You are on page 1of 68

ADRESBOEK

DER GEMEENTEN

LAREN

(N.-H.)

EN BLARICUM

4e UITGAVE
BJJGEWERKT TOT EN MET

- 1930
20 JULI 1930

HET AUTEURSRECHT VOOR DEN INHOUD WORDT VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG DER AUTEURSWET NADRUK VERBODEN

VAN DIT BOEK DE BEPALINGEN

UITGAVE

VAN: NAAML. VENN. EN DRUKKERIJ-EXPLOITATIE

TOT

COURANT-

GOOI 6 STICHT
HILVERSUM, HAVENSTRAAT 16. TELEFOON 1175

VOORWOORD
Deze vierde uitgave van het adresboek Laren-Blaricum behoeft geen lange inleiding. Wederom mochten wij de gewaardeerde medewerking ondervinden van de besturen der gemeenten Laren N.-H. en Blaricum, door de verstrekking van de oficieele opgaven; teneinde het hierdoor mogelijk te maken het adresboek een betrouwbare gids te doen zijn. Verder hebben wij getracht alle overige opgaven van meer particulieren aard zoo volledig mogelijk te verzamelen waarvoor wij kosten nog moeiten hebben gespaard. Het was ons aangenaam te bemerken dat een goed adresboek in Laren en Blaricum tot de onmisbare zaken behoort. Het aantal inteekenaren neemt bij elke nieuwe uitgave toe en ook de navraag na verschijning wordt voortdurend grooter. Ook nu weer past een woord van dank aan allen, die ons bij de samenstelling de behulpzame hand boden, speciaal aan de besturen der beide gemeenten, secretarissen en ambtenaren der gemeenten, die ons tal van officieele gegevens op de meest aangename en tegemoetkomende wijze hebben willen verstrekken. .” Naaml. Venn. GOOI 6 STICHT.

Bijkantoor -

Gebr.

JANSEN,

Brink

No.

13,

Laren.

GEMEENTE .BLAFWUM
BESTUUR DER GEMEENTE.

Burgemeester:

J. J. Klaarenbeek. Benoemd bij K.B. van 19 Juni 1922, no. 32.’ Wethoudrers: E. H. Piepers. J. Rigter Tzn. Raadsleden: W. Lanphmen. B. J. ter Brugge. J. J. van Hoven. Th. W. Rueter. G. E. Rigter. Secretaris: W. J. V,erploegen. De secretarie is ‘dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen, voor het publiek geopend van 9 uur v.m. tot 121)$ uur n.m. en van 2 uur n.m. tot 4 uur n.m. Zaterdags van ‘s morgens 9 uur v.lm. tot 1255 uur n;m. Ontvanger: W. J. Verploegen. Het kantoor van den gemeente-ontvanger is iederen Dinsdag, uitgezondterd erkende Christelijke feestdagen, voor hef pnbliek geopend van 2 uur n..m. tot 4 uur n.m. Gironummer gemeente-ontvanger: 98345 kantoor Blaricum. Gamveente-opiiohter: W. J. Kaarsgaren. Vleesohkeuringsdi,enst, keurmeester: H. ter Beek; hulpkeurmeester: M. P. Franzen. C.orresDonident d,er fntercommunale arbeidsbemiddeling: J. J. van Wijk. Kantoor en particulier adres: Torenlaan 19; spreekuur van 10 tot 12 uur v.m. Kostelooee bemiddeling voor werkgevers en werknemers. * 1.. ,, ‘, <..
BRANDMEESTERS.

E. Rigter P.zn.; G. Schram F.zn.
SPUITLEIDERS.

W. J. A. Benning; H. van den Bergh; W. Keijer; W. Vos H.zn.; M. F. N. Zeegers. 167

Directeur NIEBAKKERIJI TORENLAAN No.8094 .. 23 BLARICUM POSTREK. 386 EEN BEKEND ADRES VOOR GOED BRO BEZORGING TE BLARICUM DAGELIJKS EN LAREN EETONSBRUINBROOD miSP0RTBESCHW.T PER 100 STUKS F 3.N.V.TELEF.c FRANCO . Hilversumsche Begrafenis-Vereeniging.

19. A. F. Knipschieer. Sijnmns. B.m. tijdelijk r. Manschot. VIo. iM. van Vuure. Le. B. M. Rokebrand. G. Inspectie der directe belastingen. Si’ersma.r directe belastingen de eerste vier werkdagen van de week van 9-121/2 vm.m. A. Leden: L. A. H. E. Veldhuis. WELSTANDS-COMMISSIE.. Zaterdags van 9-12 uur v. Venema. B:ron. COMMISSIE VAN TOEZICHT G. H.ij$&l~erk. A.D.111. Almbtenvaren. voor wegenbelasting. waaronid. de Vries.-H. Veldhuis. secretaris. H. Rigter Pzn OP HET LAGER ONDERWIJS. en G.. Kalarqgaren. van de gemieenten. COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM..s. van! Biezen. ! klerk. voor accijnzen de eerste vijf werkdagen van de week van 9-121/2 uur v. W. J.n$en: J. H. Laren!.den.m. Brussen. ter Leden: J. van Wijk. rijksjklerk. Hamldorff. BURGERLIJK ARMBESTUUR. voorzitter. Rijksontvanger: H. Gunther M. W. H. A. H. voorzitter. Hilversum. J.W. J. Kantoor rijks-ontvanger: Driftlaan 2. van Gils. A. secretaris.kskberk.. Vos Hzn. secretaris. en E. Zaterdags van 9-12s uur v. Brugge.). en van 2-4 uur n.ohr.m. Schram Fzn. J.m. 57 van de wet op de inkomstenbelasting 1914. Vos Jzn. B. Vos Jzn. de Jong. E. J. J. Unexna. SCHATTINGS-COMMISSIE bedoeld in art. tijdlelij:k rij.: F. Blari169 . Geopend: voo. Leden: J. Acsiste. voorzitter. i:s gevest@d te Baarn. Laren (N. RIJKSBUREAUX. Ja.: H.er Laren ressorteert. Foeke Kuijpers. Leden: G. Rigter Tzn. J. W. W.. en van 2-4 uur n. ‘s-Gravelandscheweg No.de eerste vijf werkdagen van de wee!< van 9-121/2 uur v.. S. Rigter. Piepers.or de aanslagrxgeling.. invoerrechten en accijnzen. E. A. Wim!merslager. Kornmies-rdienstgeleider: A.

meinen te Hilversum. . . . .. . . . . .. . Droogbak. VondellIaan 9. . cum . . Vo’ndellNaan 9. . . . .. . 10 8 18 Vertrek met . .. . 1880 . . .. >. ‘De bevo’lklng bes’tond 31 December 1928 uit: . . Kantoor der hypotheken en van het kadaster te Amsterdam._. 962 1879 . . . . . . Contrôle grondbelasting te Amsterdam. 974 I> >> >> 1.rregjstratie te NUv~ers~uml. .. . .. 144 262 406 --Geheele verminldering . 53 111 1541 2760 LOOP DER BEVOLKING Op 31 December 1870 . .ilversu:m. En bedroeg 1161 Vr.dag van iedere maand van ‘s voormidldags 9$$ uur tot ‘s namid’dags 12% uur. . . .urende het jaar 1929 Vr. . .Huizen der inkomsten.den met . VAN DE WEERD. . .. 990 1002 998 988 972 >I :: >> 2. 29 20 49 VestiigIng met ... . 1881 1882 1883 1884 1885 .. . 1870. . . . Totaal ldoor M. . .. . . .apectie der registratie te H. Zittingen te Blaricum: dhen tweeden Maan. . . 183 303 486 --Geheele vermeerdering 212 323 535 En verminderde door: Overlij.. 1871 .op 31 Decemlber 1929 . .. . .... . .Begrafenis-Vereeniging G. . M.. Vorudellaan 9. . 917 927 903 898 917 170 . Geb’oorte met . Zij vermeerderde geld. 1488 Totaal 2649 58 --. 968 II >> Op 31 December 1878 .. . . . . 154 270 424 De bevolking venmeerderdae ‘dus met . . . . .. . . . . .. . . . . .en . In. . 1219 VANAF 9. . .Kant’oor d1e. . 2% t ’ ’ f 1873 1874 1875 1876 1877 . . . . . . ‘.. . . .. 989 . . . . . .. . . .. Droogbak. . 955 947 1872 . in een der lokalen der openbare school.. . . LOOP DER BEVOLKING GE’DURENDE HET JAAR 1929. . . . .. .en vermogensbelasting is belast de inspecteur der registratie en do. .

... . >> >> I> >> .. ....... . >> 2.. . ........ 35 Evangelisch Lutherschen ....... 2 Kerkgenootschap dier Oud Bissch.... ..... Clerezy .> >> 2.... gemeente . .> 3...... ................. 1025 Nederlandsch Hervormden ...... Op 31 December 1.... ..... 14 Hersteld Evangelisdh.............. .. .... I> >> >> 1....Bijlstraat No..... ..... Kerk .. 1 Gemeente der Angl......... .. .... Zendingsgem... ..... . .... ... 32 Waalsche gemeente .... .... ..... >> >> 1..... . >f >1 >> .Luthersch Kerkgenootschap ........... ... ...... .. ... ...... .......... . 394 AANTAL KIEZERS OP 15 MEI 1928...... ..... Sta’en 171 1477 1 Gemeenteraa:d 1317 . ... ... der Apostelen 1 N’ed. ..... . .... ........... ................... 2e Kamer 1524 ] Prov...... .... .. ... ............ i..... . >> 2......> >> 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 .... 5 Remonstrantsche Broederschap ......... ... .... . . ... 1 Zonder Kerkgenootschap .. 888 875 859 844 841 854 835 851 875 865 866 868 963 865 885 927 952 996 1034 1060 1120 Op 31 December 9....... Bussum...... Eenh.. ........................ . 64....> I> 3.... >> 11 >> >> 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 ........ .. ... ........... .......... ........... .... Israëlitisch Kerkgenootschap .. . .......... .. 363 Gereformeerde Kerk ....... 27 Herstebd Apost............ 1189 1250 1254 1290 1327 1325 1441 1482 1569 1634 1688 1746 1855 1967 2053 2191 2309 2366 2441 2512 2601 2649 2760 BEVOLKING... ... If >> >> >> .... >> >> 3............. 27 Doopsgezinde.... .... -.... .. . 1........................ .... ....... ....... . Episc....... . . .. . gesplitst in godsdienstige gezindten volgens de uitkomsten van de laatste volkstelling (1920) : Roomsch-Katholieken .. ......... . d........... 1.. ..... ..

J. Roomsch Katholieken: 1. Totaal op lijst 2: 31. W. . Totaal op lijst 4: 185. . 4. Winckel 2. C. G. Slot. W. Boeljon 6. . . . K. Tel. Piepers 116. van Santen Mej. . S. van Hoven 28. W. Sijmons. C. Lanphen 70. B. P. Lijst 5: K. . H.P. 3. . . H.. Kooij 16. 1001 Uitgebracht werden op: Lijst 1. gehouden op 18 Mei 1927 werden op de lijsten der verschillende partijen de volgende stemmenaantallen uitgebracht. A. A. Boeljon. 3. Lijst 6: L. 5. Mej. Mej. Rigter 117. Kempen en C. 3. . . de Klerk en L. L. C. A. Lijst 6. Lijst 5. M. Totaal op lijst 5: 538. . Koster. . Raven. 6. Stuve. de Kok 42. . H. E. A. . * Eeuwens 13. Eeuwens. K. Lijst 4. M. van Santen 6. L. Kempen 5. A. Winckel. Christelijk Historischen: 1.D. Aantal kiezers . 2. C. Kooij. . Het Centraal Stembureau heeft de kiesdeeler bepaald op 143 De pl$atsvervangers werden als volgt gerangschikt: Lijst 1: P. Enzlin 33. F. Lijst 4: Mej. Anti-Revolutionairen: 1. G. 8. A. J. 2. A. Timmers. Blok 8. Th. F. de Klerk 38. P. Aanspreker. . K. E. Bij #dqe verkiezingen voor d. . 4. 393. 2. Kreuzen. Totaal op lijst 3: 64. Lijst 3. Stuve 8. . Raven 7. van der Leek. H. . D. 7. W. Lijst 2: A. Kakebeen. 3. de Kok. . A. A. 2. Lijst 3: N. F. . J. Totaal op lijst 1: 103 Lijst 2. Rigter 162. A. H. 32 Aantal geldige stemmen . Bij de verkiezingen voor den gemeenteraad.I. G. . . J. . . van der Leek 47. ter Brugge 91. 5. Slot 2. Sijmons 3. J. . G. STEMCIJFERS. Tim-mers 28. . L. Blok en L. 2. J. Kreuzen 18. 7. Huizerstraat Blaricum. Rueter 98. . Kakebeen 31.A. . N. J. . . Neutrale Partij: 1. Koster 6. . A.G. . G. Neutrale Partij: 1. P.: 1. D. . 2. . J. Enzlin. VAN DOORNIK. Totaal op lijst 6: 79. 4. VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER. 1163 Aantal uitgebrachte stemmen 1033 Van onwaarde . G.e Tweede Kamer omp1 Julü 1929 was de uitslag voor de gemeente Blaricum als volgt: 172 . C. G. F. 4.

.... >. we’lvaartspartij .loeg) .. voor elk dergelijk kind meer dan 5 f 125.......> 34....... j 200.. 12... K..... 393............ Federatief verbond (ter Hall) . partij ......... Staatspartij .. arb... 26... Herv.... P Kind..... K...... StaatkundiIg geref...nie .. Aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud: f 800. Sec.....iezers ... bsond ..... ...A....eraftrek: f lOO......... ..... >> 2... 7....... . >....... Anti stemdwang partij (v....f 400....Tel.... Volkspartij ....... sec. volkspartij (v... Mididenpartij 9: van Stad en Lan:de . 173 ......... Vrijz........................ >> 29.. ..... Democratixhe >> 31............... Rev.. CJhriist.... S.. u. 32................... Aantal uitgebrachte stemmen ........... partij Holland’ (d.......... dat niet zelf in deze belastingen wordt aangeslagen.......D...wd kind of pleegkind..... Anti-rev......... >> 15. >> 20................. 24................waarde .... partij .... Clhris........... Verbond natiional’isten . i* R... .. Ned.. ......P..............mnl.. partij ...... Van on.... 9........... :: 10...... dem..voor 1 eigen of aangehu.. Vrijiheid~sbon~d ..... Horst) 9.......... Uiitgeb~ra~cht wenden op: Lijst 1... voor 2 dergelijke kinderen......voor gehuwden en f 5OO...... .. 22. Aantal1 geldige stemmen . P.......... VAN DOORNIK... partij ........ ‘list.... Inkomstenbelasting: 1524 1327 51 1276 2 13 1 8 53 114 558 70 4 20 61 2 4 4 161 1 3 13 178 2 4 3 % voor alie inkom’ens. Comrn......... f 300... 23. partij ..voor 4 dergelijke kinderen.............. Aantal k... 3.~..voor 5 dergelijke kinderen...e Visser) ...L voor ongehuwden.voor 3 dergelijke kinderen........ Id.......... 4........... 16....d........... geref.............. >> 5..... beneden den leeftijld van 16 jaar....... staatspartij . dem........ Co..... partij Holland (Wijnkoop) ... Akg... BELASTINGEN... Plattelan~derslbond ... Aanspreker G...... ........... f 525....... R.......

zoo dat inkomen niet op deze wijze is bepaald. VAN DOORNIK.62% 0. 45 op de hoofdsom der personeele belasting. of. De schoolgeldplichtigen worden ingedeeld in klassen.50 0. 393. n 9. volgens schatting door Burgemeester en Wethouders met inachtneming van de bepalingen van hoofd’stuk II en artikel 31 der Wet op de Rijksinkomstenbelasting 1914. Tel. SCHOOLGELDREGELING.12’12 1.25 0. 19 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 5000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 5000 Indien meer dan één leerling uit hetzelfde gezin gelijktijdig’ 174 . geheel of in de voornaamste plaats. i0 op ongebouwde eigendommen.er schoolgeldplichtigen volgens de kohieren van de rijksinkomstenbelasting voor het loopend belastingjaar. Aanspreker. Opcenten: Opcenten op de grondbelasting: 40 op gebouwde eigendommen. en indien ook dat niet mogelijk blijkt of de schoolgeldplichtigen niet in de rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen. Bij de berekening van het zuiver inkomen wordt het inkomen van het hoofd van het gezin vermeerderd met het inkomen der inwonende gezinsleden. Het schoolgeld bedraagt per leerling: Voor gewoon onderwijs per maand f f f f f f f f f f f f 0. dat dit inkomen. Huizerstraat Blaricum. » » >> » » » 9.37’12 1.75 0.37% 0. 4 5 6 i 9 10 11 1000 12 meer dan 37 >> » n 3.50 In klasse -- Bij een zuiver Van inkomen tot en met 1 . volgens die kohieren over het laatstverloopen belastingjaar.2. het gezin ten goede komt.62% 2.87% l. » » » » 1..1. Als grondslag voor deze indeeling wordt genomen het zuiver inkomen d. indien redelijkerwijs mag worden aangenomen.G.

J. cormmies.-. voor het afhalen van de correspondentie van 91/q u.g: van S-12%. Aanspreker. voor den derden met 40. Zatesda. C’oevoet. en waarvan desgevraagd een ten name van den houder staand bewijs van inschrijving in het register. b.-.bl. een school van d.d. FRANTZEN.m. c. bedoeld bij art 1. erven of vaartuigen f 1. HONDENBELASTING. van 2ï!/2 uur. in honden handel te drijven. Jordaan No. voor den vierden met 60 en voor den vijfden met 80 ten honderd verminderd en is voor d. houdt en aantoont. Rigter. Als trekhond wordt alleen beschouwd een hond. 203) aan Burgemeester en Wethouders wordt overgelegd. ter bewaking waarvan hij dient. AmMenaar~f J. Indien en voor zoolang hij gehouden wordt door een koopman in honden f 1. dit: in den regel meer dan 4 hond. indien en voor zoolang hij uitsluitend gehouden wordt als trekhon.-9 v. Vos. No. Zondag van 8 uur v.er Trekhondenwet 1910 (St.m. 175 : . behalve Zateadag: van 8-12s uur.. die het gebouw. De befasting bedraagt per belastingjaar voor elken hond: a.e volgende leerlingen geen schoolgeld verschuldigd.A. commies.-. Als koopman in honden wordt alleen beschouwd hij. in alle overige gevallen f 5. nimmer verlaat. van 2-6 uur. Belhaerider: IK P. ouder dan 3 maanden.. Uren van openstelling POSTDIENST: Werkdagen. Bestellers: R. van . Als hond ter bewaking van gebouwen.de Poel. BIJ-POSTEN TELEGRAAFKANTOOR. erven of vaartuigen wordt alleen beschouwd een hond. L.en. 2c lid d. 1. of ten dienste van den landbouw of eenigen tak van nijverheid of ter bewaking van gebouwen.ur tot 10 uur. dat hij uitsluitend als zood’anig wordt gebezigd. de Gooijer. wordt ‘t schoolgeld voor den tweeden leerling met 20. waarvan wordt aangetoond. erf of vaartuig.ezelfde soort bezoekt.

m. F. C.en girodienst). Griibling. 18. van 2-71/2 Zondagen van 8 uur v. richting Hilversum 8.30 v.b. TELEGRAAFEN TELEFOONDIENST. c. C. BUSLICHTINGEN.50.50. de Vries Rob% Jr. BESTELLINGEN.: 6.dhtin. Griblïntg. kwitanties. Gugelot. dlie door een ongeval zijn getroffen: W. A.st van apotlhekeris die zich b)ereid. die door een ongeval zijn lgetroffen: Fiirma Westerlllg. en feestdagen: Hiuizen: 7.20. RAAD VAN ARBEID. uur. RIJKSVERZEKERINGBANK. 14.20 uur.10. 14. stortingen en uitbetalingen.50. H. Th.m. 176 . 10. IJnzonides. P. Hoefloo 2. Lij. 17. werkdagen van 9-12s uur. Aanspreker.m. van Eijk. ‘H.nidigen ldie ziclh ‘bereid .of ~heellkundige hlulp te verleenen aan verzekerden.ben verklaard genees-.ioh$i. Werkdagen: van 8-12yz uur. 14. Huizen : 6.40.he!bben velrkllaard genees.#m. Ridhtiinig Ri. Lijst van de:sku. Tih. Rykspostspanrlmnk. postchèque. G: J..er beste~llhrgen: 7. Tel. Huet. van 2-7’/z en Zaterda’gs van 9-121/ en van 2-6 uur. Agent: H.15 n. 20. 17..ng H!ilversujm.50 uur. Labadie.-H.of verbandmiddelen te leveren aan verzekerden.30.g Op ZonR. 393. Laren (N. Rijksverzekeringsbank. tot 9 uur v. heel. P.). Aanxanlg d.m. H. (postwissels.Voor begrafenissen Geldverkeer G. Bijvoet.50. VAN DOORNIK. he. J. werkdagen van: half 9 tot 121/ ‘uur en van 2 tot 3 uur.50 n.

Gooische Stoomtram. 177 . no.btting. 169.es Miej. 15. ‘Huize De Zw:alutw. Expediteur Electriciteitsbedrijf. Laren (N.Maan.nw. EN BEDRIJVEN VAN ALGEMEEN Apo$heken. Huizerweg Exploitant 19. A.-H. gir!o 11353. Doctwen. de Vries Robbé. Woensdags. Goederenvervoer: bewaarplaats T. Jordaan No. J. Tel’efoon 338.g en. Voor Röntgenologie Sint Jansticfhtin!g. arts. BHuize. A. Torenlaan 51. Midd:etiweig 2’a. de Vries ~Ro~blbéJr. te. FRANTZEN. . IH. 4. Torenlaan 44. Provinciaal Huizerweg 4. Spruit. L’arenl: ‘s .s. Torenliaa.d.ize Zo~nnevel’d. B. arts. Zlonda!gs geopen’d den geiheelen tdatg.n 44. Oooisdhe Atpotihleelk. BEROEPEN Aanspreker. Eemnesserweg Zaterdags na 2 uur. van Eik. H. ADVOCAAT. Verschijnt Maanldags. Alle inlichtingen zijn te bekomen aan ‘t hoofdkantoor Bloemendaal of onder Tel. Mb A. Slpre’ékuu.eg 3.lefoon 399.genwoIordiger voor Blaricum: P. Spreekuur: d~a. Calais. Wachtkamer met lunchroom: Fìlorian.De Gooicdhe Post. Ph. Hu.r 122 :uur. Mr. Vrijidags en Zaterdags. no. Th. F. Algentsohap: Torenlaan 12. Laren. Spreekuur 1-2. Telefoon 234. behake Ztondag. Doaderdags van 2-3 ‘uur. SpreekUU:: dagelijks van 1-2 en volsgens afspraark.A. Plaatselijke pers: . Spreekuur na ‘7 uur. In geval van storing Tel. Verte. de (Yr’olot. C.. 1. Catz.gelijks van 1-2. 43 Laren.nacht: Apothe#ker.ags en.). Gri. TorenlIaan. ~Oip ~w~rikdlagen lda. Remiseweg 1. NUT.

enl-iBllaricunl.. Torenlaan. Bos en L.zn. Voor deze opgave zie men onder Laren. Aanspreker.D. L. Relda. C.G. J. Maandbolde lder CHeerv. Eemnesserweg 9. Ka. secretaris-penningmeester.r eau : S~tationaw~eg.p: G. ldia\ken.gter. :G.erk. W. Verver. . Mo&denm!an. Gereformeerde Kerk. Verbindingsweg 4. Rolff. K.gdij. Wotab’elen: J. Rligt. Nederlandsche Protestantenbond. Parochie van den H. Rigter. ~Bfaricu~mimer Courant. L.-lkerkvoogd. H. ID. Dorpstraat.L. Kerkbestuur: B. V. Joseph.cteur: ‘Dis. Ri. voor’zitter-secreta. Voor deze opgave zie mlen onder Laren. G. Vos. Ge. J. GODSDIENSTIGE GEZINDTEN EN DENKRICHTINGEN. Agenltscha.ris. 393. Mellenbexg. 17. T’el~ef~oon admin. L.en Eem~land~er. [Röder. Bu. dagelijksche besteldienst Blaricum-H’ilversum. BestelhuisI: Hilversum..: Mej. L. Ioulderlingen~ L. Vos. Nedtikmdsch Ha-+wtnde Kerk. kerkmeesters.rritsen!. L. . seoretaris-‘kerkvoogd. Maan#d$ila’d Welg en W. Knuislaan 2. ‘Laren. van der Leek en C. Gooi.. H.de J. Bodediensten. vaa Leeqwen. . .er. Tel. d~ie~nstverrichiter. L. Pastoor: B. redactie 407. Soer en B. S. pres. J. Koster: J. Röder. J C.p(el’aan: J. mKerkvoo.ong St. 178 . de ‘Leeuwt. voorzitter.istrat!ie 81. de Graaf. Snelting. IH. Wahand.Kerkeraad: <Ds. pastoor.ags en Vrijdags. G@rnL Lar. van Runt. W. VAN DOORNIK. R. dienskerrichter. Snelting. Groest 70. Verschijnt iDinsd. W. G. afdeeling Laren-Blaricum. W.en. B.

d. Hoof’d: L. J. Hoofd: . Schoolbestuur: B. On~derw~ij~zeres: zuster Ba. lOn. K. Verver en L.essen wolrden gegeven in het gebouw van de R.nol. R. 1 HooBd: L.aat. Vos. S. FRÖBEL-ONDERWIJS. Landbouw-tintercursus. K. Schoolgebouw aan de Kerklaan.L.o~o!b verbíolnden~ Ben cursus Fransch.uster Gemma..zn. van Gils.a. R. Veldhuis.Begrafenissen. De tuinbouwcursus wordt gelhouden van October tot Mei. R.choo. Leus. zu:ster Cdeta. onldcer iis le+dia. voorzitter.e(rrwijzeres: L. B. Aan de sch. ledien. Rigter. C. van Oils. L. Hanld\we8r&onlder~wijtzlere~ssen: zuster Margarehha Maria. Schoolgebouw aan de Kerklaan. Onid.ordt !gehoudenf van ‘Octob. zyster Amatla en) zustes C. De 1. de Jong St. Sn.van uuster @@na. Verver. Rigter.oo81pa. Tere& lbbest. secretaris-penningmeester. Naaischool. Onderwijzeres nuttixge handwerken: G.rbara en zuster AaiÍata. VAKONDERWIJS. Watg:envoort. aan de Kerklaan. fröbdschool. A. pastoor.. A. K. tpelrsoneel: z.essen. A. van Gils. OPENBAAR ONDERWIJS.er tot Mei.g .~ge5b~ou~w Ihiet Sch. Dorpstraat. Crematie.ge#legeaheid voor het nemen van pia. L. Tuinbouw-cursus. Fröbelschool.derwij+xnB. BIJZONDER ONDERWIJS. F. {De lan~d$ouw+w~~n~er~cursus:w. G.hxyslos’tom.in!g vaa zuster Aqgus’ta. 179 . Openbare lagere school. Transporten.elting. #aan Hoofd: A. een cursus in fraaie haad!wwerken onder leid. K. mej. School.

Nederlandsche Aannemersbond. Vereeniging tot voortplanting des geloofs. Joseph.- Voor Begrafenissen Tel. Aan de scho~o:I (beataat gel~elgenlheid Tot . Prefect: L. KERKELIJKE Broederschap Hoof’d-zelatrice: VEREENIGINGEN. K. Truus Rigter. Grietje Heerschop. van Gils.vle* 0p. IOnderwij~zeressien: zuster Augusta. Kindsheid. H. Hoofdzelatrice: Theod’ora van Meerwijlc.denstandsvereeniging St. zuster Pauline en.ng. Blaricumsche Bestuur: Voorzitter: G. zuster Chrysos’toma. Krijnen. Werkliedenvereeniging Bestuur: Voorzitter: H. Geertje Rigter. 393. Voor deze opgave zie men onder Laren. STANDSEN VAKORGANISATIES.opleiddn!g lt. Nicolaas voor Laren en Blaricum. allen1 gedipIlorn~eerd coupeuse-lleerares. af’deeling Laren-Blaricum. Franciscus. Verver.de diploma’s voor liiaigerie en’ costumière. te. Overige bestuursleden: L. Voor d’eze opgave zie men onder Laren. Raven. Boerenbond. Grietje Heersc. Secretaris: J.g voolr coapeuse.eudora van Meerwijk. Geertje Rigter. Derde Orde van den Í-I. J. van Hoven. 180 St.hop. Mid. de Jo. A. G. Hoofdzelatrice: Th. de Jong Szn.l~eidin. Zelatricen: Nelly Piepers. Genootschap van de H. Zelatricen: Nelly Piepers. . van .den Levenden Rozenkrans. R. K. VOS. Veenenweg 1. R.ot . L.

Kiesvereeniging. Vos Hzn. Dorpstraat 9. hoek Brink. SOCIALE INSTELLINGEN EN VEREENIGINGEN. Lanphen.. Secretaris-pennhrgmeester: Bestuurslid: H.. Klaaskampen. Laren.G. E. Lanphlen. Overige bestuursleden: mej. ‘J. Vereeniging van Beeldende kunstenaars. Borsen. SecreUris: G. Bestuur: Voorzitter: W. Vos Hzn. Banis en de heeren J. Penningmeesteresse: mej. K. J. Voor deze opgave zie men onder Laren. Vos Hzn. Eemnesserstraat 12.m. La. Aantal leden p1. Aanspreker. R. Adviseur: B. Dorpstraat 9. POLITIEKE VEREENIGINGEN. Laren. K.Eemnesserwqg Penningmeester: W. Lanphen. Secretaris’: G.emnesserweg 9. Onderafdeelingen Plaatselijk en instellingen. Vereeniging tot opricht’4ng en instandhouding van de R. 181 . comité Herwonnen I- Bestuur: Voorzitter: W. Bestuur: Voorzitter: J. 393. K. Krijnen. L. L. J. van Hoven. Levenskracht. Openbare léeszaal en bibliotheek Laren-Bíaricttm. Voor dIeze opgave zie men ondxer Laren. K. 450. Tel. Snelting. T. 27. leeszaal en bibliotbeek Thomas van Aquiklo voor Laren en Blaricum. van Walstijn. Voor d’eze opgave zie men onder Laren. R. Spaarkas. J. pastoor. Secretaris-penningmeester: ‘0.nphleq . Rilgter. M. Lanphen. VAN DOORNIK. M. de Klerk en T. J.

eenbibliotheek is gevestigd in . 182 en P. Leesbibliotheek St. C. L. Kerklaan en mgeopenldfiederen Zondag van 3-4 uur. Penningmeester: F. Overige bestuursleden: J. Gerritsen. .zn. afdteeling Laren-Blaricum.zn.. Centraal Genootschap voor kinderher&ellingsvacantiekolonies. L. L. J. R. A. A. K.ge en maatschappelijke sdhooCvrije jevgd. Rigter. Tel. Vrouwenbond. Aanspreker. kapelaan. Melkweg 9. Vos Hzn. Leider: L... Onderverdeeld in twee aideebngen: eerste afd. Angerechtsweg 3. Rigter. kapelaan. van Meerwijk. Jacob’s. AL van Gils. 14-17 j. Rigter C.het St. Kruisverbond. van Gils. kapelaan. Bestuur: Voorzitter: L. De uitl. Jongenspatronaat. Adviseur: J. Vitus. Gerritsen. van Gils. Secretaris-penningmeester: B. Vitusgebouw. van Gils. Bestuur: VooYzitter: L. Kuijer. R.. VAN DOORNIK. opleldirxg der Doel : godsdiensti. K. Presidente: mej. 12-14 j. R. K. Gerritsen. Heerschop. Mariavereeniging.Voor begrafenissen G. Adviseur: J. tweede afd. Voor deze opgave zie men onder Laren. Aantal leden 75. Voor deze opgave zie men onder Laren. Secretaris: M. Secretaresse: mej. G. Pennin. Directeur: J. afdieeling Laren-Blaricum.gmeesteres: mevr. L. 393.

St. in Nederland. J. Bestuur: E. J.el. A. Vereeni. van Hoven. VAN DOORNIK. Burgerlijk Armbestuur. Aantal leden: 200 kinderen. Rusthuis voor zenuwpatiënten.e opgave zie men onder Laren. B. Deze vereeniging ressoiteert onder het bestuur der Mariavereeniging. H. Vereeniging tot bevordering der bijenteelt afdeeling Laren-Blaricum. Telefioo’n 332. 393. Visser J. Meisjesbond. Piepers. IH. ~. van #der Bon&. Leidsters: Mevr. Velld~h~ui.ez. Gerritsen. 183 te Blaricum. verdedld onder 75 gezinnen. INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID. Voor d. \r . J. Zexrmwarts: P. Aantal lelden 75. Huizerweg. J. Laren. R. Vllla Geimellli. Visser J. L. T. K. Atmavereetiiging. E. H. Adviseulr: J.- Aanspreker G.Wzn. van Dalen en . T’orealaan 22. Klaarenbeek. R.ging voor Armenzorg Bestuur: Voorzitter: P. Banis. Giro 16894. Zie pagina 194. J. Piepers. K. ter Brulgge. woningstichting. Kuijier. Gemeentelijke Bes’twur: J.mej. Armbestuur.s. kapelaan. Wzn.mej.

C. Zangkoor. J. Spreekuur: alle werkdagen van 4 tot 5 uur..edags van 3 tolt 5 uur Wijkhuis. W. mej.gevestigd in het aohterlocaal de openbare school in de Sdhooistraat. Secretaresse: mej. Diaconessen-arbeid (Laren-Blaricum). Organist: A. (Zie verder onder de vereenigmgsrubriek Laren). Aantal lelden: 203. Nachenius. J. Catz. Overige bestuursled’en: mevr. Luitjes-Visscher. Piepers. Aanspreker G. A. ZANG. Veldhuis. Opgericht: 22 April 1919. Bestuur: Voorzitter: A. van Gevestigd: Wijkhuis. di Kooij. MUZIEK-. B. . J. Vebdih’uis. F. Rigter Cz. v. Opgericht 10 Februari 1922. VAN DOORNIK. bestrijnding tuiberculose. Overige bestuursleden: B. E. Maa@happij Voor deze opgave zie men onder Laren. mevr. Torenlaan 23. Het wij:klocaal is . 393. Penningmeester: W. Torenlaan 23. Telefoon 515. Vos Jr. Secretaris: A. Rigter Cz. van Gils. des Din. Zoethout. Muziekvereeniging Eensgezindheid. H. L. Penningmeesteres: mej. pastoor. der van . Torenlaan 42. M. Banis. Hötte. zr. E. Laren. vertegenwoordiger het gemeentebestuur. J. B. Sinds 1929 als fanfare in samenwerking 184 met Eemnes. mevr. Kaarsgaren:. M. tot bevordering der toonkunst.Doel: Wijkverpleging ‘met kraamverpleging. Dr. Secretaresse: mej. R. Verploegen. Vos Hzn. K. G. Directeur: A. J. L. Bestuur: Presi. Penningmeester: C. Dirkse. Rokebsranld.dent: B.EN TOONEELVEREENIGINGEN. mej. Kuijer. Vereeniging voor Wijkverpleging.Tel. A. A. de Bijl1 Nachenius. (Protestantsche ziekenzorg).-B. Catz. Snelfilng.

Voor Begrafenissen Tel. Mooij. Dorpstraat Penningmeester: L. Repetsitie-avond: Woensdags van 8-10 uur in hotel: Eenjdradht in Eemnes. Speller. E. Torenlaan 24.VisscherijWreeniging Ons Genoegen. Meentweg. J. Calis. 393. Ri. Eeuwens. Jansen. Villa ‘t Zonnetje. Visser. Dorpstraat 9. TooneelvereeCging N. Bestuur: Voorzitter: W. Secretaresse: mevr. Burgerwacht. Overige bestcuursleden: A. Penningmeester: vacature. Leider: A. Meentweg 35.. Tooneelclub 11. Veldhuis. Ri. V. Bestuur: Voorzitter: J. De Loudspeaker. Penningmeester: J. Huizerstraat 40. Vos Hz. I)irecteur: E. Benning. Secretaris: E. SPORTVEREENIGINGEN. H. Vos Hzn. van Hoven. 185 . de Bestuur: Voorzitter: T. D’orpstraat Penningmeester: J. Bestuur: Voorzitter: L. Beschermheer: de heer Ch.. Vrijwillige 9. Vos Hzn. Penningmeester: J. K. . Dansclub: Aantal laden: 20. Noolscheweg 1. van Gifs. E. Secretaris: J. Boissevain. Bestuur: Presidente: vacature. A. A.. Secretaris: vacature. Schlüter. B. E. C. De Zevensprong. A. R. Secretaris: J.gter Pzn.gter Pzn.

Nationale Boeren Onderlinge agentschap Blaricum. Vddhuiss. de Jong Szn. A.wens. L. Secretaris: J. Boschlaan 1. G. de Jong en W. Rbozenldaal. H. Vos. Eeu. van Doornik.V. Kuijer. F. G. kantoor Begrafenis Commissarissen: W. Veetdenweg 1. J. J. Vos Hzn. van Ruijven. Concierge: W. Commissaris van toezicht: J. Agent: J. Administrateur: J. Blaricumsche vereeniging tot onderlinge te Blaricum. H. ‘van. Kantoor te Blaricu. Penningmeester: L. Jansen. DIVERSEN. C. Gironummer der vereeniging: 19938. Le Secretaris: J. W. . 78. Overige bestuursbeden: W. Telefoon 474. A. aan die Kerklaan. H. L.Tel. P. J. J. B. Raven.. Penningmeester: S. 5 F. BAYL&. H. 186 . van Santen. L.ilversumache be’grafenisvereeniging bij: G. van Gils. Begrafenisondernemingen.de Jong Nz. Boerenleenbank. brandverzekering Opgericht: Bestuur: Voorzitter: G. Bolrsen. le Secretaris: A. Leden: Joh. de Jong Lzn. Vos.. B.. Raald van Toezicht: E. Buijs. Commaadant: M. J. de Jong Lz. Vos Hzn. Slijper. Vos. Zeegers. Rigter.ebruari 1923. Vos. Raven Lz. Huizerweg 1. Dorpstraat 9. Vereeniging Blaricum’s Belang. Dorpstraat 9.m van de N. H. Telefoon 393. B. Rozendaal. Overige bestuursleden: J. Kassier: A.. Onder-voorzitter: Mr. Vitusgebouw.... Visser. L. en. Verver. Hoven. Vos Hzn. Piepers. Bestemd voor vefieenigingsdloeileiinden. van Hoven.. Torenlaan 24. Bestuur: L. Rigter Tz. Blestuur: Voorzitter: C. en A.

J.. 671. M. Wed.. Bakker. C. Asselt. violist. Franschepad 11. . landbouwer. H.. .. geb.G.. Adrian. Bal&. 2e Molenweg 5. Baars.. geb. Albers van der Linden... Arohitectenibureau van Dooramaalen.. Antonietti. Beijens. Albas. Andrea. van. H. Fr. telefoon Laren 524. E. B.. Alphabetische Naamlijst der Ingezetenen A Aars. Laren. radio-teahnicker. A. F... J. rijiksvel:dwachter. Capitt. E. F. L. van den. E.geb.enweg 29.Vereeniging . Eemnesserweg 32. W. Directeur D. A. Franschepad 7. mel!lubezorger.rekeninig 131305.. Bakker. Th. A. 187 18. geb. C. Kruislaan 1.. Eemnesserweg 8. G. An!drea. landbouwer. van. P. Kromhout. tuinman. W. Meentweg 6. onderwijzer. F. Dwarslaan 5. postreken’ing 158961. K. P.Laren”. van. 135914 post. J. . S. Eemnesserweg 33.. H. J. Koloniepad 2. P. Mosselweg 14. M. Berkenlaantje 19. Noolscheweg 39. Visser. Fransohepad 11. C. Aohterom 7. Noolsc’heweg 37. post. A. Bakker. van Vuure. M. Arend. Watersohapslaan 4. zonder geroep. W. lanldbowwer. A. Noolsoheweg 16. ambtenaar Stoomvaart Mij. Miiddenweg 6. Noolscheweg 2. Nederland. Barbillon. Agtervelld. A. J. Amerongen. Kerkpad 10. A. Carriere. J. S. Banis. Waterschapslaan 4. Schapendrift 14.E. van. ~Mleentwag 49.. telefoon Laren Aill~sop.. Wed. ibouwkundige. C. Bakker. Huinerweg Bausewein. H. A~meroogen. Adema van Scheltema. W. postrekening Amstel. D.W.. B Baars. Baas. A. G. Koppars. Fransdhepad 18. geb. C.. journalist. Wed. A. lithograaf. van. kantoorbedi’en’de A.. G...

. VAN BREEMEN NAARDERSTRAAT 5 TELEFOON 0 BLARICUM 404 Torenlaan 8 Blaricum Electrische BroocL en Banketbakkerij Specialiteit Dagelijks Bonbons Telefoon 354 in Gooische Moppen versche Gebakjes en Dessertwerken Beleefd aanbevelend 188 .PARKZICHT” CAF&RESTAURANT PRIMA KEUKEN ti BILLIJKE PRIJZEN SCHITTEREND TERRAS J. Aanspreker.A. FRANTZEN. 1. HOTEL . Jordaan No.

geb. Naarderweg 15. A. 189 . C.. Bmenninig. Rijksstraatweg 1. G. A. P. Blok. le ambtenaar ter gemeente-secretarie. L. R..directrice Hoog Laren. E. de. M. W. VAN DOORNIK. groentenhandelaar. klefik . A. Meentweg 39. F. P. Bode. H. Beeik. Blojk. J. B. makelaar in h. wachtmeester Kon. Beek. W#e. Denny Höle. Postgiro 12198. B. architetct B. de.. Borgh.. Torenlaan 11. H. geb.. D. L. Boer. Meentweg 29. J. gep.. bouwkundig obzi’chter.. landbouwster. H. D. A. landbou. Prins HendrIiklaan 19... J. C. mechaaicbenl. Bik. Boomsma. W. G. P. tde. van den. J. M. Wed. Beek. geb. J. Huizerweg 64. Tel. Villa Sonneberm. V.. landarbeider. Telefoon 165. G.. Eelinfante. H.. Boechout. Wed. Telefoon 120. J. Bohnke. smid. W#illink. D. hof)meester. Beek. Singel1 ll. We’d.. Blom. Veenenweg 1. arts.. E. 393. geb. C. koopman.l. Naarderweg 20. K. kantoorbediende.. Bloemje. A. M. P. W. Bouw jen Adm.. le Molenweg 4.. WoenslJergweg 4. Boissevain. Naarderweg 30.. J. Mij.. Berni Home. Mac Donnel. J. G.uizen. Beversluis.... A. Zwaluwenweg 1. G. maah. Wed. Villa Swastika.d. D. Boer. H. Meentweg 8. Mul’der. Zwaluwenweg 6a. Boer. B. Boogaepdt. van der. Driftlaan 13. A. G. J.door 10. van den. Boissevain. Marechaussee.. Kas. Beek. Boode. J. A. tandtecihniker. Dorpstraat 3. J. Aanspreker. Schapendrift 10. fabrikant. Boekholts. Zwaluwenweg 15.wer. H. G. Bergh. landbouwer. Puyk. Huizerstraat Blaricum. uitgever. Boom. Torenlaan 41.‘Dwarslaan .rinklaan 10. Berman. Blommendal. . Boe’ljon. F. Bergh. Livadia. H. de... IR. Blok. Kruislaan 8. Woerxslbergweg 3. Rijksstraatweg 2.. Boschlaan 3. Singel 2.. Verlengde Mosselweg 2. Dorpstraat 10. gezagvoerder.1. Bierweg 3. C.. Cl.inist..gasfabriek Amsterdam. J. Veenenweg 7. chemicer. T. Huizerweg 38. Boomslma. Ch. Beek. Naafiderweg 3. Binnen. Telefoon 456. Beek.. U.. H. H. J. geb. Benier. J. Diirecteur N..G. Black. !beel’dlhouwer.. Huizerweg 58. Naarderweg 28.. Villa ‘t Witzand. E. A. kantoorbed’iende. petroleumrv~enlter. Slingerweg 1. J. Eemnesserweg 32. Bek. Smedenweg 4.. directeur muziekshool. landbouwer.. H. Blom.. W.

Begrafenis-Vereeniging . advocaat. L.. de Jongweg 5. Broek. lboeren’knecht. J. Telefoon 354. Meentweg 8. Naatderweg 17.. Borsen..Laren”. D. monteur. ten. Torenlaan 8. van. Breemen. Bos. Brender a Brandis. Buijs. Branldt. van. H. Bouman. Postgiro 12109. ter. J. Brink. J. Bijl1 Nachenius. J. E. Huizerweg 16. J. P. H. Brugge. Eemnesserweg 9. Villa Vandenweg. Binnendoor 8. C. Broese. J. fotograaf. Langeweg 1. van. Torenlaan 45.. Breemen.. Bos. kunstschilder. Bosh. Torenlaan 72. tuieman. 190 .el. Telefoon 471. Binnenweg 5. 4. Burg. J. E. Bos. Burg.O. Heetweg 1. Meentweg 45. Broekhuis. Telefoon 105. Telefoon 337. voerman. Fr. VAN HENSBERGEN -Born. G. Borsen. J. Brouwer 1. B. A.. Fr. G. Heerschopweg 8. koopnian. A. D.. Bos. Postgiro 18047. Torenlaa:n 37. B. Mattihijssen!houtlweg 15.. Brodkaag. A. 2de Molenweg 16. timmerman. Torenlaan 39. H. cafahooder.. Zwaluwenweg 2. Brouwer. M. B’uhrs. B. landbouwer. M... C. Bottema. Th. timmerman. G. K. . A. Broer. Raadhuisstraat 18. W. L. A... Brinkmann. Koning Willem-III-$aan 12. caféi.Huizerweg 44. T. Zwaluwenweg 9. bakker. Meentweg 22. J. W. van den. Raadhuisstraat 18. E.. leeraar. landbouwer. van den. stoker. kantoor’be. Breukerman..houder. J. rDr.. kleermaker. C. F. Postgiro 68839.. chauffeur. M. 2de Molenweg 8. die. van den. Raadhuisstraat 12.. Brinklaan 1... C. Breukermann.. Naarderwelg 5. Villa De Pimpern. landibouwer. Huizerweg 56.ggen.. tuinman. Naarderweg 17. Molenveenweg 3. L. Kolomepa’d. W. J. B. Borsen. kaptelitr N... H. gemeentebode.. ihmsknecht. Dorpstraat 15. Burgstede.. Brabers. A.. Langeweg 15. J. gemeente-veldwachter. Telefoon 414. B. kleerbleeker. Raadhuisstraat 28.uizen. Torenlaan 53. Breemen.. Borsen. G. van. J. A.. timmerman. J. den. Postgiro 10564. Kl.-leger. Bouwmeester. van. Brandsma. gepenls. Zwaluwenweg 19. D. Heideweg 3. E. H. Bru.diende. Bouwman.I. Eemnesserweg 13. letterkundige. Breemen. huishoudster. Brink. E. hoogleeraar aan de universiteit te Amsterdam. monteur.

2de Molenweg 1... Calis. H. Huizerweg. Calis. Villa Erica.g 14..er Gooixhe Stoomtram. Binnenweg 4. van Rooij. huisknecht. geb. W.. 26. Davids. Craner. winkelier.. Roomboter Het en volvette beste in kwaliteit Croll. van Vuure.DEGOEDE VERWACHTING" BLARICUM Levering van alle c TELEFOON 381 in soorten Melk en Melkproducten Blaricum en Laren Kaas onder en laagste rijkscontröle in prijs 13. C Calis. Directeur D. G. Angerechtsweg 12. L. kunstsohil.. Verbindingsweg 8. Villa Karang Teqpel. tuinman. Coultr. Calis. Calis. huisschilder.Tel.. J. J... K. G. G. Wad. Englaan 2.e.. M. le Molenweg 6. Middenweg 2. geb. Eemnesserweg 20... musicus. A. Eemnesserweg 29. le. FABRIEKVAN MELKPRODUCTE . le Molenweg 14. koopman. bedrijfsleider. Delfgou. arts. ibestell. J. Daulm. Matthijssenhoutweg 13. J.... J. H. Matthijssenhoutweg D Dalen. F. van. Cornelisse.der. Daman Willems. Coevoet. Huizerwe. Wed. Degens. Stooter. van. tuinman..ussummerweg 5. grondarbeider. van. We. A. J. J. Calis. DeNker. J.d Q. F. P. kantoorbediende. Melbweg 5. H. J.. ar’beiider. 2de Molenweg 12.. D. Eemnesserweg 18.. Ca@ B.. Vastenou. geb. . Verbindingsweg 191 1. Calis. grondarbeider. Naarderstraat No.. Vliegweg 1. landbouwer. COÖP.. Koning Willem-III-laan 12. tuinman. Zwaluwenweg 10. J. D. Camipen. 160. A. Naarderweg 12. C. E. D&lker. metselaar. kunstschilder. Corver. T. W. G. drogist. W. Verbindingsweg 4. Torenlaan 44. Verbindingsweg 8. B. G. Ca.. commies posterijen.m(pen.. Dekker. Croll.

partsiculier verpleegster. Eemnessertweg 13. Essen. M. Villa Heide Weide. Noolscheweg 1. Eemnessetweg 19. H. sigarenwinkelier. Dijrk. Dooremaa’len. Meentweg 24. Elzinga. Huizerweg 25. Enzlin. Dorpstraat 5. baìkker. J.. ’ Diephuijzen.. Nooij. J. E. van. Telef’ooa 569. Egmond. M. van.. De Polweg 3.. P. van. Duurland. 2e Molenweg 1. bakker.. Wed. Wfed. Huizerweg 13. onderwijrzeres. Naarderweg 26. J. J. le Molenweg 7. Huizerweg 46. Es. geb. Villa ‘t Zonnetje. kantooribediende. Ch... kunstschilder. B:ussuim!merweg 5. Naarderweg 7. G. kunstschilder. L. Dresden. Mr. teekenen. P. leerares M. J.. C. C. H. P!h.. M. A. Langeweg 7. van. Postreikening 70673. musicus. smi#d. B. Dirkse.en zaadhandel. WEERD. W. P.h.. grondarbeider.. van. M. Torenlaan 4. Dillen. ingenieur. Dooijewaard. Wed. Essen. van.. Huizerweg 46. Telefoon Laren 524. Noolscheweg 27. Doornik. Erp van Tiaalman Kip.. Essen. Duibelaar. J. E Eeuwens. J. Matthijssenhoutweg 17. Erk. O. Gemsdlatiser.Voor Crematie Tel.p in de huishou~ding.. Kruislaan 1. geb.. W. Eijntde. Eeuwens. C. van. post. Telefoon 152. Schapendrift 1. Huizerweg 1. P.uil. C. Wed. Ende. Elsaker. F.. Lanlgeweg ll. van den. P. 835. Noolsclheweg 29. Elteren. Eijlers. Wed. tuinman. ver!pleegster.. v. Heideweg 4. Laren.. arc.. Eemnesserweg 37. 0. Joiba. Doncker. Distelblom. Hudzerweg 51. h. Bierweg 3. E. F. chauffeur. #geb.ostgiro 114024. koopman. Cl. Eemnesserweg 35. Huize Fjedo.. G. geb. H. N. Dronsberg van der Linden. Huizerweg 46. 192 . van Leth. A. Postrelkening 158961. L. P. Jaoo:bson. A. Bussum. (huize Zonnehoek. effectenhandelaar. Telefoon 393. M. C. Angerecihtsweg 8. bloemen. alp ‘t. A. P. Langeweg 8. C. A. M. L.. G. architect. C. J. Emden. van. Evetrblij. koopman. Langeweg ll. H.. Helller. G... Ebteren. van. J. J. M. Denijq H. d. L. M. C.itect.. tehuiis voor herstellen’den en rustbehoevenden. Brinklaan 7. C. H. advocaat <en procureur. G.

hoofdonderwijzer. 193 . W. Gooijer. dames. Gieskens. Am~siilerdam F.. H~uizerweg 4. F Faber.. Kerklaan 11... A. H. J. landbouwer. Fiorian. kunstschilder. Bijlstraat No.. Fokkens. Huizerweg 20. P.. E.kunststoppa. de. 2e Molenweg 7. timmerman. huisknecht.. H. huisschil. Gentner. de. A. de. J. H. J. Cihr. postbode. E. F. Feik%es. Noolscheweg 29. M. W. Gawelhn. van Rees. L. Eemnesserweg 33. Gojer. Goerres. Elemnesserweg 5.. 596. Gooijer. auto-monteur.Aanspreker. Goot. A. van. P. de. van der.. Sm. van.laan 4. Huizerweg 12. Mosselweg 18. J. L.. Hluizerweg 19. van Reeslaan 2. van. Fontijn. W.. . . Rijksstraatweg 3. Froger. Achterom 9. bakker. vertegenwoordiger der Gooische Kalkzandsteenfa-. Huizerweg 6. Eemnesserweg 5.. kapelaan. D. C. Gans. Gooijer. bakker.. C!I.e. koopman. Ferro. E.. I. Kenk:pad 8. Gerve. smtid. K. M. Prof. Torenlaan 72.. W. GelIderen. besteller. van. A. Prof. J. le Molenwe. Schapendrift 12.. van Reeslaan 2.. G. J. aannemer. Singel 1. S. 0p~waartschewe:gem. Prof. jGilroekan:toor Gem. H.ge.. #de. Gavw.geb. Dorpstraat 10. G. Gerritsen. Gooijer. A.der. Wed. Gils. keer.de. arts. H. Gelder.. Fernhout. Kerklaan 19. J. Gips. assistente Universiteit.denwaeg 8. Fiedeldij. Giltay.en heeren-kleedermakerij. Huizenweg 13. verlo. Torenlaan 57. Capittenweg 2. Fasot.en reparatieinridhting. Meentweg 8. Dr’iftlaan 5. Fab. Huizerweg 8. los arbeider: Angerechtsweg 5. Faber. 2e Molenweg 6. de.. Torenlaan 62. J. J. E. Raven. assuradeur. 64. Telefoon 444. Gooijer. W.fhoud@r. piqu’eur. H. J. R. W. Frank. B. ambtenaar ter secretarie. brieken Bussum-Huizen. landbouwer.. Eemnesserweg 42. uitgever. G....a 26. M.er.. Geerlink. G.. Gooijer.

de. Kl. landbouwer. Haan. Heideweg 8.s. meentbeambte. de. Groeneboom. J. Mosselweg 12. . J. landbouwer. alpothelker. Groot. Weid. Gramlberg..geb.van der Beek. G. M. Raadhuisstraat 24. Huizerlweg 3. Graaf. Harten. ‘. A.. E. B.nieur. .. Hvizerweg 29.eikeniaan 4. Veenenweg 2.derwe..rou~w. ambt. M. J... Groot. Gunther Mohr. Haoff... bode-vrachtrijder. Saharten. Langeweg 3. A. commissionair in effecten. Naar. W. E. P. Eóh:tfgen. de. Graaf. Gauwe. Franschepad 15. Gro’oltegoeid. C. J. visohihandelaar. J. Torenlaan 4. Angerechtsweg 18. J. Gronloh.mlolbielen. Naarderweg 24. geb. E. Grondhoud. W. inge. de. Groep. M.. kunstsch. technisah aldviseur . Kerkpad 1. Graaff. J. .mjsen.. Hassebroek. Graaf. landb’ouwer. L. Raadlhuisstraat 20.. A.. W. gelb. Haars. C. Greef. Haar.Java”. Torenlaan 32. van de. iwin~keljuff.. Konin’g Willem IIIlaan 10. Mar. R. 194 . D. huishouldster. J. G. de.. Haa. belastingen. J. G. Binnendoor 2.. C. . VAN DOORNW. Raacdlhuisstraat 16. ‘van J. de. Gratama. K. F. IHausibrand. K. L. O. . Burg. A. ge’b. Ltouwersb costuurmlnaaister. landbouwer. ko’ocpman. J. de. Achterom 13. Achterom 7.i. te Alnnsterdam. de. Th. C.dle. D. van. Raven.l. Hamdorff. J. N. . KerkpaNd 10. Harting.der. Kieft. teeikewaar. de. de. M. L. van. Huizerweg 26. Gouverne. Binnendoor 1. ter. H. Noolscheweg 4. Graaf. N. hanldelaar in fijnhout. G. IH/uizenwe!g.Graaf. Groser. Graaf. ten. Gjraaf. Matthijssenlhoutweg 29. . Dwarslaan 2. A. H. G. A. bankb~eidiende. Heersdhoprweg 2. Torenlaan 51. lha’ndeiaar in autNo. J.. L. G. Gribling. W. Wed. J.. Eemnesserweg 9. H. Slingerweg 4. geb. W. arts. de. J. J. ilandbouwler..der Handebsvereeniging Amsterdam. A. le Molenweg 5. C. accountant. landbouwer.Transporten en Crematie G. H Haagsen. Telefoon 398. Schaipendrift 3. Groenestein. A. handelsvert.. B. Graaf. van (der. H. M. Wed. Melkweg 13. Chr. de. J.g 30. Waterscha:pslaan 2.H. H. Haneburger. Wed.. Ee~mtnesserwlog 22.

J. Sclhalij. W.pstraat 1. H.. We.ldefbrand. Heerschop.. 195 . Slingerweg 2.Wed. Capittenwelg 3. Hoeboer. G. de Jongweg 2. advocaat.. J. L. Hesterman... J. A. van. Noolisoheweg 25.. E. C.. Houten.E. H. A.weg 3. Edhtgen. van der Hoek.. Korte Vliegweg 6. van der. J. H. L. Crailoo. J. Gem. lijnwerk. Dorpstraat 18. D. G.. 393. Dor. F. Hausibran. Heerschop. Hesteren.N. post Laren. g. A. H. G. Hi. J. Schapendrift 16. Heerschop.ekkers. Molenveenwcg 7. G. H. C. geb. Heusden. ma. winkelierster.. Waterschapslaan 3. A. van der. Naarderweg 9. Halver. Zijlstra. W. M. M. inspecteur levensverz. J.. J.. koopman. van. geb.. Huizerweg..g Willem HI-laan 8.den. J. Kerkpad 8. Hos. A. van.laricum. W. B. Heerde. C. vrachtribder. Holthe. Jhr.. W. de. J. Mehkiweg 7. Hilhorst. Heersdhop. groentenhandelaar. B... leerares co!nservatorbm. Edht. J. arbeider. assuradleur. toonkunstenaar.esterman. A. de. Heusen. Naarderweg 1. Hohermut.. J. Hoven. C. Kerklaan 3. Torenlaan 6a. C. Meenltwag 3. Angerechtsweg 18. A. D. Heij. J.Tel. tuinman. Achterom 1... H. Blaricum. van. Hissink. Molenveenweg 7. Hennepman. P. Huizerweg 68. Hesteren. Tih. Heideweg 10. J. Hiddink. Mecntweg 1. Heerschop.. W. geb. G.d. Hentze van der Hout. Huizerweg 24. Matthijssenhoutweg 4. Th. C. Matthijssenboutweg 33. Mattihij~ssenihoutwe~g 21. B. H. Hoogebkamp. Martin. Kerkpad 8. J. sohoolihoofd.d. H. Pastoor de Saeijerweg 2. Heijenbrock. grondarbeider. H. Heemskerk. geb. De Polweg 12. M. Horijaans.. Hoek. Hoog. A. A. A. Heil. Hludzerweg 48. Hofs. van der Goes. J.. kruifdenier. K. M. Telefoon 536. Brinklaan 5. M. mij. H. Huizerweg 39. Th. Hötte..eb. . G. J. Burg. landbouwer. van der. Klendriks.. kunstschilder. Singel 15a.er P.. t*uinman. Hei’den. geb. D.. Meentweg 11. De Polweg 4. Melkweg 2.. geb. A. T. kapper. M. N. Mosselweg 2. Hesterman. van.kelaar in talbak. van. van. rij~wiellhersteller. Langeweg 9. F. Th. Capitt>en. arohitectf Konin.. Heus. L. H. Horst. verpleegster. G. van der. Villa De Hof...ed. Hogestijn.gen.

Zalm. zoowel te Laren als Blari# cum franco thuis bezorgd. Groenten en Vruchten in bliken glas. enz. 196 . Sardiiles. Dorpstraat Giro ~L~~~CU~~ 29598 zijn Wilt X-1 verzekerd steeds le kwaliteit Aardappelen en Groenten op tafel te hebben? Bel dan bovenstaand nummer even op en het wordt LI direct. Tevens alle soorten binnen4 en buitenlandsch Fruit. Wijnen. Limonades. Begrafenissen en Transporten. JANSEN.Gebr. is het telefoonnummer van J l v+ V Bl.

13. landbouwer. de. H. N. de. Tot. geb. Jonlg. Camstra. timmerman. B. Torenlaan 33. Jong. Jong. De Polweg 8. Laren. landbou:wer. J. landbouwer.. J. Kerklaan 2. Jacobs. Langeweg 5. com.. Kerklaan 13. arbeider. J. . geb. Jong. de. Jansen. G. Jiingeling. Langeweg 2. Angerechtsweg 10. de. hoofjdverpleegster.. Jong. de. metselaar. F.. Jong. J. landbouwer. J. M. Inf. Stachouwerweg 1. B.. Torenlaan 7. Huese. Jong. Jon>gepier. P. geb. H. landbouwersknecht.. J.banksecretaric. J. zaken Art. . Jong. Noolsaheweg 27. F. huisknecht. van. P. Jong.Brink No. Directeur N. L.. van. Bakker. T. J. groenteteeler. J. J.. Veenenweg 1. Wed. J.bediende manufacturen. J. Jacobs. Jong. de.. Jong. Stachouwerweg 1. Capittenweg 15. Rijksstraatweg 1..missionair in wissels.. stoker. kunstschilder. Jong. hl. Jong. V. Meentweg 31. timmerman. R. ingenieur. A. J. de. Holleweg 5. N. Meentweg 18. W. M. H.G. de. de. Meenltweg 35. de. van. W. Zwaluwenweg 9. Jacobs. Brinklaan 2. P. winkel. A. Jong.. Postgiro 29598. de. Achterom 3. J. de. Jacobson.. Th. Jacobs. Hussen. timlmerman. Franschepad 8. winkelier in groenten en fruit. Hoven. Janssen. Telefoon 352. Jong. A. Naarderweg 16. chauffeur. Koning Will~em III-laan 14 Jansen. de. Slingerweg 9. D. Hoven. 197 . landbouwer. Jansen. van. F. horlogemaker. assuradeur. Dorpstraat ll.h. Bouman. Franshepad 8. Brinklaan 5. landbouwer. Jong. Jong. Hulzen. G.. F. W. Huizing. N. landbouwer. Eemnesserweg 24. L. Th. le Molenweg 34. A. Jongman. Hucbrechts. A. G. G.enlaan 28. H. A. N. J. Naarderweg 2. C. grondarbeider. de. landbouwer. gemeente-veldwachter. d:e. Telefoon 414. Langeweg 19. Loodgieterij v. Hoven. Huize Volewijck. C. ‘de. A. W. Telefoon Laren 522. Middenweg 2. van. de. Juijn. Melkweg 13. le Molenweg 33. G.. Wed. Driftlaan 23. bureauchef techn..

I I f I I mww--- STOOMZUIVELFABRIEK . Aanspreker G.A~~~~. f. L. KOOIJ 1 I I f II HUIZERSTRAAT 10.Tel. 393.DE HOOP” WED. VAN DOORNIK.. de Jongweg 1 Blaricum Giro 139392 Luxe Verhuur-Inrichting qm Agent : Simplex+ en Rudge Withworth rijwielen en andere gevraagde merken i i i i i i i i i i i i 0 t :@---8u8WUW/W. i i i i i it t i i i i i i+ I Dorpstraat Tefoon 371 - Burg. BLARICUM TELEFOON 349 a-Be-m-0--0: 198 I I I I i’ I e .

Jmh. Angcrechtsweg 8. Meentweg 43. Koloniepad 2.lein... Meentwag 33. Huizerweg 31. Villa Ben Frovato. Klaver.. grondarbeider. M.. A. A. Naarderweg 32. Kiergensteijn. schoenmaker.. G. G. Keijer. K. geb. Angerechtsweg 9. J. reiziger. Keijer. le Mollenweg 16. C. Keijer. Postgiro 564. Raad!buisstraat 22. co’mfmissionair in effecten. Kieft. geib. schoenmaker. Crous. Kennis. P. T. Huizerweg 1. C. W.Voor begrafenissen G. M.. . rij~wiellher. K.. de Jongweg 1.I geb. Klein. rijwielhandelaar. Klaver. Klaver. Karstens. Oud-Directeur bij 346 en Telegrafie Verzekeringen op allerlei gebied Kalff. Klaver. Dorpstraat 20. Eikenlaantje 3. Kelting. leerares H. P.OP DE HOOGTE” Telefoon Posterijen 10 d BLARICUM Makelaar : KAKEBEEN. kapper.. makelaar en woningbureau. Singel 4. J. 199 . Keijer.. zuivelbereider. J. pompenboorder.. A... . Wed.arbeidler. A. Kaiser..J. Igrood. van ‘t. rijwielhersteller. Telefoon 497. A. Villa Sonnevanck. W. A. Burg.. H. Jätger. J. A. de. C.. Huizerweg 15. Torenlaan 20. kleermaker. J. rijlwielhersteller. Kehrer. Josephweg 1. Angerechtsweg 2. rijwielhersteller. Kempen. St. Kerkhoven.. Kl. Meentweg 8. Angerechtsweg 2. van de. Eemnesserweg 14. J. Me’entweg 23. geb. tuinman.. Meentweg 25. Aanspreker.. C.. Eemnesserweig 13.. Klopmeijer.B.J.. Klaarenbeeik. Ströcker. W. De Polweg 2. Meentweg 14. J. K Kaarsgaren.. Klaassen. Joh. Klabbers. timmerman. D.. Keijer. M. Bucsumlmerweg 2. Kempenaar. VAN DOORNIK.. Klerk. P. J. S. kantoorbedienlde.. chauffeur... Wed. Kerlinlg. Naarderweg 10.. 393. bouwvakarbeider. H. B. kunstschilderes.. Binnendoor 2. Klaver..S. Berkenlaan 1. Kakebeen.stelI~er. E. Angerechtsweg 2. Driftlaan 18. Wed. G. WONING-BUREAU Naarderweg . architect gemeente-opzichter. W.. C. Klooster. burgemleester. Telefoon 346. Tel. Keijzer. Wed. smjld!. E. Keijer. Huizerweg 47.

L.. E. Dwarslaan 6. Koopmans.. tec’hniker Hall. 1. ass. H. M. manufacturierster. G... land~bouwster. G. H. Huizerweg 54. Koot. de. geb.. G. Driftlaan 21. bouwvakken. de Gojer. geb. P. Eemnesserweg 7. C. Krook. Naarderweg 22. kunstschilder.B.. Koning.itsah H. Kruijder... Eemnesserweg 31. V. Noolscheweg 37. J. Huizerweg 10. Krijnen. Meentweg 17. H. journalist.. Kramer. Wed. Kl. P. geb.. I’e Molenweg 28. Kokje. H. E. geb. Eemnesserweg 25. V. Matthijssenhoutweg 27. Kroes.. E.. J. Wed. aannemer i. Kortekaas. Krijnen... Meentweg 13. Koning. costuuimna~ist~er. kunstschilder. Schapendrift 8. Sahapendrift 3. G.. H. Kooiman.. G. Knipscheer. G. P.. zuivelfabrikant. Meentweg 16. Kloppers. Krijnen. A. van der. Kruijskoop.. D. grondarbeider. Burg. Waterschapslaan 1. Roeten. E.. huissohil... Midsdenweg 6.. 393. Krijnen.. Huizerweg 22. notaris. Huizerweg. van de. L.. M.Aanspreker G. Kooij. M. Kots. van Ballegooijen. W. Kooij. VAK DOORNIK. J. Noolscheweg 8. Knemeijer. Mosselweg 3. Kraaij. H. le Molenweg 18. O.liegweg 4. H. M. Kolkman. Molenveenkveg 1. J.. Langeweg 17..bouwkundilg timmerman. fabrielksar!bei. W. Melkweg 2. machinist. 200 . Pastoor ‘de Saeijlerweg 2. van Reeslaan 3. Jurrissen. in de :huishouding. Kokje. Franschepad 20. Torenlaan 23. d. D. Singel 5. Meijer. geb. Kooij.. Naarderweg 2. G. Adhterom 1. leeraar Du. H. . kunstschilderes. M. le Molenweg 10. Speller. smid. Wed...S.. Koppen. Wed.bakber. van Klooster. Kort. Krijnen. G. Klijnsma. J.. M. Koppen.. melkventer. G. kantoorbediende. Koning. H. M. Tel. M. P. brood. J. N. C. Koppen. D. tglazenwasschier+dienstverri&ter.der.. makelaar. kippenhouder. Prof. grondarbeider.e Molenweg 8. F. J. Pastoor de Saaijerweg 8. Franschepad 10.. Koopmans. F. Kooij. Krijnen. de. Krijnen. J. M.-Indiëzender.. Wed. Heerschopweg 6. W. Noolscheweg 41. Achterom 11.. A.der.. G. broodbakker. Kruisman. huiskneoht. Krijnen. Koster. geb. Raadhuisstraat 3. geb. van.. G. Langeweg 4. W. Knipsoheer. Kramer.

. E.Voor Begrafenissen Tel. Rijiksstraatweg 1. E. Leeuw. Angerechtsweg 11. A. Krijnen. L. Meentweg 29. Krijnen. H. J. Lal!k. metselaar. Lange. Meentweg 35. J. de. groentenhandelaar. brandstoff... L. Lanphen. L. Singel 19. Gouda. dienstverrichter. B.. Langel:er. M. Kuijer. grondarbeider. Rijksstraatweg 1. Villa . P. Lamimertse. timmerman.eg3.. D. Franschepad 1. A. G. Wed. J. P. Dorpstraat 14. Lanphen. Langen. aannemer. de. Kuijt. J. W. 2de Molenweg 15. Jan. Kuijler. Singel 19. Brinklaan 9. Eemnesserweg 34.d. Verbindingsweg 4. grondarbeider. Naarderweg ll. W. le Molenweg 9.. Langeveld. Lan. J. H. Lamphen.g 9. L. Joh:.. P. kunstschilder. aannemer.. P.. tuinman. C. Huizerweg 16.. Melentweg 29. Driftlaan 11. Binnenweg 2. 393. J. J. landbouwer. Lanphen. Wed. Zwaluwenweg 7.en. Fransohepad 1.. Lebret. Telefoon 511. Bestelkantoor Lamime’s Ko4enihaad~el. E:. G.enhandelaar.. Lamme. A. Lanphen. arts. Suhapendrift 4. Prof. Kuijer.. M... 3. E. Kl. H. A..De Viersprong”. J. aannemer. pakhuiskneciht. metselaar. le Molenweg 12. Middenweg 4. de. 1.Wijk. P. van der. Driftlaan 3. I Larrdmeter. Leembwis. Naarderweg 13. ~landbouwer. Leeuw. M. alg. A..!huickn!ec’ht. P. MelerVtw. M. Aohterom 13. Kuijer. gelb. Leek. W. Lanphen. gelb.. A. van Reeslaan 8. Lanph. E. M....pomIpenboorder. L Labzowdki. Lanpben. Lankes. W.dige. van . 201 . J. M. Ch. G. van der. Franschepad 26.. Wesd. Bemnesserweg 28. bouwkun. tuinman. Lammerts van Buereq E.. landbouwer. Eemnesserweg 27. van (der Mark.... geb. Lanphen. sohoenmaker. van.. Meentweg 41. Lantema. Dwarslaan 8.. stoker. J. A. Noolcchewe. Krijnen. Lantama. Meentweg 17. . geb. Lanpben.. E. Meentweg 37. petroleumventer. Lauxen. F. Driftlaan Krijnen. Leek. J. J. Torenlaan 34..

333 Uitsluitend eerste kwaliteit . . 8 8 8 Levert scherp concurreerend . 8 Q 8 Voordeelige levering langs alle lijnen ”8 I. 8 oczaKxxQmmcmmmmmmmmm 0 . Kalf++ en Varkensslagerij v.GIRO 39284 ...TEL... 393. 8 Nederlandsche Spoorwegen *’ 8 . .8 .. 8 Past Blaricum Postgiro 9418 NO+ 460 Laren .h.G.I 0 . 8 der Gooische Stoomtram en der ” 8 . Aanspreker.I 8 . Tel. J. VAN MEENTWEG BREEMEN BliARICUM 2 . 8 . I. VAN DOORNIK...* IIll/lllIIllI/llIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillill Hygiënische Electrische Rund-.Telefoon .

K. Kenkpad 22. H. Wed. tuinman. D. Eemnesserweg 36. Meentweg 30. (geb. A. F. M. W.. J. Schapendrift 9. Leeuw. geb. Machielse. H. ond’erwijzer.. Loeb. Torenlaan 31. Chr. Mellegers.. L. Mak van Waaij. Manus. W. A. wagenmaker. L. Villa Zolnnenhoef. kinderkleedingen Ivoelding..... Leus. Singel 3. J. A. lhuishou~dster. Prins H~eadriklaan 15.legers. Loeber.’ W. geb. veilingmeester.. J. Postrekening 97532. plateelsdhibder. . H. huisschilder.nessenveg 28. Chr.. Telefoon 426. Zwaluwenweg 6. M. H. Meklenberg. Th. Smedenweg 10. Crematie.. Villa ‘t Hoogt. R. Post’giro 10675. Eamnesserweg 38. kunstschilder. landbouwer en vrachtrijder. Sahoolstraat 7. A. 2e Molenwerg 18.. A. A. J. J. L. kunstschilder. Klaver. R. Transporten. J. Torenlaan 49. J. M.. kantoorbediende. Maréohall. ikantoonbediende. Majoor. leeraar boekhouden. Telefoon 70. kunstschilderes. lijstenmaker. W.. Matthijssenhoutweg 19. Villa <deBerk. 203 . Luitjes. H... van Rij’. J. Naarderweg 12. de Solla. 2de Molenweg 28. M. Torenlaan 33.. H.. J.erom 2. geb. Schapendrift 5. Edhtgen.Begrafenissen. M. P. Eem. Hulize Jagblvst. Wed. Luers. Huizenveg 62. Llentt. koopma. Holleweg 7. Torenlaan 46.n. Mauve. M’el. Loeber. E. Meiners. Marx. reiziger. J. Leeuwen. C. N. 0. Huizerweg 19.d 6. B. Methöfer. Ketikpa..Bzn. S. De Polweg 6. W. B. Loeber. T. H. C. Majoor. Wed. Esmnesserwag 36. F.. A. Pih. G. Angereshtsweg 3. C. W... Villa Vrijoord. H. Mahne. van.. Meerdiag. C. Meteler’kamp. Machielse. Jonker. !geb. Mangold. G. amlbtenaar gem. Meahelen. Verver. Noolscheweg 14.. Lohmann. Langeweg 8. geb. {gem. A. van. Wed. Verbindingsweg 4. L. Linnekamp. M. muzikant.. Molenveenweg 5. Makkink. Matthijssenhoutweg 2. A. Telefoon 19.. Matthes. Mauritz. R. !H. Bussu~mímerwe~g5. van.. Post Laren... Zwaluwenweg 19. kunstschilder. Ph. Ph. imaahinist.. G. M. Limburg. J. Majoor. C. Eemnesserweg 6. broodbakker. Maillette de Buy Wenniger. W.. C. H. Kerkpad 4. van. Wed.de. J.. B.c’ht.. Meerwijk.

E. Miranda. A. Johan. geb. J. le Paradou. Mdhr. Telefoon 430. Noolscheweg 31.. Telefoon 317.. Nijpels. H. R. T. R. H. Meijer. die. MolIenaa~r~ J. Naarderwe.. Heideweg 5.. Mooij. de. Villa Thea. van. Nedter$and.. Meijer.. k~unstiscrhilder. G.. Brinklaan 6. boekhandel. C.. sdhrijfster. A. commies Dep. Fransdhepad 10. G. Matthijssenhoutweg 4. Melenheg 2. Nummerdor. E. Zwaluwenweg 3. leerares. sdhil. Meijer. P. Smedenweg 6. geb. A. A. J. kunstschilderes.. J. J. Torenlaan 2. Molenaar. Miltenfburg. Burg. koopman.. Meijer. van Arbeid. Mellkweg 4. Heildeweg 5. M. Neels. H. H. W.y 7. Miedema. Achterom 8. G. Nachenius. P. Miltenburg. Erlhtgen. L. imp. Neujean. Munnikhuizen. Mouton. Moerbeek. Mogroibij. ingenieur: Torenlaan 55. hoofd-inspecteur Bedrijfs verz.. Mulder.. T.. J. Meentweg 15. Prof. Kerklaan 9. Schilthuis. Capittenweg 5. Qerde. Zwaluwenweg 13. S. J. ma. P. Wed. J. Langeweg 13. Franschepad 28. A. meubelmaker. Mook.. Noolscheweg 15. Capittenweg 29. Mol. J.... le Paradiou. A. Postgiro 103015. letterkundige.. J. A. G. hoofti acquisiteur Stoolmvaart Mij. veehouder. huisschilder. J. Munsterman.gazijnbediende.. van de... Torenlaan 13. Capittenweg 2. L..der. Matthijssenhoutweg 31. Jac. kunstschilder. Niepoort. slager. Meijjes. A. Heerschopweg 2. Kruislaan 7. de Roeper. Smletz. C. adj. J. Postgiro 1322. van Reeslaan 20. VAN DE WEERD.. Aanspreker. MeeniDweg28. Naarderweg 8. Dorpstraat 13. geb. MuIsder. Mill.. H. pianoleerares. M. garagehouder. ter. Mulder. E. H. J.. H. journalist. Noteboom. M. Torenlaan 20. J.. 204 .. Mij. P. J.G.

krmdenier. Villa De Distel. Prinses. Vliegweg 3a. Piepers. HuiLerweg 33. F. M. A. B. Torenlaan 42. G. Langeweg 15. sjouwer. Verbindingsweg 5.. van. M. *modiste. Langeweg 21. L.. Piepers. Piepers. Schoolstraat 2. van. H. Oosterhoff. de Graaf. H.. D. Oversteegen. commissionair in effecten.‘bvan de. Kruislaan 1. Os. P.. J. Peeters. E. Waterschapslaan 2a. H. Piggel. P.. J. kantoorbedIende. H. M. Portielje..en kunsthandelaar.. Franschepad 2. Papenburg. Peters.. A. C. Bussum.. Meen$weg 20. A. Out. kerkschilder. Pastoor de Saeijerweg 6. Huizerweg 5.. accountant. J.. Oranje Nassaulaan 1. Langeweg 4. Oosterloo. J. onderwijzeres.. W. broodbakker. C. J. A. H. .. Telefoon 367. Ottienlhof. Oosterzee. J. Credietbank. boek. Bijlstraat No. R. Out.. G. C.khuijsen. 64. H. werkster. Vliegweg 3a. timmerman.. Schaplen&ift 13. P.erq. Naarderweg 27. V. J. Post. 835. Alg. Zuster Dir. Eemnesserweg 1. krjuidenier. zonder beroe:p. Philippona. J. Preesman.. H. A. ‘post Laren.. Dorpstraat 6. W. Oranje Nassaulaan 1. H. N. Bosdh en1 Heilde..der. Pos. Melkweg 6. H. Eerw. ikunstschil. comtmies ‘bij Posterijen. slager. van Marle. slager. Oversteegen. M. O. Padt. Meentweg 12. geb. van. le Molenweg 22. Raadhuisstraat 26. makelaar tabak. G. Zuster Gemma. Cl. Jansen. C. Meentweg 5. H. Huizerweg 7. E. Polderman. L. plateelsohîlder. D&warslaan 8. Postrekening 7671.. commissionnair in effecten. P. H. M. van... Os. Capittenweg 27.Meentweg 21. Polak. Kerklaan 10. Papenburg... instrumentmaker. Huizerwe(g 3. C. geb. W. Wed. Brinklaan 9.Tel. Poel. Torenlaan 48. H.. P. J. G. Oosterman. loodgieter.. D. musicus. 205 . M. Heideweg 6.. Post. aannemer. Paarlberg. geb. G. 2e Mollerrweg 35. Oorschot. G. A... Wed.. dir. Huizerweg 23. M. C. Oosterman. H. Villa de Zonnetop. huisknecht. van. A... Peters. W. J.. Out. Prins. J.

Blaricutn”. Aanbevelend.Begrafenis-Vereeniging nm- .Verhuur-inrichting i BLARICUM HUIZERWEG TEGENOVER POSTKANTOOR i Rijwielen. ôtel ooilust TORENLAAN 10. van t i i i i i i Verkoop Oliën. RAVEN i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii Stalling i i ‘* i i i Garage L+ J+Roegiest Handel in Mo+ren en Automobielen Constructeur-Mechanïcien voor plm.50 Pension vanaf f 4.. d. BLARICUM Telefoon 36 1 CAFÉcRESTAURANT Logies met ontbijt f 2. 20 wagens .00 p. Banden en Shell-Benzine Laadstation voor Accumulatoren ReparatieDraaien Lasch-Inrichting Speciale i+*+-+-+*+*+-+*+*+*+***-t**+-+*+*+*+-+*+-+*+** 206 . p. p.. L.

pijl. Raven... scheikundig fotograaf. L. van. landbouwer. Remliëns. piqueur. van *der. Torenlaan 10. Raven.. Puijlk.. adj. Raven. J. J. Rädecker. A.der. :beel’dhouw... bakker. ba:k!ker. landbouwer. zangleerares... Verbindingsweg 3. Singel 17. Middenweg 6. Raven. C. geb. beeldhouwer. J. 393. W. le Mol. Puijk. J. Directeur D.. Matthijssenhoutweg ll. H.. M. Puijk. Raven. L.. handelaar. H. Raven. A. Fraa. Raven. Binnenweg 1. brandst. van Klooster. J. geb.. C. Veenenweg 9.enweg 4. Raven. landbouwarbeider. Puijk. Dorpstraat 13. Huizerweg 28. gron’darbei. kantoorbediende. Wed. Raven. Singel 15a.er.. 207 .. P. De Polweg 1. L. H. J. N. Dorpstraat 4. Puijk. Puijk. H.. Raven. kruidenier. Raven. 2de Molenweg 5. R. Wed. machinebankwerker. H.. 2de Molenweg 29. Langeweg 23. Veen’enweg 1. E. Angerechtsweg 13. Puijk.. Eemnesserweg 6. Meentwe... grondarbeider. A. G. landbouwer. Singel 17. Torenlaan 29. Matthijssenhoutweg 6. smi:dskne&t. Middenweg 8. Driftlaan 20... J... Raven. M. M. Puijk. landbouwer. Franschepad 6. H. Raven. M.. Kerklaan 1. landbouwer. Raven. arbeider bouwvakken. Burg. C. G. le Molenweg 1. manufacturier. Jac. Slingerweg 3. Reijst. Reibel. Wed. hotelhouder. Lamphen. L. L. Puijk. Raven. gro.. Rigter. stalknecht. 12. geb.. Kerklaan 1.. Franschepad 13. Wed. bibliothecaris... Wed.. Puijk. Capittenweg 31. M. Raven. geb. Dorpstraat 13. 2e Molenweg 9. M.ndarbeid. Puijk. K. grondarbeider. H. meenfibeambte. ‘bouwkundige. H. landbouwarbeider.Tel.. veehouder.landbouwer. E.. Veenenweg 6. Raven. C.. Renssen. geb. G. Mosselweg 8. Rhijn. ‘de Jongweg 1. P. J. W.. Schapendrift 7. van Vuure..g 20. Raven... Puijk. L. Raven.. tuinman. Raven. Middenweg 8. J. Angerechtsweg Puijk. Puijk. A. S. Franschepad 14.er. Puijk. J. tuinman.. P.

bakker. Riga. J. H. Mosselweg 10.. G.. D. timmerman-aannemer.. Rigter. Dorpstraat 16.. M. Eikenlaantje 1. garagehouder. grindgraver. N. L. ‘de Jon. Meentweg 27. timmerman. J. van der Weijide. Rigter.Voor regeling Crematie. M. landbouwer. Ri. Mosselweg 10. J. A. Rigter. Dorpstraat 16. Wed. .. Raadhuisstraat 4. stucadoor. besteller Posterijen. geb. Kerklaan 5.gter. H. E. Wed. schoenmaker. H. J. L. Langeweg 23. J. J. landbouwster. Roohat. Huizerweg 8. tuinier.. Julianalaan 1.. van den Bergh. Wed.. dienstverrichter. le Molenweg 8. Singel 17.. J. grondarbeider.. geb. E. Rigter.. H. P. Kruislaan 2.. 208 . J. manufacturierster. kruidenier. M. ‘de. Rigter. L. N. Raadhuisstraat 4. XL. Roest. landbouwer. Torenlaan 14. . Rigter. P. J. G. G. E. N. Rigter.. Rigter. Rokebrand.. 393.leermaker.Huizerweg 33. Rigter. L.. M. Burg. G. de Jongweg 3. grondarbeider.. M.. G. H. L.. P. geb. H. Roeten.g. Wed. Richter. Kerklaan 3. P. Roeper.. Binnenweg 5... Eemnesserweg 16. Rigter. G. Roek. Rigter. H. W. le Molenweg 24. Rigter. P. Rigter. Riga. G. landbouwer-boterfabrieksarbeider. M. geb. Hamlburger. Meentweg 7. jachtopziener. Rigter. J. C. Mosselweg 10. Raven.. geb. Rigter. Binnenweg 5.winkelNbediende. Richter. Rigter.. Meentweg 7. Röder... onderwijzeres in de nuttige handwerken. manufacturier. G. fabrikant confectie.. straat 4.. Rigter. landbouwer. landbouwer. Postrekening 29976.. J. Kerklaan 7. A. Raadhuisstraat 4. Raadhuisstraat 4. Rokebrand. C. E. Fransahepad 24. Telefoon 394. M. J. Telefoon 274. Rigter. G. C. ik.. groentenkweeker. Rigter. Rigter. Wed.. E.. E. G. Stachouwerweg 3. :ge’b. Franschepad 6.. Rigter. J. Eemnesserweg 15. predikant. M. Kerklaan 15. Postgiro 45146. G. Eemnesserweg 17.. Torenlaan 60. vrachtrijider. L. timmerman. A. Rigter. Tel. G. Wed. Vos.. geb. Raadhuis. RigteT. Rigter.. Roegiest.. Driftlaan 20. kruidenierster.. Julianalaan 1. Rigter.. Rigter. Echtgen.

Telefoon 103. geb. J. 2e Molenweg 23. Aanspreker.. J. Naarderweg 14. Ruijter. Eemnesserweg 21. van. Th. Rutgers. G. Rozendaal. J... tuinman. leger.. 1. Eemnesscrweg 10. secretaris Amsterdamsche Kunstkring voor Alljen. Hui. van. M. Rolff. G. N. Eemnesserweg 23. van. Th. Rosendaal.gen Akker. Franschepad 4. landbouwer. Rokebrand. B. kol. van. Raadhuisstraat 1. L. J. Rokebrand. W. Raadhuisstraat 1. Rigter. Wed. geb. Wed. H. Huizerweg 37.. T. B. Raadhuisstraat 1. Middenweg 1. van Bijlevelt. Ruelde. Zwaluwenweg ll. J.. M..weg 5... Raven.. L. loodgieter. C. Bank. Eemnesserweg 21. Rijksstraatweg 3.. Ruiter. A. naaister. Riebel. J. V. .. Binnendoor 3......HeideoorNd. Rokebrand. Runt. G. N. Raadhuisstraat 14.. Romswinkel. kantoonbedien. E. de.. grondwerker..de.de. landlbouwer. makelaar. Rooijen. Rijkens. Römelingh. Naarderweg 34. Rokenbrand. Dr. Heide. Vos. H. landbouwer. Ellb. M. A. Rokebrarrd. kantoorbediende Ned. Rueter. H.. Rokenbrand. Raadhuisstraat 3. Rozeadaal. H. Villa Lan. Anton Mauvelaan 4. Ruijven. mao’hinist. huislhou. Ruijter. L. landbouwer. Prins Headriklaan 19. H. Noolsoheweg 7. Rokenbrand. Torenlaan 6. P. Rokebrand. J. Rokenbran.G. Telefoon 490. J. Rokebrand. J..d.. E. Noolsdheweg ll. architect. M.. J. L.van. (geb. Brinklaan 8. E. M. karìtoorbedien. 209 .dster. RuelBe. W. Rozendaal. A. P. Rokebrand.. L.zerweg 49. C. Ellb. G.. Huizerweg 27. landbouwer. Singel 15.. C. Torenlaan 64. Wed. luit. Eemnesserw’eg 4.. grondarbeider. Raps. Louwerens. A. W.. Noolscheweg 3. Ch. bouwkundi~ge. landbouwer. tuinman. A. Dwarslaan 3. Angerechtsweg 5. Rozendaal. C. J. gep.. Rot. kruidenierster.. Bussummerweg 3. Villa .. Huis in ‘t Bosch. Roozendaal. grondarbeider. VAN DOORNIK.. geb. G. geb.. Huizerweg 48. Rokebrand. Rokebrand. J. H. 0. Wed. Weid. Capittenweg 1. J. Singel 7. S. Rozendaal. Ruijer. G. directeur eener N. Joh. Berkenlaan 8. Rutten. Rokeibrand. W. Rütter. Torenlaan 9.. F. Dwarslaan 3. landbouwer.

Huizerweg 40. Gebr. van. (geb.. L. Schippers. Schoondrager. Boschlaan 1. Sahoondraiger. Schaapherder. Melkweg 210 . Torenlaan 45.. D. C. landarbeider. N. Singel 21. A. electricien. van Reeslaan 9. J. Schlüter. koopman edele metalen. v. Wed.Begrafenis-Vereeniging .. E. G. Matthijssenhoutweg 1-3-5. kunstschilder. K. Santen. van Osenbruggen. E. Brand. Villa Casa Sole. C. J. Eemnesserweg 30. MAG. W. Suhaap.. J. H. M. BLARICUM z TELEFOON 398 Villa’s. Villa ‘t Matthijssenhout. Noolscheweg 23. koopman in laken. J. C. 0. Gen.. van. pensionhoudster. Dir. tandarts. C.. kantoorbediende. Schipperijn. Eohtgen. W. P. C. WO. Handel Mij. Dorpstraat 7. Schnetlage. Prof. Rijn. Franschepad 12. Villa De Zandhoeve. S Salm. M. V. F... Th. hoagleeraar. Rijnlberk... van.. Holleweg 1. P. Wed. E. Postgiro 62403. JANSEN. geb. van. Huizerweg 5 Schnene. Q.. Noolscheweg 17. van. Postgiro 79224. Postgiro 19353. M. kunstschilder. Telefoon 121.NHNGBUREAU SLIJPER S. Kenkpad 6. H. A. Coiffeurs. Sclhlimmer. Schaik. Manufacturen H. Schoonjans. Rijn.. Brinlklaan 1. Mosselweg 16.. J.. Telefoon 442. G. Blaricum WINST Goederen DE KLEINE en Gemaakte 1. H. assuradeur.Laren?‘. Heideweg 12. Landhuizen en Bouwterreinen in alle prijzen en grootten Hypotheken H Assuranties + Taxaties Schlüter.. Schöne. Telefoon 364. koopman in tabak. A. Sdh’ippers. A. B. Prins Henldriklaan 17.

A. H. C. C. Raadhuisstraat 6. G. C. Heideweg 1. J. 13. WONINGBUREAU S+ SLIJPER B+ BLARICUM TELEFOON 398 Smit. Villa De Koekoek. Naanderweg 5.Brink No. A. Kapittenweg 31.. H. Snetlage. Angerechtsweg 7. Crematie. Transporten. Noolscheweg 10. J. Wed. smid. geb. Sdhretlen. Hu’izerweg 2. F. A. bakker.... Berkenlaan 2. Sudendorf. Snelting. Melkweg íl. Schrijver. Telefoon 91. Speller. Sahoolstraat 5. C. Dwarslaan 7. geb. verkoopster. Speller. Speller. Naarderweg 4. M... B. makelaar in onroerende goederen. Sla@-. S. procuratiehouder Ontv. Siibbelee.. M. M. H. Sinclair. geb.. verpleegster. Siijiper. A. Mossel’weg 1. verpleegster. 2de Molenweg 20. Sneeuw. M. Anton Mauvelaan 1.. Sluijter. Kerkiaan 19.. Wed. part. Achterom 10. Schram.. de Bruijn Kops.. H. aannemer bouwvak.. Bergweg 4. G.. Schram. huisschilder. Blom. A. G.. Schram. Pastoor de Saeijerweg 2ib.dster. Simon. landlbouwarbeider. M. L. C. le Molenweig 3. Cihr. Steenhuizen. 211 . huishou!dster. Heersdhopweg 2. C. J. B. Villa De Heem. M. F. J. Eemnesserweg 16.... Slot. geb. A. Begrafenissen.violist. Korte Vliegweg 4. Schmp. Verbindingsweg 1. Achterom 10.. J... fabrikant. Slot.. pastoor. Eurg. Naarderweg 18. Sonsbeek. Zuivelfdbriek. L. C. L.. geb. Mattihijssenhoutweg 17.. J. Wed. M. pianist. timmerman. Soer.. A. . S. Soer.. M. kinderjuff. Sixma. A. C. B. Slingerw+eg 2. G. Sluis... W. B. J. gron. timmerman.. A. P.rbeider. M.da. verpleegster.... Schopmeijer. Wed. F. Spaan. en Betaalkas Amsterdam.rouíwl. Telefoon 235. Eikenlaantje 2. Dir. Franschepad 6. huishou. Schram. Singer. Angerechtsweg 7..dieweg 12. G. ‘Hlei. Villa Eikenhoek. Fr. S’mit~s. Mattihijssenlho~utweg 25.. Postgiro 12354. Smit. Slicher. J. Wed. Franschepad 16. Slaap. Villa Erica. Sdhram. H.

van Vuure. und-.Kalfs-envarkensslagerij E+ J+ TAK Angerechtsweg 4 UITSLUITEND Telefoon 340 m BLARICUM EERSTE ALLE SOORTEN KWALITEIT FijneVleeschwaren Ons vleesch wordt steeds en Worstsoorten in de ELECTRISCHE voorradig gehouden EIGEN FABRIKAAT KOELINRICHTING .Begrafenis-Vereeniging .Laren”. Directeur D...

H. 13. Driftlaan 24. winkelier. geb.. lan. Tenweijden. Stalknegt. A. Stelllwagen. Huize De Sparreni. beeldhouwer. Baron G. Thole.Let. F... Vrolijtk. Postgiro 42033. Tak. Till. Telefoon 407. W. P. . geb.geb. Meentweg 51. kantoorbediende. mij.deres. Tak. Hoek. <post Laren. Huizerweg 42. Postgiro 23355.. J. Speller.’ M.. Wed.der.. J. Bierweg 1. electricien. Stoker. C. Postrekening 13761. Brink No. journalist.he”. H. Middenweg 5. Th... B. Telefoon 259. Eikenlaantje 3.. Wed. A. Huizerweg 45. Tak. architect. 1. caféhouder.s... Stolz. C. Suuring.. Noolsoheweg 27.. van. Hui%‘rweg 60. Thlenen. inspecteur Levensverz. Timmerman. R. Swart. van. Teunissen. J. ondierwijzeres Heillpaedagogisti Instituut. Burg. Wallandlaan 1. F. . G. R. Meentweg -28. S...sc’heweg 5. W.senlhoubweg 23. slager. JANSEN. Symons. Stork. Waterschapslaan 5. E... Pastoor de Saeijerweg 2a. C. Tammerijn.. Teumsse. Tetering. van. M. J. Postrekening 24707.. C. Langewag 3.. Zwaluwenweg 7. J. A. J. M. Driftlaan 1. Noolscheweg 13. M. Eemnesserweg 13.. J. Angerechtsweg 4. Grenslaan 2. Krijnen. Spoel. L. M. 213 .dbou!wer. P.uize . B. Mattlhij. J. Huize . De Bel. P. Heerschopweg 1. B. J. H. plateelsohil. Binnendoor 12. huisnaaister. schil. geb. J. J. Nool.. Tak. Stark. Ruijs. timmerman. A.J... A. Stegeren. Meentweg 26. A. F.Lefihe”. geb.Bijkantoor Gebr. Laren. E. J. H. Tlhiel. Wildsdhut. A. E. N.. Mattihijssenlhoutweg 23.. Villa De Klok. Angerechtsweg 7. Tersteegg.. Tersteeg. H. E. Susholz. Raadlhuisstraat 10. geb. E. G. M. Langeweg 7. L.. Dorpstraat 3... J. Wed. H. Stapelkamp. Thienen. C.. H. Stam. B. Anthonius. Struik. Wed. Meentweg 31. Meen’tweg 10. slager. M. C. Angerechtsweg 4. van. van.. P. K. Testas. Steenbeek. Mispelblom Beijer. Vliegweg 2. Angerechtsweg 1.

1111.1111. Bedden.llll. Ledikanten enz+ . Dekens.1111.V.111*. Depôt Almeiosche Ververij van GEBR PALTHE 1111111111111~11~1l1lll~l~llllllll~lllll~lllllli~lllllll~lllllllllllll~~lll~llllllllllilllillllllllllllllllllllill~~~llllllll~llillllllllllllll~llllllll~llll .. Hilversutnsche Begrafenis-Vereeniging! Directeur J+VOS HUIZERSTRAAT TEL.“ll.llll. Matrassen.N.1~11. 339 2 GIRO BLARICUM 22082 MANUFACTUREN Uitgebreide voorraad Japonstoffen a JPonnennaar maat .1111. Heeren Mode-artikelen .

Verver. veehou’der. kruidenierster. Torlenllaan 24. B. C. J. A. van der. kunstsdhilider.. van ‘de. Postrekening 2306.. J. Wed. kunstschilder. Huizerweg 35. De Zeven Lindferm. Zwaluwenweg 8. MleeatJwog 47. VeIlde-van Brussel. A.. H. kapper. Telefoon 332. van . Vliegweg 5. J.. G. W. landbouwster. van der. Brinklaan 8. Torenlaan 20. Ziwaluwenweg 12.. h.k. Veldhuis. E. M.. Veen. kunstsohilderes. A. De Polweg 1. geb. C. waterl. Toet. Verhoeff. G. A. J. van VÙure. A. Uijtenhoudt. Me~enlhveg 2. J. landbouwer.. R. Huize Erica. Töpfel. Velde. !de. W. geb. Tromp. H. Veen. Telefoon 474. V Veen’. Bakker. L. B. jgeb. De Oogst. J. N. Veen. kunstsahilder. Wallanldjlaan 3. J. Meentweg 4. Verploegen. G. Angerechtsweg 16.. G. van. fitter. Postgiro 85599. 19. gemeente-ontvanger. J. Veldhuis. Visser.. F. Torenlaan 22. E.. van der.. L. Timmers. G. assuradeur. Postgiro 16894. MIddenweg 3. E. A. letterkundige. P. J.. Zwaluwenweg 17. Groot. Angerechtsweg 6. geb. Wed. Verver. J. L. G. Verhoef. E. Bussuqmmerweg 4. J. Tayler. kippenhandelaar. Huizerweg 29. De Zeven Lindent.. J. Wallandlaan 1. Wed. Veltde. C. van.. RoukenIs.. hoofd der 0. L. ‘s-Gravelandscheweg No. Th. Hilversum. arts. A.. A. Veen. van de. Villa Gemelli. H. 215 . Dorpstraat 2. Verver.. Veen. gemeente-secretaris. Schooflstraat 1.. J. U Ur.. C. P.uisknec’ht. Telefoon 451. Huizerweg 3. W. A. Versteegen. A. Torenlaan 54. Uijlings.. . Visser. C. van. P. van. Verhoeff. ellectro-[monteur. A. Pos6giro 98345. architect B.. M. arbeider.. G. J. G. F. Torenlaan 21. A. Meentweig 53. Rijlksstraafweg 1. Dorpstraat 2.. Torenlaan 25. J.D. tuinman.der. Wed. Vessem. L. Langeweg 6. Veenen van Veen. school. van der. Dorpstraat 9. G. Vinike. Vink. G. Angerechts‘weg 16. Mr. Veldheer. Eemnesserweg 2.

de. Telefoon 36. T..Makelaar TELEFOON 331 ASSURANTIËN en HYPOTHEKEN Volk.. gróndarbeider. Vos. manufacturier. van Blarcum. Driftlaan’ 19. besteller bij de posterijen. J. Vulpen. L. de. B.. van. Jac. Burg. pompenbooader. W.. molenaar en land!bouwer. J. Huizerweg 2. Noolscheweg 19. Visser.. M. de. Melkweg 1. Noolscheweg 13. G.. G. K. Vos... D. huisknedht. H. Visser. G. H. Ch. Vos. Slingerweg 7.. landbouwer. Vries Robbé Jr. J. Midd!nweg 7. Schoolstraat 7. Toreniaan 15. Meentweg 19. grondarbeider.. Dorpstraat 9. 2de Molenweg ll. Vos.. leerling monteur. H. vrachtrijder. landbouwer. But. cafehouder. ‘loerman.. grondarbeider. Vos. Vos.. W. Huizerweg 17. C.. J. radio-teahnicus. arts.g. !S Wenselaar BLARkLIM . Vos. 2e Mobenweg 10. J. Binnenweg 3. Kerklaan 15. Echtgen. D.. Vos. assuradeur. caféhouder. Vos. W. Kerkpad 2... Vos. Vunderink. E. Vos. E. Schapendrift 11. kantoorbediende.. landbouwer. J. J.. Vos.. Vos.. kerk.. M. Ibrandstoffenhandelaar. Schoolstraat 7. timmerman. Vos. Franschepad 9. Singel 6. Vos. Angerechtsweg 15. Schapendrift 6..Begrafenis-Vereeniging G. l. wagenmaker. Vries. C. R. Vos. Heersc&opweg 4. Vos. C. Huizerweg 11. Franschepad 10. loopknedht. Vonk. landbouwer.. Vos. 0.. Vos. Vos... Meentweg 9. Veenenweg 4. R.. Villa Klein Singraven. L. metselaar.. E. A. 2de Molenweg 21. koster R. Vroege. gezelschapsdame.. geb. G. D. Singel 9. J. onderwijzeres. VAN DE WEERD. Pastoor de Saeijerweg 4.. Eemnesserweg ll. Voorwerk. Heersahop:weg 4. 216 . nachtwacht. Vos.. landbouwer. Voorwerk. Vries Feyents. Vos. D. W.an’drbouwer. G. Naarderweg 30. W. Torenlaan 3.

Grenslaan 1. 64. kantoorbediende Mij. Eemnesserweg 12.. C. Noolscheweg 6.zerweg 33. bouwkun’dig bureau. B. woonhuis: Kruislaan 3.off Roelfzema. Postgiro 39088. van der..Bijlstraat No. journalist. G. P.. generaal-majoor N. Weiss. Telefoon 276. geb. kunstaohibd~eres. van. N. Kerkpad 14. Weiss. Telefoon 368. geb. Werf. J. L. W. van. verpleegster. M. Telefoon 34. Dorpstraat 13. van Reeslaan 8. mijningenieur. Postgiro 47754.n 5. Zwaluwenweg 4. Watier.-letger.De Viersprong”. Telefoon 396. Wed. Wlenselaar. H. professor Gem. Wentzel. D. kantoor: Torenlaan 8. Weit. Singel 15a. 0. Smed’enweg 4. E. woningbureau. 0. Walsteijn. Eemnesserweg 12. 217 .. Torenlaan 56. ko’opman. W.Tel+ 331 6. Korte Vliegweg 4. van de. M. Bussummerweg 7. Noolscheweg 12. Q. J. Villa De Viersprong. L.I. G. Uniiversiteit Amsterdam. F. van der. Noolscheweg 21. bouwkundige.. !mueiekleerares... H. Walstijn.BLARI[CUM . van der. A. Th.. Hazelh. A. de. Hui. M.zlenböck. Bussum. M. W.. Postgiro 32141. A. G. tkoopman.. L. van der. . Weeker.. Weber.... Hu:izemveg 57. W. D. Postgiro 42901. Telefoon 331. Vuijsje. Postgiro 63006. Wagenmaker.a. Villa The Den. Woningbureau Wenseïaar S+ Torenlaan ..O. Th. Verweij. Weber. Prof. TafelIber:gweg 3. Villa Puck. koopman. pikeur. Wed. Sanatorium. W. A. Konin(g Willem-BI-laan Werf. Postgiro 29126. C. S. Fr.a(arderweg 25. bakkerskneoht. 1. Waals. W Waals. F. G. J. van. makelaar. assuradeur. L. Walland. L. timmerman. gep. L. Weggau. Langeweg 15. Huizerweg 57. R. Villa La Planaz... Weert. Brinkla. Vuunens. Warmelo. P. Tafelbergweg 1. loodgieter. Wartena. Weeghel. Villa Oud-directrice Rott. Nederland. C. Wagtewdonk. Welber.

G. VAN DOORNIK,

Aanspreker, Tel. 393, Huizerstraat

Blaricum.

W!ert,heim Aijimes, E. L.; Burg. Heerschopweg 2. Westenberg, Ch. P. G. M.; Sohapendrift 4. Weijde, E. ter, tuinarbeider; Dorpstraat 4. Weijde, M. ter, grondarbeider; St. Josephweg 2. Weijde, M. J. van der; Torenlaan 60. Telefoon 16. Villa Rolandshof. Weijden, B. ter, grondarbeider; 2de Molenweg 3. Weijlden, C. J. ter, timmerman; Mosselweig 5. Weijden, J. J. ter, metselaar; Schapendrift 2. Weij#d:eru, P. ter, landbouwer; Capittennveg 7. t Weijideq, T. ter; Me,entweg 7. Weijden, T. B. ter, grondarbeider; 2de’Molenweg 13. Weijdien, T. B. ter, tuinman; Eemnesserweg 29. Wieijldilg, W., tan,dtechniker; Mellkweg 5. Weijhrother, J. J. H.; Naarderweg 19. Wi,oherts, Ch. B., kantoor,bediende; MosselIweg 4. Wiegers, J. H., ti.mimer;man; Ecmnesserweg 3. Wiel, Wed. W. van der, geb. J. Snijders; Zwaluwlenweg 12. Wier, P. van, beeldhouwer; Kerkpad 12. Wiessing, H. P. L., journalist; 2de Molenweg 31.

Bureau voor Vreemdelingenverkeer
S. Wenselaar TORENLAAN + Woningbur+ Telefoon 331 BLARICUM

Wibdsdhut, G. P. W., kunstscihillder; Noolscheweg 5. WiQgenlbur~g, D. van, musicus; Prof. van Reeslaan. Willems, B., arbeider; St. Joseplhweg 1. Willemse, A., tuinman; Kruislaan 5. Wilt, Edhtgen. L. H. M. de, geb. C. Sclhnitzler; Noolscheweg 27. Winckel, W. F. A., em. predikant; Naarderweg 6. Wit, Ch. (de, electricien, ass. opzichter; Eemnesserweg 26. Wit, G. de, geb. A. Smit, coupeuse; Dorpstraat 18. Wouters, A., smild; Brin,klaan 3. Wouters, Tj., drukker; Waterschapslaan 2. Postgiro 41139. Wijk, J. van; Achterom 5. Wijk, J. J. van; Torenlaan 19. Wijnand, J. S., coupeuse; Capittenweg 25. Wijnand, M. G., ambtenaar; 2de Molenweg 14. Wijnands, A. E.; Oranje Nassaulaan 1. 218

Tel. 393. Aanspreker

G. VAN DOORNIK.

IJiendoorn, IJsewdoorn, IJsen)doorn,

A. van; TorenlIaan 5. F. van; Toredaan 5. J. C. van; Tonenlaan 5.

Z
Zaane, J. van, ‘kantoorbedientde; Torenlaan 17. Zanben, J. van, electricien; Binnlendoor 5. te Amsterdam; Prins Zee,gers, F. J., ,directeur ‘t Woonhuis ~H~enrdtrilklaan 8. Crailoo gem. Blaricum, post Laren. Zeegers, M. F. N., gemeente-arbeider; Burg. Heerschopweg 6. .Zeegers, N. M. F., ijzerhandelaar; Dorpstraat 5. Zegers Veeckenis, R., boek- en, steen.d’rukker; 2e Mo’lenw+g 22. Zoethout, A. J. B.; Torenlaan 42. Z,uijben, N. Tlh. van; Driftlaan 22. Zwik, E. W. van, Iuisbewaarder; Eemnesserweg 38.

DE BLARICUMSCHE
DORPSTRAAT

IJZERHANDEL
- TEL.
303

N. M. FZEEGERS
5 - BLARICUM GIRO 150693
-

G. VAN DOORNIK,

Aanspreker,

Tel. 393, Huizerstraat

Blaricum.

Alphabetische lijst vam straatnamen in Blaricum.
ACHTEROM.

1. Wed. A. W. Hötte. M. H. Kramer. 3. G. de Jong. 5. J. van Wijk. 7. Th. van Asterveld. ID. de Graaf. 9. R. de Gooijer. ll. Wed. J. Koppen. 13. E. M. ten Harmsen van der Beek. Eahtgen. J. W. Langeler. 2. Pth. L. Marx. 8. J. Mulder. 10. Wed. C. Schram. G. Schram.
ANGERECHTSWEG.

10. H. A. de Jong. 12. L. Calis. Wed. C. Puijk. 16. E. van de Veldevan Brussel. H. van de Veltde. 18. W. K. Groeneboom. M. J. A. van Heerde. ANTON MAUVELAAN.

1. C. G. Soer. 4. Dr. Fr. L. RuFgers.
BERGWEG.

4. J. Slot.
BERKENLAAN.

1. P. van Thienen. 3. A. van Meerwijk. 5. J. de Gooijer. C. Rozendaal. 7. B. Speller. B. G. Speller. J. Speller. 9. G. Keijer. 11. P. J. Kuijer. 13. J. Raven. 15. G. Vos. 2. A. Keijer. J. Keijer. K. Keijer. 4. Antbooius Talk. 4. E. J. Tak. 6. A. van der Veen. 8. A. M. Erp van Taaltman Kip. 8. C. J. de Klerk. 220

1. Wed. M. T. Kerkhoven. 19. S. P. Abas. 2. Wed. A. P. Spaan. 4. C. Harten. 8. G. Römelingh.
BIERWEG.

1. J. B. Thiel. 3. C. B. F. Boekholts. M. L. Delm!shäu,ser.
BINNENDOOR.

1. J. H. H. GunBher Mohr. 3. J. Rozendaal. 5, J. van Zanten. 2. D. Gronloh. Wed. A. Klein. 8. M. van den Born.

G. 2. J. Wed. Mdllenbefig. 3. Hilhorst. 29. Wartena. 3. 7. D. de Jong. 3. IN. Antonietti. van Hest. N. 12. BURG. 221 . Wed. P. d. van Veeren van Veen. Jacobs. BURG. Puijk. L. 1. ter Weijden. G. H. W. S. Jansje van Hoven. Keijer. G. Smit. E. T. Bos. 2. 4. Lanphen. G. J. C. Slijper. J. Wed. Eijlers. J. M. F. BOSCHLAAN. C. L. BINNENWEG. S. Wed. DE JONGWEG. 7. de Heus. ter Oerde. 2. 5. Rigter. Schaap. Veen. E. G. BUSSUMMERWEG.eren. J. Aanspreker. Vos. F. den Bouwmeester. C. Vos. 8. Vos. J. A. Stapelkamp. Diephuijzen. Hamdorff. H. J. M. 5. Boshuizen. J. 5. Craner. 2. V. J. Zeegers. Schoondrager. Meij. C.mes. J. Wagtendonk. HEERSCHOPWEG. G. E. M. Prins. 1. 3. Wijnand. Rigter. B. Jordaan No. - 1. 2. 6. 5. A.n. Krook. 7. A. 5. B. Jan LalIk. B. 3. 7. J. M. 15. van Hieven. J. L. Echt\gen. Calis. C. W. Polak.. BRINKLAAN. 31. Puijk. J. Nijpels. van Tetering. F. H. H. Werth’eim Aij. 4. J. Ravc. Noteboom. J. 3. Benning. Ja’c. Evenblij. J.er. J. G. 6. van den Bergh. Wed. Rozendaal. van Hesteren. C. Borsen. DORPSTRAAT. W. 27. Wouters. CAPITTENWEG. 8. Zeegers. N. 10. H. Eohtgen. Goerres.-- A. Rozendaal. 5. W. A. 2. 1. Terweij’den. 9. P. Chr. 1. A. 1. 10. 1. H. Benier. L. A. 25. Fr. Rigter. B. J. Th. A. FRANTZEN. J.. J. E.M. 3. J. Rütter. L. J. H. 1. 4. Munsterman. Beek. M. G. A. E. Echtgen. Klaxenbeek. D. van Santen. R. . J. M.

H. Gentner. G. 2. Mr. N. W. C. Mr.en. 14. P. WeNd. W. M. P. Mulder. A.. 18. VAN DOORNIK. 5. EEIUSNESSERWEG. E. G. 8. M. Tammerijn. 13. H. C. van den Arend. J. J. A. E. G. J. B. Puijk. Eeuwens. M. M. H. Leemhuis. Wed. ter Weijden. J. L. van der Velde. Coevoet. 23. 16. H. F. M. Wed. Th. J. de Wit. 31. Lanphen. de Gooijer. P. G. Knipscheer. 6. H.gers. Krijnen. E. P. M. 9. G. N. G. J. van Zuijlen. L. L. de Gooijer. J. Boerhout. Jo’h. 20.in. M. 13. Vis. A. Rigter. Krijnen. Jacobson. M. Rigter. Veldhuis. 3.dldi. 3. M.ser. C. F. H. T. J. P. G. E. 393. Puijk. J. H. J. van Dijjk. B. Walsteijn. 16. 17. 12. Dresden. Th. G. P. L. L. T. Wcglau. D. 10. Wed. H. A. DRIFTLAAN. G. L. B. van den Bergh. Calis. - 18. A. A. D. H. Petra.Voor begrafenissen G. 8. de Jong. L. Piepers. Stellwagen. J. A. 6. J. Rokebrand. 18. 7. Blok. C. Lamme. 13. 5. 19. Q. E. Wed. Koning. de Graaf. 1. W. M. IH. J. A. Riga. Kerling. 21. J. J.eus. C. A. Vos. Baoer. M. 4. R. Joha. Krijnen. J. DWARSLAAN. W. Riga. Bob tigen. W. H. Ph. ter Weijde. W. van E’rk. 21. Vel!dhuis. 11. G. Rokebrand. Kuijer. J. M. Puijk. 2. Vos. Gieskens.. Verver. Albers van der Linden. J.nk. K. 18. 19. J. Wie. 35. Ruelle. Klopmeijer. geb. 1. Baars. van Kraaij. J. Okhuijsen. 6. Echtgen. 27. Tel. Rudle. 15. J. 15. 33. Rigter. 14. 7. 29. 25. 10. Soer. W. Ottenhof. J. H. Brabers. ll. Schrijver. de Roeper. van Gerve. 1M. 4. Koster. E. Th. 9. 5. 22. L. Rokebrand. Kle. 222 1. 3. Tak. Haars. P. Bur’gstede. A. Rokebrand. J. J. Rozendaal. E. Remiëns. J. . van Walstijn. J. Wed. Klabbers. C. 23. Aanspreker. J. 20. 9. 0. L. 24. Wed. van Hoven. A. P. M. C. 11. 2. 37. IRav.

P. Loeb. J. 14. E. 0. Wed. L. W. van Oosterzee. de Molenaar. 1. JE. Q. C. Echtgen! A. H. 13. Bakker. 1. 34. C. C. 3%. Lauxen. J. J. J. van Doornik. G. Vos. Dronsberg van der Linden. W. 12. A. H. G. FRANSCHEPAD. B. Simon. 10. Euhtgen. K. H. E. HOLLEWEQ. S. Klaassen. H. 5. 18. Tak. HEIDEWEG. M. van der Leek. F. de Jong. 1. G. de Jong. A. . Rokebrand. E. C. Lanphen. 11. EIKENLAANT 1. R. Loeder. Elb. FRANTZEN. W. Weitzenböck. M. 1. Aanspreker. F. 2. H. 223 1. H. J. van der Goot. Joh. E. Fr. Rigter.er. 20. Cr. van Zwik. ENGLAAN. Huese. Baars. de Wit. Kuijer. J. le Coultre. Jüngeling. 8. Calis. Jordaan No. 20. van Haoff. G. A. L. Loeber. H. M. Gouverne. HLJIZERWEG. 4. Wed. P. 42. 24. 8. 4. 3. F. Schippers. W. W. Brouwer. P. A. Bakker. R. M. Krijnen. Rigt. 5. C. A. 24. Sahrami N. A. W. M. Banis. Allsop. Sneeuw.. C. 2. 7. 32. Hohermut. 22. E. A. Schnelle. J. Mauve. 30. Speller. 26. J. J. 7. van Rijntbenk. Cl. 12. W. H. Rigter.er. 1. 28. C. Manus. A. J. Kierpensteijn. 0. H. E. Groser. Vos. 9. 15. HEETWEG. Schopmeijer. A. 5. C. G. Knemeijer. J. G. J. Bode. de Graaf. Molenaar. Kuijer. van Rosendael. 1. A. Raven. N. Jo’han Meij. 3. E. Raven. Meijer. A. 36. C. A. W. Wed. Davids. N. Piepers. L. 26. D. Buys. 10. Strui:k. L. 1. H. A.A. B. M. 2. 6. 28. van Rijn. Raven. 6. J. 2. 16. GRENSLAAN.

M. L.. Klaver. Gerritsen. J. Boeljon. van ‘der Heijldent. 35. C.eegen. ter Weijde. 1. K. N. J. Peters. P. J. J. Wed. H. Enzlin. Snelting. 393. J. 27. Frank. B. G A. J. 17. D. D. Wed. Tel. P. A. J. 2. Rokebrand. H. Schlüter. 60. Heerschop. 15. ST. 68. . Munnikhuizen. L. H. KERKLAAN. A. Rigter. Jhr. M.8. L. Uijlings. A. Wed. D. van Essen. van Essen. Ferro. Weber. H. C. J. Stoker. Florian. van Holthe. . D. Swart. 1. W. Vroege. Mahíne. J. G. E. JULIANALAAN. 22. 45. H. Th. 40. J. van Vessem. J. F. Raven. 4. Klaver. 31. JOSEPHWEG. Wed. 5. A. P. 15. J. Degens. Romswinkel. 3. Aanspreker. E. vos. van den Elsaker. 12. Rot. Weber. Breukermann. H. Gramiberg. 25. Oosterman. 1. 23. 62. Bos. L. 42. 18. W. 57. J. 19. W. Kolkman. Lantema. Belinfante. A. W. D. J. Hentze van der Hout. 26. 16. 33. Den@. 39. 28. M. Willems. Su-nits. 9. C. L. W. Wed. A. H. C. 20. C. A. H. A. Roegiest. Sohlüter. * 64. G. G. J. 37. van Haagen. van ‘de Poel. H. van Lent. H. G. Thole. Rigter. H. H. G. 19. M. H.chter. J. A. J. Jak. Renssen. M. van Gelideren. G. Kl. M. W. 47. Weiss. 56. Barbililon. P. 4. Vios. Kalff. Kaarsgaren. C. G. H. van Gils. G. Overst. Kooij. 10. M. 51. Blom. Raven. Richter. W.eegen. 29. Essen. B. Rigter. ll. J. 58. Wmed. G. Vos. W. 7. Haag. Rigter. C. W. Wed. F. L. 44. M. P. J. Janssen. B. E. E. N. G. A.G. 7. M. G. Rups. Wed. F. J. H. w. 3. 8. 6. de Jong. Roek. J. Oversteegen. W. J. J. 1 1. Th. J.de Haas. 54. Clh. P. 5. Faber. M. 24. 38. P. 49. Fekkes. 2. M. VAN DOORNIK. Broekhuis. Verst. A. 14. Echtgen. H. H. B. Ri. J. J. J. Wed. A. L. E. J. Ij 2. E. 13. 46. 224 R. L. 13. J. H. M. J. Wed.. J. Kooij. de Gojer.

Wed. Raven. A. van der Borgh. Peters. 10. Sinclair. J. Hendrik% . L. Neels. KORTE VLIEGWEG. de Graaf. W. 15. Terste. Vos. WBed. E. A. A. C.Begrafenissen. 1. H. A. H. Jacobson. 2. 12. L. Th. Kroes. J. 17. Wagemaker. M. J. D. Eerw. Meiners. 21. MATTHIJSSENHOUTWEG. 15. H. W. 8. J. J. van Die Groep. 7. Wed. M. Dubelaar. M. Fokkens.Schi. 21. 5. W. R. B. M. C. !de Graaf. 14. J. Majoor Bzn. Rigter. W. Bouwman. J. H. Brinkmann. G. 31. J.p. 225 1-3-5. J. 13. 33. kdrian. C. 19. 3. P. G. J. Miedema.pperls. 8. P.H. 10. A. K. 1. G. de Jong. Eohtgen. 8. M. 5. W. 25. 10. R. F. 1. LANGEWEG. 13. J. 23. K. C. T. Juijn. H. Tromp. 2. L. A. J. 19. van Oorschot. Slagter. Oosterman. J. M. C. van Asselt. L.. J. J. 22. Willemse. 8. Heil. 23. H. 6.an Elteren. ll. G. W. [de Kort. 7. Wed. 14. 27. G. 29. P. P. van Wier. van Piggelen. v. P. 4. Haver. Stark. Weber. 6. Wed. T. 17. 3. P.eg. 2. P. KERKPAD. B. Gemma. Rigter. J. 6. J. Wenitzel. H. Hoogenkam. Wed. A. A. F. de Jong. 4. J. 6. A M. N. Milten#burg. L. Corver. W. Zr.an :Dooramaal’en. 2. Peeters. N. Harting. -- Crematie. D. KRUISLAAN. Meerding KOLONIEPAD. Heerschop. 12. S. P. Blorsen. H. van Bruggen. E. KONING WILLEM IIILAAN. C. van de Koot. %C. Croll. Hausbrand. Susholz. M. M. van Weeghel. [Es. H. v. Pui@. Croll. 4. 4. Hausbran’d. J. 9. Bottema. ll. S. iP. A. N. W. M. C. Smit. van (de Kieft. J. W.etiselaar. Limburg. Linnekamp. van Elteren. van Rijn. Tersteeg. H. van. F. A. T. C. G. Elzinrga. Transporten. van der Hoek.

E. Kaiser. E. 37. Wed. H. C. 4. C. 45. M. L. 6. 5. H. 2. 18. MEENTWEG. Weid. M. Rokebrand. r . J. (geb. G. 9. E. 4. J. L. Krijnem J. 1M. G. de Jong. va nder Veem M’evr. Verver. G. A. Echtgen. Mohr. E. Verver. 33. Gratama. E. 53. H. Heijenbrock. J. M. L. Matthes. Wed. Kel ting. 43. H. J. W. 6. 39. R. Kuijt. 24. 10. 17. T. B. 16. H. A. B. E. 14. J. M. 41. 4. Jansen. 21. J. E. Kennis. 11. Sta!bkne. Koppers. E. Rokebrand. Bohnke. J. W. 6. 51. Voerman. L. S. 7. Vos. R. M. J. Philippona. C. W. Fiedeldij. P. Heerschop. Krijjnen. Steenbeek. A. !Huiuinlg. 3. Kokje. M. 29. K. J. MIDDENWEG. V. 4. de Vries. van Urk. 12. B. Mog. Mangold. J. Mittenlburg. M. M. E. W. 28. H. J. Bakker. Schoonjans. J. Vos. G. G. Beek. 7. Lamphen. W. P. H. Jongepier. 27. van Cam. J. A. J. ’ G. J. Wed. Raven. Töpfel. J. Rigter. Kokje. J. C. van Thienen. Hissink. 5. P. W. P. van ‘t Klooster. 1. Keijer. i9. 15. Th. Broese. C. 35. E. Teunisse. Mouton. Timmerman. Hogesteijn. 11. W. van Rhijn. Testas. Lantema. Klavar. Schnetlage. G. H.s. H. Rigter. J. de Leeuw. M. Knipscheer. J. 2. W. H. P. E. Lanphen. J. S. Lanphen. 31. H. A. 30. Beek. Oosterloo. M. M. 1. 8. 13. M. J. Piepers. 26. J. H. Heerschop. Baa. Aars. ter Weij(den. 9. Weijtddig. Koopmans. R. C. MELKWEG. van Heusden. H. JG pfvynburg. H. C. 226 8. Ende. L. H: Bos. D. * J. T. W. 2. M. 393. 3.pen.gt. 5. 47. 25. R. 20. 23. J. Raven. C.robij. Calis. C. de Veen. P. 22. T. 13. Raven. Bos. 2. Lanphen. C. de Jong.Voor Begrafenissen Tel. Oosterhoff. H. H. 1. N’eujean.

de Graaf.(3. 3. T. ter Weijden. Ch. Sixma. P. C. J. 12. Tel. Wed. Op ‘t Eijnlde. 18. T. J. 1. . G. 3. B. L. D. 5. 16. 10.derr. 23. MOSSELWEG. G. 8. Borsen. G. L. van Dalen. 24. G. P. 18. H. 31. Chr. Land. B. W. 12. Brandt. 28. 6. Wed. E. 19. 7. J. J. van Amerongen. W. Jansen.ay. 34. G. 33. 13. Weijhrother. G. 0. Puijk. Wicherts.oer. Hennepman. \Vcd. H. A. Raven. Krijnen. 11. H. Koppen. Breukerman. 10. van Breemen. Slot. ter Weij. 7. Wijnand. j. Dekker. J. J. 18. H. A. Roest. ‘ 8. 16. Langeveld. B. 13. Sibbelee. W. C. D. 227 1. Papenburg. R. G. C. 28. C. Vos. Egmond. w. J. 15. E. W. 2. Wiessing. H. A. van (de Water. 25. A. Fernhout. 393. de Boer. Joh. 7. 22. J. Boogaerdt. H. Salm. 20. 15. A. G. J. - 1. 5. Post. 27. J. H. B. H. 1. -I. 9: ll. 10. W. L. B. 1STE MOLENWEG. Klaver. G. C. Wed. C. Rigter. 21. 22. B. Echtgen.* T. P. Puijk. J. Hofs. 4. Wed. Jacobs. F. 12. Cornelisse. P. 2de MOLENWEG. Sluis. Ide B. 9. Pos. Rigter. H. van #der Gouwe. . J. MOLENVEENWEG. NAARDERWEG. Ruijer. Ech tgen. G. 16. 3. Dirkse. MuIlder. van Breemen. H. G. G. de Leeuw. 26. LI Rebel. 35. N. G. M. A. Horijaans. Krijnen. 1. 6.vein. A. 5. A. 8. Roeten. 9. Kramer. H. F. Rigter. Dekker. W. van Langen. M. vos. Zeegers Veeckens. Hesterman. Mdlegers. P. J. 14. 17. J. L. 3. 5. Krijnen. G. Lanphen.. van (den’ Broek. J. J. Kruijder. Majoor.. J. ter Weijden. 3. (de Gooijer. 14. L. Visser. A. C. 7 E B. Krijnen.B. 29. van Breemen. 6. L. H. 14. A.esterman. 5. H. 4. A. Wed. C. Puijk. J. M. VAN DOORNIK. J. P. ID. Raven. Aanspreker. Gans. R.

Rolff. Jac. T. van Houten. A. H. D. G. 9. A. Chr. J. van Roozendaal. G . W. C. Schnetlage. 6. DE POLWEG. Klijnsma. 4. M. de Weert. 12. E. P. Gh. Kruisman. E. de Lange. W. Black. C. J. 14. Kl. NOOLSCHEWEG. Hos. van Mechelen. 21. W. Wed. 10. van der Waals. V. Portielje. A. P.G. van Campen. 14. 29. A. Wijnands. Mol. 6. C. . Wed. Luitjes. Slaap. C. 22. D. 34. Kooij. P. C. 1. Wed. &I.Voor begrafenissen G. J. T. van SZegereni 7. Eeuwens. F.. M. Boissevain. H. 1. 0. 16.dhtgen. RijLens. G. 10. H. M. P.B. G. W. W. 19. 8. G. Zeëgers. van Warmela. G. P. A. 2b. G. F. van der Veen. A. F. . L. VAN DOORNIK. J. 1. M. - 8. van Adstel. Joh. G. Hilldebrand. T. 3. 27. H. 15. 26. 41. L. L. Stol-z. L. L. Machielse. C. T. J. P. 28. Wed.39. VolIk. J. 4. 2a.van Ruijven:. A. J. D. PRINS HENDRIKLAAN. 12. Balwé. 17. #de Graaff. B. 15. 24. 8. Klaver. J. Vonik. Hassebroek. H. 6. baron van Till.ns. PASTOOR @ DE SAEIJERWEG 1. Wed. J. F. E&tgen. P. G. A. Th. J. van Dillen. Wed. W. E. C. Out. Jacobs. de Jong. Rueter . Sdhulp. 30. Groot. H. 37. J. H. van Ameron@en!. A. P. 5. E. G. Emden. 18. 16. C. L. H. Kl. H. H. G. C. J. Dooijewaard. de Wilt. de Miranda. K. 13. Kakebeen.ed. van Schaik. T. Sluijter. Out. Schipperijn. A. D. Wiltschut. . 19. A. G. Tel. J. TeLmissen. Kloppers. *de Jong. W. Gauw. Boomsma. 0. M. A. W. 4. 4. G. H. J. 2. M. 2. F. Aanspreker. de Ruijter. L. 8. Mooij. Jongman. ti. 17. Koopma. F. 228 2. H. F. A. Kooiman. ORANJE NASmSAULAAN . van Leeuwen. Adema van Scheltema. A. 1. 32. Karstens. A. . Ravea 3. A. Heerschop. Doncker. A. Wed. 20. 2. 25. W. 8. J. C. Winckel. de Vries Feijens. 6. 23. Wed. 31. H. Vunderink. Slicher. Boissevain. H. Wed. 12. M. H. KruijSkroop. 393. A. C. W.

.. J. ll. 3. W. Fontijn. J. 18. N. J. T. 7. . J. van der Werf. de Haan. H. T. 14. Boomsma. van tder Heiden. Grondhoud. G. Wihgenburg. Koning. C. J. Rigter. 9. H. 1. R.egoedi. 13. Lankes. B. Rigter. 17. Vinlke. H.hJ. 20. G. W. Ruijter. H. H. B. Fascot. Wed. J. Koppen. N. H. Lohmann. van Gelder. 3. B.el. C. C. A. Post. Puijk.- Aanspreker G. Heemskerk. Rigter. Vuurens. C. Rokenbrand. Wed. Landmeter. P. 10. J. W. Rokebrand. Voorwerk. E. Fr. VAN DOORNIK. Wesbenlberg. Machielse. L. van. 4. F. 7. Duurland. D. Krijnen. 26.rGWzjden. J. Zr. ll. 229 1. G. 8. D. W.ak!ler. M. M.. . Wed. ‘Vos. D. E. Beek. Rigter. A. Mak van Waaij. Geerlink. A. D. J. 26. Wed. 2.zer. SCHAPENDRIFT. C. . J. iE&gen. J. C. A. 28. P. 1. IH. Krijnen. Huizerweg. J. Huibreohts. G. Verploegen. P. 7. 3. Gips. J. 15. Suurinlg. la. F. 3. Prinses. B. C. Lamme& van Bueren. Rokebrand. J. Rokenbrand. 4. E. W. 5. 2. L. 22. K. van der Kooij. %hlimmer. 9. 5. 2. Rädecker. C. de Graaf. Wed. A. Meldegers. G. J. 24. G. 10. Rokebrand. Puijk. Weid. . J. Schram. E. J. E. J. 5. Ruiter. SCHOOLSTRAAT. J. 3. Keij. 1. Vos. Paarlberg. . 15a. P. L. 12. M. H. J. 20. S. VAi’ REESLAAN. Rigter. Groot. G. 393. van den Brink. A. J. G. G. J. 16. SINGEL. PROF. K. M. Clh. J. Rigter.. 16. Sohretlen. G. van Breemen. RIJKSSTRAATWEG. J.. J. . Voorwerk. H. Labzowski. G. A.de Bloeme. van Vulpen. Wed. C. van Breemen. A. G. Brandsma. $e Gooijq. 9. 12. H. Ravenl. i. Moerbe’ek T. Wed. 8. Beman. . 1. J.

Beek. M. H. de Jong. 53. G. 9. M. L. 39. Wed. 49. 8. d. C. w. 34. T. Schöne. 5. ter Brugge. Weiss. J. Hoeiboer. J. G. van Ysenldolorn. Jansen. 21. Loeber. A. W. G. B. J. 3. 8. C. R. A. C. VAN DOORNIK. A. v. 4. J. M. M. J. 2. van IJsendoorn. H. 1H. J. Wed. J. A .okebrand. H. 44. 31. J. G. Froger. E. L. Verhoef. Raven. 6. J. 6. TORENLAAN. A. 6. Meijer. Echtgen. H. L. W. van Huissen. P. 10. J. . C. de Jong. J. C. Ma 51. 45. J.S. Wed. van der Weijde. P. Out.Di&eltb\lom. Toet. Vuijsje. 42. 2. Niepoort. C. G. Walland. E. Zoethout. 1. Vos. L. Mook. 60. van Wijk. A. D. J. 56. Hlestermzn. Wed. M. W. R. Visser. 6a. Gribling. A. K. 10. G. E. Lar@en. Rigter. J. F. W. W. 1.de Groot. D. 15. van IJsenktoorn. 3. 37. 57. 4. Groenestein. Beek. . 17. D. Schaapherder. 3. Ffaber. ’ 19. Padt. van der Werf. 393. ll. B. . N. J. W’e’d. G. C. A. 1. A. 55. van Zaans. D. 48. F.Tel. M. Wed. 21. 7. 13. Catz. 54. F. SMEDENWEG. van Rooyen. M. 41. Luers. van Mill. 33. J. G. J. Giltaij. W. A. de Jong. J. G. 32. Blok. 9. 62. Buhrs. de Vries !Rob’bibC31. van (der Reijst. 23. 28. A. Kempen. 3. 0. E. Brender a Brandis. de Jong. Lebret. G. vos. Methöfer. 4. G. A. J. STACHOUWERWEG. W. van Veen. ide Greef. 29. J. R. M. 1. 25. M. Aanspreker 0. Singer. . 24. L. Brodkaag.. A. 14. Kots. J. B. Nachenius. G. N. F. 22. _ 46. A. 20. A. KT C. Veldheer. C. T. SLINGERWEG.H.de Boer. J. F. Röder. Raven. G. E. F. M. 7. TAFELEERGWEG. J. J. L. A. 19. Blom. - 4. A. Visser. EcMgen. B. Vos. L. J. Ec$+g. Lanphen. 2. J. P. Kehrer-Ströaker. J. Rochat. E. N. Marétial. . W.

G. 12. H. P. W‘ed.i>Tqg os. van Hulzen. ‘de Leeuw. ï ll. 1. P. $4. Boom. T. Wed. Andrea. H. A. G.‘Timmers. W. 7. J. 5. F. Metelerka8m~p. Echtgen. J. A. J. I \ G. C. 3. G. Wed. K: de Graaf. 4. J. A. H. G. Jac. F. J. D. C. P. 3. 2. 6a. Wouter% 2a. Sijmons. -G.:d. L. i H. Beek: :c’LEGtiEG. MOSSELWE? 3. Schram. Beversluis. $. C. D. 3. JL Dekker. de Bijl1 Nabenius. 2. 4. C. ~Kortekaas.&E. Daum. Calis. H. B. Wed. Eehtgen. Wed. Chr. 1. van Os. Wed. :. P’. J.J. M. Makkink.‘ 5. L. F. van der Leek. W. Wed. E. 6. Andrea. Bik. van der Wiel. S&k. 10. Blommenldal. Calis. F. J. V. K. . A. ?‘r. 13. ter Haar. H. ZWALUWENWEG. Verver. D. 17.. Remilens. A. M. A. Uijtenhoudt. L. van Runt. Nummerdor. G. J. ‘H. Bouman.evelt Dr.“N. .. W. J. 4. 15. Bek. 1&9. 1 GERLENGDE 2. A. WOENSBERGWEG. Vink. Rutten van Bij:l. Preesman. 4. . Borsen. Daman Willems. Meijjes. F. J. Ph. Raven. F. C. 6. M.. 5. R. Majoor. L. D. 8. J. P. Polderman. 2. P. 9. 8. Verhoeff. 5. J. de Koning. Brouwer. W. Blok. C. WÀTERSCHAPSLAAN. van der Horst. van der Waals. W. Spoel.

:‘< .. . ‘y( . -- Aatmmker.i.. Te <’ _.. . VAN DOORYIK.t.

Related Interests