You are on page 1of 5

Universitatea din Oradea

PROCEDURA COD: pentru iniierea, aprobarea, SEAQ monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii PE U. 01

Aprobat n edina de Senat din data: --17.09.2012

Anexa 6 FIA DISCIPLINEI


1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA DIN ORADEA DE TIINE SOCIO-UMANE PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE LICEN PSIHOLOGIE

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Istoria psihologiei 2.2 Titularul activitilor de curs lect. univ. dr. Druga Ioan-Marius 2.3 Titularul activitilor de lect. univ. dr. Druga Ioan-Marius seminar /laborator/proiect 2.4 Anul de 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei studiu (I) Impus; (O) Opional; (F) Facultativ 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 3.4 Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 84 3.9 Total ore pe semestru 140 3.10 Numrul de credite 5 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum (Condiionri) 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului/proiectulu i

2
28
ore

50 5 15 14 -

preferabil existena mijloacelor de proiecie nu este cazul

12

Universitatea din Oradea

PROCEDURA COD: pentru iniierea, aprobarea, SEAQ monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii PE U. 01

Aprobat n edina de Senat din data: --17.09.2012

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale


C1.1. Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, teoriilor i metodelor de baz specifice psihologiei n special, tiinelor socio-umane n general C2.1. Descrierea caracteristicilor de baz ale tiinei psihologice, a principalelor paradigme i orientri metodologice

C1.4. Analiza comparativ a principalelor abordri teoretice din psihologie (comportamental, biologic, cognitiv, evoluionist, umanist, psihodinamic i sociocultural) C3.1 Evaluarea calitii informaiilor i ierarhizarea conceptelor utilizate, n funcie de sfer, extensiune i definiie, dar i n funcie de necesitile contextului CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice n exercitarea profesiei CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Achiziia cunotinelor fundamentale cu privire la apariia i dezvoltarea principalelor curente psihologice, precum i a conceptelor i principiilor care au stat la baza acestora 7.2 Obiectivele specifice Identificarea elementelor de gndire psihologic n perioada Antichitii, a Evului Mediu i a nceputului Epocii moderne Examinarea biografiei creatorilor principalelor paradigme psihologice Examinarea importanei contextului istoric al apariiei paradigmelor psihologiei Analiza comparativ a principalelor curente ale psihologiei contemporane Evaluarea evoluiei actuale a psihologiei i a ramurilor acesteia 8. Coninuturi* 8.1 Curs 1. Obiectul i obiectivele istoriei psihologiei 2. nceputurile gndirii psihologice n Grecia Antic 3. Idei psihologice n sistemele filosofice ale lui Socrate, Platon i Aristotel

Competene transversale

Metode de predare expunerea sistematizat expunerea sistematizat expunerea sistematizat conversaia

Nr. Ore / Observaii 2 2 2

13

Universitatea din Oradea

PROCEDURA COD: pentru iniierea, aprobarea, SEAQ monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii PE U. 01

Aprobat n edina de Senat din data: --17.09.2012


2 2 2 2 2 2 2

4. Idei psihologice n gndirea medicilor Antichitii 5. Idei psihologice n Evul Mediu i nceputul Epocii Moderne 6. Elemente de protopsihologie. Raionalismul i empirismul 7. Naterea psihologiei ca tiin 8. Structuralismul i funcionalismul 9. Gestaltismul 10. Behaviorismul i neobehaviorismul

expunerea sistematizat expunerea sistematizat expunerea sistematizat conversaia expunerea sistematizat expunerea sistematizat expunerea sistematizat conversaia problematizarea expunerea sistematizat conversaia expunerea sistematizat expunerea sistematizat expunerea sistematizat expunerea sistematizat problematizarea

11. Psihanaliza i neopsihanaliza 2 12. Psihologia umanist 2 13. Elemente de istorie a psihologiei romneti 2 14. Direcii de dezvoltare a psihologiei 2 contemporane Bibliografie Druga, M. (2009). Istoria psihologiei. Note de curs. Oradea: Editura Universitii din Oradea. Filip, D., Filip, F. (1999). ndrumare n istoria filosofiei. Oradea: Editura Universitii din Oradea. Hothersall, D. (1995). History of Psychology (3rd ed.). New York: Mc Graw-Hill. Hunt, M.H. (1993). The Story of Psychology. New-York: Anchor Books. Mnzat, I. (2007). Istoria psihologiei universale. Bucureti: Editura Univers Enciclopedic. Nicola, Gr. (2004). Istoria psihologie (ed. a II-a). Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine. Perron, R. Istoria psihanalizei. Timioara: Editura de Vest. Petroman, P. (2003). Devenirea diacronic a psihologiei. Psihologie implicit. Timioara: Editura Eurobit. Petroman, P. (2002). Afirmarea psihologiei. Direcii i orientri n cadrul psihologiei explicite. Timioara: Editura Eurostampa. Roudinesco, E., Plon, M. (2002). Dicionar de psihanaliz. Bucureti: Editura Trei. 8.2 Seminar Metode de predare Nr. Ore / Observaii 1. Drama psihologiei problematizarea, discuia 2 colectiv 2. Explicaii naturaliste cu privire la om/psihic conversaia, observaia 2 independent 3. De Anima primul tratat de psihologie descrierea, conversaia 2 4. Bolile mintale n Antichitate i n prezent exemplul, conversaia 2 5. Perspective asupra sufletului n Evul Mediu conversaia, demonstraia 2 cu ajutorul mass-media exerciiul 2 6. Asociaionismul paradigm a psihologiei moderne 7. Wilhelm Wundt i fondarea primului laborator descrierea, exerciiul 2 de psihologie experimental 8. Fluxul contiinei. Prime teorii cu privire la descrierea, conversaia 2 emoie 9. Legile gestaltismului aplicaii n publicitate exemplul, problematizarea 2 10. Cutia lui Skinner. Hrile mintale. Micul descrierea, problematizarea 2 Albert 11. Semnificaia visului n psihanaliz. conversaia 2 Mandala

14

Universitatea din Oradea

PROCEDURA COD: pentru iniierea, aprobarea, SEAQ monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii PE U. 01

Aprobat n edina de Senat din data: --17.09.2012

descrierea, conversaia 2 Psihologia pozitiv. Fericirea 13. Curente n psihologia romneasc descrierea, conversaia 2 14. Psihologia transcultural. descrierea, problematizarea 2 Transpersonalismul Bibliografie Aristotel (2003). Etica Nicomahic. Ploieti: Editura Antet. Bonchi, E., Druga, M., Trip, S., Dindelegan, C. (2009). Introducere n Psihologia personalitii (ediia a II-a). Oradea: Editura Universitii din Oradea. Crneci, D. (2004). Demascarea secolului: ce face din noi creierul? Cluj-Napoca: Editura Eikon de Aquino, T. (2000). Summa Theologiae. Bucureti: Editura tiinific. Freud, S. (1910). The origin and development of Psychoanalysis. American Journal of Psychology, 21, 181-218. Mnzat, I. (2003). Istoria psihologiei universale. Curs-compendium. Bucureti: Editura PSYCHE. Miclea, M. (1999). Psihologie cognitiv modele teoretico-experimentale. Iai: Editura Polirom. Mook, D. (2009). Experimente clasice n psihologie. Bucureti: Editura Trei. Sf. Augustin (1998). Confesiuni. Bucureti: Editura Humanitas. Watson, J. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20, 158-177. Zlate, M. (2000). Introducere n psihologie. Iai: Editura Polirom. * Se va detalia coninutul, respectiv numrul de ore alocat fiecrui curs/seminar/laborator/proiect pe durata celor 14 sptmni ale fiecrui semestru al anului universitar.

12.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Tematica orelor de curs i seminar a fost stabilit innd cont de tematicile propuse de alte universiti din Romnia, dar i de syllabus-urile unor cursuri de Istoria psihologiei desfurate n universiti din Statele Unite ale Americii i Europa. Prin coninuturile propuse am ncercat s venim n ntmpinarea cerinelor asociaiilor profesionale precum Colegiul Psihologilor din Romnia. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare utilizarea conceptelor adecvate diverselor paradigme ale psihologiei evidenierea contribuiei reprezentanilor filosofiei, medicinii i teologiei la dezvoltarea psihologiei evidenierea principalelor caracteristici i reprezentani ai paradigmelor psihologice parcurgerea materialelor suport puse la dispoziie participarea la conversaia tematic din timpul seminariilor -

10.2 Metode de evaluare examinare oral

10.3 Pondere din nota final 75%

10.5 Seminar

evaluare formativ examinare scris

25%

10.6 Laborator 10.7 Proiect

15

Universitatea din Oradea

PROCEDURA COD: pentru iniierea, aprobarea, SEAQ monitorizarea i evaluarea periodic a programelor de studii PE U. 01

Aprobat n edina de Senat din data: --17.09.2012

10.8 Standard minim de performan Identificarea a cel puin cinci aplicaii contemporane ale ideilor susinute de curentele din evoluia psihologiei; Participarea la cel puin una dintre activitile obligatorii propuse la seminar (cu condiia respectrii condiiilor de prezen).

Data completrii ...........................

Semntura titularului** de curs ...........................

Semntura titularului** de seminar/laborator/proiect ...........................

Data avizrii n departament ...........................

Semntura directorului de departament ........................... Semntur Decan ...........................

** - Se va specifica : Nume, Prenume, Grad didactic i date de contact (e-mail, pagina web, etc). .........................................................................................................................................................................

Semntura directorului de departament*** ........................... Semntur Decan*** ........................... *** - Se va specifica : Nume, Prenume, Grad didactic i date de contact (e-mail, pagina web, etc) a entitii academice beneficiare a Fiei de Disciplin .........................................................................................................................................................................

16