Aksha Mala and Bindu Bhedhanam

 

AKSHA MALA & BINDU BHEDHANAM Guruji Amritananda
August 2009

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



TABLE OF CONTENTS AKSHA MALA................................................................................................ 4 First 50 invocations.........................................................................................................4 AJNA..............................................................................................................................4 2 Invocations................................................................................................................4 MULADHARA.................................................................................................................4 4 Invocations................................................................................................................4 SWADHISTANA..............................................................................................................4 6 Invocations................................................................................................................4 MANIPURA.....................................................................................................................4 10 Invocations..............................................................................................................4 ANAHATHA....................................................................................................................4 12 Invocations..............................................................................................................4 VISHUDDHI...................................................................................................................6 16 Invocations..............................................................................................................6 Second 50 invocations.....................................................................................................7 VISHUDDHI...................................................................................................................7 16 Invocations..............................................................................................................7 ANAHATHA....................................................................................................................7 12 Invocations..............................................................................................................7 MANIPURA.....................................................................................................................7 10 Invocations..............................................................................................................7 SWADHISTANA..............................................................................................................8 6 Invocations................................................................................................................8 MULADHARA.................................................................................................................8 4 Invocations................................................................................................................8 AJNA..............................................................................................................................8 2 Invocations................................................................................................................8 Chakra Centres: Muladhara to Ajna.................................................................................9 MULADHARA Centre.....................................................................................................9 SWADHISTANA Centre..................................................................................................9 MANIPURA Centre.........................................................................................................9 ANAHATHA Centre........................................................................................................9 VISHUDDHI Centre........................................................................................................9 AJNA Centre..................................................................................................................9 BINDU BHEDANAM......................................................................................10 Sodasi............................................................................................................................10 Khadga Mala .................................................................................................................10 Nyasa..........................................................................................................................10 Nitya Kala Devis.........................................................................................................10 Salutations to Gurus (covers the first 4 Gurus for sake of simplicity).........................10 Avarana-1...................................................................................................................11 Avarana-2...................................................................................................................13 Avarana-3...................................................................................................................13 Avarana-4...................................................................................................................14 Avarana-5...................................................................................................................14 Avarana-6...................................................................................................................15 By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Avarana-7...................................................................................................................15 Avarana-8...................................................................................................................17 Avarana-9...................................................................................................................18 (Complete the Aksha Mala - Chakra Centre: Sahasarara 107 & 108 Bijas)................20

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



AKSHA MALA
First 50 invocations
AKSHA MALA - with Bijas placed as Samputi on Mantras
ANTI – CLOCKWISE MOVEMENT (Cleansing Process)

CHAKRA
AJNA 2 Invocations

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

BIJA kşha ham sam Sham sham vam lam ram yam mam bham bam pham pam nam dham dam tham tam ņam dham dam ţham tam iņam jham jam cham cam jńam gham gam kham kam

MANTRA “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi”

BIJA kşham ham sam Sham sham vam lam ram yam mam bham bam pham pam nam dham dam tham tam ņam dham dam ţham tam iņam jham jam cham cam jńam gham gam kham kam

PLACEMENT Horizontal

MULADHARA 4 Invocations

Horizontal

F I R S T 5 0 I N V O C A T I O N S

SWADHISTANA 6 Invocations

Vertical

MANIPURA 10 Invocations

Horizontal

ANAHATHA 12 Invocations

Horizontal

A

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Process)ANTI – CLOCKWISE MOVEMENT (Cleansing

AKSHA MALA - with Bijas placed as Samputi on Mantras
CHAKRA # 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 BIJA MANTRA BIJA aђam “Shoadasi” aђam aђa “Shoadasi” aђa aum “Shoadasi” aum om “Shoadasi” om aim “Shoadasi” aim ém “Shoadasi” ém aLum “Shoadasi” aLum alum “Shoadasi” alum aRum “Shoadasi” aRum arum “Shoadasi” arum Um “Shoadasi” Um um “Shoadasi” um Im “Shoadasi” Im im “Shoadasi” im Am “Shoadasi” Am am “Shoadasi” am This constitutes a Total of 50 Invocations PLACEMENT

F I R S T 5 0 I N V O C A T I O N S

VISHUDDHI 16 Invocations

Horizontal

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Second 50 invocations

AKSHA MALA - with Bijas placed as Samputi on Mantras
CLOCKWISE MOVEMENT (Re-Energizing Process)

CHAKRA

VISHUDDHI 16 Invocations

S E C O N D 5 0 I N V O C A T I O N S

# 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

BIJA am Am im Im um Um arum aRum alum aLum ém aim om aum aђa aђam kam kham gam gham jńam cam cham jam jham iņam tam ţham dam dham ņam tam tham dam dham nam pam pham

MANTRA “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi”

BIJA am Am im Im um Um arum aRum alum aLum ém aim om aum aђa aђam kam kham gam gham jńam cam cham jam jham iņam tam ţham dam dham ņam tam tham dam dham nam pam pham

PLACEMENT

Horizontal

ANAHATHA 12 Invocations

Horizontal

A
MANIPURA 10 Invocations

Horizontal

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



AKSHA MALA - with Bijas placed as Samputi on Mantras
S E C O N D 5 0 I N V O C A T I O N S
CLOCKWISE MOVEMENT (Re-Energizing Process)

CHAKRA

SWADHISTANA 6 Invocations

# 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0

BIJA bam bham mam yam ram lam vam śham Sham sam ham kşha m

MANTRA “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi”

BIJA bam bham mam yam ram lam vam śham Sham sam ham kşham

PLACEMENT

Vertical

MULADHARA 4 Invocations

Horizontal

AJNA 2 Invocations

Horizontal

This constitutes a Total of 100 Invocations

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Chakra Centres: Muladhara to Ajna
AKSHA MALA - with Bijas placed as Samputi on Mantras 6 CENTRES CHAKRA
MULADHARA Centre SWADHISTANA Centre MANIPURA Centre ANAHATHA Centre VISHUDDHI Centre

# 101 102 103 104 105 106

BIJA Lam Vam Ram Yam Ham Sam

MANTRA “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi” “Shoadasi”

BIJA Lam Vam Ram Yam

PLACEMENT

Horizontal

Vertical

Ham
Sam

Horizontal

A
AJNA Centre

This constitutes a Total of 106 Invocations

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



BINDU BHEDANAM
Sodasi
Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim

Khadga Mala
Nyasa 1. Om Namah Tripuri Sundari Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh 3. Aim Hrim Srim | Om Hrim Srim 4. Aim Hrim Srim | Ka E I La Hrim 5. Aim Hrim Srim | Ha Sa Ka Ha La Hrim 6. Aim Hrim Srim | Sa Ka La Hrim 7. Aim Hrim Srim | Sauh Aim Klim Hrim Srim

| | | | | |

Hridaya Deviyai Namah Srim Shiro Deviyai Namah Srim Shikah Deviyai Namah Srim Kavaca Deviyai Namah Srim Netra Deviyai Namah Srim Astra Deviyai Namah Srim

Nitya Kala Devis 1. Aim Hrim Srim | Srim | Kameshwariyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Hrim | Bagamalinyai Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | Klim | Nityaklinayai Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | Aim | Bherundayai Namah Srim 5. Aim Hrim Srim | Sauh | Vahnivasinyai Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | Om | Maha Vajreshwariyai Namah Srim 7. Aim Hrim Srim | Hrim | Sivadutiyai Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | Srim | Tvaritayai Namah Srim 9. Aim Hrim Srim | Ka E I La Hrim | Kulasundariyai Namah Srim 10. Aim Hrim Srim | Ha Sa Ka Ha La Hrim | Nityayai Namah Srim 11. Aim Hrim Srim | Sa Ka La Hrim | Nilapathakayai Namah Srim 12. Aim Hrim Srim | Sauh | Vijayayai Namah Srim 13. Aim Hrim Srim | Aim | Sarva Mangalayai Namah Srim 14. Aim Hrim Srim | Klim | Jvalamaliniyai Namah Srim 15. Aim Hrim Srim | Hrim | Citrayai Namah Srim 16. Aim Hrim Srim | Srim | Maha Nityayai Namah Srim 17. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Parameshwara Parameshwariyai Namah Srim Salutations to Gurus (covers the first 4 Gurus for sake of simplicity) 1. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim | Mitresamayiyai Namah Srim By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



2. Aim Hrim Srim | Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim | Sastisamayiyai Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim| Uddhisamayiyai Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Chariyanadhamayiyai Namah Srim Avarana-1 (Outer Square) 1. Aim Hrim Srim | am | Anima Sidhyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | lam | Laghima Siddhyai Namah 3. Aim Hrim Srim | mam | Mahima Siddhyai Namah 4. Aim Hrim Srim | Im | Isitva Siddhyai Namah Srim 5. Aim Hrim Srim | vam | Vasitva Siddhyai Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | pam | Prakamya Siddhyai Namah Srim 7. Aim Hrim Srim | bhum | Bhukti Siddhyai Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | im | Iccha Siddhyai Namah Srim 9. Aim Hrim Srim | pam | Prapti Siddhyai Namah Srim 10. Aim Hrim Srim | sam | Sarvakama Siddhyai Namah Srim (Middle Square) 1. Aim Hrim Srim 2. Aim Hrim Srim 3. Aim Hrim Srim 4. Aim Hrim Srim 5. Aim Hrim Srim 6. Aim Hrim Srim 7. Aim Hrim Srim 8. Aim Hrim Srim (Inner 1. Aim 2. Aim 3. Aim 4. Aim 5. Aim 6. Aim 7. Aim 8. Aim 9. Aim 10. | | | | | | | | Am | Brahmiyai Namah Srim Im | Mahesvariyai Namah Srim Um | Koumariyai Namah Srim aRum | Vaisnaviyai Namah Srim aLum | Varahiyai Namah Srim Aim | Mahendriyai Namah Srim Aum| Camundayai Namah Srim Ahm| Mahalaksmiyai Namah Srim

Square) Hrim Srim | Dhram | Sarva Samksobhiniyai Namah Srim Hrim Srim | Dhreem | Sarva Vidraviniyai Namah Srim Hrim Srim | Kleem | Sarva Karsiniyai Namah Srim Hrim Srim | Bloom | Sarva Vasamkariyai Namah Srim Hrim Srim | SaH | Sarvonmadiniyai Namah Srim Hrim Srim | Krom | Sarva Mahankusayai Namah Srim Hrim Srim | Hasakaphrem | Sarva Khecariyai Namah Srim Hrim Srim | HasouH Hasoum | Sarva Bijayai Namah Srim Hrim Srim | Aim | Sarva Yonyai Namah Srim Aim Hrim Srim | Hsraim Hsklrim Hsrsauh | Sarva Trikhandayai Namah Srim

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | am Am Sauh | Trailokya Mohana Chakra Swaminiyai Namah Srim

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Prakata Yoginiyai Namah Srim

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Avarana-2 (16-petals) 1. Aim Hrim Srim 2. Aim Hrim Srim 3. Aim Hrim Srim 4. Aim Hrim Srim 5. Aim Hrim Srim 6. Aim Hrim Srim 7. Aim Hrim Srim 8. Aim Hrim Srim 9. Aim Hrim Srim 10. Aim Hrim 11. Aim Hrim 12. Aim Hrim 13. Aim Hrim 14. Aim Hrim 15. Aim Hrim 16. Aim Hrim

| am Kamakarsiniyai Namah Srim | Am Buddhyakarsiniyai Namah Srim | im Ahamkarakarsiniyai Namah Srim | Im Sabdhakarsiniyai Namah Srim | um Sparsakarsiniyai Namah Srim | Um Rupakarsiniyai Namah Srim | arum Rasakarsiniyai Namah Srim | aRum Gandhakarsiniyai Namah Srim | alum Cittakarsiniyai Namah Srim Srim | aLum Dharyakarsiniyai Namah Srim Srim | em Smrityakarsiniyai Namah Srim Srim | aim Namakarsiniyai Namah Srim Srim | Om Bijakarsiniyai Namah Srim Srim | AumAtmakarsiniyai Namah Srim Srim | Ah Amrtakarsiniyai Namah Srim Srim | AhmSarirakarsiniyai Namah Srim

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Aim Klim Sauh | Sarvasa Paripuraka Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Gupta Yoginai Namah Srim Avarana-3 (8-petals) 1. Aim Hrim 2. Aim Hrim 3. Aim Hrim 4. Aim Hrim Srim 5. Aim Hrim 6. Aim Hrim 7. Aim Hrim 8. Aim Hrim

Srim Srim Srim Srim Srim Srim Srim Srim

| | | | | | | |

kam kham gam gham jnam cam cham jam jham inam tam tham dam dham nam tam tham dam dham nam

Ananga Ananga Ananga Ananga

Kusumayai Namah Srim Mekhalayai Namah Srim Madanayai Namah Srim Madanaturayai Namah

pam pham bam bham mam Ananga Rekhayai Namah Srim yam ram lam vam Ananga Vediniyai Namah Srim sham Sham sam ham Ananga Ankushayai Namah Srim lam ksham Ananga Maliniyai Namah Srim

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Hrim Klim Sauh | Sarva Samksobhana Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka Ha La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Guptatara Yoginai Namah Srim

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Avarana-4 (14-triangles) 1. Aim Hrim Srim 2. Aim Hrim Srim 3. Aim Hrim Srim 4. Aim Hrim Srim 5. Aim Hrim Srim 6. Aim Hrim Srim 7. Aim Hrim Srim 8. Aim Hrim Srim 9. Aim Hrim Srim 10. Aim Hrim 11. Aim Hrim 12. Aim Hrim 13. Aim Hrim 14. Aim Hrim

| kam Sarva Samksobhiniyai Namah Srim | kham Sarva Vidraviniyai Namah Srim | gam Sarva Karsiniyai Namah Srim | gham Sarva Hladiniyai Namah Srim | jnam Sarva Sammohiniyai Namah Srim | cam Sarva Stambiniyai Namah Srim | cham Sarva Jrumbhiniyai Namah Srim | jam Sarva Vasamkariyai Namah Srim | jham Sarva Ranjiniyai Namah Srim Srim | inam Sarvonmadiniyai Namah Srim Srim | tam Sarvarthasadhiniyai Namah Srim Srim | tham Sarva Sampattipuraniyai Namah Srim Srim | dam Sarva Mantra Mayiyai Srim Srim | dham Sarva Dvandva Ksayamkari Srim

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Haim Hklim Hsauh | Sarva Saubhagya Dayaka Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Sampradaya Yoginai Namah Srim Avarana-5 (10-triangles) 1. Aim Hrim Srim | nam Sarva Siddhipradayai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | tam Sarva Sampatpradayai Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | tham Sarva Priyamkariyai Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | dam Sarva Mangalakariniyai Namah Srim 5. Aim Hrim Srim | dham Sarva Kamapradayai Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | nam Sarva Duhkha Vimochiniyai Namah 7. Aim Hrim Srim | pam Sarva Mrityu Prasamaniyai Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | pham Sarva Vigna Nivariniyai Namah Srim 9. Aim Hrim Srim | bam Sarvanga Sundariyai Namah Srim 10. Aim Hrim Srim | bham Sarva Soubhagya Dayiniyai Namah Srim (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Hsaim Hsklim Hssauh | Sarvartha Sadhaka Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Kulottirna Yoginai Namah Srim

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Avarana-6 (10-triangles) 1. Aim Hrim Srim | mam Sarva Jnayai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | yam Sarva Saktiyai Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | ram Sarva-Aisvarya Pradayai Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | lam Sarva Jnanamayai Namah Srim 5. Aim Hrim Srim | vam Sarva Vyadhivinasiniyai Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | sham Sarvädhara Svarupayai Namah Srim 7. Aim Hrim Srim | Sham Sarva Papaharayai Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | sam Sarva-Anandamayai Namah Srim 9. Aim Hrim Srim | ham Sarva Raksha Svarupiniyai Namah Srim 10. Aim Hrim Srim | ksham Sarvepsita Phala Pradayai Namah Srim (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Hrim Klim Blem | Sarva Raksakara Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Nigarbha Yoginai Namah Srim Avarana-7 (8-triangles) 1. Aim Hrim Srim | am Am im Im um Um arum aRum Ah Ahm | aR-blum | Vasiniyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | kam kham gam gham jnam Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | cam cham jam jham inam Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | tam tham dam dham nam Namah Srim 5. Aim Hrim Srim | tam tham dam dham nam Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | pam pham bam bham mam Srim 7. Aim Hrim Srim | yam ram lam vam Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | sham Sham sam ham lam ksham Namah Srim

alum aLum em aim om Aum | KlaHrim | Nblim | Ylum | Jmrim | Hslvyum | Kamesvariyai | Modiniyai | Vimalayai | Arunayai | Jayiniyai Namah

| Jhmryum | Sarvesvariyai | Kshmrim | Kauliniyai

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Hrim Srim Sauh | Sarva Rogahara Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Rahasya Yoginai Namah Srim By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Avarana-8 (Salutations to weapons) 1. Aim Hrim Srim | yam ram lam vam sum Dhram Dhreem Klim Blum SaH | Baniniyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | tham dham | Sarva Sammohiniyai Capiniyai Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | Hrim Äm | Pasiniyai Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | Kröm Kröm | Ankusuniyai Namah Srim (Main Triangle) 1. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Hlim Aim Sauh, Om Hrim Srim Kamesvariyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim Vajresvariyai Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim Bhagamaliniyai Namah Srim | Maha | Maha | Maha

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Hsraim Hsklrim Hsrsauh | Sarva Sidhiprada Chakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | AtiRahasya Yoginai Namah Srim

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



Avarana-9 (Bindu) 1. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Sri Sri Maha Bhattarikayai Namah Srim (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) 1. Aim Hrim Srim | Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim | Sarvananda Maya Cakra Swaminiyai Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Parapara Rahasya Yoginiyai Namah Srim (Note: Chandi Mantra is interwoven with the Namas as follows) 1. Aim Hrim Srim | am Am Sauh | Aim Tripureyai Bindu Namah Srim 2. Aim Hrim Srim | Aim Klim Sauh | Tripuresiyai Hrim Aradha Candre Namah Srim 3. Aim Hrim Srim | Hrim Klim Sauh | Tripurasundariyayai Klim Rodhiniya Namah Srim 4. Aim Hrim Srim | Haim Hklim Hsauh | Tripura Vasaniyai ChAm Nade Namah Srim 5. Aim Hrim Srim | Hsaim Hsklim Hssauh | Tripurasriyai Mum Nadante Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | Hrim Klim Blem | Tripuramaliniyai dAm Shaktau Namah Srim 7. Aim Hrim Srim | Hrim Srim Sauh | Tripura Siddhayai Yaim Vyapikayai Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | Hsraim Hsklrim Hsrsauh | Tripurambayai Vicche Samaniyai Namah Srim 9. Aim Hrim Srim | Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim | Maha Tripurasundari Maha Unmanayam Namah Srim 1. Aim Hrim Srim Ka Ha La Hrim, Namah Srim 2. Aim Hrim Srim Ka Ha La Hrim, Namah Srim 3. Aim Hrim Srim Ka Ha La Hrim, Namah Srim 4. Aim Hrim Srim Ka Ha La Hrim, Namah Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maheswariyai | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maha Rajniyai | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maha Sakteyai | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maha Gupteyai By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



5. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maha Jnapteyai Namah Srim 6. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Mahannandeyai Namah Srim 7. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maha Skandheyai Namah Srim 8. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Mahasayeyai Namah Srim 9. Aim Hrim Srim | Srim Hrim Klim Aim Sauh, Om Hrim Srim, Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim, Sauh Aim Klim Hrim Srim | Maha Maha Sri Cakra Nagara Samrajniyai Namah Srim Aim Hrim Srim | Namaste Namaste Namaste Namah Srim

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



(Complete the Aksha Mala - Chakra Centre: Sahasarara 107 & 108 Bijas) Aim Hrim Srim | HaSaum | Om, Aim Hrim Srim, Aim Klim Sauh | Aim Glaum Sauh | Hamsah Sivah Soham, Hasakhaphrem | Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim | HaSaKaLa Hrim, HaSaKaHaLa Hrim, SaKaLa Hrim | Om Prajnanam Brahma, Om Ayam Atma Brahma, Om Tat tvam asi, Om Aham Brahmasmi | Hasakshamalavarayum Hasoum, Sahakshamalavarayim Sahouh | Sri Guru, Parama Guru, Prameshti Guru, (Divya Guru), Sri Padukam Poojayami Tarpayami Namah | HaSaum | SaHauH | Om, Aim Hrim Srim, Aim Klim Sauh | Aim Glaum Sauh | Hamsah Sivah Soham, Hasakhaphrem| Ka E I La Hrim, Ha Sa Ka Ha La Hrim, Sa Ka La Hrim | HaSaKaLa Hrim, HaSaKaHaLa Hrim, SaKaLa Hrim | Om Prajnanam Brahma, Om Ayam Atma Brahma, Om Tat tvam asi, Om Aham Brahmasmi | Hasakshamalavarayum Hasoum, Sahakshamalavarayim Sahouh | Sri Guru, Parama Guru, Prameshti Guru, (Divya Guru), Sri Padukam Poojayami Tarpayami Namah | SaHauH OM

By Guruji Amritananda

Aksha Mala and Bindu Bhedhanam



By Guruji Amritananda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful