You are on page 1of 4
ΚΑΛΗ & ΔΤΛΟΓΗΜΔΝΗ ΥΡΟΝΙΑ !! ΑΓΑΠΗ, ΠΙ΢ΣΗ, ΔΛΠΙΓΑ & ΥΑΡΑ ΢Δ ΟΛΟ ΣΟΝ

ΚΑΛΗ & ΔΤΛΟΓΗΜΔΝΗ ΥΡΟΝΙΑ !! ΑΓΑΠΗ, ΠΙ΢ΣΗ, ΔΛΠΙΓΑ & ΥΑΡΑ ΢Δ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟ΢ΜΟ !!

«Γηά Θενῦ θαί ἐλ ηῷ Θεῷ»

Γέλ ὑπάξρεη ἄλζξσπνο ἐπί η῅ο γ῅ο ὁ ὁπνῖνο δέλ ἔζηξεςε πνηέ ηόλ λνῦλ θαί ηνύο ὀθζαικνύο ηνπ εἰο ηόλ νὐξαλόλ, ὅπνπ δέλ ἐζηέλαμε, δέλ ἞ζζάλζῃ ςπρηθήλ ζηελαρσξίαλ, ἀγσλίαλ, θόβνλ, θαί λά γπξεύεη ἀπό θάπνπ λά ζσζεῖ. Καί ἐάλ ηά πάζε ἤ θάπνηα ζπκθέξνληα ἤ ἟ ηύξβε θαί πνιπηέιεηα ἤ ἟ ἀκέιεηα θαί ἟ ἀδηαθνξία η῅ο δσ῅ο, ἤ ἟ ἀζέβεηα «θνξνῦλ» εἰο ηόλ ἄλζξσπνλ πξόο θαηξόλ «καηνγπάιηα ἀιινίζσξα» ὅκσο ἔξρεηαη ἐμάπαληνο ἟ ὥξα ὅπνπ αἰζζάλεηαη ἟ ςπρή ηόλ θόβνλ θαί ηήλ ἀλάγθε ἐπηδεηήζεσο η῅ο ζσηεξίαο. Πόηε ὁ ἄλζξσπνο δέλ ζά εἶρε ἀλάγθε ζσηεξίαο ; ἖άλ ἦην αὐηνδεκηνύξγεηνο, αὐηνδύλακνο, παληνδύλακνο, ἀζάλαηνο, ἄθζαξηνο, αἰώληνο∙ ἐάλ ἦην θάηη ἄιιν ἀπό ἄλζξσπνο∙ δηόηη ἄλζξωπνο (ἄλσ ἀζξνῖ ὤπα), ζεκαίλεη βιέπεη ἄλω∙ πνύ ἄλω ; Δἰο ηόλ νὐξαλόλ, «ἐμ νὗ θαί ἡ ζωηεξία ηνπ». Βιέπεη ἄλσ, δηόηη δέλ εἶλαη αὐηάξθεο, δέλ ζώδεηαη ἀθ’ ἑαπηνῦ, πάληνηε θάηη ἐπηζπκεῖ. Γέλ εἶλαη αὐηνδεκηνύξγεηνο, νὔηε παληνδύ- λακνο, νὔηε ἀπεξηόξηζηνο. Δἶλαη πεπεξαζκέλνλ ὄλ, ἀδύλακνλ δεκηνύξγεκα. Πνιινί παξάγνληεο ζήκεξνλ ζέινπλ λά πείζνπλ ηόλ ἄλζξσπν πώο δέλ ἔρεη θαλέλαλ θαί θακία ἀλάγθε, πώο εἶλαη παληνδύλακνο, πώο κπνξεῖ λά θάλεη ηά πάληα, πώο ἔρεη δπλάκεηο ζετθέο – αὐηόθσηεο κέζα ηνπ θηι., θαί ὀδεγεῖηαη ἤ ζέ θξελνθνκεῖνλ κεηά ηνῦ Φξ.Νίηζε κέ ηόλ «ὑπεξάλζξσπόλ» ηνπ, ἤ ζαηαλνθπξηεύεηαη θαζώο θαί ἐθεῖλνο ἐθαληάζζῃ ὅηη εἶλαη «θνζκνθξάησξ» θαί «πάληα ηαῦηα αὐηῷ δέδνηαη»! ὇ Θεόο δέλ ἔπιαζε ηόλ ἄλζξσπν δηά ηήλ θζνξάλ, δηά ηόλ ζάλαηνλ, δηά ηήλ ἀπώιεηαλ∙ ἀιιά δηά ηήλ αἰσληόηεηα, δηά ηήλ δσή, δηά ηήλ ἀζαλαζίαλ. Ὅκσο ὁ ἄλζξσπνο βηάζηεθε λά γίλεη Θεόο, ἐμεπαηώκελνο ἀπό ηόλ ἐρζξό ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο δηάβνιν κέ ηήλ ἁκαξηίαλ ιέγσληάο ηνπ «ἔζεζζε ὅκνηνη ηῷ Ὑςίζηῳ». ὆δεγώληαο ηνλ ζηήλ ἁκαξηία, ηνῦ ρξέσζε ηήλ ἁκαξηία, θαί ηίο ζπλέπεηεο, θαί ἀπέθηεζε πάλσ ηνπ «δηθαηώκαηα» θαί γη’ αὐηό ἐπηδεηεῖ πάληα λά θπξηαξρεῖ ἐπ’ αὐηνῦ. Σόλ πξόμελν ινηπόλ θαηαζηξνθ῅ο θαί θζνξᾶο ἄλζξσπν, νὐδείο ἞δύλαην λά ζώζῃ «νὐθ ἄγγεινο, νὐθ ἄλζξσπνο» παξά κόλνλ ὁ Γεκηνπξγόο θαί πιάζηεο ηνπ Θεόο ἀιεζηλόο. Γηά ηνῦην πεληέκηζη ρηιηάδεο ρξόληα πεξίπνπ ἟ ἀλζξσπόηεο ἀλέκελε κόλνλ ἀπ’ ηόλ νὐξαλόλ «ἐσο νὖ ἔιζῃ ὧ ἀπόθεηηαη», θαί «αὐηόο πξνζδνθία ἐζλῶλ».

«ἐσο νὖ ἔιζῃ ὧ ἀπόθεηηαη», θαί «αὐηόο πξνζδνθία ἐζλῶλ» . 1

1

἖πεηδή ὅια ηά θηίζκαηα, θαί ηά δεκηνπξγήκαηα, θαί ἟ πιάζε ὁιάθεξε δηά ηόλ ἄλζξσπνλ ἔγηλαλ, ἔλεθα η῅ο παξαβάζεώο ηνπ, «ηῆ καηαηόηεηη ἟ θηίζηο ὑπεηάγε, νὐρ ἐθνῦζα». ἖πξεπε λά ὑπάξμῃ ιύηξσζηο θαί ὁ ἐξρνκόο ηνῦ Θενῦ θαί ΢σηήξα ζηόλ θόζκν καο, ἟ ἐλζάξθσζηο – γέλλεζηο ηνῦ Γεπηέξνπ Πξνζώπνπ η῅ο Ἁγίαο Σξηάδνο, ζθνπόλ εἶραλ ηήλ ιύηξσζηλ ηνῦ πεζόληνο Ἀδάκ-ἀλζξώπνπ θαί ὅιεο η῅ο ἀλζξσπόηεηνο, ἀπό ηά ἐπαθόινπζα η῅ο ἁκαξηίαο, ηήλ ἀλύςσζηλ καο ἀπό ηά πξόζθαηξα ζηά αἰώληα, ἀπό ηά γήηλα ζηά ἐπνπξάληα. Ἔηζη ζηό ὄλνκα Ἰεζνῦο «ηό θιεζέλ ὑπό ηνῦ ἀγγέινπ», ρξσζηᾶ ἟ ἀλζξσπόηεο ηήλ ἀπνιύηξσζίλ ηεο. «Οὕηνο ἐζηίλ ἀιεζῶο ὁ ζωηήξ ηνῦ θόζκνπ ὁ Υξηζηόο» θαί ρξηζηηαλνί εἶλαη ινηπόλ θαί ὀλνκάδνληαη ὅζνη Αὐηόλ ἐπηγξάθνληαη, ἐπηθαινῦληαη, θαί ἀλαδεηνῦλ ΢ση῅ξα ησλ. Δἴζε ὁ ἐλ ΢πειαίῳ θαί θάηλῃ ἀιόγσλ ἀλαθιηζείο δηά ηήλ ἟κῶλ ζσηεξίαλ Χξηζηόο ὁ ἀιεζηλόο Θεόο λά ραξίδῃ ηά πξόο ζσηεξίαλ παληί ηῷ γέλεη ηῶλ ἀλζξώπσλ, ηό δέ λένλ ἔηνο πνύ ράξηηη Θενῦ ζά δηαβνῦκε, λά εἶλαη εἰο ὅινπο καο ἐλ εὐηπρία θαί ράξηηη, ἐλ ἀγάπῃ θαί ζηνξγῄ, ἐλ πίζηῃ θαί ἐιπίδα, ἐλ πάζῃ ἀγαζνεξγία, ἴλα εὕξῃ ἟κᾶο ἀμίνπο ηνῦ ὀλόκαηόο καο ηνῦ ἀπνγεγξακκέλνπ ἐλ νὐξαλνῖο ! Ἀκήλ. Γέλνηην.

Μέ ἀγάπε, ἐιάρηζηνο ἱεξ/ρνο π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

Ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο

὇ Ἅγηνο Βαζίιεηνο, γελλεκέλνο ηό 330κ.Χ. ζηή Νενθαηζάξεηα ηνῦ Πόληνπ ἀπό γνλεῖο εὐγελεῖο κέ δπλαηό ρξηζηηαληθό θξόλεκα, ἔκειιε λά γίλεη Μέγαο πλεπκαηηθόο δηδάζθαινο θαί θνξπθαῖνο ζενιόγνο θαί Παηέξαο η῅ο ἖θθιεζίαο, ἀθνῦ ἟ ρξηζηηαληθή ηνπ ἀλαηξνθή θαί ἟ πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία ηόλ ὁδήγεζαλ ζηήλ Θεία ζεσξεία ηνῦ Ἁγίνπ Δὐαγγειίνπ, θαί ζηήλ αὐζηεξή ἀζθεηηθή δσή, παξάιιεια κέ ηό πνηκαληηθό, παηδαγσγηθό θαί θηιαλζξσπηθό ηνπ ἔξγν. Σά πξῶηα γξάκκαηα, ηνῦ ηά δίδαμε ὁ παηέξαο ηνπ. ΢πλέρηζε ηίο ζπνπδέο ηνπ ζηήλ Καηζαξεία η῅ο Καππαδνθίαο, ζηήλ Κσλζηαληηλνύπνιε θαί ζηήλ Ἀζήλα. ἖θεῖ ζπνύδαζε γεσκεηξία, ἀζηξνλνκία, θηινζνθία, ἰαηξηθή, ξεηνξηθή θαί γξακκαηηθή. Οἱ ζπνπδέο ηνπ δηήξθεζαλ ηεζζεξάκηζη ρξόληα. Ἡ ἀζθεηηθή ηνπ δσή μεθίλεζε ἤδε ἀπό ηά ρξόληα ὁπνῦ θνηηνῦζε ζηήλ Ἀζήλα. ὇ ζνθόο δάζθαιόο ηνπ Δὔβνπινο ἐληππσζηαζκέλνο ἀπό ηήλ αὐζηεξή λεζηεία, ηνῦ Ἁγίνπ, θαί κεηά ηήλ παξαίλεζή ηνπ, ιέγεηαη ὅηη ἔγηλε Χξηζηηαλόο. ὇ Ἅγηνο Βαζίιεηνο θαί ὁ Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο ζπκθνηηεηέο θαζώο ἠηαλ, ἀλέπηπμαλ κεγάιε θαί ἰζρπξή θηιία. Σαπηόρξνλα κέ ηίο ζπνπδέο ηνπο, εἶραλ ἱεξαπνζηνιηθή δξάζε. Γηνξγάλσλαλ ρξηζηηαληθέο ζπγθεληξώζεηο, ζηίο ὁπνῖεο ἀλέιπαλ ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. Ἵδξπζαλ ἐπίζεο θαί ηόλ πξῶην θνηηεηηθό ρξηζηηαληθό ζύιινγν. Γύν ρξόληα ἁθνύ ἐπέζηξεςε ζηήλ Καηζαξεία ηό 358 κ.Χ. ἐπεξεαζκέλνο ἀπό ηό ζάλαην ηνῦ ἀδεξθνῦ ηνπ κνλαρνῦ Ναπθξαηίνπ, θαζώο θαί κέ ηήλ παξόηξπλζε η῅ο ἀδεξθ῅ο ηνπ Μαθξίλαο, βαπηίδεηαη Χξηζηηαλόο, θαί ἀπνθαζίδεη λά ἀθηεξώζεη ηόλ ἑαπηό ηνπ ζηήλ ἀζθεηηθή πνιηηεία. Ἀπνζύξζεθε ινηπόλ ζέ ἕλα θη῅κα η῅ο νἰθνγελείαο ηνπ ζηόλ Πόλην. Χαξαθηεξηζηηθό η῅ο κεγαινςπρίαο ηνπ εἶλαη, ὅηη κεηά ηήλ βάπηηζή ηνπ δώξηζε ζηνύο θησρνύο θαί ζηήλ ἐθθιεζία ηό κεγαιύηεξν κέξνο η῅ο πεξηνπζίαο ηνπ. Σό θζηλόπσξν ηνῦ

