MILENIUL MEDIEVAL AL IMPERIULUI ROMAN

ISTORIA BIZAN ULUI
Conf. univ. dr. Ioan Albu

Moned Constans II

1

1 INTRODUCERE ÎN BIZANTINOLOGIE PERIODIZARE I IZVOARE ............................................................................................................. 5
1.1 1.2 1.3 1.4 Locul Bizan ului în istoria medieval ................................................................. 5 Continuitate i discontinuitate .......................................................................... 5 Mozaicul cultural i lingvistic ............................................................................. 7 Periodizarea istoriei Bizan ului .......................................................................... 7

2

IMPERIUL ROMAN TÂRZIU (284-457) ........................................ 8

2.1 De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337).................................... 8 2.1.1 Noul sistem al lui Diocle ian. Restaurarea stabilit ii. ................................. 8 2.1.2 Transformarea constantinian ................................................................... 9 2.2 Statul sub presiune (337-395). Continuitatea sub Constan iu II, Iulian, Valens i Theodosius....................................................................................................................... 10 2.2.1 Pericolul barbariz rii (395-457). Ostilitatea între r s rit i apus. Amenin area hunic . Cre terea influen ei barbare ........................................................ 12

3

BIZAN UL TIMPURIU (457-610)................................................ 14

3.1 Barbari, monofizi i i reforme (457-518).......................................................... 14 3.1.1 Lupta lui Leon cu germanicii. Eforturile de stabilitate ale lui Zenon. Reformele lui Anastasie ................................................................................................ 14 3.2 Epoca lui Iustinian (518-610) ........................................................................... 15 3.2.1 Restaurarea iustinian (518-565) ............................................................. 16 3.2.2 Sfâr itul vechii ordini (565-610). Pericolul supraextinderii. De la Iustin II la Phocas 18

4

IMPERIUL MEDIEVAL (610-1204) ............................................. 21

4.1 Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780) ......................................... 21 4.1.1 De la Heraclius la Iustinian II. Dinastia Heraclizilor i înnoirea statului bizantin (610-711) ........................................................................................................ 21 4.1.1.1 R zboaiele cu per ii i avarii i opera reformatoare a lui Heraclius ....... 21 4.1.1.2 Confruntarea cu Islamul. Era invaziei arabe. ........................................ 24 4.1.1.3 Salvarea Constantinopolului i continuarea reformei heracleene: Constantin IV i Iustinian II ....................................................................................... 29

2

4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor .............................................................. 34 4.1.1.5 Criza iconoclast (726/730-843) .......................................................... 37 4.1.1.6 Luptele pentru tron ............................................................................. 36 4.1.2 Dep irea crizei (717-780) ....................................................................... 37 4.1.2.1 Criza iconoclast i luptele contra arabilor în timpul lui Leon III Isaurianul 39 4.1.2.2 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V................ 42 4.1.2.3 Descre terea mi c rii iconoclaste i revenirea la cultul icoanelor ......... 44 4.2 Reforme interne i expansiune (780-842) ........................................................ 45 4.2.1 Noul regim al Irinei (780-802) .................................................................. 45 4.2.2 Expansiunea lui Nikephoros I i rela iile bizantino-bulgare în timpul lui Krum 47 4.2.3 Reac ia iconoclast . Disensiuni Leon V, Mihail II. Ambi iile lui Theophilos 50 4.3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025)................... 54 4.3.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii ............................ 54 4.3.2 Opera legislativ a împ ra ilor Vasile I (867-886) i Leon al VI-lea (886-913) 59 4.3.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei ................................................................... 64 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin..................................................................... 65 4.3.5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes .............. 71 4.3.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea...................................... 76 4.4 Dezastrul militar i refacerea comen (1025-1143).......................................... 80 4.4.1 Perioada domina iei civile în Bizan .......................................................... 80 4.4.2 Înfrângerea de la Mantzikert. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia Mic 86 4.4.3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). Dinastia Comnenilor. ............. 89 4.4.3.1 Invazia normand în Grecia i prima cruciad ...................................... 90 4.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204) ............................................. 94 4.5.1 Cruciada a II-a. Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon ..... 94 4.5.2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a......................................................... 96

5

IMPERIUL BIZANTIN TÂRZIU (1204-1453)............................. 98

5.1 Criza latin . De la statele succesoare la restaurarea imperiului (1204-1282) ... 98 5.1.1 Imperiul în exil. Theodor I i Ioan al III-lea .............................................. 100 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor ............................ 103 5.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354) .................................................... 107 5.2.1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. R zboi civil, cium i colaps ........ 107 5.2.2 R zboaiele interne. Uzurparea lui Ioan al VI-lea...................................... 108 5.3 Înaintarea otoman în Europa (1354-1425) ................................................... 109

3

.4...................2 C derea Constantinopolului ......5................ 114 5..........4........Floren a i unirea bisericilor orientale cu Roma................................................. 115 4 .1 Conciliul de la Ferrara .......... 114 5............4 Agonia Imperiului (1425-1453) ..............

Bizan ul nu a fost un nou stat. elementul ortodox i cel oriental sau. Bizan însemna Roma. ci doar administrativ. Purt torii puterii bizantine au fost armata. cu scopul de a substitui diferitele stiluri na ionale cu unul singur . 1.2 Continuitate i discontinuitate Între statele evului mediu. întrucât st pânirea roman devenise prea întins . biserica i coroana. conduc torii s i drept spirite rele.a fost con tient de leg tura sa cu vechea 5 . iar istoria bizantin nu reprezint un nou început. Iorga a definit constant Bizan ul ca o sintez a patru elemente esen iale: elementul roman. i totu i timp de secole Bizan ul a reprezentat imperiul cel mai de seam . administra ia. deoarece. ortodoxie religioas dar i o continuare tenace a unui orientalism.1 1. cum se exprim în Istoria vie ii bizantine: Roma politic . Conform unei defini ii clasice. statul bizantin Imperium Romanum sau în greac Basileia ton Rhomaion . imperiul nu a fost împ r it niciodat . Toate celelalte state de pe teritoriul fostului Imperiu roman ostrogot.cel sanc ionat de c tre stat i de Biseric . vizigot.1 Introducere în bizantinologie periodizare i izvoare Locul Bizan ului în istoria medieval Istoria nici unui stat nu a fost tratat cu atâta nedreptate ca cea a Imperiului Bizantin. nici ca evolu ie. Acest imperiu pe care din epoca modern îl numim cu un astfel de apelativ comod nu a fost nici m car rezultatul împ r irii Imperiului roman. Imperiul bizantin ocup o pozi ie special i unic . vandal sunt crea ii noi care au dobândit în timp o identitate i tradi ii proprii. Exist uzan a de a considera statul bizantin drept un trup muribund sau chiar aflat în putrefac ie. Pân în ultimele sale clipe. nici ca schimbare. Bizan ul este sinteza organic a trei componente: tradi iile elenismului antic. a unui asiatism pe care unii au vrut s -l împing pân în îndep rtata Chin i din care multe laturi nu sunt cunoscute decât prin ultima lor faz Reelaborarea formal a mo tenirii clasice a fost unicul obiect al eforturilor creatoare ale Bizan ului. elementul elenist. juridic vorbind. elenism cultural. teoria roman a statului i cre tinismul (Iorga). Adev ratul Bizan reprezenta unitatea organic i monolitic a elenismului cu Orientul .

dar precump nirea împ ratului bizantin fa de biseric a fost o tr s tur permanent a istoriei bizantine. Istoria Bizan ului apare ca o continuare fireasc a istoriei romane pân la încercarea lui Iustinian de a reface unitatea imperiului. Abia existen a sa a creat posibilitatea rapidei r spândiri a cre tinismului. Bizan ul se dore te a fi singurul imperiu. preia gloria. Pentru cre tin tate acest imperiu a fost de însemn tate covâr itoare. Noua Rom .de la Caesar i Augustus pân la Constantin XI Paleologul. aici au tr it P rin ii Bisericii. Bizan ul. s st pâneasc de acum peste toate rile care au apar inut vreodat Imperiului i care intr de acum în ecumenia cre tin . într-o succesiune direct i neîntrerupt în ciuda uzurp rilor de tot felul i a schimb rii dinastiilor . Între istoria roman i istoria bizantin nu exist o ruptur . Fiecare cet ean al acestui imperiu se simte i se nume te roman Romanus sau Rhomaios. Dreptul roman a r mas în toate timpurile baza jurisdic iei sale. Istoria bizantin este continuatoarea celei romane. Persoana sacr a împ ratului constituie însu i conceptul întregii puteri a statului. Retragerea imperiului din vest în r s ritul elenistic i cre tinarea Imperiului au fost factorii transform rii treptate a Imperiului Roman în Imperiu Bizantin. adic al tuturor cre tinilor . dup cum statul bizantin a însemnat dezvoltarea imperiului roman. demnitatea sa era personal i neîngr dit . Concep ia superioar asupra statului rezida în împ rat: el întruchipa imperiul.Rom . În Bizan ca i în Occident. ca urma i i mo tenitori ai cezarilor romani. conduc torii s i se consider împ ra i romani. i statele barbare create pe teritoriul s u au recunoscut realitatea imperiului.dar i povara vechii Rome. Ei i sunt împ ra ii romani de drept. Sacrul împ rat nu este cum sunt ceilal i conduc tori. Prin ideea de stat roman s-a putut p stra imperiul care era atât de heterogen sub raport etnic. biserica s-a impus ca for autonom fa de conduc torul încoronat. Ca mo tenitor al Imperiului Roman. ne întâmpin dou elemente fundamentale: grecizarea i cre tinarea imperiului. nicidecum mo tenitorii împ ra ilor Romei. El este uns cu mirul cel mare i este consacrat basileus i autocrator al Romanilor. iat ce-i scrie dojenitor 6 . Cu cât ne îndep rt m îns cronologic de bazele ini ial romane. Ceea ce numim cezaropapism a fost în realitate o perpetuare a concep iei antice care excludea o autonomie a sferei religioase a vie ii.

ceea ce l sa libertate evolu iilor regionale. pierzându. administra iei i comer ului. împ ra ii au devenit autocra i absolu i. Un commonwealth medieval: Bizan ul. În Grecia i spa iul sud-balcanic se vorbea greaca. cu toate c ele nu se întemeiaz ca crea ii bizantine.4 1 Periodizarea istoriei Bizan ului Obolenski. Persoana suveranului era absolut i sacr . Era instrumentul administra iei i culturii romane. Raportul autocratorului cu Biserica poate fi urm rit i în rile Române. În timp. În podi ul Anatoliei i Caucaz se vorbeau limbi indo-europene. Siriana. iar copta ultima form a limbii egiptene a fost p strat în biseric mult timp dup instalarea islamului în regiune. 7 . Destr marea puterii imperiale în Apus a avut drept rezultat o descentralizare a autorit ii. autocra ia ecumenic luând acum valen ele suveranit ii locale. care era limba administra iei i a locuitorilor ora elor. particula imperial în documentele emise de cancelaria domneasc . dar i al Peninsulei balcanice i coastele Africii. Dup pierderea provinciilor estice în secolele VII-VIII. iar domnul devine i el autocrator (samoderjavnîi) din mila lui Dumnezeu .i con inutul imperial. iar în zonele rurale coexista cu limbile regionale. Organizarea Bisericii în ara Româneasc i Moldova se realizeaz sub patronajul patriarhului ecumenic i al bazileului ecumenic. ebraica sau egipteana au fost înc folosite în mai multe p r i din Orientul apropiat i nordul Africii. 290. 1.patriarhul Constantinopolului Antonie al IV-lea cneazului Vasile al Moscovei prin 1394. luând i titlul Io . fiind vorbit atât de oficiali militari i civili cât i de oamenii educa i din jurul Mediteranei. 1.3 Mozaicul cultural i lingvistic i diversitatea geografic a Imperiului bizantin este dublat de mozaicul cultural i lingvistic. era recunoscut ca limb a erudi ilor i teologilor. în vreme ce împ ra ii bizantini au men inut un strâns control autocratic asupra tuturor aspectelor vie ii laice i religioase.1 sintetizând doctrina împ ratului ecumenic i universal. Slavii i-au adus i ei limba odat cu imigrarea în Balcani. imperiul medieval s-a consolidat în jurul unui nucleu elenizat în care greaca era recunoscut ca limb a religiei. De la Constantin la Iustinian împ ra ii împ r iser puterea cu biserica. ceea ce era aramaica palestinian cre tin . Limbi vechi ca aramaica. p. latina domina apusul Europei. asemeni celei divine. iar dup în bu irea r scoalei Nika de c tre Iustinian. modelul imitat este cel bizantin.

În secolul III purtarea r zboiului la aproape toate frontierele Imperiului. respectiv c derea Imperiului de la Trapezunt în 1461. VII).cucerirea Constantinopolului la 1453 de c tre turci.) intregul Imperiul roman se afla sub cârmuirea unui singur st pânitor. Restaurarea stabilit ii. cea din 395. dar i cre terea instabilit ii interne au f cut ca responsabilit ile guvern rii s devin mai împov r toare.Dac în privin a sfâr itului istoriei Imperiului bizantin. V-476) y domnia lui Iustinian (mijlocul sec. pân la o nou împ r ire care avea s fie de durat . De la Augustus (27 a.C. chestiunea periodiz rii e relativ simpl . Atunci când Constantin a ales drept nou capital ora ul întemeiat de el pe Bosfor. 2. 2 2. De i imperiul a fost împ r it între fiii s i la moartea sa.-14 p. st pânea asupra întregului Imperiu roman. De i extins în vremea lui. III) y întemeierea ora ului Constantinopol (330) y Imperiul în perioada lui Constantius II i transformarea Constantinopolului în capital cu drepturi depline (mijlocul sec. Din acest motiv împ ra ii au delegat o parte a puterii unei rude sau altui personaj care era desemnat ca succesor. Imperiul era prea vast pentru a fi administrat direct dintr-un singur centru. Trupele sau provinciile au aclamat proprii lor 8 . IV) y divizarea Imperiului în anul 395 y declinul i pieirea Imperiului de Apus (mijlocul sec. imperiul va continua expansiunea i l rgirea arieie teritoriale timp de înc un veac.1.1 Noul sistem al lui Diocle ian. el a fost reunit în 350 i 392. pân în vremea lui Traian (98-117). despre începutul istoriei bizantine exist teorii diferite: y începutul guvern rii separate în timpul lui Diocle ian (sfâr itul sec.1 Imperiul roman târziu (284-457) De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337) Stabilirea unui moment precis al începerii istoriei Bizan ului este o sarcin imposibil . în 330. VI) y epoca de dup r zboaiele lui Heraclius I cu per ii i cu arabii (mijlocul sec.C.

la 330 ora ul Constantinopol fiind închinat lui Hristos. succesorul de drept al împ ratului Carus. întemeietorul ora ului imperial pe Bosfor. Împ ra ii au renun at la acest titlu abia în 379 i 382. ca atare. Edictul de toleran de la Milan (313). unii reu ind s men in nestingheri i puterea timp de ani în ir. Deciziile anticre tine ale lui Iulian Apostatul (361363). care în 285 i-a latinizat numele în Diocletianus. Împ ratul Diocles. la favorizarea bisericii cre tine i tolerarea religiei p gâne. Viziunea crucii a lui Constantin este legat de victoria câ tigat sub semnul crucii împotriva uzurpatorului Maxen iu în 312. Galerius (293-311). care punea cap t persecu iei cre tinilor în Imperiul Roman. apoi tetrarhia prin asocierea celor doi caesari. dup cum i grani ele provinciilor s-au men inut vreme de veacuri. a primului împ rat cre tin. regiunile r s ritene ale Imperiului Roman se deosebeau printr-un nivel mai înalt al economie. cum se va întâmpla în mai multe râbduri de acum în istoria imperiului. Diocle ian dorea s foloseasc noul sistem de împ r ire a puterii i sarcinilor în imperiu în scopul de a înt ri administra ia roman astfel ca ea s nu mai fie amenin at de rebeli sau invadatori. Prin politica sa reformatoare iscusit . Ca urmare a dezvolt rii lor multiseculare. ini ial în calitate de Caesar (285) i un an mai târziu de Augustus (286). antipodul lui Constantin i ultimul împ rat al dinastiei constantinene. ini iind mai întâi diarhia prin asocierea lui Maximianus. 9 . Constantin a fost întreaga via deopotriv pontifex maximus al religiei p gâne romane oficiale. fiecare augustus fiind dublat de câte un caesar. de stat. centrul vie ii economice i politice a imperiului se deplasase tot mai mult spre r s rit. Sistemul unic de impozitare a r mas în esen viabil în viitorul Imperiu bizantin.2 Transformarea constantinian Majoritatea istoricilor consider c istoria bizantin începe cu domnia lui Constantin cel Mare (306-337). reu e te dup asasinarea lui Carinus. sistemul de taxe i ap rare i-au ar tat roadele mult mai târziu. Sistemul tetrarhiei era îns bazat tot pe diviziunea între apus i r s rit. Constantin Chlorus i Galerius (293).împ ra i. Treptat se ajunge la revers. s preia întregul control asupra imperiului. a fost o hot râre executiv a toleran ei proclamate de înainta ul lui Constantin. Alegerea noii capitale Byzantium se datora pozi iei favorabile comerciale i strategice a ora ului.1. Diocle ian a redresat imperiul din punct de vedere politic. 2. cunoscut dintr-un ordin al coîmp ratului Licinius (307-324) pentru jum tatea r s ritean a Imperiului. Schimb rile din administra ie.

caesar în Apus (355). cât i dinspre r s rit. Atunci când împ ratul cheam în ajutor trupele apusene aflate sub conducerea lui Iulian. La 380. El însu i s-a întors la Constantinopol. unde avea s lupte contra germanilor de pe Rin.Constantin II (337-340) i Constans (337-350) în Apus. a împiedicat izbucnirea unui nou r zboi civil. episcopul Alexandriei. i a înfrânt apoi opozi ia ortodox din biseric . care pierde acum Armenia i zone din Mesopotamia. de c tre Constans i dup moartea acestuia din urm (350). având în vedere c deja în 359 per ii au invadat imperiul. iar Constan iu II (337-361) în R s rit. l-a numit pe Iulian. Constan iu se vede nevoit s caute noi formule. Iulian. Aceste r zboaie civile i dispute religioase au sl bit pozi ia Imperiului Roman. Continuitatea sub Constan iu II. Suspectând loialitatea lui Gallus. în fruntea c reia se afla Athanasios. când Iulian Apostatul (361-363). uzurpatorul p gân al lui Constans. caesar în R s rit. în sângeroasa lupt de la Mursa în Pannonia din 351. Dorind p strarea puterii imperiale în mâinile dinastiei. celor trei fii ai lui Constantin cel Mare le revine puterea imperial . Dup lupte interne de durat . acesta fiind l sat s guverneze Antiohia. 2. care de altfel se remarcase printr-o sângeroas guvernare în R s rit. al doilea nepot al s u. fratele mai tân r al lui Gallus. i se îndreapt spre Italia pentru a-l înfrânge pe Magnus Magnentius. care st pânea în Italia (340). fiind astfel eliminat definitiv de la lupta pentru putere.i seama de importan a unui personaj imperial care s apere Gallia. împ ratul a dispus executarea sa în 354. impunând toleran a fa de arianism prin sinoadele de la Sirmium i Rimini (359). Constan iu îl nume te pe Gallus. ele îl proclam pe acesta din urm augustus. Valens i Theodosius Cu toate c perioada de la Constantin pân la Iustinian i urma ii s i direc i înseamn o continuare a existen ei institu iilor politice i structurilor sociale romane. pentru a face fa rebeliunii. pe când î i preg tea trupele din Antiohia. edictul de la Tessalonic al lui Teodosius cel Mare oblig to i locuitorii imperiului s treac la cre tinism. nepot al s u. se manifest în aceast vreme caracteristici noi. aceast lupt pe cele dou fronturi devenind o constant în istoria ulterioar a Imperiului bizantin. 10 . imperiul va fi atacat în mod repetat atât la grani a nordic . Ca urmare a înfrângerii lui Constantin II. i doar moartea natural a lui Constan iu.r mân episodice. De acum.2 Statul sub presiune (337-395). Dup înfrângerea sa pentru a doua oar la Mons Seleuci. Constan iu abia interzisese toate cultele p gâne prin legea din 356. Magnentiu se sinucide. totu i dându. în 353.

i politica sa militar s-a dovedit neinspirat . în spiritul lui Constan iu . a pornit împotriva lor. avansând prea adânc în teritoriile cucerite de per i. Intrarea saxonilor i a islandezilor în Britannia.r mas cunoscut cu acest cognomen ca urmare a persecu iilor anticre tine. nepot al lui Constantin cel Mare. f r s mai a tepte înt ririle de trupe ale lui Gra ian. locuitorii imperiului nu se mai sim eau atra i de un politeism de factur intelectual .vor trece totu i pe plan secund. tronul revenind unor solda i din regimentele de gard . i apoi lui Valentinian (364-371) care l-a ales pe fratele s u Valens (364-378) drept coîmp rat în R s rit. Alian a vizigo ilor cu ostrogo ii i hunii a adus întreaga Tracie sub domina ie barbar . în vreme ce Valens favoriza arianismul. Theodosie nu a putut proceda altfel în condi iile grave create în Balcani. vizigo ii . Chestiunile religioase Valentinian luând partea credin ei niceene. Theodosie I (379-395) acorda vizigo ilor statutul de foederati (382) ai imperiului. suferind o crunt înfrângere din partea vizigo ilor alia i cu ostrogo ii în lupta de la Adrianopol în 378. Valentinian s-a îndreptat spre vest pentru a ap ra provinciile galice de invaziile germane. Împ ratul însu i i dou treimi din armata imperial i-au pierdut via a în aceast b t lie care a reprezentat i impunerea rolului decisiv al cavaleriei în defavoarea pedestrimii în evul mediu. luptele cu alamanii pe Rin i Neckar. mai întâi lui Iovian (363-364). Moartea lui Valens l sa r s ritul f r cârmuire. o recunoa tere a st rii de facto. cu sarma ii i quazii la Dun re vesteau o criz mai profund . Acest pas a r mas impopular. iar Valens a avut de luptat împotriva lui Procopius. Coloniza i în dioceza trac de c tre Valens. din cauza atacurilor hunice. deoarece imperiul se vedea confruntat cu probleme grave de politic extern . Abia în 382 se va încheia un tratat de pace între imperiu i vizigo i. preferându-l în condi iile date fratelui s u Valentinian II. care a încercat s uzurpeze puterea. aceast decizie impunându-se pentru ap rarea Imperiului în fa a pericolului reprezentat de go i. între Dun re i Balcani. declan at o dat cu sosirea vizigo ilor la Dun re.greuthungi i tervingi . fiul lui Valentinian. Iulian a murit în expedi ia împotriva per ilor. A reoficializat p gânismul. trimise în ajutor. dup ce de facto for aser linia Dun rii. ei fiind coloniza i în partea de nord a diocezei trace. astfel c Gra ian l-a numit drept coîmp rat pe generalul Theodosie.au început s devasteze zone întinse ale imperiului. încearc revenirea la vechile tradi ii romane i la gloria Romei antice. acordând go ilor statutul de 11 . o rud de-a lui Iulian. care a încheiat o pace pe 30 de ani cu per ii cedând patru satrapii i suzeranitatea asupra Armeniei. prin redeschiderea templelor i crearea unei ierarhii paralele de preo i p gâni (apostazie). Valens.

a oferit imperiului pace în r s rit pentru mai bine de un secol. al doilea conciliu ecumenic de la Constantinopol (381) condamn definitiv arianismul. Restabilirea unit ii Bisericii. s-a iscat un lung r zboi civil. în 387. uzurpatorul care l-a înl turat mai apoi i pe Valentinian II din Italia. a stat sub semnul pericolului vizigot. Asia Mic . având preeminen fa de episcopii Alexandriei. Ambii fuseser ridica i la rangul de augu ti înc în timpul vie ii tat lui lor. Dup edictul de la Thessalonic (380) care interzicea arianismul în jum tatea oriental a imperiului. dar la moartea sa (395) imperiul este împ r it între fiii s i. cea apusean lui Honorius. care a avut drept rezultat consolidarea puterii imperiale. 2. Dup înfrângerea i uciderea lui Eugeniu pe râul Frigidus lâng Aquileia în 394. acesta numindu-l ca împ rat în apus pe Flavius Eugenius (392394). Sub conducerea lui Alaric. fiind puse astfel bazele doctrinei bizantine cu privire la raporturile dintre biseric i stat (cezaropapism). Dup asasinarea lui Gra ian de c tre Maximus. episcopul Milanului. încheierea unui tratat de pace cu Persia. fiind asasinat de Arbogast. partea r s ritean revine lui Arcadius (395-408). Zece ani mai târziu toate cultele p gâne i sectele cre tine heterodoxe din imperiu au fost interzise. Ortodoxia devine nu o simpl chestiune religioas . Ambrozie. Teodosie I cel Mare r mâne singur st pânitor al Imperiului. Câ iva ani mai târziu. Egipt. Siria. în anul 383. scutire de impozit i sold pentru participarea la r zboi. Ostilitatea între r s rit Amenin area hunic . Antiohiei i Ierusalimului.2. În cele din urm Valentinian i-a pierdut tronul i via a. un general frac aflat în slujba sa. Theodosie a ac ionat energic i cu succes pentru a-l repune în demnitate pe Valentinian în Vest (388). a fost opera lui Theodosie cel Mare. vizigo ii s-au r sculat pustiind regiuni întinse din Peninsula Balcanic . insulele din Marea Egee. Palestina. Domnia lui Arcadius. Apusului îi reveneau p r ile sudice ale vestului Europei i nord-vestul Africii. Rivalitatea între cei 12 . iar cre tinismul devine religie oficial unic în imperiu. tutelat de generalul Rufinus i so ia sa Eudoxia.1 Pericolul barbariz rii (395-457). Patriarhul Constantinopolului dobânde te al doilea rang în biseric . iar dogma ortodox este acum des vâr it . militeaz pentru independen a puterii spirituale fa de cea temporal . cea mai mare autoritate a bisericii din Apus. dup episcopul Romei. ci i una de natur politic . Germanizarea armatei atingea în aceast vreme punctul culminant.autonomie. Imperiul Roman de R s rit cuprindea Peninsula Balcanic . Cre terea influen ei barbare i apus. În aceea i vreme. Cirenaica i unele puncte de sprijin situate în partea nordic a bazinului M rii Negre. care viza împ r irea Armeniei.

Rufinus i Stilicon . dublat apoi. i chiar titlul de magister militum. în afar de p cat. Nestorie sus inea doctrina antiohian . La 438 Codex Theodosianus. în 441 hunii trec Dun rea luând în st pânire Naissus i Sirmium. ceea ce a îndep rtat definitiv primejdia vizigot în Orient. În lupta contra lui Nestorie a ap rut i secta monofizit care propov duia doar natura divin a lui Hristos. Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451) a formulat clar dogma celor dou naturi ale lui Hristos. Cele dou naturi 13 . i secolul V a fost dominat de dispute religioase. Disputa i-a avut ca protagoni ti pe patriarhul Constantinopolului. Dup victoria asupra arianismului. imperiul nu a mai fost confruntat cu acest pericol. Nestorie i pe cel al Alexandriei. Teodosie a fost ultimul împ rat din r s rit al dinastiei theodosiene. Sinodul al treilea din Efes (431) a dat câ tig de cauz lui Chiril care sus inea unitatea naturilor divin i uman în persoana lui Hristos. inta lui Attila era atacarea Constantinopolului.nu a permis o colaborare între cele dou p r i ale imperiului. biserica din r s rit s-a confruntat cu problema cristologic cu privire la raportul naturii divine cu cea uman a lui Iisus Hristos. Alaric reu e te în 410 s ocupe Roma. Împ ratul Teodosie II (408-450) care i-a urmat tat lui s u Arcadius în 408 la tron la vârsta de apte ani. moartea lui Attila (453) i implicit destr marea regatului hun. natura uman fiind precump nitoare. Papa Leon cel Mare (440-461). o codificare a dreptului roman ce a avut valabilitate i în vest. Dup înfrângerea hunilor în Câmpiile Catalaunice (451). având suflet ra ional i trup. a trimis delega i la acest sinod. Doctrina bisericii a celor dou firi din persoana lui Iisus Hristos a fost definit printr-o m rturisire de credin : Iisus Hristos este Dumnezeu adev rat i om adev rat.doi generali ai R s ritului i Occidentului . marcheaz din nou unitatea imperiului. cel care a accentuat primatul bisericii romane. Dup o prim invazie în Italia în 402-403. Chiril. a fost de-a lungul domniei sale controlat în mi c ri de sora sa Pulcheria i de so ia sa Athenais-Eudochia. de o fiin cu Tat l dup dumnezeire i de o fiin cu oamenii dup umanitate. primul împ rat care a primit coroana din mâna patriarhului de Constantinopol. Pacea a fost ob inut cu pre ul numirii lui Alaric drept magister militum în Illyricum. ceea ce l-a silit pe Teodosie II s încheie un tratat umilitor cu hunii în 443. Pulcheria a i mo tenit st pânirea i i-a transmis-o so ului Marcian (450-457). La mijlocul secolului al V-lea imperiul a trebuit s se confrunte cu un nou pericol: invaziile hunilor. De i Attila ob inuse din partea lui Teodosie II plata unui tribut anual în aur. potrivit c reia cele dou naturi ale lui Hristos sunt distincte. Abia împ ratul Marcian a pus cap t pl ilor.

Astfel.1. Tarasicodissa (viitorul împ rat Zenon). c s torindu. Leon I cur armata r s ritean de germanici. Leon a început s -l îndep rteze treptat pe Aspar i rudele acestuia de la putere. distan ându-se astfel de Constantinopol. preferând s conduc din umbr prin impunerea pe tron a tribunului trac Leon. Constantinopolul a câ tigat nu doar o victorie dogmatic . monofizi i i reforme (457-518) 3. ci i o important victorie politic . Fiind arian i barbar. Aspar nu putea aspira la demnitatea imperial . Prin canonul 28 al conciliului de la Calcedon se proclama egalitatea între scaunele episcopale din Roma i Constantinopol. Probabil m celar în tinere e. deosebirea dintre ele nefiind distrus prin unire. cât i monofizitismul. p strându-se însu irea fiec reia într-o singur persoan . chiar zone din Asia Mic au r mas credincioase monofizitismului. proces care f cuse 14 . era cel mai influent personaj la Constantinopol.1 Lupta lui Leon cu germanicii.i fiica. care va domni cu numele de Leon I Makelles (457-474). pe Marcian ca împ rat R s rit. papa p strând doar primul rang onorific în biserica cre tin datorit vechimii scaunului s u. ea fiind posibil prin aceea c Iisus este Dumnezeu adev rat i deopotriv om adev rat. dar i ca urmare a cruzimii sale i-a atras acest cognomen. Doctrina despre unirea personal sau ipostatic a celor dou naturi are însemn tate i pentru chestiunea mântuirii. Dup stingerea dinastiei theodosiene. aliindu-se cu tribul isaurienilor. alanul Aspar.sunt complete i nedesp r ite. Aspar va fi asasinat din ordinul împ ratului. Noua formul comb tea astfel atât nestorianismul. stopând procesul de barbarizare a acesteia. Reformele lui Anastasie Influen a comandan ilor militari germanici crescuse considerabil în R s rit. cu c petenia acestuia. împreun cu Pulcheria.1 Bizan ul timpuriu (457-610) Barbari. i se pare c tot el a pus cap t domniei sale otr vindu-l. 3 3. El îl impusese prin ma ina iunile sale. Eforturile de stabilitate ale lui Zenon. Ariadna. Urmarea a fost c Egiptul i Siria. care reu e te s -i îndep rteze pe alani i go i de Constantinopol (471). patriciu i magister militum. Faptul anun a viitoarea lupt pentru suprema ie dintre cele dou biserici.

Revoltele împotriva basileului au culminat cu r scoala lui Vitalian. În aceste chestiuni interveneau i demele. fratele defunctului împ rat Zenon. Bizan ul elimina acest pericol în R s rit. pe care Anastasie i-a sprijinit. Împ ratul Anastasie a legitimat puterea lui Theodoric în Italia. ele fiind agravate i de disputele între ortodoc i i monofizi i. Anastasie I Dikoros (491-518). fiind în bu it în 515 cu mare efort i nu definitiv. Multe din triburile germanice care au cucerit aceste teritorii au recunoscut formal suprema ia basileului bizantin. Romulus Augustulus. Theodoric va fi proclamat de ostrogo i rege al Italiei (493). a fost un bun administrator i om de finan e. la rândul s u. În 487 prin trimiterea ostrogo ilor în campania asupra Italiei. Tronul va fi preluat în fapt de Zenon (474-491). Copilul moarea înainte de împlinirea primului an. primind din partea lui Zenon titlul de patriciu i magister militum pentru Italia. suprema ia Constantinopolului pentru lung vreme de la abdicarea for at a lui Romulus Augustulus. În timpul domniei sale se petrece detronarea ultimului împ rat din Apus. fiul Ariadnei. au durat pân în 497. stabilindu. iar papalitatea a recunoscut i ea din aceste motive.i capitala la Ravenna. împotriva lui Odoacru.armata apusean ineficient . tat l lui Leon II. verzii monofizi i fiind favoriza i de împ rat în detrimentul alba trilor în care intra vechea aristocra ie senatorial greco-roman ortodox . La moartea lui Leon. Imperiul Bizantin care controla provinciile r s ritene i-a men inut suveranitatea nominal asupra teritoriilor controlate anterior de Imperiul Roman de Apus.la Constantinopol. dup moartea lui Romulus. Uzurpatorul Odoacru afirmase: dup cum soarele e unul pe cer. a a i pe p mânt trebuie s fie un singur împ rat . garda imperial a Isaurienilor creat de Leon. Dezbin rile între adep ii lui Anastasie i isaurienii condu i de Longinus. A anulat impozitul în aur i argint perceput la un interval de cinci ani (chrysargion) i a înf ptuit o reform monetar . acesta. de i recunoscuse hot rârile sinodului de la Calcedon. Zenon reu e te s -l stârneasc pe regele ostrogo ilor. Theodoric. ad ugând o moned de aram . i din nevoia de a avea protec ia Bizan ului împotriva longobarzilor. recunoscând formal suprema ia Constantinopolului. urmeaz pe tron nepotul nevârstnic al acestuia. însemnele imperiale coroana i mantia de purpur . Odoacru a trimis în 480.2 Epoca lui Iustinian (518-610) 15 . comandantul diocezei Thracia. 3. comandantul g rzii de excubitores. Leon II. ajuns pe tron prin c s toria cu augusta Ariadna so ia lui Zenon i cu ajutorul ofi erilor i demnitarilor de la curte. la rândul ei fiica lui Leon i al lui Zenon.

Mi carea monofizit termenul se folose te de fapt abia din secolul al VII-lea reprezenta deja o reac ie la nestorianism.2. aliindu-se cu unii senatori care doreau înl turarea lui Iustinian i înlocuirea lui cu un nepot al lui Anastasie I. În 518 a devenit eful administra iei în numele lui Iustin.3. în 532. supranumit cel Mare (Flavius Petrus Sabgatius Iustinianus). îns era deja prea târziu. divizându-i pe r scula i. Dup ce au incendiat zona central a capitalei. Theodora l-a obligat pe Iustinian s ac ioneze energic. ale c rui zone vestice fuseser pierdute ca urmare a invaziilor barbare din secolul V. La moartea tronul a revenit f r nici o opozi ie nepotului s u Iustinian care a fost aclamat ca împ rat. fost actri . pe tot mai înalta 16 . Astfel. reprezentat mai ales de per i. care dobândiser o for deosebit în secolul V.i s ias de sub influen a lor. mai mult de 30000 de rebeli fiind uci i.pedepsele aplicate celor care se înc ierau la cursele din hipodrom au fost în sprite . unde Iustinian convocase un consiliu al curtenilor fideli. comandant al g rzilor imperiale. s-a n scut în Illyria i a fost educat la Constantinopol. asocia ii municipale ce se autoguvernau. Împ ratul a încercat s acorde unele drepturi civile reprezentan ilor demelor.1 Restaurarea iustinian (518-565) Anastasie a fost succedat de Iustin I (518-527) care a c utat stabilizarea frontului estic i stabilitatea politic . bazându-se pe marea rezerv de aur l sat de Anastasie în vistierie. Iustinian I (527-565). Iustinian oscila între cele dou orient ri. nu i-a mai favorizat pe monofizi i i a negociat cu papalitatea încheierea schismei. subîmp r ite în corpuri civile i militare. Alba trii ca i verzii erau pe de alt parte nemul umi i de politica de spoliere impozitar i fiscal dictat de interesele r zboiului. Iustinian î i propunea o politic universal activ a Imperiului. în urale Nika . influen at i de împ r teasa Theodora. în timp ce Belizarie. Pe lâng pericolul extern. Ei s-au reunit în hipodromul din Constantinopol într-o rebeliune contra împ ratului. Disputele cristologice continuau s ridice serioase probleme politicii imperiale. a izbucnit r scoala Nika. pe fondul rivalit ilor din sânul aristocra iei bizantine. a în bu it insurec ia. în 523. Iustinian încercase s limiteze numeroasele ciocniri dintre demele ale vene ilor (alba tri < venetus) i prasinilor (verzi < prasinus) . Îndat dup urcarea pe tron. reprezentând o amenin are pentru stat. Eunucul Narses a reu it s atrag de partea sa pe o frac iune a Alba trilor . rebelii i-au croit drum spre palatul imperial. a destituit chiar trei mini tri impopulari. fiind numit succesor la tron. îns . s-au iscat fric iuni între împ rat i deme. S-a c s torit cu Theodora. Iustinian a inaugurat o politic de restaurare a Imperiului Roman (renovatio imperii).

sub conducerea lui Mundus. O a treia campanie. în ciuda reizbucnirii r zboiului cu per ii în 540 i a infiltr rii treptate a slavilor în Peninsula Balcanic . Dinspre vest. a avut drept rezultat recucerirea sud-estului Peninsulei iberice.prosperitate a Bizan ului i pe o armat imperial eficient . iar dup reintegrarea acestuia în imperiu i întoarcerea triumfal a lui Belizarie. în anul urm tor. Planurile vaste de recucerire nu l-au f cut pe împ rat s piard din vedere afacerile interne ale statului. Aici elementul roman aproape c sucombase lipsit de glorie în lupta contra germanilor. p trunde în Dalma ia. care în bu ise revoltele din interiorul statului. În 533 o armat imperial comandat de Belizarie. înfrângând o armat mult mai numeroas decât cea bizantin . În cele din urm . Bizantinii au ocupat dup un asediu de câteva luni. Italia fiind recucerit de c tre Bizan . în prim vara anului 540. cu excep ia Galiei i a nordului Peninsulei Iberice a fost reintegrat . Iustinian se nume te solemn Africanus i Vandalicus. f r s se loveasc de rezisten . O sarcin mai important . îi atacau i ei pe ostrogo i. cump ra i cu aur de bizantini. În Cartagina se afla la putere uzurpatorul vandal Gelimer. care îl detronase pe Childeric. Iustinian l-a numit ca sfetnic în 17 . capitala statului ostrogot. Cel lalt mare general care s-a distins în procesul de refacere teritorial i recucerire a zonelor pierdute ale imperiului a fost eunucul Narses. ceea ce demonstra inversarea de roluri între Orient i Occident. întreprins contra vizigo ilor. a doua în frunte cu Belizarie ocup Sicilia. francii. au reu it s -l înfrâng îns în mai multe rânduri pe Belizarie. se distinsese în luptele împotriva sasanizilor în 530. În vara anului 535 dou armate imperiale îi atac pe ostrogo i în Italia. luându-l prizonier pe regele got Vitiges. monumentele de ar bizantin . prima. Belizarie s-a apropiat de Roma în care a p truns în noaptea de 9/10 decembrie 536. cea mai mare parte a teritoriului din bazinul mediteranean al fostului Imperiu Roman. Ostrogo ii. sub comanda energic a lui Totila. rechemat de la frontiera estic . unele construite deja înainte de epoca lui Iustinian. Întreaga Italie a fost redus la pozi ia de provincie a Imperiului roman prin crearea exarhatului Ravennei. strategul i diplomatul Narses i-a înfrânt în 555 pe go i. Capitala exarhatului a avut o importan durabil . La moartea împ ratului. Frontul r s ritean al imperiului a fost asigurat prin încheierea p cii eterne cu Persia în 532. dar i mai dificil revenea generalilor lui Iustinian în Italia. Ravenna. Dup asedierea cu succes a ora ului Neapole. a pornit împotriva regatului vandal din nordul Africii. Generalul Belizarie. au exercitat o influen puternic asupra evolu iei artei italiene.

din punct de vedere literar i teologic. ci a întregii Europe. Un manual de principii de drept. Iustinian a vrut ca legile promulgate s cârmuiasc întreaga lume civilizat a vremii sale i nu întâmpl tor. Pentru posteritate Iustinian a fost o pild f r seam n. Codex Theodosianus. Simultan. doar împ ratului fiindu-i rezervat acest drept. Iustinian a numit o comisie de juri ti în frunte cu Trebonian i Theophilos pentru a codifica legisla ia roman . Pericolul supraextinderii. Interpretarea legilor era interzis . Iustinian a fost una dintre personalit ile domnitoare cele mai importante. în ciuda faptului c opera sa nu a fost trainic în toate aspectele sale i c urm rile pentru imperiu au fost în bun parte deosebit de grave. promulgat în 529. Prin tendin ele sale aristocratice. Spiritul cre tin este integrat în ele. Aceast formidabil codificare legislativ a constituit baza legisla iei multor ri europene. Iustinian a dispus adunarea vechilor legi. 3. cele 50 de Pandecte sau Digeste. prin aceast reform a dreptului. dar s-a vindecat. Se num r printre cei mai educa i i bine instrui i împ ra i.2. Opera lor realizat cu o celeritate inimaginabil a fost încorporat în enormul Corpus Juris Civilis. De la Iustin II la Phocas Iustinian a l sat multe probleme nerezolvate urma ilor s i. nu doar în istoria Bizan ului. astfel c acestea au fost pierdute treptat. fiind prescris doar aplicarea lor.2 Sfâr itul vechii ordini (565-610). Imperiul centralizat închipuit de Iustinian necesita un sistem legal unitar. În 533 era definitivat canonul juridic alc tuit pe baza întregii jurispruden e romane. comisia a lucrat timp de zece ani la colectarea i sistematizarea legisla iei romane de la Hadrian la Iustinian. dar i abrogarea celor ie ite din uzul juridic. Într-un 18 . limba de redactare a acestor monumente juridice a fost latina. chiar Iustinian fiind molipsit. Din acest motiv. dup cum o descrie istoricul Procopius. Ca parte component a realiz rii planului s u de refacere a gloriei imperiului. a completat grandioasa oper juridic . având la baz compila ia anterioar .problemele de politic intern pe prefectul pretorian Ioan de Capadocia care a condus vasta oper administrativ . Institutele. care vine în 541 dinspre Egipt a dus la moartea a vreo 200000 de oameni doar în Constantinopol. în toate demersurile sale ar tându-se ca un împ rat cre tin. s-a încercat i eliminarea sau m car reducerea abuzurilor administrative. Ciuma bubonic . Imperiul nu avea capacitatea militar i financiar pentru a st pâni i administra teritoriile recucerite. revizuit în 534 i actualizat prin noi decrete (Novellae). numit Codex Iustinianus.

ceea ce a marcat începutul militariz rii administra iei bizantine. r mas singur la putere dup înl turarea rivalului s u omonim. recucerite cu trud de înainta ul s u. În 568 longobarzii. Iustinian. considerat un predecesor al lui Heraclius. a reu it s restabileasc o balan precar a puterii în r s rit. Mauriciu a încercat s salveze cuceririle marelui s u predecesor. cucerind rapid pozi iile defensive romane din nordul peninsulei pân în Campagna. mai cu seam pentru st pânirea Armeniei. ba mai mult. împin i la rândul lor de avari. Imperiul asistând neputincios la un transfer de putere în nordul regiunii balcanice. nu a avut capacitatea de a stopa invazia longobarzilor. iar. vizigo ii redobândesc Spania. în 585. impunând un nou tip de organizare administrativ a ezat pe temeiuri militare. mai ales prin reforma themelor. conflictul de interese între ortodoxia calcedonean . În al doilea rând. a anulat subsidiile anuale datorate per ilor. îndeosebi în urma p cii din 591. În Italia au fost pierdute treptat i p r ile sudice în favoarea sarazinilor. a început s construiasc un far la Constantinopol (573). A instituit dou exarhate. i monofizitismul unei mari p r i a popula iei din Siria. Egipt i Anatolia r s ritean a ie it acum la lumin atunci când Iustin a încercat s impun ortodoxia prin persecu ii de mas i convertiri. Mult mai amenin tor pentru Bizan este faptul c avarii vor ocupa vechile p mânturi ale lombarzilor. Mauriciu. Când Iustin II (565-578). a reu it s stabilizeze frontiera pe Dun re la nord. Cu toate c Imperiul a suferit mai multe înfrângeri. Armata bizantin a Italiei. cât i administra ia statului i a armatei. reprezentat de stat împreun cu provinciile vestice i anatoliene. imperiul restaurat de Iustinian pierde prin invazia popoarelor în nord i apus un sfert din teritoriul s u.interval de doar câtorva decenii. iar în Italia exarhatul Ravennei. Abia Tiberius II Constantin (578-582) i Mauriciu (582-602) au reu it s ob in de la per i cea mai mare parte a Armeniei. pierderile dublându-se în decursul secolului al VII-lea prin invazia arabilor i bulgarilor. Ca urmare s-au modificat i structurile sociale i economice. lipsit de generalul Narses. în special în mediul rural. În primul rând. nepotul i succesorul lui Iustinian. pamfletele care circulau în capital îl îndemnau pe împ rat s îl ispr veasc mai repede pentru a putea contempla de la în l ime nenorocirile care se ab teau asupra statului. demarând astfel un r zboi costisitor care a durat dou decenii. 19 . Maurii au atacat Africa bizantin . cel al Cartaginei în nordul Africii. p r sesc inuturile lor din bazinul vestic al Dun rii i regiunea Dravei i p trund în Italia. Iustin II nu numai c nu a intervenit eficient pentru a ap ra posesiunile apusene.

Situa ia economic a imperiului devenise cu adev rat precar . Împ ratul spera chiar c acestea se înarmaser pentru a-l ajuta contra corpului de armat r zvr tit.Testamentul s u redactat în 597. Dup ce Mauriciu i familia sa au fost nevoi i s p r seasc ora ul. fidel i sincer adept al lui Mauriciu. Mauriciu a trimis trupe numeroase în teritoriul st pânit de per i. marcat în principal de comploturi i atacuri la via a sa. care nu a mai putut intra în vigoare. dorind r zbunarea acestuia. Incompetent ca politician. prin alungarea i refugierea lui Chosroe pe teritoriul Bizan ului. pe fondul cre terii cheltuielilor militare i a necesit ii de a t ia subven iile acordate solda ilor. rebelii l-au aclamat ca împ rat pe centurionul Phokas (602-610). bizantinii i-au înfrânt pe slavi în dou rânduri la nordul fluviului i i-a asediat pe avari. pentru a face fa pericolului dinspre 20 . Mauriciu a fost nevoit s poarte un r zboi istovitor cu ace tia. cucerind cea mai mare parte din Illyricum i Tracia. Anularea subven iilor c tre armat i în general politica sa de austeritate au dus inevitabil la pierderea popularit ii împ ratului atât în rândul solda ilor cât i în capital . statua men inerea ideii imperiului roman universal. Între timp avarii au invadat chiar întinse p r i ale Traciei. f r a ob ine îns rezultatul a teptat. doi dintre fiii s i urmând s st pâneasc în Vest Italia i Africa sub conducerea lui Tiberiu. Mauriciu i cei cinci fii ai s i au fost masacra i cu cruzime. În a doua parte a domniei sale. dar i a diviz rii lui. Atunci când cu ajutor bizantin Chosroes II i-a înfrânt du manii. Chosroes II. cu scopul de a ob ine o victorie rapid aici. o reluare a vechii partitio imperii Romani. abandonând practic nordul imperiului în favoarea slavilor. În 593 sub comanda lui Priscus. Abia dup 590. la fel ca mul i al i posibili adversari ai tiranului. În Peninsula Balcanic slavii i avarii deveniser mult prea sup r tori. pentru refacerea grani ei imperiale pe Dun re. de aceea unele trupe au fost transferate în Balcani. astfel c ei nu mai puteau fi ignora i. Mauricius cade victim unei r scoale în care din nou demele au jucat un rol însemnat. pe care timp de opt ani a reu it s le înl ture sau s le evite. ele putând doar cu greu face fa slavilor care treptat se sedentarizau în interior ceea ce constituie particularitatea migra iei slave . bizantinii au fost r spl ti i cu retrocedarea ora elor Martyropolis i Dara i luarea în st pânire a Iberiei i Armeniei (591). când per ii se aflau într-o situa ie dificil . se preg tea de r zboi. De acum a început tirania lui Phokas. ea deteriorându-se continuu. respectiv în Est Theodosie. Phokas a fost nevoit s transfere trupe din Balcani. chiar începând cu ultimii ani de domnie ai lui Iustinian. domnia lui a fost un dezastru militar i economic. Mauriciu a exploatat inteligent r zboiul civil.i avarilor de pe Dun re.

Cu o puternic flot .r s rit. Mai ales secolul VII a însemnat o transformare fundamental a lumii est mediteraneene i balcanice. Exarhul Heraclius a folosit tactica presiunii. desigur cu concursul senatului din capital . iar peste dou zile încoronat de patriarh. fiind salutat de popula ia capitalei ca eliberator.1 Imperiul medieval (610-1204) Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780) 4. limba oficial devine acum greaca. Cetatea de grani Dara a fost distrus de c tre per i. care reuneau func ii militare i civile.1. Tiranul Phokas a fost executat. 4 4.1 R zboaiele cu per ii i avarii. începe o nou perioad în istoria Imperiului Bizantin. Cre tinarea i grecizarea imperiului se încheiaser practic. în contrast cu perioada anterioar . Sarcina noului împ rat avea sarcina de a restabili imperiul care se destr ma. chiar a antajului economic asupra lui Phokas în 608. încheindu-se epoca bizantin timpurie (romano-bizantin ). atâta vreme cât nici economia nu mai func iona ca în epoca 21 . iar Armenia în bun parte pierdut în favoarea acestora. aflate sub control bizantin. V rul s u Nicetas s-a îndreptat spre Egipt care s-a al turat în curând for elor de eliberare. Dinastia Heraclizilor i înnoirea statului bizantin (610-711) Secolele VII-VIII. reconstruirea sistemului fiscal al Africii de c tre Iustinian a dat roade. deveniser tot mai autonome sub conducerea exarhilor.1 De la Heraclius la Iustinian II. Haraclius era fiul exarhului Cartaginei. Armata devenise ineficient prin lipsa mijloacelor financiare. i complicata titulatur imperial a fost abandonat .1. Armean de origine. Cu Heraclius I (Herakleios). Opera reformatoare a lui Heraclius La urcarea pe tron a lui Heraclius I (610-641) Imperiul bizantin se afla într-o stare de jalnic declin. titlu purtat mai apoi de c tre to i împ ra ii bizantini. 4. Heraclius întitulându-se basileos.1. au adus o serie de turnuri militare i crize culturale care au schimbat fa a Bizan ului. care a salvat ara de Phokas. prin neaprovizionarea Constantinopolului cu grâne. De altel. Heraclius a sosit în fa a Constantinopolului la 3 octombrie 610. Africa i Italia. For ele de refacere a imperiului veneau a adar dinspre periferie.

În prim vara anului urm tor per ii au reu it s cucereasc Ierusalimul dup un asediu de dou zeci de zile. situa ie recunoscut prin pacea de la Constantinopol (616). angajându-se s lupte pentru înnoirea imperiului. relicvele i Sfânta Cruce considerat a fi adev rata cruce a lui Hristos. ceea ce atingea resursele vitale ale imperiului. în 611. Dup ce l-a destitut pe Priscus acuzat de sabotare inten ionat . Constantinopolitanii i patriarhul Sergios s-au opus acestui plan. încercând s restabileasc st pânirea imperial în Siria i Armenia.anterioar . Ocuparea unei bune p r i a Peninsulei balcanice de c tre slavi a avut loc tocmai în timpul dezastruoasei domnii a lui Phokas. pentru a putea începe de acolo contraofensiva. Heracliu l-a numit pe Nicetas comandant al trupelor egiptene i siriene i pe vechiul general al lui Mauriciu. Trupele persane amenin au de acum direct Constantinopolul (615). Confruntându-se cu aceast stare de lucruri dezastruoas . ceea ce a ocat întreaga cre tin tate. dup cum arat istoriografia nou . ea reprezenta un pericol pentru stat. p trunzând în Palestina i Siria. cucerind Damascul. iar doi ani mai târziu generalul persan ahrbaraz cucere te Egiptul. soarta imperiului devenise grea în r s rit. Heracliu i-a atacat pe per i lâng Antiohia în 613. Cu toate c Priscus a eliberat Caesarea. dup cum s-a v zut. Heraclius s-a gândit ini ial s mute re edin a la Cartagina. ci unul dintre urma ii s i. totu i. tuns i c lug rit. nu el a fost autorul institu iei themelor. În nord. Priscus. Schimb rile din organizarea administrativ au reflectat atât urgen ele impuse de r zboaiele cu per ii cât i transferul de trupe pentru a face fa r zboiului cu arabii. mai ales cursul domniei lui Mauriciu. pentru a face fa pericolului din r s rit. avarii alia i cu slavii au invadat Illyricum i au înaintat spre Constantinopol. Heraclius a înf ptuit unele reforme în plan militar care au dat for e noi Imperiului Bizantin. Biserica Sfântului Mormânt a fost ars . comandant în Anatolia. i. când per ii au înaintat în teritoriul aflat între zonele de control ale celor dou armate bizantine i au cucerit Antiohia cu o bun parte a Siriei de nord i din centrul Anatoliei. Reformele administrative înf ptuite de Heraclius s-au dovedit necesare în contextul r zboaielor cu Persia. În aceea i vreme vizigo ii cuceresc cea mai mare parte a teritoriilor bizantine din Spania. Heracliu a preluat personal comanda trupelor anatoliene. i la începutul domniei lui Heraclius. împ ratul însu i fiind la un pas de a fi victima unui atentat (617). au fost r pite i duse la Ctesiphon. în condi iile în care str mutase trupe de acolo. 22 . per ii l-au alungat îns . Constans II Reformatorul. locul de unde pornise mai devreme lupta împotriva lui Phokas.

de unde plecase cu apte ani în urm . În 626 per ii au trecut la contraofensiv . a recurs chiar la topirea odoarelor biserice ti i a unor statui din capital pentru a bate moned . unde au distrus templul lui Zoroastru. dup ce a ocupat Chalcedonul. Heraclius. A fost înt rit puterea prefecturii pretoriene. în mai multe etape. aflând acolo imense comori p r site în prip de ah. ahrbaraz. Dup ce întreaga iarn . Ap rarea ora ului a fost condus energic i eficient de c tre patriarhul Sergios. ci. Între 627-629 Heraclius a întreprins faza decisiv a campaniei sale militare în r s rit. în anul urm tor. inclusiv Ganzak (Tabriz). Bizantinii au cucerit pe rând mai multe ora e din Imperiul persan.i putea concentra for ele în lupta contra per ilor.Heraclius a reformat i administra ia central . În anul urm tor. la Ierusalim de c tre 23 . fiind superiori pe mare. s elibereze to i prizonierii i s restituie Sf. unde ob ine o victorie decisiv împotriva per ilor condu i de ahrbaraz. for ele acestuia fiind obligate s abandoneze Asia Mic . Constantin III. Reinstalarea Sfintei Cruci . Cu acest sistem complex de reforme. Cruce . dup o campanie de o amploare f r precedent. pentru a. iar chaganul avarilor împreun cu contingente slave. În 629 Heraclius este primit în triumf la Constantinopol. De i Chosroes II fusese învins. îndeosebi cu cavaleria care dobândea o pondere tot mai mare în cadrul armatei bizantine. ceea ce l-a determinat pe chagan i ahrbaraz s ridice asediul. basileul reia campania împotriva per ilor. Kovradiroe încheie o pace ve nic cu Bizan ul prin care se obliga s retrocedeze toate provinciile r pite bizantinilor. Constantinopolul fiind amenin at de atacul concertat avaro-slav i persan. bulgare i gepide atac Constantinopolul. flota slav fiind complet distrus la 10 august. Haraclius a încheiat în 619 pacea cu avarii. imperiul va înregistra succese în redobândirea teritoriilor pierdute. dup reînnoirea p cii cu avarii. Bizantinii au reu it s înfrâng pe asediatori. h r ile i rapoartele iscoadelor aflate la per i. având concursul patriarhului Sergios. i-a a ezat tab ra pe malurile Bosforului. Având nevoie de resurse financiare. În schimbul unor mari sume de bani. Dup r sturnarea de la putere i moartea lui Chosroes II. consiliul de regen fiind condus de patriarhul Sergios i patriciul Bonus. Heraclius nu reu e te în anii urm tori s p trund în Persia. în ianuarie 628 împ ratul bizantin ocup re edin a lui Chosroes. Heraclius se îndreapt spre Armenia. r zboiul bizantino-persan. împ ratul nu numai c a împrumutat bani de la aristocra ii boga i. în 622 a exersat personal cu trupele din Asia Mic . Între 622-628 s-a desf urat. L sând în fruntea imperiul pe fiul s u. Dastagerd. fiul acestuia. retras în palatul s u de la Hieria a studiat lucr ri istorice i geografice. Dup ce a zdrobit for ele persane la Ninive (12 decembrie 627). aduna i astfel.

de abia redobândite cu atâta trud . interzicând orice disput teologic . Era invaziei arabe. a ar tat cât de mult sl biser atât Bizan ul cât i Imperiul sasanid de pe urma îndelungatului conflict. În aceast situa ie. fiind respins atât de c tre ortodoc i i monofizi i. Dup cucerirea i Persiei de c tre arabi. Succesele dobândite de Haraclius în r s rit n-au d inuit îns pentru mult vreme. doctrina energiei unice . cu scopul de a împ ca grup rile cre tine aflate în permanente dispute i conflicte. 4. Mahomed definitivase unirea triburilor din Peninsula arabic pân la moartea sa (632). cât i de c tre papalitate . Accep iunea unui singur mod de ac iune (energeia). de noi p mânturi i prad au motivat atacurile asupra p mânturilor persane i bizantine. Schisma religioas între ortodoc i i monofizi i se redeschisese ca urmare a opozi iei înver unate a patriarhului din Ierusalim. no iune voit vag . a trecut aproape neobservat . Atât ardoarea religioas .1. Unitatea bisericii era de importan capital pentru imperiu mai ales în contextul ascensiunii arabilor care deveniser principalul pericol din exterior. a noilor conduc tori spirituali i politici ai musulmanilor.monothelismul impunea o singur voin divin i dou naturi ale lui Hristos. expus în 616. 24 . Bizan ul pierde în doar apte ani provinciile orientale.dup moartea lui Honorius. Expansiunea rapid a arabilor sub conducerea califilor.2 Confruntarea cu Islamul. Imperiul islamic arab se formase. Un sinod ulterior de la Theodosiopolis (630) impunea noua doctrin care va fi aprobat i de patriarhii Antiohiei i Alexandriei i chiar de c tre papa Honorius. Heraclius a sus inut o nou formul cristologic .însu i Heraclius a însemnat încheierea primului r zboi sfânt al cre tinilor. Noua doctrin adoptat în sinodul de la Constantinopol (638) prin edictul Ekthesis ( expunere ) . Sophronios (634). fa în fa cu doctrina dublei naturi a lui Hristos p rea s împace dogma de la Chalcedon cu monofizitismul. Ceea ce s-a dovedit a fi viabil au fost reformele militare i administrative ale împ ratului. cel al monoenergismului. Împ ratul a folosit succesul ob inut prin redobândirea provinciilor orientale pentru a rezolva trenanta i agasanta chestiune a schismei monofizite. Pe fundalul b t liilor bizantino-persane i al victoriei Bizan ului împotriva Persiei. Împreun cu patriarhul Sergios a încercat izolarea chestiunii printr-un compromis.1. ascensiunea lui Mahomed. dar ea a tulburat i mai mult unitatea fragil a bisericii cre tine. deschiderea erei hegirei. cât i dorin a de glorie.

iar musulmanii au invadat Siria. în capital . Deprimat de insuccesele suferite pe toate planurile.aflat sub conducerea patriarhului Sophronios . fiecare sus inând cauza unuia din cei doi împ ra i. În zadar îns . Heraclius l-a trimis în ap rarea teritoriilor pe fratele s u Theodor. Heraclius. poporul Constantinopolului era i el împ r it în dou partide. Între cele dou linii ale dinastiei pr pastia se adâncea din ce în ce mai mult. acordând fiului mai mic.asediat îndelungat. care în cele din urm s-a retras. În 638. Constantin III. metropola Antiohia i cele mai multe ora e siriene au fost abandonate f r lupt . El a fost înfrânt. David. fiul cel mare al Martinei. iar fiul Martinei. amândoi urmând s conduc imperiul în mod egal. mai ales dup deconspirarea complotului menit s îl r stoarne de la tron i s -l ucid . cea mai bogat i mai important provincie a imperiului principala surs de grâne a Constantinopolului. Dup aceast înfrângere. ca augustus. fiind definitiv pierdut . Heracliu. basileul a delegat practic de acum atributele sale fiului mai mare din prima c s torie. la fel cum procedase i în r zboiul cu per ii. iar în vara anului 638 aranjeaz încoronarea de c tre patriarh a lui Heraklonas (Heraclius II). obosit în luptele contra per ilor. câ tigând o victorie zdrobitoare. din prima c s torie cu Eudochia avea 29 de ani. în schimb au refuzat coregen a Martinei. Opera extern a lui Heraclius s-a pr bu it. pentru a reglementa chestiunea mo tenirii tronului. La Yarmuk (636) arabii au împins oastea bizantin în defileul râului. Cei doi urmau s aib în coregen pe Martina în calitate de mam i împ r teas . a preferat o retragere tactic . al celei de-a doua so ii. în frunte cu Alexandria. arabii i-au înfrânt în 634 pe bizantini în Palestina. Soarta Siriei era acum pecetluit . dup e ecul noii formule cristologice a monotelismului. împreun cu capitala sasanid Ctesiphon i. provincia i ora ul sfânt ajung sub controlul musulmanilor (638). aflat pe malul microasiatic. Heraclius a introdus obiceiul desemn rii i încoron rii succesorului înc în timpul vie ii predecesorului. doar 15 ani. Heraklonas. Bizantinii i-au acceptat pe cei doi fii. cel mai grav. A urmat îndat cucerirea Persiei i Mesopotamiei (639/640). nerenun ând îns la uneltiri. Heracliu decide s se mute din palatul Hieria. Întreaga via politic era periclitat tocmai în condi iile rapidei 25 . Dup moartea sa imperiul a r mas sub conducerea primilor doi fii. Constantin (III). nu a mai luat parte personal la r zboiul cu arabii. Egiptul.Atunci când sub conducerea marelui cuceritor i calif Omar. Cu toat rezisten a îndârjit a Palestinei i mai ales a Ierusalimului . titlul de caesar. acesta din urm fiind cucerit de celebrul comandant de o ti Amr în 642. În acest fel. arabii devin principalul pericol pentru Imperiu.

Arabii vor înainta de-a lungul rmului african al Mediteranei. pe atunci general i guvernator arab al Siriei. în baza tratatului de pace încheiat cu arabii de patriarhul Kyros. c ruia i s-a t iat nasul. încoronarea lui Constans II (641668). dar ambi ia sa de a ajunge coîmp rat doi ani mai târziu va atrage furia mul imii fidele lui Constans. ca coîmp rat. Martina i Heraklonas au fost exila i în Rhodos. ceea ce i-a determinat pe bizantini s reia controlul asupra Egiptului. dup ce a impus Ciprului plata unui tribut. Constans devine la 14 ani singur st pânitor. ceea ce însemna imposibilitatea exercit rii unei demnit i. fapt ce a permis lui Muawija s . dar fiind se pare bolnav de tuberculoz . Senatul a hot rât înl turarea Martinei. comandantul trupelor r s ritene Valentinos Arsakidos a impus cu for a armelor. Opera cea mai important a lui Muawija a fost construirea primei flote arabe. a fiului lui Constantin III. cu toate c . a l sat în Alexandria doar o mic garnizoan . permanent eclipsat de dorin a de putere a mamei sale. Nu a putut ocupa ora ul Amorion. sus in torii s i trebuind s ia drumul exilului. viitorul calif. Dup ce în 649 arabii întreprind prima expedi ie maritim în Mediterana. Întâlnim pentru prima dat în Bizan obiceiul oriental al mutil rii prin t ierea nasului. arabii au avut ca urm toare int protectoratul bizantin din Armenia. pe atunci în vârst de 11 ani. a murit deja dup trei luni de regen . Othman. Tronul a revenit lui Heraklonas. Bizan ul cump r o pace pe trei ani.i sporeasc flota în mod considerabil. trupele bizantine se retr seser din Alexandria (642). Constantin III a avut mai mul i sus in tori. întorcându-se cu o prad bogat în Damasc (647). atacând insula Cipru. prima sa încercare în politica extern fiind cea de a relua controlul asupra Egiptului abia cucerit de c tre arabi. Partizanul i adeptul cauzei lui Constantin III. cât i a lui Heraklonas. având de partea sa i popula ia r sculat a capitalei. alungând garnizoana arab . astfel c Manuel a trebuit s abandoneze Egiptul i ca urmare a alian ei monofizi ilor din Alexandria i arabi. Dup asasinarea lui Omar I. În 654 Muawija a invadat i ocupat insula Rhodos. Amr. Generalul Manuel a sosit cu o flot de trei sute de cor bii în Egipt. Generalul Valentinos i-a c s torit fiica cu împ ratul minor. Colosul de 26 . care a fost castrat. a întreprins o campanie în Capadocia i a cucerit Caesareea. devenind astfel el însu i adev ratul cârmuitor al Bizan ului. dar a pustiit zone întinse. Controlând deja Siria i Mesopotamia. fapt de importan crucial pentru soarta st pânirii bizantine în Mediterana. c reia i s-a t iat limba. trimis urgent spre Egipt a înfrânt îns oastea bizantin lâng Nikiu (646). succesorul acestuia. La scurt vreme arabii au d râmat zidurile Alexandriei. pentru a diminua ansele ca ora ul s mai ajung în mâinile bizantinilor. i a lui David. Muawija.expansiuni arabe.

nu a fost anulat imediat. Ini ial au fost create patru theme în Asia Mic . Împ r irea administrativ mai veche. p strându-se în interiorul themelor.i redefineasc priorit ile. Trupele erau finan ate din surse locale în loc s fie suportate ca pân atunci din tezaurul imperial. Armeniakon i thema maritim Karabisiani. Themele concentreaz întreaga putere civil i militar în mâinile strategului. inclusiv modalitatea de recrutare i finan are a armatei. Dup înfrângerea flotei bizantine de c tre arabi pe coasta Lyciei (655).Opsikion. 27 . devenind acum circumscrip ii administrative în care sta ionau unit ile militare (themata). suprema ia bizantin pe mare este pierdut . Eficacitatea noului sistem administrativ s-a dovedit în lupta contra noilor amenin ri din exterior îndeosebi arabe i bulgare .din secolele VII-IX. Constantinopolul a fot silit s . ceea ce permitea mobilizarea tuturor resurselor în lupta contra amenin rilor imediate. Anatolikon. una din cele apte minuni ale lumii antice. masa de metal fiind vândut unui negustor evreu din Edessa. Teritoriul r mas Bizan ului în Asia Mic a fost împ r it în districte militare numite theme. confruntare în care însu i Constans II abia a sc pat cu via . În anul urm tor arabii au atacat i insulele Kos i Creta. În acest fel armata bizantin dobânde te un rol pronun at popular. Soldatul membru al themei . ea fiind recrutat din rândurile r nimii libere. Vitalitatea noii institu ii era asigurat de suportul ei social.stratiotul era obligat s se echipeze pe cont propriu i primea în schimbul serviciului militar un lot de p mânt care putea fi mo tenit ereditar. pe lâng strateg fiind numit i un proconsul pentru chestiuni ce ineau de administra ia civil . de i rolul acestora în cadrul armatei era în cre tere. provocat de succesiunea lui Othman. a fost demontat. în provincii (eparchiai). dac fiul prelua condi ia tat lui. Crearea domeniilor stratiote a însemnat deopotriv i o disciplinare a for elor feudale i consolidarea micii propriet i. Anii armisti iului cu arabii (659-661) au permis crearea institu iei bizantine a themelor. Abia r zboiul civil din califat (655-661). al conduc torului themei. În vreme ce armata r s ritean a Imperiului târziu num ra vreo 20000 de oameni. Constans II a fost reformatorul care a introdus institu ia themelor. a dus la o înl turare temporar a pericolului musulman. înaintea interven iei armatei imperiale.aici. fapt care accentuat procesul de militarizare a imperiului început anterior prin crearea exarhatelor. Precedentele le g sim în organizarea exarhatelor Ravennei i Cartaginei de c tre Mauriciu. doar for ele themei Anatolikon au variat între 15000 i 18000. Imperiul nu mai depindea de mercenari. La origine themele erau unit i militare.i restructureze fundamental aparatul fiscal i s .

a schimbat planul. ceea ce a stârnit ostilitate la Constantinopol.i astfel un du man de moarte. De i conciliul se desf ura sub influen a dogmelor r s ritene. r spundea de cancelarie. Constans II a poruncit exarhului Ravennei s -l r peasc pe pap de la Lateran i s îl aduc la Constantinopol. în condi iile în care Bizan ul nu putea întreprinde nimic. unde a jefuit la propriu capitala de sculpturi antice i opere de art . alt adversar al monothelismului. În mod asem n tor au fost judeca i i al i adversari politici i religio i ai imperiului. cei mai mul i episcopi apar ineau bisericii apusene. Papa Martin a convocat la palatul Lateran un mare sinod (649) la care au participat peste 100 episcopi în care a condamnat monothelismul i pozi ia împ ratului fa de aceast doctrin . exilat la Chersones. fiind implicat în luptele navale cu arabii. unul militar care r spundea de aprovizionarea i finan area armatei (logothetes tou stratiotikou). A fost i primul împ rat bizantin care a vizitat Roma. un al doilea al visteriei (logothetes tou genikou) responsabil de plata impozitelor i un logothet al dromului (tou dromou)sau al po tei care avea atribu ii diplomatice de politic extern i cu privire la siguran a intern . papa Martin a fost capturat i dus la Constantinopol unde i s-a intentat un proces politic. v zând atmosfera de la Roma. pentru c l-ar fi înfruntat pe împ rat i l-ar fi ajutat pe Olympios. Un an mai târziu. Mai întâi. Constantin (654). Episodul s-a încheiat cu moartea natural a lui Olympios în 652. f cându. fiind acuzat de înalt tr dare. f r succes îns . Papa nu consultase împ ratul cu privire la convocarea conciliului. dorind s ob in independen a Italiei fa de Bizan . Constans II a tran at i chestiunea disputelor ecleziastice. Lui Maxim M rturisitorul. în Crimeea. cauzat de m surile sale pline de cruzime din ultimii ani. pentru ca apoi s dispun uciderea sa. dou energii sau voin e. la Syracuza. A reu it chiar s porneasc o expedi ie naval în direc ia Siciliei. func ia logothe ilor. multe comori fiind trimise la 28 . i-au fost t iate mâna dreapt i surghiunit. a impus hirotonirea fratelui s u Theodosios ca preot. Exarhul Olympios. Herakleios i Tiberios (659). Un alt demnitar. mutarea re edin ei sale în apus. publicând un edict (648) prin care interzicea de a se mai discuta pe viitor despre voin sau energie. protoasekretis.Între reformele lui Constans se num r i reorganizarea aparatului administra iei centrale. Deteriorarea rela iilor cu senatul i or enii. unde i-a aflat sfâr itul în mizerie (655). Au fost create trei noi demnit i ministeriale. Motivul a inut de eliminarea posibilit ii ca Theodosios s ajung coregent i asigurarea succesiunii fiilor s i. poate i situa ia aproape disperat creat ca urmare a nest vilitei expansiuni arabe l-au determinat pe Constans II s încerce.

Flota bizantin a contraatacat folosind pentru prima dat focul grecesc . Constans II a fost asasinat în 668 la Syracuza. În acest fel 4. acum îns în calitate de calif (întemeietorul dinastiei omeiade). ceea ce a atras mi c ri populare ample. el a consolidat fortifica iile din Asia Mic .1. Aceast arm cumplit l-a descurajat complet pe Muawija. În acest fel. pân în 678. jefuind sistematic peninsula. mare parte a flotei sale fiind ars . provinciile vestice ale imperiului au fost afectate de o fiscalitate excesiv . Trupul împ ratului s-a întors acolo unde acesta nu ar mai fi vrut s ajung niciodat în timpul vie ii. o baz sigur de opera ii. Cu toate acestea. Din vara anului 674 au început atacurile asupra Constantinopolului. i a fost înmormântat în biserica Apostolilor. Incursiunile arabe în spa iul microasiatic. cu ora ul Smyrna (672). bazat pe un exploziv a c rui preparare era cunoscut ini ial doar de c tre bizantini.Constantinopol. Califul a încheiat în aceste împrejur ri grele o pace pe 30 de ani cu Bizan ul. fiul i succesorul lui Constans II. a creat institu ia themelor i a resistematizat aparatul administrativ. a limitat pe cât a putut tendin ele secesioniste ale Italiei i Africii. la Constantinopol. Dup dou decenii de st pânire la Constantinopol. O tile care se retr geau pe uscat peste 30000 de solda i . Constantin IV era obligat s neglijeze alte p r i ale Imperiului. atacuri ce au continuat veri în ir.1. inven ie a sirianului Kallinikos. Califul omeiad a capturat mai întâi câteva insule i zone de grani bizantine . în imediat apropiere de Constantinopol. au devenit continue. arabii r mânând uneori i peste iarn în Asia Mic . Alt flot a ocupat rmul apusean al Asiei Mici. fiind atacat în apropierea capitalei. sprijinit de papa Vitalian l-a înfrânt îns la scurt vreme pe uzurpatorul Mezetios. Exarhul Ravennei. domnia sa fiind dominat de r zboaie. mai ales în Cartagina. În timpul ederii sale în Sicilia (663668). capii conspira iei fiind executa i. f r a renun a la lupta pentru provinciile din r s rit.3 Salvarea Constantinopolului Constantin IV i Iustinian II i continuarea reformei heracleene: Lui Constantin IV Pogonatos (B rbosul) (668-685). iar resturile ei scufundate de o furtun . 29 . începând din 663.peninsula Kyzikos.au fost nimicite de bizantini. Muawija i-a continuat planurile de unde le l sase cu un deceniu în urm . Constans II a alunecat îns spre abuz i dictatur . dar mai ales la Syracuza. împ ratul Constans II a luase decizia de a guverna în vest. Luptele decisive se d deau îns pe mare. i-a fost h r zit guvernarea care a dus lupta hot râtoare au arabii.

i-au f urit statul cu capitala la Pliska. La Dun rea de Jos. astfel statul bulgar era recunoscut de jure. astfel c împ ratul a dispus. o tile bizantine au încercat s -i opreasc pe bulgari. Aceast alc tuire politic s-a consolidat abia sub hanii Krum (802-814) i Omurtag (841-831). astfel c în jur de 900 acest proces era în linii mari încheiat. dup ce i împ ratul se îmboln vise. acestea dând ocazie bulgarilor s se eschiveze de la o lupt decisiv . oprindu-se pentru un timp la nordul Dun rii de Jos. o parte dintre ei. în stepele din nordul Mun ilor Caucaz. Dezacordul cu privire la doctrina monothelist înr ut ea i raporturile Bizan ului cu Italia. în frunte cu Asparuch.Uniunea celor apte triburi . a avut o mare însemn tate pentru întreaga cre tin tate. Dup cre tinarea for at . Bizantinii înaintau foarte greu în zonele ml tinoase. armata bizantin a trebuit s se retrag . sub hanul Boris (852-889). În vreme ce în secolul VI. Constantin IV a renun at la monothelismul care nu mai avea nici un sens dup cucerirea de c tre musulmani a majorit ii inuturilor în care acesta avusese aderen . ducând tratative cu biserica roman .f r prea mare consisten i unitate. Înfrânt în fapt de bulgari. Protobulgarii erau o popula ie de neam türc. care au trecut la sud de fluviu i au ocupat treptat vechile provincii imperiale Scythia Minor i Moesia Inferior. din 678. ceva mai devreme. prin care recunoa te hanului bulgar st pânirea asupra teritoriilor ocupate. De pe urma atacurilor musulmane asupra Bizan ului au profitat slavii care au asediat Thesalonicul. Flota bizantin a intrat în Marea Neagr . 50 de sclavi i 50 de cai de ras . Constantin IV a fost silit s poarte r zboi cu bulgarii la scurt timp dup încheierea p cii cu arabii (681). convocarea celui 30 . cea r s ritean . în vreme ce lombarzii au cucerit Calabria. în vremea c rora statul devine o puternic for politic i militar i începe s duc o politic de expansiune. Imperiul bizantin avea s fie scutul Europei cre tine. Victoria Bizan ului asupra arabilor. fiind comparat cu cea a lui Leon III (718) i a lui Carol Martel de la Poitiers (732). slavii din Peninsula Balcanic formeaz prima lor forma iune politic . se formase uniunea triburilor protobulgare ( Bulgaria Mare ). s-a accentuat asimilarea elementelor etnice protobulgare de c tre slavi. devenit prin botez Mihail. înrudit cu hunii i avarii. Pentru câteva secole. Bulgarii s-au cre tinat în anul 864. F r nici un rezultat. Dup moartea lui Kubrat. Bulgarii. s-au îndreptat spre apus. Constantin IV încheie pace cu Asparuch.promi ând s dea bizantinilor anual 3000 monede de aur. pl tind i tribut. din partea cea mai vulnerabil . acostând în nordul gurilor fluviului. sub conducerea hanului Kubrat.

în plan politic i bisericesc. Treimi. Paul i Petru. Iustinian II a întreprins o expedi ie în Strymonia. Heraclius i Tiberius. Înv tura despre cele dou energii i dou voin e a fost recunoscut ca singura adev rat . au fost spânzura i. nu avea înc 16 ani când a preluat domnia. Au fost afurisi i / excomunica i patru patriarhi defunc i ai Constantinopolului Sergios. cu toate c de acum provinciile orientale sunt nevoite s se împace cu ideea st pânirii arabe. dup ce a refuzat s mai pl teasc tribut hanatului bulgar. Bizan ul reluând controlul asupra unei p r i a Ciprului. patriarhul Antiohiei. avea îns înclina ii despotice. un sclav i un cal. Discu iile sinodului s-au prelungit aproape un an de zile (680-681). Pacea i-a permis lui Iustinian II s se dedice chestiunilor stringente din Balcani. acesta devenind astfel coîmp rat. În al doilea rând califul urma s pl teasc un tribut augmentat prin noul tratat de pace cu Bizan ul fiecare zi de pace îi costa pe arabi câte 1000 de monede de aur. care înc era în via . invocând guvernarea dup modelul Sf. noul împ rat nu a mai respectat acordul anterior cu arabii i l-a trimis pe generalul Leontios (viitorul împ rat) s restaureze pozi iile bizantine în Armenia. imperiul p rând mai unit ca oricând sub raport religios. stabil pe termen lung. Pyrrhos. La fel ca tat l s u. Dup ce le-a retras titlurile . prin continuarea reformelor înainta ilor s i. proclama i augu ti înc din vremea tat lui s u. la tron a urmat dup moartea sa Iustinian II (685-695. zdrobind trupele bulgarilor i slavilor.de i senatul i armata erau împotriv . 705-711). Abd al-Malik. papa Honoriu I i Macarie. care a urmat pe tronul califatului în anul încoron rii lui Iustinian II. Hot rârile conciliului au fost completate ulterior de acordarea dreptului papilor de a prelua func ia f r a mai pl ti taxe împ ratului. Reprezentan ii themei Anatoliei care s-au opus. Constantin trebuia s -i îndep rteze pe cei doi fra i gemeni coregen i. a dispus s le fie t iat nasul (681). În acela i an a acordat fiului s u titlul de augustus. Dup domnia lui Constantin IV care a adus importante schimb ri. dup pilda bunicului s u. Statul creat de bulgari era tot mai des numit în izvoare Sclavinia i Bulgaria . la hotarul dintre Tracia i Macedonia. Asupra familiei lui Constantin IV s-au ab tut zile amare.de-al VI-lea conciliu ecumenic sau Trullanum I (in Trullo dup numele s lii cu cupol a palatului imperial) la Constantinopol. Cu toate c drept urmare a înfrângerii decisive a musulmanilor de c tre Constantin IV situa ia provinciilor r s ritene ale Imperiului era stabil . Acordul cu privire la Cipru (688) s-a dovedit. 31 . a fost silit s împart cu Iustinian II veniturile Armeniei i Iberiei. Dorind s guverneze singur. În 688. prerogativa confirm rii papilor fiind delegat exarhului de Ravenna. A fost restabilit ortodoxia i pacea în sânul bisericii bizantine. în ciuda r zboaielor ulterioare.

unde num rul locuitorilor sc zuse drastic ca urmare a deselor r zboaie. ca i armenii. cât i din Asia Mic . este o înnoire legislativ a lui Iustinian sau o men ionare a unui drept existent deja. În vremea Pogonatului sunt atestate documentar în afara celor dou exarhate ale Italiei i Africii. Consolidarea institu iei themelor a fost una din sarcinile cele mai importante. mai ales în thema Opsikion. ca urmare principal a faptului c slavii recruta i for at au trecut de partea musulmanilor i s-au predat acestora. Cel mai probabil îns . ea deriv din vechea questura exercitus din insulele din Marea Egee i Cipru. mai multe triburi ale slavilor (peste 30000 de osta i) din partea sudic a Macedoniei au fost str mutate ca foedera i i stratio i ai imperiului.2 Themele asiatice erau crea iile lui Constans II. care a servit consolid rii propriet ii ranilor liberi. Iustinian II a creat. 1997. s se fi format pe baza fostei armate din Illyricum care a fost acum stabilit în Grecia i sudul Anatoliei (Treadgold). o categorie de 2 John F. Cu str mutarea unei mari p r i a mardai ilor cre tini din Liban în teritoriul bizantin. în contextul ascensiunii musulmane. politica de coloniz ri a lui Iustinian II poate fi considerat drept o reu it . Pentru a ap ra zonele de grani . Aceast organizare în theme a imperiului s-a stabilizat tot mai mult. Legea agrar (nomos georgikos) i reforma financiar se num r printre meritele de seam ale lui Iustinian II. în timp ce Thracia a fost creat de Constantin IV. a împ ra ilor din dinastia Heraclizilor. pe plan intern. i în aceast privin împ ratul a urmat politica lui Constans II. pe baza vechiului prototip roman al limitaneilor. Iustinian a reu it s înt reasc teritoriile depopulate. În general îns . Când arabii condu i de generalul Mohamed ibn Marwan i-a înfrânt pe bizantini la Sebastoupolis (693). La acestea Iustinian II a mai ad ugat thema greceasc Hellas. oscilau în rela iile cu Bizan ul. Haldon. împ ratul. ea constituind fundamentul economic al themelor. Anatolikon. a ez ri de akritai. care doreau s scape de povara revoltelor acestora. Nu este sigur c legea agrar . Oricum ea apar ine celei de-a doua jum t i a secolului al VII-lea. poate i Samos. Posibil ca aceast them . a c rei origine nu a fost clarificat .Pentru a îmbun t i situa ia etnic . Ulterior proprietatea funciar mic a stratio ilor s-a consolidat. atât din Balcani. înclinând s se supun arabilor. Unii locuitori ai Ciprului au fost coloniza i în Kyzikos în noul ora construit de împ rat Iustinianoupolis. Slavii în nemul umirea lor. 32 . a recurs la uciderea slavilor din Bythinia. Armeniakon în r s rit i thema maritim a carabisianilor. Cambridge. în acord cu califii. a cor bierilor . furios. Byzantium in the Seventh Century. i cinci theme: Thracia în Europa i themele Opsikion.

