomeniri potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod).

P

sfântul disc, toate la un loc, sub părticica pentru arhierei, zice așa:

rimeşte, Doamne, jertfa aceasta pentru ierCinstitului, măritului prooroc, Înaintemertarea păcatelor tuturor fraţilor celor întru gătorului şi Botezătorului Ioan; a Sfinţilor, Diaconul: Amin. măriţilor prooroci: Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei, Hristos şi pentru tot sufletul creştinesc cel necăApoi, având prescura în mâna stângă, iar în mâna dreaptă copia, preotul David şi Iesei; a sfinţilor trei tineri şi a lui Daniel jit şi întristat, care are trebuinţă de mila şi de însemnează cu copia cruciș, de trei ori, deasupra peceţii de pe prescură, ziajutorul Tău; pentru apărarea ţării acesteia şi a proorocul, şi a tuturor sfinţilor prooroci. când de fiecare dată: celor ce vieţuiesc într-însa şi pentru pacea şi Și o așează [lângă Sfântul Agneţ] sub cea dintâi. bună aşezarea întregii lumi; pentru bunăstarea ntru pomenirea Domnului şi Dumnezeu- Tăind a treia părticică, zice: sfintelor lui Dumnezeu biserici; pentru mântului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor irea şi ajutorul celor ce cu osârdie şi cu frică de Și punând prescura pe tavă, sau pe talerul de lemn care se găsește la prosApostoli Petru şi Pavel, a celor doisprezece, Dumnezeu se ostenesc şi slujesc, părinţi şi fraţi comidiar, alături de sfintele vase, înfige copia în partea dreaptă a peceţii, adică cu literele IC și NI, și tăind, zice: a celor şaptezeci şi a tuturor Sfinţilor Apostoli. ai noştri; pentru cei trimişi; pentru cei ce sunt Ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus. Și o pune sub a doua, încheind rândul cel dintâi: în călătorie; pentru tămăduirea celor ce zac în Tăind a patra părticică, zice: Apoi tăind la fel în partea stângă, cu literele XC și KA, zice: boli; pentru izbăvirea celor robiţi; pentru cei ce celor între sfinţi Părinţi ai noştri şi ai lumii sunt în judecăţi, în ocne, în izgoniri, în necaŞi ca o oaie, fără de glas împotriva celui ce-o mari dascăli şi ierarhi: Vasile cel Mare, Gri- zuri şi strâmtorare; pentru cei ce ne urăsc şi tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa. Tăind după aceea în partea de sus a peceţii, zice: gorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură pentru cei ce ne iubesc pe noi; pentru cei ce ne de Aur, Atanasie şi Chiril, Nicolae cel din Mira, miluiesc şi slujesc nouă şi pentru cei ce ne-au Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat. Spiridon al Trimitundei; Calinic Cernicanul, poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm penȘi, tăind în partea de jos, zice: Nifon patriarhul Constantinopolului, Iosif cel tru dânşii; pentru fraţii noştri care sunt în Iar neamul Lui cine-l va spune? Diaconul privind cu evlavie la această lucrare, ţinând orarul în mână, zice Nou, Iorest şi Sava, şi a tuturor sfinţilor ierarhi. slujbe, şi pentru toţi cei ce slujesc şi au slujit în la fiecare tăietură: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. După aceas- Și o pune lângă părticica cea dintâi, începând astfel al doilea rând de sus sfânt locaşul acesta. inecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Și după aceea, preotul luând buretele, strânge cu grijă de pe marginea discului părticelele de sub Sfântul Agneţ, ca să nu cadă jos ceva dintr-însele. La fiecare din „CERERILE CELE DE TREBUINŢĂ DIN VIAŢA OMULUI”, preotul scoate o părticică, o pune pe sfântul disc și zice rugăciunea rânduită:

A A

Mul umire pentru câ tigarea cererii i pentru toată facerea de bine a lui Dumnezeu oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte jertfa aceasta, pe care cu mulţumire pentru facerile Tale de bine o aducem Ţie, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, întru Jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, şi cu milostivire păzeşte de tot răul şi de toată strâmtorarea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi pe robii Tăi [N], pe care ai binevoit a-i auzi şi milui, şi totdeauna le ajută spre împlinirea dragostei celei către Tine şi către aproapele şi spre toate facerile de bine şi îi învredniceşte şi cereştilor Tale bunătăţi.

