P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 66|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

גייוצנזור לאכימ ברה

הבישי שאר
ללוכ שאר , ע דומלתל הובגה ןוכמה " ןרב ש
הל קחצי תיב • סשת " ג
במרה תטיש " םינתח תכרב ןינעב ם
א . במרה תטיש " ם
תובותכב ןניסרג ) ז :(: " םינתח תיבב םינתח תכרב ןיכרבמ ןנבר ונת ".
ןתוא ןיכרבמ יתמו ולא תוכרב לש ןביט איגוסב ררובמ אלו . םינושארה בור
תוכרבה חסונמ הארנש ןויכמ הפוחה רחאל ןיכרבמש וחינה , תוכרבה יובירמו ,
ל םיכישממש הזמו ז לכ ךרב ' התשמה ימי , ןה חבש תכרב ללכב ולא תוכרבש .
זו " רה ל " ן ) ז םיחספ ] : ד . ספלאב :([ " ןיכרבמ ןיאש וגהנ ןיאושנ תכרב ןינעלו
חבשו הלפת תוכרב אלא וללה תוכרב ןיאש יפל הפוחל סנכתש רחאל אלא .
ז לכ םתוא ןיכרבמ ירהש עדת ' . תולודג תוכלה לעב ירבדמ הארנ ןכו ".
בארה םג " ד ) חל ןמיס םיעד םימת ; וש " בארה ת " ד , חפאק , ןמיס
טיק ( ןיסוריא תכרבמ הנוש יפוא ילעב ןה ןיאושינ תוכרבש שיגדה , ןניאשו
הוצמה תוכרב . בארה " תוכרבה יחסונ תאושהמ וז הנחבה חיכוה ד , הזמו
ז לכ ןיאושנ תוכרב ןיכרבמש ' . זו " ל : " אל הדועסב ןיסוריא תכרב לבא
םלועמ יתעמש . תכרבו לכ הונקת הלכה םע ןתח תחמש הב שיש ינפמ ןיאושנ
הדועסבו העבש , תוצמה תכרבכ אלא הניא ןיסוריא תכרב לבא , הארת אלה
תוירעה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ןיכרבמש ".
1

במרה םלוא " ם ) לה ' י תושיא : ג ( תרחא קסופ " : תכרב ךרבל ךירצו
ןיאושינה םדוק ןתחה תיבב םינתח , תוכרב שש ןהו . . " . ותטישו צ " ע .
מרהו " וילע גישה ך : " הז איצוה ןיאמ יתעדי אל . "
ב . רה רבסה " ן
רה " במרה תטישל סחיתה ומצע ן " ם , ןלהלדכ עיצהו : " ינפמ אלו
ירהש ןתיישעל רבוע םהילע ךרבמ ןלוכ תוצמה לכ ורמאש המ ללכב איהש

1 . בארה " תכרבש חינמ ד ה ןיסוריא אי הוצמה תכרב , םינושארה וילע וקלחנש רבד . הזו
להב ותטיש תורמל ' תושיא ) ג : גכ ( , במרה קספ דגנ " ם , ששחמ ןישודקה רחאל ןיכרבמש
ןישודקה לבקת אל איה אמש הלטבל הכרב . ותעדל , יפוא לע עיפשמ אל הז קספו ששח
הכרבה תנקת . במרב ןייעו " ן , בטיר " א , ארו " ז תובותכ ש : , בו וא " לה ז ' ק " הכ ןמיס ש .
גייוצנזור לאכימ ברה

95
האיבל היואר איעבו איה דוחיי הפוחש ינפמ אלא ןה חבשה תוכרב ולא , לכו ה
הדנכ הלעבל הרוסא הכרב אלב ". יפל םג תינורקעש ןיבהש אופיא אצוי
במרה " חבש תוכרב ןה ולא תוכרב ם , במרהש אלא " ם תרדגהב ליזא ותטישל
הפוח ) י תושיא : א - ב .( רה לש הז רבסה " במרה ירבד תנבהב ותטישל ליזא ן " ם
הפוח ןינעב . רה הנה " תובותכ שיר ן ) א . ספלאב ( במרה תטישב השקתה " ם
) י תושיא : ז ( הפוחה ינפל אקוד הבותכה תביתכ ושרדש רוטיעה לעבו , קיסהו
במרה תטישל רושק הז קספש " ם האיבל יוארה דוחיי ונייה הפוחד . רה " ן
במרה םירובסש חינה " ם הפוח תרדגה בכעמ ןנברד רוסיא םגש רוטיעהו
אתיירואד .
2

טושפ הארנ הז רבסה ןיא םלוא . מרה הנה " ך ) י תושיא : ג , י : ז (
במרה יקספ ינשב השקתה " ם - הפוחל ןימדוק הבותכה םגו תוכרבה םגש .
מרה ריעה לבא " במרה חוסינש ך " ם בב הנוש ' םיקספה , ןידהש הארנ אלשו
הפוח תרדגה יבגל ותטישל רושק תוכרב יבגל . במרהש הזמ םג קיידו " ם
ללכב ןיאושינל תוכרבה תמידק שיגדמ , הפוח השעמל אקוד ואלו . זו " ל : " םא
צור ןמקל שריפש ומכ שרפל ול היה הפוחל ןתסינכ םדוק שרפל ה ) הס " ז (
הבותכ תביתכב , המל היתעדי אל הז שרפל הצור םאו . היולת הפוחה יכו
הכרבב . ןויע ךירצו . "
רה רבסה " רתוי יסיסב םעטמ יתיעב ן . רה " במרהש חינמ ן " ם קסופ
ש " הדנכ הלעבל הרוסא הכרב אלב הלכ " ) סמ שיר ' הלכ ( , ה אליממו עיצ
הפוחל ןימדוק תויהל תובייח תוכרבהש . הז ןיד םיטטצמ םינושארה בור ןכאו
) סותב לשמל ןייע ' ז : ד " הדוהי יבר ה , סותבו ' יר " הטישב םינושארהו ד
רתא לע תצבוקמ ( , במרה לש ותנשמב ללכ עיפומ אל הז ןיד לבא " ם להב '
תושיא ! כרבו הבותכ ינינע ןיב ףירח דוגינ םייק הזבש ןייצל שיו ינפל ה

2 . םירחא תומוקמב ) " ןנברד וא אתיירואד הבותכ ןינעב " , וכ ךרכ קחצי תיב ) דנשת ( , ע מ '
449 ; " במרה תטיש ןינעב " ם ןישודק תוצמב " , םוחנ ןוזח , םע ' 44 הרעה 24 ( , יתעצה
במרה תשירד ילואש " ם ןינעב תדחוימה ותנבהל הרושק ןיאושנה ינפל בתכת הבותכהש
תכה תמורת תושיאה ייחל הבו , ןיאושנו הבותכ ןיב תדחוימ הקיז שיש תיללכה ותשיגלו ,
מכאו " ל .
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

96
הפוחה . במרה " ם הלעבל השא רתיהל יאנת איה הבותכה תביתכש טרפמ
) י תושיא : ז ( " רתומ היהי ךכ רחאו הפוחל הסינכ םדוק הבותכ בותכל ךירצו
ותשאב ". השאה רתיה יבגל תובכעמ ןהש רכז םוש ןיא תוכרבה יבגל וליאו .
במרה הברדאו " ם הפוחה תא תובכעמ תוכרבה ןיאש שיגדמ אקוד , גשו ם
ללכב איה ןדעלב " הרומג האושנ " ! זו " ל ) י : ו :( " ךרב אלו הפוחל סנכו סריא
םימי המכ רחא וליפא ךרבמו רזוחו הרומג האושנ וז ירה םינתח תכרב . "
ליעל וירבד רואלו ) י תושיא : ב ( , סחיב בוכיע םוש ןיא אנוג יאהכש אצוי
הלעבל השא רתיהל - " תרתומ וז ירה הפוחל הסוראה הסנכנש ןויכ אבל ול
רבד לכל הרומג ותשא איה ירהו הצריש תע לכב הילע . " הלכ ןיאש רורב אצוי
הדנ תפוחל המוד הכרב אלב " ןיידע הסוראכ איה ירהו ןיאושינה ורמג אלש "
) םש ( , ניא םגו ה ןיידע הבותכ הדעב בתכנ אלש ימל וליפא המוד .
במרהש הארנ וניאש ףסונב ריעהל שיו " ם ןה ןיאושנ תכרבש רובס
תס חבש תוכרב ם . במרה " ם םגו תובכעמ תוכרבה ןיאש עובקל ךרוצ האר
וה תוחדל " הפוחל ףילחת הנשמשת ןמצע תוכרבהש א . זו " ל ) י : ו :( " סראמה
ןיאש איה הסורא ןיידע ותיבב המע דחיתנ אלו םינתח תכרב ךרבו השאה תא
הפוחל הסינכ אלא ןיאושינה השוע םינתח תכרב . "
3
תוכרבש וניצמ ןכיהו
חבש וב הנפלחתת וא השעמה הנבכעת השעמה תרדגהמ קלח ןניאש !
ג . בה רבסה " י
בה " י ) הא " בס ןמיס שיר ע . םש השירפב ןייעו ( במרה תטיש ןיבה " ם
תרחא . ותעדל , במרה " ם תכרב הוהש ןויכמ הפוחה ינפל ןיאושנ תוכרב שרוד
הוצמה , ןיסוריא תכרב ומכ , ש ללכה יפ לעו " רבוע ןהילע ןיכרבמ תוצמה לכ
ל ןתיישע " ) ז םיחספ .(:
בה םגש ריעהל הארנו " במרה ירבד תנבהב ותטישל הזב ליזא י " ם .
סכב " מ לה שיר ' תושיא ) א : ב וירבד ףוסב ( , ב ברה " רה ירבד טטיצ י " ןב א

3 . םיליבקמה וירבד םג הושהו ) י : אי ( הבותכ יבגל . קחצי תיבב ירמאמב הזל רבסה יתעצהו ,
נה וכ ךרכ " ל .
גייוצנזור לאכימ ברה

97
במרה " ם להל תרתוכב ויבא ירבד תנוכ תא ריבסהש ' תושיא - " השא אשיל
ןישודקו הבותכב " , והמ ןיאושנש םי תושיא תוצמ רקיע , ןיאו אלא ןיסוריאה
הוצמה תלחתה . וז השיג יפל , תכרב הוהמ ןיאושנ תכרב םא ןודל םוקמ שי
הוצמה .
םינפ המכמ לבקל השק וז השיג לבא . ר ירבד םצע " במרה ןב א " ם
צ " אבוט ע , רחא םוקמב ונחכוהש יפכ .
4
במרה ירבדמ " ם ) א תושיא : א - ג ,
י קרפ שיר וירבד הושהו ;' ג : גכ , דכ , לה הושהו ' אי תוכרב : ה - ח ; הסו " מ , ןישע
גיר ( ה קרש עמשמ " ןיחוקל " השע תוצמ ןה . ר תשיג םיצמאמ ונייה םא םג " א
במרה לש ונב " ם הוצמה ללכב ןיאושנש , בה ירבד ןיארנ אל " תוכרבה יבגל י .
במרה " ם הוצמה תכרב הוהמ ןיסוריא תכרבש שוריפב עבוק ) ג : גכ ( , ןכ םאו
ב ןכתי ךיא ' תחא הוצמל הוצמה תוכרב . דועו , ד במרה ירב " ם תכרב תרגסמב
ןיסוריא ) ג : גכ ( ןיאושנ תכרבל רשקהב וירבדל ףירח דוגינב םידמוע ) י : ג - ו .(
ןיסוריא יבגל , במרה " ם הוצמה תכרב הזש יעמשמ דח ןפואב עבוק , בייחשו
ךרבל לעבה , ותעשב ךריב אלו שדיקו רבע םאשו " השענ רבכ השענש המ " ,
הוצמה תכרב לככ הלטבל הכרב הוהו , טישלו ות ) לה ' אי תוכרב : ה - ח .(
5
וליאו
להב ונוידב ' הוצמה תכרבל וא הוצמל רכז לכ טימשמ אוה ןיאושנ . במרה " ם
) י : ו ( ש ותעשב ךריב אל םאש שוריפב עירכמ " המכ רחא וליפא ךרבמו רזוח
םימי " . ונרעה רבכו , במרהש " ם תובכעמ ולא תוכרב ןיאש תוחדל ךרוצ האר
הפוחה , חתכ תושמשמ ןניא ןהש םגו ןיאושנל ףיל . והו " םינבומ םניא ולא א
הוצמה תכרבב רבודמ םא ללכ .
ד . ןיאושנ תוכרב ןידו ןיאושנ יפוא
ןיאושנה םצעב דמימו םויקכ
במרהש שרפל הארנו " ם םינתח תוכרבב ןיאושינה יווילש רובס
מצע ןיאושינה םצעב דחוימ םויק הוהמ ם . ןכותו רדסש רובס אוה ילוא

4 . " במרה תטיש ןינעב " ם ןישודק תוצמב " , םוחנ ןוזח , ע מ ' 35-45 .
5 . ואה ירבד הושהו " לה ז ' ק " ש , וז הדוקנ לע קלוחש הכ ןמיס .
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

98
תועמשמ םינייצמ תוכרבה תושיאה לש הז יפוס בלש , לח רבכש המל רבעמ
ןיסוריאה יפ לע . ןיב רבעמה םצעל בושח דמימ תומרות תוכרבה ותעדל אמש
ןיאושינו ןיסוריא , דחמ רסואהו ןינקה לש בלשה ןיב , ייחו ריתמה בלשל
רשב ראש לש תושיאה , ךדיאמ .
6