proprietari funciari, care beneficiau de p mânt i facilit i fiscale, în schimbul obliga iei de a ap ra frontierele. P mânturile împ r ite solda ilor provin din proprietatea imperial , extins înc în aceast epoc , de i din aceea i proprietate, dar i a aristocra iei, sporesc i posesiunile funciare ale bisericii i mân stirilor. Motivul reformei themelor a fost legat i de posibilitatea de a reduce solda, vistieria imperial fiind s r cit dup marile pierderi teritoriale, astfel c solda ii din theme î i puteau asigura traiul i participarea la oaste din venitul ob inut de pe p mânturile acordate. O tirea themelor va constitui într-o epoc ulterioar baza armatei bizantine. Lotul de p mânt al ranilor-stratio i era mo tenit din tat în fiu ca parte component a serviciului militar datorat în contul acestuia. Marile latifundii lucrate cu erbi î i pierd acum atât ponderea teritorial , cât i importan a economic . Comunit ile de akritai devin temelia organiz rii administrative bizantine, ele având în primul rând un rol militar i fiscal, i abia în plan secund unul economic. Împ ratul a convocat în 691/692 sinodul Quinisext (al V-VI-lea) sau Trullanum II (in Trullo), gândit ca un conciliu ecumenic, statut care i-a fost acordat îns post factum, fiind atribuit procedural sinoadelor ecumenice din 553 i 680. Împ ratul convocat, în afara reprezenta ilor clerului i senatului i pe conduc torii themelor. Hot rârile sinodului, care inten ionau s înnoiasc i s unifice dreptul ecleziastic al statului, prin completarea conciliilor V i VI, au stabilit canoane privitoare la organizarea bisericii, rit i la în sprirea principiilor moralei cre tine a mirenilor i clerului. Diferite practici au fost condamnate din considerente morale sau pentru c aveau origine p gân (calendele, brumaliile, ghicitul, procesiunile masca ilor), altele pentru c atingeau în viziunea vremii normele cre tine - era interzis consultarea unui medic evreu. În general canoanele ofer o imagine destul de fidel asupra vie ii cotidiene. Preo ilor de rang inferior li s-a permis s se c s toreasc . Iustinian î i ia în aceast vreme titlul de servus Christi în legendele monetare, el fiind primul dintre împ ra i care pe reversul monedelor a b tut imaginea lui Hristos. Cu toate c împ ratul sus inea pozi ia Romei, papa Sergius I a refuzat s sanc ioneze hot rârile din Quinisextum, întrev zând tentativa imperial de a impune bisericii apusene rânduielile celei r s ritene. Dup relatarea din Liber Pontificalis, Iustinian ar fi dorit arestarea papei i aducerea lui la Constantinopol, a a cum procedase Constans II cu papa Martin în 652. Protosp tarul (titlu inferior celui de patriciu) Zaharia, trimis s îndeplineasc porunca, s-a lovit îns de rezisten a locuitorilor Romei i a mili iilor fidele papei, v zându-se obligat s apeleze la generozitatea papei, pentru a sc pa de la moarte sigur , ascunzându-se în 33

dormitorul papal, de unde s-a retras cu ocar . Cu toate exager rile acestei relat ri, conflictul s-a încheiat cu e ecul politicii biserice ti a lui Iustinian, astfel c contradic iile nu numai c nu s-au atenuat, ci s-au accentuat. Atitudinea adesea sfid toare a împ ratului în chestiuni biserice ti conflictul cu patriarhul Callinicos - i civile, politica sa fiscal , precum i abuzurile favori ilor s i lacomi - sakellarios-ul ( eful finan elor) tefan i logothetes tou genikou ( eful vistieriei imperiale) Theodotus au creat o ruptur între el i aristocra ie, devenind impopular i în rândul constantinopolitanilor. Insuccesele militare din 692, când Iustinian II a înc lcat pacea cu arabii, duce la o ampl revolt a popula iei în spatele c reia se afla strategul themei Hellas, Leontios, care luptase cu arabii în 692. Împ ratului detronat i-a fost t iat nasul - de aici porecla de Rhinotmetos ( cu nasul t iat ), fiind exilat în Crimeea la Chersones, unde î i sfâr ise via a papa Martin, iar favori ii s i ar i pe rug. 4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor Lipsa legitimit ii uzurpatorului Leontios (695-698) le-a dat arabilior pretextul de a ataca Africa bizantin . Pentru o perioad atacurile arabe asupra exarhatului latin încetaser , dar c derea lui era doar o chestiune de timp, dup ce opera de ap rare a Constans II s-a dovedit a fi ineficient . Arabii au ocupat Carthagina în 697, i cu toate c flota themei Karabisiani a putut s recucereasc pentru scurt timp capitala exarhatului, în 698 musulmanii au reu it s - i refac pozi iile. Flota, învinuindu-l pe Leontios de înfrângere i de teama pedepselor care o a teptau, s-a revoltat, asasinându-l pe comandantul acesteia, pe patriciul Ioan, dup care l-au proclamat împ rat pe drongarul Apsimar. Prin viclenie, Apsimar a reu it s p trund cu u urin în capital , unde de curând izbucnise o epidemie de cium . Apsimar, dup ce a dispus ca lui Leontios s i se taie nasul i s fie c lug rit, a ocupat tronul sub numele de Tiberios III (698-705). Noul împ rat a pus cap t încerc rilor de recucerire a Africii latine a transformat insulele din exarhatul Africii în thema Sardiniei, iar zona sudic a Italiei în thema Siciliei -, concentrându-se asupra chestiunilor din Orient, invadând Siria arab . Fratele s u Heraclius numit monostrategos a purtat numeroase campanii în Asia Mic . Iustinian II a mai reu it s domneasc pentru a doua oar . Din Chersones s-a refugiat în regatul chazarilor, c s torindu-se cu sora chaganului, Theodora. Între timp la chagan soseau o solie bizantin care cerea extr darea lui Iustinian. Pentru a nu zbuciuma rela iile sale cu Bizan ul, 34

chaganul a consim it, aflând îns la timp prin intermediul Theodorei de aceast inten ie, Iustinian a plecat înspre gurile Dun rii, aflate în posesiunile hanului bulgar Tervel, fiul lui Asparuch, cu care încheie o alian . Astfel, cu sprijinul unei puternice armate bulgaro-slave, Iustinian ajunge în septembrie 705 în fa a zidurilor Constantinopolului i reu e te s p trund cu câteva sute de adep i în capital , printr-un apeduct, ocupând palatul Vlacherne. Revent pe tron, alia ii s i au fost r spl ti i din bel ug, îns r zbunarea împotriva du manilor a fost plin de cruzime. Iustinian II încheie o nou pace cu aliatul s u bulgar i se oblig s reia plata tributului, iar lui Tervel îi acord titlul de cezar, acesta dobândind cea mai mare parte din Rumelia Oriental . Patriarhul Callinicos a fost orbit i exilat la Roma, Leontios i Apsimar (Tiberios III) au fost batjocori i în public i apoi uci i. Excelentul comandant de o ti, Herakleios, ca i mul i ofi eri au fost spânzura i de zidurile Constantinopolului. Totu i împ ratul nu a îng duit o tirilor cu care a sosit s jefuiasc capitala. A doua domnie a lui Iustinian II Rhinotmetos a fost un lung ir de acte de teroare. Câ tig torii în timpul celei de-a doua domnii a lui Iustinian II au fost, în afar de bulgari, arabii. În 709 ei au asediat fort rea a Tyana în zona de grani a Capadociei. Oastea bizantin fiind insuficient i slab preg tit , arabii i-au putut continua incursiunile în Cilicia (710-711) f r s întâmpine o rezisten deosebit i au ocupat o serie de fortifica ii de grani , înaintând pân la Chrysopolis. În schimb, Iustinian a ini iat o expedi ie contra Ravennei (709) care îi fusese ostil în prima domnie. Ora ul a fost pr dat, ceea ce a provocat i o puternic revolt a popula iei din capitala exarhatului. Cu papa Constantin I împ ratul a putut ajunge la o în elegere în privin a conciliului Quinisextum, fiind primit cu mari onoruri la Constantinopol în 710. M surile luate de Iustinian împotriva Chersonesului unde fusese exilat, prin trimiterea unei expedi ii de represiune, i-au adus împ ratului pieirea. Revolta aparent minor a locuitorilor revolta i ai Crimeei, prin alian a cu chazarii a dus la proclamarea ca împ rat a fostului strateg al themei Armeniakon exilat i el în Crimeea, Philippikos Bardanes. Comandantul expedi iei de pedepsire, Mauros s-a aliat cu Bardanes i a atacat Constantinopolul. În 711, când Constantinopolul i-a deschis por ile, Philippikos a atras de partea sa garda lui Iustinian, care l-a tr dat. O dat cu uciderea lui Iustinian II i a fiului acestuia, Tiberios, dinastia lui Heraclius s-a stins. Dinastia Heraclizilor a fost prima din istoria statului bizantin care a domnit un secol, dina tii f când parte din cinci genera ii. Definitorie pentru aceast perioad este marea oper de reformare a imperiului, mai ales în plan militar i fiscal. 35

Patriarhul Cyrus a refuzat s sprijine noua politic religioas . un politician mult mai capabil. retr gându-se ca monah la Efes. înc anterior intr rii sale în Constantinopol ordonând îndep rtarea imaginii celui de-al treilea conciliu de la Constantinopol care condamnase monothelismul în 680. Bulgarii. va curma orientarea monothelist . strategul themei anatoliene. asediind capitala imperiului. declarând monothelismul ca religie de stat a imperiului. strategul themei Armeniakon.1. l-au detronat i orbit. Theodosios a renun at la tron în favoarea rivalului s u. fiind doar un paravan pentru domina ia militarilor din thema Opsikion. Noul împ rat. au f cut incursiuni de prad în Tracia. În mai 713 trupele din Opsikion s-au r sculat împotriva lui Philippikos-Bardanes. mai mult trimite în Rhodos armata themei Opsikion.2 Luptele pentru tron Marea criz spiritual care a cuprins Bizan ul în perioada luptei privind icoanele s-a accentuat deja în timpul lui Philippikos Bardanes (711-713). astfel c r zboiul cu arabii a fost deturnat în mod nefericit înspre un r zboi civil. În fa a pericolului arab. cu a c rui fiic s-a c s torit. Domnia lui Philippikos a fost dezastruoas i pe plan extern. revenind la dogmele ortodoxe i s-a împ cat cu papa. În fruntea imperiului se afla de fapt Leon. împreun cu fiul s u. La 25 martie 717 Leon a intrat în 36 . care va domni cu numele de Anastasios II (713-715). retr gându-se la Salonic. A renegat hot rârile celui de-al VI-lea conciliu ecumenic. care amenin au cu asedierea capitalei printr-o puternic invazie dinspre uscat i dinspre mare. De i r scoala fusese început de armat . în 715. originar din nordul Siriei. Solda ii s-au r sculat îns împotriva comandantului flotei. pentru a distruge flota musulman . El a fost un adept al ereziei monothelite. sub pretextul r zbun rii lui Iustinian II. împ ratul abandonând astfel zonele r s ritene raidurilor arabe. Anastasios II s-a preocupat de refacerea zidurilor de ap rare i de aprovizionarea capitalei. dup cum Theodosios III (715-717) a fost silit s accepte coroana imperial . Anastasios s-a v zut silit s se c lug reasc .4. Aceste decizii în plan religios vor duce la deteriorarea acut a rela iilor cu papa Constantin I. protoasecretisul Artemios. pe tron a fost ridicat eful cancelariei imperiale. Pentru a face fa pericolului au fost aduse trupe din Orient. imaginile fiind o arm în lupta pentru suprema ie. i duce în fapt la inaugurarea luptei legat de cultul icoanelor între împ ratul bizantin i papalitate. care refuz recunoa terea împ ratului i a noului patriarh Ioan VI. aliat cu Artabasdos. fiind depus i înlocuit. din thema Opsikion. ajungând pân sub zidurile Constantinopolului (712).

Aportul evreiesc i musulman în preg tirea iconoclasmului imperial s-a conjugat cu opinia unor segmente iconofobe ale societ ii bizantine. convingându-l pe împ rat s dezaprobe cultul icoanelor. accentuând cultul crucii. Biserica armean . Episcopii iconocla ti . În acest mod s-au încheiat luptele pentru tron. Ostilitatea fa de imagini a lui Leon III i a urma ilor s i a fost pus . fiind fundamentali ostili semnului crucii i refuzând s admit icoanele. fiind încoronat la Hagia Sophia. este termenul generic care define te mi carea împotriva folosirii în scopuri religioase a imaginilor. imagine . 37 . dovad c originea sa nu poate fi aflat în regiunile elenofone. În 726 i 730 împ ratul Leon III Isaurianul a promulgat un decret prin care interzicea venerarea imaginilor. Aceast decizie a fost condamnat de c tre pap . care ineau de necesitatea fidelit ii themelor orientale. erau frigieni i veneau din thema Anatolikon. c reia. care respingeau violent dogmele i obiceiurile Bisericii.. în special a celor care au tulburat Imperiul Bizantin în secolele VIII-IX. l-au determinat pe Leon III s transforme iconofobia în doctrin oficial de stat. O alt surs a iconoclasmului a fost activitatea sectei pavlicienilor. 4. în contextul luptelor împotriva arabilor.3 Criza iconoclast (726/730-843) Un fenomen care a marcat profund Imperiul Bizantin a fost mi carea iconoclast . Iconoclasmul s-a bucurat de simpatie mai ales în zona central i oriental a Asiei Mici. klaein. eikon. anul 717 însemnând i venirea pe tron a dinastiei isauriene. în urma invaziei musulmane i s-au ad ugat elemente orientale. O pondere important au avut-o i activit ile iconofobe ale evreilor din Palestina i Asia Mic . Iconoclasmul (gr. nefiind oficial ostil imaginilor. Erup ia vulcanului de la vest de Thera a fost v zut ca un semn al mâniei divine.1. dar doctrina / mi carea iconoclast a fost ini iat la Constantinopol de c tre Leon i în i mai mare m sur de c tre fiul i succesorul s u Constantin V. implicit de popula ia din Asia Mic . Leon III i Constantin V erau lega i prin ordine i carier de armatele din Anatolia.Constantinopol. Criza se anun ase de mult vreme. care a condamnat adorarea imaginilor drept idolatrie la conciliul bisericesc inut în palatul Hiereia în 754. Iconoclasmul nu a fost o reac ie fa de generalizarea amenin toare a cultului imaginilor. de c tre scriitorii ortodoc i. le venera nu dup obiceiul grecilor. pe seama unei influen e evreie ti i musulmane (Leon vorbea fluent i araba). primi i în audien de împ rat cu pu in înainte de primul s u edict iconoclast. ca semn al lui Hristos i al mântuirii. Ra iunile politice i strategice. a sf râma ). Sentimentele iconofobe se pare c au fost mai r spândite în Asia Mic din cauza eleniz rii superficiale a popula iei autohtone.

Ioan Damaschinul. incumba de aceea nemijlocit o repudiere a cauzei lor. În consecin . preot! Papa Grigore III (731-741) a condamnat necondi ionat iconoclasmul în sinodul de la Lateran din 731. Mi carea a sl bit imperiul prin încurajarea conflictelor interne i exacerbarea diferen elor fa de papalitate care a început s abandoneze politica de relativ fidelitate fa de Bizan i s caute o alian cu francii. Iconocla tii au invocat interdic ia din Vechiul Testament a imaginilor gravate i au respins icoanele. a icoanelor. Eparhiile Romei din Grecia. Ioan Damaschinul concepe icoana ca simbol i mijlocitor al sfântului reprezentat. inclusiv describilitatea. arta religioas este v zut de c tre cre tinii ortodoc i drept o form a confesiunii picturale de credin i cale a experien ei religioase. Dalma ia. Inseparabil de tradi ia liturgic . anume c nega una din dogmele fundamentale ale credin ei cre tine. În 726 s-a r sculat popula ia Greciei i a insulelor egeene. Papa Grigore II (715-731) a condamnat vehement deciziile lui Leon III. ca om. Aceast func ie central a imaginilor religioase. dar atunci când Hristos a devenit om. de origine sirian . de i adora ia (latreia) este destinat doar lui Dumnezeu. Mai mult. Calabria i Sicilia au fost transferate sub jurisdic ia patriarhului constantinopolitan. Flota lui Leon III a ac ionat de îndat în zona coastelor Italiei. aceste imagini trebuie s fie obiecte de venera ie (proskynesis). iar impozitele au început s fie v rsate în visteria Bizan ului. na terea uman a lui Hristos a permis posibilitatea reprezent rii sale ca imagine. Argumentul cel mai serios împotriva iconoclasmului a fost formulat de c tre teologul i p rintele bisericii. privilegiile posesiunilor papale din peninsul fiind retrase. s-a definitivat o dat cu încetarea mi c rii iconoclaste din Bizan (843).Oficializarea iconoclasmului a provocat reac ia violent a p r ilor europene ale imperiului. care nu î i g se te o paralel în alte tradi ii cre tine. pentru c icoanele lui Hristos i ale sfin ilor mijlocesc contactul personal cu persoanele divine reprezentate. Deoarece via a divin apare drept urmare a umanit ii înviate i glorificate a lui Hristos. Teologii ortodoc i. a ap r torilor imaginilor. asemuindu-le idolilor. func ia artistului const în a întruchipa taina credin ei cre tine prin art . imagine ce are elemente comune cu divinitatea în prototipul s u. imaginile lui Hristos. Respingerea imaginilor/ icoanelor. Conform opiniei iconodulilor. ea având un rol multiplu: estetic (icoana împodobe te 38 . afirm adev rul întrup rii reale a lui Dumnezeu. i-au bazat argumentele de iconosofie pe doctrina cre tin a întrup rii: Dumnezeu este într-adev r invizibil i indescriptibil în esen a sa. doctrina întrup rii. totodat . care a r spuns: eu sunt basileu i. pe de alt parte. i-a asumat voluntar toate tr s turile naturii create.

i inaugureaz politica iconoclast care a reprezentat un complex program de reforme în toate domeniile. În ciuda succesului în sfera teologic . ase împ ra i fuseser detrona i într-un r stimp de doar 21 de ani. principalul ora al themei Anatolikon a fost asediat de c tre Suleyman. Leon III (717-741) impune o nou dinastie. cea sirian sau isaurian care se va men ine pân în 802. noul calif de la Damasc. cât i în cea secular . Pentru a câ tiga timp. iconocla tii fiind îns condamna i la al doilea conciliu de la Nicaea. a fost în permanen h r uit de c tre bulgari. Atât introducerea politicii iconoclaste. i controlul asupra Bisericii s-a consolidat perceptibil în urma controversei. În afara aspectelor teologice. Leon. încheind mai întâi lucr rile de fortificare începute de Anastasios II. inut în 843 sub patronajul împ r tesei Theodora II. O a doua perioad a iconoclasmului a fost inaugurat sub auspicii imperiale în prima jum tate a secolului IX. conciliile (sinoadele) fiind convocate în baza unor ordine imperiale. a început negocierile cu bulgarii. Dintre ei. care a comandat trupele bizantine. iar Amorium. iar un altul Theodosios III c lug rit. încheind o alian cu hanul Tervel care se temea c arabii ar putea deveni un vecin mult mai periculos i agresiv decât Bizan ul. chiar dac Ioan Damaschinul a afirmat c împ ratul nu are dreptul de a interveni i de a se amesteca în chestiuni de credin . Planul musulman din 39 . cât i condamnarea sa la conciliile din 787 i 843 au fost în cele din urm rezultatul unor decizii mai degrab imperiale decât ecleziastice. încheindu-se cu condamnarea definitiv a iconoclasmului la conciliul Ortodoxiei. patru au pierit executa i Leontius. autoritatea împ ratului atât în sfera spiritual .4 Criza iconoclast Isaurianul i luptele contra arabilor în timpul lui Leon III La urcarea pe tron a lui Leon III. pedagogic (d înv turi din istoria Bisericii). Iustinian II i Philippicos.biserica). Arabii pustiau întreaga Asie Mic pân la malurile Bosforului.1. Tiberius III. a avut nevoie de un r gaz pentru a organiza opera iile care s duc la ridicarea asediului musulman.Anastasie II. În consecin . în 787. 4. mi carea iconoclast a afectat masiv arta bizantin . un altul a murit dup ce a fost orbit . biserica r s ritean nu a avut succes în chestiunea suprema iei asupra autorit ii imperiale. latreutic (înso e te cultul divin) i haric (mijloce te harul divin). când Muslamah a trecut Hellespontul la Abydos i înainta adânc în Thracia. La începutul verii. imperiul se afla în pragul ruinei. În timpul domniei împ r tesei Irina s-a produs o schimbare în aceast politic .

în plus erau permanent ataca i de c tre bulgari. Muslamah. probabil nemul umi i de r splata acordat de Leon pentru ajutorul dat împotriva arabilor. E ecul arabilor în fa a Bizan ului au avut un mare 40 . cel exterior pentru a îi ine la distan pe bulgari. Paralel cu zidurile lui Theodosius. abandonarea de c tre arabi a pasului Derbend. flota arab a început blocada pe mare. în Bosfor fiind incendiate peste 20 de vase. nemul umi i de conduc torii lor musulmani. astfel Constantinopolul care era bine aprovizionat a rezistat. unde se retr sese în calitate de c lug r i a ob inut promisiuni de ajutor din partea bulgarilor. pentru a aproviziona trupele asediatoare. a principalului drum spre Caucaz. Împ ra ii Leon III i Constantin au provocat arabilor condu i de Suleiman în 740 o grea înfrângere la Akroinon. Acesta luase puterea cu sprijinul unui grup al aristocra iei în Tessalonika. astfel c la 15 august 718 asediul a fost ridicat. Focul grecesc a fost din nou folosit pentru a distruge flota arab .va avea drept rezultat. Triumful lui Leon a fost urmat de încoronarea fiului s u Constantin drept coîmp rat i de introducerea unei noi monede de argint. aceste for e reu ind s impun o blocad complet asupra Constantinopolului. care proveneau din rândurile cre tinilor din Egipt. Trupele de uscat (120000 oameni) i flota (1800 de cor bii) arabe erau conduse de cel mai bun general musulman al vremii. O epidemie de cium a izbucnit în tab ra musulman . dup o expedi ie victorioas a hanului asupra Azerbaijanului arab (731). cu fiica hanului (733) . În prim var . Între 726-739 arabii vor relua campaniile în Asia Mic . au trecut de partea bizantinilor. iar partizanii s i aspru pedepsi i. Asediul s-a prelungit în iarna deosebit de geroas dintre 717-718. Cucerirea capitalei bizantine ar fi permis arabilor s ia în st pânire întreaga Anatolie. noul calif Umar II a trimis o nou flot provenit din Egipt. i astfel s -l captureze pe Anastasie. care ie ise din uz. fiul lui Leon III. Majoritatea solda ilor trimi i de calif. Leon a izbutit îns s -i conving pe bulgari s renun e la expedi ia care pornise deja din Thracia. miliaresion. Tratatul de alian între Leon III i hanul chazar împotriva arabilor . îns în tab ra arab a început foametea. ci de a cuceri efectiv capitala bizantin . La începutul lui septembrie.717 nu era acela de a asedia Constantinopolul ca în 674. Ea înlocuia hexagrama introdus de Heraclius. dar atacurile lor nu vor mai avea vigoarea de odinioar . i înt riri de trupe de uscat. Fostul împ rat a fost executat. flota arab în retragere fiind incendiat . iar 2000 de arabi au murit ar i sau îneca i. cel interior pentru a-i încercui pe bizantini. Victoria lui Leon III asupra arabilor a fost umbrit de încercarea fostului împ rat Anastasios II de a-l înl tura de la tron. eliberând astfel întreaga parte vestic a Asiei Mici. arabii au construit în iulie 717 dou ziduri de asediu.înt rit prin c s toria coîmp ratului Constantin.

digestelor. punea la îndemâna judec torilor un codice practic. mult mai accesibil în compara ie cu codul lui Iustinian. dup cum. în 732. Dispozi iile reglementau dreptul familial i chestiunile de succesiune. orbirea). fiind redactat în limba greac . Noua selec ie de legi cu îndrept ri aduse lor în spiritul unei mai mari iubiri fa de oameni . o them la fel de mare. Leon III a putut fi eficace în luptele cu arabii i ca urmare a noii reforme a themelor. denumire dat dup colonizarea tracilor în zon . Multe din crimele care în baza codului lui Iustinian erau pasibile cu pedeapsa cu moartea. victoria lui Charles Martel la Potiers punea definitiv cap t ofensivei arabe în Occident. Ecloga a avut ulterior o proast faim . Cu toate c era unul dintre cele mai avansate coduri de legi ale vremii. ea oferind strategilor importante for e militare din rândul c rora se puteau ivi uzurpatori ai tronului. astfel în secolul al VIII-lea perfectându-se organizarea administrativ a lui Heraclius. În Opsikion. cu centrul la Efes. pentru motivul c a fost emis i aplicat de împ ra i eretici. Unele teze ale Eclogei au fost preluate în codurile de legi ale slavilor din Balcani i din Rusia Kievian . iar Creta a fost organizat într-o them de sine st t toare. Leon III a l sat urme adânci în istoria Bizan ului i prin reformele sale în legisla ie i justi ie. o nou codificare a dreptului bizantin. iar în Europa au fost înfiin ate themele Tracia i Macedonia.r sunet. de pe litoralul sud-vestic al Asiei Mici i thema M rii Egee. Men inerea unor theme foarte mari reprezenta o primejdie pentru puterea imperial . Avortul a fost scos în afara legii. Fiul lui Leon a împ r it ulterior aceast them . în vestul ei fiind organizat thema Thrakesion. codicelor i novelelor lui Iustinian.anume prin mutilare (t ierea nasului. interese promovate de împ ra ii isaurieni. Themele din Asia Mic au fost restructurate. Thema Anatolikon a fost divizat . împ ratul s-a mul umit s -l numeasc în postul de comand pe cumnatul s u Artabasdos. inten ia fiind i aceea de a veni în întâmpinarea necesit ilor p turilor mici i mijlocii. Thema maritim Karabisiani a fost împ r it în thema Kibyraioton. Obiceiurile orientale impuse deja din secolul anterior au fost legiferate în secolul VIII.raportate la secolul VIII . 41 . o adaptare a legisla iei la noile realit i pe baza institutelor. mâinilor. au început s fie pedepsite dup criterii mai umane . Ecloga (selec ie). iar sodomia era pedepsit cu moartea. succesele lui Leon III puneau stavil înaint rii arabe în Orient. În 726 public un nou cod de legi.

dar conflictele între cei doi au continuat pân spre sfâr itul anului. a pornit spre Opsikion.5 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V Leon salvase imperiul de pericolul arab. Constantin. Mo tenise un imperiul aflat pe marginea dezastrului. care de fapt fusese asasinat. l-a chemat pe Artabasdos pentru a stabili planul campaniei. 42 . Lupta între cei doi a stat sub semnul luptei împotriva icoanelor. se sim ea i el îndrept it la tron. fie pe Artabasdos. încredin ând capitala magistrului Theophanes Monotes ( cu o ureche ). La 741 tronul a revenit lui Constantin V Copronymos (numele i se trage de la faptul c la botez ar fi pâng rit cristelni a cu scârn . de unde a adunat o tiri. Artabasdos. a început îns o controvers teologic mistuitoare pentru Bizan .4.i consolideze pozi ia prin înfrângerea împ ratului legitim. îns i-a redat stabilitatea. motiv pentru care istoriografia bizantin ortodox îl zugr ve te în culorile cele mai sumbre. fiind de la Constans II. a ocupat capitala. a fost primit cu entuziasm în themele din Asia Mic . acesta îns a atacat trupele împ ratului i le-a înfrânt. n d jduind s . Artabasdos.1. Artabasdos i cei doi fii ai s i au fost captura i i orbi i.i p streze func ia. Tân rul împ rat Constantin avea 22 de ani a pornit o campanie împotriva arabilor care jefuiau zonele anatoliene la nici o s pt mân dup încoronarea sa (iulie 742). Noul împ rat a reinstaurat cultul icoanelor. în schimb patriarhului Anastasios. l-a ap rat îndeajuns de bine i a supravie uit uzurpatorilor s i. strategul themei Thrakesion. Dup ce i-a supus pe constantinopolitani înfomet rii prin asediul s u. Anun ând la Constantinopol c împ ratul a murit în lupt . singurul împ rat care a murit în patul s u. dup relat rile iconodulilor) sau Caballinos (741-775). În prim vara anului 743. În lupta de la Sardes uzurpatorul a fost înfrânt. Nikephor. astfel patriarhul Anastasios l-a încoronat drept împ rat pe Artabasdos (742-743). Politica iconoclast lipsit de chibzuin a subminat autoritatea lui Leon III. Constantin V fiind cel mai activ împ rat iconoclast. Constantin reu e te s sparg blocada Constantinopolului. dup ce a fost supus ru inii publice (purtat în pielea goal urcat cu fa a spre coad pe un m gar prin Hippodrom). Conflictele iconoclaste au fost în acest mod poten ate de luptele între diferitele theme ale imperiului care sus ineau fie pe Constantin. Ajuns în Bithynia. Constantin V i-a îng duit s . A guvernat ini ial pu in. din cauza curopalatului Artabasdos care i-a smuls coroana pentru vreme îndelungat . ginerele lui Leon III. cumnatul lui Constantin V i comitele importantei theme Opsikion. fiul lui Artabados i viitor asociat la domnie al s u. refugiat în Amorium. care fusese asociat la domnie de c tre tat l s u cu dou decenii mai devreme.

mult prea mare i periculoas prin apropierea ei de capital . Constantin V a fost un comandant de o ti str lucit. propriet ile mân stire ti fiind secularizate. Conciliul de la Constantinopol din 754. Dinastia Omeiazilor se apropia de sfâr it i dup un îndelung r zboi civil dinastia abassid s-a impus la conducerea califatului (750). ci chiar cultul Fecioarei Maria i al sfin ilor. a hot rât nimicirea icoanelor. O nou expedi ie împotriva arabilor încununat cu capturarea unor importante cet i de grani din Armenia i Mesopotamia s-a desf urat în 752. folosind regimentele create de el (tagmata). înfrângând în anul urm tor (747) în apropiere de Cipru flota arab venit din Alexandria. totu i conflictele cu arabii au luat aspectul unui r zboi de grani . dup ce a divizat thema Opsikion. for a arabilor fusese zguduit de victoriile lui Leon. Câ tigurile teritoriale ale imperiului nu au fost îns durabile. Atitudinea împ ratului a început în anii urm tori s dobândeasc un caracter politic i social aprig împotriva iconodulilor.Leon III pare s fi fost un critic blând al cultului icoanelor. a pornit ofensiva. dar i de o grav criz intern . prizonierii din Orient fiind a eza i în Thracia. Demnitarii care împ rt eau cultul icoanelor au fost exila i sau executa i. adoptând o politic iconoclast doar dup vreo opt ani de domnie. Împ ratul a condamnat nu numai cultul icoanelor. Multe mân stiri au fost desfiin ate i transformate în a ez minte publice. imperiul putând începe ofensiva. prin victoriile împotriva arabilor i bulgarilor fiind venerat de solda i. 43 . Politica iconoclast a atins punctul culminant în perioada domniei lui Constantin V Copronimul. Transferul centrului de stat de la Damasc în îndep rtatul Bagdad a dus la o sc dere a presiunii la care fusese supus Bizan ul. care durase mai mult de doi ani. În 746 Constantin. Totu i distrugerea icoanelor i a mân stirilor nu este documentat de izvoare. Pa aceast baz împ ratul atac Siria. R zboiul civil. inut în palatul imperial din Hiereia. În r s rit. în imediata vecin tate a bulgarilor. în schimb împ ratul î i asigura o for de lupt supl care putea fi lesne mobilizat . împ ratul dispunând decorarea bisericilor cu imagini imperiale sau scene profane. Prin cele ase tagmata. profitând de r zmeri ele din califatul arab. pericolul ca aceste trupe s fie strânse de c tre un posibil uzurpator se reduceau considerabil. a fost cel mai lung de la lupta lui Heraclius împotriva lui Phokas. conduse de domestici afla i în subordinea împ ratului. în schimb Constantin V s-a implicat mai mult din punct de vedere teologic. unde ocup Germaniceea. Politica de coloniz ri a continuat de-a lungul domniei lui Constantin V.

Capturarea Ravennei de c tre regele lombard Aistulf (751) i a r m i elor exarhatului din jurul ei. cu toate c împ ratul trimite o solie la Aistulf prin care cerea retrocedarea p mânturilor sale. Coloniz rile de popula ii din Orient i ridicarea de noi fortifica ii la grani a cu bulgarii. a dus în final la pierderea Italiei. în thema Opsikion. precum i thema Siciliei mai constituiau p r i controlate mai mult sau mai pu in de Imperiu. când Carol cel Mare a reconfirmat solemn dona ia lui Pepin c tre papalitate. la franci i papalitate. ani în ir. chiar prin teroare. la lombarzi. a mân stirilor în Imperiu. Exarhatul Ravennei r mânea definitiv pierdut pentru imperiu. pentru c Roma nu avea un aliat cu care s se opun eficient longobarzilor. în chestiunea bulgar împ ratul va avea mai mult succes. mul i fiind coloniza i în Asia Mic . dar a l sat o crunt controvers teologic . Totu i. Doar Vene ia i câteva insule. fapt v dit în 774. Victoria cea mai important împotriva hanului Teletz a fost ob inut în b t lia de la Anchialos (763). în încercarea de a recupera Ravenna. cu toate c nu a ob inut o victorie decisiv . suzeranitatea politic a Bizan ului nu a fost repudiat . Numero i slavi au fost coloniza i în Asia Mic . basileul manifestând un interes sc zut fa de partea apusean a imperiului. Conflictele partidei aristocratice protobulgare cu popula ia slav au fost exploatate de c tre imperiu. Constantin V a întreprins nou expedi ii antibulgare. reprezentantul aristocra iei protobulgare. imperiul nu a putut ob ine o pace de durat cu bulgarii. Aceasta intrase pe primul plan în intervalul 755-775. Apogeul conflictelor cu bulgarii a fost atins dup instalarea pe tron al hanului Teletz (762). Prin crearea de tagmata. De i hanul Telerig a fost silit s capituleze. Constantin a trimis ambasadori. Dincolo de propriu-zisa disput teologic începe în fapt o lupt aprig între puterea civil i cea a Bisericii. împ ratul s-a îmboln vit grav i a murit. prin iconoclasmul s u impus for at. O mare mas a slavilor s-au refugiat pe teritoriul bizantin. 4. prin pruden a 44 .1. a l sat o armat mai puternic .6 Modera ia lui Leon IV i revenirea la cultul icoanelor Leon al IV-lea Chazarul (775-780). În prim vara anului urm tor Constantin V a întreprins o nou expedi ie sus inut de flota bizantin de pe Dun re. pe când întreprindea ultima sa campanie împotriva bulgarilor. Cu toate acestea. a ob inut succese în Thracia. Abia în 770 noul han Telerig a reluat conflictul cu bizantinii. iar dup moartea violent a hanului bulgar Teletz. În vara anului 775. supranume care i se trage de la faptul c era fiul lui Constantin al V-lea i al principesei chazare Irina. dar nu a ini iat nici o ac iune militar . tulbur rile interne au oferit basileului bizantin posibilitatea de a interveni în luptele pentru putere din statul bulgar. a provocat o invazie a acestora în Thracia (756).

dup alte p reri din cauza tuberculozei. s-a dovedit a fi tolerant cu iconocla tii. Dup ce patriarhul iconoclast Paulos a fost convins s abdice. reprezentat mai ales de monahi. care nu puteau fi ale i împ ra i Staurakios. regen a a fost preluat de c tre împ r teasa Irina. Lipsindu. ei fiind exila i la Chersones. a trimis trupele de origine oriental în Asia Mic . Conciliul. dând iluzia unei incursiuni asupra arabilor. armatei i al constantinopolitanilor. Adversitatea fa de icoane a fost declarat erezie. Irina.2. fiind periclitat de interven ia g rzii imperiale de orientare iconoclast . având prezen de spirit. Dup câteva luni.1 Constantin VI i Irina (780-802) Regen a Irinei a marcat finalul politicii iconoclaste. reconvocat în 787. Tarasios. bine primit atât de patriarhii orientali cât i de c tre Roma. protoasecretis-al Irinei.2 Reforme interne i expansiune (780-842) 4. având în acest sens acordul senatului. so ia sa î i afi eaz f r menajamente orientarea iconodul . Apostoli din Constantinopol în vara anului 786. În schimb. se baza pe func ionarii iconoduli. pe lâng biserica oficial . a permis trecerea de la iconoclasmul vehement la restabilirea cultului icoanelor din timpul împ r tesei Irina. Împ ratul a pus cap t prigonirii iconocla tilor i mai ales a c lug rilor. La moartea împ ratului (8 septembrie 780). Abia fusese dejucat un complot al fra ilor s i. se pare. Irina.i fra ii de mijloace financiare Christophoros i Nikephoros fuseser numi i cezari de c tre Constantin . i a chemat în capital trupe iconodule din Thracia. Conciliul. ar tându-se c venerarea icoanelor este echivalent cu venerarea persoanei pe care ele o reprezint . El a domnit prea pu in îns pentru a l sa urme adânci în evolu ia statului bizantin. a fost convocat în Biserica Sf. noul patriarh. Un aport în acest sens l-a avut desigur i so ia sa. 4. în numai apte edin e fiind rezolvate toate chestiunile. din 784 inten iile noii guvern ri de restabilire a cultului icoanelor devenind manifeste. de Irina. Leon IV moare otr vit.i modera ia sa. la 24 aprilie 776 Leon al IV-lea l-a încoronat drept coîmp rat pe fiul s u Constantin. 45 . pe eunuci. originar din Atena iconodul . fiul Constantin fiind minor. în care cuplul imperial nu mai era viabil. a ap rut o nou ramur radical cre tin . o împ r teas cu voin de fier. când afl cu stupoare c împ r teasa Irina. Iconoclasmul nu a disp rut definitiv în urma conciliului. un politician chibzuit i slugarnic. La conciliul de la Niceea a învins îns orientarea moderat . Irina. logothet al po tei i consilier i pe preo i. cere public un conciliu ecumenic care s condamne iconoclasmul.

Ea a f cut concesii financiare bisericii. silit s abdice. în 46 . Prin asocierea mamei sale la domnie. Doi ani mai târziu. mân stirilor i a abrogat o serie de d ri impuse popula iei i taxe comerciale f r a ine cont de posibilit ile bugetului. De i Constantin al VI-lea avea deja vârsta guvern rii. l-au orbit pe împ rat (15 august 797) în sala de porfir a palatului imperial (înc pere placat cu marmur ro ie în care împ r tesele d deau na tere copiilor lor). Theodota. putând fi înl turat f r ca cineva s îi ia ap rarea. Ca urmare a expedi iei din 783. Dup ce în 790 Irina se proclamase împ rat principal. iar Constantin al VI-lea a fost numit unic împ rat. trupele din Asia Mic s-au r sculat împotriva împ r tesei. împ ratul moare. dar i prin comportamentul s u în chestiuni matrimoniale divor ul de so ia sa Maria. împ ratul s-a rec s torit cu Theodota. cât i al iconocla tilor din imperiu. fratele lui Leon IV. la curte domnind o atmosfer de intrigi în care se concurau eunucii Staurakios i Aetios.Constantin al VI-lea a pierdut sprijinul atât al iconodulilor. La câ iva ani. în timp ce Constantin a devenit coregent. adorat de opozi ie drept urma al lui Constantin al V-lea. ponegrit de istoriografia oficial .i d duse acordul pentru divor .i discredita fiul. Irina a fost pe cât de ambi ioas . cump ra i cu promisiuni de putere. având-o al turi doar pe cea de-a doua sa so ie. exilat în Sicilia. De îndat ce Irina a considerat c tân rul împ rat se f cuse suficient de impopular. ceea ce a subminat popularitatea împ ratului. Grecia i Peloponez s recunoasc suzeranitatea bizantin . purtând titlul de basileus. Popula ia capitalei i clerul erau scandaliza i de faptul c de i patriarhul nu. împ ratul o asociaz din nou pe Irina la domnie. pe atât de incapabil în planul politicii interne. Înfrângerea în expedi ia din prim vara anului 797 împotriva arabilor a subminat i ultima umbr de respect de care se mai putea bucura împ ratul. aleas pentru el de Irina. Constantin al VI-lea a reac ionat prompt i la îndemnul Irinei l-a pedepsit cu orbirea pe cezarul Nikephoros. arabii au p truns în 781 adânc în Thrakesion. Solda ii loiali Irinei. ruinând finan ele statului. Imperiul a sl bit îns considerabil în fa a bulgarilor i arabilor. Nikephoros. Situa ia pe plan extern s-a înr ut it i ea în ultimele dou decenii. S-a f cut resim it o mi care în favoarea unchiului împ ratului. s tul de presiunile adep ilor mamei sale. Irina f cea practic tot ce-i st tea în puteri pentru a.Divergen ele între Irina i tân rul împ rat au adus din nou în prim plan problema icoanelor. ceea ce-l f cea inapt s mai domneasc . Afla i într-o perioad de înflorire a califatului abassid. s rb torind 40 de zile cu mare fast. Staurakios i-a silit pe slavii din Thessalonic. Irina a devenit suprem st pânitoare (797-802). i-a pus în aplicare planul de a-l înl tura de la tron. Revolta armatei din thema Armeniakon a fost deasemeni în bu it cu cruzime. Irina nu a consim it s renun e la putere. divor instigat tot de c tre mama sa .

dup cum nici Apusul nu recunoscuse validitatea domniei Irinei. în condi iile în care crea ia politic a lui Carol cel Mare nu era recunoscut de c tre romei. cu gândul de a încheia o alian matrimonial cu diabolica Irina. În 802 solia împ ratului apusean sosea la Constantinopol. Constantin al VIlea suferind o grea înfrângere în fa a hanului Kardam la Makellai.i p stra popularitatea dup cruzimea fa de fiul s u. în ciuda faptului c papa considera c o femeie nu poate s de in demnitatea de împ rat.a afectat considerabil Imperiul Bizantin. Carol cel Mare ar fi trebuit s ob in confirmarea de c tre Bizan . A reintrodus taxele de import pentru m rfurile intrate în Helespont i Bosfor. imperiul obligându-se la plata unui imens tribut fa de Harun-al-Ra id. imperiul fiind silit s reia plata tributului i fa de hanatul bulgar. În interior mân stirile amenin au cu tentativa de a se elibera pe deplin de sub autoritatea împ ratului i a patriarhului. moartea ei fiind sincer deplâns doar de c tre c lug ri. ad ugând la acestea înc 8. aceasta îns este silit s plece în exil în decurs de câteva zile. devenind format coîmp rat cu Irina.urma p cii încheiate.5% ca tax de înregistrare în registrul d rilor. Sistemul stratiotic a fost extins în rândul armatorilor (naukleroi). care fuseser anulate de c tre Irina pentru a. ca fost logothetes tou genikou. a întreprins în cuno tin de cauz m suri de redresare a situa iei financiar-economice a Imperiului care se afla într-o profund criz din cauza politicii predecesorilor s i.2 Reformele i expansiunea lui Nikephoros I. ace tia primind un lot de p mânt într-o them situat pe rmul m rii. iar dinspre r s rit cea arab complicau i mai mult situa ia. mai ales prin concesiile cu efecte dezastruoase ale împ r tesei Irina. 4. mai apoi în Lesbos. De aceea caracteristicile domniei lui Nikephoros urmau s fie ordinea politic i opresiunea fiscal . A generalizat darea fum ritului (kapnikon) i asupra institu iile ecleziastice 47 .2. exilând-o pe insula Prinkipos. Dinspre nord amenin area bulgar . unde a murit un an mai târziu. deschizându-se în doctrina politic medieval problema celor doi împ ra i. Din 789 au reînceput i atacurile bulgarilor. Încoronarea lui Carol cel Mare la Roma simpl i natural . în condi iile în care pe tronul vechiului Imperiu roman se afla o femeie . Împ ratul Nikephoros. Înl turarea Irinei de la domnie (31 octombrie 802) a amânat chestiunea recunoa terii imperiului apusean. Logothetul Nikephoros este cel care a detronat-o pe monstruoasa împ r teas . Starea statului bizantin era ubred . R zboaiele cu bulgarii lui lui Krum Nikephoros I Genikos (802-811) a fost încoronat în prip (31 octombrie 802). A anulat apoi scutirile de impozit ale Irinei.

Imperiul împinge apoi în 807 frontiera Thraciei prin ridicarea unui lan de fortifica ii împotriva bulgarilor de lungul cet ilor Develtos. Adrianopol. mai ales dup moartea patriarhului Tarasios. 48 . când a în l at în func ia de patriarh pe istoricul savant pe nume tot Nikephoros. supu ilor fiindu-le retras dreptul de a mai acorda credite cu dobând . Împ ratul a dezavuat tratatul cu arabii. flota arab i-a reinstalat treptat controlul asupra bazinului central i r s ritean al Mediteranei. acuzându-l i de patima pederastiei. Din 805. comunitatea trebuind s achite i contribu iile insolvabililor (allelengyon). iar rela iile cu biserica deveni tensionate. a fost necesar . Philoppopolis i Serdica (Sofia de ast zi). atâta vreme era probabil de provenien arab . refuzând s mai pl teasc tribut acestora. Nikephoros este autorul mai multor tratate care ap r adorarea icoanelor.cau iunea mutual . teritoriile de grani i coloniz ri pe teritoriul themelor nou formate Pelopones recucerit în 804 de la slavi. Thessalonik i Dyrrachion. Istriei i Dalma iei. A introdus r spunderea solidar a comunit ii la plata impozitelor . Aristocra ia latifundiar a fost obligat s achite restan ele acumulate în primii opt ani ai domniei împ ratului. inclusiv a zonelor maritime. chiar Grecia central ar fi putut deveni slavofon . Împ ratul încheie un tratat cu Carol cel Mare (803) care reglementa frontierele între cele dou imperii recunoa terea suprema iei Imperiului bizantin asupra Vene iei. f r a l sa impresia c impune noi taxe. ca i asupra parecilor ( rani dependen i) de pe domeniile mân stire ti. în timp ce Nikephoros recuno tea autoritatea carolingian asupra Italiei (exarhatul Ravennei i Pentapolis). Astfel el duce mai departe politica coloniz rilor început de c tre suveranii anteriori. Clericii mai ales l-au acuzat de avari ie i destr b lare. Nikephoros a avut o aversiune f i fa de c lug ri. cum le-a numit istoricul Theophanes.Thrakia i Hellas. Harun al-Ra id ocupând mai multe cet i bizantine de grani i amenin ând cu noi invazii în Asia Mic . împ ratul reu ind s stoarc venituri suplimentare semnificative. f r aceste m suri. aduncând aici popula ie greceasc din Asia Mic .mân stiri i biserici. Un bun teolog i istoric. reprezentantul aristocra iei i c lug rilor care se opuneau împ ratului. Desigur administrarea finan elor prin cele 11 vexa iuni . C m t ria a devenit monopol de stat. exilându-l pe stare ul Theodor Studitul. Pentru a st vili procesul de slavizare care devenise tot mai accentuat. Nikephoros începe cre tinarea i elenizarea slavilor prin for area ranilor din interior de a se deplasa înspre Sclavinii. pe lâng cele existente . Makedonia. m suri acuzate de profund severitate i rapacitate. Ortodoxia sa era suspect .

a distrus ora ul Pliska. Începând cu Mihail I Rangabe. R mâne în c o enigm . Staurakios fiind înl turat de la putere pentru c nu accepta s revoce reformele tat lui s u. tolera i în vremea împ ratului Nikephoros. ceea ce îi va determina pe paulicieni s întemeieze un stat propriu la grani a bizantino-arab . a fost proclamat împ rat de c tre armat . fiul lui Nikephoros. în 49 .instalat de curând pe tronul din Pliska. el a fost evlavioasa marionet a patriarhului i a magistrului Theoctistos. În defileurile Balcanilor. Sunt curmate i abolite m surile de redresare a economiei i finan elor. Din tigva împ ratului. numai c f r scaun la cap în treburile de stat dup cum îl caracterizeaz istoricul Theophanes. îng duitor cu to i. Krum a pus s i se fac o cup din care obi nuia s bea în fa a boierilor s i. Favorizat de împ ra ii iconocla ti în secolul al VIII-lea. Mai mult decât catastrofa militar . senatul i armata l-au ales drept basileu pe Mihail I Rangabe. În prim vara lui 811 împ ratul a trecut din nou grani a. Via a politic i religioas au fost dominate de stare ul Theodor Studitul. Împ ratul a reu it ca în toamna anului s refac cetatea Serdica. atac i cucere te Serdica. În prim vara anului 809 Krum. pân la moartea lui Harun al-Ra id (809). Iconocla ii.Nikephoros a fost astfel silit s reia plata tributului. Unicul fiu al lui Nikephoros se va stinge din via la începutul anului urm tor. în octombrie 811. când în califat izbucnesc tulbur ri interne. cumnatul lui Staurakios. basileii bizantini au declan at persecu ii masive împotriva lor. dac graba lui Nikephoros sau tr darea generalilor s i a fost adev rata cauz a dezastrului. i el r nit în lupt . inclusiv curtea hanului Krum. Încoronat de c tre patriarhul Nikephoros abia dup ce declar în scris c va ap ra Biserica. secta se r spândise în Asia Mic . iar dup ce a refuzat tratativele de pace. au fost din nou supu i persecu iilor. dup care au fost a eza i aici stratio i adu i din Asia Mic . Frontul cel mai periculos pentru Bizan a r mas îns cel din Balcani. încât comorile f r de num r care fuseser adunate de arghirofilia lui Nikephoros au disp rut în câteva zile spune acela i istoric. l-a urm rit pe Krum în zona muntoas unde se retr sese. dar fiind practic paralizat i imobilizat la pat din cauza r nii dobândite. Bizan ul pierdea prestigiul cu greu ref cut de Nikephoros în Balcani. distrugând fortifica ia i m cel rind popula ia. pe care a reu it s -l împace cu patriarhul. i a c rui personalitate avea o influen covâr itoare asupra împ ratului. împ ratul i cei mai mul i frunta i bizantini c zând în lupt . Mihail I Rangabe (811-813) a devenit împ rat prin abuz. Imperiul a avut de luptat de acum i cu secta paulicienilor. armata bizantin a pierit aproape în întregime într-un atac de noapte (26 iulie 811). Doi ani mai târziu Bizan ul a reînceput contraofensiva în Balcani. reintegrând-o sistemului defensiv. Staurakios.

Mihail II. Aripa asiatic din armat i administra ie care îl sprijinea era du man 50 . dup înfrângerea lui Mihail I Rangabe în fa a lui Krum. Fiul s u cel mare.2. dar i patriarhul Nikephoros erau pentru încheierea p cii. pentru a fi astfel elimina i de la o posibil succesiune la tron. strategul Leon. avea înclina ia de a favoriza iconocla tii. Astfel existen a imperiului apusean este recunoscut de jure. îns Leon i-a rezervat acest drept abia dup încoronare. Cum Imperiul refuz . Mihail. Theophylact. Leon Armeanul. unde moare în 845.emiratul de Melitene. patriarhul Nikephoros a încercat s repete semnarea de c tre împ rat a unei declara ii scrise de fidelitate fa de ortodoxie. Se pare c i pericolul din Balcani i-a împiedicat pe bizantini s . oferind guvernului imperial pacea într-o form ultimativ . În aceste momente nu numai împ ratul. Leon III i Constantin al V-lea. Krum a atacat în 812 Thracia i a cucerit ora ul Develtos (Burgas). ei devenind alia i obi nui i ai arabilor în raidurile acestora în teritoriul bizantin. Dup ce a recucerit Mesembria. Ambi iile lui Fiind proclamat împ rat de trupele asiatice.i impun voin a în Occident. La intrarea în capital a lui Leon al V-lea Armeanul (813-820). a p truns în Constantinopol f r rezisten . armata bizantin a întâmpinat hoardele lui Krum la Versinikia. au fost scopi i. Retragerea precipitat a strategului themei Anatolikon. care în 811 fusese declarat coîmp rat. retr gându-se pe insula Prote. Disensiuni Theophilos Leon V. dar nu a fost un bigot. Istoricii v d în Leon V în primul rând ini iatorul celei de-a doua faze a crizei iconoclaste. a negat dreptul patriarhului de a i-o cere. de unde a capturat mari cantit i de aur i argint. originar din Anatolikon. 4. în timp ce în cercul abatelui Theodor se accentua ideea continu rii energice a r zboiului. al c rui strateg a fost la fel ca Leon III. Krum a mai ocupat Mesembria (noiembrie 812). în apropiere de Adrianopol. iar aceasta înf ptuit . într-un moment în care bizantinii ar fi avut sor i de izbând . i fratele acestuia. A învins punctul de vedere al lui Theodor. a consim it s abdice i a fost tuns c lug r. fiind considerat singurul demn de coroana imperial i recunoscut de senat (10 iulie 813). sub presiunea demnitarilor care îl ridicaser la putere. Niketas (devenit patriarh sub numele de Ignatios în timpul lui Mihail III). Leon. Solii lui Mihail I Rangabe l-au pe Carol cel Mare la Aachen ca împ rat al francilor (4 aprilie 812). a dus la înfrângerea i detronarea împ ratului (iunie 813). dar i materiale necesare focului grecesc. continuând linia politic început de modelele sale.3 Reac ia iconoclast .

Leon a sporit influen a adep ilor s i. Mihail Amorianul fiind trecut în rândul patricienilor. de aceea agenda politic a noului împ rat viza salvarea unit ii imperiului. Atentatul preg tit împotriva lui Krum a e uat.i numele în Constantin. pentru a for a încheierea unui tratat de pace. Înv atul Ioan 51 . Sembat. Manuel a dobândit comanda trupelor armene i în consecin thema Anatoliei. acesta schimbându. trimi ând i o solie la Ludovic cel Pios prin care solicita sprijin. în schimb Leon renun a la preten iile asupra inuturilor din Thracia. a intrat în Adrianopol. unde criza intern izbucnise. califatul arab fiind m cinat de lupta între urma ii lui Harun alRa id. Astfel a atacat trupele bulgare din apropierea Mesembriei în timpul nop ii. Pacea se instaurase i la grani ele cu arabii. Leon a înt rit în grab fortifica iile. dup ce Leon V îl înfrânge într-o ambuscad în Thracia. de i înso itorii lui au fost uci i sau lua i captivi.a vener rii icoanelor. A fost fixat chiar o întâlnire cu Leon. dar a aflat curând c armata sa nu. Argumentul s u era acela c cei cinci împ ra i care au urmat restaur rii cultului icoanelor au sfâr it tragic. reu ind s scape.sursele arat nici pruncii nu au fost cru a i. Leon a avut doar un scurt r gaz pentru chestiuni civile. De Cr ciun. Lini tea în exterior a fost folosit de Leon al V-lea în scopul valid rii principiilor iconoclase. aceast misiune revenind f r rezultatul scontat. Regele bulgar i-a extins liniile pân la Poarta de Aur. Împ ratul pl nuie te i conduce personal ofensiva. a devenit general al federa ilor. Soarta a salvat din nou imperiul: ca i Attila. Bulgarii înapoiau fostele teritorii care apar inuser Bizan ului înainte de r zboi. Omurtag. Cu fiul i succesorul acestuia. stabilindu-se cu exactitate hotarele dintre cele dou state. ucigându-i pe bulgari pân la ultimul om . la care împ ratul i regele urmau s vin înso i i doar de câte o gard personal . regele hunilor. dar în prim vara ce a urmat Krum se afla iar i în preg tiri pentru o campanie de amploare împotriva Constantinopolului. Hanul Krum s-a r zbunat pustiind suburbiile capitalei. i deopotriv impunerea iconoclasmului. este declarat coîmp rat. descendent al coloni tilor slavi din Asia Mic . deportând popula ia de aici i prizonierii la nordul Dun rii. Hanul bulgar inten iona de aceast dat s distrug capitala Imperiului bizantin. deoarece dup asediul Adrianopolului hanul Krum a ap rut în fa a zidurilor Constantinopolului. fiul mai mare al lui Leon. iar Toma. câ tigând o victorie cu r sunet asupra bulgarilor în toamna anului 813.i poate men ine pozi iile i a permis trupelor s jefuiasc i s distrug zona din jurul capitalei. Krum a murit pe nea teptate de como ie cerebral (13 aprilie 814). Leon al V-lea a încheiat o pace pe 30 de ani.

arestându-l pe acesta în ajunul Cr ciunului. împreun cu fiul s u. conduc torul mi c rii iconoclaste. silit s capituleze. Recunoa terea i-a fost acordat de majoritatea themelor din Asia Mic . transferând cu succes o parte a for elor sale în Thracia. considerate de hagiografi ca fiind cele mai crude de la Diocle ian. Thoma Slavul. respingând-le astfel pe cele din 787. în Sfânta Sofia. titlul fiindu-i recunoscut i de califul al-Mamun. fiind încoronat de c tre patriarhul de Antiohia. dar iconoclasmul nu mai g sea acum aderen a de odinioar . de i doctrina statului r mânea una iconoclast . un bun militar. întemeietorul dinastiei amoriene (phrygiene) este autorul moral al asasin rii lui Leon al V-lea. La vestea acestor inten ii. a repus în vigoare hot rârile conciliului din 754. un curtean devotat împ ratului. Astfel. în fruntea c reia se afla Mihail Traulos. dar i prin duritatea instaurat la curte. la rug min ile împ r tesei Theodosia. Prin persecu iile aduse iconodulilor. din ra iuni politice. Dup ce Mihail a asediat Arkadiopolis. Thoma a ob inut i adeziunea unor theme europene. în fruntea bisericii fiind adus Theodotos Malissenos. El a fost comandant al g rzii în vremea domniilor Irinei i Nikephoros I i strateg al themei Anatolikon în timpul lui Leon V. patriarhul Nikephoros s-a opus. Sophia. amânare care i-a fost fatal împ ratului. În noaptea de 25 decembrie 820 Leon al V-lea Armeanul a fost asasinat. a fost 52 . Mihail al II-lea Amorianul (Traulos / Psellos / Balbus = Gângavul) (820829). pe o pozi ie iconodul . împ ratul i-a pierdut orice popularitate.Grammatikos. inclusiv la abatele Theodor Studitul. iar bogata m n stire Stoudios. Thoma s-a proclamat împ rat (821-823). dar altminteri grosolan i incult. Istoricul Theophanes i stare ul Theodor Studitul au fost exila i. a primit dispozi ia împ ratului de a preg ti materialul teologic pentru un conciliu iconoclast. i fost tovar de arme al împ ratului. general al federa ilor din Asia Mic . cu toate c restaurarea iconoclasmului n-a adus cu sine execu ii în mas . cea mai important din Constantinopol. Sinodul convocat de Leon al V-lea Armeanul la Constantinopol. Ascensiunea lui Mihail al II-lea a stârnit apetitul pentru putere al lui Thoma. Împ ratul a luat m suri ferme de anihilare a opozi iei de la curte. zis Slavul. Doar cu ajutorul hanului bulgar Omurtag a reu it Mihail al II-lea s despresureze Constantinopolul i s restabileasc controlul în imperiu (823). Important a fost decizia sa de a interzice discu iile cu privire la icoane. în decembrie 821 începe asedierea îndelung Constantinopolului. Nikephor a fost depus i exilat în prim vara anului 815. a fost trecut în proprietatea imperial . g sind sprijin puternic la clerul bizantin. R sculându-se împotriva lui Mihail al II-lea. Execu ia lui prin ardere pe rug a fost amânat . care ap ra teza independen ei bisericii fa de stat. i punându-se. inteligent. în fa a altarului din Sf.

patria lui Theophilos. Califul. un an mai târziu începând cucerirea Siciliei. în ciuda faptului c tat l s u i-a datorat ascensiunea la tron acestora. pentru a se r zbuna. În 831 Theophilos a trimis o delega ie la Bagdad cu daruri pentru AlMamun. Împ ratul a fost înclinat s imite politica lui leon Isaurianul. exploatând disensiunile din tab ra arab . Împ ratul a continuat persecu iile iconoclaste. dar nu se putea aventura s închid mân stirile refractare. 53 . semnând astfel un tratat de pace care a durat îns doar câ iva ani. în 841. mul i dintre generalii i nobilii împ ratului fiind lua i prizonieri i tortura i pân la moarte. dup declinul acesteia din secolul al VIII-lea. admonestând-o pe so ia sa s î i procure ceea ce dore te de pe pia a ora ului. i-a înfrânt zdrobitor pe bizantini la Dazimon. aflând c acestea sunt pentru împ r teasa Theodora. cu ajutorul maurilor spanioli. Theophilos a restaurat Universitatea din Constantinopol. un edict din 832 interzicând cultul icoanelor. urma ul lui Mamun. Theophilos a fost auster i drept. aflându-se din acest motiv în permanent disput cu so ia sa. înaintând spre Mesopotamia. Theophilos (829-842). califul AlMutassem lovit cele mai importante centre din Asia Mic ce se aflau pe drumul Constantinopolului. Se poveste te chiar c în momentul în care o corabie înc rcat cu m rfuri sosise din Siria în portul capitalei. În iulie 838.schingiuit i executat. a ocupat Ankyra i Amorion. Împ ratul a organizat o campanie ampl împotriva arabilor. s captureze Melitene aflat la grani a cu Armenia. În 838. Împ ratul a fost poet i imnolog. for ându-l astfel pe Al-Mutassem s semneze un armisti iu. pentru c în acest fel priveaz statul de taxe. numindu-l pe Leon Matematicianul în func ia de rector. Theodora. distrugând Sozopetra. precum i un bun cunosc tor al teologiei. situa ie de care au profitat arabii care au cucerit în 826 Creta. încercând s suprime corup ia i abuzurile func ionarilor. de la care a înv at c virtutea suprem a unui împ rat este justi ia. Theophilos a ordonat chiar pedepsirea uciga ilor lui Leon. fiind educat de Ioan Grammatikos. Cu toate acestea. Cu toate acestea. Fiul i succesorul lui Mihail al II-lea. a fost un intelectual rafinat care a încurajat artele i tiin a. Theophilos a reu it. Imperiul a trebuit s lupte cu rezultate schimb toare pe dou fronturi. în r s rit i în Sicilia. cea mai important fort rea din Anatolikon. Imperiul era îns zguduit de cei trei ani de r zboi civil. a poruncit incendierea cor biei. Apetitul pentru arta arab s-a datorat influen ei pe care o exercita atmosfera înv at de la curtea lui Harun al-Ra id. cea mai important pozi ie strategic a imperiului în Mediterana. locul de ba tin al lui Al-Mutassem. coîmp rat din 822.

Cre tinarea slavilor de sud i r s riteni a însemnat câ tigarea unei lumi cre tine noi pentru Bizan . Constantin au fost cele trei mari personaje care au prevestit noua er . a a s-a ridicat patriarhia de Constantinopol în detrimentul universalismului roman. magistrul Sergios Niketiates. De o importan i mai mare este c în interiorul spa iului r s ritean atât statul cât i biserica au avut noi îndatoriri. Epoca este caracterizat de succesul militar i expansiunea economic . a deschis noua epoc . Dac a e uat ideea statului bizantin universal.3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025) 4. în fapt el nu mai g sea adeziune i se rezuma la zona capitalei.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii Restaurarea balan ei politice la mijlocul secolului al IX-lea a marcat începutul lungii faze medievale a imperiului.Iconoclasmul a înregistrat ultima sa afirmare în vremea domniei lui Theophilos. favoritul ei. Începuse o nou perioad . Politica bisericeasc a împ ra ilor iconocla ti i dezinteresul lor fa de p r ile apusene ale imperiului au accelerat procesul de f urire a statului papal i al cre rii imperiului carolingian. Mihail al III-lea (842-867) avea doar trei ani. Bardas. dup cum Theodora era armeanc din Paphlagonia. Bardas i Petronas.3. În urma expansiunii culturale va veni i cea statal i militar . la aceasta contribuind Leon al III-lea care a adus Peninsula balcanic i Italia de sud sub jurisdic ia patriarhiei de Constantinopol. Nu dinastia amorian . Dup cum imperiul apusean s-a ridicat în detrimentul universalismului de stat bizantin. mai întâi de ascensiune cultural . de acum Constantinopolul î i va supune întreaga peninsul balcanic i î i va recâ tiga pozi ia în Mediterana. Dup defensiva în Europa i Asia Mic . dar mai ales logothetul dromului Theokistos. Photios. De i cei mai mul i erau din r s rit. Cei mai importan i sfetnici ai Theodorei erau fra ii ei. apoi i politic . a e uat de asemenea ideea bisericii romane universale în r s rit. Mihail al III-lea. 4. Theophilos las în urma sa un fiu minor. ea fiind men ionat în protocol i reprezentat pe monede al turi de Theodora i tân rul împ rat. ci domnia nelini tit a ultimului amorian. ei au fost totu i adep ii restabilirii cultului icoanelor. se pare un unchi al Theodorei. în vreme ce cultura bizantin ajunge la apogeu. Dup ce Ioan Grammatikos a fost înlocuit în 54 . regen a împ r teasa fiind asigurat de împ r teasa Theodora (842-856) i sora mai mare a lui Mihail.

vor participa activ la incursiunile arabe împotriva statului bizantin. pân ce studi ii au fost excomunica i. Cu aceasta Biserica a triumfat în fapt asupra puterii laice. Disputa s-a înte it mereu. devenind singurul sfetnic al Theodorei. Dup 847 pe scaunul patriarhal se va afla Ignatios. atacând i distrugând cetatea Damietta de la gurile Nilului. mul i fiind extermina i. flota bizantin a reluat ofensiva în r s ritul bazinului mediteranean. întemeind o colonie în cetatea Tephrike. În acela i timp Theodora a trebuit s intervin împotriva bulgarilor condu i de Boris pentru a-i sili s recunoasc suzeranitatea Bizan ului. la fel ca i armata de uscat pe râul Mauropotamos (844). deschizându-se din nou disputa cu biserica oficial . dar aceast politic ponderat nu a fost pe placul zelo ilor. Sprijini i de patriarhul Methodios. Theodora a ini iat îns represalii împotriva paulicienilor din estul Imperiului. fiind z d rnicit planul multor împ ra i ai Bizan ului de a. pierzând mai multe b t lii împotriva arabilor. mai ales dup înl turarea principalului s u rival. iar Leon Matematicianul destituit din func ia de mitropolit al Tessalonicului. eunucul Theoktistos a devenit cel mai important personaj din anturajul împ r teseiregente. Aceast demonstra ie a f cut ca arabii fatimizi s treac imediat la constituirea unei flote puternice ce va ac iona cu succes pân în secolul al X-lea. încheindu-se aici criza iconoclast care fusese înso it de atâtea tulbur ri i lupte ce au m cinat Imperiul. tirbit acum pentru c pe tron se afla din nou o femeie (850-852). Theodora i Theoktistos au realizat toate transform rile cu pruden deosebit . Abia dup apte ani Bizan ul a ar tat tot mai mult cutezan în luptele cu arabii. dup dou veacuri de defensiv . Cultul. Luptele iconoclaste au luat sfâr it în vremea Theodorei. Logothetul Theoktistos nu s-a distins îns ca un bun conduc tor de o ti. În 853. un fiu al împ ratului Mihail Rangabe care dup înl turarea tat lui s u devenise c lug r. Flota bizantin a fost înfrânt în Creta. Monahii studi i îl comb teau i pe patriarhul Methodios. 55 . la un sinod din martie 843 a fost restabilit cultul icoanelor.i impune autoritatea asupra conducerii spirituale. neluând nici o m sur împotriva fo tilor iconocla ti. Urcarea sa pe tronul patriarhiei a însemnat i o oarecare cedare în fa a studi ilor. la fel ca odinioar pe Tarasios i Nikephoros. dar deopotriv arogantul i brutalul logothet al dromului. în ciuda unor insuccese de pân atunci. de aceea cei care au reu it s se salveze au trecut sub protec ia emirului din Melitene. Bardanes. Theoktistos a dus o politic de stat chibzuit ce a adus statului mari rezerve în aur.scaunul patriarhal cu iretul Methodios. Imperiul fiind silit s încheie o pace costisitoare cu Al-Mutassem.

Leon Matematicianul din Thessalonik i Photios au fost personalit ile de seam care au marcat mediul universitar al vremii în Bizan . victim a diverselor influen e de la curte. i-a refuzat lui Bardas împ rt ania în 857. predate în limba greac . Theodora i fiicele sale au fost silite s se retrag la mân stire. Conduc torul real al statului. acesta primind din 862 titlul de cesar. adesea necuviincioase. 56 . În palatul Magnaura a înfiin at o coal superioar pentru tiin e laice (849). exceptând zelo ii care nu au sesizat direc ia desf ur rii evenimentelor. la Roma. în timp ce vestul Europei era înc dominat de barbarie intelectual .Activitatea cultural i politic deosebit a imperiului a început imediat dup lovitura de stat din 856. strategul themei Opsikion. În imperiu s-au format dou partide. Lupta cea mare a trebuit s-o duc Photios cu Roma. Constantinopolul. acuzându-l de concubinaj cu v duva fiului s u. Petronas. când tân rul Mihail al III-lea. el fiind influen at de unchiul s u Bardas. f r a fi devenit un mare împ rat. numeroase expedi ii fiind conduse de el personal. Bizan ul ajunsese i pe t râm ecleziastic pe înalte culmi. A urmat o perioad agitat . Educa ia împ ratului în timpul minoratului fusese neglijat de c tre Theodora. oricum. Bardas i-a dovedit capacitatea pe toate planurile. iar apoi lipsit de suficient voin i autocontrol. ajuns la majorat. fiind perceput ca un desfrânat. din nemul umire. fiind înconjurat. dar semnificativ pentru istoria bisericii bizantine. iar senatul l-a declarat pe Mihail drept singur st pânitor. destituindu-l pe patriarh i înlocuindu-l cu func ionarul laic (protoasekretis) Photios. nu putea accepta universalismul bisericesc al Romei. considerat un al doilea Nero. unde se studiau cele apte arte liberale. Bardas a ac ionat în for . dup ce Apusul se sustr sese universalismului de stat. cu sprijinul unchiului s u Bardas i a unei p r i a nobilimii din capital . Domnia lui Mihail al III-lea Be ivul este zugr vit de c tre istoricii i cronicarii bizantini în tonuri sumbre. Theodora a fost for at s renun e la regen . S-a interesat întotdeauna de armat . el a fost totu i un dinast talentat. În ciuda unei purt ri compromi toare. a fost îns i vehement criticat de preo i. îl înl tur pe Theoktistos de la putere. se ocupa de chestiunile militare. fiind înc lcate normele de însc unare (858). un veritabil ascet. cealalt în favoarea lui Ignatios. pân la preluarea puterii doar de circari i destr b la i. dup cum un alt unchi al basileului. Photios a fost cel mai bun diplomat i politician aflat vreodat pe scaunul patriarhal de la Constantinopol. apelând mereu. una în favoarea lui Photios. Patriarhul Ignatios. al politicii de la curte era Bardas.

urmând s traduc Biblia în limba slav . în cre tinarea atacatorilor. Solu ia a v zut-o Bizan ul. Motivul corespundea realit ii. Misiunea în Rusia a dat rapid roadele a teptate. a trebuit s se întoarc din Orient la vestea atacului rusesc. refuzând s -l recunoasc pe Photios. au fost misionarii trimi i în Moravia. în fapt. cunoscut cu numele de glagolitic. de acum anun ându-se marea schism a bisericii cre tine. Împ ratul care conducea personal trupele din r s rit contra arabilor. Atacul rusesc a f cut necesar reînnoirea rela iilor cu cazarii. Ini ial. în persoana lui Nicolae I. sperând c va primi de acolo sprijin împotriva zelo ilor. fratele lui Bardas. fiind uci i în lupt emirul de Melitene Omar i conduc torul paulicienilor. De la numele 57 . Chiril i Metodiu. strategul Petronas. Photios nici nu î i dorea confruntarea cu Roma. El a trimis deciziile sale sinodale papei. renumitul Petronas p trunde în Armenia arab . din Salonic. la grani a între themele Armeniakon i Paphlagonia. Au fost reînt rite i fortifica iile de grani din Asia Mic . în Asia Mic . de fapt în dialectul macedo-slav. al c rui vis era înt rirea universalismului roman. începând cu 863. bicefal .Fiind angajat în disputa cu adep ii lui Ignatios. flota sa câ tigând i o efemer victorie împotriva musulmanilor la Damietta. Constantin-Chiril a creat un alfabet slav. Pericolul slav se manifest într-o nou form la 860 când cnejii ru i au încercuit pentru prima dat Constantinopolul cu flota lor i au pustiit împrejurimile. ofensiva bizantin a fost mai prudent . i principele Rostislav din Moravia a solicitat Bizan ului misionari. ea devenind de acum. Însu i serviciul divin din Moravia a fost inut de cei doi fra i în limba slav . ca i de o apropiere franco-bulgar . dorind s evite influen a clerului franc. motivând c a fost investit ca patriarh prin mijloace necanonice. El a luat partea lui Ignatios. în 863. derulându-se îns tot mai rapid începând cu a doua jum tate a secolului al X-lea. a p truns adânc în teritorii ocupate de arabi. Pe scaunul Sf. patriarhul bizantin se va emancipa definitiv de sub autoritatea papal . Arabii cuceriser între timp Sicilia i Italia de sud. Bizan ul r mânând doar cu ora ele Siracuza i Taormina. politica militar a Imperiului dobânde te un caracter mai degrab ofensiv. S-au încheiat mai multe p ci cu dese schimburi de prizonieri. Trecând la ofensiv în Asia Mic . dup retragerea ru ilor. Petru se afla un pap capabil. Nicolae I pretindea îns primatul în biserica cre tin . investiri asem n toare fiind practicate nu o dat în secolele anterioare. Dup secole de r zboaie defensive. Respingând un atac al lui Omar. Gra ie imensei for e materiale dobândite prin cre tinarea lumii slave în rit r s ritean i a concursului basileilor. Un rol deosebit în cre tinarea slavilor l-au avut bineîn eles basileul i Photios. Constantin-Chiril a murit timpuriu într-o mân stire din Roma (14 februarie 869).

i a armatei terestre bizantine la grani a Bulgariei . asasinându-l cu acordul imperial. La botezul s u a participat basileul bizantin. Photios devenise din nou adversarul direct al Romei. fie de la franci. discipoli ai lui Kyril i Metodiu. vrând s ob in o biseric independent . îns . Cu aceasta. În 864/865 cneazul Boris a cedat nu doar în fa a misionarismului bizantin. veni i din Moravia Mare. Mihail al III-lea se aliase. cu Vasile Macedoneanul.a flotei. în Marea Neagr . În form ultimativ cerea retragerea misiunii romane. fie din Roma. de c tre români i ru i. dar i în fa a presiunii militare . slavii intrând cu aceasta pe f ga ul culturii europene. misiunea bizantin a avut deplin succes la ru i i la slavii de sud. În cursul unei expedi ii contra arabilor din Creta (866). protestând în leg tur cu amestecul papei în chestiunile bisericii orientale. Se pare c inten iile imperiale ale Bizan ului l-au deziluzionat. Patriarhul la rândul s u s-a proclamat judec tor al bisericii apusene. alfabetul chirilic se r spânde te în Bulgaria. viitorul împ rat. În schimb.s u alfabetul a dobândit denumirea de chirilic . ar tându-i gre elile în liturghie i disciplin bisericeasc . Mihail nu a dorit supunerea bisericii sale fa de Constantinopol. Procedând invers decât moravienii. atacând mai ales dogma occidental filioque. În calea ascensiunii sale st tea cezarul Bardas. spre nenorocirea sa. iar misionarii din Italia au abandonat zona de timpuriu. În Moravia. intrase în cercul favori ilor lui Mihail al III-lea Be ivul. numele împ ratului. Constantinopolul a recunoscut limba slav ca limb de cult în statul bulgar. principele bulgar acceptând numele de Mihail.acceptând cre tinismul de la biserica din Constantinopol. Eudokia Ingerina i a urcat în ierarhia de la curte. Opozi ia boierilor a fost înfrânt de Boris-Mihail dup ce 52 dintre ei au fost decapita i. Mihail III l-a adoptat chiar pe Vasile. Vasile. cneazul bulgar cerând sprijinul Romei. s-a c s torit la îndemnul împ ratului cu amanta sa îns rcinat . Împ ratul a scris papei. a reu it s -l conving pe împ rat c Bardas ar complota la tron. În urma activit ii lui Clement i Naum. bulgarii au cerut misionari de la franci. conflictul dintre Constantinopol i Roma a atins punctul s u culminant. care era de condi ie modest . astfel c în acele momente Bulgaria p rea câ tigat de c tre misionarii romani. Spre bucuria lui papei Nicolae I. dar Bizan ul nu putea admite o misiune venit di Apus. misiunea a fost finalizat de franci. a întors spatele Bizan ului. declarându-l asociat la 58 . de unde avea s fie preluat i de sârbi. primind func ia de parakimomen. bizantinii fiind prea departe. Cre tinarea bulgarilor i organizarea bisericii dintre Dun re i Balcani s-au desf urat rapid. Statul a sprijinit interesele ortodoxiei bizantine. În momentul cre tin rii procesul de asimilare a bulgarilor turanici de c tre popula ia slav majoritar se afla în faza final .

fosta amant a lui Mihail al III-lea. ceea ce s-a petrecut dup moartea lui Ignatios (878). Motivul a fost în primul rând unul politic. când a fost excomunicat Photios. Imperiul redobândindu. Vreme de doi ani Vasile nu a impus schimb ri în conducerea bisericii. Bizan ul a intervenit în Italia de sud. Epoca dinastiei macedoneene a fost caracterizat de expansiune teritorial . Cu toate c aproape întreaga Sicilie era pierdut de c tre Imperiu. sim ind c pozi ia sa la curte este periclitat . prin delega ii ei.2 Opera legislativ a împ ra ilor Vasile I (867-886) i Leon al VI-lea (886-913) Poporul Constantinopolului nu a reac ionat la asasinarea infam a lui Mihail al III-lea. Photios. în prezen a lega ilor papali. Adrian II. Vasile I Macedoneanul va uzurpa tronul imperial. generalul Nikephoros Phokas cel B trân readuce Tarentul i Calabria sub controlul Bizan ului. Majoritatea episcopilor r s riteni au r mas îns fideli lui Photios. împ ratul din Apus. Vasile I a urm rit i a des vâr it i cre tinarea ru ilor. oferind împ ratului german Ludovic al II-lea un tratat de alian îndreptat contra arabilor. care va prelua tronul imperial. ucigându-l pe Mihail al III-lea în timp ce acesta dormea. astfel c transferul de putere dinspre dinastia amorian c tre cea macedonean are loc prin Vasile I (867-886). ace tia au asistat i la subordonarea bisericii bulgare. fiind reluate i rela iile cu pontiful Romei. a izbutit s recucereasc Bari de la arabi.domnie. 59 . secondat de so ia sa Eudokia Ingerina. devenit impopular prin leg turile sale cu familia ultimului împ rat amorian i toleran a pe care a ar tat-o fa de viciile de la curte. La încheierea conciliului din 869/870.3.i statutul de mare putere european . Restaurarea controlului asupra themei Dalma iei asigura suprema ia Bizan ului în cet ile de pe coasta Adriaticii pentru dou veacuri de acum înainte. a fost demis chiar în momentul decisiv al luptei sale de emancipare de sub autoritatea papal . În anul urm tor. astfel c Vasile a v zut c restaurarea unit ii religioase a Imperiului putea fi ob inut prin reinstalarea acestuia. Ludovic II. 4. mai ales dup despresurarea Raguzei (Dubrovnik) pe care arabii o ocupaser mai mult de un an (868). Vasile I Macedoneanul a fost perceput ca viclean i lipsit de scrupule. cu toate c în problemele de jurisdic ie au r mas aspecte esen iale neclarificate între cele dou biserici. fa de patriarhia de la Constantinopol. prin alian a cu Imperiul bizantin (871). Împ ratul i-a asigurat fidelitatea clerului prin reinstalarea fostului patriarh Ignatios.

împ ratul fiind supranumit al doilea Iustinian . Leon. un iubitor al luxului. inspirat din Eclog i Prokeiron. va deveni din 893 patriarh. în tot cazul fiul Eudochiei Ingerina. În plan juridic. capitala statului. Tephrike. dar acesta nu se interesa de problemele guvern rii. Vasile l-a luat coregent pe fiul s u mai mare Constantin la 6 ianuarie 869. Stephanos. mai cu seam în centrul i vestul peninsulei care ie ise de sub controlul Imperiului. dup moartea prematur a lui Constantin. de i Moravia a r mas supus Romei. Insula Cipru a fost recucerit de bizantini. Dup formarea statului sârb al lui Vlastimir în jurul anului 850. ori poate al lui Mihail al III-lea. Formal tronul era împ r it de Leon cu fratele s u. fiind asediat i distrus . Astfel era înt rit i frontiera estic a Imperiului. Alexandru. ultimii slavi din Balcani r ma i p gâni. Leon al VI-lea În eleptul (886-913). Fratele mai tân r. Obiectivul era ocuparea principalelor drumuri de invazie i st pânirea punctelor strategice pân în bazinul superior al Eufratului. epoca lui Vasile I se remarc prin înnoirea dreptului roman. un manual de drept bizantin care are la baz Ecloga lui Leon al III-lea i Institutele lui Iustinian. au fost converti i la cre tinismul bizantin (867-874). Vasile I a declan at o ofensiv metodic pe întreg frontul oriental. Leon VI a fost aplecat spre înv tur . Urm torii ani de domnie a lui Vasile I au vizat Asia Mic unde paulicienii revendicau de la imperiu întreaga zon . Christophoros ob ine o victorie decisiv asupra paulicienilor. a adar s revizuiasc opera lui Iustinian prin adaptarea ei la noile condi ii i s -i adauge legile ap rute între timp. Pentru a p stra tronul în familia sa. în timpul lui Mihail II (820-829). pe tronul imperial va urca fiul s u. Împ ratul a dorit s realizeze un cod general al legisla iei bizantine care s ordoneze cronologic actele legislative. exact un an mai târziu pe al doilea fiu. sîrbii. Alexandru. În 886 a fost redactat colec ia Epanagoge (=introducere). Ini iativa legislativ (Basilica) va constitui baza de la care va pleca Leon al VI-lea. dar blând. un despot arbitrar. Sub Vasile I se întocme te Prokeiron (879). iar în 879. La moartea lui Vasile I. pe cel de-al treilea fiu. Ca bun orator i scriitor. În 872. de la Marea Ciliciei pân la Trapezunt i Armenia.Vasile s-a str duit s refac hegemonia bizantin în Balcani. îns ea nu a putut fi p strat decât pentru scurt timp. Prokeiron a fost divizat în patruzeci de titluri care con ineau principalele norme de drept civil i o list detaliat a pedepselor pentru diferite ofensse i crime. poart supranumele de cel 60 . deci o introducere la legisla ia din vremea lui Vasile I.

chiar dac nu trebuie supraapreciat contribu ia personal a împ ratului. erau cele de cezar. armeanul Stylianos Zautzes înaintat în func ia de logothet al po tei i apoi în cea creat special pentru el. conduc tor al administra iei imperiale.În elept sau Filosoful mai degrab pentru ini ierea sa în secretele astrologiei. comandantul suprem al armatei i ocrotitorul i bisericii i garant al ortodoxiei. imnuri i un tratat de tactic militar . atunci când refuz s sanc ioneze c s toria lui Leon cu Zoe Zautzina. fiind opera unei comisii conduse de protosp tarul Symbatios. Ultimele r m i e ale constitu iei imperiale romane au fost acum abolite. va fi i el înl turat prin ordin imperial. Zoe. Legile imperiale / Basilicalele (887-893) au fost o continuare a ini iativei lui Vasile I i reprezint una din cele mai importante opere legislative bizantine de la Iustinian pân atunci. acesta reglementând via a capitalei. Titlurile cele mai importante în imperiu. guvernarea devenind de acum pe deplin despotic . aliatul lui Vasile. Culegerea de legi a lui Leon este structurat în 60 de c r i. Un al doilea patriarh. incluzând i pasaje din Prokeiron. împ ratul în vârst de 19 ani îl depune pe patriarhul Photios. Curtea imperial avea atribu ii mai largi decât însu i cabinetul de stat. fiind p strate îns ceremonialul elaborat de la curte i rutina invariabil a administratorilor i judec torilor. iar începând cu secolul al XII-lea un megas logariastes. Logothetul (logof tul) avea o însemnat func ie pe lâng împ rat. Prin novelele sale. judec tor suprem în stat. De importan deosebit a fost opera sa legislativ . cel mai însemnat sfetnic devenind tat l amantei sale. Chestiunile guvern rii devin atribute ale aparatului func ion resc imperial. Func ii deosebite aveau eunucii. nobilissimos i kuropalat. Important era func ia de eparh. Nicolae Misticul. Consolidarea despotismului bizantin este consemnat de edictele lui Leon care abolesc vechiul sistem municipal i senatus-consultele. au rezumat în limba greac legisla ia lui Iustinian i novelele basileilor. Opera sa const în oracole poetice. Ca administrator superior al finan elor era numit un sakellarios în epoca bizantin medie. În total administra ia civil i militar i de la curte întrunea 60 61 . cea de basileopator. pierzându. Împ ratul ca ales al divinit ii dobânde te practic puteri nelimitate în toate aspectele politicii statului care se identific cu persoana sa i cu aparatul s u birocratic i militar. dup basileu. Împ ratul devine singura putere legislativ . Personalitatea împ ratului a exercitat o influen sporit asupra administra iei imperiale comparativ cu predecesorii s i. Leon a anulat drepturile vechi ale curiei i senatului. Senatul are doar o aparent importan . Tezaurul era administrat de un chartularios.i atribu iile avute în secolele anterioare. c ruia i-a fost discipol. La preluarea tronului.

obligându-l pe Simeon la încheierea unui armisti iu (895). În timp aparatul administrativ bizantin s-a amplificat. chiar prin exemplul împ ratului care ob inea bani din vânzarea func iilor. M surile lui Leon al VI-lea au încheiat lungul drum al evolu iei spre autocra ie. Nikephor Phokas ocup sudul Bulgariei în timp ce marele drongar Eustathios a blocat cu flota gurile Dun rii. arul. toate fiind îndeaproape supravegheate i îndrumate de împ rat. Conflictul s-a iscat din motive comerciale. Guvernarea lui Leon nu a sesizat acest pericol. bun oar în cea de strateg. dup ce protestele sale nu au fost luate în seam . Pe m sura unor cuceriri sau recuceriri de teritorii organizarea administrativ bizantin s-a dovedit a fi maleabil i eficace. Cheltuielile cur ii au crescut substan ial. M sura a fost anulat de Leon al VI-lea. Dup o perioad de pace. multe din ele fiind înghi ite de c tre marile propriet i. Ungurii condu i de Arpad i Kurasanes. ei au mutat antrepozitele bulgare din Constantinopol la Salonic. La scurt vreme dup urcarea pe tron a arului Simeon al Bulgariei (893) a izbucnit i r zboiul bizantinobulgar. trecând Dun rea. amenin ând Constantinopolul. ungurii intr din aceast epoc în zonele de interes ale politicii Bizan ului. func ionarilor de stat le era interzis s achizi ioneze sau s mo teneasc domenii. Monopolul comer ului cu Bulgaria îl primiser doi negustori greci.de func ii. ocazie cu care au fost majorate i taxele vamale percepute pe comer ul cu supu ii lui Simeon. arul a 62 . interesele nobilimii fiind promovate i în sfera economic . s fie numi i doar oameni nobili i înst ri i. Deja din secolele VII-VIII se accentuase stratificarea social de care împ ra ii trebuiau s in cont. ba chiar au pr dat capitala Preslav (894). Procesul de feudalizare va crea o nobilime puternic împotriva c reia urma ii lui Leon aveau s duc o lupt aprig . Înainte vreme. iar corup ia a fost impus în toate ramurile administra iei. Concomitent. au provocat arului bulgar mari pierderi. ad ugându-se noi func ii. Neavând suficiente trupe în Europa. Organizarea themelor s-a încheiat i ea spre sfâr itul secolului al IX-lea. P trunderea ungurilor în mijlocul lumii slave a însemnat un moment important în evolu ia Europei centrale i r s ritene. Bizan ul a chemat în ajutor triburile nomade ale ungurilor. Înt rirea aristocra iei bizantine va duce pe termen lung la subminarea autorit ii imperiale. iar pentru a evita concuren a. Micile propriet i nu mai erau ocrotite. a invadat Tracia i Macedonia. Acum ungurii apar pentru întâia dat în istoria Imperiului bizantin. f r o aprobare imperial expres . Politica extern în timpul lui Leon al VI-lea În eleptul a fost dominat de vechiul conflict cu bulgarii i arabii. Recomand rile lui Leon din Taktika sa erau ca în func ii. în rela iile bizantino-bulgare a intervenit o schimbare. s primeasc dona ii. În plus.

Simeon i-a respins pe unguri. Expedi ia din 904 a renegatului grec Leon din Tripoli. cauzându-i o grea înfrângere la Bulgarophygon (896). reglement ri oficializate prin tratatul din 911. Evenimentul a provocat reac ia violent a clerului înalt. Astfel. botezat doar cu trei zile înainte. împ ratul o instaleaz pe Zoe Carbonopsina ca concubin la palat. nedorind s sfideze rânduiala bisericii r s ritene care interzicea o a patra c s torie. ungurii. Nikephor Phokas a ob inut o victorie împotriva arabilor. care ajungeau pân în Cilicia. în schimb arabii au jefuit Peloponesul i coasta Thessaliei. f r ca s aib un mo tenitor masculin la tron. Din cauza acestor evolu ii complicate problema luptei cu arabii a devenit mai anevoioas pentru Imperiul bizantin. ultima baz fortificat bizantin din Sicilia. Armenia era expus raidurilor arabe. Tensiuni în plan intern a adus cea de-a patra c snicie a lui Leon al VI-lea. În vest.apelat la rândul s u la pecenegi care pe atunci se aflau în sudul stepei ruse ti. Leon al VI-lea a fost nevoit s fac noi concesii arului Simeon. În r s rit. dup moartea cele de-a treia so ii. musulmanii au ocupat cetatea Rhegium (Reggio) pe coasta italian a strâmtorii Messina care de acum va fi controlat de c tre arabi. întemeierea regatului arpadian în Panonia este o consecin direct a intrigilor diplomatice al bizantinilor i ale arului bulgar Simeon. Nikephor Phokas renun ase la opera ia din Italia de sud pentru a prelua comanda în Balcani. Campaniile împotriva musulmanilor au fost cel mai adesea ineficiente în timpul lui Leon VI. Era rândul basileului Leon al VI-lea s cear pace. succese i înfrângeri înregistrându-se de ambele p r i. care a supus Thessalonicul unui jaf cumplit. a determinat Bizan ul s reia politica de fortificare a ora elor de coast i de înt rire a flotei. Cu ajutorul nomazilor pecenegi. La Adana. Din necesitatea legitim rii dreptului de mo tenitor al fiului n scut de aceasta în înc perea imperial de purpur . Ini ial. În 902 ei au cucerit Taormina. Leon s-a 63 . Deasemeni. reluând r zboiul cu Bizan ul. dar i ru ilor. Ea devine astfel cea de-a patra so ie a sa. Dar s la urile ungure ti din Lebedia au fost rapid ocupate de pecenegi. Atacurile bizantine din perioada urm toare (900-904) vizau regiunile de grani ale emiratelor arabe în scopul consolid rii grani elor orientale ale imperiului. deposeda i de p mânturile lor fiind for a i s emigreze. care în cadrul unui sinod îl excomunic pe împ rat. Expedi ia marelui cneaz de Kiev. Leon al VI-lea o ia în c s torie pe Zoe (906). Constantin Porphyrogenetul. Ca urmare a r zboiului cu bulgarii. asupra Constantinopolului (907) l-a obligat pe basileu s acorde negustorilor ru i importante privilegii comerciale în imperiu. puterea Bizan ului a sc zut i pe frontul din r s rit. Oleg. fiind ridicat la rangul de august . obligându-se la plata unor subsidii anuale fa de ar.

n-a mai apucat s tr iasc evenimentele. fiind asigurat . devastarea de c tre arabi a Tessalonicului i e ecul în campania de recucerire a insulei Creta. i-a adus în preajm oamenii s i. Patriarhul Nicolae fusese autorul moral al complotului lui 64 . dar Alexandru. împ ratul recuno tea suprema ia bisericii apusene i cauza o nou schism în sânul bisericii bizantine. pentru motivul c -i refuzase basileului accesul în biseric de Cr ciun i Boboteaz . ceea ce l-a determinat pe arul Simeon. Imperiul se obliga la reluarea subsidiilor anuale c tre Bulgaria. unchi al lui Constantin care avea pe atunci doar ase ani. Fiul lui Leon a ob inut deja în 911 coroana imperial . dup ce abia fusese dejucat planul lui Constantin Ducas de a prelua tronul. Alexandru a încetat s mai pl teasc Bulgariei tributul anual. alungat din scaun i înlocuit cu evlaviosul Euthymios (februarie 907). continuitatea dinastiei macedonene. în primul rând pe patriarhul Nicolae Misticul. s preg teasc un atac asupra Bizan ului. îndep rtând sfetnicii lui Leon. iar împ ratul Constantin Porphyrogenetul urma s se c s toreasc cu fiica arului. Schimb rile din imperiu au z d rnicit îns planurile lui Simeon.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei La moartea lui Leon (12 mai 912) puterea a revenit lui Alexandru. Implicit. ob inând de la ace tia legitimitatea c s toriei. A închis-o pe Zoe la mân stire i.3. a început r zboiul cu bulgarii. nu era preg tit de o confruntare deschis cu bulgarii. ap rând în august 913 în fa a Constantinopolului. Simeon a trecut cu oastea prin Bizan . Alexandru nu îl simpatizase pe fratele s u Leon al VI-lea i a încercat s dea un nou curs politicii imperiale. Patriarhul Nicolae Misticul a fost acuzat de înalt tr dare. Nicolae Misticul. ci chiar coroana imperial . La moartea sa. condi ie care ar ta planurile lui Simeon de uzurpare a titlului de basileos ton Romaion. principalul regent. iar Nicolae Misticul a fost înl turat de la regen i p strat în func ia de patriarh doar cu condi ia de a nu mai interveni în politica statului.adresat papei Sergius al III-lea i patriarhilor orientali. 4. În condi iile frac ion rii puterii politice. Leon a l sat în urma sa înfrângerea în r zboiul cu bulgarii. care î i consolidase puterea. Patriarhul i consiliu imperial vor conduce statul în numele minorului Constantin VII Porphyrogenetul. încât Zoe a fost rechemat din exil i a preluat puterea. Patriarhul a fost nevoit s se înf i eze în tab ra bulgar i s îl încoroneze pe ar basileu al Bulgariei . Condi iile p cii cu bulgarii erau într-atât de umilitoare. cu mare efort. murind în iunie 913. arul bulgar nu dorea doar teritorii i pr zi.

Constantin Ducas, dar i al ru inosului tratat încheiat cu Simeon. Împ r teasa Zoe a anulat tratatul încheiat cu arul bulgar, nerecunoscând logodna fiului ei cu fiica lui Simeon, ceea ce a dus la deschiderea r zboiului bizantino-bulgar (914-927). Thrakia i Macedonia au fost din nou invadate de bulgari, Simeon cerând recunoa terea sa ca împ rat. În 914 a ocupat Adrianopolul, iar în anii urm tori a pustiit teritoriul dintre Salonic i Dyrrachion. Imperiul se vedea astfel obligat s treac la contraofensiv . Comandant suprem al armatei a fost numit Leon Phokas, fiul marelui Nikephor Phokas, care nu avea îns calit ile de bun militar i strateg ale tat lui s u. Flota bizantin , condus de Romanos Lekapenos, a fost înfrânt în august 917 de c tre bulgari, în apropiere de Anchialos, armata bizantin fiind nimicit de Simeon la Katasyrtai, lâng Constantinopol. În 918, st pânind de facto pe întreaga peninsul , arul bulgar pustie te Grecia pân la istmul de Corint. Momentele grele prin care trecea Bizan ul impuneau instituirea unui regim militar puternic. Singurul capabil în aceast direc ie era Romanos Lekapenos, reu ind, dup înl turarea lui Leon Phokas, cu ajutorul patriarhului Nicolae Misticul, s preia conducerea guvernului. Treptat a înl turat-o pe Zoe, înt rindu- i puterea. Dup descoperirea atentatului pus la cale de Zoe asupra vie ii sale, Romanos a c lug rit-o i exilat-o pe împ r teas . Tân rul împ rat, avea 14 ani, Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a fost c s torit în mai 919 cu Helena, fiica lui Romanos Lekapenos. La fel ca odinioar Stylianos Zautzes sub Leon al VI-lea, Romanos ob ine i titlul de basileopator, iar în 920 a fost ridicat la rangul de cezar, fiind îcoronat câteva luni mai târziu drept co-împ rat (basileos), de c tre patriarh i însu i Constantin VII. 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin Romanos Lekapenos (920-944), de origine armean , î i consolidase pozi ia în interior prin mai multe manevre politice care s -i asigure pozi ia primordial în Imperiu. El a pus la cale înl turarea treptat a lui Constantin VII Porphyrogenetul de la putere. Astfel, dup ce se declar pe sine autocrator, iar pe so ia sa Theodora august , în 921 îl încoroneaz pe fiul s u mai mare Christophoros i îl desemneaz drept mo tenitor al tronului. Coregen i au devenit i ceilal i doi fii ai lui Romanos Lekapenos, tefan i Constantin. Romanos ocup primul rang în finan e, cancelarie i în ceremoniile publice. Astfel, ierarhia imperial este restructurat prin crearea al turi de dinastia macedonean a unei dinastii proprii i paralele cu întâietate în rang. Prin politica matrimonial , Romanos a izbutit s treac 65

peste piedicile pe care i le punea obâr ia sa modest fa de înalta aristocra ie. Romanos I a fost un politician abil, chiar dac era totalmente lipsit de cultur . În politica ecleziastic a reu it s - i creeze o situa ie confortabil , având rela ii inclusiv cu papalitatea. Au urmat ani de colaborare fructuoas între puterea laic i cea ecleziastic . Dup moartea lui Nicolae Misticul rela ia biseric -stat s-a schimbat fundamental, biserica având o pozi ie mult sl bit . Dup doi patriarhi nesemnificativi, Romanos a l sat înadins scaunul patriarhal vacant, pentru a-l numi pe un al patrulea fiu al s u, docilul Theophylaktes, în vârst de 16 ani, în aceast demnitate (933). Romanos Lekapenos inaugureaz i politica agrar a împ ra ilor macedoneni în scopul protej rii micii propriet i r ne ti împotriva tendin elor de acaparare ale aristocra iei. Reprezentan ii dinastiei macedonene, de la Romanos Lekapenos la Vasile II au ap rat energic cauza micilor proprietari de p mânturi i a comunit ilor r ne ti împotriva acapar rii de c tre dyna i / magna i. Motivul este acela c magna ii prin cre terea excesiv a domeniilor controlau un mare num r de rani aservi i i de p mânturi, reprezentând un pericol pentru puterea central prin posibilitatea de a- i crea i finan a armate formate din oamenii dependen i lor. Într-o novel din 922, basileul înt re te dreptul de protimisis în sânul comunit ii rurale, pentru a le oferi un mijloc eficace de a se opune p trunderii dyna ilor, a elitei sociale ori a nobilimii latifundiare din epoca de mijloc a istoriei bizantine, în interiorul lor. Se interzicea dobândirea de noi p mânturi de c tre dyna i de la cei s raci, indiferent prin ce mijloace (dona ie, testament, patronat, cump rare, rent sau schimb). Bunurile stratio ilor acaparate prin diferite mijloace în ultimii 30 de ani urmau s fie înapoiate vechilor st pâni, pentru a reface proprietatea stratiotului în întregimea ei. Legea permitea ranilor s - i vând p mântul doar în favoarea unor membri ai comunit ii lor. Continuând politica sa agrar , Romanos I a emis în 934 o alt novel în sprijinul micii propriet i r ne ti, popula ia fiind înc grav lovit dup foametea din 927/928. Mai mult chiar, s-a întâmplat adesea ca ranii, mici proprietari de p mânturi, s - i vând loturile unor magna i latifundiari, punându-se sub patronajul acestora, devenind arenda i pe p mânturile pe care le de inuser anterior. De team c noii proprietari care cumulau i demnit i militare sau civile nu vor pl ti impozitele c tre stat, novela dispunea ca orice tranzac ie, dona ie sau mo tenire efectuate dup 1 septembrie 927 s fie anulat , iar propriet ile cump rate la un pre sub jum tatea pre ului normal trebuia înapoiat f r r scump rare. În cazul în care vânzarea s-a f cut la valoarea real , 66

proprietatea trebuia înapoiat cu obliga ia ca vechiul proprietar s achite suma în termen de trei ani. În ciuda unor e ecuri, politica extern a lui Lecapenos a fost bine orientat . Simeon primise la încoronarea lui Romanos o puternic lovitur , patriarhul intervenind f r succes pentru lini tirea lui. arul cerea expres înl turarea rivalului s u. Simeon a reu it s încheie o alian cu fatimizii din Egipt, urmând ca flotele celor dou p r i s atace Constantinopolul. Romanos Lekapenos a putut îns oferi mai mult fatimizilor, astfel c sosirea lui Simeon în 924 lâng Constantinopol nu a reprezentat o primejdie real . Basileul se obliga la reluarea pl ii subsidiilor fa de bulgari, cu condi ia ca Simeon s renun e la titulatura imperial . Înainte ca arul s întreprind o nou incursiune în Bizan , el a murit pe nea teptate la 27 mai 927, în timpul confrunt rilor cu croa ii, disp rând unul din cei mai redutabili du mani din câ i a avut Bizan ul de-a lungul istoriei sale. Situa ia în Balcani s-a schimbat subit în 927, spiritul de lupt al lui Simeon lipsind cu totul fiului i succesorului s u, Petru. Noul ar r spunde favorabil demersurilor bizantine i încheie pace cu imperiul, punând cap t îndelungatului r zboi bizantino-bulgar. Romanos Lekapenos i-a acordat arului Petru mâna nepoatei sale, Maria Lekapena, i i-a recunoscut titlul de basileus, limitat îns la teritoriul bulgar, i promite s acorde solilor arului întâietate între to i ceilal i de la curtea Bizan ului. Domnia arului Petru (927-969) a însemnat perioada maxim a influen ei bizantine în Bulgaria, aratul asigurând lini tea la grani a european contra incursiunilor ungare i pecenege. În acest fel, Bizan ul i-a putut mobiliza for ele în lupta contra arabilor. Epoca lui Romanos Lekapenos a fost de mare însemn tate pentru politica Imperiului în R s rit. Dup trei decenii de atitudine defensiv , în ciuda urm rilor l sate de anii foametei, dup aplanarea conflictului cu bulgarii, armata bizantin , comandat de Ioan Curcuas, a început ofensiva în r s rit împotriva arabilor, pentru a recuceri Armenia i nordul Mesopotamiei. Dup ce Imperiul a încheiat pace cu califul Egiptului, Curcuas cucere te întregul emirat Melitene (932-934), zona acestuia devenind domeniu imperial (curatoria). Principala for arab la grani o constituia generalul Saif-ad-Daulah care va opri înaintarea bizantin i va relua ostilit ile contra imperiului. Acesta l-a înfrânt pe Ioan Curcuas pe cursul Eufratului, dup care, continuându- i campania, a instituit un control nominal asupra Armeniei i Iberiei (Georgiei) bizantine. Conflictul pentru putere izbucnit la Bagdad, îl determin îns pe Saif-ad-Daulah s se retrag , oferind Bizan ului un r gaz între 940-942. Ioan Curcuas va invada acum din nou nordul Mesopotamiei i 67

se decima ea îns i.sudul Armeniei i va asedia Edessa.i întreaga for . Practic din cei 109 de personaje care s-au succedat la tron de la Arcadius pân la ultimul bazileu. 20 au fost otr vi i. a eunucilor sau armatei. În 944 un nou atac rusesc. În cele 11 secole au existat 65 de revolu ii de palat. tefan i Constantin (944). sugruma i. În Bizan . 18 au fost mutila i prin castrare. demonstrându. t ierea nasului sau a mâinilor. fie ca împ ra i. astfel c 68 . Astfel. amenin imperiul la Dun re. Dup moartea fiului s u mai vârstnic. va determina o serie de triburi s treac la cre tinism i s fie a ezate în imperiu. Imperiul roman l sase mo tenire Imperiului bizantin un viciu constitu ional. permi ând ulterior. atac respins cu ajutorul focului grecesc. ori coîmp ra i. celebrul tergar cu chipul lui Iisus Hristos. organizarea unor ofensive de anvergur ale Bizan ului împotriva arabilor. În toamna anului 941 flota ruseasc este zdrobit . Str lucita campanie antiarab a lui Ioan Curcuas din 942-943 este umbrit de faptul c a c zut în dizgra ie. Depopularea din zona de grani a fost în avantajul Bizan ului care putea s reia politica activ în r s rit. care în 944 va preda bizantinilor Mandylion. unde va înregistra o serie de victorii în urma c rora grani a bizantin avanseaz înspre r s rit. conduse de Ioan Curcuas i Bardas Phokas. înjunghia i. Bizan ul prefer s reînnoiasc privilegiile comerciale acordate negustorilor ru i. în urma intrigilor fiilor lui Romanos Lekapenos. dac o dinastie nu era înl turat prin interven ia poporului. de strad sau militare i 65 de detron ri. scoaterea ochilor. Cauzele rezid în faptul c pân în secolul al IX-lea Imperiul bizantin nu s-a obi nuit s respecte în filia ia natural adev rata lege a eredit ii monarhice. 3 au pierit de foame. Încercarea flotei ruse de a pustii litoralul pontic al Asiei Mici e ueaz datorit interven iei prompte a armatei themelor orientale. în frunte cu marele cneaz Igor. Romanos I nu a mai dat fiilor s i întâietate fa de împ ratul legitim. tefan i Constantin l-au obligat pe Romanos s abdice. proprii s i fii au devenit instrumentele c derii sale. 12 for a i s abdice. spânzura i. Nu exista o familie care s se confunde cu monarhia îns i i care s fie considerat sacr . Este perioada când Bizan ul. 34 au murit în patul lor. Musulmanii care nu au acceptat convertirea la cre tinism au fost alunga i În 941 Constantinopolul a fost surprins de atacul flotei ruse ti. fiind deportat pe insula Prote i c lug rit cu for a. Ioan Curcuas s-a putut concentra asupra problemelor din r s rit. sub conducerea lui Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes. lipsa unei legi clare cu privire la succesiune. 12 au murit în m n stire sau exil. 8 au murit în r zboi sau în urma unui accident. Dup înfrângerea ru ilor. c ruia i s-au al turat i trupe pecenege.

cel mai des p rea îns mai sigur s fie f cut eunuc. ranul Vasile I întemeiaz de asemena o dinastie. Mai rar era tuns i c lug rit. cei doi Lekapeni au fost înl tura i de la putere. Mihail II. din care patru împ ra i au murit violent. Leon III Isaurianul a fost un me te ugar am rât. gineri sau copii adopta i. aceast maladiei a purpurei . iar Romoanos Lecapenos. în 813.d dea str inilor pilda dispre ului pentru dreptul propriului sânge. uzurpatorul lui Leon V. oricare centurion. ambele încheindu-se cu câte un regicid. ar fi r mas doar un am rât aventurier al themei Armeniakon. ca rebelul Vasile în timpul lui Romanos I. ca asasinii lui Mihail III ori partizanii lui Dukas în timpul regen ei pentru Constantin VII. El nu asociaz doar pe unul din fiii s i. dac nu ar fi avut norocul s ucid un leu .fiul lui Mihail Rangabe. ci întreaga familie. ran era suficient de nobil pentru mo tenirea marelui Constantin. ea încheindu-se cu moartea lui Mauriciu. Phokas nu a fost decât un simplu centurion când a luat locul lui Mauriciu. dup cum s-a întâmplat în dinastia Heraclizilor. Dinastia Heraclizilor a avut ase domnii. mijloc folosit de obicei împotriva urma ilor împ ratului detronat . tocmai pentru a descuraja asasinii. cea frigian trei. Rezultatul a fost acela c nu a existat în Bizan o familie imperial . fiul lui Constantin Dukas în vremea regen ei pentru Constantin VII. Pentru a reprima tendin ele de uzurpare a tronului. Leon V n scut în Armenia. apoi când Irina i-a ucis propriul fiu. oricine putea fi îndrept it la guvernare. Uzurpatorii au fost aresta i din 69 . fiul împ ratului tefan în vremea lui Constantin VII. devine marele legiuitor i restaurator al Imperiului. Leon I fusese m celar. Cel culpabil era supus torturii pentru a. a fost un om de condi ie mai mult decât modest .cum o nume te Ammianus Marcellinus în istoria bizantin s-a recurs la cel mai crud sistem de represiune. nepotul s u.i dezv lui complicii. obligat s plece într-un mizer exil pentru c comisese o crim . ars de viu. Majoritatea împ ra ilor au încercat s legitimeze tronul prin asocierea la domnie a unor urma i sau descenden i legitimi înc din timpul vie ii. tras în eap . de i nu a existat un fiu care s succead la tron. Pu ine familii au reu it s dea mai mult de patru împ ra i a c ror domnie s fi durat cinci din dinastia iustinian . pe care Leon V nu l-ar fi avansat în fruntea flotei sale. Aceste suplicii erau înso ite aproape întotdeauna de exil i confiscarea bunurilor. dup cum s-a putut deja observa. în urma unei r scoale a constantinopolitanilor. Dinastia isaurian a dat patru domnii. Iustin I un pescar ajuns descul i cu desaga în spinare la Constantinopol. doar nepo i. cei patru fii ai lui Leon Armeanul în timpul lui Mihail II. Iustinian. Sentimentul de legitimitate a perseverat îns la bizantini. Începând cu Vasile I sistemul se modific în întregime. astfel c nici un împ rat nu se sim ea în siguran . Romanos folosise acela i procedeu.

iar incursiunile maghiarilor în Thracia au putut fi respinse cu succes în anul 958. orice mijloc era binevenit. Nu a fost doar un oarece de bibliotec .porunca lui Constantin al VII-lea Porphyrogenetul la 27 ianuarie 945. Olga. administrator. cu suveranii Orientului i Occidentului. Astfel misiunea cre tin a Bizan ului în Rusia este a ezat pe un temei mult mai solid. Era iscusit în matematici. La grani a cu Bulgaria pacea era netulburat . În plan extern. botezat cu pu in vreme mai înainte. fiind autorul unei întinse opere (Via a împ ratului Vasile I. A fost cel mai instruit împ rat pe care l-a dat vreodat Imperiul. trupele bizantine. a fost primit în audien la curtea imperial în toamna anului 957. pictur i muzic . Luptele. Constantin. exila i i apoi uci i. astronomie. duse f r angajament deosebit. împ ratul legitim. în care reorganizarea colii superioare a cezarului Bardas a jucat un rol important. El r mâne în istoria Bizan ului gra ie remarcabilei sale activit i culturale. ambii viitori împ ra i. Ca i în vremea guvern rii lui Romanos Lekapenos. chiar dac nu a condus personal campaniile militare. ci excelen ii s i generali. Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a dus o intens activitate diplomatic . reu ind s recucereasc Adana. care indiferent de nivelul de civiliza ie era constituit din barbari. timp de dou decenii înainte de preluarea efectiv a puterii cunoscând o perioad de vast activitate literar . Chiar marea cneaghin a Kievului. Despre theme. Elena. armele sau în el ciunea. arhitectur . general. cu audien e pentru solii str ini. conduse de str luci ii generali Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes. i restul lumii. evident cel bizantin. aurul. 70 . În viziunea Porphyrogenetului exista Imperiul. luând numele so iei împ ratului. Dup ce purtase de 33 de ani coroana imperial . Astfel teatrul de r zboi se concentra în Asia i r s ritul Mediteranei. guvernator al provinciilor. Theodosiopolis i s controleze zonele r s ritene pân la Eufrat. ci un abil administrator al statului. Îndelunga înl turare a lui Constantin de la treburile statului l-a f cut s se dedice studiului i artei. iar pentru ca ace tia s fie inu i sub control. De Pa ti în 945 a fost încoronat i fiul s u care primise numele de Romanos. Constantin a fost un împ rat-c rturar. Constantin al VIIlea Porphyrogenetul (945-959) ajunge pe tronul imperial la vârsta de 39 de ani. fiind un fel de factotum al monarhiei consilier. fiind promotorul amplei mi c ri care constituie apogeul primului umanism bizantin . Era ve nic ocupat în între inerea coresponden ei cu strategii themelor Imperiului. sculptur . i acum în centrul preocup rilor de politic extern se afla r zboiul cu arabii. Despre ceremonii. str duindu-se s aduc îmbun t iri i s-a dovedit a fi deopotriv un bun strateg. Despre administrarea imperiului). a preluat astfel personal i efectiv puterea. continuau în sudul Italiei.

fratele fostului du man al lui Romanos Lekapenos.5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes Devenit formal asociat la tron în 945. sistemul themelor intrase de acum în declin. fiul acestuia a încercat s uzurpe tronul. fiind actualizate novelele din domeniul agrar ale lui Romanos. a urcat ierarhia de la curte. Istoriografia bizantin . Bringas. curmale i smochine). o acuz pe Theophano. La conducerea bisericii. 4. al turi de care se mai aflau cei trei fii ai s i. de i ar fi avut suficiente motive. Stratio ii au dobândit prin decretul lui Constantin din 947 un statut juridic aparte. femei destr b late. un politician talentat i experimentat. Romanos II (959-963) s-a c s torit cu Anastasia. mimi i m sc rici dup cum relateaz Skylitzes. Cu toate acestea. care murise . Noul patriarh urm rea cu tenacitate întâietatea puterii spirituale asupra cele temporale. iar Imperiul a devenit prosper în timpul domniei sale. Constantin VII a favorizat puternica familie Phokas. în locul lui Theophilaktos. impunând restituirea loturilor înstr inate ilegal de la ace tia. urzind intrigi împotriva împ ratului. mentorul desemnat de Constantin VII Porphyrogenetul i favoritul tân rului împ rat. A îng duit chiar fiului s u Romanos s o ia de so ie pe frumoasa Theophano. a preluat comanda suprem a armatei. el preferând s . pentru ca Romanos s ajung mai repede pe tron (9 noiembrie 959).Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a fost îndeajuns de în elept.i petreac timpul cu indivizi desfrâna i i strica i. mai ales în chestiunea corup iei i abuzurilor dyna ilor. care are un apetit nes ios pentru intrigi. c l-ar fi otr vit. p mânturile stratio ilor fiind sistematic acaparate de c tre micii mo ieri (dynatoi). împ r teas sub numele de Theophano. De i nu a fost un admirator al lui Romanos I Lekapenos. fiind cunoscut c avea o pasiune nepotolit pentru cai (în grajdurile sale erau îngriji i peste o mie de cai pe care îi hr nea cu grâu. cu care împ ratul nu a avut îns rela ii prea bune. Constantin a continuat politica acestuia.3. nora împ ratului.c zând de pe cal. apoi în 947 când tefan. Constantin VII a avut de luptat împotriva comploturilor urzite împotriva sa. La fel ca mul i dintre predecesorii s i. Bardas Phokas. devenind logothet al tezaurului. mare drongar i parakimomenos 71 . s nu apeleze la r zbunare în ac iunile sale. fiica unui cârciumar din Constantinopol. mai întâi când patriarhul Theophylakt a încercat s -l readuc pe tron pe Romanos I. Dup înl turarea Lekapenilor. Treburile politice erau diriguite de Theophano i eunucul Josif Bringas. c reia îi era pe deplin supus. În general guvernarea lui Constantin a fost blând i echitabil . în 956 devine patriarh înv atul Polyeukt.

de origine armean . conduse de generali de excep ie. Dup moartea lui Romanos al II-lea (15 martie 963). Nikephoros al II-lea Phokas (963-969) a fost încoronat co-împ rat.eful serviciului care veghea asupra înc perii împ ratului în timpul nop ii. în decembrie 962 Phokas ocupând capitala lui Saif-ad-Daulah. Arabii au pierdut cea mai important baz maritim din Mediterana de est. care s-a dovedit a fi un r spuns energic dat uneltirilor lui Bringas. A fost practic o lovitur de stat. fiind mai degrab un ascet. Dup o evolu ie complicat în via a Bizan ului. Împ ratul a luat m suri drastice pentru economia urban . se deschisese calea de înaintare spre r s rit Siria de nord i mun ii Taurus. armatele bizantine. În vara anului 960.astfel Vasile al II-lea (976-1025) va impune m suri de contracarare . Pe plan extern. un politician abil i cu o râvn f r egal. acesta intrând în mod legal în dinastia macedonean . un general cu nimic mai prejos decât Nikephoros Phokas. fiu nelegitim al lui Romanos Lekapenos. ca r splat pentru meritele sale. Nikephoros Phokas s-a îndreptat cu flota spre insula Creta. Aleppo. se opunea în schimb declar rii ca martiri a celor care piereau în lupta contra islamului. Dac patriarhul era de acord ca r zboiul împotriva musulmanilor s fie declarat r zboi sfânt. Func ia cea mai înalt în conducerea armatei a fost încredin at lui Ioan Tzimiskes. strategul-autocrator al Asiei. continu seria marilor victorii. în frunte cu marele domestic Nikephoros Phokas i fratele acestuia Leon. Eunucul Bringas a fost c lug rit i exilat. a teritoriilor cucerite în r s rit. Leon Phokas a continuat apoi lupta cu Saif-adDaulah în Asia Mic . probabil otr vit din ordinul so iei sale. împotrivindu-se liberei ini iative. Politica fiscal dur a provocat.mai ales pe seama prelu rii de p mânturi de la necredincio i. Theophano r mânea regent în numele celor doi fii minori. Cu aceasta. i aici. nemul umiri în imperiu. în luna martie a anului urm tor reu ind s cucereasc re edin a insulei Chaudax/Kandia. O excep ie a fost împ ratul Vasile I. care pusese la cale înl turarea marelui strateg. în timpul s u aceasta 72 . Bizan ul nu mai cunoscuse de mult o asemenea victorie. func ie rezervat eunucilor. Theophano s-a c s torit cu Nikephoros Phokas. Consecin ele politicii promovate de Nikephoros Phokas au fost s r cirea a numero i rani i îmbog irea aristocra iei care prin for a sa economic va deveni o mare primejdie pentru puterea imperial . i ea. El a propagat ideea ca orice cre tin care moare în lupta împotriva islamului s fie declarat martir. Administra ia civil a fost preluat de eunucul Basileos. a sprijinit prin m surile sale aristocra ia. Pentru Nikephoros Phokas r zboiul cu arabii era un serviciu adus religiei cre tine. bizantinii au cucerit ora dup ora . De i îl b tuse gândul s se retrag la mân stire.

înt rindu. înaintând pân sub zidurile Antiohiei. cei boga i pe cei boga i. Dac fiul de ran Romanos Lekapenos fusese al turi de cei nevoia i. Cu sarcasm. cu Aleppo. Nikephoros II Phokas a fost supranumit moartea palid a sarazinilor . valoarea unei sesii trebuia s valoreze acum 12 funzi de aur. a recunoscut suzeranitatea bizantin (969). continuat de cei doi urma i ai s i. în loc de patru. enun ând principiul c cei s raci s mo teneasc pe cei s raci. care la scurt timp au avut un succes impresionant. c ci cei 40 de ani ar fi trecut. lucru d un tor statului. Nikephoros Phokas a comb tut tendin ele de înavu ire ale bisericii. 73 . dup cum întreaga dinastie macedonean nu reprezenta p turile cele mai bogate. O parte din Siria i Antiohia au fost anexate imperiului. Principiile. ofensiva a pornit acum din partea aristocra iei. cre tinii din Armenia i Siria fiind stimula i s se stabileasc în zonele depopulate. To i musulmanii care nu au putut fi converti i la cre tinism au fost alunga i din themele bizantine. Se permitea deschiderea unor l ca uri de cult doar în locurile pustii. Anexat a fost deopotriv Cilicia. Nikephoros Phokas a anulat dreptul de preem iune al ranilor s raci. erau menite s limiteze veniturile bisericii pentru a putea finan a campaniile militare. Ioan I Tzimiskes i Vasile al II-lea. cât i în Calabria împotriva lui Otto I cel Mare i în Balcani împotriva bulgarilor. Nikephoros Phokas fiind adeptul politicii de m rire a latifundiilor aristocratice. încercând chiar s le m reasc . În 966 împ ratul a cucerit cetatea Manbij din Siria. Eliberarea re edin ei patriarhului de Antiohia a avut i o deosebit semnifica ie pentru cre tin tate. În schimb. Imperiul avea de luptat atât în r s rit contra musulmanilor. Imperiul bizantin va cunoa te o perioad de însemnate victorii pe câmpul de lupt . apoi a c zut Alepo al c rui calif a trebuit s încheie o pace dezavantajoas i umilitoare cu Bizan ul. deoarece nu se percepeau impozite de pe aceste domenii. caracteristice evlaviosului împ rat-militar Nikephoros Phokas. În acest sens a emis o lege îndr znea în 964. Abia dup trei ani a reu it cucerirea ora ului. a adar un r zboi purtat pe trei fronturi care a sec tuit resursele Imperiului. De acum. Posesiunile biserice ti crescuser datorit unor dona ii testamentare. R zboiul împotriva arabilor a început în 964 prin demararea a dou expedi ii navale pentru recucerirea Siciliei i a Ciprului. apelând la argumente teologice i morale. armata bizantin începea s se bazeze pe categoria micii nobilimi.i pozi ia economic . Prelu rile de suprafe e dinainte de foametea din 927 au r mas înstr inate. În acest mod. împ ratul a ocrotit posesiunile stratio ilor. o alt parte. Se interzic noi dona ii în favoarea bisericii i mân stirilor. cum încercase i Romanos Lekapenos. Nikephoros Phokas a încercat de asemeni s st vileasc m rirea posesiunilor funciare ale bisericii. f r înzestrarea lor cu p mânt productiv.

trebuind pedepsi i i asasinii lui Nikephoros Phokas. devenise amanta tân rului i renumitului domestic al R s ritului Ioan Tzimiskes. astfel c Otto I a invadat posesiunile bizantine din Calabria. Rusia tocmai distrusese uniunea chazarilor. Bizan ul nu a acceptat alian a matrimonial cu înc un barbar.Între timp. Otto cel Mare fusese încoronat ca împ rat la Roma (962) i st pânea deja o bun parte a Italiei. a luat drumul Constantinopolului. o solie. dar în momentul în care solii bulgari au solicitat tributul la Constantinopol. Interesele celor dou imperii se ciocneau în sudul Italiei. fiind îns înfrânt de c tre generalii bizantini. împ ratului nu mai avea popularitate în Imperiu. solicitând nu simpla recunoa tere a imperiului apusean. neglijat de împ rat. s-a instalat la Preslav. Curând dup cucerirea Antiohiei (octombrie 969). Bulgaria solicita în continuare plata anual a subsidiilor. au primit drept plat biciuirea. În vara lui 968. Din cauza politicii fiscale. dar un contraatac al pecenegilor asupra Kievului l-a silit pe Sviatoslav s se întoarc . Nikephoros Phokas nu avea posibilit i financiare i militare de a sus ine un r zboi pe dou fronturi în acest moment. sl bit de lupte interne. Cu un an înainte de urcarea pe tron a lui Nikephoros Phokas. capitala aratului. Dup trei ani de foamete. recunoscut doar de o parte a boierimii din ar . Cei doi urmau s se c s toreasc . Theophano. iar chemarea de a interveni în Bulgaria a fost bine primit dup ce Imperiul a oferit o mare sum în aur. Sviatoslav ocup în vara i toamna anului 969 teritoriul dintre Balcani i Dun re. Nikephoros Phokas a c zut victim unui atentat pus la cale în am nunt de Theophano i Ioan Tzimiskes (10/11 decembrie 969). a fost o victim u oar pentru ru i. condus de episcopul Liutprand din Cremona. Boris al II-lea. f cuse destule concesii bulgarilor. Bulgaria. În 968. luând tezaurul regal i pe cei doi mo tenitori ai tronului.i prin m surile sale i du m nia clerului. de 74 . atr gându. de aceea a apelat la cneazul Sviatoslav Igorevici al Rusiei pentru a-i pedepsi pe bulgari. împotriva împ ratului erau i locuitorii capitalei. având adep i din rândul boierilor bulgari care îl du m neau pe arul Petru. cneazul rus a reu it s cucereasc rapid Bulgaria. mai ales pentru c i patriarhul Polyeukt i-a cerut îndep rtarea acesteia de la palat. Sviatoslav i-a exprimat chiar dorin a de a î i muta re edin a la Dun rea de Jos. Ru ii ap ruser pentru prima oar în 968 la gurile Dun rii. ci i o prin es bizantin care s se c s toreasc cu fiul lui Otto. Ca dot a Porphyrogenetei era cerut partea de sud a Italiei. pe tronul Bulgariei va urca fiul acestuia. Noul împ rat Ioan I Tzimiskes (969-976) nu i-a putut respecta promisiunea de a o lua de so ie pe Theophano. Dup moartea lui Petru (30 ianuarie 969). Înainte de încoronarea sa.

de i luptele principale s-au dat pentru Siria. Theophano. Theophano. Sviatoslav capituleaz . Caesareea) a instalat comandan i imperiali. arul Boris a fost luat prizonier la Constantinopol. iar patriarhia bulgar a fost desfiin at . Luând de so ie pe Theodora. acceptând condi iile Bizan ului: s nu mai aib preten ii asupra Bulgariei i s nu mai atace Chersones-ul bizantin din Crimeea. c ruia îi trimite drept so ie pe nepoata sa. favorizându-i pe stratio i în defavoarea dyna ilor i a latifundiarilor.Cr ciun în 969. În Balcani împ ratul trebuia s ac ioneze f r ezitare. Lacomul Vasile a atras nu numai nemul umirea aristocra iei. o fiic trecut de prima tinere e a lui Constantin al VII-lea Porphyrogenetul. Dup o încercare sortit e ecului de a ajunge la o în elegere pe cale pa nic cu cneazul Sviatoslav. Ioan I Tzimiskes a preluat i rolul de ocrotitor al celor doi Porphyrogene i legitimi. Bulgaria devenise din nou vasal Bizan ului. a înconjurat cetatea. tân rul împ rat s-a obligat s anuleze toate dispozi iile predecesorului s u care loveau în interesele bisericii.i extind st pânirea înspre Asia Mic . m tu a tinerilor împ ra i Vasile i Constantin. De i asasin i uzurpator. Ioan I Tzimiskes a întreprins în 974-975 dou expedi ii. Fiind la fel ca Nikephoros preocupat de campaniile militare. În iulie 971.i legitimeze calitatea de împ rat. mama lui Vasile al II-lea. a fost exilat pe insula Prote. Ioan Tzimiskes s-a împ cat cu Otto I. când fatimizii care î i înt riser puterea în Egipt au încercat s . care însu i apar inea celei mai înalte i influente aristocra ii . luând cu asalt capitala bulgar . apropiindu-se de Ierusalim. în aprilie 971. De aici s-a îndreptat spre Silistra unde se afla cneazul rus. Ioan I Tzimiskes. a l sat administra ia imperiului în sarcina lui parakimomenului Vasile Lekapenos. în anul urm tor a fost reluat r zboiul în r s rit. 75 . asediul bizantin fiind sprijinit i de flot . a încheiat o c s torie dictat de interesele politice ale momentului. asaltând în anul 971 Antiohia. Accra. bizantinii intrând în Mesopotamia.fiind de altfel înrudit i cu Nikephoros Phokas dinspre mam . dar l-a tratat cu precau ie pe arul bulgar. Astfel. deoarece exista pericolul ca ru ii i bulgarii s se alieze împotriva Bizan ului. Cneazul Sviatoslav a fost ucis de pecenegi. Bizan ul abia supusese emiratul Alep. dorea s . Pentru a se putea concentra asupra campaniilor r s ritene îndreptate împotriva arabilor. reu ind s ocupe Siria i Palestina. sperând s -l poat îndep rta de alian a cu Sviatoslav. Pe drumul de întoarcere spre statul kievian. cu care împ ratul german s-a c s torit la Roma în 14 aprilie 972. Ioan I Tzimiskes a pornit cu oastea împotriva capitalei bulgare Preslav. care a revenit la politica agrar din timpul lui Constantin VII. În toate ora ele cucerite (Nazareth. fiul nelegitim al lui Romanos I.

nici mai târziu nici cel mai mic interes pentru treburile statului. nu a ar tat nici atunci. care la moartea lui Ioan I Tzimiskes fiind major nu a mai fost necesar instituirea unei regen e. urma ul legitim al dinastiei macedonene. De acum începe domnia efectiv a lui Vasile II. Phokas îns . Imperiul bizantin a cunoscut apogeul s u în timpul domniei lui Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025). succesorul la tron a putut s se emancipeze de sub tutela parakimomenului Vasile. Abia în 985. Nemul umit de destituirea sa din func ia de domestic al scholelor din R s rit de c tre eunucul Vasile. fiul lui Romanos al II-lea. ambii reprezentan i ai marii propriet i funciare microasiatice. Skleros a fost înfrânt de c tre generalul Bardas Phokas. în vreme ce Constantin. iar averea sa confiscat . Ambele r zmeri e aruncaser imperiului într-o profund criz 76 . împ ratul plângându-se în mai multe rânduri c Bizan ul î i irose te puterile în campanii militare înspre îndestularea unui eunuc.dar chiar i antipatia împ ratului. îl ia pe acesta captiv i unind cele dou armate cucere te Antiohia i se proclam pe sine bazileu (987). profitând de înr ut irea imaginii lui Vasile II dup înfrângerea acestuia în conflictul cu bulgarii. fiind chiar proclamat împ rat de c tre armat . rechemat din exil pentru a salva Imperiul (978). de o energie debordant . Întrev zând o îndep rtare a sa de la conducerea treburilor statului. Vasile. înrudit cu Vasile II i coîmp ratul Constantin VIII. fratele s u în vârst de 16 ani. pe când ducea o ultim campanie împotriva lui Skleros. Vasile pune la cale otr virea lui Ioan Tzimiskes.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea Dup domnia celor doi împ ra i titulari Nikephoros II Phokas i Ioan Tzimiskes.3. avea 18 ani. a putut doar cu greu s se impun . aducând aproape întreaga Asie Mic sub controlul s u. Moartea sa a l sat r gaz arabilor s se refac . Bardas Skleros s-a r sculat împotriva guvern rii legitime. i a asigurat o perioad de prosperitate economic . dup ase ani de succese militare. hot rât i realist. în urma unei probabile încerc ri de complot a acestuia. Cel mai important reprezentant al dinastiei macedonene a adus imperiul pe culmile gloriei militare i puterii teritoriale. de i dup alte p reri el ar fi murit pe nea teptate fiind bolnav de tifos (11 ianuarie 976). Ini ial adev ratul conduc tor al treburilor statului a fost eunucul Vasile Lecapenos (Nothos). înalt func ionar de la curte. Vasile. parakimomen. care a fost exilat. Primejdia cea mai mare venea din cauza rebeliunilor magna ilor militari care de ineau mari latifundii (apostasiai). 4.

Vladimir urma s primeasc mâna porphyrogenetei Anna. apoi Phokas. varegii din Rusia kievian vor fi o trup de elit în Bizan . apoi din nou Skleros i al ii începuser a râvni la domnie.intern . îndeosebi a mân stirilor. Stratio ii i propriet ile lor au fost încurajate de c tre împ rat. Cre tinarea Rusiei. în cursul unei lupte crâncene desf urate lâng Abydos. Acest r zboi civil în care s-au manifestat contradic iile între concep ia imperial central i politica centrifug a marilor latifundiari a determinat evolu ia ulterioar a politicii lui Vasile II. Prin novela din 996 anula prescrip ia de 40 de ani asupra drepturilor asupra p mânturilor dobândite prin abuz de dyna i. Vasile a organizat temeinic provinciile de margine din punct de vedere militar. Noua biseric ruseasc a fost subordonat patriarhiei de Constantinopol. timp de mai multe veacuri. sub c m rile vistieriei punând s fie s pate adev rate labirinturi pentru a le 77 . bazileul a strâns fabuloase bog ii. Vladimir Sviatoslavici. i str duindu-se s trag tot folosul din soarta lui domneasc i din tinere e. Vasile II a restructurat sistemul financiar al Imperiului. alt dat . . dac d m crezare cronicarilor bizantini. Bardas va fi eliminat definitiv abia în anul urm tor. supraveghind îndeaproape administra ia teritoriilor recent dobândite. apucându-se de treab cu toat sârguin a (Mihail Psellos). cel lalt uzurpator a capitulat în cele din urm . se smulsese cu toate pânzele sus din via a de placuri. În politica sa intern împ ratul i-a propus s in în frâu puterea politic i pozi ia economic privilegiat a aristocra iei i a bisericii. În aceast situa ie critic . ori de la r zvr ti i. Posesiunile sud-italiene au fost i ele legate mai strâns de imperiu. Împ ratul. dând o lovitur de gra ie aristocra iei latifundiare anatoliene. Restabile te allelengyon. Cu ajutorul ru ilor Vasile l-a înfrânt în iarna anului 988 pe Phokas în apropiere de Chrysopolis. care. . Skleros. el care fusese iub re i nu se gândea decât la petreceri . fiind ultimul bazileu care s-a opus procesului de feudalizare. ace tia fiind sili i s le restituie. În timpul domniei sale. sora împ ratului. obliga ia de cau iune mutual prin care marii proprietari sunt obliga i s pl teasc impozitele în locul ranilor insolvabili. în schimbul trimiterii drujinei sale. a fost de asemeni un important succes al Bizan ului. a unui corp expedi ionar de 6000 de varegi i al promisiunii de a trece la cre tinism. iberi i de la bulgari. în special puternicei familii Phokas. chefuia în v zul tuturor. din clipa în care Skleros. amenin ându-l din dou p r i deodat . De acum înainte. A continuat politica predecesorilor în sprijinul micilor proprietari de p mânt. petrecut ceva mai târziu. Vasile al II-lea a recurs la ajutorul barbarilor i a încheiat un tratat de alian cu marele cneaz al Kievului. comori adunate de la arabi.

cât i în public. care la rândul s u atacase din nou Tessalonicul. Vasile II a jurat s se r zbune. astfel c Porphyrogeneta Anna a fost trimis în cele din urm în Rusia pentru a-l potoli pe cneaz. Împ ratul Otto III. ci dimpotriv . o nou forma iune statul bulgar apusean . educat în pre uire pentru Bizan i cultura clasic . Dar Imperiul se confrunta acum cu chestiuni mult mai presante. cu toate c ar fi avut nevoie de un urma legitim. pe drumul de întoarcere înspre Philoppopolis armata imperial fiind surprins de o ambuscad a cavaleriei bulgare din care împ ratul abia a sc pat cu via (august 986). Ner bd torul Vladimir presa cu punerea în aplicare a tratatului încheiat. a atacat Tessalia i sudul Macedoniei i a cucerit Larissa. luându-l prizonier pe arul Romanos. s se opreasc cam cum vorbesc ranii. Samuil î i întinsese controlul în Peninsula balcanic pân la Dyrrachion. Vasile. La moartea împ ratului visteria Imperiului avea un excedent de 220 de milioane de talan i. fiul prin esei Theophano. Din 995 împ ratul a încredin at conducerea campaniilor antibulgare lui Nikephor Uranos. Dup un asediu de trei s pt mâni f r rezultat. nu renun ase la ideea unei c s torii cu o 78 . nu era un intelectual ca Leon VI cel În elept sau Constantin VII Porphyrogenetul. când i când. cel mai important ora din regiune. nici cu vorbe alese. În 991 Vasile II conduce o expedi ie de data aceasta victorioas contra bulgarilor. pe care l-a redus la minimum. Vasile se deosebea îns de înainta ii s i. Vladimir atac i ia în st pânire Chersonesul în Crimeea. ceea ce nu a f cut decât s sporeasc puterea lui Samuil care dobânde te acum coroana bulgar de jure. În pofida inteligen ei sale. La nici un an dup încheierea primei faze a r zboaielor civile. i nu se avânta în spuse f r sfâr it. Pentru a-i împrosp ta memoria împ ratului. Vasile II a fost un caz singular i prin aceea c nu s-a c s torit niciodat . nici pe podoabe ori ve minte. nu era pasionat de cultur i era departe de a fi un bun orator. Temerea cea mai mare a Bizan ului era îns aceea c cneazul kievian s-ar fi putut alia cu Samuil. Nu vorbea repede. r mânând holtei pân la moartea sa. îi pl cea s trunchieze vorba. Vasile II a dispus retragerea.de data aceasta cu centrul de greutate la Prespa. iar Chersonesul restituit. Samuil care i-a luat titlul de ar al Imperiului bulgar.ad posti. f r s stea pe gânduri. a mobilizat trupele i le-a condus personal pân la Serdica. purtând haine obi nuite atât la curte. Nu punea pre pe ceremonial. nu oamenii cu carte. Anul 989 a însemnat o cotitur în istoria Imperiului. p trunzând pân în Moreea. Umilit în aceast confruntare în care aproape c î i pierduse armata. În timp ce împ ratul era nevoit s fac fa atacurilor fatimizilor în Mesopotamia.

dup întoarcerea lui Vasile al II-lea la teatrul de r zboi din Balcani. Sirmium (1018). Încântat chiar de perspectiva c s toriei. fiind folosite toate resursele împotriva bulgarilor. Bulgaria este adus în întregime în st pânirea bazileilor bizantini pentru mai bine de un secol i jum tate. Armata bizantin num ra peste 40.Porphyrogetent . de altfel nu s-a c s torit niciodat . Potrivit altor surse a c zut prad unui atac din care nu i-a mai revenit. la rândul lor. este st vilit avântul regatului macedo-bulgar. Arnulf. arul Samuil nu a rezistat la vederea acestei îngrozitoare priveli ti. ob inând largi privilegii în comer ul levantin. Teritoriile statului bulgar. a fost aleas de arhiepiscop pentru împ ratul german. Eudokia. cu centrul la Ohrida. În lupte sângeroase. În 1001 Imperiul încheie o pace pe zece ani cu fatimizii. cei peste 14. cel mai bogat cleric al apusului. Biserica autonom bulgar a fost retrogradat de la rangul de patriarhie la cel de arhiepiscopie. fosta them a Mesopotamiei apusene creat de Ioan I Tzimiskes în 971. Vene ienii. doar unui bulgar din o sut i-a fost cru at un ochi. cu centru la Silistra. teritoriul dintre Dun re i Balcani. taxele au fost 79 . au organizat cucerirea Dalma iei pentru Imperiu. Rezisten a urma ilor lui Samuil a fost curmat definitiv odat cu capitularea Ohridei i a ultimului bastion bulgar. murind dup dou zile. cea mai mare dintre nepoatele sale. Thessalia i Bulgaria propriu-zis . Vasile II dobânde te pe bun dreptate acum supranumele i atributul de Bulgarocton. cea mijlocie. Abia acum. trimi ând în Bizan o solie care s rezolve cât mai rapid formalit ile în acest sens în fruntea c reia s-a aflat arhiepiscopul de Milan. ciupit de v rsat. Bulgaria cu centrul la Skoplje în Macedonia.000 de lupt tori. în subordinea c reia au fost a ezate episcopatele Silistrei i Vidinului. Sunt organizate patru noi theme Paristrion (Paradunavon). ea sose te la Bari pentru a afla c Otto III murise (24 ianuarie 1002). Victoria decisiv de la Kimbalongos (Câmpulung) din trec toarea Kleidion în Strymonia (20 iulie 1014) a însemnat masacrarea a sute de oameni.000 de prizonieri bulgari fiind orbi i.i cap t zilelor prin otr vire. punându. au fost înglobate în structurile administrative ale Imperiului. oricum dorea s se retrag la mân stire. i mai pu in atr g toare nici nu intra în discu ie. împ ratul cucere te în decurs de patru ani Macedonia. Sirmium pe Dun rea mijlocie. Zoe îns . pentru a se putea dedica problemei bulgare. începând cu acest an. care înfruntase Bizan ul în lupta pentru hegemonie în Balcani înc dinainte de vremea hanului Krum. cea mai tân r . Theodora. De acum înaintarea bizantin în inima Bulgariei a fost asemuit cu curgerea lavei incandescente care a pârlit totul în calea ei. Dalma ia la Adriatic . Împ ratul Vasile II a dorit s expedieze cât mai repede chestiunea. Bulgarii deveneau practic cet eni ai Imperiului.

Acum. restric ii fiscale severe i au fost total dezinteresa i de o politic social s n toas . dup o t cere de secole sunt men iona i pentru prima dat vlahii (blachoi) din Balcani. În perioada domina iei bizantine districtele locuite de bulgari au fost treptat doar în parte i anevoios infiltrate de greci.4. Preg tirile pentru o incursiune decisiv din Sicilia . Au fost 40 de ani de guvernare în care bazileul schimbase fundamental realit ile Imperiul bizantin a c rei extindere teritorial a atins cele mai largi limite i culmea puterii. Urma ii lui Vasile II au impus taxe exorbitante.care ar fi urmat s smulg insula din mâinile arabilor i s readuc acest spa iu în grani ele Imperiului . Se pare c o parte a acestor popula ii de blachoi au fost atrase spre aceste zone din cauza nesiguran ei în p r ile nordice. În acest fel teritorii extinse în loc s fie repopulate cu coloni ti greci au început acum s fie locuite de vlahi care au cunoscut o cre tere demografic puternic .1 Perioada domina iei civile în Bizan Bizan ul nu mai cunoscuse din vremea lui Iustinian cel Mare o asemenea epoc de glorie. teritoriile din Balcanii erau în întregime incluse administrativ Imperiului sau vasale acestuia. 4. Sârbii. au reu it s z d rniceasc ordinea 80 . neglijând armata. o pânz de popula ie romanic întins din nordul Dun rii pân în Pind i la Salonic care este nevoit s convie uiasc al turi de sau chiar în simbioz cu popula ia slav . croa ii i slavii de la Adriatic s-au ar tat i ei fideli supu i ai împ ratului. împ ratul murind în decembrie 1025. Victoriile Bulgaroctonului nu au fost din p cate dublate de o colonizare a p mânturilor depopulate sistematic în urma r zboaielor. ace tia p strându.au fost întrerupte. Distrugerea monarhiei bulgare a avut deopotriv un caracter politic i unul na ional. conduc torii locali au fost men inu i. Bulgarii i-au p strat îns na ionalitatea care va cunoa te o putere deosebit odat cu al doilea Imperiu bulgar din secolul al XII-lea. f r s vrea. urma ii s i. slavii uni i cu bulgarii amenin au comunit ile grecofone.men inute la cuantumuri rezonabile. drumul dec derii Imperiului. dar i latinofone. Murind f r urma i. iar aristocra ia a reu it în parte s dobândeasc func ii în aparatul imperial. Vasile II a preg tit. în teritoriile unde ungurii i pecenegii începeau s se extind . În doar în 46 de ani.4 Dezastrul militar i refacerea comnen (1025-1143) 4.i într-o anumit m sur autonomia. Corolarul politicii în Orient a reprezentat încorporarea unor teritorii din Iberia (Georgia) i recâ tigarea Armeniei. în vremea lui Vasile II. devenind peste un veac locuitorii mun ilor din Tessalia.

s h ituiasc bandele care întreprindeau raiduri. nici s fac mar uri lungi spre a interveni eficient în punctele amenin ate. Conducerea imperiului a fost practic încredin at eunucilor palatului Nicolae. în vreme ce împ ratul. au fost destitui i. Împ r teasa Zoe i-a ridicat pe fiecare din cei trei so i la demnitatea imperial . A rezultat de aici c doar cei care nu puteau s verse tezaurului imperial taxa de scutagiu se înf i au la oaste. împotriva c ruia. Imperiul a intrat într-o epoc de declin general. care a reac ionat cu o lovitur de stat. chemând adesea în ajutor pe barbari. Constantin al VIII-lea a inaugurat epoca antimilitar ce va caracteriza perioada de criz a veacului al XI-lea. aristocra ia anatolian . l sându-se acaparat de pl cerile vie ii. ei tr dând adesea. nu putea s le mai opun o armat capabil s le închid calea. dispunând executarea sau mutilarea f r judecat a celor b nui i. reac iona la cea mai vag suspiciune plin de cruzime.i asume responsabilitatea guvern rii. Din nenorocire 81 . Împ ratul Constantin al VIII-lea (1025-1028). Acum la 65 de ani era bolnav de gut . Schimb rile frecvente la tron. fratele lui Vasile al II-lea. sora Zoei. care au servit imperiului în timpul lui Vasile II. pe care au urcat în cea mai mare parte împ ra i incapabili. O singur categorie se bucura de incompeten a lui Constantin VIII. care s aib interesul de a purta r zboiul pentru ap rarea propriilor p mânturi. la moartea împ r tesei Theodora. datorit politicii sale fiscale. În 1056. dinastia macedonean se stingea. disciplina i. au marcat aceast perioad nefast . Imperiul. de stratio i bine înarma i. În aceast situa ie militar dezastruoas . Dar pentru a face rost de bani în scopul mul umirii aristocra iei de func ii constantinopolitane. de i înzestrat cu elocven i mult mai cultivat decât fratele s u mai mare. se temea s . Eustathios. chipe . împ ratul recurge la sc derea valoric a monedelor prin mic orarea cantit ii de metal pre ios con inut de acestea. dar i la desp gubirile pe care orice proprietar de p mânt stratiotic era liber s le pl teasc pentru a fi scutit de serviciul militar. înzestra i cu cai buni. se recursese nu numai la monopolul vânz rii grânelor. lipsit de orice moralitate. vân toare i circ. a fost un personaj totalmente opus Bulgaroctonului. se r sculau mai ales provinciile din Asia Mic . amator de cai. de teama uzurp rii.stabilit de el. întemeietorul unei noi dinastii (1081). dorind s -l alunge pe împ rat i s -l înlocuiasc cu un altul pe placul ei. Spondylos i Simeon. spre a servi sub comanda unor strategi care nu erau niciodat l sa i s îmb trâneasc în acela i loc. Ar fi fost nevoie de provinciali devota i. Pecenegii trimi i în Asia nu erau de încredere pentru imperiu. ea încheindu-se abia odat cu ascensiunea lui Alexios Comnenos. Cei mai valoro i generali.

fiind obligat de împ rat. spa iul anatolian ajungând în situa ia din veacul al VI-lea. deoarece impozitele. Domnia lui Roman al III-lea Argyros (1028-1034) a fost reprezentativ pentru perioad de adâncire a crizei imperiului.i chipe ul Mihail al IV-lea Paphlagonianul (1034-1041). Domnia sa a fost dominat de dorin a de m rire i putere a fra ilor s i eunuci. având în grij azilurile imperiului). Zoe. sim indu. El s-a dovedit total incapabil de a face fa gravelor probleme interne i externe cu care s-a confruntat imperiul. La cei 56 de ani ai ei. în vreme ce Serbia a început s se desprind tot mai mult de Imperiu. se pare c l-a otr vit pentru a-l aduce pe tron pe mult mai tân rul avea sub 30 de ani . Romanos III f cea parte el însu i dintr-o familie de dyna i anatolieni. intrau acum în mâinile de in torului de pronoia . magna ii din Asia Mic nu i-au putut uni for ele.pentru ei. uneori chiar i ereditar. murind la scurt timp.i sfâr itul aproape.i g seasc sc parea în Antiohia. devenind al doilea so al s u. s divor eze de so ia sa i s se c s toreasc cu fiica împ ratului. chiar în ziua urm toare mor ii lui Romanos III. 82 . percepute odinioar de la rani. La o vârst destul de înaintat . marile latifundii s-au ref cut rapid. Mihail IV suferea de epilepsie i s-a retras la m n stire c lug rindu-se. De la mijlocul secolului al XI-lea s-a creat institu ia numit pronoia prin care se predau nobilimii i solda ilor posesiuni imobiliare spre folosin nelimitat . Revocarea allelengyon-ului. cu mari propriet i lucrate cu rani aservi i. dup am gitoare victorii împotriva arabilor din Asia Mic . astfel c trupele imperiale fidele Bulgaroctonului au în bu it în fa revolta. mai ales Ioan Orfanotroful ( hr nitorul orfanilor . care de mult vreme îi era amant. Prin politica sa fiscal i de grecizare a provocat r scoale în Balcani. prefectul capitalei Romanos a fost ales ca succesor chiar de c tre Constantin VIII cu câteva zile înainte de a muri. Pe Zoe aproape c a inut-o captiv de team s nu aib i el soarta lui Romanos III. pe via . înfrânt în cele din urm de împ rat. plictisit de so ul s u care o neglija. aproape 60 de ani. croind drum ofensivei marii propriet i funciare în defavoarea micii propriet i r ne ti libere sau stratiotice. mai ales cea a arului Petru Daian / Delianos (1040-1041). împ ratul reu ind doar cu ajutorul g rzii sale de varegi s . fiecare fiind preocupat de propriul câ tig. a fost înfrânt de c tre ace tia într-o ambuscad . sub amenin area cu orbirea. una din m surile principale luate de Romanos al III-lea. m sur ce mic oreaz veniturile statului. Zoe. a afectat masiv politica agrar tradi ional a imperiului. În 1030. Cu toate acestea.

proveni i din cercurile or enimii constantinopolitane. nobil. cu un mare apetit pentru lux i flu turatic. Tot acum se consolideaz bazele guvern rii aristocra iei senatoriale. a exilat-o pe Zoe i a pus s fie tuns c lug ri . Abuzurile i corup ia s-au amplificat i au ajuns la dimensiuni incredibile chiar i pentru Bizan . ajuns la apogeu. iar în vest o ultim încercare de a-i alunga pe arabi din Sicilia e ueaz . tot eunuc. adoptat ca fiu de c tre aceea i împ r teas Zoe la insisten ele atotputernicului eunuc Ioan Orfanotroful. construc iile somptuoase i darurile f cute favori ilor au epuizat tezaurul lui Vasile al II-lea. nimeni nu mai avea încredere în bunele inten ii ale lui Mihail Kalaphates. astfel încât Mihail IV se v zuse nevoit s -l exileze. Fastul de la curte. nu putea rezista ispitei de a se mai m rita înc o dat .i p streze influen a la curte. De acum în cel de-al 64-lea an al vie ii sale. cea din urm reprezentant a dinastiei macedonene. ulterior rela iile comerciale i culturale cu Rusia devenind pa nice i înfloritoare. Seme indu-se peste m sur . Se în ela îns . La vederea împ r tesei în straie de c lug ri . anume cu Constantin bogat. Patriarhul Alexie Studitul o rechemase cu o zi înainte pe Theodora. Nu o suporta nici pe împ r teas . locul s u va fi acordat de împ rat unui alt unchi al s u. o pedeaps pe care o aplicase altora cu mare râvn . din cale afar de frumos i fa de care insa iabila împ r teas ar tase o simpatie clar .Tronul a fost preluat de Mihail al V-lea Kalaphates / C l f tuitorul (1041-1042). iar la palat împ ratul nu mai avea nici un sprijin. rechemat din exil. Înfrico at c va fi ucis de mul ime. chiar i garda personal ezita în a-i lua ap rarea. 83 . Constantin. ultima dat când Bizan ul a fost cârmuit de c tre femei. Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055). Imperiul era îns tot mai frecvent atacat de pecenegi. iar Theodora încoronat ca împ r teasc (20 aprilie 1042). nici pe mul i din familie. unde încercaser s se ad posteasc . Tiranul împreun cu unchiul s u au fost târâ i afar din mân stirea lui Studios. devine cel de-al treilea so al Zoei. Zoe. Casele rubedeniilor împ ratului au fost f cute una cu p mântul. noul împ rat s-a n pustit asupra vistieriei i a sec tuit-o pân la ultimul ban (Psellos). care a reu it astfel s . ceea ce a provocat o r zmeri de propor ii a popula iei indignate în capital . nepot de fiu al lui Mihail al IV-lea. F r sim politic. i au fost orbi i. Bizan ul a reu it s resping o ultim incursiune a ru ilor lui Iaroslav cel În elept (1043). sora mai tân r a Zoei. o recheam pe Zoe. În vremea sa se accentueaz criza statului bizantin. Zoe domnea acum în asociere Theodora. Mihail V a fost depus de c tre senat. în pofida dezam girilor prin care trecuse. început deja dup moartea lui Vasile II Bulgaroctonul. prin primirea în rândurile acesteia a unor homines novi.

Constantin IX a încercat s trateze cu papa Leon al IX-lea ap rarea comun a Italiei împotriva normanzilor. la 1054. În acest scop este convocat la Constantinopol un sinod (ianuarie 1054). fost logothet al vistieriei strotiotice. 84 . tiind mai bine s se supun decât s porunceasc . adoptat de împ r teas cu pu in înainte. se ajunge la o excomunicare reciproc .nu s-a în eles în chestiunile guvern rii cu aproape nimeni. Mihail VI a consim it s abdice în cele din urm i s-a c lug rit. mai ales modalitatea împ rt aniei (16 iulie 1054). prin care îi oferea acestuia titlul de cezar. În ciuda tuturor a r mas iubit de poporul Constantinopolului care vedea în ea singura femeie cu suflet nobil i cu chip minunat. mai preocupat de unguente i de patul matrimonial decât de afacerile statului. eful aparatului de stat. Astfel. de unde i se trage supranumele. ea d inuind înc . total opus prin caracter surorii sale. nu mai pu in de patru împ ra i au ajuns în fruntea Imperiului. împ rt ania cu azim i mai ales doctrina primatului papal i a infailibilit ii papei). eful delega iei papale. se ajunge la Marea schism a celor dou Biserici. a adar succesiunea la tron. La moartea ultimei reprezentante a dinastiei macedonene (1956) pe tron va urca vârstnicul senator Mihail al VI-lea Bringas Stratiotikos (1056-1057). a fost în fapt marioneta lui Parasponylos. Delega ii papali au p r sit în grab capitala Bizan ului. împ ratul legitim trimite în tab ra lui Isaac o solie în frunte cu Mihail Psellos. Favoritul ei a fost protosynkellos-ul Leon Parasponylos. nici m car cu patriarhul Kerullarios. cu toate acestea prin intermediul ei. patriarhul a rostit anatema împotriva papei Leon IX i a Bisericii romane. Sf tuit de patriarh. La 8 iunie 1057 armata. mo tenitoare legiuit a cununii împ r te ti. În ciuda interven iilor împ ratului. generalii înl turându-l de la putere. fiic i nepoat i str nepoat de împ rat (Psellos VI. de i patetic . având adeziunea majorit ii themelor din Asia Mic .domnind autocratic . Mihail VI a aruncat Imperiul în anarhie prin comportamentul s u nechibzuit. în sinodul inut la Sfânta Sofia. Cardinalul Humbert. 26) Dup moartea lui Constantin Monomahul (1055) tronul r mâne în întregime Theodorei. singura femeie slobod i st pân între to i de acela i sânge. care . aducând în prim plan motive legate de rit. dar patriarhul Mihail Kerullarios nu este dispus s fac vreun compromis fa de inova iile apusenilor (immaculata conceptio. în istoria statului bizantin r mânând o figur important . a prezentat actul de excomunicare a lui Kerullarios. clericilor i credincio ilor Bisericii r s ritene. Dup o lupt cu pierderi grave de ambele p r i. autorul Chronografiei. cu toate c excomunic rile reciproce au fost anulate în 1967. îl proclam ca împ rat pe Isaac I Comnenul (1057-1059). Zoe moare în 1050. la fel de dificil i nesuferit ca i ea.

s resping un atac amenin tor venit din partea ungurilor i s in în ah pe temu ii 85 . Ca urmare a protestului s u vehement ( Eu te-am în l at. contemporan cu evenimentele. care nu. plin de furie. gr bit s . tic losule. în elegând c în vreme ce la noi totul se ducea de râp . ei nu mai foloseau veniturile publice în scopul întocmirii o tilor. alta zidirii de cl diri cât mai frumoase. Nemul umirea nobilimii militare i latifundiare. reu ind s apere cu succes grani ele r s ritene împotriva turcilor selgiucizi din Anatolia. cât i pe cele ale politicii civile (Psellos VII. arat i situa ia grav în care ajunsese Bizan ul (VII. Psellos. iar pe cea de-a treia pentru ca tot soiul de trântori. împ r eau avutul împ r tesc în trei p r i. în spe ale parecilor.i d deau obolul la adunarea d rilor. Isaac a demarat o politic financiar riguroas necesar dup trei decenii de risip . A fost a adar un împ rat harnic. s se poat desf ta. A a stând lucrurile. 44). ceea ce d dea conflictului un pronun at caracter politic.i chiverniseasc atât treburile ost e ti. a stimulat dezvoltarea me te ugurilor i a reorganizat armata. Doar armata se mai afla de partea lui Isaac. popularitatea împ ratului a sc zut rapid în urma destituirii patriarhului. i schisma celor dou Biserici.i sec tuiasc visteriile ca s . pe una sortind-o pl cerilor. atr gând. i s poat necinsti atât faptul virtu ii cât i numele ei! Dar împ ratul de acum.i poat împlini propriile pofte. ap rând interesele ranilor. ci ca s împart civililor favoruri i daruri de mare pre . Patriarhul a murit. i v zând c nimeni nu mai era în stare s pun stavil atacurilor i pr d ciunilor f cute de barbari.Scurta domnie a lui Isaac Comnenul reprezint prima reac ie a aristocra iei militare împotriva aristocra iei civile i înt rirea pozi iei militare a Imperiului. care mai înainte fusese num rat printre frunta ii o tilor. 59): Adeseori am ar tat c împ ra ii care-l precedaser obi nuiau s . i care din nenum rate semne sim ise ce anume f cea ca împ r ia romeilor s fie privit cu atâta dispre . Kerullarios care încercase s instituie întâietatea puterii spirituale asupra celei laice se aflase în conflict cu to i împ ra ii. de i vina îi apar ine doar pe jum tate. dar i a Bisericii nu a întârziat. Oricum. a recurs la confiscarea propriet ilor unor dyna i i chiar ale mân stirilor. puterea popoarelor vecine crescuse. patriarhul Mihail Kerullarios a fost arestat. înainte de a se pronun a sentin a. iar un sinod convocat de urgen l-a înl turat din func ie (1059). În pofida faptului c era un reprezentant al aristocra iei provinciale. s-a gr bit s taie r ul din r d cin i asta imediat dup ce s-A f cut st pân pe împ r teasca putere. eu am s te dobor ).

Constantin Noul bazileu. fiind hot rât s elimine pericolul selgiucid. În schimb a încercat s redreseze vistieria prin m suri ira ionale i neîn eleptele de reducere în primul rând a cheltuielilor armatei tocmai acum când grani ele erau înc lcate atât în apus. Constantin al X-lea (1059-1067). nu a continuat politica de consolidare a autorit ii centrale. În tot acest timp. La scurt vreme dup moartea lui Isaac Comnenul.i sfâr itul aproape. încât. fratele fostului împ rat. asupra c ruia influen a lui Psellos a fost covâr itoare. au n v lit în num r de 600. sim indu. ungurii ocup în aceea i vreme Belgradul. în ciuda opozi iei lui Mihail Psellos i Ioan Dukas. reprezentantul aristocra iei constantinopolitane din rândul intelectualilor care reînviaser universitatea. dac facem abstrac ie de încerc rile lui Isaac Comnenul. în r s rit turcii selgiucizi atac Armenia i devin st pâni în estul Anatoliei. Cu s n tatea ubrezit . Romanos IV a mobilizat solda ii themelor din Asia Mic . a f cut concesii i dona ii aristocra iei civile. nu înainte de a. crescând enorm puterea func ionarilor de care depindea întreaga administrare a Imperiului.000 de oameni pân în inima Greciei i au pustiit totul în calea lor. care pune pe prim plan ap rarea Imperiului. iar normanzii des vâr esc cucerirea sudului Italiei. dându. agreat i de cronograful Mihail Psellos. împ r teasa Eudokia .i prin 86 . Pecenegii i uzii. înrudit cu fostul patriarh Kerullarios. 4. Constantin î i punea întrebarea dac este necesar trimiterea de trupe. atr gându. care i-a folosit influen a în acest sens. inu i în frâu de Isaac.4. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia Mic Romanos al IV-lea (1068-1071) este cel dintâi de la Vasile II. a devenit clar c domnia sa fusese doar o mic întrerupere a dec derii Imperiului. Ca reprezentant al aristocra iei anatoliene era direct interesat. cât i în r s rit. La moartea împ ratului criza Imperiul era atât de grav . de i fusese pus s jure c nu se va rec s tori. împ ratul s-a retras la mân stirea Studios.regent în numele viitorului împ rat Mihail VII decide cu responsabilitate s se c s toreasc cu generalul Romanos Diogenes (31 decembrie 1067).2 Înfrângerea de la Mantzikert.pecenegi care au trecut Dun rea în mai multe rânduri. Din bugetul statului cea mai mare parte era destinat acum armatei.i seama c mercenarii i tagmata nu erau suficien i în fa a primejdiei.i desemna succesorul. în mâna c rora se afla de fapt puterea politic . A poruncit s fie adus Constantin Dukas. împin i la rândul lor de c tre uzi. un intelectual preocupat mai mult de înv tur i dispute juridice.

sose te o nou solie bizantin care de aceast dat îi adreseaz un ultimatum. a contribuit hot râtor la înfrângerea bizantinilor în b t lia de la Mantzikert (19 august 1071). Sultanul întrerupe campania împotriva Fatimizilor i se retrage în grab . care. Sultanul l-a tratat pe bazileu cu deferen i ospitalitate. Imperiul este amenin at de la jum tatea secolului al XI-lea pe trei fronturi: de c tre turcii selgiucizi în est. sultanul Alp Arslan a înaintat într-o alt direc ie. Era pentru întâia dat când un împ rat bizantin c dea prizonier în mâinile barbarilor. trimis înspre Ahlat. Selgiucizii au pus st pânire pe Melitene (1058). Romanos r mânând doar cu jum tate din trupe. În 1068-69 Romanos Diogenes a întreprins dou campanii reu ite împotriva selgiucizilor. cucerind fort re ele Manzikert i Arche . În 1059 normandul Robert Guiscard este recunoscut de c tre pap ca duce al Apuliei. Sebasteia (1059) i Caesarea (1067). fiind decis s distrug califatul fatimid. ci doar predarea ora elor Manzikert. a p r sit câmpul de lupt . Pentru a contracara periculoasa opulen a aristocra iei latifundiare. pacea care se încheie acum fiind nici pe departe atât de umilitoare pe cât afirm unii istorici contemporani evenimentelor.aceste m suri du m nia nobilimii de la curte. a fugit din calea selgiucizilor. De-abia începuse asediul când prime te vestea sosit de la împ ratul bizantin c este dispus s prelungeasc armisti iul i c în propune s schimbe Mantzikert i Arche pentru Hieropolis din Siria. Cu toate c a luptat cu sabia în mân . Edessa i Hieropolis. Sultanul nici m car nu a cerut Armenia. Dac Romanos ar fi avut succes în lupta contra selgiucizilor. aflat sub conducerea lui Josif Tarchaniotes. împ ratul a fost r nit i luat prizonier de c tre sultanul Alp-Arslan. cu care a trebuit s -i înfrunte pe turcii selgiucizi. trebuind s asigure arergarda. cea de-a treia campanie îns i-a fost fatal . precum i pecenegi i uzi în nord. Ortranto i Brindisi. Se zvonise chiar c împ ratul fusese ucis în lupt . În plus dorea mâna unei 87 . Romanos ajunge la Mantzikert care capituleaz de îndat f r s fi opus rezisten . ora cucerit de c tre Bizan în urm cu trei ani. În timp ce armata bizantin m r luia prin Anatolia. Tr darea trupelor de mercenari conduse de Andronic Dukas. ceea ce a sc zut moralul solda ilor. Dup câteva s pt mâni. normanzi în vest. cauza familiei Ducas ar fi fost sortit e ecului. O parte a armatei bizantine. a ref cut în parte domeniul imperial. vreme în care Alp Aslan renun la cucerirea Edessei i înainteaz spre Aleppo. iar în anul urm tor acesta ocup Reggio. adunând noi trupe pentru confruntarea care devenea inevitabil . Din 1065 turcii uguzi fac incursiuni de jaf în nordul Balcanilor. ajungând pân la Edessa. Antiohia.

Dac criza imperiului cunoscuse o faz latent pân la înfrângerea de la Mantzikert. În privin a r scump r rii împ ratului a pretins un milion i jum tate de nomisme. cele mai importante armate bizantine au fost retrase de la frontiere. La curtea din Constantinopol se crease deja o atmosfer de nesiguran i nehot râre. Anul 1071 semnific o lovitur pe dou flancuri suferit de Imperiul bizantin. Partizanii familiei Dukas. împ ratul îi va înl tura pe cei doi favori i. condus de Constantin Dukas. devenit logothet. armatele implicat în conflictul intern au angajat mercenari. puterea fiind preluat pân la sfâr itul domniei sale de eunucul Nichefori . care avea o mare influen . invocând vechile principii ale monarhiei centralizate. Între timp normanzii lui Robert Guiscard cuceriser dup un îndelung asediu capitala bizantin a Apuliei. ceea ce pecetluia i sfâr itul st pânirii romeilor în Italia. Bizan ul înceteaz a mai fi o mare putere. ceea ce a intensificat amploarea noilor invazii. astfel c din acest moment. Asia Mic era i ea pierdut . este înfrânt în mai multe lupte. proclamându-l împ rat pe Mihail al VII-lea Dukas (1071-1078). s promoveze o politic îndreptat împotriva aristocra iei. Faptul c cele mai importante personaje politice erau mai interesate în a dobândi puterea personal la Constantinopol decât în crearea unei coeziuni care s apere Imperiul a agravat i mai mult situa ia. Mihail Psellos i Ioan Dukas. iar extern un lan de dezastre. O cauz major a deterior rii pozi iei strategice a Imperiului a fost dificultatea trupelor imperiale de a trece de la campaniile ofensive la cele defensive pe mai multe fronturi în acela i timp. Bari. deceniul care urmeaz deschide faza crizei violente ce va aduce imperiul în pragul pr bu irii. P r sit de to i. în care statul bizantin mai d dea înc iluzia puterii i tr iniciei de odinioar .i redobândeasc tronul. În timpul loviturilor de stat din vremea lui Isaac Comnenul (1057) i rebeliunii lui Dukas care a urmat captur rii lui Romanos IV în 1071.000 de nomisme. Domnia nefast a lui Mihail al VII-lea v de te în interior c derea întregului sistem de guvernare. fiul lui Constantin X i al Eudokiei. încât la scurt timp împ ratul moare. din cauza incapacit ii de guvernare a împ ratului. dar ordinul de la Constantinopol era ca el s fie orbit. dar în confruntarea cu armata lui Mihail al VII-lea. Ordinul a fost dus la îndeplinire cu atâta s lb ticie i nepricepere. inclusiv Mihail Psellos. au preluat conducerea statului. Ulterior. Acesta va încerca. 88 . Romanos s-a predat cu condi ia salvconductului. Mai grav. Romanos va încerca s .fiice a împ ratului pentru unul dintre fiii s i i un tribut anual de 360. menit s l rgeasc baza social a guvern rii civile.

Prin reforma radical a cursus honorum. Ia na tere un principat peceneg la Dun re în frunte cu Tatu. ceea ce extinde aria de influen a papalit ii în Balcani. În deceniul reprezentat de domniile lui Mihail VII i Botaneiates (10711081) Imperiul asist neputincios la formarea unor state pe teritoriul s u. f r de care nu ar fi reu it s -l r stoarne pe Mihail VII. în 1078. care fusese trimis din Bagdad s preia controlul asupra zonelor cucerite de turci în Anatolia. a f cut ca mul imea s -l înl ture pe Mihail al VII-lea i pe Nichefori . a schimbat principiul de guvernare. În trecut acest sistem fusese în 89 . o r scoal izbucnit în Constantinopol. Când Russel Balliol. angajeaz turci pentru a reu i s elimine pericolul. În aceea i vreme. Acestea au fost pân în cele din urm înfrânte cu ajutorul talentatului general Alexios Comnenul. mercenar normand aflat în serviciul Bizan ului. 4. turcii selgiucizi au întemeiat sultanatul de Ikonion (Rum). B trânul general Nikephoros Botaneiates l-a luat chiar în serviciul s u pe emirul Suleiman.4. Dinastia Comnenilor. pe Nikephoros III Botaneiates (1078-1081). cu ajutorul unor trupe de mercenari i al cezarului Ioan Dukas reu ind s intre în Constantinopol i s preia puterea la 1 aprilie 1081. Supravie uirea lui Alexios avea nevoie de sprijinul marilor neamuri aristocratice. Papa Grigore al VII-lea îl încoroneaz pe Demetrius Zvonimir ca rege al Croa iei (1076). În lipsa unei conduceri locale. din cauza foametei. Domnia lui Nikephoros Botaneiates va fi mereu zguduit de lupte interne i de revolte ale contracandida ilor la tron. descendent al dinastiei selgiucide aflate la putere. Botaneiates a acordat emirului înspre ap rare puternica fortifica ie a Niceei. Cu Alexios I (1081-1118) se instaureaz suprema ia aristocra iei militare asupra celei civile. iar apoi pe Mihail Voislav ca rex Sclavorum al jupanatului de Zeta (1077). Curând acesta va ridica el însu i preten ii la tron. Ca r splat pentru serviciile sale. Ioan Dukas.În condi iile anarhiei instalate. trimis cu trupe. iar prin el însu i ajunsese la putere o familie greac din Anatolia înrudit matrimonial i prin consangvinitate cu cele mai importante dintre acestea.3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). Suleiman va transforma Niceea. reu ise s preia st pânirea asupra vechii theme Armeniakon i înainta spre capitala Imperiului. aflat atât de aproape de capitala Imperiului bizantin. i s -l aclame drept împ rat. în centru al st pânirii selgiucide din Anatolia. a ierarhiei func iilor publice. ca urmare a alian elor dintre conduc torii selgiucizi i generalii trimi i de familia Dukas în scopul anihil rii diferi ilor pretenden i la tronul Imperiului bizantin. controlul bizantin se pr bu ea rapid în Asia Mic .

acordând o aten ie deosebit trupelor de elit formate din solda i devota i împ ratului educa i de tineri la palat. dar a men inut în serviciul s u pe normanzi. Cuceririle selgiucide În aceast vreme Robert Guiscard i fiul s u Bohemund au pus st pânire pe insula Corfu. De acum cezaropapismul este victorios. disciplinator al Bisericii. a devalorizat moneda i nu a ezitat s recurg chiar la confiscarea bunurilor Bisericii. dar care oficial este introdus ulterior de c tre Manuel I Comnenul la 1166. care a sprijinit i reformarea mân stirilor. Alexios va restructura armata. Pentru asigurarea mijloacelor financiare. existent anterior. a revenit unui cumnat al împ ratului. pronoiarii începând s dobândeasc tr s turi care îi apropie de statutul cavalerilor apuseni.3.4. Supralicitarea func iilor de-a lungul secolului al XI-lea a adus cu sine o pr bu ire a vechiului cursus honorum. Titlul de sebastos devine o prerogativ a familiei imperiale. de acum sebastocrator devenind func ia imediat urm toare împ ratului i încredin at de Alexios fratelui s u mai mare Isaac. Alexios Comnenul apeleaz la ajutorul vene ienilor. Aparatul birocratic care devenise extrem de stufos a fost drastic redus. care ei în i i î i vedeau 90 . rolul tradi ional de preeminen al împ ratului în diriguirea chestiunilor biserice ti fiind restaurat. la care a ad ugat i alte trupe de mercenari. Alexios l-a reconstruit prin crearea unor noi ranguri destinate exclusiv Comnenilor. rol pe care Alexios i-l asum .i între in trupele necesare ap r rii Imperiului. Membrii familiei imperiale nu puteau impune de jure i de la sine în eles rangul la curte.primul rând ierarhic i mai pu in dinastic. Alexios a înl turat func iile care reveneau mai devreme eunucilor i a creat o administra ie a palatului compus mai ales din membri ai familiei sale. Prin aceast m sur era vizat înt rirea puterii de ap rare a imperiului. 4. pecenegi i turcopoli. Împ ratul va deveni epistemonarkhes. Justificarea normanzilor era aceea c ac ioneaz pentru restaurarea pe tronul Bizan ului a lui Mihail VII Dukas. iar influentul curent al bogomililor a fost sever reprimat. acum baza o constituie pronoia. Dac recompensarea serviciilor îndeplinite anterior era realizat prin salarii i venituri. Rangul de protosebastos.1 Invazia normand i peceneg . Doi patriarhi au fost schimba i de c tre împ rat. mari domenii funciare cu titlu viager acordate din domeniul imperial nobilimii grece ti care din veniturile acestora urmau s . Alexios a m rit impozitele. iar apoi au trecut în Dalma ia i au asediat Dyrrhachion (Durazzo / Durres) în Albania. aflate de acum sub control imperial.

dar for ele terestre normande reu esc s îi înfrâng pe bizantini. le-a oferit îns cor bii pentru a ajunge în Asia Mic . De i au fost numero i.2 Cruciada I i Bizan ul În 1096 crucia ii au pornit din Apus spre Palestina. Samos i Rhodos (1088-1089).3. În octombrie 1096 au ajuns la Constantinopol. doar o mic parte a reu it s ajung în Orientul mijlociu. Au plecat în cete neorganizate. solii lui Alexios I Comnenul au cerut ajutor contra turcilor. ducând r zboaie de cucerire împotriva turcilor selgiucizi. În schimbul ajutorului primit. 91 . Pericolul peceneg fusese înl turat. în conciliul de la Piacenza. Papa nu prev zuse entuziasmul popular stârnit de cruciada sa în rândul or enilor simpli i ai r nimii. Cel mai mare i mai important grup al crucia ilor s raci era recrutat i condus de un predicator cunoscut drept Petru Eremitul. pentru c nu aveau anse. Între timp. ajung la Niceea unde peste 3000 de cre tini au fost masacra i. Tzachas. în dorin a de a elibera aceast ar i Sfântul Mormânt. Deja în 1095. pr dând pe drum pe evreii care erau cei mai boga i i de-a lungul Dun rii. emirul de Smyrna. f r ca Alexios s poat interveni.amenin ate interesele în Adriatica. Mitylene. originar din Amiens. Abia moartea lui Robert Guiscard i izbucnirea unui r zboi civil între fiii s i (1085) a înl turat primejdia normand . cucerind Dyrrhachion. De i au fost preveni i de bizantini s nu se angajeze în lupte directe cu turcii. asediaz Constantinopolul dinspre mare i uscat. Alexios I trebuise s ofere în 1082 Vene iei privilegii comerciale în imperiu i cartiere în Constantinopol. i în paralel înspre Epir i Macedonia. Suleiman ocup Antiohia. pu ini au supravie uit ca s vad capturarea cre tin a Ierusalimului în 1099. Pecenegii. Ca i cum toate aceste nenorociri nu ar fi fost îndeajuns. În Peninsula balcanic au jefuit ora ele Philipopoli i Adrianopole. spre Tessalonik. Paralel cu cruciada nobililor s-a format o cruciad a s racilor . Cei pu ini r ma i în via s-au reîmbarcat. ceea ce va avea consecin e grave pentru Imperiu. înfrân i de Alexios în 1094. ceea ce reface grani a Imperiului pe Dun re. o amenin are poten ial erau îns de acum cumanii. zdrobind flota normand . inut în prezen a papei Urban al IIlea. For ele normande înaintau acum direct pe Via Egnatia. alia i cu emirul. Împ ratul Alexios nu le-a deschis por ile. 4. î i construie te o flot cu care ocup litoralul Asiei Mici i insulele Chios. pe Rin. doar cu ajutorul cavalerilor trimi i de contele de Flandra i al unei armate cumane au reu it bizantinii s -i înfrâng pe asediatori la Lebunion în Tracia (1091).4. Dup ce cump r pacea cu Tzachas.

de i în 92 . i abia apoi crucia ilor. În mai 1097. Crucia ii au fost curând dup aceea ataca i de o armat de înt rire din Al Mawsil (acum în Irak). Conduc torii nu au fost de acord cu aceste cereri. au atacat primul obiectiv major. Împreun cu bizantinii.Armatele nobililor crucia i conduse de Godefroy de Bouillon i de principele Bohemund au sosit la Constantinopol între noiembrie 1096 i mai 1097. de i cucerirea Constantinopolului i a imperiului fusese mereu inta lui Bohemund. ar fi putut s fac de fapt i normanzii de aceast dat . Ca rezultat crucia ii au întâmpinat doar o rezisten sc zut de-a lungul restului campaniei în Asia Mic . Acest fapt a creat disensiuni în chiar tab ra crucia ilor i a dus la izbucnirea unui r zboi bizantino-normand (1099-1100). Ceea ce au f cut vene ienii în cruciada a IV-a. crucia ii au ob inut o important victorie aici i aproape au anihilat for a turceasc . dar nu a fost capturat decât la 3 iunie 1098. pe care au respins-o totu i la 28 iunie. ora ul s-a predat în primul rând bizantinilor. armat care sosise prea târziu în ajutorul ap r torilor turci ai Antiohiei. de i majoritatea s-au supus în cele din urm primeau de la bizantini cor bii i provizii în schimbul jur mântului de fidelitate -. profitând de luptele acestora cu selgiucizii. ceea ce a confirmat suspiciunile acestora c Alexios inten iona s -i foloseasc pe crucia i pentru a. Apelul papei Urban al II-lea la conciliul din Clermont pentru aceast mi care religioas nu avea nimic îndreptat contra Imperiului bizantin. Dup ce crucia ii au cucerit Ierusalimul i au întemeiat regatul Ierusalimului i sistemul de state cruciate. În mare. i. bizantinii au ocupat. Laordicea i Tripoli.i atinge propriile scopuri. departe de Constantinopol. Curând dup c derea Niceei. crucia ii au înaintat spre nordul Siriei. capitala turcilor anatolieni. prin tratative separate. nu mai era dispus s cedeze ceva imperiului. Armata bizantin a ocupat ora ele Smyrna. pe coastele Siriei. ci l-a consolidat. Niceea. în timpul primei cruciade. Occidentul fiind deja superior din punct de vedere tehnic i militar. a a cum va fi mai târziu i a dogelui vene ian Enrico Dandolo. f r ca Bizan ul s se poat opune. crucia ii au întâlnit principala armat selgiucid a Anatoliei la Dorylaeum. Ora ul a fost asediat în 21 octombrie 1097. urm torul obiectiv fiind Antiohia. Bohemund. În iunie. prima cruciad nu a distrus Imperiul bizantin. Împ ratul bizantin Alexios I Comnenul a f cut presiuni asupra crucia ilor de a-i ceda toate fostele teritorii bizantine care urmau s fie recucerite. Efes i Sardes. Bizan ul nu le-a acordat încredere. La 1 iulie 1097. El a creat aici un principat independent de Bizan .

el a trebuit s lupte împotriva unei conspira ii a mamei sale Irina care uneltea s -l înl ture de la succesiune în favoarea surorii sale Ana Comnena i a so ului acesteia Nikephoros Bryennios. Dup e ecul mai multor conspira ii împotriva lui Alexios. Ioan. La refuzul lui Ioan al II-lea de a reînnoi privilegiile negustorilor vene ieni. va duce la pierderea definitiv a Asiei Mici de c tre Bizan . Împ ratul este nevoit pentru a câ tiga i a. În 1107 Bohemund a mai încercat înc o dat s ocupe Dyrrhachio i zona din jur. Competi ia pentru tron nu se mai d de acum cu alte familii sau fac iuni rivale. Ioan al II-lea Comnenul (1118-1143) a fost un basileu capabil. fiul lui Alexios. cedând jum tate din Anatolia Constantinopolului. Expansiunea normanzilor peste Adriatica fusese st vilit . chiar dac teritoriul s u iremediabil fusese trunchiat. Sultanatul Rum fusese silit s . Bizan ul î i rec p tase hotare sigure i stabile. Pe la 1100 cel mai mare pericol îl reprezenta Vene ia care domina economic r s ritul Mediteranei. în 1126. familia domnitoare a Comnenilor devine ereditar i. Unele teritorii siriene. Retr gându-se la mân stire.Anatolia interioar selgiucizii au r mas pe pozi ie. a mo tenit un imperiu mai bine organizat decât îl primise de la tat l s u. Alexios a tiut deocamdat s foloseasc prima cruciad în interesul imperiului. la care se adaug presiunea mongol din secolul urm tor. În 1137 i Antiohia a fost supus imperiului. imperiul ie ind triumf tor i din confruntarea cu maghiarii. dar aceasta nu putea fi guvernat eficient 93 . o relatare a vie ii tat lui ei. Dup înfrângerea sa i recunoa terea suzeranit ii bizantine asupra principatului Antiohiei pericolul normand a sc zut. s g seasc o formul de coexisten cu crucia ii i forma iunile lor din Orient îi recuno teau în general suzeranitatea. se constituie în nucleul noii aristocra ii princiare care este legat prin rudenie direct de persoana împ ratului. Vene ia reu ind s smulg imperiului reconfirmarea actului comercial din 1082. jupanul sârbilor din Rascia a trebuit i el s recunoasc suzeranitatea bizantin . ci chiar în sânul dinastiei domnitoare. cedate de tat l s u. Dup ce Imperiul i-a înfrânt pe pecenegi (1122).i formeze propria fac iune fidel . a izbucnit r zboiul veneto-bizantin. au putut fi recuperate de Ioan al II-lea de la turcii selgiucizi. În a doua parte a domniei sale Bizan ul a reu it s cucereasc Cilicia care ajunsese sub influen armean . Revigorarea acestora în secolul al XII-lea. La început. Ana Comnena va scrie Alexiada. pierdute de crucia i.i mute capitala de la Niceea la Ikonion. care a tiut s ia decizii corecte.i men ine puterea s . în asocia ie cu familia Dukas.

ea s-a încheiat îns brusc. În lupta împotriva Ungariei. el ducând o politic ce sem na celei a lui Iustinian I. Bizan ul a jucat rolul de mare putere. tefan Nemanja. Bizan ul avea îns pozi ii ubrede. prin moartea prematur a împ ratului într-un accident de vân toare. a preluat un imperiu consolidat în interior i exterior. acum Imperiul german condus de Frederic urm rind expansiunea în favoarea sa în sudul Italiei. imperiului. 4. au ocupat Apulia. i jupanul Rasciei. Bizantinii i-au transportat rapid pe crucia i peste Bosfor. Manuel I (1143-1180). Bizantinii au reu it recucerirea insulei Corfu abia în 1149.5. Manuel a subapreciat îns rolul crescând al Vene iei. Bizan ul a fost nevoit s înfrâng o r scoal a sârbilor i s lege interesele Ungariei condus de regele Béla de cele ale imperiului.1 Cruciada a II-a. a trebuit s se supun în 1172. În Italia. Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon Existen a Bizan ului a fost amenin at în 1147. Via a de curte a fost exagerat gustat în vremea lui. Manuel fiind primit în Antiohia. Pân la mijlocul anilor 60. iar în 1155. când o puternic for occidental a p truns în imperiu pe uscat pentru a trece Bosforul. În felul acesta Manuel Comnenul devenea suzeranul întregului Orient cre tin. Amenin area normanzilor din Sicilia a fost neutralizat printr-o alian cu Imperiul romano-german. În Orient. unde turcii selgiucizi i-au anihilat. cu toate insignele imperiale. Korinth i Theba. Lui Manuel I i-a lipsit sentimentul realit ii. Tot atunci. Croa ia i Bosnia. Cel de-al patrulea fiu al lui Ioan. dup moartea lui Roger al II-lea. Bizan ul a reu it s .i înt reasc pozi iile în Dalma ia.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204) În interior domnia lui Ioan al II-lea Comnenul p rea a fi una din cele mai fericite din istoria Bizan ului. de i a încercat s contrabalanseze influen a 94 . în timp ce cheltuielile militare au sec tuit vistieria în scurt timp. ocupând principatele latine Siria i Palestina.i asigure suzeranitatea în Balcani i s dobândeasc deopotriv teritorii în Italia i Anatolia. 4.atâta vreme cât Anatolia sc pase de sub controlul Imperiului. În lupta cu regele Wilhelm al Siciliei. grecii au fost înfrân i în 1156. normanzii au luat în st pânire insula Korfu. dup lupte acerbe. Alian a cu Imperiul german a fost înt rit prin c s toria sa cu Berta de Sulzbach. Manuel a reu it astfel s . cumnata împ ratului Konrad al III-lea. astfel c în 1159 Raymund de Antiohia i Balduin al III-lea de Ierusalim au recunoscut suprema ia împ ratului.

a stat sub tutela mamei sale Maria de Antiohia. Manuel I l-a somat pe sultanul Kilidj Arslan s restituie ora ele cucerite de la imperiu.cum erau numi i în bloc occidentalii . la moartea lui Manuel (1180). La 17 septembrie 1176 Bizan ul a suferit o grea înfrângere în apropiere de Myriokephalon într-o confruntare cu selgiucizii. a încercat 95 . imperiul se afla.acesteia în via a economic i politic a imperiului prin acordarea de largi privilegii comerciale genovezilor. Vene ia î i înt rea pozi iile. dar minoratul lui Alexios II (1180-1183). ea nu a putut face îns fa du manilor imperiului. încurajând rezisten a ora elor fa de împ rat. un nepot al lui Manuel.din capital . fiul lui Manuel. Dup Myriokephalon. împ rat. a ar tat i fragilitatea regimului instituit de Alexios I. Cei nemul umi i de regen a normandei Maria au fost sus inu i de Andronic Comnenul. În defileul Myriokephalon. Politica de mare putere a lui Manuel s-a dovedit catastrofal . în vârst de 11 ani. înl turând pu inele familii aflate în func ii. în fruntea unei puternice armate atacându-l pe sultan. Alexios al II-lea (1180-1183). Mo tenitorul tronului. în defensiv i cu visteria sec tuit . dup asasinarea lui Alexios. R scoala ce a cuprins capitala. armata bizantin este surprins i complet distrus . care pe moment a cerut pace. Ramuri laterale ale dinastiei aflate la putere au pus mâna pe putere printr-o serie de uzurp ri succesive violente care au implicat atât aducerea str inilor în afacerile Imperiului cât i revolte interne. condus de patriarh i îndreptat împotriva regen ei a avut ca efect i masacrul latinilor . dar în 1183 a devenit coregent i apoi. iar sârbii s-au dezis de suzeranitatea bizantin . Mi c rile aristocratice din numeroase ora e din Asia Mic au fost în bu ite cu cruzime de împ rat. Ungurii au recucerit Dalma ia i Croa ia. În vreme ce în interior cre tea influen a nobilimii militare. care i-a constituit o armat în Asia Mic i în 1182 i-a detronat pe domnitorii din capitala imperiului. În timpul lui Ioan II i Manuel I Bizan ul î i men ine statutul de putere bogat i în plin expansiune. Momentul a fost important în preg tirea st rii de spirit din Occident care a dus în parte la organizarea cruciadei a IV-a. La început Andronic juca rolul de ocrotitor al lui Alexios. în calitate de regent . Aceast înfrângere a fost comparat de cronicari cu cea de la Mantzikert. Arestarea negu torilor vene ieni din imperiu în 1171 i confiscarea bunurilor acestora a dus doar la încordarea raporturilor cu republica italian i a f cut ca Vene ia s treac în chip hot rât de partea adversarilor lui Manuel I Comnenul. Andronic I Comnenul (1183-1185) a dus o înver unat politic antiaristocratic . În scurta sa domnie a ini iat reforme administrative. în drum spre Ikonion. Dup 40 de ani de lupte. dinastia comnen nu va mai atinge str lucirea avut anterior.

de fapt lin at de poporul r zvr tit. Isaac a reglementat rela iile Imperiului cu Ungaria. insula Cipru (1184). nepot al lui Manuel I. în urma unei revolte a popula iei capitalei. al doilea mare ora al imperiului. la rândul s u. a ocupat. cucerind Belgrad. În 1185 normanzii au cucerit Dyrrhachion. 4. Politica sa antilatin a dat prilej occidentalilor s se angajeze împotriva imperiului i nu împotriva necre tinilor din Orient. supus unui jaf înfior tor. în urma cruciadei a IV-a care nu a mai urm rit eliberarea Sfântului Mormânt. când normanzii se apropiau de Constantinopol. Vene ia. Dup umilirea sa în public. Andronic i-a pierdut sus in torii din interior. dar ascensiunea la tron i s-a datorat în fapt înl tur rii uzurpatorului Andronikos prin revolta spontan provocat ca urmare a arest rii sale. Isaac Comnenul. ordinea în stat. a adar înrudit pe line matern cu dinastia Comnenilor. În acest fel.5. iar dup un asediu prelungit i Thessalonicul. credea sincer c era îngerul trimis de divinitate pentru a pune cap t tiraniei lui Andonikos. fiu altei importante familii constantinopolitane. Uzurparea lui Alexios al II-lea de c tre Andronic i aruncarea trupului acestuia în Bosfor ap rând de acum mai mul i Pseudo-Alexioi . 1203-1204). dup moartea lui Andronic proclamându-se împ rat i desprinzând astfel insula pentru totdeauna de imperiu. fiica regelui Béla al III-lea. Andronic I a fost ucis cu violen . 96 . prin c s toria sa cu Margareta (Maria).s înl ture venalitatea func iilor i corup ia din administra ie. acordând favoruri i demnit i. Isaac II a trebuit s reprime de-a lungul domniei sale 17 încerc ri de uzurpare. c reia îi reînnoie te privilegiile comerciale. sprijinit de papa Inocen iu al III-lea va organiza o coali ie ce va duce dou decenii mai târziu la crearea unui stat latin pe ambele maluri ale Bosforului. printre ei se afla i regele Ungariei Béla al III-lea care în alian cu sârbii a invadat Balcanii. în aceste momente dramatice. Mama sa fusese fiica mai mic a lui Alexios I. Ascensiunea lui Andronic a fost dublat de masacrarea negustorilor italieni din Constantinopol. Împ ratul a început de îndat s goleasc vistieria imperial . s restaureze. i Sofia. Mai târziu insula Cipru va fi dobândit de familia franc Lusignan care va crea pentru secole un regat latin (1192). Ni . chiar prin teroare. i cu Vene ia. Andronic Comnenul a fost îndep rtat de la putere. tolerând o via de lux i destr b lare la curte.d deau totodat occidentalilor un pretext în a se erija în ap r tori ai liniei dinastice bizantine legitime.2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a Isaac al II-lea Angelos (1185-1195.

care reu e te s alunge normanzii din Peninsula balcanic . allemanikon. nevoit s lupte pe mai departe împotriva bulgarilor. dup înfrângerea de la Morava (1190). în regiunea unde cu un an mai înainte izbucnise r scoala românilor i bulgarilor. prin care cerea trimiterea unei armate grece ti în Palestina i plata unui enorm tribut anual. Ca urmare a tratativelor din 1087 Imperiul a recunoscut cel de-al doilea arat bulgar. prime te vestea c fratele s u mai mare fusese proclamat împ rat de c tre demnitarii s i. Bizan ul. fiul împ ratului detronat Isaac. ofer crucia ilor reuni i la Vene ia o irezistibil propunere în scopul eliber rii tat l s u.doar temporar. în 1195. de acum destina ia cruciadei a IV-a fiind deturnat iremediabil. Sârbii i-au extins st pânirea. Totu i situa ia în peninsul r mânea critic . îl face pe Isaac II s încheie o alian cu Saladin. Enrico Dandolo. Dogele Vene iei. crucia ii au devastat ora ul Zara (1202). În pofida protestelor papei Inocen iu al III-lea care i-a excomunicat pe vene ieni. conduc torii r zmeri ei au trecut Dun rea i s-au aliat cu cumanii. pe m sur ce statul vlaho-bulgar s-a consolidat. Doar pacea de la Adrianopol încheiat cu împ ratul german. În vremea lui Alexios III regele german Henric al VI-lea ocup Sicilia de la normanzi . În cele din urm nu i s-a dat curs ultimatumului doar prin faptul c împ ratul german a murit pe nea teptate în ajunul îmbarc rii sale în cruciad (1097). Isaac II se va retrage la m n stire. Izbucnirea conflictului deschis în 1189 cu latinii la trecerea acestora prin Imperiul bizantin în timpul cruciadei a III-a condus de Frederic I Barbarossa. cu condi ia ca ora ul Zara (Zadar) de pe coasta dalmat . Isaac al II-lea Anghelos era nevoit s întreprind prima sa campanie la nord de Mun ii Balcani. amenin ând c altfel va acorda ajutor familiei lui Isaac II. plasându-se sub suzeranitatea Imperiului bizantin. care vor ataca de acum înainte frecvent Imperiul. prin care Bizan ul se obliga la acordarea de subven ii i desp gubiri evit prelungirea ostilit ilor. exercita la rândul s u presiuni asupra împ ratului. Vene ia se obligase s transporte pe crucia i. a silit împ ratul s impun un nou impozit extraordinar. sufer mai multe înfrângeri. Ultimatumul dat lui Alexios al III-lea de c tre Henric al VI-lea. chiar i mormintele împ ra ilor bizantini au fost deschise pentru a m ri rezerva de aur. dar la ordinul lui Alexios al III-lea (1195-1203) a fost orbit i întemni at la Constantinopol. Deja în anul 1186. Acordul de 97 . care ajunsese în st pânirea Ungariei i concura ora ul lagunelor în comer ul din Adriatica. lâng Verria (1190) i la Arcadiopolis (1194) Pe când desf ura o nou campanie împotriva lui Asan i Petru. Petru i Asan. Alexios Angelos.Conducerea trupelor a fost încredin at generalului Alexios Branas.

care a refuzat s mai pl teasc subven ii crucia ilor. iar bizantinii s-au r sculat din cauza impozitelor înrobitoare la care au fost supu i. a murit la pu in vreme. între inerea flotei pe timp de un an. Împ ratul orbit Isaac al II-lea este readus pe tron. crucia ii i vene ienii au decis s împart imperiul. Flota cruciat înainta spre Constantinopol. Constantinopolul cuprins de fl c ri a capitulat. Basileii Bizan ului guvernau acum din mila latinilor. Alexios i-a pierdut i tronul i via a. ginerele lui Alexios al III-lea.1 Imperiul bizantin târziu (1204-1453) Criza latin . dup un scurt asediu al crucia ilor. care rezistase aproape 900 de ani asediatorilor de tot felul. în condi iile în care tensiunile dintre crucia i i popula ie cre teau. Tân rul bazileu i-a pierdut rapid adeziunea latinilor i a supu ilor s i. unirea bisericii ortodoxe cu Roma i recunoa terea suprema iei papale. fugind la Adrianopol. care nu avea de partea sa decât fortifica iile i trupe de mercenari. Nemul umirea legat de st pânirea de facto latin l-a propulsat la tron pe Alexios al V-lea Murtzuphlos (Încruntatul).restabilire la tron a lui Isaac al II-lea prevedea plata de c tre Alexios a 200000 de m rci de argint. hot rând modul concret de creare a unui imperiu latin pe malurile Bosforului. al turi de fiul s u asociat la domnie cu numele de Alexios al IV-lea. a fost cucerit de crucia i (13 aprilie 1204). M celul i distrugerea celor mai somptuoase monumente de c tre solda ii lui Hristos au fost descrise cu mâhnire de c tre cronicarul contemporan Niketas Choniates. precum i participarea la cruciad cu un num r de 10000 de oameni i obliga ia de a între ine permanent în Palestina 500 de osta i. De la statele succesoare la restaurarea imperiului (12041282) 98 . iar tat l s u. care în cele din urm au refuzat s mai lupte atâta vreme cât împ ratul nu mai avea mijloace de a-i pl ti. Pretextul îl constituia uciderea lui Alexios IV Comnenul. din nou arestat. Constantinopolul. în ajunul asedierii Constantinopolului. În iulie 1203. În aceste împrejur ri. Dup un asediu de patru zile. capitala Imperiului. ora ul fiind supus unui jaf cutremur tor. A început un conflict deschis de data aceasta între bizantini i crucia i. 5 5. fiind executat pentru a nu putea fi reinstalat de c tre crucia i. Alexios al IV-lea nu a putut îns respecta obliga iile asumate în tratatul încheiat cu crucia ii tezaurul i-l însu ise Alexios III la plecarea sa. preg tindu-se de r zboi pentru a salva Constantinopolul. astfel c Alexios III abandoneaz capitala.

cu privire la alegerea unui împ rat latin. o alta cavalerilor crucia i. vasali ai împ ratului latin. încoronat la Hagia Sofia (16 mai 2004).Partitio Romaniae . din restul de trei sferturi o parte revenea vene ienilor. pe Tommaso Morosini. Crea iile arhitecturii i picturii bizantine au influen at considerabil arta apusean . organizarea militar a acestuia i însc unarea unui patriarh latin la Constantinopol. Treptat Imperiul latin se 99 . Oricât ar fi fost de catastrofal situa ia pentru bizantini. Principatul Moreei (Pelopones) se constituia i el sub suzeranitatea Imperiului latin. învecinându-se la nord cu puternicul arat vlaho-bulgar. toate aceste enclave ac ionând distructiv.Teritoriul Bizan ului. Bonifaciu de Montferrat. întâlnirea celor dou culturi a fost fructuoas din perspectiv istoric . în posesia lor aflându-se o serie de insule. Cruciada a IV-a i urm rile sale au dat o grea lovitur puterii i prestigiului Imperiului care î i pierde suveranitatea i se dezintegreaz . de i vasal lui Balduin devine în realitate un regat independent care se extindea din Tracia pân la Corint. Vene ia cuno tea o cre tere a influen ei sale economice i politico-strategice. fiind condus de Guillaume Champlitte i apoi de Geoffroy de Villehardouin autorul cronicii cuceririi Constantinopolului. a întemeiat Regatul Thessalonicului. prin schimbul cu vene ienii c rora le ofer insula Creta. st pânea un sfert din fostele posesiuni bizantine. a impus ca prim patriarh latin tot un vene ian. Nu în ultimul rând. Imperiul de Niceea . Pe teritoriul vechiului imperiu s-au creat a a-numitele state latine. care a influen at codific rile din Occident. Principatul (ducatul) Atenei i Thebei revenea francului Otto de la Roche. Dup cum a fost împ r it teritoriul imperiului. Urm torul împ rat latin. Henric de Flandra (1206-1216) s-a dovedit capabil s -i resping pe bulgari i s-a str duit s î i atrag încrederea popula iei grece ti. Pe lâng Imperiul latin de Constantinopol. Pe mare vene ienii dominau complet Marea Egee. Actul stipula împ r irea teritoriilor Romaniei. dogele Dandolo. dogele Vene iei Enrico Dandolo i conduc torii armatelor cruciate ajunseser la o în elegere . ca i dreptul bizantin mai evoluat. Artizanul împ r irii Romaniei. Imperiul de Trapezunt i Principatul (despotatul) Epirului au devenit cele trei centre grece ti pe teritoriul imperiului dezintegrat. Romania cum era numit în Apus. Deja în martie 1204. care sperase c va fi ales împ rat. cunoa te o nou epoc dup cucerirea latin din 1204.învecinat la sud cu sultanatul selgiucid de Rum cu sediul la Ikonion. Împ ratul Balduin de Flandra. i controlau inclusiv accesul spre Marea Neagr . tot a a a fost împ r it i Constantinopolul. la regimul politic al Imperiului. urm rind s creeze o p tur conduc toare compus din latini i greci pentru a da unitate imperiului s u.

Vene ia a mediat o alian secret între occidentali i sultanul de la Ikonion împotriva lui Theodor I Lascaris. elul grecilor din Imperiul de la Niceea era refacerea Imperiului bizantin.1 Imperiul în exil (1204-1261). Totu i ultimul patriarh bizantin al Constantinopolului. grecii din Asia Mic nu se aflau dup 1204 în pericol doar din cauza latinilor. dezvoltate la periferie Niceea. începerea luptelor între feudalii apuseni i arul bulgar Caloian duce la anihilarea armatei crucia ilor la Adrianopol (1205). Încoronarea lui de c tre patriarh în 1208 a marcat refondarea Imperiului în exil. Cu ajutorul regelui Leon al II-lea al Ciliciei. Statul de la Niceea era condus de Theodor Lascaris. Având spatele acoperit. În vreme ce turcii selgiucizi încercau s profite de procesul de dezagregare a imperiului. Dup moartea lui Caloian (1207). La Niceea i-au g sit ad post din calea crucia ilor cei mai importan i membri ai aristocra iei civile i militare. un mozaic de entit i legate între ele prin rela ii vasalice i sufer dintru bun început din cauza descentraliz rii sale. iar Imperiul din Trapezunt î i l rgeau tot mai mult posesiunile spre apus. în vremea lui Henric de Flandra i Ludovic de Blois. La Trapezunt st pânea Alexios I Comnenul.i transforme marile domenii în veritabile state suverane. Romania. niciodat cucerit pe deplin. Ioan Camateros s-a retras în Bulgaria. 5. Imperiului de la Niceea este cel care ini iaz opera de restaurare a vechiului imperiu în timpul domniei familiei Laskaris. iar în despotatul Epirului Mihail I Angelos Ducas Comnenos. Organizarea în theme a fost p strat . De i grecii au fost la început înfrân i în lupta cu latinii la Poimanenon. grecii au fost totu i înfrân i de împ ratul latin Henric. la fel ca odinioar patriarhul de Constantinopol.1. Întemeietorul imperiului de la Niceea. precum i a structurii de putere i administrative laxe i neechilibrate. devine un conglomerat. de a p stori peste to i episcopii ortodoc i. dar acesta nu a tiut s exploateze victoria ob inut 100 . Trapezunt. ca i întreaga organizare feudal . Patriarhul Niceei se credea îndrept it. fiica fostului împ rat Alexios al III-lea. Cele mai acute amenin ri veneau din partea unor mari familii nobiliare care voiau s . al imperiului în exil a fost Theodor I Lascaris (1204-1222). în vreme ce statele de tradi ie bizantin . Epir se consolideaz . Urmarea imediat a fost retragerea latinilor din Asia Mic . precum i ai clerului. Balduin însu i fiind luat prizonier. înrudit cu Angelii prin so ia sa Ana. fiind nevoi i s cedeze Bythinia. Theodor I a reu it s -i înfrâng pe selgiucizi în 1211 lâng Antiohia.reduce doar la Constantinopol i zona înconjur toare. unde au reu it s men in doar mici por iuni (Pegai).

a disp rut un veritabil adversar al Imperiului de la Niceea. Bulgarii dominau Macedonia i Tracia. Despotatul Epirului. favorabil acestei republici. i în apusul Greciei. Dup împ ra ii din Niceea i Trapezunt. prin selgiucizi. Visul acestuia p rea realizabil dup moartea împ ratului Robert de Courtenay (1228). pân ce va fi cucerit în 1461 de c tre turcii otomani. Theodor înainteaz înspre r s rit. Imperiul s u a pierdut teritorii însemnate. devenind un emirat grecesc . însu i împ ratul fiind luat prizonier. chiar i sârbii fiindu-le supu i. Imperiul de la Niceea a încheiat un tratat comercial cu Vene ia în 1219. Ioan Asan al II-lea cocheta cu ideea ocup rii Constantinopolului. acum pretindea i Theodor Angelos titlul de împ rat. a cunoscut o ascensiune sub Theodor Angelos care a reu it s cucereasc de la Bonifaciu de Montferrat ora ul Thessalonic (1224). Dup ce turcii selgiucizi au transformat statul de la Trapezunt într-un stat vasal lor. latinii oferind arului tutela asupra minorului împ rat Balduin al II-lea. Tronul Imperiului de la Niceea a fost preluat la moartea lui Theodor de c tre ginerele s u. pân la Adramyttion. cu excep ia unui teritoriului din jurul capitalei i a Nicomediei. inclusiv insulele Chios. De la împ ratul din Trapezunt Theodor a izbutit s r peasc partea de vest a Anatoliei de pe rmul M rii Negre. aratul bulgar i Imperiul de la Niceea dominau acum spa iul din jurul M rii Egee. Regen a arului bulgar la Constantinopol a fost 101 . împ ratul latin Robert I de Courtenay pierde majoritatea regiunilor pe care le mai de inea în Asia Mic . Mult mai important a fost îns faptul c de la confruntare s-a ajuns la colaborare. în Macedonia i Thessalia s-a schimbat întrucâtva situa ia. dominat de Angeli. în 1230. Chemat în ajutor de locuitorii Adrianopolului Ioan al III-lea pune st pânire i pe posesiunile din Tracia. ocupând din ce în ce mai multe teritorii ale Imperiului latin. i arul bulgar. Adversitatea dintre Theodor Angelos i arul Bulgariei s-a încheiat cu victoria celui de-al doilea la Clocotni a. concurând a adar cu dou imperii bizantine i cu cel latin. Imperiul de la Niceea a pierdut doar col ul nord-vestic al Asiei Mici. ceea ce l-a propulsat în a fi cel mai puternic conduc tor din sudul Balcanilor.în Asia Mic . Regatul Trapezuntului r mâne izolat de restul imperiului. În pofida faptului c lupta celor dou forma iuni de sorginte bizantin latinilor era separat i concurent . rezumându-se în timpul fratelui s u Manuel doar la Epir i Thessalia. capabilul i energicul Ioan al III-lea Ducas Vatatzes (12221254). Imperiul latin intr de acum în deriv tot mai accentuat . dup o serie de lupte interne. Prin tratatul de pace de la Pegai (1225) încheiat de Ioan III Vatatzes cu latinii. Dar în fa a ofensivei Thessalonicului niceenii au fost nevoi i s se retrag din Adrianopol. În afar de Theodor Angelos. Lesbos i Kos.

înl turat , fiind ales împ rat Jean de Brienne. Alian a dintre bulgari i Imperiul de la Niceea a jucat un important rol, acesta din urm fiind factorul preponderent. În acest context, la 1235 s-a înfiin at patriarhia de la Târnovo. În 1235-1236 bulgarii împreun cu niceenii au asediat în dou rânduri, f r succes, Constantinopolul. O dat cu moartea arului bulgar (1241) se încheia îns suprema ia bulgar în Balcani. Cea mai important for de acum înainte va fi Imperiul de la Niceea care va ac iona în Grecia de vest i de nord. Tot în 1241 a avut loc invazia mongol , care în Asia Mic a amenin at sultanatul de la Ikonion, Armenia i Imperiul de la Trapezunt. În sudul Rusiei mongolii au creat Hoarda de Aur, ei ajungând pân în Silezia unde vor fi înfrân i la Liegnitz. Sl bind puterea statelor din Asia Mic , Imperiul de la Niceea va câ tiga tot mai mult teren i influen în aceast zon , dar hanatul Hoardei de Aur va fi pentru mai mult de un veac o putere amenin toare pentru Bizan . În 1246, Ioan al III-lea i-a înfrânt pe bulgari, teritorii întinse din Macedonia i Tracia intrând în posesia statului de la Niceea. aratul bulgar a devenit tributar mongolilor i nu mai constituia un pericol pentru greci. În acela i an, niceenii au câ tigat f r lupte i Thessalonicul, fiind r pite pân în 1252 i unele teritorii ale Epirului. De acum, Imperiul de la Niceea st pânea teritorii întinse pe ambele maluri ale Bosforului. Dar printre posesiunile europene multe se mai aflau în st pânirea latinilor, inclusiv Constantinopolul. S-a ref cut alian a dintre Imperiul de la Niceea i Imperiul german, Ioan al III-lea c s torindu-se cu Constan a, fiica împ ratului Frederic al II-lea. Ioan al III-lea Vatatzes a încercat i reunificarea bisericilor ortodox i catolic , f r succes îns . Prin ridicarea i amplificarea de fort re e, prin coloniz ri în zonele limitrofe periclitate i extinderea sistemului de pronoia împ ratul a reu it s înt reasc în mod v dit structura militar i social vital a Imperiului de la Niceea. Pentru lupta sa de restaurare a Imperiului i politica sa în eleapt , Ioan al III-lea a fost sanctificat dup moarte. Theodor al II-lea Lascaris (1254-1258) nu sem na cu tat l s u Ioan al III-lea. A fost un veritabil c rturar i filosof, suferea îns de epilepsie i mai mult decât tat l s u. În timpul domniei sale Niceea a devenit cel mai important centru cultural, cum era Constantinopolul în secolele X-XI, ivindu-se acum zorii rena terii culturale din vremea Paleologilor. A încercat s guverneze statul folosindu-se în primul rând de reprezentan i p turii mijlocii din Asia Mic , îndep rtând marea aristocra ie din administra ie i armat . Pe plan extern, neavând talentul tat lui, Theodor al II-lea a putut cel pu in s men in teritoriile recucerite, înfrângându-i pe bulgarii lui Mihail Asan în dou campanii succesive (1255-1256), i s încheie o pace 102

mul umitoare cu ace tia. Despotul Epirului, Mihail II Angelos, recunoa te i el suzeranitatea Niceei, cedând Dyrrhachion i pozi ii strategice însemnate din Macedonia. La moartea lui Theodor al II-lea, în 1258, ia sfâr it epoca Imperiului de la Niceea i a împ ra ilor considera i a fi creatorii statului na ional grec. Încoronarea la Niceea de patriarh a noului împ rat Mihail Paleologul în 1259, prin îndep rtarea i trimiterea în temni a succesorului legitim, Ioan, a însemnat instaurarea ultimei i celei mai longevive dinastii bizantine. 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor Pe patul de moarte, Theodor II pusese pe marii demnitari, inclusiv pe MIhail, pe atunci eparh al capitalei, s jure credin minorului Ioan IV. Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282) impune îns propria dinastie la guvernare, tiind s atrag pe înal ii demnitari i capii Bisericii de partea sa. Devine mai întâi despot (1258) i de la 1 ianuarie 1259 împ rat pe tronul Imperiului de la Niceea, fiind încoronat de c tre patriarhul Arsenios. Prin politica de alian e matrimoniale noul bazileu se înrudea cu toate marile familii aristocratice bizantine Ducai, Angeli i Comneni. Neostoit intrigant, ipocrit infam, dar un bun general cum îl calific un istoric al vremii, apelând la toate mijloacele de care dispunea, mituind aristocra ia, lingu ind înal ii clerici, i sporind domeniile pronoiarilor, care de acum devin ereditare, Paleologul i-a creat o baz social solid , cu toate c risipa de aur i p mânturi care a dat dovad au dus în final la un fiasco financiar. Mihail Paleologul, care prin politica sa de oscilare între posibilit ile existente a demonstrat calit ile unei competente diploma ii, avut noroc i succes în b t lii, ajutat fiind de comandan i capabili, ceea ce i-a permis s recâ tige re edin imperial fireasc i s readuc statul în matca sa. Talentul Paleologului iese la iveal în cursul evenimentelor care au marcat începutul domniei sale. Manfred de Sicilia, fiul lui Frederic al II-lea, fostul aliat al grecilor, ocupase în 1258 insula Corfu i s-a aliat cu despotul Epirului, ceea ce-l determin pe Mihail VIII s se foloseasc de intrigi diplomatice care s sl beasc puterea coali iei lui Mihail II Angelos. Atât au a teptat sârbii, la rândul lor, care au folosit acest prilej pentru a ocupa Skoplje i Prilep din Macedonia. Apoi, în iulie 1259 a avut loc b t lie decisiv între franci i bizantini, cei dintâi suferind o grea înfrângere lâng Pelagonia, aducând sud-vestul peninsulei în mâinile lui Mihail VIII Paleologul. Cavaleria grea a lui Manfred i a principelui Moreei a fost anihilat , însu i Guillaume de Villehardouin c zând prizonier, iar Mihail II Angelos împreun cu fiul s u Nikephoros i vlahii din Thessalia - Vlahia Mare cum o numesc cronicarii 103

bizantini, care se aliaser cu epiro ii, au fugit de pe câmpul de lupt . Victoria a avut o însemn tate major pentru restaurarea Imperiului bizantin. Domeniile despotului Epirului au fost reduse la p mânturile sale ereditare, iar Imperiul latin, sl bit vizibil în vremea lui Balduin II, nu se mai putea baza pe principele Moreei. Recucerirea Constantinopolului de c tre strategul niceean Alexios Strategopulos, trimis de împ rat în cercetare în apropierea zidurilor ora ului, a devenit lesnicioas în condi iile în care flota vene ian p r sise Cornul de Aur, iar trupele din capital lipseau. În noaptea de 24/25 iulie 1261 suita lui Alexios, în care intrau i 800 de c l re i cumani, a p truns pe ascuns în ora , cu ajutorul conspiratorilor din capital care doreau revenirea bizantinilor. Casele latinilor au fost incendiate, iar ace tia preocupa i s - i salveze averile nu au opus practic rezisten . Împ ratul Balduin, uitându- i coroana i spada, la fel ca majoritatea vene ienilor au fugit din ora , niceenii neîmpiedicându-i s ajung la cor bii. Mihail al VIII-lea Paleologul care se afla pe atunci în Asia Mic prime te vestea în toiul nop ii: St pâne, Hristos i-a trimis în dar Constantinopolul! , dup cum spune cronicarul Georgios Acropolites. La 15 august 1261 Mihail î i f cea intrarea triumfal în Constantinopol, fiind aclamat ca un nou Constantin i apoi încoronat ca împ rat al tuturor romeilor în catedrala Sfânta Sophia. Administra ia imperial a fost transferat de la Niceea la Constantinopol. Îns cu toate c elul recuper rii ora ului lui Constantin a fost atins, perioada exilului adusese o nou identitate bizantinilor, mult mai regionalizat , dup cum i fragmentarea puterii pe criterii locale era v dit . Biserica i tradi ia elenic au fost cele care au dat unitate Imperiului. Mihail Paleologul a dorit s refac rapid teritoriul Imperiului la dimensiunile sale anterioare anului 1204. A ob inut un cap de pod în Peloponez, Guillaume de Villehardouin fiind acum dispus s cedeze Paleologului toate cet ile din sudul-estul Peloponezului. Acestea vor deveni baze strategice din care trupele imperiale bizantine vor lupta cu succes împotriva ducilor latini. În 1264 Mihail II Angelos despotul Epirului accept i el suzeranitatea lui Mihail VIII Paleologul. Pentru a- i asigura suprema ia pe mare, necesar în perspectiva lu rii în st pânire a Constantinopolului, Mihail VIII încheiase o în elegere cu genovezii, rivalii vene ienilor pe mare, al c ror rol va cre te acum în defavoarea celor din urm . Sporirea privilegiilor comerciale prin Tratatul de la Nymphaion (13 martie 1261) va da Imperiului bizantin statutul de zon economic anexat de genovezi, fiind asigurat acestora comer ul liber în vecii vecilor în provinciile de atunci i cele viitoare ale Bizan ului. i 104

Bazileul bizantin a ini iat tratative secrete cu papa Urban V. 105 . Izz ad-Din. poarta de intrare în Balcani. Totu i Mihail nu a izbutit s -i alunge pe vene ieni din bazele lor aflate în Creta i Euboea. Mihail VIII Paleologul este cel dintâi dar i cel din urm împ rat al Imperiului restaurat. cumnatul despotului Mihail II al Epirului. Acum. în urma tratativelor cu papa Grigore X solii bizantini sosi i la conciliul de la Lyon depun jur mânt prin care recunosc în numele împ ratului uniunea celor dou biserici. propunându-i papei chiar reunificarea bisericilor. Împ ratul a în eles c era necesar refacerea flotei bizantine care s poat controla eficient zona M rii Egee. prev z tor. Mihail VIII înnoie te acordul cu genovezii (1266). Acum se întemeiaz i colonia genovez la Galata.evenimentele legate de primele cruciade ar taser c Mediterana era dominat de flotele Vene iei i Genovei. Dup ce în 1263 au fost înfrân i de vene ieni în golful Nauplia. în 1264 genovezii au fost temporar alunga i din capital . De i reface o mare parte a fostului teritoriu imperial. A ocupat porturile Anchialos i Mesembria de pe litoralul pontic. apropiindu-se acum din nou de vene ieni (1266). Mihail VIII evitând s acorde acestora o pozi ie influent în Constantinopol. Pentru a contrabalansa situa ia. cu care i papalitatea se afla în conflict. cu atât mai mult cu cât de detronarea lui Balduin II se folosea acum regele din dinastia Staufer al Siciliei. începând o nefast imixtiune de aproape dou veacuri a acestora în chestiunile interne ale Imperiului. dup cum nici francii din Peloponez nu au mai acceptat cedarea altor teritorii. Consecin a imediat a fost obligarea lui Carol de Anjou la semnarea unui armisti iu de doi ani. îns din 1262 Mihail al VIII-lea Paleologul a ob inut câ tiguri importante în defavoarea bulgarilor. Manfred. Sârbii mai st pâneau p r ile nordice ale Macedoniei. Mihail al VIII-lea Paleologul a f cut eforturi diplomatice. ca urmare a perioadei nefaste de st pânire latin . Tratative cu papalitatea dusese Ioan III în scopul izol rii Imperiului latin. ajungându-se la o în elegere între cei doi împotriva regelui Siciliei. Mihail a asigurat controlul i asupra teritoriului Dobrogei (thema Paristrion / Paradunavon) unde a a ezat coloni ti turci care se refugiaser în Bizan deja în aprilie 1261 odat cu ultimul sultan selgiucid de Rum. în fapt un regat medieval grec care continu statul de la Niceea. i chiar mai important. cetatea Philippopolis (Ploviv). În 1274. Mihail VIII reia politica lui Ioan Vatatzes de deschidere spre Roma. Mihail VIII dorea s elimine pericolul organiz rii unei noi cruciade care ar fi putut amenin a Bizan ul. Imperiul devine. în ciuda faptului c clerul i grecii se opuneau unirii biserice ti cu Roma. Sultanul a preferat botezul s u i al supu ilor decât s r mân sub cumplita st pânire a mongolilor.

dar la moartea sa vistieria statului 106 . ceea ce asigura angevinului un cap de pod acolo unde începea Via Egnatia. urmând s primeasc o treime din st pânirile pe care urma s le dobândeasc în Romania. Albanezii au pus st pânire pe Durres (Dyrrachium). silit s lupte împotriva sicilienilor i aragonezilor. nu a avut încotro i a abandonat expedi ia împotriva Bizan ului. împ ratul va muri. i în izbucnirea vecerniilor siciliene . În decembrie 1282. care îns nu au avut menirea de a detensiona grava situa ie politic în care se afla Imperiul. încheiat sub autoritatea papal între Carol de Anjou. prin mari eforturi. format din sârbii lui tefan Milutin. Philippe de Courtenay. Totu i.Cucerirea Siciliei de c tre casa de Anjou (1265-1268) a schimbat îns conjunctura politic în mod negativ pentru Bizan . Ofensiva diplomatic bizantin a eliminat în acest fel monstruoasa amenin are. îl ia sub protec ia sa pe Balduin i se angaja s îl readuc pe tronul Imperiului. Carol a încheiat o alian cu Mihail al II-lea Angelos i cu Guillaume II de Villehardouin în acest sens. Mihail VIII se aliaz cu Petru de Aragon. cumnatul lui Manfred. Împotriva acestor amenin ri. împ ratul titular al Imperiului latin. Prin tratatul de la Viterbo (1267) cu Balduin al II-lea. prin suportul financiar. iar intrigile bine dirijate ale Bizan ului au avut un rol decisiv. astfel c toate concesiile bizantine acordate papalit ii se dovedeau caduce. excomunicându-l pe Mihail VIII Paleologul. Mihail al VIII-lea Paleologul în colaborare cu regele Aragonului a reu it s distrug coali ia occidental i s înl ture definitiv primejdia angevin . Mihail VIII Paleologul încearc s contracareze amenin toarea alian dintre t tari i bulgari prin încheierea unei p ci cu Hoarda de Aur i c s toria fiicei sale cu regele Ungariei tefan al V-lea (1272). fratele regelui francez Ludovic IX. Skoplje a intrat astfel definitiv sub st pânirea sârbilor. devenit acum rege sub numele tefan Uro II. Carol de Anjou. invazia începuse în Thessalia i Macedonia. În plus. acordând astfel angevinului justificarea necesar pentru asaltarea Bizan ului prin lansarea apelului la cruciad . La moartea lui Grigore X fac iunea angevin domina curia papal . i bulgarii lui Gheorghe I Terter i sebastocratorul Thessaliei Ioan Angelos. a revoltei antiangevine din 31 martie 1282. Carol de Anjou. Coali ia balcanic . De altfel. Prin tratatul de la Orvieto (3 iulie 1281). Noul pap Martin al IV-lea (din februarie 1281) s-a aliat cu Carol de Anjou. dup ce a realizat. rena terea Imperiului bizantin. i dogele Vene iei era prev zut expedi ia comun împotriva bizantinilor. fiul lui Balduin II. uniunea nu-i adusese în interior lui Mihail decât calificativul de al doilea Iulian i ura clerului. de aceea în 1280 el i renun la ea. recunoscându-l drept suzeran pe Carol de Anjou (1272).

afla i pân atunci în slujba regelui Frederic II de Aragon al Siciliei. putând doar cu greu face fa presiunii turcilor i mongolilor din Asia Mic . a pus cap t disputelor religioase prin decretarea unei amnistii generale (1310) i a încercat s reorganizeze administra ia statului în condi iile în care Imperiul era lipsit de resurse financiare. armata angajând mercenari. pentru ca în final Andronic II s fie obligat s abdice (23 mai 1328) în condi iile în care nepotul s u ajunge sub zidurile Constantinopolului cu o 107 . În timp ce în Asia Mic se consolida puterea musulman . i din cauza aservirii r nimii de c tre nobili. conduc torul companiei catalane. greci epiro i i franci din Peloponez. 5. i va concentra resursele dinspre Apus înspre Balcani i Asia Mic . ranii preferând s devin o teni pl ti i. nici nu i-a organizat funeralii solemne a a cum i s-ar fi cuvenit. în interior a izbucnit dup 1320 un aprig r zboi civil cauzat de motive dinastice. Sardes i Brussa. Andonic II. reversul negativ a fost c au jefuit satele i ora ele din Anatolia. apoi la o pace necesar din cauza pericolului turcesc. Moneda bizantin a suferit un proces de accentuat devalorizare i infla ie.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354) i colaps 5.era sec tuit . temându-se de tulbur ri. Fiul s u. cium Fiul lui Mihail VIII. Cu toate c mercenarii catalani. declan ând r zboiul civil (1321-1328) care a cauzat neajunsuri politice grave i o dec dere a economiei statului. R zboi civil. fiind apoi asasinat din ordin imperial. Andronic II l-a exclus pe nepotul s u Andronic III de la succesiune. bulgari. Din aceste motive. demnitatea de cezar.1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. Statul era atacat din toate p r ile de c tre sârbi. a g sit aici sprijinul tân rului aristocrat Ioan Cantacuzenos. Tat l celor doi. împ ratul ofer lui Roger de Fluor.2. au eliberat Philadelphia i Magnezia în Asia Mic (1303-1304). acuzându-l de uciderea fratelui s u Manuel. la fel ca i succesorul s u Andronic III. Turcii selgiucizi i turcii otomani vor ocupa teritoriul Anatoliei la sfâr itul secolului al XIII-lea. retras la Adrianopol. Vrând s scape de ei. iar la începutul veacului urm tor turcii otomani î i vor începe ofensiva. Andonic II a respins uniunea cu papalitatea (1282). Niceea. La început se ajunge la o conven ie de împ r ire a Imperiului. Andronic. Andronic al II-lea (1282-1328) a mo tenit o situa ie grea. Bizan ul mai rezista doar în câteva puncte de sprijin Nicomedia. ceea ce l-a determinat s reduc substan ial cheltuielile flotei. coîmp ratul Mihail IX murise de inim rea aflând de aceast nelegiuire. decât s dea statului impozite mari de pe urma muncii lor. Andronic II.

Bulgaria fiind pr bu it . regen ii au instigat popula ia la revolt . unde se va afla principalul nucleu al opozi iei fa de Cantacuzin. Andonic III se aliaz cu arul bulgar Mihail i man. ceea ce a degenerat într-o prigoan a nobililor din Adrianopol i întreaga Tracie. La moartea lui Andronic III s-a constituit (1341) o regen pentru mo tenitorul tronului. râvnind tronul. Totodat s-a creat în Bizan o criz a situa iei de drept. puternica cetate din Tracia. 5. Pentru a st vili ascensiunea sârbilor. care reunea for ele mi c rii populare în favoarea împ ratului legitim. Pentru a sl bi liga aristocratic care-l sprijinea pe Ioan Cantacuzino. fiind instituit acum un fel de curte suprem de justi ie. înso it de un corp de oaste trimis de Basarab al rii Române ti. ceea ce a f cut imposibil ap rarea fa de invadatorii str ini. a devenit eminen a cenu ie. ca la Philokrene (1331). Ioan Cantacuzino. patriarhul Ioan Calecas i bogatul parvenit Alexios Apokaukos. armata bulgar . luat de la genovezi. a fost înfrânt de sârbii lui tefan Uro III. care mai târziu va domni cu numele de Ioan al VI-lea. pierzând aici teritorii în favoarea turcilor otomani Niceea i Nocimedia. cea ce duce la cucerirea unor întinse teritorii de c tre primii în Epir i Thessalia. B trânul împ rat i-a tr it ultimii patru ani la mân stire. Ioan V (1341-1347). cu care arul se înrudea. ini ial coîmp rat ca Ioan VI. Thessalia i insula Chios. p trunderea t tarilor nu a mai putut fi oprit . cel care l-a ajutat pe tân rul Andronic s preia puterea. încoronându-se în 1346 ca 108 . cel mai mare general al Imperiului. ei ajungând în 1341 sub zidurile Constantinopolului. a preluat conducerea în Thessalonik. tefan Du an a avut cel mai mult de câ tigat. marele domestic. fiind încoronat apoi la Adrianopol (1346) de c tre patriarhul adus de la Ierusalim în acest scop. Uzurparea lui Ioan al VI-lea. De i a suferit o serie de înfrângeri în R s rit. a provocat din nou un r zboi civil (1341-47). în vreme ce vene ienii blocaser ora ul dinspre mare. în frunte cu împ r teasa Anna de Savoia. în lupta de la Velbujd. Dup ce a fost exclus de c tre regen i de la conducerea Imperiului. Ioan Cantacuzino a jonglat între o alian cu sârbii i cu bulgarii.2 R zboaiele civile.2. Urma ul s u. Ioan Cantacuzino s-a proclamat împ rat în Didymotica. La 28 iulie 1330. care constituia centrul domeniilor sale. Imperiul a reu it s reintegreze în grani ele sale Epirul.trup de dou mii de cumani trimi i de arul bulgar. Andronic al III-lea (1328-1341) a mo tenit o împ r ie sl bit în interior i exterior. Ioan Cantacuzino. În timpul acestor tulbur ri fac iunea zelo ilor.

otomanii controlau traficul prin Dardanele. tefan Du an a profitat de moartea din cauza ciumei a guvernatorului bizantin al Thessaliei i a invadat regiunea.iar celui de-al doilea fiu. Rezultatul a fost izbucnirea celui de-al doilea r zboi civil între Ioan al VI-lea Cantacuzino i Ioan al V-lea Paleologul. chema i de Ioan VI pentru a face fa conflictului 109 . Ioan V împ cându-se cu Ioan VI Cantacuzino. cu ajutorul Genovei. a fost din nou distrus de invidio ii genovezi. Imperiul a fost cuprins de o cumplit epidemie de cium bubonic .3 Înaintarea otoman i pr bu irea statului bizantin (1354-1425) Dup ce au pus st pânire pe cetatea vecin Tzympe (1352). Ca r splat pentru ajutorul acordat în lupta contra lui Ioan VI. Matei în calitate de coîmp rat la Adrianopol pân în 1357. care a f cut ravagii mai ales în Thessalia.împ rat al sârbilor i grecilor . acordându-i insula Lesbos ca dot . Du an n zuia s impun un nou Imperiu sârbo-bizantin în locul vechiului Imperiu bizantin aflat în deriv . 5. Matei Cantacuzino. fiul lui Orhan. c ruia îi confer titlul de autocrator (1347). Peloponesul bizantin.i scrie opera. continu s joace un rol politic important. împ ratul r mas acum unic. iar Manuel i-a transformat posesiunea sa. Ioan VI o c s tore te pe fiica sa Maria cu un nobil genovez. Dup ce a abdicat. Manuel.i asigure domnia i succesiunea cu orice pre . În timpul domniei lui Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) Imperiul a fost victima expansiunii sârbe i s-a implicat în conflictul vene iano-genovez care s-a încheiat cu distrugerea flotei grece ti în r zboiul Galatei (1348-49). Dar turcii otomani condu i de emirul Suleiman. drept coregent i i-a acordat Tracia apusean . îns dup moartea sa (1355) imperiul lui. ca i cum nenorocirile de pân atunci nu ar fi fost îndeajuns. Ioan al VI-lea Cantacuzino s-a retras la mân stire unde avea s . În cele din urm . i flota bizantin care se reconstruia acum. Morea într-un stat bizantin independent. Dup alungarea otomanilor. Paleologul a recucerit Constantinopolului (21 noiembrie 1354). îns ace tia nu au f cut altceva decât s jefuiasc zonele în care au p truns. la fel ca i marele s u proiect. Ioan al VI-lea a vrut s . Fiii lui Ioan Cantacuzino. s-a destr mat în mai multe principate. În 1352 s-a ajuns îns la o ruptur . Dup asasinarea lui Alexios Apokaukos (1345) regen a a intrat într-o perioad de criz . În 1354 a impus încoronarea fiului s u. ceea ce a dezl n uit al doilea r zboi civil între Ioan al VI-lea Cantacuzino i Ioan al V-lea Paleologul (1352-1354). Ioan VI a solicitat ajutorul otomanilor condu i de emirul Orhan împotriva lui Du an.

a capturat mai multe puncte fortificate din apropierea Constantinopolului i a ocupat importantele centre Andrianopol (1362) i Philippopolis. nu mai aveau de gând s p r seasc Europa. succesorul lui Suleiman. Domnia lui Ioan V Paleologul reprezint un epilog demn de plâns al Imperiului bizantin. În aceast situa ie disperat . Imperiul bizantin era de acum iremediabil discreditat. cu consecin e dezastruoase pentru cre tinii din Peninsula balcanic .civil. Tratat ca un schismatic . care pân în 1388 se aflau în posesia companiei catalane. când de vene ieni sau genovezi. regele Ciprului. Istoricii îl acuz mai cu seam pe Ioan Cantacuzino ca principal vinovat al venirii turcilor în Europa. în Peninsula balcanic s-a creat un nou sistem de putere. Turcii. Aliat cu vene ienii. imperiul nu mai era decât o palid umbr a ceea ce fusese pe vremuri. Otomanii au fost curta i în vederea alian elor când de c tre sârbi. papa Urban V a f cut apel la cruciad . r zboaiele civile invitând la macabrul festin tot felul de neamuri i puteri care î i disputau teritoriile sale. Când a ajuns în cele din urm s domneasc efectiv. la 25 ianuarie 1365. în care puterea imperial era practic inexistent . punând piciorul pe continentul european. aceasta fiind împ r it între ei. Capitala statului otoman va fi transferat la Adrianopole (Edirne). Luptele dintre Paleologi i Cantacuzini acceleraser i mai mult procesul de descompunere. reu ind s ocupe 110 . reu ind s ocupe portul Callipolis (Gallipoli) din Tracia (2 martie 1354) i pe care refuz s -l predea Imperiului. Amadeo VI. Amadeo VI. Petru de Lusignan i contele de Savoia. Sultanul Murad I. Ioan V ajunge în anul urm tor la regele ungur Ludovic I pentru a solicita ajutor împotriva otomanilor. când de bizantini. Contele Verde. În afara cuceritorilor str ini i a uzurpatorilor din interior. T v lugul otoman nu mai putea fi oprit. sârbi i vene ieni. Ludovic de Anjou. f r s ob in decât vagi promisiuni. Ioan al V-lea a reu it cel pu in s -l in în ah pe împ ratul Matei. la care au concurat i republicile italiene. chiar insule întregi. Promotorii urmau s devin regele Ungariei. a permis înaintarea lor care nu mai putea fi st vilit în spa iul balcanic. Fâ iile teritoriale din Atica i Beo ia. numero i demnitari i-au separat latifundiile. organizeaz o expedi ie de-a lungul coastei bulgare. au revenit Vene iei. La rândul s u. pe drumul de întoarcere împ ratul este capturat la Vidin de c tre arul Stracimir i aruncat în temni . de fapt situa ia jalnic a lumii bizantino-slave. unchiul dinspre mam al bazileului.

O alian a cre tin t ii nu a fost posibil i din cauza tensiunilor confesionale. genovezilor i a otomanilor. ob ine bijuteriile coroanei. s îi alunge pe turci din peninsula Gallipoli. nesesizând din vreme pericolul otoman. care a condi ionat f r menajamente ajutorul Apusului de uniunea Bisericii cu Roma. i-a oferit acestuia. în schimbul retroced rii ora elor din peninsula 111 . Statele ortodoxe din Peninsula balcanic preferau s resping expansionismul ungar. suficient îns pentru ca în 1376 s se alieze cu genovezii i s -l detroneze pe tat l s u. În 1273. Andronic. ajungând la Neapole. în rândul c rora Ioan Cantacuzino. îns abia dup ce a fost tratat ca ultimul cer etor i somat s . împ ratul. de a pl ti vene ienilor gajul pentru tat l s u. a sc pat cu un ochi. când hanul mongol Timur Lenk i-a înfrânt pe otomani la Ankara. Andronic. nutrind n dejdea c va primi sprijin militar i financiar în lupta contra turcilor. împreun cu o tile contelui de Savoia. f r ca statele apusene s o poat opri. În aceste condi ii Ioan V a recunoscut suzeranitatea otoman . chemat i el în ajutor de Andronic. Dup refuzul lui Andronic. pe când Ioan V participa la o campanie în Asia Mic al turi de suzeranul s u. acum cu numele de c lug r Ioasaf. exercita o enorm influen nu au acceptat s . Bizantinii îns .Messembria i s ob in eliberarea lui Ioan al V-lea din captivitatea bulgar . în bu ind revolta i dispunând orbirea fiului s u. al fiului cel mare al lui Ioan V. Titlul de autocrator al romeilor î i pierdea acum orice semnifica ie. în iulie 1369 i apoi la Roma unde cu titlu personal accept confesiunea latin (21 octombrie 1369). respectiv sultanul Savgi încearc o lovitur de stat. i Ioasaf au strâns suma datorat . Imperiul bizantin r mâne tributar sultanului pân în 1402. fiul s u mijlociu. a vene ienilor. care a poruncit s nu fie îndeplinit pedeapsa. Murad. Murad I. Puterea otoman înainta a adar în Peninsula balcanic .i tr deze credin a. fiii celor doi. La Constantinopol sosise i legatul papal. Episodul trecerii la catolicism al bazileului a fost rapid trecut în uitare. Murad a luat m suri energice.i achite datoriile anterioare. Începând cu anul 1371 împ ra ii bizantini nu i-au mai putut exercita puterea decât cu ajutorul sau toleran a str inilor. pl tind tribut i prestând ajutor militar lui Murad I (1373). adânc mâhnit a transmis toate drepturile succesorale lui Manuel. În plus a izbutit. cu ajutorul flotei. Periplul diplomatic umilitor al lui Ioan V continu în Italia. aflate ca gaj în mâinile vene ienilor i un nou împrumut de la ace tia. Înainte de a porni spre Constantinopol. fiind eliberat de vene ieni doar în 1371 când Manuel. la insisten ele tat lui s u.

în acela i timp fiind ocupat ultimul bastion bizantin din Asia Mic . Sultanul.000 de osta i cu care a intrat în Constantinopol. Murad a amenin at Thessalonicul. pân în 1379 când au reu it s evadeze i de data aceasta s p trund ei în Constantinopol cu ajutorul vene ienilor i al lui Murad. au trecut Dun rea i asediat la 25 noiembrie 1396 cetatea Nicopole. de ziua Sf. aliate cu trupe bosniace i albaneze au fost înfrânte de turci la Kossovopolje ( Câmpia Mierlei ). Abia în 1385.Gallipoli.000 de duca i i un corp de oaste de 12. Atacurile turce ti la nord de Dun re erau abia la început. Andronic. Puternica reac ie a lui Mircea cel B trân în momentul unei noi incursiuni otomane la nord de Dun re a dus la izgonirea lui Firuz-bei. aici începând o perioad de cinci veacuri de ocupa ie turc i de islamizare. conduse de cneazul Laz r. disensiunile dintre bazileu i nevrednicul s u fiu. în plus urma s primeasc un tribut anual de 30. de unde a fost alungat Sracimir. iar restul Serbiei. Philadelphia. 10. Sigismund de Luxemburg a ini iat o cruciad antiotoman care a avut mare r sunet i în Apus. Noul sultan Baiazid nu a reu it s cucereasc re edin a bizantin . Domnia lui Manuel al II-lea (1391-1425) a fost marcat de asediul cel mai îndelungat asupra Constantinopolului (1394-1402). Vit. recucerirea Vidinului i reinstalarea lui Stracimir care va mai st pâni pân în 1396. trupe care s-au strâns la Timi oara unde au sosit i Sigismund i Mircea cel B trân. În 15 iunie 1389. iar în 1390-1391 Firuz-bei avea misiunea de a cuceri Vidinul. În vara anului 1390 au avut loc primele ciocniri între turci i unguri în Banat. în aprilie 1387 ora ul a fost cucerit. Confruntarea s-a soldat cu un dezastru pentru crucia i. În aceast faimoas b t lie i-au g sit sfâr itul atât cneazul Laz r cât i sultanul Murad. administrate de turci. a c ror cavalerie grea a fost înfrânt de 112 . între care muntenii lui Mircea num rau o mie de oameni. Pân în 1388 a fost practic cucerit întreaga Bulgarie. Ioan V i Manuel au fost întemni a i vreme de trei ani. când cre tinii vor fi înfrân i la Nicopole. care a exploatat cu mult abilitate instabilitatea dinastiei imperiale. Unele inuturi din Serbia au fost transformate în sangeacuri. Înaintând înspre apus.000 de oameni. condus de cneazul tefan Lazarevici. Andronic. La ea au participat peste zece mii de cavaleri din apusul Europei. dup un scurt asediu. O tile cre tine. în ironia sa macabr . o tile sârbe ti. moare la scurt vreme. l-a silit chiar pe Ioan V s -l ierte pe Andronic i s -l repun în drepturile de mo tenitor al tronului. a trecut sub vasalitate otoman . fiind înfrânt. Dup trei ani de asediu. dup ce mai are r gazul de a se mai r zvr ti înc o dat împotriva tat lui s u. comanda turcilor fiind preluat de Baiazid I Ilderim (1389-1402). În prim vara anului 1396.

în condi iile în care luptele interne între fiii lui Baiazid sl beau puterea otoman .pedestrimea turc i cavaleria u oar a lui Baiazid. Mehmed I. Sigismund. t indu-i i robindu-i . Sub auspiciile favorabile care au urmat înfrângerii lui Baiazid de c tre Timur Lenk în lupta de la Ankara (28 iulie 1402).i via a în captivitate trei ani mai târziu. f r sprijin financiar sau militar. un prolog al marelui asediu din 1453. luând tronul imperiului la Edirne (Adrianopol) în 11 februarie 1411. Musa a revenit cu ajutor din partea rii Române ti. unde st pânea fratele s u cel mai mic. acesta s-a în eles cu Mehmed II. ocupând Brussa i Ankara. desfiin ând statul bulgar. fiul mai mare al lui Baiazid. În istoria domnilor rii Române ti. Domnia lui Musa (1411-1413) marca apogeul politic i diplomatic al voievodului român. În 1399 Manuel al II-lea s-a decis s fac o c l torie în Occident la cur ile europene pentru a cere ajutor. cronicarul Radu Popescu ar ta c din rea chiverniseal a cre tinilor au biruit Baiazid pe cre tini. Mo iile biserice ti confiscate au fost d ruite spahiilor i cet ile de pe malul drept al Dun rii transformate în puncte de sprijin. Fiindc Stracimir de la Vidin. Mircea cel B trân a ocupat Chilia genovez (1403). acordând ajutor lui Musa. ob inut prin retrocedarea Thessalonicului. În aceste momente hanului mongol Timur i s-a datorat supravie uirea Imperiului bizantin pentru înc o jum tate de secol. care se proclam fiu al bazileului Manuel II. a trecut cu for ele sale în Asia Mic .la fel ca tat l s u cu un sfert de veac mai devreme. fiul mijlociu al lui Baiazid. trimi ând în Rumelia pe Musa. a Muntelui Athos i a unor insule din Egee i renun area la obliga iile de vasalitate i plata tributului. Baiazid atac Vidinul. dup ce Soliman a fost ucis pe când încerca s fug spre Constantinopol. beiul de Karaman. dup cum a procedat i tefan Lazarevici. Un nou asalt otoman al capitalei Imperiului are loc în 1422. se al turase cre tinilor. care r m sese st pânitor al Rumeliei. pierzându. Soliman. Mehmed. V zându-se atacat. Mircea cel B trân a intervenit în aceast competi ie. În 1413 pe tronul otoman urc cu ajutor bizantin. cu scopul de a provoca o r scoal împotriva lui Soliman. Soliman. unde sultanul a fost luat prizonier. ajungându-se apoi la încheierea unui 113 . avea îns ajutorul bizantin. în partea european a Imperiului otoman. Având lini te relativ la Dun re. Între timp. Baiazid s-ar fi putut de acum dedica cuceririi capitalei bizantine. ajungând la Buda abia dup un periplu maritim de trei luni. se îmbarc pe o corabie vene ian . împiedicat de Vlad s se retrag prin ara Româneasc . vasalul sultanului. ceea ce constituia o amenin are iminent i pentru ara Româneasc . A revenit la Constantinopol în în 1403.

s-a dus în apus. Victoriile voievodului Transilvaniei. scopul era clar. evident.calea religioas . cum a i r mas. 5. Toate cele patru chestiuni au fost tran ate printr-un compromis.de a ob ine sprijin politic în apus a fost pierdut de Ioan al VIII-lea. revenindu-se din acest motiv la politica de unire cu biserica roman .4. La 6 iulie 1439. a urnit papalitatea în sensul apelului la o nou cruciad antiotoman . Ioan (Iancu) de Hunedoara. rezultatul fiind doar disensiuni religioase în imperiu în jurul în elegerii cre tine est-vest. Acestei în elegeri din 1439 i s-a opus vehement marele cneaz rus Vasile. p trunzând adânc în Serbia. Singura ans . Ioan VIII. La 1430 turcii ocup Thessalonicul.4 Agonia Imperiului (1425-1453) 5. exista deja o în elegere. Bizan ului r mânându-i doar rolul de observator. la fel ca înainta ii s i. Acum. încerc ri mereu e uate. Kiev i Efes. Asemenea încerc ri au avut loc în mai multe rânduri din ambele direc ii.tratat de pace cu Murad II. Cele patru puncte florentine vizau primatul papal.1 Conciliul de la Ferrara . Ceea ce se petrecea de acum înainte în sud-estul Europei era determinat de mai multe popoare. i în cele din urm la Conciliul de la Ferrara Floren a înso it de patriarhul Iosif. În R s rit nu exista nici o ans de aplicare a în elegerii prin care în aproape toate chestiunile dogmatice biruise catolicismul. dup marea schism din 1054. La mai pu in 114 . apoi în Ungaria. în biserica Santa Maria Novella din Floren a fiind oficial proclamat uniunea celor dou Biserici. între care cei mai de seam erau mitropoli ii de Niceea. materializat într-un decret de unire. când au reînceput dezbaterile la Floren a. discu iile. i mai mul i mitropoli i i episcopi. devenind din nou vasal otomanilor (1424). pe care mai devreme Bizan ul neputincios îl cedase vene ienilor în scopul ap r rii. urmând s aib loc în Italia. la Vene ia i Milano.Floren a i unirea bisericilor orientale cu Roma În anii în care Ioan al VIII-lea a domnit singur (1425-1448) în vederea rezisten ei antiotomane devenea tot mai clar necesitatea unui compromis cu Apusul. care i-a înfrânt pe turci în ara Româneasc . Biserica rus s-a declarat autocefal . Ele au început în 9 aprilie 1438 la Ferrara. prin care Bizan ul reia plata tributului. anume de a ob ine ajutor militar din apus pentru salvarea imperiului. Propunerile de a discuta au fost acceptate. filioque. împ ratul insistând permanent ca episcopii orientali s renun e la dogmele ortodoxe. Purgatoriul i azimile. Era oricum prea târziu.

în în elegere cu turcii. în lupte de continu h r uial . cardinalul Cesarini. fiind sus inu i de Vladislav al Poloniei. Murad al II-lea nu putea interveni cu mari efective. a avut într-adev r loc. Constantinopolul rezista datorit fortifica iilor sale. la Varna. fiul lui Manuel al II-lea i al sârboaicei Elena Dragases. încoronarea având loc aici. pace încheiat în 1444. La 10 noiembrie 1444 a avut loc b t lia decisiv pe coasta M rii Negre. aceast cruciad . Între timp îns . În schimbul unui tribut. Ioan de Hunedoara i principele Gheorghe Brancovici. O refacere a imperiului nu se mai întrez rea. În acela i timp. încerc rile de a-i sili pe locuitori s se predea prin înfometare e uând în mai multe rânduri. În apropiere de Ni . a fost ultimul basileu bizantin. aveau s joace rolul principal. 5. cruciada a atras numeroase capete încoronate i foarte mul i cavaleri. for ele occidentale î i pierduser vigoarea. dar din cauza iernii crucia ii au trebuit s se retrag . Constantin Dragases. Skanderbeg (Georg Kastrioti) a ob inut victorii în Albania. Imperiul s u se limita la Constantinopol i inutul dimprejur. incita i de pap . Vene ia i Genova. În fruntea cruciadei s-a aflat regele Vladislav al III-lea rege al Poloniei i Ungariei care comanda cavalerii ordinului crucifer. iar sârbii s-au ab inut s participe la continuarea luptei. Constantinopolul nu era departe de zona opera iilor militare. urm rind doar propriile interese. chiar i republicile maritime. cavalerii apuseni au persistat în continuarea cruciadei. Dar. prin anexarea unor teritorii ale Principatului Ahaia. cu excep ia perioadei niceene.2 C derea Constantinopolului Constantin al XI-lea (1448-1453). deja de la începutul veacului al XV-lea.de 50 de ani dup înfrângerea de la Nicopole. în care au c zut regele Poloniei i legatul papal. a fost silit s se recunoasc vasal al otomanilor. de altfel ultima. cu toat lupta sus inut de recucerire a unor teritorii din Grecia central . trebuind s lupte în Anatolia. când încoronarea nu s-a s vâr it în Constantinopol. a consim it la încheierea unei p ci pe zece ani cu europenii. Despotul Moreei. 115 . Gheorghe Brancovici urma s ia Serbia din nou în st pânire. reu ind în toamna anului 1443 s elibereze Bulgaria. Sultanul. Ioan de Hunedoara i-a înfrânt pe turci. experimenta i în luptele cu turcii. Propagat cu succes de papa Eugen al IV-lea. ora ul fiind înconjurat din toate p r ile de Imperiul otoman. Era pentru prima oar în istoria Imperiului. fiind asaltat în Anatolia.4. Coroana imperial a fost adus la Mistra. pentru a nu pierde accesul flotei lor comerciale în Marea Egee i Marea Neagr . Constantin ob ine pacea (1446).

În zorii zilei de 29 mai 1453. Partidei antiunioniste din Constantinopol cucerirea osman îi p rea chiar un r u mai mic decât o nou st pânire latin . Dar acest gest a fost inutil. A urmat un cumplit masacru al popula iei (40000 de mor i) i un jaf cumplit. prin închiderea cercului de asediere la 7 aprilie 1453. i au p truns în ora . Constantinopolitanii puteau opune doar cam o zecime din num rul trupelor pe care le aveau otomanii. A poruncit s se înal e pe rmul european al Bosforului fort rea a Rumeli Hisari. Îns cei chema i în ajutor cereau insulele grece ti în schimb. în contextul acutei amenin ri turce ti a fost proclamat uniunea Bisericilor ortodox i catolic de c tre legatul papal Isidoros în Sfânta Sophia. aflat pe rmul asiatic. a c zut în lupt . Cererea a fost îns respins de Constantin. vizavi de Anadolu Hisari. între care apte sute de genovezi. unul dintre cei ma apropia i sfetnici ai împ ratului. 1451-1481) care i-a asasinat fratele pentru a domni singur. din Bosfor în Cornul de Aur i-au f cut efectul. În 12 decembrie 1452. Era dispus chiar s ofere împ ratului în schimb Morea în condi ii de vasalitate. Mehmed II a început blocada pe mare asupra capitalei bizantine în 28 august 1452. împ ratul bizantin cu numele Întemeietorului. murind eroic. prelungit trei zile i trei nop i. Sultanul dispunea de cea mai bun flot otoman de pân atunci. a construit bombarde i tunuri care puteau trage pân pe malul european al Bosforului. În ciuda debloc rii par iale realizate de Giustiniani. Giovanni Giustiniani a oferit ajutorul s u împ ratului. turcii au reu it s cucereasc poarta Romanos i au frânt rezisten a ap r torilor epuiza i. dup numeroase încerc ri nereu ite de asalt general. dorind s refac sub domnia sa un imperiu latin ca cel din 1204. Constantin al XI-lea cheam Apusul în ajutor. Mai bine e s tie domnind turbanul turcesc decât tiara latin zicea demnitarul Lucas Notaras. când la 20 aprilie cele patru vase genoveze sosite în ajutorul Constantinopolului au înfrânt flota otoman în pofida superiorit ii numerice a acesteia. Constantin al XI-lea. a ajuns pe tronul Imperiului otoman în anul 1451 i a luat cu înc p ânare i tenacitate toate m surile pentru a cuceri Constantinopolul. Turcii au deschis ostilit ile împotriva Constantinopolului. cerând capitularea ora ului. R zboinicul genovez. 116 . Bombardarea zi i noapte a ora ului i transferarea a 72 de nave pe uscat.Mehmed al II-lea(1444-1446. ceea ce l-a înfuriat i mai mult pe Mehmed. sultanul trimite un ultimatum bazileului Constantin. dintre ace tia peste trei mii erau mercenari str ini. soarta Constantinopolului era pecetluit . La 23 mai.

Dup trei ani. nepoata de frate a lui Constantin XI se c s torea la 12 noiembrie 1472 cu marele cneaz al Moscovei. Dup normele otomane a fost folosit i metoda surghiunului (sürgün). Mehmed nu era un barbar.i aici demnitarii. unde au primit case i scutiri de taxe. reprezentat i condus de patriarh care acum se bucura de puteri politice pe care nu le avusese anterior. 117 . dar cre tinilor c rora li s-a permis s se întoarc în ora le-a fost dat biserica Sf. r mânând i în timpul domina iei otomane centrul tradi iei ortodoxe. Pe drept. confirmarea privilegiilor pe care le aveau în Galata. millet. Sfânta Sofia a fost transformat în moschee. mai ales me te ugari i negustori din Morea. sau nu. a proclamat lege. Sultanul a luat de îndat m suri de repopulare i reorganizare a ora ului. Ivan III. Astfel. cuno tea greaca i a folosit cre tini. locuitori din alte p r i. Domnii din rile se considerau i ei urma i legitimi ai împ ra ilor din Constantinopol. eliberând prizonierii i rechemând pe cei fugi i. Inviolabilitatea patriarhului i înal ilor clerici erau garantat . Istanbul. iar în 1461 cade Imperiul de Trapezunt. Trapezunt i Crimeea. A supravie uit patriarhia Constantinopolului c reia Mehmed II i-a acordat un statut juridic special. iar clerul era scutit de taxe. fiind adu i în ora . Spre sfâr itul secolului al XV-lea. Unele familii ca Evrenos din Bithinia i Vlora din Albania s-au convertit la islam i au intrat în elita otoman . Nepotul lor. Zoe (Sofia) Paleolog. Morea cu capitala Mistra în 1460. mai cu seam asupra slavilor ortodoc i. patriarhul dobânde te îns depline puteri în administrarea chestiunilor biserice ti. Ivan IV cel Groaznic a adoptat oficial titlul de ar. Constantinopolul este restaurat drept capital a lumii ortodoxe. mil i ordine . cucerirea Constantinopolului a însemnat sfâr itul Imperiului roman transplantat în Bizan . Antiunionistul Gendadios II Scholarios a devenit patriarh. Sultanul crease pentru supu ii s i ortodoc i din fostul Bizan o comunitate care se autoguverna.Atena a fost cucerit abia în 1456. Constantinopolul a devenit deopotriv capitala imperiului otoman. Prin firmanul ulterior to i cre tinii urmau s pl teasc trezoreriei otomane o tax anual . Moscova devine cea de-a treia Rom . Irina. a fost îns zdrobit de Ioan de Hunedoara. aproape teritoriile care f cuser parte din Imperiul bizantin se aflau deja sub st pânire otoman . stabilindu-i în Constantinopol. mai ales greci în aparatul de stat. Genovezii au ob inut din partea sultanului. instalându. la doar câteva zile dup cucerirea Constantinopolului.Cu toate c unele teritorii bizantine s-au mai men inut pentru scurt timp . fiica ultimului despot al Moreei. Mehmed II asedia Belgradul. a deport rii.

118 .

6 Împ ra ii bizantini Constantin I cel Mare (306/330-337) Constantin II (337-361) Vallens (364-378) Theodosius I (378-395) Arcadiu (395-408) Leon I (457-474) Zenon (476-491) Anastasios (491-518) Justin I (518-527) Justinian I (527-565) Phocas (602-610) Heracles (610-641) Constans II (641-668) Constantin IV (668-685) Justinian II (685-695) Justinian II (705-711) Anastasios II (713-715) Leon III (717-741) Constantin V (741-775) Leon IV (775-780) Constantin VI (780-797) Imparateasa Irna (797-802) Nikephor (802-811) Leon V (813-820) Mihail II (820-829) Vasile I (867-886) Leon VI (886-912) Constantin VII (913-959) Roman I Lecapenos (920-944) Nikephor II Phocas (963-969) Ioan Tzimiskes (969-976) Vasile II (976-1025) Constantin VIII (1025-1028) Constantin IX Monomahul (1042-1055) Isaac I Comnenul (1057-1059) Constantin X Doukas (Ducas) (1059-1067) Romanos IV Diogenes (1067-1071) Mihail VII Ducas (1067/71-1078) Nikephoros III Botaneiates (1078-1081) Alexios I Comnenul (1081-1118) Ioan II Comnenul (1118-1143) 119 .

120 (976-1077). 1970. 1971. 1975. edi ie de H. Mih escu. Istoria secret . Istoria turco-bizantin (1341-1462). Bucure ti. Eusebiu din Caesareea. Procopiu din Cesareea. Mih escu. 1972. Comnena. Un veac de istorie bizantin edi ie de Radu Alexandrescu. Bucure ti. Tana oca. edi ie de V. Carte de înv edi ie de V. edi ie de H. Via a lui Constantin cel Mare. trad. . XI-XIV). Mihail. publicate de Al. R zboiul cu go ii. Ia i. Mauriciu. Cronografia. 1963. S. Idem. edi ie de H. Bucure ti. Laonic.in 1261 recucereste Constantinopolul Mihail VIII Paleologul . Grecu. Expuneri istorice.Manuel I Comnenul (1143-1180) Alexios II Comnenul (1180-1183) Andronic Comnenul (1183-1195) Isaac II Anghelos (1195-1203) Theodor I Lascaris (1204-1222) Ioan III Vatatzes (1222-1254) Theodor II Lascaris (1257-1258) Ioan IV Lascaris (1258-1261) . Bucure ti.(1261-1282) Ioan V Paleologul (1341-1391) Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) Constantin XI Paleologul (1448-1453) 7 7. Ducas.Azimitul . 1988. 1977. Bucure ti. Bucure ti. edi e de V. Constantin Porfirogenetul. 1958. 1998. Izvoarele istoriei României (Fontes Historiae Dacoromanae). 1991.1 Bibliografie selectiv Izvoare narative Antologia palatin . Alexiada. Psellos. Bucure ti. Bucure ti. Grecu. de Marina Marinescu. tur pentru fiul s u Romanos. Arta militar . vol. Elian i N. I-II. III: Scriitori bizantini (sec. 1968. Mih escu. Bucure ti. edi ie de Viorica Golinescu. Grecu. Bucure ti. Chalcocondil. vol. Ana.

87108. V c. Mih escu. Istoria bisericeasc universal . Ion i Iliescu. 265-350. Cambridge. I. I-II. ed. 1024-c. 1963. Angold. Jaques Le Goff. * * *. LV. p. Michael. Polirom. Michael. Avram. Bucure ti. p. în: The New Cambridge Medieval History. 121 i . vol. Octavian. 1993. Ed. i Rena tere. în Byzantinische Zeitschrift. 1975. 2000. David Abulafia). Omul bizantin. Dic ionar al sfin ilor. David Luscombe i Jonathan Riles-Smith).Teofilact Simocata. 1962. Cambridge. 1300 (ed. vol. 217-253. Ideologia politic bizantin . 265-381. p. Gândirea evului mediu. vol. Bucure ti. 2000. * * *. Ed. Angold.1999. Philippe-Duby..320-328. Stuttgart. în: The New Cambridge Medieval History. 1984. AHRWEILER. * * *. Sintez de istorie bizantin .. Bucure ti. Omul bizantin. * * *. Bucure ti. 1916. 1982. tiin ific Enciclopedic . The Byzantine empire.261-290. II 1994. I. Reallexikon zur byzantinischen Kunst. 1999. Ia i. Domnia împ ratului Mauricius (582602). * * *. A. IV c. 2004. vol. Istoria bisericii. p. 1025-1118. 2002. Aries. II (ed. Andea. * * *. Barnea. 1198-c. Istoria vie ii private. Byzantium in exile. Bucure ti. Între antichitate Bucure ti. 543568. * * *. Timi oara. Georges (coord. Ed. Hélène. Bucure ti. Istorie bizantin . p. 1985. Constantin cel Mare. 1198. Teora. p. p. Bucure ti. Bakalopoulos. Les limites de l¶Empire Byzantin depuis la fin du XIV-e siécle jusqu¶à sa chute . 1995.). edi ie de H. Klaus Wessel. Bucure ti. coord.

Grecu. 1969.47-48. Paris 1969-1970. Chalcocondil. B nescu. trad. Constantin VII Porphirogenetul. Academiei. 1995. 1981. p. Laonic. Craiova. II). cap. Stelian. Armand Colin. I-II. Andre. Bucure ti. Academiei. 119. Cazacu. 7-8. Bucure ti. Brezeanu. Ed. 122 . 1915. 1994. p. A. Comnena. Bucure ti. nr.. 255-258. Ed. Ed. Brehier. Istoria Bizan ului i a Europei sud-estice. Carte de înv Romanos. Le Livre de ceremonies. Constantin et la fondation de Constantinople . 1999. Louis. I-II. Le monde byzantin. L. Critobul din Imbros. Mentalit i culturale i forme artistice în epoca romanobizantin (300-800). Constantin Porphirogenetul. Civiliza ia bizantin . Bucure ti. Alain. Ch. Paris. 1919. Nicolae. în Revue historique. Timi oara. 1999. Delvoye. Vogt.. iulie-august. Le Bas Empire. 506-510. Bucure ti. 1963. (Les Institutions). Întemeierea Constantinopolului . Louis. B nescu. m rire i dec dere. Imperiul cre tin i asaltul invaziilor (313-610). 124-143. Nicolae. XV. Besançon. Dic ionar de împ ra i bizantini. 1977.. vol.B. Bucure ti. în Mitropolia Olteniei. I. 1993. 1958 (seria Scriptores byzantini . 1963. V. tur pentru fiul s u Cornea. Din domnia lui Mahomed al II-lea (1451-1467). Bucure ti. trad. Paris. Da kov. Brehier. Istoria Imperiului bizantin. Diehl. Arta bizantin . Stelian. Bucure ti. ed. Bucure ti. S. 1994.II. Bucure ti. Bucure ti. O istorie a Imperiului bizantin. Paris. Expuneri istorice.. A.. Bizan . Ana. 1976.. vol. Bizan ul.Bayet. Alexiada. Charles. 2000. Castagnol. Humanitas. Brehier. Ed. Charles. Mihai. Arta bizantin . 1971. Imaginea interzis . p. Brezeanu.

în: The New Cambridge Medieval History. Iorga. J. Deno John. Istoria vie ii bizantine.. Byzantium. Bucure ti. 1969. Bucure ti. I-II. 1995. 30-69. Împ ra ii bizantini i monedele lor. 1991. Meridiane. Fontes Historiae Daco-Romanae. vol. Bucure ti. Cambridge. Society and Civilization Seen through Contemporary Eyes. V. Ed. Istoria Imperiului Bizantin. 1987. nr.4-23. Chicago and London. Hussey. II (sau 1999. XXX. The eucharistic doctrine of the byzantine iconoclasts and its sources în Byzantinishe Zeitschrift. Bucure ti. Bizan dup Bizan . Istoria culturii i civiliza iei.. Ion. Ovidiu. 1930. Grabar. Des quelques croyances byzantines sur la fin de Constantinople". Church.Al. p. 1984. 1972. Ducellier. Bucure ti. Nicolae. 1976. Dosarul arheologic. 1980. The Ortodox Church in the Byzantine Empire. Bucure ti. Gero. 1198-c. 1991. Diehl. The Latin empire of Constantinople anf the Frankish states in Greece. Bucure ti. David Abulafia). p. 525-542. Institutului biblic i de misiune al bisericii ortodoxe române. Gilson. Bucure ti. t. Iorga. Iorga. David. Diehl. în Byzantinische Zeitschrift. Nicolae. 1999.Diehl. Diehl.. Via a lui Constantin cel Mare. Charles. Nicolae. M.1999. Filosofia în evul mediu. A. Gibbon Edward. Istoria declinului i pr bu irii Imperiului Roman. Andre. Etudes byzantines. Bucure ti. Charles. 1986. S. vol. Iconoclasmul bizantin. 1974. Ed. Paris 1905.vol IV). Charles.74-114. Bucure ti. Sinteza bizantin . Figuri bizantine. Georgescu. Drimba. Bucure ti. Donoiu. Geanakoplos. 1300 (ed. V c. Bucure ti. 1975. p. Ed. 123 . Craiova. 1998. I-III. Etienne. p.1. 1987. Charles. 1972.. Teora. Eusebiu din Caesareea. 1993. 68. Jacoby. Oxford. Bizan ul i institu iile române ti pân la începutul secolului al XVIII-lea. Bizantinii. Bucure ti.

27. 500-c. Armand Colin. Teora. 289-314. Lot. IV c. The Byzantines in the West in the sixth century. Michel. La chretienté byzantine du debut du VII-e siècle au milieu du XI-e siècle. nr. vol. David Luscombe i Jonathan Riles-Smith). 118-139. 2004. Cambridge. p. Bucure ti. Lathoud. 1968. Jacques. Cambridge. Moines et moniales. I c. 1118-1204. D. în Echos d'Orient . în: The New Cambridge Medieval History. 1970. vol.Kaplan. Louth. 500-c. 1024-c. Magdalino. în: The New Cambridge Medieval History. Morris. Monks and Laymen in Byzantium. I c. nr. Paul Fouracre). în: The New Cambridge Medieval History. Cambridge. The Byzantine Empire. Civiliza ia Occidentului medieval. 2004. Ferdinand. Andrew. p. 795-824. 700 (ed.28. vol. 500-c. Istoria medie universal . 180-201. Kaplan. Paris. Paris. p. 1980. Andrew. Michel. 93-117. p. 700 (ed. I c. Bucure ti. De mortibus persecutorum ( Despre mor ile persecutorilor). ?. Le Goff. 1998. Michael Jones). I-III. Bucure ti. 2008. 1925. 2008. 1997. 1415 (ed. vol. Cambridge. Victor. Ed. Paul Fouracre). 1997. Paul. p. p. II (ed. 2000.V-VII). La consecration et le dedicace de Constantinople. 2008. 124 . 1198. în: The New Cambridge Medieval History. Manolescu. The Byzantine empire in the seventh century . Angeliki E. Laiou. Rosemary. Images et reliques. 700 (ed.. vol. Louth. în: The New Cambridge Medieval History. p. The Byzantine empire in the fourteenth century. Istoria Bizan ului. La chretiente byzantin du debut du VII-e siecle au milieu du XI-e siecle. Moorhead John.223-229. Paul Fouracre). cap. Timi oara. VI c. Lemerle. Lazarev. p. Lactantius. 1300-c. 1924. p. 611-643. Amarcord. 291-316. Istoria picturii bizantine. 1980. Cambridge. The Eastern Empire in the sixth century. 843-1118. Ed. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. Instalarea barbarilor (sec. Paul. Constantinople et Rome. Bucure ti. Paris. p. Ed. Cambridge..

Bucure ti. A. 1972.. Traité des offices.OBOLENSKY. L. 2002. D. Cambridge. G. Romanitatea carpato-danubian XI. Bucure ti. Deisis.. p.. în Byzantina. McCormick. p. 2008. Cuvânt c tre tineri sau Despre folosul ce-l putem trage din citirea scriitorilor profani. Bucure ti. Verpeaux. (coord. Un veac de istorie bizantin (976-1077). 1932.900 (ed. Zbuchea.Gh.Gh. 1976 (sau Geschichte des byzantinisches Staates. München. Structura social a Imperiului bizantin. 1963). 1994. Isus Hristos . 207 p. Dimitri.. Ed. Occident. Paris. Bucure ti. Steven. Ed.). 1998. vol II. tom III. Uspenski. 1962. Rosamond McKitterick).. Tesalonic. Bucure ti. R. Paris. Istoria secret . Ia i. 700-c. Bucure ti. Jean.prototip al icoanei.. Michael. Aba Iulia. Cronografia. Ostrogorski. Vasile cel Mare.123-133. 349-382. Teodor. M. J. 1991. La începuturile culturii medievale române ti (secolele X-XIV). 125 . Lumea Bizan ului. Ed. 1966. Histoire de l'Etat Byzantin. "Le place de l'empereur à Byzance pendant les conciles oecumenique". 1972. 1994. Byzantium and the west. C derea Constantinopolului. Petritakis. în Studii i articole de istorie. c. Polirom. Procopius din Caesareea. 1981.153173. trad. 1970. Studitul. Vasiliev. PseudoKodinos. XVI. C. 1974. în: The New Cambridge Medieval History. Balcani. Un commonwealth medieval: Bizan ul. Bizan .. 700-900. Teodor. Enciclopedic . Runciman. Popi teanu.A. i Bizan ul în veacurile V- Teodorescu. Paris.. Histoire de Etat Byzantin. p. Teologia icoanei. St nescu. Eugen. M. Ia i. 1971. Psellos. Bucure ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful