MILENIUL MEDIEVAL AL IMPERIULUI ROMAN

ISTORIA BIZAN ULUI
Conf. univ. dr. Ioan Albu

Moned Constans II

1

1 INTRODUCERE ÎN BIZANTINOLOGIE PERIODIZARE I IZVOARE ............................................................................................................. 5
1.1 1.2 1.3 1.4 Locul Bizan ului în istoria medieval ................................................................. 5 Continuitate i discontinuitate .......................................................................... 5 Mozaicul cultural i lingvistic ............................................................................. 7 Periodizarea istoriei Bizan ului .......................................................................... 7

2

IMPERIUL ROMAN TÂRZIU (284-457) ........................................ 8

2.1 De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337).................................... 8 2.1.1 Noul sistem al lui Diocle ian. Restaurarea stabilit ii. ................................. 8 2.1.2 Transformarea constantinian ................................................................... 9 2.2 Statul sub presiune (337-395). Continuitatea sub Constan iu II, Iulian, Valens i Theodosius....................................................................................................................... 10 2.2.1 Pericolul barbariz rii (395-457). Ostilitatea între r s rit i apus. Amenin area hunic . Cre terea influen ei barbare ........................................................ 12

3

BIZAN UL TIMPURIU (457-610)................................................ 14

3.1 Barbari, monofizi i i reforme (457-518).......................................................... 14 3.1.1 Lupta lui Leon cu germanicii. Eforturile de stabilitate ale lui Zenon. Reformele lui Anastasie ................................................................................................ 14 3.2 Epoca lui Iustinian (518-610) ........................................................................... 15 3.2.1 Restaurarea iustinian (518-565) ............................................................. 16 3.2.2 Sfâr itul vechii ordini (565-610). Pericolul supraextinderii. De la Iustin II la Phocas 18

4

IMPERIUL MEDIEVAL (610-1204) ............................................. 21

4.1 Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780) ......................................... 21 4.1.1 De la Heraclius la Iustinian II. Dinastia Heraclizilor i înnoirea statului bizantin (610-711) ........................................................................................................ 21 4.1.1.1 R zboaiele cu per ii i avarii i opera reformatoare a lui Heraclius ....... 21 4.1.1.2 Confruntarea cu Islamul. Era invaziei arabe. ........................................ 24 4.1.1.3 Salvarea Constantinopolului i continuarea reformei heracleene: Constantin IV i Iustinian II ....................................................................................... 29

2

4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor .............................................................. 34 4.1.1.5 Criza iconoclast (726/730-843) .......................................................... 37 4.1.1.6 Luptele pentru tron ............................................................................. 36 4.1.2 Dep irea crizei (717-780) ....................................................................... 37 4.1.2.1 Criza iconoclast i luptele contra arabilor în timpul lui Leon III Isaurianul 39 4.1.2.2 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V................ 42 4.1.2.3 Descre terea mi c rii iconoclaste i revenirea la cultul icoanelor ......... 44 4.2 Reforme interne i expansiune (780-842) ........................................................ 45 4.2.1 Noul regim al Irinei (780-802) .................................................................. 45 4.2.2 Expansiunea lui Nikephoros I i rela iile bizantino-bulgare în timpul lui Krum 47 4.2.3 Reac ia iconoclast . Disensiuni Leon V, Mihail II. Ambi iile lui Theophilos 50 4.3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025)................... 54 4.3.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii ............................ 54 4.3.2 Opera legislativ a împ ra ilor Vasile I (867-886) i Leon al VI-lea (886-913) 59 4.3.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei ................................................................... 64 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin..................................................................... 65 4.3.5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes .............. 71 4.3.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea...................................... 76 4.4 Dezastrul militar i refacerea comen (1025-1143).......................................... 80 4.4.1 Perioada domina iei civile în Bizan .......................................................... 80 4.4.2 Înfrângerea de la Mantzikert. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia Mic 86 4.4.3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). Dinastia Comnenilor. ............. 89 4.4.3.1 Invazia normand în Grecia i prima cruciad ...................................... 90 4.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204) ............................................. 94 4.5.1 Cruciada a II-a. Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon ..... 94 4.5.2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a......................................................... 96

5

IMPERIUL BIZANTIN TÂRZIU (1204-1453)............................. 98

5.1 Criza latin . De la statele succesoare la restaurarea imperiului (1204-1282) ... 98 5.1.1 Imperiul în exil. Theodor I i Ioan al III-lea .............................................. 100 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor ............................ 103 5.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354) .................................................... 107 5.2.1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. R zboi civil, cium i colaps ........ 107 5.2.2 R zboaiele interne. Uzurparea lui Ioan al VI-lea...................................... 108 5.3 Înaintarea otoman în Europa (1354-1425) ................................................... 109

3

......................4......... 114 5.................4 Agonia Imperiului (1425-1453) .......................4..........2 C derea Constantinopolului .................. 115 4 ...........5........1 Conciliul de la Ferrara ............. 114 5..Floren a i unirea bisericilor orientale cu Roma.............

iar istoria bizantin nu reprezint un nou început. 1. elenism cultural. Adev ratul Bizan reprezenta unitatea organic i monolitic a elenismului cu Orientul . conduc torii s i drept spirite rele.2 Continuitate i discontinuitate Între statele evului mediu. Acest imperiu pe care din epoca modern îl numim cu un astfel de apelativ comod nu a fost nici m car rezultatul împ r irii Imperiului roman. Bizan ul nu a fost un nou stat. vandal sunt crea ii noi care au dobândit în timp o identitate i tradi ii proprii. Imperiul bizantin ocup o pozi ie special i unic . deoarece. statul bizantin Imperium Romanum sau în greac Basileia ton Rhomaion . Toate celelalte state de pe teritoriul fostului Imperiu roman ostrogot. vizigot. elementul elenist. cu scopul de a substitui diferitele stiluri na ionale cu unul singur . administra ia. Iorga a definit constant Bizan ul ca o sintez a patru elemente esen iale: elementul roman. ci doar administrativ. juridic vorbind. Conform unei defini ii clasice. Purt torii puterii bizantine au fost armata. biserica i coroana. nici ca schimbare. cum se exprim în Istoria vie ii bizantine: Roma politic . ortodoxie religioas dar i o continuare tenace a unui orientalism. a unui asiatism pe care unii au vrut s -l împing pân în îndep rtata Chin i din care multe laturi nu sunt cunoscute decât prin ultima lor faz Reelaborarea formal a mo tenirii clasice a fost unicul obiect al eforturilor creatoare ale Bizan ului. Bizan ul este sinteza organic a trei componente: tradi iile elenismului antic. Bizan însemna Roma. elementul ortodox i cel oriental sau. Exist uzan a de a considera statul bizantin drept un trup muribund sau chiar aflat în putrefac ie.1 1. nici ca evolu ie.a fost con tient de leg tura sa cu vechea 5 . imperiul nu a fost împ r it niciodat .1 Introducere în bizantinologie periodizare i izvoare Locul Bizan ului în istoria medieval Istoria nici unui stat nu a fost tratat cu atâta nedreptate ca cea a Imperiului Bizantin. întrucât st pânirea roman devenise prea întins . teoria roman a statului i cre tinismul (Iorga).cel sanc ionat de c tre stat i de Biseric . Pân în ultimele sale clipe. i totu i timp de secole Bizan ul a reprezentat imperiul cel mai de seam .

Ei i sunt împ ra ii romani de drept. s st pâneasc de acum peste toate rile care au apar inut vreodat Imperiului i care intr de acum în ecumenia cre tin . Noua Rom . ne întâmpin dou elemente fundamentale: grecizarea i cre tinarea imperiului.Rom . Sacrul împ rat nu este cum sunt ceilal i conduc tori. Ca mo tenitor al Imperiului Roman.dar i povara vechii Rome. Bizan ul. preia gloria. Persoana sacr a împ ratului constituie însu i conceptul întregii puteri a statului. El este uns cu mirul cel mare i este consacrat basileus i autocrator al Romanilor. Dreptul roman a r mas în toate timpurile baza jurisdic iei sale. într-o succesiune direct i neîntrerupt în ciuda uzurp rilor de tot felul i a schimb rii dinastiilor . Între istoria roman i istoria bizantin nu exist o ruptur . i statele barbare create pe teritoriul s u au recunoscut realitatea imperiului. Istoria bizantin este continuatoarea celei romane. conduc torii s i se consider împ ra i romani. Ceea ce numim cezaropapism a fost în realitate o perpetuare a concep iei antice care excludea o autonomie a sferei religioase a vie ii. Abia existen a sa a creat posibilitatea rapidei r spândiri a cre tinismului. aici au tr it P rin ii Bisericii. Istoria Bizan ului apare ca o continuare fireasc a istoriei romane pân la încercarea lui Iustinian de a reface unitatea imperiului. Cu cât ne îndep rt m îns cronologic de bazele ini ial romane. adic al tuturor cre tinilor . dup cum statul bizantin a însemnat dezvoltarea imperiului roman. Concep ia superioar asupra statului rezida în împ rat: el întruchipa imperiul. Fiecare cet ean al acestui imperiu se simte i se nume te roman Romanus sau Rhomaios. Bizan ul se dore te a fi singurul imperiu. Prin ideea de stat roman s-a putut p stra imperiul care era atât de heterogen sub raport etnic. În Bizan ca i în Occident. biserica s-a impus ca for autonom fa de conduc torul încoronat.de la Caesar i Augustus pân la Constantin XI Paleologul. ca urma i i mo tenitori ai cezarilor romani. nicidecum mo tenitorii împ ra ilor Romei. Pentru cre tin tate acest imperiu a fost de însemn tate covâr itoare. demnitatea sa era personal i neîngr dit . Retragerea imperiului din vest în r s ritul elenistic i cre tinarea Imperiului au fost factorii transform rii treptate a Imperiului Roman în Imperiu Bizantin. dar precump nirea împ ratului bizantin fa de biseric a fost o tr s tur permanent a istoriei bizantine. iat ce-i scrie dojenitor 6 .

7 . ceea ce era aramaica palestinian cre tin . Limbi vechi ca aramaica. autocra ia ecumenic luând acum valen ele suveranit ii locale. De la Constantin la Iustinian împ ra ii împ r iser puterea cu biserica. latina domina apusul Europei. ceea ce l sa libertate evolu iilor regionale. Un commonwealth medieval: Bizan ul. luând i titlul Io . particula imperial în documentele emise de cancelaria domneasc .3 Mozaicul cultural i lingvistic i diversitatea geografic a Imperiului bizantin este dublat de mozaicul cultural i lingvistic. iar domnul devine i el autocrator (samoderjavnîi) din mila lui Dumnezeu . dar i al Peninsulei balcanice i coastele Africii. Slavii i-au adus i ei limba odat cu imigrarea în Balcani. fiind vorbit atât de oficiali militari i civili cât i de oamenii educa i din jurul Mediteranei. cu toate c ele nu se întemeiaz ca crea ii bizantine. În timp. p. 1. iar copta ultima form a limbii egiptene a fost p strat în biseric mult timp dup instalarea islamului în regiune. În podi ul Anatoliei i Caucaz se vorbeau limbi indo-europene. ebraica sau egipteana au fost înc folosite în mai multe p r i din Orientul apropiat i nordul Africii. asemeni celei divine.i con inutul imperial. iar în zonele rurale coexista cu limbile regionale. care era limba administra iei i a locuitorilor ora elor. Destr marea puterii imperiale în Apus a avut drept rezultat o descentralizare a autorit ii. În Grecia i spa iul sud-balcanic se vorbea greaca. împ ra ii au devenit autocra i absolu i. Organizarea Bisericii în ara Româneasc i Moldova se realizeaz sub patronajul patriarhului ecumenic i al bazileului ecumenic. 290. în vreme ce împ ra ii bizantini au men inut un strâns control autocratic asupra tuturor aspectelor vie ii laice i religioase. pierzându.patriarhul Constantinopolului Antonie al IV-lea cneazului Vasile al Moscovei prin 1394. Persoana suveranului era absolut i sacr . Raportul autocratorului cu Biserica poate fi urm rit i în rile Române.4 1 Periodizarea istoriei Bizan ului Obolenski. Siriana.1 sintetizând doctrina împ ratului ecumenic i universal. imperiul medieval s-a consolidat în jurul unui nucleu elenizat în care greaca era recunoscut ca limb a religiei. Era instrumentul administra iei i culturii romane. Dup pierderea provinciilor estice în secolele VII-VIII. era recunoscut ca limb a erudi ilor i teologilor. administra iei i comer ului. iar dup în bu irea r scoalei Nika de c tre Iustinian. modelul imitat este cel bizantin. 1.

Din acest motiv împ ra ii au delegat o parte a puterii unei rude sau altui personaj care era desemnat ca succesor. Restaurarea stabilit ii. el a fost reunit în 350 i 392. 2 2. VII).1 Imperiul roman târziu (284-457) De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337) Stabilirea unui moment precis al începerii istoriei Bizan ului este o sarcin imposibil . imperiul va continua expansiunea i l rgirea arieie teritoriale timp de înc un veac.-14 p.cucerirea Constantinopolului la 1453 de c tre turci. respectiv c derea Imperiului de la Trapezunt în 1461. În secolul III purtarea r zboiului la aproape toate frontierele Imperiului. De i extins în vremea lui. 2. IV) y divizarea Imperiului în anul 395 y declinul i pieirea Imperiului de Apus (mijlocul sec. st pânea asupra întregului Imperiu roman. pân în vremea lui Traian (98-117). VI) y epoca de dup r zboaiele lui Heraclius I cu per ii i cu arabii (mijlocul sec. despre începutul istoriei bizantine exist teorii diferite: y începutul guvern rii separate în timpul lui Diocle ian (sfâr itul sec. V-476) y domnia lui Iustinian (mijlocul sec.1.1 Noul sistem al lui Diocle ian.) intregul Imperiul roman se afla sub cârmuirea unui singur st pânitor. De la Augustus (27 a. Trupele sau provinciile au aclamat proprii lor 8 . dar i cre terea instabilit ii interne au f cut ca responsabilit ile guvern rii s devin mai împov r toare. pân la o nou împ r ire care avea s fie de durat . în 330. Imperiul era prea vast pentru a fi administrat direct dintr-un singur centru.C. III) y întemeierea ora ului Constantinopol (330) y Imperiul în perioada lui Constantius II i transformarea Constantinopolului în capital cu drepturi depline (mijlocul sec. chestiunea periodiz rii e relativ simpl . De i imperiul a fost împ r it între fiii s i la moartea sa. Atunci când Constantin a ales drept nou capital ora ul întemeiat de el pe Bosfor.C.Dac în privin a sfâr itului istoriei Imperiului bizantin. cea din 395.

ini iind mai întâi diarhia prin asocierea lui Maximianus. cum se va întâmpla în mai multe râbduri de acum în istoria imperiului. Diocle ian a redresat imperiul din punct de vedere politic. Constantin Chlorus i Galerius (293). s preia întregul control asupra imperiului. Alegerea noii capitale Byzantium se datora pozi iei favorabile comerciale i strategice a ora ului. la 330 ora ul Constantinopol fiind închinat lui Hristos. Treptat se ajunge la revers. a fost o hot râre executiv a toleran ei proclamate de înainta ul lui Constantin. de stat. la favorizarea bisericii cre tine i tolerarea religiei p gâne. Schimb rile din administra ie. centrul vie ii economice i politice a imperiului se deplasase tot mai mult spre r s rit. sistemul de taxe i ap rare i-au ar tat roadele mult mai târziu. reu e te dup asasinarea lui Carinus. 9 . regiunile r s ritene ale Imperiului Roman se deosebeau printr-un nivel mai înalt al economie. ca atare. Prin politica sa reformatoare iscusit .2 Transformarea constantinian Majoritatea istoricilor consider c istoria bizantin începe cu domnia lui Constantin cel Mare (306-337).împ ra i. Constantin a fost întreaga via deopotriv pontifex maximus al religiei p gâne romane oficiale. dup cum i grani ele provinciilor s-au men inut vreme de veacuri. care în 285 i-a latinizat numele în Diocletianus. antipodul lui Constantin i ultimul împ rat al dinastiei constantinene. unii reu ind s men in nestingheri i puterea timp de ani în ir. Sistemul unic de impozitare a r mas în esen viabil în viitorul Imperiu bizantin. Împ ratul Diocles.1. 2. Diocle ian dorea s foloseasc noul sistem de împ r ire a puterii i sarcinilor în imperiu în scopul de a înt ri administra ia roman astfel ca ea s nu mai fie amenin at de rebeli sau invadatori. Sistemul tetrarhiei era îns bazat tot pe diviziunea între apus i r s rit. care punea cap t persecu iei cre tinilor în Imperiul Roman. ini ial în calitate de Caesar (285) i un an mai târziu de Augustus (286). Galerius (293-311). Edictul de toleran de la Milan (313). a primului împ rat cre tin. succesorul de drept al împ ratului Carus. cunoscut dintr-un ordin al coîmp ratului Licinius (307-324) pentru jum tatea r s ritean a Imperiului. Împ ra ii au renun at la acest titlu abia în 379 i 382. Deciziile anticre tine ale lui Iulian Apostatul (361363). apoi tetrarhia prin asocierea celor doi caesari. Ca urmare a dezvolt rii lor multiseculare. fiecare augustus fiind dublat de câte un caesar. Viziunea crucii a lui Constantin este legat de victoria câ tigat sub semnul crucii împotriva uzurpatorului Maxen iu în 312. întemeietorul ora ului imperial pe Bosfor.

La 380. a împiedicat izbucnirea unui nou r zboi civil. pe când î i preg tea trupele din Antiohia. Continuitatea sub Constan iu II. acesta fiind l sat s guverneze Antiohia. i a înfrânt apoi opozi ia ortodox din biseric . El însu i s-a întors la Constantinopol. Dup lupte interne de durat . Constan iu se vede nevoit s caute noi formule. Ca urmare a înfrângerii lui Constantin II. când Iulian Apostatul (361-363).r mân episodice. imperiul va fi atacat în mod repetat atât la grani a nordic . ele îl proclam pe acesta din urm augustus. care st pânea în Italia (340). în fruntea c reia se afla Athanasios.2 Statul sub presiune (337-395). împ ratul a dispus executarea sa în 354. pentru a face fa rebeliunii. totu i dându. Constan iu abia interzisese toate cultele p gâne prin legea din 356. De acum. având în vedere c deja în 359 per ii au invadat imperiul. care pierde acum Armenia i zone din Mesopotamia. 10 . al doilea nepot al s u. nepot al s u. în sângeroasa lupt de la Mursa în Pannonia din 351. uzurpatorul p gân al lui Constans. 2. fiind astfel eliminat definitiv de la lupta pentru putere.i seama de importan a unui personaj imperial care s apere Gallia. care de altfel se remarcase printr-o sângeroas guvernare în R s rit. Dorind p strarea puterii imperiale în mâinile dinastiei. Valens i Theodosius Cu toate c perioada de la Constantin pân la Iustinian i urma ii s i direc i înseamn o continuare a existen ei institu iilor politice i structurilor sociale romane. fratele mai tân r al lui Gallus. Aceste r zboaie civile i dispute religioase au sl bit pozi ia Imperiului Roman. caesar în Apus (355). Atunci când împ ratul cheam în ajutor trupele apusene aflate sub conducerea lui Iulian. edictul de la Tessalonic al lui Teodosius cel Mare oblig to i locuitorii imperiului s treac la cre tinism. iar Constan iu II (337-361) în R s rit. Suspectând loialitatea lui Gallus. celor trei fii ai lui Constantin cel Mare le revine puterea imperial . de c tre Constans i dup moartea acestuia din urm (350). episcopul Alexandriei. impunând toleran a fa de arianism prin sinoadele de la Sirmium i Rimini (359). cât i dinspre r s rit. în 353. se manifest în aceast vreme caracteristici noi. Dup înfrângerea sa pentru a doua oar la Mons Seleuci.Constantin II (337-340) i Constans (337-350) în Apus. Constan iu îl nume te pe Gallus. unde avea s lupte contra germanilor de pe Rin. Iulian. aceast lupt pe cele dou fronturi devenind o constant în istoria ulterioar a Imperiului bizantin. l-a numit pe Iulian. caesar în R s rit. Magnentiu se sinucide. i se îndreapt spre Italia pentru a-l înfrânge pe Magnus Magnentius. i doar moartea natural a lui Constan iu.

în vreme ce Valens favoriza arianismul. încearc revenirea la vechile tradi ii romane i la gloria Romei antice. A reoficializat p gânismul. luptele cu alamanii pe Rin i Neckar. tronul revenind unor solda i din regimentele de gard .vor trece totu i pe plan secund. Theodosie nu a putut proceda altfel în condi iile grave create în Balcani. în spiritul lui Constan iu . locuitorii imperiului nu se mai sim eau atra i de un politeism de factur intelectual . Acest pas a r mas impopular. trimise în ajutor. care a încercat s uzurpeze puterea. o recunoa tere a st rii de facto. vizigo ii . Chestiunile religioase Valentinian luând partea credin ei niceene. suferind o crunt înfrângere din partea vizigo ilor alia i cu ostrogo ii în lupta de la Adrianopol în 378. astfel c Gra ian l-a numit drept coîmp rat pe generalul Theodosie. Valentinian s-a îndreptat spre vest pentru a ap ra provinciile galice de invaziile germane. între Dun re i Balcani. Coloniza i în dioceza trac de c tre Valens. Iulian a murit în expedi ia împotriva per ilor. declan at o dat cu sosirea vizigo ilor la Dun re. nepot al lui Constantin cel Mare. cu sarma ii i quazii la Dun re vesteau o criz mai profund . preferându-l în condi iile date fratelui s u Valentinian II.r mas cunoscut cu acest cognomen ca urmare a persecu iilor anticre tine. prin redeschiderea templelor i crearea unei ierarhii paralele de preo i p gâni (apostazie). deoarece imperiul se vedea confruntat cu probleme grave de politic extern . acordând go ilor statutul de 11 .au început s devasteze zone întinse ale imperiului. i politica sa militar s-a dovedit neinspirat . ei fiind coloniza i în partea de nord a diocezei trace. avansând prea adânc în teritoriile cucerite de per i. care a încheiat o pace pe 30 de ani cu per ii cedând patru satrapii i suzeranitatea asupra Armeniei. Abia în 382 se va încheia un tratat de pace între imperiu i vizigo i. aceast decizie impunându-se pentru ap rarea Imperiului în fa a pericolului reprezentat de go i. fiul lui Valentinian. din cauza atacurilor hunice. Theodosie I (379-395) acorda vizigo ilor statutul de foederati (382) ai imperiului.greuthungi i tervingi . Alian a vizigo ilor cu ostrogo ii i hunii a adus întreaga Tracie sub domina ie barbar . Împ ratul însu i i dou treimi din armata imperial i-au pierdut via a în aceast b t lie care a reprezentat i impunerea rolului decisiv al cavaleriei în defavoarea pedestrimii în evul mediu. f r s mai a tepte înt ririle de trupe ale lui Gra ian. dup ce de facto for aser linia Dun rii. iar Valens a avut de luptat împotriva lui Procopius. o rud de-a lui Iulian. mai întâi lui Iovian (363-364). Intrarea saxonilor i a islandezilor în Britannia. Valens. Moartea lui Valens l sa r s ritul f r cârmuire. i apoi lui Valentinian (364-371) care l-a ales pe fratele s u Valens (364-378) drept coîmp rat în R s rit. a pornit împotriva lor.

partea r s ritean revine lui Arcadius (395-408). Patriarhul Constantinopolului dobânde te al doilea rang în biseric . vizigo ii s-au r sculat pustiind regiuni întinse din Peninsula Balcanic . Dup înfrângerea i uciderea lui Eugeniu pe râul Frigidus lâng Aquileia în 394. Sub conducerea lui Alaric. Apusului îi reveneau p r ile sudice ale vestului Europei i nord-vestul Africii.autonomie. Restabilirea unit ii Bisericii. Domnia lui Arcadius. care a avut drept rezultat consolidarea puterii imperiale. un general frac aflat în slujba sa. Asia Mic . Rivalitatea între cei 12 . iar cre tinismul devine religie oficial unic în imperiu. episcopul Milanului. care viza împ r irea Armeniei. scutire de impozit i sold pentru participarea la r zboi. Ambii fuseser ridica i la rangul de augu ti înc în timpul vie ii tat lui lor. militeaz pentru independen a puterii spirituale fa de cea temporal . Teodosie I cel Mare r mâne singur st pânitor al Imperiului. fiind puse astfel bazele doctrinei bizantine cu privire la raporturile dintre biseric i stat (cezaropapism). Ortodoxia devine nu o simpl chestiune religioas . uzurpatorul care l-a înl turat mai apoi i pe Valentinian II din Italia. În cele din urm Valentinian i-a pierdut tronul i via a. Câ iva ani mai târziu. dup episcopul Romei. al doilea conciliu ecumenic de la Constantinopol (381) condamn definitiv arianismul. Germanizarea armatei atingea în aceast vreme punctul culminant. Palestina. Zece ani mai târziu toate cultele p gâne i sectele cre tine heterodoxe din imperiu au fost interzise. insulele din Marea Egee. Cre terea influen ei barbare i apus. încheierea unui tratat de pace cu Persia. a fost opera lui Theodosie cel Mare. 2. având preeminen fa de episcopii Alexandriei.1 Pericolul barbariz rii (395-457). a stat sub semnul pericolului vizigot. Imperiul Roman de R s rit cuprindea Peninsula Balcanic . acesta numindu-l ca împ rat în apus pe Flavius Eugenius (392394). Dup asasinarea lui Gra ian de c tre Maximus. iar dogma ortodox este acum des vâr it . Ostilitatea între r s rit Amenin area hunic . Siria. cea mai mare autoritate a bisericii din Apus. a oferit imperiului pace în r s rit pentru mai bine de un secol. ci i una de natur politic . fiind asasinat de Arbogast. în anul 383.2. Egipt. în 387. cea apusean lui Honorius. s-a iscat un lung r zboi civil. Cirenaica i unele puncte de sprijin situate în partea nordic a bazinului M rii Negre. În aceea i vreme. Dup edictul de la Thessalonic (380) care interzicea arianismul în jum tatea oriental a imperiului. tutelat de generalul Rufinus i so ia sa Eudoxia. Antiohiei i Ierusalimului. Ambrozie. dar la moartea sa (395) imperiul este împ r it între fiii s i. Theodosie a ac ionat energic i cu succes pentru a-l repune în demnitate pe Valentinian în Vest (388).

doi generali ai R s ritului i Occidentului . La 438 Codex Theodosianus. de o fiin cu Tat l dup dumnezeire i de o fiin cu oamenii dup umanitate. în afar de p cat. Nestorie i pe cel al Alexandriei. i secolul V a fost dominat de dispute religioase. Dup înfrângerea hunilor în Câmpiile Catalaunice (451). natura uman fiind precump nitoare. marcheaz din nou unitatea imperiului.nu a permis o colaborare între cele dou p r i ale imperiului. Papa Leon cel Mare (440-461). Doctrina bisericii a celor dou firi din persoana lui Iisus Hristos a fost definit printr-o m rturisire de credin : Iisus Hristos este Dumnezeu adev rat i om adev rat. i chiar titlul de magister militum. Abia împ ratul Marcian a pus cap t pl ilor. Dup victoria asupra arianismului. Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451) a formulat clar dogma celor dou naturi ale lui Hristos. imperiul nu a mai fost confruntat cu acest pericol. inta lui Attila era atacarea Constantinopolului. Alaric reu e te în 410 s ocupe Roma. având suflet ra ional i trup. moartea lui Attila (453) i implicit destr marea regatului hun. Teodosie a fost ultimul împ rat din r s rit al dinastiei theodosiene. Pacea a fost ob inut cu pre ul numirii lui Alaric drept magister militum în Illyricum. a trimis delega i la acest sinod. Împ ratul Teodosie II (408-450) care i-a urmat tat lui s u Arcadius în 408 la tron la vârsta de apte ani. La mijlocul secolului al V-lea imperiul a trebuit s se confrunte cu un nou pericol: invaziile hunilor. ceea ce l-a silit pe Teodosie II s încheie un tratat umilitor cu hunii în 443. potrivit c reia cele dou naturi ale lui Hristos sunt distincte. Nestorie sus inea doctrina antiohian . Disputa i-a avut ca protagoni ti pe patriarhul Constantinopolului. dublat apoi. Cele dou naturi 13 . Sinodul al treilea din Efes (431) a dat câ tig de cauz lui Chiril care sus inea unitatea naturilor divin i uman în persoana lui Hristos.Rufinus i Stilicon . Chiril. o codificare a dreptului roman ce a avut valabilitate i în vest. primul împ rat care a primit coroana din mâna patriarhului de Constantinopol. a fost de-a lungul domniei sale controlat în mi c ri de sora sa Pulcheria i de so ia sa Athenais-Eudochia. Dup o prim invazie în Italia în 402-403. ceea ce a îndep rtat definitiv primejdia vizigot în Orient. În lupta contra lui Nestorie a ap rut i secta monofizit care propov duia doar natura divin a lui Hristos. biserica din r s rit s-a confruntat cu problema cristologic cu privire la raportul naturii divine cu cea uman a lui Iisus Hristos. în 441 hunii trec Dun rea luând în st pânire Naissus i Sirmium. Pulcheria a i mo tenit st pânirea i i-a transmis-o so ului Marcian (450-457). De i Attila ob inuse din partea lui Teodosie II plata unui tribut anual în aur. cel care a accentuat primatul bisericii romane.

Constantinopolul a câ tigat nu doar o victorie dogmatic . papa p strând doar primul rang onorific în biserica cre tin datorit vechimii scaunului s u. Prin canonul 28 al conciliului de la Calcedon se proclama egalitatea între scaunele episcopale din Roma i Constantinopol. i se pare c tot el a pus cap t domniei sale otr vindu-l.i fiica. ea fiind posibil prin aceea c Iisus este Dumnezeu adev rat i deopotriv om adev rat. proces care f cuse 14 . Leon I cur armata r s ritean de germanici. ci i o important victorie politic . era cel mai influent personaj la Constantinopol. aliindu-se cu tribul isaurienilor. chiar zone din Asia Mic au r mas credincioase monofizitismului. El îl impusese prin ma ina iunile sale. care reu e te s -i îndep rteze pe alani i go i de Constantinopol (471). împreun cu Pulcheria. Aspar va fi asasinat din ordinul împ ratului.1 Bizan ul timpuriu (457-610) Barbari.sunt complete i nedesp r ite. p strându-se însu irea fiec reia într-o singur persoan . Dup stingerea dinastiei theodosiene. distan ându-se astfel de Constantinopol. Probabil m celar în tinere e. cât i monofizitismul. deosebirea dintre ele nefiind distrus prin unire. pe Marcian ca împ rat R s rit. patriciu i magister militum. Eforturile de stabilitate ale lui Zenon. care va domni cu numele de Leon I Makelles (457-474). Doctrina despre unirea personal sau ipostatic a celor dou naturi are însemn tate i pentru chestiunea mântuirii. Ariadna.1 Lupta lui Leon cu germanicii. Faptul anun a viitoarea lupt pentru suprema ie dintre cele dou biserici. dar i ca urmare a cruzimii sale i-a atras acest cognomen. preferând s conduc din umbr prin impunerea pe tron a tribunului trac Leon. monofizi i i reforme (457-518) 3. Tarasicodissa (viitorul împ rat Zenon). alanul Aspar. 3 3. Fiind arian i barbar. stopând procesul de barbarizare a acesteia. cu c petenia acestuia. Urmarea a fost c Egiptul i Siria. Aspar nu putea aspira la demnitatea imperial . Noua formul comb tea astfel atât nestorianismul.1. Leon a început s -l îndep rteze treptat pe Aspar i rudele acestuia de la putere. Astfel. Reformele lui Anastasie Influen a comandan ilor militari germanici crescuse considerabil în R s rit. c s torindu.

A anulat impozitul în aur i argint perceput la un interval de cinci ani (chrysargion) i a înf ptuit o reform monetar . În 487 prin trimiterea ostrogo ilor în campania asupra Italiei. garda imperial a Isaurienilor creat de Leon. comandantul g rzii de excubitores. stabilindu. Romulus Augustulus.i capitala la Ravenna. Bizan ul elimina acest pericol în R s rit. Dezbin rile între adep ii lui Anastasie i isaurienii condu i de Longinus. dup moartea lui Romulus. Theodoric va fi proclamat de ostrogo i rege al Italiei (493). Copilul moarea înainte de împlinirea primului an. recunoscând formal suprema ia Constantinopolului. Uzurpatorul Odoacru afirmase: dup cum soarele e unul pe cer. suprema ia Constantinopolului pentru lung vreme de la abdicarea for at a lui Romulus Augustulus. pe care Anastasie i-a sprijinit. ajuns pe tron prin c s toria cu augusta Ariadna so ia lui Zenon i cu ajutorul ofi erilor i demnitarilor de la curte. Leon II. ad ugând o moned de aram .armata apusean ineficient . fiul Ariadnei. 3. a fost un bun administrator i om de finan e. Multe din triburile germanice care au cucerit aceste teritorii au recunoscut formal suprema ia basileului bizantin. La moartea lui Leon. iar papalitatea a recunoscut i ea din aceste motive. Împ ratul Anastasie a legitimat puterea lui Theodoric în Italia. împotriva lui Odoacru. primind din partea lui Zenon titlul de patriciu i magister militum pentru Italia. de i recunoscuse hot rârile sinodului de la Calcedon. acesta. urmeaz pe tron nepotul nevârstnic al acestuia. verzii monofizi i fiind favoriza i de împ rat în detrimentul alba trilor în care intra vechea aristocra ie senatorial greco-roman ortodox .la Constantinopol. însemnele imperiale coroana i mantia de purpur . Tronul va fi preluat în fapt de Zenon (474-491). Theodoric. În aceste chestiuni interveneau i demele. tat l lui Leon II. Anastasie I Dikoros (491-518). la rândul ei fiica lui Leon i al lui Zenon. Odoacru a trimis în 480. Revoltele împotriva basileului au culminat cu r scoala lui Vitalian. a a i pe p mânt trebuie s fie un singur împ rat . comandantul diocezei Thracia. Imperiul Bizantin care controla provinciile r s ritene i-a men inut suveranitatea nominal asupra teritoriilor controlate anterior de Imperiul Roman de Apus. fratele defunctului împ rat Zenon.2 Epoca lui Iustinian (518-610) 15 . fiind în bu it în 515 cu mare efort i nu definitiv. au durat pân în 497. ele fiind agravate i de disputele între ortodoc i i monofizi i. În timpul domniei sale se petrece detronarea ultimului împ rat din Apus. Zenon reu e te s -l stârneasc pe regele ostrogo ilor. la rândul s u. i din nevoia de a avea protec ia Bizan ului împotriva longobarzilor.

i s ias de sub influen a lor. Iustinian oscila între cele dou orient ri. care dobândiser o for deosebit în secolul V. unde Iustinian convocase un consiliu al curtenilor fideli. aliindu-se cu unii senatori care doreau înl turarea lui Iustinian i înlocuirea lui cu un nepot al lui Anastasie I. a în bu it insurec ia. fost actri . reprezentând o amenin are pentru stat. S-a c s torit cu Theodora. îns era deja prea târziu. fiind numit succesor la tron. Disputele cristologice continuau s ridice serioase probleme politicii imperiale. s-au iscat fric iuni între împ rat i deme. ale c rui zone vestice fuseser pierdute ca urmare a invaziilor barbare din secolul V. La moartea tronul a revenit f r nici o opozi ie nepotului s u Iustinian care a fost aclamat ca împ rat. nu i-a mai favorizat pe monofizi i i a negociat cu papalitatea încheierea schismei. comandant al g rzilor imperiale. Pe lâng pericolul extern. Eunucul Narses a reu it s atrag de partea sa pe o frac iune a Alba trilor . rebelii i-au croit drum spre palatul imperial.pedepsele aplicate celor care se înc ierau la cursele din hipodrom au fost în sprite . pe fondul rivalit ilor din sânul aristocra iei bizantine. s-a n scut în Illyria i a fost educat la Constantinopol. Iustinian î i propunea o politic universal activ a Imperiului. influen at i de împ r teasa Theodora. mai mult de 30000 de rebeli fiind uci i.2. în timp ce Belizarie. bazându-se pe marea rezerv de aur l sat de Anastasie în vistierie. Astfel. a destituit chiar trei mini tri impopulari. Iustinian a inaugurat o politic de restaurare a Imperiului Roman (renovatio imperii). Împ ratul a încercat s acorde unele drepturi civile reprezentan ilor demelor. Dup ce au incendiat zona central a capitalei. subîmp r ite în corpuri civile i militare. asocia ii municipale ce se autoguvernau. Ei s-au reunit în hipodromul din Constantinopol într-o rebeliune contra împ ratului. a izbucnit r scoala Nika. Mi carea monofizit termenul se folose te de fapt abia din secolul al VII-lea reprezenta deja o reac ie la nestorianism. Îndat dup urcarea pe tron. în urale Nika .1 Restaurarea iustinian (518-565) Anastasie a fost succedat de Iustin I (518-527) care a c utat stabilizarea frontului estic i stabilitatea politic . îns . Theodora l-a obligat pe Iustinian s ac ioneze energic. pe tot mai înalta 16 . divizându-i pe r scula i. Iustinian I (527-565). Alba trii ca i verzii erau pe de alt parte nemul umi i de politica de spoliere impozitar i fiscal dictat de interesele r zboiului. Iustinian încercase s limiteze numeroasele ciocniri dintre demele ale vene ilor (alba tri < venetus) i prasinilor (verzi < prasinus) . în 532. supranumit cel Mare (Flavius Petrus Sabgatius Iustinianus).3. în 523. reprezentat mai ales de per i. În 518 a devenit eful administra iei în numele lui Iustin.

Iustinian se nume te solemn Africanus i Vandalicus. a pornit împotriva regatului vandal din nordul Africii. care în bu ise revoltele din interiorul statului. francii. Planurile vaste de recucerire nu l-au f cut pe împ rat s piard din vedere afacerile interne ale statului. în ciuda reizbucnirii r zboiului cu per ii în 540 i a infiltr rii treptate a slavilor în Peninsula Balcanic . Dinspre vest. unele construite deja înainte de epoca lui Iustinian. Aici elementul roman aproape c sucombase lipsit de glorie în lupta contra germanilor. se distinsese în luptele împotriva sasanizilor în 530.prosperitate a Bizan ului i pe o armat imperial eficient . O sarcin mai important . care îl detronase pe Childeric. Întreaga Italie a fost redus la pozi ia de provincie a Imperiului roman prin crearea exarhatului Ravennei. capitala statului ostrogot. Dup asedierea cu succes a ora ului Neapole. Iustinian l-a numit ca sfetnic în 17 . Bizantinii au ocupat dup un asediu de câteva luni. Italia fiind recucerit de c tre Bizan . luându-l prizonier pe regele got Vitiges. f r s se loveasc de rezisten . Generalul Belizarie. Capitala exarhatului a avut o importan durabil . În vara anului 535 dou armate imperiale îi atac pe ostrogo i în Italia. prima. sub conducerea lui Mundus. Ravenna. în prim vara anului 540. iar dup reintegrarea acestuia în imperiu i întoarcerea triumfal a lui Belizarie. a doua în frunte cu Belizarie ocup Sicilia. a avut drept rezultat recucerirea sud-estului Peninsulei iberice. Belizarie s-a apropiat de Roma în care a p truns în noaptea de 9/10 decembrie 536. În 533 o armat imperial comandat de Belizarie. îi atacau i ei pe ostrogo i. În cele din urm . cu excep ia Galiei i a nordului Peninsulei Iberice a fost reintegrat . Frontul r s ritean al imperiului a fost asigurat prin încheierea p cii eterne cu Persia în 532. p trunde în Dalma ia. cea mai mare parte a teritoriului din bazinul mediteranean al fostului Imperiu Roman. monumentele de ar bizantin . ceea ce demonstra inversarea de roluri între Orient i Occident. cump ra i cu aur de bizantini. sub comanda energic a lui Totila. întreprins contra vizigo ilor. în anul urm tor. au exercitat o influen puternic asupra evolu iei artei italiene. rechemat de la frontiera estic . Cel lalt mare general care s-a distins în procesul de refacere teritorial i recucerire a zonelor pierdute ale imperiului a fost eunucul Narses. strategul i diplomatul Narses i-a înfrânt în 555 pe go i. înfrângând o armat mult mai numeroas decât cea bizantin . au reu it s -l înfrâng îns în mai multe rânduri pe Belizarie. În Cartagina se afla la putere uzurpatorul vandal Gelimer. O a treia campanie. La moartea împ ratului. dar i mai dificil revenea generalilor lui Iustinian în Italia. Ostrogo ii.

din punct de vedere literar i teologic. dup cum o descrie istoricul Procopius. Se num r printre cei mai educa i i bine instrui i împ ra i. chiar Iustinian fiind molipsit. promulgat în 529. Codex Theodosianus. Imperiul centralizat închipuit de Iustinian necesita un sistem legal unitar. Din acest motiv. Ca parte component a realiz rii planului s u de refacere a gloriei imperiului. prin aceast reform a dreptului.2 Sfâr itul vechii ordini (565-610). Institutele. doar împ ratului fiindu-i rezervat acest drept. dar s-a vindecat. Iustinian a dispus adunarea vechilor legi. Simultan. Ciuma bubonic . limba de redactare a acestor monumente juridice a fost latina. comisia a lucrat timp de zece ani la colectarea i sistematizarea legisla iei romane de la Hadrian la Iustinian. Un manual de principii de drept. cele 50 de Pandecte sau Digeste. s-a încercat i eliminarea sau m car reducerea abuzurilor administrative. În 533 era definitivat canonul juridic alc tuit pe baza întregii jurispruden e romane.problemele de politic intern pe prefectul pretorian Ioan de Capadocia care a condus vasta oper administrativ . numit Codex Iustinianus. ci a întregii Europe. Într-un 18 . De la Iustin II la Phocas Iustinian a l sat multe probleme nerezolvate urma ilor s i. dar i abrogarea celor ie ite din uzul juridic. în ciuda faptului c opera sa nu a fost trainic în toate aspectele sale i c urm rile pentru imperiu au fost în bun parte deosebit de grave. 3. Aceast formidabil codificare legislativ a constituit baza legisla iei multor ri europene. fiind prescris doar aplicarea lor. astfel c acestea au fost pierdute treptat. Opera lor realizat cu o celeritate inimaginabil a fost încorporat în enormul Corpus Juris Civilis. a completat grandioasa oper juridic . Pentru posteritate Iustinian a fost o pild f r seam n. Iustinian a fost una dintre personalit ile domnitoare cele mai importante. având la baz compila ia anterioar .2. în toate demersurile sale ar tându-se ca un împ rat cre tin. Interpretarea legilor era interzis . Imperiul nu avea capacitatea militar i financiar pentru a st pâni i administra teritoriile recucerite. care vine în 541 dinspre Egipt a dus la moartea a vreo 200000 de oameni doar în Constantinopol. nu doar în istoria Bizan ului. Prin tendin ele sale aristocratice. Iustinian a vrut ca legile promulgate s cârmuiasc întreaga lume civilizat a vremii sale i nu întâmpl tor. Iustinian a numit o comisie de juri ti în frunte cu Trebonian i Theophilos pentru a codifica legisla ia roman . Pericolul supraextinderii. Spiritul cre tin este integrat în ele. revizuit în 534 i actualizat prin noi decrete (Novellae).

pierderile dublându-se în decursul secolului al VII-lea prin invazia arabilor i bulgarilor. ba mai mult. în special în mediul rural. Ca urmare s-au modificat i structurile sociale i economice. În al doilea rând. a anulat subsidiile anuale datorate per ilor. Maurii au atacat Africa bizantin . pamfletele care circulau în capital îl îndemnau pe împ rat s îl ispr veasc mai repede pentru a putea contempla de la în l ime nenorocirile care se ab teau asupra statului. iar în Italia exarhatul Ravennei. demarând astfel un r zboi costisitor care a durat dou decenii. ceea ce a marcat începutul militariz rii administra iei bizantine. Imperiul asistând neputincios la un transfer de putere în nordul regiunii balcanice. reprezentat de stat împreun cu provinciile vestice i anatoliene. în 585. r mas singur la putere dup înl turarea rivalului s u omonim. cel al Cartaginei în nordul Africii. i monofizitismul unei mari p r i a popula iei din Siria. A instituit dou exarhate. impunând un nou tip de organizare administrativ a ezat pe temeiuri militare. a reu it s restabileasc o balan precar a puterii în r s rit. împin i la rândul lor de avari. cât i administra ia statului i a armatei. recucerite cu trud de înainta ul s u.interval de doar câtorva decenii. În primul rând. p r sesc inuturile lor din bazinul vestic al Dun rii i regiunea Dravei i p trund în Italia. conflictul de interese între ortodoxia calcedonean . În 568 longobarzii. Mauriciu a încercat s salveze cuceririle marelui s u predecesor. 19 . mai ales prin reforma themelor. lipsit de generalul Narses. Abia Tiberius II Constantin (578-582) i Mauriciu (582-602) au reu it s ob in de la per i cea mai mare parte a Armeniei. a început s construiasc un far la Constantinopol (573). Cu toate c Imperiul a suferit mai multe înfrângeri. vizigo ii redobândesc Spania. imperiul restaurat de Iustinian pierde prin invazia popoarelor în nord i apus un sfert din teritoriul s u. nu a avut capacitatea de a stopa invazia longobarzilor. nepotul i succesorul lui Iustinian. mai cu seam pentru st pânirea Armeniei. a reu it s stabilizeze frontiera pe Dun re la nord. Iustin II nu numai c nu a intervenit eficient pentru a ap ra posesiunile apusene. îndeosebi în urma p cii din 591. iar. Egipt i Anatolia r s ritean a ie it acum la lumin atunci când Iustin a încercat s impun ortodoxia prin persecu ii de mas i convertiri. Mult mai amenin tor pentru Bizan este faptul c avarii vor ocupa vechile p mânturi ale lombarzilor. considerat un predecesor al lui Heraclius. Când Iustin II (565-578). cucerind rapid pozi iile defensive romane din nordul peninsulei pân în Campagna. Iustinian. Mauriciu. În Italia au fost pierdute treptat i p r ile sudice în favoarea sarazinilor. Armata bizantin a Italiei.

