NYEI0EHH'!

*^ {ogl

n6metiill

mondiuk-

Antal M6ria - Heller Anna Bir6 Magda Tam6ssyn6

Hogy mondjuk n6mettl ?
(Egyszerfibb besz6dhelyzetek)
Hatodik kiadds

Tankonyvkiadd, Budapest L991-

Szerkesztette: JUHASZ CYULA

El6sz6

Bir6lta: nR. neAN cYORGY

Anyanyelvi lektor:

onAx selpnuN

rsBN 963 18 41480

Az 6let nap mint nap szfmtalan olyan egyszerfihelyzetet teremt, amelybenaz embernekmagyar6zkodnia,k6rdeznie, v6laszolnia, m6ltatlankodnia, dics6rnie- egysz6valkommunik6lnia kell. Az egyszerrihelyzet is rdgt0n bonyolultabbnak tfinik azonban, ha idegennyelvi kdzeg vesz kOriil minket, idegennyelven kell a dolgokra reagilni. Az iskolds m6don megtanultidegennyelvi anyagakkor leszsz6munkra igazflnhasznos, k6peseklesziinkv6ratlan helyzetekben ha is megfelel6 idegennyelvi viselkeddsre. a k0nyv azok sz6Ez m6ra k6sziilt, akik valamit mfr foglalkoztak a nyelwel, 6s most a megszerzett tud6sukat a mindennapi6let, a napi gyakorlat szempontj6b6l szeretn6k tdkeletesiteni. Ugy v6ljtk, sz6les korri igEnytel6gitUnk 1980-t6l ki. kezd6d6en, ami6ta alapfokri 6llami nyelvvizsgit is lehet tenni, p6rbesz6det 6s e vizsgardszekdnt jelciltnekrin. szitudci6s a kell produk6lnia,mind tObbenig6nylik, hogy ilyen jellegfi feladatgyfijtem6nytkaphassanakk6zbe.A feladat rijszerfis6ge6rthet6en felkeltette mind a vizsgira k6sztil6k, mind pedig a szakemberek6rdekl6d6sdt. R0videsen kideriilt, hogy ezek a feladatok j6 lehet6s6get adnak a megtanult nyelvi anyagaktivizillfusdra. Mint6t jelentenek arra,hogy az 6letbengyakran el6fordul6 helyzetekmilyen nyelvi viselked6si formikat J<ivinnak meg. Ilyen m6don a vizsg6t6l ftigjelentenekmindazokgetleniil 6sazontflmen6en, segits6get nak, akik p6ld6ulturistafton, idegenorsz6gbantett l6togat6skor, kUlfOldi vend6g fogad6sakor vagy kiktildet6sben haszn5lj6k az idegennyelvet. Ez a kcitet290rin. egyszerribb besz6dszitu6ci6ttartalmaz,

amelyek mindegyikeaz el6bb felt6telezetthelyzetettiikr6zi valamilyen m6don. A ,,szituAci6k"sorrendjea kOtetben nem t6m6hozk6tdtt. A kcinyvet forgatva az olvas6 kicsit tigy 6rezheti mag6t, mintha val6banidegennyelvi k0rnyezetbenkellenev6ratlan helyzetekrereag6lnia. Mindazon6ltal a T6rgymutat6 segitsdg€vel lehet6s6g nyllik arra is, hogy az olvas6 az egyes t6mikat sorban n6zze6t. A TSrgymutat6 ugyanis emelked6 rendbenkdzli azoknak a feladatoknaka sz6m6t,amelyekaz egyes tdm6khoz sorolhat6k.Tekintveazonban,hogya val6s6gban ritka a ,,tiszta" helyzet,amelyellenvetds ndlkiil oszthat6 egyik vagy m6sik cimsz6al6 - 6scsak oda -, egy-egy szitueci6 tObb clmsz6n6l is szerepel. tehit az a feladat, Ha hogy ,,K€rjenfelvildgosit6st telefonon...", akkor az mind a te'lefon, mind a felvil6gositis cimsz6n6l megtal6lhat6. Ugyaneza helyzet,ha pl. a feladat mondjuk valamilyenruhfzati cikknek a vis6rl6sa. A sz6kincs6s a nyelvi fordulatok alapjenez a szituici6 a ,,V6s6rl6s"-n6l az ,,Oltcizkci€s dds"-n6lis szerepel. K0nyvilnk bal oldali lapjain magyar nyelven olvashat6a felt6telezetthelyzet 6s az ebb6l ad6d6 feladat, alatta pedig ugyancsakmagyarul a megold6s. Nagyon sok feladathoz t0bb megold6sis k6sziilt. Ennek magyar|zata, hogy sok helyzetben k6pzelhet6 el tdbbfele reakci6, amelyek mindegyiketipikus lehet. Ilyen esetben szerz6karra tdrekedtek, a hogy az egyik megold6segyszerfibb nyelvi szintet kdpviseljen. A jobb oldalon a megold6svagy megold6sokidegennyelvi vari6ci6ja tal6lhat6. Hangsrilyozniszeretn6m,hogy nem szd szerintiforditdsrdl van sz6, hanem a magyar 6s idegen nyelvi vfiltozat olyan p6rhuzamhr6| hogy mindkettl az adott helyzetben,az adott nyelvre legink6bb jellemzd sz6hasznilatot tikrdzze. Vannak olyan esetekugyanis,amikor a sz6 szerinti fordit6s egyenesen nevets6ges lenne. Mindezek ut6n n6h6ny sz6 arr6l, hogy a k0nywel kapcsolatbanmilyen munkaform6kataj6nlunk. 4

Hangsflyozni szeretndnk,hogy itt nem a hagyom6nyos 6rtelemben vett tank0nyvr6l van sz6, hanem gyakorl6ir6asztalhoz kotott munk6t jak0nyvr6l. Nemis els6sorban vaslunk. Nagyonj6l elk6pzelhet6, hogy utaz6s kcizbenvagy perceitfelhaszn6lva, valahol a v6rakoz6s szintekicsit a rejtv6nyfejt6s kdnnyed6sm6giskomoly, hasznos tevdkenys6g6t ut6nozzuk. el 6s Olvassa tehilt a feladatot(stimulust) ut6na <itletad6nak az els6 magyar megold6st.Az idegennyelvfi oldalt takarja le. Ha tgy l6tja, hogy idegen nyelvisz6kincs6nek hi6nyai miatt k6ptelena magyar vSltozatidegen nyelvfi reproduk6lSsfra,akkor - amennyiben t0bb megold6sis van pr6b6lkozzon a m6sodik vagy harmadik v6ltozattal. Ha egyik sem biztat sikerrel, n9zzemegaz idegen nyelvfi oldalt is, 6s rigy pr6b6lkozzon rijra. Amennyiben rogtdn bele tud vdgniaz idegen nyelvf\reprodukSl6sba,feladatmegold6sa a ut6n ellen6rizzemaght a jobb oldali idegen nyelvfi szciveg alapjin. Term6szetesen sembaj, ha nem ,,sz6r6l sz6ra" az egyezikaz On megoldSsa k0nyv€vel,de a nyelvhelyess6gi a hib6kat javitsa! Addig ism6teljea pr6b6lkozSsokat, amig viszonylag folyamatosannem sikeriil idegennyelven a pirbesz6detreproduk6lnia. Ekkor a feladat alapj6n ak6r rij megolddst is alkothat, hiszen a k0nyvben term€szetesen csakmintik szerepelnek. haladjonv6giga feladatsoron. igy Szeretn6nkhangstlyozni, hogy a feladatok ktil<inbriz6 neh6zs6gi fokot kdpviselnek. alapon kell kiv6Tapasztalati lasztania a felkdszi.iltsigdnek rtegfelel6eket- azokat, amelyek a m6r meglev6 tud6s6ra6piilnek6s nem els6sorban a sz6kincsdt fejlesztik,hanem ink6bb a nyelvi norm6k szempontj6b6l adnak eligazithst.A cimmel cisszhangban kiigy vfnunk ritmutat6st hogyan is monadni arra vonatkoz6an, danak valamit adott helyzetbenidegennyelven. Vdgezeti.il szeretn6nk kOsz0netet mondani Bir6 Oszk6rn6nak, Borb6ly Gy6rgyn6nek, Csizmadia Mikl6snak, dr. EmericzyTibornak6sG6borj6n Lilszl6n6nak, akik hasznos segits6get nyrijtottak a kidolgoz6s6ban. Budapest,1983 A szerkeszt6

l.

A)

K6rdezzemeg a szilloda portisit, hogy juthat el legkiinnyebben repiildt6rre! ' a ,,D6lut6nn6gy 6r6ra kint kell lennem a reptil6t€ren. K6rem, mondja meg, hogyan jutok legkonnyebben oda?" reptil6t6ri jiratok az utaz6siiroda ,,A kcizvetlen el6tt 6llnak. A buszokf6l6r6nk6ntindulnak." ,,Ink6bb hivjon k6rem egy taxit. Sok a csomagom." ,,H6ny 6r6ra rendeljemide a taxit?" 6ra ,,F61 alatt ki6rek?" ,,Az a forgalomt6l fiigg. Ilyenkor m6r csricsforgalom van. Induljon h6romkor!"

1. ,,Um vier Uhr nachmittagsmuB ich am Flughafen A) sein. SagenSie mir, bitte, wie ich am einfachsten hinkomme." stehenvor dem Reisebiiro. ,,Die Zubringerbusse in jeder halben Stunde." Sie fahren ,,Dannrufen Sielieberein Taxi, ich habeja so viel Gepick." ,,Ftir wievielUhr soll ich das Taxi bestellen?" ,,Bin ich in einerhalbenStundedrauBen?" Zeit ist der ,,Dashingt vom Verkehr ab. Zu dieser sollten lieber um drei Verkehr sehr stark. Sie abfahren ! " 2. Tag ! Ich mcichte drei Tage am Balaton A) ,,Guten verbringen.Bitte, was fiir Unterkunftsmdglichkeiten habenSie da?" ,,Wir k0nnen Sieentwederim Hotel oder in einem Das Privatzimmerist Privatzimmerunterbringen. nattirlich billiger." ,,Ich wUrde eher das letztere wihlen, wenn zum Zimmer auch ein Bad gehOrt,und wenn das Haus nicht zu weit vom Strand entfernt liegt." ,,Guten Tag ! Ich mochte gern ab iibermorgen fiir B) drei Tage ein Hotelzimmer im Matra-Gebirge " reservieren. ,,Mdchten Sie ein Einzel-oderein Doppelzimmer haben?" ,,Ein Doppelzimmer. Ist das Friihstiick im Zim?" merpreisinbegriffen natiirlich!" ,,Ja, ,,Geh0rtein Bad zu den Zimmern?" ,,J? ."

2. frdeklddjtin szfllfs utin egy utazisi irodiban! A) ,,J6 napot kiv6nok ! H6rom napot szeretn6k Baa
latonn6l tdlteni. Milyen szillislehet6sdgeik vannak?" ,,Vagy szillod6ban vagy frzetOvend6g-szobdban " tudjuk elhelyezni. fizet6vend6g-szoba A olcs6bb. ,,Az ut6bbit vilasztanim, ha van a szobdhozfiird6szoba,6sha a hiz nincsttl messzeavizpartt6l."

B)

,,J6 napot kivfnok ! Sz6llodai szobit szeretndk foglalni holnapt6l h6rom napra a Mitriban." szob6tszeretne?" ,,Egy-vagy kdt6gyas A bennevan a szoba6r6ban?" ,,Kdt6gyast. reggeli " ,,Igen. ,,A szobikhoz van ktilOnfiird6szoba?" " ,,Igen.

ha ,,Szeretn6m, az ablakok a hegyekrendzn6nek. Van ilyen szob6juk?" ,,Azonnal felhivom a sz6llod6t, 6s mindent megk6rdezek.Foglaljon helyet! "

,,Ich mdchte aus derir Zimmer Aussicht auf die Bergehaben. Ob das geht?" ,,Ich rufe gleich im Hotel an, und frage nach' Nehmen Sie Platz!"

3 . K6rje meg a taxisofdrt, hogy vigye gyorsan a p6A) lyaudvtrra, mert f6l 6m mflva indul a vonata! ,,J6 napot kiv6nok! Kdrem, vigyen nagyongyorsan6sa lehet6 legr0videbbfton a f6p6lyaudvarra, mert fdl 6ra mtlva indul a vonatom!" ,,Ne agg6djon,hfisz perc mflva kint vagyunk." ,,Nagyonk6szdn0m!"

3.
A) ,,Guten Tag ! Bitte fahren Sie mich mciglichst flhrt schnell zum Hauptbahnhof, mein Zug nimlich in einerhalben Stundeab'" ,,Sie brauchen keine Angst zu haben, in zwanzig Minuten sind wir da." ,,VielenDank !" gekommen' B) ,,GutenTag ! Siesind noch rechtzeitig In einerhalbenStundefihrt mein Zugab' Wir sind inzwanzigMinuten am Bahnhof, nicht wahr?" !" ,,selbstverstiindlich !" den Zug nicht verpassen ,,Aber ich mOchte ,,Nur keineAngst, den schaffenSieschon"' ,,Eindlich, ein freiesTaxi ! Guten Tag ! Fahren Sie bltte schnell zum Hauptbahnhof. In einer halben Stunde fiihrt mein Zug ab' Schaffeich den noch, was meinenSie?" verSie ,,Den schaffen kaum. Aber wir k0nnen es schnellich nur kann"' suchen.Ich fahre, so

B)

,,J6 napot kivinok ! M€g 6ppen id6ben 6rkezett. F6l 6ra mflva indul a vonatom. Ugye, htsz perc alatt kint vagyunk a pdlyaudvaron?" !" ,,Termdszetesen a ,,Csaknehogylekdssem vonatot !" ,,Nyugodjonmeg, m6g el6ri!" ,,Dej6, hogy tal6ltam szabadtaxit ! J6 napot kiv6nok! Nagyon gyorsana f6pAlyaudvarra!F6l 6ra mrilva indul a vonatom! Mit gondol, m6g el6rem?" ,,Aligha.De azflrtmegpr6b6lhatjuk. Sietek,ahogy lehet." Nem 6rzi j6l magit, fij a feje, sz6diil. Forduljon orvoshoz! ,,J6napot kiv6nok, doktor rir ! Tegnap6ta nem6rzem j6l magam. F6j a fejem 6s gyakran sz6di.il6k.

c)

c)

4. A)

4. ,,Guten Tag, Herr Doktor ! Seit gesternf0hle ich und mich nicht wohl. Ich habe Kopfschmerzen mir A)

Szinte eg€sz nap dolgozom, de kdptelen vagyok odafigyelni." ,,Vetk6zzdnle, azonnalmegvizsg6lom."

ist immer schwindlig.Das ist sehr unangenehm, denn ich muB den ganzenTag arbeitenund jetzt kann ich mich gar nicht konzentrieren." ,,MachenSie den Oberk6rper frei ! Ich werde Sie gleichuntersuchen." ,,Guten Tag ! Frau Doktor, meine Freundeschick- B) ten mich zu Ihnen. Seit heute friih ftihle ich mich elend. Mir ist so schwindlig. Ich hatte noch nie und so schwindligwar mir solche Kopfschmerzen nie!" auchnoch ,,KommenSie,junger Mann, machenSie mal den Oberkdrperfrei. Ich werde Sie untersuchen'" 5. ,,Guten Tag ! Heutevormittag ist meineGeldborse verschwunden.Mein ganzesGeld war drin ! Hier So ist meine Devisenbescheinigung. zwischen l0 und l l ging ich ins CENTRUM-Warenhaus' An der Kassewollte ich bezahlenund da merkte ich es' Ich ging zurtick in mein Quartier und habe alles Dabei weiB auf den Kopf gestellt,aber vergebens. ich genau, daB ich die Geldb0rse heute frUh in steckte." meine Manteltasche Haben Sie irgendwas Verdlchtiges be,,HrIl. merkt ?" ,,Ja, ich weiB nicht recht... Ich wohnenicht weit vom Warenhausentfernt und ging deshalbzu FuB' Kurz vor dem Warenhausbemerkteich einen grauhaarigen Mann. Er folgte mir. Auch im Warenhaus war er immer in meiner Nlhe' Freilich, ich kann mich auchirren." ,,Na, regen Sie sich nicht auf. Wir nehmen ein nach!" Protokoll auf und gehender Sache

B)

,,Kdrem, doktorn6, a baritaim Onh0z kiildtek. Reggel6ta nagyon rosszul Erzemmagam. Nagyon sz6dtil0k.Mdg sohasem f6jt ennyire a fejem, 6sso_ hasemsz6dilltem lgy." ,,J0jjdn fiatalember, vetk6zz6n le, mindj6rt meg_ vizsgilom."

5.

Elloptik a p6nztirc6j6t. Fordutjon a rend6rs6g_ hez, 6s mondja el, hogy mit 6szlelt! ,,J6 napot kiv6nok! Ma d6lel6tt eltfint a p6nzt6r_ c6m. Benne volt az Osszes p6nzem.Tessdkitt a va_ lutaelad6stigazol6 papirom. Ugy l0 6s ll 6ra k0_ zOttbementema Centrum Aruh6zba. Fizetni akar_ tam a p6nzt6rniil, de a p1nztfurcfumat nem talilltam sehol. Hazamentem, mindent 6tkutattam, de hi6_ ba. Egy6bk6ntis eml6kszem, hogy amikor elindul_ tam, beletettem zsebembe." a ,,Nem vett 6szrevalami gyantsat?', ,,Nem tudom biztosan... K6zel lakom az 6ruhirz_ hoz, igy gyalog s6t6ltamel od6ig. Nem messze az 6ruhint6l feltfint, hogy egy 6sz hajri f6rfi jOn ut6_ nam. 6 is bej<itt az6ruh6zba,6s rnindig mogottem volt. Persze lehet, hogy t6vedek.', ,,Nyugodjonmeg k6rem,felvessziik jegyz6kdny_ a vet, 6s ut6nan6zUnk dolognak." a

t0

ll

6.

A)

Kiiziilje telefonon egy kiilfiildi ismer6s6vel,hogy mikor, milyen jdrattal 6rkezik hozzijuk. K6rje meg, hogyha lehet, menjenki On eI6a repiildt6rre! ,,Hall6. Itt Mtiller P6ter Budapestr6l Rita Z.-vel ! szeretn6k besz6lni." ,,Hall6 ! Itt Rita Z. besz6l.,, ,,NagyonOriilok, hogy sikertilt el6rnem.Bizonyfura eml€kszikm6g r6m. A Budapesti Nemzetk0zi V6s6rontal4lkoztunk. En voltam a tolmAcsa." ,,Hogyne! Parancsoljon Honnan besz6l?" ! Csak azt szeretndm ,,Budapestr6l. mondani, hogy augusztus 12.6n €rkezem Berlinbe a ll6_os MALEV-jArattal, reggel9 6rakor. Kij0nne el6m a repiil6t6rre?Akkor tudnink egy-k6t sz6t v6ltani. Megtenn6?En azthntov6bb utazom, de szeretndk valamit 6tadni Onnek." " Kimegyeka reptil6t6rre! ,,Term6szetesen.

6.

! ,,Hallo ! Ich bin Peter MUller aus Budapest Ich A) !" mdchte Rita Z. sprechen Apparat." ,,Am erin,,GutenTag ! Oh, das freut mich ! Sicherlich sich an mich. Ich war wtihrendder Budanern Sie pesterMesseIhr Dolmetscher." Sie?" ,,Oh, natiirlich! Von wo sprechen Ich ,,Von Budapest. wollte Ihnenmitteilen,daBich am 12. August friih um 9 Uhr mit der Maschine MA 116 in Berlin ankomme. Wiirden Sie zum Flughafen kommen? Dann kOnntenwir uns mal Wiire das m0glich? Ich fahre dann kr,rrz sprechen. Ihnen etwastibergeben." weiter, aber ich mOchte Ich komme zum Flugselbstverstiindlich. ,,Ja, hafen." B) ,,Hallo ! Hier spricht Peter Miiller aus Budapest' Kann ich mit Rita Z. sPrechen?" ,,Ich bin am APParat.Bitte." ,,Ich weiB nicht, ob Sie meinen Brief bekommen haben. Darin teilte ich lhnen mit, daB ich am 12' August um 9 Uhr mit der MaschineMALEV 116 bei lhnen ankomme.K0nnten Siemich abholen?" ,,Ich habe Ihren Brief leider noch nicht erhalten' Es ist gut, daB Sieanrufen. Nati.irlichhole ich Sie ab"' 7. A)

B)

,,Hall6! Itt Mtiller Pdter Budapestr6l Rita Z.-vel ! szeretn6k besz6lni." ,,En vagyok! Tess6k.,' ,,Nem tudom, megkapta-ea levelemet. Megirtam benne, hogy augusztusl2-6n 9 6rakor €rkezem On0kh0za I l6-os MAlEv-jarattal. Ki tudnajctnni el€m a repiil6tdrre?', ,,M6gnem kaptam meg a levelet.J6, hogy telefo_ n6lt. Term6szetesen leszek." ott Vdsiroljon cipdt egy Aruhizban! ,,Eza barna cip6, amit most pr6b6ltam fel, nagyon tetszik.Ugye, b6rb6l van?', ,,Igen,k6rem." ,,Esmennyibekeriil?" ,,70mfrka." ,,Igazfin nem is olyan dr6ga, 6s val6ban nagyon sz6p.F6l szdmmalnagyobbnincs?"

7. A)

t2

die ,,DiebraunenSchuhe, ich jetzt probierte,gefallen mir. Die sind doch aus Leder, nicht?" .Jaja." ,,IJnd was kostensie?" ,,70Mark." ,,Die sind gar nicht so teuer und tatsachlich sehr schdn. Kann ich sie eine halbe Nummer grciBer ?" haben

l3

m6r csak ez az egyp6r van." ,,Sajnos, ,,Akkor elviszem,hiszenrigyist6gul egy kicsit."

,,Dasist leiderdasletztePaar." ja ich ,,Gut, dann nehme die. Siewerdensich noch etwasdehnen." dort im 2' B) ,,ZeigenSie mir bitte dieseLederschuhe Regal,rechtsunten!" ,,Bitte." ,,Kann ich sie Probieren?" ,,Natiirlich." ,,Die gefallen mir sehr gut und sie passenauch' Wie teuer sind sie?" ,,120Mark." ,,Sie sind zwar etwas teuer, aber ich nehme sie trotzdem." E. ,,ZeigenSie mir bitte den lila Pullover, dort im 2' A) Fach der erste." " ,,Bitte. ,,Lila ist jetzt sehr modisch. Welche GrdBe ist das?" 2." ,,GrdBe ,,Ja, GrdBe 2 braucheich. SagenSie, kann man Was fiir Material ist das?" den waschen? ,,Natiirlich k0nnen Sieihn waschen'Das sind 5090 Wolle und 5090Kunstfasern." ,,Dann braucheich ihn zum Gltick nicht zu btigeln' Zahle ich bei Ihnen?" bitte." ,,Nein, an der Kasse ,,Dieser blaue Pullover gefbllt mir. Ist das nicht meineGrOBe?" ,,Nein, der ist lhnen zu klein." ,,HabenSie ihn nicht in meinerGrdBe?" ,,Doch, bitte." B)

B)

k6rem, azt ab6rcip6t ott a m6sodik ,,Megmutatn6 polcon,jobbra, lent?" !" ,,Parancsoljon ?" ,,Felpr6b6lhatom !" ,,Tess6k ji, tetszik! Es 6ppen is a m6ret.Mennvibe ,,Nagyon kerUl ?" m6rka." ,,120 ,,Egykicsit ugyan drhga,de m6gismegveszem.',

E . Pul6vertvisfrol. Erdeklddjiin az btad6n6la pul6A) ver minds6g6r6l,kezelhet6s6g6r6l ! mutassa ,,K6rem, meg nekemazt alila pul6vert! Ott a mdsodik polcon az els6.,, !" ,,Tess€k ,,A lila most nagyondivatosszin! H6nyasez a pu_ l6ver?" " ,,Kettes. ,,Az 6ppen j6 nekem. Ugye, lehet mosni? Milyen anyagb6l van?" ,,Termdszetesen moshat6.50gogyapjri 6s50gomri_ sz6l." ,,Akkor szerencs6re vasalni sem kell. Onn6l fizetek?" ,,Nem, a penztinn6l." ,,Ez a kek pul6ver itt a pulton nagyon tetszik.Ez az 6n mdretem?" ,,Nem,ez kicsi Onnek!" ,,Az €n m6retemben nincsebb6l?" ,,Devan!"

B)

t4

l5

,,6, de ez tiszta gyapjf , akkor egy sz6mmalnagyobb kell !'i nagyobbnincs.De ha nem mossa, ,,Sajnos, hanem tisztittatja, akkor nem megy Ossze !

,,Oh, das ist ja reine Wolle, dann braucheich ja eineNummer gr6Ber." ,,GroBerist er leider nicht mehr da. Aber wenn Sie ihn nicht waschen,sondern reinigen lassen,dann geht er nicht ein." 9.

9,

Ktilfiildiin van. Hiziasszonya vacsor6val v6rja. Csak f6l6rival a megbeszGlt ut6n tud hazaGrni. ld6 Telefonifon a h6ziasszonylnak, 6s kdrJeneln6z6st t ,,J6 napot kiv6nok ! MUller p6ter vagyok! Rita Z.-vel besz€lek ?". ,,Igen,6n vagyok!" ,,Ne haragudjon asszonyom, ma csak f6l 6r6val de k6s6bbtudok hazamenni. v6rjanak r6m a vaNe csor6val! " ,,Nagyonsajnilom. Csaknincs valami baj?" ,,Nem, nem semmi! Majd elmesdlem F6l nyolcra ! otthon vagyok. M6g egyszer eln6z6st !"

,,Guten Tag ! Ich bin Peter Miiller. Kann ich mit Rita Z. sprechen?" ,,Ja, am Apparat." ,,Ich wollte Ihnen nur sagen,daBich heuteerst eine halbe Stunde speter nach Hause kommen kann. Seien Sie nicht bose! Warten Sie nicht mit dem Abendbrot auf mich !" ,,Das tut mir aber leid. Es ist doch hoffentlich ? nichts passiert " ,,Oh, nein! Ich erziihlees Ihnen dann! Um 19,30 Sie Uhr bin ich zu Hause.Und bitte, entschuldigen nochmals." 10. ich weiB hier nicht Bescheid, A) ,,Entschuldigung, k0nnen Sie mir bitte sagen,wie ich zum Flughafen komme?" ,,Ja, am bestenmit dem Taxi." ,,Ach nein, dasist nicht notwendig.Ich habekaum muB ich mich auch nicht." Gepiick, und beeilen ;,Na, dann fahrenSiedoch mit demZubringerbus. Kommen Sie,ich bringe Sie zur Bushaltestelle." Sie ,,Entschuldigen bitte, ich kennemichhier leider nicht aus. Wi.irdenSie mir sagen,wie ich vom Bahnhof zum Flughafenkomme?" B)

10. Erdeklddje meg, hogy a pdlyaudvarr6l hogyanjutA) hat el a repiil6t6rre! ! ,,Bocs6nat Idegenvagyokebbena v6rosban. Meg tudn6 mondani, hogy mivel juthatok el innen a repiil6t6rre?" ,,A legjobb, ha taxival megy." mert csomagom ,,Nemsztiksdges, alig van, 6snem kell sietnem." ,,Akkor busszal menjen. Elkis6rem a buszmeg6ll6ig." ! ,,Bocs6nat Nem ismeremki magam ebbena v6rosban.Megmondan6, hogy mivel menjeka p6lyaudvarr6l a repill6t6rig?"

B)

t6

l7

,,Jdjjdn velem! En is arra megyek. Majd sz6lok, hogy hol kell 6tsz6llnia." ,,Nagyonk6szcincim."

,,Kommen Sie mit ! Wir haben fast den gleichen Weg. Ich sage Ihnen dann Bescheid,wo Sie umsteigen mtissen." vielenDank!" ..Recht 11.

11.

Magythzza el egy kiilfiildinek, hol 6s milyen jegyet kell viltania Budapesten,ha tiimegktizleked6si eszkiiziiket akar ig6nybevenni ! ! ,,Elndz6st Meg tudn6 mondani, hol kapok villamos-6s aut6buszjegyet?" ! Minden trafikban vagya buszok, ,,Term6szetesen illetve villamosok v6g6llom6sain6l 6rusitanak busz-vagy villamosjegyeket. buszjegy A 10,- Ft, a villamosjegy Ft. Atsziilliiskorrij jegyetkell ke8,zelni.Ha metr6valutazik,villamosjegy kell." ,,Hri, de bonyolult!" ,,Nem!Csak annaktiinik!"

wo Sie ,,Entschuldigen bitte, kdnnenSiemir sagen, ich Autobus- und Stra8enbahnkarten bekomme?" In allen Tabakgesch4ften ,,Selbstversttindlich. bzw. an Autobus- und StraBenbahnendstationen bekommen Sie welche. Eine Autobusfahrkarte 8,kostet 10,- Ft, die StraBenbahnfahrkarte Ft. mrissenSie wiedereine entWenn Sie umsteigen, werten. Wenn Sie mit der Metro fahren, dann brauchenSie ebenfalls einen StraBenbahnschein." ,,Ei, das ist ja kompliziert!" ,,Ach nein, das scheintnur so !"

12. Ismeretlenszem6llyelkell talilkoznia a pilyaudvaA) ron. Erdeklddjiin r6szletesebben illetd kiilsej6r6l! az kimegyeka venddg€rta p6lyaudvarra,de ,,Szivesen k6rem,irja le a ktilsej6t,mert nem ismerem." ,,De kirdezze meg Mtiller urat, 6 ismeri a vend6get!" ,,J6, akkor 6t fogom megk€rdezni."

12. ,,Ich hole den Gastnatiirlich gern vom Bahnhof ab. A) Aber ich kenne ihn leider nicht. K6nnen Sie mir woran ich ihn erkenne?" nennen, nicht irgendetwas Sie doch Kollegen Mtiller. Er kennt un,,Fragen serenGast." ,,Gut. Dann wendeich mich an ihn." ,,DeinenFreund hole ich gern vom Bahnhof ab. Aber wie sieht er eigentlichaus? Ist er groB oder klein, und seine Haarfarbe? Trigt er Brille? ist Sicherlich er in deinemAlter, oder?" ,,Warte,ich hab ein Foto."

B)

kimegyeka bar6tod el6 a p6lyaudvarra, ,,Szivesen de ird le r6viden a kiilsej6t.Magas vagy alacsony, milyen szinff a haja, szemiiveges vagy nem. Gondolom, kb. olyan id6s lehet, mint te." ,,V6rj csak, van n6lam egy f6nyk6p r6la."

B)

l8

l9

Sz6valmagas,barna hajt, sze,,H6t igy egyszerfi. miiveges. Biztosanmeg fogom ismerni!"

,,Na, dann ist die Sache ganzeinfach.Also demia nach groB, braunesHaar und Brillentriger. Jetzt werdeich ihn schonerkennen." 13. ,,Guten Tag ! KOnnten Sie mir sagen, wann die A) MaschineIF 841endlichstartet?" ,,Tut mir leid, aber ich kann Ihnen noch immer keinegenaue Auskunft geben." Sie,wasist eigentlich los? Die Maschineist ,,Sagen da, das Wetterist ideal??" .Jaja, so ist es. Im Moment findet einetechnische Uberprtifung statt. Sobald alles in Ordnung ist, startet die Maschine.Wir bitten noch um etwas Geduld." ,,Dankefiir die Auskunft." Sie ,,Guten Tag ! Sagen bitte, warum fliegt die MA 806 eigentlichnicht ab?" ,,Mein Herr, im Moment ist der Nebel so dicht, dafj die Maschinenicht starten kann." ,,Ach du lieber Himmel, das ist ja furchtbar!" B)

13. A)

Reptl6g6pe k6sik. Erdekl6djiin az informici6s irodiban a g6p indul6sir6l! ,,J6 napot kiv6nok ! Meg tudn6 mondani, mikor j6rat elindulni?" fog v6grea 841-es m6gnem tudjuk pontosanmegmondani a ,,Sajnos, kedves utasnak." Hiszena g6p itt ,,EgyelhlSn mi az oka a kds6snek? van, 6s az id6j6risi viszonyoksem rosszak." ,,Val6banigy van ! De most folyik a mriszakiellen6rz€s. Amint minden rendben lesz, elindul a gep. K6rjiik, legyentUrelemmel !" " a felvil6gosit6st. ,,KciszOn0m

B)

,,J6napot kiv6nok ! Meg tudn6 mondani,hogymi6rt nem indul m6r a MALEV 806-os jhrat?" k€rem! A k6d sajnosolyan nagy,hogy ,,Sajn6lom a g€p ilyen id6ben nem indulhat el." ,,Te j6 6gt!Ezborzaszt6!" A h6tv6g6re kirfndulist tervezett. Munkija miatt nem tud elutazni.Panaszkodj6k err6l a barftjfnak ! ez borzalmas! Mindig kdzbej0n valami !" ,,HLt ,,De mir6l van sz6?" ,,K6pzeld el, m6r megint nem tudok a h6tv6g6n veletekmenni!" ,,Hogyhogy?" ,,A f6n6kdm kdz0lte velem, hogy p€ntekenvid6kre kell mennem egy kolldgimmal; kiilf0ldi partnereinket kell elkisdrni." ! sielni." ,,Nebosszankodj Elmegyiinklegk0zelebb

14.

14. ! ,,Es ist ja schrecklich Immer' kommt etwas dazwischen !" ,,Aber worum geht es denn?" ,,Stelldir vor, ich kann wiedernicht am Wochenendemit euchmit!" ,,Ja,warum denn?" ,,Mein Chef hat mir ebengesagt,daBich mit einem Kollegen auf's Land fahren muB; wir miissen unsereausllndischen Partner begleiten." ,,Argeredich nicht ! Dann gehenwir ebenein anderes Mal zusammen Skilaufen!" 2l

20

15.

Kiilfdldi vfrosba 6rkezett, ahol szeretn6megl6togatni egyik bar6tj6t. Hfvja fel telefonon! ! ,,Hall6! Szervusz En vagyok Miiller P6terBudapestr6l!J6, hogy otthon tal6llak!" Mi Pestr6ltelefon6lsz? rijs6g?" ,,Szervusz! ,,DehogyPestr6Mtt vagyok nelatok. Ma 6rkeztgm.tt

15. ,,Hallo ! Guten Tag ! Peter Mi.iller ausBudapestam Apparat! Sch0n,daB ich dich zu Hauseantreffe." ,,Guten Tag! Sprichst du aus Budapest? Was gibt's Neues ?" Ich ,,O, nein, nicht ausBudapest. bin hier, in Berlin, heute bin ich angekommen." ,,Wirklich? Warum bist du denn nicht gleich zu uns gekommen?" ,,Ich bin dienstlich hier. Meine Firma hat mir ein Zimmer im Hotel Stadt Berlin reserviert.Man hat mich von Flughafen gleich hierhergefahren.Aber ich wiirde dich sehrgern sehen.Wann wiirde es dir denn passen?" sofort ! " ,,Meinetwegen 16. ,,Oh, es ist sehrnett von lhnen, daB Siemich zum Abendessen einladen." ganzeFamiliefreut sich schon,daB Sie kom,,Die men.t' ,,Sehr nett ! FUr mich ist das auch darum sehr sch0n, weil ich in Ihrem Land bishernur Hotels und Gaststiltten gesehenhabe. Gelesenhabe ich natiirlich viel iiber das Leben und die Gewohnheiten hier. Aber ein richtigesHeim kennenzulernen ist was anderes." 17.

,,Te itt vagy? Hdt mi6rt nem jOtt€l azonnalhozzink?" a riton vagyokitt, 6sa c6gem StadtBer,,Hivatalos lin Sz6llod6ban foglalt nekemszob6t.A repiil6t6rveledtal6l16l egyenesen idehoztak.De szeretn€k ?" kozni. Mikor alkalmas ,,Ak6r azonnal."

16.

Kiilfiildiin van. Egyik baritja vacsorira hivta meg. N6hiny mondatban kiisziinje meg a meghivist ! dnt6l, hogy meghivvacso,,lgazin nagyonkedves rdral" csal6d<irUl,hogy eljon." ,,Az egflsz kedves! Azdrt is Ori.il6kenneka meghi,,Nagyon v6snak, mert eddig az OnOk orsz6g6ban mindig csak sz6llod6katmeg vend6gl6ketl6ttam. Persze sokat olvastamaz itteni 6letr6l 6s szok6sokr6l. De egy igazi otthont megismerni,az m[s!"

1 7 . Utc6n van. A baritja figyelmetleniil l6p le sz {rttestre, nem veszi 6szrea kiizeledd aut6t. Figyelmeztesse ! A) ,,Yig,y6zz! Aut6! Ne menj tov6bb!" k0sz0ndm!Most majdnemelUt0tt!" ,,Jaj,

!" ,,Halt ! Auto ! Bleib stehen ,,Danke! Fast wiire esja zu spdt gewesen!"

A)

22

23

! ,Hogy lehetszilyen figyelmetlen L6tod, milyen nagy a forgalom." ,,Naj6. Majd vigy6zok." B) ,,All.1!" ,,Jaj, most majdnem a kerekek al6 ker0ltem. De hisza l6mpa zdld volt!" ,,Igen,de az aut6 befordulhat." ,,Ezt nem tudtam."

,,Wie kannstdu nur so unaufmerksam sein! ! ! Du siehst doch den groBen Verkehr!" ,,Schongut. Ich werdeschonaufpassen." ,,Halt ! PaB auf !n' ,,Na, jetzt wdre ich fast unter die Riider gekommen. Aber die Ampel zeigtedoch Griin!" ,,Ja, aber das Auto darf doch einbiegen." ,,Dashab' ich nicht gewu8t."

B)

hogy a szillodfban felejtette lE. A taxiban 6szreveszi, megoldist ! Beszdljemeg a p6nztirc6j6t. Keressen a helyzeteta sofdrrel ! hogy a ,,Hfiha! Alljunk meg! Most vettem 6szre, p€nztdr cimat a sz6llod6banhagltam . Fordulj un k gyorsan vissza !" ,,K6rem, ha lehet, menjen gyorsabban,tiz perc mrilva a c6gndlkell lennem." ,,Amit lehet, megteszek." ,,Jaj, de kellemetlen!A p6nzt az ir6asztalomon hagytam!Most mit csin6ljak?Tudja mit? Felhivom a koll6gan6met,6s megmondom, hogy On utat. ki odamegy,ds fizesse Onnek az oda-vissza J6 leszigy?" ,,H6t ha m6sk6ppnem megy!" nincsaz asztalonkeny6r.K6rjen a A vend6gl6ben pinc6rt6l! k6rnemegy kis kenyeret." ,,F6fr! Szabad ,,Azonnalhozom!" !" ,,Ktisz6n6m ! idejOnni K6! ,,Pinc6r Egy pillanatralegyenszives hozzon kenyeret,mert a kenyereskos6rban rem, " nincs. !" Azonnalhozorn ,,Eln6z6st.

lE.
,,Oh je ! Halten Sie bitte ! Ich habejetzt bemerkt, A) daB ich mein Portmonnaie im Hotel vergessen habe! FahrenSiebitte zurUck!" ,,Bitte, fahren Sie schneller,wenn's geht! In l0 Minuten muB ich bei der Firma sein!" ,,Ich tue, wasich kann!" ,,Ach, ist mir das aber peinlich! Ich habe mein Geld auf dem Schreibtisch vergessen ! Wasmachen wir denn jetzt? Wissen Sie was? Ich rufe meine Kollegin an, da8 Sie kommen und daB sie Ihnen die Hin-und Riickfahrt bezahlen soll! Geht das?" ,,Na, wenn es nicht andersgeht!"

A)

B)

B)

19. A)

19. ,,Herr Ober, bitte bringen Sie etwasBrot.,, sofort!" ,,Ja,natUrlich, ,,Danke." ,,Herr Ober, einenMoment bitte. Im Brotkorb ist leider kein Brot mehr." ,Oh, entschuldigen Sie. Ich bringe gleich welches !" A)

B)

B)

24

)a

van. A hirs s6tlan. K6rje el a s6tar' 20. Vend6gsdgben A) 16r! ideadn6a s6tart6t!" ,,Eln€zdst, s6tlan a hris?" ,,Onnek ,,Igen, mi ffiszeresenf6ziink, taldn az6tt 6rzem igy!" a ,,Parancsoljon, s6!" ,,Eln6zdst, 6ppen On el6tt van a s6tart6. Ideadn6?" Pedig egy6bk6ntnaEn ,,Tess6k. is megs6ztam. gyon finom !" ,,Igen.Kitfin6." ,,Kann ich bitte mal den Salzstreuer haben?,, dennnicht gesalzen?" ,,Ist Ihr Fleisch WissenSie,wir kochen ,,Ja, aber nicht geniigend. " wtirziger. ,,Aha. Bitte, hier ist das Salz!,,

20.
A)

B)

Sie ,,Entschuldigen bitte, vor Ihnen stehtdas Salz. B) GebenSie es mir bitte !" ,,Nattirlichgern.Ich muBteauchnochnachsalzen. Aber ansonsten das Essensehrgut." ist ,,Ja,wirklich ausgezeichnet." 21. ,,Hallo? GutenTag! Ich mdchtemit Herrn peter A) Mtiller sprechen.Er hat das Zimmer 202." ,,Mit wem? Dasist einePrivatwohnung." Sie ,,Ach, entschuldigen bitte ! Ich dachte,das ist das Hotel Astoria." ,,Na, da habenSiesich geirrt. Was ftir eine Nummer wtihltenSie?" ,,3364 56." ,,unsere Telefonnummerist 33 64 57. Die letzte Zahl ist um einshOherund deshalb kommt es oft zu Fehlverbindungen." ?" ,,GutenTag! Hauptbahnhof B) " ,,Nein, Privatwohnung. Sie ,,Oh, verzeihen bitte!" das kommt ciftersvor ! WtihlenSienochmal ,,Ach, und ich nehme den Horer nicht ab. Vielleicht bekommenSiedann den Hauptbahnhof."

21. Cseng a telefonja. Kideriil, hogy t6ves a hlv6s.
A) Pr6b6ljon seglteni! ,,Hall6! J6 napot kiv6nok! Miiller P€tertk6rema !" szobdb6l 202-es Ez k6rem, maginlakfs." ,,Kit? az ,,Bocs6nat, Astori6t hivtam." ,,Akkor tdves.Milyen sz6mothivott?" ,,3364 56." ,,A mi6nk 33 64 57. Az utols6 sz6m eggyeltdbb. Gyakori a t6veskaPcsol6s."

B)

,,J6 napot kiv6nok. F6p6lyaudvar?" ,,Nemkdrem. Ez mag6nlakis." " ,,Eln6z6st. ,,6, ez gyakran el6fordul' Pr6b6lja meg fjb6l, 6n fel majd nem veszem a kagyl6t. Tal6n akkor megkapja a f6P6lYaudvart."

26

27

t)

Kiilfitldi ismerdse6rkezik Budapestre. Udviiziilje 6s kiiztilje vele, hogy milyen sz6ll6stfoglalt neki! ,,Udvozlcim!Nagyon Oriilok, hogy vdgrel6tom!" ,,Enis! J6 napot!" utazott?" ,,K6nyelmesen hogy kijOtt el€m!" igen! K0sztinclm, ,,Ar6nylag ! ,,Hht ez term6szetes Foglaltam Onnek egy egy6gyasszob6t tusol6val az Astori6ban. Rem6lem, !" megleszel€gedve !" kciszOnOm ,,Nagyon Adja ide a b6r0nd0ket. az 6n csomagja? ,,Ezitt Mindj6rt oda6rtink a kocsimhoz, 6s elviszema sz6ll6ig." ,,K0szondm! Igazfln nagyon kedves!"

22.
,,Herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen." ,,Ich auch, gutenTag!" gereist?" ,,Sind Sie bequem ,,Ja, ich hatte eine verhiltnismiBig angenehme Reise.Ich dankeIhnen, daB Siemich abholen.., ,,Dasist doch selbstverstindlich. habe ftir Sie Ich ein Einbettzimmermit Duscheim Hotel Astoria reservierenlassen.Ich hoffe, daB Siedamit zufrieden sind." ,,VielenDank." ,,Ist das hier Ihr Geptick? Darf ich Ihre Koffer nehmen? Gleich sind wir an meinemAuto. Ich fahre Sie zum Hotel." ,,Danke. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen.',

telefohflni. A fiilke 23. Utcai telefonfiilk6bdl szeretne foglalt, 6sa telefonfl6 m6g iit perc mirlva is besz6l. udvariasan, hogy feiezzebe a beFigyelmeztesse ! sz6lget6st ! ,,Bocs6nat K6rem nagyon siirg6senorvost kell hivnom. Mir percek6ta v6rok." ,,Azonnal.M6r rigyismegyek."

23.

A)

,,EntschuldigenSie bitte, ich mufJ dringend einen Arzt anrufen. Ich warte schon seitmehrerenMinuten." ,,Bitte, ich geheschonsowieso."

A)

B)

! ,,Elndzdst M6r r6g6tav6rok a telefonra' Nagyon siirg6senfel kell valakit hivnom. Rdvid leszek. ?" Megengedi !" ? ,,H6thaolyan siirg6s ! Tess6k

,,Verzeihung, aber Sie benutzen die Telefonzelle B) jetzt schon so lange. Ich muB jemandendringend anrufen und werdenicht lange sprechen. Erlauben Sie?" ist! ,,Ja,wenn es so.dringend Bitte!,,

28

29

24. Telefonon keresvrlakit. Kideriil, hogy az illetd h6ha zon kiviil van. Szeretn6, visszahivn6.Hagyjon iizeneteta szimira ! ,,Hall6 ! J6 napot kivinok ! Itt Kubin. Miiller rirral !" beszdlni szeretn6k h6zon kiviil van ! Mit mondhatok neki, ha ,,Sajnos visszaj6n?" nagyon mondja megneki, hogy kerestem' ,,K6rem, megtal6l fontos tigyben, 6s hivjon vissza! Engem ot 6r6ig itt!" meg, mi is a neve?" van. De bocs6sson ,,Rendben K6roly, Ubul, Berta, Ida, No6,,Kubin. Betfiz6m:
mi.t'

24.

,,Ertem,Kubin fr'" ,,Miiller rir tudja az On sz6mdt?" ,,Azt hiszem. De azlrt a biztons6g kedv66rtmegK6rem, ne felejtseel k0zdlni mondom: 220-910. nagyon fontos!" az:drgy Mtiller frral, hogy ,,Ne agg6djon! Ahogy visszajdn, rOgton sz6lok !" neki. Viszonthalldsra !" ! Viszonthall6sra ,,KOszOnOm

,,Hallo ! Guten Tag! Hier Kubin. Ich m0chte Herrn Mtller sprechen." ,,Er ist leidernicht da ! Was kann ich ihm ausrichten?" Sie ,,Sagen ihm bitte, daB ich ihn dringendsuche. Er mdchte mich bitte zuriickrufen. Ich bin bis 5 Uhr im Biiro." ,,Ist gut. Wie war doch Ihr Name?" ,,Kubin. Kaufmann, Ullrich, Berta, Ida, Nordpol." ,,Ja, Herr Kubin. WeiB Herr Mtller Ihre Nummer?" ,,Ich glaube,ja. Aber ich sagesie Ihnen vorsichtshalbernoch einmaldurch: 22-09-10. Vergessen Sie bitte nicht, Herrn Miiller zu sagen,daB die Sache sehrwichtig ist." ihm gleichBescheid, ,,Esgehtin Ordnung.Ich sage wenn er kommt. Auf Wiederhciren !" !" ,,Danke.Auf Wiederhdren 25.

25. Kikiildet6sbenvan kiilfiildiin. 6ppen most 6rkezett
a partnervfllalathoz. Mutatkozz6k be a portfn, 6s 6rdekl6djiin, hogy hol talflia az illet6kest,aki Onnel tfrgyalni fog! ,,J6napot kivinok!" !" ,,J6 napot kiv6nok! Tess6k Kov6csJinos vagyok, Ma,,Muller urat keresem. gyarorsz6gr6ljtittem, a HUNGAROFRUCT kiilkereskedelmi v6llalatt6l. A v6llalatomn6l azt mondt6k, hogy Miiller rir ad majd eligazitdst." ,,Igen,rendbenvan. Mtiller rir m6r v6rja Ont!" ,,Hol tal6lom?" a ,,A m6sodik emeleten 20-asszob6ban." a ,,Haszn6lhatom liftet ?"

30

,,GutenTag!" ?" ,,GutenTag ! Bitteschon ,,Ich mdchte Herrn Miiller sprechen. Mein Name ist Kov6cs. Ich komme aus Ungarn von dem AuBenhandelsunternehmen HUNGAROFRUCT. Mir wurde gesagt,da8 mich Herr Miiller iiber alles informieren wird." ,,Ja, so ist es. Herr Mtiller erwartetSie schon." ,,Und wo finde ich Herrn Miiller?" ,,Im zweitenStock,im Zimmer 20." benutzen?" ,,Kannich den Fahrstuhl

3l

Ha ,,Term6szetesen. gondolja,felsz6lokMiiller tirjOjj0n le On6rt"' nak, hogy ! megtal6lom " nem ,,KOszdncim, szi,iks6ges,

,,Natiirlich! WennSiemeinen,rufe ich Herrn Miiller an, damit er Sieabholt." ,,Danke, das ist nicht notwendig. Ich finde ihn " schon. 26.

a 26. Kiilfttldi tfrgyalis sziinet6ben csal6dr6lesik sz6. Egy v6letleniil Onn6l levd f6nyk6p alapifn mutlssa be a csalidiit! ,,Jaj de j6 v6greez a kis szilnet! Ez a sok hosszti tSrgyalis!" a ,,Igen, igazavan! De On legal6bbestehazamehet ezerkilom6terre csal6dj6hoz.Az €n csal6domt6bb van innen!" ,,Van Onndl f€nykdpa csal6djir6l?" szines " ,,Hogyne! N'4L€ghozzh ! ,,Megmutatn6?" Szilvia,ezitt ,,Nos,ez a rovid hajf n6 a feles6gem, 6n vagyok, 6s kOzttink iil a l6nyunk, m6hoz egy mir h6tre lesz h6rom 6ves. De a szillet6snapj6ra otthon leszek." van, 6s nagyon aranyosa ,,Nagyonszdp feles6ge kisl6nya." !" ,,K0szdn6m Egy hivatalosvacsorir6l - bir m6gnincsk6s6- el el menni. Mentseki magit 6s bircsirzzon ! szeretne el kell menmeg, de nekemrOvidesen ,,Bocsdsson nem!" itt!" ,,6, de kir! Mi6rt sietrigy? Olyan kellemes igaz! En is nagyonj6l 6rzemmagam' de ma ,,Ez estemdg sajnosnagyonsok dolgom van' El6 kell kr k6sziiln0ma holnapi t6rgyal6so a. lgazhnnagyon magukat! A viszontsajn6lom. Ne zavartass6k " ! l6t6sra k6r! A holnapiviszontl6t6sra!" ,,Nagyon ,,Esist abergut, daBman endlicheinekleinePause machenkann! DieselangenVerhandlungen!" ,,Ja, Sie habenrecht. Aber Sie kdnnenwenigstens am Abend zu Ihrer Familie gehen.Meine Familie ist ein paar 1000Kilometer von hier." ,,HabenSie ein Bild von Ihrer Familie?" ,,Aber ja ! Ein Farbfoto sogar!" ,,Wiirden Sie es mir zeigen?" ,,Also die Frau mit den kurzen Haaren ist meine Frau, Silvia, das bin ich und zwischenuns sitzt unsereTochter. Heute in einer Woche wird sie 3 bin Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag ich aber schon zu Hause." ,,Sie haben eine sehr sch0neFrau und eine siiBe Tochter." ,,Oh,danke!"

27. A)

27.
Sie ,,Entschuldigen bitte, aberich muB bald weg!" A) ! ,,Oh, das ist aberschade Aber warumbeeilenSie sich so sehr?Hier ist es doch so angenehm," ,,Wirklich ! Mir gefitllt es hier auch, aber heute abend habe ich noch viel zu tun. Ich muB mich vorbereiten.Es tut noch auf die Verhandlungen mir leid, aber lassenSie sich nicht storen. Auf Wiedersehen !" Dann bis morgen!" ,,Schade.

32

33

B)

de ,,H6t akkor, ne haragudjanak, 6n bfcsrizom!" nem akar m6r menni?" ,,Csak dolgom van, mennemkeU. M€g rengeteg ,,Sajnos amit csak most este tudok megcsin6lni odahaza. Igazdnnagyon sajn6lom. Holnap m6g rigyisl6tjuk hiszenkiviszema repiil6tdrre." egym6st, ,,Nagyonkedves.H6t akkor a viszontl6t6sra!" !" ,,Viszontl6tisra

aberich muB ,,Nun, seienSiemir bitte nicht bOse, mich verabschieden." ,,Siewollen doch nicht weg!?" ,,Ich muB leider.Ich habenoch eineMengeArbeit, kann." die ich nur jetzt abends Hauseerledigen zu ,,Es tut mir leid. Wir werden uns dann morgen sehen,ich bringeSieja bis zum Flughafen." ,,Sehrnett von lhnen. Also, auf Wiedersehen!" !" ,,Auf Wiedersehen

B)

2E. Vonaton utazik. Valaki szeretn6lehirzni az abla'
A) kot. 6n azonbanezt nem akarja. Mit rnond? ! ,,Bocs6nat Kinyithatom az ablakot?" akkor nagy lennea hune ,,K6rem, ! Menet kcizben zat." ,,Kdrem,ahogy gondolja!" ,,Bocs6nat!Kinyithatnhm az ablakot? Olyan j6 id6 van kint ! Mindenkinekj6t teszegy kis frissleveg6!" Ugyanis gSz0shfzza,6s ,,Csakha 6ll a szerelv6ny. menetk6zbenminden csupakorom lesz." ,,lgaza van ! Majd csak a kcivetkez6 6llom6son hrizzukle az ablakot. Darf ich das Fenster dffnen?" ,,Entschuldigung! ,,Liebernicht ! Wenn der Zug fihrt, ziehtes sehr." !" ,,Wie Sie meinen

2E.
A)

B)

Offnen. B) ! ,,Verzeihung Ich wiirde gernedasFenster Das Wetter ist doch so sch0n. wir brauchen alle frische Luft !" ,,Nur wenn derZlg steht.Wir habenniimlich eine Dampflok dran, wennSiedasFenster 6ffnen, wird allesschmutzig." erst am ,,Siehaben recht! Offnen wir das Fenster n6chsten Bahnhof!" ! ,,Entschuldigung Wir sollten das Fensterherunterziehen Es ist hier zu warm !" ! ,,Ich weiB nicht, mir ist es nicht warm. Ich war vor kurzem krank und habe Angst, daB ich mich wir erkllte. Wechseln die Pliitze ! Ich setzemich an die Tiir, dann werde ich mich vielleicht nicht erkilten, und Siek6nnen das Fenster Offnen." !" ,,Bitte, wie Siemeinen

c)

! ,,Bocs6nat Lehrizhatnink az ablakot ! Olyan nteleg van itt." ,,Nemtudom, nekemnincsmelegem.Nemr6gvoltam beteg, 6s f6lek, hogy megfdzom. Cser6ljiink helyet! En odaiildk az ait6 mell6, akkor tal6n nem fogok megf6zni,On pedigkinyithatjaaz ablakot." ,,K6rem,ahogy gondolja!"

c)

34

35

29. A)

Egy hivatalos vacsorir6l kiizleked6si neh6zs6gek miatt elk6sik. Hogyan menteget6zik? hogy elk6stem. Velem ilyesmim€g so,,Bocs6nat, ha nem tOrtent. A sz6llod6m nincs ugyan messze, de nem sz6mitottama csfcsforgalomra.A sarokn6l kisz6lltama taxib6l, mert nem lehetetttov6bbhaladni." ,,Nem tdrt€nt semmi. Csak agg6dtam,hogy nem talSl ide.

29. Sie, ich ,,Entschuldigen bitte, dalS zu spiitkomme. A) So etwasist mir noch nie passiert. Mein Hotel ist an sich nicht weit von hier, aber ich habemit dem nicht gerechnet. der Ecke stieg Spitzenverkehr An ich aus dem Taxi, weil es unmciglich war weiterzukommen." ,,Das macht nichts! Ich habe mir bloB Sorgen gemacht, daB Sieuns nicht finden." ,,Guten Tag ! Entschuldigen Sie bitte die B) Verspitung! Dieser Spitzenverkehr Ihnen ist bei einfach schrecklich.Die Ampel zeigte dreimal Griin, bis die StraBenbahnendlich iiber die Kreuzungfahren konnte." ,,Das macht nichts! Ich wollte Ihnen eigentlich sagen,daB Sie die Metro nehmensollen, die ist wirklich schnell !" 30. ,,GutenTag!" Tag! Siew[nschen...?" ,,Guten Freund von mir bat mich, fUr ihn und seine ,,Ein Frau Unterkunft zu besorgen.Sie mOchtenhier zwei Wochenverbringen." ,,Was fiir eineUnterkunft brauchensie?" ,,Ein Zimmer, das mdglichst nicht zu teuer ist. Eine Jugendherberge oder eine Pensionwtirden auch reichen.Es wire aber schen,wennesda eine giibe. Ach ja ! Es soll ein ZweibettDuschkabine zimmer sein." ! mal nach.Nehmen bitte Sie ,,Augenblick Ich sehe Platzl" ,,Danke."

B)

! meg, k6rem, a k€s6s6rt ,,UdvOzlcim Bocs6sson ! Hbt ez a csfcsforgalom Oncikn6l borzalmas! H6romszorv6ltott zdldre a l6mpa, mire v6gredt tudott menni a villamos." ,,Semmibaj ! Tulajdonk6ppensz6lni is akartam, hogy jojjOn metr6val,azigazilngyors!"

30.

Erdeklddjiin a bar6tja szhmlre- olcs6bb sz6ll6s utin egy idegenforgalmi irodiban ! ,,J6napot kiv6nok!" ,,J6 napot kiv6nok ! Parancsoljon !" bar6tom megk6rt,hogy szerezzek ,,Egy neki 6s a felesdg6nek sz6ll6st.Kdt h6tre akarnak jOnni." lenneszUks6g?" ,,Milyensz6ll6sra ne ,,Lehet6leg legyentril dr6gaa szoba.Egy ifjlis6gi sz6ll6 vagy kis panzi6 is megteszi.De j6 lenne a sz6lliisonvalami tusol6si lehet6s6g.Egy k6t6gyas ". szob6ra lenne sziiks€g. Addig foglaljon helyet.', ,,Azonnalutdnan6zek. ,,Kciszdndm."

36

37

hoz6telt hidegen van. A megrendelt 31. Vend6gl6ben A) ! zik ki. Kiildje vissza,6s iejezze ki nemtetsz6s6t ' egy pillanatra!" ,,Pinc6r,. k6rem!" ,,Tess6k, ,,Val6ban nagyon gyorsanhozta, amit rendeltem, de ez az €tel teljesenhideg. Egyszerfen nem lehet !" megenni K6rem vigyevissza,6s hozzonmeleget ! az 6tel lenne hideg?Az ember azonnall6tja ,,Ez rajta, hogy meleg." Hivja a f6n6k6t!" ,,Micsodaszemtelens6g! ,,Na j6. Ha minden6ron m6sikat akar, hozok egyet."

31. A) ,,Herr Ober! KommenSie bitte mal her?" Sie?" ,,Bitte. Was wiinschen ,,Siehaben mein Essenwirklich schnellgebracht, aber es ist v0llig kalt. Das kann man einfachnicht ! essen Bitte schaffenSie es zurtick und bringen Sie mir ein warmes." Gericht soll kalt sein? Man sieht sofort, ,,Dieses daBes warm ist!" ! ,,So eine Frechheit Ich mdchte Ihren Chef spre" chen! ,,Nun gut. Wenn Sie unbedingtwollen, bringe ich Gericht." Ihnen ein anderes
auf B) ,,H0ren Sie, Herr Ober! Ich habestundenlang das Essengewartetund habe nichts gesagt. Jetzt reicht's mir aber! DiesesGericht ist vdllig kalt, absolut kalt ! Wenn Sie mir nicht sofort ein ein anderes, warmesGericht bringen,ist hier was los, das kOnnenSiemir glauben." bekommen Sie. ,,Entschuldigen Selbstversttindlich Sie ein warmesGericht."

B)

,,Figyeljenide, uram! Nagyon sokat virtam, mig kihozta az etelt, de nem sz6ltam semmit. De ez az€rtmilr sok! Ez az,6telteljesenhideg. Abszoltit hideg.Ha nem hoz r0gt0n egy m6sik, meleg6telt, nagy botr6ny lesz, nekemelhiheti!" azonnal! Term6szetesen ,,Elndzdst.

32.

K6t moziJegyetvisirol. Egymis mell6 mir nem kap. Pr6bfljon legalibb egymishoz kilzeli jegyeket szereznit kdrek k6t jegyet. Mind,,A holnap esti el6ad6sra egyhovi !" ,,Az esti el6ad6sraegymis mell6 sz6l6jegyiink mir nincs." ,,Akkor adjon k6t olyan helyre jegyet, amelyek messze egym6st6Mlyen van m€g?" nincsenek !" akad. Tessdk ,,Ilyen !" ,,K0sz0nom

32.

,,Zweimal, bitte, fur morgen abend. Es ist egal, wohin." ,,Fiir morgen abend haben wir nur einzelne Karten," ,,GebenSiemir dann zwei Pliltze, die nicht zu weit sind. Sind solchenoch da?" voneinander Hier, bitte." ,,Daswird gehen. Dank!" ,,Vielen

38

39

33. Ont egy h6tre betegillominyba vett6k. Hogy kiiA) z6ln6 ezt telefonon a f6niik6vel? ! ,,Hall6! Szervusz Itt Muller P6ter! Bentvan a f6ncik?" ! ,,SzervuszAdom !" napot kiv6nok. Most jciv6k az orvost6l.Kiirt ,,J6 ellenegy h6tre. Egy h6t mrilva kell visszamennem voltam j6l ! De ma gyal66rz6sre. Mar tegnapsem zatosan 6rzem magam. Az orvos azt mondta, influenza." Pihenjen6s gy6,,Igen,most sokan influenz6sak. gyuljonmeg!" !" ,,Koszdndm

33.
,,Hallo! GrUB dich ! Hier Peter Mtiller. Ist der A) Chefda?" ,,Grii8dich! Ich rufe ihn gleich!" ,,Guten Tag, Herr Schneider.Ich komme gerade vom Arzt. Er hat mich fiir eine Woche krankgeIn schrieben. einer Woche muB ich zur Kontrolle zuriick. Gesternging es mir auch nicht gut, aber beute fiihle ich mich ganz elend. Der Arzt sagte' ich habe eine Grippe." ,,Ja, das habenjetzt viele' RuhenSiesichaus und gesund !" werdenSie schnell ,,Danke."

B)

,,J6 napot kivilnok. Miiller P6ter vagyok. Sajnos, vett egy hdtre beteg6llom6nyba az orvos. Influenz6svagyok." ,,H6t ennek nem Oriilcik.Eppen most, amikor a munka van." legtcibb ,,Tudom. Nagyon sajn6lom. Nem tehetek r6la. egy Akkor viszontl6t6sra h6t mflva." " ! Jobbul6st. ,,Viszonthall6sra

Hier Peter Miiller' ,,GutenTag, Herr Schneider? hat mich leider fiir eine Woche krankDer Arzt geschrieben. habeGriPPe'" Ich ,,Dasist gar nicht schon' Geradejetzt, wo wir so viel Arbeit haben." ,,Ich weifJ. Es tut mir sehr leid, aber ich kann nichts dafiir. Dann bis heutein einerWoche. Auf !" Wiederh0ren !" ! ,,Auf WiederhOrenGute Besserung

B)

Hivjon orvost tele34. Egy csalidtagia beklzasodott. fonon ! ,,Hall6! Ugyelet?" K6rh6z, tigyelet." ,,Igen,Semmelweis Peters.K6rem, ki tudn6nakjonni azonnal?A ,,Itt fdrjem nagyon rosszulvan. Magas l6za van, 39 fok. M6g a fritott szob6ban f6zik." is ,,Az iigyeletesorvos azonnalmegy. K6rem mondja a nevet6s a cimet!" ,,Hallo! Ist dort.dieInsPektion?" Inspektion." ,,Ja. Semmelweifj-Krankenhaus, ,,Hier spricht Peters.Konnten Sie,bitte sofort zu uns kommen?MeinemMann gehtesgar nicht gut' "C und friert sogarim warEr hat hohesFieber,39 men Zimmer." fiihrt gleichhin. Wiirden Sie ,,Der Inspektionsarzt sagen?" mir den Namenund die Andresse

34.

40

4l

35.

Az utc6n tatilkozott egy r6gi ismer6s6vel emiatt 6s a megbesz6ltn6l kicsit k6s6bb 6rt haza. Magyarfzza el ezt a helyzetet! ,,Eva, csakhogyjOssz Hol volt6l ilyen sokAig ! ? Mdr azt hittem, nem is talfulszhaza!,, ,,J6,j6, ne haragudj! Tudom, megbeszdltiik, hogy moziba megyiink. De a kdnyvt6rban tal6lkoztam a r6gi szomsz6dunkkal. Tudod, felettflnk laktak. Na, sz6val elmes6lttk egym6snak,mi t0rt6nt ve_ lUnk az6ta. Okvetlentilmeg akar ismernit6ged." ,,De a filmet m6r lekdsttk." ,,A, dehogy! Ha mostgyorsanesztink,a nyolc6r6s el6ad6stmdg el6rjiik. Es akkor m6r te is megb6_ kiilsz, ugye?"

35.

,,Eva,na endlich! Mensch,wo warst du so lange? Ich dachte schon, du findest gar nicht nach Hause." ,,Schongut, sei nicht bose. Ich weiB,wir wollten ins Kino gehen. Aber ich habe in der Bibliothek unserenalten Nachbarngetroffen. Du weiBt doch, die wohnten tiber uns. Na, dann haben wir uns Er erz6hlt, was uns seitdemalles passierte. will dich unbedingtkennenlernen." ,,Aber den Film habenwir verPaBt." schaffen ,,Ach wo. Wenn wir jetzt schnellessen, um 20 Uhr. Und du bist wir noch die Vorstellung mir dann nicht mehr b6se,nicht wahr?"

36. Hivja meg Magyarorszhgon trt6zkod6 kiilfiitdi
A) munkatfrsit vacsorira ! ,,Ha nem nagyon f6radt, lenneegy 6tletem!,' ,,Kiv6ncsiv6 tesz." meghivni vacsorira. K6t 6ra mflva ta,,Szeretn6m l6lkozhatnink a Budapest-szdll6 6tterm6ben.H6t 6ra kcirUl megv6rn6mott. Mit sz6l a javaslatomhoz?" elfogadoma meghiv6st ,,Szivesen !" viszontl6tdsra este!" ,,Akkor ma ,,Wenn Sie nicht sehr miide sind, hiitte ich eine Idee! " ,,Siemachenmich neugierig." einladen.Wir ,,Ich m0chte Sie zum Abendessen kOnnten uns in zwei Stunden im Restaurantvom Hotel Budapesttreffen. Ich wtirde Siegegen7 Uhr dort erwarten.Ist Ihnen das recht?" ,,Natorlich.Ich nehmedie Einladunggern an." ,,Dannbis heuteabend!"

36.
A)

B)

,,Rem6lem,holnap nem fog ilyen sok6ig tartani a " tin gyalis, ugyanisszeretndm meghivni vacsordra. kedves." ,,Nagyon menni?" ,,Hova szeretne ,,En itt nem vagyok ismer6s." ,,J6! Akkor holnap h6t 6ra k0rUl talelkozzunka Budapest-sz6ll6 6tterm€ben. Nagyon j6 hely, van_

42

wird morgennicht so B) ,,Ich hoffe, die Verhandlung lange dauern. Ich m0chte Sie zum Abendessen einladen." ,,Dasist sehrnett von Ihnen." ,,Wohin mdchtenSie gehen?" ,,Ich weiB hier wenigBescheid." ,,Gut ! Treffen wir uns dann morgen gegen7 Uhr Es vom Hotel Budapest. ist ein ganz im Restaurant

43

nak specialit6sok kitrin6 a konyha ! Megfelelez is, igy Onnek?" ,,6, hogyne! KciszOncirnmeghiv6st a !"

gutes Lokal. Da gibt es auch Spezialitiiten;die ! PafJtes Ihnenso?" Kiiche ist ausgezeichnet sicher. Ich dankeIhnen flir die Einladung." ,,Ja,

3 7 . Foglaljon szillodai szobit telefonon c6gevend.6ge
szimfra ! ,,Hall6! J6 napot kiv6nok! Az Astoria-sz6ll6 portdja?" tess6k !" ,,Igen, ,,Miiller Pdter vagyok. Szobit szeretn6k foglalni " Ondkn6lvend6giinknek. ,,Mikorra 6s h6ny napra kell a szoba?" V. ,,Venddgi.ink 3-6n 6rkezik, 6s h6rom napig marad. Egy egy6gyas, fiird6szob6s szob6tk6rek.lehet6legaz els6emeleten. szobane legyen zajos, A tril az ablak a parkra n6,zzen!" ,,Mindent feljegyeztem.Tud vdrni egy kicsit? Azonnal ut6nan6zek, hogy van-e ilyen szabad szob6nk." ,,Igen,v6rok. A szob6ta TAURUS v6llalatnevdre foglalj6k!" van ,,Rendben !" ,,Hallo ! Guten Tag! Ist dort die Rezeptiondes HotelsAstoria?" ,,Ja,bitte! Hier Rezeption." ,,Hier Peter Mtiller. Ich m0chte bei Ihnen ftir unserenGast ein Zimmer reservieren." Sie ,,Ftir wann und f0r wievielTagebrauchen das Zimmer?" Gast kommt am 3. Mai und bleibt 3 Tage. ,,Llnser Ich hatte gern ein Einbettzimmer mit Bad, mclglichstim erstenStock. Und ruhige Lage mit Fensterauf den Park." ,,Ich habe allesnotiert. Kdnnen SieeinenMoment warten? Ich sehegleichnach, ob wir so ein Zimmer frei haben." Sie ,,Ja, ich warte. Reservieren bitte das Zimmer auf den Namender Firma Taurus." ,,Gehtin Ordnung!"

37.

38. Szillodiban van. A megrendelt egyigyasszobahelyett k6tigyast kapott. Reklamiljon ! ,,K6rem,fel vagyok hiiborodva! En egydgyas szob6t k6rtem, erre kaptam egy k6t6gyast.Lakjak egyiltt valakivel ? Hogy k6pzelt6k ezt egyiitaliln? Nagyon k6nyelmetlen, azonkivUldr6ga is.,' k6rem, nincsenek ,,Sajnos, egy6gyas szob6ink !" ,,Hogyhogynincsenekegy6gyasszob6ik Es ezt ? mi6rt nem mondj6k meg az embernek az utazilsi irod6ban?Nagyon furcsaelj6r6s!" mi ,,Eln6z6st, nem tehetiinkr6la!" 44 ! ,,Also ich bin empcirt Ich wollte ein Einbettzimbekommer, aber ich habe ein Zweibettzimmer wohmen. Soll ich mit irgendjemandzusammen ? Wie habenSiesichdasgedacht ! Dasist sehr nen? auch teuer'" unbequemund auBerdem ,,Wir habenleiderkeineEinbettzimmer." ? ,,Wieso haben Sie keine Einbettzimmer ! Und warum sagt man uns das im Reisebiironicht? So!" was finde ich komisch Wir konnennichtsdaftir." Sie. ,,Entschuldigen

3E.

45

39.

On k6t nap mirlva 6rkezikegy olyan kiilfiildi virosba, ahol baritja lakik. Besz6lje meg telefonona talflkozist ! Pr6b6ljon kiinnyiteni baritja helyzet6n, hogy ne keltjen a repiildt6rre kimennie On el6! ! ,,Hall6 ! Szervusz Itt Mtiller P6ter. Te yagy az J6nos ?" ! Mi ;,Igen Szervusz! rijs6g?" nap mrilva drkezemhozzhtok reptil6vel, csak ,,K6t azdrthivlak." ,,Remek.Akkor kimegyekel6d a repiil6t€rre!" van t6letek a reptl6t6r ! Majd €n ,,Olyan messze bemegyek belv6rosba reptl6t6ri jdrattal. Vagy a a menjek taxival eg6szen lak6sotokig Nem jobb a ? az neked?" ,,J6, maradjunk ebben.Mikorra vfrhatlak?" ,,A gdp4 6rakor 6rkezik,gondolom, :gy l/2 6 fel6 n6latokleszek."

39.

,,Hallo ! GrtiBdich ! Hier PeterMiiller ! Bist du es, Hans?" ,,Ja,griiB dich! Was gibt's dennNeues?" ,,In 2 Tagenkommeich bei euchmit dem Flugzeug an. Ich rufe dich bloB deshalban." ! ,,Das ist ja schOn Dann hole ich dich vom Flughafen ab." ,,Der ist doch so weit von euch.Ich werdemit dem Zubringerbus ins Stadtzentrurnfahren. Oder soll ich mit dem Taxi bis zu eurerWohnungkommen? Wlre es dir so lieber?" ,,Gut, bleiben wir dabei! Wann darf ich dich erwarten?" landetum 4 Uhr. Ich glaube'gegen ,,Die Maschine halb 6 bin ich bei euch."

40. Egy vrillalati igazgat6valkell telefonon besz6lnie.
A) Term6szetesen titk6rn6 veszi fel a telefont. Be, a sz6ljenvele! ,,J6napot kiv6nok ! Miiller P6tervagyok! Azigazgat6 rirral szeretndk besz€lni !" ,,J6 napot kiv6nok! Milyen iigyben?" ,,Fontos v6llalati tigyben. K6rem, mondja meg, hogy a miniszt6riumb6lszeretn6k vele besz6lni.', !" ,,Igen,azonnalkapcsolom !" ,,KtiszOndm ,,Hall6! J6 napot kivinok ! Miiller vagyok! Az igazgat6rir bent van?" ,,J6napot kiv6nok!Ki keresiazigazgat6 urat?" ,,Miiller vagyok, mint mondtam." ,,Aha, Mi.iller rir. Milyen ligyben?" ,,Guten Tag! Ich heiBePeter Miiller. Ich mtichte !" den Herrn Direktor sPrechen Angelegenheit?" ,,GutenTag! In welcher ,,In einer wichtigen dienstlichen.SagenSie ihm bitte, daB ich vorn Ministerium bin." Sie ,,Ja, ich verbinde sofort!" !" ,,Danke

40.

A)

B)

B) ,,Hallo ! GutenTag! Ich heiBeMtiller! Ist der Herr Direktor da?" ,,GutenTag! Wen darf ich melden?" ,,Mein Name ist, wie gesagt,Mtiller." ,,Ach, ja, Herr Miiller und in welcherAngelegenheit?"

46

47

Besz6lhetndk vele? Vagy m6gmindig ,,Mag6ni,igy. nem lehet?" ,,Sajnos,a f6n0k mdg mindig nem.€r rii, de adja meg a telefonsz6mdt, majd visszahivjuk!" 6s nincs telefonom, majd rijra pr6b6lko,,Sajnos, zom!" ,,Ahogy gondolja! Viszonthall6sra !" ! ,,Koszdnom Viszonthall6sra !"

Oder ,,In einer privaten.KOnnteich ihn sprechen? geht es immer noch nicht?" Aber ,,Leiderist der Chef noch immer beschiiftigt. gebenSie mir doch Ihre Telefonnummer und wir rufen Sie zuri.ick." ,,Ich habe leiderkein Telefon. Ich werdees nochmals versuchen." !" ,,Wie Sie wollen! Auf Wiederhoren !" ! Auf Wiederhoren ,,Danke 41. doch etwasPause ,,Schon,daB wir zwischendurch sagen,daB haben. So kann ich Ihnen wenigstens einwir Sie ftir morgen abend zum Abendessen Iaden mcichten. Hoffentlich ktinnen Sie kommen!" ,,Oh ! Sie sind wirklich sehr nett ! Aber werde ich nicht stciren?" ,,Siestoren gar nicht ! Die ganzeFamilie erwartet mit Sie.Ich gebeIhnenjetzt meineVisitenkarte der Adresse.Am besten fahren Siemit dem Taxi. Wir Haus." wohnen in einemalten zweistdckigen 7 Dank! Ist es Ihnen gegen Uhr recht?" ,,Vielen ,,Ja, nattirlich! Ich erwarte Sie dann also urn 7 Uhr." 42.

41. Kiilfitldi baritj6t hivja meg otthonrlbavacsorfra! Besz6ljemeg vele azt is, hogy tal6l oda! ,,J6, hogy kozbenvan egy kis szUnet. legalibb igy megmondhatom Onnek, hogy holnap est6re szere_ tettel v6rjuk vacsordra.Rem6lem,el tud jdnni !,, nagyon kedvesek! De nem zayarok?,, ,,6, igazfun ,,Dehogyzavar! Az eg6sz csal6dszeretettel vinja, Most odaadoma n6vjegyk6rty6mat, rajta van a ci_ mem. Legjobb, ha taxival jdn. R€gi, ketemeletes hinban lakunk." ,,Nagyonkciszdncim! Ugy h6t 6ra fel6 j6lesz?,, ,,Term6szetesen. Akkor h6tkor v6rom !"

42.

Erdeklddjiin a pilyaudvaron a B6csbe indul6 vonatr6l ! Etkezni is szeretne, teh6t az 6tkez6kocsir6l is k6rdezzen ! ,,J6 napot kiv6nok ! Legyen szivesmegmondani, hogy mikor indul a vonat B6csbe?,' ,,A Wiener Walzer?" " ,,Igen. ,,Egyf6l 6ra mflva." ,,Esmelyik vdg6nyr6l ?"

Sie ,,GutenTag ! Sagen bitte: Wann flihrt der Zug nach Wien ab?" ,,Der WienerWalzer?"
,,J[l. "

,,In einer halbenStunde." ?" ,,Von welchemBahnsteig 49

48

,,Az 6tosr6l." van ,,Nemtudja v6letlentil, rajta 6tkez6kocsi?" van." ,,Mindig ! van ide az citosvhg|ny?" ,,Remek Messze !" ,,Nem, ez az itt szemben !" ,,Ktisz{inorn

5." ,,Vom Bahnsteig ,,Wissen Sie nicht zufillig, ob der Zug einen hat?" Speisewagen ,,Der hat immer einen." 5 ! ,,SchOn Ist der Bahnsteig weit von hier?" Hier gleichgegentiber." ,,Nein. !" ,,Danke

43.

Kiilfitldi tfrgyal6 partner6vel vacsor6zik. vacsoA rira eljiin az osztflyvezetdje aki m6gnem ismeri is, a kiilf0ldi vend6get. Mutassabe 6ket egymAsnak ! nem r6gen v6r!" ,,J6estdtkiv6nok! Rem6lem, ! ,,6, nem, 6n is most 6rkeztem J6 est6tkiv6nok !" mutassambe Onciketegym6snak. Azt hi,,Hadd szem,m6g nem ismerik egym6st J6n6s P6l, c6! gUnk oszt6lyvezet6je. M6r nagyon szerette volna Ont megismerni,6s Mi.iller rir, cdgtinkegyik r€gi tizletfele Menjiink tal6n be r0gt6n az 6tte! rembe !"

43.

,,Guten Abend ! Hoffentlich warten Sienoch nicht zu lange!" ,,Oh nein, ich bin auch erst gekommen.Guten Abend!" ,,Darf ich vorstellen,ich glaube,Sie kennen sich bei noch nicht. Das ist P6l J6n6s,Abteilungsleiter gern unserer Firma. Er wollte Sie schon lange kennenlernen.Das ist Herr Miiller, ein alter Geschiftspartner unserer Firma. Gehen wir viel!" leicht gleich ins Restaurant

44.

Nddagyarf,zzt kiilfOldi ismer6s6nek, el hogy a budapesti tiimegkiizlekeddsieszkiiziiktin nem lehet jegyet viltani, hanemel6remegvettjegyeketkell 6rv6nyesiteni. ,,K6pzeljeel, majdnem200 forintba kenilt, hogy nemvolt jegyema villamoson." ,,Hogyhogy?" ,,Az ellen6r meg akart b[ntetni. Nem tudtam, hogy a j4rmfiveken Ondkn6l nem lehet jegyet v6ltani." elmagyar6zom, hogy van ez ,,Nos, akkor szivesen ndlunk. Trafikokban vagy a jSrmiivek v6g6llomds6ndl lehet jegyet venni. A villamosjegyrira

u.

200 Sie ,,Stellen sichvor, eshat michbeinahe Ft gehatte." kostet,daBich keinenFahrschein ?" ,,Wieso Ich ,,Der Kontrolleurwollte mich bestrafen. wuBte nicht, daB man bei trhnenin den Verkehrsmitteln keinenFahrschein kaufen kann." werdeIhnenerkllren, wie esbei uns ist. Man ,,Ich kann entwederin Tabakgeschiftenoder an den Endstationen der Verkehrsmittel Fahrscheine kaufen. Der Fahrschein frir die StraBenbahn 5l

50

8,- Ft. Ez 6w6nyes trolira 6s a foldalattirais. A a buszjegy k6k 6s 10,- Ft-ba kenil. A jegyeketa jdrmfivekental6lhat6k6szi.il6keken kezelnikell. 6s ha jbn az ellen6r, fel kell mutatni a jegyet. ,,Igen,most m6r 6rtem!"

kostet acht Forint. Der ist auch noch frir den O-Bus und die U-Bahn giiltig. Der Fahrscheinftir den Bus kostet 10,- Ft. Man muB die Fahrscheinemit den kleinen Geriiten entwerten, die in den Verkehrsmitteln zu finden sind. Wenn der Konrolleur kommt, muB man ihm die Scheine zeigen." ,,Aha, jetzt weiB ich Bescheid."

45. A)

Kiilfiildiin van. Hivja fel a szfllodib6l baritj6t, 6s ! k6rje meg, hogy kis6rjeel virosn6z6sre besz6l." ,,Hall6! J6 napot! Itt Schatte ,,Mayer. J6 napot kiv6nok, Schatterir! Ortilok, hogy telefonil. Hogy van? Nem tirl f6raszt6aka t6rgyal6sok ?" el6gg6.De holnap lesz egy szabadnapom. ,,De, jdnni velem?M€g Nem lenne kedvev6rosn6z6sre alig ismerem Lipcs6t. On mAr egy pdrszor meg sikertilt." akartamutatni nekem,de valahogysose !" ,,EzerOr0mmel

45. ,,Hallo! GutenTag! Hier Schatte." A) ,,Hier Mayer. Guten Tag, Herr Schatte!Sch6n, daB Sie anrufen. Wie geht's? Sind die Verhandlungennicht sehranstrengend." ,,Doch, ziemlich. Aber morgen habe ich einen freien Tag. Hatten Sie Lust, mit mir eineStadtbesichtigungzu machen?Ich kenne Leipzig kaum. Sie wollten es mir ein paarmal schonzeigen,aber es klapptenie." ,,O, sehrgern." ,,Hallo! Bistdu's,Karl? GrUBdich!Hier Peter." B) ,,GriiBdich! Wasgibt's?" gehterst mor,,Heutehabeich frei, die Konferenz gen weiter. Hast du Zeit? Wie w6r's mit einem Stadtbummel? war schonoft in Leipzig, aber Ich ich kennees kaum. Und du als mein Fremdenftihrer. Was sagstdu dazu?" ,,Dasist ja prima. Ich wollte dir scironimmer die Stadtzeigen." wir's? Holst du mich vom ,,Schon.Wie machen Hotel ab?"
uJa."

B)

! ,,Hall6! Szervusz Te vagy az Khroly? Itt P6ter." ?" Mi ,,Szervusz. rijs6g ,,Ma szabad vagyok, a konferencia csak holnap most? Mit sz6ln6legykis s6t6folytat6dik. R66rsz hoz a v6rosban? M6r sokszorvoltam Lipcs6ben, de m€g alig ismerem.Te lenn6l az idegenvezet6m. Hogy tetszik az 6tlet?" tartom.Ugyismegakartam mutat,,Nagyszeriinek ni nekeda v6rost." €rtem a hotelba?" ,,Hogycsin6ljuk?Eljossz " ,,lgen. ?" ,,Mikor ,,Egy6ra mflva. Viszl6t!"

..Wann?" Also, bis dann!" ,,In einerStunde.

<)

53

46.

Kiillitldi virosban apr6bb kiizleked6si kihig6s6rt megAllitja egy renddr. Igazolnia kell magit. Kideriil, hogy fitlevel6taz 6tterembenhagyta, ahol eb6delt. Magyarhzzael a helyzeteta renddrnek! ,,Tilos helyen ment 6t ! Kdrem az iratait!" ,,Nem is figyeltem, annyira sietek! Egy pillanat. De hol az ritlevelem? Most eb6deltem szemben, ott abbanaz dtteremben, ott m6g megvolt.Bizony66s ra otthagytam! Megyek6s megn6zem !" !" ,,Elkis6rem

46.

,,Es ist hier verboten,die Stra8ezu iiberqueren. Ihre Papiere,bitte!" ,,Ich habe es so eilig, daB ich gar nicht richtig aufgepaBthabe. Moment, bitte. Wo ist nur mein PaB?Ich habegerade der Gaststatte in dort gegenUber Mittag gegessen, aber da hatte ich meinen PaB noch. Den habe ich wahrscheinlich gelasda sen. Ich muB mal nachsehen." ,,Ich begleiteSie." 47. ,,GutenTag! Wie geht's dir, alter Junge?" ,,GutenTag! Danke,gut !" ,,Ich habe eine Idee! Kommst du heuteabend mit ins Kino? Ich m0chte mir unbedingt den Film ansehen,der im Capitol gespieltwird. Wiirdest du die Karten besorgen? Das w6re schdn! Ich muB jetzt auf meinen Arbeitsplatz zuriick. Nach der Arbeit kcinntenwir uns treffen." ,,In Ordnung. Also bis heuteabend!"

47. Mozibaszeretne menni,de nincsidejejegyetvenni. K6rje meg a baritjit, hogy segitsen ! Hogy vagy, Oregem?" ,,Szervusz. K0sz,j61." ,,Szervusz. j6 Otletem. Nincskedvedma este ,,Vanegy moziba jOnni velem? Mindenk6pp szeretndmmegnlzni azt a filmet, amit a CapitolbanjStszanak.Megvenn6d a k6t jegyet? De j6 lenne! Nekem rohannomkell vissza a munkahelyemre. Munka ut6n talillkozn6nk." ;Rendben.Akkor este!"

4E. Kiilfiildre 6rkezik. A vimvizsgilat sor6n n6hiny
mondatot kell vAltania a v6mtiszttel. (inn6l csak jellegfi t6rgyak 6s n6hiny apr6bb ajinszem6lyes d6k van. ,,J6 napot kiv6nok ! V6mvizsg6lat! K6remaz ttleveleketis ! Van valami elv6molnival6ja?" ,,Nem, nincs. Csak ndh6ny szemdlyes holmi van n6lam." ,,Valamiaj6nd6kotnem visz?" ,,De igen ! Killfdldi bar6taimnak viszek n6h6ny

4E.

A)

bitte. ,,GutenTag ! Zollkontrolle! Auch die P6sse, Haben Sie etwaszu verzollen?" fiir ,,Nein, nichts. Ich habenur einigeSachen den " persOnlichen Bedarf dabei. mit?" ,,HabenSie keineGeschenke ,,Doch ! Ich bringe meinen ausliindischenFreun-

A)

54

55

magyaros holmikat 6s n€apr6sdgot,jellegzetes h6ny kozmetikaicikket. Soroljam fel?" ,,Nem,k0sz0n0m! Rendbenvan !"

den einige Kleinigkeitenmit: typischeungarische Sachen und einige Kosmetika. Soll ich sie aufzdhlen ?" ,,Nein,danke! In Ordnung!" ,,Guten Tag ! Zollkontrolle! Haben Sie etwas zu B) verzollen ?" ich glaubenicht. Ich sageIhnen, was ich ,,Nein, mithabe, weil ich noch nie im Ausland war. Zwar habe ich das Informationsblattgelesen, aber vielleicht habeich etwasfalsch verstanden. bringe Ich Sachenfi.ir den pers0nlichen Bedarf und kleinere Geschenke meineFreundemit." f0r Koffer?" ,,HabenSie nur dieseneinzigen ,,Nein, ich habeauch noch einenBeutel." Dank! In Ordnung.GuteReise!" ,,Vielen 49.

B)

! ,,J6 napot kiv6nok! V6mvizsg6lat Van valami elv6molnival6ja? ,,Nem, nem hiszem.Elmondom, mi van n4lam. M6g nem voltam kiilfdlddn, 6sb6r elolvastam t6a jflkoztat6t,lehet,valamit nem j6l drtettem.A szem6lyesholmijaimat viszem€s n6h6ny.kisebbaj6nd6kot bar6taim szflm{ra." ,,Ezaz egy b6r6ndje van?" ,,Nem,m6g van egy szatyromis." rendben!J6 utat!" ,,K0sz0n0m,

49.

Kiilfiildre 6rkezik. Kideriil, hogy otthon felejtettea legfontosabbpiperecikkeit"P6tolja a hi6nyt, vis:iroljon be egy szakiizletben ! napot kivAnok!" ,,J6 ,,J6napot kiv6nok! Mit parancsol?" ,,Tudnanekemvalamij6 szappantaj6nlani? Kiilfdldi vagyok, 6s otthon felejtettem a piperet6sk6m." ! ,,Ez a szappan kiv6l6 min6s6gri Adhatok meg valamit?" j6 lenne ,,Val6ban illata van ! Igen, m6g sziiks6gem fogkef6re6s fogkr6mre !" !" ,,Tess6k !" ,,KOsz0ncim Kiilfitldi repiil6t6rre 6rkezik. Kideriil, hogy az egyik bdriindje elveszett. Forduljon az illet6kes tisztvisel6htiz ! !" ,,J6 napot kiv6nok! Borzalmasdolog tOrtent ! HStha tudunk segiteni !" ,,Tess6k

,,GutenTag." ,,GutenTag. Was darf es sein?" ,,KcinntenSie mir eine gute Seifeempfehlen?Ich bin niimlich Ausliinder,und habemeinenWaschbeutelzu Hausevergessen." ,,DieseSeifeist von guter Qualitdt.Noch etwas?,, ,,Sie duftet wirklich gut. Ich brauchenoch eine Zahnbiirsteund Zahncreme." ,,BitteschOn." ,,Danke."

50.

50.
'was Schlimmes passiert.,, ,,GutenTag! Mir ist wir Ihnen helfen.,, ,,Oh. Vielleichtk<innen
) l

56

,,A b6rcind6m nem 6rkezettmeg. Bennevolt az risszes ruh6m 6s fontos iratok." ez ,,Sajnos n6hael6fordul.Milyen volt a b6r0nd?" fent nagysdgri, cipb6rb6l k6sziilt,kOzepes ,,Barna z6ras.A nevem6s a cimem is rajta volt." ,,K6rem,foglaljon nyugodtanhelyet. Meg fogjuk tal6lni a b6r0ndj6t."

Sie,meinKoffer ist nicht angekomen. ,,Wissen Ich habe alle meine Kleider und wichtigeUnterlagen darin." ,,So was passiertleider ab und zu. Wie sieht der Koffer denn aus?" ,,Er ist aus braunemLeder, mittelgroB,oben mit ReifjverschluB. Ein Namenschildmit Name und Andresse auchdran." ist ,,NehmenSie ruhig Platz. Wir werdenIhren Koffer schonfinden." 51.

5 1 . Kiilfitldi ismer6seaz On munkfj6r6l 6rdekl6dik. Besz6ljen neki riividen munkahely6r6l6sa munkijir6l ! ,,M6r annyiszorakartamk6rdezni,hol is dolgozik ?" tulajdonk6ppen vagyok egy gimniniumban, ndmetet6s an,,Tan6r golt tanitok. Kor6bbanegy villalatn6l dolgoztam, magam.Ezt a de az iskol6bansokkaljobban 6rzem munkdt nagyon szeretem.A kolleg6im nagyon m€g ieazi j6 bar6tom is kedvesbk segit6k6szek, 6s akad kriztiik . Az igazgat6pedig nagyon okos emok r6nk, egyszer-egyszer ber, csak ndha haragszik n6lkiil is. Szabadid6m perszekev6svan. M6gis az szeretek iskol6bandolgozni." ,,Val6ban nagyon 6rdekes6s v6ltozatoslehet a munk6ja!"

,,Ich wollte Sieschonso oft fragen,wo Sieeigentlich arbeiten." ,,Ich bin Lehrer in einem Gymnasiumund unterrichte Deutschund Englisch. Friiher hab' ich in einemBetriebgearbeitet, aber in der Schule geftillt es mir viel besser. DieseArbeit macht mir richtig SpaB.MeineKollegen sind nett und hilfsbereit,ich habe sogar richtige Freunde unter ihnen. Der Direktor ist ein wirklich kluger Kopf, nur manchmal schimpfter mit uns, ab und zu auchgrundlos. Freizeithabeich natiirlich kaum. Trotzdemgefdllt es mir in der Schule sehrgut." Arbeit ist bestimmt sehr interessantund ,,Ihre " abwechslungsreich.

52. Egy kiilfiildi viros idegenforgalmiirodiiinak k6pvisel6j6t kell virnia a pilyaudvaron. Nemismeriaz illetdt szem6lyesen. Kiizeledik valakl, aklrdl felt6telezi, hogy 6t v6rja. Sz6litsa meg, 6s beszdljen vele! uram ! Nem On 6rkezettmost Drezd6,,Bocs6nat, hivatal kdpvisel6je?" b6l, mint az idegenforgalmi

52.

A)

Sie, ,,Entschuldigen bitte ! Kommen Sie nicht aus A) Dresden, und sind Sie nicht der Vertreter des Fremdenverkehrsbiiros ?" 59

58

,,De igen! Es On kicsoda?" ,,A nevem Papp, az itteni idegenforgalmi iroda dolgoz6ja. Az€rt j0ttem, hogy fogadjam Ont. Elki mondtik, hogy 116z kdrtilbeli.il, ez6rtsz6litottam meg. Tal6n menjiink a kocsihoz, itt 6ll a p6lyaudvar el6tt. Adja ide a csomagjait!"

,,Doch,genau.Und Sie?" ,,Mein Name ist Papp, ich bin Mitarbeiter des hiesigenFremdenverkehrsbiiros. bin hier, um Ich Sieabzuholen. Mir wurde gesagt, Sieetwa auswie sehen, deshalb habe ich Sie auch angesprochen. Unser Wagen wartet vor dem Bahnhof. Kommen Sie! Darf ich Ihren Koffer nehmen?,, ,,EntschuldigenSie! Kommen Sie nicht aus Dres- B) den und sind Sie nicht der Vertreter des Fremdenverkehrsbtiros ?" ! Und Sie sind der Vertreter des hiesigen ,,Doch Biiros?" ,,Ja. Mein Name ist Papp und ich arbeiteim hiesigen Fremdenverkehrsbiiro.Es ist doch schdn. dafJ ich Sie so schnell gefundenhabe.,,

B)

uram! Nem On DrezdaIdegenforgalmi ,,Bocs6nat, Hivatalinak k6pvisel6je?" ,,De igen! onaz itteni iroda k6pvisel6je?" ,,Igen! A nevemPapp, itt dolgozom az itteni idegenforgalmi irod6ban. Nagyon 6riil6k, hogy ilyen " megtal6ltam. szerencsdsen

egy 53. Villalata kiilfitldi vend6ge 6vig fog hazinkban tart6zkodni. Tudakolja meg t6le, milyen lakisban lakni ! szeretne b6relni Onnek. Meg is k6rdez,,Lak6stszeretn6k h6ny szobitlak6sralennesziiks6ge, ndm, mekkora jcin?" ra? A csalidja is ,,Nem. Kdt szobael6g!" kivins6ga?" ,,Van valami kiilonleges lenneerha szeretndm, az egyik szob6hoz ,,Igen, k6ly." ,,Mindennek ut6nan6zek,6s azt hiszem k€t nap !" mrilva m6r be is kOlt0zhet beszdlni!" ,,Hall6! Mayer trral szeretn6k vagyok!" ,,En megk6r,,Kov6csvagyok Budapestr6l. Szeretndm dezni, hogy a sz6ll6ssalkapcsolatban milyen kiv6ns6gai vannak, hiszen r0videsen megdrkezik hozzhnk. Hol 6hajt lakni, mekkora lak6sra lenne is?" JOn szUksdge? a csal6dja

53.
,,Wir wollen Ihnen eine Wohnung mieten. Ich A) m0chte auch gleich fragen, wie gro8 soll die Wohnung sein? Wieviel Zimmer mOchtenSie? Kommen Sie allein oder mit Ihrer Familie?.. ,,Nein. Zwei Zimmer reichen.', ,,HabenSie irgendwelche besonderen Wtinsche?.. ,,Ja. Ich hiltte gern eine Wohnungmit Balkon.,, ,,Schdn.Es wird alles erledigt. Ich hoffe, in zwei Tagenk6nnen Sieschondie Wohnungbeziehen.., Herrn Mayer sprechen!.. ,,Hallo! Ich mOchte ,,Am Apparat !" ,,Hier Kov6cs aus Budapest. Ich m0chte Sie fragen, was fiir UnterkunftswiinscheSiehatten. Bald kommen Sie ja bei uns an. Wo mcichten wohSie nen, wie groB soll die Wohnung sein? Kommen auch Ihre Familienmitglieder mit?,,

A)

B)

B)

60

6l

lakn6k a Duna-parton. Jon a felesdgem ,,szivesen is, tigyhogy neki kelleneegy ktil0n szoba!" ,,Mindenrendbenlesz! Rem6lem,megleszel6gedve !tt

,,Ich wiirde gern an der Donau wohnen. Auch meineFrau kommt mit, sie braucht also ein extra Zimmer." ,,Eswird schonallesklappen. Hoffentlich werden Sie zufriedensein."

54.

A)

Az utcin talilkozik egy r6gi ismer6s6vel,akir6l tudja, hogy betegvolt. Viltson vele n6hiny sz6t! frdeklddjiin a hogyl6t6rdl! ,,Or0lcik,hogy v6grel6tom ! J6 napot kiv6nok !" ,,Udv6zl6m! Hallottam, hogy milyen beteg volt. Azt mondtik, sok6igk6rh6zbanis fekiidt. Rem6A 6s lem, m6r egdszs6ges. feles6ge a gyerekeij6l vannak?" ,,Igen,kdsz0ndm." !" ,,Hht vigyflzzon mag6ra! F6 az eg6szs6g

54.

,,Esfreut mich, Sieendlichzu sehen GutenTag !,, ! ,,GutenTag!" daBSiekrank waren.Man sagte ,,Ich habegehcirt, mir, Sie habensogarim Krankenhaus gelegen. Ich hoffe aber, daB Sieslhon gesundsind. Wie geht's Ihrer Frau und den Kindern? Gut?,, ,,Ja.Danke." ,,Tun Sie alles fiir Ihre Gesundheit,das ist am " wichtigsten.

A)

B)

,,Szervusz" ,,H6t t6ged is lehet l6tni! Hallottam, hogy siel6s k0zbenelt0rteda l6bad.Szornyridolog, amikor az embernek hetekig otthon kell fekiidnie. Pl6ne szdpen most, amikor m6r sz6paz id6. M6r eg6sz j6rk6lsz. Egyel6re6vatosan,dregfiri! Hamarosan veled.A csalidod hogy van?" focizni szeretn6k j6l. Most mir lassan€n is javulok." ,,K0szdndm ,,H6t jobbulast!"

,,GutenTag!" B) ,,SoeineUberraschung, dich mal zu sehen Ich ha! be gehcirt, daB du dir beim Schilaufendas Bein gebrochen hast. Es ist ja nicht auszuhalten. wenn man wochenlangdas Bett hiiten mufJ. Gerade jetzt, wo das Wetter doch so schcinist. Aber du Itiufst schon ganz ordentlich. Sei nur jetzt vorsichtig, alter Junge Ich will mit dir bald FuBball ! spielen.Und wie geht'sdeinerFamilie?,, ,,Danke, gut. Aber langsamgeht es mir ja auch wiederbesser." !" ,,Alsogute Besserung

62

63

J5.

A)

jiin Lakisra vagy aut6ra gyiijt, 6s emiatt nehezen errdl bar6tjinak! Panaszxodion ki a fizet6s6b6l. ,,En nem tudom, hogymit kellenetenni! Az ember alig maA nem jon ki a fizet6s€b61. h6nap v6g6re p6r fill€rem! Pedig takardkoskodnunkkell. rad Es Ordkk6 mdgsemlakhatunk alb€rletben. az alb6rlet is nagyondr6ga!" ,,Van mell6k6ll6sod?" nem futja az er6mb6l." ,,Egyszerfen

JJ.

,,Ich weiBnicht, was ich tun soll. Ich komme mit dem Gehalt nie aus. Am Ende des Monats habe ich kaum noch paar Pfennige.Dabei mUBtenwir ! doch Geld sparen Man kann ja nicht ewig in Untermietewohnen.Und dabei ist das auch noch so teuer!" ,,Hast du eine Nebenbeschiiftigung?" !" ,,Das kann ich mir physischnicht leisten

A)

B)

Pedig felp6nztgyfijteni kdptelens6g! ,,Fizetdsb6l t6tleniil kell egy kocsi,mert a sziileimvid6kenlak6s nak, gyakran betegeskednek, kocsivalgyakrabaut6t nem ban tudn6m litogatni 6ket! De haszn6lt is!" rijat veszek,ha drSg6bb akarok venni. Ink6bb

,,Von dem Gehalt Geld sparen,das ist ja unmdg- B) lich ! Ich brauche aber unbedingt einen Wagen, dennmeineElternwohnenauf demLande,und sie sind oft krank. Wenn ich einen Wagen h?itte, kcinnte ich sie dfter besuchen.Aber einen geich brauchtenmcichte nicht ! Ich kaufe mir lieber einenneuen,wenn er noch so teuerist." man muB das ganzeLebenlang im- C) ,,schrecklich, ! mer nur Geld sparen Das Gehaltreicht kaum bis zum Ende desMonats.Wie kann man da noch spasoll. Ich ren? Ich weiB nicht, wie das weitergehen glaube nicht, dafJwir uns einmal ein Grundstiick kaufen kdnnen." ,,Wenn Ihr nur noch ein Grundstiick braucht, lohnt es sichnicht, so zu sparen!" 56. uns ,,Wir sehen alsoerstnachdemWeihnachtsfest. A) Ich wtinscheIhnen frohe Weihnachten!" ! ,,Danke,gleichfalls GrtifJenSie Ihre ganzeFamisoll lie herzlich von mir. ,,Der Weihnachtsmann" bringen!" Ihnen schoneGeschenke

c)

csakta€let6ben hogy az embereg6sz ,,Borzalmas, alig tart ki a h6napvdg€ig' A fizet€s kardkoskodik. hogy lehetnem6gf6lre is rakni bel6letelekre!Nem is tudom mi lesz!Nem hiszem,hogyvalahatudunk telket venni. ,,Hit, ha m6r csakezhi6nyzik, k6r annyiratakar6koskodni! "

56. A)

(innek j6 sz6rakozfst,kellemesiinnepeket'i6 pi' hen6stkivfnnak. Vilaszoljon n6hiny sz6val! ! ,,Akkor m6r csak kar6csony ut6n talSlkozunk kiv6nok !" i.innepeket Kellemes nagyon boldog kar6csonyi ,,En is hasonl6k6ppen iinnepeketkiv6nok Onnek 6s az eglszcsal6dj6nak 6s sok sz6paj6nd6kot!"

64

65

B)

,,Ma estem6szt6ncolni?" !" ,,Igen l" ,,Akkor j6 sz6rakoz6st mentek, nem?" ,,Ti pedig szinhhzba ,,De igen!" kiv6nok nektek. Az el6ad6scso,,J6 sz6rakoz6st diilatos. L6ttam !" Es ,,A h6tf6i viszontl6t6sra! mindenj6t!" ,,En is kiv6nok neked meg az eg|sz csal6dodnak hdtv6g€t. kellemes Pihenjeteksokat!"

,,Gehstdu heute abend tanzen?"
,rJz."

B)

,,Also viel SpaB." ,,Ihr geht ja ins Theater,nicht wahr?" ,,Genau." fUr ,,Viel Vergniigen heuteabend.Die Vorstellung ist fantastisch!Ich habe sie schongesehen." ,,AlsotschiiBbis Montag! Und allesGute!" ,,Auch ich wiinschedir und deiner Familie ein WochenendeIhr.sollt eucheinmalrichtig ! schclnes !" ausruhen

c)

c)

57. Hivja meg irj ismerds6t egy koncertre! A) ha ,,Szeretn6m, eljdnnevelem egy Bart6k-hangversenyre. a mfisor.A zenekar6sa kdrmester kiItt is v616.A zongorista,pedig vil6ghirri! Ortln6k, ha elfogadni a meghiv6somat." ,,Nagyonkoszcin6m!" ,,Akkor 7 6rakor a Zeneakad6miael6tt tal6lkozunk. A hangverseny 8-kor kezd6dik!" l/2

einSie ,,Iohmclchte gernzu einemBart6k-Konzert und laden. Hier ist das Programm. Das Orchester ! der Dirigent sind ausgezeichnetUnd der Pianist weltberiihmt! Ich wtirde mich sehr freuen, ist wiirden." wenn Sie meineEinladungannehmen ,,VielenDank !" ,,Also, dann um 7 Uhr abendsvor der Konzerthalle! Das Konzertbeginnt um halb acht." ,,Ich weiB nicht, ob Sie iiberhaupt Konzerte besuchen.Aber ich wUrdeSiegern zu einemBart6kKonzert einladen.Ich habe geradezwei Karten. Ein Programmheftaber leider nicht, so wei8 ich nicht, wasgespielt wird. Aber bis morgenfrage ich nach ! Das Konzert ist morgen um 19 Uhr im Erkel-Theater." ,,Oh,vielenDank fiir die Einladung.Ich freuemich wirklich! K0nnten Sie mich im Hotel abholen?" ,,Gern.Also dann bis morgen! Um l8 Uhr bin ich in der Hotelhalle."

57. A)

B)

jiirni. hangversenyre ,,Nem tudom, hogy szeret-e Szivesen megnivn6megy Bart6k-hangversenyre! Eppen van k6t jegyem! Sajnos, mfisorom nincs, igy nem tudom, mit j6tszanak, de holnapig m6g megdrdekl6ddm.A hangverseny holnap lesz, 7 " 6rakor kezd6dik az Erkel Szinh6zban. ! ,,Nagyonkdsz0ndma meghiv6st Ordmmelelmegyek! Ertem jOnnea sz6llod6ba?" ! Akkor holnap 6-kor a sz6lloda ,,Term6szetesen halljiiban!"

B)

66

67

5t.

A)

Fiatal rokona litogatja meg Ont. Azilletf mostaniban kezdte el fdiskolai tanulminyait. Udviiziilje 6t, 6s kezdjen besz6lget6st 6lm6nyeir6l! irj ! ,,Tevagy az? Nagyszerfi KertiLljbeljebb! Az 6retts6gi6ta nem is l6ttalak. Kdzben egyetemihallgat6 lett6l, amint hallom. Dehft ez nagyszerfi Sikere! senttl vagy a felvdtelivizsg6n,ehhezszivb6lgratul6lok. Es hogy 6rzedmagad az egyetemen? Szimpatikusakaz dvfolyamt6rsaid?"

5t.

,,Oh, du ! Das ist aber schdn. Komm doch rein ! A) Ich habe dich ja seit dem Abitur nicht gesehen. wie bist du schon Studentingeworden, Inzwischen prima ! Du hast eine erich geh0rt habe. Das ist folgreiche Aufnahmepriifung hinter dir, ich gratuliere dir dazu. Und wie gefiillt es dir in der Hoch? sympathisch " ? schule Sind deineStudienkollegen ,,[ch freue mich dich zu treffen. Man hOrt doch so B) seltenvon euch.Trinken wir irgendwoeine Tasse Kaffee zusammen?" ,,Danke,gern." ,,Also was gibt es Neues? Ich habe gehOrt, daB aufgeman dich auf die Fritz-Heckert-Hochschule ja toll ! Du warst immer gut nommen hat. Das ist Fichern. Und wie gefiillt dir die in den technischen neue Schule? Sind die Jungs und die Miidchen in der Gruppe sympathisch?" 59.

B)

,,Orul6k, hogy rijra l6thatlak. Olyan ritkin hallok r6latok. Iszol egy cs6sze kiv6t?" ,,Igen,kOsz0ndm." ,,Mi rijs6g? Hallottam, hogy felvettek a Fritz Heckert F6iskol6ra.Deh6t ez pompds! Te mindig is j6 volt6l a mfiszaki tfrgyakban. Es hogy tetszik az fj iskola? Milyenek a fitk 6sa l6nyok a csoportban, szimpatikusak?"

59. Virstlanul talilkozik egy j6 ismerds6vel.Kezdjen
vele besz6lget6stfrdeklddjiin a kiiziis ismerdstik! 16l ! ,,De OriilOk,hogy viszontlitom! Hogy van? Es a feles6ge meg a gyerekek?" j6l ,,Kdszdndm, vannak." hallom. V6gUlis vagy tizdve nem l6ttuk ,,Ordmmel egym6st. Azok j6 6vekvoltak, nem? Hallott azbta valamit Miiller P6terr6l?Vajon eg6szs6ges?"

A)

! Wie geht A) ,,Ist das eineFreude,Sie wiederzusehen es Ihnen? Und Ihrer Frau und den Kindern?" ,,Danke.Allen geht es gut." Wir habenunsja schlieBlich ,,Schdndaszu hOren. Das war doch eine seit l0 Jahren nicht gesehen. schdneZeit damals. Haben Sie seitdemetwas von Peter Miiller gehOrt?Ist er gesund?"

68

69

B)

,,Te vagy az, Mi.illerP€ter! Nah6t, rOgtonmegismertelek, rireg firi! Hogy vagy? Megh6zasodt6l mhr az6ta?De j6, hogy fjra l6tlak, Oregem. Tal6lkozol n6ha a r6gi sr6cokkal?Hogy van Eva?"

,,Du bist doch PeterMiiller, nicht wahr? Ich habe B) dich sofort erkannt,alter Junge! Wie geht es dir? geheiratet?Mensch, ist das Hast du inzwischen ! eine Freude, dich zu sehen Siehstdu manchmal jemanden von den alten Kumpeln? Wie geht es Eva?"

60.

B{rcsirzzon kiilfiildi baritjit6l, aki k6t hetet tiilel ttitt Onn6l t Egy6bk6ntjtivdre Onnek is sz6nddkiban 6ll meglAtogatnibaritjit. ,,Milyen k6r, hogy m6r el kell utaznod! Mennyi mindent megn6zhettiinkvolna m6g egyiitt ! Kellemesutazastkivanok! Add 6t kerlek tidvozletemet j6v6re rijra tal6lkoaz egflsz csal6dnak. Remdlem, zunk ! " ,,V6runk jdv6 nyiron Berlinben." ,,Elj0v0k. H6t mindenj6t 6s viszontl6tdsra!" ! ,,Viszontl6t6sra Kiisziinje meg kiilfiildi baritjinak a vend6gt6tfst! vend6g,,Igazfinnagyon k0sz0ndmOnnek a szives l6t6st. Mindny6jan nagyon kedvesek voltak, csod6latosan€reztem magam.A v6rosndz6s, kir6na dulSsok,mindez igazi 6lm6ny volt ! Remdlem,On is eljOn egyszer hozzink Magyarorsz6gra, n6lunk is van sok szdpl6tnival6!" mindent. Csod6latosan ,,Nagyon koszcinOk szdp napok voltak ezek,sohanem felejtemel. Te vagy a legjobb idegenvezet6!Gy0nydrfi ez az orszhg! Legk0zelebb l6togass te meg minket!"

60.

daBdu schonweg mufJt.Wir hatten ,,Wie schade, uns noch so viel ansehen kdnnen! Also ich Reise.Bestell bitte wunschedir eine angenehme FamimeineherzlichenGrtiBedeiner ganzenlieben wir lie. Ich hoffe, nichstesJahr sehen unswieder." ,,Wir erwartendich nichsten Sommerin Berlin !" ,,Ich werdekommen.Alles Gute!TschiiB!" !" ,,Auf Wiedersehen 61. herz- A) mich fiir Ihre Gastfreundschaft mOchte ,,Ich Sie lich bedanken. warensehrnett zu mir, und ich habe mich hier sehrwohlgefiihlt. Die Stadtbesichtigung, die Ausfliige - das war wirklich ein Erlebuns nis. Ich hoffe, Siebesuchen einrnalin Ungarn, zeigen." auch ich kann Ihnen dort viel Sch0nes ,,Hab' herzlichenDank fUr alles! Das waren fan- B) Tagebei euch,ich werdesienicht vergestastische sen. Du warst die beste Betreuerin, die es iiberhaupt gibt. Und dein Land finde ich wunderschdn. Das nlchste Mal muBt du uns besuchen!" 62. ,,Ich wtinschedir und deiner lieben Familie ange- A) nehme Weihnachtsfeiertageund ein gltickliches Neues Jahr!" 7l

61. A)

B)

62. A)

UdvOztiliebaritjft karicsonykor ! kar6csonyi iinnepeket€s boldog fj €vet ,,Kellemes kivinok neked €s eg6sz csal6dodnak!"

70

B)

kar6csonyi 6s iinnepeket,j6 eg6szs6get ,,Kellemes boldog rij 6vet!" ,,Kellemeskar6csonyi tinnepeket 6s sikerekben gazdag, boldog fj 6vetkiv6nok szeretettel neked 6s az eg9sz csal6dodnak " ! ,,A kar6csonyi tinnepek alkalm6b6l valamennyi6tdkre szeretettelgondolunk 6s j6 eg€szs6get kiv6nunk !"

,,Euch allen frohe Weihnachten und ernenguten Rutschins Neue Jahr!" Familie wiinscheich frohe ,,Dir und deiner Eanzen und ein erfolgreiches,gliickliches Weihnachten Neujahr!" ,,Zu Weihnachten denken wir besonderslieb an euch und wtinschenallen besteGesundheit."

B)

c)

c)

D)

D)

63. Mutassa be kiilfiildi ismer6s6nekbaritjit, akivel
egyiitt virj6k 6t a pilyaudvaron! meg, hogybemutassam bar6tomat,Mol,,Engedje n6r P6tert.MatematikatanSr, sajnos de nem beszdl n6metiil. Majd 6n leszek tolmiics. Moln6r rir fela ajinlotta, hogy elviszbenniinket kocsij6n az 6n szillodSjSba Az 6n kocsim,sajnosszervizben . van, taxit pedig olyan neh6zkapni." ,,Darf ich Ihnen meinen Freund, Peter Moln6r vorstellen? Er ist Mathematiklehrerund spricht leider nicht deutsch,aber ich werdedolmetschen' Herr M. ist bereit, uns mit seinemWagenin thr Hotel zu fahren. Mein Wagen ist leider in der Werkstatt und ein Taxi bekommt man nur sehr " schwer,

63.

64. A)

Rosszul6rzi magft a villamoson. Kdrjen iil6helyet ! ,,Bocs6natot k6rek, iltadnd valaki a hely6t? Nagyon rosszulvagyok,er6sen szddtldk! Nem tudok tov6bb6llni." olyan rosszulvagyok, nem tudok to,,Bocs6nat, v6bb 6llni, mindj6rt Osszeesem.. va. Megengednd laki, hogy leUljek? Csakp6r percre!"

64. jemandeinen A) Sie ,,Entschuldigen bitte, konntemir und schwindlig' Mir Platz iiberlassen? ist schlecht Ich kann nicht mehr stehen." Sie ,,Entschuldigen bitte, mir ist ganz elend, ich ich kann nicht mehr stehen, falle um... Wurde mir jemand einen Platz geben? Nur f{ir eine kurze Zeitl" S)

B)

65. A)

Mtgyarhzza meg bar6tjinak, hogy ma nern 6r ri vele ttilteni az est6t! megkdrnivalamire! R66r ma este?" ,,Szeretn6m mun,,Nemsajnos,ma estenem 6rek 16.Rengeteg

65. ,,Haben Sie heute abend Zeit? Ich hatte eine Bitte an Sie." ,,Leider habe ich heute keine Zeit' lch habe noch A)

"t2

73

k6m van, 6s holnapra meg kell csinilnom, mert holnap van a hat6rid6. Szivesen segitekbdrmiben. Holnap hivjon fel telefonon, 6s megbeszdliink egy m6sikid6pontot."

eine Menge Arbeit, die ich bis morgenunbedingt schaffen muB, denn morgen habe ich einen Termin. Aber ich helfe Ihnen natiirlich gern. Rufen einen Sie mich morgen an, und wir besprechen Zeitpunkt." anderen ,,Hast du heute abendZeit? Mochtestdu ins Thea- B) ter mitkommen? Ich habe zwei Theaterkarten." ,,Dasgeht leidernicht, denn heutemuB ich Uberstunden machen. Ich weiB gar nicht, wann ich nachHausegehenkann. Es tut mir sehr i.iberhaupt leid, ich war langenicht mehr im Theater." " Mal." Vielleichtein anderes ,,Schade. 66.

B)

,,R66rszma este? Nem akarsz velem szinhizba j0nni? Van kdt szinh6zjegyem." ,,Sajnos,ma nem mehetek,mert ma tfl6rdznom kell. Nem is tudom, mikorra 6rek haza. Igaz6nsajn6lom, olyan r6gen voltam milr szinhhzban!" ,,K6r! Tal6n majd mdskor!"

66.

A)

Aut6val megy 6s 6szreveszi, hogy egy m6sik kocsi valamilyenhiba miatt az irt mellett 6ll. Aj6nlja fel ! a segits6g6t baj van. Tudok valamiben segiteni? ,,L6tom, Tal6n megtal6ljuk a hib6t." Ont6l." ,,Kedves valamiben? Tudja ,,L6tom, baj van. Segithetek m6r, mi a hiba?" sincs." ,,Sejtelmem ,,Tudja mit ? Elviszema k0vetkez6 aut6javit6 mfihelybe. Azok majd elvontatjdk a kocsij6t 6s rendbehozz6k." ,,J6 Otlet.K0sz0n0m."

,,Ich sehe,Sie habeneine Panne.Kann ich Ihnen helfen? Vielleichtfinde ich den Schaden." ,,Dasist nett, danke." ,,Ich sehe,Siehabeneine Panne.Kann ich irgendwie helfen? Wissen Sie tiberhaupt, was kaputt ist?" ,,Ich habe keineAhnung, was los ist." ,,Wissen Sie was? Ich fahre Sie zur nlchsten Werkstatt, die werden Ihren Wagen dann abschleppen und reparieren." ,,Dasist eineguteIdee.VielenDank!" Vielkcinnen nicht weiterfahren. Sie ,,Wieich sehe, Tank leicht kann ich Ihnen helfen. Haben Sie im schonnachgesehen?" ,,Nochnicht." ,,Wollen wir mal gucken! Aber Sie haben ja gar kein Benzin! FahrenSie schonlangeein Auto?" ist ,,Nein. Meine Fahrerlaubnis ganzneu."

A)

B)

B)

c)

Ben,,L6tom, nem tud tov6bbmenni.Segithetek? zinjevan?" ,,Nemis tudom." ,,Na n6zziik csak meg! De hiszen nincs egy csepp benzinjesem! On nem vezethetnagyon rdgen!" ,,Val6banrij a jogositv6nyom."

c)

74

t)

67. A)

Kiilfiildiin van, szflloddban.Szobfjib6t hivja fel lakisit a szrillodaikiizponton keresztiil ! besz6lek. ,,J6napotkiv6nok! Az 501-esb6l Mondja k€rem, lehet innen Magyarorsz6gratelefon6lni?" ,,Igen.Tudja a sz6mot?" ,,Igen.Rendeljemeg legyenszivesa hiv6st:Magyarorsz6gon P6ccsel szeretn6k besz6lnia 102-30as sz6mmal.Sajnosnem tudom az orszttg a v66s ros el6hiv6szhmdt." a ,,Nemteszsemmit.K6rem,betitzze v6rosnev6t !', ,,Igen.P6ter,Emil, C|zir, Siegfried." Es ,,P6cs? a sz6m 102-03?' " ,,Nem.Egy-nulla-kett6-h6rom-nulla. van. Megrendelem hiv6st." a ,,Rendben jcin be P6cs?" ,,Sokd ,,Nemtudom." ,,A sz6lloda telefonk0zpontj6val besz6lek?Az 501-es vagyok. Magyarorsz6gra, P6csreszeretn6k " telefon6lni. zdgot kdzvetleni.ilhivhatja a szob6j6,,Magyarors b61." Vonatft lek6ste. Erdeklddje meg, mikor megy a kiivetkezdvonat ! lekdstem vonatomat.Meg tudna mondaa ,,Sajnos ni, hogy van-e m6g ma vonat a f6v6rosba?" ,,Hogyne!TObbis van." ,,Mikor indul a k0vetkez6?" ,,Egy6ra mflva !" ?" ,,Gyors !" ,,Igen !" ,,K0szcinOm

67. Sie ,,GutenTag. Hier ist Zimmer 501.Sagen bitte, A) kann ich von hier aus Ungarn anrufen?" ,,Ja. Konnen Siemir die Nummer sagen?" nach Sie ,,Ja. Bestellen fi.ir mich bitte ein Gesprbch Die Vorwahlnummervon UnP6cs, Ruf 102-30. garn und der StadtP6csweiB ich leidernicht'" ,,Das macht nichts. Wiirden Sie bitte den Namen der Stadt buchstabieren?" ,,Ja, gern. Peter,Emil, Cezar,Siegfried." Und die Rufnummer war 102-03?" ,,P6cs? " ,,Nein. Eins-Null-zwo-Drei-Null. ,,In Ordnung. Ich bestellefUr Siedas Gespriich." ,,WielangemuBich warten?" ,,DasweiB ich nicht."

B)

,,Ist dort die Zentrale? Hier Zimmer 501. Ich mtlchte mit einem Teilnehmer in Ungarn, in der Stadt P6cssprechen." ,,Sie k0nnen die ungarischeNummer von Ihrem Zimmer aus direkt wihlen."

B)

68. A)

6E. KcinnenSie A) ,,Ich habe leidermeinenZtg verpafJt. einen Zug in die mir sagen, ob es heute noch Hauptstadtgibt?" ,,Esgibt sogarmehrereZige." ,,Wann flhrt der nichste ab?" ,,In einer Stunde." ,,Ist das ein D-Zug?" ,,Ja, natiirlich." ,,Danke."

76

B)

ez ,,Bocs6nat, volt a berlini gyors?" " ,,Igen. ,,Indul ma m6g oda vonat, nem tudja v6letleniil?" ,,Hogyne!Egy 6ra mflva!" ?" ,,Eza jegy arra is drv€nyes !" ,,Igen,a menetjegymindenvonatra 6rvdnyes

B) Sie, ,,Entschuldigen war das der D-Zug nach Berlin?" daswar der"' ,,Jawohl, heute noch ein Zug dorthin, wissenSie es ,,Fahrt zufillig ?" ,,Ja,in einerStunde." ,,Ob meineFahrkartewohl auchdaftir gUltigist?" ,,Natiirlich. Die Fahrkartengeltenfiir jedenZug'" 69.

69.

C6geegyik kiilfitldi ilzletfel6vel besz6l telefonon, n6hiny dolgot! de rosszulhallja 6t. Pontositsanak is N6hiny sz6t betiiztessen ! ,,Ne haragudjon, de nem 6rtettem pontosan.K6rem ismdtelje meg, amit a koll6g6mnak tizen! Vagy esetleg, megdrkezett, ha hivja vissza?" nap itt vagyok." ,,Az is lehet.Eg6sz ,,Akkor legyen szives,betirzzea nev6t, hogy fel" jegyezhessem. ,,Igen. Henrik, Ott6, Ida, K6roly, Ott6, Tam6s, Anna, K6roly, Anna, N6ra, Anna. Hoiko Takana. Rendben ?" A tudja a koll€g6m?" ,,Igen. telefonsz6m6t ,,Azt tudja."

Sie ,,Entschuldigen bitte, aber ich habe Sie nicht Wiirden Sie wiederholen,was genau verstanden. soll'?Oder w6re es ich meinemKollegenbestellen besser,er wiirde Sie zuriickrufen, wenn er nicht wiederhier ist?" ,,Das kann er natiirlich. Ich bin den ganzenTag da." ,,Dann mcichteich Sie noch bitten, Ihren Namen damit ich ihn notierenkann." zu buchstabieren, Otto, Ida, Kaufmann, Otto und ,,Ja. Heinrich, Theodor, Anton, Kaufmann, Anton, Nordpol, Anton. Hoiko Takana.HabenSie?" ,,Ja,danke.Und Ihre Rufnummer?" ,,Die wei8 Ihr Kollegcschon"l

70. Eszreveszi sz6llod6ban,hogy a mosd6 csapja a
A) rossz.Jelentse a hibit ! be napot kiv6nok ! Hibet szeretn6k bejelenteni !" ,,J6 !" ,,Tess6k a ,,A szob6mban mosd6csapjaelromlott. Nem tudom kinyitni. Tegnapmdg semmibaja nem volt." !" ,,AzonnalmegndzzUk melden'" ,,GutenTag. Ich mochteeinenSchaden schon." ,,Bitte in ,,Der Wasserhahn meinem Zimmer ist kaputt, war er noch ihn nicht aufdrehen.Gestern ich kann in Ordnung." ,,Wir sehengleichnach."

70.
A)

78

'79

B)

,,J6 napot kiv6nok! Tudna segiteni?Van egy kis csapjaelromlott. K6baj ! A tusol6bana melegviz valamit. Hidegvizben rem, jdjjenek 6scsin6ljanak nemtudok tusolni." ,,AzonnalkUldOkvalakit." ,,Hall6! Porta? K6rem,jojjenek azonnal! A szobdmbana melegvizcsapjaletdr0tt. Omlik a viz ! Mit csin6ljak?" ,,Egy kis ttirelem, azonnalott leszekegy szerel6vel!" Erdeklddjemeg az utcin a pontos iddt ! ! ,,Bocs6nat Meg tudn6 mondani hiny 6ra van most?" ,,9 6ra 5 perc!" !" ,,KOszdndm ki.ilfdldr6l €s szeretn6m ! ,,Eln6z6stMost €rkeztem h6ny 6ra van?" az6rdrnat et6Uitani.Megmondan6 9 6ra 5 perc." ,,K6szs6ggel. !" ,,K0sztin6m

Tag. KdnnenSiemir helfen?Beimir funk- B) ,nGuten in tioniert der Warmwasserhahn der Duschkabine und sehenSie nach, in nicht. Bitte, kommen Sie kaltem Wasserkann ich nicht duschen!" !" ,,Ich schickegleichjemanden Bitte krimmen Sie sofort! Der ,,Bitte, Rezeption? ist abgebrochen,und jetzt liiuft HeiBwasserhahn in Wasser meinZimmer ! Wassoll ich tun ?" heiBes ,,Halten Sie noch einenMoment aus! Ich komme !" gleichmit einemInstallateur C)

C)

71. A)

wie ! ,,EntschuldigungK6nntenSiemir sagen, sptit esist?" ,,9 Uhr 5 Minuten." !" ,,Danke ,,EntschuldigenSie. Ich bin heute aus dem Ausland angekommen,und m0chte meine Uhr stellen. Kcinnen Sie mir die genaue Uhrzeit ? sagen " ,,Gern.Es ist 9 Uhr 5 Minuten." Dank." ,,Vielen

71. A)

B)

B)

72. Ktlfiildtin van. Erdeklddjemeg az tjs6g6rusn6l,
A) valamilyenmagyarirjsigot kapni ! lehet-e megk€rdezni, hogy ,,J6 napot kivSnok! Szeretndm van-eOnokn6l valamilyenmagyar rijs6g6s foly6irat? Mdr napokkal ezelltt eljottem Magyarorsz6gr6l, nagyonszeretndm 6s tudni, mi mindentdrt9nt azota otthon ! " " ,,Vannakmagyar tjs6gjaink 6s foly6irataink. ,,Akkor k6rek egy MagyarNemzetet6segy Uj Ti.ikort. ha van."

72. Zeitungenund A) ,,GutenTag. HabenSieungarische Ich bin ntlmlich seit mehreren Zeitschriften? Tagenvon Ungarnweg, und mdchtegernewissen, waszu Hauselos ist." Zeitungenund Zeitschrif,,Wir haben ungarische ten." ! ,,Schon GebenSie mir bitte eine ,,MagyarNemzet" und eine ,,Uj Tiikor", wenn Siedie haben."

80

8l

B)

,,J6 napot kivdnok ! Vannak On6kn6l magyar rijs6gok?A kirakatban ugyaniscsak egyetletok.,' csak ez u egymagyarrijsig j6r nekiink." ,,Sajnos ,,Esfoly6irat?" ,,Magyar foly6irat egydltd6n nincs !" ,,Akkor k6rem azt aMagyar Nemzetet Mai?" ! ,,Nem, sajnos k6t nappal ezel6tti!" ,,Akkor is k6rem."

? Zeitungen Im B) ,,GutenTag. HabenSieungarische sah Schaufenster ich nur eine." eineTageszeitung wir ,,Leiderbekommen nur diese aus l"Ingar'n." ,,Und Zeitschriften?" ,,UngarischeZeitschriften haben wir iiberhaupt nicht." ,,GebenSie mir dann die Magyar Nemzet.Ist sie von heute?" ,,Nein, sie ist leiderschonzwei Tagealt." ,,Ich nehmesie trotzdem."

73. Elk6sett valahonnan. Mentegetdz6s6ben hivatkozA) zon arra, hogy nem kapott taxit ! ,,Nagyonsajndlom,hogy rigy elk6stem. itt m6g De nem ismeremki magam. Ez6rt azt gondoltam, legjobb, ha taxival jdv0k. De csak egy negyed6ra mtlva j0tt egy szabad taxi." ,,Nemteszsemmit.A f6, hogy itt van."

73.
,,Es tut mir sehr leid, da8 ich mich so sehr A) verspatet habe. Aber ich weiB hier noch nicht richtig Bescheid,und deshalb dachte ich, ich nehme am bestenein Taxi. Aber es kam keines! ich Erst nach einer viertel-Stunde.fand ein freies Taxi." ,,Es macht nichts. Hauptsache,Sie sind endlich hier." ! ,,Entschuldigt,bitte, die Verspdtung Es tut mir B) sehrleid, daBich nicht piinktlich seinkonnte.Aber hier ist es ebenso schwer,ein Taxi zu bekommen, wie bei uns zu Hause.Ich wollte zuerstvom Hotel aber niemandging ans Teaus ein Taxi bestellen, lefon. Spiiter versuchteich es auf der StraBe, na dann kam schlieBlicheins. Also nochmals, !" Entschuldigung so schlimm." ,,Nicht 74. A)

B)

! ,,Ne haragudjatok a k6sds€rt Nagyon sajndlom, hogy nem tudtatn pontos lenni. De itt ugyanolyan neh€ztaxit kapni, mint nilunk otthon. El6sz6ra sz6llod6b6l akartam taxit rendelni, de senki sem vette fel a kagyl6t. K6s6bbaz utc6n pr6b6lkoztam, na, akkor vdgrejdtt egy. M6g egyszer eln6z6st !,' ,,Nemtesz semmit."

74. A)

82

Ismerds6t6ldrdeklddjiin ny6ri terveirdl ! ,,Onholnapt6l van szabads6gon, ugye?Elutaznak vagyitthon maradnak?" ,,Iddnegy kicsit utazni fogunk az orszdgon beli.il. Itt is van, amit m6g nem ismeriink."

,,Ab morgen haben Sie Urlaub. MachenSie eine Reiseoder bleibenSiezu Hause?" Ecken ,,Wir wollen dies' Jahr einige unbekannte " Ungarnskennenlernen.

83

! ,,Nagyszerfi Pontos rititerviik van, vagy csak rigy nekiv6gnak ?" ,,Azt k6t gyerekkelnem tehetjuk. M6r mindeniitt megrendeltem sz6ll6st." a

,,Das ist aber fein ! Haben Sie einen genauen Reiseplan, oder fahren Sie nur einfach los, ins Blaue?" ,,Das kcinnenwir mit zwei Kindern nicht machen. Ich habe iiberall schonUnterkunft bestellt." B) ,,Du gehstjetzt in Urlaub, nicht wahr?" ,,J4." oder wollt ihr den ,,Macht ihr eineAuslandsreise Sommerim Gartenverbringen?" ,,Diesmalfahrenwir ins Ausland." ,,Fahrt ihr mit dem eigenenWagenoder ist das eine ?" Gesellschaftsreise ,,Eine Gruppenreise, die von unserem Betrieb wird. Sieist nicht teuer,weil wir zelten organisiert und mit dem Bus unterwegs sind. Sowas macht mir SpaB." 75. ,,GutenTag! Siewiinschen?" ,,Guten Tag. Ich suche einen guten Reisefiihrer tiber Frankreich.Konnen Sie mir helfen?" Wiinsche?" ,,Gern. Haben Siebesondere ,,DasBuch solltegute Landkartenhaben.Es sollte auch Vorschliige enthalten, wohin man AusflUge machenkann, und wasman in einerStadtbesichtigen soll. Ja und eswire schdn,wennes Farbfotos hatte." Buch an !" Sie ,,Sehen sichvielleichtdieses 76. ,,SiesehenheuteblaB aus. Ist etwaspassiert?Ich habe den Eindruck, Sie haben in letzter Zeit auch abgenommen. Sie sind doch hoffentlich nicht krank ?" A)

B)

ugye?" ,,Temost mdszszabads6gra, " ,,Igen. ,,Eshova utaztok? Kiilf0ldre mentekvagyitt t0ltitekanyaratatelken?" kiilfdldre megytink." ,,Ez'id.ttal ,,A saj6t kocsitokkal mentek vagy t6rsasutaz4s lesz?" utaz6s,a v6llalatn6lszervezik. Nem is ,,Csoportos drdga,mert s6toroznifogunk 6sbusszal megyiink. Szeretem ilyesmit." az

7 5 . Visiroljon egy j6 irtikiinyvet Franciaorszigr6l!
,,J6napot. Mit parancsol?" ! ,,Egy j6 ftik0nyvet szeretndkFranciaorsz6gr6l Segitene nekem?" ! ?" ,,Hogyne Milyet parancsol ha bennej6 t6rk6pek.Ortil,,Szeretn6m, lenn6nek n6k, ha lenn€nekbenneOtletek,hogy hova lehet menni kirindulni, mit 6rdemesmegndzni egy v6rosban.J6 lenne,ha a k6pek szinesek lenn6nek." meg tal6n ezt!" ,,N6zze

7 6 . Bar6tjaaz ut6bbi iddbennagyonlefogyott.Erdeklddjiin hogyl6t6rdl ! A) ,,Ma s6padtnakldtszik! Tort6nt valami? Az abenyom6som,hogy az ut6bbi id6ben le is fogyott. Remdlem, nem beteg?"

84

85

B)

nem lAttalak.Hogy vagy? Mondd, f6radt,,R6gen nak 6rzedmagad? Mintha le is fogyt6l volna. J6 karcsrivagy, de enn6lkarcsribbm6r ne legydl.Rem6lem,nem vagy beteg?" ,,A, nem hiszem.De n6haegy kicsit furcs6n€rzem magam.Tal6n az ut6bbi id6ben tril sokat dolgoztam.tt

Wie geht's? B) ,,Langehab' ich dich nicht gesehen. Sag,bist du heutemi.ide Hast du nicht auch etwas ? abgenommen?Du bist ja schon schlank, aber trotzdem, schlankersollst du nicht mehr werden. Hoffentlich bist du nicht krank." ,,Das nicht. Aber manchmal ist mir doch etwas komisch. Vielleichthab' ich in letzterZeit zt viel " gearbeitet. 77. A) wirklich nicht mehr." ,,Danke,ich mOchte ,,Ncch ein Stuck Kuchen?" geschmeckt,aber ich ,,Es hat ganz ats5ezeichnet darf nicht mehr. Jetzt mache ich niimlich eine und die ist ziemlich streng: Ich Schlankheitskur, darf tiberhauptnichts SiiBesessen.SogarKaffee und Tee trinke ich jetzt ohne Zucker. Und ich ich fi.ihlemich wirklich viel wohler. seitdem diese Diat halte." B) ,,Nimm doch ein Stuck!" wirklich prima, aberich darf ,,Danke,esschmeckt nicht mehr." ,,Wiesodarfst du nicht?" die einerSchlankheitskur, ich jetzt mache. ,,Wegen ! Mensch,ich muBdochabnehmen Ich trinke sogar Tee und Kaffee ohne Zucker." 7E.

77. A)

kinilj 6k. Utasitsaviszstitem€nnyel Vend6gs6gben szaudvariasan.Hivatkozzoni fogy6kfrfiira! t6nylegnem kdrek tdbbet." ,,K0szdndm, ,,M6gegy siitem6nytlegal6bb." ,,Igazfinfinom volt, de nem szabadttibbet ennem. Ugyanisfogy6krir6zom,6sa kfra nagyonszigorri: nem szabadennem.Ujabsemmi6deset egy6ltal6n ban m€g a kfv6t 6s a tedt is cukor n6lkiil iszom. maMi6ta di6t5zom,val6bansokkaljobban 6rzem gam."

B)

egyet!" ,,Vegy6l t€nyleg r6m finom, de nem szabad ,,K0szOnOm, tObbet ennem." ,,Hogyhogynem szabad?" Oregem, kell fogl'nom! M6g a le ,,Fogy6krir6zom. k6vdt 6s a teAt is cukor n6lkiil iszom."

78.

86

A kiilfitldi orszig vimtisztviseldje f6lre6rt6sfolytin el akarja vimolni az itthon vfsirolt f6nyk6pe! zdg6p6t.}'{;tgylrhzza meg neki a helyzetet napot kiv6nok! Van valami elv6molni,J6 val6ja ?" ,,Nem, nincs semmi!" ,,Az az On f6nyk6pezlgfipe?Ilyen 6rt6kesdarabot nem engedhetekki az orszdgb6l! V6mot kell 16 fizetnie! "

,,GdtenTag! HabenSieetwaszu verzollen?" ,,Nein, ich habenichts." ,,Ist das da Ihre Kamera? Eine so teure Kamera kcinnen nicht einfachausdem Land ausfUhren Sie ! Sie mtissenZoll bezahlen." 87

,,De k6rem, ezt a fdnyk6pezSg|pet6vekkel ezelltt vettem otthon. Ez a saj6tom! N6zzemeg a v6m6ru-nyilatkozatotis : a g|p benne van, a magyar vdmtiszt6saz On egyikkoll6g6jais al6irta.Tessdk, itt van." !" ,,Az m6s! Eln6z6st

Kamera habeich vor Jahrenzu ,,Aber bitte, diese Hause gekauft! Das ist meine eigeneKamera! Sehen sichmeineZollerkliirungan: Die KameSie ra steht drin, die ist von ungarischen Zollbeamten und auch von einem Kollegen von Ihnen unterschrieben. Hier stehtes." . Entschuldigung." ,,Dasist was anderes. 79.

79.

K6rjemeg a vonatonirtit6rsait,hogy n6miritrendez6s6rin segitsenek Onnek is elhelyezni csomaga jait ! ! hely?" ,,Bocs6nat Ugye, van m6g itt egy szabad " ,,Igen. Via ,,De sajnosrengeteg csomagom.Segitene? szont, ha egy kicsit Atrendezn€k csomagjaikat, a tal6naz eny6mek folf6rnenek!Megtenn6?" is ! ,,Hogyne Pillanat!" nekemezt anehtz b6rondot ,,Esk6rem,segitsenek fcilrakni ! Kciszcincim !

Ist ,,Entschuldigung. hier noch ein Platz frei?"
,rJ4."

,,Aber ich habesehrviel Geplick.Kcinnten mir Sie helfen? Wenn Sie Ihre Koffer ein biBchenweiterriicken wtirden, hiitten wir vielleicht auch ftir meinePlatz. W[rden Siedas tun?" ,,Ja,bitte. Moment." ,,KtinnenSiemir ein bi8chenhelfen.diesen schweren Koffer hochzuheben? Danke vielmals."

gyakranbetegeskedik. 80. Egyik ismer6se Besz6lje 16, A) hogy sportoljon! ma. Csaknincsrosszul?" ,,S6padt is tudom" Gyakranvagyokn6th6s, 6llanes ,,Nem d6an f6radtnak,6rzem magam." van. En is igy voltam, ,,Errecsak egy gy6gyszer mindig rosszul6reztem magam, f6jt a fejem, nem. volt 6tv6gyam,hamarelf6radtam. Aztanegybar6tom r6vett, hogy sportoljakegy kicsit. Naponta egy kis fut6s vagy fsz6s. Ez segitett.Egy h6nap mtlva j6l 6reztem magam,"

80.
,,Ich finde SieheuteetwasblaB. Es ist Ihnen doch A) nicht schlecht?" ,,Ich weifJes nicht recht. Ich habeoft Schnupfen, und bin immer mtide." ,,Dafiir gibt esnur eineMedizin. Mir ging es auch so: Mir war oft schlecht, hatteKopfschmerzen, ich keinen Appetit und wurde schnell mUde. Ein Freund von mir 0berredete mich, etwasSport zu treiben. Ein wenigLaufen oder Schwimmen. Und das hat geholfen.Nach einem Monat ging's mir viel besser."

88

89

B)

,,Nemn6zelki valamiremektil! Csaknemvagybeteg?" mindig f6radt vagyok. ,,Nemtudom, mostan6ban Az orvosok nem mondanaksemmit, 6n meg mindig csakaludn6k." ,, lersze, mert nem mozogsz,csak iilsz az itod6! bin ! Sohasemvagykint a j6 leveg6n Sportoljvakocogj! Ami6ta minden hdtenfszom, larnit: rissz, semvoltam beteg!" meg egyszer

,,Also weiBt du, gldnzendsiehstdu nicht gerade B) aus! Du bist dochnicht krank?" ,,Ich weiB nicht. In letzter Zeit bin ich immer mtide. Die Arzte sagennichts. Dabei mOchteich am liebstenimmer nur schlafen." ,,Weil du immer nur im Bi.iroherumsitzt Du bist ! nie an der frischen Luft ! Du sollst auch Sport treiben, schwimmen, ,,Trimm dich fit', mitmachen.Seitich jede Wocheschwimmen gehe,bin ich nicht mehr krank."

81.

K6peslapokat,lev6lpapirt 6s borit6kot szeretne venni kiilfiildiin. Menjen be egy papiriizletbe 6s dolgokat ! Yegyemeg a sziiks6ges ,,J6napot kivdnok!" ,,J6napot kiv6nok! Mit parancsol?" Va6s ,,Levdlpapirra borit6kokra van szoks6gem. !" szeretn6k lami szdpet !" ezekb6llehetv6lasztani ,,Tessdk, van sziiks6gem m6g n6h6nykdpeslapra ,,EzenkivUl a is err6l a v6rosr6l! Kiv6lasztom,6smegmondom j6 sz6mait, ?" van." ,,Rendben

E1.
,,GutenTag!" ,,GutenTag! SiewUnschen?" ,,Ich brauche Briefpapier und dazu Briefumschliige.Kdnnen Siemir etwasBesseres zeigen?,, ,,Hier bitte. Siekdnnenw6hlen." braucheich noch Ansichtskarten ,,AuBerdem von dieserStadt. Ich withle sie aus, und sageIhnen die Nummern.t' ,,In Ordnung."

t2. K6rje meg a szilloda portisit, hogy amig On tivol
! van, vegye6t a telefonon6rkez6 iizeneteket P6ter vagyok a 206-osb6l.Van egy kdr6,,Miiller sem." ?" Miben segithetek ,,Parancsoljon. .Ugye, On ma d6lel6ttszolgilatbanvan?" ,,Igenuram." ,,A helyzetaz, hogy fontos telefont v6rok, viszont nekemmost azonnalel kell mennem.K6rem,vegye 6t az izenetet, 6s ha valami fontos, iegyezzefell" " megtessziik. ,,Termdszetesen, El6re is koszcindm." ,,Nagyszerfi. 90 ,,Ich bin PeterMUller aus Nummer 206. Ich habe eine Bitte an Sie." ,,Bitte. Wie kann ich Ihnen helfen?" ,,Siehabenheutevormittag Dienst,nicht wahr?,, mein Herr." ,,Jawohl, ,,Esist so: Ich erwarteeinenwichtigen Anruf, aber ich muB jetzt dringendweg. WtirdenSieden Anruf entgegennehmen und notieren, wenn es etwas Wichtiges ist?" das ,,Selbstverstiindlich, machenwir." ,,Dasist nett. Und vielen Dank im voraus!"

82.

9l

E3. Kilrdezzemeg egy irtitirsit, hogy milyen hfzban
A) lakik, milyenek a lakiskiiriilm6nyei ! ,,Mostm6r tudom, hogymelyik virosban lakik' de m6gnem beszdlta lak6s6r6l'" h6z lakom, egy n6gyemeletes m6so,,B6rlak6sban dik emelet6n." a van ,,H6nyszobSja ? Osszkomfortos lak6s? Televan?" fonja is a ,,K6t szobacisszkomfortos lak6s, telefonomsajnos nincs."

t3.
,,Nun, ich weiBjetzt schon, wo Sie wohnen,aber A) Sie haben noch nichts tiber Ihre Wohnung selbst " gesagt. ,,Ich wohne in einer Mietswohnung,im zweiten Stock einesvierstOckigen Hauses.,, ,,Wieviel Zimmer haben Sie? Hat die Wohnung Vollkomfort ? Und Telefon?,, ,,Das ist eine Zweizimmerwohnung Vollkommit fort; Telefon habeich leider nicht.,, ,,Esist wirklich groBartig,dafJSieein eigenes Haus B) haben! Dazu gehOrtwohl auch ein kleiner Garren, nicht wahr? Liegt es aber nicht zu weit vom Zent_ rum entfernt?" ,,Doch,aberdasstOrtunsnicht. Wichtigist nur die frische Luft. Ich habe da auch einen kleinen Gar_ ten." ,,Und wie gro8 ist das Haus?,, ,,Wir habend.reiZimmer.,. ,,HabenSie Zentralheizung ?,. ,,Ja.Das ist sehrpraktischund in allenRdumenist es gleichmiBigwarm."

B)

hogy saj6t hizavan! Bizo,,Ezigazin nagyszerri, kert is tartozik hozzS?Nincs nagyon ny6ra egy kis a messze v6ros k6zpontj6t6l?" a ,,Igen,de ez nem baj. NekUnka friss leveg6 fontos. Es van egy kis kertemis." ,,Esmekkora ahiz?" ,,H6romszob6s." ,,Van kOzpontifiit6s?" ,,Igen.Az nagyon praktikus. Minden helyis6gben egyformamelegvan."

84.

megSzolgilati irton kiilfiildre utazik. Az el6zetes repiil6t6ren. Allapodis ellen6resenki sem virja a Nem tudja szillisa cim6t sem, csak a c6g nev6t' amelyik meghivta. Hivja fel a c6geta repiil6t6rr6l ! 6s magyarizza el helYzetdt J6kiv6nok! Protokolloszt6ly? ,,Hall6! J6 napot n6svagyok." ! ,,Parancsoljon Handke." M6r egy Magyarorszdgr5l. most 6rkeztem ,,K6rem, 6r6ja itt virakozom a repiil6t6ren.Ugy besz6ltuk meg, hogy valaki kijOn el6m Onokt6l. De sehol senki.Sajnosnemtudom a szillodim cim6t,fogal-

t4.

,,Hallo ! Guten Tag. protokollabteilung ? Hier sprichtJ6n6s." ,,Ja,bitte! Hier Handke... ,,Ich bin gerade aus Ungarn angekommen. Seit einer Stundewarteich schonam Flughafen.Es war doch so ausgemacht, daB mich jemand von Ihnen abholt. Bisjetzt kam niemand.LeiderweiBich hier

92

93

! mam sincs,hova menjekinnen ! K€rem, segitsen utina, hol foglaltak nekem sz6ll6st,hogy N6zzen !" taxival odamehessek ! ,,Bocs6nat Nyilvdn t6ved6st0rtdnt ! Mi csak egy 6ra mrllva v6rtuk !"

gar nicht Bescheid, kennenicht mal die Adresse ich meinesHotels. Also ich habe keineAhnung, wohin ich fahren soll. K6nnten Sie mir irgendwiehelfen? Wiirden Sie eventuellnachsehen, fiir mich eine wo Unterkunft reserviert wurde, damit ich mit dem Taxi hinfahren kann?" Sie, ! ,,Ah, entschuldigen Herr J6nrls Das muB ein fataler Irrtum sein! Sie wurden eineStunde speter erwartet!"

meg egy E5. Jelentkezzen nyelvtanfolyamra! K6rdezze az iigyint6zdt a lehetds6gekrdl,felt6telekrdl. Magyrrkzzt meg, hogy alapfokon tudia a nyelvet! ,,J6 napot kiv6nok! Petersa nevem.K6t h6napja dolgozom On0kn6l ebben a v6rosban. El6rel6that6lag mdg k€t 6vig maradok. Szeretndkn€metiil tanulni. Ezzel kapcsolatbanvan n6h6nyk6rddsem. Milyen tanfolyamokat szerveznek?Mennyi a heti 6rasz6m,6smikor kezd6dnek az 6rhk? Mennyibe keriil a tanfolyam? Otthon egy tanfolyamot m6r €s elv€geztem, vannakis bizonyosismereteim." ,,A tanfolyamunk kdtezer6r6s 6s . '. m6rk6bakeriil. Ha megadjaa nev6t€sa cim6t, killdOkOnnek egyprospektust,ami minden fontos tudnival6t tartalmaz." ,,Guten Tag ! Mein Name ist Peters.Ich arbeite seit zwei Monaten in Ihrem Land. Es siehtso aus, daB ich noch zwei Jahrelang hier bleibe.Ich mOchte gut Deutsch lernen und da hatte ich gern einige Informationen: Was ftir Kurse organisierenSie? Wieviel Stunden werden pro Woche unterrichtet und wann beginnendie Stunden? Was kostet ein Kurs? Wissen Sie, ich habe schon einen Kurs besucht, noch zu Hause, so habe ich gewisse Kenntnisse." ,,Ein Kurs hat bei uns 2000Stunden und kosret ... Mark. Aber wenn Sie mir Ihren Namen und die genaueAdresse sagen,schickeich Ihnen ein Prospekt zu. Dort stehenalle wichtigen Informationen drin."

t5.

t6. A)

6rdekl6dje meg kiilfiildi ismerds6t6l, van-e a kii' zelbenJ6 mozi vagYszinhfz ! ,,Nagyon szeretn6km6r On0kn6l egyszerszinhilzba vagy moziba menni ! Nem tudn6 megmondani, hogy van-e itt a kornyeken mozi vagy szinhiz?" ,,Szinhiz sajnos csak a kdzpontban van, de mozit kett6t is talel."

t6.
,,Ich m6chte gern einmal bei Ihnen ins Kino oder ins Theatergehen. K0nnten Siemir sagen, esin ob der Nflhe ein Kino oder ein Theatergibt?" ,,Nun, Theaterbefindensich nur im Stadtzentrum, aber Kinos gibt's in der Nflhe. Sie finden sogar zwei." A)

94

95

,,J6 filmeket adnak itt?" ,,Igen, s6t az egyik nagyonj6 mozi." B) ,,Alig ismeremezt a v6rost, m€g azI a k0rny6ket sem nagyon, ahol lakom. Nem tudja vdletleniil, mozi? Ugy szehogy arrafel6van-eio szinhhzvagy kikapcsol6dni'" retn6km6r egy kicsit Moziegy ,,Nos,van a kozelben remek kis szinh6z' van itt a ba nem nagyonj6rok, nem is tudom, hol mozi." korny6ken j6tszanak?" j6 ,,Esebbena szinhdrzban darabokat van." ,,Igen,mindig telt h6z

,,Werdenda gute Filme gespielt?" ,,Ja, das eine hier ist sogarein sehrgutesKino." Nicht ,,Ich weiB hier leider noch nicht Bescheid. einmal in der Gegend,wo ich wohne. WissenSie nicht zufillig, ob es da ein Theateroder ein Kino gibt? Ich mcichte einmal richtig ausgehen." daB esin der Niiheein ganz ,,Nun, ich kann sagen, ausgezeichnetes Theater gibt. Ins Kino gehe ich selten,ich weiBnicht mal. wo hier ein Kino ist." ,,Und werden in diesemTheater gute Stticke gespielt?" ,,Ja,es ist immer ausverkauft." B)

virosban. K6rjenfelviligosi' E7. On elt6vedegyidegen tist, hogyanjuthat el a fdirtra! kdrek! Idegenvagyok ebbena v6ros,,Bocs6natot A ban, nem ismeremki magam, 6seltdvedtem' f6ttra szeretndkkijutni ! Meg tudn6 mondani, hogyan menjek od6ig? Ha nincs messze'mehetek gyaloCis. Vagy idkAbb valamilyenj6rmfire sz6lljak2" csakegy megill6, de rnehet busszal ,,Nincsmessze, gyalog is. Mindig el6re kell mennie, 6s a piacn6l majd forduljon jobbra! igy kijut a f6utc6ra!" ! ,,Entschuldigung Ich bin hier fremd und weiB iiberhaupt nicht Bescheid. finde den richtigen Ich Weg nicht. Ich m6chtezur HauptstraBe kornmen. Kdnnten Siemir bitte sagen,wie ich dorthin komme? Wenn es nicht zu weit ist, kann ich eventuell laufen. Oder soll ich lieberein Fahrzeug nehmen " ? liegt gar nicht weit von ,,Nein, die HauptstraBe hier, mit dem BusbloBeineHaltestelle. kcinnen Sie natiirlich auchlaufen. GehenSieimmergeradeaus und am Markt miissenSie nach rechtsabbieeen. Dort is gleichdie HauptstraBe."

E7.

8E.

K6rdezzemeg a bankban a tisztviseldt, hogy utazisi csekket viltanak-e ! jcit! ,,Eln6z6st Nem tudom, hogy j6 ablakhoz tem-e. Csak kdrdezni szeretndkvalamit: utaz6si v6ltanak?" csekket ablakn6l!" ,,Igen!De a n6gYes !" ,,Koszon0m

8E.
! ,,Verzeihung Ich weiB nicht, ob das der richtige Schalterist. Ich mcichtenur etwasfragen. L6sen SieReiseschecks ein?" vier." ,,Ja,aber am Schalter !" ,,Danke

96

97

E9. K6rdezze meg kiilfiildi baritjit6l,

hogy tetszett neki az On virosa, mit taltf,lt sz6pnek,kiiliiniisnek stb.! ,,Nagyonk6r, hogy mir elm6szI lgaz|n maradhatn6l m6g ndhSnynapot! Akkor sokkal tObbettudn6k mutatni nekeda v6rosunkb6l!" val6bannemmaradhatoktovAbb! De hi,,Sajnos, szenigy is nagyonsok mindent l6ttam!" ndlunk a hogy nekedmi tetszett 6rdekelne, ,,Igazdn ! arra legjobban6smit tal6lt6lszokatlannak Persze is kivincsi vagyok, hogy tetszetteknekedaz itteni !" emberek

t9.

,,Sehr schade,daB du schon weg muBt! Einige Tagesolltestdu nochbleiben! Dann kcinnte dir ich noch einigehtibsche Eckenin dieser Stadtzeigen." ,,Es tut mir leid, ich kann aber wirklich nicht liinger bleiben. Und eigentlichhabe ich hier sehr gesehen." viel Sch0nes ,,Ja? Darf ich fragen, was dir bei uns am besten gefallenhat? Gab es etwas,was du komisch fandest?Natiirlich bin ich auch darauf neugierig, wie du die Menschen hier findest."

90. K6rjen udvariasan bocsdnatot att6l a szem6lyt6l,
A) akinek a buszon v6letleniil a lfbira l6pett! k6rek, nem akartam. Nagyon sajnS,,Bocs6natot k6rek!" eln6z6st lom. M6g egyszer ,,Nemtesz semmit!" ,,Neharagudjonkdrem,de olyan hirtelen6llt meg a busz! Nem tehetekr6la !" ,,K6rem,nem tdrt€nt semmi!" Udvariasan mondion le egy vacsorameghivist. Mogyarizza el, hogy egy nappal koribban mir hozautazikt ,,lgazfunnagyon sajn6lom, de sajnos nem tudom elfogadni a szombati meghivdst. Pdntekeneste en mindenk6pp haza kell rep0lnOm. Nagyon fontos be tigyr6l van sz6, szombatonmindenk6ppen kell megl6tomennemaz irod6ba.Pedigolyan szivesen gatn6m! Tal6n egy m6sik alkalommal. De nagyon k0sz0n0ma meghivist." ! ,,Entschuldigung Das war nicht gewollt. Es tut mir sehrleid. Entschuldigen bitte!" Sie, ,,KeineUrsache."

90.
A)

B)

Sie ,,Verzeihen ! Der Bus hat so pldtzlichangehal- B) ten. Ich kann wirklich nichts dafiir." ,,Bitte!" 91.

91.

,,Estut mir sehrleid, aberich kann Ihre Einladung ftir Sonnabendabend nicht annehmen.Ich muB mit der Maschine Freitagabend am unbedingtnach Hause fliegen. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit, mufJich sonnabends so unbedingt gernebesuchen ins Biiro. Dabeiwtirde ich Sie so ! Vielleicht das nichste Mal. Aber ich danke Ihnen herzlich ftir die Einladung!"

98

99

92,

frdeklddje meg, hogy a bank mikor van nyitva 6s szombstonvan-e pdnztir ! ,,J6 napot kiv6nok ! Legyen szivesmegmondani, mikor van nyitva a bank?" ,,Mindennap 8-12-ig." ,,Az baj, az 6ppenmunkaid6. Szombatonis van plnzthr?" ,,Nem,minden szombatszabad." ,,Akkor ezek szerintddlut6nmindig z6rvavannak a 6sterm€szetesennapt6ri iinnepnapokonis?" igy van." ,,Igen, a ,,KOszOnOmfelvil6gositist! A viszontl6t6sra!" Kiilfiildi baritja d6lutin iit 6rakor fel akar mennia Mondja sneyezetess6geket. Virba, hogy megndzze felmenneki, hogy ilyenkor mfr nem 6rdemes meg ni, mert hamarosan minden mirzeum 6s kifllitis bezir ! ,,Mennyiaz id6? Ot 6ra ! Akkor most menjtink fel a V6rba!" m6r egy szivesen, azt hiszemma ehhez de ,,Nagyon mtzeum bekicsit kds6 van. Hat 6rakor minden zir. A mtzeumok csak csUt0rt6kOn vannak hosszabb ideig nyitva. Ha fel akarszmenni,term6veledmegyek.De ink6bb holnap! Holnap szetesen eg€sz nap van id6nk." Igazadvan !"

92. ,,Guten Tag ! SagenSie bitte, wann ist die Bank geOffnet ?" Tag von 8-12:' ,,Jeden wdhrend der ,,O, das ist schlimm.Das ist gerade Arbeitszeit.HabenSie sonnabends ?" auf habenwir frei." ,,Nein, jeden Sonnabend ,,Dann sind Sie nachmittagsimmer geschlossen nicht wahr?" und auch an den Feiertagen, so ist es." ,,Ja, !" ,,Danke fiir die Auskunft. Auf Wiedersehen

93.

93.
{

,,Wie spdt ist es denn? Filnf Uhr! Wollten wir heutenicht in die Burg fahren?" ,,Doch, aber ich glaube, dazu ist es heute doch machen schon alle schonetwaszu spdt. Um sechs zu. Nur am Donnerstagsind sie liinger Museen geciffnet.Wenn du willst, geheich natUrlichgern mit, aber solltenwir nicht lieber morgenhinauffahren? Morgen habenwir doch den ganzenTag frei." ,,Nun gut, du hastschonrecht." 94. bei ,,GutenTag. Ich mcichte Ihnenein Zimmer re- A) servieren,und zwar ein mdglichsthellesEinbettzimmer. Konnteich Siebitten, daBSiemir ein sehr gut geheiztes Zimmer geben?"

94. A)

Rendeljen a szillodiban egy egyigyas szobft ! ! Mondja el az ig6nyeit ,,J6napot kivdnok!" ,,J6napot kiv6nok!" foglalni. Egy6gyas,fUrd6szo,, Szob6tszeretndk b6s, lehet6leg vildgos szob6ra lenne sziiks6gem. hogyj6l ffitott szob6tadjon?" Megk6rhetn6m,

100

l0l

! ,,Hogyne A mi szobiink mind melegek.Mennyi ideig marad nSlunk?" h6rom napig. Nagyonszeretn6m, ,,El6rel6that6lag ha a szoba ablaka az utcira n€zne!" van ,,Semmiakad6lya! De csakaz Ot6dik emeleten egy ilyen szob6nk! A lift mindig mfik0dik." !" ,,K6sz0ncim B) ,,J6napot kiv6nok!" ,,J6 napot kiv6nok! SzobStszeretne?" fiird6szob6s, vil6gosszob6ra ,,Igen.Egy egydgyas, lenne sztiks6gem,amelynek az ablaka az utcdra n€2.Tudna egy kellemes hrivds szob6tadni?" ,,Azonnalut6nan6zek!Mennyi ideig marad?" ,,H6rom napig biztosan."

,,In unserenZimmern ist esschdnwarm. Wie lange wollen Sie bei uns bleiben?" ,,Wahrscheinlichdrei Tage lang. Noch eine Bitte. Kdnnte ich ein Zimmer bekommen, das auf die StraBegeht?" ,,Ja, das geht. Aber nur irn ftinften Stock ! Der Fahrstuhl ist stindig in Betrieb." ,,Danke." ,,GutenTag !" ,,GutenTag! M0chtenSie ein Zimmer?" ,,Ja, ich brauche ein Einbettzimmer mit Bad, es soll hell sein und die Fenster sollen mdglichst auf die StraBe gehen. Kdnnten Sie mir ein Zimmer geben,das angenehm kiihl ist? Eq wire nett." gleich nach. Wie lange bleiben Sie bei ,,Ich sehe uns?" ,,Drei TagegewiB." B)

95.

A)

i}'dagyal{zzt meg kiilfiildi ismer6s6nek,hogy abban az 6tteremben,ahol esznek, szeszes italt nem szolgilnak fel! ,,Mit volna kedveinni?" s0rt ,,A legszivesebben !" italt nem ,,Most l6tom a t6bl6t, hogy itt szeszes szolg6lnakfel ! Ezt 6n semtudtam. De a konyha 6llit6lag kitrin6. Most csakUdit6t igyunk ! Eb6dut6n valaholm6shol ihatunk sOrt!" " ,,J6lesz.

95.

A) ,,Was wilrden Sie gern trinken?" ,,Am liebstenein Bier." ,,Jetzt sehe ich da die Tafel, daB es in dieser Gaststitte keine alkoholischenGetrankegibt. Das habe ich selbstnicht gewuBt! Aber die Ktiche soll ausgezeichnet sein. Und wenn wir jetzt nur ein Erfrischungsgetrf,nknehmen? Spflter am Nachmittag kdnnen wir noch irgendwo ein Bier trinken." ,,Willst du etwastrinken? Und wassoll es sein?" ,,Ja, ich wiirde gern eine Cola oder ein Erfrischungsgetrlnk nehmen." ,,Sehrgut, daBdu das sagst.Ich habeniimlich vdllig vergessen, daB es in dieserGasbtAttenur alkoholfreie Getrtnke gibt."

B)

,,Akarszvalamit inni? Mi legyenaz?" !" ,,K6l6t vagy valami mes Udit6 italt szivesen de j6, hogy ezt mondod ! Teljesen is felejel ,,Jaj tettem,hogy ebbena vend6gl6ben szeszes nem italt szolg6lnakfel."

B)

t02

103

,,Nembaj, hiszentudod, hogy vezetek!"

,,Das ist nicht schlimm. Du weiBt ja, daB ich fahre." 96.

96.

Mondja meg barftjfnak, hogy ma kora este nem vacsorizhat vele, mert nyelv6rija van. Javasoljon neki k6s6bbitalilkoz6t! ,,Nagyonsajn6lom,de hat 6rakor m6g nem tudok veled vacsor6znimenni. Este ugyanisn6met6r6m
van.tt

,,Esmeddig tart?" 6rtem, ut6na m€gmindig ,,Nyolc6r6ig. Ha eljOssz valahov6. Ott a kozelbenis tudok k6t elmehettiLnk j6 6ttermet. Tudod hova kell j6nni, hiszenm5r egyszer voltunk ott egyUtt." ! ,,Persze Akkor nyolckor az iskola bej6rata el6tt!"

,,Estut mir leid, aber um 6 Uhr kann ich mit dir noch nicht Abend essengehen.Am Abend habe ich niimlich Deutschunterricht." ,,Wannist der zu Ende?" ,,Um acht Lihr. Wenndu mich abholst,k6nnen wir nachher noch immer etwas unternehmen. Ich kenne sogar zwei gute Gaststdttendort in der Nihe. Du weiBtdoch, wo du mich abholenkannst, du warst schoneinmal mit mir dort." ,,Nattirlich! Also um acht vor dem Eingang der !" Schule 97.

97.

K6rdezze meg a szilloda port6s6t6l, hogy ott hagyhat-e n6h6ny csomagot, amig hfrom napra m6sik virosba utazik ! eluta,,J6 est6t. Lenne egy k6rdsem.A hetveg6re zom. Erre az id6re nincs itt lefoglalva szobasz6momra. A jdv6 h6t elejdnvisszaj0vOk. Nem szeretn6k minden csomagot magammal cipelni. Meg6riznf nekem ezt akfit b6r6nddt, amig visszanem jOvdk?" !" ,,Szivesen

,,Guten Abend. Ich hiitte eine Bitte. Ftir das Ftir planeich eineReise. dieseZeit ist Wochenende fiir mich kein Zimmer reserviert.Am Anfang der niichstenWoche komme ich zur0ck. Ich mOchte aber nicht mein ganzes Gepiick mitschleppen. Wiirden Sie mir bitte diesezwei Koffer aufbewahren, bis ich zuriickkomme?" !" ,,selbstverstiindlich

9t.

A)

Kocsival van kiilftildtin, de a motorral valami baj tiirt6nt. Allitson megegy aut6st 6s k6rje meg, hogy vigye el a legkiizelebbivfrosig ! Magywhzza meg neki, hogy siirgdsdolga van! ,,Neharagudjon,hogy meg6llitottam! Elromlott a kocsimmotorja, nem tudok tovdbbmenni,de egy

9E.

habe' Sie, daf3ich Sie angehalten ,,Entschuldigen Aber der Motor meinesWagenshat eine Panne,

A)

104

105

6ra mrilva fontos megbeszdldsem a virosban. van 6n is a vdrosbamegy?Elvinne?" t ,,Igen,a v6rosbamegyek Ut3On term6szetesen be, elviszem! "

und ich kann nicht weiterfahren' In einer Stunde habe ich in der Stadt eine wichtige Verabredung. Fahren Sie auch in die Stadt? Kdnnten Sie mich mitnehmen?" ,,Ja, ich fahre in die Stadt. Kommen Sie, ich mit." nehmeSie selbstverstdndlich Sie ,,Entschuldigen ! Fahren Sie in die Stadt? B) Kdnnten Sie mich mitnehmen?" ? Was ,,selbstverst6ndlich. ist dennpassiert Haben Sie den Z:ugverpaflt?" ,,Nein. Dort steht mein Wagen. Aber mit dem Motor ist etwaslos, er springt nicht an. Ich habe keine Ahnung, ich verstehenichts von der Technik. Und in einerStundemuB ich unbedingtin der Stadt sein. Ich dankeIhnen ftir Ihre Hilfe!" 99.

B)

A ,,Eln6zCst! v6rosba megy?Elvinne?" Mi ,,Termdszetesen. t0rt6nt? Lekdstea vonatot?" ,,Nem! L6tja, az ott az 6n kocsim. Valami baj tdrtdnhetetta motorral, nem tudok elindulni. Fogal_ mam sincsmi a baj, mert nem 6rtek a mriszaki dol_ gokhoz. Egy 6ra mrilva pedig a v6rosbankell len_ nem. K0sz0ncim segits6g6t!', a

99.

Villamoson utazik egy kiilfiildi v{rosban. Az esernydj6t az ablaknak timasztja. Az 6nnel szemben iil6 utas v6letleniil magivat viszi leszill6skor. Figyelmeztesse udvariasan,hogy az erny6 az On6, adja vissza,bizonyira t6vedett! ,,Uram! Ne haragudjon Az azerny6,amit a kez6_ ! ben tart, az eny6m.Ide t6masztottam,On pedig egyszerfien akarja vinni. Bizonyilra az On6 is itt el leszvalahol. Ne vigyeel az eny6met!" tdnylegnem is figyeltem!" ,,Elndz6st,

Sie, ,,Entschuldigen mein Herr, aberder Schirm in doch mir. Ich habeihn hierher Ihrer Hand gehcirt gestellt, und Siewollenihn einfachmitnehmen.Ihr Schirmstehtbestimmtauch hier irgendwo.Lassen Sie aber meinenhier !" Das war ein Versehen!" ,,Oh, Verzeihung! 100. ,,Herzlich willkommen! Wie schOn, da8 Sie A) gekommensind! Wir haben uns so sehr gefreut Uberdie Nachricht,daB Sie kommen.Bei uns werden Sie sich gut erholenkOnnen." ,,Auch ich freuemich sehr, Siewiederzusehen."

100. Kiilfitldi bardtja megtdrogarja. Ennek On nagyon iiriil. Hogyan iidvOzli a pilyaudvaron? A) ,,Szeretetteliidvdzl<im! Nagyon Oriildk, hogy el_ jdtt. Ugy Oriilti.ink leveldnek, a amelyben drtesitett, hogy megl6tolat. N6lunk j6l kipihenhetimag6t.,' ,,En is nagyon Oriilcik,hogy viszontlAthatom."

106

t07

B)

,,Nah6t, hogy ennyi id6 ut6n vdgre m6giselj6tt€l ! Oreg firi, te semmit sem vSltozt6l ! Rem€lem,j6l 6rzedmajd magadn6lunk. Kellemesvolt az tt?" De ,,El6gg€. j6, hogy rijra l6tlak!"

,,Wie schdn, daB du nach so langer Zeit endlich B) doch gekommenbist ! Na, alter Junge, du hast dich gar nicht veriindert! Ich hoffe, eswird dir bei uns gut gefallen. Hattest du eine angenehme Fahrt?" ,,Es geht. Es ist wirklich schOn, dich einmal !" wiederzusehen

101.

Mondja meg egy kiilfiildinek, hogy kell n6lunk tiviratot feladni! nekema t6virat kit0lt6s6ben? ,,Elndz6st!Segitene KUlfdldi vagyok, €s nem tudom pontosan,hova mit irjak." ! ,,Hogyne! Nagyon szivesen Mindent, a szOveget 6s a cimz6st is nyomtatott nagybetfivelkell leirni. Van tolla? Ha nincs, kdrjen az ablakn6l egy goly6stollat. Csak tint6val szabadkitcilteni."

r01.
,,Entschuldigung.KOnnenSie mir beim Ausfiillen dieses Telegrammformulars ein biBchen helf'en? Ich bin Auslinder, und weiB nicht immer genau soll." wohin ich was schreiben Bescheid, Sie sollenalles: den Text und die Adresse ,,Gern. HabenSieeinenFiiller? in Druckschriftschreiben. mit Tinte schreiben. Wenn Sie miissen niimlich nicht, kdnnen Sie dort am Schaltereinen Kugelbekommen." schreiber

102.

K6rdezze meg, milyen b6lyeg kell a l6gipostfval Magyarorszfgra kiildend6 levdlre vagy levelezdlapra ! ,,Ezeketa leveleket6s levelez6lapokatl6gipost6val Magyarorsz6gra szeretndm kiildeni. K6rem,mondja meg, hogy milyen b6lyegkell a levelekr.e mi6s lyen a levelez6lapokra !" ,,I m6rka a levdlre,50 pfennig a levelez6lapra." Atveszia leveleketva1ya postal6d6,,Kcisz6ndm! ba kell bedobnom?" !" ,,Atveszem

102.

per Briefeund Postkarten Luft,,Ich mdchtediese post nach Ungarn schicken.Bitte sagenSie mir, wieviel kostet ein Brief und wieviel eineKarte nach Ungarn?" ,,Der LuftpostbriefkosteteineMark und die Karte fi.infzig Pfennig." ,,Danke. Kann ich Ihnen die Briefe gleich geben werfen?" oder soll ich siein den Briefkasten sie kcinnen mir geben." ,,Nein. Sie

108

109

103. Tudassa bar6taivaltiviratban mikor, melyikjirattal 6rkezik! el ,,Swissairkitszinhetv enkettess nyolc hriszkor 6rkezem. P6ter" 104. A rosszid6 miatt mondjon le telefononegy tervezett kir6ndul6st ! A) ,,Hall6! Maga az, K6roly?" ! !" ,,Igen Tess€k sz6l ehhezaz id6h0z? Az6rt hivom, hogy ,,Mit megmondjam,nincsnagy kedvemilyen id6benkir6ndulni menni. Nagyon fiij a sz6l, 6s hol esik az es6, hol nem. Ilyen id6ben kir6ndulni k6sz megfhzis! Halasszuka j0v6 h6tre! Hbtha akkor m6r jobb leszaz id6l," ,,lgaza van! Akkor a j0v6 het vegeigm6g felhivom!t' B) ,,Hall6! Te vagyaz Hans? Itt Gerda!" tjs6g?" ,,Szervusz!Mi mdr az ablakon? Ti mindenkdppen ,,Kin€zt6l el akartokmenni ilyenid6benis kir6ndulni?" ! Egy kis sz6l nem zavarminket." ,,Term6szetesen ,,Te ezt kis sz6lneknevezed?Ez vihar. Az es6 is zuhog.Ugye, nem haragszol, nem megyek ha veletek? Nem vagyok olyan fanatikus kir6ndul6,mint t e! " ! ,,Ahogyg<rndolod De ut6lag sajn6lnifogod, hogy nemjcittdl!"

103.
zweihundertzweiundsieb,,Ankommemit Swissair zig um acht Uhr zwanzig. Peter." 104. A) ,,Hallo! Sind Siees, Karl?" ,,Jabitte. Was gibt's?" ,,Was sagenSie zu diesemWetter? Offen gesagt habe ich keine Lust mehr, einen Ausflug zu machen. Bei dem Wind ! Und mal regnet es, mal nicht. Es ist doch Unsinn, bei demWetteraus dem Haus zu gehen.Wir k6nnen auchin der n6chsten Woche einenAusflug machen"' ,,Siehaben ja recht. NtichsteWoche rufe ich Sie an,"

B) ,,Hallo ! Bist du es Hans? Hier Gerda"' ,,GutenMorgen.Was gibt's?" ,,Hast du schon zum Fenster hinausgeschaut? Wollt ihr auf jedenFall, auchbei demWetter wandern gehen?" ,,Nattirlich. EtwasWind st0rt uns doch nicht." ,,EtwasWind nennstdu das? Ein Gewitterist das! Und es regnetganz toll. Du bist mir doch nicht btise,wennich nicht mitkomme?Ich bin doch kein Fanatiker,wie du!" ,,Wie du denkst! Du wirst es aber hinterher bist." bedauern,daB du nicht mitgekommen

u0

lll

105. Ktdezze meg baritjit van-e kedve a h6tv6g6taz On balatoni h6tv6gih4ziban tiilteni ! A) Mint tudod, van egy kis ,,Van egy remek Otletem. fah6zunk a Balatonn6l. Eztittal is ott akarjuk tcilteni az egdsz h6tv6g6t! Nincs kedvedveliinkjOnni? Ott nagyonj6l kipihenhetn6d magad."

105.
Idee. ,,Ich habe elneausgezetchnete Wre du weiBt, A) am habenwir ein kleinesWochenendhaus Balaton. Auch diesmal wollen wir das Wochenendedort verbringen. Hiittest du Lust mitzufahren? Du kdnntestdich dort sehrgut erholen." ,,Danke! Ich fahre gern mit'." ldee. Ftir dasWochen- B) ,,Ich habeeinefantastische ende will ich zum Balaton fahren, du wei8t doch, Und du kommsteinfachmit. Du in meineDatsche. wiirdestdich da bestimmtwohl fiihlen. Der Garten ist nicht groB, dafiir ist der Balaton ganz in der Niihe, vielleichtfiinf Minuten zu laufen.Nun, was meinstdu dazu?" ,,Dasist einetolle Idee." 106.

B)

,,Van egy pomp6s Otletem.Hdtv6g6rele akarok mennia Balatonhoz, tudod, a h6zik6mba.Te is lejOhetn6l.Biztosanj6l €rezn6dott magad.A kert nemnagy, viszonta Balatoneg6sz k6zelvan, tal6n 6t perc gyalog. Hogy tetszik az 6tlet?" ,,6ri6si!"

106.

A)

Magyarhzzameg kiilfiildtin, hogy bfr ott a kocsija, nem mer vezetni, mert f6l a nagyvfrosi forgalomt6l! ,,Hiszenitt a saj6t kocsija!" ott ,,Igen,ez igaz, De ami6ta megdrkeztem, 6ll a sz6llodael6tt. Nagyon fdlek a nagyv6rosiforgalomt6l, kUl0n0senidegen v6rosban. Meg aztin nem is ismeremki magama virosban. igy az alegegyszerfibb, metr6valk0zlekedem. ha Orsz6griton, az mds!"

A) ,,Siehaben Ihren Wagen mit, nicht wah,r?" seitdemich da bin, steht ,,Ja, das ist wahr. Aber mein Wagen vor dem Hotel. Ich habe nlmlich besondersin Angst vor dem GroBstadtverkehr, weiBich in der einer fremdenStadt.Und aufjerddm So Stadt eigentlichnicht Bescheid. ist es am einAuf der Autobahn fachsten,ich nehmedie Metro' ist es nattirlichanders." ,,Sie benutzennie Ihren Wagen. Warttm eigent- B) lich?" Verkehrhier direkt unheimlich' ,,Ich finde diesen Ich kriege einfach Angst, wenn ich in einer GroBstadt,wie hier, Auto fahren mu8. Und ewig in der Stadtplan der Hand! Nein, liebernicht!" Il3

B)

a ,,On soha nem haszn6lja kocsij6t." tal6lom a forgalmat. Egyszerfien ,,Ijeszt6nek megr6mtilok, ha ilyen nagyv6rosbanvezetnem kell. Es mindig a t6rk6petn6zni! Nem, inkdbb nem vezetek!"

l12

107. A)

K6rdezzemeg a szilloda portfsit, hogy a reggeli 6ra benneYan-ea szoba6rfban? ,,Szeretndmm6g megk6rdezni, hogy a reggelidrt kiil0n kell-e fizetnem, vagy ez is bennevan a szoba 6rhban?" ,,A reggeli 6ra bennevan a szoba 6rdban." Szeretndm m6g megkdrdezni,hogy a reggelibenne van-ea szoba6r6ban.Azdrt 6rdekl6d0m.mert 6n sohanem szoktamreggelizni." van, kdrem!" ,,Benne nem lehetnereggelin€lkiil s2ob6tkapni?" ,,Es !" ,,Nem,ez el6ir5s

107. ,,Entschuldir.n,r. bitte, ich mdchtenoch fragen, ist, ob das Friihstiickqxtra zu bezahlen oder ist es inbegriffen." im Zimmerpreis ist ,,DasFri.ihstUck im Preis inbegriffen." Ich ,,Ah, Entschuldigung, m0chtenoch fragen,ob inbegriffenist. Das im das Fri.ihsttick Zimmerpreis nicht interressiert mich, weil ich im allgemeinen " frtihstticke. ,,Ja,bitte, dasFriihst0ckist im Preisinbegriffen." ,,Aha, und wSreesnicht moglich, ohneFriihstiick ein Zimmer zu bekommen?" ,,Nein, mein Herr, das ist unmoglich, das ist Vorschrift bei uns!" A)

B)

B)

10E. K6rdezze meg egy inform6ci6s irod6ban, hol van a Nemzeti Mirzeum! ,,J6 napot kiv6nok!" ,,J6napot kiv6nok! Miben segithetek?" emiatt a fura t6rk6pmiatt, ,,Eppenbosszartkodom nem taliilok meg rajta semmit. Itt kellenelennie p€ld6ul a NemzetiMfizeumnak, de seholsem 16tom. Azt mondj6k, sz6pgytijtemdnye van. Elmondan6,hogy jutok oda?" ,,Ordmmel." 109. Hivja fel telefonona pilyaudvart,6s6rdeklddjiina ziirichi expresszrdl ! ,,Hall6! P6lyaudvariinform6ci6.?" !" ,,Igen,tessdk megk6rdezni, hogy Ziirichb6l mikor ,,Szeretn6m drkezikmeg az expressz, hogy van-ek6s€se?" 6s ' ,Hrisz 6rakor."

rOE.
,,GutenTag!" ,,GutenTag! Kann ich Ihnen helfen?" ,,Ich drgere mich gerade iiber diesenkomischen Stadtplan,ich finde darauf nichts.Hier solltez. B. sein, aber ich sehees nirdas Nationalmuseum gends.Man sagt,es lohnt sich, es zu besichtigen. KcinntenSie mir erkltiren,wie ich hinkomme?" " ,,Natiirlich. Mit Vergni.igen.

r09.
?" ,,Hallo ! Hauptbahnhof,Informationsdienst ,,Jabitte!" aus ,,Ich mochte fragen, wann der Express-Zug hat." Ziirich ankommt, und ob er Verspiitung aus Ztirich kommt um 20 Uhr an." ,,Der Express

rt4

l15

,,Vank6s6se?" ,,Nincs." ,,K0szdndm." 110. A) Nem 6rtette meg, amit mondtak. K6rje, hogy ism6telj6k meg a kiizl6st! ,,Tess6k?Bocs6nat,elism6teln6,amit mondott, olyan nagy itt a zaj, hogy nem 6rtettem semmit!" " ,,Term6szetesen.

,,Hat er Verspltung?" ,,Nein!" !" ,,Danke 110. Sie. Wiirden Sie wiederho- A) ,,Bitte? Entschuldigen len, was Sie vorhin sagten?Der Liirm ist hier so habe." groB, daB ich leidernichts verstanden gern!" ,,Natiirlich, ,,Ah bitte, ich habe nicht genau verstanden,was Sie gesagt haben. Die Verbindung ist schlecht! haben?" was Siegesagt W0rden Sie wiederholen, !" ,,Selbstverstindlich B)

B)

,,K6rem, nem drtettem pontosan, amit mondott, mert olyan rosszul lehet hallani a telefonban. Elism6teln6, amit mondott?" ,,Hogyne." Menjen be egy kiinyvesboltba,s 6rdekl6djemeg, hogy irulnak-e mfiszaki szakkiinyveket valamint irtikiinyveket ! ,,J6 napot kiv6nok! Segithetek?" megkdrdezni, lehet-eOnOkndlmfiszaki ,,Szeretn6m szakkOnyveket kapni." ,,Mi nem tartunk mriszakiszakkdnyveket." ,,Hol lehet ilyesmitvenni?" ,,Kdt utc6val arrdbb van egy mfiszaki k0nyvesbolt. Valami m6st esetleg?" n6zni, milyen ttik0nyveik ,,Igen! Meg szeretn€m vannak. Ugy l5tom, ebb6l nagy a v6laszt6k." " ,,Igen,parancsoljon.

1ll.

111.

,,GutenTag! Kann ich Ihnen helfen?" FachSie,bitte, fiihren Sie auch technische ,,Sagen btlcher?" ,,Estut mir leid, wir fiihren keine." ,,Wo bekommt man welche?" ,,Wenn Sie dieseStra8e entlang gehen,finden Sie nach der zweiten QuerstralJeeine Buchhandlung ftir technischeBiicher. Haben Sie vielleicht noch einenWunsch?" ,,Ja. Ich mcichte mir die Reiseliteraturansehen. Wie ich sehe,ist die Auswahl recht gro[J." ,,Bitte schdn."

lt6

tl7

ll2.

Bankban van. P6nzvlltisnil k6rje meg a p6nzt6rost, hogy kisebb cimletfi papirpdnzt 6s 6rm6ket is adjon ! hogy kisebbcimletekmegkdrhetn6m, ,,Bocs4nat, ben is adjon nekem p6nzt? Apr6ra is sztksdgem tudjak v6s6rolni." lOnne, hogy az automateb6l ! Ahogy kiv6nja ! " ,,Term6szetesen

ttz.
,,Entschuldigung,k6nnten Sie mir auch 10,geben? brauchte Ich 20,- und 50,- Markscheine auch Kleingeld ftr den Automaten, wenn Sie haben." welches sch0n.Wie Siewtinschen." ,,Bitt' 113.

113. Telefonon besz6lmeg talilkoz6t valakivel, akit m6gnem ismer.irja le sajit mag6t,6shogymit fog viselnia talilkoziskor! ,,Akkor v6rni fogom a p6lyaudvaron,ahogymegbeszdltuk." de ,,Aznagyszerri, mir6l fogom Ont megismerni?" ,,Hdt megpr6b6lom leirni a kiils6met. Mintegy 185cm magas,v6kony,barna hajt vagyok,barna is. a bajuszom6s a szakdllam Barna kordb6rsony lesz rajtam 6s drapp dzseki. Ennyi tal6n nadrig ?" el€g,hogy megismerjen ,,Rem6lem."

,,Ich hole Siealsovom Bahnhof ab, wie abgespro" chen. ,,Dasist sch0n.Woran werde ich Sie aber erkennen?" ich wie zu ,,Ich versuche beschreiben, ich aussehe: bin etwa 185cm groB, ziemlich schlank, habe braunes Haar, einen braunen Schnurrbart und braunenBart. Tragenwerdeich einebrauneManund chesterhose einen hellbraunenAnorak. Vielleicht geniigtsoviel,um mich zu erkennen?" ,,Ja, auf jeden Fall, hoffe ich es."

ll4.

Szillodai szob6jib6l eltiint a k6zitiskija. Jelentse be a recepci6n,s lrja le, milyen volt ! tenni. Most, amikor bemenszeretn6k ,,Bejelent6st hogy eltfint a k1zitem a szob6mba,6szrevettem, t6sk6m. Mindenhol kerestem,de nem tal6lom sehol. Tegnap este m6g megvolt, ebben biztos vagyok, hiszenn6h6ny vairatot beletettem. Bemehet laki m6s is a szob6mba?" ! K6rem,irja le, milyen ,,Csaka takarit6szem6lyzet volt a t6ska, €smi volt a tartalma ! Azonnal ut5nan€zek." ,,Barnaaktat6ska,cipzhrralz6r6dik. Iratok voltak

tt4.
,,Ich habeetwaszu melden.Als ich jetzt auf mein Zimmer kam, stellte ich fest, dafJmeine Handist. Ich habe sie iiberall tasche verschwunden gesucht,aber nirgendsgefunden.Gesternabend war sie noch da, das weifJich ganzbestimmt, ich habe noch einige Unterlagen hineingelegt. Kann jemand auBermir ins Zimmer hinein?" ,,Nur die Zimmermidchen, die aufriumen. Bitte Sie beschreiben die Tasche,und ihren Inhalt. Ich sehegleichnach." ,,Das war eine braune Aktentasche,oben mit
ll9

ll8

Kiil6benne,ndmi kdszpdnz n6h6ny mag6nlev6l. 6s nOsen az iratok miatt lenne nagyon fontos a t6ska." ,,Mindent elk0vetek,k6rem, legyennyugodt."

ReiBverschluB. hatte Unterlagendarin, etwas Ich Bargeld und einige private Briefe. Besonders wegen der Unterlagen brauche ich die Tasche unbedingt." alles, was wir kOnnen.Bitte ,,Wir unternehmen beruhigenSie sich." 115.

115. Kdrdezzemeg a szilloda portisit6l' maradhat-e ott' m6gegy napig, mert meg akarja hosszabbitani tart6zkodisit ! a hogy megkaphatom-e megk6rdezni, A) ,,Szeretn6m szob6tm€g holnapra is. Egy nappal tov6bb itt szeretn6kmaradni a v6rosban." ,,M€giddbensz6lt! Lehet!"

,,Ich hdtte gern eineAuskunft: Kann ich das Zim- A) mer auch fiir morgen haben? Ich mrichte einen Tag liinger in der Stadt bleiben." ,,Ja, das ist moglich. Sie haben uns rechtzeitig gesagt." Bescheid ,,{JnsereVerhandlungendauern einen Tag liinger B) als geplant. Kann ich einen Tag linger in demselben Zimmer bleiben,in dem ich jetzt bin?" ,,Ja,ohne weiteres." 116.

B)

a ,,Egy nappal meghosszabbitottek t6rgyal6sokat. Maradhatn6k egy nappal tov6bb ugyanebben a ?" szob6ban ,,Igen,minden tov6bbi n6lkiil."

116. Tegyenpanaszta recepci6n,hogy ma reggelsem volt melegviz a szobdjiban, holott el6z6nap mir sz6lt, 6s akkor megig6rt6k,hogy minden rendben lesz! hogy mir bejelentettem, ,,K6rem,tegnap egyszer melegviz. Akkor megig6rt6k, nincs a szobdmban hogy azonnal int6zkednek.Ma hazajdvOk,meg hogy fjra nincs akarok mosakodni,s dszreveszem, n6la a meleg viz ! Megk6rdeztem szomszddomat, volt ! TehStmegintcsakn6lam nincs! Azt hiszem, a szobadrfban a melegviz is bennevan !" ! ,,Bocs6nat Azonnal ut6nan6ziink6s rendbehozzuk."

,,Ich habe Ihnen gesternschon gemeldet, daB in meinem Zimmer das warme Wasser nicht flieBt. Ihr Kollege hat mir versprochen,sofort nachzusehen. Heute kommeich nach Hause,will mich waschen,und merke,da0 eswieder kein warmesWasser gibt ! Ich habe meinen Zimmernachbarn gefragt, aber bei ihm flie0t heiBesWasser.Also nur ich habe wieder keines!Im Zimmerpreis ist, meinesWissens, warmesWasserinbegriffen.', Sie. Wir sehen sofort nach und ,,Entschuldigen bringenallesin Ordnung."

120

t2l

1-117. Telefonon foglafon asztalt a sai6t szfllodiiiban mt est6re,hirom szem6lyr6sz6re,f6l nyolcrat ,,J6 napot klvinok! Etterem?" Parancsolni." ,,Igen,uram. Tess6k itt ,,Itt Schmidt besz€I, lakom az Ondk szdllod6j6ban, a 221'es szob6ban. Szeretn6k ma este f6l rdszdreasztalt foglalni. Ha nyolcra h6rom szerndly lehetne,az ablakn6l lev6 sarokasztaltszeretn€m." ,,Rendbenvan, k€rem,lefoglalj uk az asztalt.V ir 69 legyen az asrtalon?" ,,Nem, k0sz6n0m."

rt7.
,,GutenTag. Ist dort das Restaurant?" ,,Jawohl,mein Herr. Sie wiinschen?" ,,Mein Name ist Schmidt,ich wohnein Ihrem Hotel, Zimmer 22l.Ich m0chtefiir heuteabendgegen halb acht Uhr fiir drei PersoneneinenTisch bestellen. Wenn es ginge, mtichte ich den Ecktisch am Fensterhaben." fUr Sie den Tisch. ,,In Ordnung, wir reservieren Sollenwir Blumenauf den Tisch stellen?" ,,Nein,danke."

11E. Kdrjen a Jit6kiizlet elad6jft6l valamilveniigvess6gi ! jit6kot hat6vesfia r6sz6re j6t€kot a hat€ves fiamnak." valamilyen ,,szeretndk legyena j6tdk?" milyen ,,Van valami elk6pzel6se, ,,Legink6bb valami iigyess6get fejleszt6 j6t6kot " szeretn6k. n,Mutatokn6h6nYat."

1lt.
,,Ich hiitte gern ein Spielzeug ftr meinen sechsjtihrigen Sohn." Vorstellungen?" ,,HabenSie irgendwelche liebstenhatte ich etwas,was seineGeschick,,Am lichkeit fordert." ,,Ja, ich zeigeIhnen einige." 119. ,,Was sagenSiezu dem herrlichen Friihlingswetter heute? Man hat gleicheine andereStimmung." ,,Ja, ein schdnerTag heute! Ich habegleich gute Laune,wenndie Sonne scheint.Fiir mich spieltdas Wetter eine groBeRolle: wenn es drauBensch6n ist, bin ich munter und finde alles schdn. Das Wettermacht auch mich gleichbetrubt." schlechte

119.

Mondja el, hogy Onre nagy hatfssal vsn uz iddi6ris! Egy deriis nap a ked6ly6t is derfiss6teszi stb. tavasziid6hdz? Az ,,Mit sz6l ehheza csod6latos mindjdrt m6s a hangulata." embernek ,,[gen, szdp nap a mai. Nekem is r0gtdn jobb a kedvem,ha siit a nap. Engemnagyon befoly6solaz id6j6r6s: ha sz6pazid6, vid6m vagyok, derfisnek l6tok mindent. Rosszid6ben az 6n hangulatom is borfs."

t22

t23

120. Telefoniljon a szilloda portijira, 6s 6rdekl6dje szozuhanyoz6s meg,hogy kaphat'eegyk6t6gyas, kezdveiit 6iszakira! bit jfnius elsej6t6l recepci6'" ! Itt Astoria-sz6ll6, ,,Hall6 egy Szeretn6k napot kiv6nok. Itt Reith beszdl. ,,J6 zuhanyoz6sszob6t foglalni On0kn€l 6t k6t6gyas, 6rkezn6nk"' 6jszakdra.Jirniuselsej6n ,,Egy pillanat, azonnal ut6nan€zek' Van valami kiilonlegeskiv6ns6ga,pl. egy bizonyos emeleten lakni?" szeretne van?" nem. Lift ugYe ,,Nem, uram. Tehet jfuius l-t6l 6t 6jsza,,Term6szetesen' el6 k6ra. Milyen n6vrejegyezhetem a szob6t?" ,,Reith.Mennyibekertil a szobaegy 6jszak6ra?" ,,80m6rka." " Viszontl6t6sra. ,,K6szdn6m. K6rie meg az elad6t, hogy mutasson b6lelt b6rkeszty{lt sziirke szinben.Nem tudja pontosan, hinyas m6retre van sziiks6ge,de majd felpr6bilja' ,,Mutatna nekemsz0rkebdlelt b6rkesztyfit?" ,,Milyen m6retben?" nem tudom." ,,Sajnos, pdr ,,szerintem7-es el6g lesz a h6lgynekI Ez a hogy tetszik?" j6 ,,Eppenilyenre gondoltam.Eg6sz !" ,,Remekiilillik a kez6re." ,,K€rem."

r20.
" ,,Hotel Astoria, Rezeption. ,,GutenTag. Hier Reith. Ich mcichte Ihnen ein bei Doppelzimmer mit Dusche fiir fUnf Ndchte reservierenlassen. Wir wtirdenesab l. Juni brauchen.,, ,,Ich sehegleich mal nach. Haben Sie besondere Wtinsche,m0chtenSie z. B. in einembestimmten Stockwohnen?" nicht. Einen FahrstuhlhabenSie ,,Nein,eigentlich ia?" ,,Nattirlich. Also ab l. Juni ftir fiinf Nachte. Auf welchen Namendarf ich dasZimmerreservieren ?,, ,,Reith. Was kostetdas Zimmer fi.ir eineNacht?,, ,,80,-Mark." !" ,,Danke.Auf Wiederhoren

l2l.

r2l.
,,Ich mdchte gefutterte Lederhandschuhein Grau.t' habenSie?" ,,WelcheGrciBe ,,Daswei8 ich leidernicht." 7 ,,SiewerdenGrOBe haben.Wie finden Sie dieses Paar?" gedacht. sind nicht ,,An so washabeich gerade Die " schlecht. auch gut." ,,Siepassen ,,Dienehmeich."

122. Mit mond, ha tirsasigban valakinek bemutatj6k? A) ,,NagyonOriil0k. Kov6csJinos vagyok Budapest" 16l.

122. ,,Ich freuemich,Siekennenzulernen. bin J6- A) Ich nosKovics ausBudaDest."

t24

r25

B)

Kov6csJ6nosvagyokBu,,Oriil0k a szerencs6nek. " dapestr6l. is szem6lyesen tal6lkozha,,Nah6t, v6gre egyszer tunk! Kovics J6nosBudaPestr6l'"

,,Mein Name ist J6nos Kov6cs. Es ist mir ein Vergniigen,Sie kennenzulernen." ,,Na, endlichlerneich Sie pers0nlich kennen! Ich bin J6nosKov6csaus Budapest."

B)

C)

C)

hogy nem 123, Mondja meg udvariasanismerds6nek' 16' (bl6zer),amit vett. Besz6lje tetszik sz a zakb hogy vigye visszaaz iizletbe! ma ,,Mit sz6lsza bl6zeremhez, vettema V6ci utc6ban!" Csak ebbena szinbenvolt?" ,,Eg6,szj6. ,,Nem, volt m6g piros, drapp 6s fekete." ,,Pirosjobban 6llna neked. Holnap tal6n ki tudn6nk cser6lni." 124. K6t kosztiimiit (iiltiinvt) v{lasztott ki magfnak a ruhaosztilyon. K6rdezzemeg' Yan-epr6bafiilke' mind a kett6t, mert fel sze' 6s elviheti-eegyszerre retn6pr6bilni 6ket! k6rek, hol tal6lom a pr6bafiilk6t?" ,,Eln€zdst balra!" a pdnzt6rn6l, ,,Ott felpr6egyszerre mind a k6t kosztUmot ,,Elvihetem b6lni?" !" ,,Tess6k Parancsolni besz6lget6st kezdem6nyezzen 125, Uszodai ismer6s6vel a sportr6l! ! felfrissiiltem ! volt ez a kis risz6s Teljesen ,,Remek !" Ugye,Onnek is j6lesett !" mennYire ,,De ?" sPortolni rendszeresen ,,Szokott ,,Nem,sajnos." sPort6ga?" ,,Mi a kedvenc ,,Tal6na tenisz."

r23.
,,Was sagst du zu meinem Blazer? Ich habe ihn heutein der Vdci-Stra8e gekauft,,, gut. Gab'snur dieseFarbe?" ,,Ganz ,,Nein, auch in Rot, Beigeund Schwarz.,, ,,Ein roter wtirdedir aber besser stehen. Wir kcinnten ihn vielleichtmorgennoch^umtauschen.,. 124.

,,Bitte sch0n,wo befindetsich die probekabine?,, links." ,,Dort an der Kasse ,,Darf ich gleichbeideKosttimeanprobieren?,. ,,BitteschOn."

r25.
,,Oh, wie herrlich,wennman ein wenigschwimmt! Man fiihlt sich gleichganz anders,nicht wahr?,. ,,Ganzbestimmt!" ,,TreibenSie regelmdBig Sport?,, nicht." ,,Leider Sportartbesonders gern?., ,,HabenSie e_ine ,,Ja, das Tennisspiel."

r26

t27

is?" ,,J6tszik n6csak a t6v6ben nem tudok teniszezni, ,,Sajnos, a zem meg rendszeresenversenyeket." 126. Telefonilion egy aut6alkatr6sz-iizletbelK6rdezze meg, hogy tartanak'e Skoda-alkatr6szeket,s ha igen, mikor vannlk nYitva! ,,Hall6! J6 naPotkiv6nok!" J6 ,,Aut6siizlet! napotkiv6nok! Tessdk!" szeretn6k,hogy tartanak-e Skoda,,Erdekl6dni ?" alkatr6szeket " ,,Igen,j6jj0n nYugodtan. ,,Esmikor vannak nYitva?" mindennap9-18 6r6ig"' kiv6tel€vel ,,Szombat !" ! a felvil6gosit6st Viszonthall6sra ,,Kdszonrim mit ! Viszonthall6sra!" ,,Nincs 127, Panaszkodj6k "gy iizletben, hogy az ing/blflz, amelyet vett, hibis, ez6rt cser6li6k ki, vagy adiik visszaa P6nzt! A) ,,Tegnapvettem itt Oncikndl ezt abluzt, de sajnos hogy hib6s.N6zze!Szecsakotthon vettem6szre, retn6mkicser6ltetni." nem a ,,Sajnos,ugyanilyet,ugyanebben m6retben tudok m6r adni, elfogYott." valami m6st v6sSrolnia pdn,,Akkor szeretn€k z6rtl" !" kciriiln6zni ,,Tess€k B) kiitteztablfzt, egyszer ,,Egyh6ttel ezelSttvettem Pedig n6zni,ennyireOsszement' mostam,6stess6k tgy mostam, ahogy a haszn6latiutasit6sonvolt' Es K6remvisszaa p6nzem. kdrema panaszkOnyvet
ls. --

Sie ,,Spielen aktiv?" nein. Im Fernsehen schaue ich mir nur ,,Ach regelm6Big Wettkimpfe an!" die 126.

,,Hallo ! Guten Tag!" ,,GutenTag ! Bitte! Autogeschdft." ,,Ich mdchte fragen, ob Sie ErsatzteilefUr Skodas haben?" ,,Ja, bitte, kommenSie ruhig." ,,Wann habenSiegeOffnet?" ,,JedenTag von 9-18, bis auf Sonnabend." !" ,,Dankefiir die Auskunft. Auf Wiederhdren ! ,,KeineUrsache Wiederhriren." 127.

,,DieseBluse habe ich gesternbei Ihnen gekauft, A) und leider erst zu Hause gemerkt, dafJ sie einen Fehlerhat. Ich m0chtesie umtauschen." Modell in der Gr0Benicht ,,Leiderhabenwir dieses mehr da." ,,Dann m6chte ich fi.iLrdas Geld etwas anderes kaufen." ,,Bitte, wiihlen Sieetwas!" ,,Ich habe diese Bluse vor einer Woche hier B) gekauft, einmalgewaschen, sehen nur, wie und Sie ist sie eingegangen ! Dabei habe ich sie genau so gewaschen,wie es in der Gebrauchsanweisung steht. Ich will mein Geld zurtickhaben. Und geben mir auch das Kundenbuch." Sie

128

t29

l2E. A)

egy K6rjen a csemegeiizletben csomagj6 min6s6gii kiv6t, finomra darilva ! ,,Negyedkil6 nagyonj6 min6s6gfi k6vdt szeretn6k, de ha lehet, finomra dar6lva!" ,,T0bbf6lej6 min6s6gfik6v6nk van. Ezek itt mind j6k. H6ny csomagot k6r?" ,,Ebb6l kdrn€k egyet.Mennyit fizetek?" ,,14m6rka lesz." ,,Tudnanekemvalamilyennagyon j6 min6s6gtik6vet ajAnlani?" ,,Hogyne! Ezek itt mind ugyanolyan j6 min6s6gfiek." ,,Akkor abb6l k6rek egy negyedkil6scsomagot. hogy finomra dar6lja?" Megkdrhetn6m, 135 ,,Igen.Tessdk. Ft." Kivinjon jobbulist hosszabbideje beteg barftj6nak ! ,,Hall6 ! P6ter vagyok." !" Kedves t6led, hogy jelentkezel ,,Szervusz. ,,Ne haragudj, hogy zavarlak. Csak azt szeretndm tudni, hogy vagy. M6g mindig betegeskedsz?" m6r jobban vagyok." ,,Kdsz0n0m, ?" ,,Tudok nekedvalamibensegiteni ,,Igazhn nagyon kedvest6led, de m6r jobban vagyok, 6s nemsok6ra megyekdolgozni." Akkor jobbul6st!" ,,Oriil0k.

12t. ,,Ich h6tte gern ein halbes Pfund sehr guten Kaffee, und wenn es geht, fein gemahlen." ,,Wir haben mehrereSorten, diesehier sind alle gut. Wieviel Pbckchen mOchtenSie?" von dieserSorte.Was kostetes?" ,,Eins ,,14 Mark." A)

B)

,,Kdnnten Sie mir eine sehr gute Kaffeesorte B) empfehlen ?" ,,Natiirlich. Diesehier sind alle etwa gleich gute " Sorten. ,,Dannnehmeich ein Piickchen2u250g von dieser Sorte. KcinntenSiemir den Kaffee fein mahlen?" Ich ,,Gerne.Bitte schOn. bekomme135Ft." 129. ,,GutenTag! Ich bin Peter." ,,'Ttg, Peter. Nett, daB du dich meldest." ,,St0reich dich nicht? Ich wollte bloB mal fragen, wie es dir geht? Bist du noch krank?" ,,Ach, es geht jetzt schonbesser." ,,Kann ich dir irgendwiehelfen?" ,,Nein, das ist zwar nett von dir, aber es geht mir jetzt schon besser,und bald komme ich wieder arbeiten." ich ,,Also, dann wiinsche dir gute Besserung!"

129.

130.

K6rdezze meg a cip6boltban, hogy a cip6 viz6ll6-e! mondani, ez a cip6 viz6ll6?" ,,Tess6k ,,Igen."

130. Sie wasserSchuhe ,,Entschuldigen bitte, sind diese dicht?" ,,J4."

130

l3l

,,Nyugodtanhordhatomes6benis?' utasitSsvan a haszn6lati ,,Igen,nyugodtan.Benne ban is." ,,Ktlszdn6m."

ruhig tragen?" ,,Also, ich kann sieauchbei Regen Es ,,Ja,ohneweiteres. stehtauchin derGebrauchsanweisung." ,,Danke."

131. Erdekl6djiin egy inform6ci6s irodiban a vfrosn6zd kiirs6t6kr6l.! ,,J6napot kiv6nok!" ,,J6napot kiv6nok! Tessdk!" r6szt szeretndk ,,KUlf0ldi vagyok, 6s vdrosn6z€sen venni. Honnan indulnak a buszok?" ,,A mi irodink el6tt lehet felszillni." ,,Esmennyibekeriil?" van kiil6nboz6 6ron. Adok egy ,,Tdbbf6lekcirs6ta a prospektust,enneka segitsdg6vel k<inqyebb v6" laszt6s. a ,,Mikor indulnak tulajdonk6ppen buszok?" ,,Minden6r6ban indul egy."

131. ,,GutenTag !" ,,GutenTag! Was wiinschenSie?" ,,Ich bin Ausliinder und m0chte an einer Stadtrundfahrt teilnehmen. Von wo fahren die Busse ab?" ,,Vor unseremBiiro k0nnen Sie einsteigen." ,,Waskostet eineRundfahrt?" Fahrten mit unterschied,,Es gibt verschiedene gebe Ihnen ein Informationslichen Preisen.Ich heft. Dann kdnnenSie leichterauswihlen." eigentlichab?" ,,Wann fahren die Busse ,,Zu jeder vollen Stundefdhrt einerab." 132. ,,Ich habegar nicht gewuBt,da8 Sieschonmorgen wir Dann sehen uns ja gar nicht mehr." abreisen. nicht." wahrscheinlich ,,Nein, Reise und ,,Ich wtnsche Ihnen eine angenehme gute Erholung." ,,VielenDank !" ,,Ihr verreistbald, nicht wahr?" Woche habeich Urlaub." ,,Ja, in der nBchsten wir ,,Ich fahre schonmorgenweg. Dann sehen uns erst nach dem Urlaub. Ich wiinschedir und deiner !" Familie alles.Gute " gleichfalls. ,,Dankeschcin, A)

132. . A)

Kiv6njon kellemesiddtiilt6st, i6 utazist iidiilni in' dul6 baritjinak! ,,Nemis tudtam, hogy mir holnap elutaznak.Akkor m5r nem is tal6lkozunk." uta,,Val6szinfilegnem. Kiv6nok nagyon kellemes 6s zist, sok szerencs6t j6 pihen6st." ,,Kdszdndm."

.

B)

elutaztok,ugye?" ,,Nemsok6ra ,,Igen,a j0v6 h€tenmegyekszabads6gra." ,,En viszont m6r holnap elutazom. Akkor majd ut6n tal6lkozunk.Mindenj6t kicsaka szabads6g viinok az eg6sz csal6dnak." Viszont !" ,,K0szonom.

B)

132

r33

133.

Bircs{rzzon vend6glit6it6l ! Unszolisukra, hogy el maradjon, hozzon fel udvarias kifogist ! Kiisziinje meg a vend6gl6t6st ! vend6gl6t6st." a ,,K0szOnOm kedves ,,ugyan, maradj m6g!" ,,Sajnos, nem lehet. M6r nagyon k6s6 van, 6s nekemholnap nagyonkor6n kell kelnem,mert vimed6kreutazom. Ne haragudjatok.Nem szivesen gyek el, hiszennagyonj6l 6rzem magam.Kdsz6mindent! Szervusztok!" n6k m6g egyszer elTilosban parkolt, ez6rta renddrs6gval6szinffleg ! vontatta a kocsijit. frdeklddjiin s renddr6rsiin irja le, milyen volt a kocsi! ,,J6napot kiv6nok!" ,,J6napot kiv6nok! Tess6k!" ,,K6rem,ddlel6tta Schiller6sa Goetheutcasark6n parkoltam a kocsimmal,de csak p6r percre,mert valamit siirg6sen kellett intdznem.Mikor visszael jOttem, m6r nem tal6ltam a kocsit. A j6r6kel6k k0ziil t0bben mondt6k, hogy elvontatthkaz aut6t. Hogyan kaphatn6mvisszaa kocsimat?" ,,irja le, k6rem, a kocsij6t, 6s mondja meg, hogy mi volt benne!" LADA, rendszdma:TT 72-02. A ,,Egy 1200-as h6ts6 iil6senvan egy kock6stakar6, a csomagtart6ban pedigkdt b6rond, mind a kett6 barna,6ppen k. hazautazni kdsziild " ,,Igen,nilunk van az aut6ja. Ha kifizeti a biintet6st,viheti is a kocsij6t."

133.

,,VielenDank fiir eure Gastfreundschaft!" ,,Ach, bleib dochnoch ein wenig!" ,,Dasgeht leidernicht. Es ist schonspiit. Morgen weil ich aufs Land muB. muB ich zeitigaufstehen, Seidnicht b6se.Es war angenehm euchund ich bei gehejetzt gar nicht gern. Also vielenDank nochmal. TschiiB !"

134.

r34.
,,Gut€nTag !" ,,GutenTag! Bitte?" vormittagan derEckeder Schiller,,Ich habeheute geparkt, aber nur einige und der GoethestraBe muBte.Als Minuten, weil ich raschetwaserledigen zuriickkam, habe ich meinen Wagen nicht ich EinigeFu8giinger sagten mir, daB mehr gefunden. man den Wagenabgeschleppt hat. Wie kann ich aber meinenWagenwiederbekommen?" Sie, was Sie ,,Beschreiben Ihren Wagenund sagen drin war." ,,Das war ein LADA 1200,mit dem Kennzeichen T'l-72-02. Eine karierte Deckebefindet sich auf dem Hintersitz. Zwei Koffer sind im Kofferraum, beide sind braun. Ich will ebenjetzt nach Hause fahren." ,,Ja, Ihr Auto ist bei uns. Wenn Sie die Strafe zahlen,k6nnenSie Ihren Wagenhaben." 135' ,,Ich m0chte gern einen dunkelblauenAnorak 40 GrOBe haben." A) 135

135. A) t34

Vfsiroljon egy kis m6retii anorikot ! Mondja el pontosabban, hogy milyent szeretne ! 40-esm6retflanor6kot szeretn€k." ,,SOtdtkek,

,,Milyenregondolt? Tdbb fajta is van ebbena m6retben6s szinben:" aminekzsebei6s cipzdrjavan." ,,Olyat szeretn6k, " ,,Tessdk.

,,Wie sollte er sein?Wir habenin dieserGroBeund Farbe verschiedene." ,,Ich mochte einen mit ReiBverschluBund Taschen." " ,,Bitte. 40 ,,HabenSieAnoraksin GrOBe und in Blau? Ich B) an einen mit ReiBverschluBund dachte aber Taschen." ,,In dieser GrdBehaben wir leider nichts, was Sie suchen.Ich kdnnte Ihnen einen mit ReiBverschluB in Blau geben,aber ohne Taschen." Farbe?" ,,Und in eineranderen ,,In Rot. Bitte." ,,Ja, den nehmeich. Danke." 136. ,,Nehmen Sie noch Eiscreme! Oder schmeckt sie A) Ihnen vielleichtnicht?" Ich ,,Doch, sie schmecktausgezeichnet. habe nur Angst, ich bekommeHalsschmerzen." Kuchen! Ich habe ,,Dann nehmenSie wenigstens gebacken." ihn selbst Nehmt Eiscreme ,,Was darf ich euchnoch geben? oder Kuchenoderbeides!Ihr habt kaum etwasgegessen.Ihr wollt doch nicht sagen'daB es nicht schmeckt?" prima, aberesist unm6g,,O, nein, allesschmeckt lich, so viel zu essen." B)

B)

anorSkjuk? De el6l ,,Van 40-esmdretfi, sctt6tk6k gondoltam." zsebesre cipz6rosra 6s ,,Sajnos,ebben a m6retbennincs olyan, amilyet szeretne. S0tetkek cipz6rosat tudn6k adni, de nincs rajta zseb." ,,Esvalami m6s szinben?" ,,Pirosbanlenne.Tessdk." ,,Ez megfelel.K0szdn6m."

136. A)

Asztalnfl iil vend6geivel.Biztassa 6ket, hogy vegyenekfagylaltot vagy vegyenekm6g siitem6nyt! m6g fagylaltot ! Vagy tal6n nem izlik?" ,,Vegyenek ,,Dehogynem!Csak f6lek, megf6jdul a torkom." ,,Akkor legal6bb stitemdnyt! Magam siitdttem !',

B)

magatokat Vegyetekm6g, ak6r ! ,,Ne k6ress6tek fagylaltot,ak6r sUtemdnyt vagy mind a kett6t ! Hiszenalig ettetek m6g valamit ! Csak nem azt akarj6tok mondani, hogy nem izlik !" ,,Ugyan! Minden nagyon finom, de k6ptelens6g ennyit enni !" Elesett, 6s megiitiitte a bokijit. Panaszoljael az on'osnak ! K6rjen f6jdalomcsillapit6t is ! ,,J6 napot kiv6nok, doktor rir!" ,,J6 napot kivanok! Tess6k,mi a panasza?"

137.

137. ,,GutenTag, Herr Doktor!" ,,GutenTag! Bitte, wo tut es weh?" 137

136

megUt6ttema bok6mat ! ,,Elestem,6s rettenetesen Annyira f6j, hogy nem is tudok rendesen jirni. Nem tudom, hogy csak megr6ndult-evagy tal6n el is tOrOtt." !" ,,Azonnal megrdntgeneztetem ,,Addig is, kdrem, adjon egy f6jdalomcsillapit6t, mert iszonyrianf6j." 13t. K6rje meg az elad6t, hogy mutasson h6rom6ves kisfiinak val6 nadrigot. Legyen kiinnyen moshat6 6s ne kelljen vasalni! A),,H6rom6ves kisfirinakszeretn6k nadr6got.', ,,Milyenregondol?" ,,Ha lehet, k0nnyen moshat6anyagb6llegyen6sne kelljen vasalni!" vagy mint6satadjak?" ,,Egyszinfit ,,Tal6n ink6bb egysziniit, csak ne legyen vil6gos. Azt hiszem,ez j6 is lesz.K0sz6n0m."

mir dasKndchel und verletzte ,,Ich bin hingefallen ganz schlimm. Beim Laufen tut es mir sehr weh, oder ich kann nicht richtig gehen.Ist esverstaucht gebrochen ?" vielleicht ,,Ich werde es sofort riintgen lassen." Schmer,,Konnteich bis dahin eineTablettegegen zenbekommen?Es tut wirklich ftirchterlichweh !" 13t.

,,Ich mdchte eine Hose fiir einen dreijlhrigen A) Jungen." ,,In welcherQuahtet?" ,,Die Hose sollte leicht waschbarund bi.igelfrei t' sein. ,,Uni oder gemustert?" ,,Eher uni, aber nicht zu hell. Die hier wire vielleicht richtig. Die nehmeich." eineHose fUr einendreijiihrigenJun- B) ,,Ich mOchte gen." ,,In welcherFarbe?" ,,Die Farbe spieltkeine Rolle, wichtigist nur, daB sie leicht waschbarund biigelfrei ist. Diese blau karierte wi,irdeich nehmen.Was kostetsie?" ist ,,35,- Mark. Die Kasse dort links"' ,,Danke."

B)

kereseknadr6got." ,,Hirom6veskisfit r6sz€re ,,Milyen szinben?" ,,A szin nem fontos, a legfontosabb az, hogy k6nnyen moshat6legyen6sne kelljen vasalni.Ez a k6k kockis j6 is lesz.Mennyibe keriil?" ,,35m6rka. Balra van apflnzthr." ,,Kdsz6n(im."

139. MondJon le telefononegy vacsorameghivist! Hivatkozzon kiilfiildi fitjAral Kivfnjon mindenkinek kellemessz6rakozist! ,,Hall6! Itt Pali! Te vagy az, p6ter?,, ,,Igen,6n vagyok. Szervusz!" ,,Csakaz6rt hivlak, mert sajnosle kell mondanom

139.

,,Hallo! Ich bin Paul! Bist du's Peter?" ,,Ja,was gibt's?" ,,Ich rufe dich nur deshalban, weil ich die Ein-

r38

r39

a vacsorameghiv6st. Csakmost tudtam meg, hogy el kell utaznom hivatalosan." ,,Nagyonsajn6lom.Tal6n majd m6skor." 6s ,,Rem6ljiik. J6 sz6rakoz6st, add 6t iidvOzletemet mindenkinek !"

absagenmu0. Es tut mir ladung zum Abendessen leid, aber ich erfuhr erst jetzt, daB ich wegfahren mufj. Dienstlich,wei8t du." ,,Das ist schade,aber nicht zu lndern. Vielleicht Mal." klappt es ein anderes Ich wonsche euch viel Vergntigen ,,Hoffentlich. und griifJebitte alle herzlichvon mir." 140.

140.

Buszon utazik. K6rjen jegyet a Diirer utciig, 6s k6rje meg a kalauzt, hogy sz6ljon, ha oda6rkeztek ! ,,KUlf0ldi vagyok, 6s nem ismeremitt ki magam. Sz6lnamajd, hol kell lesz6llnom?A Dtirer utca l5-benvan dolgom." ! ,,Uljcln csak le nyugodtan Majd id6ben fogok " sz6lni. K6rdezzemeg sz iruhizban, hol van a cipdositily 6s van'e jAt6kosztfly! ! inform6ci6?', ,,Eln6z6st Ez itt, ugye,az furuhdzi ?" ,,Igen.Tess6k,miben segithetek " ,,A cip6oszt6lytkeresem. emelet." ,,M6sodik mdg van egy k6rd6sem: van ebbenaz Lruh6z,,Es ban kiildn j6t6kosztSly is?" ! !" ,,Hogyne A fcildszinten !" ,,KciszclnOm

,,Bitte helfen Sie mir ! Ich bin hier fremd. Ktinnen muB? Ich will in Sie mir sagen,wo ich aussteigen 15." die DtirerstraBe Sieruhig Platz und ich sageIhnen recht,,Nehmen zeitig Bescheid."

l4l.

l4r.
,,EntschuldigenSie bitte ! Das ist doch hier die Information, oder?" ,,Ja. Kann ich Ihnen helfen?" ,,Ich suchedie Schuhabteilung." ,,Die ist im zweitenStock." ,,Aha. tch hiitte aber noch eine Frage: Gibt es hier auch eine Spielwarenabteilung?" ,,Natiirlich. Im ErdgeschoB." Dank !" ,,Besten

142.

140

Kiilfiildiin van egy tengerparti iidiildhetyen. pr6b6ljon maginhAzban szillist szerezni Erdeklddt jiin a felt6telekr6l! Kinn littam a ,,J6 napot kiv6nok! Szob6tkeresek. t6bHt, hogy 'Szobakiad6'." ,,J6 napot ! Igen, van mdg kiad6 szob6nk.K6t6gyasat akar?" " ,,Nem, egyediilvagyok. megl" ,,J6. Jdjj0n, n6zze

r42.
,,Guten Tag ! Ich sucheein Zimmer. Und drauBen sah ich den Hinweis:'Zimmer frei'." ,,Guten Tag ! Ja, wir haben noch freie Zimmer. Mdchten Sieein Doppelbettzimmer?" ,,Nein, nein, ich bin allein." Sie ,,Ach so. Na, kommenSie,schauen sich'san."

l4l

,,Tetszik. Mennyibe keriil egy 6jszakSra?" 30 ,,Ftrd6szoba-haszn6lattai m6rka." ,,Esa reggeli?" egytitt." ,,Reggelivel K6rem a szob6t,egyenl6re hdrom napra. Le,,J6. het hosszabbitani, ugye?" " ,,Persze.

pro ,,Schdn. Das geff,llt mir. Was kostet es Nacht?" 30 ,,Mit Badezimmerbenutzung DM." ,,Und das Friihsttick?" " ,,Friihstiick ist natiirlich inbegriffen. ,,Gut, dann nehmeich es. Vorliiufig fiir 3 Tage' eine Verllngerung ist dann wohl noch m0glich' oder?" ,,Aber natiirlich."

143. A)

Visfroljon egy kdzepes mdretii, sziirke n6i gyapjirpul6vert ! m6retfi, sziirke n6i pul6,,Szeretn6kegy kOzepes vert, lehet6leggyapjtt." nincsgyapjripul6vertink, ,,Sajnos,szi.irk6ben csak szintetikus. Tess6k !" ?" ,,Felpr6b6lhatom Ott ,,Persze. jobbra van a pr6bafi,ilke." kcizepes mdretben,sziirkdt, ,,Pul6vert szeretn6k, ha lehet, gyapjrib6l." ,,Tess€k.Ez nagyon sz6p pul6ver. Az 6ra 100 m6rka." sziirkdben van?" ,,Csakilyen sOt6t ,,Sajnos,6s ebb6l is ez az utols6." K6rem a blokkot!" ,,Azt hiszem,elviszem.

r43.
,,Ich mdchte einen Damenpulloverin Grau, in mittlerer GrdBe, eventuellaus Wolle." ,,In Grau habenwir leiderkeineWollpullover,nur Sie Schauen !" synthetische. ,,Kann ich ihn anProbieren?" Dort rechtsist die Kabine'" ,,selbstverstbndlich. A)

B)

B) ,,Ich m0chte einen Pullover, in mittlerer GrciBe, Wolle." aus grau, mOglichst ,,Bitte. Der hier ist sehr schdn. Der Preis ist 100 Mark." ,,HabenSie nur so dunkle?" ,,Leiderja, und auch davon ist das der letzte"' Sie ,,Also, ich nehmeihn. Schreiben bitte den Kasaus senzettel !" 144.

144.

A)

Viratlan l6togat6ja jiin. K6rjen eln6z6st rendeta lens6g6rt Magyarizkodjon ! Kinilja meg a vend6! get valamivel ! f6radjon beljebb,de ne n6zzen ,,Parancsoljon, kOriil, mert borzaszt6nagy rendetlensdg van. Eppen a k0nyvszekr6nyemet rendezem.Eln6z6st,de nem sz6mitottam l6togat6ra! "

,,Bitte, kommen Sie herein, aber schauenSie sich A) nicht um ! Es herrscht eine schrecklicheUnordnung. lch riume gerade meinen Biicherschrank auf. Es tut mir leid, aber ich rechnetemit keinem Besuch."

t42

r43

hogy ilyen v6ratlanul ,,Ink6bb €n k6rek elndzdst, 6llitottam be. De most €rkeztem. Gondoltam, megldtogatom." ,,Nagyonj6l tette! Nagyon orUldk Onnek! Mivel kin6lhatommeg? Mit inna szivesebbbn, k6v6tvagy teht?" ,,Tg6tk€rekink6bb!" !" ,,Pillanat,azonnalfcilteszem

,,Ich muB Sie um Verzeihungbitten, daB ich unangemeldetkomme. Ich bin jetzt angekommen und da dachteich mir, da8 ich gleichmal vorbei" schaue. ,,Das war eine gute Idee! Ich freue mich. Was ? kann ich Ihnen anbieten Trinken Sie lieber Tee oder Kaffee?" ,,Ich trinke liebereinenTee." auf." ,,'n Moment bitte, ich setzesofort Wasser ,,Siehdich nur bitte nicht um ! Hier herrscht die B) hast. Ich Unordnung,die du je gesehen schlimmste aufzurbumen. bin geradedabei,mein BUcherregal Ich mache fur dich hier Plitz, und wenn du'n Moment wartest, kriegst du auch einen starken Schreck." Kaffee auf diesen

B)

,,Csak k6rlek, ne nizz kciriiMtt van a legsz0rnyfibb rendetlens6g, amit valahal6ttSl. Eppen elkezdtem rendeznia k0nyvespolcot. Ndzd,itt csin6lok neked helyet, 6s ha egy percetv6rsz,m€g egy er6sk6v6t,iskapszaz ijeds€gre."

145.

Kdrdezze meg Nz eddnyiiztetben,hogy a thl tiiz6ll6-e! ,,Legyenszivesmegmondani, a tii titz6ll6? Teh6t nem fog megr€pedni, beteszem stit6be?" ha a vele." ,,Nem. Vev6ink nagyoneldgedettek

r45.
,,W0rden Sie mir bitte sagen: Ist dieseSchossel feuerfest?Ich kann siealso ruhig in die Backr0hre nichts?" es stellen, passiert UnsereKunden sind sehr zufrieden ,,Gar nichts. damit." 146.

146.

K6rdezzemeg Magyarorszigon tart6zkod6 kiilfiildi vend6g6t, mit szeretne kiizeli napokbanmega n6zni! Ajfnlja fel, hogy elviszi egy 6rdekeskisv6rosba! ,,Mostm5r n6h6nynapja itt vagy n6lunk, Magyarorsz6gon.Sok mindent l6ttel, ugye?" Budapestet !" ,,Igen,els6sorban m6g megn6zni?" ,,Mit szeretndl ,,Tal6nnem lennerosszegyszer m6sikv6rosba egy is ell6togatni!" ! ,,Van egy Otletem Mit sz6ln6l ahhoz, ha elmenndnk Szentendrdre? Nem tudom, hogy hallott6l-e

,,Du bist schonseit einigenTagenhienbei uns in nicht wahr?" Ungarn und hastschonviel gesehen, in ersterLinie BudaPest!" ,,Ja, ,,Wasmdchtestdu dir noch anschauen?" ,,Vielleicht wire es einmal nicht schlecht, eine !" andereStadt zu besichtigen ,,Da hatte ich eine Idee! Was wlirdest du dazu fahrenwtirden? sagen,wenn wir nach Szentendre 145

IM

htsz kisv6rosr6l.Minddssze m6r err6l a csod6latos Csoa km-re van Budapestt6l, Duna-kanyarban. d6latosa t6j, 6s a v6ros magaigazi 6lm6ny."

Ich weiB nicht, ob du von dieserwunderschdnen Kleinstadt schongeh0rt hast. Sie liegt am Donauentfernt.Die Gegend knie, ca. 20 km von Budapest sehr schOnund die Stadt selbst ist ein ist auch richtigesErlebnis." 147. aber A) ,,Ich m0chte einensch6nenUbergangsmantel, nicht." ich weiB meineGr0Be Und die ,,Ich glaube, die 42 wiirde Ihnen passen. ?" Farbe ,,Hell." ,,Wir haben sehrsch0nehelle Miintel bekommen, 42." wbhlen Sie! Diesehier sind alle GrOBe Sie ,,Ich mochteeinenMantel kaufen,kOnnten mir helfen? Ich weiB ntimlich nicht, welcheKonfekich tionsgr0Be habe." entwederdie 40 oder die 42. Probieren Sie ,,Na, groB. Von aberlieber die42 an,Siesindja ziemlich Sie diesenhier kOnnen wlhlen." ,,Danke ftir die Hilfe!" B)

147. A)

Kabftot szeretnevenni. K6tdezze meg 8z elad6t' hogy szerinte(innek milyen m6ret kell ! de tavaszikab6tot szeretn6lk, nem tudom a ,,Sz6p m€retemet." gon,,Ugyndzem,42-esj6lesz.De milyen szinre dolt?" ,,Valamivil6gosra." v6lasztani, ,,Nagyonsz6pkab6tokdrkeztek,tess6k ez itt mind 42-es." ,,Kab6tot szeretn6kv6s6rolni, segitenenekem? Ugyanisnem tudom, milyen m6ret kell nekem." ,,Ugy gondolom, vagy 40-esvagy 42-es.Pr6b6lja mert On el6gmagas.Tess€k, megink6bb a 42-est, itt vannak." a ,,Koszoncim segits6g6t."

B)

14E. Ktrdezze meg vend6geit6l, nem fiznak-e' kapcsolja-ebe a ffftEst! ,,Nem fSztok? !,l6lunk soha nincs olyan melegbekapNem szeretjUk.De ha akarj6tok, szivesen csolom a fiit6st. Nem akarom, hogy megfdzzatok," ,,Nem, igy nagyonkellemes!" 149. meg egymirzeumban,hogy frulnak-e sziK6rdezze neskatal6gusta kifllitisr6l! kaphat6-ea ki6llit6sr6l megk6rdezni, ,,Szeretn6m venkatal6gus. Ez a kiilllitfls olyan, hogy szivesen n6k egyet,szineset." :

14t.
,,Friert ihr nicht? Bei uns ist es nie so warm. Wir haben das nicht gern. Aber ich stelledie Heizung an, wenn ihr wollt. Ich will nicht, daB ihr euch erkiltet. " ,,Ach nein, hier ist es sehr angenehm." 149. ,,Ich hltte gern gewuBt, ob man einen Ausstellungskatalogbekommenkann? Die Ausstellungist so schdn, daBich mir einenKatalogkaufen mdchte und zwar, wennmtiglich, mit farbigenFotos."

146

147

,,Igen,van katal6gusunk." ,,€s mennyibekertil?"

,,Ja, den kOnnenSiehaben." ,,Und was kosteter?"

150. . A)

Ha nincs, aki bemutassaOnt egy ismeretlenszem6lynek, hogyan mutatkozik be? ,,Bocsissonmeg, mi m€g nem ismerjiik egym6st. Engedje meg, hogy bemutatkozzam! Papp vagyok." bemutatkozom,m6g nem ismer,,Ha megengedi, jtik egymfst. Papp vagyok Budapestr6l'"

150. Sie bitte, wir kennen uns noch ,,Entschuldigen nicht. ErlaubenSie, da8 ich mich vorstelle.Mein Name ist Papp." stelleich mich vor. Wir ken,,WennSie erlauben, nen uns niimlich noch nicht. Ich bin Papp aus Budapest." A)

B)

B)

151.

frdeklddje meg egy informfci6s irodiban, milyen kiillitfsok vannak nyitva vasfrnap d6lel6tt! ,,J6napot kiv6nok!" ,,J6napot kivAnok!Tess6k!" ,,Meg tudn6 mondani, mikor vannak nyitva a mrizeumok? Hallottam, hogy van n6h6ny nagyon 6rdekeski6llit6s." ,,Itt van, k6rem, egy prospektus,ebbenmindent megtalil."

151. ,,GutenTag !" ,,GutenTag! Bitte?" ,,Ktinnten Sie mir bitte sagen,wann die Museen geoffnetsind? Ich habegehrirt,daBzur zeit interAusstellungen sehensind." zu essante ,,Bitte.Hier, im Prospektfinden SiealleOffnungszeitenaufgefiihrt." 152.

152. Ruhit pr6bil egy iruhizban. K6rdezzemeg az elad6t, nem gondolja-e,hogy a ruha ujja tirl hosszir' a kab6t Pedig tirl riivid ! nem tril hosszriaz ujia?" A) ,,Mi a vElemdnye, j6." ,,Nem,Pont ,,F6lek,hogy a kab6t egy kicsit rovid'" ,,Hozhatok egy szlmmal nagyobbat, de akkor viszontaz ujja m6r tfl hosszt lesz." ,,K0szdntim, akkor talSn egy m6sfajt6t pr6b6ln6k meg." B) 148 gon,,Azt hiszem, egy kicsit hosszti az uiia' Mit dol?"

,,WasmeinenSie,sind die fumel nicht zu lang?" A) ,,Nein, gar nicht, sie sind geraderichtig!" ,,Ich fiirchte, die Jackeist etwaskurz." ,,Ich kann sie in einer anderen GrciBebringen, dann werdenaber die Armel schonzu lang sein." ,,Danke, dann wiirde ich vielleicht ein anderes Modell anprobieren." ,,Ich glaube, die lirmel sind etwas lang. Was meinenSie?" B) t49

j6." ,,Szerintem ,,Esa ruha nem rtivid?" ,,Most ez a divat. A terdig 616. Vegyemeg,ez az !" utols6, 6s nagyon sz6p is nagyontetszik, akkor k6rem!" ,,Nekem

richtig." ,,Ich finde sie gerade Kleid nicht zukurz?" ,,Ist das ,,Jetzt ist diese Linge modern. Bis zum Knie. Kaufen Sie es, das ist das letzte Sttick von diesem Modell, und esist wirklich sch6n." ,,Ja, mir geftillt esauch. Ich nehmees!" 153. ,,EntschuldigenSie, kcinnten Sie mir sagen' wo sich die Toilette befindet?" ,,In jeder Etage,gleichnebendem Treppenhaus." 154.

153.

K6rdezzemeg egy fruhizban, hol van a mosd6! hol ! ,,Eln€zdst Megmondan6, talflom a mosd6t?" van, rOgtdn a l€pcs6n6l." emeleten ,,Minden

f54.

Valakitdl, aki most 6rkezett kiilfiildrdl, k0rdezze meg,milyen volt azidd ott' amikor elindult! Kellemesvolt-e a repiildftja? utazott?" ,,Kellemesen j6 ,,Igen,kOszOncim, utam volt. De milyen h6s6g van itt !" ,,Igen? Milyen volt az id6 Onokn6l, amikor elindult?" ,,Nilunk m6r napok 6ta hfiv0s van, 6s az es6 is gyakranesik."

Flug?" ,,Hatten Sie einenangenehmen danke, es war recht angenehm.Aber Sie ,,Ja, !" Hochsommerwetter habenhier ein richtiges Hause, vor ,,Ja. Was fUr Wetter hatten Sie zu Ihrem Abflug?" ,,Bei uns ist es schonseit Tagenziemlichktihl, es regnetauch oft." 155. aufgeben." ,,Ich mOchtegernein Einschreiben Formular ausftillen." mtissendieses ,,Sie ,,WurdenSiemir bitte helfen? Ich bin Ausl6nder." " ,,Aber natiirlich, gern. 156. ,,Washabt ihr ftir eine Waschmaschine?" ,,Leider nur die einfache.Aber ich wi,irdenur eine vollautomatische Waschmaschinekaufen, wenn ich mehr Geldhitte. Ich glaube,die ist niitzlicher, t5l

hogyankell ajin' 155. frdeklddjiin a postahivatalban, lott leveletfeladni! feladni." ,,Ajinlott leveletszeretn€k ,,Ki kell toltenie egy firlapot." nekem,mert kiilfcildi vagyok." ,,segitene !" ,,Hogyne,k6szs6ggel 156. autoBeszdljenarr6l, mi6rt venne legszivesebben magfnak ! mrta mos6g6pet,ha megengedhetn6 van?" ,,Nektekmilyen mos6g€petek De ,,Sajnos,csak egyszerfi. €n is csak automata venn€k,ha tObb pdnzemlenne.Azt himos6g6pet tObbih6ztart6si mint az Osszes szem,hasznosabb,

150

g6p. Beleteszeda szennyest,6s rovid id6 mflva a megintminden tiszta.Mindent megcsinSl g|p, te pedig k0zben f6zhetsz vagy 6ppen vasalhatsz. Nagyon sok id6t lehetvele megtakaritani."

als alle anderen Haushaltsgeriite. Du legst die Schmutzwischehinein und nach kurzer Zeit ist alles wieder sauber.Alles macht die Maschineund inzwischen kannstdu kochenoder gerade bUgeln. Man kann damit sehrviel Zeit sparen." 157. ob ,,GutenTag ! K0nnenSiemir bitte sagen, dieses Warenhaus eine Abteilung filr Haushaltswaren hat?" ,,Ja,es hat eine." ,,(Jndwo?" ,,Im dritten Stock,gleichnebender Treppe." ,,Gibt es hier einenFahrstuhl?" ,,Ja,hier gleichlinks." ,,Dankeftir die Auskunft." 15E.

meg egy nagy 6ruh6zban,van-ekonyha157. K6rdezze felszerel6si osztily 6s hol van ! megtudn6mondani, hogy van-ehiLztar,,Eln6z6st, t6si osztSlyaaz 6ruhhznak?" .,,Igen, van." ,,Eshol tal6lom?" mindj6rt a l6pcs6ndl." ,,A harmadik emeleten, van?" ,,Lift ,,Igen,itt mindj6rtjobbra." !" a ,,K0sz0n0m felvil6gosit6st

15E. Telefonon keresik egy csalidtagiAt vagy koll6g6j6t, aki hizon klviil van. Aj6nlja fel, hogy {tad neki iizenetet! A) ,,Hall6! J6 napot kiv6nok ! Mtiller P6tert keresem." ,,J6 napot kiv6nok! Miiller kolldga hSzon kivUl van. Nem tudom pontosan, mikor jon vissza. 6tadom Hagyhat Uzenetetis, ha akar, szivesen " neki. hogy Kis P6l ,,Csakannyit mondjon, legyenszives, ha hivjon vissza, meg€rkezett!" kereste,6s tudja ?" ,,A telefonszemet ,,Igen.K0szcindm." !" ,,Nincsmit ! Viszonthall6sra B) !" ,,Hall6! J6 napot kiv6nok! Miiller urat keresem napot kiv6nok! A f6rjem sajnosnincsitthon. ,,J6 Nem akar valamit iizenni?"

,,Hallo! Guten Tag! Ich sucheHerrn Mtiller." ,,Guten Tag ! Kollege Mi.iiler ist zur Zeit nicht im Hause.Ich kann Ihnen leidernicht sagen, wann er zurUckkomt.Kann ich ihm etwasausrichten?" ,,Mein Name ist P6l Kis. Wtirden Sie ihm bitte sagen, daB er mich anrufen m6chte, wenn er zurtck ist?" ,,Ja,nattirlich. KenntKollegeMiiller Ihre Telefonnummer?" ,,Ja. Vielen Dank fi.ir Ihre Hilfe!" Auf !" ,,Gerngeschehen. Wiederhciren ,,Hallo! GutenTag! Ich sucheHerrn Miiller!" ,,GutenTag ! Mein Mann ist leidernicht zu Hause. Kann ich ihm etwasausrichten?"

A)

B)

152

153

,,Kis P6l vagyok' Nem olyan siirg6s, ha megengedi, estefijra hivom'" ,,J6, sz6lok a f6rjemnek.Viszonthall6sra!" !" ViszonthallSsra ,,Kdsz0ndm. K&dezze meg az elektromosiizletben, hogy van-e hasznflati utasitis a grillsiitdhilz ! Erdekl6djtin az 6r irint is, mert az 6rc6dul6t nem l6tja raita ! utasivan haszn6lati megmondani, szives ,,Legyen tis a grillsiit6hilz?" ,,Igen,tessdk." ,,Mennyibe keriil? Rajta van valahol az ixc€dul4?" 400 m6rka'' ,,Ugy l6tszik, leesett, akkor k6rem'" ,,K0szdn0m, Magyarizza meg kiilfiildiin a megfelel6 hat6sfgi szem6lynek,hogy hamarosan lejir a vizuma, de m6g n6hiny napig dolga van. K€rjen felviligosftfst, hogy hol6s hogyan hosszabbithatjameg tart6zkodfsi enged6lY6t! hogy mi a teend6 akkor, ,,Erdekl6dni szeretn€k, hivatalos elfoglalts6gmiatt ha lejir a vizumom, 6s m6g ndh6nynapig maradnomkell' Hol6s hogyan meg a vizumot?" hosszabbithatom jfr le a vizuma,6sm6g mennyiideig kiv6n ,,Mikor itt maradni?" ,,K6t nap mflva, 6sm6g kb. egy h6tig maradn6k"' ,,Adok egyfirlapot, ki kell tdltenie.Ut6na majd elmondom, hogy ezzela lappal hova kell mennie'"

,,Mein Nameist P6l Kis. Es ist nicht so eilig. Wenn Siegestatten, rufe ich am Abend nocheinmalan.,, ,,Gut. Ich sage meinem Mann Bescheid.Auf Wiederh0ren !" !" ,,Danke.Auf Wiederhciren 159.

159.

ob ,,WtirdenSiemir bitte sagen, eszu diesem Grill eineGebrauchsanweisung gibt?" ,,Ja.Hier habenSieeine." ,,Waskosteter? Stehtder Preisirgendwodrauf ?.. 'runtergefallen. ,,Er ist vielleicht Der kostet 400 Mark." ihn." ,,Danke.Ich nehme 160.

160.

,,Ich mcichte mich danach erkundigen,was ich machensoll, weil mein Visum bald abliuft und ich wegen einer dienstlichenSache noch einige Tage hier bleiben muB. Wo und wie kann ich mein Visum verllngern lassen?" ,,Bis wann ist Ihr Visum gtltig? Und wie lange wollenSie bleiben?" ltiuft es ab. Aber ich braucheca. ,,Ubermorgen noch eine WocheZeit." ,,Ich gebe Ihnen ein Formular. Das miissen Sie ausftllen. Danach werde ich Ihnen erkltrren, wohin Sie mit diesem Formular gehenmilssen."

t54

155

f61.

csomaK6rje meg az elad6t,hogy a dobozt sz6pen viszi ! golja be, mert ai6nd6kba ,,Tudja, aj6nd6kba viszem a dobozt' Szeretn€m k6rni, hogy sz6pencsomagoljabe, 6s kdsse6t ! !" ! Nagyon k0sz6ndma f6rads6g6t Viszontl6t6sra

161. sein. Wi.irdenSie es bitte ,,Das soll ein Geschenk hiibsch einpacken und umbinden Herzlichen ? Dank ftir Ihre Bemiihung.Auf Wiedersehen!" 162.

162, K6rje meg a fot6iizletben az alkalmtzottat, hogy a most v6sirolt fitmet mindj6rt tegye is bele a f6ny' K6rdezzemeg, hogy a kidolgozfs k€pez6g6pbe! ira bennevan-ea film 6riban! ,,J6 napot kivSnok! K6rek egy filmet ebbea f€ny!" k6pez6g6Pbe Ez a ,,Szabad g€Pet? a film j6 lesz?" a nem nagyon6rtek ehhez'Beletenn6 fil,,Sajnos, met a gdPbe?" 6n ,,Hogyne! Amig kifizeti a filmet a pdnzt6rn6l, beleteszem." ,,Az el6hiv6s6rtkiilOn kell fizetnem, vagy benne van a film 6riban?" ,,Nem, azt kUl6n kell fizetni." ,,Csak azlrt gondoltam' mert ez a film egy kicsit dr6ga." ,,Adhatok olcs6bbatis, de ez a legjobb!" ,,Nem,nem, maradez! Es k0szdn6ma segits6g€t'"

,,GutenTag ! Ich hatte gern einenFilm fUr diesen Apparat." M0chten Siediesen ,,Kannich mal sehen? Film?.. ich ,,Oh, leider verstehe nicht viel davon. Wiirden Sieihn mir einlegen?" ,,Aber nattirlich. Zahlen Sie ruhig an der Kasse. Inzwischen erledige es." ich ,,SagenSie bitte, muB eigentlichdas Entwickeln des Films extra bezahlt werden oder ist das im Kaufpreis inbegriffen?" ,,Nein,dasgehtextra." ,,Ich dachtenur, weil der Film etwasteuerist." auch einenbilligerenbekommen, ,,Ja, Sie kOnnen aber dieser'hierist ebender beste." ,,Nein, nein, dann nehme ich den. Und vielen Dank auch." 163.

163.

Ktrdezzemeg kiilfiildi ismer6s6t,mennyi n6luk 6l' ! taliban a dolgoz6k fizetett szabadsiga Mondja h6t, de lehet el, hogy nilunk ez 6ltal6ban hirom is! hosszabb ,,N6lunk a kezd6k mindig arra panaszkodnak' Kdzvetlentil az iskola ut6n hogy kev6sa szabads6g. megszokni a kezdeti, ar6nybizony nagyon nehdz kb' etA lag rdvid szabads6got. fizetett szabadsig h6rom hetetteszki. Azonkiviil m€g kiil0nlagosan

sichimmer die jungenKollegen, ,,Beiuns beklagen daBsiezu wenigUrlaub haben.Nachden Studienjahren ist es nicht so einfach, sich an den verhtiltnism4Big kurzenUrlaub zu gewdhnen. Der bezahlte Urlaub betrdgt durchschnittlich 3 Wochen. Es gibt dann bei uns auch noch andere 157

156

gyes vannak: a ktizismert bciz6szabads6gform6ink any6k sz6m6fastb' OnOkndlmennyi kisgyerekes van szabads6guk a dolgoz6knak?"

Urlaubsformen,ich denke da z. B. an die MUtter mit Kleinkindern, die drei Jahre mit ihren Kindern zu Hause bleibenkdnnen. Wie ist bei Ihnen der Urlaub der Werktlitigengeregelt?" 164.

s 164. Menjen be egy 6r6siizletbe, mondja meg' hogy 6r6!a! K6rje meg a mestert, hogy n6zze meg6llt u meg! ,,J6 napot kiv6nok! Elromlott az 6rhm. Nem tudom, mi tdrt6nt vele,de nem jir. Lehet,hogy csak mi az elem mertilt ki. Megn6zn6, baja?" 6s megndzem, ha lehet, helybenmeg is ,,Azonnal javitom." !" kOsz0nom ,,NagYon

,,GutenTag ! MeineUhr geht nicht mehr. Ich weiB auch nicht, was damit passiertist, sie ist einfach stehengeblieben. vielleicht mit der Batterie Ob etwasnicht in Ordnungist ? Schauen doch bitte Sie mal nach!" 'n Moment, ich schauegleich mal nach. ,,Gut, Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, die schnell gemacht ist." ,,Oh, das ist nett. VielenDank." 165.

arra a 165. Reagiljon a szokisosm6don ismerds6nek h6s6gvan, m6r hetek hogy megiegyz6s6re, sziirnyii 6ta nem esett. Fiizze hozz6, hogy hosszf 6vek 6ta nYir! ez a legszirazabb ! ez a h6s6g Hetek 6ta nem volt m6r ,,Borzaszt6 sem!" egycseppes6 ,,H6t, ami igaz, az igaz. Mdr 6vek 6ta nem volt olyan szhrazany6r, mint a mostani. En is nehezen B6rcsakesnem6r egy kicsit az viselema h6s6get. !" es6 166. K6rdezzemeg kiilftildr baritjit, tud-e egy 6rdekes kiinyvet ajfnlani, ami nyelvilegkiinnyii' s j6 arra' hogy esteaz igYban olvassa! ,,Nem tudsz aj6nlani nekem eCyj6 kcinyvet,ami is, drdekes nyelvilegsem nagyon neh6z,mert kiinem 6rtem meg. A nyelvet viszont 6llanlcinben d6an gyakorolni kell. Valami olyan k0nyvrelenne

,,Diese Hitze ist furchtbar! Seit Wochen gab's nicht mal einenTropfen Regen!" ,,Ja, das stimmt schon.Seit Jahrenwar der Sommer nicht so trocken,wie jetzt. Auch ich vertrage die Hitze nicht. Wenn es doch schonein bifjchen regnete! " 166.

,,Sagmal, kannstdu mir nicht irgendeininteressantesBuch empfehlen?Aber sprachlichdarf's nicht zu schwersein, sonst verstehe es nicht. ich Auf der anderen Seite:Ubung machtden Meister! 159

158

j6 ami sziiksdgem, sz6rakoztat,6s olvasmfnyelalv6s el6tt. Tal6n valami humorosatszeretndk'" ,,Egykicsit nekemis gondolkodnomkell'"

Ich brauche also ein Buch, das sich vor dem Einschlafen gut lesenl6Bt. Vielleicht was humorvolles?" ,,Du, da mu8 ich auch erst mal ein bi8chen !" nachdenken 167. ,,Ist der Sport auch bei Ihnen so beliebt wie bei uns?" viele LeutetreibenSport und ,,Ja,verhaltnismliBig sich viele interessieren dafiir." ,,Bei uns sind nicht alle Sportarten gleich beliebt. Aber ein jeder spieltgern FuBball, und glaubt, daB er es auch kann. Was ist in Ihrem Land die beliebtesteSportart?" ,,Es gibt mehrere. Natiirlich steht der Fullball an der Spitze, dann kommen die Wassersportarten und vielleichtdie Athletik." ,,Wird ein Sportereignisoder ein FuBballwettkampf von vielenbesucht?" sich die schauen ,,Esgeht. Die FuBballwettk6mpfe meistenLeute an." 16t. Hemd, in Grd8e 12,mit ,,Ich mochteein hellblaues langenArmeln!" ,,In welcherPreislage?" ,,Allzu teuer soll es nicht sein, aber ich dachte an eine bessere Quantat." Farbe und hier hat eine sehrschdne ,,Bitte. Dieses die Qualitiit ist erstklassig." ,,Danke,ich nehmedas." A)

167.

meg kiilfiildi ismerds6tdl,hogy orszig6Khrdezze ! milYen a sPort6let ban szeretikaz embereka sportot mint is ,,On<ikn6l rigy nilunk ?" ,,[gen,ar6nylagsokansportolnak,6ssokan€rdekl6dnek a sPortokir6nt." ,,N6lunk nem minden sportig egyform6n kedvelt' De futballozni mindenki szeret, 6s azt hiszi, hogy tud is. Az OnOk orszig6ban mi a kedvenc sPortig?" a ,,Van tdbb is. Term6szetesen futball 6ll az els6 helyen, aztin avizi sportok 6stal6n az atl6tika' Sovagy meccssportesem6nyre kan j6rnak ki egy-egy re?" " ,,F6leg futballmeccsre.

l6E. A)

Visiroljon egy 12'es, vil6gosk6k, hosszir ujj6 inget! ,,Szeretndkegy l2-es, vil6gosk6k, hosszri ujjt inget!" " ,,K6riilbeliil milYen 6rban? ,,Ne tril drilgilt, de valami jobb min6s6gregondoltam." Nagyon szlp a szineis, els6oszt6lyri'" ,,Tess6k. j6 ,,Kclszdndm, lesz."

160

l6r

B)

,,Szeretn6kegy l2-es, vil6goskdk, hosszri ujjri inget!" tudok ,,Sajnos,l2-esbencsaks6rgdt6s scj't6tkdket adni," a ,,Megmutatn6esetleg sirgdt?" ,,Hogyne." ,,Jaj, ez a szin egyiltal6n nem tetszik! Koszon0m nem k€rem." sz6pen, Kilrdezzemeg ismer6s6t,hogy 6rdekl6dik'e a politika irfnt, 6s milyen irisigot szokott olvasni! ? k6rd6sek Azt ,,Erdeklik a politikai 6s gazdas6gi mindenkitudni akar mindenr6l, manaps6g hiszem, ami a vil6gbantcirt6nik.On is a r6di6b6l6s a televizi6b6l t6j€koz6dik,vagy naponta tjs6got olvas? Melyik napilapot tartja a legjobbnak?"

Hemd in Grcifje12, mit ,,Ich mdchteein hellblaues langenArmeln !" ,,In GroBe 12 habeich leider nur gelbeund dun" kelblaue. ein ,,Wiirden Sie mir eventuell gelbeszeigen?" natiirlich." ,,Aber ,,Nein, diese Farbe geftillt mir tiberhauptnicht. Danke,aberich m6chtees nicht."

B)

169.

169. fiir ,,HabenSie Interesse Politik und Wirtschaft? will jeder von uns wissen, Ich finde, heutzutage was alles so in der Welt passiert.InformierenSie oderlesenSie sichauch iiber Radiound Fernsehen, jeden Tag die Zeitung? Welche Tageszeitung finden Sie am besten?" 170.

jobban' mit 170. Mes6ljeel ktilftildi ismer6s6nek, szeret a ridi6t vagy a televizi6tl Mondja el, mi6rt! K6rdezze6t is errdl! ,,N6lunk az emberekm6r alig hallgatnakr6di6t, mindenki tevet nez,ha j6 a mtisor, ha rossz.Persze, ehhez az is hozz|i6rul, hogy ma m6r nagyon sok embernekvan szinesk6sziil6ke.En a magaln r6szdrdlritk6n n6zekt6v€t, ink6bb r6di6t hallgaOn tok, mert a ridi6mfisorok €rdekesebbek' hogy van ezzel?" Altal6ban r6di6t hallgatok. ,,En is ritk6n t6v6zek. Kozbendolgozni is tudok." programok?" ,,VannakOnttkn6lis szines !" ,,Hogyne l7l. Kilrdezze meg s vimtisztviseldt6l' hogy mit vihet be az osszigba vimmentesen! ,,J6 napot kiv6nok! V6mvizsg6lat!Van valami elvimolnival6ja?

,,Beiuns hdrt man kaum noch Radio',allesschaut 'in die Ferne'. Ganzgleich,ob das Programmgut oder schlechtist. Es spielt natiirlich eine groBe haben. Rolle, daB vieleschoneinenFarbfernseher Ich allerdings sehe selten fern. Ich hdre lieber sind. interessanter Radio, weil die Radiosendungen Und Sie?" ,,Ich seheauch seltenfern. Meist hOreich Radio. Dabei kann ich aucharbeiten." in ,,HabenSie auch schonSendungen Farbe?" " ,,Selbstverstdndlich. t7t. Zollkontrolle.Haben Sie ,,GutenTag ! Ungarische etwaszu verzollen?" 163

r62

,,Felviligositist szeretndk k6rni. Van n6lam n6h6ny konzerv 6s egy-k6t t6bla csokol6d€az itra. Kell-evimot fizetni?" kivihet." ,,Nem,sajAtceljairaennyit v6mmentesen behozni?" ,,Esmit lehet az orszfgba v6mmentesen ,,Itt van k6rem atdj1koztat6, ebb6l mindent megtud.." 172, Kiisziintsiin valakit sziilet6snapjaalkalmib6l ! A) ,,Fogadja el ezt a szer6nyaj6nd6kot sztilet6snapja nev6meg, hogy csal6dom alkalm6b6l,6s engedje ben is sok boldogsigot kiv6njak!" B) 6s alkalm6b6lsok boldogs6got j6 ,,sziiletdsnapod kiv6nok." eg6szsdget a ,,Sziilet€snapodra legjobbakatkiv6nom: sok siaz kert 6s szerencs6t 6letben.Alakuljon a tov6bbiakban is minden rigy, ahogyanszeretn6d!" Kilrdezzemeg egyidegent6l,hogv hol van a l6gitfrsasig virosi irodija! !" kdrek, hogy megsz6litom ,,Eln6zdst !" ,,Tess6k ,,Nemtudja vdletleniilmegmondani,hogy a repiil6t€r belv6rosi irod6ja hol van? Reptil6jegyetszeretn€k el6jegyeztetni, 6s nem akarok kimenni a van." repiil6tdrre,mert az nagyon messze van innen, 6n is arra is kell. Nem messze ,,Nem egYdarabon." megyek,elkis6rem !" ,,Nagyonk0sz6n0m

,,Ich hitte gern eine Auskunft. Ich habe einige ftir Konservenund ein paar Tafeln Schokolade die Reisemit. MuB ich dafiir Zoll bezahlen?" ,,Nein. Fiir den eigenenBedarf diirfen Sie soviel zollfrei ausfiihren." ,,Und was darf man zollfrei einfiihren?" ,,In diesemInformationsheftstehtallesdrin-" 172. A)

ich ,,Auch im NamenmeinerFamilie mOchte ihnen und Ihnen viel Gliick Kleinigkeit Uberreichen diese wUnschen."

,,Ich gratuliere dir zum Geburtstag und wUnsche B) dir viel Gli.ick und Gesundheit!" ich wiinsche dir allesGute, ,,Zu deinemGeburtstag Leben. Es soll alles so viel Gli.ick und Erfolg im werden,wie du esdir wtinschst." C)

C)

173.

r73.
Sie ,,Entschuldigen bitte, wenn ich Sieanspreche." ,,Bitte!" ,,Kdnnen Sie mir nicht sagen,wo das Stadtbtiro von MALEV ist? Ich mtichte einenFlug buchen und will nicht erst zum Flughafen fahren. Das ist doch so weit." ,,DasbrauchenSie auch nicht. Kommen Sie mit' das Flugbiiro ist nicht weit von hier. Ich gehe ein Stiick mit." ,,Oh, vielen Dank !"

164

165

Erdeklddjiin aja' 174. Vigye be ridi6jit egy szervizbe. vitis felt6teleir6l!. ,,J6 napot kiv6nok! Elromlott a r6di6m. Erdekl6dni szeretn6k,hogy meg tudn6k-e n6zni, mi a baja." Hagyja itt. " ,,Term6szetesen. ,,Kciriilbeli.ilmennyibe fog kertlni ?" ,,Ezt most sajnos nem tudom megmondani.El6szdr meg kell tal6lnunk a hib6t." ,,Mikor j6hetek 6rte?" ,,J0v6csiitdrtdkrek6szlesz." 175. A) meg kiilftildi ismer6s6t,hogy van-en6luk K6rdezze nyiri id6szimit6s ! ,,Ndhiny 6ve n6lunk is bevezett6ka ny6ri id6sz6mitdst." az ,,Az els6 napok egy kicsit mindig nehezek ete|l6s miatt. On6kn6l is van nydri id6szdmit6s?" ,,Igen." miatt szoktakneh6zs6a ,,Kiil0nOsen menetrendek gek ad6dni,ugye?" hozzflnkjov6re! Csak lesz,ha ell6togatsz ,,Remek jcissz, vagy szeptemberben vigyizz, ha m6rciusban kezdemert akkor van n6lunk a ny6ri id6sz6mit6s te, illetve v6ge. Az ember nagyon kOnnyenelt6vesztiaz id6t. N6latok is van ilyen?" !" ,,Hogyne

174. ,,GutenTag ! Mein Radio ist kaputt. KcinntenSie mal nachsehen?" LassenSie es ruhig hier." ,,Selbstverstlndlich. ,,Waswird es etwa kostert?" ,,Daskann ich Ihnenjetzt leidernoch nicht sagen, finden." erst miissenwir ja den Schaden wann kann ich das Gerdt abholen?" ,,Und ist ,,NichstenDonnerstag es fertig."

175. ,,Seit einigen Jahren hat man auch bei uns die A) eingeftihrt.In den erstenTagenist die Sommerzeit Umstellungein wenig schwierig.Haben Sie auch ?" Sommerzeit ,,J4." der ,,Vor allemwegen Fahrpliinegibt esSchwierigkeiten,oder?" ,,Dasist prima, wenndu uns im nichstenJahr bewillst. Nur gib acht, wenndu im M6rz bzw. suchen im September kommst! Im Miirz beginntnbmlich ist und im September siezu Ende. die Sommerzeit Da kannman sichleichtirren. Wie ist dasdenn bei euch?" ,,Beitns ist es auch so." B)

B)

176. Erdeklddjiin ismerds6t6la munkfj6r6l ! ,,A mtlt h6tenhivtalaktelefonon,de azt mondt6k, m6r nem dolgozol ott. Mikor v{ltoztatt5,l munkahelyec " ? ,,Kb. egy h6napja dolgozomaz OTP-ben.Tudod, az Astori6n6l, a sarkon." 166

176. Wochehabeich dich angerufen, aberman ,,Vorige hat rnir gesagt: Du arbeitest nicht mehr dort. gewechselt?" Wannhast du die Arbeitsstelle seit einem Monat arbeite ich in der ,,Ungefahr Sparlassebeim Hotel Astoria; du weiBt doch, gleichan der Ecke." 167

,,Na€s hogy tetszik?" j6k. A koll6g6knagyonhe,,Az els6benyom6saim lyesek,rendesf6nokdm van, a munka tetszik,v6lszabad,6s400 Ft-tal matozatos.Minden szombat gasabb fizet6sem, mint az el6z6 munkahelyemen a volt." 117, Hogyankiisziin valakinek,ha d6lel6tttalilkoznak, s hogyan bfcsirzik el k6sdbb? (nem bizqlmasba' rft) A) ,,J6napot kiv6nok!" !" ,,Viszontl6t6sra B) ! ,,Udvozl6m Hogy van?" Es ,,KdszOndm. 6n?" j6l. Mindenj6t !" ,,K0sz0ncim, !" Viszont ,,K0szOndm.

,,Und wie gefiillt es dir dort?" ,,Galz gut. Die Kollegensind nett, ich habeeinen guten Chef. Die Arbeit gefiillt mir, sie ist abist JederSonnabend frei und ich wechslungsreich' 400 Ft mehr als friiher." verdiene 171.

,,GutenTag !" !" ,,Auf Wiedersehen gutenTag! Wie geht es Ihnen?" ,,EinenschOnen ,,Danke,gut' Und lhnen?" es ,,Danke, geht!AllesCute!" !" ,,Danke,gleichfalls

A)

B)

! 17E. Mutassonbe valakit a feles6g6nek/f6rj6nek nekedr6gi barSmeg, hogy bemutassam A) ,,Engedd tomat, Wuk urat Grazb6l."

17E. Das ist A) vorstellen' ,,Ich mochtedir meinenFreund Graz. Wir kennenuns schon sehr Herr Wuk aus lange," lieben B) unseren ,,Ich bin froh, daB ich dir endlich demich dir kann' von Gast,Herrn Wuk, vorstellen Herr Wuk erkundigte sich schon viel erztihlte. immer nachdir!"

B)

,,M6r olyan r6g6ta vbrok az alkalomra, hogy bemutassamneked kedvesvend€gi.inket,akir6l m6r annyit mesdltem. 6 is mindig 6rdekl6ddtt irfntad !" Osztiindljjal kapcsolatbanhallgatjik meg Ont. szakmija ! k6pesit6se, Mond.iael, mi a v6gzetts6ge, ,,6n MUller P6ter?" ,,Igen." ?" ,,On piiyizta meg ciszt6ndijunkat ,,Igen." ,,K€rem, mondjon el mag6r6l mindent, arnit az fontosnak tart !" dsztOndijszempontjdb6l a ,,Nyolc 6ve v6geztem Mfiszaki EgyetemVilla-

l7g.

r79.
,,SindSie Herr Miiller?" ,,Ja,der bin ich." Stipendium?" ,,Si. U.*"rUen sich also um das ,Ja." erziihlen?Ihren ,,KdnnenSie uns etwasober sich Werdegangvielleicht?" Fakultiit ftir Elekt,,Vor 8 Jahrenhabe ich an der

168

t69

mosm6rndki Kar6n, kittintetdssel. Az6ta egyv6llalatn6l dolgozom.T0bb nyelvenbesz€lek, t0bbigy szcir voltam hivatalosan kUlf0lddn. Ezt az 6szt6ndijat szakmai tov6bbkdpzdsre szeretn6m felhaszndlni."

Universitlt Technischen rotechnik der Budapester 'ausgezeichnet' beendet.Seitmein Studium mit lch dem arbeiteich bei einemUnternehmen. spreund wurde deshalbofters che mehrere Sprachen mdchte DiesesStipendium ins Ausland geschickt. verwenich fiir meine fachliche Weiterbildung den."

1E0. K6rdezzemeg kiilfiildi baritjit, hogy orszigiban mennyit keresegy,itlagosszakmunkis! Mondjon ndhiny sz6t a hazai helyzetrdlis! el6g szdp fizet€stkap,,N6lunk a szakmunk6sok nak. Ezenkiviil sok egy6b szoci6lis kedvezmdnyben is r6szesiilnek. n6latok?" Es fEl. K6rdezze meg kiilfiildi ismerds6t6l,melyik a szabadnapja, s hogy hazijiban vannak-e szabad szombatok! Mondja el neki riividen, hogy nilunk milyen a munkarend ! szombat?" ,,On0kn6lis van szabad m6r igen. Es Ondkn6l?" ,,Igen,az ut6bbi 6vekben ,,N6lunkis mindenszombatszabad,6spdnteken is valamivel kordbban fejez6dik be a munkaid6. Igaz, hogy a t0bbi napokon egy f6l 6r6val tov6bb kell dolgoznunk,de megdri igy van id6 megl6to! gatni a sziil6ket,vagyhosszabb kir6ndul6sokat tehettink."

1t0.

,,Bei uns verdienendie Facharbeiterverhf,ltnisVergiinerhaltensiesoziale m8fJiggut. AuBerdem Und bei euch?" stigungen. 1E1.

frei?" ,,Sindbei lhnen die Sonnabende schon.Und bei Ihnen?" ,,Ja,in den letztenJahren auch frei, und die ,,Bei uns sind die Sonnabende Arbeitszeit ist am Freitad auch etwas frUher zu Tageneine Ende. Es ist wahr, daB wir an anderen abereslohnt Stundellnger arbeitenmussen, halbe bei sich. So hat man Zeit mal fiir einenBesuch den Ausflug"' Eltern oder einenldngeren

182. Mondja el kiilfiildi baritja k6rd6s6re,hogy hol tanulta 6s hogyangyakoroltaa nyelvet? ,,Remekiil besz6lsznemetiil! Hol tanult6l meg ilyenj6l ?" ,,El6szdr a k0z6piskol6ban, ott remek tan6runk volt. K6s6bb egy nyelviskol6ban b6vitettemaz ismereteimet, m6g mindig j6rok nyelvtanfolyam6s ra, hogy gyakoroljam a besz6lget6st. ember Az

tEz.
,,Dein Deutschist prima. Wo hastdu esgelernt?" ,,Zuerst noch im Gymnasium. Dort hatten wir Lehrer. Danachlernte ich in einen fantastischen noch immer weiter. Ich besuche einerSprachschule zu den Sprachkurs,um das Sprechen iiben' Man

izo

t7l

olyan hamar felejt ! Perszea n6metetndmetnyelvgyakorolni. De szeretek tertileten leheta legjobban n6metrijs6gokat6sfoly6iratokat is olvasni,ha van id6m."

vergiBt doch so leicht ! Natiirlich kann man die deutsche Sprache in einem deutschsprachigen Land am besteniiben. Ich leseauch gern deutsche Zeitungenund Zeitschriften, wenn ichZeit habe"'

rE3. Hogyan bitorit valakit arra, hogy sz6litsaezentfl
A) a keresztnev6n ! lenne jobb, ha tegez6dn6nk?M6r olyan ,,Nem rdgenismerjiik egym6st " ! ,,De! En is igy gondolom." Az ,,Sz6litson, kdrem, csak a keresztnevemen. mdgsem illik, hogy 6n Ont keresztndven sz6litom, On pedig engemnem." ,,Ahogyakarja." wenn wir uns duzen?Wir ,,Wire es nicht besser, kennenuns doch nun schonso lange!" ,,Ja, ich bin auch der Meinung!" an' Das ,,RedenSie mich ruhig mit dem Vornamen und Sie geht doch nicht, wenn ich es nur tue nicht." ,,Wie Sie wollen."

1t3.
A)

B)

B)

1E4. K6rdezze meg ismerds6t, hiny 6rft dolgozikhetenk6nt, 6s mondja el, hogy On mennyit dolgozik! A) ,,N6lunk most m6r minden szombat szabad,6s pdntekenis kor6bban fejez6dik be a munkaid6. lgaz, a tobbi napokon f€l 6r6val t0bbet kell dolgozni.A hossztih6tvdge viszont nagyonj6. Onctkn6l h6ny 6rit dolgoznakhetente?"

rE4.
frei, und die Arbeits,,Beiuns sind alleSonnabende zeit ist am Freitag froher zu Ende. Allerdings m0ssen wir an den anderen Wochentagen eine halbe Stunde lbnger arbeiten. Das langeWochenende ist jedoch sehr angenehm.Wieviel Stunden bei arbeitet man wOchentlich Ihnen?" ,,Man arbeitet 44 Stunden. Ich bin aber Lehrerin und da ist esganzanders.Wir miissenw0chentlich 20 Stundenunterrichten,dazukommt dann noch die Arbeit zu Hause.Es wurde in den Schulenauch eingefiihrt. die 5-Tage-Woche A)

B)

,,N6lunk 44 6rfit dolgoznak.De 6n tan6r vagyok, 6s az 6n szakm6mban egdszen ez m6sk6ppen van. A heti k6telez66rasz6munk d,e 20, ehhez m6ghozz6j1n az otthoni munka. Az iskol6kban is bevezett6k a szabadszombatot. K6rdezzemeg kiilfiildi ismer6s6t, van-e eb6d- 6s kfv6sziinet a munkahely6n6s mennyi az! eb6deltek?" ,,Ti is a munkahelyen ,,Igen."

B)

185.

1E5. ,,Wo eBt ihr zu Mittag? Auch in der Betriebs?" koche
,rJ4."

t72

r73

van ,,Esmennyi eb6dszUnetetek ? Mert nekiink egy 6ra az eb€dsz0net, azt nem fizetik." de ,,N6lunk fdl 6ra." ,,Esmikor k6v€ztok?Van erre ktildn szi.inet?" ,,Igen,d6lel6tt 6s d6lut6nis negyed6ra."

Wir haben ,,Und wie langehabt ihr Mittagspause? unbezahlt." eineStunde,aber einehalbe Stun,,Beiuns dauertdie Mittagspause de." ,,Und wann trinkt ihr Kaffee?" Nach,,Ja, wir habenam Vormittag und aucham Eine Viertelstunde'" Kaffeepause. mittag eine

1E6. Magyarizza el ismerdsdnek, hogy nem lakik messze munkahelyAt6l,ez6rtreggelente a 6ltat6ban gyalog megy, munka ut6n pedig elmegya feles6g66rt/f6rj66rt! ,,En nagyon messzelakom a munkahelyemt6l, t0bbszOr kell 6tsz6llnom." nekem szerencsdm ! En olyan kdzel lavan ,,Akkor kom a munkahelyemhez, hogy reggelente gyalog megyek. Munka ut6n gyakran elmegyeka feles6gem€rt, 6s egytitt megyi.inkhaza. Egy kis mozg6s nem 6rt!" fE?. Mes6ljeel ismerds6nek, mi6rt 6rdekesvagy fontos az On munk6ja ! Mi az, amit legszivesebben csinil ! a ?" ,,Szereted munk6dat ,,Tudod, €n az IBUSZ Utazdsi Irod6ban dolgozom. Nagyon 6lvezem, rengeteg emberj6n be hozz6nk, szintesohasem unatkozom." ,,Esmi az, amit leginkibb szeretsz?" emberekkelfoglalkozni, j6 6r,,Nagyonszeretek z6s,ha valakinekszdputat tudok aj6nlani,vagyaz utaz6ssal, sz6ll6ssal a kapcsolatban segithetek."

rE6.

,,Ich wohne sehr weit von meinem Arbeitsplatz entfernt und muB mehrmalsumsteigen'" jedenTag zu ,,Oh, da habeich ja Gliick. Ich gehe FuB zur Arbeit, dennwir wohnenin der Niihe' Oft hole ich auch meineFrau ab und wir gehenzusamschadetja men nach Hause.Ein wenig Bewegung !" keinem lE?. ,,Hast du deineArbeit gern?" ,,WeiBt du, ich arbeiteim Reiseb0roIBUSZ' Es geflllt mir dort sehrgut, es kommenimmer viele zu Menschen uns, ich habe nie Langeweile'" was magstdu am liebsten?" ,,Und und es mich gern mit Menschen, ,,Ich beschdftige eineschoich jemandem ist ein gutesGefiihl, wenn ne Reise empfehlen kann oder ihm bei der der Buchung einer Fahrt oder bei der Bestellung Unterkunft behilflich sein kann." lEE. A)

lEt. A)

Erdekl6djtin ismer6s6t6lcsalidi kiiriitm6nyeirdt! ,,Onn6s?" ,,Igen.M5r van k6t l6nyom is.',

?" ,,Sind Sie verheiratet Ich habe auch schonzwei Tochter"' ,,Ja.

174

175

Ossze" ,,Mikor h6zasodtak ? jtniusban volt a nyolcadik h6zass6gi ,,Most 6vfordul6nk. Bizony, az esktiv6nkm6r el6g169volt;" B) ,,Onh6zas?" ,,Voltam h6rom 6vig, de egy 6vvel ezel6tt elv6ltunk." van ,,Gyerek ?" ,,NincsgyerekUnJ<." ,,Esmost egyediil6l?" ,,Tudja, milyen neh6ziigy a lak6s. A szUleimnek viszont van egy szdp csalAdi h6zuk. Testvdrem nincs,h6rom szoba van, igy visszamentem oda. De sok a probl6ma, min6l el6bb szeretn6k ki.ilOnlak6st! "

,,WannhabenSiegeheiratet?" ,,Jetzt im Juni hatten wir den 8. Hochzeitstag' weit zurtick"' Hochzeitliegt schonziemlich Unsere B) ,,SindSie verheiratet?" Jahr ,,Ich war es drei Jahrelang, aber vor einem lie0 ich mich scheiden." ,,KinderhabenSienicht?" ,,Nein, wir habenkeine." ,,Und Sie lebenjetzt allein?" ja, ,,Siewissen wie schweres ist, eineWohnungzu Einbekommen.Meine Eltern habenein sch0nes mit 3 Zimmern. Da ich keine Gefamilienhaus habe,war auch fur mich nochPlatz dort' schwister Aber wir So bin ich zu ihnen zurockgegangen. deshalb haben viele Meinungsverschiedenheiten, mOchte ich mOglichst schnell eine selbsttindige Wohnung haben." 1E9. A)

1E9. Gratulfljon valakinek,akinek gyerekesziiletett ! A) ,,Mosthallottam a nagyesem6nyr6l Nagyon6rti! lcik, 6s tiszta szivb6l gratuliilok. Kiv6nom, hogy er6s, eg6szs6ges boldog feln6tt v6lj6k bel6le. 6s lgaz is, kisl6ny vagy fif?" ,,Kisl6ny." ,,Eshogy van a mama?" mindenrendben van.', ,,K0szOnom,

Ereignis! Ich ,,Ich h0re erst jetzt von dem groBen freue mich sehrund gratuliereIhnen herzlich' Es und glticklicherMensch soll ein kriiftiger, gesunder Ist es iibrigens ein Mtidchen oder ein werden. ? Junge " ,,Ein Midchen." ,,Und wie geht esder Mutter?" ,,Danke,gut, allesist in Ordnung."

B)

ez ,,Oregem, aztilnameglepet6sEvekigsemmi,6s ! most egyszerre kett6 ! Szivb6lgratuldlok az ikrekhez! Es hogy hivj6k 6ket?,' ,,Anik6 6s P€rer." ,,Nah6t, 6s m6g hozzh egyfiri 6s egy l6nyl K6pzelem, milyen boldogvagy!"

! ,,Mensch,ist das eine Uberraschung Jahrelang B) jetzt gleichzwei Kinderauf einmaMch nichts,und gratulieredir herzlichzu den Zwillingen.Und wie sie?" heilJen ,,Annaund Peter." und auch ein ,,Alsoda habt ihr gleicheinenJungen mir denken,wie gliicklich du Miidchen! Ich kann bist!" 177

176

190.

Most hallotta, hogy ismerdse hamarosanmeghizasodik. Besz6ljenvele errdl 6s gratuliljon neki! ,,Nemsz6pt6led, hogy az utols6 pillanatigennyire hallgatt6l az eskiiv6r6l. Most mondj6k, hogy a jdv6 hdtenlesz." ,,Igen,cstit0rtdkrind6lut6nkett6kor a XIV. kerii" leti h6zass6gk0t6 teremben. ,,H6t, 6szint€ngratul6lok, biztosan nagyon sz6p menyasszonyleszel Es ut6na elutaztok vala! hovS?" a Mhr ,,Igen, k6t h€tre Jugoszl6vi6ba tengerhez. alig v6rom !" nyaral6st, sok napsiit6st kiv6nok, de ,,Kellemes mindenek el6tt azt, hogy l6gy nagyon boldog !"

190. von dir, dafj du uns iiber die ,,Es ist nicht schOn Hochzeit so langenichts gesagthast. Ich h0re erst jetzt, daB ihr sie nlchste Woche habt." nachmittagum 14 Uhr im Stan,,Ja, Donnerstag desamtdes XIV. Stadtbezirks." ,,Also ich gratuliere dir von Herzen. Du wirst ! bestimmt eine sehr sch0ne Braut abgeben Und geht die Hochzeitsreise?" wohin ans ,,Nach Jugoslawien, Meer, fUr zwei Wochen. Ich kann es kaum erwarten!" ,,Ich wtinsche dir einen angenehmenAufenthalt aber vor allem viel dort und viel Sonnenschein, !" Gliick 191. ,,Guten Tag ! Wie sch0n, Sie einmal wiederzu- A) ! sehen Wie geht es Ihnen? Sie sehenwirklich ausgezeichnet !" aus daB man B) ,,Bist du es Kati? So eineUberraschung, dich auch einmaltrifft! Wie geht esdir?" ,,Danke,sehrgut. Du, Eva, ich habe dich eigentjetzt gesehen, aberdu siehst lich schonim Geschtift kaum irgendwie anders aus; ich habe dich erkannt ! " etwasvon dir ! Wie geht'sdir, was gibt's ,,Erz6hle Neues?Seit wann haben wir uns eigentlichnicht gesehen ?" habenwir uns, glaub' ,,Wartemal, zum letztenmal ich, vor 2 Jahrengetroffen. Uns geht es gut; ich habe schoneinenSohn."

191. A)

Udvtiztiryekedvesen169nem l6tott ismerds6t Er! deklddjtin, hogy 6l ! ! ,,J6napot ! De driilcik,hogy OsszefutottunkHogy van? lgazdn ragyog6an ndz ki!"

B)

,,Te vagy az, Kati! Ezer 6ve nem l6ttalak ! Hogy vagy?" j6l. az ,,KOszOnOm, L6ttam, Eva, amikor bej<lttdl iizletbe, de annyira megvilltoztttl,hogy nem ismertelekmeg." ,,Na mes6lj,mi tortdnt veledaz6ta! Mi6ta is?" ,,Utolj6ra k€t 6vetal6lkoztunk. J6l vagyunk,k6zben sztiletettegy fiam."

178

179

192.

A)

Mutassabe r6gi ismerds6nek tlhnyt (fiirt), akiazt vel jegybenjir! Mondja el, mikor szind6koznak bsszehizasodni ! meg, Steinasszony, hogy bemutassam ,,Engedje a v6leg6nyemet !" ,,NagyonOrvendek!Es mikor leszaz eski,iv6?" ,,Az a tervi.ink,hogy f6l 6v mrilva valamikor, tavasszal,tal6n m6jusbanOsszeh6zasodunk. az De id6pontot m6g nem dont0ttiik el, ez t6bb dologt6l fUgg.M6g azt semtudjuk, hol fogunk lakni."

r92.
,,Diirfte ich lhnen, Frau Stein, meinenVerlobten A) vorstellen?" ,,Es freut mich ! Und wann soll die Hochzeit sein?" ,,Wir mdchten in etwa einem halben Jahr, im Friihling, vielleichtim Mai heiraten.Den genauen Zeitpunkt wollen wir erst spiiter festlegen. Es kommt drauf an, ob wir bis dahin alleserledigen kcinnen. Wir wissennicht mal, wo wir wohnen werden." ,,Eva, ich mochte dir meinen Verlobten, Peter B) vorstellen. Peter, das ist Eva, eine ehemalige von Schulkameradin mir," ,,Angenehm.Du hast mir noch gar nicht gesagt, daB du dich verlobt hast." ,,Wir sindja erstseiteinerWocheverlobt.Aber im Frtihling wollen wir schonheiraten." dazu!" Gliickwunsch ,,Dasist ja toll! Herzlichen

B)

,,Eva, hadd mutassambe neked a v6leg6nyemet, Pdtert.P6ter, ezittEva, egy volt iskolatdrsam." ,,OrUl6k. Nem is mondtad, hogy meniasszony vagy! " A ,,Csakegy hete volt az eljegyz6s. tavasszal meg" eskiisztink. ,,Ezigen! Gratul6lok!"

193.

K6rjen tanfcsot kiilfttldi ismer6s6t6l,mit vigyen haza aj6nd6kba feles6g6nek/f6rj6nek sziilet6sa napj6ra! ,,Olyan gondban vagyok! Tudja, a f6rjemnek most, a j0v6 hdtenlesza sziilet6snapja, m6gnem 6s vettemneki semmit! Olyan neh6zegy f6rfinak v6s6rolni! Mag6nak mindig olyan j6 Otletei vannak, adjon tan6csotmost is, legyenszives !" ,,Mennyi p6nzt szhn16,?" ,,Kb. 80 m6rk6t." ,,Ennyi6rtmdr kapni valami sz6pet.Tudom, hogy a f6rje nagyon szeretia zenlt. Menjiink be egy lemezboltba, vehetneki lemezeket!" ott

r93.
Problem. In ,,O, Frau Jahn, ich habe ein groBes der nichsten Woche hat mein Mann Geburtstag. Und ich habe ihm noch nichts gekauft. Es ist so schwer, einem Mann etwas Verntinftiges zu kaufen! Sie haben immer gute Ideen! Vielleicht fallt Ihnen wiederetwasein." ,,WievielGeld habenSie denn dafiir?" ,,Ungefiihr80 DM.' Wie ich ,,Daftir kriegt man schon was Sch0nes. weiB,hat Ihr Mann Musik sehrgern.Gehenwir in ! ein Musikgeschiift Dort kcinnenSie ihm Schallplattenkaufen."

180

l8l

194.

meg ismer6s6tdl,milyen hiztartisi g6peK6rdezze ket hasznilnak! ,,Nekemsajnos sok id6met veszi el a hhzi munka. Egyreazon gondolkozom,hogyan lehetnegyorsabban elvdgeznimindent. Te is olyan v6g ndlkulinek hbztart{si tal6lod?Nilatok mi a helyzet,hasznAltok gdpeitekvannak?" g6peket? Egyiltaldn, milyen ,,Mi mindent megvettiink,amit csaklehetett.Szina te mindenbensegitenek g€pek,vegyiik p6ld6ula porszlv6t,centrifug6t,mos6g€pet stb."

194. ,,Leider muf3 ich sehr viel im Haushalt arbeiten. Ich machemir oft Gedanken:Wie kOnnteich die ? schaffen Findestdu sieauch Hausarbeitschneller so endlos?Wie ist es bei euch, beniitztihr Haus? bei haltsmaschinen der Hausarbeit Was fiir Maiiberhaupt?" schinenhabt ihr denn ,,Wir haben uns alle mdglichen Maschinenangeschafft. Die helfen uns sehr viel. Nehmen wir die die z. B. den Staubsauger, Wbscheschleuder, usw." Waschmaschine

f95.

meg kiilfiildi ismer6s6t6l'hogy niluk mi' K6rdezze lyen hfztartfsi gdpeket lehet r6szletre venni ! Mondja el, hogy nilunk irgysz6lvfnmindent! ,,Milyen hdztart6sig€peketlehet Onokn6l r6szletre venni?" ,,N6lunk a legtObb hdztartdsi g6p6rt klszplnzzel kell fizetni." vdsdrolni.Mi t6nylegnem el6nyosrdszletre ,,Pedig panaszkodhatunk, niilunk szintemindent kapni r6szletre: mos6g6pet, hilt6szekr6nyt, centrifug6tstb."

r95.
,,Welche Haushaltsgerdtekann man bei lhnen auf Anzahlung kaufen?" ,,Bei uns muB man die meisten Haushaltsgeritte in Bargeld zahlen." ..Dabei ist es vorteilhaft, etwas auf Anzahlung zu kaufen. Da haben wir es wirklich gut, bei uns kriegt man fast alles auf Anzahlung: Waschmaschine, " Kiihlschrank, Schleuderusw.

196,

Kdrdezze meg ismerds6t6l, 6k hogyan szervezik meg otthon a hiztartisi munk{t. Panaszoljael' sokat!" hogy Onnek nem segitenek ,,Ti hogy osztj6tok megegyrn6skdzdtt a h6zi munk6t?" ,,Mindenkinekmegvana maga feladata." ,,L6tod,6n ezt nem tudom el€rni. Nekemalig segitenekvalamit. Magamcsin6lokszintemindent: f6zOk, takaritok, v6s6rolok,vasalok stb. igy aztin soha semmire nincs id6m, 6s mindig ffradt vagyok."

196.

im ,,Habt ihr zu HauseArbeitsteilung Haushalt?" Aufgaben." ,,Ja, jeder hat seineeigenen du, das kann ich bei uns einfach nicht ,,Siehst schaffen.Man hilft mir kaum zu Hause.Ich mache fast alles allein: Ich koche, riume auf, kaufe ein, btigele, usw. So habe ich nie Zeit und bin immer miide." 183

r82

197.

Mondja el baritjinak, hogy mi6rt nem szeretkirf,rusitiskorvis6rolni ! ki6ru,,Hallotta,hogy hdtf6t6legyh6tenkereszttil Nem akar valamit venni?" sit6slesza Sug4rban? ,,H6t kellene egy-k6tdolog. De 6szintensz6lva, ilyenkor v6s6rolni.Ami olcs6bb,az nem szeretek vagy nem divatos,6s min6s6gfi 6ltal6banrosszabb pelehet kicser6lni. nagy tOmegben A k6s6bbnem dig a fejem is mindig megfdjdul."

t97. im ,,Ab Montag ist eineWochelang SchlufJverkauf ! Haben Sie'sgeh6rt? M6chCentrum-Warenhaus ten Sie sich auch etwaskaufen?" ,,Ich brauche zwar einige Sachen, aber offen gesagt,gehe ich nicht gern zum SchluBverkauf. Was billiger ist, ist im allgemeinenschlechte Qualitat oder ist nicht mehr modern und spiiter Und von kann man es nicht mehr umtauschen. dem Gedriinge bekomme ich immer Kopfschmerzen," 19E.

idemeg kiilfiildi bardtjdt, hogy besz6l-e 19E. K6rdezze gennyelveket, tanultirazokat, 6smilyenidegen hol nyelvettanulnak'h6lukAltaliban ! ,,lgazin j6l besz6lia nyelvUnket. Tanfolyamon tanult?" ,,Igen,m€g otthon." m6s nyelven is?" ,,Beszel ,,Igen,angolul." ,,Milyen nyelvekettanulnak Onctkn6l|ltaleban?" €s ,,Soknyelvettanitanakn6lunk feln6tteknek gyerekeknekegyar6nt.Az 6ltaliinosiskol6banel6szor egy nyelvvelkezdik, majd a nyolcadik osztAlyban jon anehhez a m6sodikidegennyelv. A legtdbben golul 6s ndmetiil tanulnak."

wirklich sehrgut. unsere Sprache ,,Siebeherrschen Haben Sie sie in einemKurs gelernt?" ,,Ja,noch zu Hause." Sie ,,sprechen auch andereFremdsprachen?" ,,Ja,Englisch." lernt man bei Ihnen ,,Welche Fremdsprachen gern?" besonders ,,Kinder und Erwachsenelernen bei uns viele beginnt man In Fremdsprachen. der Grundschule 8. Klassekommt dann die zweite mit einer, in der dazu. Die meistenlernenEnglisch Fremdsprache und Deutsch." 199"

199.

megismer6s6t, mi6rt nem vonja be gyereKfirdezze keit is az otthoni munkriba! Magyarizzu meg, hogy ezt korrin kell elkezdeni ! siet, sohanincssemmireideje.Otthon ,,Alland6an is minden munkSt egyediilv1gez?A gyerekeknek kellene !" segitenitik ,,Tudja,m6gnagyonkicsik. A kisl6nyomcsakhat6ves, fiam nyolc." a

,,Sie haben es immer eilig, Sie haben nie Zeit. MachenSiezu Hauseim Haushaltallesallein? Die Kinder solltenIhnen dabei doch helfen!" Sie,die sindnoch sehrklein. MeineToch,,Wissen ter ist erst 6 Jahrealt, mein Sohn 8." 185

184

,,H6t szerintem egy hat-, ilI. nyolc6vesgyerek is tudna m6r egyet-m6stsegiteni, pl. rendet csin6lni magakdriil, t6rdlgetni, n€havalamit v6s6rolnistb. Ha nem most kezdik el, k6s6bb sok baja lesz veluk.'

oder ein achtjiihrigesKind kdnn,,Auch ein sechs- meinerMeinung nach - irgendwiebete schon Ordhilflich sein.Z. B.: Es kann im Kinderzimmer nung machen,dasGeschirrabtrocknen,manchmal sogareinkaufen. Wenn Sienicht jetzt damit anfangen, werden Sie sp{ter viele Schwierigkeiten haben."

200.

, 2AL

Javasofa baritjinak, hogy inkfbb e nagy belvfro' si fruhizba menjen vfs6rolni, mert ott a legna' gyobb a vllaszt6k 6s m6rs6kelt6rak vannak! ,,Nem n€zztk meg ebben a kis iizletben az tiltdnyt?" ,,En a helyedbeninkdbb a nagy belv6rosi6ruh6zba a menn6k.Tudod, ott a f6t6rn6l.Ott a legnagyobb vilaszt€k." ,,Es nem drig6bb ott minden? ,,Ne[], vagy alig." Mit mond annak, aki elmondja, hogy gyiszeset tiirt6nt a csalidjfban ? !" ,,6szinter6szv6tem el Mlagysr]hzzt kiilfiildi ismer6s6nek,hogy nilunk az iizletekben 6s iruhizakban iltaliban mindenki fizet, csak mostaniban kezd elterjedk6szp6nzben ni a csekk haszn6lata! ,,Lehet On6kndl MagyarorszSgoncsekkel fizetni ?" ,,N6lunk az iizletekben6saz 6ruh6zakbanmindenki kdszp6nzbenfizetett eddig, csak mostan6ban " kezdenekOTP-csekkekethasznilni.

200.

,,Vielleichtkriegenwir in diesemGeschlft einen guten Anzug." ,,Ich an deiner Stelle wiirde' es lieber in einem grofJen Warenhaus in der Innenstadt versuchen. Dort ist die Auswahlam grdBten." ,,Sinddie Preisedort nicht zu hoch?" ,,Nein,es geht." 201. Beileid!" ,,Mein aufrichtiges

202.

202.

,,Kann man bei Ihnen in Ungarn mit einem Scheck ?" bezahlen ,,Bis jetzt hat man bei uns in den Geschlften und Warenhiusern immer bar bezahlt.Erst seit kurzem werden auch Schecks der Sparkasseangenommen."

186

187

partneresainflatos dologr6l sz6molbe, 203. Besz6tget6 egy csalAdtagiabeteg.Vigasztalja! ,,Olyanszomorrivagy. Mi baj van?" ,,A s6gorn6m beteg, m6r hdrom hete a Robert Koch K6rh6zban fekszik. Nem tudj6k pontosan, mi van vele." ,,6, szeg6ny. De nem szabad mindjdrt a legsokiig gondolni.Egy alaposkivizsg6l6s rosszabbra Koch K6rh6zbanaz orvosok 6s az tart. A Robert 6pol6n6k nagyonj6k 6slelkiismeretesek." ,,Du bist so traurig.Was gibt's denn?" ist ,,MeineSchwiigerin krank, sieist schonseitdrei Man Wochenim Robert-Koch-Krankenhaus. weiB nicht genau,wasmit ihr los ist." ,,Oh, die arme. Man soll aber nicht gleich ans Schlimmste denken. Eine griindliche Untersuchung braucht Zeit. Man sagt, in dem RobertKoch-Krankenhaussind die Arzte und die Schwestern sehr gut und gewissenhaft."

203.

baritjit, 204. Figyelmeztesse

hogy visirl6skor legyen sok mostaniban minden riruhrizban 6vatos, mert zsebtolvajvan ! ,,En akkor itt le is sz6llok,beugromaz Sruhbzba'" ,,Itt val6ban j6l lehet v6s6rolni. De l6gy nagyon 6vatos,csukd be j6l a t6sk6dat,mert mostan6ban A nagyonsok a zsebtolvaj. mfltkor az egyikismefuruhinbana plnzt{rchj{t az r6somnek ellopt6k az papirjaival egyiitt." osszes Vigy6znifogok." ,,Kdsz0nclm.

204.

schnell ich ,,Hier steige aus.Ich will im Warenhaus was kaufen." ,,Hier kann man wirklich sehrgut einkaufen.Nur sei vorsichtig, mach' deine Tascheimmer richtig zu, in letzter Zeit hdrt man ndmlich oft von Einem Bekannten von mir hat Taschendieben. man im Warenhausdas Portemonnaieund all seinePapieregestohlen." ,,O, danke, ich werdeschonaufpassen."

205.

szimol be. esem6nyekrdl nagyon6rdekes Ismerdse ! Adjon hangot csodflkoz6s6nak F6a el, Anna felv6telizett Szinmfv6szeti ,,Kdpzeld iskol6ra,6s egyb6lfel is vettdk!" ,,Ne mondd ! Ezt nem gondoltam volna! Hiszen mindig tornatan6rn6 akart lenni. Perszeoriildk lesz neki. Tal6n j6 szin6szn6 bel6le."

205.
,,Stell dir vor, Anna hat an der Filmhochschule eine Aufnahmepriifung abgelegtund man hat sie gleichaufgenommen !" ! ,,Sag'bloB ! Das ist aber eine Uberraschung Das hatt' ich wirklich nicht gedacht. Sie wollte ja immer Turnlehrerin werden. Aber es freut mich doch. Vielleichtwird sieeinegute Schauspielerin."

r88

189

206.

Ont, hogy 6rdekli-emegv6telmegk6rdezi Ismer6se driga 6rucikk. Utasitsa vissza re egy viszonylag udvariasanazzal,hogy ilyen driga holmit nem engedhetmeg maginak ! j6l ,,Kaptamk[lf0ldr6l egyphr b6rcsizm6t'Csuda n6z ki. csak nekem sajnoskicsi, 37-es'Erdekelne t6ged?" esetleg j6nak kellene ! ,,Persze Mutasd meg. A m€retnek keriil?" lennie.Es mennYibe ,,Hit ez az ! T6nylegprirna, de el6g dtdga,22N,Ft." De ,,Nekemis nagyontetszik,nagyon k6nyelmes' nem adhatok egy p6r csizm66rt'A ennyit sajnos mi6rt adok ki ilyen sok p6nzt f6rjemis haragudna, ktildndsenmost, amikor fontosabbdolcsizm6ra, gokat sem tudunk megvenni' De kedvest6led' hogy gondoltil r6m."

206.

,,Ich habe aus dem Ausland ein Paar Lederstiefel bekommen.Sie sind ganz groBe Klasse,aber fiir mich leider zu klein, GrOBe37. Wiirden sie dich ?" interessieren eventuell mtiBtean sich ,,Ja,sicher.Zeigsiemir. Die GrciBe stimmen.Und was kostendie?" ,,Dasist eseben! Die sind wirklich toll, aberziemlich teuer: 2.200,- Ft." ,,Ich finde sie wirklich sehr htibsch,sie sind auch sehr bequem. Aber so viel kann ich leider fiir ein Paar Stiefel nicht ausgeben. Auch mein Mann wiirde sich 6rgern, daB ich so viel Geld flir Stiefel ausgebe,gerade jetzt, wo wir auch wichtigere Dinge nicht kaufen kdnnen. Aber es ist nett von dir, daB du an mich gedachthast." 207. ,,SagenSie bitte, wann flhrt das Ausflugsschiff ab?" jeweilsvormittagsum 1,0. Sonna,,An Werktagen um l/2 l0 und nachmittags bends und sonntags um 16 uhr." ,,Und welcheRoutefiihrt das Schiff?" MeiBenund zurUck." ,,Bad Schandau, ,,Und wann sind wir wiederzurtick?" ,,Die Fahrt dauertvier Stundenlang." ,,Dankeftir die Auskunft."

207. frdeklddje meg, mikor indul a s6tahaj6,mi az ft' vonala 6s mennyi ideig tart az utazfs ! ,,Legyenszivesmegmondani,mikor indul a sdtahaj6 ! " "Munkanapokonmindig ddlel6tt l0-kor' Szombaton 6svas6rnapl/2 10-kor6s d6lut6n 16 6rakor'" ,,Esmi a haj6 ftvonala?" 6s ,,BadSchandau,Meissen vissza'" 6rtink vissza?" ,,Esmikor tart." ,,Az'6t ndgY6ra hosszat a ,,K0szdndm felvil6gositist."

190

l9l

20t.

Panaszolja el, hogy tefesen hthzott, soha tiibb6 nem hallgat az iddiiris-eldrejelzdsre, amely sz6raz, deriilt idft tg6rt! ,,Tegnapb6tighztam. A r6di6 szerint sziraz, derfis id6nek kellett volna lennie. Ezltt kdnnyen 6lt0ztem, €s m6g eserny6tsemvittem magammal! Erre mi tort€nik? Esik, mintha d6zs6b6ldntendk! Soha tbbbd nem hiszekaz id6j6r6sjelent6snek!"

20E.

,,Ich bin gesternbis auf die Haut naB geworden. Laut Radio hatteestrockenund heiterseinsollen. Deshalb war ich ganz leicht gekleidetund hatte mit. Na, und was nicht einmal einenRegenschirm passiert?Es regnetin Str6men. lch glaube dem nie Wetterbericht wieder!" 209.

209.

Vannak helyek, ahol alkudni ketl. Mondja meg a ! hogy az 6r, amit k6r, tirl magas On kereskeddnek, csak dacsonyabb 6rat hajland6 fizetni. a ,,Neharagudjon,de ez5rt t6sk66rt70 m6rka'sok' minden bizonnyal finom b6rb6l Nagyon tetszik, k6sztilt, de 40 mirk6n6l tobbet semmi esetresem fizetek 6rte. N€ztemmSshol is t6sk6kat' nagyon divatosakis voltak, 6skb. 40 m6rka volt az sz6pek, 6ruk."

,,Also, wissenSie, ftir dieseTaschesind 70 Mark viel zu viel. Sie sieht wirklich gut aus, sie ist bestimmtaus feinemLeder, das kann schonsein, aber mehr als 40 Mark zahle ich auf keinenFall. Ich habe auch woanders Taschengesehen,die waren auch hUbschund modisch, aber der Preis lag bei etwa40 Mark."

210,

Kocsiifb6l kifogvott a benzin. K6rjen megegvm6sik aut6st, hogy vigye el a legkiizelebbibenzinkirthoz! ,,Sajnos, kifogyott a benzinem. Megk6rhetn6m arra, hogy elvigyena legk6zelebbibenzinkrithoz?" sz6lljonbe." ,,Tess6k, Kiilfiildiin van. Erdekl6diiin telefonon szilkflslehet6s6gir6nt ! ,,Hall6! J6 napot kiv6nok, 6rdekl6dni szeretn6k, szob6juk?" hogy van-e kiad6 fiird6szob6s ?" ,.lvlikorra szo,,Jrilius 2-6-ig lennesz[ksdgemegy egy6gyas bhra." ,,Igen,van.t' ?" ,,Mennyibekeri.il6jszak6nk6nt

2r0.
,,Mein Sprit ist alle. Wiirden Sie mich bitte zur fahren?" ndchsten Tankstelle Sie ,,Abergern, steigen nur ein!"

2ll.

2rt.
fragen,ob Sieein ,,Hallo ! GutenTag! Ich mcichte Zimmer mit Bad zu vermietenhaben." ,,Fiir wann?" ,,Ich brauchevom 2. bis zum 6. Juli ein Einbettzimmer." ,,Ja,gern." ,,Waskostetes pro Nacht?" 193

r92

,,40mdrka." M6r csakegyk6rd6, az ,,KoszOn0m 6r is megfelel. semvan: hol 6s mikor tudok €tkezni?" ,,N6lunk az 6p0letbenreggel7-9-ig van reggeli, d6lbenl2-2-ie eb6d6s este7-10-ig vacsora." a ,,Kosz6nOm felvil6gosit6st,k6rem a szobht."

,,40DM." ,,Danke,auch der Preisist mir recht. Ich hatte nur noch eine einzigeFrage: wo und wann kann ich ? essen " Von 7 bis 9 Uhr servieGebiiude. ,,Hier in unserem ren wir das Friihstiick, von 12 bis 14 Uhr das und von 19 bis 22 Uhr das AbendMittagessen brot." ,,Vielen Dank fiir die Auskunft ! Ich nehmealso das Zimmer !"

212.

On valakinek a kocsijiban iil, aki felajintotta, hogy elviszi egy darabon. Besz6ljemeg, hogy hol sz6ll ki ! ,,Ott a tdrn6l kiszillok. M€g egyszernagyonkOszcivolt, de ndm, hogy idiig is elhozott, nagy segits6g innen m6r nincs messze, ahov6 megyek,azt a r6vid Viszontl6tdsra!" utat gyalogis megteszem.

212.

,,Da vorne amPlatz steigeich aus. Dankebestens fi.irs Mitnehmen, eswar mir eine groBeHilfe, aber mein Ziel ist jetzt nicht mehr weit, die kleine Strecke kann ich zu FuB gehen. Auf Wieder! sehen "

213.

Ismer6se a fdvfrosba ktiltiiztitt. Ennek kapcsfn kfirdezzemeg 6t, hol szeretjobban lakni, vid6ken vagy nagyvfrosban! On is mondja el sajit v6lem6ny6t ! ,,Ogytudom, csakp6r h6napja laknak a f6v6roslaktak. MegszoktSk mflr az ban, kor6bbanviddken vagy viitteni dletet? Hol jobb lakni ? Budapesten d6ken " ? ,,Nehdzmegszoknomitt. A nagyviros tril nyugtalan 6s zajos nekem.Vid6kencsendesebb 6let." az ,,En viszont csak a nagyvirosbantudn6k 6lni. Vid6ken nyugodtabb ugyan az 6let, de kevesebba " sz6rakozisilehet6sdg.

213.

,,Sovielich weiB,wohnenSie erst seitpaar Monaten in der Hauptstadt,friiher wohntenSieauf dem Lande. Haben Sie sich hier schoneingelebt?Wo gefiillt es lhnen besser,in Budapestoder auf dem Lande?" ,,Es ist sehr schwer, mich hier einzuleben.Die Gro8stadt ist mir zu unruhig, zu laut. Auf dem Lande war es viel ruhiger." leben. k0nntenur in der GroBstadt ,,Ich, dagegen, Es ist zwar ruhiger auf dem Lande, aber man hat auch wenigerMdglichkeitenzum Ausgehen."

194

r95

214. .K6rjena pflyaudvaron felviligositist a Firenz6be indul6 gyorsvonatokr6l! M{snap kora reggelszemegazt is, mennyibekeriil a retneutazni. K6rdezze jegy, 6s mennyi id6 alatt 6rnek Firenz6be ! ,Szeretn6m meg€rdekl6dni,mikor indul gyorsvonat Firenz6be?" utazni?" ' ,,Mikor szeretne ,,Holnapreggel." 6s ,,Vanegy 17.30-kor egym6sik 20.15-kor." ,,Mennyibekeriil a iegy?" lira." ,,800 mennyi id6 alatt 6r a vonat Firenz6be?" .Er ,,2 6s f6l 6ra alatt ott van." ,,Kdsz6ndm." 2lS. mega Fiirddszobijfbsn elromlott a csap. K6rdezze hizban lsk6 ismerds6t,tudna-e vizvezetdk-szereldt ajinlanil aj6nlani? ,,Tudna esetlegegy vizvezetdk-szerel6t Elromlott a ftird6szobaicsap." ! ,,Persze Itt a szomszfldhizbanvan egy nagyonj6 Evek 6ta 6 javit n6lunk mindent." szerel6. a ,,Megmondan6 nev€t6s a pontos cim6t? Mikor tal6lom otthon?" a ,,Tess6k n6v 6s a cim. Nyolc 6ra fel6 m6r tcibbnyire otthon van." a ,,Kdsz6n0m segits6get."

214.

nach ,,Ich mdchte fragen, wann ein Schnellzug Florenzabf6hrt." ,,Wann mdchtenSie fahren?" ,,Morgenfrtih." um ein ,,Einerftihrt um 17.30, anderer 20.15." ,,Waskostet die Fahrkarte?" ,,800Liren." ,,Und wie langedauertdie Fahrt bis Florenz?" ,,2 l/2 Stunden." ,,Danke." 215.

empeinenInstallateur ,,K{inntenSiemir eventuell fehlen? Bei mir ist der Wasserhahnim Bad kaputt ! " ist ,,Aberja ! Hier im Haus nebenan ein sehrguter Installateur.SeitJahrenreparierter bei uns alles." ,,WUrdenSie mir seinenNamen und die genaue sagen!Wannist er zu Hause?" Adresse 8 Gegen ist er ,,Hier ist seinNameund die Adresse. meistens schonzu Haus." ,,Dankeftir die Hilfe.' 216.

216.

Menjen be egy rfdi6- 6s televizi6szewizbe,6sk6r' dezze meg, tudninak-e szerel6t kiildeni' mert a televizi6ja nem mfikiidik ! szeret,,J6napot kiv6nok ! Elromlott a televizi6m, n6m megk6rdezni,hogy ki tudn6nak-e kiildeni egy ?" szerel6t ,,Igen,semmi akad6lya."

,,Guten Tag ! Mein Fernseher ist kaputt, kdnnten Sie mir bitte einen Mechaniker ins Haus schikken?" " ,,Ja, natiirlich. 197

r96

,,Melyik napon virhatom ?" !" ,,Holnapddlel6tt. A cim6t legyenszives ,,A cimem: Gerold, Gisela utca 30/A. Kdrem, hogy a szerel614 6raigjOjjdn !"

,,An welchemTag wird er kommen?" ,,Morgen vormittag. Diktieren Sie bitte lhre !" Adresse 30/ ist ,,MeineAdresse Giselastra{le A, Gerold' Der Mechanikersolltem0glichstbis 14Uhr kommen!" 217.

217.

meg Hivjon fel egy fogorvosi rendelSt.Besz6ljen az irnokkal egy olyan id6pontot, amikor az orvos fogadn6! ,,Hall6, Miiller doktor fr rendel6je?" besz6l." ,,Igen,tess6k,az asszisztensn6je mikor tudna Kis Eva. Szeretn6m megk6rdezni, ,,Itt fogadnia doktor fr?" ,,Egypillanat. .. Holnap nagyonelfoglalt, de tal6n holnaput6n|/2 4-kor." 6n ,,Sajnos, akkor dolgozom.Es egy kicsit k6s6bb nemlehetne?" ,,Akkor jOjjcin ide l/2 6-ra." ,,Az nagyonj6 lesz.K0sz0ndm."

,,Hallo ! Ist das die Praxis von Herrn Doktor Miiller?" Inge." ,,Ja, hier Schwester fragen, wann Eva Kiss. lch mOchte ,,Hier spricht ist." Herr Doktor Miiller zu sprechen ! ,,Augenblick Morgen ist der Doktor nicht frei, um 15.30 aber kommen Sievielleichtiibermorgen Uhr." ,,Da arbeite ich, das paBt mir leider nicht- Und " etwasspiter ? ,,Gut, in Ordnung. Dann erwarten wir Sie um Uhr." 17.30 Das ist mir recht. Dankesch0n!" ,,17.30.

zlt.

Szeretn6 kitisztittatni a feliiltdj6t. Menjenbe a tisz! tit6ba, 6s k6rdezze meg,v6llalnak-evegytisztitist megk6rdezni, ,,J6 napot kiv6nok. Azt szeretndm ?" hogy v6llalnak-evegytisztitSst Mir6l lennesz6?" ,,Igen. kitisztittatni. Kb. mennyi ,,A fel0lt6met szeretn6m jcihetek6rte?" id6 mrilva ,,K6t h6t mflva."

21E.
,,Guten Tag ! Ich m0chte fragen, ob man hier kann." etwasreinigenlassen Worum gingees?" ,,Ja. ,,Ich mOchte meinen Ubergangsmantelreinigen lassen.Wann kann ich ihn wiederabholen?" ,,Heutein zwei Wochen."

198

r99

219.

Mesdljeel ismerds6nek,hogy a legttibb hiztartisi g6petmaga meg tudfa javilsni' ez6rt nem kell mesteremberekethivnia ! aki ,,Elromlott a porsziv6nk.Tud ecy j6 szerel6t, g6pekkelfoglalkozik?" h6ztart6si ilyen gondom ,,Nem, ugyanis nekem szerencs6re 'nincs. legtObb h6ztartSsig6pet N6lunk otthon a mesteremberekmagamjavitom. Nincssziiks6gem
re. tt

219.

ember!" ,,Szerencs6s

ist Staubsauger kaputt. KennenSie einen ,,LJnser repaguten Mechaniker, der Haushaltsger6te riert?" ,,Nein, zum Gliick habe ich keine solchenSorgen' Bei uns zu Hause repariere ich selbstdie meisten so Haushaltsgerate, brauche ich keine Handwerker." ,,Da haben Sie aber Gliick !"

220.

Kilrdezze meg egy k6rhiz portfsit6l, hol van a jir6beteg-rendel6s ! hol tal6lom az ambulanciSt?" ,,Megmondan6, jobbra." ,,Igen.Az els6 emeleten ,,K0szdndm."

220.
wo ,,WordenSiemir bitte sagen, ich die Ambulanz finde?" Stock,rechts." ,,Gern.Im ersten !" ,,Danke 221.

221.

A)

Kdrdezzemeg t6rgyal6 partner6t, lehet'e a meg' vagy kiiznapi tiltiizdkbenmegielenni' beszdldseken jobban teszi, ha iinnep6lyesebben iiltiizik! ,,Mit gondol, hogyan lltdzzek fel a megbesz6ldsre, vagy inkribb i,innepl6ben?" egyszerfibn jelenik hiszem,jobban teszi, ha tinnepl6ben ,,Azt meg." ol,,On szerint mit vegyekfel a megbesz6ldsekre, kicsit sportotonyt nyakkend6velvagy Oltdzhetek " san? ,,Tudja, itt nagyon sokat szimit a kills6 megjele6lt0zik!" n€s.Jobb ha unnepl6be

A) ,,Was meinen Sie, wie sollte ich zu den Bespregehen:ehereinfachoder elegant?" chungen KleidungpaBt hier besser"' ,,Ich meine,elegante den B) ,,Wie sollteich mich, Ihrer Meinungnach,bei kleiden? Soll ich im Anzug mit Besprechungen Krawatte kommenoder kann man auch sportlich ?" gekleideterscheinen sehr Sie, hier ist die tiuBereErscheinung ,,Wissen kleiden"' wichtig! Sie solltensich lieber elegant

B)

200

20r

222. A)

K6rdezze meg baritjit, mit gondol, kell-e mir hajat vfgatnia? nem tril hosszri hajam? Nem kellene a ,,Szerinted m6r elmennema fodrfszhoz?" ,,H6t, r6d f6rne egy kis hajv6g6s." van, holnap rigyisr66rek, elmegyek." ,,Igazad

222. zu A) ,,Meinst du nicht auch, daB meine Haare schon Friseurgehen?" tang sind? Sollteich nicht zum ,,Also, schaden wtrde dir das Haareschneiden nicht." ,,Morgen hab' ich Zeit, dann gehe ich unbedingt zum'Friseur." B) ,,Schaumal, sollte ich mir nicht die Haare schneiden lassen?" gerade ,,Meiner Ansicht nach, ist dein Haar richtig. Wenn du erst in zwei Wochen gehst, wird es auch noch nicht zu sPit sein." jetzt die ,,Gut, daB du dassagst,ich kann mir dann Zeit sparen." 223.

B)

,,N6zd,nem kellenem6r lev6gatni a hajamb6l egy kicsit?" most nagyonj6 a hajad ! R66rszegy,,Szerintem k6t h6t mrilva fodrdszhozmenni." ,,J6, hogy mondod, rigyiskev6saz id6m."

223.

A)

Magyarizza el ismerds6nek,hogy utazisnil legjobban szereti a mfiszflas ingeket, mert azokat kOnnyii kezelni 6s nem kell vasalni! ingeket ,,Tudja, 6n utaz6sn6llegink6bb a mfisz6las " szeretem. ,,En ki nem illhatom a mfiszflasholmikat, csaka pamutot szeretem." hi,,Nekemis van otthon j6 ndhdnypamutingem, szen a legszebb,legeleg6nsabb, utaz6skorneaz de h6z kezelni,6s vasalniis kell."

,,Auf Reisen bevorzuge ich Hemden aus Synthetik." Fasern nicht ,,Ich kann Sachenaus synthetischen mag nur Baumwolle." leiden,ich ,,Zu Hause habe ich auch viele Baumwollhemden, aber auf und elegantesten, die sind ja am schdnsten man siebiigeln Reisensind sie nicht praktisch, weil muB."

A)

B)

inge,,Ha valahovautazom,mindig csakmfisz6las ket viszek magammal, mert konnyen kezelhet6k, €svasalnisem kell 6ket!" ,,Milyen igaza van, b6r 6szint6n sz6lva a pamutholmikatjobban szeretem, utaz6skornemprakde tikusak."

,,Wennich verreise,nehmeich immer nur Hemden Fasernmit, weil sieleicht waschaus synthetischen bar und biigelfreisind." ,,Siehaben recht, obwohl ich offen gesagtBaumwollsachen lieber habe, die sind aber auf Reisen wirklich nicht Praktisch'"

B)

202

203

224. Mondja el baritjAnak, hogy Onnek valaha hosszir
haja volt, de most mir nem, mert nem k6nyelmes, 6s nem is divat! van lev6gvaa haja!" ,,J61 ,,Szerintemis, pedig hosszri6vekig volt hosszrihajam, €s nagyon szerettem." ,,Esakkor mi6rt vdgattale?" ,,Meguntam, nem k6nyelmes, 6s m6r nem is divat!"

224.

A)

A) ,,Siehaben aber einen hobschenHaarschnitt!" die Haare ,,Ja, mir gefiillt er auch, obwohl ich Jahre hindurch lang trug und es so sehr gern hatte." ,,Warum haben Sie sie sich dann abschneiden ?" lassen ,,Mir wurden die langenHaare langweilig, sie sind ja auch nicht praktischund nicht mehr Mode !" B) ,,Wo hat man dir die Haare so gut geschnitten?" guten Fiiseur in der Innenstadt' ,,Ich habe einen Ich geheerst seitkurzerZeit zu ihm, dennich trug Jahrehindurch langeHaare." ,,Und du magstsiejetzt nicht mehr lang?" jetzt noch ,,Doch, lange Haare gefallenmir auch nicht bequemund auch nicht sie besser, sind aber mehr modisch." 225. ,,Hallo! Poliklinik?" ,,Ja,bitte! Hier Doktor MaYer!" geht ,,Hier Schmidt.Herr Doktor' meinerTochter Bitte, kommen Sie so schnellwie es sehr schlecht. nur mdglich!" ,,Was fehlt ihr denn?" ,,Siehat Fieber,39 Grad und Schiittelfrost'Siehat auch starkenBrechreiz." ,,In 15 Minuten bin ich da. Wie war der Name? Und die Adresse?" 2' ,,Schmidt.Fiinfter Bezirk, Schillerstr. Schonen !" Dank im voraus

B)

,,Mondd, hol v6gt5k le ilyen j6l a hajad?" Nem r€gen ,,Vanegy j6 fodr6szoma belvdrosban. j6rok oda, mert 6vekighosszrihajat hordtam." ,,Esmeguntad?" haj, de nem ,,M6gmost is jobban tetszik a hosszri k€nyelmes m6r nem divat." 6s

225.

Hivja fel az orvost, 6s k6rje meg, hogy jiijjtin min6l hamarabb, mert a gyerekenagyon rosszulvan ! ?" ,,Hall6, rendel6int6zet ,,Igen,tess6k,dr. Mayer." ,,Itt Schmidt besz6l.Doktor rir, a kisl6nyomnagyon rosszul van. Szeretn6m megk6rni, hogyha tud, min6l hamarabbjdjjOn ki !" ,,Mi a panasz?" van." ,,39fokos al6za, rdzzaa hideg6sh6nyingere ,,Negyed6ramrilva ott leszek. Szabada nevet 6s a cimet?" ,,V. kerUlet,Schilleru 2. Schmidt.El6re is nagyon kOszdncim."

204

20s

226,

A)

Ruhaanyagotszeretne venni. K6rdezzemeg az elad6t, mennyi kell egy ktizepes hosszirsigri, hosszt ujjir ruhihoz ! ,,Ebb6l a kockis anyagb6lszeretn6k ruh6t csin6ltatni. Mennyi kell hozz6?,, ,,Att6l fiigg, milyen fazont k6pzeltel." ,,Tdrdig€16,hossztiujjtit." anyagb6legyszer hossza6s ,,Akkor duplasz6les a az ujja hossza, teh6tkb. 160cm kell."

226,

,,Ich mochte mir aus diesem karierten Stoff ein A) Wieviel braucheich?" Kleid machenlassen. kommt darauf an, was Sie sich vorgestellt ,,Es haben." ,,Knielang,mit langenli,rmeln." einmal ,,Der Stoff liegt doppelbreit'Sie brauchen die Ltinge, einmal die l\rmelliinge, also etwa 160
cm.t'

B)

hosszri ujj0 ruhdt szeret,,Ebb6la bord6 anyagb6l n6k csinAltatni.Mennyit vegyek?" ,,Milyen hosszrilesza ruha?" hosszri, teh6t t€rdig 616." ,,K0zepesen ,,Kb. h6rom 6s f€l m6tert."

,,Aus diesembordorotenStoff mdchteich mir ein Kleid mit langenArmeln machenlassen.Wieviel soll ich kaufen?" ,,Wie soll die Ltingesein?" ,,Mittellang,also knielang." Meter." ,,Etwa dreieinhalb

B)

227.

Fodrisznil van. Rendeljen hajmosist 6s hajv6gfst ! Mondja meg a fodrisznak, hogy ne sokat vigion le a hajib6l! megmosatni hajam 6segy kicsit le is a ,,Szeretn€m kellenev6gni bel6le." ,,Kb. mennyitvegjakle?" cm-t." ,,K6t-h6rom ,,Beis rakjam?" ,,Nem,kOszdnOm." On a megbesz6lt iddben drkezik az orvosi rendel6be. K6rdezze meg az irnokot, hogy bemehet-e ! ,,J6napot kiv6nok ! Dr. Rothe 3/4 4-rerendeltbe. Bemehetek ?" ,,Hogyhivj6k?" ,,Mtller P6tervagyok." ,,Igen,minden rendben.A doktor fr m6r v6rja!,,

227.

,,Ich mcichte mir die Haare waschen und ein lassen." biBchenschneiden werden?" ,,Wievielsoll denn abgeschnitten ,,2-3 cm." ,,Sollensie auch gelegtwerden?" ,,Nein,danke."

22t. A)

2?E.
,,Guten Tag! Dr. Rothe hat mich fiir 15.45Uhr bestellt.Darf ich hinein?" ,,Wie heiBenSie?" ,,Ich bin Peter MUller." ,,Ja, in Ordnung. Der Doktor wartet schon auf Sie!" A)

206

207

B)

,,J6 napot kiv6nok. Schmidt Piter vagyok, Dr. Rotheazt mondta, hogyma l/43-ralegyek itt. Bemehetek?" egy kicsit vdrnia kell. Uljon le addig.,, ,,Sajnos,

,,GutenTag ! Ich bin PeterSchmidt.Dr. Rothehat mir gesagt,daB ich heuteum 14.15Uhr kommen soll. Darf ich zu ihm?" ,,Sie miissen noch etwas warten ! Nehmen Sie Platzl"

B)

229.

Telefonon rendeljenfarmernadrigot az 6ruh6zkatal6gusaalapjfn ! Mondja meg, hogy a 273-asszilmon nyilvintartott cikket k6ri, viligosbarna szinben. Kiildj6k el a cim6re! rendelniOn0kn6legy ,,Hall6! J6 napot! Szeretndk farmernadr6got. A katal6gusukban a 273-assz6mon szerepel. Vil6gosbarna szlnben6s38-as m6retben szeretn6m!" ,,Igenrendben." szivesek elkiildeni a cimemre!" ,,Legyenek a ,,Szabad cimdt?" K6rdezze meg ismer6s6t,mit szeretjobban, I mozit vagy a szinhizat ! Hivja meg szinhfzba! ,,Mit szeretjobban, a mozit vagy a szinh6zat?" ,,Ink6bb a szinhizat, de a j6 filmeket is szivesen megndzem." " ,,Gyakran j6r szinhizba? nem, nagyonneh6zjegyet szerezni." ,,Sajnos meghivni p6ntek est6rr.r ,,Szeretn6m szinh6zba ! Van k6t jegyem, 6s nagyonoriilndk, ha eljcinne." nagyon szivesen ,,Koszdnoma meghiv6st, elfogadom.t'

229.

,,Hallo ! Guten Tag ! Ich m6chte bei lhnen eine In bestellen. lhrem Katalogist es NumJeanshose sie mer 273.Ich mOchte in Hellbraun"' es geht, in Ordnung." ,,Ja, ,,schickenSie siebitte auf meineAdresse!" ist?" wie Ihre Adresse ,,Diirfte ich wissen,

230. A)

230. ,,Wohin gehenSie lieber, ins Kino oder ins Thea- A) ter?" ,,InsTheater,aberguteFilme hab' ich auchgern." ,,GehenSie oft ins Theater?" ,,Leider nicht; es ist sehr schwer, Karten zu bekommen." ins ,,Ich mochte Sieftir Freitagabend Theatereinladen. Ich habezweiKarten, und wiirde mich sehr freuen, wenn SiemitkommenkOnnten." gernan"' die ,,O,vielenDank,ich nehme Einladung B) ,,Gehstdu lieberins Kino oder ins Theater?" ,,In beides." mit mir ein ,,Hittest du Lust, am Freitagabend Mein Kollege gab mir zwei KarStUckanzusehen? du ten, und ich dachte, vielleicht wi.irdest gerne mitkommen." 2O9 ,,Natiirlich komme ich gern mit."

B)

,,Mozibavagy szinh6zba m6gyszivesebben?" " ,,Mindkett6t egyform6nszeretem. ,,Lennekedvedpdntekestemegn6znivelemegy daraboi? A koll6g6rnt6lkaptam k6t jegyet, 6s arra " gondoltam, tal6n szlvesen eljOnn€I. hogy szivesen ,,Persze eljdvdk!"

208

231.

A)

A tirsasigban valaki panaszkodik, hogy fizik. Javasolja neki, hogy vegyenfel kardigintl Kdrdezze meg, hogy adjon-e kiilcsiin neki egy v6llkend6tlktttittt kabitot ! ,,Olyanhideg van itt !" ,,F6zik?Vegyenfel egy pul6vert, nehogy megfirzzon!" csak kab6tomvan." ,,Sajnos, a ,,Kcilcsdnadhatom v6llkend6met, nekem fgysincs16 szi.iks6gem." ,,KtiszOndm." vennedegy k0tcitt ka,,L6tom, f6zol. Fel kellenne b6tot." ,,Igaz,csak sajnosnem hoztam magammal." itt ,,Tess6k, az eny6m.Nekem mdg rigyisvan egy kint a kocsiban." ,,KOsz{indm." El6v6telben szeretne mozijegyetvenni. Erdeklddjiin a lehetds6gekr6l ! jegyet ,,Nemtudja v6letleniil,lehet itt el6vdtelben v6ltani?" " ,,Igen. el6tt?" ,,H6ny nappal az el6ad6s ,,Azt hiszem,kdt nappal."

231.

A) ,,Esist hier so kalt." ,,Ist es Ihnen kalt? Ziehen Sie sich einen Pullover an, damit Sie sich nicht erk6lten!" ,,Ich habe leidernur den Mantel mit." ,,Da haben Sie mein Schultertuch.Ich brauchees nicht." zur Zeit sowieso Dank." ,,SchOnen ,,Ich sehe,du frierst. Du solltestdir eine Strickjacke anziehen." ,,Ja, schon.Aber ich habe leider keinemit." noch eine ,,Nimm dann meine. Ich hab' sowieso im draufJen Wagen." Dank." ,,Schdnen B)

B)

232.

232.
Sie ,,Wissen zufiillig, kann man hier auch im Vor?" verkauf Karten bekommen " ,,Ja,sicher. ,,Und wieviel Tage vor der Vorstellunggibt es Karten?" ,,Ich glaube,zwei Tagevorher."

233.

Figyelmeztesse barftjit, hogy az iddjirfsjelent6s szerint rossz idd lesz! Oltiizztin melegebben ! szerinthavas ,,Csakigy jdssz? Az id6j6r6sjelent6s es66sszdllesz.Erny6t, es6kab6tot sapkdtkelle6s ne hoznod!"

233.
,,Du kommst nur so? Laut Wetterberichtsoll es ! und Wind geben Du solltest einen Schneeregen und eine MUtze mitRegenmantel Regenschirm, nehmen."

2t0

2tl

234.

van. Adja it egy baritja iizenet6t, Vend6gs6gben aki arra k6rte, hogy mentseki a hfzigazdfnfl, mert nem tud a meghivisnak elegettenni. sajnosnem tudott eljdnni, megk6rt,hogy ,,Tam6s mentsemki. Nagyon sajnilja, de nagyon fontos dolog jOtt k0zbe. Felt6tleniiljelentkezika napokis, ban szemdlyesen 6s majd elmondja."

234.

,,Tam6skonnte leidernicht kommen.Er hat mich gebeten, ihn bei Ihnen zu entschuldigen,aber Er ist etwassehrWichtiges dazwischengekommen. und sich wird sich bei Ihnen unbedingt melden auch persdnlichentschuldigen." 235. ,,Guten Tag ! Gut, daB Sie kommen' Hier ist es aber sehr warm. Legen Sie doch den Mantel und den Hut ruhig ab! NehmenSiePlatz!" ,,Danke.Wohin kann ich den Mantel hingen?" in ,,Auf den Kleiderhaken der Ecke bitte !" 236. Wetter. Der Him,,Wir habenheutefantastisches haben Gltck, nicht?" mel ist ganz klar. Wir bis ,,Ich hoffe, es bleibt auch so! Wenigstens das Flugzeugam Nachmittagstartet." ,,Mach dir keine Sorgen, laut Wetterberichtsoll das Wetter schonbleiben!"

235.

Aiinlja fel az irodijiba beldpd ismerds6nek, hogy helyezze mag6t k6nyelembe ! ,,J6 napot kiv6nok ! J6, hogy j0n ! De itt nagyon melegvan. Nyugodtan tegye le a kab6tj6t 6s a kalapj6t. Helyezzemag6t k6nyelembe " ! Hova tehetema kab6tomat?" ,,K0sz0n0m. fel, szives." ,,A sarokbana fogasraakassza legyen Reagiljon baritJfnak srra r megiegyz6sdre, hogy remek, deriis id6 van ! tiszta. Szeren,,Csod6sid6 van! Az 6g eg6szen cs€nkvan, nem?" ilyen is marad! Legal6bbis,amig d6l,,Rem6lem, utin fel nem sz6ll a g6p!" szerintmarad a ,,L6gy nyugodt, az id6j6r6sjelent6s j6 id6." Figyelmeztesse kiilftildi baritjit, hogy 6vatosan vezessen, mert az utak jegesek, csirsz6sak, he6s lyenk6nt kiid van ! ,,Tudom,hogy kitfin6envezet,de most m6gisarra kdrem, vezessen 6vatosan Nagyon jegesek,csri! sz6sakaz utak! Helyenk6nt m9g az utat sem lehet l6tni, olyan nagy a kOd."

236.

237.

237.

,,Ich weiB,daB Sieein sehr guterAutofahrer sind, aberjetzt mochteich Siedoch bitten,vorsichtigzu fahren. Die Stra8en sind sehr glatt, und an manchen Stellen kann man die StrafJewegen des Nebelsgar nicht sehen."

2t2

2t3

23t.

Mondja meg ismer6s6nek,hogy ha a hdt v6g6n rendezneka kertj6ben. sz6pid6 lesz, dsszejiivetelt lAtogatis6val! Nagyon tiriilne, ha 6 is megtiszteln6 csindla het vegen?" ,,Mit ,,M6gnem tudom." rende,,Ha sz€pid6 lesz,a kertbenszalonnastit6st ha 6s ziink. P6ran dsszejoviink szeretn€m, On is eljonne!" Felt6tlentilott leszek !" a ,,Kciszdn6m meghiv6st.

23t,

,,WasmachenSie am Wochenende?" ,,Ich weiB es noch nicht." ,,Bei schdnem Wetter wollen wir in unserem Garten Speckbraten.Ein paar Leutekommenzusammen.KdnntenauchSiekommen?Wir worden uns sehr freuen." ,,Danke fiir die Einladung. Ich komme ganz bestimrnt!" 239.

239.

Mondja el bar6tndj6nek,aki kiilfiildrdl k6sziil idejtinni, hogy milyen ruhikat hozzon mag6val! Tegyiik fel, Aprilisbanfog egy hetet itt ttilteni! 6prilisbanjOssz egy h6tre?" ,,Sz6val jOn kcizbe.Mondd csak,sze,,Igen,ha semminem rinted mit vigyek magammal?" ,,N6lunk 6prilisban kellemes,de nagyon hideg is lehetaz id6. Hol hidegvan, hol pediggycinyOrfien hozz magaddal meleg sut a nap. Ez€rt felt6tlenUl pul6vert, nadrdgot, enyh6bbid6re pedig holmit, szoknySt,bhizt ! Kabdtra mindenk6ppsziiksdged lesz " !

,,Also du kommst im April fiir eineWoche. Sag ,,Ja,wenn nichtsdazwischenkommt. mal, was brauchen?" fiir Sachenwerdeich bei euch ,Im April kann das Wetter bei uns schon angenehm, aber auch recht kalt werden. Mal scheint die Sonne, mal friert man wie ein Hund. Packe unbedingt warme Sachen ein, Pullover, TageBlusenund R0cke. Hosen; fiir die schOneren !" Einen Mantel wirst du auchunbedingtbrauchen

240. Ajinljon ismer6s6nek j6 cipdiizletet! egy vennemegyp6r j6 cip6t. Szerinted melyik ,,Kellene iizletbemenjek?" ritk6n lehetl6tni sz6pcip6t a kiraka,,Mostan6ban tokban. A V6ci utc6ban,ahogy a VcirOsmarty t6r fel6 m6gy, bal oldalon van egy nagyonj6 cip6iizlet. A mriltkor ragyog6antudtam ott v6s6rolni. Ndzd, 6pp az a cipSvan rajtam. Hogy tetszik?" oda." ,,Val6bannagyonj6, m6g ma elmegyek

240.
Wo soll ich es ,,Ich braucheein Paar gute Schuhe, versuchen?" deinerMeinung nach ,,In letzter Zeit siehtman seltenhtibscheSchuhein auf Aber in der V6cistraBe, der den Schaufenstern. linken Seite,wenn du auf den Vor0smartyplatzzuNeulich gehst,gibt esein sehrgutesSchuhgeschdft. hab' ich dort ganztolle Schuhegekauft.Ich habe sie geradean. Gefallensie dir?" ,,Die sehen wirklich prima aus! Ich gehe noch heutehin." 215

2t4

241.

hogyha sz6pajinJavasofa kiilfOldi ismerds6nek, d6ktirgyat akar venni, ipormfiv6szetiboltbs menjen I valami sz€p aj6nd6kot venni a feles6,,Szeretn6k gemnek.Nincs egyj6 6tlete,hol talilni ilyesmit?" ,,Ha igazfin sz6p aj6nd6kot akar venni, elviszem egy iparmfiv€szetiboltba. Ott val6ban sz6pdolgokat lehet kapni, On is biztosantal6l megfelel6t." ,,Ezval6banj6 Otlet.K0sz0ndm."

241.

,,Ich mdchte meinerFrau etwaswirklich Htibsches schenken. Haben Sie einen Tip, wo man so was bekommt?" ,,Wenn Sie ein schdriesGeschenkkaufen wollen, fi.ihre ich Sie in ein Kunstgewerbegeschlft.Dort gibt es wirklich schrine Sachen, Sie finden bestimmt auch das Richtige." Dank!" ,,Dasist wirklich einegute Idee! Besten

242.

Mesdljeel partner6nek,hogy eddig mindig szerencs6jevolt az iddjirisssl, akir ny6ron, akir t6len volt iidiilni ! Mondja el, milyen idd volt ! h6tenesett, meginthogyj6rtunk ! Eg6sz ,,Kdpzelje, sem tudtunk fiirodni!" egyszer ! dolga. Mi akdr ny6ron, ,,Szeg6nyek Ez szerencse akir t6len megyiink iidUlni, mindig szdp id6nk van. Tavaly is a Balatonn6lpl. 28-30 oC volt, solestiltiink. Vagy pl. most kat strandoltunk,szdpen t6len a hegyekbenis sok h6 volt, ugyanakkor gy6nyorfien sutott a nap, rengetegetsieltUnk."

u2.
,,Stellen Sie sich vor, wir haben mit dem Wetter wieder Pech gehabt! Die ganze Woche hat es geregnet,wir konntennicht einmalbaden." ! ,,Oh, Sie Arme ! Das ist aber Gliickssache Wir Wetter, ob wir im Sommer haben immer schOnes oder im Winter auf Urlaub fahren. Auch voriges Jahr hatten wir am Balaton28-30 oC, man konnte viel baden, wir sind auch sehr schcin braun geworden.Oderjetzt, im Winter habenwir in den Bergen viel Schneeund gleichzeitigwunderbaren gehabt; wir sind sehrviel Schi gelauSonnenschein fen."

243.

K6rdezzemeg a p6lyaudveri csomagmegdrzdben, hogy otthagyhatja-emisnap estig a csomagokat ! hagyhatom ezeket a csomagokat holnap ,,Itt ?" estig " ,,Igen,term6szetesen. ,,Most fizetek?" ,,Nem, majd ha 6rtiik jdn. Tess6k,itt a c6dula."

243.
,,Kann ich diesesGepilck bis morgen Abend hier ?" lassen ,,Ja, natiirlich." ,,Soll ich gleichzahlen?" ,,Siezahlgnerstbeim Abholen. Hier ist Ihr Schein, bitte."

216

2t7

2U.
A)

az Kfirdezzemeg iruhizban, hogy az On fltal v6s6rolt stit6tk6k ing/blfiz val6ban szintart6-e! ,,Legyen szives megmondani, ez a scit6tkdkbltz ?" szintart6 ne ,,Igen,de mos6g6pben mossa!" ,,Mi€rt? Szinezia tObbiruhet?" ,,Ha ttl meleg a viz, elk|pzelhet6."

244. dunkelblaue A) ,,Ich h6tte mal eineFrage: Halt diese Blusedie Farbe?" ,,Ja, aber waschenSie sie nicht in der Waschmaschine !" ,,Warum,fdrbt sieab?" zu ,,Eigentlichnur dann, wenn das Wasser warm ist." dunkelblaue Blusein der Wasch- B) ,,Kann man diese maschine waschen? Fiirbt sienicht ab?" ,,Die kcinnen Sie ruhig in der Waschmaschine waschen, iibrigenWiischepassiert der nichts." 245.

B)

,,Lehet mos6g€pbenmosni ezt a sOtetk|k bl:zt? Nem fog?" moshatja,nem leszsemmibaja a t6b,,Nyugodtan bi ruhinak sem!" A gyerekruhaosztilyon egy kislfnyruhit visirolt. megtudni,hogy nem fog-e iisszemenni Azt szeretn6 a mosisban. ez Nem fog Osszemenni a ,,Vanmdg egy k€rd6sem. ruha a mos6sban?" ,,Att6l ftigg, hogy tetszikmosni. Tril melegvizben nem szabad!" ,,K0szondm." Kiltdezzemeg rz elad6t, j6l 6ll-e Onnek ez a tavs' szi kabit ! Azt hiszi, derdkban b6, megvis6rolni, ha be tudn6k venni. ,,On szerintj6 nekemez a kabbt?" ',,Igen,6n rigy l6tom, ez a maga m€rete.Nem tetszik?" ,,De igen. Csak der6kbanb6 egy kicsit. Kiildnben nagyontetszik, 6smegis venn6m,ha itt be tudn6k venni." ,,Sajnos,ezzelmiitt nem foglalkozunk.Nincsvarr6n6nk.r' nem viszemel." ,,K6r. Akkor kciszcindm,

245.

Kleid bei der ,,Und noch eine Frage: Geht dieses Wtische nicht ein?" ,,Je nachdem.Sie diirfen es natUrlichnicht in zu warmem Wasser waschen." ,,Danke." 246.

246.

Mantel?,, ,,PaBtmir Ihrer Meinung nach dieser ,,Ja, das ist lhre GrdfJe.Gefdllt er Ihnen nicht?,, ,,Doch. Nur in der Taille ist er fiir mich etwaszu weit. Sonst finde ich ihn ganz hiibsch, und ich wiirde ihn auchkaufen, wenn Sieihn in der Taille andernkonnten." ,,Leider geht das bei uns nicht, wir haben keine Schneiderin." Dann nehmeich den Mantel nicht." ,,Schade. 219

218

247.

salitit 6s bors6t szeretnevenni. A ztilds6gesn6t meg, mi mennYibekeriil ! Kfirdenze ,,Mit adhatok?" ,,K6rekk6t fej salatat6s f6l kil6 bors6t. Mennyibe keriil a sal6ta?" ,,50pfennig darabja." ,,Esa bors6 kil6ja?" ,,3 m6rka egy f6l kil6." ,,Akkor csak a sal6t6t k6rem. A bors6 ilyenkor m6gborzaszt6dr6ga!" ,,Tessdk!I m6rk6t kapok." Kdrjen informici6t egy iir6kel6t6l' hogv van'e ! vasirnap d6lel6tt nyitva 6lelmiszeriizlet Van itt a koharagudjon,hogy megsz6litom. ,,Ne zelbenolyan dlelmiszertzlet,amelyik most is nyitva van?" ,,Itt nem tal6l semmit,de ha bemegya belv6rosba, a p6lyaudvarn6l tal6l olyan iizletet, amelyik most mert csak ll-ig van nyitis nyitva van. De siessen, v a! " ,,Eshogy jutok oda a legkdnnyebben?" villamossalmegyinnenh6,,A legjobb,ha a 48-as rom meg6ll6t,€s m6r ott is van." !" a ,,Kciszdn6m felvil6gosit6st Kfirdezzemeg udvariasana pdnzt6rost, mi6rt van iit t6tel a szimlfjin, holott csak n6gyetvisirolt ! tdrt6nt. Csak ,,Ne haragudjon,bizony6rat6vedds visiroltam, 6s On 6tdt sz6molt." n€gyf€l6t ! ,Jaj, eln6z6st Tdvedtem. Itt a visszaj6162 m6rka."

247. ,,Was darf es sein?" 'Zweimal Salatund ein Pfund Erbsen.Was kostet der Salat?" ,,50 Pfennig das StUck." ,,Und die Erbsen?" ,,3 Mark das Pfund." ,,Dann nehmeich jetzt nur den Salat.Die Erbsen sind noch furchtbarteuer." ,,Bitte. Ich bekommeeine Mark."

24t.

ut.
Sie, Gibt's hier ,,Entschuldigen daBich Sieanrede. in der Niihe ein Lebensmittelgeschilft,das jetzt geciffnet ist ?" ,,Hier finden Sie nichts, aber wenn Sie in die Innenstadt fahren, finden Sie am Bahnhof ein Geschift, dasauchjetzt ge0ffnetist. Aber machen Sie schnell,dennes ist nur bis l l gedffnet!" ,,Und wie kommeich am bestendorthin?" 'Am besten fahren Sie mit der 48 von hier drei Haltestellen und Sie sind gleichda." ,,Danke ftir die Auskunft!" ?,49. Sie, da gibt's wohl einen Irrtum ! ,,Entschuldigen Ich habe nur vier verschiedene Warengekauft und hier stehenftinf." ! ,,Oh, Entschuldigung Ich hab' mich geirrt. Da haben Sie die 2 Mark zuriick."

249.

220

22r

250.

Khrdezzemeg' mennyibe keriil egy tojis' 6s mi a kiiliinbsdg az els6 6s misodosztilyfr kiiziitt ! ker0l egytojis?" ,,MennYibe ,,Att6l fUgg. K6tf6levan." van, de nincs ,,[genl6tom, els6-6sm6sodosztdlyri raita az 6ra." ,,Az els6 osztilyri toj6sok darabja 25 pfennig, a 20'" m6sodosztilYriakd k0l0nbs6ga k6t fajta kdzdtt?" ,,Esmi a szebbek." ,,Az els6 oszt6lYriak

250. ,,Was kostendie Eier?" ,,Das kommt darauf an. Wir habenzwei Sorten." ,,Ja, ich sehe,Sie haben ersteund zweite Klasse, aber der Preisstehtnicht drauf." ,,Die Eier der erstenKlassekosten25 Pfennigedas Sttick und die der zweitenKlasse 20." was ist der Unterschiedzwischen den zwei ,,Und Sorten?" ,,Die der erstenKlassesind schOner." 251. ,,Was wtirden Sie gern trinken? Wein, Bier oder ein Erfrischungsgetrdnk ?" ,,Ja, also, wenn wir wihlen kcinnen.dann lieber Bier. Die Hitze ist furchtbar, man hat immer Durst." in ,,Ich hole esgleich.Ich habeeinigeFlaschen den Kiihlschrankgelegt,damit es schOn kalt wird." ,,Was darf ich euch anbieten? Wein, Bier oder liebereinenSaft?" ! ,,Mach dir doch keine Sorgen Fiir uns ist es eigentlichegal." ,,Das ist auch keine Sorge, wir haben alles zu Hause." ,,Gut, dann trinkenwir Bier!" A)

251. A)

vannak. Kilrdezzemeg 6ket, mit inninak Vend6gei bort, siirt vogy inkibb iiditd italt! szivesen, ' ,,Mit inn6nak ink6bb? Boit, s6rt vagy iidit6t?" ,,HAt, ha vflaszthatunk, ink6bb sdrt. B0rzaszt6a h6s€g,az ember 6lland6anszomjas." ,,Mindj6rt hozom. Betettemp6r iiveggela hfit6be, hogy j6 hideg legYen."

B)

? ,,Mivel kin6lhatlak meg benneteket Borral, sdrrel inkibb iidit6vel?" vagy ,,Ne csindlj gondot magadnak! Nekiink tulajdonk6ppenmindegY." nem gond, minden van itthon'" ,,Tdnyleg akkor igYunk sdrt." ,,J6,

B)

kiisziinJe 6s dicsdrie meg az egyik 252. Vend6gs6gben

252. Dank. Seit langem hab' ich nicht mehr ,,Sch0nen gegessen so was Feines !" A)

A)

6telt ! ,,Nagyon kdszdn0m. Mir finomat !"

r€g nem ettem ilyen

B) 222

,,Ez valami csodilatos! Magad k6szltetted?"

aber fantastisch Hast du es selbst B) ! ,,Dasschmeckt gekocht ?" 223

253.

meg ismer6s6t,hogy tetszettneki kiilfiilKfirdezze diin a koszt! Mondja el, hogyha kiilfiildre meBY' igyekszik olyan 6teleket enni, amelyek az adott ! orszigrajellemz6ek Milyen most jott6l hazaN6metorsz6gb6l. ,,Hallom, konYha?" volt?Milyen a n6met magam,6sa kosztis 6reztem Csod6latosan ,,KOsz. kitfin6 volt." ,,Ett6ligazi n6met6teleket?" ,,Hogyne.Ha 6n kiilf0ldre megyek, azt is szeretott n6m tudni, mit esznek az emberek'Szerintem jelmindeniitt meg kell k6stolni az adott orsz6gra lemz66teleket." Egy kiinyvesboltbanvegyenolyan szakfcskiinyvet' amely nemzeti 6telekreceptjeit tartalmazza! " ,,Parancsoljon. a keresek,amelyben nem,,Olyanszak6cskOnyvet zeti dtelekreceptjeiis megtahlhat6k." ,,K6rem.Tdbbf€le is van." ,,Ez itt mennyibekerUl?" ,,22 milrka." ezt ,,K0s20irom, k6rem." K6rdezHivja meg barftjft szombatonvacsor6ra. ze meg, mi a kedvenc6tele! szombaton?" ,,R66rsz ,,Igen." meghivni hozzfinkvacsor6ra' ,,Akkor szeretn6lek Mi a kedvenc6teled?" ,,Nemis tudom. Rid bizom." ?" ,,Lehetvalami magYaros otlet!" ,,J6 ,,De er6s lesz. Tudod, mi szeretjiik az er6s 6teleket !" ,,Ugyan mir I Az az igazi!" h6t kOrUl." ,,Akkor v6runk szombaton

253.

aus ,,Ichhabegehort,daBdu erstseitgestem Deutschgefallen? landzuriickbist.Wie hat'sdir drauBen Wie findest du die deutsche Kuche?" hat ,,Danke,eswar prima, sogardasEssen mir gut geschmeckt." gegessen?" Spezialitaten ,,Hast du auch deutsche ,,Freilich! WeiBt du, wenn ich ins Ausland fahre, m0chte ich wissen,was die Leute dort essen.Ich finde, man soll tiberall die SpezialitltendesLandes " kosten.

254.

254.
,,Siewilnschenbitte?" von ,,Ich sucheein Kochbuch,in demmanRezepte nationalen Spezialitaten findet. " ,,Bitte. Wir habenmehrere." ,,Waskostet das hier bitte?" ,,22 Mark." ,,Danke,das nehmeich."

255.

255.
Zeit?" ,,Hast du am Sonnabend ,,J4," ,,Dannm0chteich dich zu uns zum AbendbroteinIaden.Was ist dein Lieblingsgericht?" es ,,Ich weiB nicht recht. Ich i.iberlasse dir." sein?" ,,Kann es etwastypischUngarisches ,,GuteIdee!" ,,Eswird aber scharfsein. Du weiBtja, wir haben gern." die scharfenSpeisen ! Das ist ja das Richtige!" ,,Sch0n gegen7." ,,Dannerwartenwir dich am Sonnabend 225

224

256. A) B) 257. A)

Mit mond, ha egy id6sebb szem6lynek seglteni akar a kabitjit le- vagy felvenni? hogy felsegitsem akabfltjht?" ,,Megengedi, meg, hogy segitsek!" ,,Engedje van. Ri szeretnegyirjtani, de nincs Vend6gs6gben tiize. K6rjen ! meg! Kaphatn6k egy kis tiizet? Saj,,Bocs6sson nos, nincs n6lam az clngyrijt6m." rigyrijtani." ,,TudsztUzetadni? Szeretnek

256. ,,Darf ich Ihnen in den Mantel helfen?" Sie, da8 ich Ihnen helfe?" ,,Gestatten A) B) 257. ,,Entschuldigen Sie! K0nnten Sie mir Feuer geben?Ich habemein Feuerzeug nicht mit." ,,Hast du Feuer?Ich m0chte mir eine Zigarette anziinden." A)

B)

B)

258.

Erdekl6djiin a mozik miisorir6l ! ,,Milyen rij filmeket vetitenekmostaneban?" j6 ,,EI6g a mfisor. Nem leszneh€zj6 filmet tal6lni. Milyen filmek 6rdekelnek?" a ,,Nagyonszeretem krimiket 6s a vigj6t6kokat." ,,Akkor n6zd meg a Corvin mozi mfisor6t."

25t.
,,Wasftir neueFilme spielt man in den Kinos?" ,,Im Moment laufen ziemlich viele neueFilme, es wird nicht schwerwerden, einen guten zu finden. Was fiir Filme interessieren dich?" habe Krimis und Lustspiele sehrgern." ,,Ich ,,Siehdir dann das Programmim Corvin an!" 259. war ich mit meinemMann im Theater." ,,Gestern welchem?" ,,In Wir haben ein modernes ,,Im Lustspieltheater. Sttick gesehen." ,,Und wie war es?" ,,Es ist ein groBerErfolg. Das Theaterist immer ausverkauft, man bekommtkaum Karten.Mir hat dasStUckauchsehrgut gefallen.Es gabeineprima Besetzung, der Hauptdarsteller bekam besonders viel Beifall. Auch du sollst es dir unbedinst ansehen " !

259,

Folytasson besz6lget6stegy szinhizi el6adfssal kapcsolatban!A darab nagy siker volt. voltunk a f6rjemmel." szinh6zban ,,Tegnap ?" ,,Melyikben Egy modern darabotl6ttunk." ,,A Vigszinhhzban. ,,No 6s hogy tetszett?" ,,A darab nagy siker, mindig telt hdzzal m€By, nagyon nehflzrh jegyet szerezni.Nekem is nagyon A ktil6tetszett.Kitfin6 a szereposztSs. f6szerepl6 nOsennagy tapsot kapott. Okvetlentil meg kell nekedis ndzned !"

226

227

260.

K6rdezzemeg baritj6t, mi a kedvelt t6v6m{isora, ! 6s mondja el azt is, hogy On mit szereta t6v6ben a tfvflt?" ,,Szereti ,,Igen,el6ggyakranlil0k a k6perny6el6tt." ,,Esmi a kedvencmfisora?" ,,Egypolitikai jellegfimfisor, A HET, amit vas6rnap d6lut6nonk6nt sug6roza televizi6." a ritk6n n6zektelevizi6t.De nagyonszeretem ,,En krimit 6s a kiil6nbciz6vet6lked6ket.Sajnos,el6g kev6saz lgazin j6 mfisor." beszdlgessen futballr6l ! a Kiizeli ismerds6vel a is olyan n6pszerfi futball, mint itt n6,,On6kn€l lunk Magyarorsz6gon?" ,,El6gsokan szeretikn6lunk is, de rigy gondolom, mdgsem annyira, mint Onokn6l." 6s ,,Az€rtnilunk is ink6bb n6zik a meccseket, csak j6tszanl-k.Sajnos,a csapatoksem olyan kevesen j6k, mint rdgebben."

260. Sie ,,Sehen gern fern?" ,,Ja, ich sitzeziemlichoft vor dem Bildschirm." ,,Wasist Ihr Lieblingsprogramm?" DIE WOCHE. Die gibt ,,EinepolitischeSendung: es bei uns jeden Sonntagnachmittag." ,,Ich sehe selten fern. Krimis und Quizsendungen habe ich aber gern. Leider ist das Fernsehprogramm nur seltenwirklich gut."

261.

2r;1,
,,Der FuBball ist bei uns in Ungarn sehr popul6r. Bei Ihnen auch?" ,,Ja, bei uns hat man ihn auch gern, aber ich meine,doch nicht so sehr, wie bei Ihnen." ,,Um die Wahrheit zu sagen: Die Fu8ballspiele sehen sich bei uns sehr viele an, aber FuBball spielennur wenige.Und die Mannschaftensind ja leider auch nicht mehr so gut wie frilher."

262.

frdekl6dje meg egy utazfsi irodfban, hogy milyen vannak csalidi sitirr6kral felt6telek 6s lehetdsdgek milyen utat tud aj6nlani, szeretndk, ,,Erdekl6dni nagyonszeretiinksielni!" inditunk sitfr6kat Csehszlovdki6,,Rendszeresen
ba.tt

262.
,,Ich m0chte fragen, was filr ReisemOglichkeiten Sieuns empfehlenkOnnen,wir laufen nf,mlich sehr gern Schi." ,,Wir organisieren regelmiBig Schitouren in die " Tschechoslowakei. ,,WievielTagedauertso eine Reise?" ,,Wir haben Touren fiir eine Woche und ftir 2 Wochen." ,,Dann lieber fiir eineWoche. K6nnen Siemir bitte sagen?" auch etwasN6heres ,,Eine Reisemit Halbpensionkostet 500Mark pro Person.Haben SieeinengtiltigenReisepa8?"

,,Hiny naposak ezekaz utak?" ,,Egy-6s k6thetesek." Megtudhatn6nk szeretndnk. ,,Ink6bb az egyheteset valami kozelebbitis?" ,,Fdlpanzi6valfejenk6nt 500 m6rk6ba keriil. Van 6rv6nyes ftlevelfik?"

228

229

,,Igen. Mikorra tudna nekiink helyet biztositani? N6gy szem6lyr6l van s26." jriv6 h6t v6g€nindul egy csoport, ott mdg van ,,A hely."

,,Ja, den haben wir. Ftr wbnn kOnntenSie uns Wir sind 4 Personen." einen Platz reservieren? nichsten Woche gibt es eine ,,Am Ende der Gruppe, dort haben wir noch Plttze."

263.

K6rdezzemeg, hogy ismer6s6nekmi a hobbija! Mondje el, hogy On nagyon szeretkert6szkedni ! a ,,Mivel foglalkozik legszivesebben szabadidej6ben? Van valamilyenhobbija?" ,,Igen,az utazds.Es On?" utazom, de az1rt legink6bb a kert,,En is szivesen ben szeretekdolgozni. Tudja, van egy kis telkiink. Tavaszt6l k6s6 6szig rengeteg ott a munka, de cir6mmelcsin6lom.J6 a leveg6,kell az a kis mozg6s."

263.
,,Was machen Sie am liebsten in der Freizeit? Haben Sie irgendein Hobby?" das Reisen. Und Sie?" ,,Ja, ich ,,Ich mag auchreisen, arbeiteabervor allem in gern. WissenSie, wir haben meinem Garten sehr ein kleines Grundstiick. Von Fri.ihlingbis Spitherbstgibt esdort sehrviel Arbeit. Aber dasmacht mir SpaB.Die Luft ist frisch und man braucht ja auch Bewegung." 264.

264.

On nemr6gkezdett b6lyegetgyfijteni. Mivel tudja, hogy barftja r6gi, hozzh6rt6 gyiijt6, k6rjen t6le tanicsot ! ,,Egy id6 6ta 6n is b6lyegetgyfijtok. Tudom, hogy te m6r tizen0t-hrisz 6ve foglalkozol b6lyegekkel. Mit tan6csolsz,milyen szakkdnyveket,katal6gusokat vegyek?" ,,Minden 6vben megjelenik az tj katal6gus, arra pefeltdtlentil sziiksdged van. Egy-kdt szakkOnyvet dig 6n adok nekedkdlcsdn." Besz6ljeri ismerds6t,hogy min6l hamarabb menjen orvoshoz, mert betegneklftszik ! ,,Mondd, mi van veled?" ,,Mi6rt?" ,,Ne haragudj, de nem n€zel ki valami j6l ! Szerintem el6gg6le is fogytil. Legjobb lenne, ha min6l

,,Seit einiger Zeit sammle ich auch Briefmarken. Ich weiB, daBdu seit 15-20 Jahrenein Briefmarkenexperte bist. KOnntest mir bitte sagen,was du fiir Fachbiicher und Katalogeich besorgen soll?" ,,Jedes Jahr erscheint der neue Katalog, den brauchstdu unbedingt.Und ich werdedir einige Fachbiicher leihen." 265. ,,Sagmal, wasist mit dir los?" denn?" ,,W'arum aberseiteinigerZeit siehst nicht du ,,Entschuldige, gut aus. Ich finde, daB du auch paar besonders Kilo abgenommen hast. Geh doch zum Kreisarzt!

265.

230

231

el6bb elmenn6la kOrzetiorvoshoz. Az eg6szs6ggel j6tszani!" nem szabad ,,Igazad van, ma d€lut6n el is megyek a rendel6be!"

geht iiber ! Je frtiher, destobesser Die Gesundheit !" alles ,,Du hast recht; ich gehenoch heutenachmittagin die Poliklinik." 26f.

266.

Korin el kell mennieegy iisszejiivetelrdl,mert feles6gebetegenfekszik otthon. Indokolja tivozisit! ,,Ne haragudjon, hogy ilyen hamar el kell menotthon fekszik betegen." nem, de a feles6gem ,,Csaknincs valami komolYbaj?" nincs. L6zas,fii a torka, az orvosazt ,,Rem6lem, hogy influenza, m6g kb. egy h6tig kell femondta, kiidnie. Nem szeretndmilyenkor sok6ig egyediil van hagyni, hitha sztiks6ge valamire." Jobbul6stkivinok a felesdgdnek." ,,Meg€rtem.

Sie ,,Entschuldigen bitte, da8 ich schonweg muB, aber meine Frau ist krank und liegt zu Hause." ,,Esist wohl nicht sehrschlimm?" ,,Nein, ich hoffe jedenfalls,daB es doch nicht so schlimmist. Siehat Fieberund Halsschmerzen, der Arzt hat gesagt,dafJsie eine Grippe hat und noch ungef6hr eine Woche liegen muB. Ich m0chte sie jetzt nicht langeallein lassen,vielleichtbraucht sie " etwas. ,,Freilich! Ich wiinsche Ihrer Frau gute Besserung! " 267.

267.

frdeklddje meg, milyen szimon lehet a ment6ket hivni ! Valaki rosszulvan. hogy milyen szimon hivhatom a ,,Megmondan6, ment6ket?Valaki rosszulvan." ,,A 04-en."

,,Wiirden Sie mir bitte sagen,welcheNummer die Rettungsstationhat ? Jemand fiihlt sich hier sehr schlecht." ,,Wihlen Sie die Nummer 04!"

26t.
26t. most,k6sd meg egyidegent,hol lehetne K6rdezzen esteorvosi receptetbevAltani! de Ne haragudjon,hogy megsz6litom, nemvagyok gy6gyszerre lenne ismer6s errefel€, 6s siirg6sen itt sztiksdgem, van n6lam egy recept." utciban, a sarkonvan egygy6gyszer,,A szomsz6d ott t6r, ahol 6jjel is van [gyelet' Cs6ngessen, megmost is a gY6gYszert." kapja ,,VerzeihenSie bitte, aber ich kenne mich hier nicht aus, und brauchedringend ein Medikament. Ich habe hier ein Rezept." ,,In der nlchsten StraBe, an der Ecke finden Sie eine Apotheke, die hat Nachtdienst.Sie m0ssen klingeln. Dort bekommenSie auchjetzt das Medikament."

232

233

269.

Mes6ljenarr6l, hogy f6rie/feles6gehobbija a f6ny! k6pez6s fdnyk6,,A feles6gemn6h6ny €ve szenveddlyesen pez." k6petcsindlt." ,,Gondolom,akkor m6r rengeteg nem tudjuk m6r hov6 tenni a sok felv€telt. ,,Igen, a Szerintem k6peknagyonj6k. Igaz, ez kicsit dr6ga hobbi, de azt hiszem,megdri. Ha van kedve, megmutatokn6h6nykdpet." egyszer

269. ,,Seit einigen Jahren photographiert meine Frau " leidenschaftlich. ,,Ich kann mir vorstellen,daB sieschonunheimlich viele Fotos gemacht hat." ,,Ja, wir wissennicht mehr, wohin mit den vielen Bildern. Aber ihre Fotos sind, meiner Meinung nach, wirklich toll. Es ist zwar ein ziemlichteueres Hobby, aber ich glaube, daB es sich doch lohnt. Wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen einmal ein paar Bilder." 270.

270,

Kfirdezzemegaz orvosi rendel6ben,mikor rendela fogorvos! Mondia el riividen az asszisztensndnek, ! hogy mi a panasza mimegk6rdezni, ,,J6 napot kiv6nok ! Szeretndm a kor van rendel6s fog6szaton?" ,,Sajnos,m6r csak holnap reggel 8-t61.Nagyon siirg6s?" ,,Igen. Annyira f6j a fogam, hogy alig 16tok. A gy6gyszer semmitnem haszn6l." ,,Akkor menjen el a klinikira, ott van iigyeletis." a ,,K6sz0ndm szivess6g6t."

,,Guten Tag ! Ich m0chte fragen, wann hier ein Zahnarzt Sprechstunde " hat. morgen friih, ab 8 Uhr. Ist es sehr ,,Erst dringend?" ,,Ja. Ein Zahn tut mir so stark weh, dafj ich kaum nutzengar nichts." sehenkann. Medikamente Sie dann in die Zahnklinik, dort gibt's ,,Gehen immer Inspektion !" ,,Dankeftir die Auskunft!" 271. paar Kilo ,,Ich wi.irdean deinerStelleversuchen, abzunehmen." ,,Du meinst,ich bin zu dick?" aber du hast - ehrlichgesagt ,,Seimir nicht bOse, - 7 oder 8 Kilo mehr, als du habensollt'est !" ,,Was3oll ich deinerMeinung nach machen?" ,,Du sollst dich mehr bewegen,iB wenig Abendbrot ! Du darfst nur sehr wenig Brot und Kartoffeln essenund gar kein fettes Fleisch! Kaufe dir eine Waageund so kannst du dein Gewicht immer kontrollieren!"

rA 271. Besz6lje baritjit, hogy pr6b6ljon lefogyni! lefogyni." megpr6b6ln6k ,,En a te helyedben nagyon k0v6r vagyok?" ,,Szerinted ,,H6t, 6szint6nsz6lva,ne haragudj, de hdt-nyolc kil6val tObb vagy, mint szabadna." ?" mit ,,Szerinted csindljak egy€l6s ,,Mozogj t0bbet, vacsor6ranagyon keveset csak minim6lis m6rt6kben kenyeret 6s burgony6t. Keriild a zsiros hrist ! Vegy6l egy fiird6szobai m6rleget,6s ellen6rizda srilyodmindennap!" 234

235

212.

Egy idegenvirosban k6rje meg a rend6rt, hogy ir6nyitsa a v6rosktizpont fel6 ! ha kdrek, szeretn6m ,,J6 napot kiv6nok ! Eln6zdst elt6Nem vagyokideval6,6sval6szinfileg segitene. vedtem." menni?" ,,Hova szeretne ,,A v6roskdzpontba szeretn6kvalahogy eljutni. Ott lakom a virosh6za mellett." Ott ,,Oh, ez nagyon egyszerfi. a sarkonvan a 42-es ahcl buszmeg6ll6ja. Azzalelmegya v€g6llom6sig, majd a v6rosh6za6piiletet." azonnalmegl6tja !" Viszontl6t6sra a ,,Kdszbn0m felvil6gosit6st.

272.
,,Guten Tag ! Entschuldigung,kdnnten Sie mir bitte helfen? Ich kenne mich hier nicht aus und habe mich wahrscheinlich verlaufen." ,,Wo m6chtenSiehin?" ins ich ,,Ich mcichte Stadtzentrum, wohnentimlich direkt am Rathaus." ,,Oh, das ist sehreinfach! Dort, an der Ecke hdlt der Autobus der42. Damit fahren Siebis zur Endstation und von dort sehen Sie schon das Ratt' haus. !" ,,Dankefi.ir die Auskunft ! Auf Wiedersehen

213.

Mieldtt kisz{ll a taxib6l, k6rdezzemeg I vezet6t, mennyit kell fizetnie! ,,Mennyitfizetek?"

273.
,,Wievielzahleich fiir die Fahrt?" ,,Was kostet die Fahrt?" ,,Wasbin ich (Ihnen)schuldig?" 274. ich ,,Verzeihung, bin hier fremd. Wtirden Sie mir A) Bescheid wo sagen, ich zum Flughafenumsteigen soll?" ,,Sie miissen an der zweiten Haltestelle aus" steigen. ,,Wtirden Sie mir bitte sagen,wo ich zum Flugha- B) fen aussteigen soll?" ,,Siesind leider in den falschenBus eingestiegen, der fiihrt in die entgegengesetzte Richtung." Bus muB ich also zum Flughafenneh,,Welchen men?"

274. frdekl6djiin a buszonegy mfsik utast6l, hol kell leszillnia a repiildt€rhez! A) ,,Ne haragudjon, hogy megsz6litom,de nem vagyok ismer6serrefel6.Hol kell 6tszillnom a reptilfitd;rhez?" ,,A m6sodik meg6ll6n6l."

B)

a ,,Meg tudn6 mondani, hogy hol kell lesz6llnom repiil6t6rhez?" ir6nyrosszbuszrasz6llt,ez az ellenkez6 ,,Sajnos, megy." ba ,,Melyik busz visz ki a reptil6t6rre?"

236

237

,,A k0vetkez6meg6ll6n6llesz6ll, 6tmegya triloldalra, onnan indul a 82-es. Azzal a vdg6llomfsig megY.Ott a repul6ter." !" a ,,Kdsz0n0m felvil6gosit6st

aus, iiberSie ,,Steigen an der nichsten Haltestelle queren Sie die StraBe,dort fiihrt der Autobus 82 ab. Damit fahren Sie bis zur Endstation.Dort ist der Flughafen." ,,Danke ftir die Auskunft !" 215.

275,

Magyarizza el egy kiilfiildinek, hogy Budapesten' ha buszon vagy villamoson iegy n6lkiil utazik, az ellendr komoly p6nzbirsfggalsfrjthatja ! ,,A buszra,villamosra,trolibuszrael6rekell jegyet kezelnikell. Nem v6ltani, 6s a jegyet felsz6ll6skor szabad elfelejteni, mert ha az ellen6r dszreveszi, hogy nincs kezelvea jegye vagy jegy n6lkiil utazik, p6nzbirs6got kell fizetnie."

,,Wenn Sie mit dem Bus, O-Bus oder mit der StraBenbahnfahren mdchten, miissen Sie die Fahrkarten im voraus ldsen, und sie nach dem Einsteigenentwerten.Das darf man nicht vergessen! Wenn der Kontrolleur kommt und merkt, daB Sie die Fahrkartenicht entwertethaben,oder daB Sie ohne g0ltige Fahrkarte fahren, mi.issenSie !" Strafe zahlen 276.

216. Egy idegen valamilyen itbaigazitfst k6r Ontdt. K6rjen gondolkodisi iddt, majd adjon irtbaigazi' tist ! ,,Megtudn6 mondani, hogyanjutok a Ddli p6lyaudvarra?" ,,Pillanat. Nekem is gondolkodnom kell, mert van. Igen, megvan! A legjobb' ha t0bb lehet6s6g itt mindj6rt felszill a villamosra, meBYk6t meg6ll6t, 6s aztin 6tsz6lla metr6ra."

,,KonntenSiemir sagen,wie ich zum Stidbahnhof komme?" ,,Augenblick,bitte ! Ich mufJesmir erst mal iiberJa, legen,denn esgibt mehrereM<iglichkeiten. ich nehmenSiehier gleichdie hab's schon! Am besten StraBenbahnund fahren zwei Haltestellen und dann miissenSiein die Metro umsteigen." 277. ,,GutenTag! Kdnnten Sie mir bitte sagen,wie ich zu einem Postamtkomme?" Sie ,,Gern. Gehen Sie hier geradeaus, brauchen weder nach rechts noch nach links einzubiegen. Das ist GebSude. Bald sehenSieein groBesgelbes das Kino, und das Postamt liegt nur wenige

keres.Adion irtbaigazi' 277. Egyjir6kel6 postahivatalt tist ! ,,J6 napot kiv6nok ! Meg tudn6 mondani,hol tal6lok itt post6t?" nem kell ,,Igen. Menjen ezenaz tton egyenesen, jobbra, sembalra fordulnia, mig megnem l6t sem egy nagy s6rga6piiletet.Az a mozi, 6s onnan pir 238

239

l6p6srevan ugyanazon az oldalon a posta. Meg fogja ismerni, nagy, modern 6piilet." ,,KOsz0ncim." 27E. Pr6b6ljon magyarizkodnia rend6rnek,hogy nem ! l6pte tirl a sebess6ghatirt napot kiv6nok! K6rema papirokat." ,,J6 ,,J6napot kiv6nok! Tess6k." ,,Tfl gyorsanhajtott, 6snem lassitott akeresztez6" d6sn6l. ,,Neharagudjon,hogyvitatkozom,de csak40 kmel6tt mentem, 6s a keresztez6d6s es sebessdggel mdgenn€lis lassabban." 279. Mtgyar{zzr el aut6s bar6tjinak, hogy adott esetkellett volna adnia! ben els6bbs6get j, te ,,Ne haragud de azt hiszem,ebbenaz esetben el volt6l hib6s. A Wartburgnak volt els6bbs6ge, kellettvolna engedned." jobban fogok figyelni." van. LegkOzelebb ,,Igazad

Sie Seite. werdenes Schrittevon dort auf derselben Gebiude." modernes es sofort sehen, ist ein groBes !" ,,VielenDank 27E. ,,GutenTag! Die Papiere,bitte." , ,,GutenTag! Bitte." ,,Sie sind zu schnell gefahren und haben nicht einmal vor der Kreuzunggebremst." Sie ,,Seien mir nicht b6se,wenn ich widerspreche, aber ich habe nur 40 km darauf und vor der Kreuzungfuhr ich noch langsamer." 279. ,,Sei nicht b0se, aber in diesemFall warst du s,chuld.Der Wartburg hatte Vorfahrt, du hdttest sollen!" ihn vorbeilassen Mal werde ich ,,Du hast schonrecht. Das ndchste aufpassen." besser 2t0. SommereineReise?" ,,MachenSie diesen ,,Ja. Ich hoffe, wir werden einen sehr schdnen Sommer haben,denn wir machenzwischendem 3. und 18. Juli eine Rundreisedurch West-Europa, !" falls nichts dazwischenkommt Sie fiir die Reiseschonallesvorbereitet?" ,,Haben ,,Die Reisewird vom ReisebiiroCOOPTOURIST organisiert. Daran ist das Schdnsteund Angedas nehmste,daBsiealleserledigen:den ReisepaB, Visum, die Devisen. Wir haben schon alles, wir warten nur noch auf die Fahrt." Reise!" ,,Ich wiinscheIhnen eine angenehme 241

6rdekl6dik, hogy hova utazik a nyiron. 2E0. Ismerdse Mondja el, hogy nyugat-eur6paikiirirtra k6sziil a 6s f6rj6vel/feles6g6vel, m6r mindent elint6zett'ami (irtlev6l,vizum, valuta). sziiks6ges ,,Utaznakvalahov6a ny6ron?" jrilius ,,Igen.Rem6lem,szdpnyarunk lesz,ugyanis kdrriton lesziink,ha 3-18-ig egy nyugat-eur6pai nem j6n kcizbesemmi." kell , ,,M6r mindent elint6ztek ami az utazhshoz ?" Iroda szerve,,Az utat a COOPTOURIST Utazilsi hogy zi. Ebben az a legjobb 6s legkdnyelmesebb, mindent 6k int6znek: az ftlevelet, vizumot, valut6t. M6r minden megvan,csak az ftra v6runk." utat ,,Kellemes !" 240

2E1.

frdeklddje meg a pilyaudvaron, hogy lesz-ecsat! lakozisa B6csb6l Velenc6be B6cs,,Megtudn6 mondani, van-e csatlakoz6som b6l Velenc6be?" " ,,Melyik vonattal utazik? ,,A vonat Budapestrdlreggel8-kor indul, de nem tudom pontosan,mikor 6r Bdcsbe." ,,12.10-kor. Onnan 13 6rakor indul egy vonat -=Velencdbe." ? ,,Es ha esetleglek€sem Mikor indul a kOvetkez6?" " ,,15.10-kor. ,,K0sztin(lm."

2E1.
ob ,,K0nntenSie mir sagen, ich in Wien AnschluB nach Venedighabe?" ,,Mit welchemZlg fahren Sie?" ,,Der Zug fihrt in Budapest frUh um 8 Uhr ab' aber ich weiB nicht genau, wann er in Wien ankommt." ,,Um 12.10Uhr. Von dort ftihrt um l3 Uhr einZug nach Venedig." Wann ,,Und wenn ich den eventuell verpasse? fdhrt der nichste?" Uhr." ,,Um 15.10 ,,Danke." 282.

2E2. Kfirdezze meg bar{tjit, hogy 6rdeklik-e a szines meghivni egy vetit6srevalamedi6k, mert szivesen lyik este! Besz6lj6kmeg az iddpontot ! jirtam, 6scsod6latos di6,,Ny6ronsok sz6phelyen megmutatkat k6szitettem.Ha 6rdekel, szivesen n6m nekedvalamelyikeste." hogyne! Mikor lenneneked alkalmas?" ,,Persze, ,,Mondjuk, holnaputdn,p6nteken,este6-kor." 6n ,,Remek, is r66rek." el!" ,,Akkor v6rlak! Ne felejtsd

,,Im Sommerhabe ich auf der Reiseviel Sch6nes Dias gemacht. Wenn gesehenund wunderschcine zeige ich sie dir gern an sie dich interessieren, einemAbend." ,,Natiirlich wiirde ich sie gern sehen.Wann paBt es dir ?" ,,Vielleicht iibermorgen, Freitag, abends um 6 Uhr." ,,Das trifft sich wunderbar, dann habe ich auch Ze\t." ,,Ich erwartedich also. VergiBes nicht!"

2E3. Mondia meg a post6n a tisztviseldnek,hogy p6nzt szeretnefelvenni a foly6sziml6jir6l ! (kivenni a bet6tkiinyvb6l) " ,,P6nzt szeretndkfelvenni a foly6sz6ml6mr6l. ,,F6radjona kettesablakhoz!" ,,Ktiszdntim." 242

2E3.

,,Ich mochte von meinemKonto Geld abheben." ,,GehenSiebitte zu Schalter2." ,,Dankesehr." 243

2E4. Bircsrfiziskork6rje meg ismerds6t, hogy irjon egy pir sort, ha meg6rkezett ! 6rtildk, hogytal6lkoztunk.Tudom, hogy ,,Nagyon nem szeret levelet irni, igy csak arra kdrem, ha meg6rkezett, irjon n6h6nysort, hogy tudjam, nem t0rtent semmi baj." " ,,ig6rem.

2t4. ,,Es freut mich sehr, daB wir uns noch getroffen nicht gern Briefe, haben! Ich weiB, Sie schreiben so bitte ich Sie nur, nach der Ankunft ein paar Zeilen zu schreiben,damit ich wei0, daB alles in Ordnung war !" ,,Gut, das werdeich machen'" 2E5. A)

2t5. A)

Tirsasigban kfirdezzemeg, hogy r6gyirjthat-eI ,,Nemzavarja a fUst? R6gyrijthatok?" tess€k !" ,,Csak --\ \ szabaditt doh6hyozni?" ,,Bocs6nat, ,,Igen." egy hamutart6t?" ,,K6rhetek

,,StortSieder Rauchnicht ? Darf ich mir eineZigarette anziinden?" Sie ,,Mir macht es nichtsaus. Rauchen ruhig." darf man hier rauchen?" ,,Verzeihung,
,rJ?."

B)

B)

heriiberrei,,Wiirden Sie mir den Aschenbecher ?" chen heriiber(,,Woilen Siemir bitte den Aschenbecher reichen.") ,,Sag,darf man bei euch rauchen?" ,,Du kannst gernerauchen." ,,Habt ihr hier irgendwoeinenAscher?"

C)

,,Mondd, lehet n6latok doh6nyozni?" " ,,Nyugodtangyrijts 16. ,,Van itt valahol egy hamutart6?" K6tdezze meg az utaz6si iroda alkalmazottj6t, hogy a tirsasirt r6sztvevdi honnan fognak indulni ! szfvesmegmondani, n6metorsz6gi a korirt ,,Legyen r6sztvev6i fognakgyiilekezni?" hol egy ,,A Ferihegyireptil6t€rel6csarnok6ban, 6r6val a gdp indulisa el6tt, tehit reggel l/2 9-kor." ,,K0sz0n0m."

c)

286.

2E6.
Sie ,,Sagen mir bitte, wo sich die Teilnehmerder ! treffenwerden" Deutschland-Rundreise der Vorhalle des FlughafensFerihegy, eine ,,In Stundevor Abflug der Maschine,also um halb 9 morgens," ,,Dankevielmals."

244

245

2t7.

Jegyviltiskos kfirdezzemeg a repiildtirsasig irod6jfn, hogy rfitkiizbenleszillnak-e valahol! ,,Erdekl6dni szeretn6k,hogy a londoni g6p, amelyik reggel l/2 9-kor indul innen Ferihegyr6l, leszAll-e ritkcizbenvalahol?" egyszer Frankfurtban 3/4 l0-kor." ,,Igen, mikor megy tov6bb?" ,,Es ,,25perc mrilva." ,,Ktisz0ndm." Panaszoljael a szilloda portisfnak, hogy szobija ttl meleg! K6rje, hogy int6zkedjen! ,,Ne haragudjon, de egy kis baj vgy'a szob6val." Miben segithetek?-,,Tess6k. ,,Az a helyzet, hogy a szoba tril meleg. Ablakot nem lehet nyitni, mert az utcin nagy a zaj. Nem lehetnekikapcsolnia fiit€st?" ,,Megpr6bdlokvalamit tenni az 6rdek6ben." ,,El6reis nagyon k0szOndm."

2E7.
,,Ich mochte wissen,ob die Maschinenach London, die friih um l/2 9 von Ferihegy startet, hat?" irgendwo eine Zwischenlandung einmal in Frankfurt, um 9 Uhr 45." ,,Ja, ,,LJndwann startet sie wieder?" ,,ln 25 Minuten." ,,Danke."

2Et.

2tt.
Sie, aber ich habe Schwierigkeiten ,,Entschuldigen mit dem Zimmer." ,,Bitte, wie kann ich Ihnen helfen?" ,,Esgeht darum, daBdas Zimmer zu warm ist. Das Fenster kann ich nicht dffnen, denn der StraBenlirm ist zu gro0. K6nnte man nicht die Heizungabstellen?" etwasfiir Sie zu tun." ,,Ich versuche ,,Dankebestens."

2t9,

K6rdezzemeg a repiil6t6ren, hogy honnan indulnak a viroskiizpontba kiizlekedd buszok! ,,Megtudn6 nekemmondani, hogy honnanindulnak azok a buszok, amelyek a v6roskOzpontba mennek?" a ,,Rcigtcin f6bejSratn6lvan a meg6ll6."

2t9.
,,K6nnen Sie mir sagen,wo die Bussezum Stadtzentrum abfahren?" ,,Die Haltestelleist gleich am Haupteingang."

246

247

2m.

Amik6r meg6rkezik a hotel recepci6jiba, mutatkozzfikbe, mondJameg, hogy onaz, akinek a c6ge hirom nappal ezelfltt szobit rendelt. ,,J6 napot kivinok. H6rom nappal ezelfitta c6gem rendelt Ondkn€l egy egyfugyas szobAt k6t 6jszakrira. A nevem: Nagy Ferenc." ,,Igen, a harmadik emeletentudok adni egyigyas fiird6szobAs szobit, ha megfelel." ,,K0sz0n0m." ,,Szabadaz ritlevel€t? Tess6k,itt a kulcs. Legyen sziveskitOlteni ezt a bejelentdlapot !"

290.

,,GutenTag ! MeineFirma hat mir vor 3 Tagenein lassen,fUr 2 Nichte. Einbettzimmerreservieren Mein Name ist FerencNagy." ,,Ja, das geht in Ordnung. Ich kann lhnen im 3. Stock ein Einbettzimmermit Bad geben,wenn es Ihnen recht ist." ,,Ja,danke." ,,Kann ich Ihren Reisepa8haben? Hier ist Ihr Bitte fiillen Sie diesenAnmeldeschein Schltissel. aus!t'

248

249

T619ymutat6

iinnepek I. Bemutatkozis. Csal6d.Csalidi esem6nyek, 25,26, 52, 63,84, 188,189,190,192,193,290 II. T6rsasigi €rintkez6s 9, 14,15, 16, 17,18,20,22, 23,27, 28,29,35,36,39, 4 1 , 4 3 ,5 2 , 5 4 , 5 5 ,5 6 ,5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 5 , 6 9 , 7 1 , 7 3 , 7 6 , 7 7 , 8 9 9 0 ,9 1 ,9 6 , 9 9 , l 0 O ,1 0 4 ,l l 0 , 1 2 2 , , 1 1 1 2 3 , 1 2 9 , 1 3 2 ,3 3 ,1 3 6 ,1 3 9 ,1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 8 ,5 0 ,1 5 4 , 158,165,172,177,178,183,189,190,191,201,203, 205,231, 234, 235,238,25l, 252, 255,256,257, 266, 282,284,285 utcai inform6ci6k IIL K6zleked6s, 1 , 3 , 6 , 1 0 , l l , 1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 8 , 2 9 , 3 9 ,4 2 , 4 4 , 4 6 ,5 0 , u, 66, 68, 72, 73,79, 87, 90, 98, 99, lo3, 106,108, 5, 109,l3l, 140,l5l, 173,17 207,210,212,214,237, 248, 262, 272, 273,274, 275, 276,277 279, 281, 243, , 286, 287, 289 IV. Szilloda, lakis, sz6ll6s 2, 22, 30, 37, 38, 53,67, 70, 82, 83, 94, 97, 99, lo7, l14, ll5, l16, 120,142,211,213,228,290 V. Etterem, 6tkez€s. 19,20, 31, 95, l17, 135,253,255 VL Vis6rl6s, szolg6ltatds 1 1 7 , 8 , 4 9 ,7 2 , 7 5 , 8 1 ,l l l , l l 8 , l 2 l , 1 2 4 , 2 6 , 2 7 ,1 2 8 , 130;135,138,l4l' 143,145,147,149,152,153,157, 159,l6l , 162,164,168,174,197,200,202,204,206, 209,215, 216, 218,224,226, 227, 229,240,241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254

VIL Oltozkcid6s, kiils6 megjelen6s 7, 8, 12,ll3, l2l, 123,727,130,135,138,143,145, 147,152,168,221,222, 223,224,226,227,229,231, 239,244,245,246 VIII. Munka, hilztartbs,tanul6s 14,33, 40,43,51,52,55,58, 69,84,85,96, 156,163, l8l 1 1 7 6 , - 1 7 9 , 1 8 0 , , 1 8 2 ,1 8 4 ,1 8 5 , 8 6 ,1 8 7 ,1 9 4 ,1 9 5 , 196,198,199,215,219 IX. Szabadid6 (sport, tev6, r6di6, mozi, szinhdz,ijsdg stb.) 14, 32, 33, 40, 43, 45,47, 51,52, 55, 57, 58, 69,74, 80, 84, 86,93, 96, 105,125,156,163,166,167,169, 1 1 7 0 , 1 7 6 , 1 7 9 ,8 0 ,l 8 l , 1 8 2 ,1 8 4 , 8 5 ,1 8 6 ,1 8 7 ,1 9 4 , 1 195,I 96, 198,199,215,219,230,232,258,259,260, 261, 263, 264, 269, 280 Orvos X. Eg6szs6g, betegsdg. 4, 33, 34, 54, 64, 76, 80, 87, 129,137,203,217,220, 225,228,265,26' 7, 268, 270,271 (rend6rs6g, XI. Hivatalosszervek v6m) 5, 46,48, 50, 64,78, 134,160,171,278 XII. Posta,bank 88, 92, l0l, 102,103,ll2, 155,217,283 XIII. Telefon 6, 9, 21.23,24, 34, 37, 39, 40,45,67, 69, 82, 84, 104, l 1 3 , l 1 7 , 1 2 0 , 1 2 6 , 1 3 9 ,5 8 1 XIV. Id6j6r6s 104,ll9, 148,165,208,233,236,23' 1,239,242

2s0

251

Tank6nYvkiad6 V6llalat A kiad6s6rt felel6s: Vilhelm J6zsefigazgat6 Nyomta az Alf6ldi NYomda, Debrecen torzssz6ma:417l'66-16-2 A nyomdai megrendel6s Raktfri sz{m: 56174 Felelds vezet6: Szab6 Viktor vez6igngat6

'tA 5262-rr/c'9r93

Felel6s szerkesztd: Solt6sz Judit Mrlszaki vezet6: Telekes Gy6rgy igazgat6helyettes Mdszaki szerkeszt6: W6ber Andrea jtilius A k6zirat nyomddba 6rkezett: 1991' Megielent: 1991. augusztus Terjedelem: 12'44 (A/ 5) tu K6sziilt az 1990. 6vi dtodik kiad6s alapjfn' montfrung felhasan6l6s6val,{ves ofszetnyom6ssal 6116

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful