P. 1
Scara Ioan Scararul

Scara Ioan Scararul

4.9

|Views: 5,858|Likes:
Published by sendroiu

More info:

Published by: sendroiu on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

original

Sections

4)Cei ce plîng şi nu se sperie de dureri nu sînt stă-
pîniţi de frică 55

°. Dar cei ce se înfricoşează de ceva îşi
ies din minţi. Şi pe drept cuvînt. Căci e drept Cel ce
părăseşte pe cei mîndri. El vrea să fim pedepsiţi, ca şi
noi şi ceilalţi să nu ne trufim.
5)Toţi cei fricoşi sînt iubitori de slavă deşartă. Dar
nu toţi cei ce nu se tem sînt şi smeriţi la cuget. Pentru
că nici tîlharii şi jefuitorii de morminte nu au frică,
precum se ştie 551
.
6)In locurile în care te-ai obişnuit să-ţi fie frică,,
nu pregeta să te duci pe întuneric. Iar de vei tremura
puţin, această patimă copilărească şi de rîs va îmbă-

150

trîni împreună cu tine552

. Mergînd, înarmează-te cu
rugăciunea. Ajungînd acolo, întinde mîinile în sus şi
biruieşte pe vrăjmaşi, cu numele lui lisus, căci nu e în
cer şi pe pămînt armă mai tare553

. Izbăvit de boală,
tare, primind o deprindere slăbănoagă, se face şi laş şi îndrăzneţ şi fără minte, şi nu se mai cunoaşte pe
sine. Iar cel ce nu se cunoaşte pe sine, cum va cunoaşte cele mai presus de sine ?»
550.Ed. 1970 : «'ATCIJXYTJXOTEC sînt poate cei ce nu-şi cruţă trupul lor şi
aşteaptă fără supărare şi fără întristare orice li s-ar întîmpla». P.G. «Plîn-
sul nemîngîiat, primit în suflet, s-a ridicat mai presus de frică».
551.A sfîntului Isaac : «Buna îndrăznire şi dispreţuirea primejdiilor
vin una din două: fie din inima învîrtoşată, fie din multa credinţă în
Dumnezeu. Invîrtoşării inimii îi urmează mîndria, iar credinţei, smerita,
cugetare a inimii».
552.P.G. «Precum mormolocii înfricoşează pe prunci, aşa şi umbrele
pe cei mîndri». In formularea ed. 1970: «O numeşte patimă copilărească,,
pentru că obişnuieşte să-i războiască pe cei prunci cu vlrsta în Hristos.
La cei desăvîrşiţi, e vrednică de rîs; căci şi mormolocii sperie pe copii
şi nu pe cei desăvîrşiţi».
553.«Nu e cu putinţă ca cel ce se teme cu adevărat de Dumnezeu să.
aibă frică, dacă va zice că afară de Dumnezeu nu se teme de altul».
Frica de Dumnezeu dă curaj de a birui orice frică laşă de ceva de pe
pămînt. Pe lingă aceasta, frica de Dumnezeu nu e propriu zis o frică nici
de El că-i va face vre-un rău; cu atît mai puţin de orice altceva, ştiind
că Dumnezeu II va apăra, sau că dacă va pierde în cele pământeşti chiar
viaţa sa prezentă, o va avea plină de toate bunătăţile în cer. Cel ce se-

550.

------------------------ 266 ■" —■

■ ■ ■ ■' --^ ■■■--

- ■- —

preamăreşte pe Cel ce te-a izbăvit. Căci mulţumindu-I, te va acoperi în veci.
7)Aşa cum nu vei putea umple niciodată stoma-
cul dintr-odată, tot aşa nu vei putea birui nici frica
dintr-odată. Şi pe măsura plînsului, va scădea şi ea mai
repede şi pe măsura lipsei lui vom rămîne fricoşi. «Mi
se înfioară părul şi trupul», zicea Elifaz (Iov 4, 14),
-«povestind viclenia dracilor».
8)Uneori se înfricoşează mai întîi sufletul, alteori
trupul şi de la el trece şi la celălalt. Cînd înfricoşîn-
du-se trupul, frica aceasta fără motiv nu pătrunde şi
in suflet, e aproape izbăvirea de boală. Dar cînd pri
mim cu suflet deschis toate cele neaşteptate, întru
zdrobirea inimii, atunci cu adevărat ne-am eliberat de
frică.
9)Nu întunericul şi pustietatea locurilor îi întă
reşte pe draci împotriva noastră, ci lipsa de rod a su
fletului ; dar uneori şi pedepsirea noastră din iconomie.
10)Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme de-
cît numai de Stăpînul său. Dar cel ce nu se teme încă
de Acesta, se teme şi de umbra sa. Trupul se înfrico
şează cînd stă lîngă noi în chip nevăzut un duh; dar
cînd sufletul se veseleşte, smerindu-se, stă de faţă un
înger. De aceea, cunoscînd din lucrare starea de faţă
a acestuia, să sărim mai repede la rugăciune, căci bu
nul nostru păzitor a venit să se roage împreună cu
noi554
.

Cel ce a biruit frica laşă e vădit că şi-a predat viaţa şi sufletul lui Dumnezeu.

151

încrede în Dumnezeu, deci, nu se teme. Dimpotrivă, cel ce are frică de cele pămînteşti şi nu se bizuie
decît pe sine, se teme în chip real totdeauna de ele. Nici eu-ul propriu, nici cele ale lumii nu-1 asigură
împotriva necazurilor şi nenorocirilor, ca să nu mai zic a patimilor.
554. «Smerenia cugetului şi simplitatea luminată de darul deosebirii (discernâmîntului) ne va-face
să cunoaştem deosebirile duhurilor».

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->