«Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ»

Μία αἵξεζηο πνύ καζηίδεη ἐδῶ θαί ρξόληα ηήλ Ἑιιεληθή γῆ θαί θαηαηξώεη ηά ἑιιελόπνπια
εἶλαη ἡ αἵξεζηο ηνῦ «Χηιηαζκνῦ», νἱ «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ». Ππξῆλαο ηνύο ηό Μπξνύθιηλ ηῆο
Ἀκεξηθῆο, ἱδξπκέλνη θαηά ηό 1884 κ.Χ., κέ πξσηνζηάηε ηόλ Ἀκεξηθαλνεβξαῖν Ρῶζζει.
Ἀμηνζεκείσην γεγνλόο εἶλαη νἱ ἐλαιιαγέο θάζε ηόζν ηῶλ ὀλνκάησλ ηνπο, πνύ δέλ ἔρνπλ
πξνεγνύκελν : «Ρσζζειηζηέο», «Χαξαπγηζηέο», «Ρνδεξθνξδηζηέο», «὆παδνί ηῆο λέαο
ἡκέξαο», «὆παδνί ηῆο παγθνζκίνπ ΢σηεξίαο», «὆παδνί ηῆο ΢θνπηᾶο ηνῦ Πύξγνπ», «὆παδνί
ηνῦ ζπλδέζκνπ ζπνπδαζηῶλ ηῶλ Γξαθῶλ», «΢πνπδαζηέο ηῶλ Γξαθῶλ», «Χηιηαζηέο», θιπ.
Ἡ πνιπσλπκία α὎ηή ηῶλ «Μαξηύξσλ ηνῦ Ἰερσβᾶ», δεκηνπξγεῖ πνιιά ἐξσηεκαηηθά, πνιιέο
὏πόλνηεο. Καί α὎ηό γηαηί κόλνλ νἱ θαθνπνηνῖ παίξλνπλ πνιιά ὀλόκαηα γηά λά πιαλνῦλ, ἀιιά
θαί λά ἀπνθεύγνπλ ηήλ ζύιιεςή ηνπο. Καί νἱ «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ» εἶλαη ρεηξόηεξνη γηαηί
θαθνπνηνῦλ θαί δηαζηξεβιώλνπλ ηήλ ἀιήζεηα θαί παξαπνηνῦλ ὀξζόδνμα θείκελα ηῆο Ἁγίαο
Γξαθῆο.
Ἄο δνῦκε ὅκσο ηό ὄλνκα «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ»
ἀληαπνθξίλεηαη πξόο ηήλ ἀιήζεηα ;;
Α὎ηά πνύ θαηαγξάθνπκε ζηό παξόλ ηεῦρνο εἶλαη γλώζε
πνύ ζά πξέπεη λά θαηέρεηε δηόηη ἐπεηδῆ ἀδηάληξνπα ρηππνῦλ
πόξηεο θαί λνηθνθπξηά θαί ζέινπλ λά ζπδεηήζνπλ κέ ἐζᾶο λά
κπνξεῖηε εὔθνια θαί ἀλώδπλα λά ηνύο ἀπαληήζεηε.
΢ηεξίδνπλ ηό ὄλνκά ηνπο ζηόλ Ἡζαΐα (θεθ. κγ΄, ζηνηρ. 10)
πνύ ιέγεη : «Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο».
὇ ιόγνο α὎ηόο
ἀπεπζύλεηε ζηνύο πξνθῆηαο ηνῦ Κπξίνπ, θαί ηνύο δεηάεη ὄρη
λά ὀλνκάδνληαη κάξηπξεο ἀιιά λά γίλνπλ κάξηπξεο !
΢πλεπῶο ὁ ζηίρνο ηνῦ Ἡζαΐα ζηόλ ὁπνῖν ζηεξίδνπλ ηήλ
ὀλνκαζία ηνύο νἱ «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ» δέλ ιέγεη «ζεῖο
λά ὀλνκάδεζζε κάξηπξέο κνπ, ἀιιά ιέγεη «Γίλεζζέ κνη
κάξηπξεο» ἤ «ζεῖο εἶζζε κάξηπξέο κνπ». Ἄιιν λά
εἶζζε κάξηπξεο ηνῦ Θενῦ θαί ἄιιν λά ιέγεζζε, λά ὀλνκάδεζζε, «Μάξηπξεο ηνῦ
Ἰερσβᾶ». Ἄιιν ηό θύξην ὄλνκα θαί ἄιιν ἡ καξηπξία. Καί ὕζηεξα βάδεη ζέ ζθέςε θάζε
Ἕιιελα ρξηζηηαλό ηό ὄλνκα «Ἰερσβᾶ», πνύ εἶλαη ἐβξατθή ιέμε. Γηαηί δέλ θξαηνῦλ ηήλ ιέμε
«Θεόο» ἤ «Κύξηνο» ηῆο Γξαθῆο, «κάξηπξεο ηνῦ Θενῦ», «κάξηπξεο ηνῦ Κπξίνπ», ἀιιά
ἐπηκέλνπλ ζηήλ ἐβξατθή, γηά λά δειώζνπλ ηήλ ἐβξατθή πξνέιεπζή ηνπο ;;
Ἄιισζηε πνηέ νἱ πξνθῆηεο πνύ ἀλαθέξεηε ὁ ζηίρνο δέλ ὀλνκάζηεθαλ «Μάξηπξεο ηνῦ
Ἰερσβᾶ», ἀιιά «πξνθῆηεο ηνῦ Θενῦ» !!
Σειεπηαῖα πξνζπαζνῦλ λά ἐπηβάιινπλ ηήλ ὀλνκαζία «Χξηζηηαλνί Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ».
Ἄιιε ἀπάηε θαί α὎ηή, ρεηξόηεξε ηῆο πξώηεο. Πῶο ζέινπλ λά ὀλνκάδνληαη «Χξηζηηαλνί
Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ» ὅηαλ δέλ παξαδέρνληαη ηήλ ζεόηεηα ηνῦ Χξηζηνῦ ; Πῶο θαηαδέρνληαη
λά παίξλνπλ ηό ὄλνκα ηνῦ Χξηζηνῦ θαί λά ὀλνκάδνληαη Χξηζηηαλνί ὅηαλ δέλ παξαδέρνληαη ὡο

1

Θεό ηόλ Χξηζηό ; Γηαηί ;; …γηαηί ζάλ «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ» θιείλνπλ ὅιεο νἱ πόξηεο πηά,
ἐλῶ ζάλ «Χξηζηηαλνί…» ἀλνίγνπλ νἱ πόξηεο.
Σό ζσζηό εἶλαη λά ὀλνκάδνληαη «Μάξηπξεο Χξηζηνῦ».
Ἔηζη ιέγεη ζέ πνιιά ζεκεῖα ἡ Ἁγία Γξαθή : «Ἐγέλεην…ρξεκαηίζαη πξῶηνλ ἐλ Ἀληηόρεηα ηνύο
καζεηάο ρξηζηηαλνύο» (Πξαμ. ηα’, 26), «὇ δέ Ἀγξίππαο πξόο ηόλ Παῦινλ ἔθε∙ ἐλ ὀιίγῳ κε
πείζεηο Χξηζηηαλόλ γελέζζαη» (Πξαμ. θζη’, 28), θαί ἀιινύ «εἰ δέ ὡο ρξηζηηαλόο, κή αἰζρπλέζζσ,
δνμαδέησ δέ ηόλ Θεόλ ἐλ ηῷ κέξεη ηνύηῳ» (Α’ Πεηξ. δ’, 15-16).
Μαξηπξνῦλ ὅια ηά ρσξία ὅηη ἀπ’ ηήλ ἀξρή ηό ὄλνκα ὅζσλ ἀθνινύζεζαλ θαί ἀθνινπζνῦλ
ζηόλ Χξηζηό εἶλαη Χξηζηηαλνί. Ὅινη γλσξίδνπλ ηήλ ὀλνκαζία α὎ηή. Καί ηόηε θαί ζήκεξα.
Μόλν νἱ «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ» δέλ ηήλ γλσξίδνπλ ! Α὎ηνί, πνύ ἄιινηε ὀλνκάδνληαλ
«΢πνπδαζηέο ηῶλ Γξαθῶλ» !!
Γέλ εἶλαη ηνῦην παξάμελν ;; !! Καί ἡ ὀλνκαζία «Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ» δέλ ὏πάξρεη
πνπζελά κέζα ζηήλ Ἁγία Γξαθή. Σό μαλαιέκε. Πνπζελά !!
Ἐπηγξακκαηηθά ζά ἀλαθέξνπκε ηά αἱξεηηθά θξνλήκαηά ηνπο, ὅζα ἀληίθεηληαη ζηήλ ὀξζνδνμία
καο γηά λά γλσξίδεηε θαί λά ηνύο ἀπαληᾶηε.
1) Πνιεκνῦλ ηήλ Θεόηεηα ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ καο. «὇ Ἰεζνῦο, ιέλε, ὅηη δέλ εἶλαη ἴζνο κε
ηό Θεό», ςεύδνληαη ὅκσο δηόηη ὁ ἀπόζηνινο Θσκᾶο ἀλεβόεζε : «὇ Κύξηνο κνπ θαί
Θεόο κνπ» (Ισαλ. θ’, 28).
2) Γέλ ἀπνδέρνληαη Θεόηεηα Ἁγίνπ Πλεύκαηνο θαί ιέλε ν὎δέλα ἐδάθηνλ ὏πάξρεη ζηήλ Ἁγία
Γξαθή πνύ λά ηό ραξαθηεξίδεη πξόζσπνλ…
Απάληεζέ ηνπο : ὁ Δ὎αγγειηζηήο Λνπθᾶο ζηίο Πξάμεηο γξάθεη «Δἶπελ ηό Πλεῦκα ηό
ἅγηνλ∙ …εἰο ηό ἔξγνλ ὅ πξνζθέθιεκαη α὎ηνύο». Δἶλαη ἤ δέλ εἶλαη ηό Ἅγην Πλεῦκα
πξόζσπν ἀθνῦ πξνζθαιεῖ …;;
3) Σό δόγκα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο ηό ἀπνθαινῦλ ζαηαληθή δηδαζθαιία !!... ζέ αληίζεζε κέ ηό
ιόγν Κπξίνπ : «πνξεπζέληεο… βαπηίδνληεο α὎ηνύο εἰο ηό ὄλνκα ηνῦ Παηξόο θαί ηνῦ
Ὑηνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο».
4) Σήλ ἀζαλαζία ςπρῆο, ηήλ παξάδνζε ηῆο Ἐθθιεζίαο καο, ηήλ αἰσληόηεηα ηῆο θνιάζεσο,
ηά 7 Μπζηήξηα ηῆο Ἐθθιεζίαο καο, ηνύο ἱεξνύο Νανύο, ηίο ἑνξηέο καο, ηίο ἱεξέο
εἰθόλεο,… θαί ὁ πόιεκνο ηῶλ «Μαξηύξσλ ηνῦ Ἰερσβᾶ» ηειεησκό δέλ ἔρεη. Ἄζξεζθνη
α὎ηνί, πνιεκνῦλ θάζε ζξεζθεία, θαί ἰδηαίηεξα ηόλ Χξηζηηαληζκό. Οἱ «Μάξηπξεο ηνῦ
Ἰερσβᾶ» ἄζπνλδνη ἐρζξνί ηῆο ὆ξζνδνμίαο.
΢ηακαηνῦλ ὅκσο ἐδῶ ; Ὄρη ! Γέλ εἶλαη κόλν ἐρζξνί ηῆο ὆ξζνδνμίαο, εἶλαη θαί ηνῦ
Ἑιιεληζκνῦ θαί ηῆο παηξίδνο καο, νἱ ὁπνῖνη ἀπεξγάδνληαη ἔκκεζα ρξόλν κε ηό ρξόλν, ηήλ
θαηαζηξνθή ηνῦ γέλνπο καο, θαί ἐμεγνῦκε :
1) Γέλ ηηκνῦλ ηίο ἐζληθέο καο ἑνξηέο ,
2) Γέλ ηηκνῦλ ηήλ Ἑιιεληθή καο ΢εκαῖα ,
3) Γέλ ςάιινπλ ηόλ Ἐζληθό καο Ὕκλν , 4) Ἀξλνῦληαη ηήλ ἄκπλα ηῆο παηξίδνο καο ,
5) Γέλ παξίζηαληαη ζέ δεήζεηο ζηά κλεκεῖα ηῆο Ἑιιάδνο , θιπ.
Πξνζέρεηε ινηπόλ ὀξζόδνμνη ρξηζηηαλνί, θαί ἐλ Χξηζηῷ ἀδέιθηα.
Δἶλαη ἀλζέιιελεο θαί ἀξλεζίρξηζηνη. Δἶλαη δηαξθήο ἀπεηιή ἐλαληίνλ ηῆο Ἑιιάδνο, θαί ηῆο
὆ξζόδνμεο Ἐθθιεζίαο γηαηί θαηεπζύλνληαη, ὏πνθηλνῦληαη θαί ρξεκαηνδνηνῦληαη ἀπό ηά μέλα
θέληξα ἐιέγρνπ.
Μαθξηά ἀπό ηνύο ἐμσκόηεο θαί πξνζθπλεκέλνπο Χηιηαζηέο.
Ἔμσ ἀπό ηά ζπίηηα καο θαί ἀπό ηά ρσξηά καο. Ἔμσ ἀπ’ ηήλ Χξηζηηαληθή ὆ξζόδνμε Παηξίδα καο.
Καί ὅζνη πέζνπλ ζύκαηα ἄο ἀλαλήςνπλ ἀπνζηξεθώκελνη ςέκα θαί πιάλε, λά ἐγθνιπσζνύλ
ηήλ ρξηζηηαληθή ἀιήζεηα, ὅπσο ηήλ δηαθπιάηηεη θαί ηήλ δηαθεξύηηεη ἡ ὆ξζόδνμε Ἐθθιεζία. Γη’
α὎ηό ἄο κείλνπκε πηζηνί ζηά δόγκαηα θαί ηίο παξαδόζεηο ηῆο Ἐθθιεζίαο καο θαί νὕησο
ε὎ρόκεζα λά θαηαμησζῶκελ ηό πνζνύκελνλ.
Μέ ἀγάπε Χξηζηνῦ
π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

2

Ἄο ἀλαθαηέςνπκε ηήλ παγθνζκηνπνίεζε...
Ἡ παγθνζκηνπνίεζε εἶλαη ἡ πιένλ θπξίαξρε ἰδενινγία ηνῦ ηέινπο ηνῦ 20 νπ αἰῶλα. Ἄο δνῦκε
ὃκσο ηόλ ὀξηζκό ηεο ὣζηε λά πξνζπαζήζνπκε λά ηή θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα.
Παγθνζκηνπνίεζε ινηπόλ εἶλαη ἡ α὎ηνλόκεζε ὅισλ ἐθείλσλ ηῶλ παξακέηξσλ (νἰθνλνκία,
ἐπηθνηλσλία, θ.ι.π) νἱ ὁπνῖεο κέρξη πξόζθαηα (κεξηθέο δεθαεηίεο) ἐπεδίσθαλ λά ἒρνπλ ζύλνξα
κέζα ζέ ἓλα θξάηνο–πξνζηάηε. Οἱ ἀλαγθαῖνη ὂξνη γηά ηήλ ὏παξμή ηεο εἶλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεῖο :
ηό πέξαζκα ἀπό ηίο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ζ' α὎ηέο ηῆο ὏ςειῆο ηερλνινγίαο, ὁ
πξσηαγσληζηηθόο ξόινο ηνῦ δηεζλνῦο ρξεκαηηζηεξηαθνῦ θεθαιαίνπ, ἡ ἐμάπισζε ηῆο καδηθῆο
πνπ θνπιηνύξαο ζέ Γύζε θαί Ἀλαηνιή. Ἡ ἰδενινγία ηῆο παγθνζκηνπνίεζεο δηεπθνιύλεη ηή
δηεζλνπνηεκέλε νἰθνλνκία ηῆο ἀγνξᾶο. ΢' ἓλαλ θόζκν ἑλσκέλν ζέ Πιαλεηηθό Χσξηό, νἱ ἀγνξέο
θαί νἱ πσιήζεηο θαηαλαισηηθῶλ πξντόλησλ θαί πιεξνθνξηῶλ γίλνληαη πνιύ πηό ἀπξόζθνπηα.
Θεσξεηηθά ἡ παγθνζκηνπνίεζε εἶλαη ὑπέξ ηῆο πνιύ πνιηηηζκηθόηεηαο. ὇
ζπνπδαηόηεξνο θίλδπλόο ηεο ὅκσο εἶλαη ἡ πιαλεηηθή ὁκνηνκνξθία. ὇κνηνκνξθία πνύ γηά
ἂιινπο ἀπνηειεῖ ἐμέιημε θαί πξόνδν πξόο ηό πάληα, ἐπηζπκεηό πξόηππν ηῆο δύζεο ἐλῶ γηά
ἂιινπο ἡ ὁκνηνκνξθία α὎ηή ζεκαίλεη ηήλ ἐμάιεηςε ηῶλ ηνπηθῶλ πνιηηηζηηθῶλ δηαθνξῶλ, ηήλ
὏πνηαγή ὅισλ ζέ ἓλα ἐληαῖν κνληέιν.
Ὃκσο ὃπσο ζεκεηώλεη ὁ Καζ. Κσλζηαληίλνο Γειεθσζηαληήο ζηήλ ν὎ζία εἶλαη ιαλζαζκέλν
λά ραξαθηεξίδνπκε ηήλ παγθνζκηνπνίεζε κέ θξηηήξην ηό «ἂζπξν – καῦξν».

παγθνζκηνπνίεζε ἀπνηειεῖ κηά πνιύπινθε θαί ἀκθίζεκε δηαδηθαζία. Γέλ εἶλαη νὐηε κόλνλ
ε὎ινγία νὐηε κόλν θαηάξα, νὐηε κόλνλ πξόνδνο, νὐηε κόλνλ ἀπεηιή. ὇ θαζεγεηήο Μάξηνο
Μπέγδνο γξάθεη : «Ἡ παγθνζκηνπνίεζε δέλ εἶλαη παλάθεηα νὐηε παλσιεζξία.... Πξόθεηηαη
ἀπιῶο γηά ἓλα θαηλόκελν ηῆο δσῆο καο ζήκεξα θαί ζάλ ηέηνην ἀλήθεη ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα
πνύ εἶλαη ἀκθίζεκε». Γη΄ α὎ηό ἡ ἀπνδνρή ἢ ἀπόξξηςε ηῆο παγθνζκηνπνίεζεο ζηό ζύλνιό ηεο
δέλ ὁδεγεῖ πνπζελά.
Ὃπσο ζεκεηώλεη ὁ Μαθαξηώηαηνο ἀξρηεπίζθνπνο Ἀιβαλίαο Ἀλαζηάζηνο, ἡ παγθνζκηνπνίεζε
ἀλνίγεη γηά ηή ζύγρξνλε ἀλζξσπόηεηα «὏πέξνρεο δπλαηόηεηεο θαί ἀπξνζδόθεηεο πξννπηηθέο»,
πξαγκαηηθά ἀδηαλόεηεο γηά ηίο πεξαζκέλεο γεληέο. Σέηνηεο
εἶλαη ἡ δηεπθόιπλζε ηῆο
ἐπηθνηλσλίαο θαί πξνζέγγηζεο ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἡ ηαρύηαηε δηαθίλεζε ἀγαζῶλ θαί πιεξνθνξηῶλ,
ἡ ὏πέξβαζε πνηθίισλ ἐζληθηζκῶλ, θνληακεληαιηζκῶλ θαί ἂιισλ δηαθξίζεσλ, ἡ ἀλάπηπμε
παλαλζξώπηλεο ἀιιειεγγύεο θαί θνηλῶλ πξνζπαζεηῶλ γηά ηήλ ἀληηκεηώπηζε παγθόζκησλ
πξνβιεκάησλ θ.ἀ. Ἓηζη θαίλεηαη ὅηη ἰθαλνπνηεῖηαη κία βαζύηεξε ἐπηζπκία ηῶλ ἀλζξῶπσλ γηά
ἐλόηεηα. Καηά ηόλ θαζεγεηή Γεώξγην Μαληδαξίδε, ἡ παγθνζκηνπνίεζε ζέ α὎ηέο ηίο δηαζηάζεηο
ηεο «δέλ εἶλαη κόλν ἀπνδεθηή ἀιιά θαί ἀπαξαίηεηε».
Ἡ παγθνζκηνπνίεζε πξνθαιεῖ ὃκσο θαί
ἀιπζηδσηέο ἀλαηαξαρέο, ἰζρπξνύο θιπδσληζκνύο
θαί ἀπξόβιεπηεο ἀλαθαηαηάμεηο.
΢έ α὎ηή ηή θάζε ρσξίο ἀληίπαινλ δένο, ἐπηβάιιεη
ηνύο ἄηεγθηνπο λόκνπο ηῆο ἀγνξᾶο, ὀδεγεῖ ζέ
ζπξξίθλσζε ηῶλ θνηλσληθῶλ θαηαθηήζεσλ, ζπκβάιιεη
ζηήλ πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ηνῦ πεξηβάιινληνο,
δεκηνπξγεῖ ἀλεξγία θαί πεξηζσξηνπνίεζε, δηεπξύλεη ηίο
ἀληζόηεηεο θαί ηό ράζκα κεηαμύ πινπζίσλ θαί πησρῶλ,
δηνγθώλεη ηή κεηαθίλεζε πιεζπζκῶλ, θαζνζηώλεη ἓλα
πξόηππν
ἀλζξώπνπ
ἀθόξεζηνπ
θαηαλαισηή,
ἀπνδπλακώλεη παξαδόζεηο θαί ἀμίεο νἱ ὁπνῖεο πξνζέθεξαλ πξνζαλαηνιηζκό θαί λόεκα δσῆο.

3

Παξόιν πνύ, ὃπσο εἰπώζεθε, ἡ παγθνζκηνπνίεζε δέλ εἶλαη ἓλα ἀπνθιεηζηηθά νἰθνλνκηθό
θαηλόκελν θαί δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά πξνζεγγηζζεί κόλνλ κέ νἰθνλνκηθνύο ὂξνπο, ἡ νἰθνλνκηθή
δηάζηαζε θαίλεηαη ὅηη θπξηαξρεῖ. Γίλεηαη ιόγνο γηά ἓλαλ πιαλεηηθό θαπηηαιηζκό, ὁ ὁπνῖνο
ἐπηβάιιεη ηίο ἀξρέο ηῆο νἰθνλνκίαο ηῆο ἀγνξᾶο ζέ ὅιε ηήλ ὏θήιην, γηά ἓλα «θνληακεληαιηζκό»
ἢ παληνθξαηνξία ηῆο ἀγνξᾶο. ὇ ἂλζξσπνο κνηάδεη λά ζπξξηθλώλεηαη ζέ «νἰθνλνκηθό δῶν», ἡ
παγθόζκηα θνηλσλία λά κεηαηξέπεηαη ζέ κηά γηγαληηαία ἀγνξά. Οἱ πιαλεηηθνί δίαπινη πνύ
δεκηνύξγεζε ἡ παγθνζκηνπνίεζε ἐμππεξεηνῦλ πξσηίζησο νἰθνλνκηθνύο ζηόρνπο θαί ὂρη ηήλ
ἀλνηρηνζύλε κίαο παγθόζκηαο θνηλσλίαο.
Γέλ εἶλαη ηπραῖν ὅηη γίλεηαη ιόγνο γηά «ἀλάιγεηε» θαί «ἐθηαιηηθή» παγθνζκηνπνίεζε (Χξ.
Γηαλλαξάο), γηά «πνιηηηζκό ρσξίο Θεό», γηά «ἐπηθξάηεηα ηῆο ιαηξείαο ηνῦ ἐγώ θαί ηῆο
ἀηνκνθξαηίαο», ὅηη ἡ παγθνζκηνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη ὡο «λέα κνξθή εἰδσινιαηξείαο πνύ
ζενπνηεῖ ηό ρξήκα θαί ηό θέξδνο θαί παξαζεσξεῖ ηό ἀλζξώπηλν πξόζσπν ὡο ὏πέξηαηε ἀμία.
«Πνηέ ηό ρξήκα δέλ βννῦζε ὃπσο ζήκεξα ἀπ΄ ηή κηά ὡο ηήλ ἂιιε ἂθξε ηνῦ
πιαλήηε» γξάθεη ὁ George Steiner.
Ἡ ἀπόιπηε πξνηεξαηόηεηα ηῆο νἰθνλνκίαο, ἡ παξάδνζε ηῶλ πάλησλ ζηό ρξήκα, ὁ
ἀδπζώπεηνο θαί ἐμνλησηηθόο ἀληαγσληζκόο, ἀπνηεινῦλ κηά παγεξή πξαγκαηηθόηεηα, ἡ ὁπνῖα
δπλακηηίδεη ηήλ ἀλνηρηνζύλε ηῶλ ζύγρξνλσλ θνηλσληῶλ θαί ηίο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο,
ἐγθαζηδξύνληαο ηό δίθαηνλ ηνῦ ἰζρπξόηεξνπ ὡο θαλόλα κέ ραξαθηήξα δῆζελ θπζηθνῦ δηθαίνπ
θαί πξνβάιινληαο ηή ζηπγλή νἰθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε ὡο κνλόδξνκν ὂρη ἀπιά πξόο ηήλ
ε὎εκεξία θαί ηήλ νἰθνλνκηθή θαί θνηλσληθή πξόνδν, ἀιιά ἀθόκε θαί γηά ηήλ ἲδηα ηήλ ἐπηβίσζε
ηῆο ἀλζξσπόηεηαο. Ἡ ἐληύπσζε α὎ηή δέλ ἀπαιύλεηαη ἒζησ θαί ἄλ ἰζρπξηζηεῖ θαλείο ὅηη ὅια
α὎ηά ἀθνξνῦλ ὀξηζκέλεο, ἴζσο ζέ α὎ηή ηή θάζε ηίο θπξίαξρεο πηπρέο ηῆο παγθνζκηνπνίεζεο,
θαί ὂρη ηό θαηλόκελν ζηό ζύλνιό ηνπ.
Δέλ ἒρεη ινηπόλ λόεκα λά εἶζαη ὑπέξ ἢ θαηά ηεο. Πξνηηκόηεξν εἶλαη λά ηήλ
ἀπνδερζεῖο ὡο κηά ἀληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαί λά ἀγσληζηεῖο λά
ἀληηκεησπίζεηο ηνύο θηλδύλνπο πνύ θέξλεη καδί ηεο.
Γηά ηνύο δεκηνπξγνύο πνύ θαηάγνληαη ἀπό κηθξά ἒζλε ηῆο πεξηθέξεηαο, ὅπσο ἡ Ἑιιάδα,
ἀιιά θαί γηά ηνύο πνιίηεο ηνπο, ηό ζηνίρεκα εἶλαη ἀπιό. Νά βάινπλ ζ' ἓλα κίμεξ ηά ζηνηρεία
ηνῦ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πνιηηηζκνῦ, καδί κέ ὅζα ζεσξνῦλ ἀλζεθηηθά θαί ἀλαληηθαηάζηαηα
ἀπό ηήλ παξάδνζή ηνπο, θαί λά παηήζνπλ ηό θνπκπί. Σό κείγκα πνύ ζά πξνθύςεη ζά εἶλαη ηό
κειινληηθό ζηίγκα ηνπο.
Βίθπ Ἀγγειή
Φηιόινγνο

4