You are on page 1of 2

INTOCMIT ADMINISTRATOR ALBOI SANDRU SIMION

FIŞĂ DE POST - MANIPULANT MARFĂ Pozitia COR :933005
1. DENUMIREA POSTULUI : MANIPULANT MARFĂ 2. NUME ŞI PRENUME : ________________________ 3. CERINŢE : Studii : - Cel puţin 8 clase ; 4. RELAŢII : a) Ierarhice: - se subordonează şefului ierarhic _________________ ; b) De colaborare:- colaborează cu salariaţii societăţii . 5. SCOPUL POSTULUI : - Încărcarea, descărcarea mărfurilor şi manipularea acestora în depozite - Asigură gestiunea stocului de marfă în baza documentelor de intrare-ieşire - Asigură mişcarea stocurilor ; - Răspunde de organizarea logistică eficientă a depozitului ; - Expediază marfa către clienţi conform comenzilor şi priorităţilor ; 6. ATRIBUŢII PRINCIPALE ŞI SARCINILE SPECIFICE : - Pregătirea mărfurilor pentru expediere ; - Încărcarea/descărcarea mărfurilorîn/din autovehiculele de livrare ; - Verificarea mărfurilor sosite în depozit ; - Manipularea şi aşezarea produselor în spaţiile special destinate, în funcţie de sortimente şi termenul de valabilitate, manual, cu ajutorul lizei sau folosind stivuitorul/electrostivuitorul ; - Comisionarea mărfurilor pentru livrare conform documentelor şi indicaţiilor gestionarului ; - Participă la inventarierea mărfurilor de gestiune ; Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor : - Işi însuşeşte şi aplică corect legislaţia generală şi specifică de sănătate şi securitate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă ; - Utilizarea, întreţinerea, păstrarea şi depozitarea echipamentului de protecţie în conformitate cu procedurile specifice locului de muncă ; - Cunoaşterea factorilor de risc şi a bolilor profesionale specifice locului de muncă ; - Identificarea pericolelor care apar la locul de muncă şi raportarea acestor pericole persoanei competente să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă ;
1

Munca se desfăşoară în depozit şi aer liber .Munca se desfăsoară în ture . . normelor de protecţie a mediului ănconjurător.Imbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate .Respectarea normelor de sănătate. DATA ____________ Am luat la cunoştinţă. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI : Legat de activităţile specifice.Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru provitoare la postul său . . . Condiţiile de muncă : . .Respectă şi aplică procedurile de urgenţă şi de evacuare stabilite în regulamentele interne şi planul de evacuare în caz de urgenţă. individual sau în echipă. . securitate şi igienă în muncă. . .Încărcarea/descărcarea mărfurilor conform documentelor primite . Legat de disciplina muncii : ..Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă .Derularea activităţilor în timp util cu respectarea graficului de încărcare/descărcare . Autoritatea postului : . răspunde de : .Integritatea mărfurilor şi starea ambalajelor în timpul operaţiunilor de manipulare .Manevrele se execută manual sau automatizat. . .Păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei . .Acordarea primului ajutor rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs . _____________ 2 .Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care-i revin răspunde conform reglementărilor în vigoare.Utilizează materiale şi echipamente puse la dispoziţie de firmă. normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă.