You are on page 1of 4
Παξάδεηγκα ἀιεζνῦο ἖μνκνινγήζεωο : «Ὁ Κνιαζκέλνο Ἰππόηεο» Ἡ

Παξάδεηγκα ἀιεζνῦο ἖μνκνινγήζεωο :

«Ὁ Κνιαζκέλνο Ἰππόηεο»

Ἡ παξάδνζηο ἀπνζησπᾷ ηό ὄλνκα ηνῦ ἱππόηνπ, ηνῦ ὁπνίνπ ζά δηεγεζῶ ηήλ ἱζηνξίαλ. Λέγεη κόλνλ ὅηη θηλνύκελνο ἐθ ηνῦ θόβνπ ηῆο αἰσλίαο θαηαθξίζεσο θαί ὄρη ἀπό εἰιηθξηλῆ κεηάλνηαλ ὁ ἱππόηεο νὗηνο πεξηεβιήζε ηξίρηλνλ ζάθθνλ θαί ἔιαβε ηήλ ξάβδνλ ηνῦ πξνζθπλεηνῦ δηά λά κεηαβῇ εἰο ηη κνλαζηήξηνλ θαί ἐμνκνινγεζῇ ηά ἁκαξηήκαηά ηνπ. Ἡ ἐμνκνιόγεζηο δηήξθεζελ ἐπί πνιύ. Πνηέ ρξηζηηαλόο δέλ εἶρε ιεειαηήζεη ηόζαο ἐθθιεζίαο, θαηαζηξέςεη ηόζα κνλαζηήξηα, ἀπνγπκλώζεη ηόζνπο ηαμεηδηώηαο, βιαζθεκήζεη ζπρλόηεξνλ ηό ὄλνκα ηνῦ Χξηζηνῦ θαί ηῆο Μεηξόο Α὎ηνῦ. Ἀιιά, θαηά ηήλ ἀθήγεζηλ ηῶλ ἐγθιεκάησλ ηνπ, εὕξηζθελ ἀθόκε ηόζελ ε὎ραξίζηεζηλ, ὥζηε ὁ ἡγνύκελνο, ὁ ὁπνῖνο ηόλ ἐμνκνιόγεη, ἐηξόκαμελ ὀιηγώηεξνλ ἀπό ηό κέγεζνο θαί ηόλ ἀξηζκόλ ηῶλ ἁκαξηεκάησλ, ηά ὁπνῖα δηέπξαμε παξά ἀπό ηήλ ζηαληθήλ ἔπαξζηλ, ἡ ὁπνῖα ηόλ ὁδήγεη εἰο ηό λά ἀξέζθεηαη εἰο α὎ηά.

εἰο ηό λά ἀξέζθεηαη εἰο α὎ηά. - Τέθλνλ κνπ, εἶπελ εἰο ηόλ

- Τέθλνλ κνπ, εἶπελ εἰο ηόλ κεηαλννῦληα, ὅηαλ νὗηνο ἐηειείσζε ηήλ ηξνκεξάλ ηνπ ἐμνκνιόγεζηλ, κή πεξηκέλῃο ἀπό ἐκέ ἄθεζηλ εἶζαη ἀθόκε εἰο ηήλ ἐμνπζίαλ ηνῦ ζαηαλᾶ θαί ηά ἁκαξηήκαηα δέλ ζπγρσξνῦληαη παξά δη’ ἐθείλνπο, νἱ ὁπνῖνη ἐδάκαζαλ ηήλ πνλεξάλ ησλ ςπρήλ. Ἀθνύσλ α὎ηνύο ηνύο ιόγνπο ὁ ἱππόηεο ἔκεηλελ ἄλαπδνο, ηόζνλ ἡ ζύγρπζηο, ἡ ἔθπιεμηο θαί ἡ ὀξγή ηόλ ἔπληγνλ. Ἔπεηηα ἐλδίδσλ είο ηήλ καλίαλ «θαιόγεξε, ἀλεθώλεζε ηέινο, ἠκπνξεῖο λά κνῦ ἐπηβάιῃο ηόλ θαλόλα πνύ ζέιεηο ηίπνηε δέλ θάκπηεη ηό ζάξξνο κνπ ζέιεηο λά δηαηξέμσ γνλππεηῶο ἕλα καθξόλ δξόκνλ ἥ ἀθόκε ἐθεῖλνλ, ὁ ὁπνῖνο ἄγεη κέρξη ηῆο Κνκπνζηέιιεο, ὅπνπ ἀλαπαύεηαη ὁ Ἅγηνο Ἰάθσβνο, ὁ ἀδειθόο ηνῦ Κπξίνπ ; Καλείο δέλ δηήλπζελ α὎ηόλ ηόλ δξόκνλ κέ ηά γόλαηα. Τά ἰδηθά κνπ ζά γίλνπλ ὕζηεξα ἀπό α὎ηήλ ηήλ δηαδξνκήλ ζθιεξόηεξα θαί ηπισδέζηεξα ἀπό ηά γόλαηα ηῶλ ἀξαβηθῶλ θακήισλ».

Καί ἐμεθνινύζεη λά ὁκηιῇ, ὅηε ρσξίο λά πξνθέξῃ ιέμηλ, ὁ ἡγνύκελνο ἐθθίλεζε ηήλ θεθαιήλ δηά λά εἴπῃ ὄρη.

- Τόηε, ὏πέιαβελ ὁ κεηαλνῶλ, ζέιεηο λά ὏πάγσ ὏πεξπνληίσο δηά λά πνιεκήζσ ηνύο ἀπίζηνπο ; Γέλ ε὏ξίζθεηαη ἄλζξσπνο εἰο ηόλ θόζκνλ ηόζνλ ἰζρπξόο θαί γελλαῖνο ὅζνλ ἐγώ ζά πξνζθαιέζσ ηόλ ἡγεκόλα ησλ, Σαιαδῖλνλ, ζά ηόλ θνλεύζσ ὏πό ηά

1

ὄκκαηα ηῶλ ἀθνινύζσλ ηνπ, ζά ηξέςσ εἰο θπγήλ ηόλ ζηξαηόλ ηνπ, ζά ἀπειεπζεξώζσ ηόλ Παλάγηνλ Τάθνλ θαί ζά ζηείισ δηά ηήλ κνλήλ ζνπ κίαλ ἄθαλζαλ ἀπό ηόλ ζηέθαλνλ ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δόμεο.

Ὁ ἡγνύκελνο ἐζηώπα θαί πάιηλ κε θίλεζηλ ηῆο θεθαιῆο ἀλέλεπζε.

- Ὁκίιεη ! ἀλεθώλεζελ ὁ ἱππόηεο, θηππῶλ ηάο πιάθαο δηά ηῆο ξάβδνπ ηνπ ζνῦ ἐμνκνινγήζελ ηάο ἁκαξηίαο κνπ, ζνῦ δεηῶ ἕλα θαλόλα εἶζαη ὏πνρξεσκέλνο λά κνῦ ηόλ ἀλαθνηλώζῃο, ἀπάληεζνλ.

- «Μή παξαθέξεζαη, ηέθλνλ κνπ», ἀπήληεζελ ὁ κνλαρόο κέ κεηιηρηόηεηα.

Τόηε ὁ ἱππόηεο ξηπηόκελνο εἰο ηνύο πόδαο ηνπ :

- «Λππήζνπ κε, ἱθέηεπζε, ζῶζνλ κε ἀπό ηήλ αἰώληνλ θόιαζηλ θνβνῦκαη ηάο θιόγαο ηνῦ ἐμσηέξνπ ππξόο θαί ηήλ αἰώληνλ θαηαδίθελ».

Ὁ ἡγνύκελνο ηόλ ἀλεζήθσζε θαί ηνῦ εἶπε :

- «Σήκεξνλ δέλ ἠκπνξῶ λά θάκσ ηίπνηε δηά ζε. ἖ιζέ αὔξηνλ ζά πξνζεπρεζῶ ὅιελ ηήλ λύθηα θαί ἴζσο δπλεζῶ λά ζνῦ εἴπσ πνῖνλ θαλόλα ἡ Παλαγία ζά κνῦ ἐκπλεύζῃ δηά λά ζέ ζώζσ».

Ὁ ἱππόηεο ἀπεζύξζε θαί ὁ ἡγνύκελνο θαζώο εἶπε παξέκεηλε πξνζεπρόκελνο ὅιελ ηήλ λύθηα, δεηῶλ ἀπό ηήλ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ πνῖαλ δνθηκαζίαλ ζά ἐπηβάιῃ εἰο α὎ηόλ ηόλ ἁκαξησιόλ, ὅζηηο κέρξη θαί α὎ηῆο ηῆο ἐπηζπκίαο ηνπ λά ἐπηηύρῃ ἔιενο, ἐμεθνινύζεη λά ηξέθῃ ηόζελ ὏πεξεθάλεηαλ. Ἡ Θενηόθνο ηόηε ἐλεθαλίζζε θέξνπζα εἰο ηάο ρεῖξαο ἕλα βαξειάθη ὅκνηνλ κέ ἐθεῖλν, ηό ὀπνῖνλ θέξνπλ νἱ ρσξεθνί ὅηαλ πεγαίλνπλ δηά λά ζεξίζνπλ. «Λάβε ηό βαξειάθη αὐηό θαί δόο ηό εἰο ηόλ ὑπεξήθαλνλ θαί ὅηαλ ηό γεκίζῃ, αἱ ἁκαξηίαη ηνπ ζά ζπγρωξεζνῦλ». ἖πάλσ εἰο α὎ηνύο ηνύο ιόγνπο ἐμαθαλίζζε εἰο ηό θεγγνβόιεκα ηῆο α὎γῆο, ἀθήλνπζα εἰο ρεῖξαο ηνῦ θαινῦ δνύινπ ηεο ηό μύιηλνλ βαξειάθη. Ὄξζξνπ βαζέσο ὁ ἱππόηεο, κεζηόο ἀιαδνλείαο θαί ἀγσλίαο ἐπαξνπζηάδεην εἰο ηό κνλαζηήξηνλ. Ὁ ἡγνύκελνο ηνῦ ἐλερείξηζε ηό βαξειάθη ἐπαλαιακβάλσλ ἐπί ιέμεη ὅ,ηη ηνῦ εἶπελ ἡ Θενηόθνο : «Λάβε α὎ηό ηό βαξειάθη θαί ὅηαλ ηό γεκίζῃο ζά ζπγρσξεζνῦλ ηά ἀλνκήκαηά ζνπ». Ὁ ἱππόηεο ἐθπιαγείο ἀπό ηόλ ἁπινῦλ α὎ηόλ θαλόλα ἐλῶ α὎ηόο εἶρε πξνηείλεη ηόζνπο θαί κάιηζηα ἀζπλήζεηο, ἔηξεμελ εἰο ηήλ βξύζηλ. Ἀιιά κόιηο ηό ὔδσξ εἰζήξρεην ἀπό ηήλ ὀπήλ, δηέξξεελ ἀπό ηό βαξειάθη δηά κπξίσλ ζρηζκῶλ ἀθαλῶλ. Δἰθνζάθηο ἐπαλέιαβε ηήλ δνθηκήλ θαί εἰθνζάθηο ηό βαξειάθη ἔκεηλε θελόλ. Τέινο λνκίδσλ ὅηη ἔπεζε ζῦκα καγείαο, ξίπηεη θαηά γῆο ηό βαξειάθη θαί ηό θηππᾷ κέ ηό πόδη δηά λά ηό ζπληξίςῃ. Ἀιιά ηό βαξειάθη ἀληέρεη, ἄλ θαί βιέπσλ ηηο α὎ηό ζά ηό ἐζώξεη ηόζνλ εὔζξαζηνλ, ὥζηε θη’ ἕλα παηδάθη ζά ηό κεηέβαιελ εἰο ζπληξίκκαηα. ἖πηζηξέθσλ ηόηε εἰο ηόλ ἡγνύκελνλ εἶπελ ἐμσξγηζκέλνο : «ηό βαξειάθη, εἶλαη ἔξγνλ καγείαο θαί ἐγώ δέλ εἶκαη κάγνο δέλ δεηῶ θαιιίηεξνλ ἀπό ηό λά ὏πνθέξσ, ἀιιά δέλ δύλακαη λά θάκσ ζαύκαηα δώζε κνη ινηπόλ ἕλα θαλόλα, ηόλ ὁπνῖνλ λά εἶκαη εἰο ζέζηλ λά ἐθηειέζσ». Μέ ηήλ κεγαιπηέξαλ θαί πάιηλ ἠπηόηεηα ὁ ἡγνύκελνο ἀπήληεζε : «Γέκηζε α὎ηό ηό βαξειάθη, ηέθλνλ κνπ, θαί ὅηαλ γεκίζῃ ζά ζπγρσξεζνῦλ ηά πηαίζκαηά ζνπ.

2

Καί ἐπί ηνύηνηο ἀπεκαθξύλζε ἀθήλσλ ηόλ ἱππόηελ ηνπ ἐλ ἀγαλαθηήζεη θαί ιέγνληα θαζ’ ἑαπηόλ : «Μέ πεξηπαίδνπλ ἄθεζε α὎ηό ηό βαξειάθη, ηόλ ηξίρηλνλ ζάθθνλ θαί ηήλ ξάβδνλ ἀλέβα εἰο ηόλ ἵππνλ ζνπ θαί ἐμαθνπινύζεη λά δῇο ὅπσο ἔδεζεο ἕσο ηώξα». Ἀιιά ηαπηνρξόλσο ἔβιεπελ ἐλώπηόλ ηνπ ηάο αἰσλίνπο θιόγαο, πξᾶγκα ηό ὁπνῖνλ ηόλ ἐλέβαιελ εἰο ζθέςεηο. Καί ηό ἀπνηέιεζκα ηῶλ ζθέςεώλ ηνπ θαηέιεμελ εἰο ηό λά πεξηζπιιέμῃ ηήλ ξάβδνλ ηνπ, λά θξεκάζῃ ηό βαξειάθη ἀπό ηόλ ὦκνλ ηνπ θαί λά ἐθθηλήζῃ δηά λά εὕξε ηό ζαπκαηνπξγόλ ὕδσξ ηό ὁπνῖνλ ζά ἐγέκηδε ηό βαξειάθη ηνπ. ἖πιαλήζε εἰο ὁιόθιεξνλ ηήλ γῆλ, δηέηξεμελ ὅιαο ηάο ζαιάζζαο, θαηῆιζελ ὅινπο ηνύο πνηακνύο, ηνύο παγσκέλνπο θαί ηνύο ζεξκνύο, ἐθείλνπο νἱ ὁπνῖνη ράλνληαη εἰο ηήλ ἄκκνλ θαί ἐθείλνπο νἱ ὁπνῖνη εἰζρσξνῦλ εἰο ηά θπιιώκαηα, ὅζνπο δέλ ηξέθνπλ θακκίαλ δσήλ θαί εἰο ὅζνπο θαηνηθνῦλ κπζώδεηο ἰρζύεο, ὅζνπο θπιίνπλ ιάζπελ θαί ὅζνπο ρξπζᾶ ραιίθηα, ἐθείλνπο εἰο ηνύο ὁπνίνπο ινύνληαη εἰδσινιάηξαη θαί ηόλ ὡξαηόηεξνλ θαί πνιπηηκόηεξνλ ὅισλ, ἐθεῖλνλ εἰο ηόλ ὁπνῖνλ ὁ Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Πξόδξνκνο ἐβάπηηζε ηόλ Κύξηνλ ἡκῶλ. Ἔζθπςελ ὏πεξάλσ ηῶλ πεγῶλ, ὅζαη ἀλήθνπλ εἰο ηά λύκθαο θαί ὅζαη ὏πάγνληαη ὏πό ηήλ πξνζηαζίαλ ηῶλ ἁγίσλ, ἐθείλσλ αἱ ὁπνῖαη δίδνπλ ζπδύγνπο εἰο ηάο λεάληδαο θαί αἱ ὁπνῖαη θέξνπλ ζεξαπείαλ εἰο ηνύο ἀζζελεῖο. Ἀιιά θακκία πεγή, νὔηε ξπάθηνλ, νὔηε ιίκλε, νὔηε πνηακόο, νὔηε θαί ὠθεαλόο δέλ ἀθῆθε ζηαγόλα ἀπό ηό λεξό ηνπ εἰο ηό βαξειάθη. Πνζάθηο εἰο ηήλ ἀπειπηζίαλ ηνπ, ὁ ζηηγλόο ὁδνηπόξνο ἐδνθίκαζε λά μεθάκῃ ηό καγεπκέλν βαξειάθη. Ἀιιά αἱ θιόγεο δέλ ἤζεινλ λά ηό θαύζνπλ, νἱ ιίζνη ἠξλνῦλην λά ηό ζπληξίςνπλ θαί ὅηαλ ηό ἔξξηπηελ εἰο ηά βάξαζξα, κία δύλακηο ἀλίθεηνο ηό ὤζεη εἰο ηό λά θαηαβῇ ἐθεῖ δηά λά ηό ἀλαδεηήζῃ. Ὅ,ηη θαί ἄλ ἔθακε δέλ ἠκπόξεζε λά ηό θαύζῃ, λά ηό ζπάζῃ, ἤ λά ηό ράζῃ νὔηε κάιηζηα λά ηό γεκίζῃ.

ράζῃ νὔηε κάιηζηα λά ηό γεκίζῃ . Λνηπόλ κεηά πάξνδνλ καθξνῦ

Λνηπόλ κεηά πάξνδνλ καθξνῦ ρξόλνπ, πνιύ ἀξγόηεξα, κίαλ ἑζπέξαλ παγσκέλελ ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ, θαηά ηήλ ὁπνίαλ εἰο ἀθηῖλα πνιιῶλ ρηιηνκέηξσλ δέλ ζά εὕξηζθε θαλείο νὔηε κίαλ ζηαγόλα ὕδαηνο, ἡ ὁπνῖα λά κήλ ἦην αἰρκάισηνο ηνῦ πάγνπ θαί θαηά ηήλ ὁπνίαλ, ὅινη νἱ θώδσλεο ηνῦ θόζκνπ ἐζήκαλνλ κέ ὅιελ ηήλ ἔληαζηλ δηά λά δηαζπείξνπλ εἰο ηνύο ἀλζξώπνπο ηό ἄγγεικα ηῆο ζπγγλώκεο, εἵο πξνζθπλεηήο παγσκέλνο ἀπό ηό ςῦρνο θαί ηήλ δπζηπρία, ἔζηεθελ ἐλώπηνλ ηνῦ κνλαζηεξίνπ, ὅπνπ ἄιινηε εἶρε παξνπζηαζζῆ κεηαλνῶλ, ἀιιά θαί ἀιαδώλ εἰο βαζκόλ ἀλήθνπζηνλ θαί ὁ ἡγνύκελνο δέλ ηόλ ἀλεγλώξηζε.

«Πνῖνο εἶζαη ἄλζξσπε ηνῦ Θενῦ ;» ηνῦ εἶπε. Χσξίο λ’ ἀπαληήζῃ ὁ ἄλζξσπνο ηνῦ Θενῦ ἐμήγαγε θάησζελ ηνῦ καλδύνπ ηνπ ηό βαξειάθη ζθνληζκέλν θαί ἄδεην. «Ἰδέ», ηνῦ εἶπε ηέινο, «θαη ἀλεγλώξηζε ηό βαξειάθη, ηό ὁπνῖνλ κνῦ ἔδσζεο ἄιινηε ηό ἐβύζηζα εἰο ὅιαο ηάο θξήλαο, εἰο ὅιαο ηάο ιίκλαο θαί εἰο ὅινπο ηνύο πνηακνύο θαί εἰο ὅιαο ηάο ζαιάζζαο. Οὔηε κία ζηαγώλ δέλ ἔκεηλελ εἰο ηό βάζνο. Ἀιινίκνλνλ ! Ἡ αἰώληνο θαηαδίθε κνπ εἶλαη βεβαία. Ἄ ! πόζνλ ιππνῦκαη ηήλ δσήλ κνπ».

἖λῶ ἔιεγελ αὐηάο ηάο ιέμεηο, δηά πξώηελ θνξάλ ἕλα δάθξπ ἐθύιηζελ ἀπό ηά κάηηα ηνπ. Ἔπεζελ εἰο ηό βαξειάθη θαί ηό βαξειάθη ἐγέκηζε

Μέ ἀγάπε π. Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

3

«Κπξηαθή ηῶλ Δέθα Λεπξῶλ»

Δἶκ’ ὁ ἕλαο ἀπ’ ηνύο δέθα, ζηέθνκαη γνλαηηζηόο θαί θσλάδσ λά κ’ ἀθνύζηε, κέ ζεξάπεπζε ὁ Χξηζηόο.

Γεῖηε κε, ὏κλῶ θαί ςάιισ, εἶκ’ ἐθεῖλνο ὁ ιεπξόο, Πνύ ηό θιάκα κνπ θαί δάθξπ, γέιην ηό ‘θαλε ὁ Χξηζηόο.

Καί εἰξήλε πιεκκπξίδεη ηήλ θαηλνύξηα ηήλ δσή κνπ, Μέο ζηά ρέξηα ζνπ, Χξηζηέ κνπ, ἀλαπαύεη’ ἡ ςπρή κνπ.

(ἀπόζπαζκα ἀπό ηό βηβιίν «Πνηεηηθό Κπξηαθνδξόκην», Πέλνγινπ Γέζπνηλα)

Δηδαζθαιία Βπδαληηλῆο Ἁγηνγξαθίαο

Βπδαληηλῆο Ἁγηνγξαθίαο Γηδαζθαιία Βπδαληηλῆο

Γηδαζθαιία Βπδαληηλῆο Ἁγηνγξαθίαο μεθηλᾶ ηήλ

Γεπηέξα 28 Ἰαλνπαξίνπ 2013 (15 Ἰαλνπαξίνπ,

Π.Ἡκ.) ζηόλ Ἱεξό Ναό καο.

Οἱ

ἐλδηαθεξόκελνη

κπνξνῦλ

λά

δειώζνπλ

ζπκκεηνρή ἐπηθνηλσλώληαο κέ ηόλ ἖θεκέξην

ηνῦ Νανῦ, ζηό ηειέθσλν πνύ ἀλαγξάθεηαη

ζηήλ ἀθίζα ἀλαθνίλσζεο.

Τά ηκήκαηα θαί νἱ

ὥξεο ζά θαζνξηζηνῦλ ἀλάινγα κέ ηόλ ἀξηζκό

ηῶλ ἐλδηαθεξνκέλσλ θαί κέ ηό ἐπίπεδν γλώζεο

ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ.

ηῶλ ἐλδηαθεξνκέλσλ θαί κέ ηό ἐπίπεδν γλώζεο ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ. 4

4