You are on page 1of 1

Konsep Pengurusan Disiplin Bilik Darjah

BILIK DARJAH YANG BAIK AKAN MEWUJUDKAN SITUASI-SITUASI BERIKUT

Aktiviti pembelajaran akan dilaksanakan secara sistematik mengikut rancangan tanpa gangguan

Kawalan disiplin yang baik menambahbaikkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Objektif pelajaran akan dapat dicapai secara berkesan

Murid akan berasa selesa, selamat dan gembira menyertai aktiviti pembelajaran

Penerangan, arahan dan bimbingan guru akan diikuti oleh murid tanpa keraguan atau ambiguiti

Nilai moral dapat dipupukdalam kalangan murid

Murid dapat dilatih berdisiplin menjadi warga yang berguna

Rancangan skim kerja untuk setiap mata pelajaran akan berjaya dilaksanakan mengikut jadual waktu sekolah

Murid-murid akan mempunyai ilmu dan kemahiran secara komprehensif dan berkesan