Testamentul s u redactat în 597. Între timp avarii au invadat chiar întinse p r i ale Traciei. bizantinii i-au înfrânt pe slavi în dou rânduri la nordul fluviului i i-a asediat pe avari. Phokas a fost nevoit s transfere trupe din Balcani. Abia dup 590. În Peninsula Balcanic slavii i avarii deveniser mult prea sup r tori. de aceea unele trupe au fost transferate în Balcani. Mauricius cade victim unei r scoale în care din nou demele au jucat un rol însemnat. Anularea subven iilor c tre armat i în general politica sa de austeritate au dus inevitabil la pierderea popularit ii împ ratului atât în rândul solda ilor cât i în capital . Mauriciu a exploatat inteligent r zboiul civil. pentru refacerea grani ei imperiale pe Dun re. fidel i sincer adept al lui Mauriciu. Mauriciu a trimis trupe numeroase în teritoriul st pânit de per i. f r a ob ine îns rezultatul a teptat. Incompetent ca politician. Împ ratul spera chiar c acestea se înarmaser pentru a-l ajuta contra corpului de armat r zvr tit. De acum a început tirania lui Phokas. chiar începând cu ultimii ani de domnie ai lui Iustinian. abandonând practic nordul imperiului în favoarea slavilor. Dup ce Mauriciu i familia sa au fost nevoi i s p r seasc ora ul. cucerind cea mai mare parte din Illyricum i Tracia. care nu a mai putut intra în vigoare. la fel ca mul i al i posibili adversari ai tiranului. când per ii se aflau într-o situa ie dificil . bizantinii au fost r spl ti i cu retrocedarea ora elor Martyropolis i Dara i luarea în st pânire a Iberiei i Armeniei (591). pentru a face fa pericolului dinspre 20 . Mauriciu a fost nevoit s poarte un r zboi istovitor cu ace tia. dar i a diviz rii lui.i avarilor de pe Dun re. pe care timp de opt ani a reu it s le înl ture sau s le evite. domnia lui a fost un dezastru militar i economic. Situa ia economic a imperiului devenise cu adev rat precar . ele putând doar cu greu face fa slavilor care treptat se sedentarizau în interior ceea ce constituie particularitatea migra iei slave . se preg tea de r zboi. pe fondul cre terii cheltuielilor militare i a necesit ii de a t ia subven iile acordate solda ilor. În a doua parte a domniei sale. Atunci când cu ajutor bizantin Chosroes II i-a înfrânt du manii. astfel c ei nu mai puteau fi ignora i. doi dintre fiii s i urmând s st pâneasc în Vest Italia i Africa sub conducerea lui Tiberiu. ea deteriorându-se continuu. marcat în principal de comploturi i atacuri la via a sa. prin alungarea i refugierea lui Chosroe pe teritoriul Bizan ului. rebelii l-au aclamat ca împ rat pe centurionul Phokas (602-610). Mauriciu i cei cinci fii ai s i au fost masacra i cu cruzime. Chosroes II. În 593 sub comanda lui Priscus. respectiv în Est Theodosie. dorind r zbunarea acestuia. o reluare a vechii partitio imperii Romani. statua men inerea ideii imperiului roman universal. cu scopul de a ob ine o victorie rapid aici.

Armata devenise ineficient prin lipsa mijloacelor financiare. aflate sub control bizantin. Haraclius era fiul exarhului Cartaginei.1. Exarhul Heraclius a folosit tactica presiunii. Heraclius întitulându-se basileos. desigur cu concursul senatului din capital . Dinastia Heraclizilor i înnoirea statului bizantin (610-711) Secolele VII-VIII. Cre tinarea i grecizarea imperiului se încheiaser practic. For ele de refacere a imperiului veneau a adar dinspre periferie. deveniser tot mai autonome sub conducerea exarhilor. Heraclius a sosit în fa a Constantinopolului la 3 octombrie 610.r s rit.1. V rul s u Nicetas s-a îndreptat spre Egipt care s-a al turat în curând for elor de eliberare. care a salvat ara de Phokas. încheindu-se epoca bizantin timpurie (romano-bizantin ). chiar a antajului economic asupra lui Phokas în 608. De altel. au adus o serie de turnuri militare i crize culturale care au schimbat fa a Bizan ului. Sarcina noului împ rat avea sarcina de a restabili imperiul care se destr ma.1 R zboaiele cu per ii i avarii. Cu Heraclius I (Herakleios).1 Imperiul medieval (610-1204) Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780) 4. iar Armenia în bun parte pierdut în favoarea acestora. 4 4. reconstruirea sistemului fiscal al Africii de c tre Iustinian a dat roade. Armean de origine. titlu purtat mai apoi de c tre to i împ ra ii bizantini. i complicata titulatur imperial a fost abandonat . în contrast cu perioada anterioar . prin neaprovizionarea Constantinopolului cu grâne. Cetatea de grani Dara a fost distrus de c tre per i. iar peste dou zile încoronat de patriarh. care reuneau func ii militare i civile. Cu o puternic flot . 4. Tiranul Phokas a fost executat. începe o nou perioad în istoria Imperiului Bizantin.1 De la Heraclius la Iustinian II. Africa i Italia. fiind salutat de popula ia capitalei ca eliberator. atâta vreme cât nici economia nu mai func iona ca în epoca 21 . limba oficial devine acum greaca.1. Opera reformatoare a lui Heraclius La urcarea pe tron a lui Heraclius I (610-641) Imperiul bizantin se afla într-o stare de jalnic declin. Mai ales secolul VII a însemnat o transformare fundamental a lumii est mediteraneene i balcanice.

ceea ce atingea resursele vitale ale imperiului. totu i. tuns i c lug rit. În prim vara anului urm tor per ii au reu it s cucereasc Ierusalimul dup un asediu de dou zeci de zile. Biserica Sfântului Mormânt a fost ars . ceea ce a ocat întreaga cre tin tate. Heracliu i-a atacat pe per i lâng Antiohia în 613. În aceea i vreme vizigo ii cuceresc cea mai mare parte a teritoriilor bizantine din Spania. Heracliu a preluat personal comanda trupelor anatoliene. Constans II Reformatorul. Trupele persane amenin au de acum direct Constantinopolul (615). Cu toate c Priscus a eliberat Caesarea. i la începutul domniei lui Heraclius. Ocuparea unei bune p r i a Peninsulei balcanice de c tre slavi a avut loc tocmai în timpul dezastruoasei domnii a lui Phokas. soarta imperiului devenise grea în r s rit. Priscus. În nord. ea reprezenta un pericol pentru stat. Heraclius s-a gândit ini ial s mute re edin a la Cartagina. dup cum s-a v zut. mai ales cursul domniei lui Mauriciu. relicvele i Sfânta Cruce considerat a fi adev rata cruce a lui Hristos. când per ii au înaintat în teritoriul aflat între zonele de control ale celor dou armate bizantine i au cucerit Antiohia cu o bun parte a Siriei de nord i din centrul Anatoliei. pentru a putea începe de acolo contraofensiva. iar doi ani mai târziu generalul persan ahrbaraz cucere te Egiptul. dup cum arat istoriografia nou . ci unul dintre urma ii s i. nu el a fost autorul institu iei themelor. Dup ce l-a destitut pe Priscus acuzat de sabotare inten ionat . Heracliu l-a numit pe Nicetas comandant al trupelor egiptene i siriene i pe vechiul general al lui Mauriciu. cucerind Damascul. împ ratul însu i fiind la un pas de a fi victima unui atentat (617). Constantinopolitanii i patriarhul Sergios s-au opus acestui plan.anterioar . comandant în Anatolia. locul de unde pornise mai devreme lupta împotriva lui Phokas. Heraclius a înf ptuit unele reforme în plan militar care au dat for e noi Imperiului Bizantin. pentru a face fa pericolului din r s rit. Schimb rile din organizarea administrativ au reflectat atât urgen ele impuse de r zboaiele cu per ii cât i transferul de trupe pentru a face fa r zboiului cu arabii. situa ie recunoscut prin pacea de la Constantinopol (616). angajându-se s lupte pentru înnoirea imperiului. în 611. Confruntându-se cu aceast stare de lucruri dezastruoas . în condi iile în care str mutase trupe de acolo. încercând s restabileasc st pânirea imperial în Siria i Armenia. i. p trunzând în Palestina i Siria. Reformele administrative înf ptuite de Heraclius s-au dovedit necesare în contextul r zboaielor cu Persia. 22 . per ii l-au alungat îns . au fost r pite i duse la Ctesiphon. avarii alia i cu slavii au invadat Illyricum i au înaintat spre Constantinopol.

Heraclius. Cu acest sistem complex de reforme. consiliul de regen fiind condus de patriarhul Sergios i patriciul Bonus. a recurs chiar la topirea odoarelor biserice ti i a unor statui din capital pentru a bate moned . Dup ce întreaga iarn . Între 622-628 s-a desf urat. retras în palatul s u de la Hieria a studiat lucr ri istorice i geografice. fiind superiori pe mare. de unde plecase cu apte ani în urm . în ianuarie 628 împ ratul bizantin ocup re edin a lui Chosroes. dup o campanie de o amploare f r precedent. la Ierusalim de c tre 23 . bulgare i gepide atac Constantinopolul. unde ob ine o victorie decisiv împotriva per ilor condu i de ahrbaraz. ahrbaraz.Heraclius a reformat i administra ia central . Constantinopolul fiind amenin at de atacul concertat avaro-slav i persan. În schimbul unor mari sume de bani. Heraclius se îndreapt spre Armenia. Între 627-629 Heraclius a întreprins faza decisiv a campaniei sale militare în r s rit. Dup ce a zdrobit for ele persane la Ninive (12 decembrie 627). Constantin III.i putea concentra for ele în lupta contra per ilor. imperiul va înregistra succese în redobândirea teritoriilor pierdute. Bizantinii au reu it s înfrâng pe asediatori. L sând în fruntea imperiul pe fiul s u. Reinstalarea Sfintei Cruci . Având nevoie de resurse financiare. În 626 per ii au trecut la contraofensiv . basileul reia campania împotriva per ilor. i-a a ezat tab ra pe malurile Bosforului. Dup r sturnarea de la putere i moartea lui Chosroes II. Bizantinii au cucerit pe rând mai multe ora e din Imperiul persan. În anul urm tor. având concursul patriarhului Sergios. fiul acestuia. inclusiv Ganzak (Tabriz). iar chaganul avarilor împreun cu contingente slave. ci. în 622 a exersat personal cu trupele din Asia Mic . for ele acestuia fiind obligate s abandoneze Asia Mic . r zboiul bizantino-persan. Kovradiroe încheie o pace ve nic cu Bizan ul prin care se obliga s retrocedeze toate provinciile r pite bizantinilor. aduna i astfel. pentru a. A fost înt rit puterea prefecturii pretoriene. Heraclius nu reu e te în anii urm tori s p trund în Persia. împ ratul nu numai c a împrumutat bani de la aristocra ii boga i. îndeosebi cu cavaleria care dobândea o pondere tot mai mare în cadrul armatei bizantine. În 629 Heraclius este primit în triumf la Constantinopol. în anul urm tor. flota slav fiind complet distrus la 10 august. aflând acolo imense comori p r site în prip de ah. Haraclius a încheiat în 619 pacea cu avarii. h r ile i rapoartele iscoadelor aflate la per i. Ap rarea ora ului a fost condus energic i eficient de c tre patriarhul Sergios. Cruce . unde au distrus templul lui Zoroastru. ceea ce l-a determinat pe chagan i ahrbaraz s ridice asediul. De i Chosroes II fusese învins. în mai multe etape. s elibereze to i prizonierii i s restituie Sf. Dastagerd. dup reînnoirea p cii cu avarii. dup ce a ocupat Chalcedonul.

Ceea ce s-a dovedit a fi viabil au fost reformele militare i administrative ale împ ratului. Expansiunea rapid a arabilor sub conducerea califilor. 4. doctrina energiei unice . Accep iunea unui singur mod de ac iune (energeia). cât i de c tre papalitate . deschiderea erei hegirei. Noua doctrin adoptat în sinodul de la Constantinopol (638) prin edictul Ekthesis ( expunere ) .dup moartea lui Honorius. no iune voit vag . a noilor conduc tori spirituali i politici ai musulmanilor. Sophronios (634). Schisma religioas între ortodoc i i monofizi i se redeschisese ca urmare a opozi iei înver unate a patriarhului din Ierusalim. Împreun cu patriarhul Sergios a încercat izolarea chestiunii printr-un compromis. cu scopul de a împ ca grup rile cre tine aflate în permanente dispute i conflicte. Unitatea bisericii era de importan capital pentru imperiu mai ales în contextul ascensiunii arabilor care deveniser principalul pericol din exterior. expus în 616. de abia redobândite cu atâta trud . ascensiunea lui Mahomed.1. Era invaziei arabe. cât i dorin a de glorie. de noi p mânturi i prad au motivat atacurile asupra p mânturilor persane i bizantine. Bizan ul pierde în doar apte ani provinciile orientale.monothelismul impunea o singur voin divin i dou naturi ale lui Hristos.însu i Heraclius a însemnat încheierea primului r zboi sfânt al cre tinilor. fa în fa cu doctrina dublei naturi a lui Hristos p rea s împace dogma de la Chalcedon cu monofizitismul. Succesele dobândite de Haraclius în r s rit n-au d inuit îns pentru mult vreme. Un sinod ulterior de la Theodosiopolis (630) impunea noua doctrin care va fi aprobat i de patriarhii Antiohiei i Alexandriei i chiar de c tre papa Honorius. În aceast situa ie. 24 . Pe fundalul b t liilor bizantino-persane i al victoriei Bizan ului împotriva Persiei. dar ea a tulburat i mai mult unitatea fragil a bisericii cre tine.1. Mahomed definitivase unirea triburilor din Peninsula arabic pân la moartea sa (632). a ar tat cât de mult sl biser atât Bizan ul cât i Imperiul sasanid de pe urma îndelungatului conflict. Împ ratul a folosit succesul ob inut prin redobândirea provinciilor orientale pentru a rezolva trenanta i agasanta chestiune a schismei monofizite. Atât ardoarea religioas . cel al monoenergismului. a trecut aproape neobservat . fiind respins atât de c tre ortodoc i i monofizi i. Dup cucerirea i Persiei de c tre arabi. interzicând orice disput teologic . Imperiul islamic arab se formase. Heraclius a sus inut o nou formul cristologic .2 Confruntarea cu Islamul.

titlul de caesar. iar în vara anului 638 aranjeaz încoronarea de c tre patriarh a lui Heraklonas (Heraclius II). ca augustus. Constantin III. în capital . basileul a delegat practic de acum atributele sale fiului mai mare din prima c s torie. mai ales dup deconspirarea complotului menit s îl r stoarne de la tron i s -l ucid . obosit în luptele contra per ilor. Dup aceast înfrângere. dup e ecul noii formule cristologice a monotelismului. David. Între cele dou linii ale dinastiei pr pastia se adâncea din ce în ce mai mult. nu a mai luat parte personal la r zboiul cu arabii. amândoi urmând s conduc imperiul în mod egal. iar fiul Martinei. El a fost înfrânt. în frunte cu Alexandria. Heracliu decide s se mute din palatul Hieria. Întreaga via politic era periclitat tocmai în condi iile rapidei 25 . metropola Antiohia i cele mai multe ora e siriene au fost abandonate f r lupt . Cei doi urmau s aib în coregen pe Martina în calitate de mam i împ r teas . doar 15 ani. În 638. poporul Constantinopolului era i el împ r it în dou partide. care în cele din urm s-a retras. provincia i ora ul sfânt ajung sub controlul musulmanilor (638). Heracliu. În acest fel. Heraclius l-a trimis în ap rarea teritoriilor pe fratele s u Theodor. împreun cu capitala sasanid Ctesiphon i. aflat pe malul microasiatic. nerenun ând îns la uneltiri. Bizantinii i-au acceptat pe cei doi fii. în schimb au refuzat coregen a Martinei. În zadar îns .Atunci când sub conducerea marelui cuceritor i calif Omar.asediat îndelungat. Opera extern a lui Heraclius s-a pr bu it. iar musulmanii au invadat Siria. fiul cel mare al Martinei. acordând fiului mai mic. Heraclius a introdus obiceiul desemn rii i încoron rii succesorului înc în timpul vie ii predecesorului. cea mai bogat i mai important provincie a imperiului principala surs de grâne a Constantinopolului. arabii devin principalul pericol pentru Imperiu. fiecare sus inând cauza unuia din cei doi împ ra i. Heraklonas. arabii i-au înfrânt în 634 pe bizantini în Palestina. Soarta Siriei era acum pecetluit . acesta din urm fiind cucerit de celebrul comandant de o ti Amr în 642. câ tigând o victorie zdrobitoare. La Yarmuk (636) arabii au împins oastea bizantin în defileul râului. Dup moartea sa imperiul a r mas sub conducerea primilor doi fii. din prima c s torie cu Eudochia avea 29 de ani. A urmat îndat cucerirea Persiei i Mesopotamiei (639/640). a preferat o retragere tactic . Constantin (III). Heraclius. Egiptul. Cu toat rezisten a îndârjit a Palestinei i mai ales a Ierusalimului . pentru a reglementa chestiunea mo tenirii tronului. al celei de-a doua so ii. fiind definitiv pierdut .aflat sub conducerea patriarhului Sophronios . Deprimat de insuccesele suferite pe toate planurile. cel mai grav. la fel cum procedase i în r zboiul cu per ii.

Tronul a revenit lui Heraklonas. trupele bizantine se retr seser din Alexandria (642). a fiului lui Constantin III. viitorul calif. Amr. Constantin III a avut mai mul i sus in tori. a l sat în Alexandria doar o mic garnizoan . Controlând deja Siria i Mesopotamia. Partizanul i adeptul cauzei lui Constantin III. comandantul trupelor r s ritene Valentinos Arsakidos a impus cu for a armelor. pe atunci în vârst de 11 ani. i a lui David. devenind astfel el însu i adev ratul cârmuitor al Bizan ului. Nu a putut ocupa ora ul Amorion. permanent eclipsat de dorin a de putere a mamei sale. ca coîmp rat. având de partea sa i popula ia r sculat a capitalei. Arabii vor înainta de-a lungul rmului african al Mediteranei. fapt de importan crucial pentru soarta st pânirii bizantine în Mediterana. cât i a lui Heraklonas. în baza tratatului de pace încheiat cu arabii de patriarhul Kyros. ceea ce i-a determinat pe bizantini s reia controlul asupra Egiptului. alungând garnizoana arab . cu toate c . Dup ce în 649 arabii întreprind prima expedi ie maritim în Mediterana. pe atunci general i guvernator arab al Siriei. Generalul Manuel a sosit cu o flot de trei sute de cor bii în Egipt. c reia i s-a t iat limba. Senatul a hot rât înl turarea Martinei. dar fiind se pare bolnav de tuberculoz . Opera cea mai important a lui Muawija a fost construirea primei flote arabe. Muawija. dar a pustiit zone întinse. care a fost castrat. sus in torii s i trebuind s ia drumul exilului. Generalul Valentinos i-a c s torit fiica cu împ ratul minor. fapt ce a permis lui Muawija s . dar ambi ia sa de a ajunge coîmp rat doi ani mai târziu va atrage furia mul imii fidele lui Constans. În 654 Muawija a invadat i ocupat insula Rhodos. La scurt vreme arabii au d râmat zidurile Alexandriei. Martina i Heraklonas au fost exila i în Rhodos. Dup asasinarea lui Omar I.i sporeasc flota în mod considerabil. întorcându-se cu o prad bogat în Damasc (647). astfel c Manuel a trebuit s abandoneze Egiptul i ca urmare a alian ei monofizi ilor din Alexandria i arabi. încoronarea lui Constans II (641668). Othman. trimis urgent spre Egipt a înfrânt îns oastea bizantin lâng Nikiu (646).expansiuni arabe. Constans devine la 14 ani singur st pânitor. prima sa încercare în politica extern fiind cea de a relua controlul asupra Egiptului abia cucerit de c tre arabi. c ruia i s-a t iat nasul. Întâlnim pentru prima dat în Bizan obiceiul oriental al mutil rii prin t ierea nasului. succesorul acestuia. dup ce a impus Ciprului plata unui tribut. Colosul de 26 . arabii au avut ca urm toare int protectoratul bizantin din Armenia. ceea ce însemna imposibilitatea exercit rii unei demnit i. a întreprins o campanie în Capadocia i a cucerit Caesareea. a murit deja dup trei luni de regen . Bizan ul cump r o pace pe trei ani. pentru a diminua ansele ca ora ul s mai ajung în mâinile bizantinilor. atacând insula Cipru.

dac fiul prelua condi ia tat lui. ceea ce permitea mobilizarea tuturor resurselor în lupta contra amenin rilor imediate. a fost demontat.i restructureze fundamental aparatul fiscal i s .stratiotul era obligat s se echipeze pe cont propriu i primea în schimbul serviciului militar un lot de p mânt care putea fi mo tenit ereditar. confruntare în care însu i Constans II abia a sc pat cu via . Vitalitatea noii institu ii era asigurat de suportul ei social. 27 .aici. Soldatul membru al themei . doar for ele themei Anatolikon au variat între 15000 i 18000.din secolele VII-IX. Anii armisti iului cu arabii (659-661) au permis crearea institu iei bizantine a themelor. suprema ia bizantin pe mare este pierdut . Precedentele le g sim în organizarea exarhatelor Ravennei i Cartaginei de c tre Mauriciu. Anatolikon. inclusiv modalitatea de recrutare i finan are a armatei. Eficacitatea noului sistem administrativ s-a dovedit în lupta contra noilor amenin ri din exterior îndeosebi arabe i bulgare . masa de metal fiind vândut unui negustor evreu din Edessa. în provincii (eparchiai). Abia r zboiul civil din califat (655-661). ea fiind recrutat din rândurile r nimii libere. nu a fost anulat imediat. de i rolul acestora în cadrul armatei era în cre tere. Imperiul nu mai depindea de mercenari. Teritoriul r mas Bizan ului în Asia Mic a fost împ r it în districte militare numite theme. În vreme ce armata r s ritean a Imperiului târziu num ra vreo 20000 de oameni. Crearea domeniilor stratiote a însemnat deopotriv i o disciplinare a for elor feudale i consolidarea micii propriet i. una din cele apte minuni ale lumii antice. În anul urm tor arabii au atacat i insulele Kos i Creta. provocat de succesiunea lui Othman. Armeniakon i thema maritim Karabisiani. al conduc torului themei. fapt care accentuat procesul de militarizare a imperiului început anterior prin crearea exarhatelor. Împ r irea administrativ mai veche.i redefineasc priorit ile. În acest fel armata bizantin dobânde te un rol pronun at popular. Trupele erau finan ate din surse locale în loc s fie suportate ca pân atunci din tezaurul imperial. Ini ial au fost create patru theme în Asia Mic .Opsikion. Constans II a fost reformatorul care a introdus institu ia themelor. pe lâng strateg fiind numit i un proconsul pentru chestiuni ce ineau de administra ia civil . Constantinopolul a fot silit s . Themele concentreaz întreaga putere civil i militar în mâinile strategului. a dus la o înl turare temporar a pericolului musulman. devenind acum circumscrip ii administrative în care sta ionau unit ile militare (themata). La origine themele erau unit i militare. p strându-se în interiorul themelor. Dup înfrângerea flotei bizantine de c tre arabi pe coasta Lyciei (655). înaintea interven iei armatei imperiale.

În mod asem n tor au fost judeca i i al i adversari politici i religio i ai imperiului. exilat la Chersones. Constans II a poruncit exarhului Ravennei s -l r peasc pe pap de la Lateran i s îl aduc la Constantinopol. f cându. A reu it chiar s porneasc o expedi ie naval în direc ia Siciliei. multe comori fiind trimise la 28 . f r succes îns . protoasekretis. cauzat de m surile sale pline de cruzime din ultimii ani. la Syracuza. papa Martin a fost capturat i dus la Constantinopol unde i s-a intentat un proces politic. a impus hirotonirea fratelui s u Theodosios ca preot. dou energii sau voin e. Exarhul Olympios. Herakleios i Tiberios (659). Motivul a inut de eliminarea posibilit ii ca Theodosios s ajung coregent i asigurarea succesiunii fiilor s i. Constans II a tran at i chestiunea disputelor ecleziastice. publicând un edict (648) prin care interzicea de a se mai discuta pe viitor despre voin sau energie. De i conciliul se desf ura sub influen a dogmelor r s ritene. Mai întâi. poate i situa ia aproape disperat creat ca urmare a nest vilitei expansiuni arabe l-au determinat pe Constans II s încerce. un al doilea al visteriei (logothetes tou genikou) responsabil de plata impozitelor i un logothet al dromului (tou dromou)sau al po tei care avea atribu ii diplomatice de politic extern i cu privire la siguran a intern . pentru c l-ar fi înfruntat pe împ rat i l-ar fi ajutat pe Olympios. a schimbat planul. mutarea re edin ei sale în apus. r spundea de cancelarie. unul militar care r spundea de aprovizionarea i finan area armatei (logothetes tou stratiotikou). unde a jefuit la propriu capitala de sculpturi antice i opere de art . alt adversar al monothelismului.i astfel un du man de moarte. Papa Martin a convocat la palatul Lateran un mare sinod (649) la care au participat peste 100 episcopi în care a condamnat monothelismul i pozi ia împ ratului fa de aceast doctrin . Un an mai târziu. Au fost create trei noi demnit i ministeriale. dorind s ob in independen a Italiei fa de Bizan .Între reformele lui Constans se num r i reorganizarea aparatului administra iei centrale. Lui Maxim M rturisitorul. pentru ca apoi s dispun uciderea sa. în Crimeea. Papa nu consultase împ ratul cu privire la convocarea conciliului. v zând atmosfera de la Roma. Deteriorarea rela iilor cu senatul i or enii. A fost i primul împ rat bizantin care a vizitat Roma. ceea ce a stârnit ostilitate la Constantinopol. unde i-a aflat sfâr itul în mizerie (655). fiind implicat în luptele navale cu arabii. i-au fost t iate mâna dreapt i surghiunit. Un alt demnitar. Episodul s-a încheiat cu moartea natural a lui Olympios în 652. fiind acuzat de înalt tr dare. în condi iile în care Bizan ul nu putea întreprinde nimic. func ia logothe ilor. cei mai mul i episcopi apar ineau bisericii apusene. Constantin (654).

f r a renun a la lupta pentru provinciile din r s rit. pân în 678. Constans II a alunecat îns spre abuz i dictatur . Incursiunile arabe în spa iul microasiatic. o baz sigur de opera ii. cu ora ul Smyrna (672). În acest fel 4. începând din 663. provinciile vestice ale imperiului au fost afectate de o fiscalitate excesiv . jefuind sistematic peninsula.Constantinopol. i a fost înmormântat în biserica Apostolilor. Constantin IV era obligat s neglijeze alte p r i ale Imperiului. Trupul împ ratului s-a întors acolo unde acesta nu ar mai fi vrut s ajung niciodat în timpul vie ii. atacuri ce au continuat veri în ir. În timpul ederii sale în Sicilia (663668). în imediat apropiere de Constantinopol. capii conspira iei fiind executa i.au fost nimicite de bizantini. bazat pe un exploziv a c rui preparare era cunoscut ini ial doar de c tre bizantini. Cu toate acestea. iar resturile ei scufundate de o furtun . la Constantinopol. a creat institu ia themelor i a resistematizat aparatul administrativ.peninsula Kyzikos. Constans II a fost asasinat în 668 la Syracuza. Califul omeiad a capturat mai întâi câteva insule i zone de grani bizantine . fiul i succesorul lui Constans II. În acest fel. mare parte a flotei sale fiind ars . Alt flot a ocupat rmul apusean al Asiei Mici. inven ie a sirianului Kallinikos. acum îns în calitate de calif (întemeietorul dinastiei omeiade). dar mai ales la Syracuza. O tile care se retr geau pe uscat peste 30000 de solda i . Muawija i-a continuat planurile de unde le l sase cu un deceniu în urm . Califul a încheiat în aceste împrejur ri grele o pace pe 30 de ani cu Bizan ul. 29 . Aceast arm cumplit l-a descurajat complet pe Muawija. au devenit continue. domnia sa fiind dominat de r zboaie. Exarhul Ravennei. sprijinit de papa Vitalian l-a înfrânt îns la scurt vreme pe uzurpatorul Mezetios. Flota bizantin a contraatacat folosind pentru prima dat focul grecesc . ceea ce a atras mi c ri populare ample. împ ratul Constans II a luase decizia de a guverna în vest. Dup dou decenii de st pânire la Constantinopol. fiind atacat în apropierea capitalei. Din vara anului 674 au început atacurile asupra Constantinopolului. Luptele decisive se d deau îns pe mare. mai ales în Cartagina.3 Salvarea Constantinopolului Constantin IV i Iustinian II i continuarea reformei heracleene: Lui Constantin IV Pogonatos (B rbosul) (668-685).1. el a consolidat fortifica iile din Asia Mic . arabii r mânând uneori i peste iarn în Asia Mic . a limitat pe cât a putut tendin ele secesioniste ale Italiei i Africii.1. i-a fost h r zit guvernarea care a dus lupta hot râtoare au arabii.

în vreme ce lombarzii au cucerit Calabria. din partea cea mai vulnerabil . în vremea c rora statul devine o puternic for politic i militar i începe s duc o politic de expansiune. Aceast alc tuire politic s-a consolidat abia sub hanii Krum (802-814) i Omurtag (841-831). se formase uniunea triburilor protobulgare ( Bulgaria Mare ). Dezacordul cu privire la doctrina monothelist înr ut ea i raporturile Bizan ului cu Italia. Înfrânt în fapt de bulgari. o parte dintre ei. s-au îndreptat spre apus. De pe urma atacurilor musulmane asupra Bizan ului au profitat slavii care au asediat Thesalonicul. convocarea celui 30 . Flota bizantin a intrat în Marea Neagr . în stepele din nordul Mun ilor Caucaz. F r nici un rezultat. sub hanul Boris (852-889). i-au f urit statul cu capitala la Pliska. astfel c împ ratul a dispus. Constantin IV a fost silit s poarte r zboi cu bulgarii la scurt timp dup încheierea p cii cu arabii (681). La Dun rea de Jos. ceva mai devreme. Pentru câteva secole. o tile bizantine au încercat s -i opreasc pe bulgari. Dup cre tinarea for at . În vreme ce în secolul VI. 50 de sclavi i 50 de cai de ras . sub conducerea hanului Kubrat. ducând tratative cu biserica roman . acostând în nordul gurilor fluviului. Constantin IV a renun at la monothelismul care nu mai avea nici un sens dup cucerirea de c tre musulmani a majorit ii inuturilor în care acesta avusese aderen . Dup moartea lui Kubrat. Bulgarii. s-a accentuat asimilarea elementelor etnice protobulgare de c tre slavi. astfel statul bulgar era recunoscut de jure. din 678. Protobulgarii erau o popula ie de neam türc. devenit prin botez Mihail. armata bizantin a trebuit s se retrag .promi ând s dea bizantinilor anual 3000 monede de aur.f r prea mare consisten i unitate. care au trecut la sud de fluviu i au ocupat treptat vechile provincii imperiale Scythia Minor i Moesia Inferior. slavii din Peninsula Balcanic formeaz prima lor forma iune politic . Bizantinii înaintau foarte greu în zonele ml tinoase.Uniunea celor apte triburi . fiind comparat cu cea a lui Leon III (718) i a lui Carol Martel de la Poitiers (732). prin care recunoa te hanului bulgar st pânirea asupra teritoriilor ocupate. pl tind i tribut. în frunte cu Asparuch. dup ce i împ ratul se îmboln vise. Bulgarii s-au cre tinat în anul 864. oprindu-se pentru un timp la nordul Dun rii de Jos. înrudit cu hunii i avarii. Constantin IV încheie pace cu Asparuch. a avut o mare însemn tate pentru întreaga cre tin tate. astfel c în jur de 900 acest proces era în linii mari încheiat. Imperiul bizantin avea s fie scutul Europei cre tine. Victoria Bizan ului asupra arabilor. acestea dând ocazie bulgarilor s se eschiveze de la o lupt decisiv . cea r s ritean .

cu toate c de acum provinciile orientale sunt nevoite s se împace cu ideea st pânirii arabe. papa Honoriu I i Macarie. care înc era în via . prin continuarea reformelor înainta ilor s i. Heraclius i Tiberius. a dispus s le fie t iat nasul (681). Dup domnia lui Constantin IV care a adus importante schimb ri. patriarhul Antiohiei. la tron a urmat dup moartea sa Iustinian II (685-695. La fel ca tat l s u. noul împ rat nu a mai respectat acordul anterior cu arabii i l-a trimis pe generalul Leontios (viitorul împ rat) s restaureze pozi iile bizantine în Armenia. Paul i Petru. Acordul cu privire la Cipru (688) s-a dovedit. 31 . Discu iile sinodului s-au prelungit aproape un an de zile (680-681). 705-711). A fost restabilit ortodoxia i pacea în sânul bisericii bizantine. invocând guvernarea dup modelul Sf. Dorind s guverneze singur. proclama i augu ti înc din vremea tat lui s u. Cu toate c drept urmare a înfrângerii decisive a musulmanilor de c tre Constantin IV situa ia provinciilor r s ritene ale Imperiului era stabil . avea îns înclina ii despotice. un sclav i un cal. Reprezentan ii themei Anatoliei care s-au opus. la hotarul dintre Tracia i Macedonia. zdrobind trupele bulgarilor i slavilor. care a urmat pe tronul califatului în anul încoron rii lui Iustinian II. Bizan ul reluând controlul asupra unei p r i a Ciprului. În acela i an a acordat fiului s u titlul de augustus. Dup ce le-a retras titlurile . Asupra familiei lui Constantin IV s-au ab tut zile amare. Pacea i-a permis lui Iustinian II s se dedice chestiunilor stringente din Balcani. Statul creat de bulgari era tot mai des numit în izvoare Sclavinia i Bulgaria . Hot rârile conciliului au fost completate ulterior de acordarea dreptului papilor de a prelua func ia f r a mai pl ti taxe împ ratului. Pyrrhos. Iustinian II a întreprins o expedi ie în Strymonia. În al doilea rând califul urma s pl teasc un tribut augmentat prin noul tratat de pace cu Bizan ul fiecare zi de pace îi costa pe arabi câte 1000 de monede de aur. În 688. au fost spânzura i. Constantin trebuia s -i îndep rteze pe cei doi fra i gemeni coregen i. Înv tura despre cele dou energii i dou voin e a fost recunoscut ca singura adev rat . în ciuda r zboaielor ulterioare. nu avea înc 16 ani când a preluat domnia.de-al VI-lea conciliu ecumenic sau Trullanum I (in Trullo dup numele s lii cu cupol a palatului imperial) la Constantinopol. în plan politic i bisericesc. dup ce a refuzat s mai pl teasc tribut hanatului bulgar.de i senatul i armata erau împotriv . Abd al-Malik. Treimi. Au fost afurisi i / excomunica i patru patriarhi defunc i ai Constantinopolului Sergios. dup pilda bunicului s u. stabil pe termen lung. a fost silit s împart cu Iustinian II veniturile Armeniei i Iberiei. prerogativa confirm rii papilor fiind delegat exarhului de Ravenna. acesta devenind astfel coîmp rat. imperiul p rând mai unit ca oricând sub raport religios.

