«Πμύ αθηενώκμομε ηεκ θανδηά μαξ ζήμενα;»

Οη κεώηενμη αθηενώκμομε ηεκ θανδηά μαξ ζηα όζα ε επμπή μαξ μάξ πνμζθένεη. Σημκ οπμιμγηζηή, ζηηξ πανέεξ
θαη ηηξ ζπέζεηξ, ζημκ αζιεηηζμό, ζημ δηάβαζμα, ζηεκ ακάγθε κα πεηύπμομε. Μόκμ αοηά όμςξ μαξ εοπανηζημύκ
αιεζηκά; Γηαηί ημ όηη μαξ εοπανηζημύκ, δύζθμια μπμνεί κα ημ αμθηζβεηήζεη θακείξ. Τμ ζέμα είκαη θαηά πόζμκ
αοηά μαξ ελαζθαιίδμοκ κόεμα θαη πανά ζηε δςή μαξ. Η Γθθιεζία μάξ δεηά κα αθηενώζμομε ηεκ θανδηά μαξ
ζημ Θεό, κα βνμύμε δειαδή μέζα από ηεκ πίζηε θαη ηεκ αγάπε κόεμα ζε
ό,ηη θάκμομε. Βέβαηα, αοηό θαίκεηαη όηη δεκ έπεη κα θάκεη με ηηξ εθεβηθέξ μαξ
θαη ηηξ κεακηθέξ μαξ ηνέιεξ πμο ζέιμοκ κα μαξ θάκμοκ κα δήζμομε θάκμκηαξ
πνάγμαηα πμο λεθεύγμοκ από ημ μέζμ όνμ, από ημ ζοκεζηζμέκμ. Όμςξ θαη ε
ζπέζε με ημ Θεό είκαη μία ωναία ηνέια, ίζωξ ε ωναηόηενε πμο οπάνπεη,
γηαηί μαξ θένκεη ζε επαθή με ηεκ αηωκηόηεηα, με Γθείκμκ πμο μαξ έπιαζε
θαη μαξ λακάπιαζε μέζα από ηε ζπέζε με ημ Υνηζηό. Όζμ γηα ηηξ άιιεξ
ηνέιεξ, δεκ πεηνάδεη, ανθεί κα μεκ θάκμομε θαθό ζημκ εαοηό μαξ θαη ζημοξ
άιιμοξ. Η κεόηεηα ηηξ δηθαημιμγεί.
Μπμνεί κα μμηάδεη ηνέια κα πηζηέρμομε όηη ημ ρςμί θαη ημ θναζί έπμοκ
μεηαβιεζεί ζημ Σώμα θαη ημ Αίμα ημο Φνηζημύ, όμςξ μέζα από ηεκ πίζηε αοηό
γίκεηαη πναγμαηηθόηεηα πμο μαξ αγηάδεη θαη μαξ μεηαμμνθώκεη ζε οπάνλεηξ πμο αγαπμύμε. Καη ε αγάπε είκαη ε
ςναηόηενε θαη μμκαδηθόηενε ηνέια πμο οπάνπεη ζηε δςή αοηή θαη είκαη ε μόκε ηνέια πμο μαξ ζοκμδεύεη ζηεκ
αηςκηόηεηα.
Ο Απόζημιμξ Παύιμξ ημ ιέεη παναθηενηζηηθά: «βιέποκελ γὰρ ἄρηη δη' ἐζόπηροσ ἐλ αἰλίγκαηη, ηόηε δὲ

πρόζωπολ πρὸς πρόζωπολ· ἄρηη γηλώζθω ἐθ κέροσς, ηόηε δὲ ἐπηγλώζοκαη θαζὼς θαὶ ἐπεγλώζζελ. λσλὶ δὲ
κέλεη πίζηης, ἐιπίς, ἀγάπε, ηὰ ηρία ηαῦηα· κείδωλ δὲ ηούηωλ ἡ ἀγάπε» (Α’Κμν. 13, 12-13). Γηαηί, πναγμαηηθά,
ηώνα βιέπμομε απνμζδηόνηζηα ζακ ζε ζαμπό θαζνέθηε. Τόηε όμςξ ζα δμύμε πνόζςπμ με πνόζςπμ. Τώνα
γκςνίδς μμκάπα ςξ έκα βαζμό, ηόηε όμςξ ζα γκςνίζς ηέιεηα, όπςξ αθνηβώξ με έπεη γκςνίζεη μ Θεόξ.
Aοηά, ιμηπόκ, πμο μέκμοκ ηειηθά, είκαη ε πίζηε, ε ειπίδα θαη ε αγάπε. Αοηά ηα ηνία, με θμνοθαία ημοξ,
όμςξ, ηεκ αγάπε.

1

Γκωνημία με ημοξ Αγίμοξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ : «ΟΙ ΣΡΓΙ΢ ΙΓΡΑΡΥΓ΢»
Σηηξ 30 Ιακμοανίμο ήηακ ε γημνηή ηςκ Τνηώκ Ιενανπώκ. Γίκαη ε γημνηή ηςκ γναμμάηςκ, ηςκ μαζεηώκ θαη
ηςκ δαζθάιςκ. Οη Τνεηξ Ιενάνπεξ είκαη μ Μέγαξ Βαζίιεημξ, μ Άγημξ Γνεγόνημξ μ Θεμιόγμξ θαη μ Άγημξ
Ιωάκκεξ μ Υνοζόζημμμξ.
Ο Μέγαξ Βαζίιεημξ γεκκήζεθε ημ 329 μ.Φ. ζηε Νεμθαηζάνεηα ημο Πόκημο. Οη γμκείξ ημο ήηακ μ Βαζίιεημξ
θαη ε Γμμέιεηα. Τμ 370 μ.Φ. ακαθενύπηεθε ανπηεπίζθμπμξ ηεξ Καηζάνεηαξ ηεξ Καππαδμθίαξ. Ίδνοζε ηε
«Βαζηιεηάδα», ζογθνόηεμα με θμηκςθειή ηδνύμαηα. Απεβίςζε ζηα 50 ημο πνόκηα.
Ο Άγημξ Γνεγόνημξ μ Ναδηακδεκόξ μ Θεμιόγμξ γεκκήζεθε ημ
327 μ.Φ. θαη πέζακε ημ 390 μ.Φ. Οη γμκείξ ημο, ακ θαη
πιμύζημη, ήηακ εηδςιμιάηνεξ. Δηαθνίζεθε γηα ηε ζαομαζηή ημο
μόνθςζε, ημ ιαμπνό ζογγναθηθό ένγμ, ημ θήνογμα ημο Θείμο
Λόγμο θαη θονίςξ γηα ηεκ ζπμοδαία παναθαηαζήθε πμο άθεζε
ζηεκ πνηζηηακμζύκε, όηη δειαδή μ Θεόξ είκαη μοζία μία θαη
ηνηζοπόζηαηε (Παηήν – Υηόξ – Άγημ Πκεύμα).
Ο Άγημξ Ιςάκκεξ μ Φνοζόζημμμξ γεκκήζεθε ημ 347 μ.Φ.
ζηεκ Ακηηόπεηα από εοζεβείξ πνηζηηακμύξ, ημκ Σεθμύκδμ θαη
ηεκ Ακζμύζα θαη πέζακε ημ 407 μ.Φ. Με βμύιεζε ημο βαζηιηά θαη ημο θιήνμο έγηκε παηνηάνπεξ
Κςκζηακηηκμοπόιεςξ. Υπήνλε έλμπμξ πμημέκαξ, αιιά θαη ενμεκεοηήξ ηςκ ηενώκ γναθώκ. Μάιηζηα άθεζε
ακεθηίμεημ ζογγναθηθό ένγμ.
Ακαδείπζεθακ παηένεξ ηεξ εθθιεζίαξ θαη άγημη. Η ζμθία θαη ε δνάζε ημοξ ημύξ έδςζε ημκ ηίηιμ ηςκ
μεγίζηςκ θςζηήνςκ, όπςξ ρέικεηαη θαη ζημ ηνμπάνηό ημοξ : «Τοσς τρεις μεγίστοσς υωστήρας της τρισηλίοσ
θεότητος…».
Γηα ηε μεγάιε πνμζθμνά ημοξ ζηα γνάμμαηα ακαθενύπηεθακ άγημη πνμζηάηεξ ηωκ γναμμάηωκ, ηωκ
μαζεηώκ θαη γεκηθά ηεξ ζπμοδάδμοζαξ κεμιαίαξ.
Γηα ηεκ ζμθία ημοξ θαη ηε πνηζηηακηθή ημοξ δςή, ε μνζόδμλε Γθθιεζία ημοξ μκόμαζε αγίμοξ θαη γημνηάδμοκ
μ θαζέκαξ λεπςνηζηά. Αιιά επεηδή δεμημονγήζεθε μηα δηαθωκία μεηαλύ ηωκ πνηζηηακώκ γηα ημ πμημξ από
ημοξ ηνεηξ πνόζθενε ηα πενηζζόηενα, απμθαζίζηεθε θαη θαζηενώζεθε από ηα ηέιε ημο 4μο αηώκα κα
οπάνπεη θαη γηα ημοξ ηνεηξ μηα θμηκή γημνηή ζηηξ 30 Ιακμοανίμο θάζε έημοξ.
Καη επεηδή είκαη θαη πνμζηάηεξ ηςκ γναμμάηςκ, θαζηενώζεθε αοηή ε γημνηή κα είκαη θαη γημνηή ηωκ
γναμμάηωκ θαη ηεξ ειιεκμπνηζηηακηθήξ παηδείαξ. Η θαζηένωζε αοηή έγηκε μεηά ηεκ απειεοζένωζε από
ημκ ημονθηθό δογό θαη από ημ 1842 ε γημνηή θαζηενώζεθε ωξ εθπαηδεοηηθή από ηεκ ζύγθιεημ ημο
Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ. Η γημνηή αοηή επεθηάζεθε θαη ζηα γομκάζηα θαη ζηα δεμμηηθά ζπμιεία πμο ηεκ
εμένα αοηή ανγμύκ θαη μνγακώκμοκ εθδειώζεηξ θαη ηειεηέξ ζηε μκήμε ηςκ Αγίςκ.

(από ηεκ Έθε)

Πάμε…δηαζθέδαζε ;…… «ΜΑΓΑΔΑ΢ΚΑΡΗ 3»
Οη γκςζημί ήνςεξ ηεξ Μαγαδαζθάνεξ, όπςξ είδαμε θαη ζημ Μαγαδαζθάνε 2
πήγακ ζηεκ Αθνηθή.
Θα πνμζπαζήζμοκ κα θύγμοκ από εθεί αιιά δεκ ηα θαηαθένκμοκ, γηαηί μ Σθίπεν
θαη ε μμάδα ημο θεύγμοκ με έκα μασμμοδμθίκεημ αενμπιάκμ θαη πεγαίκμοκ ζε έκα
θαδίκμ απ’ ημ μπμίμ δεκ λακαγονκμύκ πίζς πμηέ.
Τεκ ζοκέπεηα ηεξ ηζημνίαξ δείηε ηεκ ζηεκ ηαηκία «Μαγαδαζθάνε 3»……

(από ηεκ Καηενίκα & ηεκ Γηνήκε)
2

Σαληδεύμκηαξ ζημκ θόζμμ ηεξ μμοζηθήξ……: «Η θηζάνα»
Φίιεξ θαη θίιμη,
Σήμενα ζα θάκμομε έκα μηθνό αθηένςμα ζε έκα από ηα πημ δηαδεδμμέκα όνγακα μμοζηθήξ, ηεκ θηζάνα.
Ο όνμξ θηζάνα πνεζημμπμηείημ ζηεκ Γιιεκηθή Ανπαηόηεηα γηα κα πενηγνάρεη έκα έγπμνδμ μμοζηθό όνγακμ πμο
ακήθε ζηεκ μηθμγέκεηα ηεξ ιύναξ.
Σήμενα ε ιέλε θηζάνα ακαθένεηαη ζημ ζύγπνμκμ μμοζηθό όνγακμ “guitar”. Η ζύγπνμκε θηζάνα είκαη έκα
έγπμνδμ κοθηό μμοζηθό όνγακμ πμο ακήθεη ζηεκ μηθμγέκεηα ημο ιαμύημο.
Η πνώηε «ζύγπνμκμο ηύπμο» θηζάνα ζοκακηηέηαη ζηεκ Ιζπακία. Η θηζάνα απμηειείηαη από δύμ θύνηα μένε :
ημ ζώμα θαη ημ μπνάηζμ.
Τμ ζώμα είκαη ημ πιαηύ μένμξ ηεξ θηζάναξ θαη πενηιαμβάκεη ηε γέθονα (ή αιιηώξ θαβαιάνε) πμο ηεκηώκεη ηηξ
πμνδέξ πάκς από ηεκ οπόιμηπε θηζάνα. Φνεζημεύεη επίζεξ θαη ζακ ζεμείμ ζηήνηλεξ ημο πενημύ πμο πηοπάεη
ηηξ πμνδέξ.
Τμ μπνάηζμ ηεξ θηζάναξ είκαη ημ μαθνόζηεκμ μένμξ ηεξ, θαη πενηιαμβάκεη ηεκ ηαζηηένα, ημκ δογό θαη ηα
θιεηδηά. Τμ πίζς μένμξ ημο μπνάηζμο είκαη θαμποιςηό, γηα κα δηεοθμιύκεηαη ημ πηάζημμ θαη ε ζηήνηλε ημο
πενημύ πμο παηάεη ηηξ πμνδέξ.
Οη πμνδέξ πενκάκε πάκς από ηεκ ηαζηηένα, όπμο μ θηζανίζηαξ ηηξ πηέδεη ζε δηάθμνα ζεμεία (ηάζηα) με ηα
δάθηοια ημο εκόξ πενημύ εθηόξ απ’ ημκ ακηίπεηνα, αολμμεηώκμκηαξ ημ μήθμξ ημοξ ώζηε κα αιιάδεη ακάιμγα
ηεκ ζοπκόηεηα πμο ζα πάιιμκηαη. Τμ άιιμ πένη ημο θηζανίζηα θάκεη ηηξ πμνδέξ κα πάιιμκηαη, είηε
«ηναβώκηαξ» ηεξ με ηα κύπηα ηςκ δαθηύιςκ, πάιη εθηόξ ημο ακηίπεηνα, είηε πηοπώκηαξ ηεξ με μηα πέκα.
Τπάνπμοκ πμιιά είδε θηζάναξ με θονηόηενα ηα παναθάηω :
Κιαζζηθή, Αθμοζηηθή, Ηιεθηνηθή, Ηιεθηναθμοζηηθή, Ηιεθηνμθιαζζηθή, Δωδεθάπμνδε, Μπαζμθίζανμ.

Μέπνη ηεκ επόμεκε «εθδμηηθή μαξ ζοκάκηεζε», κα είζηε πάκηα θαιά…!!
(από ηεκ Αζεκά)

Γπηζθεθζείηε …… : «Σμ Βοδακηηκό θαη Υνηζηηακηθό Μμοζείμ»
Αλίδεη κα επηζθεθζείηε ημ Βοδακηηκό θαη Φνηζηηακηθό Μμοζείμ, ημ μπμίμ ζηεγάδεηαη ζήμενα ζημ Μέγανμ
Δμοθίζζεξ ηεξ Πιαθεκηίαξ θαη βνίζθεηαη επί ηεξ ιεςθόνμο Βαζηιίζζεξ Σμθίαξ 22 ζηεκ Αζήκα.
Από ημ 1914 έπεη θζάζεη κα θηιμλεκεί πενηζζόηενα από 25.000 εθζέμαηα με μμκαδηθέξ ζοιιμγέξ εηθόκςκ,
γιοπηώκ, μηθνμηεπκίαξ, ημηπμγναθηώκ, θεναμηθώκ, οθαζμάηςκ, πεηνμγνάθςκ αιιά θαη ακηηγνάθςκ από ημκ 3μ
αηώκα μέπνη θαη ημκ ζύγπνμκμ !

(από ηεκ Αιέθα)

3

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙ !!!!

5

Σμ ζηαονόιελμ ημο μήκα από ηεκ Ιωάκκα !!
1. Με αοηέξ δεζηαίκεηξ ηα πόδηά ζμο.
2. Ακ δεκ ηεκ έπεηξ ζηεκ θανδηά ζμο, είζαη
θηςπόξ.
3. Μεγάιε παηδηθή μμοζηθή επηηοπία ημο 2012
πμο …… «πεηάεη» !!!
4. Ιενό θοηό θαηά ηεκ ανπαηόηεηα.
5. Καθέ ή άζπνμ γιύθηζμα… μμμμ !!
6. Παναδμζηαθό πμηό ηεξ Κνήηεξ.
7. Τμ πεημώκα μαξ «αζπνίδεη» !!
8. Σε αοηό θμημόμαζηε.
9. Τμ βάδμομε ζε όια ηα θαγεηά.
10. Μέζμ με ημ μπμίμ ηαλεηδεύμομε.

3
1
7
2
4
10
6
9
8

4