ב ןיב ףירח דוגינ םייק הנה ' תושיאה יבלש , ךרדב ףקתשמש יפכ
צה הפ לעבשו בתכבש הרותב םתג . םשו לעבה ןינק עבוקה ןיסוריאה בלש
אצת יכ תשרפב הרותב שרופמ אוה שיא תשא ) דכ םירבד : א ( - " שיא חקי יכ
וכו הלעבו השא ' " - הכלהבו ארמגבו הנשמב רדגומ יד םג אוהו . שיר הנשמב
ןישודק ) ב (. לופרע םוש ילב ןישודקה ירדגו יכרד ררובמ - ףסכב , רטשב
ו האיבב . ןיאושנל סחיב וליאו , וא הז ךילהת ראתמה שרופמ קוספ ןיא
ותועמשמ רידגמה . יבגל עבוק ןיאושנש אצוי םידומילו םיקויד ידי לע קר
קנח תתימ , האמוטו , םירדנ תרפהו , השוריו , לעבל רתיהו ) ה ןישודק ןייע . , י . ,
חמ תובותכ . - טמ .(. הלעבל השא רתיהל סחיב , לשמל , לודג ןויד שי
הרותה ןמ הרוסא הסורא םא םינושארב ) בארה " הטישב הנשי הטישו ד
ז תובותכ תצבוקמ (: , םירפוס ירבדמ ) במרה " ם , י תושיא : א ( , ןנברדמ וא ) שר " י
ז תובותכ !(: ןיאושנל רשקהב , שיש המל הליבקמ ארמג וא הנשמ םוש ןיא
סמ שירב ןיסוריא יבגל ' ןישודק . דנ העפותל יארחא הז לופרעש קפס ןיא הרי
יזכרמ הכ דסומ תרדגה םצעב םיקסופהו םינושארה וקלחנש המיהדמ ףאו
ןיאושנכ ! ידמל תונווגמו תונוש תוטיש ועיצהו - דוחיי ) במר " ם , לה ' תושיא
י : א , ב ( , לעבה תושרל הסינכ ) רה " ן , ב תובותכ (. , הילע ותילט תשירפ ) סות '
יר " ג ןישודק ד . , לה גיהנמה רפסו ' טק תוא ןיאושנו ןיסוריא , ימכח דועו
סנבורפ ( , וילע הלש תפנצמ תשירפ ) יריאמ , תובא ןגמ , ישימחה ןינעה ( ,
תוסנולכב העירי לש הפוח תחת הדימע ) מרה " ס הנ ןמיס א " א ( דוע הנהכו .
שיו ) מר ןייע " בו א " וכו ח ' ( םתצקמ תוחפל וא םלוכ תושעל ועירכהש , שיו

6 . ב ןיב הנחבהה ' במרה לש ותנשמב דחוימב תאטבתמ םיבלשה " ם תוכלה המכב , ןהיניב
החמש ןינע . נה םוחנ ןוזחב ירמאמב ונודינ םירבדה " ל . יא " תרחא תונמדזהב ךיראא ה
פב ידכ םינתח תוכרב ןכותו רדסה יטר תועמשמ םיפקשמו םינייצמ םה ךיא טרפב ןבלל
רבעמ הז .
גייוצנזור לאכימ ברה

99
םהמ דחאב קיפסמש וקספש . אל תרחא הפוח רידגנש ןכתי םג הלותבלו הנמל
) תובותכ שיר ימלשורי ןייע , סותו ' גי אמוי : , םינורחאה ןוידבו ( , לע הנטקל וא
הלודגלו היבא ידי ) בקעי תיבב ןייע , ב תובותכ .(. ןפוא לכב , וז העפות
רסח ןיאושנש םי תירקמ תיארנ הניא הרורב הרדגה , הנועט איה הרואכלו
הרהבה .
במרה לש ותנשמב םג " ם דמעמ ןינעב ומצע ם תרדגהו ם הפוח לש
וז העפותב םילקתנ ונא ןיאושנו . ותטיש עודי הנה ) י : ב ( דוחיי ונייה הפוחש
האיבל יוארה , הפוחל תסנכנ הדנ ןיא הז םעטמשו . רתוי הארנכ ותדמע לבא
הזמ תכבוסמ . במרה שיגדה םדוקמ הנה " ם ןיאושנב םירחא םידמימ םג שיש
דוחיי לש ) י : א ( " ותיב ךותל התוא איביש דע ול הנשירפיו המע דחיתיו . "
במרהש ןיבה הנשמ םחלה " ם ותיבל הסינכלו דוחייל קוקז . חרכומ הז ןיאו .
במרהש ןכתי " ם דוחיי םיעבוקש םימייוסמ םיאנתו עקרל ךרוצ שיש ריבסמ קר
האושנל התוא ךפוהש יתועמשמ . במרה אמש וא " ם ןיד יפ לעש רמול ןיוכתה
ו ותושרל הסינכ תולח עבוק דוחייה ול התשרפה . םינפ לכ לע , לש וחוסינ םג
במרה " ם םירבדה ךוביס לע דיעמ ךשמהב : " הסינכ ארקנה אוה הז דוחייו
םוקמ לכב ןיאושינ ארקנה אוהו הפוחל . " במרהמ עמתשמ " ם השעמ שיש
ךרדו , הפוח ונייהד , ןיאושנ תולח תגשהל ירקיעהו ליגרה יעצמאה אוהו . לבא
ה הוה הפוח םא וירבדמ רורב אל לבה ךרד ע האושנ םש רוציל יד , הפוח םאו
ןיאושנ םע ירמגל ההז . ירמגל וא דימ הליבומ הפוח ןיא םימעפלש ןכתי םאה
ןיאושנל ? ןכאו , במרה ירבדמ אצוי וירבד ךשמהב " ם ןיאושנ םשל האיבש
הפוח ילב םג האושנ גוס הוהמ ןיסוריא רחאל - " םשל ותסורא לע אבהו
ב הרעישמ השדיקש רחא ןיאושינ לכל ותשא איה ירהו האושנ תישענו האנק ה
רבד . " שיהש ןייצל יוארו " ש ) א ןישודק : זי ( הפוח ילב וז האושנ גוסש ןיבה
הלעבל השא רתיה יבגל לח אל , ןיאושנ יניד ראשל קר . ילוא ולא םירבדו
במרב עיצהש הנשמ דיגמה ירבד לע םיססובמ " ם האיבש רמאד ןאמל םגש
השוע ןיסוריא ) י ןישודק (. קפנה ןינעל אלא הז ןיא " מ ארמגב וטרופש - ןינעל
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

100
השורי , האמוט , םירדנ תרפהו . וכל לבא " השא ריתהל ידכ הפוחל םיקוקז ע
הלעבל .
7

הטושפ הניא הדנ תפוח יבגל ותטיש םג . ול ןינמ ונד םינושארה
הז שודיח . רה " תובותכ שיר איגוסה לע ססובמ הז םתסה ןמש וניבה םירחאו ן
) ב . - ב (: הנדש ואשנ אלו ןמז עיגהב תונוזמ בויחמ רוטפ לעבה םא הלאשב
דנ הסריפ איהשכ ה . הפוח לח אלש ללכ חיכומ הז ןיד ןיאש ושקתה םהו
הדנב . ארה " ש ) ה תובותכ : ו ( במרהש עיצה " ם ארמגה קפסמ ותדמע קייד ) ונ (.
רד אבילא הבותכ תפסות םא " א ) דנ (: יולת ה תביחב אקוד וא הפוח תביחב
ל היוארה הפוח האיב . ארהו " הז ןיד יולת אל הרואכלש ןויכמ וירבד החד ש
אנדמואב אלא . יריאמה ) ב תובותכ (. במרה תטיש איבמ " ם לביקש רבדכ
ךמסומ רוקמ ילב ויתוברמ . אבוט ןויע ךירצו , הרדגה תעצה ןכתי ךיא
תחכומ היאר ילב וזכ תשדוחמ .
דועו , במרה הנה " ם לכו לכמ הדנ תפוח תוליעי החד אל . שיו
וירבדמ וקיידש ) י : ב ( קרש " איה ירהו ןיאושינה ורמג אל ןיידע הסוראכ . "
במרה ןכאו " ם ) י : ב , ו ( ל תעבוק האיבל היוארה הפוחש שיגדמ דימת " ןיאושנ
ןירומג . " במרהשכ ןכו " ם הדנ תפוח ןידל רזוח ) י : ו ( םירבדה תא חסנמ אוה
הליחתכלכ - " רהטתש דע הדנ אשנת אלו " , קיסה ףאו " נו רבע םאו ךרבו אש
ךרבמו רזוח וניא . " יריאמה וילע השקהו ) ב תובותכ . , ע מ ' 8 ( הז ןיא המל
ותטישל הלטבל הכרב : " םתטישל ןיידעש רחא םהירבדב המת ףיסומ ינאו
ךרבמו רזוח וניא המל הסוראכ אלא הניא , הניאש ימכ איה ירה וז הכרבו " .
8

במרה ירבדב םג ןייעו " ם להב ' וסיא " ב ) אי : י ( מרה קסופ םש ב " ם ןיב ןיחבהל

7 . ןידמ ןיאושנ תכרב ילב הפוח יבגל םינושאר המכ וניבה הז ןיעכו " הרוסא הכרב אלב הלכ
הדנכ הלעבל " . אירב םג ןייעו " טלשב ז " ג ) ב : ספלאב ( הכופה הדמע םג ץמאמש , היפל
ןיאושינ יניד ראש ילב םג הלעבל השא רתיה ןינעל תועבוק ןיאושנ תוכרב , הזש עיצמו
והי גהנמ לש סיסבה היה הד . סות םג ןייע ' יר " ז תובותכ ד : , הז ןינעב םיקסופ דועבו .
במרה יפלש רבכ ונרבסה " ם רתיהה תובכעמ תוכרבה ןיא , ןמצע ינפב תוריתמ ןניא םגו .
8 . דבעידב הדנ תפוח ינהמש הטיש טטצמש וירבדב ןייעו , הז םעטמו רוסא הליחתכל לבא
אשנו רבעשכ םג הליחתכל ךרבל ןיא . ה ירבד ואל יאו במר " ם ה ליעל " שרפל םוקמ היה ב
במרה " ם הככ !
גייוצנזור לאכימ ברה

101
ת " עו ח " דומיח םד םושמ םיששוחו אשניל הועבתב ה . זו " ל : " תאשנ םאו
תל " לובטתו תאשנש רחאמ רופסתו דימ אשנהל תרתומ ח " . . . וילע גישהו
בארה " ד : " ידבע יכיה ארוסיאד הפוח דועו . רוסא הדנ הסריפש הלכ דועו
תובותכב אתיאדכ המע דחייתהל . " ילכ יאשונב םש ןייעו בשייל ועיצהש ם
וכו קפסב וא אמלעב ששחב קר רבודמש ןויכמ וניבר ירבד ' . ךא , שרפנ םא
לח הדנ תפוחב םגש םי יקלח ןיאושנ םי רתוי רבדה ןבומ .
במרה ירבד " ם תרחא הניחבמ םיכבוסמ ןיאושנו הפוח תרדגהב .
תובותכב איגוסכ קסופ ונבר הנה ) חמ . - טמ (. ש רה תטישל סיסב הוהמ " ן
תושרל הסינכש האושנ תרדגהל עבוק לעבה . במרה יפל " ם יחולשל באה רסמ
םירדנ תרפה יבגל עבוק לעבה ) אי םירדנ : בכ ( , השורי ) בכ תושיא : ב ( , שנועו
קנח ) וסיא " ג ב : ד .( דוחיי ונייה הפוחד ותטיש רואל הזב ושקתה םינורחאהו .
וא הפוח לש דוחייב וא יולת רבדהש וירבדמ עמתשמ קנחו לעבה תשורי יבגל
ב באה יחולשל הריסמ , ב םהשו ' םינוש םירבד . במרה רובסש אופיא ןכתי " ם
ןיאושנ ךיישש יקלח םי , הלעבל השא רתיהשו , קרפב ןוידה דקומ רקיע אוהש
י ' מ לה ' תושיא , הפוחב יולת , םייולת ןיאושנ יניד ראש וליאו ) םג ( הסינכב
לעבה תושרל .
9


9 . םג ןכתי עיצהל הריתסה בשייל תורחא תושיג . םשב ללכב םייולת אל םיניד המכ ילוא
האושנ , קיפסמ באה תושרמ העקפוהש לכ אלא . וא בקעי תיבה ירבדכ ןכתי ) ב תובותכ (.
הלודג תפוחמ הנטק תפוח ינאשש , ספו התתפתנש הרענ קרפב איגוסה לכו במרה יק " ם
הלעבל היבאמ הרסמנש הנטקב ונד ולאה . דחא דצמ , תריסמ לש גשומו תועמשמ לכ
הילע היבא תושרש ןויכמ הלודגבמ הנטקב רתוי ךייש תויושר יונישו השאה . ךדיאמ
אסיג , הנטקל סחיב יתועמשמ תוחפ דוחיי לש למסהש ןכתי . הז ןיעכ ארבס םעפ יתעצהו
סותו ישר ירבד ריבסהל םג ' ר " ןקזה י ) ה ןישודק . - ה (: והה ןינעב " ינהמ הפוחש א
ןישודקב . ש אקוד ילוא ש ישש הנטק ישודקב הז ךיי םיכי ןינקל רתוי , מכאו " ל .
במרה תטישב םג ןודל שי " ם תולוספל הפוח ןיאד איגוסב ) זנ תומבי : , במרהו " ם לה '
ז תומורת : אכ .( סותו ישר ןייעו ' יריאמו ) םש תומבי .( לה הנשמ םחל ןייעו ' תושיא ) י : ב .(
אלו ןמזה עיגה לש איגוסב םג תאטבתמ האושנ לש םינוש םיניד ןיב קלחל תורשפאה
ואשנ ) ב תובותכ . , זנ . , זק (: םינושה םינושארה יפל . מכאו " ל .
םג ןודנ הרואכל םיניד ראשו הלעבל השא רתיה ןינעל האושנ דמעמ ןיב סחיה תלאש
ירואד הסוראל סורא רוסיא םא םינושארה ןוידב ןנברד וא אתי . בארה " הטישב ד ) 76:2 (
קולחש הזמ אתיירואד הסוראל סורא רוסיאש היאר איבה ןיד קנח יבגל האושנו הסורא .
בשרהו " שנועה ןידמ רתיהה ןיד חיכוה ךיא וילע השקה א . בארהש שרפל הארנ ךא " ד
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

102
ייקש ונרעה רבכש המ יפ לע ולא תועפות שרפל הארנו יוניש ם
ןיאושנו ןיסוריא ןיב יתוהמ . רגה ריבסה רבכו " צז ח " ןיאושנ ןיא תינורקעש ל
קוקז םי ניאש םושמ ןיסוריאב ומכ בייחתמה תעד תמרלו םויק ידעל ם ןינק גוס
דרפנ תולח תריציו , והמ אלא םי תושיאה רמג , אליממ השענש רבדכו .
10

ג תפקשמ ןיאושנ ינינע תטרפמ אל הנוכב הרותהש הדבועה וז השי . ןיא ןכלו
ררובמ ןיאושנ םי רדגומו םי ןיסוריא ומכ , ידי לע רמגנו ספתנ הז בלש ןיאו
ןינק גוס תרוצ , רבעמ לש יוטיבו תושיאה רמג לש למסו ןמיס ידי לע אלא
רשב ראש לש דמעמבו ותשאו שיא סחיב בוכיע לכ רסח ובש בצמל . ונדו
ז רבעמל קייודמו םיאתמ יכה למסה ןינעב םיקסופה ה - האיציה שיגדהל םא
תמדוקה התושרמ תטלחומה , לעבה תושרל הרומגה הסינכה וא ; דצ ןייצל םא
אקוד הלעבל רומג רתיהה , חא תיבב דחי םהייח תלחתה וא ד וכו ' . םג ןכתיו
הז למס תעיבקב תמייוסמ תפסונ תושימג שיש . םיכרד המכ ךייש אמש ןכלו
רבעמה ןייצל , הנטקב רבודמ םא יולתש וא - דג הלו , הלותב - וכו הנמלא ' . םגו
רשב ראש יניד ראשו לעבל רתיה לש דמימה ןיב ןיחבהל ךיישש ןכתי ,
ייקשו ימ יקלח ןיאושנ ם םי . ןפוא לכב , במרה יפל " ם ידמל ךבוסמ רבדה .
דמעמ תרצויש האיבל היוארה הפוח אוה הז רבעמ רידגמה ילאדיאה למסה
" הרומג השא " , מגב תחכומ וז הרדגה ןיאש ףא לע אר . לבא , ותעדל , ךייש םג
תיקלח האושנ דמעמ םימעפל , הדנ תפוחב ףא ילוא , וניאר רבכש יפכ .
הז לכ רואל , במרה המל ןיבהל רשפא " ם תוכרבה תרימא ןינע סינכה
ןיאושנ ינינעב ונויד תליחתב , הפוח רידגהש רחא דימ , תכרב יבגל וליאו
הש ןיסוריא אי הליגר הוצמה תכרב , במרה וריכזה " ם קר ישילשה קרפה ףוסב

אטבתמה ותשאו לעבה יסחיל רושק תויהל בייח האושנ רדג רקיעש חינה םי ייחב
תושאה , הזמ םיעבונ קר האושנ יניד ראש לכשו . ותעדל , הארנכ , םיקוליח ןכתי אל
שממ תושיא שרשב םה םיצוענש ואל יא האושנו הסורא דמעמ ןיב אתיירואדה רושימב .
בשרה " הזב וילע םיקלוח ליעל ונרכזהש םירחאה םינושארהו א .
במרה ירבד ןיב רשקב ןודל םג שי " ם בארו " או סורא רוסיא ןינעב ד וא אתיירואד יא הסור
אל ) לה ' י תושיא : א , בארהו " נה הטישב ד " ל ( , להב םהירבדו ' הטוס ) ב : ח ( רדג ןינעב
" ןוע לכמ הקונמ " . מכאו " ל .
10 . םיטרפל רשא , נה ירמאמ ןייע " םוחנ ןוזחב ל .
גייוצנזור לאכימ ברה

103
ןישודק ינינעב ןדש . ותעדל , ןידע רבעמ לע זירכהל ואב הארנכ ולא תוכרב
ותועמשמ תצק שרפלו הז ילמסו . הש ןישודקב הז ןיעמ רבדל ךרוצ םוש ןיא ם
ררובמו רדגומ ןינק . םינפ לכ לע , ןימדוק תוכרבה הליחתכלש אוה דואמ ריבס
ןיאושנל . תעשב ךריב אל םאש ןבומ םגו ו , ןיאושנה רחא ךרבל הביס ןיידע שי
הז בושח רבעמ לע ןייצל . הז עקר יפ לע , במרה המל לקנב ןיבנ " ם ךרוצ האר
ןיאושנה תא ןמצעב תועבוק ןניא םגו תובכעמ תוכרבה ןיאש טעמל , אלש רבד
תורחא תוכרב יבגל ןובשחב אב היה . הז רשקהב , עיצהל םוקמ היה טלחהב
ל הלוכי תוכרבה תרימא םגש תושיאה לש יפוסה בלשל רבעמה ןמס , ילבש וא
רבעמה עובקל קיפסמ דוחייה למס ןיא תוכרבה תוקפסמש הקמנההו הזרכהה ,
ןיאושנ םשל הוהש וכותמ רכינ וניאש ןויכמ . במרה המל ןיבהל רשפא םג " ם
ןיאושנה ןינע שיגדמ , הפוחה השעמ קר אלו , תומרות תוכרבהש ןויכמ
יאושנה לש למסכ הפוח תרדגהל ן , תושיאה רמגל םויקו דמימ תופיסומ ןהו
הז בלשב לחש . מרה לש וקויד רואל " במרהש ך " ם ןיאושנה ןינע שיגדמ , שי
במרה ירבד ךשמהל רבסה עיצהל ילוא " ם הדנ תפוחל סחיב . רובס ןכא םא
במרה " ם יקלח ןיאושנ הוהמ הדנ תפוחש םי , השא רתיה ןינעל ינהמ אל םא םג
הלעבל , במרהש ןיבנ " ם היה ןיאושנ תכרבל רתויב םיאתמה ןמזב ןודל ךירצ
הדנ תפוחב - הלחש תיקלח הפוחל רשקל רתוי יאדכ םא , השא רתיהל וא
האיבל היוארה הפוח שיש ןמזב קר ךיישש הלעבל . במרה קיסהו " ם
לש דמעמלו תושיא רתיהל תורושק תוכרבה הליחתכלש " הרומג השא " , לבא
ןה ןיא הדנ תפוח ןמזב ךריב םא דבעידב לחש ןויכמ הלטבל תוכרב םי ןיאושנ
יקלח םי .
ה . הפוחה רחאלש םינתח תוכרבל רשקה
רהש ליעל ונאבה " בארהו ן " תוכרב ןה םינתח תוכרבש וחיכוה ד
התשמה ימי תעבשב הפוחה רחא םג תוכייש ןהש הזמ חבש . וז הדבוע ךיא
במרה תטישב תבלתשמ " ם םצעב םויק ןה ולא תוכרבש ונרבסהש המ יפל
ןיאושנה ?
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

104
במרה תטיש הרואכל לבא " ם הזב םג תיבקע . רוטה ירבדל דוגינב
ושו " התואב התשמה ימיב םינתח תכרב אשונב ונדש םינושאר המכ דועו ע
הפוחה ןמזב תוכרבב ונד הבש תרגסמ , במרה " ם םיאשונה קתנל רחב אקוד
ינשה ןמ דחא . להמ ןיאושנה רחאלש םינתחה תוכרב לש רכז לכ טימשה אוה '
הו תושיא להב ולא תוכלה סינכ ' ןוזמה תכרבל רשקהב תוכרב ) לה ' תוכרב
ב : ט - אי !(
במרה תטישב תחא היעב ררועל שי םלוא " ם רחאלש תוכרבה ןינעב
הפוחה . במרה " ם הפוחה תעשב תוחכונב תושדח םינפ תרדגה הלות . זו " ל
) ב תוכרב : י :( " עבשמ הנורחא הכרב איה םינתח תיבב ןיפיסומש וז הכרב
ינ לש תוכרב ןיאוש , תכרבב ודמעש םה ןילכואה ויהשכ םירומא םירבד המב
תכרב ועמש אלש םירחא ןילכואה ויה םא לבא תוכרבה ועמשו ןיאושינ
ךרדכ תוכרב עבש ןוזמ תכרב רחא םליבשב ןיכרבמ ןיאושינ תעשב ןיאושינ
ןיאושינ תעשב ןיכרבמש , ןינמה ןמ םינתחו הרשע ויהיש אוהו . " םאו םה ב '
םינוש םיניד ןיטולחל , הפוחה רחאלש תוכרבה ןינעל עבוק הפוחה ןמז המל ?
מרה " רחא םעטמ הזב השקתה ך . איגוסה תוטשפמ ) ח תובותכ (. עמשמ
ןושארה םויב תוכרבה לכ ןיכרבמ דימתש - " אמוי אנהכ בר יבל עלקא ישא בר
ואל יאו והלוכ ךירב תושדח םינפ אכיא יא ךליאו ןאכמ והלוכ ךירב אמק
ב החמש ישופא ארב רשאו ונועמב החמשהש ךרבמ אוה אמלע . " לבא
במרה " ם הככ ןיחבמ אל , שרוד הארנכו פ " יה אלש ח ו תרימא קידצהל הפוחב
הפוחה רחאל הנושארה הדועסב םג תוכרבה לכ . ירבד לע ותעד ךמתסה ילוא
ןכ ינפל ארמגה ) ז (: םימיה ןיב הניחבמ הניאש - " ת " םינתח תכרב ןיכרבמ ר
העבש לכ הרשעב . תושדח םינפ ואבש אוהו הדוהי בר רמא . " ןפוא לכב ,
מרה השקה " במרה יפל דחוימב הז קספ לע ך " ם זה לש תוכרבה ןיד קתינש '
הפוחה לש תוכרבה ןידמ םימי . זו " ל : " םינתח תוכרב הכלהה תייגוס יפל
הדועסה תכרב ןיאושינ תכרב רוטפיש ןוכנ ןיא ןכש ןויכו ונקתנ הדועסב ,
תכרב ךרבל וניגהנמו תעשב להקה לכ ויהש יפ לע ףא הדועסה ךותב םינתח
םינתח תכרב ועמשו ןיאושינ . "
גייוצנזור לאכימ ברה

105
במרה ירבד שרפל הארנו " ם אשונב ונושל קויד יפ לע בוש . ןמ הנה
זב תוכרבה לכ םירמוא תינורקעש תעמתשמ ארמגה ' יא השעמלש אלא םימיה
א םייקל רשפא י תושדח םינפ לש יאנתה ילב הז לאד . נושארה בור יפלו ןיא םי
תושדח םינפה ליבשב תוכרבב ןיפיסומ , הפיסומ תושדח םינפה תוחכונש אלא
םינתח תכרב לש רומג םויק תרשפאמה הלכו ןתח תדועסל םייוסמ דמימ .
11

במרה וליאו " ם ךופה רבדה חסנמ . ותעדל , אוה ולא םימיב ינורקעה ןידה
אדירג תחא הכרב תפסוה , ארב רשא תכרב ונייהד , זמה תכרבמ קלחכ רחא ןו
תיעיברה הכרבה .
12
במרה " ם תחא הכרב קר שי ליגרכש שיגדמו רזוח , אלא
הפוחה תעשב חכונ היה אלש ימ שי ןכ םא , תוכרבה ךרבל םיבייח זאו
ורובע תורחאה . זו " ל ) ב תוכרב : ט , י :( " םינתח תכרב ןיכרבמ םינתח תיבב
םש םילכואש הדועסו הדועס לכב ולא תוכרב עברא רחא . ןיכרבמ ןיאו הכרב
םינטק אלו םידבע אל וז . וז הכרב ןיכרבמ המכ דע . . . ןיפיסומש וז הכרב
ןיאושנ לש תוכרב עבשמ הנורחא הכרב איה םינתח תיבב " . . . ןידמל וניצמנ
ןיאושנה רחאלש וז הפוקתב גירח בצמ הוהמ תוכרבה לכ תרימאש , וניא אוהו
ללכ החמש ימי תדועסב םויק , רחא ןידמ עבונ אלא , כ במרהש יפ " ם ומצע
עבוק . חרוא שיש הרקמב םי יה אלש ו הפוחב , " תכרב רחא םליבשב ןיכרבמ
ןמ ןתחו הרשע ויהיש אוהו ןיאושינ תעשב ןיכרבמש ךרדכ תוכרב עבש ןוזמה
ןינמה " . במרה ןיא הרואכל " ם זיאו המכ ראתמ קר ו הרקמב ךרבל תוכרב
הפוחב היה אלש ימ חכונש , יבשבש קמנל ןיוכתמ אוה אלא היה אלש הז ל
ןיאושנל רבעמה םצע ןייצל ןיאושנ תוכרב לש םויקה ןיידע ךייש הפוחב .
ב םנשיש אופיא אצוי ' ותעד יפל םינוש םיניד יגוס , תכרבו תדועסב ןיד דח

11 . תושדח םינפ ןינעב םיקסופהו םינושארה ןיב תוקולחמ המכב היולת וז הדוקנ - תבש יא
דח םינפ הוהמ תוש ; הדועסה התואל אקוד וא םויה לכל ינהמ תושדח םינפ יא ; יעב יא
םהינשב וא הכרבה ןמזב קר וא הדועסה ןמזב חכונ תויהל ; זיא ו תופתתשה לש המר
תושדח םינפ בשחיהלמ תלסופ תמדוק ; תושדח םינפל קוקז ןושאר םוי יא ; ימ אקוד םא
תושדח םינפכ שמשמ ךרבל וא ןינמל ףרטצהל לוכיש ; מ יא םינש יעב וא דחאב קיפס
הז ןידל ; תושדח םינפ םירידגמ ךיא - וליבשב םיברמשו בושח אוהש ימ אקוד , ימ אקוד
הפוחב היהש , וכו םש היה אלש ימ אקוד ' מכאו " ל .
12 . ץיבלסיק בוד ברה רקיה ידימלתל הנותנ יתדות נ " הז בושח קויד יל ריעהש י , עיצהשו
במרב הריתס בשייל הזב " ם קו דבע ןינעב ןט , ךשמהב וב ןודנש .
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

106
ןיאושנל רבעמה ןומיסו ןויצב ןיד דחו התשמה ימי לש ןוזמה . תשדוחמ השיג
במרה לש וז " ם יא הפוחה רחאל תוכרבה לכ תרימאש אצוי אלא הנ ת ללכה ןמ ,
ןמזב ןיאושנ תוכרבו הפוחה רחאל םינתח תכרב תינורקעש םשורה תא תקזחמ
םה םינוש םיניד ינש הפוחה .
הז עקר יפ לע , במרה רובסש תורמלש בטיה ןיבנ " ם םינושש
ןיאושנה רחאו םדוק תוכרבה לש םיבייחמה , אקוד היולת תושדח םינפ תרדגה
ןויכמ הפוחה תעשב תוחכונב םינתח תכרב רותב הניא תוכרבה לכ תרימאש
ז לש ' שממ הפוחה לש תוכרב ןידמ אלא םימיה .
13
בשייתמ הזב ת תישוק
מרה " ך . במרה המל ןיבנ םגו " ם ראשו ןושאר םוי ןיב הנחבהה לביק אל
תושדח םינפ תשירד יבגל םימיה . ללכ ריבס וניא הזכ קוליח ותטיש רואל ,
קה ארמגהש קיסהל ץלאנ היה אוהו וז הדוקנ לע תקלוח תמדו .
ארב רשא תכרב יא םינושארה וקלחנ , רמאנש ת זב ' םג םימיה
תושדח םינפ אכילדב , יעב א אל וא הרשע . במרה " ן ) ח תובותכ . , רב ןייעו " ן
רתא לע ( איה םינתח תכרב ללכב םג וז הכרבש רובס , הרשע הנועטו . ךדיאמ ,
רה " תושדח םינפ הנועט אל וז הכרבש הדבועהש ןעוט ן אלא הניאש החיכומ
" אמלעב החמש ישופא " ) ח תובותכ (. , ו הניא הרשעל הקוקז .
14
וקלחנ
במרה תטיש תנבהב םינושארה " ם הז ןינעב . םייח תוחרואה ) לה ' תכרב
ןוזמה , ס " חנ ק ( במרה ירבד שריפ " ם במרה ירבדכ " הרשעל ךרוצ שיש ן . ךא
במרהש הזמ " ם ח םינפ שיש בצמל רשקהב הרשעל ךרוצה איבה קר תושד

13 . רה תטיש םג הושה " ן ) ג . ספלאב ( בטירהו " א ) ח (. ינהמ תושדח םינפש ועיצהש איגוסב
הדועסה ךופהל " ימד ןיאושנה תליחתכ " וא " ןיאושנה םויכ " . םתעדל לבא , תואיצמ ןיא
ףסונ םויקו גירח תושדח םינפ , ולא םימי לש הליחתכלה םויקה רשפאמ אוה אלא .
םתעדל , רקיע זה תחמש לש דוסיה ' םצע תא בושו בוש גוגחלו שיגדהלו רוזחל אוה םימי
הפוחה . במרה יפל " ם תוכרבה לכ לע רוזחל הקדצה שי תושדח םינפ שישכש ןכתי
ורובע המצע הפוחה לע הרזח ןיעמכ , םינתח תכרב לש םויק ךייש אלש ריבסנ טושפ וא
זב ' עמה תרכה לש עקר היהי םיפתתשמה לכלש ילב םימיה ןיאושנל רב . הנותנ יתדות
ץיבמורבא הירכז רקיה ידימלתל נ " במרב ונתשיג רואלש יל ריעהש י " ם לקנב רשפא
ךמרה תייעב רותפל .
14 . ןבומכ , םינוש םינותנ ינשב יולת רבדה : א . ללכב וז הכרב יפוא ; ב . ךירצש ןידה דוסי
םינתח תכרבל הרשע . יתבתכש המ ןייעו " תכרבו ארב רשא תכרב ןינעב םינתח " תרבוחב
" אפייסל ארפסמ " יש " םיבלעש תבישי םעטמ ל , ןולע 39 , ) נשת " ב ( , 20-25 .
גייוצנזור לאכימ ברה

107
ארב רשא תכרבש עמתשמ תוכרבה לכ תרימאו הניא קוקז ה הרשעל . ןכ ןכאו
רה שריפ " ן ) ג . ספלאב .( יבכוכ דוד ברה ) םיתבה רפס ] יולב תאצוה [ , לה '
ב קרפ תוכרב ' ז תוא , ע מ ' גלק ( במרה תטיש רשיק הארנכ " ם ותטישו הז ןידב
ילב תוכרבה לכ ןיכרבמ ןיא ןושאר םויב םגש פ " ח . זו " ל : " ג ונושלמ ונעמש ם
עבש ןיכרבמ ןיא ןושאר םויב וליפאשו ארב רשא תכרבל הרשע ךירצ ןיאש
תוכרב , עבש וכרבשכ ןיאושנה תעשב ויה אלש םישנא םש ולכא ןכ םא אלא
תוכרב . " במרה יפלש ליעל ונחתיפש המ רואל שרפל הארנו " ם השירדה לכ
ה הרשעל י ןיאושנל רבעמה םצעב םויקכ ןיאושנ תכרבב ןיד א , םג אוה ךיישו
הפוחב היה אלש ימ ליבשב ןיאושנה רחאל הז ןויצ ךייששכ , ךייש וניא לבא
ז תדועסב םויקכ ןוזמה תכרב תרגסמב ארב רשא תכרב לש ליגרה ןידל ללכ '
התשמה ימי . אלא ךייש אל ןושאר םויב םגש קספהל הז קספ רושק אליממו
עשב ויה אלש תושדח םינפ ןיאש ןמז לכ ארב רשא תכרב הפוחה ת .
הז יפל , במרב הייעב רותפלו הריתס בשייל רשפא " ם . במרה הנה " ם
להב ןה םינתח תכרבמ םינטקו םידבע ללוש ' תושיא , להב ןהו ' תוכרב , לבא
רכינ יונישב . להב ' הרשעל ףרטצהלמ םינטקו םידבע טעממ אוה תושיא .
זו " ל ) י תושיא : ה " :( בו םילודג הרשעב אלא םינתח תכרב ןיכרבמ ןיאו ןירוח ינ
ןינמה ןמ ןתחו ". להב וליאו ' תוכרב ) ב : ט ( במרה " ם ןטק לוספל ךרוצ האר
הכרבה תרימאמ דבעו . זו " ל " : םינטק אלו םידבע אל וז הכרב ןיכרבמ ןיאו . "
טושפ הז רבדש ריעהש רתא לע הנשמ ףסכב ןייעו - " אל יפורצ וליפאד
תוכרבב אתיאדכ הרשע ךירצה רבדב ןטקו דבע ןניפרצמ ) זמ . ( , םהש ןכש לכ
וכרבי אל . " םירבדהו צ " ע . רה ירבדכ שרפנ םא ךא " םיתבה רפס לעבו ן
במרה ירבד תוטשפכו " ם אכיה תוכרבה לכ ךרבל ידכ אלא הרשעל ךרוצ ןיאש
תושדח םינפ אכיאד , ללכ הריתס ןאכ ןיא . במרה הנה " ם דבע לסופ אוהשכ
רבב םינתח תכרב לש ינורקעהו ליגרה ןידה לע דקמתמ ןטקו לש ןוזמה תכ
הלכו ןתח תדועס . רחאה ןידו ללכה ןמ אצויה ריכזהש ינפל דוע קספנ הז רבד
הרשעל ןיקוקזש ןיאושנ תוכרב לש . טושפ הכ הז קספ ןיא םג הז יפלו ,
במרה תטישׁ " םינתח תכרב ןינעב ם

108
הנשמ ףסכה תנעטכ , תדועס תרגסמב ארב רשא תכרב ןיא תינורקעש ןויכמ
הרשע ףורצל קוקזש רבד הלכו ןתח .
בשרה " א ) וש " בשרה ת " א א : זסק ףלא ; ב ןייעו " בו י " הא ח " ןמיס ע
בס ( הב ןיאש ריעב הפוחה ןמזב ארב רשא תכרב ןיכרבמ םא הלאשב ןד
הרשע . בשרה קיסהו " א , במרהכ " ן , תוכרב ראשמ הנוש ארב רשא תכרב ןיאש
תושדח םינפ ןינעל אלא םינתח , הרשעל איה ףא הקוקז אליממו . םאש הארנו
בשרה " רה תטיש לבקמ היה א " ו ן סות ' יר " במרהו ד " ם ) רה תנבה יפל " לעבו ן
םיתבה רפס ( זב ארב רשא תכרב ךרבל רשפאש ' הרשעמ תוחפב םימיה , היה
הפוחה ןמזב םג הרשע ילב וז הכרב ךרבל עירכמ . הארנכ , ותעדל , תוכרב
זבו הפוחה ןמזב םינתח ' דחא םויקו ןיד הוהמ הנשמה ימי , םירובסש ומכו
בארה " רהו ד " בש ןידמ םהינשש ן הלפתו ח . רה יפל הרואכלו " תורשפא םייק ן
ריעב הרשע ןיא םא הפוחה ןמזב ארב רשא ךרבל . ונררבש המ יפל לבא
במרה תטישב " ם רהכ רובסש תורמלש ןכתי " תוחפב ארב רשא תכרב יבגל ן
זב הרשעמ ' בשרה קספל םיכסי םימיה " ןיאושנה םצע יבגל א . אל ללכב הנה
ב רשא תכרב קר ךרבל ךיישש וניצמ הפוחה ןמזב אר , וניצמ אל ללכב םגו
הרשעמ תוחפב ןיאושנב םויקכ ןיאושנ תכרב לש םויקה לחש . חיכוהל ןיאו
זב אנוג יאהכ ינהמש הזמ רבד םוש ' במרה יפלש ןויכמ םימיה " ם תוכרב
זב ןוזמה תכרבב םינתח תכרבו הפוחה ינפל ןיאושנה ' םיניד ינש םימיה
םה םידרפנ .
15


15 . ירגה ונבר ישודיחב ןייעו " יולה ז , שה תייגוסב םינינע " ס ) יש " סשת תנשב ל " ב ( , חי ןמיס ,
ג עטק . ירגה " צז ז " במרה סינכהש הזמ קייד ל " ם ב קרפב הז ןיד ' מ לה ' ונושלמו תוכרב
הב " במרהש ט " ם רובס מהרב לש תיעיבר הכרבמ קלח תויהל ךפוה םינתח תכרבש " ז .
ירגהשכש םידימלתה ודיעהו " ז ךריב ז ' דימ ןרמוא היה תוכרב , ןמחרה ינפל , הכרב רמגב
ד ' . ירגה ונב עיצהו " צז ד " ל , וז הנבה יפלש , ר דגנ םלושמ וניבר תטיש ץמאל ריבס " ת
) סותב ' בק םיחספ : ד " ןיאש ה ( חא סוכ לע ךרבל ת יש אלו ב ןינע ךי ' סוכ לע תושודק
חא ת .
במרה םא עובקל השקו ללכ חרכומ הז קויד ןיא הרואכל " ם תכרבמ קלח שממ הזש רובס
אדירג וז תרגסמב יולתש וא ןוזמה . ירבדכ חיכוהל הצרש גיהנמה רפס לעב ירבדב ןייעו
מהרבו םינתח תכרבש םלושמ וניבר " דחא סוכ לע ןלוכ ךרבל ךיישו דחא םויק ןיוהמ ז
מהרב לש ןומיזב ונועמב החמשהש ןיכרבמש הזמ " הז ז . הליעומ וז ארבס ןיא יאדו ךא
במרה יפל " ם ה קרפב ונועמב החמשה לש ןידה קספ אוה ירהש ' מ לה ' וקתינו תוכרב
גייוצנזור לאכימ ברה

109

ב קרפב םינתח תכרב תוכלהמ ' מ לה ' תוכרב . ןבומכ , הפקיהו היפואב יולת םג הז רבד
ראשל הסחיבו ונועמב החמשהש תרכזה לש םינתח תוכרב , יאש אשונ " םוקמב וב ןודא ה
רחא .
ירגהש אבוה עטקה ףוסב " במרה יפל אמש קפקפ ד " ם בשחנ ארב רשא תכרב קר ת קלחכ
ןוזמה תכרבמ , מהרב לש תיעיברה הכרבל רשקב הרכזוה איה קרש " ז , אל הבגל קר אמשו
תוליבח תוליבח תווצמ לש היעבה ךייש . רבה לכ תרימאש ונחתיפש המ לכ רואלו תוכ
וכו ןיאושנל רבעמה ןויצ לש דרפנ םויק הוה תושדח םינפ אכיאד אכיה ' אקוד ךייש וניאו
ןוזמה תכרבלו הדועסל , ז לש םינתח תכרבל בשחנ ארב רשא קרו ' התשמה ימי , םירבדה
ידמל םיריבס .
בגא , ירגה ריעה םג " זב דבכל ןיא ןוזמה תכרבמ קלח שממ םינתח תכרב םאש ד ' תוכרב
ב לכא אלש ימ הרב ךרבמ וניאו הדועס " מ , ירגהש איבהו " הזב קפתסה ז . ונד תמאבו
הזב םיקסופהו םינושארה . ןייע , לשמל , בטירב " תובותכ א ) ח .(. נה ותרעה רואל ךא " ל
במרב ונתנבהו " ם ןיבל תושדח םינפ ןיאשכ ארב רשא תכרב ןיב הזב ןיחבנש ןכתי בוש
ןיאושנה תוכרב םויק ןידמ תוכרבה לכ תרימא . םגו הכרבה יבגל אקוד רימחנש ןכתי
ירחא את לופכ יפוא תלעב איהש .
ירגהש םידימלתה יבתכמ םש טטוצ םג ךא " תויולת םינתח תוכרב ןיאש רובס היה ז
ז ןמזב אלא אקוד הדועסב ' םימיה , מהרב ןיאו " שמשמ ז ת אמלעב תרגסמ אלא . ןכלו , םא
ז םויב הליחתהש הלכו ןתח תדועסב םיפתתשמה ' מהרב וכרב אל " העיקשה רחא דע ז
םינתח תוכרב ךרבל םחינהל ןיא . רחא תבשב תישילש הדועסב ךריבש ימל המוד וניאו
הצר ריכזהל בייח ןיידעש העיקשה , ןמזב אלו הדועסב יולת הזש . הרואכל , השיג וז
ומשב ורמאנש םירחאה םירבדל ףירח דוגינב תדמוע . יפל ךייש םא בוש ררועל שי ךא
במרה " ם ב ןיב קלחל וננויד רואל תוכרבה ראשו ארב רשא תכר . מכאו " ל .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->