You are on page 1of 12

Forretningsplan for <……………..

>
<25. mai 2005 > Versjon nr:<1.0>

1 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

Konfidensiell – Kun til internt bruk Innholdsfortegnelse
1 2 Sammendrag Innledning 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 Bakgrunn Initiativtakere og nøkkelpersonell Firma Visjon Forretningsidé Målsettinger Bransje Kunder Konkurrenter Totalmarked og antatt markedsandel Beskrivelse av produkt/tjeneste Patentering og rettighetsbeskyttelse Segmentering – markedsfokus Prisstrategi/prismodell Distribusjonskanaler Salgs­ og Markedsføringsaktiviteter

Forretningsidé, visjon og målsettinger

Markedsvurdering

Produkt­/ tjenestebeskrivelse

Markedsføring og salg

Organisasjon og kompetansebehov Økonomi 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 Budsjetter Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Likviditetsbudsjett Kapitalbehov og finansiering Lønnsomhetsvurdering Kritiske faktorer Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Fremdriftsplan

9

Risikoanalyse 9.1 9.2 9.3

10

2 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

1 .

Sammendrag

Sammendraget skal kunne stå alene og gi leseren en oversikt over det mest vesentlige i forretningsplanen. Dette innebærer en kort beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet, hvem står bak, hva er idéen og hvordan vurderes markedet for produktet/tjenesten? Sammendraget bør maks være 1­2 sider, gjerne kortere. Skriv sammendraget til slutt, og la dette bli en mini­utgave av forretningsplanen. Husk at sammendraget skal fungere som en interessevekker ­ det skal gi leseren nødvendig inspirasjon til å studere resten av forretningsplanen.

2 . 1 .

Innledning
Bakgrunn

En beskrivelse av bakgrunnen for etableringen, og en kort redegjørelse for hva bedriften skal gjøre. Hvordan ble ideen unnfanget?
2 .

Initiativtakere og nøkkelpersonell

Det er viktig å beskrive hvem som står bak idéen og bedriftsetableringen. Hvilken kompetanse og erfaring har initiativtakerne? Har man arbeidserfaring eller utdanning som har spesiell betydning for etableringen? Har initiativtakerne erfaring fra lignende prosjekter tidligere? Har initiativtakerne kontaktnett som man kan dra nytte av i etableringsfasen? Hvilke ressurspersoner skal bidra aktivt?
3 .

Firma

Dersom selskapet har eksistert en stund bør man her beskrive vesentlig informasjon om selskapet. Dette kan være kort historikk, selskapsform, kontaktadresser og organisasjonsnummer, eierstruktur og styresammensetning, revisor og regnskapsfører. Dersom selskapet ikke er etablert, kan man her skissere planlagte aspekter knyttet til etableringen – lokalisering, selskapsform, potensielle eiere og styremedlemmer.  Hvor mye man tar med her avhenger av hvor langt man er kommet i etableringsprosessen.

3 . 1 .

Forretningsidé, visjon og målsettinger
Visjon

Her beskrives bedriftens ”ønskemål”. Hvordan ønsker vi at bedriften utvikler seg og fremstår om eks 5 år?  Visjonen kan være det Ingebrigt Steen Jenssen omtaler som et ”hårete mål”, noe man virkelig må strekke seg etter og jobbe hardt for å oppnå.

2 .

Forretningsidé

Konkretiser bedriftens forretningsidé. Forretningsidéen bør ikke formuleres så bredt at den åpner for
3 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

spredning i alle retninger. Forretningsidéen skal kort og konsist gi svar på hva som er bedriftens produkt/tjeneste og hvilke behov i markedet som skal dekkes. Bedriftens forretningsidé skal i 1­2 setninger gi svar på spørsmål som: Hva skal bedriften gjøre? For hvem skal man gjøre det? Hvordan skal man gjøre det? Hva er det unike ved produktet/tjenesten?  Prøv å se produktet/tjenestene fra kundens ståsted, og legg vekt på hvilke fordeler dette vil medføre for kundene.
3 .

Målsettinger

Hvilke målsettinger har bedriften på kort og lang sikt. Mens visjonen godt kan være litt ”hårete”, skal målsettingene være både konkrete og målbare.

4 . 1 .

Markedsvurdering
Bransje

Gi en beskrivelse av bransjen bedriften retter seg inn mot. Er dette et veletablert marked, eller dreier det seg om et marked i utvikling (utviklingstrender)? Finnes det tilgjengelige distribusjonskanaler eller et etablert markedsapparat? Er det tette bånd eller spesielle forhold som regulerer samarbeidet mellom leverandører og produsenter. Andre reguleringer eller restriksjoner som får betydning eller legger føringer på aktørene i bransjen? Er det aktører i bransjen som er potensielle samarbeidspartnere?
2 .

Kunder

Hvem er kundene, og hvor er kundene lokalisert? Identifiser de mest aktuelle kundene, og beskriv hva som kjennetegner kundene? Hva legger de vekt på ved kjøp av denne type produkt/tjeneste (kjøpskriterier)? Hvor ofte kjøper de denne type produkt/tjeneste, og hvor mye kjøper de for? Hvordan er betalingsviljen for denne type produkt/tjeneste? Er de aktuelle kundene investeringsvillige, og har de økonomisk kapasitet til å kjøpe produktet/tjenestene? Det beste er om man også kan si noe om kundenes umiddelbare respons på produktet/tjenesten. En markedsundersøkelse bør derfor foretas på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosessen. Dersom en markedsundersøkelse allerede er gjennomført, legg ved og kommenter resultatene.
3 .

Konkurrenter

Hvem er konkurrentene? Hva er deres sterke og svake sider? Hvilken markedsposisjon har de ulike konkurrentene? Grad av rivalisering i bransjen. Hvordan distribuerer, priser og selger de sine produkter og tjenester? Beskriv også potensielle nye aktører og relevante substitutter.

● Ved å studere konkurrentene dine grundig kan du skaffe deg mye informasjon om
ditt fremtidige marked, om prisstrategi, markedsføring og differensiering.

4 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

4 .

Totalmarked og antatt markedsandel

Anslå totalmarkedet og vurder hvor stor andel av dette markedet det er realistisk at selskapet kan oppnå. ● Dette kan eksempelvis gjøres ved å identifisere noen konkrete kunder som antas å være representative for markedet som helhet. Ta utgangspunkt i disse ved vurdering av markedsstørrelsen og potensiell markedsandel.

5 . 1 .

Produkt­/ tjenestebeskrivelse
Beskrivelse av produkt/tjeneste

Gi en beskrivelse av produktet/tjenesten med vekt på hvilke behov hos kundene produktet/tjenesten skal dekke. Hva er det unike ved produktet, hvorfor er produktet/tjenesten bedre enn eksisterende løsninger? Hvilke hindringer finnes? Beskriv hvordan produksjonen av produktet/tjenesten skal foregå. Hvilke underleveranser er man avhengig av, og hvordan skal disse sikres? Husk at de som leser forretningsplanen kan ha begrenset kunnskap om det aktuelle området, så husk å få med nødvendig bakgrunnsinformasjon og unngå å legge for stor vekt på de tekniske detaljene. Alle tekniske begreper som benyttes bør forklares.
2 .

Patentering og rettighetsbeskyttelse

Er det mulig å beskytte produktet/tjenesten med patenter, varemerker eller lignende? Er det utarbeidet patentsøknader, eller mulighetene for patentering, varemerkeregistrering undersøkt?

6 .

Markedsføring og salg
I forbindelse med utarbeidelse av markedsstrategien kan det være aktuelt å gjøre en ”SWOT­analyse”, der man vurderer de sterke og svake sidene til produktet/tjenesten og vurderer muligheter og trusler i markedet.

1 .

Segmentering – markedsfokus

Hvilke kundesegmenter anses som den primære målgruppe? Hvordan er deres kjøpsvaner? Hvordan har selskapet tenkt å posisjonere seg i forhold til kunder og konkurrenter? Kan man inngå allianser med samarbeidspartnere som letter tilgangen til markedet/målgruppen?
2 .

Prisstrategi/prismodell

Hvordan skal produktet/tjenesten prises? Hvordan er prismodellen sammenlignet med konkurrentenes prismodeller? Er pris en viktig konkurransefaktor eller er det andre kriterier som er viktigere for kundene i en kjøpsbeslutning? Gi en begrunnelse for valgt prisstrategi.
3 .

Distribusjon

5 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

Hvordan skal produktet distribueres og selges (direktesalg, via forhandlere …)? Kan allerede etablerte distribusjonskanaler benyttes eller må eget distribusjonsnettverk etableres? Potensielle/ viktige alliansepartnere?
4 .

Salgs­ og Markedsføringsaktiviteter

Hva skal gjennomføres av salgs­ og markedsaktiviteter, promosjon og markedskommunikasjon? Skal det utvikles markedsførings­ og annonsemateriell, Internett­sider? Sett opp en plan for de planlagte markedsføringsaktiviteter.

Markedsaktivitet

Mål med aktiviteten

Tidsperiode

Sum kroner

Tabell 1: Markedsaktiviteter / Markedsføringsbudsjett

Sum markedsføringskostnader

7 .

Organisasjon og kompetansebehov

Hvordan skal selskapet organiseres og bemannes (selskapsform, organisasjonsstruktur, roller)? Hvilken kompetanse trengs for å etablere selskapet, utvikle, produsere, selge og følge opp produktene/tjenestene i markedet? Aktuelle roller kan være Daglig ledelse, markedsføring, salg, innkjøp, produksjon, økonomi. Enkelte oppgaver kan løses gjennom samarbeid med partnere. Beskriv hvilke oppgaver man ser for seg å løse internt, og hvilke man evt kan sette bort til samarbeidspartnere.

8 . 1 .

Økonomi
Budsjetter

6 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

Realistiske og gode budsjetter er veldig viktige i en etableringsfase. Man bør ha et driftsbudsjett og et likviditetsbudsjett som, så godt det lar seg gjøre, viser når kostnadene og inntektene påløper. Gjennom grundig arbeid med budsjettene får man god innsikt i hva som kreves for ”å gå i null”, og hvor lang tid det går før man begynner å tjene penger. Det er også viktig å presisere hvilke forutsetninger som ligger til grunn for budsjetteringen, slik at man kan gjøre nødvendige tiltak dersom målene ikke nås.
1 .

Driftsbudsjett

Driftsbudsjettet skal vise samlet forventet omsetning, kostnader og resultat for de første driftsårene. Se eksempel i tabell 2 på neste side. Beskriv hvordan resultatet skal disponeres. Hvordan skal et eventuelt underskudd dekkes inn?  Bruk mye tid på å komme frem til et realistisk budsjett. Snakk med ressurspersoner som vet hva det koster å drive lignende virksomhet. Ta alltid høyde for at uforutsette kostnader kan dukke opp. ● Det første budsjettet er som regel et optimistisk budsjett der alt ”går på skinner”, prøv å se for deg en situasjon der ikke alt går som forventet.

Nøkkeltall: Dekningsgrad = Dekningsbidrag x 100                     Salgsinntekter Faste kostnader x100       Dekningsgrad

Nullpunktomsetning =

7 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

Driftsbudsjett ­ Inntekter minus kostnader

3 første år i hele 1000 kroner 1 år 2 år 3 år

Salgsinntekter Andre inntekter SUM SALGSINNTEKTER Variable kostnader: Råvarer, komponenter Lønn til ansatte, inkludert sosiale kostnader Andre variable kostnader SUM VARIABLE KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (DB) (Sum inntekter  – sum variable
kostnader)

Faste kostnader: Faste lønnskostnader inkl. sosiale kostnader Husleie Strøm Telefon/porto Markedsføring Reiser Forsikring Regnskapsføring Revisjon Avskrivninger Andre faste kostnader SUM FASTE KOSTNADER DRIFTSRESULTAT (Dekningsbidrag – faste kostnader) Finanskostnader/finansinntekter (NB! ikke avdrag) RESULTAT (overskudd eller underskudd)
Tabell 2: Driftsbudsjett

2 .

Investeringsbudsjett

Hvilke investeringer er påkrevd for å realisere forretningsidéen? Når må de ulike investeringene foretas?
8 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

Dato

Type investering

Kroner

Sum kapitalbehov Tabell 3: Investeringsbudsjett

3 .

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet skal synliggjøre hvordan utgifter og inntekter fordeler seg over tid, og er et viktig administrativt verktøy i en oppstartsfase for å sikre at bedriften er likvid. Likviditetsbudsjettet skal vise hvor mye penger du har på konto til enhver tid, hvor mye penger som går ut og hvor mye penger som kommer inn. ● Husk at utgiftene i en etableringsfase ofte blir større enn forventet, mens inntektene kommer senere enn forventet.

● Ha alltid god oversikt over fremtidig likviditet. Det er mye større sannsynlighet
for å få ytterligere finansiering fra private investorer eller offentlige støttegivere dersom man er ute i god tid enn dersom kassen allerede er bunnskrapt

LIKVIDITETSBUDSJETT (i 1000 kr)
Jan. Innbet./utbet. Innbetalinger på salg Andre innbetalinger Nye lån SUM INNBETALINGER Vareleverandører Markedsføring/reklame Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept.

9 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

Regnskapsføring/revisjon Lønn/skattetrekk Feriepenger Arbeidsgiveravgift Porto/telefon Reiser Forsikringer Andre utbetalinger daglig drift Merverdiavgift/investeringsavgift Forskuddsskatt Renter lån Avdrag lån Private uttak (kun enkeltmannsforetak) SUM UTBETALINGER Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse Likviditetsendring i måneden
(sum innbet. – sum utbet.)

Likviditetsbeholdning ved månedens slutt

Tabell 4: Likviditetsbudsjett

2 .

Kapitalbehov og finansiering

Hvordan er kapitalbehovet tenkt finansiert? ­ egeninnsats, egne penger, private investorer, lånefinansiering fra banker, offentlig støtte fra SND el lignende. Langsiktige investeringer bør finansieres med langsiktig kapital (egenkapital, pantelån, eventuelle tilskudd og lignende). Egenkapitalen bør dekke deler av driftskapitalbehovet (se likviditetsbudsjettet), f.eks. den faste delen av varelageret. Kapitalbehov til Investeringer (fra investeringsbudsjett) Kroner Finansiering Kroner

Drift (fra likviditetsbudsjett) SUM
Tabell 5: Kapitalbehov og Finansiering

Tilskudd Egenkapital Kassakreditt SUM

3 .

Lønnsomhetsvurdering

For å få private investorer til å bidra med kapital kreves det at man kan presentere en realistisk lønnsomhetsvurdering av investeringen. Denne danner grunnlag for verdivurderingen av
10 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

selskapet/investeringen. Investorer vil gjerne også være interesserte i exit­muligheter og reelle avkastningsmuligheter. Ser man for seg at avkastning skal gis gjennom utbetaling av aksjeutbytte, tar man sikte på en børsnotering av selskapet eller skal selskapet vokse for deretter å selges til andre eiere?

9 .

Risikoanalyse

Det er alltid en mulighet for at fremtiden blir annerledes enn forventet og budsjettert. I tillegg til å identifisere de kritiske suksessfaktorene for etableringsfasen bør risikoanalysen også ta for seg hvordan det vil gå om inntektene blir lavere enn forventet og utgiftene høyere enn forventet.
1 .

Kritiske faktorer

En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av etableringen eller forhindre at etableringen går som planlagt. Enten delvis eller helt. # Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak/Ansvarlig

Tabell 6: Kritiske faktorer
S – Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at  dette inntreffer.m Skala 1­ 5 (5 er mest sannsynlig) K – Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1­5 (5 er mest kritisk) RF – Risikofakter (S * K).  15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato.

2 .

Risikoevaluering av Kritiske Suksessfaktorer

De faktorene som har høyest Risikofaktor og hvor det ikke finnes gode mottiltak, betegnes for Kritiske Suksessfaktorer. Her drøfter du hvorfor det er så høy sannsynlighet og konsekvens for at disse inntreffer, og hvorfor det ikke finnes tilstrekkelige mottiltak som kan iverksettes. Hvilken konsekvens for etableringen har de Kritiske suksessfaktorene hvis de slår til ?
3 .

Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer

Siden det ikke finnes gode mottiltak mot kritiske suksessfaktorer, må du opprette en kvalitetssikring for å følge de opp. Dette for å sikre seg at man vet om og når de inntreffer. Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske suksessfaktorene slik at sannsynligheten for at de
11 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk

inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging.

1 .Fremdriftsplan 0

Det er viktig med en fremdriftsplan som forteller hvilke mål du skal nå og når du skal nå de. Lag en fremdriftsplan som er realistisk med milepæler og strategiske beslutningspunkter. Ex. Gantdiagram kan benyttes til skjematisk fremstilling av fremdriftsplanen.

Aktiviteter

Tid spl an (da g/u ke/ mn d)

Re ss. bru k

1 2 3 4 5 6 7 Sum timeverk/dagsverk/ukeverk: Milepæler Strategiske beslutningspunkter
Tabell 7: Fremdriftsplan

12 Mal Forretningsplan

www.GoInvent.no .se .dk