BUKU PANDUAN

LATIHAN MENGAJAR
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

www.upsi.edu.my

BUKU PANDUAN LATIHAN MENGAJAR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
Maklumat yang terkandung dalam buku panduan ini adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan sila kemukakan kepada Unit Latihan Amali dan Jalinan Industri, Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti, UPSI. ©2009 Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ) Aras 4, Bangunan Canselori Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Tel: 605 4506448 Fax: 605 4594645 www.latihan mengajar.upsi.edu.my Buku ini diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Akademik kali ke-69, bil1.2010 pada 8 Februari 2010

1

VISI

Menjadi universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global.

MISI

Menjana dan menatar ilmu menerusi pengajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat, dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai wawasan negara.

MOTO
Pendidikan Gemilang Menuju Wawasan.

2

.....................................................11 BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR...... 14 PENYELIAAN.....................................................2 5.......... 21 PENCERAPAN KLINIKAL .................................................................................. 11. 21 TANGGUNGJAWAB PIHAK INSTITUSI.............. LAMPIRAN B: REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM (LM2) .... 13 PERSEDIAAN SEBELUM MENGAJAR…………………………………………………………13 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P)....12 MELAPOR DIRI DI INSTITUSI............19 TANGGUNGJAWAB GURU PEMBIMBING ........................................................11 SISTEM PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR................... 23............. 8.................................. 5.............. LAMPIRAN D: SKALA PANDUAN UNTUK PENYELIAAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR…........................37 Latihan Mengajar Bagi Guru-Guru Pelatih Maktab Perguruan.................................... 21.....12...............................................................1 5.................. 20 TANGGUNGJAWAB GURU PELATIH .................................................... 7.... 22..28 LAMPIRAN E: SURAT PEKELILING IKTISAS BIL........................ 20........1 9........................................................Isi Kandungan 1....... 22 REFLEKSI/ PENILAIAN KENDIRI . Pusat/ Fakulti Pendidikan Universiti LAMPIRAN F: PEMBERIAN GANJARAN KEPADA PEMBIMBING KURSUS PERGURUAN PRA............17 TATATERTIB DAN KESOPANAN ........................................................ 13............................................................................................ 9.......................................................................................5 5...................... 3...................38 PERKHIDMATAN LAMPIRAN G:TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENGURUSAN LATIHAN MENGAJAR ................................... TANGGUNGJAWAB PENYELARAS LATIHAN MENGAJAR FAKULTI 3 ..................................................................................... 18 ETIKA PENSYARAH PENYELIA………………………………………………………………..................... SYARAT PENANGGUHAN ........................... Error! Bookmark not defined.....3 5..................14 SELEPAS PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) ................7/1985........................ 18 TANGGUNGJAWAB PENSYARAH PENYELIA ................17 AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM PROGRAM LATIHAN MENGAJAR.................................... LAMPIRAN C: BORANG RUMUSAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR ......................2 10...12 PENGGREDAN ........................................................................................................ 5....6.....................11 PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR......................... PENGENALAN LATIHAN MENGAJAR ................................................................. Error! Bookmark not defined......................................................................................................14 KEHADIRAN LATIHAN MENGAJAR............................. 2..... 17. 4....................................................................................... 6.. 8 SISTEM PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR............. 9........................................................................................................... 19 ETIKA GURU PEMBIMBING ............................ 24 LAMPIRAN A: BORANG PENYELIAAN LATIHAN MENGAJAR (LM1)Error! Bookmark not defined.................................................................. 12 WAKTU MENGAJAR ................................................................................... 5 FALSAFAH LATIHAN MENGAJAR …………………………………………………………5 CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN MENGAJAR ............................ TANGGUNGJAWAB FAKULTI 3....... 15..................... 19.................. PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR DAN PENYELIAAN………………… 12 TEMPOH LATIHAN MENGAJAR..... 23 PENULISAN JURNAL ............................................. 18........................................ 14.... 12 KES GAGAL LATIHAN MENGAJAR.................................................................40 2....................4 5............................................................... 12............................ 16............................Error! Bookmark not defined....... 14 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PELATIH..................................

Sebagai sebuah universiti yang memberi fokus kepada latihan keguruan. kecemerlangan. modal sosial. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti kerana telah berjaya memurnikan buku panduan latihan mengajar ini. PROFESOR DATO’ DR.T.PEMBUKA BICARA NAIB CANSELOR Bismillahir Rahmannir Rahim dan Salam Sejahtera. berbudaya prestasi tinggi serta sikap positif yang berupaya merubah komuniti institusi serta memberi impak kepada perkembangan modal insan. khususnya para pensyarah penyelia. Universiti Pendidikan Sultan Idris ingin mewujudkan satu budaya keguruan yang disinonimkan dengan kebitaraan. pentadbir institusi.W. program latihan mengajar ini merupakan suatu komponen yang amat penting dalam melatih para guru untuk keperluan negara di masa depan. Syukur ke hadrat Allah S. Perjuangan menuntut ilmu keguruan tidak akan sempurna sekiranya komponen latihan mengajar ini tidak dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. was’salam. dan modal budaya. Sekian. para pengetua dan guru besar serta semua guru pembimbing kerana telah memberi kerjasama kepada kami dalam usaha melatih bakal pelapis guru untuk keperluan masa depan Malaysia dan InsyaAllah untuk keperluan global. AMINAH AYOB Naib Canselor 4 . Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat. kerana dengan limpah izin-Nya buku panduan latihan mengajar ini dapat dimurnikan dan disiapkan sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat dengan program latihan mengajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. dan Guru Pelatih. guru pembimbing.

progresif dan berdisiplin”. berpandangan progresif dan saintifik. (KPM. 1982) MATLAMAT Program Latihan Mengajar adalah untuk menyediakan peluang bagi mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di UPSI dalam konteks sebenar mengajar di institusi pendidikan. Program latihan mengajar juga menyediakan peluang kepada Guru Pelatih mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sepanjang belajar di UPSI dan merupakan sebahagian daripada syarat bergraduat. guru pembimbing dan pentadbir institusi bekerjasama dalam bentuk kesefahaman yang pintar demi perkembangan dan kepentingan kemahiran profesional Guru Pelatih. bersedia menjunjung aspirasi negara. Bagi menentukan latihan mengajar berjalan dengan teratur dan berkesan maka suatu mekanisma yang bersistematik lagi berkesan diatur untuk pihak pentadbiran latihan mengajar.PENGENALAN Program Latihan Mengajar bermatlamat untuk melaksanakan amalan latihan pengajaran dan pembelajaran di institusi dalam situasi sebenar. Program latihan mengajar menyediakan peluang bagi Guru Pelatih mempraktikkan segala pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang telah dipelajari di UPSI bagi membolehkan Guru Pelatih menjadi insan guru yang berkualiti. Program ini memberi peluang kepada Guru Pelatih mendekati dan mempelajari situasi sebenar pengajaran dan pembelajaran sebelum menjadi seorang guru permulaan di institusi. penyelia. demokratik. 5 . menjalin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersepadu. berpengetahuan luas dan berketrampilan dengan mengamalkan prinsip-prinsip keguruan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru iaitu: “Guru yang berpekerti mulia.

memajukan pembelajaran Guru Pelatih dengan menyepadukan teori dan amali dalam situasi sebenar. 5. 8. 2. 9.OBJEKTIF Program Latihan Mengajar UPSI bertujuan memberi peluang kepada Guru Pelatih untuk: 1. A. 4. Mengatur taklimat kepada Pensyarah Penyelia dan Guru Pelatih program masing-masing. kaedah. personaliti. 2. 6. 8. strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 5. borang. 4. Memantau pelaksanaan Program Latihan Mengajar. SISTEM PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR 1. 6. Menentukan dan melantik Pensyarah Penyelia dan mengagihkan tugas penyeliaan. Menempatkan Guru Pelatih di institusi. Menyediakan surat-menyurat dan penyelarasan penilaian. 6 . Menghadiri mesyuarat penyelarasan keputusan latihan mengajar di peringkat Bahagian Hal Ehwal Akademik. 3. 7. sikap. Menyediakan buku panduan. mengamalkan kemahiran dalam merancang persediaan mengajar dan melaksanakan pengajaran dan membuat pentaksiran tentang pembelajaran pelajar. keyakinan diri serta meningkatkan daya tahan dalam mengamalkan nilai-nilai profesional keguruan. 3. mengalami suasana interaksi dengan anggota-anggota lain dalam komuniti khususnya di institusi. 7. dan dokumen lain yang diperlukan. membina kecekapan. mempraktik pelbagai pendekatan. meningkatkan penilaian kendiri sebagai budaya kerja dalam profesion keguruan. Membuat penyelarasan markah di peringkat Jawatankuasa Pengurusan Latihan Mengajar (JKLM). mengaplikasikan kemahiran merancang dan menjalankan kegiatan ko-kurikulum untuk pelajar. menambahkan pengalaman dan kecekapan untuk diterapkan di dalam bilik darjah. Memilih institusi untuk penempatan Guru Pelatih.

2. Mengadakan mesyuarat berkaitan Program Latihan Mengajar peringkat fakulti. Mencadangkan tarikh Latihan Mengajar untuk diperakukan di Jawatankuasa Perancangan Akademik (JKPA) dan Senat. Dari semasa ke semasa mengadakan mesyuarat berkaitan Program Latihan Mengajar yang terdiri daripada penyelaras latihan mengajar peringkat program/fakulti. Memastikan semua Pensyarah Penyelia telah memasukkan markah melalui sistem UIMS mengikut tarikh yang ditetapkan. Menentukan institusi untuk Guru Pelatih menjalani latihan mengajar. Mengesahkan pelantikan Pensyarah Penyelia berdasarkan cadangan daripada fakulti. 4. Mengadakan taklimat latihan mengajar kepada semua Pensyarah Penyelia dan Guru Pelatih. 3.TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENGURUSAN LATIHAN MENGAJAR (JPLM) 1. Mengadakan mesyuarat dengan semua JPN. TANGGUNGJAWAB FAKULTI 1. 5. PPD dan institusi tentang Program Latihan Mengajar UPSI dari semasa ke semasa yang difikirkan perlu. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS LATIHAN MENGAJAR FAKULTI 1. 7. 7 . Mengesahkan keputusan penilaian latihan mengajar Guru Pelatih di peringkat fakulti. 4. Melantik Penyelaras Latihan Mengajar di peringkat program atau di peringkat fakulti sebagai ahli JPLM. Memastikan pihak fakulti menghantar senarai penempatan institusi Guru Pelatih yang akan menjalani Program Latihan Mengajar. Jawatankuasa Pengurusan Latihan Mengajar adalah dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti. 3. 3. 5. 2. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk meneliti dan mempertimbangkan keskes khas berkaitan latihan mengajar Guru Pelatih. Menentukan Pensyarah Penyelia untuk semua Guru Pelatih. 4. Mengemukakan justifikasi kepada keputusan yang diambil ke atas kes-kes khas. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2. Memastikan Pensyarah Penyelia memasukkan markah melalui University Integrated Management System (UIMS) mengikut tarikh yang ditetapkan. 6.

3 3. Perkara ini eloklah dirundingkan dengan guru kelas berkenaan.1 Guru Pelatih mesti melapor diri di institusi pendidikan semasa hari pertama latihan mengajar dimulakan dan menyerahkan borang butiran diri kepada pentadbir institusi. Guru Pelatih digalakkan membuat pemerhatian di kelas-kelas yang mereka akan mengajar bersama-sama guru kelas tersebut sebelum mengambil alih tugas.3 2. jadual aktiviti kokurikulum yang mereka terlibat dan menyertakan nombor telefon untuk dihubungi. 3. TEMPOH PELAKSANAAN SISTEM LATIHAN MENGAJAR Guru Pelatih hendaklah mengikuti dan menamatkan latihan mengajar mengikut tempoh yang ditentukan oleh pihak Universiti 2. Guru Pelatih dikehendaki mematuhi jadual waktu yang telah ditetapkan oleh pihak institusi. 2. PELAKSANAAN LATIHAN MENGAJAR 1.4 waktu untuk mata pelajaran minor Guru Pelatih dikehendaki menyerahkan kepada Pensyarah Penyelia masing-masing salinan jadual waktu pengajaran. Menghadiri semua mesyuarat yang berkaitan latihan mengajar sama ada di peringkat fakulti atau universiti serta melaporkan segala maklumat yang diperoleh kepada pihak fakulti.10 waktu untuk mata pelajaran major ii) 2 . Pada masa yang sama.2 3.6. MELAPORKAN DIRI DI INSTITUSI 2.4 3.12 waktu seminggu :i) 8 .2 2. B. 7.1 Waktu pengajaran ialah 10 . Melaporkan kes-kes khas di peringkat fakulti. WAKTU MENGAJAR 3. Guru Pelatih perlu mendapatkan seberapa banyak maklumat mengenai institusi seperti organisasi dan pentadbiran institusi. dapatkan jadual tugas mengajar dan maklumat yang berkaitan daripada pihak institusi.4 8 . Guru Pelatih tidak dibenarkan menukar mata pelajaran yang dikehendaki mengajar dan jadual waktu pengajaran mengikut kepentingan diri. lokasi serta kemudahan yang terdapat di institusi.

4.3. 4.1 Guru Pelatih dikehendaki sentiasa bekerjasama dan berbincang dengan guru mata pelajaran yang diambil alih untuk memastikan kesinambungan dalam pengajaran.3.2 4.3 4. silibus dan rancangan tahunan mata pelajaran yang diajar hendaklah dilampirkan dalam buku persediaan mengajar. 4. Guru Pelatih hendaklah menyerahkan buku persediaan mengajar kepada pentadbir institusi untuk pemeriksaan dan pengesahan mengikut amalan di institusi berkenaan. kecuali diperlukan. 5 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 5. Guru Pelatih hendaklah memastikan buku persediaan mengajar dan rancangan pengajaran harian ditulis dengan lengkap dan kemas.2 4. PERSEDIAAN SEBELUM MENGAJAR 4.3.4 4.5 Guru Pelatih dikehendaki memaklumkan kepada Pensyarah Penyelia dengan segera jika terdapat pindaan jadual waktu pengajaran yang dibuat oleh pihak institusi dan hari-hari penting institusi yang kemungkinan menyebabkan Guru Pelatih tidak mengajar seperti hari sukan. Kerjasama ini melibatkan perancangan dalam buku persediaan mengajar.3 4. Buku Persediaan Mengajar :4. cuti khas. 5. kaedah pengajaran.4 Sukatan pelajaran. huraian sukatan pelajaran.1 Proses pengajaran mestilah mengikut persediaan dalam Rancangan Pengajaran Harian namun Guru Pelatih boleh menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan perkembangan semasa mengajar.2 9 .5 Guru Pelatih tidak perlu menyerahkan buku persediaan mengajar kepada Pensyarah Penyelia setelah tamat latihan mengajar.3.1 Guru Pelatih mestilah menggunakan buku persediaan mengajar yang telah disediakan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Guru Pelatih hendaklah mencatat dengan lengkap rekod tentang kerja dan tanggungjawab dalam buku persediaan mengajar.3. Guru Pelatih hendaklah memastikan buku persediaan mengajar dirancang dengan sempurna dan ditulis dengan rapi. ujian dan sebagainya. peperiksaan dan sebagainya. Guru Pelatih sangat digalakkan menggunakan kaedah-kaedah pengajaran inovatif dan menggunakan pelbagai alat bantuan mengajar bagi memantapkan pengajaran seperti yang dipelajari.

Penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan refleksi tersebut dan Pensyarah Penyelia perlu menyemak catatan refleksi guru pelatih. 8.4 9.6 10 .1 Guru Pelatih dimestikan membuat refleksi pada setiap proses pengajaran dan mencatatkan dalam ruangan yang disediakan. Guru Pelatih/Guru Pembimbing perlu menyerahkan buku persediaan mengajar kepada Pensyarah Penyelia sebelum sesi pengajaran bermula Guru Pelatih perlu menilai semula pengajaran dan berbincang bersama Pensyarah Penyelia atau Guru Pembimbing.3 9 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PELATIH 9. Guru Pelatih berada di bawah kuasa penuh pentadbir institusi dan tertakluk kepada peraturan-peraturan institusi. Guru Pelatih hendaklah menjalankan tugas pengajaran. Guru Pelatih dikehendaki hadir ke institusi tepat pada waktu yang ditetapkan.3 9. Guru Pelatih tidak dibenarkan meninggalkan institusi semasa waktu bekerja kecuali mendapatkan kebenaran pentadbir institusi.3 8 PENYELIAAN 8. 6.2 8.2 9.1 Guru Pelatih diwajibkan berjumpa dengan Pensyarah Penyelia sebelum menjalani latihan mengajar.5 9. kegiatan ko-kurikulum dan tanggungjawab lain yang diarahkan oleh pentadbir institusi.2 6. Guru Pelatih dinasihatkan berunding dengan pihak pentadbir institusi dan memaklumkan kepada Pensyarah Penyelia sekiranya timbul sesuatu masalah 9.1 Guru Pelatih perlu bersedia menerima pemantauan daripada Pentadbir Institusi atau wakilnya dan Guru Pembimbing. Semasa menjalani latihan mengajar. Guru Pelatih perlulah mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi tersebut.6 REFLEKSI SELEPAS PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. Guru Pelatih adalah seorang kakitangan akademik institusi. Guru Pelatih mesti mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan kecuali terdapat aktiviti-aktiviti yang diaturkan oleh pihak institusi.

Sekiranya Guru Pelatih tidak hadir kerana kecemasan atau cuti sakit. Guru Pelatih mesti mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak pentadbir institusi. latihan. PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR BORANG PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR 11. sila hubungi pentadbir institusi dengan segera. menilai.9. 11. Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajian Pendidikan Jasmani serta kegiatan kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar kawasan institusi.2 10. Guru Pelatih dikehendaki menghubungi pihak institusi menerusi telefon atau pesanan sekiranya sampai lewat kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan seperti kemalangan dan sebagainya.8 10.4 10.1 Penilaian latihan mengajar secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan borang yang ditetapkan oleh universiti iaitu Borang Penyeliaan Latihan mengajar (LM 1) seperti Lampiran A. 9. KEPERLUAN KEHADIRAN LATIHAN MENGAJAR 10. Serahkan surat cuti atau sijil sakit yang diperolehi daripada hospital atau klinik kerajaan atau panel kepada pentadbir institusi sebaik sahaja kembali bertugas di institusi.3 10.1 Guru Pelatih diwajibkan hadir pada setiap hari perinstitusian dan melaksanakan segala tanggungjawab yang telah ditetapkan. Peraturan-peraturan cuti. Guru Pelatih perlu memaklumkan kepada Pensyarah Penyelia sekiranya mereka tidak dapat ke institusi 10. ujian dan sebagainya. Guru Pelatih hendaklah memberi perhatian dan mematuhi syarat-syarat daripada pihak yang dinyatakan dalam surat-surat pekeliling ikhtisas: Lampirkan pekelilingpekeling di bawah Garis panduan pakaian guru ketika bertugas di institusi. mengulas. 11 . menandatangani dan mengembalikan kepada murid dengan secepat mungkin segala kerja bertulis seperti esei.5 C. Penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan. Borang Rekod Aktiviti Ko-kurikulum (LM 2) seperti Lampiran B dan Borang Rumusan Program Latihan Mengajar (LM 3) seperti Lampiran C. Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (free period) oleh guru. Sekiranya perlu mengambil cuti atas urusan penting.7 Guru Pelatih hendaklah memeriksa.

2 13.1 Pemberian markah bagi setiap aspek yang dinilai dalam pengajaran dan kokurikulum adalah seperti yang tercatat dalam borang LM 1 dan borang LM 2. Guru Pelatih yang tidak hadir selama tempoh yang tidak melebihi 3 hari bekerja atas alasan kesihatan dan perubatan atau alasan lain beserta bukti yang dianggap munasabah oleh fakulti. boleh disifatkan sebagai telah memenuhi keperluan Program Latihan Mengajar. Kelulusan penangguhan pengajian kepada pelajar yang menghadapi masalah kesihatan sahaja tidak akan diambil kira dalam jumlah pengiraan semester yang dibenarkan dalam pengijazahan.6 13. Seseorang pelajar tidak dibenarkan membuat penangguhan latihan mengajar semasa atau selepas menduduki peperiksaan akhir semester.9 12 . 3. Guru Pelatih yang akan menjalani latihan mengajar dan didapati hamil sebelum memulakan latihan mengajar.5 13.1 Pelajar yang ingin menangguh pengajian perlu mengemukakan permohonan kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) melalui Dekan menggunakan borang (UPSI/AKAD2/799). Penangguhan tersebut tidak diambil kira dalam jumlah pengiraan semester yang dibenarkan dalam pengijazahan.2 13. PENILAIAN LATIHAN MENGAJAR 12. Pelajar yang mewakili negara dalam acara sukan atau menjalani aktiviti yang diarahkan oleh kerajaan atau universiti boleh diberi kelulusan khas untuk menangguh latihan mengajar. 4 dan 5 dan berpandu kepada petunjuk skala seperti Lampiran D. Guru Pelatih yang mengalami masalah kesihatan seperti kemalangan. SYARAT PENANGGUHAN 13.7 13.4 13.3 13. mestilah menangguhkan latihan mengajar. 13. Keputusan Rancangan Orientasi Institusi akan menyumbang 5% kepada keseluruhan keputusan Latihan Mengajar. 2. 12. Guru Pelatih yang tidak hadir melebihi 3 hari atas sebarang alasan perlu menangguh latihan mengajar ke semester berikutnya. Penilaian dan aktiviti ko-kurikulum adalah berbentuk skala 1. mengandung atau bersalin semasa menjalani latihan mengajar atau tidak dapat menjalani latihan mengajar atas sesuatu sebab tertentu.12. Pelajar tidak dibenarkan membuat penangguhan pengajian selama dua (2) semester berturut-turut kecuali atas masalah kesihatan dan disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan.8 13. perlu menangguhkan ke semester berikutnya.

13. 4 dan 5.10 Dalam kes tertentu fakulti boleh bertindak untuk mencadangkan kepada Bahagian Akademik UPSI untuk menangguhkan latihan mengajar bagi seseorang Guru Pelatih.2 15.3 13 .1 tidak menyediakan rancangan mengajar dan 14. Guru pelatih yang diberhentikan kerana gagal dalam latihan mengajar boleh memohon rayuan kepada Senat Universiti.1 Guru Pelatih mesti melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum sama ada dalam aktiviti unit beruniform atau sukan/permainan atau kelab/persatuan dan lain-lain aktiviti rasmi institusi. 3. Penilaian berdasarkan penyertaan dan penglibatan dalam aktiviti tersebut berpandukan skala 1.2 Guru Pelatih yang gagal dalam latihan mengajar dibenarkan mengulang latihan mengajar hanya sekali sahaja.4 15. 2. Jenis kegiatan yang diikuti hendaklah dicatatkan dalam ruangan yang disediakan dalam borang LM 2. Guru Pelatih didapati gagal jika semasa tempoh latihan mengajar 14.1. 14. AKTIVITI KO-KURIKULUM DALAM PROGRAM LATIHAN MENGAJAR 15. Bagi guru pelatih yang memperolehi gred C dan ke bawah hanya boleh mengulang latihan mengajar sebanyak satu (1) kali sahaja.1. 14.2 tidak hadir melebihi 3 hari 14. Guru Pelatih 15.1.3 14. KES GAGAL LATIHAN MENGAJAR 14.

12 Mesti menulis refleksi/penilaian kendiri selepas proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Memaklumkan kepada Pensyarah Penyelia tentang cuti atau apa-apa aktiviti institusi yang mengakibatkan penyeliaan tergendala. 16.3 16. 16. Mesti menghantar senarai tugas. takwim institusi dan maklumatmaklumat lain kepada Pensyarah Penyelia pada minggu pertama Program Latihan Mengajar berlangsung.10 Membuat persediaan keseluruhan untuk menjalani latihan mengajar.13 Mematuhi semua peraturan Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU) (Pindaan 2008).1 Wajib menghadiri taklimat Program Latihan Mengajar yang diadakan oleh penyelaras latihan mengajar di peringkat fakulti.6 16. 16.11 Melibatkan diri dalam aktiviti akademik dan ko-kurikulum semasa menjalani latihan mengajar. Menandatangani borang/buku kehadiran di institusi pada setiap hari bekerja. TANGGUNGJAWAB DAN ETIKA 16.4 16. 14 . jadual waktu. Hadir di institusi sepanjang tempoh Program Latihan Mengajar berlangsung.9 16. institusi yang mana Guru Pelatih menjalani latihan mengajar.15 Penglibatan Guru Pelatih dalam aktiviti luar iaitu aktiviti yang dianjurkan selain oleh institusi dan universiti perlu mendapat kebenaran bertulis pihak institusi dan universiti. TANGGUNGJAWAB GURU PELATIH 16.5 16. Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan.8 16. peraturan universiti dan peraturan institusi. 16.2 16.7 16.C. Berbincang dengan Pensyarah Penyelia dan pihak institusi untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab semasa pelaksanaan Program Latihan Mengajar.14 Mengajar dalam bahasa penghantar seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 16. Membina hubungan profesional dengan semua staf dan pelajar di instituti. 16. Memahami dan menghayati objektif Program Latihan Mengajar.

berjumpa dan berbincang dengan pihak pengurusan institusi pendidikan untuk menjalin hubungan profesional semasa membuat penyeliaan. Dari segi pakaian. Memastikan perjumpaan pertama dengan guru pembimbing dapat diadakan semasa lawatan pertama ke institusi. Memaklumkan kepada Penyelaras Program Latihan Mengajar secara bertulis keskes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan universiti dengan segera.3 17. Berbincang dengan Guru Pelatih tentang latihan mengajar sebelum dan sepanjang tempoh Program Latihan Mengajar berlangsung.3 18.1 17.2 18.5 18. ETIKA GURU PELATIH 17. dan menandatangani buku persediaan mengajar tersebut. 11/ (36) 9 hb Mei 1985. Pentadbir Institusi atau Guru Pembimbing. TANGGUNGJAWAB PENSYARAH PENYELIA 18. Sekiranya menerima teguran daripada Pensyarah Penyelia.4 18. Sebarang aduan dari pihak institusi berkaitan ketertiban serta kesopanan akan dirujuk kepada Jawatankuasa Pepandu Latihan Mengajar Universiti (JKPLMU).4 17. Guru Pelatih hendaklah bersikap positif.7 18. Menyimpan rekod dan dokumen penyeliaan yang telah dikemas kini. Beri penerangan jika guru pembimbing belum berpengalaman dan kurang faham dengan prosedur Program Latihan Mengajar . Membuat lawatan ke institusi.5 18.8 15 .2 Guru Pelatih mesti memahami dan mengamalkan etika profesion keguruan. Menghadiri taklimat Program Latihan Mengajar di peringkat fakulti.1 Menerima pelantikan sebagai Pensyarah Penyelia daripada universiti untuk menjalankan tugas penyeliaan.17. Menyemak buku persediaan mengajar Guru Pelatih mulai dari minggu pertama dan minggu seterusnya. 17. Guru Pelatih dikehendaki mematuhi “Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/ 1985 KP (BS) 8591/ Jld. mencadangkan pembaikan yang mana perlu. 18. Semasa menjalani latihan mengajar.6 18. Guru Pelatih adalah tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) (Pindaan. 2008).

18.11 18. menilai dan membuat rumusan prestasi latihan mengajar Guru Pelatih.2 19. Memantau prestasi dan disiplin Guru Pelatih sepanjang tempoh Program Latihan Mengajar.10 18. Membimbing. Setiap kali semasa lawatan ke institusi. 18. Berkomunikasi secara sopan–santun dengan semua pihak di institusi.12 18. Dilarang bertukar suka sama suka dengan rakan-rakan tanpa memaklumkan kepada Penyelaras Latihan Mengajar fakulti. Membimbing Guru Pelatih ke arah perkembangan sahsiah guru yang baik.15 Melengkap dan menyimpan dokumen-dokumen seperti Borang Penilaian (LM 1). Pensyarah Penyelia perlu akur dengan pembahagian tugas penyeliaan yang ditetapkan.16 Mematuhi peraturan yang telah atau yang akan ditetapkan oleh universiti dari semasa ke semasa sesuai dengan kepentingan program dan universiti. (rujuk lampiran A) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh Program Latihan Mengajar mengikut jadual dan bilangan penyeliaan yang telah ditetapkan.3 19.4 16 . Pensyarah Penyelia mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran Ketua Jabatan atau mana-mana pegawai yang mengganti atau memangku jawatan–jawatan tersebut. ETIKA PENSYARAH PENYELIA 19. Pensyarah Penyelia tidak boleh meminta rakan untuk menggantikan tempat beliau tanpa merujuk kepada Penyelaras Latihan Mengajar fakulti berkaitan. 18. Borang Rekod Aktiviti Ko-kurikulum (LM 2).8 Memberi bimbingan berasaskan unsur-unsur pencerapan klinikal.18. Melaksanakan bilangan penyeliaan seperti yang ditetapkan.17 19.13 18. Berbincang dengan Guru Pembimbing tentang kes-kes khas Guru Pelatih yang perlu diberi perhatian segera.1 Pensyarah Penyelia tidak boleh meminta pensyarah lain untuk menggantikan tempat beliau tanpa merujuk kepada Penyelaras Latihan Mengajar fakulti.14 18. Borang Rumusan Program Latihan mengajar (LM 3) dan lain-lain yang berkenaan. Membuat rumusan bersama Guru Pembimbing tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyeliaan latihan mengajar yang dijalankan. 19. Pensyarah Penyelia mesti melaporkan dengan segera kepada Penyelaras Latihan Mengajar fakulti sekiranya tidak dapat melengkapkan bilangan penyeliaan atas sebab-sebab tertentu.9 18.

2 20. Memaklumkan kepada Pentadbir institusi mengenai kemajuan Guru Pelatih dari semasa ke semasa.3 20. Membuat rumusan bersama Pensyarah Penyelia tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyeliaan latihan mengajar yang dijalankan.1 Menyemak. Membuat catatan/ulasan kekuatan dan kelemahan secara terperinci serta cadangan untuk membaiki. peningkatan jati diri dan pemupukan nilai-nilai profesional keguruan.4 20.11 Menggunakan borang LM 1 untuk tujuan penyeliaan. 20.6 20. Melaporkan kepada Pensyarah Penyelia dengan serta merta sebarang kes atau keadaan berkaitan latihan mengajar yang memerlukan tindakan segera dari pihak UPSI. elakkan unsur-unsur negatif seperti menjatuhkan air muka atau memarahi orang lain. Memantau dan memaklumkan salah laku disiplin Guru Pelatih kepada Pentadbir institusi dan UPSI dengan segera sepanjang tempoh Program Latihan Mengajar berlangsung. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar Guru Pelatih.5 19. 20.10 Menjalankan sekurang-kurangnya 4 (EMPAT) kali penyeliaan yang lengkap untuk sepanjang tempoh sesuatu sesi latihan mengajar. Menjalankan penilaian prestasi pelatih mengikut prosedur dan kaedah yang ditetapkan oleh UPSI. Berbincang dengan Pensyarah Penyelia tentang kes-kes khas Guru Pelatih yang perlu diberi perhatian segera.19. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan/penyeliaan yang telah dikemas kini dan menyerahkannya kepada pihak UPSI mengikut jadual kerja yang ditetapkan.5 20.9 20. 20.6 Menjalinkan hubungan yang baik dengan Guru Pembimbing. TANGGUNGJAWAB GURU PEMBIMBING 20. Sebarang teguran mestilah dilakukan di dalam bilik perbincangan. Semasa proses perbincangan dengan Guru Pelatih. 17 . Membimbing Guru Pelatih ke arah perkembangan sahsiah sebagai pendidik terutama dari segi pergaulan. termasuk sekurang-kurangnya 1 (SATU) kali untuk mata pelajaran minor Guru Pelatih. Teguran perlu membina dan tanpa pengaruh emosi.7 20.8 20.

disiplin dan budaya institusi.3 22. Tidak boleh tukar suka sama suka dengan rakan sejawat lain tanpa merujuk kepada Pentadbir Institusi dan Pensyarah Penyelia. elakkan unsur-unsur negatif seperti menjatuhkan air muka atau memarahi orang lain. Melaporkan dengan segera kepada Pensyarah Penyelia jika tidak dapat melengkapkan jumlah penyeliaan yang ditetapkan. ii) tugas dan tanggungjawab semua pegawai di institusi.3 21. Mengawasi tingkah laku Guru Pelatih dan mengesahkan kehadiran mereka semasa Program Latihan Mengajar berlangsung. 20.2 22. pengurusan. Memberi jadual waktu dan takwim institusi kepada Guru Pelatih pada hari pertama mendaftar di institusi. organisasi.12 Melengkapkan borang LM 2 untuk melapor dan menilai kegiatan aktiviti kokurikulum Guru Pelatih.1 Memastikan dapat berjumpa dan berkenalan dengan Guru Pelatih yang melapor diri di institusi. ETIKA GURU PEMBIMBING 21. Semasa proses perbincangan dengan Guru Pelatih.4 22.2 21.4 18 . Memberitahu secara bertulis kepada pihak universiti dari semasa ke semasa tentang 22. TANGGUNGJAWAB PIHAK INSTITUSI 22. struktur. v) pengelolaan gerak kerja kokurikulum/aktiviti di institusi. iii) latar belakang sosioekonomi murid dan masyarakat tempatan. Teguran perlu membina dan tanpa pengaruh emosi. vi) maklumat-maklumat lain yang berkaitan. iv) tugas dan tanggungjawab Guru Pelatih di institusi semasa menjalani latihan mengajar. Sebarang teguran mestilah dilakukan di dalam bilik perbincangan. 21.13 Mengirim atau menyerahkan sendiri borang LM 1 dan LM 2 kepada Pensyarah Penyelia pada tarikh yang ditetapkan melalui Pentadbir Institusi dan elakkan menghantar borang tersebut melalui Guru Pelatih 21.1 Memberi taklimat kepada Guru Pelatih tentang :i) sejarah. Tidak boleh meminta rakan institusi untuk menggantikan tempat beliau tanpa pengetahuan Pensyarah Penyelia dan Pentadbir Institusi. peraturan. Guru Pembimbing perlu menunjukkan sifat mesra dan sifat ingin membantu.20.

ii) tidak hadir tanpa sebab. 19 .10 LAMPIRAN A PENCERAPAN KLINIKAL Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi ciri-ciri seperti pemerhatian pengajaran secara langsung. Walau bagaimanapun. Guru Pelatih boleh menbantu Guru Terlatih seperti di atas. iv) mempunyai kes-kes kesihatan atau kemalangan. Pensyarah Penyelia dan Guru Pelatih bersama-sama berusaha untuk memperbaiki kelemahan pengajaran dan pembelajaran seterusnya memperkembangkan potensi dan kemahiran Guru Pelatih. 22. penganalisaan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. Memastikan Guru Pelatih terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum Menilai penglibatan Guru Pelatih dalam kegiatan aktiviti ko-kurikulum dan aktiviti institusi.8 22. Menjaga kebajikan Guru Pelatih sepanjang tempoh latihan mengajar Memastikan Guru Pelatih tidak diberi tanggungjawab menjalankan tugas seperti Guru Terlatih seperti berikut: i) menjadi warden asrama. iii) ketua guru pengiring pasukan institusi.6 Menyemak dan mengesahkan persediaan mengajar Guru Pelatih. iii) mempunyai kes-kes disiplin.7 22. ii) ketua rombongan aktiviti di luar institusi. Dalam pencerapan klinikal. pengumpulan data dari pemerhatian. 22. dan sebagainya.Guru Pelatih yang: i) tidak menjalankan tugas dengan memuaskan. Mengambil tahu hal-hal berkaitan pelaksanaan penyeliaan Program Latihan Mengajar dengan sempurna.5 22.9 22.

2. 20 . 3. Jalinkan hubungan yang saling percaya mempercayai. Kenal pasti concern guru pelatih. Tetapkan masa untuk pemerhatian. Memberi fokus kepada pelaksanaan prosedur penambahbaikan pengajaran guru pelatih. 5. Sidang Pemerhatian 1.Proses pencerapan klinikal dilakukan seperti kitaran rajah di bawah: Sidang Pasca Pemerhatian/Maklum Balas Sidang PraPemerhatian/Perancangan Pemerhatian Pengajaran SENARAI SEMAK AKTIVITI PENCERAPAN KLINIKAL Sidang Prapemerhatian 1. Terjemahkan concern guru pelatih kepada tingkah laku yang boleh dilihat. Tumpukan pemerhatian kepada tingkah laku yang diberi fokus untuk penambahbaikan. 2. Kenal pasti prosedur untuk menambah baik pengajaran. 6. 7. 4. 3. Membuat pemerhatian pengajaran guru pelatih. Bantu guru pelatih menetapkan self-improvement goals. Pilih tingkah laku yang ingin direkod.

Guru pelatih dibantu oleh penyelia. 21 . 3. 5. Guru pelatih dibantu oleh penyelia. 4. menentukan langkah alternatif. mengenal pasti sebab musabab. Penyelia mengukuhkan keinginan guru pelatih untuk melaksanakan langkah alternatif. membuat refleksi. 2. Penyelia dan guru pelatih menganalisis data.Sidang Pascapemerhatian 1. mentafsir data. Penyelia menunjukkan data yang direkod semasa pemerhatian.

Keprihatinan 3... Pengurusan Bilik Darjah/Makmal 5. Jumlah Markah A+ B+C = ---------------------------------------------------------------Tandatangan Pensyarah Penyelia /Guru Pembimbing 22 .……Masa:……...LAMPIRAN B LM 1 BORANG PENYELIAAN LATIHAN MENGAJAR Laporan Penyeliaan Ke : ……. PERSEDIAAN (25%) 1.. Tingkatan .. Perlaksanaan : Strategi/Kaedah Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains dan lain-lain 4.. Pengunaan Alat/Bahan Pengajaran 12...Tarikh:. Penampilan Diri 2.... Alat/Bahan Pengajaran Markah = B.. Permulaan Pengajaran 2.. Pekerti 4......... Perkembangan Pengajaran 3. SIKAP DAN SAHSIAH (10%) 1. Objektif 2...... PERKEMBANGAN (60%) 1......... ... Pencapaian Objektif 7.. Penyampaian 10.……… Program ….... Komunikasi / Pertuturan 6. Perancangan : Isi Kandungan Strategi/Kaedah Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains 3.. A...... Institusi : .... Penutup Markah = C.. Penyertaan Pelajar 11...…… Matrik:. MARKAH PENILAIAN KE……..... Penguasaan Isi Kandungan 9... Penilaian/ Penyoalan 8... Ciri-ciri Profesional Markah = Nama : ………...…......

................................... Matrik :............. (Nama: ) Tarikh:.... No................................. Bil Jenis Aktiviti (Sekurangkurangnya dalam tiga aktiviti ) Tugas Dan Tanggungjawab Markah (1 hingga 5) Disi oleh Guru yang berkenaan Tandatangan Guru yang berkenaan 1 2 3 4 5 6 Purata Markah = Tandatangan Guru Pembimbing:......... (Guru Pembimbing /Pihak institusi diminta menyampaikan maklumat ini kepada Pensyarah Penyelia pada minggu akhir program) 23 ........................... Institusi :........................................................................ (Nama: ) Tarikh: ............................................................................LM 2 REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM (Untuk diisi oleh Guru Pembimbing) LAMPIRAN C Nama Guru Pelatih :................................................................... Tandatangan Pengetua/Guru Besar dan Cop Institusi .......................................................... Program :...... Guru Pembimbing :..............

.................................... Jumlah Markah Kokurikulum = MK (Markah diambil dari Lampiran LM 2) (Maksima 5 %) Jumlah Jumlah Markah Program Latihan mengajar : M3 + MK = (Maksima 100%) MK = .............. Institusi : ...... Serahkan maklumat ini kepada Penyelaras LM Program/Fakulti selewatnya seminggu selepas program tamat) Nama Pelajar : . Markah : ................... Penyeliaan Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Markah Pensyarah Penyelia Penyeliaan Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Penyeliaan 4 Penyeliaan 5 Markah Guru Pembimbing Purata Markah Mengajar Daripada Pensyarah Penyelia (MPP) MPP= ............................................... Gred : ....Program :................. Purata Markah Mengajar Daripada Guru Pembimbing (MGP) MGP= . MPP X 0............................................................ Jumlah Markah Mengajar (M1 + M2 ) = M3 (Maksima 95 %) M3 = ........ Guru Pembimbing : .......... ( ) 24 .......... MGP X 0........................................................................2 = M2 (Wajaran 20%) M2 =......8 = M1 (Wajaran 80%) M1 = .............................................. Tandatangan Pensyarah Penyelia: ............................. Matrik: ........LM 3 LAMPIRAN D BORANG RUMUSAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR (Arahan: Untuk diisi dengan lengkap oleh Pensyarah Penyelia setelah mendapatkan markah penyeliaan dan markah kokurikulum dari Guru Pembimbing pada minggu terakhir program.........No..................

1 Perancangan Isi kandungan Lemah Isi kandungan sesuai dengan objektif dan sukatan pelajaran Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai objektif pelajaran Sederhana Isi kandungan sesuai dengan objektif dan sukatan pelajaran Pemeringkatan isi pelajaran kurang jelas mengikut urutan bagi mencapai objektif pelajaran Baik Isi kandungan sesuai dengan objektif dan sukatan pelajaran Pemeringkatan isi pelajaran jelas mengikut urutan bagi mencapai objektif pelajaran Sangat Baik Isi kandungan amat sesuai dengan objektif dan sukatan pelajaran. kebolehan murid. sumber pengajaran pembelajaran. isi pelajaran. 2. 25 . 1. masa dan situasi. kebolehan murid. isi pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran Sangat Lemah Penulisan strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira objektif yang hendak dicapai. sumber pengajaran pembelajaran. masa dan situasi Baik Penulisan Strategi dan aktiviti sesuai dan mengambil kira objektif yang hendak dicapai. tepat.LAMPIRAN E SKALA PANDUAN UNTUK PENYELIAAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR A. sumber pengajaran pembelajaran.2 Strategi Lemah Penulisan Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan kurang mengambil kira objektif yang hendak dicapai. isi pelajaran. masa dan situasi. Baik Objektif pembelajaran eksplisit. Sangat Baik Objektif pembelajaran eksplisit. kebolehan murid. Pemeringkatan isi pelajaran amat jelas mengikut urutan bagi mencapai objektif pelajaran Sangat Lemah Isi kandungan tidak sesuai dengan objektif dan sukatan pelajaran Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai objektif pelajaran 2. Sangat Lemah Objektif pembelajaran tidak eksplisit. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan pelajar dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran 2. sumber pengajaran pembelajaran masa dan situasi Sangat Baik Penulisan Strategi dan aktiviti amat sesuai. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran. Persediaan (25 %) Objektif Lemah Objektif pembelajaran tidak eksplisit dan tidak sesuai dengan kebolehan murid tetapi memenuhi kehendak sukatan pelajaran. isi pelajaran. jelas tetapi kurang sesuai mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran. kebolehan murid. Sederhana Penulisan Strategi dan aktiviti sesuai tetapi kurang mengambil kira objektif yang hendak dicapai. Sederhana Objektif pembelajaran eksplisit tetapi tidak sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran. tepat.

Alat/Bahan Pengajaran Lemah Pemilihan alat/ sumber kurang sesuai. Tidak ada kesinambungan dalam proses pengajaran. B. Berjaya menarik tumpuan sebahagian pelajar. PERKEMBANGAN (60 %) Permulaan Pengajaran Lemah Kurang berjaya mewujudkan kesediaan pelajar untuk belajar. Kuantiti sesuai.2. 26 . Hanya berjaya menarik tumpuan segelintir pelajar Baik Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Baik Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang dirancang dengan teratur dan terkawal. 1. kurang menarik dan kurang memotivasikan pelajar. menarik dan dapat memotivasikan pelajar. Pengurusan masa yang agak fleksibel. sesuai dan dijangka dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan masa yang baik dan fleksibel. Sederhana Hampir separuh berjaya mewujudkan kesediaan pelajar untuk belajar. Tidak berjaya menarik perhatian pelajar. Lemah Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang dirancang dengan teratur. tidak sesuai dengan objektif/tajuk. Sangat Lemah Pemilihan alat/ sumber tidak dinyatakan. Sangat Baik Pemilihan alat/ sumber amat menarik dan pelbagai.3 Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains Lemah Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains pemilihan tidak sesuai dengan isi kandungan pelajaran Sederhana Pemilihan yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan Baik Pemilihan yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan Sangat Baik Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan masa yang kurang fleksibel. Sangat Lemah Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains pemilihan tidak dinyatakan 3. Sangat Baik Sangat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. 2. Pengurusan masa yang baik. Kesinambungan yang baik dalam proses pengajaran. Kesinambungan yang jelas dan sangat baik. Perkembangan Pengajaran Sangat Lemah Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang dirancang dengan teratur. Kurang kesinambungan dalam proses pengajaran. Sederhana Hampir separuh berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang dirancang dengan teratur. tidak dikawal. fleksibel dan sesuai dengan keperluan setiap langkah pengajaran. Berjaya menarik tumpuan semua pelajar dengan cara yang sesuai dan menyenorokkan. Ada kesinambungan dalam proses pengajaran. sesuai serta dijangka amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Sangat Baik Sangat berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang dirancang dengan teratur dan terkawal. Kurang berjaya menarik perhatian pelajar. Sederhana Pemilihan alat/ sumber agak sesuai. Kuantiti amat sesuai dan melibatkan semua pelajar. Baik Pemilihan alat/ sumber menarik. Kuantiti kurang sesuai. Sangat Lemah Tidak berjaya mewujudkan kesediaan pelajar untuk belajar. Pengurusan masa yang tidak fleksibel.

Sederhana Dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang sesuai untuk pembelajaran. 4. Penggunaan Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains Lemah Penggunaan Kemahiran Berfikir/Kemahi ran Berbahasa /Nilai/Kemahira n Proses Sains tidak sesuai dengan isi kandungan pelajaran Sederhana Penggunaan Kemahiran Berfikir/Kemahira n Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran yang dilaksanakan. Peka terhadap disiplin pelajar. selesa dan tidak tegang. Disiplin kelas tidak terkawal. Baik Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran dikalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mengatasi masalah yang timbul di bilik darjah tetapi boleh diperbaiki. Tidak peka terhadap kepentingan pengurusan masa Tidak dapat mengatur pelajar untuk aktiviti Individu/kumpul an tetapi kurang pengawalan. Menunjukkan kemahiran yang sederhana dalam pengurusan masa Dapat mengatur pelajar untuk aktiviti individu/kumpulan dengan kawalan. Disiplin kelas terkawal dengan amat baik. Dapat menguruskan aktiviti-aktiviti pembelajaran dengan cemerlang. Dapat menguruskan masa dengan baik. Peka terhadap disiplin pelajar. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas terkawal. Persekitaran pembelajaran tidak kondusif. Dapat mengatasi masalah yang timbul di bilik darjah dengan baik. Kurang peka terhadap kepentingan pengurusan masa Kurang dapat mengatur pelajar untuk aktiviti Individu/kumpulan dan kurang pengawalan. Arahan jelas dan dipatuhi kerana ada penegasan. Sangat Lemah Menghadapi masalah mengurus bilik darjah. Pengurusan Bilik Darjah/Makmal Lemah Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang sesuai tetapi tidak menyeluruh. Arahan jelas dan dipatuhi. Dapat mengatasi masalah yang timbul di bilik darjah dengan cekap dan bijak. Arahan terang dan jelas serta berjaya menarik minat dan tumpuan semua pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kurang cekap mengatasi masalah yang timbul di bilik darjah. Boleh menguruskan masa dengan amat baik. Arahan diberi mengelirukan. Sangat Lemah Penggunaan Kemahiran Berfikir/Kem ahiran Berbahasa /Nilai/Kema hiran Proses Sains tidak ketara langsung.3. Baik Penggunaan Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains yang sesuai diterapkan melalui pengajaran yang dilaksanakan. Disiplin kelas tidak terkawal. Belum dapat mengatasi masalah yang timbul di bilik darjah. 27 . Sangat Baik Penggunaan Kemahiran Berfikir/Kemahiran Berbahasa /Nilai/Kemahiran Proses Sains yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pengajaran yang dilaksanakan. Arahan jelas tetapi kurang dipatuhi kerana tiada penegasan. Dapat menguruskan aktiviti-aktiviti pembelajaran dengan baik. Sangat Baik Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.

Kurang berupaya untuk mewujudkan interaksi pelbagai hala.5. Sangat Lemah Gagal menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa. Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. sebutan adalah jelas. Baik Sebahagian besar objektif dapat dicapai. Berupaya mewujudkan interaksi pelbagai hala dengan baik. Peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar dengan baik. Pencapaian Objektif Lemah Sebahagian kecil sahaja daripada objektif itu dapat dicapai. Kualiti suara adalah baik. Sederhana Berupaya dengan sederhana menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa semasa berkomunikasi (lisan dan bukan lisan). Sangat Baik Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan (lisan dan bukan lisan). Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sederhana Separuh objektif dapat dicapai. Gagal mewujudkan interaksi pelbagai hala. Peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar dengan baik. Sangat Lemah Tidak ada objektif dicapai. 6. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sangat Baik Semua objektif yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pembelajaran yang eksplisit dan implisit. Menggunakan suara yang jelas dan sesuai dari segi kelantangan dan intonasi. Amat peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. suara tidak lantang. Baik Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif (lisan dan bukan lisan). dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara yang sesuai. Penggunaan suara yang kurang jelas dan kurang berkesan untuk berkomunikasi dalam bilik darjah. dapat mengekalkan perhatian pelajar. Berjaya mewujudkan interaksi pelbagai hala dengan amat berkesan. intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Komunikasi Lemah Kurang berkeupayaan menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa semasa berkomunikasi (lisan dan bukan lisan).semasa berkomunikasi (lisan dan bukan lisan). nada. tepat. 28 . Kualiti suara adalah baik. menarik. Berupaya mewujudkan interaksi pelbagai hala tetapi masih ada ruang untuk diperbaiki lagi.

Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum institusi. 29 . 8. Sangat Lemah Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pengajaran.7. Penilaian kerja pelajar cermat dan teliti berdasarkan nilai tara tertentu Sangat Baik Sangat berkeupayaan menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran pelajar. Mahir menilai kerja pelajar selaras dengan objektif pengajaran Sangat Lemah Tidak berkeupayaan menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran pelajar. Tidak melakukan penilaian terhadap hasil kerja pelajar. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Masih tertanyatanya kerana masih tidak memahami maklumat. Penglibatan pelajar yang lebih aktif dan responsif. Sangat Baik Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang amat terhad tentang keperluan kurikulum institusi. Penilaian kerja pelajar kurang teliti Sederhana Ada keupayaan yang sederhana untuk menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Sangat Baik Pelajar berjaya memberi respon tepat. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum institusi dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan yang baik. Penilaian kerja pelajar cermat/teliti Baik Berkeupayaan baik menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran pelajar. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum institusi. Pelajar yang amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Amat Kurang berkeupayaan mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Sederhana Sebahagian besar pelajar menunjukkan tanda-tanda memahami maklumat yang disampaikan. Penilaian Lemah Kurang berkeupayaan menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran pelajar. Sederhana Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan. Kurang berkeupayaan mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. 9. Masih ada kekeliruan dan penglibatan tidak menyeluruh. Ada perubahan tingkah laku. Penyampaian Lemah Sebahagian kecil pelajar menunjukkan tanda-tanda memahami maklumat yang disampaikan. Kefahaman yang amat terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua kurikulum dalam proses P& P. Baik Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kurang dapat menyesuaikan mengikut kebolehan pelajar berbeza. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Masih ada sedikit kekeliruan dan penglibatan tidak menyeluruh. Pelajar berjaya melakukan aktiviti atau latihan dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan mengikut cara yang betul. Baik Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penguasaan Isi Kandungan Sangat Lemah Lemah Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan.

Aktiviti susulan diberi dengan jelas. 11. 12. 30 . menarik dan dapat memotivasikan pelajar. Sederhana Sebahagian besar pelajar menunjukkan tanda ingin berinterakasi dengan pengajaran dan terdapat sedikit kekeliruan dan penglibatan masih kurang. Pelajar meninggalkan kelas dengan berdisiplin. Lemah Sebahagian kecil pelajar menunjukkan tanda-tanda ingin berinterakasi dengan pengajaran Masih ada kekeliruan dan tiada penglibatan yang ketara. Sangat Lemah Penggunaan alat/ sumber tidak dinyatakan dan tidak sesuai dengan objektif/tajuk. Sangat Baik Pengajaran melibatkan interaksi sepenuhnya pelajar dengan amat baik. Sederhana Penutupan pengajaran agak sesuai walaupun kurang menarik dan kurang berkesan. Penglibatan pelajar yang aktif dan responsif. Semua pelajar berjaya melakukan aktiviti dengan tepat dan sesuai dengan pengajaran. Gagal menutup pengajaran. Baik Penggunaan alat/ sumber menarik. Penyertaan Pelajar Sangat Lemah Hampir semua pelajar masih gagal berinteraksi dengan isi pengajaran dan aktiviti. Sangat Baik Menamatkan pengajaran dengan aktiviti yang amat berkesan. Penutup Lemah Penutupan kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Ada kerja susulan / maklumat tambahan. Baik Pengajaran melibatkan interaksi pelajar. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur. Sebahagian kecil sahaja daripada maklumat utama diberi kesimpulan atau rumusan. Penglibatan pelajar yang amat aktif responsive dan terlibat sepenuhnya dalam semua aktiviti. Isi-isi utama diberi peneguhan dengan berkesan. Sebahagian pelajar boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya kurang terkawal. sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Sangat Lemah Tidak dapat membuat rumusan atau penggulungan atau kesimpulan. kurang menarik dan kurang memotivasikan pelajar. Aktiviti susulan kurang jelas. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dengan baik dan dilaksanakan dengan terkawal. Pelajar keluar atau bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Baik Penutupan pengajaran yang sesuai dan menarik. Penggunaan Alat/Bahan /Sumber Pengajaran Lemah Penggunaan alat/sumber kurang sesuai. Tiada peneguhan atau pengukuhan. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Sangat Baik Penggunaan alat/ sumber amat menarik dan pelbagai. Berjaya membuat rumusan/ kesimpulan. Sederhana Penggunaan alat/sumber agak sesuai. sesuai dan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian besar isi utama/konsep utama diberi peneguhan.10. Ada memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak dikawal.

Sebagai model kepada pelajar dan guru lain di institusi. Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Baik Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai guru. Mengambil berat terhadap masalah. Tidak berusaha untuk mengenalpasti keadaan/ keperluan individu pelajar. luhur dan bersifat mulia. Berkeyakinan tinggi dalam penampilan diri dan menunjukkan keyakinan dalam segala perlakuan. memiliki sopan santun yang sederhana. Bertimbang rasa. 1. mesra dan sabar serta mengambil berat terhadap masalah dan keperluan pelajar. mesra dan memiliki sifat kecindan. Baik Peka. Mempunyai perawakan yang sederhana baik. 31 . mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Keprihatinan Lemah Kurang prihatin terhadap keperluan pelajar. Tidak yakin kepada diri sendiri. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai guru. bersopan santun. SIKAP DAN SAHSIAH (10 %) Penampilan Diri Sangat Lemah . Pekerti Sangat Lemah Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai sebagai seorang guru Lemah Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Sederhana Masih sederhana dalam tutur kata dan tingkahlaku sebagai guru. empati dan akrab dengan pelajar. kepentingan dan kebajikan pelajar. kurang bersopan santun. Sangat Baik Prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan. Berpakaian kemas. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan yang sesuai sebagai seorang guru yang baik. Sederhana Peka dan cuba melahirkan hubungan yang mesra dengan sebahagian pelajar. Bersikap negatif dalam perhubungan dengan pelajar. Sangat Lemah Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar. Bersopan santun. 2. dan kurang berbudi bahasa. bersifat mesra dengan pelajar. Berpakaian kurang kemas. Sangat Baik Pekerti terpuji. Bersikap positif. Sederhana sabar dalam menangani masalah dan keperluan pelajar. Berpakaian sederhana kemas. Peka.C. 3. Kurang berusaha menangani masalah pelajar. berbudi bahasa. Kurang berusaha menimbulkan suasana mesra dan kurang menyenangkan di kalangan pelajar .

Sederhana Hampir semua keadaan ingin bertanggungjawab. Skala 4 Skala 5 32 . Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti ko. iltizam Menyediakan persediaan mengajar yang sederhana kemas. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan amat memuaskan. bersemangat. SKALA PENGLIBATAN GURU PELATIH DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM Penglibatan pelajar ditentukan melalui petunjuk skala:Skala 1 Skala 2 Skala 3 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Menjadi pembantu penasihat kokurikulum sederhana aktif. Ada kemahiran mengelola. tidak berdedikasi. Rekleksi kendiri menyeluruh. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap.kurikulum. dedikasi. Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara sangat aktif dan bertanggungjawab. Rekleksi kendiri kurang menyeluruh. tidak menyumbangkan idea. bersemangat. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Mengendalikan aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum dengan sederhana. Ciri-Ciri Profesional Lemah Di setengah keadaan kurang bertanggungjawab. Baik Bertanggungjawab. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan mencipta pembaharuan. iltizam Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas. Berminat untuk menguasai kemahiran baru Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Gagal memberi refleksi kendiri. iltizam Menyediakan persediaan mengajar yang kemas. Sangat Baik Menunjukkan amat bertanggungjawab dan iltizam. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas. bersemangat. Tidak memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. tidak beriltizam. Menunjukkan minat yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Kurang Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Menunjukkan minat yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Sangat Lemah Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti tidak bertanggungjawab.4.

p Ketua Setiausaha Perbendaharaan 33 .LAMPIRAN F Ruj. Tuan : Tarikh : 15 Mei 1996 Ketua Setiausaha. 2. Bahagian Pendidikan Guru. 50604 KUALA LUMPUR (u:p Encik Abd. Blok F.t (KHADIZAN BIN ABDULLAH) Bahagian Pentadbiran b. Hashim) Tuan. Pusat Bandar Damansara. Setelah dikaji dengan teliti. Kursus Perguruan Lepasan Diploma dan Kursus Dalam Cuti mengikut peraturan seperti berikut :i) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) (Siswazah) yang dilantik menjadi guru pembimbing diberi elaun khas sebanyak RM80 sebulan dan RM60 sebulan bagi PPP (Bukan Siswazah) bagi tempoh latihan mengajar dan sekiranya perkhidmatan kurang dari sebulan. Kami:PS(6. sukacita dimaklumkan bahawa Perbendaharaan tiada halangan meluluskan cadangan Kementerian Pendidikan supaya dipanjangkan kelulusan pemberian elaun khas guru pembimbing yang membimbing guru-guru pelatih kursus Perguruan Asas Lima semester menjalani Latihan mengajar II di institusi-institusi kepada semua guru pembimbing yang dilantik secara rasmi menjalankan bimbingan latihan mengajar I dan II bagi semua kursus perguruan pra perkhidmatan iaitu Kursus Perguruan Asas Lima semester.1996 Sekian. Pemberian Ganjaran Kepada Guru Pembimbing Kursus Perguruan Pra Perkhidmatan --------------------------------------------------------Dengan segala hormatnya adalah saya diarah merujuk surat tuan bil. ia dibayar mengikut bahagiannya iaitu secara ’proportionate’:ii) PPP yang dilantik sebagai pembimbing adalah dikehendaki membimbing 2 guru pelatih bagi tempoh latihan mengajar tersebut :iii) tugas tambahan memberi bimbingan tersebut tidak boleh diambil kira untuk kerja lebih masa dan iv) pemberian elaun khas ini berkuatkuasa 1.45/() bertarikh 3 April 1996 mengenai perkara di atas. Wahab b.1.00)111-JD4(SK 1/94)/(2) Ruj. KP(BPG)9561/Jld. terima kasih ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ”JIMAT DAN PRODUKTIF” Saya yang menurut perintah t. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah.

2. Kuala Lumpur.2 Peraturan dan disiplin institusi. Salah satu cara ialah dengan meminta guru-guru pelatih itu. mengenai beberapa tindakan yang perlu diambil. Y. Semua Pengarah Pelajaran Negeri. berada di kelas.1. mengarahkan guru darjah dan jika perlu.LAMPIRAN G Bahagian Institusi-Institusi Kementerian Pelajaran. Pusat / Fakulti Pendidikan Universiti Salah satu usaha untuk melatih guru-guru yang dapat memberi perkhidmatan yang berkesan ialah dengan memperkemaskan lagi peraturan latihan mengajar bagi guru-guru pelatih dari maktab-maktab perguruan dan universiti-universiti.1.1.1. Malaysia.1.3 Tanggungjawab dan tugas guru darjah/tingkatan. memerhati dan mempelajari 2. Dalam hubungan ini. Ini termasuklah memeriksa buku persediaan mengajar.3 34 . 2.B. Surat pekeliling ini adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada pihak institusi yang terlibat dengan latihan mengajar.II/(38) 17 Jun 1985. rancangan kerja. jika tidak mengajar.1. institusi-institusi yang dipilih sebagai tempat untuk latihan mengajar bagi guru-guru tersebut adalah diharap dapat memainkan peranan yang lebih berkesan lagi bagi mencapai matlamat tersebut.1.1 Guru Besar 2.1 Organisasi dan pengurusan serta budaya institusi. mengarahkan guru darjah/tingkatan atau guru kanan matapelajaran untuk menyemaknya pada tiap-tiap minggu. 7/1985 Latihan Mengajar Bagi Guru-Guru Pelatih Maktab Perguruan.1. KP(BS)8591/Jld. Datuk / Tuan.1 Memberi taklimat atau penerangan kepada guru-guru pelatih mengenai: 2.1.1. 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2. nota-nota mengajar dan alat-alat bantuan mengajar yang disediakan oleh guru-guru pelatih. 2. Menyemak persiapan guru-guru pelatih dan jika perlu.4 Pengelolaan gerakerja ko-kurikulum dan lain-lain penerangan yang difikirkan sesuai dan perlu. Melantik beberapa orang guru terlatih yang berpengalaman untuk membantu dan membimbing guru-guru pelatih menambah kecekapan serta pengalaman mengajar yang berguna.1. termasuklah latar belakang murid dan masyarakat setempat. Tingkat 12-14. Guru Besar dan guru-guru hendaklah memberi kerjasama untuk membantu guru-guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar.2 2. Bangunan Bank Pertanian.

semasa menjalani latihan mengajar. sama seperti mana guru-guru terlatih yang lain.2 2.4 2.3. rambut.1. Mengisi borang laporan sulit bagi tiap-tiap guru pelatih yang menjalani latihan mengajar di institusinya.3. Oleh itu. supaya mereka dapat memastikan bahawa semua guru pelatih mematuhi peraturan tersebut di sepanjang tempoh latihan mengajar.2. Guru Besar hendaklah memberi kesempatan kepada mereka mengajar matamata pelajaran opsyen masing-masing.1 Berjumpa dan berbincang dengan Guru Besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latihan mengajar guru-guru pelatih. melibatkan diri secara aktif dalam program Kurikulum Baru Institusi Rendah (KBSR).1 Guru-guru pelatih adalah tertakluk di bawah arahan dan pentadbiran Guru Besar Institusi berkenaan.3 2. 2.2. Bagi guru-guru pelatih institusi menengah pula.3 Guru-Guru Pelatih 2. (Laporan sulit ini akan diambil kira di dalam penilaian pencapaian latihan mengajar keseluruhannya bagi seseorang guru pelatih itu). Memberi panduan dan nasihat kepada guru-guru pelatih tersebut dengan mengadakan perbincangan dan sebagainya.1.4 Penyelia/Pensyarah 2. kecuali sewaktu penyelia/pensyarah sedang menjalankan penyeliaan. guru darjah/tingkatan (yang mana kelaskelas mereka diambil alih oleh guru-guru pelatih tersebut) hendaklah berada di dalam bilik darjah masing-masing.2 2.4. Menentukan bahawa guru-guru pelatih menjadi guru pembantu kepada guruguru lain seperti guru darjah/tingkatan/sukan/penasihat persatuan/bimbingan. Memahami peraturan institusi seperti tatatertib. 2. Mendapatkan ulasan keseluruhan daripada pihak institusi mengenai prestasi dan kelakuan guru-guru pelatih masing-masing.5 35 . 2.2. sebelum latihan mengajar dimulakan.4. Laporan sulit ini hendaklah dikembalikan kepada Pengetua-Pengetua maktab atau pihak berkuasa universiti seminggu selepas tempoh latihan mengajar selesai dijalankan. mereka juga adalah dikehendaki mematuhi peraturan institusi. sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh sepanjang latihan mengajar.5 2. waktu masuk dan balik serta lain-lain peraturan yang terdapat di institusi berkenaan.4 2.4.4.4. Jika sakit. pakaian. Menentukan guru-guru pelatih yang mengikuti kursus Perguruan Institusi Rendah (PSR). surat akuan doktor hendaklah diserahkan kepada Guru Besar untuk dipanjangkan kepada pihak-pihak berkuasa maktab-maktab perguruan atau universiti.2 2. Berbincang dan bertukar-tukar fikiran tentang perkara-perkara ikhtisas dengan guru-guru terlatih untuk faedah bersama. 2. Mereka tidak dibenarkan mengambil cuti semasa menjalani latihan mengajar.1 Semasa guru-guru pelatih mengajar. Memberi syor kepada pihak institusi bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih.1.6 teknik-teknik pengajaran dan sebagainya dari guru-guru terlatih yang sedang mengajar. jika ada.2 Guru Darjah/Tingkatan 2.

Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran 36 .T. (DATO’ HAJI IDRIS BIN HAJI TAIN) (Bahagian Institusi-institusi) bp.B. T. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. Dato’/ Tuan dapat memaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua institusi.Adalah diharapkan Y.

37 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.