P. 1
Scara Ioan Scararul

Scara Ioan Scararul

4.89

|Views: 5,935|Likes:
Published by sendroiu

More info:

Published by: sendroiu on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

original

nuiţi să-i socotească smintiţi. Ci pe toţi, blînzi în cele din afară, luminoşi, neprefăcuţi şi nemeşteşugiţi, fără
nimic plăsmuit, nici în cuvînt, nici în purtări, lucru care nu se află la mulţi; iar în cele dinăuntru respi-

38

rînd cu sufletul pe Dumnezeu şi privind pe întîistă-tătorul ca nişte copii nevinovaţi şi avînd ochiul minţii
îndrăzneţ şi tare faţă de draci şi de patimi.
20)Dar nu-mi ajunge timpul vieţii, o, sfinţită că
petenie şi iubitoare de Dumnezeu adunare, să poves
tesc virtuţile acelor fericiţi şi vieţuirea lor asemenea
celei cereşti. Totuşi mai bine este să înfrumuseţăm
cuvîntul nostru către voi şi să vă trezim la rîvna de
Dumnezeu iubitoare cu sudorile ostenelilor lor, decît
cu îndemnurile noastre neputincioase. Căci «fără nici
o îndoială, ceea ce e mai mic se împodobeşte cu ceea
ce e mai mare» (Evr. 7, 7). Dar vă rog să nu cugetaţi
ca vă scriu ceva plăsmuit de mine. Căci e un obicei al
necredinţei să caute să zădărnicească folosul.

DESPRE I S I D O R

21)Dar să ne întoarcem iarăşi la cele spuse mai
înainte. Un bărbat oarecare cu numele Isidor, de neam
boieresc din Alexandria, s-a retras din lume înainte de
anii aceştia, în mînăstirea amintită, unde l-am apucat
şi eu. Primindu-1 acel prea cuvios păstor şi vazîndu-1
foarte pornit spre rele, crud, aspru şi cutezător, se gîn-
deşte prea înţelept să înfrîngă viclenia dracilor prin-
tr-o rînduire omenească. Şi zice către Isidor: -«Dacă
te-ai hotărît să iei jugul lui Hristos, voiesc să te de-
prinzi înainte de toate cu ascultarea». Dar acela a răs
puns : -«Precum se predă fierul făurarului, aşa şi eu,
prea sfinte, mă predau pe mine ţie». Păstorul, bucu-
rîndu-se de această pildă, dădu îndată fierului Isidor
regula nevoinţei şi-i zise: «Voiesc să stai, frate, în
poarta mînăstirii şi să faci îngenunchere fiecărui suflet care intră şi iese, zicînd: -«Roagă-te pentru mine, pă-
rinte, că sînt stăpînit de duh rău». Şi ascultă acesta ca Îngerul pe Domnul.
Şi făcînd el aşa şapte ani şi ajungînd la cea mai adîncă smerenie şi zdrobire de inimă, pururea pome-
nitul acela, după cei şapte ani rînduiţi de lege151

şi după răbdarea neînchipuită a bărbatului, voi să-1 nu-
mere, ca mai mult decît vrednic, în rîndul fraţilor, ba să-1 învrednicească şi de hirotonie. Dar acela a îndrep-
tat foarte multe rugăminţi prin alţii şi prin mine, nevrednicul, către păstor, să-1 lase să sfîrşească drumul,
petrecînd acolo. El îşi vestea prin cuvîntul acesta în chip umbrit sfîrşitul şi chemarea lui apropiată (la
Dumnezeu), fapt care s-a şi întîmplat. Căci lăsîndu-1 pe el învăţătorul în această rînduială, după zece zile a
plecat prin neslăvire în chip slăvit la Domnul, luînd la el în a şaptea zi a adormirii şi pe portarul mînăstirii.
Căci îi spusese lui, fericitul, că de va dobîndi îndrăz-nire la Domnul, nedespărţit îi va fi şi acolo degrabă.
Iar aceasta s-a şi întîmplat, spre cea mai mare adeverire a primirii neînfruntate a ascultării şi a smereniei
lui, de-Dumnezeu-următoare.
22) Am întrebat pe acest mare Isidor, pe cînd încă trăia, ce lucrare avea mintea lui stînd în poartă ? Şi
pururea pomenitul nu a ascuns-o de către mine, căci voia să mă folosească. Spunea deci că la început o avea
pe aceasta: «Socoteam că pentru păcatele mele m-am vîndut. De aceea făceam pocăinţă cu toată amărăciu-
nea, cu silire şi cu sînge152

. Iar după ce s-a împlinit
151.«Cinsteşte părintele şeptimea de ani a legii vechi, dezlegînd
după trecerea acestui timp pe Isidor de canonisire. Prin aceasta arată că
tot omul trebuie să treacă prin răstimpul dureros al vieţii acesteia, pînă
•ce izbăvindu-se de cele de aici, ajunge la odihna celor de acolo».
152.Din Isaac Şirul: «Puţin necaz suportat pentru Dumnezeu, e m
mare decit o faptă mare săvîrşită fără necaz. Deoarece necazul de bu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->