ηό κεγαιύηεξν κέξνο η῅ο πεξηνπζίαο ηνπ. Σό θζηλόπσξν ηνῦ 2

2

ἴδηνπ ἔηνπο μεθηλᾶ ἕλα ὁδνηπνξηθό ζέ γλσζηά θέληξα ἀζθεηηζκνῦ η῅ο Ἀλαηνι῅ο, Αἴγππην, Παιαηζηίλε, ΢πξία θαί Μεζνπνηακία, ἐπηζπκώληαο λά ζπλαληήζεη πνιινύο ἀζθεηέο θαί κνλαρνύο γηά λά γλσξίζεη ηόλ ηξόπν δσ῅ο ηνπο. Ὅηαλ γύξηζε ζηό Πόλην ἀπό ηό ηαμίδη αὐηό, κνίξαζε θαί ηήλ ὑπόινηπε πεξηνπζία ηνπ θαί ἀπνζύξζεθε ζηό θη῅κα ηνπ ἐπηζπκώληαο λά δήζεη πιένλ ὡο κνλαρόο. ἖θεῖ ἔγξαςε ηνπο : «Καλνληζκνύο δηά ηόλ Μνλαρηθόλ βίνλ», θαλόλεο πνύ ξπζκίδνπλ ηήλ δσή ζηά κνλαζηήξηα κέρξη ηίο κέξεο καο. Μέ ηήλ ὑςειή ηνπ θαηάξηηζε ζηήλ ὆ξζόδνμε Πίζηε θαί ηόλ ἀζθεηηθό, ζαπκαζηό ηνπ βίν, ἟ θήκε ηνῦ Ἁγίνπ Βαζηιείνπ ἐμαπιώζεθε κέ ηόλ θαηξό ζέ ὅιε ηήλ Καππαδνθία. ΢ηήλ νἰθνπκεληθή ἖θθιεζία ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο ἀλαιακβάλεη ηά πλεπκαηηθά ἟λία ἀπό ηό Μέγα Ἀζαλάζην, ὁ ὁπνῖνο γεξαηόο πιένλ, ἀπνζύξεηαη ἀπό ηήλ ἐλεξγό δξάζε. ἖ξγάδεηαη ζπλερῶο γηά ηήλ ἐπηθξάηεζε ηῶλ ὀξζόδνμσλ ρξηζηηαληθῶλ ἀξρῶλ θαί ὑπεξαζπίδεηαη κέ ζζέλνο ηό δνγκαηηθό πξνζαλαηνιηζκό η῅ο Οἰθνπκεληθ῅ο ΢πλόδνπ η῅ο Νίθαηαο. ὇ Ἅγηνο Βαζίιεηνο, βνεζνῦζε πάληνηε ηνύο ἀδηθεκέλνπο θαί θνπξαζκέλνπο, ηνύο πεηλαζκέλνπο θαί ηνύο ἀξξώζηνπο, ἀλεμάξηεηα ἀπό ηό γέλνο, ηή θπιή θαί ηό ζξήζθεπκα. Ἔηζη ηό ὅξακά ηνπ ηό ἔθαλε πξαγκαηηθόηεηα ἱδξύνληαο ἕλα πξόηππν θαί γηά ηίο κέξεο καο θνηλσληθό θαί θηιαλζξσπηθό ζύζηεκα, ηή «Βαζηιεηάδα». Ἕλα ἵδξπκα πνύ ιεηηνπξγνῦζε λνζνθνκεῖν, ὀξθαλνηξνθεῖν, γεξνθνκεῖν θαί μελώλαο γηά ηήλ θξνληίδα θαί ἰαηξηθή πεξίζαιςε ηῶλ θησρῶλ ἀξξώζησλ θαί μέλσλ. Σίο ὑπεξεζίεο ηνπ ηίο πξόζθεξε ηό ἵδξπκα δσξεάλ ζέ ὅπνηνλ ηίο εἶρε ἀλάγθε. Σό πξνζσπηθό ηνῦ ἱδξύκαηνο αὐηνῦ ἦηαλ ἐζεινληέο πνύ πξνζθέξαλε ηήλ ἐξγαζία γηά ηό θαιό ηνῦ θνηλσληθνῦ ζπλόινπ. Ἦηαλ ἕλα πξόηππν θαί ζέ ἄιιεο ἐπηζθνπέο θαί ζηνύο πινπζίνπο ἕλα κάζεκα λά δηαζέηνπλ ηόλ πινῦην ηνπο κέ ἕλα ἀιεζηλά ρξηζηηαληθό ηξόπν. Πξαγκαηηθά εἶλαη ἄμην ζαπκαζκνῦ ἟ ἔκπλεπζε πνύ εἶρε ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο, ηόλ 4ν αἰώλα κ.Χ. λά ἱδξύζεη θαί λά ιεηηνπξγήζεη ἕλα ηέηνην ἵδξπκα - πξόηππν. Καηαπνλεκέλνο ἀπό ηήλ κεγάιε δξάζε πνύ ἀλέπηπμε ζέ ηόζνπο πνιινύο ηνκεῖο, ἐλαληίνλ ηῶλ δηαθόξσλ θαθνδνμηῶλ θαί εἰδηθά η῅ο αἱξέζεσο ηνῦ Ἀξεηαληζκνῦ, κή δηζηάδνληαο πνιιέο θνξέο λά ἀληηηαρζεῖ κέ ηήλ ἑθάζηνηε πνιηηηθή ἐμνπζία, κέ ὅπια ηνπ ηήλ πίζηε θαί ηήλ πξνζεπρή, κέ ηά θεξύγκαηα θαί ηνύο ιόγνπο ηνπ, κέ ηά πνιιά ἀζθεηηθά θαί παηδαγσγηθά ζπγγξάκκαηα, θαζώο θαί ηήλ ἀζθεηηθή δσή ηνπ ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο ὁ Μέγαο παξαδίδεη ηό πλεῦκα ζηό Θεό ηήλ 1 ε Ἰαλνπαξίνπ ηνῦ 379 κ.Χ. ζέ ἟ιηθία 49 ἐηῶλ. Ἡ κλήκε ηνπ ηηκᾶηαη ἀπό ηήλ ὆ξζόδνμε Καζνιηθή ἖θθιεζία ηήλ 1ελ Ἰαλνπαξίνπ. Ἀπό ηό 1081 κ.Χ. ὁ Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο - Νέαο Ρώκεο Ἰσάλλεο Μαπξόπνπο (ὁ ἀπό Δὐρατηῶλ) ζέζπηζε ἕλαλ θνηλό ἑνξηαζκό ηῶλ Σξηῶλ Ἱεξαξρῶλ, Βαζηιείνπ ηνῦ Μεγάινπ, Ἰσάλλε ηνῦ Χξπζνζηόκνπ θαί Γξεγνξίνπ ηνῦ Θενιόγνπ, ζηίο 30 Ἰαλνπαξίνπ, ὡο πξνζηαηῶλ ηῶλ γξακκάησλ θαί η῅ο παηδείαο.

Μέ ζνθία, ζηό ἀπνιπηίθην ηνπ ἀλαθέξεηαη ἟ θξάζε «

Καί ὁ Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο, ζηόλ ἖πηηάθην γηά ηόλ θαιό θαί

Μέγα θίιν ηνπ Ἅγην Βαζίιεην, ἀπνδίδεη ζ' αὐηόλ, κέ ηήλ πνηεηηθή θαί βαζηά ζηνραζηηθή

ηά ηῶλ ἀλζξώπωλ ἤζε

θαηεθόζκεζαο

».

καηηά ηνπ, ηό ραξαθηεξηζκό «παηδαγσγόο η῅ο λεόηεηνο». ὇ Μ. Βαζίιεηνο, ἐθηόο ηῶλ ἄιισλ ζαπκάζησλ θαί Θείαο ἐκπλεύζεσο ἔξγσλ ηνπ, ἔγξαςε θαί ηήλ ἐθηελή θαί θαηαλπθηηθή Θεία Λεηηνπξγία, πνύ, κεηά ηήλ ἐπηθξάηεζε η῅ο ζπληνκόηεξεο Θείαο Λεηηνπξγίαο ηνῦ Ἁγ. Ἰσάλλνπ ηνῦ Χξπζνζηόκνπ, ηειεῖηαη 10 θνξέο ηό ρξόλν : ηήλ 1ε Ἰαλνπαξίνπ (ὅπνπ γηνξηάδεηαη θαί ἟ κλήκε ηνπ), ηίο πξῶηεο πέληε Κπξηαθέο η῅ο Μ.Σεζζαξαθνζη῅ο, ηίο παξακνλέο ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ θαί ηῶλ Θενθαλείσλ, ηήλ Μ.Πέκπηε θαί ηό Μ. ΢άββαην. Βίθπ Ἀγγειή

3

Φηιόινγνο

«Ἡ Υξηζηνπγελληάηηθε Ἑνξηή καο»

Σό ΢άββαην 05/01/2013 (23/12 Π.Ἡκ) πξαγκαηνπνηήζεθε ἟ Χξηζηνπγελληάηηθε ἗νξηή ηῶλ Καηερεηηθῶλ ηκεκάησλ ηνῦ Ἱεξνῦ Νανῦ καο. Σά παηδηά η῅ο πξνζρνιηθ῅ο θαί θαηώηεξεο βαζκίδνο παξνπζίαζαλ κηθξά ζθεηζάθηα, ἐλῶ ηά παηδηά η῅ο κέζεο βαζκίδνο παξνπζίαζαλ γηά πξώηε θνξά ηό ζεαηξηθό ἔξγν "Σό θνξηηζάθη κέ ηά ζπίξηα". Θέινπκε λά ζπγραξνῦκε ὅια ηά παηδηά καο γηά ηό πνιύ ὄκνξθν θαί ἐπηηπρέο ἀπνηέιεζκα αὐη῅ο η῅ο ἑνξη῅ο. ἖πίζεο, εὐραξηζηνῦκε ηόλ θόζκν πνύ παξαθνινύζεζε ηήλ ἑνξηή θαζώο θαί ηόλ ΢εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε καο θ.Ἀζελαγόξα, ηόλ Γ/ληή ηνῦ Γξαθείνπ Νεόηεηνο η῅ο Μεηξνπόιεσο καο παηέξα Ἰσαλλίθην θαί ηόλ Γεκνηηθό ΢ύκβνπιν Φπι῅ο θ.΢.΢άββα πνύ κᾶο ηίκεζαλ κέ ηήλ παξνπζία ηνπο. Δὐρόκαζηε ὁ ἐλ ηῷ ζπειαίῳ γελλεζείο Ἰεζνῦο Υξηζηόο λά γεκίδεη ἀγάπε ηίο θαξδηέο καο !

γεκίδεη ἀγάπε ηίο θαξδηέο καο ! ( πιήξεο θσηνγξαθηθό ὑιηθό θαί

(πιήξεο θσηνγξαθηθό ὑιηθό θαί βίληεν η῅ο ἑνξη῅ο ζά ἀλαξηεζνῦλ πξνζερῶο ζηήλ ζειίδα θαί ζηό site ηνῦ Νανῦ καο, ἀιιά θαί η῅ο Μεηξνπόιεσο καο.)

ζειίδα θαί ζηό site ηνῦ Νανῦ καο , ἀιιά θαί η῅ο Μεηξνπόιεσο καο .) 4

4