D

adu-Ţi aminte de toţi vrăjmaşii noştri care ne duhovnicească, pe care primind-o întru jertfelurăsc şi ne asupresc pe noi, şi nu le răsplăti nicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne după faptele lor, ci întoarce-i pe dânşii după nouă harul Preasfântului Tău Duh. mare mila Ta; pe necredincioşi, către dreapta Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Preotul tămâiază credinţă, iar pe credincioşi, să se abată de la rău steluţa, o sărută și o pune după aceea deasupra sfintei pâini, zicând: şi să facă binele, ca nici unul dintr-înşii să nu i venind steaua, a stătut deasupra, unde era piară din pricina noastră. Iar pe noi şi Sfânta Pruncul. Ta Biserica, cu tăria Ta cea întru tot puternică, Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Acoperă, părinte. Iar de tot răul şi strâmtorarea, cu milostivire ne preotul, tămâiază acoperământul cel dintâi, acoperă sfântul disc, zicând: izbăveşte. omnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru Pentru cei ce sunt asupri i de vrăjma i putere şi S-a încins, pentru că a întărit lumea, oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul noscare nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de tru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, păcatelor robilor Tăi (N), pe care binevoieşte Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, ridicaa-i milui şi a-i auzi şi cu milostivire păzeşte-i vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. de tot răul şi strâmtorarea vrăjmaşilor lor, şi totMinunate sunt înălţările mării, minunat este deauna spre dragostea cea către Tine şi între întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au dânşii unul spre altul şi a celui de aproape şi adverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, spre toate facerile de bine le ajută şi cereştilor Doamne, întru lungime de zile. Tale bunătăţi îi învredniceşte.

Ş D

D

Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Acoperă, părinte.

Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui. Ştefan, a sfinţilor Marilor Mucenici DimiȘi punându-l cu faţa în jos pe sfântul disc, diaconul zice: Junghie, părinte. trie, Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Iar preotul junghiind cruciș [având grijă să nu străpungă pecetea] zice: Ioan cel Nou, Serghie şi Vach, Ioan Valahul şi unghie-se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Oprea şi a tuturor sfinţilor mucenici, şi a Sfinridică păcatul lumii, pentru viaţa şi pentru telor Muceniţe: Tecla, Varvara, Parascheva, Ecamântuirea lumii. terina, Filoteea şi a tuturor sfintelor muceniţe.

ta zice: Ridică, părinte. Iar preotul, înfigând copia orizontal, în latura dinspre partea dreaptă a prescurii, sau în cea dinspre el, ceva mai sus de coaja de jos, ridică Sfântul Agneţ, zicând:

în jos.

Tăind a cincia părticică, zice:

A

J Ş Ş B

Apoi întoarce Sfântul Agneţ cu faţa în sus, adică cu partea care are pecetea pe ea, iar diaconul zice: Împunge, părinte. Preotul împungând cu sfânta copie Sfântul Agneţ, în partea dreaptă, sub numele Iisus [IC], zice:

Și o pune sub cea dintâi din rândul al doilea. Tăind a șasea părticică, zice:

Cuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri: Antonie, Eftimie, Sava, i unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a Onufrie, Atanasie cel din Aton, Dimitrie cel Nou, împuns. Și pe dată diaconul, sau în lipsa lui preotul, luând în mâna dreaptă vasul Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana, cu vin și în stânga vasul cu apă, toarnă în sfântul potir deodată vin și apă, Visarion şi Sofronie şi a tuturor preacuvioşilor cât se cuvine , preotul zicând în același timp: părinţi şi Preacuvioaselor maici: Pelaghia, Teoi îndată a ieşit sânge şi apă; şi cel ce a văzut dosia, Anastasia, Eupraxia, Fevronia, Teodula, a mărturisit şi adevărată este mărturia lui. Eufrosina, Maria Egipteanca, Parascheva şi a După aceasta diaconul zice: Binecuvântează, părinte, sfânta amestecare. tuturor sfintelor preacuvioaselor maici.

A

*

Iar preotul, binecuvântând peste sfântul potir, zice:

inecuvântată este amestecarea Sfintelor Tale, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Și o pune sub cea dinaintea ei, adică lângă a treia din rândul întâi, împlinind astfel rândul al doilea. Tăind a șaptea părticică, zice:

Sfinţilor şi făcătorilor de minuni, doctori fără de arginţi: Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, şi a tuturor sfinţilor fără de arginţi.

A A A P

Și o pune deasupra, începând cu ea al treilea rând. Tăind a opta părticică, zice:

Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, a Sfinţilor (N), a căror pomenire o săvârşim, şi a tuturor sfinţilor, pentru ale căror rugăciuni, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule.
Și o pune sub cea de dinaintea ei. Tăind a noua părticică, zice:

celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (de se face Liturghia lui; iar de se face Liturghia Marelui Vasile,
arhiepiscopul Cezareii Capadociei, îl pomenește pe acesta) . Și o pune la urmă, împlinind rândul al treilea. Luând apoi a PATRA prescură și scoţând o părticică din ea [pentru arhierei: episcopul locului, episcopul care l-a hirotonit...], zice: Acoperind apoi sfântul potir cu acoperământul său, întocmit, preotul ia în mână a DOUA prescură și tăind din ea o părticică în formă triunghiulară, zice:

ntru cinstea şi pomenirea preabinecuvântatei, măritei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria, pentru ale cărei rugăciuni primeşte, Doamne, jertfa aceasta întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri.

Î

* În luare aminte să fie ca apa ce se toarnă acum, să fie atât cât se cuvine, socotind ca împreună cu căldura, ce se va turna în vremea plinirii sfântului potir, să nu schimbe firea vinului în gustul apei.

omeneşte, Stăpâne, Iubitorule de oameni, pe toţi episcopii ortodocşi şi pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi pe [(Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul nostru) (N)], (apoi pe arhiereul care l-a hirotonit, dacă este în viaţă), cinstita preoţime, cea întru Hristos diaconime şi toată ceata preoţească, [pe stareţul nostru (N)], pe fraţii şi slujitorii cei dimpreună cu noi, preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri, pe care i-ai chemat la împărtăşirea Ta, prin milostivirea Ta, Preabunule Stăpâne.

Pentru cererea i câ tigarea celor de trebuin ă i de folos oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosDupă aceea pomenește pe nume pe cei pe care va voi dintre cei vii. Și la fitru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea ecare nume ia cu copia câte o părticică mică, zicând: Pomenește, Doamne, pe (N), și așa luând părticelele le pune din jos, sub Sfântul Agneţ, la un loc păcatelor robilor Tăi (N), şi rânduieşte-le cele cu cele scoase mai înainte pentru cei vii. ce sunt de folos pentru dânşii; că măcar de au După aceea, preotul, luând a CINCIA prescură, și scoţând cu sfânta copie, şi greşit ca nişte oameni, spre Tine cu credinţă tot așa, părticele mici și punându-le pe sfântul disc în dreapta sa, toate la alergând, prin noi nevrednicii nădăjduiesc a un loc, sub părticica pentru ctitori, zice: dobândi împlinirea smeritei lor cereri, care să entru pomenirea şi iertarea păcatelor tutufie după voia Ta cea sfântă. ror celor din veac adormiţi întru dreapta Pentru cei bolnavi credinţă: ale strămoşilor, ale moşilor, ale părinţilor, ale maicilor, ale fraţilor, ale surorilor, ale oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosfiilor şi fiicelor, ale celor dintr-o rudenie şi ale tru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea celor dintr-o seminţie cu noi şi ale tuturor celor păcatelor robilor Tăi (N), şi ca un îndurat, cu ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii dreapta Ta cea întru tot puternică, stinge-le veşnice; ale ctitorilor sfântului locaşului aces- focul ce i-a cuprins pe ei, încetează-le boala, şi tuia (aici pomeneşte pe ctitorii răposaţi); ale milui- cu milostivire îi ridică din patul durerii, întru torilor şi făcătorilor de bine; ale tuturor celor ce slava numelui Tău. s-au ostenit şi au slujit în sfânt locaşul acesta: Pentru cei ce călătoresc arhierei, arhimandriţi, ieromonahi, preoţi, ierodiaconi, diaconi, monahi, monahii şi slujitori; oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosale preabinecinstitorilor împăraţi, domnitori şi tru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea dregători; ale fericiţilor patriarhi, ale ortodoc- păcatelor robilor Tăi (N); binecuvintează călăşilor arhierei şi preoţi; ale dreptmăritorilor creş- toria lor şi le trimite lor, precum oarecând robutini, pe care i-au acoperit apa, marea, râurile, lui Tău Tobie, înger paşnic, împreună călător, izvoarele, bălţile, puţurile, sau războiul i-a povăţuitor, păzitor şi sprijinitor, şi-i păzeşte pe secerat şi cutremurul i-a cuprins, tâlharii i-au ei nevătămaţi de toată întâmplarea cea rea, ca ucis şi focul i-a ars, sau fiarelor, păsărilor, jigă- în pace, sănătoşi şi cu bunăsporire să se întoarcă, niilor şi la toată firea celor din mare s-au făcut şi prin aceasta să se preaslăvească întru dânşii mâncare; ale celor răpiţi fără de veste; ale celor numele Tău cel preaîncuviinţat. arşi de trăsnete şi ale celor îngheţaţi în munţi, Pentru înmul irea dragostei pe cale, în loc pustiu şi în sihăstrie; ale celor i dezrădăcinarea urii i a toată răutatea sfârşiţi de întristare sau de bucurie; ale celor ce oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosau pătimit în zile bune şi în nenorocire; ale tru, primeşte jertfa aceasta pentru iertarea celor pe care i-a ucis calul, sau grindina, zăpada, ploaia înmulţită, cărămida şi ţărâna i-au împre- păcatelor robilor Tăi (N), pe care binevoieşte surat şi de năprasnă au căzut; ale celor pe care a-i milui şi a-i auzi şi cu milostivire păzeşte-i i-au omorât băuturile otrăvitoare, înecările cu de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi oase; ale celor loviţi de tot felul de aruncare: a nevăzuţi şi totdeauna le ajută să Te iubească pe fierului, a lemnului şi a oricărui fel de piatră; Tine, pe aproapele, unul pe altul şi între dânale celor sfârşiţi de chiotul tare, de alergarea şii, şi să facă tot binele, spre a se învrednici de grabnică, de palmă, de pumn, de lovitură cu bunătăţile Tale cele cereşti. piciorul, de ciumă, de foame, de sete, de muşÎn vreme de orice nevoie cături înveninate, de înghiţirea şerpilor, de căli primejdie omenească carea cailor, de sugrumare de cel de aproape, oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nossau marea sau pământul desfăcându-se i-a tru, primeşte jertfa aceasta, spre iertarea înghiţit; şi de toată vârsta: bătrâni, tineri, voinici, copilandri, copii, prunci fără de vreme, păcatelor a tot poporului Tău şi cu milostivire parte bărbătească şi femeiască; şi pe care nu întoarce de la noi toată mânia Ta, cea cu drepi-am pomenit, din neştiinţă sau din uitare, sau tate pornită asupra noastră, şi degrab, ca un din pricina mulţimii numelor, Însuţi îi pome- bun, scoate-ne pe noi din toate necazurile şi neşte, Dumnezeule, Cel ce ştii numele şi vâr- primejdiile ce ne împresoară. sta fiecăruia. Pentru vrăjma ii cei ce ne urăsc i ne asupresc pe noi Și așa pomenește pe nume și alţi morţi, pe care va voi, dar mai întâi pe arhiereul care l-a hirotonit, dacă nu mai este în viaţă. Și la fiecare nume oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosia o părticică mică și o pune pe sfântul disc, la un loc cu cele scoase mai tru, primeşte de la noi, nevrednicii robii înainte pentru morţi, zicând: Pomenește, Doamne, pe (N); și terminând, încheie așa: Tăi, jertfa aceasta şi iertându-ne toate greşelile,

D

P

D

D

D

D

D

Iar preotul, tămâiază al doilea acoperământ, acoperă sfântul potir, zicând: Pentru cei ce sunt în închisori coperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase, oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nosşi de lauda Ta este plin pământul. tru, Cel ce ai slobozit pe Sfântul Tău Apostol Petru din legături şi din temniţă fără nici o Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Acoperă, părinte. vătămare, cu umilinţă ne rugăm Ţie: primeşte Iar preotul, tămâiază al treilea acoperământ, adică Aerul, acoperă cu el cu milostivire jertfa aceasta spre iertarea păca- sfântul disc și sfântul potir, zicând: coperă-ne pe noi cu acoperământul aripitelor robilor Tăi (N), ce sunt închişi în temniţă lor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjşi cu rugăciunile acelui sfânt apostol, ca un iubitor de oameni, cu dreapta Ta cea întru tot maşul şi potrivnicul; împacă viaţa noastră, puternică, din tot răul şi primejdia izbăveşte-i Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de şi-i slobozeşte. oameni iubitor. La năvălirea vrăjma ilor După aceea preotul ia cădelniţa, tămâiază Darurile așezate la proscomioamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos- diar, zicând de trei ori. tru primeşte jertfa aceasta pentru iertarea ine eşti cuvântat, Dumnezeul nostru, Care păcatelor a tot poporului Tău şi caută cu milosai binevoit aşa, slavă Ţie. tivire spre ajutorul creştinilor; sfărâmă degrab Iar diaconul de fiecare dată, zice: sub picioarele lor, cu puterea Ta, toate neamuTotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. rile cele fără de Dumnezeu, ce voiesc războaie. Amin. Și se închină amândoi cu toată cucernicia de trei ori. Apoi, diaconul, luLa boli molipsitoare ând cădelniţa, zice: oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea Pentru punerea înainte a Cinstitelor Daruri, păcatelor noastre, ale nevrednicilor robilor Tăi, Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte. care am mâniat bunătatea Ta cu fărădelegile Iar preotul zice rugăciunea punerii înainte: umnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pâinoastre şi am întărâtat buna Ta milostivire. Să nea cea cerească, hrana a toată lumea, pe nu intri la judecată cu robii Tăi, ci întoarce de la noi mânia Ta cea înfricoşătoare, care cu drep- Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai tate este pornită asupra noastră. Încetează trimis mântuitor şi izbăvitor şi binefăcător, îngrozirea cea pierzătoare, opreşte sabia Ta cea Care ne binecuvintează şi ne sfinţeşte pe noi, înfricoşătoare care nevăzut, înainte de vreme, Însuţi, binecuvintează (preotul binecuvintează cu ne taie pe noi şi Te milostiveşte spre săracii şi mâna, în chipul crucii) această punere înainte şi o sărmanii robii Tăi, şi nu ne da morţii pe noi primeşte pe dânsa întru jertfelnicul Tău cel mai care în pocăinţă, cu inimă înfrântă şi cu lacrimi, presus de ceruri. Pomeneşte, ca un bun şi de cădem către Tine, Dumnezeul nostru, Îndurate, oameni iubitor, pe cei ce au adus-o şi pe cei pentru care s-a adus, iar pe noi ne păzeşte neoBunule, Împăciuitorule şi lesne-Iertătorule. sândiţi întru sfinţita lucrare a Dumnezeieştilor La vreme de neploare i foamete Tale Taine. Că s-a sfinţit şi s-a preaslăvit preaoamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos- cinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al tru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi păcatelor noastre, ale tuturor nevrednicilor pururea şi în vecii vecilor. Amin. robilor Tăi şi ale întregului Tău popor şi-Ţi Și după aceasta, face acolo apolisul, zicând așa: întoarce mânia cea cu dreptate pornită asupra lavă Ţie Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră şi nu omorî cu foame şi cu sete poponoastră, slavă Ţie. rul Tău şi dobitoacele. Cu milostivire porun- Diaconul: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și ceşte norilor de pe cer să trimită ploaie bună, în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește. Doamne miluiește. Doamne timpurie şi târzie pe pământ şi să-l răcorească, miluiește. Părinte, Binecuvântează. Iar preotul face otpustul; și de este duminică începe așa: pentru ca să răsară şi să crească iarbă animaleel ce a înviat din morţi..., iar de este altă zi din curlor, verdeaţă spre folosul oamenilor şi să aducă sul săptămânii, zice numai: Hristos, Adevăratul Dumroade şi cele de trebuinţă vieţii noastre. nezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei La vreme de necontenire a ploilor Maicii Sale, ale celui între sfinţi Părintelui nosoamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos- tru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea tinopolului (de se săvârşeşte Liturghia Marelui păcatelor noastre şi a întregului Tău popor, care Vasile zice: ale celui între sfinţi Părintelui nosam mâniat iubirea Ta de oameni şi am întărâ- tru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii tat urgia Ta. Nu ne pierde întru mânia Ta, ci Capadociei) şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluporunceşte norilor să înceteze vărsarea de ploi iască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de necontenite, şi să strălucească pe pământ razele oameni iubitor. soarelui, spre înmulţirea şi adunarea roadelor Diaconul: Amin. pământului, ca nu cu stricăciune să ne împuţi- După otpust, diaconul, iar în lipsă preotul, tămâiază Darurile așezate la acopenăm de tot de îngrozirea Ta şi întru tânguire să proscomidiar (la mânăstiri această cădire se face la Ceasul al 6-lea,încet: rind mai întâi sfintele), apoi Sfânta Masă împrejur cruciș, zicând ne stingem. n mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca Apoi diaconul, luând cădelniţa și punând într-însa tămâie zice către preot: un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun Binecuvântează, părinte, tămâia. Și îndată, tot diaconul, zice: Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Iar preotul zice rugăciunea tămâiei [și bi- împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost, Hristoase necuvântează tămâia]: pe toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins. ămâie Îţi aducem Ţie, Hristoase Dumne- Și zicând psalmul 50: Miluiește-mă Dumnezeule... tămâiază altarul și toazeul nostru întru miros de bună mireasmă tă biserica, punând apoi cădelniţa la locul ei.

D

A A

D

B

D

D

D

S C

D

Î

T

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

R{NDUIALA PROSCOMIDIEI