Slavii în nemul umirea lor. Legea agrar (nomos georgikos) i reforma financiar se num r printre meritele de seam ale lui Iustinian II. Cu str mutarea unei mari p r i a mardai ilor cre tini din Liban în teritoriul bizantin. cât i din Asia Mic . a cor bierilor . Armeniakon în r s rit i thema maritim a carabisianilor. Iustinian a reu it s înt reasc teritoriile depopulate. ca urmare principal a faptului c slavii recruta i for at au trecut de partea musulmanilor i s-au predat acestora. a recurs la uciderea slavilor din Bythinia. politica de coloniz ri a lui Iustinian II poate fi considerat drept o reu it . care doreau s scape de povara revoltelor acestora. unde num rul locuitorilor sc zuse drastic ca urmare a deselor r zboaie. Ulterior proprietatea funciar mic a stratio ilor s-a consolidat. i în aceast privin împ ratul a urmat politica lui Constans II. pe baza vechiului prototip roman al limitaneilor. Cambridge. pe plan intern. poate i Samos. Anatolikon.2 Themele asiatice erau crea iile lui Constans II. s se fi format pe baza fostei armate din Illyricum care a fost acum stabilit în Grecia i sudul Anatoliei (Treadgold). este o înnoire legislativ a lui Iustinian sau o men ionare a unui drept existent deja. a împ ra ilor din dinastia Heraclizilor. înclinând s se supun arabilor. ca i armenii. Cel mai probabil îns . furios. a ez ri de akritai. care a servit consolid rii propriet ii ranilor liberi. În general îns . ea constituind fundamentul economic al themelor. în acord cu califii. împ ratul. a c rei origine nu a fost clarificat . La acestea Iustinian II a mai ad ugat thema greceasc Hellas. Nu este sigur c legea agrar . Aceast organizare în theme a imperiului s-a stabilizat tot mai mult. în timp ce Thracia a fost creat de Constantin IV. oscilau în rela iile cu Bizan ul. În vremea Pogonatului sunt atestate documentar în afara celor dou exarhate ale Italiei i Africii. Oricum ea apar ine celei de-a doua jum t i a secolului al VII-lea. Consolidarea institu iei themelor a fost una din sarcinile cele mai importante. mai ales în thema Opsikion. mai multe triburi ale slavilor (peste 30000 de osta i) din partea sudic a Macedoniei au fost str mutate ca foedera i i stratio i ai imperiului. Iustinian II a creat. ea deriv din vechea questura exercitus din insulele din Marea Egee i Cipru. Unii locuitori ai Ciprului au fost coloniza i în Kyzikos în noul ora construit de împ rat Iustinianoupolis. Posibil ca aceast them . Byzantium in the Seventh Century. în contextul ascensiunii musulmane. Pentru a ap ra zonele de grani .Pentru a îmbun t i situa ia etnic . 1997. o categorie de 2 John F. atât din Balcani. Când arabii condu i de generalul Mohamed ibn Marwan i-a înfrânt pe bizantini la Sebastoupolis (693). i cinci theme: Thracia în Europa i themele Opsikion. Haldon. 32 .

proprietari funciari, care beneficiau de p mânt i facilit i fiscale, în schimbul obliga iei de a ap ra frontierele. P mânturile împ r ite solda ilor provin din proprietatea imperial , extins înc în aceast epoc , de i din aceea i proprietate, dar i a aristocra iei, sporesc i posesiunile funciare ale bisericii i mân stirilor. Motivul reformei themelor a fost legat i de posibilitatea de a reduce solda, vistieria imperial fiind s r cit dup marile pierderi teritoriale, astfel c solda ii din theme î i puteau asigura traiul i participarea la oaste din venitul ob inut de pe p mânturile acordate. O tirea themelor va constitui într-o epoc ulterioar baza armatei bizantine. Lotul de p mânt al ranilor-stratio i era mo tenit din tat în fiu ca parte component a serviciului militar datorat în contul acestuia. Marile latifundii lucrate cu erbi î i pierd acum atât ponderea teritorial , cât i importan a economic . Comunit ile de akritai devin temelia organiz rii administrative bizantine, ele având în primul rând un rol militar i fiscal, i abia în plan secund unul economic. Împ ratul a convocat în 691/692 sinodul Quinisext (al V-VI-lea) sau Trullanum II (in Trullo), gândit ca un conciliu ecumenic, statut care i-a fost acordat îns post factum, fiind atribuit procedural sinoadelor ecumenice din 553 i 680. Împ ratul convocat, în afara reprezenta ilor clerului i senatului i pe conduc torii themelor. Hot rârile sinodului, care inten ionau s înnoiasc i s unifice dreptul ecleziastic al statului, prin completarea conciliilor V i VI, au stabilit canoane privitoare la organizarea bisericii, rit i la în sprirea principiilor moralei cre tine a mirenilor i clerului. Diferite practici au fost condamnate din considerente morale sau pentru c aveau origine p gân (calendele, brumaliile, ghicitul, procesiunile masca ilor), altele pentru c atingeau în viziunea vremii normele cre tine - era interzis consultarea unui medic evreu. În general canoanele ofer o imagine destul de fidel asupra vie ii cotidiene. Preo ilor de rang inferior li s-a permis s se c s toreasc . Iustinian î i ia în aceast vreme titlul de servus Christi în legendele monetare, el fiind primul dintre împ ra i care pe reversul monedelor a b tut imaginea lui Hristos. Cu toate c împ ratul sus inea pozi ia Romei, papa Sergius I a refuzat s sanc ioneze hot rârile din Quinisextum, întrev zând tentativa imperial de a impune bisericii apusene rânduielile celei r s ritene. Dup relatarea din Liber Pontificalis, Iustinian ar fi dorit arestarea papei i aducerea lui la Constantinopol, a a cum procedase Constans II cu papa Martin în 652. Protosp tarul (titlu inferior celui de patriciu) Zaharia, trimis s îndeplineasc porunca, s-a lovit îns de rezisten a locuitorilor Romei i a mili iilor fidele papei, v zându-se obligat s apeleze la generozitatea papei, pentru a sc pa de la moarte sigur , ascunzându-se în 33

dormitorul papal, de unde s-a retras cu ocar . Cu toate exager rile acestei relat ri, conflictul s-a încheiat cu e ecul politicii biserice ti a lui Iustinian, astfel c contradic iile nu numai c nu s-au atenuat, ci s-au accentuat. Atitudinea adesea sfid toare a împ ratului în chestiuni biserice ti conflictul cu patriarhul Callinicos - i civile, politica sa fiscal , precum i abuzurile favori ilor s i lacomi - sakellarios-ul ( eful finan elor) tefan i logothetes tou genikou ( eful vistieriei imperiale) Theodotus au creat o ruptur între el i aristocra ie, devenind impopular i în rândul constantinopolitanilor. Insuccesele militare din 692, când Iustinian II a înc lcat pacea cu arabii, duce la o ampl revolt a popula iei în spatele c reia se afla strategul themei Hellas, Leontios, care luptase cu arabii în 692. Împ ratului detronat i-a fost t iat nasul - de aici porecla de Rhinotmetos ( cu nasul t iat ), fiind exilat în Crimeea la Chersones, unde î i sfâr ise via a papa Martin, iar favori ii s i ar i pe rug. 4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor Lipsa legitimit ii uzurpatorului Leontios (695-698) le-a dat arabilior pretextul de a ataca Africa bizantin . Pentru o perioad atacurile arabe asupra exarhatului latin încetaser , dar c derea lui era doar o chestiune de timp, dup ce opera de ap rare a Constans II s-a dovedit a fi ineficient . Arabii au ocupat Carthagina în 697, i cu toate c flota themei Karabisiani a putut s recucereasc pentru scurt timp capitala exarhatului, în 698 musulmanii au reu it s - i refac pozi iile. Flota, învinuindu-l pe Leontios de înfrângere i de teama pedepselor care o a teptau, s-a revoltat, asasinându-l pe comandantul acesteia, pe patriciul Ioan, dup care l-au proclamat împ rat pe drongarul Apsimar. Prin viclenie, Apsimar a reu it s p trund cu u urin în capital , unde de curând izbucnise o epidemie de cium . Apsimar, dup ce a dispus ca lui Leontios s i se taie nasul i s fie c lug rit, a ocupat tronul sub numele de Tiberios III (698-705). Noul împ rat a pus cap t încerc rilor de recucerire a Africii latine a transformat insulele din exarhatul Africii în thema Sardiniei, iar zona sudic a Italiei în thema Siciliei -, concentrându-se asupra chestiunilor din Orient, invadând Siria arab . Fratele s u Heraclius numit monostrategos a purtat numeroase campanii în Asia Mic . Iustinian II a mai reu it s domneasc pentru a doua oar . Din Chersones s-a refugiat în regatul chazarilor, c s torindu-se cu sora chaganului, Theodora. Între timp la chagan soseau o solie bizantin care cerea extr darea lui Iustinian. Pentru a nu zbuciuma rela iile sale cu Bizan ul, 34

chaganul a consim it, aflând îns la timp prin intermediul Theodorei de aceast inten ie, Iustinian a plecat înspre gurile Dun rii, aflate în posesiunile hanului bulgar Tervel, fiul lui Asparuch, cu care încheie o alian . Astfel, cu sprijinul unei puternice armate bulgaro-slave, Iustinian ajunge în septembrie 705 în fa a zidurilor Constantinopolului i reu e te s p trund cu câteva sute de adep i în capital , printr-un apeduct, ocupând palatul Vlacherne. Revent pe tron, alia ii s i au fost r spl ti i din bel ug, îns r zbunarea împotriva du manilor a fost plin de cruzime. Iustinian II încheie o nou pace cu aliatul s u bulgar i se oblig s reia plata tributului, iar lui Tervel îi acord titlul de cezar, acesta dobândind cea mai mare parte din Rumelia Oriental . Patriarhul Callinicos a fost orbit i exilat la Roma, Leontios i Apsimar (Tiberios III) au fost batjocori i în public i apoi uci i. Excelentul comandant de o ti, Herakleios, ca i mul i ofi eri au fost spânzura i de zidurile Constantinopolului. Totu i împ ratul nu a îng duit o tirilor cu care a sosit s jefuiasc capitala. A doua domnie a lui Iustinian II Rhinotmetos a fost un lung ir de acte de teroare. Câ tig torii în timpul celei de-a doua domnii a lui Iustinian II au fost, în afar de bulgari, arabii. În 709 ei au asediat fort rea a Tyana în zona de grani a Capadociei. Oastea bizantin fiind insuficient i slab preg tit , arabii i-au putut continua incursiunile în Cilicia (710-711) f r s întâmpine o rezisten deosebit i au ocupat o serie de fortifica ii de grani , înaintând pân la Chrysopolis. În schimb, Iustinian a ini iat o expedi ie contra Ravennei (709) care îi fusese ostil în prima domnie. Ora ul a fost pr dat, ceea ce a provocat i o puternic revolt a popula iei din capitala exarhatului. Cu papa Constantin I împ ratul a putut ajunge la o în elegere în privin a conciliului Quinisextum, fiind primit cu mari onoruri la Constantinopol în 710. M surile luate de Iustinian împotriva Chersonesului unde fusese exilat, prin trimiterea unei expedi ii de represiune, i-au adus împ ratului pieirea. Revolta aparent minor a locuitorilor revolta i ai Crimeei, prin alian a cu chazarii a dus la proclamarea ca împ rat a fostului strateg al themei Armeniakon exilat i el în Crimeea, Philippikos Bardanes. Comandantul expedi iei de pedepsire, Mauros s-a aliat cu Bardanes i a atacat Constantinopolul. În 711, când Constantinopolul i-a deschis por ile, Philippikos a atras de partea sa garda lui Iustinian, care l-a tr dat. O dat cu uciderea lui Iustinian II i a fiului acestuia, Tiberios, dinastia lui Heraclius s-a stins. Dinastia Heraclizilor a fost prima din istoria statului bizantin care a domnit un secol, dina tii f când parte din cinci genera ii. Definitorie pentru aceast perioad este marea oper de reformare a imperiului, mai ales în plan militar i fiscal. 35

1. l-au detronat i orbit. declarând monothelismul ca religie de stat a imperiului. fiind doar un paravan pentru domina ia militarilor din thema Opsikion. Patriarhul Cyrus a refuzat s sprijine noua politic religioas . împ ratul abandonând astfel zonele r s ritene raidurilor arabe. care va domni cu numele de Anastasios II (713-715). care refuz recunoa terea împ ratului i a noului patriarh Ioan VI. retr gându-se ca monah la Efes. A renegat hot rârile celui de-al VI-lea conciliu ecumenic. De i r scoala fusese început de armat . În fruntea imperiului se afla de fapt Leon. sub pretextul r zbun rii lui Iustinian II. cu a c rui fiic s-a c s torit. va curma orientarea monothelist . au f cut incursiuni de prad în Tracia. Aceste decizii în plan religios vor duce la deteriorarea acut a rela iilor cu papa Constantin I. în 715. revenind la dogmele ortodoxe i s-a împ cat cu papa. Bulgarii. La 25 martie 717 Leon a intrat în 36 . strategul themei Armeniakon. aliat cu Artabasdos. ajungând pân sub zidurile Constantinopolului (712). astfel c r zboiul cu arabii a fost deturnat în mod nefericit înspre un r zboi civil. din thema Opsikion. mai mult trimite în Rhodos armata themei Opsikion.2 Luptele pentru tron Marea criz spiritual care a cuprins Bizan ul în perioada luptei privind icoanele s-a accentuat deja în timpul lui Philippikos Bardanes (711-713). Anastasios s-a v zut silit s se c lug reasc . imaginile fiind o arm în lupta pentru suprema ie. Solda ii s-au r sculat îns împotriva comandantului flotei. strategul themei anatoliene. El a fost un adept al ereziei monothelite. înc anterior intr rii sale în Constantinopol ordonând îndep rtarea imaginii celui de-al treilea conciliu de la Constantinopol care condamnase monothelismul în 680. dup cum Theodosios III (715-717) a fost silit s accepte coroana imperial . Domnia lui Philippikos a fost dezastruoas i pe plan extern. i duce în fapt la inaugurarea luptei legat de cultul icoanelor între împ ratul bizantin i papalitate. împreun cu fiul s u. Anastasios II s-a preocupat de refacerea zidurilor de ap rare i de aprovizionarea capitalei. În mai 713 trupele din Opsikion s-au r sculat împotriva lui Philippikos-Bardanes. asediind capitala imperiului. originar din nordul Siriei. un politician mult mai capabil. Pentru a face fa pericolului au fost aduse trupe din Orient. În fa a pericolului arab. fiind depus i înlocuit. Noul împ rat. pentru a distruge flota musulman . retr gându-se la Salonic. care amenin au cu asedierea capitalei printr-o puternic invazie dinspre uscat i dinspre mare.4. Theodosios a renun at la tron în favoarea rivalului s u. pe tron a fost ridicat eful cancelariei imperiale. protoasecretisul Artemios.

ca semn al lui Hristos i al mântuirii. Ra iunile politice i strategice. care a condamnat adorarea imaginilor drept idolatrie la conciliul bisericesc inut în palatul Hiereia în 754. anul 717 însemnând i venirea pe tron a dinastiei isauriene. le venera nu dup obiceiul grecilor. erau frigieni i veneau din thema Anatolikon. Aceast decizie a fost condamnat de c tre pap . fiind încoronat la Hagia Sophia. În 726 i 730 împ ratul Leon III Isaurianul a promulgat un decret prin care interzicea venerarea imaginilor. pe seama unei influen e evreie ti i musulmane (Leon vorbea fluent i araba). O pondere important au avut-o i activit ile iconofobe ale evreilor din Palestina i Asia Mic . Leon III i Constantin V erau lega i prin ordine i carier de armatele din Anatolia. în contextul luptelor împotriva arabilor. imagine . convingându-l pe împ rat s dezaprobe cultul icoanelor. Iconoclasmul s-a bucurat de simpatie mai ales în zona central i oriental a Asiei Mici. fiind fundamentali ostili semnului crucii i refuzând s admit icoanele. în urma invaziei musulmane i s-au ad ugat elemente orientale. Sentimentele iconofobe se pare c au fost mai r spândite în Asia Mic din cauza eleniz rii superficiale a popula iei autohtone. Biserica armean . c reia. eikon.3 Criza iconoclast (726/730-843) Un fenomen care a marcat profund Imperiul Bizantin a fost mi carea iconoclast . Erup ia vulcanului de la vest de Thera a fost v zut ca un semn al mâniei divine. dovad c originea sa nu poate fi aflat în regiunile elenofone. klaein.. 37 . care ineau de necesitatea fidelit ii themelor orientale. nefiind oficial ostil imaginilor. 4. Criza se anun ase de mult vreme.Constantinopol. l-au determinat pe Leon III s transforme iconofobia în doctrin oficial de stat. dar doctrina / mi carea iconoclast a fost ini iat la Constantinopol de c tre Leon i în i mai mare m sur de c tre fiul i succesorul s u Constantin V. în special a celor care au tulburat Imperiul Bizantin în secolele VIII-IX. În acest mod s-au încheiat luptele pentru tron. care respingeau violent dogmele i obiceiurile Bisericii.1. primi i în audien de împ rat cu pu in înainte de primul s u edict iconoclast. O alt surs a iconoclasmului a fost activitatea sectei pavlicienilor. Iconoclasmul nu a fost o reac ie fa de generalizarea amenin toare a cultului imaginilor. Iconoclasmul (gr. implicit de popula ia din Asia Mic . a sf râma ). este termenul generic care define te mi carea împotriva folosirii în scopuri religioase a imaginilor. de c tre scriitorii ortodoc i. Ostilitatea fa de imagini a lui Leon III i a urma ilor s i a fost pus . Aportul evreiesc i musulman în preg tirea iconoclasmului imperial s-a conjugat cu opinia unor segmente iconofobe ale societ ii bizantine. Episcopii iconocla ti . accentuând cultul crucii.

dar atunci când Hristos a devenit om. Teologii ortodoc i. pe de alt parte. pentru c icoanele lui Hristos i ale sfin ilor mijlocesc contactul personal cu persoanele divine reprezentate. Ioan Damaschinul. Eparhiile Romei din Grecia. iar impozitele au început s fie v rsate în visteria Bizan ului. ca om. anume c nega una din dogmele fundamentale ale credin ei cre tine. Calabria i Sicilia au fost transferate sub jurisdic ia patriarhului constantinopolitan. aceste imagini trebuie s fie obiecte de venera ie (proskynesis). arta religioas este v zut de c tre cre tinii ortodoc i drept o form a confesiunii picturale de credin i cale a experien ei religioase. Iconocla tii au invocat interdic ia din Vechiul Testament a imaginilor gravate i au respins icoanele. a ap r torilor imaginilor. na terea uman a lui Hristos a permis posibilitatea reprezent rii sale ca imagine. În 726 s-a r sculat popula ia Greciei i a insulelor egeene. Argumentul cel mai serios împotriva iconoclasmului a fost formulat de c tre teologul i p rintele bisericii. preot! Papa Grigore III (731-741) a condamnat necondi ionat iconoclasmul în sinodul de la Lateran din 731. asemuindu-le idolilor. Mai mult. Dalma ia. ea având un rol multiplu: estetic (icoana împodobe te 38 . Aceast func ie central a imaginilor religioase. care a r spuns: eu sunt basileu i. de origine sirian . Conform opiniei iconodulilor. func ia artistului const în a întruchipa taina credin ei cre tine prin art . imagine ce are elemente comune cu divinitatea în prototipul s u. Deoarece via a divin apare drept urmare a umanit ii înviate i glorificate a lui Hristos. Ioan Damaschinul concepe icoana ca simbol i mijlocitor al sfântului reprezentat. Respingerea imaginilor/ icoanelor. imaginile lui Hristos. Mi carea a sl bit imperiul prin încurajarea conflictelor interne i exacerbarea diferen elor fa de papalitate care a început s abandoneze politica de relativ fidelitate fa de Bizan i s caute o alian cu francii. i-au bazat argumentele de iconosofie pe doctrina cre tin a întrup rii: Dumnezeu este într-adev r invizibil i indescriptibil în esen a sa. Inseparabil de tradi ia liturgic . doctrina întrup rii. privilegiile posesiunilor papale din peninsul fiind retrase. de i adora ia (latreia) este destinat doar lui Dumnezeu. care nu î i g se te o paralel în alte tradi ii cre tine. a icoanelor. În consecin . Papa Grigore II (715-731) a condamnat vehement deciziile lui Leon III. i-a asumat voluntar toate tr s turile naturii create. Flota lui Leon III a ac ionat de îndat în zona coastelor Italiei. inclusiv describilitatea.Oficializarea iconoclasmului a provocat reac ia violent a p r ilor europene ale imperiului. totodat . s-a definitivat o dat cu încetarea mi c rii iconoclaste din Bizan (843). afirm adev rul întrup rii reale a lui Dumnezeu. incumba de aceea nemijlocit o repudiere a cauzei lor.

La începutul verii. încheind mai întâi lucr rile de fortificare începute de Anastasios II.1. a fost în permanen h r uit de c tre bulgari. Leon. care a comandat trupele bizantine. biserica r s ritean nu a avut succes în chestiunea suprema iei asupra autorit ii imperiale. i inaugureaz politica iconoclast care a reprezentat un complex program de reforme în toate domeniile. a avut nevoie de un r gaz pentru a organiza opera iile care s duc la ridicarea asediului musulman. O a doua perioad a iconoclasmului a fost inaugurat sub auspicii imperiale în prima jum tate a secolului IX. latreutic (înso e te cultul divin) i haric (mijloce te harul divin). În consecin . noul calif de la Damasc. cât i în cea secular . în 787. Leon III (717-741) impune o nou dinastie. cât i condamnarea sa la conciliile din 787 i 843 au fost în cele din urm rezultatul unor decizii mai degrab imperiale decât ecleziastice. când Muslamah a trecut Hellespontul la Abydos i înainta adânc în Thracia.Anastasie II. patru au pierit executa i Leontius. În timpul domniei împ r tesei Irina s-a produs o schimbare în aceast politic . Atât introducerea politicii iconoclaste. În ciuda succesului în sfera teologic . În afara aspectelor teologice. iconocla tii fiind îns condamna i la al doilea conciliu de la Nicaea. Planul musulman din 39 . un altul a murit dup ce a fost orbit . conciliile (sinoadele) fiind convocate în baza unor ordine imperiale. principalul ora al themei Anatolikon a fost asediat de c tre Suleyman. 4. a început negocierile cu bulgarii. Pentru a câ tiga timp. Iustinian II i Philippicos. Arabii pustiau întreaga Asie Mic pân la malurile Bosforului. Tiberius III. cea sirian sau isaurian care se va men ine pân în 802. ase împ ra i fuseser detrona i într-un r stimp de doar 21 de ani. autoritatea împ ratului atât în sfera spiritual . iar un altul Theodosios III c lug rit. iar Amorium. inut în 843 sub patronajul împ r tesei Theodora II. Dintre ei.biserica). încheind o alian cu hanul Tervel care se temea c arabii ar putea deveni un vecin mult mai periculos i agresiv decât Bizan ul. pedagogic (d înv turi din istoria Bisericii). încheindu-se cu condamnarea definitiv a iconoclasmului la conciliul Ortodoxiei. imperiul se afla în pragul ruinei. i controlul asupra Bisericii s-a consolidat perceptibil în urma controversei. mi carea iconoclast a afectat masiv arta bizantin .4 Criza iconoclast Isaurianul i luptele contra arabilor în timpul lui Leon III La urcarea pe tron a lui Leon III. chiar dac Ioan Damaschinul a afirmat c împ ratul nu are dreptul de a interveni i de a se amesteca în chestiuni de credin .

Muslamah. Asediul s-a prelungit în iarna deosebit de geroas dintre 717-718. i înt riri de trupe de uscat. aceste for e reu ind s impun o blocad complet asupra Constantinopolului. în plus erau permanent ataca i de c tre bulgari. Victoria lui Leon III asupra arabilor a fost umbrit de încercarea fostului împ rat Anastasios II de a-l înl tura de la tron. unde se retr sese în calitate de c lug r i a ob inut promisiuni de ajutor din partea bulgarilor. iar 2000 de arabi au murit ar i sau îneca i. La începutul lui septembrie. iar partizanii s i aspru pedepsi i. Majoritatea solda ilor trimi i de calif. ci de a cuceri efectiv capitala bizantin . cel exterior pentru a îi ine la distan pe bulgari.înt rit prin c s toria coîmp ratului Constantin. nemul umi i de conduc torii lor musulmani. care ie ise din uz. a principalului drum spre Caucaz. în Bosfor fiind incendiate peste 20 de vase. Cucerirea capitalei bizantine ar fi permis arabilor s ia în st pânire întreaga Anatolie. Ea înlocuia hexagrama introdus de Heraclius. O epidemie de cium a izbucnit în tab ra musulman . eliberând astfel întreaga parte vestic a Asiei Mici. Trupele de uscat (120000 oameni) i flota (1800 de cor bii) arabe erau conduse de cel mai bun general musulman al vremii. astfel Constantinopolul care era bine aprovizionat a rezistat. noul calif Umar II a trimis o nou flot provenit din Egipt. flota arab a început blocada pe mare. dup o expedi ie victorioas a hanului asupra Azerbaijanului arab (731). Leon a izbutit îns s -i conving pe bulgari s renun e la expedi ia care pornise deja din Thracia. arabii au construit în iulie 717 dou ziduri de asediu. În prim var . Între 726-739 arabii vor relua campaniile în Asia Mic . cu fiica hanului (733) . fiul lui Leon III. E ecul arabilor în fa a Bizan ului au avut un mare 40 . care proveneau din rândurile cre tinilor din Egipt. miliaresion. Acesta luase puterea cu sprijinul unui grup al aristocra iei în Tessalonika.717 nu era acela de a asedia Constantinopolul ca în 674. Triumful lui Leon a fost urmat de încoronarea fiului s u Constantin drept coîmp rat i de introducerea unei noi monede de argint. Împ ra ii Leon III i Constantin au provocat arabilor condu i de Suleiman în 740 o grea înfrângere la Akroinon. dar atacurile lor nu vor mai avea vigoarea de odinioar . probabil nemul umi i de r splata acordat de Leon pentru ajutorul dat împotriva arabilor. abandonarea de c tre arabi a pasului Derbend. Paralel cu zidurile lui Theodosius. Fostul împ rat a fost executat.va avea drept rezultat. Tratatul de alian între Leon III i hanul chazar împotriva arabilor . astfel c la 15 august 718 asediul a fost ridicat. cel interior pentru a-i încercui pe bizantini. Focul grecesc a fost din nou folosit pentru a distruge flota arab . pentru a aproviziona trupele asediatoare. i astfel s -l captureze pe Anastasie. au trecut de partea bizantinilor. îns în tab ra arab a început foametea. flota arab în retragere fiind incendiat .

astfel în secolul al VIII-lea perfectându-se organizarea administrativ a lui Heraclius. Ecloga (selec ie). mult mai accesibil în compara ie cu codul lui Iustinian. Men inerea unor theme foarte mari reprezenta o primejdie pentru puterea imperial . în 732. Leon III a putut fi eficace în luptele cu arabii i ca urmare a noii reforme a themelor. Ecloga a avut ulterior o proast faim . pentru motivul c a fost emis i aplicat de împ ra i eretici. Fiul lui Leon a împ r it ulterior aceast them . interese promovate de împ ra ii isaurieni. ea oferind strategilor importante for e militare din rândul c rora se puteau ivi uzurpatori ai tronului. Cu toate c era unul dintre cele mai avansate coduri de legi ale vremii. Unele teze ale Eclogei au fost preluate în codurile de legi ale slavilor din Balcani i din Rusia Kievian . Noua selec ie de legi cu îndrept ri aduse lor în spiritul unei mai mari iubiri fa de oameni . iar Creta a fost organizat într-o them de sine st t toare. orbirea). în vestul ei fiind organizat thema Thrakesion. iar în Europa au fost înfiin ate themele Tracia i Macedonia. Thema maritim Karabisiani a fost împ r it în thema Kibyraioton. o adaptare a legisla iei la noile realit i pe baza institutelor. inten ia fiind i aceea de a veni în întâmpinarea necesit ilor p turilor mici i mijlocii. denumire dat dup colonizarea tracilor în zon . succesele lui Leon III puneau stavil înaint rii arabe în Orient. Obiceiurile orientale impuse deja din secolul anterior au fost legiferate în secolul VIII. Multe din crimele care în baza codului lui Iustinian erau pasibile cu pedeapsa cu moartea. mâinilor. 41 . o them la fel de mare.anume prin mutilare (t ierea nasului. Thema Anatolikon a fost divizat . punea la îndemâna judec torilor un codice practic. Avortul a fost scos în afara legii. Themele din Asia Mic au fost restructurate. au început s fie pedepsite dup criterii mai umane .raportate la secolul VIII . împ ratul s-a mul umit s -l numeasc în postul de comand pe cumnatul s u Artabasdos. În 726 public un nou cod de legi. victoria lui Charles Martel la Potiers punea definitiv cap t ofensivei arabe în Occident.r sunet. În Opsikion. o nou codificare a dreptului bizantin. Leon III a l sat urme adânci în istoria Bizan ului i prin reformele sale în legisla ie i justi ie. codicelor i novelelor lui Iustinian. fiind redactat în limba greac . cu centrul la Efes. digestelor. Dispozi iile reglementau dreptul familial i chestiunile de succesiune. de pe litoralul sud-vestic al Asiei Mici i thema M rii Egee. iar sodomia era pedepsit cu moartea. dup cum.

Constantin V i-a îng duit s . a pornit spre Opsikion. se sim ea i el îndrept it la tron. a fost primit cu entuziasm în themele din Asia Mic . În lupta de la Sardes uzurpatorul a fost înfrânt. Artabasdos. încredin ând capitala magistrului Theophanes Monotes ( cu o ureche ). strategul themei Thrakesion. dar conflictele între cei doi au continuat pân spre sfâr itul anului. a ocupat capitala. Constantin V fiind cel mai activ împ rat iconoclast. 42 . a început îns o controvers teologic mistuitoare pentru Bizan . Tân rul împ rat Constantin avea 22 de ani a pornit o campanie împotriva arabilor care jefuiau zonele anatoliene la nici o s pt mân dup încoronarea sa (iulie 742). motiv pentru care istoriografia bizantin ortodox îl zugr ve te în culorile cele mai sumbre. În prim vara anului 743. Mo tenise un imperiul aflat pe marginea dezastrului. Artabasdos i cei doi fii ai s i au fost captura i i orbi i. acesta îns a atacat trupele împ ratului i le-a înfrânt. refugiat în Amorium. care fusese asociat la domnie de c tre tat l s u cu dou decenii mai devreme.4. Noul împ rat a reinstaurat cultul icoanelor. Politica iconoclast lipsit de chibzuin a subminat autoritatea lui Leon III. La 741 tronul a revenit lui Constantin V Copronymos (numele i se trage de la faptul c la botez ar fi pâng rit cristelni a cu scârn . n d jduind s .5 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V Leon salvase imperiul de pericolul arab. în schimb patriarhului Anastasios. din cauza curopalatului Artabasdos care i-a smuls coroana pentru vreme îndelungat . Constantin reu e te s sparg blocada Constantinopolului. Anun ând la Constantinopol c împ ratul a murit în lupt .i consolideze pozi ia prin înfrângerea împ ratului legitim. l-a chemat pe Artabasdos pentru a stabili planul campaniei. de unde a adunat o tiri. Lupta între cei doi a stat sub semnul luptei împotriva icoanelor. Ajuns în Bithynia. cumnatul lui Constantin V i comitele importantei theme Opsikion.i p streze func ia. fiul lui Artabados i viitor asociat la domnie al s u. Artabasdos. singurul împ rat care a murit în patul s u. Nikephor.1. l-a ap rat îndeajuns de bine i a supravie uit uzurpatorilor s i. A guvernat ini ial pu in. fie pe Artabasdos. dup ce a fost supus ru inii publice (purtat în pielea goal urcat cu fa a spre coad pe un m gar prin Hippodrom). astfel patriarhul Anastasios l-a încoronat drept împ rat pe Artabasdos (742-743). care de fapt fusese asasinat. Dup ce i-a supus pe constantinopolitani înfomet rii prin asediul s u. ginerele lui Leon III. îns i-a redat stabilitatea. fiind de la Constans II. Conflictele iconoclaste au fost în acest mod poten ate de luptele între diferitele theme ale imperiului care sus ineau fie pe Constantin. dup relat rile iconodulilor) sau Caballinos (741-775). Constantin.

R zboiul civil. a fost cel mai lung de la lupta lui Heraclius împotriva lui Phokas. dar i de o grav criz intern . a hot rât nimicirea icoanelor. ci chiar cultul Fecioarei Maria i al sfin ilor. 43 . totu i conflictele cu arabii au luat aspectul unui r zboi de grani . a pornit ofensiva. prin victoriile împotriva arabilor i bulgarilor fiind venerat de solda i. Demnitarii care împ rt eau cultul icoanelor au fost exila i sau executa i. Totu i distrugerea icoanelor i a mân stirilor nu este documentat de izvoare. Politica iconoclast a atins punctul culminant în perioada domniei lui Constantin V Copronimul. Conciliul de la Constantinopol din 754. pericolul ca aceste trupe s fie strânse de c tre un posibil uzurpator se reduceau considerabil. imperiul putând începe ofensiva. Transferul centrului de stat de la Damasc în îndep rtatul Bagdad a dus la o sc dere a presiunii la care fusese supus Bizan ul. profitând de r zmeri ele din califatul arab. inut în palatul imperial din Hiereia. dup ce a divizat thema Opsikion. Dinastia Omeiazilor se apropia de sfâr it i dup un îndelung r zboi civil dinastia abassid s-a impus la conducerea califatului (750). prizonierii din Orient fiind a eza i în Thracia. împ ratul dispunând decorarea bisericilor cu imagini imperiale sau scene profane. unde ocup Germaniceea. În r s rit. Constantin V a fost un comandant de o ti str lucit. Pa aceast baz împ ratul atac Siria. O nou expedi ie împotriva arabilor încununat cu capturarea unor importante cet i de grani din Armenia i Mesopotamia s-a desf urat în 752. în schimb împ ratul î i asigura o for de lupt supl care putea fi lesne mobilizat . Atitudinea împ ratului a început în anii urm tori s dobândeasc un caracter politic i social aprig împotriva iconodulilor. Politica de coloniz ri a continuat de-a lungul domniei lui Constantin V.Leon III pare s fi fost un critic blând al cultului icoanelor. Prin cele ase tagmata. mult prea mare i periculoas prin apropierea ei de capital . adoptând o politic iconoclast doar dup vreo opt ani de domnie. Multe mân stiri au fost desfiin ate i transformate în a ez minte publice. conduse de domestici afla i în subordinea împ ratului. înfrângând în anul urm tor (747) în apropiere de Cipru flota arab venit din Alexandria. în schimb Constantin V s-a implicat mai mult din punct de vedere teologic. for a arabilor fusese zguduit de victoriile lui Leon. în imediata vecin tate a bulgarilor. folosind regimentele create de el (tagmata). Câ tigurile teritoriale ale imperiului nu au fost îns durabile. Împ ratul a condamnat nu numai cultul icoanelor. care durase mai mult de doi ani. propriet ile mân stire ti fiind secularizate. În 746 Constantin.

Dincolo de propriu-zisa disput teologic începe în fapt o lupt aprig între puterea civil i cea a Bisericii. Conflictele partidei aristocratice protobulgare cu popula ia slav au fost exploatate de c tre imperiu. Doar Vene ia i câteva insule. a l sat o armat mai puternic . Cu toate acestea. În vara anului 775. basileul manifestând un interes sc zut fa de partea apusean a imperiului. Totu i. Aceasta intrase pe primul plan în intervalul 755-775. a ob inut succese în Thracia. precum i thema Siciliei mai constituiau p r i controlate mai mult sau mai pu in de Imperiu. prin pruden a 44 . la franci i papalitate. Numero i slavi au fost coloniza i în Asia Mic . cu toate c nu a ob inut o victorie decisiv . Abia în 770 noul han Telerig a reluat conflictul cu bizantinii. supranume care i se trage de la faptul c era fiul lui Constantin al V-lea i al principesei chazare Irina. imperiul nu a putut ob ine o pace de durat cu bulgarii. chiar prin teroare. O mare mas a slavilor s-au refugiat pe teritoriul bizantin. pe când întreprindea ultima sa campanie împotriva bulgarilor. fapt v dit în 774. Constantin a trimis ambasadori. Victoria cea mai important împotriva hanului Teletz a fost ob inut în b t lia de la Anchialos (763). în chestiunea bulgar împ ratul va avea mai mult succes. suzeranitatea politic a Bizan ului nu a fost repudiat . Coloniz rile de popula ii din Orient i ridicarea de noi fortifica ii la grani a cu bulgarii. De i hanul Telerig a fost silit s capituleze. iar dup moartea violent a hanului bulgar Teletz. cu toate c împ ratul trimite o solie la Aistulf prin care cerea retrocedarea p mânturilor sale. împ ratul s-a îmboln vit grav i a murit. când Carol cel Mare a reconfirmat solemn dona ia lui Pepin c tre papalitate. reprezentantul aristocra iei protobulgare. pentru c Roma nu avea un aliat cu care s se opun eficient longobarzilor. ani în ir. a dus în final la pierderea Italiei. dar a l sat o crunt controvers teologic . mul i fiind coloniza i în Asia Mic . În prim vara anului urm tor Constantin V a întreprins o nou expedi ie sus inut de flota bizantin de pe Dun re. în încercarea de a recupera Ravenna.1. 4.Capturarea Ravennei de c tre regele lombard Aistulf (751) i a r m i elor exarhatului din jurul ei. în thema Opsikion. la lombarzi. a mân stirilor în Imperiu. dar nu a ini iat nici o ac iune militar . prin iconoclasmul s u impus for at.6 Modera ia lui Leon IV i revenirea la cultul icoanelor Leon al IV-lea Chazarul (775-780). Exarhatul Ravennei r mânea definitiv pierdut pentru imperiu. Constantin V a întreprins nou expedi ii antibulgare. Apogeul conflictelor cu bulgarii a fost atins dup instalarea pe tron al hanului Teletz (762). a provocat o invazie a acestora în Thracia (756). Prin crearea de tagmata. tulbur rile interne au oferit basileului bizantin posibilitatea de a interveni în luptele pentru putere din statul bulgar.

1 Constantin VI i Irina (780-802) Regen a Irinei a marcat finalul politicii iconoclaste. reconvocat în 787.i fra ii de mijloace financiare Christophoros i Nikephoros fuseser numi i cezari de c tre Constantin . ei fiind exila i la Chersones. originar din Atena iconodul . Conciliul. se baza pe func ionarii iconoduli. în care cuplul imperial nu mai era viabil. La conciliul de la Niceea a învins îns orientarea moderat . El a domnit prea pu in îns pentru a l sa urme adânci în evolu ia statului bizantin.2. s-a dovedit a fi tolerant cu iconocla tii. La moartea împ ratului (8 septembrie 780). 4. a ap rut o nou ramur radical cre tin . având în acest sens acordul senatului. Un aport în acest sens l-a avut desigur i so ia sa. Conciliul. logothet al po tei i consilier i pe preo i. din 784 inten iile noii guvern ri de restabilire a cultului icoanelor devenind manifeste. care nu puteau fi ale i împ ra i Staurakios. bine primit atât de patriarhii orientali cât i de c tre Roma. când afl cu stupoare c împ r teasa Irina. a permis trecerea de la iconoclasmul vehement la restabilirea cultului icoanelor din timpul împ r tesei Irina. protoasecretis-al Irinei. 45 . dup alte p reri din cauza tuberculozei. fiul Constantin fiind minor. la 24 aprilie 776 Leon al IV-lea l-a încoronat drept coîmp rat pe fiul s u Constantin. armatei i al constantinopolitanilor. o împ r teas cu voin de fier. se pare. regen a a fost preluat de c tre împ r teasa Irina. de Irina. pe eunuci. i a chemat în capital trupe iconodule din Thracia. Abia fusese dejucat un complot al fra ilor s i. Iconoclasmul nu a disp rut definitiv în urma conciliului. Adversitatea fa de icoane a fost declarat erezie. Împ ratul a pus cap t prigonirii iconocla tilor i mai ales a c lug rilor. având prezen de spirit. a fost convocat în Biserica Sf. a trimis trupele de origine oriental în Asia Mic . so ia sa î i afi eaz f r menajamente orientarea iconodul . Tarasios.2 Reforme interne i expansiune (780-842) 4. un politician chibzuit i slugarnic. Lipsindu. În schimb.i modera ia sa. Dup câteva luni. Apostoli din Constantinopol în vara anului 786. fiind periclitat de interven ia g rzii imperiale de orientare iconoclast . pe lâng biserica oficial . noul patriarh. dând iluzia unei incursiuni asupra arabilor. cere public un conciliu ecumenic care s condamne iconoclasmul. reprezentat mai ales de monahi. Dup ce patriarhul iconoclast Paulos a fost convins s abdice. în numai apte edin e fiind rezolvate toate chestiunile. Irina. Leon IV moare otr vit. Irina. ar tându-se c venerarea icoanelor este echivalent cu venerarea persoanei pe care ele o reprezint . Irina.

Afla i într-o perioad de înflorire a califatului abassid. în timp ce Constantin a devenit coregent. Constantin al VI-lea a reac ionat prompt i la îndemnul Irinei l-a pedepsit cu orbirea pe cezarul Nikephoros. arabii au p truns în 781 adânc în Thrakesion. Irina nu a consim it s renun e la putere. ruinând finan ele statului. l-au orbit pe împ rat (15 august 797) în sala de porfir a palatului imperial (înc pere placat cu marmur ro ie în care împ r tesele d deau na tere copiilor lor). s rb torind 40 de zile cu mare fast.Divergen ele între Irina i tân rul împ rat au adus din nou în prim plan problema icoanelor. De i Constantin al VI-lea avea deja vârsta guvern rii. Înfrângerea în expedi ia din prim vara anului 797 împotriva arabilor a subminat i ultima umbr de respect de care se mai putea bucura împ ratul. s tul de presiunile adep ilor mamei sale. Irina f cea practic tot ce-i st tea în puteri pentru a. Nikephoros. având-o al turi doar pe cea de-a doua sa so ie. divor instigat tot de c tre mama sa . La câ iva ani. ceea ce a subminat popularitatea împ ratului. trupele din Asia Mic s-au r sculat împotriva împ r tesei. silit s abdice. fratele lui Leon IV. Imperiul a sl bit îns considerabil în fa a bulgarilor i arabilor. i-a pus în aplicare planul de a-l înl tura de la tron. exilat în Sicilia. adorat de opozi ie drept urma al lui Constantin al V-lea. Theodota. S-a f cut resim it o mi care în favoarea unchiului împ ratului. Irina a devenit suprem st pânitoare (797-802). Staurakios i-a silit pe slavii din Thessalonic. împ ratul s-a rec s torit cu Theodota. Popula ia capitalei i clerul erau scandaliza i de faptul c de i patriarhul nu. împ ratul o asociaz din nou pe Irina la domnie. împ ratul moare. ponegrit de istoriografia oficial . Ca urmare a expedi iei din 783. în 46 . Prin asocierea mamei sale la domnie. Irina a fost pe cât de ambi ioas . ceea ce-l f cea inapt s mai domneasc . purtând titlul de basileus. Situa ia pe plan extern s-a înr ut it i ea în ultimele dou decenii. dar i prin comportamentul s u în chestiuni matrimoniale divor ul de so ia sa Maria.i discredita fiul. aleas pentru el de Irina. cât i al iconocla tilor din imperiu. putând fi înl turat f r ca cineva s îi ia ap rarea. Grecia i Peloponez s recunoasc suzeranitatea bizantin .i d duse acordul pentru divor . Solda ii loiali Irinei. iar Constantin al VI-lea a fost numit unic împ rat. mân stirilor i a abrogat o serie de d ri impuse popula iei i taxe comerciale f r a ine cont de posibilit ile bugetului. De îndat ce Irina a considerat c tân rul împ rat se f cuse suficient de impopular. Revolta armatei din thema Armeniakon a fost deasemeni în bu it cu cruzime. Dup ce în 790 Irina se proclamase împ rat principal. Doi ani mai târziu. Ea a f cut concesii financiare bisericii. cump ra i cu promisiuni de putere. pe atât de incapabil în planul politicii interne. la curte domnind o atmosfer de intrigi în care se concurau eunucii Staurakios i Aetios.Constantin al VI-lea a pierdut sprijinul atât al iconodulilor.

a întreprins în cuno tin de cauz m suri de redresare a situa iei financiar-economice a Imperiului care se afla într-o profund criz din cauza politicii predecesorilor s i. Starea statului bizantin era ubred .2 Reformele i expansiunea lui Nikephoros I. devenind format coîmp rat cu Irina. R zboaiele cu bulgarii lui lui Krum Nikephoros I Genikos (802-811) a fost încoronat în prip (31 octombrie 802). aceasta îns este silit s plece în exil în decurs de câteva zile. De aceea caracteristicile domniei lui Nikephoros urmau s fie ordinea politic i opresiunea fiscal . Carol cel Mare ar fi trebuit s ob in confirmarea de c tre Bizan .i p stra popularitatea dup cruzimea fa de fiul s u. Din 789 au reînceput i atacurile bulgarilor. Sistemul stratiotic a fost extins în rândul armatorilor (naukleroi). Încoronarea lui Carol cel Mare la Roma simpl i natural . deschizându-se în doctrina politic medieval problema celor doi împ ra i. mai ales prin concesiile cu efecte dezastruoase ale împ r tesei Irina. în condi iile în care pe tronul vechiului Imperiu roman se afla o femeie . A reintrodus taxele de import pentru m rfurile intrate în Helespont i Bosfor. dup cum nici Apusul nu recunoscuse validitatea domniei Irinei. iar dinspre r s rit cea arab complicau i mai mult situa ia. În 802 solia împ ratului apusean sosea la Constantinopol.a afectat considerabil Imperiul Bizantin. ace tia primind un lot de p mânt într-o them situat pe rmul m rii. imperiul fiind silit s reia plata tributului i fa de hanatul bulgar. în condi iile în care crea ia politic a lui Carol cel Mare nu era recunoscut de c tre romei. cu gândul de a încheia o alian matrimonial cu diabolica Irina. ad ugând la acestea înc 8. unde a murit un an mai târziu. Logothetul Nikephoros este cel care a detronat-o pe monstruoasa împ r teas . mai apoi în Lesbos. 4.5% ca tax de înregistrare în registrul d rilor. care fuseser anulate de c tre Irina pentru a. Înl turarea Irinei de la domnie (31 octombrie 802) a amânat chestiunea recunoa terii imperiului apusean. în ciuda faptului c papa considera c o femeie nu poate s de in demnitatea de împ rat. A anulat apoi scutirile de impozit ale Irinei. imperiul obligându-se la plata unui imens tribut fa de Harun-al-Ra id. În interior mân stirile amenin au cu tentativa de a se elibera pe deplin de sub autoritatea împ ratului i a patriarhului. Constantin al VIlea suferind o grea înfrângere în fa a hanului Kardam la Makellai. Împ ratul Nikephoros. exilând-o pe insula Prinkipos. moartea ei fiind sincer deplâns doar de c tre c lug ri.2.urma p cii încheiate. Dinspre nord amenin area bulgar . A generalizat darea fum ritului (kapnikon) i asupra institu iile ecleziastice 47 . ca fost logothetes tou genikou.

chiar Grecia central ar fi putut deveni slavofon . atâta vreme era probabil de provenien arab . f r aceste m suri. C m t ria a devenit monopol de stat.mân stiri i biserici. Adrianopol. m suri acuzate de profund severitate i rapacitate. Din 805. refuzând s mai pl teasc tribut acestora. Astfel el duce mai departe politica coloniz rilor început de c tre suveranii anteriori. mai ales dup moartea patriarhului Tarasios. în timp ce Nikephoros recuno tea autoritatea carolingian asupra Italiei (exarhatul Ravennei i Pentapolis). Nikephoros a avut o aversiune f i fa de c lug ri. împ ratul reu ind s stoarc venituri suplimentare semnificative. comunitatea trebuind s achite i contribu iile insolvabililor (allelengyon). Thessalonik i Dyrrachion. teritoriile de grani i coloniz ri pe teritoriul themelor nou formate Pelopones recucerit în 804 de la slavi. iar rela iile cu biserica deveni tensionate. reprezentantul aristocra iei i c lug rilor care se opuneau împ ratului. 48 . Ortodoxia sa era suspect . f r a l sa impresia c impune noi taxe. ca i asupra parecilor ( rani dependen i) de pe domeniile mân stire ti. Nikephoros începe cre tinarea i elenizarea slavilor prin for area ranilor din interior de a se deplasa înspre Sclavinii. pe lâng cele existente . A introdus r spunderea solidar a comunit ii la plata impozitelor . aduncând aici popula ie greceasc din Asia Mic . Împ ratul încheie un tratat cu Carol cel Mare (803) care reglementa frontierele între cele dou imperii recunoa terea suprema iei Imperiului bizantin asupra Vene iei. exilându-l pe stare ul Theodor Studitul. cum le-a numit istoricul Theophanes. Aristocra ia latifundiar a fost obligat s achite restan ele acumulate în primii opt ani ai domniei împ ratului. Makedonia. Nikephoros este autorul mai multor tratate care ap r adorarea icoanelor. Pentru a st vili procesul de slavizare care devenise tot mai accentuat. Clericii mai ales l-au acuzat de avari ie i destr b lare. Imperiul împinge apoi în 807 frontiera Thraciei prin ridicarea unui lan de fortifica ii împotriva bulgarilor de lungul cet ilor Develtos. Harun al-Ra id ocupând mai multe cet i bizantine de grani i amenin ând cu noi invazii în Asia Mic . Desigur administrarea finan elor prin cele 11 vexa iuni .Thrakia i Hellas. când a în l at în func ia de patriarh pe istoricul savant pe nume tot Nikephoros. a fost necesar . supu ilor fiindu-le retras dreptul de a mai acorda credite cu dobând . Philoppopolis i Serdica (Sofia de ast zi). inclusiv a zonelor maritime. Istriei i Dalma iei. flota arab i-a reinstalat treptat controlul asupra bazinului central i r s ritean al Mediteranei.cau iunea mutual . Un bun teolog i istoric. Împ ratul a dezavuat tratatul cu arabii. acuzându-l i de patima pederastiei.

Împ ratul a reu it ca în toamna anului s refac cetatea Serdica. senatul i armata l-au ales drept basileu pe Mihail I Rangabe. în 49 . Iconocla ii. distrugând fortifica ia i m cel rind popula ia. dac graba lui Nikephoros sau tr darea generalilor s i a fost adev rata cauz a dezastrului. Frontul cel mai periculos pentru Bizan a r mas îns cel din Balcani. În prim vara lui 811 împ ratul a trecut din nou grani a. reintegrând-o sistemului defensiv.instalat de curând pe tronul din Pliska. basileii bizantini au declan at persecu ii masive împotriva lor. secta se r spândise în Asia Mic . împ ratul i cei mai mul i frunta i bizantini c zând în lupt . încât comorile f r de num r care fuseser adunate de arghirofilia lui Nikephoros au disp rut în câteva zile spune acela i istoric. Favorizat de împ ra ii iconocla ti în secolul al VIII-lea. R mâne în c o enigm . Mihail I Rangabe (811-813) a devenit împ rat prin abuz. a distrus ora ul Pliska. îng duitor cu to i. ceea ce îi va determina pe paulicieni s întemeieze un stat propriu la grani a bizantino-arab . Mai mult decât catastrofa militar . atac i cucere te Serdica. tolera i în vremea împ ratului Nikephoros. În prim vara anului 809 Krum. Bizan ul pierdea prestigiul cu greu ref cut de Nikephoros în Balcani. pân la moartea lui Harun al-Ra id (809). iar dup ce a refuzat tratativele de pace. Staurakios fiind înl turat de la putere pentru c nu accepta s revoce reformele tat lui s u. dup care au fost a eza i aici stratio i adu i din Asia Mic . a fost proclamat împ rat de c tre armat . când în califat izbucnesc tulbur ri interne. l-a urm rit pe Krum în zona muntoas unde se retr sese. Sunt curmate i abolite m surile de redresare a economiei i finan elor. fiul lui Nikephoros. Încoronat de c tre patriarhul Nikephoros abia dup ce declar în scris c va ap ra Biserica. inclusiv curtea hanului Krum. cumnatul lui Staurakios. Staurakios. Începând cu Mihail I Rangabe. el a fost evlavioasa marionet a patriarhului i a magistrului Theoctistos. i el r nit în lupt . dar fiind practic paralizat i imobilizat la pat din cauza r nii dobândite. Krum a pus s i se fac o cup din care obi nuia s bea în fa a boierilor s i. Via a politic i religioas au fost dominate de stare ul Theodor Studitul. Imperiul a avut de luptat de acum i cu secta paulicienilor. i a c rui personalitate avea o influen covâr itoare asupra împ ratului. Doi ani mai târziu Bizan ul a reînceput contraofensiva în Balcani. Unicul fiu al lui Nikephoros se va stinge din via la începutul anului urm tor. au fost din nou supu i persecu iilor. Din tigva împ ratului. în octombrie 811. armata bizantin a pierit aproape în întregime într-un atac de noapte (26 iulie 811).Nikephoros a fost astfel silit s reia plata tributului. În defileurile Balcanilor. pe care a reu it s -l împace cu patriarhul. numai c f r scaun la cap în treburile de stat dup cum îl caracterizeaz istoricul Theophanes.

patriarhul Nikephoros a încercat s repete semnarea de c tre împ rat a unei declara ii scrise de fidelitate fa de ortodoxie. În aceste momente nu numai împ ratul.3 Reac ia iconoclast . i fratele acestuia. armata bizantin a întâmpinat hoardele lui Krum la Versinikia. au fost scopi i. iar aceasta înf ptuit . îns Leon i-a rezervat acest drept abia dup încoronare. în timp ce în cercul abatelui Theodor se accentua ideea continu rii energice a r zboiului. Leon III i Constantin al V-lea. care în 811 fusese declarat coîmp rat. Disensiuni Theophilos Leon V. Leon. Se pare c i pericolul din Balcani i-a împiedicat pe bizantini s . într-un moment în care bizantinii ar fi avut sor i de izbând . Theophylact. pentru a fi astfel elimina i de la o posibil succesiune la tron. Fiul s u cel mare. ei devenind alia i obi nui i ai arabilor în raidurile acestora în teritoriul bizantin. fiind considerat singurul demn de coroana imperial i recunoscut de senat (10 iulie 813). oferind guvernului imperial pacea într-o form ultimativ . dar nu a fost un bigot.i impun voin a în Occident. continuând linia politic început de modelele sale. Niketas (devenit patriarh sub numele de Ignatios în timpul lui Mihail III). a consim it s abdice i a fost tuns c lug r. Retragerea precipitat a strategului themei Anatolikon. originar din Anatolikon. La intrarea în capital a lui Leon al V-lea Armeanul (813-820). Leon Armeanul. Mihail. Aripa asiatic din armat i administra ie care îl sprijinea era du man 50 . Krum a atacat în 812 Thracia i a cucerit ora ul Develtos (Burgas). Istoricii v d în Leon V în primul rând ini iatorul celei de-a doua faze a crizei iconoclaste. sub presiunea demnitarilor care îl ridicaser la putere. 4. Ambi iile lui Fiind proclamat împ rat de trupele asiatice. a negat dreptul patriarhului de a i-o cere. Cum Imperiul refuz . strategul Leon. în apropiere de Adrianopol. Krum a mai ocupat Mesembria (noiembrie 812). de unde a capturat mari cantit i de aur i argint. Mihail II. Solii lui Mihail I Rangabe l-au pe Carol cel Mare la Aachen ca împ rat al francilor (4 aprilie 812).emiratul de Melitene. dup înfrângerea lui Mihail I Rangabe în fa a lui Krum. a dus la înfrângerea i detronarea împ ratului (iunie 813). retr gându-se pe insula Prote.2. A învins punctul de vedere al lui Theodor. al c rui strateg a fost la fel ca Leon III. a p truns în Constantinopol f r rezisten . avea înclina ia de a favoriza iconocla tii. dar i materiale necesare focului grecesc. dar i patriarhul Nikephoros erau pentru încheierea p cii. unde moare în 845. Astfel existen a imperiului apusean este recunoscut de jure. Dup ce a recucerit Mesembria.

de i înso itorii lui au fost uci i sau lua i captivi. în schimb Leon renun a la preten iile asupra inuturilor din Thracia. ucigându-i pe bulgari pân la ultimul om . califatul arab fiind m cinat de lupta între urma ii lui Harun alRa id. Atentatul preg tit împotriva lui Krum a e uat. trimi ând i o solie la Ludovic cel Pios prin care solicita sprijin. a intrat în Adrianopol. Înv atul Ioan 51 . Pacea se instaurase i la grani ele cu arabii. dar a aflat curând c armata sa nu. pentru a for a încheierea unui tratat de pace. Lini tea în exterior a fost folosit de Leon al V-lea în scopul valid rii principiilor iconoclase. stabilindu-se cu exactitate hotarele dintre cele dou state. aceast misiune revenind f r rezultatul scontat. Krum a murit pe nea teptate de como ie cerebral (13 aprilie 814). Astfel a atacat trupele bulgare din apropierea Mesembriei în timpul nop ii. deportând popula ia de aici i prizonierii la nordul Dun rii. i deopotriv impunerea iconoclasmului. Leon al V-lea a încheiat o pace pe 30 de ani. deoarece dup asediul Adrianopolului hanul Krum a ap rut în fa a zidurilor Constantinopolului. dar în prim vara ce a urmat Krum se afla iar i în preg tiri pentru o campanie de amploare împotriva Constantinopolului. Leon a avut doar un scurt r gaz pentru chestiuni civile. Soarta a salvat din nou imperiul: ca i Attila. reu ind s scape. Leon a sporit influen a adep ilor s i. este declarat coîmp rat. câ tigând o victorie cu r sunet asupra bulgarilor în toamna anului 813.i poate men ine pozi iile i a permis trupelor s jefuiasc i s distrug zona din jurul capitalei. regele hunilor.i numele în Constantin. Hanul Krum s-a r zbunat pustiind suburbiile capitalei. la care împ ratul i regele urmau s vin înso i i doar de câte o gard personal . Cu fiul i succesorul acestuia. Leon a înt rit în grab fortifica iile. unde criza intern izbucnise. Bulgarii înapoiau fostele teritorii care apar inuser Bizan ului înainte de r zboi. acesta schimbându. A fost fixat chiar o întâlnire cu Leon. dup ce Leon V îl înfrânge într-o ambuscad în Thracia. fiul mai mare al lui Leon. De Cr ciun. de aceea agenda politic a noului împ rat viza salvarea unit ii imperiului. iar Toma. Împ ratul pl nuie te i conduce personal ofensiva. Regele bulgar i-a extins liniile pân la Poarta de Aur. a devenit general al federa ilor. Sembat.sursele arat nici pruncii nu au fost cru a i. Manuel a dobândit comanda trupelor armene i în consecin thema Anatoliei. Mihail Amorianul fiind trecut în rândul patricienilor. descendent al coloni tilor slavi din Asia Mic . Argumentul s u era acela c cei cinci împ ra i care au urmat restaur rii cultului icoanelor au sfâr it tragic.a vener rii icoanelor. Omurtag. Hanul bulgar inten iona de aceast dat s distrug capitala Imperiului bizantin.

care ap ra teza independen ei bisericii fa de stat. În noaptea de 25 decembrie 820 Leon al V-lea Armeanul a fost asasinat. împ ratul i-a pierdut orice popularitate. cu toate c restaurarea iconoclasmului n-a adus cu sine execu ii în mas . transferând cu succes o parte a for elor sale în Thracia. La vestea acestor inten ii. pe o pozi ie iconodul . a repus în vigoare hot rârile conciliului din 754. g sind sprijin puternic la clerul bizantin. în fruntea bisericii fiind adus Theodotos Malissenos. patriarhul Nikephoros s-a opus. respingând-le astfel pe cele din 787. Ascensiunea lui Mihail al II-lea a stârnit apetitul pentru putere al lui Thoma.Grammatikos. dar i prin duritatea instaurat la curte. Sophia. inclusiv la abatele Theodor Studitul. silit s capituleze. R sculându-se împotriva lui Mihail al II-lea. general al federa ilor din Asia Mic . în Sfânta Sofia. titlul fiindu-i recunoscut i de califul al-Mamun. a fost 52 . Dup ce Mihail a asediat Arkadiopolis. inteligent. arestându-l pe acesta în ajunul Cr ciunului. din ra iuni politice. considerate de hagiografi ca fiind cele mai crude de la Diocle ian. de i doctrina statului r mânea una iconoclast . Sinodul convocat de Leon al V-lea Armeanul la Constantinopol. un bun militar. Thoma s-a proclamat împ rat (821-823). a primit dispozi ia împ ratului de a preg ti materialul teologic pentru un conciliu iconoclast. Important a fost decizia sa de a interzice discu iile cu privire la icoane. Thoma a ob inut i adeziunea unor theme europene. El a fost comandant al g rzii în vremea domniilor Irinei i Nikephoros I i strateg al themei Anatolikon în timpul lui Leon V. Prin persecu iile aduse iconodulilor. un curtean devotat împ ratului. cea mai important din Constantinopol. Thoma Slavul. Împ ratul a luat m suri ferme de anihilare a opozi iei de la curte. împreun cu fiul s u. Nikephor a fost depus i exilat în prim vara anului 815. în fruntea c reia se afla Mihail Traulos. Mihail al II-lea Amorianul (Traulos / Psellos / Balbus = Gângavul) (820829). în decembrie 821 începe asedierea îndelung Constantinopolului. iar bogata m n stire Stoudios. la rug min ile împ r tesei Theodosia. Execu ia lui prin ardere pe rug a fost amânat . conduc torul mi c rii iconoclaste. Recunoa terea i-a fost acordat de majoritatea themelor din Asia Mic . fiind încoronat de c tre patriarhul de Antiohia. zis Slavul. i punându-se. întemeietorul dinastiei amoriene (phrygiene) este autorul moral al asasin rii lui Leon al V-lea. Doar cu ajutorul hanului bulgar Omurtag a reu it Mihail al II-lea s despresureze Constantinopolul i s restabileasc controlul în imperiu (823). Astfel. dar altminteri grosolan i incult. dar iconoclasmul nu mai g sea acum aderen a de odinioar . Istoricul Theophanes i stare ul Theodor Studitul au fost exila i. în fa a altarului din Sf. i fost tovar de arme al împ ratului. amânare care i-a fost fatal împ ratului. a fost trecut în proprietatea imperial .

53 . situa ie de care au profitat arabii care au cucerit în 826 Creta. Apetitul pentru arta arab s-a datorat influen ei pe care o exercita atmosfera înv at de la curtea lui Harun al-Ra id. cu ajutorul maurilor spanioli. pentru a se r zbuna. Cu toate acestea. dup declinul acesteia din secolul al VIII-lea. un edict din 832 interzicând cultul icoanelor. i-a înfrânt zdrobitor pe bizantini la Dazimon. cea mai important pozi ie strategic a imperiului în Mediterana. În iulie 838. numindu-l pe Leon Matematicianul în func ia de rector. Theophilos (829-842). Se poveste te chiar c în momentul în care o corabie înc rcat cu m rfuri sosise din Siria în portul capitalei. dar nu se putea aventura s închid mân stirile refractare. exploatând disensiunile din tab ra arab . Theophilos a ordonat chiar pedepsirea uciga ilor lui Leon. Imperiul era îns zguduit de cei trei ani de r zboi civil. a fost un intelectual rafinat care a încurajat artele i tiin a. for ându-l astfel pe Al-Mutassem s semneze un armisti iu. a ocupat Ankyra i Amorion. Împ ratul a fost înclinat s imite politica lui leon Isaurianul. semnând astfel un tratat de pace care a durat îns doar câ iva ani. Împ ratul a organizat o campanie ampl împotriva arabilor. Imperiul a trebuit s lupte cu rezultate schimb toare pe dou fronturi. în r s rit i în Sicilia. încercând s suprime corup ia i abuzurile func ionarilor. Împ ratul a continuat persecu iile iconoclaste. patria lui Theophilos. cea mai important fort rea din Anatolikon.schingiuit i executat. În 831 Theophilos a trimis o delega ie la Bagdad cu daruri pentru AlMamun. urma ul lui Mamun. Califul. Theophilos a reu it. înaintând spre Mesopotamia. fiind educat de Ioan Grammatikos. În 838. precum i un bun cunosc tor al teologiei. aflând c acestea sunt pentru împ r teasa Theodora. coîmp rat din 822. Împ ratul a fost poet i imnolog. Theophilos a fost auster i drept. în ciuda faptului c tat l s u i-a datorat ascensiunea la tron acestora. s captureze Melitene aflat la grani a cu Armenia. a poruncit incendierea cor biei. aflându-se din acest motiv în permanent disput cu so ia sa. un an mai târziu începând cucerirea Siciliei. mul i dintre generalii i nobilii împ ratului fiind lua i prizonieri i tortura i pân la moarte. califul AlMutassem lovit cele mai importante centre din Asia Mic ce se aflau pe drumul Constantinopolului. pentru c în acest fel priveaz statul de taxe. Theodora. admonestând-o pe so ia sa s î i procure ceea ce dore te de pe pia a ora ului. de la care a înv at c virtutea suprem a unui împ rat este justi ia. distrugând Sozopetra. Theophilos a restaurat Universitatea din Constantinopol. în 841. locul de ba tin al lui Al-Mutassem. Fiul i succesorul lui Mihail al II-lea. Cu toate acestea.

Bardas. de acum Constantinopolul î i va supune întreaga peninsul balcanic i î i va recâ tiga pozi ia în Mediterana. Bardas i Petronas. 4. Constantin au fost cele trei mari personaje care au prevestit noua er . Photios. Nu dinastia amorian .3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025) 4. Theophilos las în urma sa un fiu minor.3. favoritul ei.Iconoclasmul a înregistrat ultima sa afirmare în vremea domniei lui Theophilos. a deschis noua epoc . Mihail al III-lea. Cre tinarea slavilor de sud i r s riteni a însemnat câ tigarea unei lumi cre tine noi pentru Bizan . mai întâi de ascensiune cultural . în vreme ce cultura bizantin ajunge la apogeu. Începuse o nou perioad . Dup ce Ioan Grammatikos a fost înlocuit în 54 . ci domnia nelini tit a ultimului amorian. a e uat de asemenea ideea bisericii romane universale în r s rit. În urma expansiunii culturale va veni i cea statal i militar . dup cum Theodora era armeanc din Paphlagonia. Epoca este caracterizat de succesul militar i expansiunea economic . apoi i politic . Politica bisericeasc a împ ra ilor iconocla ti i dezinteresul lor fa de p r ile apusene ale imperiului au accelerat procesul de f urire a statului papal i al cre rii imperiului carolingian. în fapt el nu mai g sea adeziune i se rezuma la zona capitalei. a a s-a ridicat patriarhia de Constantinopol în detrimentul universalismului roman. De i cei mai mul i erau din r s rit. se pare un unchi al Theodorei. De o importan i mai mare este c în interiorul spa iului r s ritean atât statul cât i biserica au avut noi îndatoriri.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii Restaurarea balan ei politice la mijlocul secolului al IX-lea a marcat începutul lungii faze medievale a imperiului. ea fiind men ionat în protocol i reprezentat pe monede al turi de Theodora i tân rul împ rat. Dup defensiva în Europa i Asia Mic . ei au fost totu i adep ii restabilirii cultului icoanelor. Cei mai importan i sfetnici ai Theodorei erau fra ii ei. Mihail al III-lea (842-867) avea doar trei ani. magistrul Sergios Niketiates. regen a împ r teasa fiind asigurat de împ r teasa Theodora (842-856) i sora mai mare a lui Mihail. Dac a e uat ideea statului bizantin universal. dar mai ales logothetul dromului Theokistos. Dup cum imperiul apusean s-a ridicat în detrimentul universalismului de stat bizantin. la aceasta contribuind Leon al III-lea care a adus Peninsula balcanic i Italia de sud sub jurisdic ia patriarhiei de Constantinopol.

dar aceast politic ponderat nu a fost pe placul zelo ilor. Abia dup apte ani Bizan ul a ar tat tot mai mult cutezan în luptele cu arabii.scaunul patriarhal cu iretul Methodios. Cultul. În acela i timp Theodora a trebuit s intervin împotriva bulgarilor condu i de Boris pentru a-i sili s recunoasc suzeranitatea Bizan ului. la fel ca odinioar pe Tarasios i Nikephoros. Sprijini i de patriarhul Methodios. pierzând mai multe b t lii împotriva arabilor. Imperiul fiind silit s încheie o pace costisitoare cu Al-Mutassem. Disputa s-a înte it mereu. Bardanes. În 853. tirbit acum pentru c pe tron se afla din nou o femeie (850-852). Theoktistos a dus o politic de stat chibzuit ce a adus statului mari rezerve în aur. în ciuda unor insuccese de pân atunci. la fel ca i armata de uscat pe râul Mauropotamos (844). flota bizantin a reluat ofensiva în r s ritul bazinului mediteranean. Dup 847 pe scaunul patriarhal se va afla Ignatios. Aceast demonstra ie a f cut ca arabii fatimizi s treac imediat la constituirea unei flote puternice ce va ac iona cu succes pân în secolul al X-lea. Cu aceasta Biserica a triumfat în fapt asupra puterii laice.i impune autoritatea asupra conducerii spirituale. Logothetul Theoktistos nu s-a distins îns ca un bun conduc tor de o ti. mul i fiind extermina i. eunucul Theoktistos a devenit cel mai important personaj din anturajul împ r teseiregente. Theodora a ini iat îns represalii împotriva paulicienilor din estul Imperiului. 55 . deschizându-se din nou disputa cu biserica oficial . încheindu-se aici criza iconoclast care fusese înso it de atâtea tulbur ri i lupte ce au m cinat Imperiul. Monahii studi i îl comb teau i pe patriarhul Methodios. devenind singurul sfetnic al Theodorei. vor participa activ la incursiunile arabe împotriva statului bizantin. un fiu al împ ratului Mihail Rangabe care dup înl turarea tat lui s u devenise c lug r. de aceea cei care au reu it s se salveze au trecut sub protec ia emirului din Melitene. mai ales dup înl turarea principalului s u rival. la un sinod din martie 843 a fost restabilit cultul icoanelor. întemeind o colonie în cetatea Tephrike. iar Leon Matematicianul destituit din func ia de mitropolit al Tessalonicului. Theodora i Theoktistos au realizat toate transform rile cu pruden deosebit . pân ce studi ii au fost excomunica i. dup dou veacuri de defensiv . Flota bizantin a fost înfrânt în Creta. Urcarea sa pe tronul patriarhiei a însemnat i o oarecare cedare în fa a studi ilor. Luptele iconoclaste au luat sfâr it în vremea Theodorei. dar deopotriv arogantul i brutalul logothet al dromului. neluând nici o m sur împotriva fo tilor iconocla ti. atacând i distrugând cetatea Damietta de la gurile Nilului. fiind z d rnicit planul multor împ ra i ai Bizan ului de a.

S-a interesat întotdeauna de armat . Bardas a ac ionat în for . acuzându-l de concubinaj cu v duva fiului s u. una în favoarea lui Photios. Bizan ul ajunsese i pe t râm ecleziastic pe înalte culmi. al politicii de la curte era Bardas. ajuns la majorat. unde se studiau cele apte arte liberale. oricum. Patriarhul Ignatios. dup ce Apusul se sustr sese universalismului de stat. Leon Matematicianul din Thessalonik i Photios au fost personalit ile de seam care au marcat mediul universitar al vremii în Bizan . În imperiu s-au format dou partide. el fiind influen at de unchiul s u Bardas. f r a fi devenit un mare împ rat. exceptând zelo ii care nu au sesizat direc ia desf ur rii evenimentelor. în timp ce vestul Europei era înc dominat de barbarie intelectual . adesea necuviincioase.Activitatea cultural i politic deosebit a imperiului a început imediat dup lovitura de stat din 856. i-a refuzat lui Bardas împ rt ania în 857. numeroase expedi ii fiind conduse de el personal. predate în limba greac . pân la preluarea puterii doar de circari i destr b la i. nu putea accepta universalismul bisericesc al Romei. cealalt în favoarea lui Ignatios. a fost îns i vehement criticat de preo i. destituindu-l pe patriarh i înlocuindu-l cu func ionarul laic (protoasekretis) Photios. la Roma. Conduc torul real al statului. victim a diverselor influen e de la curte. apelând mereu. Photios a fost cel mai bun diplomat i politician aflat vreodat pe scaunul patriarhal de la Constantinopol. Domnia lui Mihail al III-lea Be ivul este zugr vit de c tre istoricii i cronicarii bizantini în tonuri sumbre. fiind înconjurat. Theodora a fost for at s renun e la regen . acesta primind din 862 titlul de cesar. Petronas. 56 . din nemul umire. În ciuda unei purt ri compromi toare. Lupta cea mare a trebuit s-o duc Photios cu Roma. În palatul Magnaura a înfiin at o coal superioar pentru tiin e laice (849). strategul themei Opsikion. fiind perceput ca un desfrânat. Educa ia împ ratului în timpul minoratului fusese neglijat de c tre Theodora. cu sprijinul unchiului s u Bardas i a unei p r i a nobilimii din capital . Theodora i fiicele sale au fost silite s se retrag la mân stire. iar apoi lipsit de suficient voin i autocontrol. considerat un al doilea Nero. Bardas i-a dovedit capacitatea pe toate planurile. îl înl tur pe Theoktistos de la putere. el a fost totu i un dinast talentat. dar semnificativ pentru istoria bisericii bizantine. Constantinopolul. se ocupa de chestiunile militare. când tân rul Mihail al III-lea. A urmat o perioad agitat . dup cum un alt unchi al basileului. fiind înc lcate normele de însc unare (858). un veritabil ascet. iar senatul l-a declarat pe Mihail drept singur st pânitor.

politica militar a Imperiului dobânde te un caracter mai degrab ofensiv. Bizan ul r mânând doar cu ora ele Siracuza i Taormina. refuzând s -l recunoasc pe Photios. urmând s traduc Biblia în limba slav . bicefal . Atacul rusesc a f cut necesar reînnoirea rela iilor cu cazarii. El a trimis deciziile sale sinodale papei. începând cu 863. în Asia Mic . a trebuit s se întoarc din Orient la vestea atacului rusesc. Constantin-Chiril a creat un alfabet slav. ofensiva bizantin a fost mai prudent . Solu ia a v zut-o Bizan ul. sperând c va primi de acolo sprijin împotriva zelo ilor. cunoscut cu numele de glagolitic. i principele Rostislav din Moravia a solicitat Bizan ului misionari. Nicolae I pretindea îns primatul în biserica cre tin . investiri asem n toare fiind practicate nu o dat în secolele anterioare. Misiunea în Rusia a dat rapid roadele a teptate. Trecând la ofensiv în Asia Mic . în cre tinarea atacatorilor. al c rui vis era înt rirea universalismului roman. De la numele 57 . dup retragerea ru ilor. de acum anun ându-se marea schism a bisericii cre tine. fiind uci i în lupt emirul de Melitene Omar i conduc torul paulicienilor. în persoana lui Nicolae I. Motivul corespundea realit ii. au fost misionarii trimi i în Moravia. în 863. a p truns adânc în teritorii ocupate de arabi. flota sa câ tigând i o efemer victorie împotriva musulmanilor la Damietta. Însu i serviciul divin din Moravia a fost inut de cei doi fra i în limba slav . Constantin-Chiril a murit timpuriu într-o mân stire din Roma (14 februarie 869). Împ ratul care conducea personal trupele din r s rit contra arabilor. în fapt. S-au încheiat mai multe p ci cu dese schimburi de prizonieri. El a luat partea lui Ignatios. Dup secole de r zboaie defensive. patriarhul bizantin se va emancipa definitiv de sub autoritatea papal . Ini ial. Arabii cuceriser între timp Sicilia i Italia de sud. Au fost reînt rite i fortifica iile de grani din Asia Mic . Photios nici nu î i dorea confruntarea cu Roma. dorind s evite influen a clerului franc. renumitul Petronas p trunde în Armenia arab . Petru se afla un pap capabil. Chiril i Metodiu. din Salonic. ca i de o apropiere franco-bulgar . Respingând un atac al lui Omar. Gra ie imensei for e materiale dobândite prin cre tinarea lumii slave în rit r s ritean i a concursului basileilor. de fapt în dialectul macedo-slav. motivând c a fost investit ca patriarh prin mijloace necanonice. fratele lui Bardas. Un rol deosebit în cre tinarea slavilor l-au avut bineîn eles basileul i Photios. Pericolul slav se manifest într-o nou form la 860 când cnejii ru i au încercuit pentru prima dat Constantinopolul cu flota lor i au pustiit împrejurimile.Fiind angajat în disputa cu adep ii lui Ignatios. ea devenind de acum. Pe scaunul Sf. derulându-se îns tot mai rapid începând cu a doua jum tate a secolului al X-lea. strategul Petronas. la grani a între themele Armeniakon i Paphlagonia.

primind func ia de parakimomen. i a armatei terestre bizantine la grani a Bulgariei .a flotei. astfel c în acele momente Bulgaria p rea câ tigat de c tre misionarii romani. care era de condi ie modest . numele împ ratului. Mihail nu a dorit supunerea bisericii sale fa de Constantinopol. Opozi ia boierilor a fost înfrânt de Boris-Mihail dup ce 52 dintre ei au fost decapita i. conflictul dintre Constantinopol i Roma a atins punctul s u culminant. cu Vasile Macedoneanul.acceptând cre tinismul de la biserica din Constantinopol. Statul a sprijinit interesele ortodoxiei bizantine. bulgarii au cerut misionari de la franci. discipoli ai lui Kyril i Metodiu. de unde avea s fie preluat i de sârbi. fie de la franci. veni i din Moravia Mare. principele bulgar acceptând numele de Mihail. Se pare c inten iile imperiale ale Bizan ului l-au deziluzionat. În 864/865 cneazul Boris a cedat nu doar în fa a misionarismului bizantin. fie din Roma. protestând în leg tur cu amestecul papei în chestiunile bisericii orientale. În Moravia. a reu it s -l conving pe împ rat c Bardas ar complota la tron. Vasile. Cu aceasta. În calea ascensiunii sale st tea cezarul Bardas. de c tre români i ru i. Photios devenise din nou adversarul direct al Romei. bizantinii fiind prea departe. În urma activit ii lui Clement i Naum. misiunea bizantin a avut deplin succes la ru i i la slavii de sud. Mihail III l-a adoptat chiar pe Vasile. Eudokia Ingerina i a urcat în ierarhia de la curte. În schimb. Mihail al III-lea se aliase. Spre bucuria lui papei Nicolae I. Cre tinarea bulgarilor i organizarea bisericii dintre Dun re i Balcani s-au desf urat rapid. declarându-l asociat la 58 . Împ ratul a scris papei. în Marea Neagr . Patriarhul la rândul s u s-a proclamat judec tor al bisericii apusene. slavii intrând cu aceasta pe f ga ul culturii europene. dar i în fa a presiunii militare . îns . intrase în cercul favori ilor lui Mihail al III-lea Be ivul. iar misionarii din Italia au abandonat zona de timpuriu. La botezul s u a participat basileul bizantin. În cursul unei expedi ii contra arabilor din Creta (866). Procedând invers decât moravienii. alfabetul chirilic se r spânde te în Bulgaria. vrând s ob in o biseric independent .s u alfabetul a dobândit denumirea de chirilic . a întors spatele Bizan ului. cneazul bulgar cerând sprijinul Romei. viitorul împ rat. ar tându-i gre elile în liturghie i disciplin bisericeasc . În form ultimativ cerea retragerea misiunii romane. asasinându-l cu acordul imperial. dar Bizan ul nu putea admite o misiune venit di Apus. spre nenorocirea sa. misiunea a fost finalizat de franci. atacând mai ales dogma occidental filioque. s-a c s torit la îndemnul împ ratului cu amanta sa îns rcinat . Constantinopolul a recunoscut limba slav ca limb de cult în statul bulgar. În momentul cre tin rii procesul de asimilare a bulgarilor turanici de c tre popula ia slav majoritar se afla în faza final .

În anul urm tor. Majoritatea episcopilor r s riteni au r mas îns fideli lui Photios. a izbutit s recucereasc Bari de la arabi. Motivul a fost în primul rând unul politic. oferind împ ratului german Ludovic al II-lea un tratat de alian îndreptat contra arabilor. La încheierea conciliului din 869/870. Ludovic II. 59 . secondat de so ia sa Eudokia Ingerina. Bizan ul a intervenit în Italia de sud. în prezen a lega ilor papali. fiind reluate i rela iile cu pontiful Romei. Împ ratul i-a asigurat fidelitatea clerului prin reinstalarea fostului patriarh Ignatios. a fost demis chiar în momentul decisiv al luptei sale de emancipare de sub autoritatea papal .2 Opera legislativ a împ ra ilor Vasile I (867-886) i Leon al VI-lea (886-913) Poporul Constantinopolului nu a reac ionat la asasinarea infam a lui Mihail al III-lea. Cu toate c aproape întreaga Sicilie era pierdut de c tre Imperiu. ceea ce s-a petrecut dup moartea lui Ignatios (878). mai ales dup despresurarea Raguzei (Dubrovnik) pe care arabii o ocupaser mai mult de un an (868). fosta amant a lui Mihail al III-lea. ace tia au asistat i la subordonarea bisericii bulgare. Adrian II. 4.3. Vreme de doi ani Vasile nu a impus schimb ri în conducerea bisericii. cu toate c în problemele de jurisdic ie au r mas aspecte esen iale neclarificate între cele dou biserici. când a fost excomunicat Photios. generalul Nikephoros Phokas cel B trân readuce Tarentul i Calabria sub controlul Bizan ului. Vasile I a urm rit i a des vâr it i cre tinarea ru ilor.domnie. astfel c transferul de putere dinspre dinastia amorian c tre cea macedonean are loc prin Vasile I (867-886). Photios. care va prelua tronul imperial. prin delega ii ei. Epoca dinastiei macedoneene a fost caracterizat de expansiune teritorial .i statutul de mare putere european . ucigându-l pe Mihail al III-lea în timp ce acesta dormea. fa de patriarhia de la Constantinopol. împ ratul din Apus. sim ind c pozi ia sa la curte este periclitat . Imperiul redobândindu. Vasile I Macedoneanul a fost perceput ca viclean i lipsit de scrupule. devenit impopular prin leg turile sale cu familia ultimului împ rat amorian i toleran a pe care a ar tat-o fa de viciile de la curte. Vasile I Macedoneanul va uzurpa tronul imperial. Restaurarea controlului asupra themei Dalma iei asigura suprema ia Bizan ului în cet ile de pe coasta Adriaticii pentru dou veacuri de acum înainte. prin alian a cu Imperiul bizantin (871). astfel c Vasile a v zut c restaurarea unit ii religioase a Imperiului putea fi ob inut prin reinstalarea acestuia.

Pentru a p stra tronul în familia sa. Alexandru. Leon. Sub Vasile I se întocme te Prokeiron (879). Vasile l-a luat coregent pe fiul s u mai mare Constantin la 6 ianuarie 869. Obiectivul era ocuparea principalelor drumuri de invazie i st pânirea punctelor strategice pân în bazinul superior al Eufratului. inspirat din Eclog i Prokeiron. Alexandru. a adar s revizuiasc opera lui Iustinian prin adaptarea ei la noile condi ii i s -i adauge legile ap rute între timp. Vasile I a declan at o ofensiv metodic pe întreg frontul oriental. Formal tronul era împ r it de Leon cu fratele s u. Christophoros ob ine o victorie decisiv asupra paulicienilor. dup moartea prematur a lui Constantin. exact un an mai târziu pe al doilea fiu. mai cu seam în centrul i vestul peninsulei care ie ise de sub controlul Imperiului. ultimii slavi din Balcani r ma i p gâni. iar în 879. Urm torii ani de domnie a lui Vasile I au vizat Asia Mic unde paulicienii revendicau de la imperiu întreaga zon . Stephanos. Insula Cipru a fost recucerit de bizantini. pe tronul imperial va urca fiul s u. În plan juridic. În 886 a fost redactat colec ia Epanagoge (=introducere). va deveni din 893 patriarh. de i Moravia a r mas supus Romei. pe cel de-al treilea fiu. în timpul lui Mihail II (820-829). ori poate al lui Mihail al III-lea. Ca bun orator i scriitor. Ini iativa legislativ (Basilica) va constitui baza de la care va pleca Leon al VI-lea. dar acesta nu se interesa de problemele guvern rii. capitala statului. de la Marea Ciliciei pân la Trapezunt i Armenia. poart supranumele de cel 60 . La moartea lui Vasile I. Prokeiron a fost divizat în patruzeci de titluri care con ineau principalele norme de drept civil i o list detaliat a pedepselor pentru diferite ofensse i crime. Leon al VI-lea În eleptul (886-913). fiind asediat i distrus .Vasile s-a str duit s refac hegemonia bizantin în Balcani. În 872. Astfel era înt rit i frontiera estic a Imperiului. sîrbii. Tephrike. dar blând. au fost converti i la cre tinismul bizantin (867-874). un despot arbitrar. un manual de drept bizantin care are la baz Ecloga lui Leon al III-lea i Institutele lui Iustinian. împ ratul fiind supranumit al doilea Iustinian . deci o introducere la legisla ia din vremea lui Vasile I. în tot cazul fiul Eudochiei Ingerina. Dup formarea statului sârb al lui Vlastimir în jurul anului 850. epoca lui Vasile I se remarc prin înnoirea dreptului roman. îns ea nu a putut fi p strat decât pentru scurt timp. Fratele mai tân r. Împ ratul a dorit s realizeze un cod general al legisla iei bizantine care s ordoneze cronologic actele legislative. un iubitor al luxului. Leon VI a fost aplecat spre înv tur .

nobilissimos i kuropalat. incluzând i pasaje din Prokeiron. Chestiunile guvern rii devin atribute ale aparatului func ion resc imperial. Leon a anulat drepturile vechi ale curiei i senatului. iar începând cu secolul al XII-lea un megas logariastes. Titlurile cele mai importante în imperiu. Tezaurul era administrat de un chartularios. Un al doilea patriarh. atunci când refuz s sanc ioneze c s toria lui Leon cu Zoe Zautzina. Func ii deosebite aveau eunucii. aliatul lui Vasile. armeanul Stylianos Zautzes înaintat în func ia de logothet al po tei i apoi în cea creat special pentru el. cea de basileopator. Legile imperiale / Basilicalele (887-893) au fost o continuare a ini iativei lui Vasile I i reprezint una din cele mai importante opere legislative bizantine de la Iustinian pân atunci. imnuri i un tratat de tactic militar .În elept sau Filosoful mai degrab pentru ini ierea sa în secretele astrologiei. Ca administrator superior al finan elor era numit un sakellarios în epoca bizantin medie. De importan deosebit a fost opera sa legislativ . guvernarea devenind de acum pe deplin despotic . Personalitatea împ ratului a exercitat o influen sporit asupra administra iei imperiale comparativ cu predecesorii s i. Ultimele r m i e ale constitu iei imperiale romane au fost acum abolite. Împ ratul devine singura putere legislativ . Curtea imperial avea atribu ii mai largi decât însu i cabinetul de stat. Nicolae Misticul. Important era func ia de eparh. conduc tor al administra iei imperiale. Consolidarea despotismului bizantin este consemnat de edictele lui Leon care abolesc vechiul sistem municipal i senatus-consultele. judec tor suprem în stat. Opera sa const în oracole poetice. Logothetul (logof tul) avea o însemnat func ie pe lâng împ rat. cel mai însemnat sfetnic devenind tat l amantei sale. Culegerea de legi a lui Leon este structurat în 60 de c r i. chiar dac nu trebuie supraapreciat contribu ia personal a împ ratului. acesta reglementând via a capitalei. dup basileu. Zoe. erau cele de cezar. va fi i el înl turat prin ordin imperial. Împ ratul ca ales al divinit ii dobânde te practic puteri nelimitate în toate aspectele politicii statului care se identific cu persoana sa i cu aparatul s u birocratic i militar. Senatul are doar o aparent importan . În total administra ia civil i militar i de la curte întrunea 60 61 . pierzându. au rezumat în limba greac legisla ia lui Iustinian i novelele basileilor. comandantul suprem al armatei i ocrotitorul i bisericii i garant al ortodoxiei. fiind opera unei comisii conduse de protosp tarul Symbatios. împ ratul în vârst de 19 ani îl depune pe patriarhul Photios.i atribu iile avute în secolele anterioare. c ruia i-a fost discipol. Prin novelele sale. fiind p strate îns ceremonialul elaborat de la curte i rutina invariabil a administratorilor i judec torilor. La preluarea tronului.

func ionarilor de stat le era interzis s achizi ioneze sau s mo teneasc domenii. La scurt vreme dup urcarea pe tron a arului Simeon al Bulgariei (893) a izbucnit i r zboiul bizantinobulgar. Cheltuielile cur ii au crescut substan ial. Politica extern în timpul lui Leon al VI-lea În eleptul a fost dominat de vechiul conflict cu bulgarii i arabii. În plus. Nikephor Phokas ocup sudul Bulgariei în timp ce marele drongar Eustathios a blocat cu flota gurile Dun rii. Recomand rile lui Leon din Taktika sa erau ca în func ii. ba chiar au pr dat capitala Preslav (894). Conflictul s-a iscat din motive comerciale. Deja din secolele VII-VIII se accentuase stratificarea social de care împ ra ii trebuiau s in cont. ei au mutat antrepozitele bulgare din Constantinopol la Salonic. Ungurii condu i de Arpad i Kurasanes. Bizan ul a chemat în ajutor triburile nomade ale ungurilor. Concomitent. P trunderea ungurilor în mijlocul lumii slave a însemnat un moment important în evolu ia Europei centrale i r s ritene. ocazie cu care au fost majorate i taxele vamale percepute pe comer ul cu supu ii lui Simeon. ad ugându-se noi func ii. M sura a fost anulat de Leon al VI-lea. arul a 62 . Pe m sura unor cuceriri sau recuceriri de teritorii organizarea administrativ bizantin s-a dovedit a fi maleabil i eficace. amenin ând Constantinopolul. Monopolul comer ului cu Bulgaria îl primiser doi negustori greci. Neavând suficiente trupe în Europa. obligându-l pe Simeon la încheierea unui armisti iu (895). Dup o perioad de pace. M surile lui Leon al VI-lea au încheiat lungul drum al evolu iei spre autocra ie. au provocat arului bulgar mari pierderi. a invadat Tracia i Macedonia. În timp aparatul administrativ bizantin s-a amplificat. Acum ungurii apar pentru întâia dat în istoria Imperiului bizantin. trecând Dun rea. bun oar în cea de strateg. Înt rirea aristocra iei bizantine va duce pe termen lung la subminarea autorit ii imperiale. Organizarea themelor s-a încheiat i ea spre sfâr itul secolului al IX-lea. Micile propriet i nu mai erau ocrotite. chiar prin exemplul împ ratului care ob inea bani din vânzarea func iilor. Guvernarea lui Leon nu a sesizat acest pericol. Procesul de feudalizare va crea o nobilime puternic împotriva c reia urma ii lui Leon aveau s duc o lupt aprig . toate fiind îndeaproape supravegheate i îndrumate de împ rat. s primeasc dona ii. în rela iile bizantino-bulgare a intervenit o schimbare. iar pentru a evita concuren a. dup ce protestele sale nu au fost luate în seam . arul. Înainte vreme.de func ii. iar corup ia a fost impus în toate ramurile administra iei. s fie numi i doar oameni nobili i înst ri i. f r o aprobare imperial expres . interesele nobilimii fiind promovate i în sfera economic . multe din ele fiind înghi ite de c tre marile propriet i. ungurii intr din aceast epoc în zonele de interes ale politicii Bizan ului.

În vest. care în cadrul unui sinod îl excomunic pe împ rat. Cu ajutorul nomazilor pecenegi. reglement ri oficializate prin tratatul din 911. Tensiuni în plan intern a adus cea de-a patra c snicie a lui Leon al VI-lea. în schimb arabii au jefuit Peloponesul i coasta Thessaliei. ungurii. care ajungeau pân în Cilicia. Leon al VI-lea o ia în c s torie pe Zoe (906). dup moartea cele de-a treia so ii. a determinat Bizan ul s reia politica de fortificare a ora elor de coast i de înt rire a flotei. deposeda i de p mânturile lor fiind for a i s emigreze.apelat la rândul s u la pecenegi care pe atunci se aflau în sudul stepei ruse ti. La Adana. ultima baz fortificat bizantin din Sicilia. Ea devine astfel cea de-a patra so ie a sa. cauzându-i o grea înfrângere la Bulgarophygon (896). Leon al VI-lea a fost nevoit s fac noi concesii arului Simeon. Ini ial. succese i înfrângeri înregistrându-se de ambele p r i. reluând r zboiul cu Bizan ul. Constantin Porphyrogenetul. asupra Constantinopolului (907) l-a obligat pe basileu s acorde negustorilor ru i importante privilegii comerciale în imperiu. Nikephor Phokas a ob inut o victorie împotriva arabilor. împ ratul o instaleaz pe Zoe Carbonopsina ca concubin la palat. Era rândul basileului Leon al VI-lea s cear pace. botezat doar cu trei zile înainte. Expedi ia din 904 a renegatului grec Leon din Tripoli. Campaniile împotriva musulmanilor au fost cel mai adesea ineficiente în timpul lui Leon VI. Simeon i-a respins pe unguri. În 902 ei au cucerit Taormina. puterea Bizan ului a sc zut i pe frontul din r s rit. dar i ru ilor. f r ca s aib un mo tenitor masculin la tron. Din cauza acestor evolu ii complicate problema luptei cu arabii a devenit mai anevoioas pentru Imperiul bizantin. obligându-se la plata unor subsidii anuale fa de ar. Leon s-a 63 . care a supus Thessalonicul unui jaf cumplit. Ca urmare a r zboiului cu bulgarii. fiind ridicat la rangul de august . Atacurile bizantine din perioada urm toare (900-904) vizau regiunile de grani ale emiratelor arabe în scopul consolid rii grani elor orientale ale imperiului. Expedi ia marelui cneaz de Kiev. Dar s la urile ungure ti din Lebedia au fost rapid ocupate de pecenegi. nedorind s sfideze rânduiala bisericii r s ritene care interzicea o a patra c s torie. întemeierea regatului arpadian în Panonia este o consecin direct a intrigilor diplomatice al bizantinilor i ale arului bulgar Simeon. Astfel. Evenimentul a provocat reac ia violent a clerului înalt. În r s rit. Oleg. Deasemeni. Din necesitatea legitim rii dreptului de mo tenitor al fiului n scut de aceasta în înc perea imperial de purpur . musulmanii au ocupat cetatea Rhegium (Reggio) pe coasta italian a strâmtorii Messina care de acum va fi controlat de c tre arabi. Armenia era expus raidurilor arabe. Nikephor Phokas renun ase la opera ia din Italia de sud pentru a prelua comanda în Balcani.

adresat papei Sergius al III-lea i patriarhilor orientali. Leon a l sat în urma sa înfrângerea în r zboiul cu bulgarii. Fiul lui Leon a ob inut deja în 911 coroana imperial . Condi iile p cii cu bulgarii erau într-atât de umilitoare. iar Nicolae Misticul a fost înl turat de la regen i p strat în func ia de patriarh doar cu condi ia de a nu mai interveni în politica statului. dup ce abia fusese dejucat planul lui Constantin Ducas de a prelua tronul. devastarea de c tre arabi a Tessalonicului i e ecul în campania de recucerire a insulei Creta. unchi al lui Constantin care avea pe atunci doar ase ani. Schimb rile din imperiu au z d rnicit îns planurile lui Simeon. fiind asigurat . Patriarhul i consiliu imperial vor conduce statul în numele minorului Constantin VII Porphyrogenetul. ob inând de la ace tia legitimitatea c s toriei. Alexandru a încetat s mai pl teasc Bulgariei tributul anual. iar împ ratul Constantin Porphyrogenetul urma s se c s toreasc cu fiica arului. n-a mai apucat s tr iasc evenimentele. ci chiar coroana imperial . încât Zoe a fost rechemat din exil i a preluat puterea. A închis-o pe Zoe la mân stire i. pentru motivul c -i refuzase basileului accesul în biseric de Cr ciun i Boboteaz . Patriarhul a fost nevoit s se înf i eze în tab ra bulgar i s îl încoroneze pe ar basileu al Bulgariei . murind în iunie 913. principalul regent. care î i consolidase puterea. împ ratul recuno tea suprema ia bisericii apusene i cauza o nou schism în sânul bisericii bizantine. La moartea sa. i-a adus în preajm oamenii s i. Implicit. dar Alexandru. Patriarhul Nicolae Misticul a fost acuzat de înalt tr dare.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei La moartea lui Leon (12 mai 912) puterea a revenit lui Alexandru. alungat din scaun i înlocuit cu evlaviosul Euthymios (februarie 907). 4. îndep rtând sfetnicii lui Leon. arul bulgar nu dorea doar teritorii i pr zi. ceea ce l-a determinat pe arul Simeon. condi ie care ar ta planurile lui Simeon de uzurpare a titlului de basileos ton Romaion. în primul rând pe patriarhul Nicolae Misticul. nu era preg tit de o confruntare deschis cu bulgarii. Nicolae Misticul. În condi iile frac ion rii puterii politice. continuitatea dinastiei macedonene. s preg teasc un atac asupra Bizan ului.3. Alexandru nu îl simpatizase pe fratele s u Leon al VI-lea i a încercat s dea un nou curs politicii imperiale. Simeon a trecut cu oastea prin Bizan . ap rând în august 913 în fa a Constantinopolului. cu mare efort. Imperiul se obliga la reluarea subsidiilor anuale c tre Bulgaria. a început r zboiul cu bulgarii. Patriarhul Nicolae fusese autorul moral al complotului lui 64 .

Constantin Ducas, dar i al ru inosului tratat încheiat cu Simeon. Împ r teasa Zoe a anulat tratatul încheiat cu arul bulgar, nerecunoscând logodna fiului ei cu fiica lui Simeon, ceea ce a dus la deschiderea r zboiului bizantino-bulgar (914-927). Thrakia i Macedonia au fost din nou invadate de bulgari, Simeon cerând recunoa terea sa ca împ rat. În 914 a ocupat Adrianopolul, iar în anii urm tori a pustiit teritoriul dintre Salonic i Dyrrachion. Imperiul se vedea astfel obligat s treac la contraofensiv . Comandant suprem al armatei a fost numit Leon Phokas, fiul marelui Nikephor Phokas, care nu avea îns calit ile de bun militar i strateg ale tat lui s u. Flota bizantin , condus de Romanos Lekapenos, a fost înfrânt în august 917 de c tre bulgari, în apropiere de Anchialos, armata bizantin fiind nimicit de Simeon la Katasyrtai, lâng Constantinopol. În 918, st pânind de facto pe întreaga peninsul , arul bulgar pustie te Grecia pân la istmul de Corint. Momentele grele prin care trecea Bizan ul impuneau instituirea unui regim militar puternic. Singurul capabil în aceast direc ie era Romanos Lekapenos, reu ind, dup înl turarea lui Leon Phokas, cu ajutorul patriarhului Nicolae Misticul, s preia conducerea guvernului. Treptat a înl turat-o pe Zoe, înt rindu- i puterea. Dup descoperirea atentatului pus la cale de Zoe asupra vie ii sale, Romanos a c lug rit-o i exilat-o pe împ r teas . Tân rul împ rat, avea 14 ani, Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a fost c s torit în mai 919 cu Helena, fiica lui Romanos Lekapenos. La fel ca odinioar Stylianos Zautzes sub Leon al VI-lea, Romanos ob ine i titlul de basileopator, iar în 920 a fost ridicat la rangul de cezar, fiind îcoronat câteva luni mai târziu drept co-împ rat (basileos), de c tre patriarh i însu i Constantin VII. 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin Romanos Lekapenos (920-944), de origine armean , î i consolidase pozi ia în interior prin mai multe manevre politice care s -i asigure pozi ia primordial în Imperiu. El a pus la cale înl turarea treptat a lui Constantin VII Porphyrogenetul de la putere. Astfel, dup ce se declar pe sine autocrator, iar pe so ia sa Theodora august , în 921 îl încoroneaz pe fiul s u mai mare Christophoros i îl desemneaz drept mo tenitor al tronului. Coregen i au devenit i ceilal i doi fii ai lui Romanos Lekapenos, tefan i Constantin. Romanos ocup primul rang în finan e, cancelarie i în ceremoniile publice. Astfel, ierarhia imperial este restructurat prin crearea al turi de dinastia macedonean a unei dinastii proprii i paralele cu întâietate în rang. Prin politica matrimonial , Romanos a izbutit s treac 65

peste piedicile pe care i le punea obâr ia sa modest fa de înalta aristocra ie. Romanos I a fost un politician abil, chiar dac era totalmente lipsit de cultur . În politica ecleziastic a reu it s - i creeze o situa ie confortabil , având rela ii inclusiv cu papalitatea. Au urmat ani de colaborare fructuoas între puterea laic i cea ecleziastic . Dup moartea lui Nicolae Misticul rela ia biseric -stat s-a schimbat fundamental, biserica având o pozi ie mult sl bit . Dup doi patriarhi nesemnificativi, Romanos a l sat înadins scaunul patriarhal vacant, pentru a-l numi pe un al patrulea fiu al s u, docilul Theophylaktes, în vârst de 16 ani, în aceast demnitate (933). Romanos Lekapenos inaugureaz i politica agrar a împ ra ilor macedoneni în scopul protej rii micii propriet i r ne ti împotriva tendin elor de acaparare ale aristocra iei. Reprezentan ii dinastiei macedonene, de la Romanos Lekapenos la Vasile II au ap rat energic cauza micilor proprietari de p mânturi i a comunit ilor r ne ti împotriva acapar rii de c tre dyna i / magna i. Motivul este acela c magna ii prin cre terea excesiv a domeniilor controlau un mare num r de rani aservi i i de p mânturi, reprezentând un pericol pentru puterea central prin posibilitatea de a- i crea i finan a armate formate din oamenii dependen i lor. Într-o novel din 922, basileul înt re te dreptul de protimisis în sânul comunit ii rurale, pentru a le oferi un mijloc eficace de a se opune p trunderii dyna ilor, a elitei sociale ori a nobilimii latifundiare din epoca de mijloc a istoriei bizantine, în interiorul lor. Se interzicea dobândirea de noi p mânturi de c tre dyna i de la cei s raci, indiferent prin ce mijloace (dona ie, testament, patronat, cump rare, rent sau schimb). Bunurile stratio ilor acaparate prin diferite mijloace în ultimii 30 de ani urmau s fie înapoiate vechilor st pâni, pentru a reface proprietatea stratiotului în întregimea ei. Legea permitea ranilor s - i vând p mântul doar în favoarea unor membri ai comunit ii lor. Continuând politica sa agrar , Romanos I a emis în 934 o alt novel în sprijinul micii propriet i r ne ti, popula ia fiind înc grav lovit dup foametea din 927/928. Mai mult chiar, s-a întâmplat adesea ca ranii, mici proprietari de p mânturi, s - i vând loturile unor magna i latifundiari, punându-se sub patronajul acestora, devenind arenda i pe p mânturile pe care le de inuser anterior. De team c noii proprietari care cumulau i demnit i militare sau civile nu vor pl ti impozitele c tre stat, novela dispunea ca orice tranzac ie, dona ie sau mo tenire efectuate dup 1 septembrie 927 s fie anulat , iar propriet ile cump rate la un pre sub jum tatea pre ului normal trebuia înapoiat f r r scump rare. În cazul în care vânzarea s-a f cut la valoarea real , 66

proprietatea trebuia înapoiat cu obliga ia ca vechiul proprietar s achite suma în termen de trei ani. În ciuda unor e ecuri, politica extern a lui Lecapenos a fost bine orientat . Simeon primise la încoronarea lui Romanos o puternic lovitur , patriarhul intervenind f r succes pentru lini tirea lui. arul cerea expres înl turarea rivalului s u. Simeon a reu it s încheie o alian cu fatimizii din Egipt, urmând ca flotele celor dou p r i s atace Constantinopolul. Romanos Lekapenos a putut îns oferi mai mult fatimizilor, astfel c sosirea lui Simeon în 924 lâng Constantinopol nu a reprezentat o primejdie real . Basileul se obliga la reluarea pl ii subsidiilor fa de bulgari, cu condi ia ca Simeon s renun e la titulatura imperial . Înainte ca arul s întreprind o nou incursiune în Bizan , el a murit pe nea teptate la 27 mai 927, în timpul confrunt rilor cu croa ii, disp rând unul din cei mai redutabili du mani din câ i a avut Bizan ul de-a lungul istoriei sale. Situa ia în Balcani s-a schimbat subit în 927, spiritul de lupt al lui Simeon lipsind cu totul fiului i succesorului s u, Petru. Noul ar r spunde favorabil demersurilor bizantine i încheie pace cu imperiul, punând cap t îndelungatului r zboi bizantino-bulgar. Romanos Lekapenos i-a acordat arului Petru mâna nepoatei sale, Maria Lekapena, i i-a recunoscut titlul de basileus, limitat îns la teritoriul bulgar, i promite s acorde solilor arului întâietate între to i ceilal i de la curtea Bizan ului. Domnia arului Petru (927-969) a însemnat perioada maxim a influen ei bizantine în Bulgaria, aratul asigurând lini tea la grani a european contra incursiunilor ungare i pecenege. În acest fel, Bizan ul i-a putut mobiliza for ele în lupta contra arabilor. Epoca lui Romanos Lekapenos a fost de mare însemn tate pentru politica Imperiului în R s rit. Dup trei decenii de atitudine defensiv , în ciuda urm rilor l sate de anii foametei, dup aplanarea conflictului cu bulgarii, armata bizantin , comandat de Ioan Curcuas, a început ofensiva în r s rit împotriva arabilor, pentru a recuceri Armenia i nordul Mesopotamiei. Dup ce Imperiul a încheiat pace cu califul Egiptului, Curcuas cucere te întregul emirat Melitene (932-934), zona acestuia devenind domeniu imperial (curatoria). Principala for arab la grani o constituia generalul Saif-ad-Daulah care va opri înaintarea bizantin i va relua ostilit ile contra imperiului. Acesta l-a înfrânt pe Ioan Curcuas pe cursul Eufratului, dup care, continuându- i campania, a instituit un control nominal asupra Armeniei i Iberiei (Georgiei) bizantine. Conflictul pentru putere izbucnit la Bagdad, îl determin îns pe Saif-ad-Daulah s se retrag , oferind Bizan ului un r gaz între 940-942. Ioan Curcuas va invada acum din nou nordul Mesopotamiei i 67

în urma intrigilor fiilor lui Romanos Lekapenos. Ioan Curcuas s-a putut concentra asupra problemelor din r s rit. organizarea unor ofensive de anvergur ale Bizan ului împotriva arabilor. În toamna anului 941 flota ruseasc este zdrobit . ori coîmp ra i. scoaterea ochilor. fie ca împ ra i. Nu exista o familie care s se confunde cu monarhia îns i i care s fie considerat sacr . atac respins cu ajutorul focului grecesc. 34 au murit în patul lor. a eunucilor sau armatei. Musulmanii care nu au acceptat convertirea la cre tinism au fost alunga i În 941 Constantinopolul a fost surprins de atacul flotei ruse ti. Imperiul roman l sase mo tenire Imperiului bizantin un viciu constitu ional. va determina o serie de triburi s treac la cre tinism i s fie a ezate în imperiu. t ierea nasului sau a mâinilor. celebrul tergar cu chipul lui Iisus Hristos. amenin imperiul la Dun re. Bizan ul prefer s reînnoiasc privilegiile comerciale acordate negustorilor ru i. În 944 un nou atac rusesc. astfel c 68 . înjunghia i. 12 au murit în m n stire sau exil. fiind deportat pe insula Prote i c lug rit cu for a. tefan i Constantin l-au obligat pe Romanos s abdice. Str lucita campanie antiarab a lui Ioan Curcuas din 942-943 este umbrit de faptul c a c zut în dizgra ie. Dup moartea fiului s u mai vârstnic. 18 au fost mutila i prin castrare. demonstrându. unde va înregistra o serie de victorii în urma c rora grani a bizantin avanseaz înspre r s rit. de strad sau militare i 65 de detron ri. lipsa unei legi clare cu privire la succesiune. În Bizan . Cauzele rezid în faptul c pân în secolul al IX-lea Imperiul bizantin nu s-a obi nuit s respecte în filia ia natural adev rata lege a eredit ii monarhice. permi ând ulterior. Romanos I nu a mai dat fiilor s i întâietate fa de împ ratul legitim. spânzura i. care în 944 va preda bizantinilor Mandylion. sugruma i. conduse de Ioan Curcuas i Bardas Phokas. Practic din cei 109 de personaje care s-au succedat la tron de la Arcadius pân la ultimul bazileu. 20 au fost otr vi i. 3 au pierit de foame. c ruia i s-au al turat i trupe pecenege. În cele 11 secole au existat 65 de revolu ii de palat. Dup înfrângerea ru ilor. proprii s i fii au devenit instrumentele c derii sale. se decima ea îns i. 12 for a i s abdice. Astfel. tefan i Constantin (944). Depopularea din zona de grani a fost în avantajul Bizan ului care putea s reia politica activ în r s rit. dac o dinastie nu era înl turat prin interven ia poporului. 8 au murit în r zboi sau în urma unui accident. Încercarea flotei ruse de a pustii litoralul pontic al Asiei Mici e ueaz datorit interven iei prompte a armatei themelor orientale. sub conducerea lui Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes.sudul Armeniei i va asedia Edessa. în frunte cu marele cneaz Igor.i întreaga for . Este perioada când Bizan ul.

Rezultatul a fost acela c nu a existat în Bizan o familie imperial . Sentimentul de legitimitate a perseverat îns la bizantini. ranul Vasile I întemeiaz de asemena o dinastie. Romanos folosise acela i procedeu. Pentru a reprima tendin ele de uzurpare a tronului. Dinastia isaurian a dat patru domnii. gineri sau copii adopta i. cei doi Lekapeni au fost înl tura i de la putere. Majoritatea împ ra ilor au încercat s legitimeze tronul prin asocierea la domnie a unor urma i sau descenden i legitimi înc din timpul vie ii. dup cum s-a putut deja observa. de i nu a existat un fiu care s succead la tron. tras în eap . dac nu ar fi avut norocul s ucid un leu . ars de viu. Dinastia Heraclizilor a avut ase domnii. ea încheindu-se cu moartea lui Mauriciu. mijloc folosit de obicei împotriva urma ilor împ ratului detronat . obligat s plece într-un mizer exil pentru c comisese o crim . nepotul s u. pe care Leon V nu l-ar fi avansat în fruntea flotei sale. ambele încheindu-se cu câte un regicid. Mihail II. fiul lui Constantin Dukas în vremea regen ei pentru Constantin VII. Iustin I un pescar ajuns descul i cu desaga în spinare la Constantinopol. iar Romoanos Lecapenos. devine marele legiuitor i restaurator al Imperiului. a fost un om de condi ie mai mult decât modest .i dezv lui complicii. oricare centurion. Leon III Isaurianul a fost un me te ugar am rât. El nu asociaz doar pe unul din fiii s i. Mai rar era tuns i c lug rit. aceast maladiei a purpurei . Începând cu Vasile I sistemul se modific în întregime. Aceste suplicii erau înso ite aproape întotdeauna de exil i confiscarea bunurilor. ca asasinii lui Mihail III ori partizanii lui Dukas în timpul regen ei pentru Constantin VII. Cel culpabil era supus torturii pentru a. cel mai des p rea îns mai sigur s fie f cut eunuc.cum o nume te Ammianus Marcellinus în istoria bizantin s-a recurs la cel mai crud sistem de represiune. uzurpatorul lui Leon V. doar nepo i. ar fi r mas doar un am rât aventurier al themei Armeniakon. apoi când Irina i-a ucis propriul fiu. cea frigian trei. în 813. în urma unei r scoale a constantinopolitanilor. din care patru împ ra i au murit violent. Uzurpatorii au fost aresta i din 69 . ca rebelul Vasile în timpul lui Romanos I. astfel c nici un împ rat nu se sim ea în siguran . dup cum s-a întâmplat în dinastia Heraclizilor.fiul lui Mihail Rangabe.d dea str inilor pilda dispre ului pentru dreptul propriului sânge. Leon I fusese m celar. ran era suficient de nobil pentru mo tenirea marelui Constantin. oricine putea fi îndrept it la guvernare. Pu ine familii au reu it s dea mai mult de patru împ ra i a c ror domnie s fi durat cinci din dinastia iustinian . Leon V n scut în Armenia. fiul împ ratului tefan în vremea lui Constantin VII. ci întreaga familie. tocmai pentru a descuraja asasinii. Iustinian. cei patru fii ai lui Leon Armeanul în timpul lui Mihail II. Phokas nu a fost decât un simplu centurion când a luat locul lui Mauriciu.

iar pentru ca ace tia s fie inu i sub control. ci excelen ii s i generali. a preluat astfel personal i efectiv puterea. Constantin. cu suveranii Orientului i Occidentului. Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a dus o intens activitate diplomatic . luând numele so iei împ ratului. fiind un fel de factotum al monarhiei consilier. i restul lumii. duse f r angajament deosebit. Despre administrarea imperiului). sculptur . a fost primit în audien la curtea imperial în toamna anului 957. Theodosiopolis i s controleze zonele r s ritene pân la Eufrat. astronomie. guvernator al provinciilor. fiind promotorul amplei mi c ri care constituie apogeul primului umanism bizantin . Dup ce purtase de 33 de ani coroana imperial . aurul. Despre theme. 70 . Ca i în vremea guvern rii lui Romanos Lekapenos. Îndelunga înl turare a lui Constantin de la treburile statului l-a f cut s se dedice studiului i artei. Despre ceremonii. în care reorganizarea colii superioare a cezarului Bardas a jucat un rol important. botezat cu pu in vreme mai înainte. El r mâne în istoria Bizan ului gra ie remarcabilei sale activit i culturale. evident cel bizantin. general. iar incursiunile maghiarilor în Thracia au putut fi respinse cu succes în anul 958. exila i i apoi uci i. pictur i muzic . armele sau în el ciunea. reu ind s recucereasc Adana. În viziunea Porphyrogenetului exista Imperiul. continuau în sudul Italiei. ci un abil administrator al statului. trupele bizantine. Chiar marea cneaghin a Kievului. La grani a cu Bulgaria pacea era netulburat . împ ratul legitim. Elena. Constantin a fost un împ rat-c rturar. De Pa ti în 945 a fost încoronat i fiul s u care primise numele de Romanos. care indiferent de nivelul de civiliza ie era constituit din barbari. Luptele. cu audien e pentru solii str ini. orice mijloc era binevenit. arhitectur . Era iscusit în matematici. Constantin al VIIlea Porphyrogenetul (945-959) ajunge pe tronul imperial la vârsta de 39 de ani. Astfel misiunea cre tin a Bizan ului în Rusia este a ezat pe un temei mult mai solid. Nu a fost doar un oarece de bibliotec . timp de dou decenii înainte de preluarea efectiv a puterii cunoscând o perioad de vast activitate literar . Olga. conduse de str luci ii generali Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes. fiind autorul unei întinse opere (Via a împ ratului Vasile I. chiar dac nu a condus personal campaniile militare.porunca lui Constantin al VII-lea Porphyrogenetul la 27 ianuarie 945. În plan extern. ambii viitori împ ra i. A fost cel mai instruit împ rat pe care l-a dat vreodat Imperiul. Era ve nic ocupat în între inerea coresponden ei cu strategii themelor Imperiului. administrator. Astfel teatrul de r zboi se concentra în Asia i r s ritul Mediteranei. str duindu-se s aduc îmbun t iri i s-a dovedit a fi deopotriv un bun strateg. i acum în centrul preocup rilor de politic extern se afla r zboiul cu arabii.

Istoriografia bizantin .Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a fost îndeajuns de în elept. el preferând s .3. De i nu a fost un admirator al lui Romanos I Lekapenos. care murise . impunând restituirea loturilor înstr inate ilegal de la ace tia. c l-ar fi otr vit. care are un apetit nes ios pentru intrigi. mimi i m sc rici dup cum relateaz Skylitzes.i petreac timpul cu indivizi desfrâna i i strica i. curmale i smochine). s nu apeleze la r zbunare în ac iunile sale. Noul patriarh urm rea cu tenacitate întâietatea puterii spirituale asupra cele temporale. nora împ ratului. Bardas Phokas. Dup înl turarea Lekapenilor. un politician talentat i experimentat. Treburile politice erau diriguite de Theophano i eunucul Josif Bringas. apoi în 947 când tefan. A îng duit chiar fiului s u Romanos s o ia de so ie pe frumoasa Theophano. La conducerea bisericii. Bringas. devenind logothet al tezaurului. mentorul desemnat de Constantin VII Porphyrogenetul i favoritul tân rului împ rat. în 956 devine patriarh înv atul Polyeukt. fiind actualizate novelele din domeniul agrar ale lui Romanos. urzind intrigi împotriva împ ratului. 4. Constantin a continuat politica acestuia. pentru ca Romanos s ajung mai repede pe tron (9 noiembrie 959). Stratio ii au dobândit prin decretul lui Constantin din 947 un statut juridic aparte. a preluat comanda suprem a armatei. mare drongar i parakimomenos 71 .5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes Devenit formal asociat la tron în 945. în locul lui Theophilaktos. împ r teas sub numele de Theophano. femei destr b late. sistemul themelor intrase de acum în declin. fratele fostului du man al lui Romanos Lekapenos. Constantin VII a favorizat puternica familie Phokas. o acuz pe Theophano. fiica unui cârciumar din Constantinopol. fiind cunoscut c avea o pasiune nepotolit pentru cai (în grajdurile sale erau îngriji i peste o mie de cai pe care îi hr nea cu grâu. În general guvernarea lui Constantin a fost blând i echitabil . mai întâi când patriarhul Theophylakt a încercat s -l readuc pe tron pe Romanos I.c zând de pe cal. mai ales în chestiunea corup iei i abuzurilor dyna ilor. a urcat ierarhia de la curte. cu care împ ratul nu a avut îns rela ii prea bune. iar Imperiul a devenit prosper în timpul domniei sale. Romanos II (959-963) s-a c s torit cu Anastasia. fiul acestuia a încercat s uzurpe tronul. p mânturile stratio ilor fiind sistematic acaparate de c tre micii mo ieri (dynatoi). Constantin VII a avut de luptat împotriva comploturilor urzite împotriva sa. La fel ca mul i dintre predecesorii s i. c reia îi era pe deplin supus. de i ar fi avut suficiente motive. Cu toate acestea. al turi de care se mai aflau cei trei fii ai s i.

în decembrie 962 Phokas ocupând capitala lui Saif-ad-Daulah. i aici. care s-a dovedit a fi un r spuns energic dat uneltirilor lui Bringas. ca r splat pentru meritele sale. A fost practic o lovitur de stat. fiind mai degrab un ascet. Administra ia civil a fost preluat de eunucul Basileos. în luna martie a anului urm tor reu ind s cucereasc re edin a insulei Chaudax/Kandia. nemul umiri în imperiu. Dac patriarhul era de acord ca r zboiul împotriva musulmanilor s fie declarat r zboi sfânt. func ie rezervat eunucilor. se opunea în schimb declar rii ca martiri a celor care piereau în lupta contra islamului. Cu aceasta. continu seria marilor victorii. El a propagat ideea ca orice cre tin care moare în lupta împotriva islamului s fie declarat martir. Nikephoros al II-lea Phokas (963-969) a fost încoronat co-împ rat. Theophano s-a c s torit cu Nikephoros Phokas.mai ales pe seama prelu rii de p mânturi de la necredincio i. a teritoriilor cucerite în r s rit. Nikephoros Phokas s-a îndreptat cu flota spre insula Creta. armatele bizantine. fiu nelegitim al lui Romanos Lekapenos. Pentru Nikephoros Phokas r zboiul cu arabii era un serviciu adus religiei cre tine. Aleppo. Consecin ele politicii promovate de Nikephoros Phokas au fost s r cirea a numero i rani i îmbog irea aristocra iei care prin for a sa economic va deveni o mare primejdie pentru puterea imperial . i ea. De i îl b tuse gândul s se retrag la mân stire. Împ ratul a luat m suri drastice pentru economia urban . Theophano r mânea regent în numele celor doi fii minori. acesta intrând în mod legal în dinastia macedonean .eful serviciului care veghea asupra înc perii împ ratului în timpul nop ii. Func ia cea mai înalt în conducerea armatei a fost încredin at lui Ioan Tzimiskes. împotrivindu-se liberei ini iative. probabil otr vit din ordinul so iei sale. Eunucul Bringas a fost c lug rit i exilat. Pe plan extern. O excep ie a fost împ ratul Vasile I. se deschisese calea de înaintare spre r s rit Siria de nord i mun ii Taurus. Arabii au pierdut cea mai important baz maritim din Mediterana de est. Politica fiscal dur a provocat. conduse de generali de excep ie. strategul-autocrator al Asiei. În vara anului 960. a sprijinit prin m surile sale aristocra ia.astfel Vasile al II-lea (976-1025) va impune m suri de contracarare . Dup o evolu ie complicat în via a Bizan ului. care pusese la cale înl turarea marelui strateg. în timpul s u aceasta 72 . Dup moartea lui Romanos al II-lea (15 martie 963). un general cu nimic mai prejos decât Nikephoros Phokas. Bizan ul nu mai cunoscuse de mult o asemenea victorie. de origine armean . Leon Phokas a continuat apoi lupta cu Saif-adDaulah în Asia Mic . în frunte cu marele domestic Nikephoros Phokas i fratele acestuia Leon. un politician abil i cu o râvn f r egal. bizantinii au cucerit ora dup ora .

Cu sarcasm. Nikephoros Phokas fiind adeptul politicii de m rire a latifundiilor aristocratice. 73 .i pozi ia economic . Imperiul avea de luptat atât în r s rit contra musulmanilor. To i musulmanii care nu au putut fi converti i la cre tinism au fost alunga i din themele bizantine. lucru d un tor statului. În acest sens a emis o lege îndr znea în 964. împ ratul a ocrotit posesiunile stratio ilor. Ioan I Tzimiskes i Vasile al II-lea. Prelu rile de suprafe e dinainte de foametea din 927 au r mas înstr inate. cum încercase i Romanos Lekapenos. ofensiva a pornit acum din partea aristocra iei. Se permitea deschiderea unor l ca uri de cult doar în locurile pustii. f r înzestrarea lor cu p mânt productiv. Nikephoros Phokas a încercat de asemeni s st vileasc m rirea posesiunilor funciare ale bisericii. Se interzic noi dona ii în favoarea bisericii i mân stirilor. caracteristice evlaviosului împ rat-militar Nikephoros Phokas. În schimb. continuat de cei doi urma i ai s i.înt rindu. Principiile. a adar un r zboi purtat pe trei fronturi care a sec tuit resursele Imperiului. o alt parte. cre tinii din Armenia i Siria fiind stimula i s se stabileasc în zonele depopulate. c ci cei 40 de ani ar fi trecut. în loc de patru. Imperiul bizantin va cunoa te o perioad de însemnate victorii pe câmpul de lupt . cei boga i pe cei boga i. Abia dup trei ani a reu it cucerirea ora ului. dup cum întreaga dinastie macedonean nu reprezenta p turile cele mai bogate. cu Aleppo. apelând la argumente teologice i morale. Posesiunile biserice ti crescuser datorit unor dona ii testamentare. Dac fiul de ran Romanos Lekapenos fusese al turi de cei nevoia i. erau menite s limiteze veniturile bisericii pentru a putea finan a campaniile militare. Eliberarea re edin ei patriarhului de Antiohia a avut i o deosebit semnifica ie pentru cre tin tate. enun ând principiul c cei s raci s mo teneasc pe cei s raci. deoarece nu se percepeau impozite de pe aceste domenii. În acest mod. Anexat a fost deopotriv Cilicia. armata bizantin începea s se bazeze pe categoria micii nobilimi. a recunoscut suzeranitatea bizantin (969). O parte din Siria i Antiohia au fost anexate imperiului. încercând chiar s le m reasc . R zboiul împotriva arabilor a început în 964 prin demararea a dou expedi ii navale pentru recucerirea Siciliei i a Ciprului. apoi a c zut Alepo al c rui calif a trebuit s încheie o pace dezavantajoas i umilitoare cu Bizan ul. Nikephoros Phokas a comb tut tendin ele de înavu ire ale bisericii. care la scurt timp au avut un succes impresionant. Nikephoros II Phokas a fost supranumit moartea palid a sarazinilor . înaintând pân sub zidurile Antiohiei. Nikephoros Phokas a anulat dreptul de preem iune al ranilor s raci. cât i în Calabria împotriva lui Otto I cel Mare i în Balcani împotriva bulgarilor. În 966 împ ratul a cucerit cetatea Manbij din Siria. De acum. valoarea unei sesii trebuia s valoreze acum 12 funzi de aur.

luând tezaurul regal i pe cei doi mo tenitori ai tronului. având adep i din rândul boierilor bulgari care îl du m neau pe arul Petru. fiind îns înfrânt de c tre generalii bizantini. de aceea a apelat la cneazul Sviatoslav Igorevici al Rusiei pentru a-i pedepsi pe bulgari. a fost o victim u oar pentru ru i. Rusia tocmai distrusese uniunea chazarilor. împ ratului nu mai avea popularitate în Imperiu. Interesele celor dou imperii se ciocneau în sudul Italiei. f cuse destule concesii bulgarilor. Bizan ul nu a acceptat alian a matrimonial cu înc un barbar. Theophano. În 968. cneazul rus a reu it s cucereasc rapid Bulgaria. s-a instalat la Preslav. sl bit de lupte interne. o solie. Bulgaria solicita în continuare plata anual a subsidiilor. împotriva împ ratului erau i locuitorii capitalei. Noul împ rat Ioan I Tzimiskes (969-976) nu i-a putut respecta promisiunea de a o lua de so ie pe Theophano. devenise amanta tân rului i renumitului domestic al R s ritului Ioan Tzimiskes. au primit drept plat biciuirea. Dup moartea lui Petru (30 ianuarie 969). În vara lui 968. dar un contraatac al pecenegilor asupra Kievului l-a silit pe Sviatoslav s se întoarc . Sviatoslav ocup în vara i toamna anului 969 teritoriul dintre Balcani i Dun re. mai ales pentru c i patriarhul Polyeukt i-a cerut îndep rtarea acesteia de la palat. Ru ii ap ruser pentru prima oar în 968 la gurile Dun rii.i prin m surile sale i du m nia clerului. iar chemarea de a interveni în Bulgaria a fost bine primit dup ce Imperiul a oferit o mare sum în aur. a luat drumul Constantinopolului. Nikephoros Phokas nu avea posibilit i financiare i militare de a sus ine un r zboi pe dou fronturi în acest moment.Între timp. Cei doi urmau s se c s toreasc . Otto cel Mare fusese încoronat ca împ rat la Roma (962) i st pânea deja o bun parte a Italiei. Dup trei ani de foamete. recunoscut doar de o parte a boierimii din ar . dar în momentul în care solii bulgari au solicitat tributul la Constantinopol. de 74 . trebuind pedepsi i i asasinii lui Nikephoros Phokas. condus de episcopul Liutprand din Cremona. Ca dot a Porphyrogenetei era cerut partea de sud a Italiei. astfel c Otto I a invadat posesiunile bizantine din Calabria. Sviatoslav i-a exprimat chiar dorin a de a î i muta re edin a la Dun rea de Jos. capitala aratului. Din cauza politicii fiscale. atr gându. Nikephoros Phokas a c zut victim unui atentat pus la cale în am nunt de Theophano i Ioan Tzimiskes (10/11 decembrie 969). pe tronul Bulgariei va urca fiul acestuia. neglijat de împ rat. ci i o prin es bizantin care s se c s toreasc cu fiul lui Otto. Bulgaria. Înainte de încoronarea sa. Curând dup cucerirea Antiohiei (octombrie 969). solicitând nu simpla recunoa tere a imperiului apusean. Cu un an înainte de urcarea pe tron a lui Nikephoros Phokas. Boris al II-lea.

Ioan I Tzimiskes a pornit cu oastea împotriva capitalei bulgare Preslav. în aprilie 971. mama lui Vasile al II-lea. Astfel. Accra. apropiindu-se de Ierusalim. Fiind la fel ca Nikephoros preocupat de campaniile militare. bizantinii intrând în Mesopotamia.i extind st pânirea înspre Asia Mic . Ioan I Tzimiskes a preluat i rolul de ocrotitor al celor doi Porphyrogene i legitimi. arul Boris a fost luat prizonier la Constantinopol. Luând de so ie pe Theodora. Sviatoslav capituleaz . o fiic trecut de prima tinere e a lui Constantin al VII-lea Porphyrogenetul. Pe drumul de întoarcere spre statul kievian. de i luptele principale s-au dat pentru Siria. în anul urm tor a fost reluat r zboiul în r s rit. Theophano. Lacomul Vasile a atras nu numai nemul umirea aristocra iei. De aici s-a îndreptat spre Silistra unde se afla cneazul rus. Bizan ul abia supusese emiratul Alep. luând cu asalt capitala bulgar . a înconjurat cetatea. deoarece exista pericolul ca ru ii i bulgarii s se alieze împotriva Bizan ului. favorizându-i pe stratio i în defavoarea dyna ilor i a latifundiarilor. fiul nelegitim al lui Romanos I. a fost exilat pe insula Prote. cu care împ ratul german s-a c s torit la Roma în 14 aprilie 972. asediul bizantin fiind sprijinit i de flot . Bulgaria devenise din nou vasal Bizan ului. iar patriarhia bulgar a fost desfiin at .i legitimeze calitatea de împ rat. Ioan I Tzimiskes a întreprins în 974-975 dou expedi ii. a încheiat o c s torie dictat de interesele politice ale momentului. Pentru a se putea concentra asupra campaniilor r s ritene îndreptate împotriva arabilor. m tu a tinerilor împ ra i Vasile i Constantin. a l sat administra ia imperiului în sarcina lui parakimomenului Vasile Lekapenos. care a revenit la politica agrar din timpul lui Constantin VII. Caesareea) a instalat comandan i imperiali. care însu i apar inea celei mai înalte i influente aristocra ii . asaltând în anul 971 Antiohia. De i asasin i uzurpator. Ioan Tzimiskes s-a împ cat cu Otto I. sperând s -l poat îndep rta de alian a cu Sviatoslav. când fatimizii care î i înt riser puterea în Egipt au încercat s . În Balcani împ ratul trebuia s ac ioneze f r ezitare. c ruia îi trimite drept so ie pe nepoata sa.fiind de altfel înrudit i cu Nikephoros Phokas dinspre mam . Cneazul Sviatoslav a fost ucis de pecenegi.Cr ciun în 969. tân rul împ rat s-a obligat s anuleze toate dispozi iile predecesorului s u care loveau în interesele bisericii. acceptând condi iile Bizan ului: s nu mai aib preten ii asupra Bulgariei i s nu mai atace Chersones-ul bizantin din Crimeea. În iulie 971. 75 . dar l-a tratat cu precau ie pe arul bulgar. reu ind s ocupe Siria i Palestina. În toate ora ele cucerite (Nazareth. Dup o încercare sortit e ecului de a ajunge la o în elegere pe cale pa nic cu cneazul Sviatoslav. Ioan I Tzimiskes. dorea s . Theophano.

de o energie debordant .3. fiul lui Romanos al II-lea. Abia în 985. Vasile pune la cale otr virea lui Ioan Tzimiskes. De acum începe domnia efectiv a lui Vasile II. urma ul legitim al dinastiei macedonene. care a fost exilat. nu a ar tat nici atunci. Nemul umit de destituirea sa din func ia de domestic al scholelor din R s rit de c tre eunucul Vasile.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea Dup domnia celor doi împ ra i titulari Nikephoros II Phokas i Ioan Tzimiskes. Moartea sa a l sat r gaz arabilor s se refac . îl ia pe acesta captiv i unind cele dou armate cucere te Antiohia i se proclam pe sine bazileu (987).dar chiar i antipatia împ ratului. 4. în urma unei probabile încerc ri de complot a acestuia. Vasile. Imperiul bizantin a cunoscut apogeul s u în timpul domniei lui Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025). Ambele r zmeri e aruncaser imperiului într-o profund criz 76 . aducând aproape întreaga Asie Mic sub controlul s u. Vasile. pe când ducea o ultim campanie împotriva lui Skleros. nici mai târziu nici cel mai mic interes pentru treburile statului. fiind chiar proclamat împ rat de c tre armat . profitând de înr ut irea imaginii lui Vasile II dup înfrângerea acestuia în conflictul cu bulgarii. înrudit cu Vasile II i coîmp ratul Constantin VIII. a putut doar cu greu s se impun . iar averea sa confiscat . Întrev zând o îndep rtare a sa de la conducerea treburilor statului. avea 18 ani. Ini ial adev ratul conduc tor al treburilor statului a fost eunucul Vasile Lecapenos (Nothos). dup ase ani de succese militare. în vreme ce Constantin. fratele s u în vârst de 16 ani. Bardas Skleros s-a r sculat împotriva guvern rii legitime. înalt func ionar de la curte. Skleros a fost înfrânt de c tre generalul Bardas Phokas. care la moartea lui Ioan I Tzimiskes fiind major nu a mai fost necesar instituirea unei regen e. împ ratul plângându-se în mai multe rânduri c Bizan ul î i irose te puterile în campanii militare înspre îndestularea unui eunuc. parakimomen. Primejdia cea mai mare venea din cauza rebeliunilor magna ilor militari care de ineau mari latifundii (apostasiai). hot rât i realist. ambii reprezentan i ai marii propriet i funciare microasiatice. rechemat din exil pentru a salva Imperiul (978). Cel mai important reprezentant al dinastiei macedonene a adus imperiul pe culmile gloriei militare i puterii teritoriale. Phokas îns . de i dup alte p reri el ar fi murit pe nea teptate fiind bolnav de tifos (11 ianuarie 976). i a asigurat o perioad de prosperitate economic . succesorul la tron a putut s se emancipeze de sub tutela parakimomenului Vasile.

Vladimir Sviatoslavici. fiind ultimul bazileu care s-a opus procesului de feudalizare. Posesiunile sud-italiene au fost i ele legate mai strâns de imperiu. amenin ându-l din dou p r i deodat . apoi din nou Skleros i al ii începuser a râvni la domnie. în cursul unei lupte crâncene desf urate lâng Abydos. dac d m crezare cronicarilor bizantini. iberi i de la bulgari.intern . Împ ratul. i str duindu-se s trag tot folosul din soarta lui domneasc i din tinere e. Bardas va fi eliminat definitiv abia în anul urm tor. din clipa în care Skleros. petrecut ceva mai târziu. Restabile te allelengyon. Noua biseric ruseasc a fost subordonat patriarhiei de Constantinopol. apoi Phokas. Prin novela din 996 anula prescrip ia de 40 de ani asupra drepturilor asupra p mânturilor dobândite prin abuz de dyna i. ori de la r zvr ti i. obliga ia de cau iune mutual prin care marii proprietari sunt obliga i s pl teasc impozitele în locul ranilor insolvabili. Stratio ii i propriet ile lor au fost încurajate de c tre împ rat. comori adunate de la arabi. îndeosebi a mân stirilor. cel lalt uzurpator a capitulat în cele din urm . Acest r zboi civil în care s-au manifestat contradic iile între concep ia imperial central i politica centrifug a marilor latifundiari a determinat evolu ia ulterioar a politicii lui Vasile II. sora împ ratului. . ace tia fiind sili i s le restituie. Vladimir urma s primeasc mâna porphyrogenetei Anna. a unui corp expedi ionar de 6000 de varegi i al promisiunii de a trece la cre tinism. chefuia în v zul tuturor. Vasile a organizat temeinic provinciile de margine din punct de vedere militar. A continuat politica predecesorilor în sprijinul micilor proprietari de p mânt. De acum înainte. dând o lovitur de gra ie aristocra iei latifundiare anatoliene. apucându-se de treab cu toat sârguin a (Mihail Psellos). Cu ajutorul ru ilor Vasile l-a înfrânt în iarna anului 988 pe Phokas în apropiere de Chrysopolis. care. În timpul domniei sale. timp de mai multe veacuri. se smulsese cu toate pânzele sus din via a de placuri. În politica sa intern împ ratul i-a propus s in în frâu puterea politic i pozi ia economic privilegiat a aristocra iei i a bisericii. . În aceast situa ie critic . Skleros. Cre tinarea Rusiei. supraveghind îndeaproape administra ia teritoriilor recent dobândite. varegii din Rusia kievian vor fi o trup de elit în Bizan . în schimbul trimiterii drujinei sale. Vasile II a restructurat sistemul financiar al Imperiului. alt dat . sub c m rile vistieriei punând s fie s pate adev rate labirinturi pentru a le 77 . el care fusese iub re i nu se gândea decât la petreceri . Vasile al II-lea a recurs la ajutorul barbarilor i a încheiat un tratat de alian cu marele cneaz al Kievului. în special puternicei familii Phokas. bazileul a strâns fabuloase bog ii. a fost de asemeni un important succes al Bizan ului.

Dup un asediu de trei s pt mâni f r rezultat. Samuil î i întinsese controlul în Peninsula balcanic pân la Dyrrachion. nu renun ase la ideea unei c s torii cu o 78 .de data aceasta cu centrul de greutate la Prespa. Vladimir atac i ia în st pânire Chersonesul în Crimeea. iar Chersonesul restituit. În pofida inteligen ei sale. educat în pre uire pentru Bizan i cultura clasic . când i când. Umilit în aceast confruntare în care aproape c î i pierduse armata. îi pl cea s trunchieze vorba. Dar Imperiul se confrunta acum cu chestiuni mult mai presante. Samuil care i-a luat titlul de ar al Imperiului bulgar. a mobilizat trupele i le-a condus personal pân la Serdica. s se opreasc cam cum vorbesc ranii. La moartea împ ratului visteria Imperiului avea un excedent de 220 de milioane de talan i. care la rândul s u atacase din nou Tessalonicul. purtând haine obi nuite atât la curte. ceea ce nu a f cut decât s sporeasc puterea lui Samuil care dobânde te acum coroana bulgar de jure. nu era pasionat de cultur i era departe de a fi un bun orator. a atacat Tessalia i sudul Macedoniei i a cucerit Larissa. Vasile II a dispus retragerea. Anul 989 a însemnat o cotitur în istoria Imperiului. Temerea cea mai mare a Bizan ului era îns aceea c cneazul kievian s-ar fi putut alia cu Samuil. nu oamenii cu carte. Nu punea pre pe ceremonial. luându-l prizonier pe arul Romanos. Vasile. o nou forma iune statul bulgar apusean . r mânând holtei pân la moartea sa.ad posti. Vasile se deosebea îns de înainta ii s i. Din 995 împ ratul a încredin at conducerea campaniilor antibulgare lui Nikephor Uranos. fiul prin esei Theophano. f r s stea pe gânduri. nici pe podoabe ori ve minte. cel mai important ora din regiune. i nu se avânta în spuse f r sfâr it. La nici un an dup încheierea primei faze a r zboaielor civile. nu era un intelectual ca Leon VI cel În elept sau Constantin VII Porphyrogenetul. astfel c Porphyrogeneta Anna a fost trimis în cele din urm în Rusia pentru a-l potoli pe cneaz. Împ ratul Otto III. nici cu vorbe alese. Vasile II a fost un caz singular i prin aceea c nu s-a c s torit niciodat . În timp ce împ ratul era nevoit s fac fa atacurilor fatimizilor în Mesopotamia. În 991 Vasile II conduce o expedi ie de data aceasta victorioas contra bulgarilor. p trunzând pân în Moreea. pe drumul de întoarcere înspre Philoppopolis armata imperial fiind surprins de o ambuscad a cavaleriei bulgare din care împ ratul abia a sc pat cu via (august 986). Ner bd torul Vladimir presa cu punerea în aplicare a tratatului încheiat. pe care l-a redus la minimum. Nu vorbea repede. cu toate c ar fi avut nevoie de un urma legitim. Vasile II a jurat s se r zbune. Pentru a-i împrosp ta memoria împ ratului. cât i în public. ci dimpotriv .

În lupte sângeroase. Arnulf. Rezisten a urma ilor lui Samuil a fost curmat definitiv odat cu capitularea Ohridei i a ultimului bastion bulgar. cel mai bogat cleric al apusului. fosta them a Mesopotamiei apusene creat de Ioan I Tzimiskes în 971. Armata bizantin num ra peste 40. au fost înglobate în structurile administrative ale Imperiului. teritoriul dintre Dun re i Balcani. de altfel nu s-a c s torit niciodat . Theodora. cu centrul la Ohrida. Bulgarii deveneau practic cet eni ai Imperiului. Bulgaria este adus în întregime în st pânirea bazileilor bizantini pentru mai bine de un secol i jum tate. taxele au fost 79 . fiind folosite toate resursele împotriva bulgarilor. Victoria decisiv de la Kimbalongos (Câmpulung) din trec toarea Kleidion în Strymonia (20 iulie 1014) a însemnat masacrarea a sute de oameni. cea mai mare dintre nepoatele sale. cea mijlocie. începând cu acest an.i cap t zilelor prin otr vire. Sirmium (1018). cea mai tân r . Dalma ia la Adriatic . a fost aleas de arhiepiscop pentru împ ratul german. Thessalia i Bulgaria propriu-zis .000 de prizonieri bulgari fiind orbi i. Potrivit altor surse a c zut prad unui atac din care nu i-a mai revenit. Bulgaria cu centrul la Skoplje în Macedonia. doar unui bulgar din o sut i-a fost cru at un ochi. i mai pu in atr g toare nici nu intra în discu ie. trimi ând în Bizan o solie care s rezolve cât mai rapid formalit ile în acest sens în fruntea c reia s-a aflat arhiepiscopul de Milan. Împ ratul Vasile II a dorit s expedieze cât mai repede chestiunea. pentru a se putea dedica problemei bulgare. ob inând largi privilegii în comer ul levantin. este st vilit avântul regatului macedo-bulgar. Zoe îns . Încântat chiar de perspectiva c s toriei. care înfruntase Bizan ul în lupta pentru hegemonie în Balcani înc dinainte de vremea hanului Krum. În 1001 Imperiul încheie o pace pe zece ani cu fatimizii. Sunt organizate patru noi theme Paristrion (Paradunavon). dup întoarcerea lui Vasile al II-lea la teatrul de r zboi din Balcani. cu centru la Silistra. punându.000 de lupt tori. Abia acum. Eudokia. la rândul lor. oricum dorea s se retrag la mân stire. De acum înaintarea bizantin în inima Bulgariei a fost asemuit cu curgerea lavei incandescente care a pârlit totul în calea ei. în subordinea c reia au fost a ezate episcopatele Silistrei i Vidinului. împ ratul cucere te în decurs de patru ani Macedonia. ea sose te la Bari pentru a afla c Otto III murise (24 ianuarie 1002). murind dup dou zile. Teritoriile statului bulgar.Porphyrogetent . Vene ienii. Vasile II dobânde te pe bun dreptate acum supranumele i atributul de Bulgarocton. au organizat cucerirea Dalma iei pentru Imperiu. cei peste 14. Sirmium pe Dun rea mijlocie. arul Samuil nu a rezistat la vederea acestei îngrozitoare priveli ti. ciupit de v rsat. Biserica autonom bulgar a fost retrogradat de la rangul de patriarhie la cel de arhiepiscopie.

i într-o anumit m sur autonomia. o pânz de popula ie romanic întins din nordul Dun rii pân în Pind i la Salonic care este nevoit s convie uiasc al turi de sau chiar în simbioz cu popula ia slav . restric ii fiscale severe i au fost total dezinteresa i de o politic social s n toas . f r s vrea. Preg tirile pentru o incursiune decisiv din Sicilia . Acum. au reu it s z d rniceasc ordinea 80 . în teritoriile unde ungurii i pecenegii începeau s se extind . ace tia p strându. slavii uni i cu bulgarii amenin au comunit ile grecofone. urma ii s i. În perioada domina iei bizantine districtele locuite de bulgari au fost treptat doar în parte i anevoios infiltrate de greci. teritoriile din Balcanii erau în întregime incluse administrativ Imperiului sau vasale acestuia. Corolarul politicii în Orient a reprezentat încorporarea unor teritorii din Iberia (Georgia) i recâ tigarea Armeniei. Bulgarii i-au p strat îns na ionalitatea care va cunoa te o putere deosebit odat cu al doilea Imperiu bulgar din secolul al XII-lea. drumul dec derii Imperiului. Urma ii lui Vasile II au impus taxe exorbitante.men inute la cuantumuri rezonabile.1 Perioada domina iei civile în Bizan Bizan ul nu mai cunoscuse din vremea lui Iustinian cel Mare o asemenea epoc de glorie. dar i latinofone. Murind f r urma i. dup o t cere de secole sunt men iona i pentru prima dat vlahii (blachoi) din Balcani. În acest fel teritorii extinse în loc s fie repopulate cu coloni ti greci au început acum s fie locuite de vlahi care au cunoscut o cre tere demografic puternic .au fost întrerupte. conduc torii locali au fost men inu i. devenind peste un veac locuitorii mun ilor din Tessalia. Sârbii. Se pare c o parte a acestor popula ii de blachoi au fost atrase spre aceste zone din cauza nesiguran ei în p r ile nordice. croa ii i slavii de la Adriatic s-au ar tat i ei fideli supu i ai împ ratului.4 Dezastrul militar i refacerea comnen (1025-1143) 4. 4. Victoriile Bulgaroctonului nu au fost din p cate dublate de o colonizare a p mânturilor depopulate sistematic în urma r zboaielor.4.care ar fi urmat s smulg insula din mâinile arabilor i s readuc acest spa iu în grani ele Imperiului . Vasile II a preg tit. Au fost 40 de ani de guvernare în care bazileul schimbase fundamental realit ile Imperiul bizantin a c rei extindere teritorial a atins cele mai largi limite i culmea puterii. neglijând armata. iar aristocra ia a reu it în parte s dobândeasc func ii în aparatul imperial. în vremea lui Vasile II. împ ratul murind în decembrie 1025. Distrugerea monarhiei bulgare a avut deopotriv un caracter politic i unul na ional. În doar în 46 de ani.

lipsit de orice moralitate. de stratio i bine înarma i. la moartea împ r tesei Theodora. Constantin al VIII-lea a inaugurat epoca antimilitar ce va caracteriza perioada de criz a veacului al XI-lea. s h ituiasc bandele care întreprindeau raiduri. se temea s . În 1056. de i înzestrat cu elocven i mult mai cultivat decât fratele s u mai mare. împotriva c ruia. dispunând executarea sau mutilarea f r judecat a celor b nui i. vân toare i circ. întemeietorul unei noi dinastii (1081). de teama uzurp rii. Împ r teasa Zoe i-a ridicat pe fiecare din cei trei so i la demnitatea imperial . Eustathios. care s aib interesul de a purta r zboiul pentru ap rarea propriilor p mânturi. aristocra ia anatolian . Dar pentru a face rost de bani în scopul mul umirii aristocra iei de func ii constantinopolitane. Spondylos i Simeon. Schimb rile frecvente la tron. nu putea s le mai opun o armat capabil s le închid calea. A rezultat de aici c doar cei care nu puteau s verse tezaurului imperial taxa de scutagiu se înf i au la oaste. nici s fac mar uri lungi spre a interveni eficient în punctele amenin ate. amator de cai. care a reac ionat cu o lovitur de stat. sora Zoei. a fost un personaj totalmente opus Bulgaroctonului. Imperiul a intrat într-o epoc de declin general. Ar fi fost nevoie de provinciali devota i. pe care au urcat în cea mai mare parte împ ra i incapabili. reac iona la cea mai vag suspiciune plin de cruzime. care au servit imperiului în timpul lui Vasile II. se r sculau mai ales provinciile din Asia Mic . O singur categorie se bucura de incompeten a lui Constantin VIII. Pecenegii trimi i în Asia nu erau de încredere pentru imperiu. dinastia macedonean se stingea. l sându-se acaparat de pl cerile vie ii. fratele lui Vasile al II-lea. au fost destitui i. dorind s -l alunge pe împ rat i s -l înlocuiasc cu un altul pe placul ei.i asume responsabilitatea guvern rii. Acum la 65 de ani era bolnav de gut . ei tr dând adesea. chemând adesea în ajutor pe barbari. Împ ratul Constantin al VIII-lea (1025-1028). dar i la desp gubirile pe care orice proprietar de p mânt stratiotic era liber s le pl teasc pentru a fi scutit de serviciul militar. înzestra i cu cai buni. chipe . au marcat aceast perioad nefast . datorit politicii sale fiscale. spre a servi sub comanda unor strategi care nu erau niciodat l sa i s îmb trâneasc în acela i loc. împ ratul recurge la sc derea valoric a monedelor prin mic orarea cantit ii de metal pre ios con inut de acestea. Din nenorocire 81 .stabilit de el. ea încheindu-se abia odat cu ascensiunea lui Alexios Comnenos. În aceast situa ie militar dezastruoas . Imperiul. disciplina i. Cei mai valoro i generali. Conducerea imperiului a fost practic încredin at eunucilor palatului Nicolae. în vreme ce împ ratul. se recursese nu numai la monopolul vânz rii grânelor.

având în grij azilurile imperiului). Pe Zoe aproape c a inut-o captiv de team s nu aib i el soarta lui Romanos III. În 1030. mai ales Ioan Orfanotroful ( hr nitorul orfanilor . uneori chiar i ereditar. Romanos III f cea parte el însu i dintr-o familie de dyna i anatolieni. plictisit de so ul s u care o neglija.i chipe ul Mihail al IV-lea Paphlagonianul (1034-1041). mai ales cea a arului Petru Daian / Delianos (1040-1041). Zoe. percepute odinioar de la rani. spa iul anatolian ajungând în situa ia din veacul al VI-lea. una din m surile principale luate de Romanos al III-lea. Revocarea allelengyon-ului. împ ratul reu ind doar cu ajutorul g rzii sale de varegi s . La cei 56 de ani ai ei. El s-a dovedit total incapabil de a face fa gravelor probleme interne i externe cu care s-a confruntat imperiul. în vreme ce Serbia a început s se desprind tot mai mult de Imperiu. marile latifundii s-au ref cut rapid. a afectat masiv politica agrar tradi ional a imperiului. La o vârst destul de înaintat . intrau acum în mâinile de in torului de pronoia . magna ii din Asia Mic nu i-au putut uni for ele. a fost înfrânt de c tre ace tia într-o ambuscad . croind drum ofensivei marii propriet i funciare în defavoarea micii propriet i r ne ti libere sau stratiotice. m sur ce mic oreaz veniturile statului. pe via . Cu toate acestea. care de mult vreme îi era amant. Domnia lui Roman al III-lea Argyros (1028-1034) a fost reprezentativ pentru perioad de adâncire a crizei imperiului. De la mijlocul secolului al XI-lea s-a creat institu ia numit pronoia prin care se predau nobilimii i solda ilor posesiuni imobiliare spre folosin nelimitat . murind la scurt timp. sim indu.pentru ei. chiar în ziua urm toare mor ii lui Romanos III. prefectul capitalei Romanos a fost ales ca succesor chiar de c tre Constantin VIII cu câteva zile înainte de a muri.i sfâr itul aproape. Zoe.i g seasc sc parea în Antiohia. Mihail IV suferea de epilepsie i s-a retras la m n stire c lug rindu-se. astfel c trupele imperiale fidele Bulgaroctonului au în bu it în fa revolta. s divor eze de so ia sa i s se c s toreasc cu fiica împ ratului. devenind al doilea so al s u. deoarece impozitele. dup am gitoare victorii împotriva arabilor din Asia Mic . aproape 60 de ani. Prin politica sa fiscal i de grecizare a provocat r scoale în Balcani. înfrânt în cele din urm de împ rat. 82 . cu mari propriet i lucrate cu rani aservi i. fiecare fiind preocupat de propriul câ tig. fiind obligat de împ rat. sub amenin area cu orbirea. se pare c l-a otr vit pentru a-l aduce pe tron pe mult mai tân rul avea sub 30 de ani . Domnia sa a fost dominat de dorin a de m rire i putere a fra ilor s i eunuci.

iar la palat împ ratul nu mai avea nici un sprijin. rechemat din exil. Se în ela îns . i au fost orbi i. astfel încât Mihail IV se v zuse nevoit s -l exileze. tot eunuc. adoptat ca fiu de c tre aceea i împ r teas Zoe la insisten ele atotputernicului eunuc Ioan Orfanotroful. nobil. sora mai tân r a Zoei. iar Theodora încoronat ca împ r teasc (20 aprilie 1042). 83 . cea din urm reprezentant a dinastiei macedonene. Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055). anume cu Constantin bogat. Înfrico at c va fi ucis de mul ime. care a reu it astfel s . Tot acum se consolideaz bazele guvern rii aristocra iei senatoriale. proveni i din cercurile or enimii constantinopolitane. cu un mare apetit pentru lux i flu turatic. Constantin. Imperiul era îns tot mai frecvent atacat de pecenegi. nimeni nu mai avea încredere în bunele inten ii ale lui Mihail Kalaphates. nici pe mul i din familie. Zoe.Tronul a fost preluat de Mihail al V-lea Kalaphates / C l f tuitorul (1041-1042). De acum în cel de-al 64-lea an al vie ii sale. ulterior rela iile comerciale i culturale cu Rusia devenind pa nice i înfloritoare. noul împ rat s-a n pustit asupra vistieriei i a sec tuit-o pân la ultimul ban (Psellos). Mihail V a fost depus de c tre senat. locul s u va fi acordat de împ rat unui alt unchi al s u. început deja dup moartea lui Vasile II Bulgaroctonul. a exilat-o pe Zoe i a pus s fie tuns c lug ri . F r sim politic. construc iile somptuoase i darurile f cute favori ilor au epuizat tezaurul lui Vasile al II-lea. devine cel de-al treilea so al Zoei. ultima dat când Bizan ul a fost cârmuit de c tre femei. Patriarhul Alexie Studitul o rechemase cu o zi înainte pe Theodora. unde încercaser s se ad posteasc . din cale afar de frumos i fa de care insa iabila împ r teas ar tase o simpatie clar . Casele rubedeniilor împ ratului au fost f cute una cu p mântul. nepot de fiu al lui Mihail al IV-lea. Nu o suporta nici pe împ r teas . La vederea împ r tesei în straie de c lug ri . Abuzurile i corup ia s-au amplificat i au ajuns la dimensiuni incredibile chiar i pentru Bizan .i p streze influen a la curte. Seme indu-se peste m sur . prin primirea în rândurile acesteia a unor homines novi. o pedeaps pe care o aplicase altora cu mare râvn . o recheam pe Zoe. nu putea rezista ispitei de a se mai m rita înc o dat . în pofida dezam girilor prin care trecuse. Zoe domnea acum în asociere Theodora. ceea ce a provocat o r zmeri de propor ii a popula iei indignate în capital . Fastul de la curte. iar în vest o ultim încercare de a-i alunga pe arabi din Sicilia e ueaz . ajuns la apogeu. Tiranul împreun cu unchiul s u au fost târâ i afar din mân stirea lui Studios. Bizan ul a reu it s resping o ultim incursiune a ru ilor lui Iaroslav cel În elept (1043). În vremea sa se accentueaz criza statului bizantin. chiar i garda personal ezita în a-i lua ap rarea.

eful delega iei papale. total opus prin caracter surorii sale. În acest scop este convocat la Constantinopol un sinod (ianuarie 1054). 26) Dup moartea lui Constantin Monomahul (1055) tronul r mâne în întregime Theodorei.nu s-a în eles în chestiunile guvern rii cu aproape nimeni.Constantin IX a încercat s trateze cu papa Leon al IX-lea ap rarea comun a Italiei împotriva normanzilor. Sf tuit de patriarh. fiic i nepoat i str nepoat de împ rat (Psellos VI. autorul Chronografiei. În ciuda interven iilor împ ratului. Mihail VI a aruncat Imperiul în anarhie prin comportamentul s u nechibzuit. ea d inuind înc . îl proclam ca împ rat pe Isaac I Comnenul (1057-1059). nu mai pu in de patru împ ra i au ajuns în fruntea Imperiului. aducând în prim plan motive legate de rit. în istoria statului bizantin r mânând o figur important . Dup o lupt cu pierderi grave de ambele p r i. cu toate acestea prin intermediul ei. clericilor i credincio ilor Bisericii r s ritene. a adar succesiunea la tron. tiind mai bine s se supun decât s porunceasc . mai ales modalitatea împ rt aniei (16 iulie 1054). Favoritul ei a fost protosynkellos-ul Leon Parasponylos. la fel de dificil i nesuferit ca i ea. prin care îi oferea acestuia titlul de cezar. Zoe moare în 1050. de i patetic . împ ratul legitim trimite în tab ra lui Isaac o solie în frunte cu Mihail Psellos. Astfel. în sinodul inut la Sfânta Sofia. a fost în fapt marioneta lui Parasponylos. 84 . În ciuda tuturor a r mas iubit de poporul Constantinopolului care vedea în ea singura femeie cu suflet nobil i cu chip minunat. care . de unde i se trage supranumele. mai preocupat de unguente i de patul matrimonial decât de afacerile statului. împ rt ania cu azim i mai ales doctrina primatului papal i a infailibilit ii papei). adoptat de împ r teas cu pu in înainte. se ajunge la o excomunicare reciproc . mo tenitoare legiuit a cununii împ r te ti. patriarhul a rostit anatema împotriva papei Leon IX i a Bisericii romane. Delega ii papali au p r sit în grab capitala Bizan ului. La moartea ultimei reprezentante a dinastiei macedonene (1956) pe tron va urca vârstnicul senator Mihail al VI-lea Bringas Stratiotikos (1056-1057). generalii înl turându-l de la putere. Mihail VI a consim it s abdice în cele din urm i s-a c lug rit. La 8 iunie 1057 armata. fost logothet al vistieriei strotiotice. având adeziunea majorit ii themelor din Asia Mic . dar patriarhul Mihail Kerullarios nu este dispus s fac vreun compromis fa de inova iile apusenilor (immaculata conceptio.domnind autocratic . eful aparatului de stat. nici m car cu patriarhul Kerullarios. la 1054. a prezentat actul de excomunicare a lui Kerullarios. Cardinalul Humbert. singura femeie slobod i st pân între to i de acela i sânge. cu toate c excomunic rile reciproce au fost anulate în 1967. se ajunge la Marea schism a celor dou Biserici.

A a stând lucrurile. gr bit s . înainte de a se pronun a sentin a. 44).i chiverniseasc atât treburile ost e ti. s resping un atac amenin tor venit din partea ungurilor i s in în ah pe temu ii 85 . 59): Adeseori am ar tat c împ ra ii care-l precedaser obi nuiau s . atr gând. i care din nenum rate semne sim ise ce anume f cea ca împ r ia romeilor s fie privit cu atâta dispre . plin de furie. care nu. pe una sortind-o pl cerilor. reu ind s apere cu succes grani ele r s ritene împotriva turcilor selgiucizi din Anatolia. patriarhul Mihail Kerullarios a fost arestat. împ r eau avutul împ r tesc în trei p r i. s se poat desf ta. tic losule. alta zidirii de cl diri cât mai frumoase. a recurs la confiscarea propriet ilor unor dyna i i chiar ale mân stirilor. i s poat necinsti atât faptul virtu ii cât i numele ei! Dar împ ratul de acum. de i vina îi apar ine doar pe jum tate. iar pe cea de-a treia pentru ca tot soiul de trântori. popularitatea împ ratului a sc zut rapid în urma destituirii patriarhului. Nemul umirea nobilimii militare i latifundiare. în spe ale parecilor. cât i pe cele ale politicii civile (Psellos VII. Isaac a demarat o politic financiar riguroas necesar dup trei decenii de risip . A fost a adar un împ rat harnic. eu am s te dobor ). Psellos. arat i situa ia grav în care ajunsese Bizan ul (VII. contemporan cu evenimentele. Oricum. Kerullarios care încercase s instituie întâietatea puterii spirituale asupra celei laice se aflase în conflict cu to i împ ra ii. s-a gr bit s taie r ul din r d cin i asta imediat dup ce s-A f cut st pân pe împ r teasca putere.i d deau obolul la adunarea d rilor. i v zând c nimeni nu mai era în stare s pun stavil atacurilor i pr d ciunilor f cute de barbari. ci ca s împart civililor favoruri i daruri de mare pre . Ca urmare a protestului s u vehement ( Eu te-am în l at. a stimulat dezvoltarea me te ugurilor i a reorganizat armata. dar i a Bisericii nu a întârziat.i sec tuiasc visteriile ca s . ap rând interesele ranilor. iar un sinod convocat de urgen l-a înl turat din func ie (1059). i schisma celor dou Biserici. Patriarhul a murit.i poat împlini propriile pofte. În pofida faptului c era un reprezentant al aristocra iei provinciale. Doar armata se mai afla de partea lui Isaac. care mai înainte fusese num rat printre frunta ii o tilor. ceea ce d dea conflictului un pronun at caracter politic.Scurta domnie a lui Isaac Comnenul reprezint prima reac ie a aristocra iei militare împotriva aristocra iei civile i înt rirea pozi iei militare a Imperiului. în elegând c în vreme ce la noi totul se ducea de râp . ei nu mai foloseau veniturile publice în scopul întocmirii o tilor. puterea popoarelor vecine crescuse.

un intelectual preocupat mai mult de înv tur i dispute juridice. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia Mic Romanos al IV-lea (1068-1071) este cel dintâi de la Vasile II. Pecenegii i uzii. agreat i de cronograful Mihail Psellos. în mâna c rora se afla de fapt puterea politic . La scurt vreme dup moartea lui Isaac Comnenul.000 de oameni pân în inima Greciei i au pustiit totul în calea lor. a f cut concesii i dona ii aristocra iei civile. care pune pe prim plan ap rarea Imperiului. reprezentantul aristocra iei constantinopolitane din rândul intelectualilor care reînviaser universitatea. împin i la rândul lor de c tre uzi. fiind hot rât s elimine pericolul selgiucid. cât i în r s rit. nu înainte de a. Constantin al X-lea (1059-1067). iar normanzii des vâr esc cucerirea sudului Italiei.i seama c mercenarii i tagmata nu erau suficien i în fa a primejdiei. asupra c ruia influen a lui Psellos a fost covâr itoare. Constantin Noul bazileu. dac facem abstrac ie de încerc rile lui Isaac Comnenul. de i fusese pus s jure c nu se va rec s tori. au n v lit în num r de 600. La moartea împ ratului criza Imperiul era atât de grav .pecenegi care au trecut Dun rea în mai multe rânduri. încât. inu i în frâu de Isaac. În schimb a încercat s redreseze vistieria prin m suri ira ionale i neîn eleptele de reducere în primul rând a cheltuielilor armatei tocmai acum când grani ele erau înc lcate atât în apus. împ r teasa Eudokia . A poruncit s fie adus Constantin Dukas.i sfâr itul aproape. Cu s n tatea ubrezit .4. împ ratul s-a retras la mân stirea Studios. Din bugetul statului cea mai mare parte era destinat acum armatei. Romanos IV a mobilizat solda ii themelor din Asia Mic . În tot acest timp. Ca reprezentant al aristocra iei anatoliene era direct interesat. în r s rit turcii selgiucizi atac Armenia i devin st pâni în estul Anatoliei.2 Înfrângerea de la Mantzikert. sim indu. în ciuda opozi iei lui Mihail Psellos i Ioan Dukas. dându. ungurii ocup în aceea i vreme Belgradul.i desemna succesorul. crescând enorm puterea func ionarilor de care depindea întreaga administrare a Imperiului. 4. care i-a folosit influen a în acest sens. Constantin î i punea întrebarea dac este necesar trimiterea de trupe. nu a continuat politica de consolidare a autorit ii centrale. fratele fostului împ rat.regent în numele viitorului împ rat Mihail VII decide cu responsabilitate s se c s toreasc cu generalul Romanos Diogenes (31 decembrie 1067). înrudit cu fostul patriarh Kerullarios.i prin 86 . a devenit clar c domnia sa fusese doar o mic întrerupere a dec derii Imperiului. atr gându.

De-abia începuse asediul când prime te vestea sosit de la împ ratul bizantin c este dispus s prelungeasc armisti iul i c în propune s schimbe Mantzikert i Arche pentru Hieropolis din Siria. sose te o nou solie bizantin care de aceast dat îi adreseaz un ultimatum. Dac Romanos ar fi avut succes în lupta contra selgiucizilor. ajungând pân la Edessa. precum i pecenegi i uzi în nord. Antiohia. Din 1065 turcii uguzi fac incursiuni de jaf în nordul Balcanilor. Romanos r mânând doar cu jum tate din trupe. iar în anul urm tor acesta ocup Reggio. care.aceste m suri du m nia nobilimii de la curte. Selgiucizii au pus st pânire pe Melitene (1058). Sultanul nici m car nu a cerut Armenia. Sultanul întrerupe campania împotriva Fatimizilor i se retrage în grab . În 1068-69 Romanos Diogenes a întreprins dou campanii reu ite împotriva selgiucizilor. Imperiul este amenin at de la jum tatea secolului al XI-lea pe trei fronturi: de c tre turcii selgiucizi în est. În timp ce armata bizantin m r luia prin Anatolia. ora cucerit de c tre Bizan în urm cu trei ani. Sebasteia (1059) i Caesarea (1067). împ ratul a fost r nit i luat prizonier de c tre sultanul Alp-Arslan. Ortranto i Brindisi. ceea ce a sc zut moralul solda ilor. ci doar predarea ora elor Manzikert. adunând noi trupe pentru confruntarea care devenea inevitabil . cea de-a treia campanie îns i-a fost fatal . Tr darea trupelor de mercenari conduse de Andronic Dukas. a contribuit hot râtor la înfrângerea bizantinilor în b t lia de la Mantzikert (19 august 1071). trebuind s asigure arergarda. fiind decis s distrug califatul fatimid. a p r sit câmpul de lupt . trimis înspre Ahlat. Cu toate c a luptat cu sabia în mân . a fugit din calea selgiucizilor. aflat sub conducerea lui Josif Tarchaniotes. Sultanul l-a tratat pe bazileu cu deferen i ospitalitate. cu care a trebuit s -i înfrunte pe turcii selgiucizi. O parte a armatei bizantine. Dup câteva s pt mâni. normanzi în vest. Romanos ajunge la Mantzikert care capituleaz de îndat f r s fi opus rezisten . Edessa i Hieropolis. cucerind fort re ele Manzikert i Arche . Se zvonise chiar c împ ratul fusese ucis în lupt . În plus dorea mâna unei 87 . sultanul Alp Arslan a înaintat într-o alt direc ie. cauza familiei Ducas ar fi fost sortit e ecului. Era pentru întâia dat când un împ rat bizantin c dea prizonier în mâinile barbarilor. a ref cut în parte domeniul imperial. În 1059 normandul Robert Guiscard este recunoscut de c tre pap ca duce al Apuliei. Pentru a contracara periculoasa opulen a aristocra iei latifundiare. vreme în care Alp Aslan renun la cucerirea Edessei i înainteaz spre Aleppo. pacea care se încheie acum fiind nici pe departe atât de umilitoare pe cât afirm unii istorici contemporani evenimentelor.

O cauz major a deterior rii pozi iei strategice a Imperiului a fost dificultatea trupelor imperiale de a trece de la campaniile ofensive la cele defensive pe mai multe fronturi în acela i timp. Dac criza imperiului cunoscuse o faz latent pân la înfrângerea de la Mantzikert. Partizanii familiei Dukas. Acesta va încerca. Ulterior. fiul lui Constantin X i al Eudokiei. 88 . Domnia nefast a lui Mihail al VII-lea v de te în interior c derea întregului sistem de guvernare.000 de nomisme. în care statul bizantin mai d dea înc iluzia puterii i tr iniciei de odinioar .fiice a împ ratului pentru unul dintre fiii s i i un tribut anual de 360. este înfrânt în mai multe lupte. ceea ce a intensificat amploarea noilor invazii. Între timp normanzii lui Robert Guiscard cuceriser dup un îndelung asediu capitala bizantin a Apuliei. Anul 1071 semnific o lovitur pe dou flancuri suferit de Imperiul bizantin. Mihail Psellos i Ioan Dukas. Asia Mic era i ea pierdut . Romanos s-a predat cu condi ia salvconductului. astfel c din acest moment. ceea ce pecetluia i sfâr itul st pânirii romeilor în Italia. armatele implicat în conflictul intern au angajat mercenari. devenit logothet. Mai grav. În timpul loviturilor de stat din vremea lui Isaac Comnenul (1057) i rebeliunii lui Dukas care a urmat captur rii lui Romanos IV în 1071. puterea fiind preluat pân la sfâr itul domniei sale de eunucul Nichefori . menit s l rgeasc baza social a guvern rii civile. împ ratul îi va înl tura pe cei doi favori i. Bari. s promoveze o politic îndreptat împotriva aristocra iei. În privin a r scump r rii împ ratului a pretins un milion i jum tate de nomisme. invocând vechile principii ale monarhiei centralizate. P r sit de to i. Faptul c cele mai importante personaje politice erau mai interesate în a dobândi puterea personal la Constantinopol decât în crearea unei coeziuni care s apere Imperiul a agravat i mai mult situa ia. încât la scurt timp împ ratul moare. iar extern un lan de dezastre. Romanos va încerca s . Ordinul a fost dus la îndeplinire cu atâta s lb ticie i nepricepere. proclamându-l împ rat pe Mihail al VII-lea Dukas (1071-1078). inclusiv Mihail Psellos. condus de Constantin Dukas.i redobândeasc tronul. din cauza incapacit ii de guvernare a împ ratului. Bizan ul înceteaz a mai fi o mare putere. care avea o mare influen . La curtea din Constantinopol se crease deja o atmosfer de nesiguran i nehot râre. dar ordinul de la Constantinopol era ca el s fie orbit. dar în confruntarea cu armata lui Mihail al VII-lea. cele mai importante armate bizantine au fost retrase de la frontiere. au preluat conducerea statului. deceniul care urmeaz deschide faza crizei violente ce va aduce imperiul în pragul pr bu irii.

3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). trimis cu trupe. Când Russel Balliol. a f cut ca mul imea s -l înl ture pe Mihail al VII-lea i pe Nichefori . În deceniul reprezentat de domniile lui Mihail VII i Botaneiates (10711081) Imperiul asist neputincios la formarea unor state pe teritoriul s u. B trânul general Nikephoros Botaneiates l-a luat chiar în serviciul s u pe emirul Suleiman. Papa Grigore al VII-lea îl încoroneaz pe Demetrius Zvonimir ca rege al Croa iei (1076). Domnia lui Nikephoros Botaneiates va fi mereu zguduit de lupte interne i de revolte ale contracandida ilor la tron. reu ise s preia st pânirea asupra vechii theme Armeniakon i înainta spre capitala Imperiului. mercenar normand aflat în serviciul Bizan ului. Supravie uirea lui Alexios avea nevoie de sprijinul marilor neamuri aristocratice. Suleiman va transforma Niceea. a ierarhiei func iilor publice. iar apoi pe Mihail Voislav ca rex Sclavorum al jupanatului de Zeta (1077). Cu Alexios I (1081-1118) se instaureaz suprema ia aristocra iei militare asupra celei civile. angajeaz turci pentru a reu i s elimine pericolul. iar prin el însu i ajunsese la putere o familie greac din Anatolia înrudit matrimonial i prin consangvinitate cu cele mai importante dintre acestea. În trecut acest sistem fusese în 89 . Curând acesta va ridica el însu i preten ii la tron. În aceea i vreme. în 1078. a schimbat principiul de guvernare.În condi iile anarhiei instalate. Botaneiates a acordat emirului înspre ap rare puternica fortifica ie a Niceei. Acestea au fost pân în cele din urm înfrânte cu ajutorul talentatului general Alexios Comnenul. turcii selgiucizi au întemeiat sultanatul de Ikonion (Rum). ca urmare a alian elor dintre conduc torii selgiucizi i generalii trimi i de familia Dukas în scopul anihil rii diferi ilor pretenden i la tronul Imperiului bizantin. Ca r splat pentru serviciile sale. i s -l aclame drept împ rat. cu ajutorul unor trupe de mercenari i al cezarului Ioan Dukas reu ind s intre în Constantinopol i s preia puterea la 1 aprilie 1081. În lipsa unei conduceri locale.4. din cauza foametei. o r scoal izbucnit în Constantinopol. ceea ce extinde aria de influen a papalit ii în Balcani. controlul bizantin se pr bu ea rapid în Asia Mic . Dinastia Comnenilor. în centru al st pânirii selgiucide din Anatolia. aflat atât de aproape de capitala Imperiului bizantin. descendent al dinastiei selgiucide aflate la putere. pe Nikephoros III Botaneiates (1078-1081). 4. Ioan Dukas. Ia na tere un principat peceneg la Dun re în frunte cu Tatu. care fusese trimis din Bagdad s preia controlul asupra zonelor cucerite de turci în Anatolia. f r de care nu ar fi reu it s -l r stoarne pe Mihail VII. Prin reforma radical a cursus honorum.

pecenegi i turcopoli. Aparatul birocratic care devenise extrem de stufos a fost drastic redus. aflate de acum sub control imperial. mari domenii funciare cu titlu viager acordate din domeniul imperial nobilimii grece ti care din veniturile acestora urmau s . rol pe care Alexios i-l asum . la care a ad ugat i alte trupe de mercenari. dar a men inut în serviciul s u pe normanzi.1 Invazia normand i peceneg . Alexios a m rit impozitele. acum baza o constituie pronoia.i între in trupele necesare ap r rii Imperiului. Cuceririle selgiucide În aceast vreme Robert Guiscard i fiul s u Bohemund au pus st pânire pe insula Corfu. pronoiarii începând s dobândeasc tr s turi care îi apropie de statutul cavalerilor apuseni.4. a devalorizat moneda i nu a ezitat s recurg chiar la confiscarea bunurilor Bisericii. Titlul de sebastos devine o prerogativ a familiei imperiale. disciplinator al Bisericii. Membrii familiei imperiale nu puteau impune de jure i de la sine în eles rangul la curte. rolul tradi ional de preeminen al împ ratului în diriguirea chestiunilor biserice ti fiind restaurat. care ei în i i î i vedeau 90 . Supralicitarea func iilor de-a lungul secolului al XI-lea a adus cu sine o pr bu ire a vechiului cursus honorum. Justificarea normanzilor era aceea c ac ioneaz pentru restaurarea pe tronul Bizan ului a lui Mihail VII Dukas. de acum sebastocrator devenind func ia imediat urm toare împ ratului i încredin at de Alexios fratelui s u mai mare Isaac. Alexios l-a reconstruit prin crearea unor noi ranguri destinate exclusiv Comnenilor. Dac recompensarea serviciilor îndeplinite anterior era realizat prin salarii i venituri.primul rând ierarhic i mai pu in dinastic. a revenit unui cumnat al împ ratului. Pentru asigurarea mijloacelor financiare. dar care oficial este introdus ulterior de c tre Manuel I Comnenul la 1166. Alexios Comnenul apeleaz la ajutorul vene ienilor. De acum cezaropapismul este victorios. iar influentul curent al bogomililor a fost sever reprimat. Doi patriarhi au fost schimba i de c tre împ rat. existent anterior. Prin aceast m sur era vizat înt rirea puterii de ap rare a imperiului. 4. Rangul de protosebastos. acordând o aten ie deosebit trupelor de elit formate din solda i devota i împ ratului educa i de tineri la palat. care a sprijinit i reformarea mân stirilor. Alexios va restructura armata. iar apoi au trecut în Dalma ia i au asediat Dyrrhachion (Durazzo / Durres) în Albania. Alexios a înl turat func iile care reveneau mai devreme eunucilor i a creat o administra ie a palatului compus mai ales din membri ai familiei sale.3. Împ ratul va deveni epistemonarkhes.

emirul de Smyrna.4. Între timp. ajung la Niceea unde peste 3000 de cre tini au fost masacra i. doar cu ajutorul cavalerilor trimi i de contele de Flandra i al unei armate cumane au reu it bizantinii s -i înfrâng pe asediatori la Lebunion în Tracia (1091). Tzachas. 91 . În Peninsula balcanic au jefuit ora ele Philipopoli i Adrianopole. o amenin are poten ial erau îns de acum cumanii. Cei pu ini r ma i în via s-au reîmbarcat.3. Împ ratul Alexios nu le-a deschis por ile. inut în prezen a papei Urban al IIlea. ducând r zboaie de cucerire împotriva turcilor selgiucizi. Mitylene. î i construie te o flot cu care ocup litoralul Asiei Mici i insulele Chios. în dorin a de a elibera aceast ar i Sfântul Mormânt. 4. pe Rin. i în paralel înspre Epir i Macedonia. zdrobind flota normand . În schimbul ajutorului primit. Samos i Rhodos (1088-1089). dar for ele terestre normande reu esc s îi înfrâng pe bizantini.amenin ate interesele în Adriatica. Paralel cu cruciada nobililor s-a format o cruciad a s racilor . Abia moartea lui Robert Guiscard i izbucnirea unui r zboi civil între fiii s i (1085) a înl turat primejdia normand . asediaz Constantinopolul dinspre mare i uscat. Dup ce cump r pacea cu Tzachas. f r ca Alexios s poat interveni. Deja în 1095. ceea ce va avea consecin e grave pentru Imperiu. în conciliul de la Piacenza. Alexios I trebuise s ofere în 1082 Vene iei privilegii comerciale în imperiu i cartiere în Constantinopol. Suleiman ocup Antiohia. pr dând pe drum pe evreii care erau cei mai boga i i de-a lungul Dun rii. pentru c nu aveau anse. solii lui Alexios I Comnenul au cerut ajutor contra turcilor. ceea ce reface grani a Imperiului pe Dun re. Pecenegii. originar din Amiens. În octombrie 1096 au ajuns la Constantinopol. Pericolul peceneg fusese înl turat. Ca i cum toate aceste nenorociri nu ar fi fost îndeajuns. For ele normande înaintau acum direct pe Via Egnatia. De i au fost preveni i de bizantini s nu se angajeze în lupte directe cu turcii. Au plecat în cete neorganizate. Papa nu prev zuse entuziasmul popular stârnit de cruciada sa în rândul or enilor simpli i ai r nimii.2 Cruciada I i Bizan ul În 1096 crucia ii au pornit din Apus spre Palestina. înfrân i de Alexios în 1094. pu ini au supravie uit ca s vad capturarea cre tin a Ierusalimului în 1099. cucerind Dyrrhachion. Cel mai mare i mai important grup al crucia ilor s raci era recrutat i condus de un predicator cunoscut drept Petru Eremitul. le-a oferit îns cor bii pentru a ajunge în Asia Mic . doar o mic parte a reu it s ajung în Orientul mijlociu. De i au fost numero i. alia i cu emirul. spre Tessalonik.

Apelul papei Urban al II-lea la conciliul din Clermont pentru aceast mi care religioas nu avea nimic îndreptat contra Imperiului bizantin. ci l-a consolidat. a a cum va fi mai târziu i a dogelui vene ian Enrico Dandolo. ora ul s-a predat în primul rând bizantinilor. ceea ce a confirmat suspiciunile acestora c Alexios inten iona s -i foloseasc pe crucia i pentru a. Occidentul fiind deja superior din punct de vedere tehnic i militar. Bizan ul nu le-a acordat încredere. de i majoritatea s-au supus în cele din urm primeau de la bizantini cor bii i provizii în schimbul jur mântului de fidelitate -. Armata bizantin a ocupat ora ele Smyrna. Acest fapt a creat disensiuni în chiar tab ra crucia ilor i a dus la izbucnirea unui r zboi bizantino-normand (1099-1100). departe de Constantinopol. La 1 iulie 1097. prima cruciad nu a distrus Imperiul bizantin. Conduc torii nu au fost de acord cu aceste cereri. crucia ii au ob inut o important victorie aici i aproape au anihilat for a turceasc . Ceea ce au f cut vene ienii în cruciada a IV-a. pe care au respins-o totu i la 28 iunie. Dup ce crucia ii au cucerit Ierusalimul i au întemeiat regatul Ierusalimului i sistemul de state cruciate. Ca rezultat crucia ii au întâmpinat doar o rezisten sc zut de-a lungul restului campaniei în Asia Mic . Bohemund. dar nu a fost capturat decât la 3 iunie 1098. Efes i Sardes. Ora ul a fost asediat în 21 octombrie 1097. bizantinii au ocupat. i. capitala turcilor anatolieni. nu mai era dispus s cedeze ceva imperiului. Împreun cu bizantinii. de i cucerirea Constantinopolului i a imperiului fusese mereu inta lui Bohemund. Curând dup c derea Niceei. Niceea. Crucia ii au fost curând dup aceea ataca i de o armat de înt rire din Al Mawsil (acum în Irak). crucia ii au înaintat spre nordul Siriei.Armatele nobililor crucia i conduse de Godefroy de Bouillon i de principele Bohemund au sosit la Constantinopol între noiembrie 1096 i mai 1097. În iunie. Laordicea i Tripoli. armat care sosise prea târziu în ajutorul ap r torilor turci ai Antiohiei. de i în 92 . profitând de luptele acestora cu selgiucizii. în timpul primei cruciade. În mai 1097. ar fi putut s fac de fapt i normanzii de aceast dat . urm torul obiectiv fiind Antiohia. El a creat aici un principat independent de Bizan . În mare. Împ ratul bizantin Alexios I Comnenul a f cut presiuni asupra crucia ilor de a-i ceda toate fostele teritorii bizantine care urmau s fie recucerite. i abia apoi crucia ilor.i atinge propriile scopuri. pe coastele Siriei. f r ca Bizan ul s se poat opune. prin tratative separate. crucia ii au întâlnit principala armat selgiucid a Anatoliei la Dorylaeum. au atacat primul obiectiv major.

Revigorarea acestora în secolul al XII-lea. Alexios a tiut deocamdat s foloseasc prima cruciad în interesul imperiului. Sultanatul Rum fusese silit s . Expansiunea normanzilor peste Adriatica fusese st vilit . se constituie în nucleul noii aristocra ii princiare care este legat prin rudenie direct de persoana împ ratului. La început. Ana Comnena va scrie Alexiada. Bizan ul î i rec p tase hotare sigure i stabile. Unele teritorii siriene. chiar dac teritoriul s u iremediabil fusese trunchiat. pierdute de crucia i. Dup ce Imperiul i-a înfrânt pe pecenegi (1122). jupanul sârbilor din Rascia a trebuit i el s recunoasc suzeranitatea bizantin . a mo tenit un imperiu mai bine organizat decât îl primise de la tat l s u. familia domnitoare a Comnenilor devine ereditar i. care a tiut s ia decizii corecte. fiul lui Alexios. la care se adaug presiunea mongol din secolul urm tor. În 1107 Bohemund a mai încercat înc o dat s ocupe Dyrrhachio i zona din jur.i formeze propria fac iune fidel . a izbucnit r zboiul veneto-bizantin. o relatare a vie ii tat lui ei. În a doua parte a domniei sale Bizan ul a reu it s cucereasc Cilicia care ajunsese sub influen armean . Vene ia reu ind s smulg imperiului reconfirmarea actului comercial din 1082. Dup e ecul mai multor conspira ii împotriva lui Alexios.i men ine puterea s . ci chiar în sânul dinastiei domnitoare. cedând jum tate din Anatolia Constantinopolului. au putut fi recuperate de Ioan al II-lea de la turcii selgiucizi. cedate de tat l s u. Pe la 1100 cel mai mare pericol îl reprezenta Vene ia care domina economic r s ritul Mediteranei. s g seasc o formul de coexisten cu crucia ii i forma iunile lor din Orient îi recuno teau în general suzeranitatea. dar aceasta nu putea fi guvernat eficient 93 .Anatolia interioar selgiucizii au r mas pe pozi ie. va duce la pierderea definitiv a Asiei Mici de c tre Bizan . imperiul ie ind triumf tor i din confruntarea cu maghiarii.i mute capitala de la Niceea la Ikonion. în asocia ie cu familia Dukas. el a trebuit s lupte împotriva unei conspira ii a mamei sale Irina care uneltea s -l înl ture de la succesiune în favoarea surorii sale Ana Comnena i a so ului acesteia Nikephoros Bryennios. Competi ia pentru tron nu se mai d de acum cu alte familii sau fac iuni rivale. În 1137 i Antiohia a fost supus imperiului. Retr gându-se la mân stire. Împ ratul este nevoit pentru a câ tiga i a. Dup înfrângerea sa i recunoa terea suzeranit ii bizantine asupra principatului Antiohiei pericolul normand a sc zut. La refuzul lui Ioan al II-lea de a reînnoi privilegiile negustorilor vene ieni. Ioan. Ioan al II-lea Comnenul (1118-1143) a fost un basileu capabil. în 1126.

grecii au fost înfrân i în 1156.i asigure suzeranitatea în Balcani i s dobândeasc deopotriv teritorii în Italia i Anatolia. acum Imperiul german condus de Frederic urm rind expansiunea în favoarea sa în sudul Italiei. Bizantinii au reu it recucerirea insulei Corfu abia în 1149. ea s-a încheiat îns brusc. Bizan ul avea îns pozi ii ubrede. Bizan ul a jucat rolul de mare putere. astfel c în 1159 Raymund de Antiohia i Balduin al III-lea de Ierusalim au recunoscut suprema ia împ ratului.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204) În interior domnia lui Ioan al II-lea Comnenul p rea a fi una din cele mai fericite din istoria Bizan ului. i jupanul Rasciei. În Orient.atâta vreme cât Anatolia sc pase de sub controlul Imperiului. Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon Existen a Bizan ului a fost amenin at în 1147.1 Cruciada a II-a. Croa ia i Bosnia. Manuel a subapreciat îns rolul crescând al Vene iei. tefan Nemanja. Pân la mijlocul anilor 60. unde turcii selgiucizi i-au anihilat. Korinth i Theba. ocupând principatele latine Siria i Palestina. În felul acesta Manuel Comnenul devenea suzeranul întregului Orient cre tin. Bizan ul a reu it s . În lupta împotriva Ungariei. imperiului. dup lupte acerbe. 4. prin moartea prematur a împ ratului într-un accident de vân toare. cumnata împ ratului Konrad al III-lea. a preluat un imperiu consolidat în interior i exterior. În Italia. Amenin area normanzilor din Sicilia a fost neutralizat printr-o alian cu Imperiul romano-german. În lupta cu regele Wilhelm al Siciliei. Tot atunci. iar în 1155. în timp ce cheltuielile militare au sec tuit vistieria în scurt timp.5. Bizan ul a fost nevoit s înfrâng o r scoal a sârbilor i s lege interesele Ungariei condus de regele Béla de cele ale imperiului. 4. cu toate insignele imperiale.i înt reasc pozi iile în Dalma ia. normanzii au luat în st pânire insula Korfu. Alian a cu Imperiul german a fost înt rit prin c s toria sa cu Berta de Sulzbach. au ocupat Apulia. Via a de curte a fost exagerat gustat în vremea lui. Cel de-al patrulea fiu al lui Ioan. a trebuit s se supun în 1172. dup moartea lui Roger al II-lea. Manuel fiind primit în Antiohia. Lui Manuel I i-a lipsit sentimentul realit ii. Bizantinii i-au transportat rapid pe crucia i peste Bosfor. Manuel a reu it astfel s . Manuel I (1143-1180). când o puternic for occidental a p truns în imperiu pe uscat pentru a trece Bosforul. el ducând o politic ce sem na celei a lui Iustinian I. de i a încercat s contrabalanseze influen a 94 .

fiul lui Manuel. Dup Myriokephalon. condus de patriarh i îndreptat împotriva regen ei a avut ca efect i masacrul latinilor . care i-a constituit o armat în Asia Mic i în 1182 i-a detronat pe domnitorii din capitala imperiului. În scurta sa domnie a ini iat reforme administrative. În defileul Myriokephalon. R scoala ce a cuprins capitala. în calitate de regent . Manuel I l-a somat pe sultanul Kilidj Arslan s restituie ora ele cucerite de la imperiu. În vreme ce în interior cre tea influen a nobilimii militare. înl turând pu inele familii aflate în func ii. dar în 1183 a devenit coregent i apoi. dinastia comnen nu va mai atinge str lucirea avut anterior. încurajând rezisten a ora elor fa de împ rat. Vene ia î i înt rea pozi iile. dup asasinarea lui Alexios. în drum spre Ikonion. Arestarea negu torilor vene ieni din imperiu în 1171 i confiscarea bunurilor acestora a dus doar la încordarea raporturilor cu republica italian i a f cut ca Vene ia s treac în chip hot rât de partea adversarilor lui Manuel I Comnenul. în defensiv i cu visteria sec tuit . La 17 septembrie 1176 Bizan ul a suferit o grea înfrângere în apropiere de Myriokephalon într-o confruntare cu selgiucizii. a ar tat i fragilitatea regimului instituit de Alexios I.cum erau numi i în bloc occidentalii . La început Andronic juca rolul de ocrotitor al lui Alexios. dar minoratul lui Alexios II (1180-1183). Dup 40 de ani de lupte. în vârst de 11 ani. a încercat 95 . imperiul se afla. Aceast înfrângere a fost comparat de cronicari cu cea de la Mantzikert.din capital . împ rat. Cei nemul umi i de regen a normandei Maria au fost sus inu i de Andronic Comnenul. în fruntea unei puternice armate atacându-l pe sultan. a stat sub tutela mamei sale Maria de Antiohia. iar sârbii s-au dezis de suzeranitatea bizantin . la moartea lui Manuel (1180). ea nu a putut face îns fa du manilor imperiului. Andronic I Comnenul (1183-1185) a dus o înver unat politic antiaristocratic . Politica de mare putere a lui Manuel s-a dovedit catastrofal . Mi c rile aristocratice din numeroase ora e din Asia Mic au fost în bu ite cu cruzime de împ rat.acesteia în via a economic i politic a imperiului prin acordarea de largi privilegii comerciale genovezilor. armata bizantin este surprins i complet distrus . Ramuri laterale ale dinastiei aflate la putere au pus mâna pe putere printr-o serie de uzurp ri succesive violente care au implicat atât aducerea str inilor în afacerile Imperiului cât i revolte interne. Momentul a fost important în preg tirea st rii de spirit din Occident care a dus în parte la organizarea cruciadei a IV-a. care pe moment a cerut pace. În timpul lui Ioan II i Manuel I Bizan ul î i men ine statutul de putere bogat i în plin expansiune. Ungurii au recucerit Dalma ia i Croa ia. Alexios al II-lea (1180-1183). un nepot al lui Manuel. Mo tenitorul tronului.

i cu Vene ia. Mama sa fusese fiica mai mic a lui Alexios I. la rândul s u. a adar înrudit pe line matern cu dinastia Comnenilor. Uzurparea lui Alexios al II-lea de c tre Andronic i aruncarea trupului acestuia în Bosfor ap rând de acum mai mul i Pseudo-Alexioi . Mai târziu insula Cipru va fi dobândit de familia franc Lusignan care va crea pentru secole un regat latin (1192). Împ ratul a început de îndat s goleasc vistieria imperial . cucerind Belgrad. printre ei se afla i regele Ungariei Béla al III-lea care în alian cu sârbii a invadat Balcanii. 4. când normanzii se apropiau de Constantinopol.d deau totodat occidentalilor un pretext în a se erija în ap r tori ai liniei dinastice bizantine legitime. În acest fel. dar ascensiunea la tron i s-a datorat în fapt înl tur rii uzurpatorului Andronikos prin revolta spontan provocat ca urmare a arest rii sale. tolerând o via de lux i destr b lare la curte. de fapt lin at de poporul r zvr tit. în urma cruciadei a IV-a care nu a mai urm rit eliberarea Sfântului Mormânt. Andronic Comnenul a fost îndep rtat de la putere. În 1185 normanzii au cucerit Dyrrhachion. acordând favoruri i demnit i. a ocupat. 96 . Isaac a reglementat rela iile Imperiului cu Ungaria. fiu altei importante familii constantinopolitane.s înl ture venalitatea func iilor i corup ia din administra ie. Ascensiunea lui Andronic a fost dublat de masacrarea negustorilor italieni din Constantinopol. Isaac Comnenul. c reia îi reînnoie te privilegiile comerciale. iar dup un asediu prelungit i Thessalonicul. chiar prin teroare.5. Ni . insula Cipru (1184). în urma unei revolte a popula iei capitalei. Isaac II a trebuit s reprime de-a lungul domniei sale 17 încerc ri de uzurpare. ordinea în stat. prin c s toria sa cu Margareta (Maria). Vene ia. al doilea mare ora al imperiului. Politica sa antilatin a dat prilej occidentalilor s se angajeze împotriva imperiului i nu împotriva necre tinilor din Orient. Andronic I a fost ucis cu violen . 1203-1204).2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a Isaac al II-lea Angelos (1185-1195. în aceste momente dramatice. supus unui jaf înfior tor. fiica regelui Béla al III-lea. credea sincer c era îngerul trimis de divinitate pentru a pune cap t tiraniei lui Andonikos. sprijinit de papa Inocen iu al III-lea va organiza o coali ie ce va duce dou decenii mai târziu la crearea unui stat latin pe ambele maluri ale Bosforului. dup moartea lui Andronic proclamându-se împ rat i desprinzând astfel insula pentru totdeauna de imperiu. Dup umilirea sa în public. Andronic i-a pierdut sus in torii din interior. s restaureze. nepot al lui Manuel I. i Sofia.

exercita la rândul s u presiuni asupra împ ratului. de acum destina ia cruciadei a IV-a fiind deturnat iremediabil. Enrico Dandolo. În vremea lui Alexios III regele german Henric al VI-lea ocup Sicilia de la normanzi . îl face pe Isaac II s încheie o alian cu Saladin. Izbucnirea conflictului deschis în 1189 cu latinii la trecerea acestora prin Imperiul bizantin în timpul cruciadei a III-a condus de Frederic I Barbarossa.Conducerea trupelor a fost încredin at generalului Alexios Branas. care reu e te s alunge normanzii din Peninsula balcanic . fiul împ ratului detronat Isaac. lâng Verria (1190) i la Arcadiopolis (1194) Pe când desf ura o nou campanie împotriva lui Asan i Petru. Deja în anul 1186. prin care cerea trimiterea unei armate grece ti în Palestina i plata unui enorm tribut anual. conduc torii r zmeri ei au trecut Dun rea i s-au aliat cu cumanii.doar temporar. crucia ii au devastat ora ul Zara (1202). amenin ând c altfel va acorda ajutor familiei lui Isaac II. Totu i situa ia în peninsul r mânea critic . Doar pacea de la Adrianopol încheiat cu împ ratul german. sufer mai multe înfrângeri. în regiunea unde cu un an mai înainte izbucnise r scoala românilor i bulgarilor. Sârbii i-au extins st pânirea. ofer crucia ilor reuni i la Vene ia o irezistibil propunere în scopul eliber rii tat l s u. Vene ia se obligase s transporte pe crucia i. Isaac II se va retrage la m n stire. prin care Bizan ul se obliga la acordarea de subven ii i desp gubiri evit prelungirea ostilit ilor. Isaac al II-lea Anghelos era nevoit s întreprind prima sa campanie la nord de Mun ii Balcani. În cele din urm nu i s-a dat curs ultimatumului doar prin faptul c împ ratul german a murit pe nea teptate în ajunul îmbarc rii sale în cruciad (1097). dup înfrângerea de la Morava (1190). care ajunsese în st pânirea Ungariei i concura ora ul lagunelor în comer ul din Adriatica. Ultimatumul dat lui Alexios al III-lea de c tre Henric al VI-lea. cu condi ia ca ora ul Zara (Zadar) de pe coasta dalmat . Acordul de 97 . Bizan ul. Ca urmare a tratativelor din 1087 Imperiul a recunoscut cel de-al doilea arat bulgar. Alexios Angelos. care vor ataca de acum înainte frecvent Imperiul. plasându-se sub suzeranitatea Imperiului bizantin. allemanikon. pe m sur ce statul vlaho-bulgar s-a consolidat. Petru i Asan. prime te vestea c fratele s u mai mare fusese proclamat împ rat de c tre demnitarii s i. În pofida protestelor papei Inocen iu al III-lea care i-a excomunicat pe vene ieni. Dogele Vene iei. chiar i mormintele împ ra ilor bizantini au fost deschise pentru a m ri rezerva de aur. a silit împ ratul s impun un nou impozit extraordinar. nevoit s lupte pe mai departe împotriva bulgarilor. în 1195. dar la ordinul lui Alexios al III-lea (1195-1203) a fost orbit i întemni at la Constantinopol.

În iulie 1203. Nemul umirea legat de st pânirea de facto latin l-a propulsat la tron pe Alexios al V-lea Murtzuphlos (Încruntatul). Alexios i-a pierdut i tronul i via a. a fost cucerit de crucia i (13 aprilie 1204). În aceste împrejur ri. Flota cruciat înainta spre Constantinopol. astfel c Alexios III abandoneaz capitala. M celul i distrugerea celor mai somptuoase monumente de c tre solda ii lui Hristos au fost descrise cu mâhnire de c tre cronicarul contemporan Niketas Choniates. unirea bisericii ortodoxe cu Roma i recunoa terea suprema iei papale. Basileii Bizan ului guvernau acum din mila latinilor. în ajunul asedierii Constantinopolului. Pretextul îl constituia uciderea lui Alexios IV Comnenul. între inerea flotei pe timp de un an. al turi de fiul s u asociat la domnie cu numele de Alexios al IV-lea. Constantinopolul. A început un conflict deschis de data aceasta între bizantini i crucia i. din nou arestat. fiind executat pentru a nu putea fi reinstalat de c tre crucia i. hot rând modul concret de creare a unui imperiu latin pe malurile Bosforului. Alexios al IV-lea nu a putut îns respecta obliga iile asumate în tratatul încheiat cu crucia ii tezaurul i-l însu ise Alexios III la plecarea sa. crucia ii i vene ienii au decis s împart imperiul. Constantinopolul cuprins de fl c ri a capitulat. preg tindu-se de r zboi pentru a salva Constantinopolul. dup un scurt asediu al crucia ilor. capitala Imperiului.1 Imperiul bizantin târziu (1204-1453) Criza latin . iar tat l s u. în condi iile în care tensiunile dintre crucia i i popula ie cre teau. fugind la Adrianopol. Împ ratul orbit Isaac al II-lea este readus pe tron.restabilire la tron a lui Isaac al II-lea prevedea plata de c tre Alexios a 200000 de m rci de argint. iar bizantinii s-au r sculat din cauza impozitelor înrobitoare la care au fost supu i. precum i participarea la cruciad cu un num r de 10000 de oameni i obliga ia de a între ine permanent în Palestina 500 de osta i. ginerele lui Alexios al III-lea. care a refuzat s mai pl teasc subven ii crucia ilor. a murit la pu in vreme. Tân rul bazileu i-a pierdut rapid adeziunea latinilor i a supu ilor s i. 5 5. ora ul fiind supus unui jaf cutremur tor. De la statele succesoare la restaurarea imperiului (12041282) 98 . care nu avea de partea sa decât fortifica iile i trupe de mercenari. care rezistase aproape 900 de ani asediatorilor de tot felul. care în cele din urm au refuzat s mai lupte atâta vreme cât împ ratul nu mai avea mijloace de a-i pl ti. Dup un asediu de patru zile.

Romania cum era numit în Apus. Artizanul împ r irii Romaniei. i controlau inclusiv accesul spre Marea Neagr . Imperiul de Trapezunt i Principatul (despotatul) Epirului au devenit cele trei centre grece ti pe teritoriul imperiului dezintegrat.învecinat la sud cu sultanatul selgiucid de Rum cu sediul la Ikonion. a întemeiat Regatul Thessalonicului. care sperase c va fi ales împ rat. st pânea un sfert din fostele posesiuni bizantine. Actul stipula împ r irea teritoriilor Romaniei. a impus ca prim patriarh latin tot un vene ian. Vene ia cuno tea o cre tere a influen ei sale economice i politico-strategice.cu privire la alegerea unui împ rat latin. Imperiul de Niceea . pe Tommaso Morosini. Pe mare vene ienii dominau complet Marea Egee.Teritoriul Bizan ului. Treptat Imperiul latin se 99 . cunoa te o nou epoc dup cucerirea latin din 1204. fiind condus de Guillaume Champlitte i apoi de Geoffroy de Villehardouin autorul cronicii cuceririi Constantinopolului. Principatul (ducatul) Atenei i Thebei revenea francului Otto de la Roche. Pe lâng Imperiul latin de Constantinopol. vasali ai împ ratului latin. Urm torul împ rat latin. toate aceste enclave ac ionând distructiv. din restul de trei sferturi o parte revenea vene ienilor. învecinându-se la nord cu puternicul arat vlaho-bulgar. de i vasal lui Balduin devine în realitate un regat independent care se extindea din Tracia pân la Corint. care a influen at codific rile din Occident. dogele Dandolo. organizarea militar a acestuia i însc unarea unui patriarh latin la Constantinopol. în posesia lor aflându-se o serie de insule. tot a a a fost împ r it i Constantinopolul. dogele Vene iei Enrico Dandolo i conduc torii armatelor cruciate ajunseser la o în elegere . ca i dreptul bizantin mai evoluat. la regimul politic al Imperiului. Deja în martie 1204. Crea iile arhitecturii i picturii bizantine au influen at considerabil arta apusean . Dup cum a fost împ r it teritoriul imperiului. Bonifaciu de Montferrat. o alta cavalerilor crucia i. Împ ratul Balduin de Flandra. Oricât ar fi fost de catastrofal situa ia pentru bizantini. Henric de Flandra (1206-1216) s-a dovedit capabil s -i resping pe bulgari i s-a str duit s î i atrag încrederea popula iei grece ti. Principatul Moreei (Pelopones) se constituia i el sub suzeranitatea Imperiului latin. prin schimbul cu vene ienii c rora le ofer insula Creta. întâlnirea celor dou culturi a fost fructuoas din perspectiv istoric .Partitio Romaniae . Cruciada a IV-a i urm rile sale au dat o grea lovitur puterii i prestigiului Imperiului care î i pierde suveranitatea i se dezintegreaz . urm rind s creeze o p tur conduc toare compus din latini i greci pentru a da unitate imperiului s u. Pe teritoriul vechiului imperiu s-au creat a a-numitele state latine. Nu în ultimul rând. încoronat la Hagia Sofia (16 mai 2004).

dezvoltate la periferie Niceea. înrudit cu Angelii prin so ia sa Ana. fiica fostului împ rat Alexios al III-lea.1 Imperiul în exil (1204-1261).reduce doar la Constantinopol i zona înconjur toare. în vreme ce statele de tradi ie bizantin . al imperiului în exil a fost Theodor I Lascaris (1204-1222). precum i a structurii de putere i administrative laxe i neechilibrate. la fel ca odinioar patriarhul de Constantinopol. Imperiului de la Niceea este cel care ini iaz opera de restaurare a vechiului imperiu în timpul domniei familiei Laskaris. de a p stori peste to i episcopii ortodoc i. Vene ia a mediat o alian secret între occidentali i sultanul de la Ikonion împotriva lui Theodor I Lascaris. Balduin însu i fiind luat prizonier. Statul de la Niceea era condus de Theodor Lascaris. La Trapezunt st pânea Alexios I Comnenul. Romania. niciodat cucerit pe deplin. La Niceea i-au g sit ad post din calea crucia ilor cei mai importan i membri ai aristocra iei civile i militare. Totu i ultimul patriarh bizantin al Constantinopolului. Cu ajutorul regelui Leon al II-lea al Ciliciei. grecii au fost totu i înfrân i de împ ratul latin Henric. devine un conglomerat. un mozaic de entit i legate între ele prin rela ii vasalice i sufer dintru bun început din cauza descentraliz rii sale. 5. grecii din Asia Mic nu se aflau dup 1204 în pericol doar din cauza latinilor. Ioan Camateros s-a retras în Bulgaria. Theodor I a reu it s -i înfrâng pe selgiucizi în 1211 lâng Antiohia. ca i întreaga organizare feudal . unde au reu it s men in doar mici por iuni (Pegai). Trapezunt. dar acesta nu a tiut s exploateze victoria ob inut 100 . Dup moartea lui Caloian (1207).1. Având spatele acoperit. precum i ai clerului. Încoronarea lui de c tre patriarh în 1208 a marcat refondarea Imperiului în exil. iar Imperiul din Trapezunt î i l rgeau tot mai mult posesiunile spre apus. în vremea lui Henric de Flandra i Ludovic de Blois. Urmarea imediat a fost retragerea latinilor din Asia Mic . iar în despotatul Epirului Mihail I Angelos Ducas Comnenos. Organizarea în theme a fost p strat .i transforme marile domenii în veritabile state suverane. Cele mai acute amenin ri veneau din partea unor mari familii nobiliare care voiau s . începerea luptelor între feudalii apuseni i arul bulgar Caloian duce la anihilarea armatei crucia ilor la Adrianopol (1205). Întemeietorul imperiului de la Niceea. De i grecii au fost la început înfrân i în lupta cu latinii la Poimanenon. Epir se consolideaz . fiind nevoi i s cedeze Bythinia. În vreme ce turcii selgiucizi încercau s profite de procesul de dezagregare a imperiului. Patriarhul Niceei se credea îndrept it. elul grecilor din Imperiul de la Niceea era refacerea Imperiului bizantin.

favorabil acestei republici. aratul bulgar i Imperiul de la Niceea dominau acum spa iul din jurul M rii Egee. Tronul Imperiului de la Niceea a fost preluat la moartea lui Theodor de c tre ginerele s u. Bulgarii dominau Macedonia i Tracia. i în apusul Greciei. Imperiul s u a pierdut teritorii însemnate. Chemat în ajutor de locuitorii Adrianopolului Ioan al III-lea pune st pânire i pe posesiunile din Tracia. cu excep ia unui teritoriului din jurul capitalei i a Nicomediei. Imperiul latin intr de acum în deriv tot mai accentuat . Theodor înainteaz înspre r s rit. Imperiul de la Niceea a pierdut doar col ul nord-vestic al Asiei Mici. Regatul Trapezuntului r mâne izolat de restul imperiului. Mult mai important a fost îns faptul c de la confruntare s-a ajuns la colaborare. Despotatul Epirului. dup o serie de lupte interne. Prin tratatul de pace de la Pegai (1225) încheiat de Ioan III Vatatzes cu latinii. Imperiul de la Niceea a încheiat un tratat comercial cu Vene ia în 1219. capabilul i energicul Ioan al III-lea Ducas Vatatzes (12221254). În pofida faptului c lupta celor dou forma iuni de sorginte bizantin latinilor era separat i concurent . latinii oferind arului tutela asupra minorului împ rat Balduin al II-lea. Lesbos i Kos. Dup ce turcii selgiucizi au transformat statul de la Trapezunt într-un stat vasal lor. devenind un emirat grecesc . însu i împ ratul fiind luat prizonier. acum pretindea i Theodor Angelos titlul de împ rat. Regen a arului bulgar la Constantinopol a fost 101 . ceea ce l-a propulsat în a fi cel mai puternic conduc tor din sudul Balcanilor. a disp rut un veritabil adversar al Imperiului de la Niceea. Adversitatea dintre Theodor Angelos i arul Bulgariei s-a încheiat cu victoria celui de-al doilea la Clocotni a. Ioan Asan al II-lea cocheta cu ideea ocup rii Constantinopolului. a cunoscut o ascensiune sub Theodor Angelos care a reu it s cucereasc de la Bonifaciu de Montferrat ora ul Thessalonic (1224). ocupând din ce în ce mai multe teritorii ale Imperiului latin. dominat de Angeli. Dar în fa a ofensivei Thessalonicului niceenii au fost nevoi i s se retrag din Adrianopol. inclusiv insulele Chios. împ ratul latin Robert I de Courtenay pierde majoritatea regiunilor pe care le mai de inea în Asia Mic . în 1230. i arul bulgar. pân ce va fi cucerit în 1461 de c tre turcii otomani. chiar i sârbii fiindu-le supu i. pân la Adramyttion. În afar de Theodor Angelos. rezumându-se în timpul fratelui s u Manuel doar la Epir i Thessalia.în Asia Mic . concurând a adar cu dou imperii bizantine i cu cel latin. în Macedonia i Thessalia s-a schimbat întrucâtva situa ia. prin selgiucizi. Dup împ ra ii din Niceea i Trapezunt. De la împ ratul din Trapezunt Theodor a izbutit s r peasc partea de vest a Anatoliei de pe rmul M rii Negre. Visul acestuia p rea realizabil dup moartea împ ratului Robert de Courtenay (1228).

înl turat , fiind ales împ rat Jean de Brienne. Alian a dintre bulgari i Imperiul de la Niceea a jucat un important rol, acesta din urm fiind factorul preponderent. În acest context, la 1235 s-a înfiin at patriarhia de la Târnovo. În 1235-1236 bulgarii împreun cu niceenii au asediat în dou rânduri, f r succes, Constantinopolul. O dat cu moartea arului bulgar (1241) se încheia îns suprema ia bulgar în Balcani. Cea mai important for de acum înainte va fi Imperiul de la Niceea care va ac iona în Grecia de vest i de nord. Tot în 1241 a avut loc invazia mongol , care în Asia Mic a amenin at sultanatul de la Ikonion, Armenia i Imperiul de la Trapezunt. În sudul Rusiei mongolii au creat Hoarda de Aur, ei ajungând pân în Silezia unde vor fi înfrân i la Liegnitz. Sl bind puterea statelor din Asia Mic , Imperiul de la Niceea va câ tiga tot mai mult teren i influen în aceast zon , dar hanatul Hoardei de Aur va fi pentru mai mult de un veac o putere amenin toare pentru Bizan . În 1246, Ioan al III-lea i-a înfrânt pe bulgari, teritorii întinse din Macedonia i Tracia intrând în posesia statului de la Niceea. aratul bulgar a devenit tributar mongolilor i nu mai constituia un pericol pentru greci. În acela i an, niceenii au câ tigat f r lupte i Thessalonicul, fiind r pite pân în 1252 i unele teritorii ale Epirului. De acum, Imperiul de la Niceea st pânea teritorii întinse pe ambele maluri ale Bosforului. Dar printre posesiunile europene multe se mai aflau în st pânirea latinilor, inclusiv Constantinopolul. S-a ref cut alian a dintre Imperiul de la Niceea i Imperiul german, Ioan al III-lea c s torindu-se cu Constan a, fiica împ ratului Frederic al II-lea. Ioan al III-lea Vatatzes a încercat i reunificarea bisericilor ortodox i catolic , f r succes îns . Prin ridicarea i amplificarea de fort re e, prin coloniz ri în zonele limitrofe periclitate i extinderea sistemului de pronoia împ ratul a reu it s înt reasc în mod v dit structura militar i social vital a Imperiului de la Niceea. Pentru lupta sa de restaurare a Imperiului i politica sa în eleapt , Ioan al III-lea a fost sanctificat dup moarte. Theodor al II-lea Lascaris (1254-1258) nu sem na cu tat l s u Ioan al III-lea. A fost un veritabil c rturar i filosof, suferea îns de epilepsie i mai mult decât tat l s u. În timpul domniei sale Niceea a devenit cel mai important centru cultural, cum era Constantinopolul în secolele X-XI, ivindu-se acum zorii rena terii culturale din vremea Paleologilor. A încercat s guverneze statul folosindu-se în primul rând de reprezentan i p turii mijlocii din Asia Mic , îndep rtând marea aristocra ie din administra ie i armat . Pe plan extern, neavând talentul tat lui, Theodor al II-lea a putut cel pu in s men in teritoriile recucerite, înfrângându-i pe bulgarii lui Mihail Asan în dou campanii succesive (1255-1256), i s încheie o pace 102

mul umitoare cu ace tia. Despotul Epirului, Mihail II Angelos, recunoa te i el suzeranitatea Niceei, cedând Dyrrhachion i pozi ii strategice însemnate din Macedonia. La moartea lui Theodor al II-lea, în 1258, ia sfâr it epoca Imperiului de la Niceea i a împ ra ilor considera i a fi creatorii statului na ional grec. Încoronarea la Niceea de patriarh a noului împ rat Mihail Paleologul în 1259, prin îndep rtarea i trimiterea în temni a succesorului legitim, Ioan, a însemnat instaurarea ultimei i celei mai longevive dinastii bizantine. 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor Pe patul de moarte, Theodor II pusese pe marii demnitari, inclusiv pe MIhail, pe atunci eparh al capitalei, s jure credin minorului Ioan IV. Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282) impune îns propria dinastie la guvernare, tiind s atrag pe înal ii demnitari i capii Bisericii de partea sa. Devine mai întâi despot (1258) i de la 1 ianuarie 1259 împ rat pe tronul Imperiului de la Niceea, fiind încoronat de c tre patriarhul Arsenios. Prin politica de alian e matrimoniale noul bazileu se înrudea cu toate marile familii aristocratice bizantine Ducai, Angeli i Comneni. Neostoit intrigant, ipocrit infam, dar un bun general cum îl calific un istoric al vremii, apelând la toate mijloacele de care dispunea, mituind aristocra ia, lingu ind înal ii clerici, i sporind domeniile pronoiarilor, care de acum devin ereditare, Paleologul i-a creat o baz social solid , cu toate c risipa de aur i p mânturi care a dat dovad au dus în final la un fiasco financiar. Mihail Paleologul, care prin politica sa de oscilare între posibilit ile existente a demonstrat calit ile unei competente diploma ii, avut noroc i succes în b t lii, ajutat fiind de comandan i capabili, ceea ce i-a permis s recâ tige re edin imperial fireasc i s readuc statul în matca sa. Talentul Paleologului iese la iveal în cursul evenimentelor care au marcat începutul domniei sale. Manfred de Sicilia, fiul lui Frederic al II-lea, fostul aliat al grecilor, ocupase în 1258 insula Corfu i s-a aliat cu despotul Epirului, ceea ce-l determin pe Mihail VIII s se foloseasc de intrigi diplomatice care s sl beasc puterea coali iei lui Mihail II Angelos. Atât au a teptat sârbii, la rândul lor, care au folosit acest prilej pentru a ocupa Skoplje i Prilep din Macedonia. Apoi, în iulie 1259 a avut loc b t lie decisiv între franci i bizantini, cei dintâi suferind o grea înfrângere lâng Pelagonia, aducând sud-vestul peninsulei în mâinile lui Mihail VIII Paleologul. Cavaleria grea a lui Manfred i a principelui Moreei a fost anihilat , însu i Guillaume de Villehardouin c zând prizonier, iar Mihail II Angelos împreun cu fiul s u Nikephoros i vlahii din Thessalia - Vlahia Mare cum o numesc cronicarii 103

bizantini, care se aliaser cu epiro ii, au fugit de pe câmpul de lupt . Victoria a avut o însemn tate major pentru restaurarea Imperiului bizantin. Domeniile despotului Epirului au fost reduse la p mânturile sale ereditare, iar Imperiul latin, sl bit vizibil în vremea lui Balduin II, nu se mai putea baza pe principele Moreei. Recucerirea Constantinopolului de c tre strategul niceean Alexios Strategopulos, trimis de împ rat în cercetare în apropierea zidurilor ora ului, a devenit lesnicioas în condi iile în care flota vene ian p r sise Cornul de Aur, iar trupele din capital lipseau. În noaptea de 24/25 iulie 1261 suita lui Alexios, în care intrau i 800 de c l re i cumani, a p truns pe ascuns în ora , cu ajutorul conspiratorilor din capital care doreau revenirea bizantinilor. Casele latinilor au fost incendiate, iar ace tia preocupa i s - i salveze averile nu au opus practic rezisten . Împ ratul Balduin, uitându- i coroana i spada, la fel ca majoritatea vene ienilor au fugit din ora , niceenii neîmpiedicându-i s ajung la cor bii. Mihail al VIII-lea Paleologul care se afla pe atunci în Asia Mic prime te vestea în toiul nop ii: St pâne, Hristos i-a trimis în dar Constantinopolul! , dup cum spune cronicarul Georgios Acropolites. La 15 august 1261 Mihail î i f cea intrarea triumfal în Constantinopol, fiind aclamat ca un nou Constantin i apoi încoronat ca împ rat al tuturor romeilor în catedrala Sfânta Sophia. Administra ia imperial a fost transferat de la Niceea la Constantinopol. Îns cu toate c elul recuper rii ora ului lui Constantin a fost atins, perioada exilului adusese o nou identitate bizantinilor, mult mai regionalizat , dup cum i fragmentarea puterii pe criterii locale era v dit . Biserica i tradi ia elenic au fost cele care au dat unitate Imperiului. Mihail Paleologul a dorit s refac rapid teritoriul Imperiului la dimensiunile sale anterioare anului 1204. A ob inut un cap de pod în Peloponez, Guillaume de Villehardouin fiind acum dispus s cedeze Paleologului toate cet ile din sudul-estul Peloponezului. Acestea vor deveni baze strategice din care trupele imperiale bizantine vor lupta cu succes împotriva ducilor latini. În 1264 Mihail II Angelos despotul Epirului accept i el suzeranitatea lui Mihail VIII Paleologul. Pentru a- i asigura suprema ia pe mare, necesar în perspectiva lu rii în st pânire a Constantinopolului, Mihail VIII încheiase o în elegere cu genovezii, rivalii vene ienilor pe mare, al c ror rol va cre te acum în defavoarea celor din urm . Sporirea privilegiilor comerciale prin Tratatul de la Nymphaion (13 martie 1261) va da Imperiului bizantin statutul de zon economic anexat de genovezi, fiind asigurat acestora comer ul liber în vecii vecilor în provinciile de atunci i cele viitoare ale Bizan ului. i 104

propunându-i papei chiar reunificarea bisericilor. De i reface o mare parte a fostului teritoriu imperial.evenimentele legate de primele cruciade ar taser c Mediterana era dominat de flotele Vene iei i Genovei. Acum se întemeiaz i colonia genovez la Galata. în 1264 genovezii au fost temporar alunga i din capital . cu care i papalitatea se afla în conflict. 105 . Izz ad-Din. prev z tor. Acum. Împ ratul a în eles c era necesar refacerea flotei bizantine care s poat controla eficient zona M rii Egee. în ciuda faptului c clerul i grecii se opuneau unirii biserice ti cu Roma. În 1274. Totu i Mihail nu a izbutit s -i alunge pe vene ieni din bazele lor aflate în Creta i Euboea. poarta de intrare în Balcani. A ocupat porturile Anchialos i Mesembria de pe litoralul pontic. Mihail al VIII-lea Paleologul a f cut eforturi diplomatice. Sârbii mai st pâneau p r ile nordice ale Macedoniei. Pentru a contrabalansa situa ia. Dup ce în 1263 au fost înfrân i de vene ieni în golful Nauplia. cu atât mai mult cu cât de detronarea lui Balduin II se folosea acum regele din dinastia Staufer al Siciliei. Mihail VIII reia politica lui Ioan Vatatzes de deschidere spre Roma. Imperiul devine. i chiar mai important. apropiindu-se acum din nou de vene ieni (1266). Manfred. în fapt un regat medieval grec care continu statul de la Niceea. cumnatul despotului Mihail II al Epirului. Bazileul bizantin a ini iat tratative secrete cu papa Urban V. cetatea Philippopolis (Ploviv). Sultanul a preferat botezul s u i al supu ilor decât s r mân sub cumplita st pânire a mongolilor. ajungându-se la o în elegere între cei doi împotriva regelui Siciliei. dup cum nici francii din Peloponez nu au mai acceptat cedarea altor teritorii. Mihail VIII Paleologul este cel dintâi dar i cel din urm împ rat al Imperiului restaurat. Mihail VIII înnoie te acordul cu genovezii (1266). îns din 1262 Mihail al VIII-lea Paleologul a ob inut câ tiguri importante în defavoarea bulgarilor. în urma tratativelor cu papa Grigore X solii bizantini sosi i la conciliul de la Lyon depun jur mânt prin care recunosc în numele împ ratului uniunea celor dou biserici. Mihail VIII dorea s elimine pericolul organiz rii unei noi cruciade care ar fi putut amenin a Bizan ul. Consecin a imediat a fost obligarea lui Carol de Anjou la semnarea unui armisti iu de doi ani. Mihail a asigurat controlul i asupra teritoriului Dobrogei (thema Paristrion / Paradunavon) unde a a ezat coloni ti turci care se refugiaser în Bizan deja în aprilie 1261 odat cu ultimul sultan selgiucid de Rum. ca urmare a perioadei nefaste de st pânire latin . începând o nefast imixtiune de aproape dou veacuri a acestora în chestiunile interne ale Imperiului. Tratative cu papalitatea dusese Ioan III în scopul izol rii Imperiului latin. Mihail VIII evitând s acorde acestora o pozi ie influent în Constantinopol.

recunoscându-l drept suzeran pe Carol de Anjou (1272). ceea ce asigura angevinului un cap de pod acolo unde începea Via Egnatia. Carol a încheiat o alian cu Mihail al II-lea Angelos i cu Guillaume II de Villehardouin în acest sens. prin suportul financiar. a revoltei antiangevine din 31 martie 1282. invazia începuse în Thessalia i Macedonia. În plus. Skoplje a intrat astfel definitiv sub st pânirea sârbilor.Cucerirea Siciliei de c tre casa de Anjou (1265-1268) a schimbat îns conjunctura politic în mod negativ pentru Bizan . Prin tratatul de la Orvieto (3 iulie 1281). i bulgarii lui Gheorghe I Terter i sebastocratorul Thessaliei Ioan Angelos. acordând astfel angevinului justificarea necesar pentru asaltarea Bizan ului prin lansarea apelului la cruciad . Mihail VIII se aliaz cu Petru de Aragon. Carol de Anjou. Coali ia balcanic . urmând s primeasc o treime din st pânirile pe care urma s le dobândeasc în Romania. Mihail VIII Paleologul încearc s contracareze amenin toarea alian dintre t tari i bulgari prin încheierea unei p ci cu Hoarda de Aur i c s toria fiicei sale cu regele Ungariei tefan al V-lea (1272). uniunea nu-i adusese în interior lui Mihail decât calificativul de al doilea Iulian i ura clerului. încheiat sub autoritatea papal între Carol de Anjou. Carol de Anjou. fiul lui Balduin II. Philippe de Courtenay. îl ia sub protec ia sa pe Balduin i se angaja s îl readuc pe tronul Imperiului. Ofensiva diplomatic bizantin a eliminat în acest fel monstruoasa amenin are. silit s lupte împotriva sicilienilor i aragonezilor. Totu i. fratele regelui francez Ludovic IX. cumnatul lui Manfred. dar la moartea sa vistieria statului 106 . dup ce a realizat. i dogele Vene iei era prev zut expedi ia comun împotriva bizantinilor. Prin tratatul de la Viterbo (1267) cu Balduin al II-lea. împ ratul titular al Imperiului latin. În decembrie 1282. astfel c toate concesiile bizantine acordate papalit ii se dovedeau caduce. i în izbucnirea vecerniilor siciliene . excomunicându-l pe Mihail VIII Paleologul. prin mari eforturi. de aceea în 1280 el i renun la ea. Mihail al VIII-lea Paleologul în colaborare cu regele Aragonului a reu it s distrug coali ia occidental i s înl ture definitiv primejdia angevin . care îns nu au avut menirea de a detensiona grava situa ie politic în care se afla Imperiul. Noul pap Martin al IV-lea (din februarie 1281) s-a aliat cu Carol de Anjou. iar intrigile bine dirijate ale Bizan ului au avut un rol decisiv. De altfel. Împotriva acestor amenin ri. La moartea lui Grigore X fac iunea angevin domina curia papal . format din sârbii lui tefan Milutin. nu a avut încotro i a abandonat expedi ia împotriva Bizan ului. Albanezii au pus st pânire pe Durres (Dyrrachium). rena terea Imperiului bizantin. împ ratul va muri. devenit acum rege sub numele tefan Uro II.

acuzându-l de uciderea fratelui s u Manuel. nici nu i-a organizat funeralii solemne a a cum i s-ar fi cuvenit. temându-se de tulbur ri. Cu toate c mercenarii catalani.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354) i colaps 5. declan ând r zboiul civil (1321-1328) care a cauzat neajunsuri politice grave i o dec dere a economiei statului. au eliberat Philadelphia i Magnezia în Asia Mic (1303-1304). Tat l celor doi. Andonic II a respins uniunea cu papalitatea (1282). a g sit aici sprijinul tân rului aristocrat Ioan Cantacuzenos. demnitatea de cezar. i din cauza aservirii r nimii de c tre nobili. 5. Moneda bizantin a suferit un proces de accentuat devalorizare i infla ie. Andronic al II-lea (1282-1328) a mo tenit o situa ie grea. afla i pân atunci în slujba regelui Frederic II de Aragon al Siciliei. cium Fiul lui Mihail VIII. Turcii selgiucizi i turcii otomani vor ocupa teritoriul Anatoliei la sfâr itul secolului al XIII-lea.2. reversul negativ a fost c au jefuit satele i ora ele din Anatolia. Andronic II. Andronic. armata angajând mercenari. În timp ce în Asia Mic se consolida puterea musulman . Din aceste motive. Sardes i Brussa. la fel ca i succesorul s u Andronic III. Andronic II l-a exclus pe nepotul s u Andronic III de la succesiune. împ ratul ofer lui Roger de Fluor. Fiul s u. apoi la o pace necesar din cauza pericolului turcesc.era sec tuit . ceea ce l-a determinat s reduc substan ial cheltuielile flotei. a pus cap t disputelor religioase prin decretarea unei amnistii generale (1310) i a încercat s reorganizeze administra ia statului în condi iile în care Imperiul era lipsit de resurse financiare. ranii preferând s devin o teni pl ti i. retras la Adrianopol. Statul era atacat din toate p r ile de c tre sârbi. pentru ca în final Andronic II s fie obligat s abdice (23 mai 1328) în condi iile în care nepotul s u ajunge sub zidurile Constantinopolului cu o 107 .1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. R zboi civil. conduc torul companiei catalane. în interior a izbucnit dup 1320 un aprig r zboi civil cauzat de motive dinastice. fiind apoi asasinat din ordin imperial. Niceea. iar la începutul veacului urm tor turcii otomani î i vor începe ofensiva. putând doar cu greu face fa presiunii turcilor i mongolilor din Asia Mic . bulgari. La început se ajunge la o conven ie de împ r ire a Imperiului. Bizan ul mai rezista doar în câteva puncte de sprijin Nicomedia. i va concentra resursele dinspre Apus înspre Balcani i Asia Mic . Andonic II. greci epiro i i franci din Peloponez. Vrând s scape de ei. coîmp ratul Mihail IX murise de inim rea aflând de aceast nelegiuire. decât s dea statului impozite mari de pe urma muncii lor.

Ioan V (1341-1347). unde se va afla principalul nucleu al opozi iei fa de Cantacuzin. La moartea lui Andronic III s-a constituit (1341) o regen pentru mo tenitorul tronului.2 R zboaiele civile. puternica cetate din Tracia.2. În timpul acestor tulbur ri fac iunea zelo ilor. patriarhul Ioan Calecas i bogatul parvenit Alexios Apokaukos. a provocat din nou un r zboi civil (1341-47). care reunea for ele mi c rii populare în favoarea împ ratului legitim. care mai târziu va domni cu numele de Ioan al VI-lea. a preluat conducerea în Thessalonik.trup de dou mii de cumani trimi i de arul bulgar. armata bulgar . a fost înfrânt de sârbii lui tefan Uro III. Uzurparea lui Ioan al VI-lea. Imperiul a reu it s reintegreze în grani ele sale Epirul. Pentru a sl bi liga aristocratic care-l sprijinea pe Ioan Cantacuzino. ini ial coîmp rat ca Ioan VI. ceea ce a f cut imposibil ap rarea fa de invadatorii str ini. Bulgaria fiind pr bu it . De i a suferit o serie de înfrângeri în R s rit. La 28 iulie 1330. cel mai mare general al Imperiului. Ioan Cantacuzino a jonglat între o alian cu sârbii i cu bulgarii. ei ajungând în 1341 sub zidurile Constantinopolului. 5. în vreme ce vene ienii blocaser ora ul dinspre mare. ceea ce a degenerat într-o prigoan a nobililor din Adrianopol i întreaga Tracie. în lupta de la Velbujd. râvnind tronul. fiind instituit acum un fel de curte suprem de justi ie. care constituia centrul domeniilor sale. Thessalia i insula Chios. Andronic al III-lea (1328-1341) a mo tenit o împ r ie sl bit în interior i exterior. marele domestic. tefan Du an a avut cel mai mult de câ tigat. p trunderea t tarilor nu a mai putut fi oprit . fiind încoronat apoi la Adrianopol (1346) de c tre patriarhul adus de la Ierusalim în acest scop. cel care l-a ajutat pe tân rul Andronic s preia puterea. cu care arul se înrudea. Urma ul s u. în frunte cu împ r teasa Anna de Savoia. Andonic III se aliaz cu arul bulgar Mihail i man. Pentru a st vili ascensiunea sârbilor. pierzând aici teritorii în favoarea turcilor otomani Niceea i Nocimedia. încoronându-se în 1346 ca 108 . B trânul împ rat i-a tr it ultimii patru ani la mân stire. a devenit eminen a cenu ie. Ioan Cantacuzino s-a proclamat împ rat în Didymotica. înso it de un corp de oaste trimis de Basarab al rii Române ti. ca la Philokrene (1331). luat de la genovezi. regen ii au instigat popula ia la revolt . Ioan Cantacuzino. Totodat s-a creat în Bizan o criz a situa iei de drept. cea ce duce la cucerirea unor întinse teritorii de c tre primii în Epir i Thessalia. Dup ce a fost exclus de c tre regen i de la conducerea Imperiului. Ioan Cantacuzino.

ceea ce a dezl n uit al doilea r zboi civil între Ioan al VI-lea Cantacuzino i Ioan al V-lea Paleologul (1352-1354).împ rat al sârbilor i grecilor . c ruia îi confer titlul de autocrator (1347). tefan Du an a profitat de moartea din cauza ciumei a guvernatorului bizantin al Thessaliei i a invadat regiunea.iar celui de-al doilea fiu. fiul lui Orhan. Ioan VI o c s tore te pe fiica sa Maria cu un nobil genovez.i scrie opera. i flota bizantin care se reconstruia acum. a fost din nou distrus de invidio ii genovezi. Ca r splat pentru ajutorul acordat în lupta contra lui Ioan VI. Ioan al VI-lea a vrut s . Dar turcii otomani condu i de emirul Suleiman. chema i de Ioan VI pentru a face fa conflictului 109 . Ioan VI a solicitat ajutorul otomanilor condu i de emirul Orhan împotriva lui Du an. Imperiul a fost cuprins de o cumplit epidemie de cium bubonic . la fel ca i marele s u proiect. În 1354 a impus încoronarea fiului s u. Peloponesul bizantin. Rezultatul a fost izbucnirea celui de-al doilea r zboi civil între Ioan al VI-lea Cantacuzino i Ioan al V-lea Paleologul. Fiii lui Ioan Cantacuzino. În 1352 s-a ajuns îns la o ruptur . Ioan V împ cându-se cu Ioan VI Cantacuzino. împ ratul r mas acum unic. Dup asasinarea lui Alexios Apokaukos (1345) regen a a intrat într-o perioad de criz . Ioan al VI-lea Cantacuzino s-a retras la mân stire unde avea s . Manuel. Paleologul a recucerit Constantinopolului (21 noiembrie 1354).i asigure domnia i succesiunea cu orice pre . Matei în calitate de coîmp rat la Adrianopol pân în 1357. cu ajutorul Genovei. acordându-i insula Lesbos ca dot .3 Înaintarea otoman i pr bu irea statului bizantin (1354-1425) Dup ce au pus st pânire pe cetatea vecin Tzympe (1352). îns dup moartea sa (1355) imperiul lui. În cele din urm . ca i cum nenorocirile de pân atunci nu ar fi fost îndeajuns. drept coregent i i-a acordat Tracia apusean . îns ace tia nu au f cut altceva decât s jefuiasc zonele în care au p truns. 5. care a f cut ravagii mai ales în Thessalia. Du an n zuia s impun un nou Imperiu sârbo-bizantin în locul vechiului Imperiu bizantin aflat în deriv . continu s joace un rol politic important. iar Manuel i-a transformat posesiunea sa. otomanii controlau traficul prin Dardanele. Dup alungarea otomanilor. Matei Cantacuzino. s-a destr mat în mai multe principate. Morea într-un stat bizantin independent. În timpul domniei lui Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) Imperiul a fost victima expansiunii sârbe i s-a implicat în conflictul vene iano-genovez care s-a încheiat cu distrugerea flotei grece ti în r zboiul Galatei (1348-49). Dup ce a abdicat.

Aliat cu vene ienii. Luptele dintre Paleologi i Cantacuzini acceleraser i mai mult procesul de descompunere. Ioan al V-lea a reu it cel pu in s -l in în ah pe împ ratul Matei. Promotorii urmau s devin regele Ungariei. La rândul s u. Tratat ca un schismatic . a capturat mai multe puncte fortificate din apropierea Constantinopolului i a ocupat importantele centre Andrianopol (1362) i Philippopolis.civil. Turcii. chiar insule întregi. r zboaiele civile invitând la macabrul festin tot felul de neamuri i puteri care î i disputau teritoriile sale. în care puterea imperial era practic inexistent . la 25 ianuarie 1365. unchiul dinspre mam al bazileului. punând piciorul pe continentul european. au revenit Vene iei. Domnia lui Ioan V Paleologul reprezint un epilog demn de plâns al Imperiului bizantin. Capitala statului otoman va fi transferat la Adrianopole (Edirne). sârbi i vene ieni. succesorul lui Suleiman. când de vene ieni sau genovezi. organizeaz o expedi ie de-a lungul coastei bulgare. Ioan V ajunge în anul urm tor la regele ungur Ludovic I pentru a solicita ajutor împotriva otomanilor. care pân în 1388 se aflau în posesia companiei catalane. pe drumul de întoarcere împ ratul este capturat la Vidin de c tre arul Stracimir i aruncat în temni . de fapt situa ia jalnic a lumii bizantino-slave. Petru de Lusignan i contele de Savoia. Istoricii îl acuz mai cu seam pe Ioan Cantacuzino ca principal vinovat al venirii turcilor în Europa. T v lugul otoman nu mai putea fi oprit. Contele Verde. la care au concurat i republicile italiene. Amadeo VI. când de bizantini. imperiul nu mai era decât o palid umbr a ceea ce fusese pe vremuri. regele Ciprului. reu ind s ocupe 110 . Sultanul Murad I. Amadeo VI. papa Urban V a f cut apel la cruciad . În afara cuceritorilor str ini i a uzurpatorilor din interior. nu mai aveau de gând s p r seasc Europa. În aceast situa ie disperat . în Peninsula balcanic s-a creat un nou sistem de putere. Imperiul bizantin era de acum iremediabil discreditat. aceasta fiind împ r it între ei. Otomanii au fost curta i în vederea alian elor când de c tre sârbi. Fâ iile teritoriale din Atica i Beo ia. numero i demnitari i-au separat latifundiile. reu ind s ocupe portul Callipolis (Gallipoli) din Tracia (2 martie 1354) i pe care refuz s -l predea Imperiului. Când a ajuns în cele din urm s domneasc efectiv. cu consecin e dezastruoase pentru cre tinii din Peninsula balcanic . a permis înaintarea lor care nu mai putea fi st vilit în spa iul balcanic. f r s ob in decât vagi promisiuni. Ludovic de Anjou.

În 1273. i Ioasaf au strâns suma datorat . Andronic. al fiului cel mare al lui Ioan V. adânc mâhnit a transmis toate drepturile succesorale lui Manuel.i tr deze credin a. a sc pat cu un ochi. împ ratul. nutrind n dejdea c va primi sprijin militar i financiar în lupta contra turcilor. Bizantinii îns . fiul s u mijlociu. suficient îns pentru ca în 1376 s se alieze cu genovezii i s -l detroneze pe tat l s u. când hanul mongol Timur Lenk i-a înfrânt pe otomani la Ankara. respectiv sultanul Savgi încearc o lovitur de stat.i achite datoriile anterioare. în bu ind revolta i dispunând orbirea fiului s u. Andronic. la insisten ele tat lui s u. fiii celor doi. Dup refuzul lui Andronic. împreun cu o tile contelui de Savoia. Periplul diplomatic umilitor al lui Ioan V continu în Italia.Messembria i s ob in eliberarea lui Ioan al V-lea din captivitatea bulgar . aflate ca gaj în mâinile vene ienilor i un nou împrumut de la ace tia. Înainte de a porni spre Constantinopol. În aceste condi ii Ioan V a recunoscut suzeranitatea otoman . ajungând la Neapole. cu ajutorul flotei. s îi alunge pe turci din peninsula Gallipoli. care a poruncit s nu fie îndeplinit pedeapsa. fiind eliberat de vene ieni doar în 1371 când Manuel. Începând cu anul 1371 împ ra ii bizantini nu i-au mai putut exercita puterea decât cu ajutorul sau toleran a str inilor. în rândul c rora Ioan Cantacuzino. Murad. Murad I. genovezilor i a otomanilor. Puterea otoman înainta a adar în Peninsula balcanic . în iulie 1369 i apoi la Roma unde cu titlu personal accept confesiunea latin (21 octombrie 1369). pe când Ioan V participa la o campanie în Asia Mic al turi de suzeranul s u. de a pl ti vene ienilor gajul pentru tat l s u. îns abia dup ce a fost tratat ca ultimul cer etor i somat s . Episodul trecerii la catolicism al bazileului a fost rapid trecut în uitare. În plus a izbutit. Statele ortodoxe din Peninsula balcanic preferau s resping expansionismul ungar. f r ca statele apusene s o poat opri. Murad a luat m suri energice. acum cu numele de c lug r Ioasaf. O alian a cre tin t ii nu a fost posibil i din cauza tensiunilor confesionale. Imperiul bizantin r mâne tributar sultanului pân în 1402. pl tind tribut i prestând ajutor militar lui Murad I (1373). exercita o enorm influen nu au acceptat s . în schimbul retroced rii ora elor din peninsula 111 . i-a oferit acestuia. Titlul de autocrator al romeilor î i pierdea acum orice semnifica ie. chemat i el în ajutor de Andronic. care a condi ionat f r menajamente ajutorul Apusului de uniunea Bisericii cu Roma. La Constantinopol sosise i legatul papal. nesesizând din vreme pericolul otoman. ob ine bijuteriile coroanei. a vene ienilor.

disensiunile dintre bazileu i nevrednicul s u fiu. trupe care s-au strâns la Timi oara unde au sosit i Sigismund i Mircea cel B trân. când cre tinii vor fi înfrân i la Nicopole. Andronic. Vit. între care muntenii lui Mircea num rau o mie de oameni. de ziua Sf. Ioan V i Manuel au fost întemni a i vreme de trei ani. iar în 1390-1391 Firuz-bei avea misiunea de a cuceri Vidinul. a c ror cavalerie grea a fost înfrânt de 112 . dup ce mai are r gazul de a se mai r zvr ti înc o dat împotriva tat lui s u. comanda turcilor fiind preluat de Baiazid I Ilderim (1389-1402). moare la scurt vreme. Philadelphia. în plus urma s primeasc un tribut anual de 30. Înaintând înspre apus. 10. Confruntarea s-a soldat cu un dezastru pentru crucia i. în aprilie 1387 ora ul a fost cucerit. Atacurile turce ti la nord de Dun re erau abia la început. O tile cre tine. Dup trei ani de asediu. Domnia lui Manuel al II-lea (1391-1425) a fost marcat de asediul cel mai îndelungat asupra Constantinopolului (1394-1402). conduse de cneazul Laz r.000 de osta i cu care a intrat în Constantinopol. iar restul Serbiei. În vara anului 1390 au avut loc primele ciocniri între turci i unguri în Banat. l-a silit chiar pe Ioan V s -l ierte pe Andronic i s -l repun în drepturile de mo tenitor al tronului. În aceast faimoas b t lie i-au g sit sfâr itul atât cneazul Laz r cât i sultanul Murad. o tile sârbe ti.000 de duca i i un corp de oaste de 12. aliate cu trupe bosniace i albaneze au fost înfrânte de turci la Kossovopolje ( Câmpia Mierlei ). În prim vara anului 1396. au trecut Dun rea i asediat la 25 noiembrie 1396 cetatea Nicopole. Murad a amenin at Thessalonicul. a trecut sub vasalitate otoman . Puternica reac ie a lui Mircea cel B trân în momentul unei noi incursiuni otomane la nord de Dun re a dus la izgonirea lui Firuz-bei.000 de oameni. în acela i timp fiind ocupat ultimul bastion bizantin din Asia Mic . Sigismund de Luxemburg a ini iat o cruciad antiotoman care a avut mare r sunet i în Apus. aici începând o perioad de cinci veacuri de ocupa ie turc i de islamizare. dup un scurt asediu. administrate de turci. Noul sultan Baiazid nu a reu it s cucereasc re edin a bizantin . de unde a fost alungat Sracimir.Gallipoli. în ironia sa macabr . Sultanul. condus de cneazul tefan Lazarevici. Abia în 1385. Andronic. Unele inuturi din Serbia au fost transformate în sangeacuri. care a exploatat cu mult abilitate instabilitatea dinastiei imperiale. În 15 iunie 1389. La ea au participat peste zece mii de cavaleri din apusul Europei. pân în 1379 când au reu it s evadeze i de data aceasta s p trund ei în Constantinopol cu ajutorul vene ienilor i al lui Murad. Pân în 1388 a fost practic cucerit întreaga Bulgarie. recucerirea Vidinului i reinstalarea lui Stracimir care va mai st pâni pân în 1396. fiind înfrânt.

beiul de Karaman. pierzându. cronicarul Radu Popescu ar ta c din rea chiverniseal a cre tinilor au biruit Baiazid pe cre tini. În 1413 pe tronul otoman urc cu ajutor bizantin. Mo iile biserice ti confiscate au fost d ruite spahiilor i cet ile de pe malul drept al Dun rii transformate în puncte de sprijin. unde sultanul a fost luat prizonier. În aceste momente hanului mongol Timur i s-a datorat supravie uirea Imperiului bizantin pentru înc o jum tate de secol. Mircea cel B trân a intervenit în aceast competi ie. a Muntelui Athos i a unor insule din Egee i renun area la obliga iile de vasalitate i plata tributului. Fiindc Stracimir de la Vidin. acesta s-a în eles cu Mehmed II. A revenit la Constantinopol în în 1403. ajungându-se apoi la încheierea unui 113 . Mehmed I. Sigismund. un prolog al marelui asediu din 1453. Soliman. avea îns ajutorul bizantin. Musa a revenit cu ajutor din partea rii Române ti. Un nou asalt otoman al capitalei Imperiului are loc în 1422. împiedicat de Vlad s se retrag prin ara Româneasc . V zându-se atacat. Având lini te relativ la Dun re. ajungând la Buda abia dup un periplu maritim de trei luni. cu scopul de a provoca o r scoal împotriva lui Soliman.pedestrimea turc i cavaleria u oar a lui Baiazid. f r sprijin financiar sau militar. care r m sese st pânitor al Rumeliei. Baiazid atac Vidinul. În istoria domnilor rii Române ti. În 1399 Manuel al II-lea s-a decis s fac o c l torie în Occident la cur ile europene pentru a cere ajutor. fiul mai mare al lui Baiazid. Mehmed. Între timp. fiul mijlociu al lui Baiazid. dup cum a procedat i tefan Lazarevici. Soliman. unde st pânea fratele s u cel mai mic. Baiazid s-ar fi putut de acum dedica cuceririi capitalei bizantine. Mircea cel B trân a ocupat Chilia genovez (1403). ob inut prin retrocedarea Thessalonicului. în condi iile în care luptele interne între fiii lui Baiazid sl beau puterea otoman . luând tronul imperiului la Edirne (Adrianopol) în 11 februarie 1411. acordând ajutor lui Musa.la fel ca tat l s u cu un sfert de veac mai devreme. a trecut cu for ele sale în Asia Mic . se al turase cre tinilor. ceea ce constituia o amenin are iminent i pentru ara Româneasc . Domnia lui Musa (1411-1413) marca apogeul politic i diplomatic al voievodului român. se îmbarc pe o corabie vene ian . vasalul sultanului. ocupând Brussa i Ankara. t indu-i i robindu-i . dup ce Soliman a fost ucis pe când încerca s fug spre Constantinopol. trimi ând în Rumelia pe Musa. desfiin ând statul bulgar.i via a în captivitate trei ani mai târziu. Sub auspiciile favorabile care au urmat înfrângerii lui Baiazid de c tre Timur Lenk în lupta de la Ankara (28 iulie 1402). care se proclam fiu al bazileului Manuel II. în partea european a Imperiului otoman.

dup marea schism din 1054. filioque. Acestei în elegeri din 1439 i s-a opus vehement marele cneaz rus Vasile. Ioan (Iancu) de Hunedoara. apoi în Ungaria. Ioan VIII. La mai pu in 114 . anume de a ob ine ajutor militar din apus pentru salvarea imperiului. prin care Bizan ul reia plata tributului. revenindu-se din acest motiv la politica de unire cu biserica roman . exista deja o în elegere. împ ratul insistând permanent ca episcopii orientali s renun e la dogmele ortodoxe. scopul era clar. în biserica Santa Maria Novella din Floren a fiind oficial proclamat uniunea celor dou Biserici. Purgatoriul i azimile. rezultatul fiind doar disensiuni religioase în imperiu în jurul în elegerii cre tine est-vest. care i-a înfrânt pe turci în ara Româneasc . 5. la Vene ia i Milano. la fel ca înainta ii s i. Propunerile de a discuta au fost acceptate. Toate cele patru chestiuni au fost tran ate printr-un compromis. materializat într-un decret de unire.tratat de pace cu Murad II. Acum. când au reînceput dezbaterile la Floren a. Asemenea încerc ri au avut loc în mai multe rânduri din ambele direc ii. Bizan ului r mânându-i doar rolul de observator.1 Conciliul de la Ferrara . La 6 iulie 1439.4. urmând s aib loc în Italia. i mai mul i mitropoli i i episcopi. În R s rit nu exista nici o ans de aplicare a în elegerii prin care în aproape toate chestiunile dogmatice biruise catolicismul. Ceea ce se petrecea de acum înainte în sud-estul Europei era determinat de mai multe popoare. La 1430 turcii ocup Thessalonicul. Era oricum prea târziu.calea religioas . evident. a urnit papalitatea în sensul apelului la o nou cruciad antiotoman . Kiev i Efes. Cele patru puncte florentine vizau primatul papal. discu iile. pe care mai devreme Bizan ul neputincios îl cedase vene ienilor în scopul ap r rii.de a ob ine sprijin politic în apus a fost pierdut de Ioan al VIII-lea. Victoriile voievodului Transilvaniei. Singura ans . între care cei mai de seam erau mitropoli ii de Niceea. încerc ri mereu e uate. i în cele din urm la Conciliul de la Ferrara Floren a înso it de patriarhul Iosif. cum a i r mas. Ele au început în 9 aprilie 1438 la Ferrara. p trunzând adânc în Serbia.Floren a i unirea bisericilor orientale cu Roma În anii în care Ioan al VIII-lea a domnit singur (1425-1448) în vederea rezisten ei antiotomane devenea tot mai clar necesitatea unui compromis cu Apusul.4 Agonia Imperiului (1425-1453) 5. s-a dus în apus. Biserica rus s-a declarat autocefal . devenind din nou vasal otomanilor (1424).

for ele occidentale î i pierduser vigoarea. a fost silit s se recunoasc vasal al otomanilor. La 10 noiembrie 1444 a avut loc b t lia decisiv pe coasta M rii Negre. a avut într-adev r loc. O refacere a imperiului nu se mai întrez rea. trebuind s lupte în Anatolia. Constantin Dragases. pentru a nu pierde accesul flotei lor comerciale în Marea Egee i Marea Neagr . În acela i timp. în în elegere cu turcii. cardinalul Cesarini. când încoronarea nu s-a s vâr it în Constantinopol. fiul lui Manuel al II-lea i al sârboaicei Elena Dragases. Imperiul s u se limita la Constantinopol i inutul dimprejur. reu ind în toamna anului 1443 s elibereze Bulgaria. Sultanul. cavalerii apuseni au persistat în continuarea cruciadei. Era pentru prima oar în istoria Imperiului. Între timp îns . în lupte de continu h r uial . cu toat lupta sus inut de recucerire a unor teritorii din Grecia central . a fost ultimul basileu bizantin. în care au c zut regele Poloniei i legatul papal. Vene ia i Genova. În fruntea cruciadei s-a aflat regele Vladislav al III-lea rege al Poloniei i Ungariei care comanda cavalerii ordinului crucifer. deja de la începutul veacului al XV-lea. dar din cauza iernii crucia ii au trebuit s se retrag . încoronarea având loc aici. urm rind doar propriile interese. prin anexarea unor teritorii ale Principatului Ahaia. cu excep ia perioadei niceene. iar sârbii s-au ab inut s participe la continuarea luptei. În apropiere de Ni . Dar. aveau s joace rolul principal. la Varna.4. În schimbul unui tribut. Despotul Moreei. Ioan de Hunedoara i principele Gheorghe Brancovici.de 50 de ani dup înfrângerea de la Nicopole. Coroana imperial a fost adus la Mistra. 5. 115 . pace încheiat în 1444. Murad al II-lea nu putea interveni cu mari efective. încerc rile de a-i sili pe locuitori s se predea prin înfometare e uând în mai multe rânduri. fiind asaltat în Anatolia. a consim it la încheierea unei p ci pe zece ani cu europenii. experimenta i în luptele cu turcii. Propagat cu succes de papa Eugen al IV-lea. Constantin ob ine pacea (1446). Skanderbeg (Georg Kastrioti) a ob inut victorii în Albania. Constantinopolul nu era departe de zona opera iilor militare. Gheorghe Brancovici urma s ia Serbia din nou în st pânire. ora ul fiind înconjurat din toate p r ile de Imperiul otoman. cruciada a atras numeroase capete încoronate i foarte mul i cavaleri. aceast cruciad . fiind sus inu i de Vladislav al Poloniei. de altfel ultima. Constantinopolul rezista datorit fortifica iilor sale. Ioan de Hunedoara i-a înfrânt pe turci. incita i de pap .2 C derea Constantinopolului Constantin al XI-lea (1448-1453). chiar i republicile maritime.

cerând capitularea ora ului. murind eroic. Giovanni Giustiniani a oferit ajutorul s u împ ratului. În 12 decembrie 1452. Turcii au deschis ostilit ile împotriva Constantinopolului. Mai bine e s tie domnind turbanul turcesc decât tiara latin zicea demnitarul Lucas Notaras. unul dintre cei ma apropia i sfetnici ai împ ratului. prelungit trei zile i trei nop i. 1451-1481) care i-a asasinat fratele pentru a domni singur. Bombardarea zi i noapte a ora ului i transferarea a 72 de nave pe uscat. Dar acest gest a fost inutil. aflat pe rmul asiatic. Partidei antiunioniste din Constantinopol cucerirea osman îi p rea chiar un r u mai mic decât o nou st pânire latin . Constantin al XI-lea cheam Apusul în ajutor. soarta Constantinopolului era pecetluit . A urmat un cumplit masacru al popula iei (40000 de mor i) i un jaf cumplit. Constantinopolitanii puteau opune doar cam o zecime din num rul trupelor pe care le aveau otomanii. Îns cei chema i în ajutor cereau insulele grece ti în schimb. În zorii zilei de 29 mai 1453. a ajuns pe tronul Imperiului otoman în anul 1451 i a luat cu înc p ânare i tenacitate toate m surile pentru a cuceri Constantinopolul. Cererea a fost îns respins de Constantin. i au p truns în ora . Era dispus chiar s ofere împ ratului în schimb Morea în condi ii de vasalitate. a construit bombarde i tunuri care puteau trage pân pe malul european al Bosforului.Mehmed al II-lea(1444-1446. sultanul trimite un ultimatum bazileului Constantin. din Bosfor în Cornul de Aur i-au f cut efectul. A poruncit s se înal e pe rmul european al Bosforului fort rea a Rumeli Hisari. împ ratul bizantin cu numele Întemeietorului. dintre ace tia peste trei mii erau mercenari str ini. a c zut în lupt . 116 . La 23 mai. ceea ce l-a înfuriat i mai mult pe Mehmed. între care apte sute de genovezi. În ciuda debloc rii par iale realizate de Giustiniani. R zboinicul genovez. vizavi de Anadolu Hisari. Mehmed II a început blocada pe mare asupra capitalei bizantine în 28 august 1452. dorind s refac sub domnia sa un imperiu latin ca cel din 1204. Sultanul dispunea de cea mai bun flot otoman de pân atunci. turcii au reu it s cucereasc poarta Romanos i au frânt rezisten a ap r torilor epuiza i. dup numeroase încerc ri nereu ite de asalt general. prin închiderea cercului de asediere la 7 aprilie 1453. în contextul acutei amenin ri turce ti a fost proclamat uniunea Bisericilor ortodox i catolic de c tre legatul papal Isidoros în Sfânta Sophia. când la 20 aprilie cele patru vase genoveze sosite în ajutorul Constantinopolului au înfrânt flota otoman în pofida superiorit ii numerice a acesteia. Constantin al XI-lea.

nepoata de frate a lui Constantin XI se c s torea la 12 noiembrie 1472 cu marele cneaz al Moscovei. Dup normele otomane a fost folosit i metoda surghiunului (sürgün). 117 . Genovezii au ob inut din partea sultanului. patriarhul dobânde te îns depline puteri în administrarea chestiunilor biserice ti. Astfel. Nepotul lor. Sultanul crease pentru supu ii s i ortodoc i din fostul Bizan o comunitate care se autoguverna. mil i ordine . iar clerul era scutit de taxe. mai ales greci în aparatul de stat. a fost îns zdrobit de Ioan de Hunedoara. instalându. Inviolabilitatea patriarhului i înal ilor clerici erau garantat . millet. Zoe (Sofia) Paleolog. Mehmed II asedia Belgradul. Dup trei ani. Moscova devine cea de-a treia Rom . Constantinopolul este restaurat drept capital a lumii ortodoxe. Sultanul a luat de îndat m suri de repopulare i reorganizare a ora ului. sau nu. Istanbul. Morea cu capitala Mistra în 1460.Cu toate c unele teritorii bizantine s-au mai men inut pentru scurt timp . Trapezunt i Crimeea.i aici demnitarii.Atena a fost cucerit abia în 1456. eliberând prizonierii i rechemând pe cei fugi i. confirmarea privilegiilor pe care le aveau în Galata. Prin firmanul ulterior to i cre tinii urmau s pl teasc trezoreriei otomane o tax anual . Domnii din rile se considerau i ei urma i legitimi ai împ ra ilor din Constantinopol. mai ales me te ugari i negustori din Morea. Spre sfâr itul secolului al XV-lea. stabilindu-i în Constantinopol. Pe drept. dar cre tinilor c rora li s-a permis s se întoarc în ora le-a fost dat biserica Sf. Constantinopolul a devenit deopotriv capitala imperiului otoman. Ivan III. Irina. Unele familii ca Evrenos din Bithinia i Vlora din Albania s-au convertit la islam i au intrat în elita otoman . locuitori din alte p r i. reprezentat i condus de patriarh care acum se bucura de puteri politice pe care nu le avusese anterior. la doar câteva zile dup cucerirea Constantinopolului. Sfânta Sofia a fost transformat în moschee. a proclamat lege. unde au primit case i scutiri de taxe. a deport rii. r mânând i în timpul domina iei otomane centrul tradi iei ortodoxe. Mehmed nu era un barbar. fiind adu i în ora . cuno tea greaca i a folosit cre tini. mai cu seam asupra slavilor ortodoc i. aproape teritoriile care f cuser parte din Imperiul bizantin se aflau deja sub st pânire otoman . Ivan IV cel Groaznic a adoptat oficial titlul de ar. A supravie uit patriarhia Constantinopolului c reia Mehmed II i-a acordat un statut juridic special. cucerirea Constantinopolului a însemnat sfâr itul Imperiului roman transplantat în Bizan . iar în 1461 cade Imperiul de Trapezunt. fiica ultimului despot al Moreei. Antiunionistul Gendadios II Scholarios a devenit patriarh.

118 .

6 Împ ra ii bizantini Constantin I cel Mare (306/330-337) Constantin II (337-361) Vallens (364-378) Theodosius I (378-395) Arcadiu (395-408) Leon I (457-474) Zenon (476-491) Anastasios (491-518) Justin I (518-527) Justinian I (527-565) Phocas (602-610) Heracles (610-641) Constans II (641-668) Constantin IV (668-685) Justinian II (685-695) Justinian II (705-711) Anastasios II (713-715) Leon III (717-741) Constantin V (741-775) Leon IV (775-780) Constantin VI (780-797) Imparateasa Irna (797-802) Nikephor (802-811) Leon V (813-820) Mihail II (820-829) Vasile I (867-886) Leon VI (886-912) Constantin VII (913-959) Roman I Lecapenos (920-944) Nikephor II Phocas (963-969) Ioan Tzimiskes (969-976) Vasile II (976-1025) Constantin VIII (1025-1028) Constantin IX Monomahul (1042-1055) Isaac I Comnenul (1057-1059) Constantin X Doukas (Ducas) (1059-1067) Romanos IV Diogenes (1067-1071) Mihail VII Ducas (1067/71-1078) Nikephoros III Botaneiates (1078-1081) Alexios I Comnenul (1081-1118) Ioan II Comnenul (1118-1143) 119 .

Manuel I Comnenul (1143-1180) Alexios II Comnenul (1180-1183) Andronic Comnenul (1183-1195) Isaac II Anghelos (1195-1203) Theodor I Lascaris (1204-1222) Ioan III Vatatzes (1222-1254) Theodor II Lascaris (1257-1258) Ioan IV Lascaris (1258-1261) .in 1261 recucereste Constantinopolul Mihail VIII Paleologul . 1963. Grecu. Procopiu din Cesareea. 1970. 1971. Bucure ti. Istoria turco-bizantin (1341-1462). 1998. publicate de Al. Arta militar . edi ie de H. Tana oca. I-II. XI-XIV).(1261-1282) Ioan V Paleologul (1341-1391) Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) Constantin XI Paleologul (1448-1453) 7 7. 1972. Mih escu. edi ie de H. Via a lui Constantin cel Mare.1 Bibliografie selectiv Izvoare narative Antologia palatin . Bucure ti. Bucure ti. III: Scriitori bizantini (sec. Mih escu. edi ie de H. Constantin Porfirogenetul. de Marina Marinescu. edi ie de V. Elian i N. Bucure ti. Mauriciu. Ia i. Grecu. Istoria secret .Azimitul . Cronografia. Eusebiu din Caesareea. Psellos. Carte de înv edi ie de V. 1988. Ducas. trad. 120 (976-1077). Bucure ti. R zboiul cu go ii. Izvoarele istoriei României (Fontes Historiae Dacoromanae). 1968. Bucure ti. Bucure ti. 1958. tur pentru fiul s u Romanos. Mih escu. Ana. . edi e de V. Un veac de istorie bizantin edi ie de Radu Alexandrescu. Grecu. Comnena. edi ie de Viorica Golinescu. Expuneri istorice. S. 1977. Alexiada. Bucure ti. 1975. Laonic. Bucure ti. vol. vol. Chalcocondil. 1991. Bucure ti. Idem. Mihail.

i Rena tere. Omul bizantin. * * *. p. Barnea. 1963. Ed. p. Polirom. 543568.261-290. Hélène. 265-350. Istoria bisericeasc universal . 1300 (ed. I. Octavian. A. Aries. Angold. Gândirea evului mediu. II 1994. Dic ionar al sfin ilor. * * *. Bucure ti. Bucure ti. 1985. Philippe-Duby. Bucure ti. în Byzantinische Zeitschrift. IV c. p.320-328. AHRWEILER. Ideologia politic bizantin . Avram.. 1975. 121 i . * * *. Istoria bisericii. 2000. V c. 2004. Jaques Le Goff. Georges (coord.Teofilact Simocata. Ed. 1995. Domnia împ ratului Mauricius (582602). 1198-c. David Abulafia). tiin ific Enciclopedic . ed. Michael. 2002. Klaus Wessel. II (ed.1999. 1024-c. Ed. Bucure ti. 1993.. Michael. în: The New Cambridge Medieval History. * * *. Bucure ti. Reallexikon zur byzantinischen Kunst. Stuttgart. Angold. 217-253. Les limites de l¶Empire Byzantin depuis la fin du XIV-e siécle jusqu¶à sa chute . Mih escu. 1916. * * *. vol. p. 87108. Teora. Bucure ti. David Luscombe i Jonathan Riles-Smith). Bucure ti. Byzantium in exile. în: The New Cambridge Medieval History. Sintez de istorie bizantin . edi ie de H. Între antichitate Bucure ti. I-II. 2000. p. Istoria vie ii private. Cambridge. Cambridge. 1025-1118.). Istorie bizantin . vol. Bucure ti. coord. * * *. vol. Ia i. The Byzantine empire. p. LV. 1999. Constantin cel Mare. * * *. Andea. 1198. vol. Timi oara. Ion i Iliescu. Bakalopoulos. 265-381. 1982. I. 1984. Omul bizantin. 1962. p.

Louis.. Paris. 506-510. nr. Le monde byzantin. 1981. 1999. m rire i dec dere. Din domnia lui Mahomed al II-lea (1451-1467). trad. Alexiada. 1963. Bucure ti. Arta bizantin . 124-143. Bizan ul. 119. Ed. 7-8. Brezeanu. Bucure ti. A. 1919. Armand Colin. Imaginea interzis . Ed. tur pentru fiul s u Cornea. Paris. în Revue historique. Louis. 1971..B. Vogt. Ch. Comnena. p.. p. 1994.Bayet. B nescu.. Bucure ti. 1999. Istoria Imperiului bizantin. Carte de înv Romanos. 1915. iulie-august. Craiova. Nicolae. 1994. vol. Ed. B nescu. Grecu. Brezeanu. Charles. I-II. 1995.. Alain. Imperiul cre tin i asaltul invaziilor (313-610). I.II. p. Expuneri istorice. 1958 (seria Scriptores byzantini . 1993. Laonic. Ed. Brehier. 1976. Stelian. Da kov. Constantin VII Porphirogenetul. Delvoye. Brehier.47-48. Bucure ti. Paris 1969-1970. II). Stelian. I-II. Bucure ti. Bucure ti. Constantin et la fondation de Constantinople . 255-258. Critobul din Imbros. Le Livre de ceremonies. L. Dic ionar de împ ra i bizantini. Bizan . trad. Bucure ti. (Les Institutions). Mihai. Ana. Mentalit i culturale i forme artistice în epoca romanobizantin (300-800). Întemeierea Constantinopolului . V. Bucure ti. A.. Timi oara. Le Bas Empire. Nicolae. 122 . Besançon. vol. S. Chalcocondil. ed. cap. Bucure ti. Paris. 1963. Charles. O istorie a Imperiului bizantin. Arta bizantin . Istoria Bizan ului i a Europei sud-estice. Humanitas. Diehl. Brehier. 2000. Academiei. 1977. Bucure ti. Cazacu. Andre. Constantin Porphirogenetul. în Mitropolia Olteniei. Bucure ti. Civiliza ia bizantin . Castagnol. 1969. XV. Academiei.

1. V. Bucure ti. Iorga. Teora.Diehl. Diehl. Nicolae. Georgescu. Charles.74-114. Drimba. p. Istoria culturii i civiliza iei. Bucure ti. Oxford. Geanakoplos. Istoria vie ii bizantine.. Deno John. în: The New Cambridge Medieval History.vol IV).4-23. Ion. Andre. II (sau 1999. 1980. Dosarul arheologic. Bucure ti. David Abulafia). Grabar. J. Church. Bucure ti. 1972. Împ ra ii bizantini i monedele lor. 1975. 1991. Donoiu.. Fontes Historiae Daco-Romanae. Nicolae. Charles. Nicolae.. Iorga. 1198-c. p. Bucure ti. Sinteza bizantin .. 1993. vol. 1300 (ed. 1991. Etienne. Istoria declinului i pr bu irii Imperiului Roman. 1984. Bizantinii. Etudes byzantines. Bucure ti. p. 30-69. nr. Gibbon Edward. p. Eusebiu din Caesareea. Meridiane. A. Filosofia în evul mediu. Via a lui Constantin cel Mare. Diehl. 1986. S. Bucure ti. Gilson. I-III. Istoria Imperiului Bizantin. în Byzantinische Zeitschrift. 1995. Ed. Paris 1905. The eucharistic doctrine of the byzantine iconoclasts and its sources în Byzantinishe Zeitschrift. David. Bucure ti. Society and Civilization Seen through Contemporary Eyes. Cambridge. t. 1987. Charles. Bucure ti. Chicago and London. 1969. I-II. Hussey. Ovidiu. Bucure ti. 1972. 1976. 1999. Bucure ti. Ed. The Ortodox Church in the Byzantine Empire. Institutului biblic i de misiune al bisericii ortodoxe române. Diehl. Des quelques croyances byzantines sur la fin de Constantinople". Bizan ul i institu iile române ti pân la începutul secolului al XVIII-lea. Iorga.Al. Figuri bizantine. Byzantium. The Latin empire of Constantinople anf the Frankish states in Greece. 123 . 1987. Iconoclasmul bizantin. 1998. 525-542. Ducellier. XXX. Charles. vol. Bizan dup Bizan . Gero. V c. Jacoby. 1930. Ed. Bucure ti.1999. M. 68. 1974. Craiova. Bucure ti.

p. Cambridge. Bucure ti. De mortibus persecutorum ( Despre mor ile persecutorilor). The Byzantine empire in the fourteenth century. 500-c. 1980. 1415 (ed. p. 500-c. 611-643. Istoria picturii bizantine. în Echos d'Orient . 2004. 118-139. 1997. p. II (ed. nr. Lazarev. Armand Colin. 289-314. 700 (ed. VI c. 180-201. 2004. The Byzantine empire in the seventh century . în: The New Cambridge Medieval History. 93-117. Moines et moniales. D. Timi oara. 1997. Paris. I-III. Lemerle. Andrew. Cambridge. nr. 2000. Civiliza ia Occidentului medieval. 843-1118. Istoria Bizan ului. 124 .Kaplan. în: The New Cambridge Medieval History. Paul Fouracre). Teora. La consecration et le dedicace de Constantinople. The Byzantines in the West in the sixth century. Angeliki E. Louth. Andrew. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. La chretiente byzantin du debut du VII-e siecle au milieu du XI-e siecle. The Byzantine Empire. Bucure ti. vol. Cambridge. 2008.. Bucure ti. p. Images et reliques. ?. 1970. Instalarea barbarilor (sec. p. Paul Fouracre). Moorhead John. în: The New Cambridge Medieval History. 2008. 1925. I c. 1118-1204. Paul Fouracre). vol. Louth. 291-316. Manolescu. Michael Jones). 1968. Ed. p. Michel. Lactantius. Lathoud. 1980. La chretienté byzantine du debut du VII-e siècle au milieu du XI-e siècle. p. 27. Cambridge. p. Paris. I c. vol. Monks and Laymen in Byzantium. vol. Ed.. 700 (ed. The Eastern Empire in the sixth century.V-VII). 1924. Ferdinand. Istoria medie universal . Kaplan. Magdalino. 1024-c. Morris. în: The New Cambridge Medieval History. I c. Paul. Constantinople et Rome. Lot. Paris. Jacques. Victor. IV c. Ed. 1198. 1300-c. cap. vol. Cambridge. 1998. Amarcord.28. 700 (ed. 500-c. 2008. Michel. David Luscombe i Jonathan Riles-Smith). Bucure ti.223-229. Le Goff. p. 795-824. Cambridge. Paul. p. Laiou. Rosemary. în: The New Cambridge Medieval History.

Un commonwealth medieval: Bizan ul. Rosamond McKitterick). Byzantium and the west. Un veac de istorie bizantin (976-1077). Popi teanu. i Bizan ul în veacurile V- Teodorescu. Tesalonic. Paris. 700-c. Ostrogorski.).. PseudoKodinos. 207 p. Histoire de l'Etat Byzantin. L. Dimitri. vol II. Procopius din Caesareea. în Studii i articole de istorie. Bucure ti. Petritakis. Michael. Verpeaux. Vasiliev. trad. Istoria secret . Ia i. 349-382.. C. Bucure ti. Ed. McCormick. Romanitatea carpato-danubian XI. M. München. 1998. Teodor.. Polirom. 1974. Cambridge. în: The New Cambridge Medieval History. 1972. Bizan . Bucure ti.. 125 . G. 2008. Isus Hristos . Studitul. 1971.A. Histoire de Etat Byzantin. Deisis.. Structura social a Imperiului bizantin. Paris. Eugen. 1994. 1976 (sau Geschichte des byzantinisches Staates. 1962. Psellos. Balcani. 1966. 700-900. Ed. Jean. C derea Constantinopolului. Cuvânt c tre tineri sau Despre folosul ce-l putem trage din citirea scriitorilor profani. Paris. D.prototip al icoanei. A.900 (ed. J. Bucure ti. p. Zbuchea.OBOLENSKY. Vasile cel Mare. (coord. Steven. 1981. XVI. Teologia icoanei. Bucure ti. Teodor. La începuturile culturii medievale române ti (secolele X-XIV). 1972. M. St nescu. Uspenski. Enciclopedic . 1994. tom III.Gh. 1970.123-133. 1991.. Bucure ti..153173. 1963). Ed. c. 2002.. 1932. Ia i. Occident. p. "Le place de l'empereur à Byzance pendant les conciles oecumenique". în Byzantina. Bucure ti. p. Runciman. Lumea Bizan ului.Gh. Cronografia. R. Aba Iulia. Traité des offices.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful