P. 1
Agricultura ecologica

Agricultura ecologica

|Views: 140|Likes:
Published by craizi3
O carte despre agricultura ecologica!
O carte despre agricultura ecologica!

More info:

Published by: craizi3 on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

C U P R IN S

P R E F A Ţ A .................................................................................. 5 ECOLOGIE ŞI A G R I C U L T U R A .....................................9 Principii şi concepte de ecologie generală . . . Ecosistemele naturale şi ecosistemele artificiale . . Agricultura de-a lungul timpului. O poveste de eco­ logie neştiută ..........................................................................22 Implantarea ecologiei în agricultura contemporană . A G R O E C O L O G I A ................................................................ 37 A gricultura modernă, o faţă înnobilată a agriculturii t r a d iţ io n a le ................................................................ Agroecosistem ele şi funcţionalitatea lor . . Ce este şi cum funcţionează agricultura ecologică . Calitatea alimentelor. Fenomene de toxicitate; polua­ rea şi depoluarea alim entelor . . . . Protecţia m ediului realizată în agricultura ecologică ELEMENTE COMPONENTE ALE AGRICULTURII E C O L O G I C E ......................................................................... 63 C h im iz a re -fer tiliz a re................................................................ 63 Lucrările solului, energia cheltuită şi economii’ posibile în m e c a n i z a r e .............................................. . . . 37 39 45 52 58 9 17

32

69

îm bunătăţirile funciare şi fertilitatea solului . . Potenţialul genetic al plantelor şi condiţiile de mediu Zootehnia şi arealele pe care le cuprinde . . . Echilibrele biologice — combaterea biologică . . Lupta i n t e g r a t ă ......................................................................... 9 7 Producţie — productivitate, în diferite sistem e de agricultură biologică1 4 .......................................................102 PREMISE ŞI CONDIŢII PENTRU GENERALIZAREA AGRICULTURII ECOLOGICE . . . . . Situaţia alimentară în l u m e ..............................................107 Ştiinţa şi agricultura . .............................................. 111 Problema demografică, noua ordine economică şi agri­ cultura secolului X X I .......................................................114

75 79 86 91

107

V înătorii din pa­ leoliticul superior au provocat prima criză ecologică 5 . Formaţia academică a autorului şi practica lui ştiinţifică. experienţa pe care a acumulat-o în cercetarea problemelor de ecologie generală şi apli­ cată şi de fitofiziologie precum şi în organizarea a nu­ meroase simpozioane ştiinţifice. Aria tematică a lucrării doctorului în biologie Al. lonescu cuprinde probleme fundam entale ale agroecologiei — disciplină ştiinţifică de graniţă care-şi propune să trateze de pe po ziţii sistemice şi cibernetice bazele ccologice ale producţiei agricole şi tematica generată de integrarea sistemelor agricole de producţie (agroecosistemelor ) în biosferă. a înfăptuirii celei mai im portante revoluţii din istoria ei. a propulsat omenirea în direcţia săvîrşirii acestui pas.PREFAŢĂ O carte despre agricultura ecologică este de m u lt tim p aşteptată în literatura noastră agricolă. despre implicaţiile ecologice ale practicării agriculturii se po t scrie astăzi m ulte lucruri. C u aproxim ativ douăsprezece mii de ani în urmă omenirea a trecut de la cules şi vînat la practicarea agriculturii. Despre legătura dintre ecologie şi agricultură . trecerea la agricultură. proba­ bil. este ecologică. îl recomandă autorizat pentru abordarea unei tematici situată între biologie şi agronomie. Una din cauzele care.

Agricultura modernă. cultivarea îndelungată a păm întului. prin trecerea la practicarea agricul­ turii. s-a petrecut. M ulte din cînturile acestei epopei sînt înfăţişate în cartea pe care o prefaţez. edafică sau biocenotică) ceea ce a generat de la început şi o mare diversitate a agroecosistemelor. . economice şi culturale. Ea constituie astăzi. mecanizată şi — în parte — irigată a adus cu sine un salt deosebit de im pre­ sionant în producţia agricolă. în largi zone geografice şi singura soluţie de viito r pentru lichidarea subnutri­ ţiei şi malnutriţiei. în cîteva re­ giuni ale globului. Centrele de origine ale agriculturii s-au caracterizat printr-o mare diversitate ecologică (climatică. 4 genuri (printre care şi m am utul) din Eurasia. în m od independent. C u ace'asta începe epopeea schimbării ve­ chilor tipuri de relaţii dintre om şi natură. A st­ fel apărute. punerea în operă a ecosistemelor agroindustriale ridică în faţa societăţii unele probleme deosebit de im ­ portante de a căror rezolvare ştiinţifică depinde într-o însemnată măsură însăşi prosperitatea omului pe pla­ neta noastră. în m ulte părţi ale lumii. . V om re­ marca doar că m ulte din efectele nefavorabile ivite în agricultura tradiţională şi cauzate de defrişarea pădu­ rilor. irigaţii şi sn6 . principala pîrghie pentru întîm pinarea cerinţelor de hrană mereu mai mari ale omenirii. Dar. Ea reprezintă. în acelaşi tim p. a asigurării creşterii producţiei în următoarele decenii. reflectlnd condiţii specifice ecologice. agroecosistemele s-au răspîndit paralel cu creşterea populaţiei umane şi s-au diversificat în conti­ nuare. Paleozoologia cunoaşte astăzi 26 de ge­ nuri dispărute din A frica. M ulte dintre ele cititorul le va găsi tra­ tate cu com petenţă în paginile acestei cărţi. N u este locul să insistăm aici asupra aces­ tor probleme. chimizată. 35 din America de N ord. Ieşirea din criza ecologică.planetară exterm inînd numeroase specii din megafauna de mamifere.

Agroecosistemele tradiţionale au fo st testate de im ­ placabilele legi ale supravieţuirii. efectele nedorite ale îngrăşămintelor chimice cu a zo t şi efectele toxice ale pesticidelor. Ele se constituie în acelaşi tim p şi ca un patrim oniu cultural de cea mai au­ tentică valoare. ea are întotdeauna dreptate. Prof. autorul a vîn d o vastă ex­ perienţă în cercetarea acestor probleme. în tim p. Mai m ult. IOAN PUIA . Şi natura — după cum scria Goethe — e în to t­ deauna adevărată. dintre care unele de o gravitate îngrijorătoare. Printre ele trebuie să am intim . le va asimila sau le va res­ pinge. greşelile şi rătăcirile sînt ale omului! Fie ca această carte să-i facă pe cititorii ei să-şi cu­ noască mai bine locul de trai şi să-i îndem ne să-l res­ pecte şi să-l iubească mai mult. îşi va spune cuvîntul. în prim ul rînd. serioasă şi severă.prapăşunat au fo st accentuate prin modernizarea agri­ culturii. N atura. s-au adăugat şi alte fenom ene nefa­ vorabile. Un astfel de test al tim pului trebuie să-l suporte şi ecosistemele agroindustriale. Tratarea acestora se face detaliat în cartea pe care o prefaţez. dr. Cele care au a vu t te­ meinice baze ecologice s-au integrat între ecosistemele naturale şi reprezintă astăzi activităţi umane economice fructuoase naturale prin care m ai m u lt de jum ătate din populaţia omenirii îşi asigură hrana.

.

în care să se im planteze aşezări um ane de o deosebită m oderni­ tate. revistele şi cărţile vorbesc to t mai frecvent despre ecologie. născută din ci­ vilizaţia şi progresul la care a ajuns societatea um ană contem porană. ale poluării şi ale ame­ najării teritoriale preocupă un num ăr din ce în ce mai m are de oameni. Aceste înţelesuri nu sînt însă exacte. acordă o atenţie deosebită mijloacelor sale de expresie pentru a 9 . în contextul în care problemele protecţiei mediului. în lim bajul curent. deşi se găsesc des­ tul de aproape de adevărul pe oare doresc să-l repre­ zinte.ECOLOGIE ŞI AGRICULTURĂ P R IN C IP II ŞI C O N C E P T E D E EC O L O G IE G EN E R A L Ă De foarte curînd ziarele. Ş tiinţa m odernă. ecologia înseamnă şi protecţia me­ diului şi lupta contra poluării şi gospodărirea raţională a teritoriilor şi studiul relaţiilor care există în natură. unor noi metode şi unor noi discipline. cu pis­ cine şi cu mijloace de transport nepoluante (de tipul m etroului) este o aspiraţie îndreptăţită. co n fruntată mereu de apariţia unor noi situaţii. cu locuinţe confortabile. A spiraţia de a trăi în tr-u n mediu prosper. cu parcuri întinse.

are trei constituenţi prin ­ cipali şi anum e: a. în concepţia întem eietorului său. precum şi cu studiul relaţiilor existente în ca­ drul com unităţilor vii. cuprinzînd un complex de factori abiotici care influenţează organismele vii şi sînt influenţaţi de către acestea. unitatea funcţională fundam en­ tală a biosferei. zoologul german E r n e s t H a e c k e l . constituit din to ta­ litatea organism elor vii aflate în interacţiune şi legate de un anum it loc de viaţă. sînt 19 . Obiectul actual de studiu al ecologiei este ecosistemul sau sistemul ecologic. ecosistemul reprezintă o entitate complexă care depăşeşte lim ita sistemelor biologice fiind alcătuita din 2 subsisteme şi anume: unul biotic. ci conţi­ nutul lor real şi exact. num it biotop. producătorii. în cadrul ei vehiculîndu-se metode. îm preună cu cele m ai im por­ tante term inologii şi concepte cu care acestea lucrează. care p rin interm ediul procesului de fotosinteză sînt singurii furnizori de energie şi de m aterie. C a toate ştiinţele din epoca m odernă. b. tehnici şi term eni din diverse domenii. P entru înţelegerea exactă a ecologiei şi a relaţiilor care există între această ştiinţă şi agricultură este nece­ sar să cunoaştem nu definiţii aproxim ative. num it biocenoză. la rîndul lor. înţelegînd prin aceasta deopotrivă repartizarea speciilor şi circui­ tul m ateriei vii pe un anume teritoriu. reprezentaţi de plantele autotrofe. consumatorii\ adică acele vieţuitoare care se hrănesc pe seama p ro ducătorilor prim ari şi care. la rîndul său. şi un sis­ tem abiotic. ecologia cunoaşte o revo­ luţie term inologică. ecologia era ştiinţa condiţiei lup­ tei pentru existenţă şi a economiei naturii.face ca rezultatele unei cercetări ştiinţifice să poată fi enunţate corect şi înţelese în acelaşi mod. în sensul cel m ai răspîndit şi mai larg acceptat. Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu •studiul rela­ ţiilor dintre vieţuitoare şi mediul abiotic pe care îl locuiesc. Biocenoza.

reprezentaţi prin microorganisme saprofite. producătorii şi consum atorii produc substanţă vie p o rnind de la substanţele simple. c. în acest complex. ele form ează m arile cicluri care reînnoiesc în perm anenţă n atu ra (fig. m încată de o dafnie. Lanţurile trofice sînt şiruri de fiinţe în oare h ran a circulă de la producător spre u lti­ mul consum ator: o algă. se form ează. îm preună.de mai m ulte grade. descompunătorii. se fixează şi se vehiculează. în tim p ce descom punătorii simplifică substanţele organice com­ plexe eliberînd (prin descompunere) substanţe sim­ ple necesare activ ităţii producătorilor. 1). înghiţit de un peşte carnivor şi ajuns la masa noastră. în toate ecosistemele funcţionează lanţuri trofice. iată un lanţ trofic! . aceasta de un peşte mic. unul din consum atori p u tîn d fi la rîndul său deopotrivă victim ă şi p redator. p rin care fluxul de energie se distribuie.

P rin el cir­ culă un flux de . o baltă sau un rîu sînt ecosisteme. O astfel de subîm părţire este bioskena. o poiană între codrii masivi. zone tranşante care să le separe (şi deci să le individualizeze). între două ecosisteme. Ea indică o uni­ tate structurală elemeritară. Ecologia prezintă a tît un aspect teoretic — prin care se realizează principiile structurării şi dinamicii 12 .Ansam blul de relaţii trofice al unei specii cu bio­ cenoza se numeşte nişă ecologică. P entru a avea valoare practică şi conceptuală abso­ lută. o pădure de mesteacăn la deal. El mai poate fi definit şi ca sistemul alcătuit din procese fizico-chimico-biologice. de aici posibilitatea ca orice sistem să poată fi îm ­ p ă rţit în com partim ente p rin tr-u n complex im aginat de frontiere spaţiale sau funcţionale. deoarece se hrănesc cu lemn. Ecosistemele nu sînt însă bine delim itate şi nu există totdeauna. active într-o unitate spaţio-tem porară.energie de diferite forme care caracte­ rizează ecosistemul (fig. şi care defineşte un areal minim po­ sibil cu condiţii uniform e de existenţă. Sensul trofic al nişei se com pletează şi cu un sens spaţial oare indică locul ocupat de o fiinţă în biotop. ci^zone neclare de tranziţie (ecotoane). ecosistemul a r trebui să posede limite clar definite. term en in trodus în ecologie de naturalistul rom ân P o p o v i c iB â z n o ş a n u . cea mai mică subdiviziune spaţială a ecosistemului (cum a r fi faţa superioară sau cea inferioară a unei frunze. astfel insectele care se hrănesc cu nectarul florilor. Ecosistemul este aşadar sistemul care integrează într-o unitate funcţională dinam ică o biocenoză cu un biotop. 2). O pădure de brazi la munte. au o nişă de fitofag floricol. în tim p ce m oluştele de tipul lui Teredo navalis au o nişă xilofagă. suprafaţa unei pietre). De aici o anum ită su­ biectivitate în ceea ce priveşte întinderea unui ecosis­ tem. să se deosebească cu uşurinţă de unităţi de aceeaşi na­ tură. de o m ărim e oarecare.

cît şi un caracter aplicativ. Ideea centrală a definiţiei ecologiei este interacţiunea.sistemelor ecologice. prin care se realizează optim izarea mediului am biant. a tît sub ra p o rt utilitar şi productiv. cît şi sub rap o rt estetic şi de perspectivă. iar concepţia dom inantă în această nouă ştiinţă este concepţia sintetică. Aceste două caractere fac oa munca ecologului să fie în principal de tip abstract solicitînd cu precădere logica şi im aginaţia pentru a cuprinde şi a for- .

In această viziune ecologia este aproape sinonimă cu o simplă şi izolată interacţiune cu mediul. pe care D arw in o prefigurase în celebrele sale exemple de cauze şi efecte*. ea a început să fie socotită — oa odinioară — doar ca o ştiinţă a relaţiilor cu me­ diul. altăd ată în biologia generală a spe­ * D a r w i n a arătat că polenizarea trifoiului roşu de pinde de existenţa bondarilor care s-au dezvoltat atunci cînd şobolanii au fost îm puţinaţi de pisicile adorate şi cres­ cute în număr mare de doamnele în vîrstă. interdisciplinar şi de anvergură. a căpătat o dezvoltare extrem de mare. In acest context. în unele cercuri. Aceste noi ştiinţe s-au dovedit a fi m ult deosebite de cele clasice. . paralel cu dezvoltarea societăţii şi civi­ lizaţiei. Entom ologii — de pildă — fie din dorinţa de m odernizare. cuprinse. num ai o specie sau numai o clasă. în special pe cele din cadrul ştiinţelor biologice. o ecologie um ană. 14 . o ecolo­ gie. care priveşte num ai o populaţie oarecare. Prin caracterul său dialectic. indiferent dacă se afundau în sondarea microcosmosului sau dacă integrau porţiuni m inuscule în ansamble din ce în ce mai m ari.m ula sisteme complexe a căror funcţionare trebuie des­ cifrată (pentru prezent) şi prospectată (pentru viitor) cu m axim ă precizie. Fireşte. ci fac în prim ul rîn d „ecologia insec­ telor". fie dintr-o team ă tai­ nică de a nu fi socotiţi „depăşiţi" nu mai studiază „doar" insectele. . Relaţiile şi caracteristicile de com portare ale unei sin­ gure specii. există o ecologie a fagului. Ea s-a integrat noilor ştiinţe generate de dez­ voltarea logică a revoluţiei inform aţionale şi a acum u­ lării copleşitoare a cunoştinţelor. în tr-o asemenea concepţie exemplul nu este unic: există ecologie pentru fiecare tip de plante şi animale. Ecologia. ecologia şi-a cîştigat m ulţi adepţi şi a trezit speranţa că va putea revitaliza numeroase discipline.

toate relaţiile ce gu­ vernează productivitatea unor teritorii. . ca ştiinţă a ecosistemului. le pre­ lucrează şi le interpretează. cibernetica. în bloc. drept relaţii ecologice. deşi lucrul acesta se face încălcînd de­ finiţia de bază a ecologiei moderne. se observă cu uşurinţă. repartizarea. I. . transform area şi circulaţia m ateriei în biosferă. fireşte. Constanţa. sînt considerate acum. ecologia este ştiinţa protecţiei şi ame­ najării ecosistemelor. reieşite din am ă­ nuntele şi detaliile pe care alte ştiinţe le relevă. I o n e s c u. Sub aspect aplicativ. D ar. posibilitatea ca fluxul energetic care le străbate să fie cît mai util fix at pentru natură şi pentru om (fig. de porţiuni întinse (biomuri = serii de ecosisteme) pentru a le judeca inter­ acţiunile interne şi interdependenţele reciproce în sco­ pul obţinerii unei p riviri de ansamblu. . 1978 — în P rotecţia ecosistem elo (sub redacţia A l. 15 . Desigur. 1 Vezi S t u g r e n B. toate ram urile biologiei. în am ănunt. m ulte din cele ale geografiei şi geologiei. distanţele sînt m ari între realitate şi sinonimia ecologie = protecţia mediului ado ptată de unii! Ecologia. Pe alte planuri. o analiză a ecolo­ giei ca ştiinţă ne-a spus deja că ea are o ram ură teo­ retică şi o ram ură aplicativă. S i o n .. M. în general. Sînt im plicate aici.ciei respective. m atem atica şi inform atica . S t a n c i u).3) Ecologia se ocupă. Ea reliefează princi­ piile structurii şi dinam icii ecologice şi este ştiinţa re­ laţiilor cantitative între componentele ecosistemului. este necesară pen­ tru a se putea analiza. evoluţia lor vi­ itoare. ecologia este înţeleasă ca fiind sino­ nim ă cu protecţia mediului. că sub ra p o rt teoretic este definită ca ştiinţă a m ecanismelor fundam entale care acţionează în producerea. ştiinţa producţiei biologice1.

.

după era coacervatelor. Ecosistemele au ap ă ru t probabil în mai m ulte p ărţi ale globului. fără însem nate erori. biotopurile prim are. fie în rocile sedimentare din preoam brian. în tr-o anum ită com unitate vie. pentru o anu­ m ită perioadă. neavînd posibilitatea de întoarece cu 3 m iliarde de ani în urm ă nu vom putea găsi realele urme ale ecosistemelor prim are şi nu vom putea im a­ gina. a acelor com plicate sisteme capabile de m etabo­ lism.Ecologia apare astfel ca o ştiinţă de sine stătătoare. îşi are originea în creşterea numerică. a algelor. pe seama cărora au p u tu t apare şi evolua fiinţele heterotrofe spre îm părţirea definitivă a lumii vii în regnul anim al şi cel vegetal. producătorii fototrofi. Com ponentele de bază ale biocenozei iniţiale au fost. C onstituirea ecosistemului m arin. să urm ărim originea şi evoluţia ecosiste­ m elor naturale şi artificiale pentru a înţelege ap ariţia şi funcţionalitatea ecosistemelor agrare. Considerînd ecosistemul drept conceptul fundam en­ tal al ecologiei. V iaţa a ap ăru t fie în lagunele m ărilor tropicale. fie în largul Oceanului P rim ar. Desigur. exuberantă. al celui pe care-I cunoaştem astăzi. puternic diversificate de tim p şi activ fotosintetizatoare. care pune în evidenţă relaţiile existente pe un anum it teritoriu. simultan sau în epoci care s-au succedat 17 . P rin interm ediul ei se p o t obţine în m od perm anent o în altă p ro d u ctivitate şi stabilitate. ECOSISTEM E N A T U R A L E ŞI ECOSISTEM E A R T IFIC IA LE Originea ecosistemelor Terrei este legată de ap ariţia vieţii. pe baza lor s-au dezvoltat două tipuri esenţiale de lanţuri trofice ajunse pînă în epooa contem porană şi anum e păşunatul şi tipul de nutriţie detrivor.

E voluţiile au fost dirijate mai ales de creşterea nu­ merică a unor anum ite populaţii care se adaptau sau se găseau în fa ţa unor situaţii favorabile din punct de vedere trofic. cît şi în cea a unei vegetaţii bogate. Instalate pe întreaga suprafaţă a păm întului ecosis­ temele au cunoscut evoluţii şi rem anieri fie în părţile lor structurale. Schimbările de climă. D ar o dată constituite ele s-au răsp în d it pe suprafaţa păm întului cu o viteză din ce în ce mai accelerată. s-a ajuns la transform area unor zone aride în ecosisteme de stepă. au determ inat noi geneze de eco­ sisteme. D acă principiul evoluţiei şi diversificării funcţiilor biogeochimice ale m ateriei vii este principiul de bază al ecogenezei. de reînnoire per­ m anentă a naturii. iar această răspîndire a favo­ riza t m ultiplicarea speciilor p lantelor şi anim alelor. de aici s-a plecat la cicluri intense de producere-consum are-descompunere. îm bogăţit în plante ierbacee. ecosistemele se înlănţuiau form înd biosfera Ter r e i . .la intervale scurte de tim p. urm a o creştere vertiginoasă a acestor grupe. Masivele forestiere au creat peisaje noi şi au determ inat o im portantă variabilitate de ecosisteme. Şi pe m ăsură ce întreaga T erră se acoperea de viaţă. com­ plicarea relaţiilor care se stabileau între ele şi în final diversitatea form elor vieţii şi ecosistemelor. fie în acele puncte în care stabilitatea lor era nesigură şi sensibilă. capabile să determ ine o creştere im portantă a oxigenului în atm osferă. de silvostepă şi de savane. Exploziile populaţionale duceau în 18 . alături de acesta trebuie m enţionat de asemenea principiul revoluţiilor biogeochimice precum şi înlocuirea periodică a mecanismelor ecogenetice. m arcate uneori de di­ ferenţe catastrofale.. A pa­ riţia p ăd urilor devoniene a fost o treaptă im portantă a tît în form area solului. ceea ce schimba p ro fund interreacţia şi interrelaţiile din ecosistem. P rin extinderea covorului vegetal.

Prin astfel de evoluţii îndelungate. ecosistemele s-au perfecţionat. preschim bînd relaţiile existente şi ducîndu-le în finail într-o nouă eră de trans­ form ări. s-au diversifi­ cat. populaţional. biocenotic şi ecosistemic) este caracterizat de urm ătoarele însuşiri generale pe care trebuie să le avem în vedere în studiile pe care le întreprindem . Aşa a venit era dispariţiei şi stingerea acestora la care deopotrivă au conlucrat epuizarea energiei de specie (cauză genetică) şi relaţiile de m ediu (cauze ecologice). au d at înfăţişarea de astăzi a Terrei. Aşa s-au d ezvoltat m arile reptile ierbivore din triasic care găseau hrană pentru populaţii numeroase cu indi­ vizi a căror greutate ajungea nu odată la 100 de tone. nu facem altceva decît să abordăm în tr-u n mod dialectic lumea care ne înconjură. Trebuie spus că un sistem biologic (şi includem deci >î r aceste categorii nivelul individual. în care rem anierea era m ijlocul de lucru al tim pului în consolidarea şi sta­ bilizarea unor ecosisteme şi prin astfel de catastrofe care rupeau brusc lanţul evoluţiei. să explicăm prin teoria sistemelor nenum ăratele procese care alcă­ tuiesc v iaţa în general şi viaţa noastră cotidiană. form înd o redundanţă inutilă uneori. alteori întărind şi subliniind inform aţiile esenţiale). U n sistem biologic are un caracter istoric (aşa cum am încercat să probăm în cazul evoluţiei ecosistemelor Terrei) şi u n ’ caracter in fo r­ maţional.final la prăbuşiri spectaculoase în rîndul altor populaţii şi la o reglare a acelora care se găseau în expansiuni puternice. V orbind despre întreaga n atură ca fiind form ată din sisteme şi înţelegînd prin tr-un sistem complexul de ele­ mente integrate şi subordonate unui ansam blu ale cărui calităţi sînt cu to tu l altele decît acelea ale p ărţilo r com­ ponente. U n ecosistem prezintă o integra­ li . în sensul că ecosistemul cuprinde în cantităţi m ari diverse inform aţii (adesea repetate.

ci datorită m odificărilor pe care oamenii le aduceau. care este rezultatul diferenţierii structurale şi funcţionale a populaţiilor. despăduririle — pentru a se obţine necesarul „păm înt bun de lucru“. lipsite de diversitatea iniţială. cu însuşiri noi. Ecosistemele agricole s-au creat plecînd de la acestea! Ele au artificializat o situaţie anume din na­ tură. iar pe de alta o reînnoire perm anentă. El are un program după care îşi desfă­ şoară activitatea şi un echilibru dinam ic care-i asigură pe de o p arte stabilitatea. al posibilităţii de cunoaştere şi al posibilităţii de am eliorare şi optim izare a mediului. Conceperea unor teritorii întinse ale biosferei ca eco­ sisteme prezintă tocm ai acest avantaj. în tr-o anum ită unitate de timp. de autoom ogenizare şi de autoreproducere. dar m igraţia perm anentă a factorului antropogen restabilea cu uşurinţă echilibrul tu lb u rat pentru o scurtă perioadă de tim p. Fireşte. acea calitate care reiese din totalitatea compo­ nentelor sale şi din interacţiunea care le guvernează. nu sub influenţa legităţilor care guvernau Terra. odată cunoscute.litate. cu relaţii noi. D acă n atura tinde să se acopere de ecosisteme 20 . toate acestea năşteau însă locuri noi. Toate aceste însuşiri perm it ca. O d ată cu ap ariţia factorului antropic. după dorinţele omului. să-i reliefeze productivitatea şi fluxul de energie care-i sînt proprii şi care rezultă din toate relaţiile pe care le gu­ vernează şi susţine. U n ecosistem este de asemenea caracterizat de heterogenitatea internă. cel mai adesea sărăcite în com ponente. Culesul şi v înatul afectaseră într-o oarecare m ă­ sură ecosistemele existente. dirijîndu-le în pro p orţii diferite. p ărţi ale eco­ sistemelor naturale au început să se schimbe. se poate considera că prim ele sisteme artificiale în natură au fost create ca urm are a apariţiei agriculturii prim i­ tive. în sensul că au d eturnat legile fireşti de dezvol­ tare. de autoreglare. Lucratul per­ m anent al păm întului.

Pe m ăsură ce societatea um ană avansa. agroecosistemele nu sînt singurul tip existent. tind spre obţinerea unei bioproductivităţi crescute care să se realizeze prin crearea unei com unităţi de tip nou. Desigur. a fost un drum lung şi oa­ menii care p rin cultivarea păm întului au făcut prim ul pas către civilizaţie. Avem alătu ri de pădurile naturale. la agricultura secolului X X . agroecosistemele. m ai complicate şi mai atotcuprinzătoare. prin aşezările şi activităţile lor. oraşele. P entru aceasta oa­ menii înlocuiesc echilibrul term odinam ic natural şi ac­ ţionează perm anent în ecosistem spre a-i dirija evoluţia. iată cîteva din tipurile de ecosisteme aproape com plet artificializate. l-au parcurs întreţinînd fără înce­ tare legături „ecologice" cu mediul care i-a înconjurat. îm binarea acestora cu ecosistemele p arţial artificializate şi cu cele care se po t considera încă naturale este caracteristica biosferei con­ tem porane. de la începutul lor. artificializate. alături de p ă­ şunile naturale avem ecosisteme în care ierburile pentru anim alele domestice sînt altele decît cele pe care eco­ sistemul natural le-ar fi asociat. ecosis­ teme forestiere cultivate. în cadrul ecosistemelor artificiale. serele. Complexele zootehnice. N um ărul sistemelor artificale sau artificializate a crescut în m od sim ţitor cuprinzînd domenii dintre cele m ai inedite.echilibrate din punct de vedere term odinam ic. ecosistemele naturale au fost artificializate în diferite grade. în sensul că asupra lor s-a exercitat influenţa transform atoare a omului. stăpînind tehnologii din ce în ce mai puternice. Oamenii au creat. ecosisteme noi. A gricultura a fost din totdeauna o legătură strînsă între om şi natură! 21 . D ar pentru a ajunge la marile transform ări de astăzi. guvernate de legi care ieşeau p arţial de sub influenţa celor ps care n atu ra le cunoscuse înainte de apariţia factorului antropic.

tabloul idilic al agriculturii este com plet şi el pare a exista dintotdeauna. în cadrul cărora el era o simplă verigă. fireşte. acestea erau îndeletnicirile prin care se smulgea hrana de la n atură cu cca 600 de mii de ani în urmă. vînatul şi pescuitul. D ar ce fel de hrană le oferea natura? P ro­ babil că la întrebarea aceasta putem să răspundem des­ tul de lesne dacă presupunerile noastre se v o r baza deopotrivă pe observaţiile făcute în secolul trecut de exploratorii care au studiat triburile înapoiate din Aus­ tralia. în condiţiile în care. 22 . se mai fac şi în zilele noastre. strîngerea plantelor cu rădăcini sau a frunzelor suculente. raportăm această perioadă la istoria de m ilioane de ani a omenirii. în general. D a r oamenii n-au cunoscut agricultura decît relativ foarte curînd dacă. O am enii prim itivi trăiau în acele locuri în care na­ tura se arăta darnică în a le oferi a tît adăpost cît mai ales hrană. Observaţiile de tipul m enţionat mai înainte. foarte preţioase pentru cunoaşterea dezvoltării omenirii. înainte de a cunoaşte agricultura omul era com plet dependent de lanţurile trofice existente în ecosistemele naturale. Trebuie ştiut însă că vînatul.A G R IC U L T U R A D E-A L U N G U L TIM PU LU I. nici un fel de arm ă nu era cunoscută (în afara pietrelor şi a beţelor) prezenta pericol imens pentru vînător şi roadele lui erau adesea foarte mici. C u­ lesul fructelor. O PO V ESTE D E E C O L O G IE N EŞTIU T Ă C în d livezile de pom i sînt pline de fructe şi cînd pe cîm puri unduiesc lanuri bogate. A frica sau din insulele Polineziei şi pe ceea ce savanţii au descoperit în urmele preis­ toriei. aşa cum ne-au dovedit-o recentele publicaţii despre unele triburi izolate din N oua Guinee sau din M ato Grosso. America de Sud. în paleolitic. cînd păşunile sînt pline de anim ale şi viile se pregătesc de rod.

dr. în călătorii întreprinse acum 100 de ani în A ustralia. greu de în ­ chipuit. VViley & Sons. d ar nu-i îm piedicau să fie de o slăbiciune extrem ă. de aseme­ nea. la rîn d u l lor. le um pleau stom acurile şi le îndepărtau senzaţia de foame. d ar singura pe care o găseau în îm prejurim i. N ew York. aproape decim at de foame. 23 . D upă calculele făcute de O d u m 2 omul putea spera la obţinerea de maxim um 10 K c al/m 2/a n . Toate acestea s-au rep etat probabil zeci şi sute de mii de ani. în tr-u n fel sau altul. digerabile şi neotrăvitoare. N e vine greu să înţe­ legem astăzi cum ierburile pe care le călcăm în picioare 2 O d u m H. Inc. şi să adăugăm tu tu ro r acestora m a­ rile perioade de secetă cum plită care reduceau sim ţitor creşterea vegetaţiei pentru a înţelege ce greutăţi enorme confruntau vechii oameni în traiul lor cotidian. indicii asupra felului în care oamenii prim itivi au ajuns să folosească aceste plante şi gradul în care ei erau integraţi în ecosistemele naturale. într-adevăr. A n d r e w S m i t h . scria că în A frica de Sud a cunoscut un grup de oameni din tribul B aquana care ani de-a rîndul s-au n u trit cu rădăcini şi frunze p uţin hrănitoare. în special al m aim uţelor. H o o k e r.Plantele. a în tîln it locuitori ai unui sat întins. p lan tă destul de otrăvitoare. ceea ce înseama că pentru supravieţuire el trebuie să exploreze în exclusivitate o suprafaţă de cel puţin 10 ha. 1971 — Environm ent pow er and societ J.. produceau o cantitate neîndes­ tulătoare de h rană. U n alt observator. care se hrăneau exclusiv cu rădăcini de A ru m (rodul păm întului). lucrul acesta ne poate oferi. m încînd aceleaşi ierburi şi fructe care se dovediseră a fi. T. un neobosit călător englez. T o t S m i t h a observat că în alegerea hranei indigenii urm ează exemplul unor anim ale sălbatice. în nesfîrşite variante. acestea.

omul prim itiv reuşeşte să defri­ şeze păd u ri întinse în locul cărora se instalează savanele şi stepele.). toate îm preună au fost căile de pregătire ale apariţiei agricul­ turii. începuturile cultivării plantelor. în condiţii oarecum noi. din seminţele puse la încolţit ieşeau unele plante oare prezentau mici diferenţieri. Apoi au în v ă ţa t să protejeze p lan ­ tele utile de invazia unor buruieni şi au în v ă ţa t să le crească şi să le îngrijească lîngă aşezările lor. după părerea lui D arw in. caruselul form aţiilor ve­ getale o p rit în dreptul unor asociaţii favorabile. ecosistemele se schimbă şi‘ ierburile favori­ zează dezvotarea unei faune de ierbivore abundentă care furnizează un v în at accesibil. aşa s-a trecut de la etapa culesului în tîm plător şi a vînatului prim itiv la etapa culesului de recolte. cum po t fi ele găsite şi în ce locuri. trep ta t şi perseverent. Desigur. 24 . neîncetat. variaţii individuale favorabile omului. acolo unde acestea erau bine îngrăşate de resturile activităţii şi existenţei umane. Aceste m odificări provocate de om în ecosistem. cali­ tăţi ale unor astfel de ierburi sau pom i trebuiau să fie sesizate de oamenii prim itivi pentru că lucrul acesta prezenta pentru ei im p o rtanţă de viaţă şi m oarte! 3 D ezvoltarea accentuată a spaţiului um an (pe care istoricul englez A r n o l d T o y n b e e îl desemnează prin conceptul de oikumeri) s-a produs probabil atunci cînd descoperind focul sinantropul şi urmaşii săi l-au p u ­ tu t folosi pentru a lim ita dezvoltarea pădurilor. au trecut m ulţi ani în care grele încer­ cări de suferinţă au a ră ta t oam enilor prim itivi care sînt plantele folositoare şi la ce folosesc anume. Şi totuşi. Deva. 1976 — Om ul şi agricultura.sau fructele care ne strepezesc dinţii au folosit cîndva pentru hrănirea omenirii. P rin 3 I o n e s c u Al . (red. cele mai mici. Seminţele acelor ierburi care se do­ vediseră folositoare au început să fie semănate în păm înturile din jurul colibelor indigenilor. Acest ultim pas a constituit.

apoi în scris — a cunoştinţelor 4. Ele au p regătit însă etapa agriculturii prim itive pe care o putem localiza în neolitic. această form ă de cul­ tivare bazată pe însuşirea unor plante de a regenera. grîul tenchi 4 S o r a n V. din fragm ente de rădăcini. Geneza agriculturii a adus cu sine o radicală tran zi­ ţie trofico-ecologică a cărei esenţă a fost rînduirea om u­ lui pe o nouă poziţie în piram ida eltoniană (de hrană) şi. 1981 — în: Ş tiin ţă şi contem ­ poraneitate (sub redacţia I o n e s c u Al . în mezolitic. scuturarea de către om a seminţelor în mîl. plan ta însăşi. odată cu îngrijirea acordată lanurilor naturale şi cu sem ănatul terenurilor pregătite de om. sem ănatul este o fază preagricolă în care se cuprind observarea răsăririi şi rodirii plantelor prove­ nite din seminţele căzute în m od natural. N ici una din cele două forme citate nu necesita defrişări de p roporţii ci num ai o schimbare de solă.5 Această fază preagricolă se petrecea probabil simul­ tan sau im ediat după vegecultură. plecînd de la aceste diversificări. sim ultan cu aceasta. Sub ra p o rt psiho-social.. P u i a I. cînd populaţii întregi devin sedentare. agricultura nu a devenit o îndeletnicire posibilă pînă cînd cultura spirituală a ome­ nirii nu a înregistrat im presionante progrese concreti­ zate în ap a riţia şi perfecţionarea comunicării dintre in­ divizi. tulpini sau frunze (butaşi). afundarea plantelor în gropiţe făcute cu piciorul. 25 . Bacău..selecţie inconştientă La început. O rzul.. Bucureşti. concom itent cu dezvoltarea logicii şi a transm iterii — m ai întîi pe cale orală. 5 V a s i l i u A. dispunerea lui în alte relaţii cu am bianţa sa prin crearea şi lărgirea oikumenului. grîul alac (T riticum monococcum). a lim bajului deci.. s-au form at. şi B a r a b a ş N. numeroase soiuri şi sortimente. 1974 — Homo rusticus. apoi prin selecţie con­ ştientă.

soia. năutul. dovleacul. 26 . catîrul şi asinul) s-a fixat şi s-a impus meşteşugul agricol. rodia. Centrele de origină ale plantelor sălbatice. în A frica erau cunoscute două genuri de mei (Brachieria şi Digitaria). Abisi­ nia este ţa ra de baştină a ricinului. fasolea. oaia. totuşi. m ăză­ richea şi inul. Există date arheologice după care. sfecla. Adesea. viţa de vie. încă din epoca de piatră. cultivatorii pricepuţi de acum cîteva mii de ani ştiau că pentru a obţine rod într-un cîmp de curmali femeii trebuiau p lan taţi şi curm ali masculi. cînd plantarea lor nu era posibilă. Boabele de grîu găsite în locuinţele lacustre ale Elveţiei de astăzi sînt m ărturii ale cunoaşterii acestei graminee.n. — cîte odată de la m ari distanţe — crenguţe cu inflorescenţe masculine şi se le­ gau de ram urile pom ilor femeii.( T . hrişcă. boul.. In d ia şi sud-estul Asiei au oferit oame­ nilor bumbacul. lintea. susanului. în America. gaoleanul. deşi aceştia nu făceau fructe. devenite plante de cultură. m azărea.e. m ărul. cu îm blînzirea şi domes­ ticirea anim alelor (în neolitic au fost domesticite p rin ­ tre altele capra. porum bul şi cartoful. Interesant de am in tit în acest context că deşi lipsiţi de m ulte noţiuni botanice. orezul. bobul. bananul. Paralel cu cultura plantelor. se aduceau. smochinul şi curmalul. alacul. dicococcum) sînt plante cultivate de m ulte milenii. vinetele. sorgul şi bananierii. cînd pe suprafeţe întinse se cultivau grîul. pepenelui verde. economia şi „şti­ inţa ag rară". au fost diverse: C hina de nord-vest a d at ovăzul. ca de pildă existenţa sexua­ lităţii la plante. D atele despre ceea ce se poate numi cu adevărat agri­ cultură se localizează în perioada anilor 8 000— 3 000 î. în neolitic. dudul. macul. porcul. în Iran şi în A natolia se cultivau orzul. ar­ borele de cam for.

agricul­ tu ra cunoscuse deja plugul de lemn şi atelajul cu ani­ m ale.. m odul de >arat. R o taţia culturilor 6 K r a m e r N. Ea a accentuat diviziunea m uncii şi stratificarea unor clase sociale. Sistemul de cultură la rom ani a fost la început de tip agricol pastoral. C înd omenirea a in trat în epoca bronzului. epocile de u dat ale plantelor. datele cele m ai numeroase despre agricultură provin de la rom ani. grecilor. cultură de prim ăv ară şi cultură de toam nă). agricultura a determ inat schimbări fundam entale în organizarea socială şi în com portam entul indivizilor şi al populaţiei. în istoria veche. urm at mai apoi de sistemul ogor sterp — cultură de plan tă (diversificată în tim p. a favorizat creşterea populaţiei umane şi form area unor aşezări stabile şi de proporţii. Bucureşti. îşi păstra produsele în gropi netezite. P roductivitatea aceasta m ărită a determ inat ieşirea omului din postura de verigă trofică a unui ecosistem şi l-a impus ca ceva deosebit. Documentele descoperite în aceste locuri cuprind sfaturi p rivin d adîncim ea de semănat. car­ taginezilor şi ale popoarelor din O rientul apropiat.Descriind civilizaţia sumeriană. a m aiului (oa unealtă cu care se sfărîm au bulgării) şi a unui agregat (plug şi dispozitiv de scurge­ rea seminţelor) care făcea sim ultan aratul şi semănatul. situat deasupra sau. în cazul cel mai rău. Ajunsă în acest sta­ diu. S. 27 . Ed Ştiinţifică. necesitatea de a păzi recoltele de şoareci şi de p araziţi etc. S uprafaţa de teren care era necesară pentru supravieţuirea unui individ scăzuse în neolitic la 2 hectare. alături de complexele relaţii care defineau ecosistemele. 1962 — Istoria începe la Sumer. bătătorite sau arse şi în vase de lut. K r a m e r 6 men­ ţionează în această perioadă prezenţa irigaţiilor (prin inundaţii). care asimilaseră cu re­ peziciune cunoştinţele agrare ale etruscilor.

D ispariţia pădurilor. supra­ faţa de teren necesară supravieţuirii scăzuse pînă sub 0. în cele din urm ă. pentru că acolo grădinile erau roditoare şi cîm purile irigate din belşug. Se m enţionează numeroase soiuri diversificate după gusturi. 20 de m ăr.5 ha) de păm înt iar dragostea faţă de glia care-1 hrănea a inspirat deopotrivă patriotism ul. 6 de gutui etc.5 ha în m ijlocul Evului Mediu. pîrloagă-napi-bob-grîu) sporesc rentabilitatea agriculturii iar proprietatea funciară de stat — dar mai ales cea p riv ată — şi reglem entările agrare (cuprinse în legi şi codice) asigură o tihnită dez­ voltare a agriculturii. Desigur progresul n-a fost continuu şi chiar dacă el a servit în m are parte agricultura aceasta s-a repercu­ ta t adesea nefavorabil asu pra biosferei. meşteşugurile şi virtuţile s-au degradat sub in­ fluenţa unei vieţi m oleşitoare. erodate şi sărăturate au favorizat form area deşerturilor.(foarte frecventă în variantele: pîrloagă-bob-grîu. D ar tim purile au trecut şi peste Im periul rom an. sărăturarea a făcut mai apoi nefertil „vechiul Pairadis“ . înlocuirea lor prin savane şi prerii. C rearea şi lăr­ girea suprafeţelor cultivate s-au soldat. La întemeierea Romei fiecare rom an avea în proprietatea sa 2 jugăre (0. m unca fo rţată a sclavi­ lor (ca peste to t şi oricînd) a făcut ca marile latifundii să se fărîm iţeze şi să decadă. El nu este nici pe de p arte singurul! Paradisul era cîndva localizat între Tigru şi E ufrat. nefavorabile omului. 28 . arom ă. folosite m ai apoi ca păşune sau ogor. O bi­ ceiurile. în condiţiile unei clime aride. A ntichitatea şi Evul M e­ diu oare a urm at. pîrloagă-legum inoase-grîu. poezia şi filosofia. num ai la a r­ borii fructiferi P l i n i u l c e l B ă t r î n citează 40 de soiuri de păr. 9 de rodii. O parte a nordului A fricii oferă un tablou grăitor şi recent al acestor trans­ form ări. cu succesiuni ecologice care s-au dove­ dit. au dezvoltat lent agricultura. culoare.

ale indi­ vidului şi ale populaţiei restrînse căreia acesta îi a p a r­ ţinea. S înt cazuri în care ele se construiesc bucată cu bucată. el a favori­ zat creşterea unor plante. făcuse un teritoriu pe care el dirija mersul 29 . O gorul pe care se cultivau plantele s-a despărţit de creşterea anim alelor domestice — care furniza „gunoiul de grajd" — şi fertilitatea solu­ lui a trebuit să fie altfel realizată. schiţată în rîndurile de mai sus. produsele păm întului au devenit mijloace de schimb. vizibile şi palpabile. a în lătu rat altele. legate prin relaţii organice. o întreagă avifaună arboricolă. Ecosistemele a u căpătat un şi mai m are grad de artificializare. agricultura a cuprins. . într-o eră în care produsele păm întului erau destinate m ai ales satisfacerii nevoilor proprii. diferite din cauza productivităţii sale deosebite. A fost în aceasta. C înd omul p rim itiv a d at foc unei păduri el a schim­ b at ecosistemul n atural p entru că speciile lemnoase au dispărut şi odată cu ele anim alele caracteristice (de ta ­ lie mai redusă). creş­ terea (animalelor şi cultura plantelor (şi în cadrul aces­ tora din urm ă ro taţia perm anentă). S-a creat o industrie a îngrăşăm intelor extrem de diversificată. U n hectar poate astăzi hrăni zeci de persoane. p rin acestea pusese deja bariere unui an u ­ m it ţin u t. a av u t de la începutul său un p rofund caracter ecologic. A gricultura m odernă are caractere aparte. . Pe teritoriul eliberat. directe. Ea s-a dezvoltat în cadrul unui teritoriu pe care trebuia întreţin u tă o anum ită biocenoză şi a generat interrelaţii m odelatoare asupra biotopului şi asupra vieţuitoarelor. specii vegetale o m b ro file. asam blînd realităţi cu totul necunoscute în natură.P înă în epoca prezentă. relaţii care trebuiau cunoscute. E voluţia agriculturii. le-a păzit de dăunători. s-a înfiinţat o industrie a nutreţurilor. necesitatea instalată de milenii în fiinţa um ană de a îm bunătăţii perm anent terenul şi de a-1 valorifica la maxim um.

In cursul evoluţiei sale. cultivarea acelor plante adaptate pentru tem peratură. A gricultura a lu at în to t­ deauna în seamă factorii ecologici. acelaşi scop pe care oamenii începuturilor nu aveau posibilitatea sa-1 definească. irigarea lui. A gricultura a parcurs în dezvoltarea sa diferite faze care toate se desfăşurau p rofund im plicate în ecosiste­ mele naturale. G radul de conştientizare era. se amesteca cu aceasta şi chiar cînd diferenţele au venit tranşante. redus la început d ar cu tim pul el a însoţit to t ceea ce se făcea în acest domeniu: îngrăşarea păm întului.biocenozelor existente pe care le rem ania în perm a­ nenţă. E ra firea lucrurilor. a tu tu ro r rela­ ţiilor care se nasc acolo. stîrpirea speciilor nedorite. o resubliniem. Ecologia presupune luarea în consideraţie a tuturor factorilor existenţi în ecosisteme. ecosistemul agricol a continuat să fie p arte integrantă din biosferă. Ecologia este astăzi o ştiinţă. o concepţie care are posibilitatea să stabilească cu m axim ă eficienţă desfăşu­ rarea tu tu ro r lucrărilor făcute asupra acelor culturi — cele mai p o trivite — şi asupra acelor soluri — cele 30 . necesităţile de cunoaştere derivau unele din altele şi nu dintr-o m etodică concepută care ar fi trebuit să fie pusă în practică. folosirea cît mai adecvată a produselor obţinute. Toate acestea form au o pînză deasă de interrelaţii care trebuiau stăpînite. Ea era p arte din natură. con­ ştient sau p ur şi simplu pentru că lucrurile aşa trebuiau să meargă pentru a se obţine productivitatea dorită. Scopul era clar: obţinerea de biomasă abundentă care să înglobeze în ea o cantitate mare de energie. Fireşte. A năzuit şi uneori a crezut că a reuşit s-o facă. D iferenţele dintre această poveste ecologică parcursă de agricultura începuturilor şi ecologia contem porană pe care încearcă să şi-o apropie agricultura m odernă sînt totuşi extrem de mari. odată cu tim pul. agri­ cultura a încercat să se apropie de cunoaşterea tu tu ro r acestora. fireşte. dar care exista.

calea cea m ai economică. Academiei. cele care duceau de la inutila (în viziunea alim en­ taţiei) dar luxurianta dezvoltare a pădurii.mai apte — pentru fixarea unei cantităţi de energie cosmică superioară. Economistul poate oel m ult calcula cîţi bani v a da hectarul cutare dacă va fi cul­ tiv a t cu p lan ta X şi cît va da cultivat cu p lan ta Y. oare în cazul a rti­ ficializării nu se supune decît acelor legi introduse de om. Ed. Bine studiate. P en tru că n atura este ceva asem ănător cu găina de aur din frum osul basm românesc care ar putea fi un „m o tto “ al tu tu ro r cărţilor scrise în vederea ocro­ tirii naturii şi omului. pentru bunul m otiv că asemenea zone nu există într-o viziune eco­ logică. Ecologia agroecosistemelor este o replică perm anentă a ecologiei ecosistemelor naturale. care sînt în concordanţă cu m arile legi ale naturii.. ambele se com pletează şi evită catastrofele pe care le-am am intit deja. 1973 — P refaţă la Efectele biolog ale poluării m ediului. Ea nu num ai că decurge din „forţa lucrurilor" dar parcurge şi calea cea m ai directă către atingerea obiectivului propus.. naturalistul însă are răspunsuri la aceste întrebări. P ăm înturile au o anum ită vocaţie. D ar nu via spune cîţi ani va putea rodi. 7 M e r d i n g e r E. Ştiinţele naturii şi aplicaţiile lor economice nu sînt simplă contabilitate şi de aceea nu p o t fi încorsetate în dosarele şi referatele b iro craţiei. . Ecologia de astăzi poate pune în mişcare caruselul de caire vorbeam cîndva fără ca acesta să se oprească în zona teritoriilor nefavorabile. dacă va m ai da ceva după un num ăr de ani şi ce va da. în prezent valorificarea resurselor naturale nu se poate face num ai după criterii economice ci m ai ales pe te­ meiul ştiinţelor naturale. îm p otriva denaturării şi p o lu ă rii1. 31 . la stepe şi ogoare care se erodau cu repeziciune şi care se transfor­ m au în deşert.

abia echivalează cantitatea de energie fixată prin 32 . revoluţile tehnicoştiinţifice au făcut ca producerea de alim ente să aibă un caracter industrial. a strîngerii şi conservării recolte­ lor. în executarea lucrărilor m ecanizate. în situaţii nor­ male. se investeşte energia carburanţilor fosili. se chel­ tuieşte o cantitate de energie (provenită din depozitele fosile) egală cu cantitatea de energie cosmică prim ită. D efiniţia agriculturii „ca proces de transform are şi sto­ care a energiei luminoase în energie chimică" este astăzi depăşită. să sporească şi să diversifice re­ coltele pe care ogoarele le dăduseră pînă acum. am endam entelor. ală­ turi de eterna energie cosmică pe oare păm întul o p ri­ meşte clipă de clipă. într-un context în care ap roxim ativ jum ătate din oameni au o altă ocu­ p aţie decît agricultura (şi am inclus aici şi industriile direct im plicate în ea) este necesară o puternică şi m a­ sivă mecanizare şi chimizare. pe care o populaţie ce depăşeşte cifra de 4 mili­ arde le pretinde în tr-o gamă bogată.IM P L A N T A R E A E C O L O G IE I ÎN A G R IC U L T U R A CONTEM PORANĂ A gricultura ţărilo r dezvoltate de astăzi este com plet diferită de agricultura tradiţională pe care am cunoscut-o în istoricul desfăşurat m ai înainte. a conservelor. în agricultura de astăzi. P en tru a produce can tităţi extrem de m ari de ali­ mente. pesticidelor. în producerea îngrăşă­ m intelor. Vechea agricultură a fost fundam entată în întregim e pe transform area energiei luminoase în energie chimică prin captarea razelor solare în procesul de fotosinteză care asigură creşterea plantelor. în m otocultură (cultură m ecanizată) energia cheltuită p en tru obţinerea alim entelor. în tre agricultura tradiţională şi agricultura contem ­ porană există unele deosebiri esenţiale de structură. a produselor semifabricate.

pe care ecologia o poate acorda agriculturii. I o n e s c u ) . toate problem ele care sînt legate de bioproductivitate şi de transform area acesteia în tr-o masă de alim ente abun­ dentă şi de bună calitate.fotosinteză. R ezultă că agricultura m odernă trebuie să-şi concen­ treze eforturile spre sporirea continuă a producţiei şi spre păstrarea calităţii acesteia. C antităţile extrem de m ari de alimente. folo­ sind conceptele sistemice şi metodele cibernetice. Insistînd în repetate rîn duri asupra cantităţilor m ari de produse agricole care se obţin în prezent în anumite locuri nu trebuie să pierdem din vedere faptul că la scară planetară există o lipsă de alimente care se poate accentua în v iitor luînd în considerare tendinţa de spo­ rire a populaţiei şi. 8 P u i a I. în acelaşi tim p. se conservă şi se comerciali­ zează. în sensul că agricultura m odernă. cunoscînd că în condi­ ţiile actuale există posibilitatea poluării produselor ob­ ţinute prin însăşi procesele tehnologice. unificatoare. C e a u ş e s c u . con'statînd imposi­ bilitatea m odificării dim ensiunilor terenurilor agricole fără o p erturbare generală a echilibrului biologic. Se ajunge astfel la un adevărat paradox. ed. 1977 — Problem e ale agriculturii contem po rane (sub redacţia I. 33 . bazată pe chimizare şi m ecanizare a r trebui definită ca un proces de transformiare a energiei com bustibililor fosili în alim en te8. au creat diverse verigi interm ediare între lanţul care duce de la producător la consum ator şi prin interm ediul că­ rora acestea se stochează. iar în cazuri particulare o depăşeşte consi­ derabil. oare depăşesc de cele mai m ulte ori necesităţile producătorilor. Ceres. P rin aceasta se v a putea tra ta unitar. Aceste aspiraţii po t fi atinse num ai p rin tr-o perspectivă sintetică. sistemică. Al ..

considerate drept agroecosisteme. Fireşte. în complexele de creşterea anim alelor şi în marele am plasam ente de sere.Solele (terenurile) agricole. a găsirii acelei biocenoze de m axim ă eficienţă. la a fi absolute în dirijarea factorilor de mediu. toate cu o investiţie m inim ă de energie p ro ­ venită din com bustibilii fosili dar deschisă unei fixări abundente de energie luminoasă. Cum suprafaţa Terrei este din ce în ce mai populata şi cum prin activităţile descrise mai înainte există peri­ 34 . surse de contam inare a produselor agricole există. fie — cel mai adesea — ca rezultat al activităţii industriale (noxe. Ecologia se im plică în agricultură şi pentru a asigura protecţia biosferei.. deşeuri) şi ca urm are a activităţii catabolice umane. in tro ­ ducerea unui flux de energie m aterializat în metode şi substanţe. a folosirii optim ale a condiţiilor oferite de biotop. p en tru a-şi m enţine stabilitatea. fie provenind din surse naturala. cu a tît el pretinde. C u cît agroecosistemul este m ai dependent de controlul um an. Pe această cale ecologia im plică în agricul­ tură caractere noi care trebuie să ducă la obţinerea unei biomase superioare. Influenţele omului se exer­ cită asu p ra lor în grade diferite m ergînd. considerată ca un lanţ nesfîrşit şi bine închegat de ecosisteme naturale şi ecosisteme a rti­ ficializate. Am am intit de posibilitatea ca a lim e n te le să fie -con­ tam inate prin cantitatea extrem de mare de Jiibsţanţe chimice folosite în agricultură şi vom reveni probabil asupra acestui subiect încă în cîteva rînduri. această dirijare im plică folosirea unor m eto­ dici necunoscute p în ă acum în agricultură şi folosirea unor grade de mecanizare şi autom atizare com parabile cu cele ale industriilor cele mai înaintate. devin unităţile de studiu fundam entale ale agricultu rii contem porane. m ulte alte .

prin exempli­ 35 . facto­ rului social. să poată fi atins. A gricultura ecologică poate să contribuie la protecţia mediului pentru că ea consideră ecosistemele sale drept sisteme în conexiune cu întreaga biosferă şi pentru că are metode şi mijloace p rin care poate deopotrivă ob­ ţine m axim um de productivitate. Descrierea unei anum ite calităţi ale acestei „noi agri­ culturi". ele înşile. cazul m ul­ tora din aşa numitele şcoli de agrobiologie şi cazul fo­ losirii luptei biologice şi a luptei integrate. Ea aduce şi Integrează m etode care au fost folosite cîndva dar care în afara unei viziuni sistemice nu s-au p u tu t im pune. s-au îm pletit puternic în ultim ul deceniu cu ecologia. Aceste problem e vor putea fi înţelese şi rezolvate în cadrul conceptului global de ecologie oare s-a in filtrat puternic în toate domeniile activităţii şi gîmlirii. Este. Prem i­ sele ca to t ceea ce se creează să se facă în conexiune cu interrelaţiile existente în natură sînt astfel prezente şi ele vor înrâuri dezvoltarea agriculturii ecologice. im aginarea căilor pe oare vor merge ştiinţele agricole. după opinia noastră. în afara restricţilor de ordin in­ form aţional. în bună m ăsură. asi­ gurarea unei cantităţi m ari de alimente diversificate şi de calitate. agricultura — ca orice domeniu al activi­ tăţii umane — este subordonată. C hiar şi filosofia şi sociologia. toate teritoriile trebuie considerate astfel de sisteme în care activitatea produc­ tiv ă şi^ creatoare a omului să fie sim ultană şi similară cu optim izarea perm anentă a peisajului şi a locurilor însăşi.colul degradării mediul am biant. precum şi abordarea sistemică a acelor teritorii destinate să producă alim ente vor defini. Problem ele pe care le întîm pină agricultura contem ­ porană s îrt m ultiple şi ele trebuie rezolvate pentru ca idealul pe care-1 cuprinde în structura sa de esenţă. maxim um de calitate şi maxim um de protecţie a mediului.

ceea ce se cunoaşte în prezent despre agricultura ecologică şi felul în care aceasta se poate substitui. term en în care am inclus totuşi noile descoperiri ştiinţifice d ar care nu beneficiază de tratarea sistemică a tu tu ro r problem elor proprii sau lim itrofe agriculturii.ficare. agri­ culturii clasice. mai rapid decît mersul firesc al lucrurilor o poate face. .

silo­ zuri şi extrem de variate şi polivalente clădiri. în încercarea de a descongestiona oraşele. pe care le-a legat cu dense reţele de şosele şi căi ferate. Ceea ce este esenţial în noile caractere ale agriculturii şi ceea ce o poate acum defini este repre­ zentat de tendinţa accentuată de înlăturare a deosebi­ rilor m arcante întfe felul de viaţă şi de muncă urban şi rural.observaţie num ai pe producţiile obţinute. ateliere de întreţinerea m aterialului agricol. industria a creat în m ijlocul terenurilor de cultură platform e întinse.AGROECOLOGIA A G R IC U L T U R A M O D E R N A . chiar dacă a r fi să ne bazăm această . O F A Ţ Ă ÎN N O B IL A T Ă A A G R IC U L T U R II T R A D IŢ IO N A L E Exploatarea agricola de astăzi nu se poate com para în nici un fel cu cea de acum 20 de ani. eforturile de specializare din ce în ce mai rapidă au dus l m onoa culturi protejate cu substanţe chimice foarte diverse. M ecanizînd în cel mai în alt grad posibil lucrările în agricultură. A gricultura m odernă a adăugat clădirilor tradiţionale ale exploatării rurale cunoscute numeroase hangare. ga­ raje. ţările avansate au făcut oa productivitatea 37 . D ezvoltarea accelerată a m ecanizării. în ace­ laşi tim p. adevărate aglom erări de uzi­ ne.

ea foloseşte datele geneticei şi fizio­ logiei.muncii să crească foarte repede. selecţia şi ingineria genetică sînt factorii de bază pentru prom o­ varea unor soiuri de plante şi trase de animale mereu m ai productive. Formele de organizare se schimbă cu repezi­ ciune. suprafeţele de păm înt sînt adesea concentrate pentru a înlesni lucrafea lor cu m axim ă eficienţă. să m enţină curată m onocultura o perioadă îndelungată de tim p. 38 . am eliorarea. Chim izarea. în m ulte ţări din E uropa apuseană. A gricultura contem porană este rezultanta celor mai dinam ice discipline. De la îngrăşămintele N P K . fe ro m o n i. pesticide dintre cele mai diferite cu rem anenţe variabile care să perm ită jrotaţia culturilor sau. s-a trecut la îngrăşă­ m inte complexe cu microelemente. Există m aterial biologic selecţionat şi există institute specializate în acest domeniu. cu ioni sinergici. trip lîn d în ultim ii 25 de ani. substanţe şi inhibitori de creştere. folosite de m ultă vreme. pe unitatea de suprafaţă. . N i­ mic nu m ai este lăsat la voia întîm plării. O rganizarea agriculturii şi economia agrară au căpă­ ta t însem nătate deosebită în realizarea unei agriculturi moderne. se realizează p rin substanţe din ce în ce mai numeroase. dim potrivă. cu nenum ăratele capricii ale naturii şi cu nenum ăratele greutăţi pe care le implică tocmai com pexitatea procesului de muncă din agricultura modernă. chimiei. ciberneticei şi electronicei. biochimici şi fizicii. mai diversificate şi m ai specifice. caracteristică agriculturii moderne. de pildă. producţia agricolă. productivi­ tatea agricolă a crescut cu 47% (ceea ce reprezintă un spor m ai însem nat decît al m ultor ram uri industriale) iar în ţa ra noastră actualul plan cincinal prevede creş­ terea p roductivităţii cu 36— 39% faţă de cincinalul precedent. totuşi.. într-un con­ text în care avem de-a face.

M ediul rural se m odernizează şi 'se transform ă cu rapiditate, iar sensurile acestor prefaceri trebuie urm ă­ rite cu grijă; echilibrele biologice, interesele um anităţii, ca o singură unitate, şi ale oam enilor, ca indivizi, sînt scopurile civilizaţiei contem porane şi este necesar ca totul să lucreze pentru a p ăstra n atu ra pură. A G R O EC O SISTEM ELE LO R SI F U N C Ţ IO N A L IT A T E A

M ediul rural şi agricultura deceniilor noastre sînt într-o continuă transform are şi, în acest cadru, sînt adesea am eninţate de pericole dintre cele mai .diverse, de la fenomenul de poluare pînă la acela de degradare şi de utilizare iraţională. A plicate corect, toate metodologiile şi toate disciplinele pe care le-am am intit au o anum e eficienţă; ele sînt integrate într-un to t unitar şi-şi p o t prelungi la un tim p nedefinit funcţionalitatea, atunci cînd ecologia le înglobează şi le controlează. în acelaşi tim p, considerarea terenurilor agricole drept agroecosisteme perm ite ecologiei să acţioneze în agricul­ tu ra contem porană, în m od concret, practic şi evident. Introducerea analizelor ecologice pe cîm purile de cul­ tură, şi — în general — în toate zonele de activitate ale agriculturii oferă perspectivele ridicării productivi­ tăţii şi folosirii raţionale a tu tu ro r terenurilor agricole. P u i a şi S o r a n 9 socotesc că deosebirea esenţială dintre agroecosistemele şi ecosistemele naturale nu con­ stă în structura trofică generală ci în com plexitatea aces­ teia. în tr-ad ev ăr, în tim p ce ecosistemele naturale m a­ ture dispun de regulă de o diversitate internă m ult mai

9 P u i a I., S o r a n V., 1978 — în: Ecosistem ele artifi ciale si însem nătatea lor pen tru om enire, Cluj-Napoca, 22—56.'

39

mare, reliefată prin num ărul ridicat de specii compo­ nente, care saturează toate nişele ecologice, agroecosis­ temele au o diversitate internă scăzută, ceea ce le per­ mite o distribuire a substanţei şi energiei pe care le dau pe căi puţine sau chiar unice d ar care au o eficacitate ridicată, pentru că în drum ul lor către produsele dorite înlătură porţiunile inutile ale lanţului trofic natural. Aceasta înseam nă că agricultura cuprinde energia so­ lară (şi energia înglobată de om prin lucrările executate şi substanţele folosite), direct sau prin interm ediul celui mai scurt lan ţ trofic posibil, în produse utile um anităţii. Ea nu lasă să coexiste pe aceeaşi solă planta care dă săm înţa trebuincioasă şi buruiana; nici anim alul care dă carnea comestibilă cu cel a cărei carne e9te de nefolosit. Concentrează astfel energia în produsele dorite, simpli­ fică ecosistemul de care trebuie să se îngrijească perm a­ nent. Perioadele de relaxare pe care şi le-ar perm ite ar da prilej naturii să distrugă agroecosistemul şi să pună în locul său diversificatele ecosisteme „sălbatice", na­ turale. Prin p ro n u n ţata lor com plexitate internă ecosistemele naturale au, în general, un echilibru relativ mai stabil decît agroecosistemele, caracterizate de o diversitate mai redusă. A dm iţînd ca echilibrul biologic se bazează pe două principii esenţiale şi anum e invarianta num ărului de specii şi constanţa dimensiunii populaţiilor, atunci agroecosistemele a r trebui considerate ca avînd o stabi­ litate m are d at fiindcă principiile enunţate m ai sus sînt strîns controlate de om. D in aceasta rezultă că echili­ brul biologic este, în cazul agrtiecosistemelor, funcţie directă de capacitatea oam enilor de a dirija ecosistemul agricol. Se conferă astfel o im portanţă deosebită unei alte caracteristici a agroecosistemelor, aceea de simbioză inseparabilă cu activitatea um ană; plantele cultivate, şi, în general, întregul ecosistem agricol nu po t concura 40

cu plantele sălbatice şi ecosistemele naturale atunci cînd ele sînt părăsite de către om. A lături de ierarhizarea sistemelor biologice individu­ ale şi supraindividuale cunoscute din ecosistemele natu­ rale este necesară, în contextul prezent, ş.i o ierarhizare a ecosistemelor agricole. Aceasta se poate face plecînd de la faptul că biotopul (sola sau parcela) este factorul perm anent al unui ecosistem agrar în care p lan ta de cultură (componenta biologică de bază) se află supusă rotaţiei. Caracteristicile parcelei o po t defini cu uşurinţă ca biotop. în tr-ad ev ăr, ea are o suprafaţă precis delim itată pe principiul uniform ităţii solului şi reliefului; ei i se aplică aceleaşi tratam ente agrotehnice care dirijează unii factori ecologici, cum ar fi lucrările solului, aplicarea îngrăşăm intelor şi pesticidelor, cantitatea de apă p ri­ m ită prin irigaţii etc. Biocenoza ataşată acestui biotop este aceeaşi în spaţiu pentru că pe toată suprafaţa a fost cultivată aceeaşi plantă, căreia i s-au asociat aceleaşi buruieni segetale, aceeaşi agenţi patogeni (cu hiperparaziţii lor) şi aceeaşi dăunători (cu prăd ăto rii caracte­ ristici). M icroflora şi m icrofauna din sol sînt, de ase­ menea, omogene — deşi m ai puţin specifice culturii. în tim p, pe o solă, se succed culturi care îi m enţin caracte­ risticile uniforme. 'Im ediat superior solei este asolamentul, în care aceasta este încadrată, indiferent dacă este un asolam ent cu ro ­ taţia „liberă" sau cu o rotaţie stabilă şi respectată riguros sau în limitele ei generale. Arealul pe care aso­ lam entul este organizat are o delim itare precisă şi el este influenţat de edafonul* uniform pe tip de sol şi — în tim p — relativ om ogenizat de culturile care se suc­ ced şi de măsurile agrofitotehnice care i se aplică.
Edafon = totalitatea organismelor care trăiesc în sol, legate de anum ite condiţii de viaţă.

41

.

P articularităţile agroecosistemelor (culturi de cîm p) sînt grefate pe aceleaşi caracteristici constatate la eco­ sistemele naturale şi anume: B ioproductivitatea ecosistemelor agricole are caracter istoric: cunoscînd istoricul solelor se poate exprim a po- * A lelopatie = influenţa reciprocă a plantelor superioa (de cele mai m ulte ori inhibitoare) manifestată prin inter­ mediul unor substanţe chim ice secretate de plante. reale. pe diferite sole. 44 . ulte­ rior ierarhizarea m ergînd pînă la nivel de noosferă ** (% • 4)’ în funcţie de modul cum circulă substanţa (sub form ă d e '„ e x p o rt" = ieşiri şi „im port" = intrări).* Asolam entul este organizat la nivel de ferm ă sau de întreprindere agricolă dar capacitatea de bioproductivitate este influenţată de măsurile tehnico-organizatorice şi de deciziile luate de cadrele de conducere de la nivelul unităţii. unităţile adm inistrative care agregă mai m ulte asolamente po t fi considerate eco­ sisteme agricole ierarhic superioare asolam entului. ecosiste­ mele agricole se p o t asocia cu cele din sectprul zootehnic perm iţînd circuitul m ateriei şi energiei în interiorul ace­ leiaşi unităţi agrozootehnice constituite ca ecosistem. Aceste decizii sînt dependente de do­ tarea şi de aprovizionarea tehnică a unităţii. alelopatic. sînt specifice acestui nivel ecologic. de nivelul de pregătire al personalului tehnic şi de calităţile in trin ­ seci ale conducătorilor. ** Noosferă = învelişul spiritual al Terrei reprezentat de omenire. Sub aspectul organizării (delim itării) spaţiale şi al bioproductivităţii utile. în prim ul rîn d pe cele trofice şi pe cele de tip biochim ic. La un m om ent dat. biocenoza dintr-un asolam ent este suma biocenozele din solele com ponente m enţinînd relaţiile dintre specii.Pe ansamblul ecosistemului. biocenoza este aceeaşi şî repartizarea sa spaţială precum şi alternanţa în tim p.

. prin nerespectarea densităţii plantelor sau apariţia de goluri. prezent. La ni­ velul parcelei. Spre exemplu. tehnicilor şi m etodicilor im plicate în agri­ cultură. Lucrul acesta este rezul­ tatul unor situaţii destul de curioase care ne spun. Agroecosistemele. reprezintă cîm pul de lucru al unor sinteze şi concepţii integraliste provenite din domeniul tuturor disciplinelor. Ecosistemele agricole form ează substratul m aterial asupra căreia acţionează agricultura ecologică. inform aţia privind existenţa fenomenului (stării de) „secetă" se transm ite prin soluţia solului. 45 . Caracterul inform aţional este de asemenea. afectarea integralităţii culturii. ca parte com ponentă a agriculturii moderne. CE ESTE ŞI C U M F U N C Ţ IO N E A Z Ă A G R IC U L T U R A E C O IO G IC Ă O definiţie a agriculturii ecologice oare să fie accep­ tată unanim poate fi dată num ai sub rezerva căutării de am endam ente şi variante. prin aerul din atm osferă.tenţialul lor bioproductiv. înseamnă crearea de nişe ecologice pentru buruieni şi odată cu aceasta dim inuarea funcţiei de producător de recoltă a ecosistemului agricol. care este mai concentrată. Ceea ce tim purile m oderne au adus a fost în prim ul rîn d viziunea sistemică aplicata acestei agriculturi şi tehnologia deceniilor noastre. că agricultura a fost de la începuturile sale „ecologică". în funcţie de condiţiile de mediu generale ale zonei şi de interrelaţiile din biocenoză. A utoreglarea este com­ plem entară reglării făcute de om şi ea se m aterializează prin creşterea masei vegetale rezultată din fenomenele de înfrăţire. m ultiplicarea num ărului de frunze etc. aşa cum am văzu t şi p în ă acum. cu um iditatea relativ redusă etc.

p rin irigaţii şi prin executarea diferitelor lucrări de în­ treţinere a culturilor. păm întul şi aerul. Corespunde agricultura actuală acestor definiţii? F oarte m ulţi cercetători socotesc deja agricultura contem porană d rep t o agricultură tradiţională. frustînd prin m odificări de climă. insufi­ cient de rentabilă şi dăunătoare în general biosferei. sterilitatea a crescut sim ţitor în fermele zootehnice ca . Orice desecare sau defrişare va fi analizată în prespectiva tim pului şi cunoscînd interrelaţiile din n atu ră nu se vOr face greşeli de tipul celor care aduc în producţie. stăruitor şi cu inventivitate. în acelaşi tim p ea ar duce la m ul­ tiplicarea num ărului de boli şi dăunători prin p racti­ carea m onoculturii şi ar provoca o scădere a rezistenţei fiziologice naturale a plantelor şi anim alelor prin fo­ losirea abundentă a substanţelor chimice.urmare a stre­ 46 . C are sînt în fond principalele incrim inări care se aduc m odului în care se practică în prezent agricultura? Se socoteşte că actuala agricultură favorizează accele­ rarea eroziunii p rin aplicarea îngrăşăm intelor minerale. ferti­ litatea unor regiuni întinse. dar ea v a cuprinde totdeauna trăinicia lucrărilor făcute cu gîndul la oameni şi la viitor. p en tru o perioadă de tim p. posibilitatea să-l gospodărească cu m axim ă eficienţă. A gricultura ecologică este o agricultură care aduce prosperitatea şi bunăstarea unui popor. şi doresc de aceea ca ea să fie înlocuită. E a va analiza balanţa ener­ getică a fiecărui agroecosistem şi va face ca fluxul de m aterie şi energie care-1 străbate să aibă m axim um de eficienţă. prezervîndu-i apele. zeci de hectare. este o agricultură în care se munceşte din greu. prin trans­ form ări ale regimului hidrologic şi prin schimbarea ra ­ portu rilo r dintre speciile faunei şi cele ale florei.O agricultură ecologică este o agricultură care va iden­ tifica cu mare precizie vocaţia fiecărui teritoriu şi va avea. în acest fel.

după caz. dezechilibrarea balanţei biologice din soluri şi din culturi. sau. în ciclul agriculturii pe care o putem numi trad iţio ­ nală. la organizare şi la adm inistrare. A gri­ cultura ecologică recom andă alternarea îngrăşăm intelor m inerale cu cele organice. mai m ulte îngrăşăm inte înseamnă din nou o m ai m are ero­ ziune şi ciclul se reia pentru un final previzibil. la calitatea deosebită a soiu­ rilor şi a raselor. . D a r preţul p lă tit în tim p poate fi insuportabil pentru lum ea de mîine: epuizarea solului în anum ite substanţe minerale. înierbarea pe o anum ită perioadă de tim p. terenul trebuie să capete m ai m ulte îngrăşăm inte mine­ rale p en tru a com pensa fertilitatea pierdută d a r . la maşinism. îngrăşăm intele minerale nu p o t îm piedica spălarea solului de către ap ă ci dim potrivă. . de 47 . rezi­ duuri care grevează calitatea alim entelor. M onocultura reprezintă o cale facilă pentru obţinerea unei rentabilităţi pentru o anum ită perioadă. în conexiuni m ai largi decît a fost gîndită pînă în prezent. de la terenurile agricole la îngrăşăm inte. o agricultură ecologică aduce o folosire mai intensă . o agricultură legată de toţi factorii de m ediu.a relaţiilor din n atură şi o utilizare m ai raţio ­ nală a tu tu ro r m ijloacelor. îm pădurirea sau o alternanţă de culturi care prin ro taţia lor. folosirea aceloraşi pesticide (ale căror reziduuri vor fi o perm anenţă). să fixeze solul şi să-l îmbogăţească în humus. rămas fără humus. cu îm puţinarea unor specii. aplicarea lor concom itentă. produsele agricole rezultate conţin diverse reziduuri provenite din tratam entele chi­ mice efectuate în cursul procesului de producţie. A gricultura ecologică în lătu ră toate aceste neajunsuri şi poate oferi calea de reluare a dezvoltării încă şi mai rapidă înregistrată în ultim ele decenii? Este de presupus că răspunsul la această întrebare are un caracter pozitiv pentru că o agricultură ecologică înseamnă. p rin însăşi denum irea ei.sului provocat de aglom eraţie şi a artificializării to t m ai pronunţate a hranei.

ferm a integrată El M orro de la M ancha (Veracruz) (fig. Vom alege dintre acestea. pentru ilustrarea unui posibil m od de organizare. în aşa fel încît cantitatea lor totală să fie dim inuată (folo­ sirea unor insecticide sub form ă granulată a dus la excluderea poluării cu pulberi şi la m ărirea' eficacităţii prin plasarea insecticidelor la locul în oare vin insectele). în acest loc deşeurile orga48 . al rem anenţei reziduurilor etc. şi cu proliferarea dăună­ torilor care găsesc în culturi medii excelente de viaţă. ferm a integrată a fost alcătuită din 5 unităţi de bază în care s-au introdus numeroase tehnici ecolo­ gice. capabilă să păstreze şi să mărească fertilitatea solului: ea perm ite de asemenea folosirea unor diverse substanţe chimice care-şi po t anula rem anenţa. în aşa fel încît p ro ­ ductivitatea să fie maxim ă. A gricultura ecologică propune înlocuirea m onoculturii prin ro taţia plantelor. iar igiena teritorială şi as­ pectul peisajului să stimuleze im plicaţia omului în gos­ podărirea ecosistemelor. b) U nitatea de ferm entaţie. Prin aplicări ingenioase se poate obţine o eficacitate sporită a unor pesticide.obicei folositoare agriculturii. Există desigur probleme cu specific mai restrîns dar care p rin interrelaţiile care se stabilesc în şi între eco­ sisteme prezintă deosebită im portanţă. De aici un nou carusel al aplicării de pesticide. al pădurilor şi al iazurilor şi al eleşteelor. 5). Este cazul păşu­ nilor şi al anim alelor care le m ănîncă. Cele 5 unităţi constitutive sint urm ătoarele: a) U nitatea de producţie anim ală. E xperim entări p riv in d felul în carte poate acţiona o agricultură ecologică au fost făcute în numeroase ţări ale lumii. Pe baza stu­ diilor de identificare a vocaţiei naturale a terenurilor folosite. compensa eficacitatea şi micşora nocivitatea pentru produsele agricole finale. care transform ă alim en­ tele în deşeuri organice utilizate de unitatea urm ătoare. P retutindeni legăturile din natură trebuie cunoscute şi folosite.

în bazinele alăturate. s-ia inaugurat de curînd un program de creştere a broaştelor ţestoase şi a crocodililor. uşor asimilabile. Gunoiul ferm entat este de asemenea folosit ca îngrăşăm înt pentru grădinile de le­ gume furajere care se cultivă după sistemul grădinilor „fio- . De asemenea. producînd biogaz şi îngrăşăm inte complexe cu un procentaj ridioat de elemente nutritive. Aici gunoiul ferm entat este utilizat pentru fertilizarea bazinelor unde sînt crescuţi peşti şi creveţi giganţi. c) U nitatea de acvacultura.nice sînt reciclate. d) U n itate de producţie vegetală.

după ce nece­ sităţile serelor şi solariilor (aproxim ativ 50 ha) au fost satisfăcute cu prio ritate şi după ce s-a obţinut o canti­ tate însem nată de biogaz. plantele furajere se cultivă pe 1 000 ha asigurînd astfel nutreţul a peste 3 000 de vite. după care se mută pe parce alăturată.tan te“* şi după tehnici ecologice. mangrove. de pildă. o pepinieră polivalentă cu m ai multe zone. 30 000 de porci şi peste 100 000 de păsări. pescarii şi institu­ torii de la ţară. 50 . este form at din 14 ferme care se com pletează pentru a-şi susţine producţiile şi pentru a avea o autonom ie sporită faţă de ecosistemele înconjurătoare. cu toate anexele sale.). în plus. care prelucrează recolta din ferma legumicolă (200 ha) şi pe cea din ferm a pomicolă. Ea poate însă sugera un tablou al viitorului în agricultură. gunoiul de grajd rezu ltat este c< mpostat şi înglobat în terenurile arabile. antropologi. care form ează terenul afectat acestui complex. O ferm ă integrată este totuşi num ai un element al agriculturii ecologice. e) U nitate de studii socio-ecologice în care o echipă interdisciplinară de sociologi. iar o a b a se ocupă cu valorificarea produselor animale. plante ornam entale etc. * Grădinile fiinţează un an. De altfel o analiză a celor m ai moderne unităţi din ţara noastră ne poate arăta că ceea ce numim agricul­ tură ecologică se realizează de pe acum la nivelul aces­ tora. C om plexul agricol „30 Decem brie". întreprind activ ităţi educative. Există o fabrică de conserve. pentru introducerea în cultură a diferitelor plante — nu tocm ai comune — (arbori fruc­ tiferi. axată pe caracteristica producţiei în flux continuu. cursuri intensive pentru cultivatorii. are o form ă organizatorică extrem de raţională. D in suprafaţa totală de 3 000 ha. Această unicate cu­ prinde. bine delim itate. economişti studiază mai m ulte com unităţi umane.

ci num ai la prescripţia m edi­ cului). îngrăşate cu gunoi de grajd. Reiese că ceea ce am denum it agricultură ecologică este în fond o gospodărire raţională. cu agricultura anilor care v in 10.. a patrim oniului naţional. Problem a energetică ocupă un loc central în activi­ tatea diferitelor sectoare şi se încearcă rezolvarea ei p rin folosirea to t mai largă a energiei luminoase cap­ tată prin interm ediul bateriilor solare. inteligentă şi prin mijlocirea tu tu ro r posibilităţilor pe care civilizaţia con­ tem porană le oferă. a me­ diului. Al . agricultura ecologică devine sino­ nimă cu agricultura m odernă. în fiecare an beneficiile realizate sînt to t mai sub­ stanţiale iar calitatea produselor de o valoare deose­ bită. folosind totuşi la m aximum capacitatea terenurilor agricole şi asigurînd um anităţii m ari producţii de bună calitate. . inclusiv a horm onilor de creştere şi a furajelor obţinute de pe terenuri proprii. 51 . a celorlalte medicamente. p entru sublinierea calităţii ali­ m entelor. Sugerînd p rin însăşi denum irea ei com plexitatea legăturilor care există pretutindeni şi invitînd la reflecţie totdeauna înainte de a acţiona. Am putea adăuga. 1979 — Efectele biologice ale poluării. utilizarea cu deosebită grijă a antibioticelor (care se dau nu preventiv.în complex funcţionează brigăzi speciale care se ocupă de controlul calităţii produselor alim entare obţinute şi există dotări care ajută la perfecţionarea continuă a muncii salariaţilor. Prin interm ediul agriculturii ecologice se poate con­ serva integritatea biosferei. 10. I o n e s e u Deva. în favoarea agriculturii şi a oamenilor.

Este cunoscut dintotdeauna că supor­ tul nutriţional acordat plantelor sau anim alelor influen­ ţează gustul acestora. Chim izarea intensă a agriculturii ia adus aproape în mod natural o schimbare în com poziţia produselor şi în calitatea acestora. Discuţiile ce se p o artă as­ tăzi. 52 . FE N O M E N E D E T O X IC IT A T E . o problem ă centrală în păstrarea sănătăţii unor popoare întregi. Fireşte. deopotrivă în ziare şi reviste d ar şi la marile con­ grese ştiinţifice. doresc să stabilească ce rap o rtu ri tre­ buie să existe între principalele grupe de alimente. C alitatea alim entelor poate avea ca înţeles o arie foarte largă incluzînd to t ceea ce ţine de gusturile pe care arta culinară trebuie să le satisfacă şi în acelaşi tim p de perceptele foarte severe ale unei igiene mereu mai pretenţioasă în tr-o societate în care oamenii au aspi­ ra ţia legitimă de a trăi mai m ult şi mai bine. PO L U A R E A ŞI D E P O L U A R E A A L IM E N T E L O R Problem a alim entaţiei raţionale a devenit. iar existenţa ei dem onstrează că s-a trecut acel p rag în care pentru a trăi trebuia m încat orice putea servi ca nutrient. cîte vitam ine. mirosul şi uneori chiar şi colo­ ritul. schimbările acestea s-au produs în limitele tolerabilului. hrana zilnică trebuie să îndeplinească alte numeroase cerinţe şi numeroşi alţi indici p rin tre care cei calitativi sînt deosebit de im por­ tanţi. cuprins adesea între frontiere insesizabile de către marea masă a consum atorilor.C A LIT A TE A A L IM E N T E L O R . de foarte curînd. Fireşte. cîte enzime şi cîte săruri m inerale trebuie să conţină o anum ită dietă pentru a fi inclusă într-un re­ gim raţional de viaţă. alături de aceste raporturi şi com poziţii care vizează volum ul şi greutatea.

Aceasta este realitatea. produsă în con­ diţiile chimizării. dar aso­ ciat acestei probleme. conservator în această privinţă) sînt mirosul şi gustul cu care alimentele ne obişnuiseră. Pe de altă parte. între puii m arilor complexe avicole. un anum it fundam ent ştiinţific. din plin făina de peşte şi puii care se hrănesc num nai cu grăunţe. „teoria despre neajunsurile chim izării" n-ar fi fost suficientă pentru a deschide un capitol de anvergură în discuţiile despre viitorul agriculturii şi al industriei agroalim entare. punctul de geneză al celor care-şi propun să facă — în numeroase variante — o aşa zisă agricultură biologică. în care se folo­ seşte. de pildă. Ceea ce s-au schim­ bat însă (esenţial din punctul de vedere al unui factor psihologic. Fireşte. Există o anum ită preferinţă către alimentele naturale. gusturile s-au rafin at şi s-au di­ versificat. cele pe care nu le-a cunoscut agricultura trad iţio ­ nală în desfăşurarea sa. cu toate că în prezent calitatea calorică sau calitatea redată prin procentajul constituenţilor produselor obţi­ nute în agricultura chim izată sînt superioare din aceste puncte de vedere celor „naturale". Acest fundam ent avea în centrul său fenomenul de po­ 53 . prin care să se obţină produse unde să nu se încorporeze substanţe „artifi­ ciale". perioada relativ scurtă de tim p în care ea a avut loc a produs un oarecare im pact asupra preferinţelor consum atorilor. atunci cînd au generalizat particularul. ceea ce de-a lungul tim pului a im prim at produselor obţinute acele calităţi pe care le numim naturale.în agricultura tradiţională substratul nutritiv al cul­ turilor se perpetua în form e aproape standardizate. Schimbarea bruscă de care vorbeam mai înainte. De aici această diferenţă între roşii „de seră“ şi roşii „din curtea de zarzavat*'. Unele accidente de parcurs de pe traiec­ toria agriculturii contem porane au încurajat însă curen­ tele agriculturii „biologice" şi le-au dat.

aditivii şi coloranţii a rti­ ficiali. fie ca urm are ia utilizării neraţionale a arse­ nalului chimic şi ia com plicatei agrotehnici de astăzi. Num eroase cercetări au a rătat că multe insecticide. C înd aceasta se schimbă de m aniere rem arcabile dînd produselor noi prop rietăţi. este de 15 g azotaţi/k 54 . Folosirea intensivă a azotaţilor ia dus la fixarea aces­ tor substanţe sau a derivaţilor lor în ţesuturile plantelor în cantităţi pentru care beneficiarii (animalele sau chiar oamenii) nu erau ad ap taţi. aldrinul şi heptaclorul po t fi absorbite de sol şi cedate apoi plantelor care le loca­ lizează de preferinţă în fruct. de aldrin sau toxafen se găsesc în sol şi după cîţiva ani de la aplicarea lor. cum ar fi de pildă lindanul. în general. cantităţile de îngrăşăm inte. D ar nu numai îngrăşăm intele sînt folosite (şi trebuie subliniat că de fa p t poluarea prin îngrăşăm inte este destul de rară) în agricultura contem porană. apoi diferitele substanţe de creştere şi desigur. care depăşesc posibilitatea de asimilare nor­ m ală de către consum atori.luare care se putea instala în produsele alim entare fie accidental. care depăşirea norm ei de azotaţi în furaj* provoacă intoxicări grave-la--anim ale. raporturile acestora. Urm e de H C H . unele dintre acestea p u tîn d să cumuleze şi să dea p ro ­ * Norma internaţională admisă furaj. în cazul vacilor azotaţii sînt capabili să se concentreze în laptele "care se obţine de la aceste aiTimale. Sînt cunoscute cazurile în. aşa cum am văzut. De aco'o ele pot fi absorbite de plante. în cazul p re­ lucrării produselor agricole. ce'.e mai periculoase sînt desigur pesticidele. în prim ul rînd. putem considera alimentele rezultate d rept poluate. in­ fluenţează com poziţia chimică a culturilor. fenomen care se cere discutat în aspectele sale generale.

2 mg/kg. P rezenţa unor noxe în tr-u n alim ent nu este necesar rezu ltată p rin tr-o contam inare banală de tip u l celor am in tite ci p o ate să se datoreze tran sfo rm ării unui an u ­ me produs p ro v en it din tratam entele aplicate p lan telo r sau hranei anim alelor. în corpul nevertebratelor. o toxicitate ridicată (cum este cazul la cartof)*. într-un anum e ecosistem analizat.02 mg/kg.8 la răp ito are10. heptaclor şi dieldrin 0. A stfel rîmele şi unele insecte tericole au o cantitate de aproxim ativ 4 ori mai mare decît cea a solului în aldrin şi de 3 ori în cazul D D T -ului. 1 0 I o n e s c u A l. 1979 — Efectele biologice ale poluăr Deva. S ituaţia este similară şi în cazul vertebra­ telor care se hrănesc cu insecte. P oluarea a fost şem nalată p en tru cea m ai m are p arte a alim entelor şi ea poate fi clasificată în: naturală dacă in fecţia provine d in tr-u n a co n tractată de anim al în ain te de a fi sacrificat sau dacă plantele sau anim a­ lele respective conţin în m od n atu ral substanţe care p o t fi toxice p en tru om . Descoperirea unor oarecari cantităţi de D D T în corpul păsărilor şi al peştilor în locuri depărtate de zonele de aplicare a acestei substanţe. a fost un exemplu de largă difuziune a substanţelor utilizate în activitatea om ului şi a suscitat numeroase cercetări care să explice trecerile şi acum ulările unor asemenea produşi în lan­ ţurile trofice. iarbă sau . prin interm ediul vegetaţiei (uneori şi prin depuneri meca­ nice).dusului lor. accidentală cînd este vorba de * In cereale lim itele admise sînt pentru lindan (în gamma jHCH) 0.1 ppm la şoareci şi 0. 55 .fructe.. Se cunoaşte de pildă că în special hidro­ carburile clorate au tendinţa de a se concentra. diferenţele de structură genetică se reflectau şi în gradul de acum ulare al aces­ to r substanţe toxice: D D T -ul era în cantitate de 0. folosit în alim entaţie.

V orbind despre protecţia alim entelor şi trecînd peste măsurile care trebuie luate înainte oa poluarea să ajungă a tît de aproape de sănătatea omului. răzuirea m orcovilor poate reduce cu 90% reziduurile insecticidelor clorate provenite din sol. D D T -ul se transform ă în m etaboliţii săi stabili. cazurile sem nalate se datoresc nerespectării unor principii elementare. legume) a tîta tim p cît p ro ­ dusele folosite la stropiri sînt încă active. Ştergerea poate fi foarte eficientă în cadrul unor fructe ca: merele. Astfel o m încare de fasole bine fiartă nu con­ ţine urme de m alation. spălarea salatei.. perele şi prunele. Studiul cazuisticii fenomenului de toxicitate provo­ cat de ingerarea unor plante poluate arată că. prin tre oare — în prim ul rîn d — neaplicarea interzicerii totale a consu­ mului alim entelor (fructe.contam inări şi im purificări. 56 . P rin sterilizare. Spălarea insistentă a produselor alim entare este ope­ raţia care elimină pînă la 80% din reziduurile aflate la suprafaţă. antre­ nează între 64 şi 82% din depunerile de m alation şi între 43 şi 6 0 % din cele ale diazinonului. de pildă. De asemenea ea poate fi: indirectă dacă rezultă dintr-un ap o rt străin de compo­ ziţia alim entului şi directă (provocată) în care este vorba de aditivi sau de transform ările care au loc într-un tratam en t industrial. cu m ult mai inofensivi. Deshidratarea favorizează elim inarea pesticidelor în proporţie de 75% . D D E şi D D D . chiar dacă acesta este prezent în cantităţi sesizabile înainte de a se prepara m înoarea. ‘ Astfel. în cea mai m are parte. este necesar să se arate existenţa unor căi de eliminare a reziduurilor de pesticide p rin prepararea culinară şi prin transform ă­ rile industriale. Căldura distruge foarte m ulte din reziduurile uno r pesticide.

Curentele de agricultură biologică de care am am in­ tit încrim inează calitatea produselor agriculturii chim izate. Ea înţelege că producţia de alim ente 57 . să ream intim că ea este definită ca o agricul­ tură raţională. una dintre aceste aspiraţii este aceea de a asocia producţia obţinută prin cele mai noi mijloace (inclusiv chimizare) cu calitatea pe care o pre­ conizează agricultura biologică (deci cu acea calitate pe care vieţuitoarele au cunoscut-o şi cu care de-a lun­ gul generaţiilor s-au obişnuit). că p en tru a fi practicată are nevoie de in­ vestiţii suficiente şi generoase pe care le returnează în foarte scurt timp. în aceste îm prejurări. să vorbim din nou despre agricultura eco­ logică. în realitate. desigur. A gricultura ecologică doreşte să sublinieze. deşi riscul unei anum ite toxicităţi nu poate fi exclus cu desăvîrşire într-o agricultură chim izată.D upă cum se vede metode curente. în domeniul agricol. sistemică. sînt la îndem îna > celor care se află în situaţia de a corecta ca­ litatea unor produse. calitatea produselor obţinute în agricultura con­ tem porană este absolut satisfăcătoare sub acest raport. în agricultura ecologică calitatea şi cantitatea sînt inseparabile şi ele p o t fi obţinute la nivele din ce în ce mai înalte pentru că tim pul aduce tehnici m oderne iar agricultura ecologică le foloseşte într-un sistem bine închegat şi ordonat. obişnuite. Este cazul. în aceste cir­ cum stanţe. Vorbeam însă de asemenea şi de aspiraţiile um anităţii. generalizînd şi îngroşînd cazurile de poluare a produselor şi toxicitatea provocată. făcută cu toate mijloacele necesare în scopul obţinerii celor mai m ari şi mai bune producţii posibile. fără nici un fel de întîrziere. măsuri de precauţie tre­ buie luate în toate cazurile dar ele sînt cu a tît mai eficiente cu cît produsele provin dintr-o agricultură în care poluarea este aproape inexistentă.

am balajele şi posedă în acelaşi tim p o mare industrie de conserve*. P R O T E C Ţ IA M E D IU L U I R EA LIZA TĂ ÎN A G R IC U L T U R A E C O L O G IC Ă Im plicată în poluarea produselor sale. în lanţ. C a şi industria care se organizează pe flux continuu. iar pentru a inova sînt necesare foarte m ulte investiţii. * Compania Tenneco din California. 130. 58 . lanţul alim entar desfăşurîndu-se de la lucrările agricole pînă la furculiţa consum atorului. îşi produc singure îngrăşămintele. C onsum atorii cum pără din ce în ce mai puţine alimente provenite direct din agricultură. vezi Science eţ vie. nr. în cazul în care arsenalul chimic din dotare. abundentă şi ieftină. în acest com plicat proces de a obţine cantităţi m ari. este în firip at în m ari unităţi organizate pentru a p ro ­ duce alimente. De a lt­ fel numeroase sînt exemplele în care acest fel de gîndire. lucrările solului şi irigaţiile sînt rău utilizate. agricultura ecologică im aginează întreaga sa activ itate ritm ic. ** „Agricultura trebuie să fie petrolul Franţei" — Valery Giscard d’Estaigne. pe care noi îl atribuim agriculturii ecologice. ca o sursă potenţială de im purificare a m ediului şi de degra­ dare a acestuia. Sute de mii de hectare (ce vast eco­ sistem!) ţin de un singur centru de com andă. A gricultura ecolo­ gică (deci agricultura cea m ai raţională) poate face ca în epoca contem porană să se spună că agricultura este petrolul celor care n-au acest produs**. agricultura con­ tem porană poate fi considerată. din ce în ce mai m ult produse provenite din ram urile industriei ali­ m entare. în unele cazuri. calităţi bune şi produse ief­ tine este nevoie de Competitivitate. seminţele.înseamnă mai m ult decît simpla realizare de produse agricole.

De asemenea. dezvoltarea agriculturii pe noi terenuri aduce schimbări peisagistice. considerate ca parte integrantă a agri­ culturii. p rin legături organice cu agroecosis­ temele. cît şi în cea a fabricilor de lapte. fabricile în care se prelucrează laptele (de la cele care produc iaurturi la m ultiplele feluri de brînzeturi şi la unt). o im por­ tan ţă deosebită avînd — în cazul acesta — faptul dacă sîngele este recuperat sau nu şi -de asemenea dacă sta­ ţiile de epurare sînt prevăzute cu degresoare. fie din cauza nerespectării tehnologiilor sau a unei organizări necorespunzătoare) de im purificarea me­ diului. fabricile de zahăr şi fabricile de bere. fabricile de conserve de carne. fabricile de legume şi de fructe. încărcătura poluantă este în m are parte trib u tară sistemului întrebuinţat. în mediul rural.densitate şi aproape exclusiv de origine organică. şi industriile de transform are ia produselor agri­ cole sînt responsabile (fie din cauza tehnologiilor im­ perfecte. D e m ulte ori.5 m 3/cap bovină şi 0. ceea .ce echivalează cu poluarea pe care o produce un oraş de 40 mii de locuitori. P entru exemplificare se poate cita cazul abatoarelor unde volum ul apelor uzate reprezintă 1. Infestarea apelor este extrem de puternică a tît în cazul abatoa­ relor. din punct 09 . în sens negativ. Mai ales a apelor! Abatoarele. O distilerie care tratează anual 25 mii tone tescovină are 400 m3 deşeuri lichide colorate cu un p H de 4. Exem plificările acestea probează potenţialul poluant al unităţilor care prelucrează produsele agricole şi care sînt im plantate. Folosirea unei m ecanizări din ce în ce mai complcte face posibilă poluarea cu hidrocarburi care este tot m ai frecventă în ape şi pe sol.5 m3 pentru un porc. fabricile de am idon. fabricile de tăbăcărie. alcool sau distilerii deversează în ape im purificări de mare . adesea aceste ap e conţin în jur de 300 de m ilioane de m icrobi/cm 3.

U rbani­ zarea accelerată care se petrece în mediul rural (dar mai ales construirea unor clădiri făcute fără un anum e plan de integrare în mediu. în care să se folosească la maximum frum u­ seţea naturii. chiar dacă lucrul acesta nu este to t­ 60 . demistifică m irajul spaţiului rustic cunoscut din idile şi balade. Problem a peisajului.de vedere al esteticii şi al spaţiului recreativ. posibilitatea de a subordona (pînă la a reduce cu totul) ecosistemele naturale limi­ trofe (al căror rol în b alanţa echilibrului biologic este extrem de mare. organizatoric şi conceptual) prezintă deci aceste posibilităţi nedorite pentru mediul am biant. aproape luxuriantă. m ult mai slab do­ tate tehnic. Locurile de m uncă p lă ­ cute reprezintă un univers ale cărui mecanisme au parcă un resort n atural de a fi mereu în mişcare. deşi poate fi considerată o p ro ­ blemă secundară a agriculturii. este o parte esenţială din protecţia mediului şi din clădirea acelei stări psiho’ogice care perm ite deopotrivă o m uncă mai produc­ tivă şi o odihnă mai profundă. există posibi­ litatea planificării dezvoltării c'ădirilor aferente. folosirea aceasta optim ă este ea însăşi un factor de înfrum useţare a mediului pentru că presupune o vegetaţie bogata. A gricultura contem porană (în oare se include şi si­ tuaţia venită din deceniile trecute. de a executa fără efort cele mai com plicate lucruri. care dă un caracter de saţietate şi confort retinei umane. De fa p t micile gospodării n-au avut posibilitatea să-şi coordoneze am enajarea terenurilor şi a clădirilor într-un ansamblu care să nu fie disgraţios ci dim potrivă armonios. a dru­ m urilor şi folosirea optim ă a terenurilor. A tunci cînd mediul rural va fi dom inat de m ari ferme şi cînd finanţările vor fi deopotrivă ra ­ ţionale şi abundente (aceste două atribute trebuie m ai des asociate în unităţile din agricultură). ca­ pacitatea de a fi poluantă. din m aterialele găsite ad hoc).

din această cauză planurile de am enajare te­ ritorială îau to t m ai des în considerare problem a decongestionării m arilor. în to talitatea lor aceste măsuri trebuie să creeze o unitate com pletă şi funcţională. m etropole. pe de o parte ştie valoarea apelor curate. precum şi dezvoltarea ser­ viciilor publice. parcurilor naturale. fiind cu totul nouă şi clădită exclusiv pe cele m ai bune descoperiri ale ştiinţei şi teh­ nicii. iîn toate societăţile contem porane procesul de urba­ nizare se am plifică continuu aducînd cu sine numeroase problem e. în ultim ă instanţă.deauna sesizabil la prim a vedere) şi dezvoltarea sa nearm onioasă şi neestetică în mijlocul naturii. am enajarea te­ ritorială nefiind decît o form ă a activităţii social-economice bazată pe posibilităţile pe care le posedă colec­ tiv itatea respectivă. Ea nu concepe. în principal. distribuirea şi sistem atizarea looalităţilor. poate înlătu ra toate neajunsurile provocate mediu­ lui de către agricultura contem porană şi de către indus­ triile acesteia. A gricultura ecologică este o parte integrantă a ame­ najării teritoriale prin care mediul am biant se conservă şi se optim izează. tehnic şi instituţional. Cum realizarea obiectivelor teritoriale se loveşte uneori de dificultăţi de o rdin economic. beneficii — chiar dacă acestea nu sînt neapărat. renova­ rea zonelor construite. am enajarea locurilor dedicate tu ­ rismului. de pildă. Unele aspecte ale acestei am enajări teritoriale sînt de­ finite clar şi ele prevăd planificarea u ti'izării terenu­ rilor. deversări de efluenţi poluanţi în ape pentru că. valoarea costurilor de epurare. iar pe de altă parte cunoaşte că reciclarea şi refolosirea deşeurilor şi m ateriilor prim e cuprinse în acestea aduc. este necesară stabilirea unei liste de preferinţe şi de obiective prioritare precum şi depă­ şirea inerentelor obstacole de ordin financiar. precum şi posibilitatea 61 . suplă şi uşor adaptabilă la evoluţia tim purilor. A gricultura ecologică. de ordin economic.

această socializare a naturii presupune de asemenea şi un efo rt comun. a spaţiului natural. Fireşte. 1971 — Socialisation de la nature . Practicarea unei agriculturi ecologice perm ite şi în acest context oa am enajările în mediul rural să se con­ struiască pe vooaţii naturale. P retutindeni cînd este vorba de o rem odelare a me­ diului. exe­ cutat la nivelul unor întinse regiuni în care să apară de-a lungul acesteia o continuitate fizică şi estetică. un lanţ trofic energetic de m are valoare. Studiql păstrării unei n aturi ruralizate trebuie să se concretizeze prin stabilirea unui plan sistemic. 1 1 Saint ed. Stock.de a sprijinii fenomenul invers urbanizării. Marc P. im plicit dezv oltarea însăşi a societăţii um ane. se produc impresii estetice deosebite. adică p ro ­ cesul de ruralizare. Este evident că în p ro tecţia m ediului trebuie folo­ site to ate m ijloacele (şi agricu ltu ra ecologică reprezintă unul din acestea!) care p o t asigura în m od sim ultan şi. presupune o recunoaştere a valorii eco­ nomice. prin protejarea şi folosirea ei optim ă. se conservă o floră şi faună bogată şi se răspunde unor cerinţe economice de anvergură ce decurg din im portanţa deosebită a m aterialului lemnos. punerea ei la dispoziţia tuturora.. într-un sens ele­ vat. D ram atizînd un pic lucrurile am putea socoti că scriitorul francez S a i n t M a r c 1 avea dreptate să 1 spună că în secolul nostru „a plan ta este mai urgent decît a construi" sau că „este necesar să se vegetalizeze înainte de a se m ineraliza". în aceste am enajări fac­ torul forestier are o contribuţie deosebită din cauza m ultiplelor sale calităţi prin care se m odelează clima. această problem ă presupune o socializare a na­ turii.

Celelalte 47 de mii sînt produse industriale şi agricole (altele decît pesticidele). şi alte m ulte milioane de tone de substanţe chimice destinate protecţiei plantelor care sal­ vează circa 3 0 % din recoltele obţinute. pentru dezvoltarea societăţii. D in cele 60 de mii de substanţe m enţionate ca foarte frecvent folosite. . aproape 1 500 sînt agenţi activi în pesticide.ELEMENTE COMPONENTE ALE AGRICULTURII ECOLOGICE C H IM IZ A R E -FE R T IL IZ A R E în fiecare an 1 000 de noi substanţe chimice se adaugă celor 60 de mii utilizate cotidian. . A nual sînt folosite în agricultura lumii aproxim ativ 100 de milioane tone de îngrăşăm inte. 4 000 intră în fa­ bricarea m edicam entelor şi 5 500 sînt aditivi alim entari. care aduc un spor de producţie echivalent cu 40% din producţia m ondială de cereale. Cifrele acestea sumare şi aproxim ative ilustrează totuşi cu elocvenţă im portanţa capitală pe care procesul de chim izare-fertilizare al agriculturii îl are pen tru întreaga T erră. 63 . Dom eniul substan­ ţelor chimice este foarte vast. Se estimează că prin interm ediul acestor mijloace jum ătate din popu­ laţia lumii are asigurată hrana cotidiană necesară pen­ tru subzistenţă. combustibili pentru producţia de energie etc .

Se poate obiecta că în perspectivă neajun­ surile provocate de o to t mai largă răspîndire a substan­ ţelor chimice s-ar putea acumula şi ar putea greva asu­ p ra viitorului. d e te rm in în d u n g ra v d ezech ilib ru în co m p o ziţia acestu ia. 64 . C a în toate problem ele de viitor în care prezum ţiile. în acelaşi tim p . O bservaţiile de mai sus sînt în m are parte întem e­ iate dar disproporţia dintre avantajele pe care chimizarea-fertilizarea le-a adus omenirii (şi pe care nu le-am subliniat încă îndeajuns pînă în prezent!) fac suficient de neînsemnate deficienţele reale ale agriculturii con­ tem porane. se in flu e n ţe a z ă c a lita te a alim e n te lo r şi se p ro v o a c ă . p rin in te rm e d iu l la n ţu rilo r tro fic e . fo lo sirea lo r in te n siv ă p o a te duce la e p u izarea fe rtilită ţii n a tu ra le a so lu lu i. şi în acest caz tre­ buie luate în consideraţie toate posibilităţile şi varian­ tele cunoscute pentru a m ări şansele aflării adevărului de mîine. ale inventi­ v ităţii oam enilor şi ale întîm plării. sînt supuse presiunilor tim pului. indiferent de bazele ştiinţifice pe care se clădesc.F ireşte. c o m p lex itatea a g ri­ c u ltu rii co n tem p o ran e şi a m ijlo acelo r care sîn t puse în m işcare p e n tru a o b ţin e a b u n d e n ţa de alim e n te şi v a rie ta te a so rtim en tu lu i a cesto ra a c re a t o serie în tre a g ă de p rob lem e. p rin în g răşăm in tele chim ice şi p rin re z id u u rile p esticid elo r. m o d ific ă ri — de cele m ai m u lte o ri n e fa v o ra b ile — în biocenoze şi în m ediul în c o n ju ră to r. p a ra d o x a l la p rim a vedere. în p rin c ip a l. p re z e n ţa su b sta n ţe lo r chim ice în a g ric u ltu ră este în c rim in a tă p e n tru că. aşa cum am m a i su b lin ia t. în acest domeniu agricultura ecologică pleacă de la convingerea că fertilizarea şi chim izarea sînt absolut necesare pentru o agricultură m odernă de m are ra n d a­ m ent dar că aceste mijloace sînt num ai o com ponentă a îngrăşării solului şi a protecţiei plantelor îm potriva bolilor şi dăunătorilor.

Ceea ce se făcea — din lipsă de mijloace sau din cauza unor cheltuieli foarte m ari — pentru „tipuri" de sol.M ai m ult decît atît. pe un s o l. privind exportul de substanţe nutritive pentru obţinerea unei producţii calculată pe baza tu tu ro r factorilor im ­ plicaţi. G alculatoarele sînt astăzi în m ăsură să satisfacă dezideratele expuse an terior fără consumul unor energii care să depăşească sau să greveze posibilităţile econo­ mice. î n agricultura ecologică un astfel de studiu nu v a fi făcut doar pentru cîteva tipuri de sol.. la eutrofizarea apelor etc. în agricultura ecologică — soco­ tind fiecare solă un agroecosistem cu potenţial diferit şi cu proprietăţi diferite — m odul actual de aplicare al chim izării trebuie să se îm bunătăţească. poate indica necesarul real de sub­ stanţe chimice! Se poate replica că agricultura contem ­ porană utilizează deja acest calcul. Aplioarea mecanică a unor doze de îngrăşăm inte stan­ d ard (de tipul N 100P 50 pentru o cultură d e . se obţine în felul acesta o precisă p articularizare şi — în consecinţă — o exploatare op­ timă. U n calcul am ănunţit pentru fiecare suprafaţă cultivată. mai ales cu acele m aterii organice rezultate 65 . se p oate face acum pentru fiecare p a r­ celă! A lături de aceste îngrăşăm inte pe care le considerăm indispensabile în tr-o agricultură ecologică de mare ra n ­ dam ent este necesară utilizarea din plin şi a alto r m ij­ loace care asigură fertilizarea solului. de la potenţialul genetic al plantelor la condi­ ţiile meteorologice. ci pentru fiecare parcelă. . ceea ce. este cu totul adevărat. pentru fie­ care teren cultivat. în sensul de a fi caracteristic şi ad ap tat pentru fiecare solă în parte.) nu oferă o p roductivitate optim ă şi poate con­ tribui la poluarea mediului.. cîteva plante etc. desigur. în prim ul rîn d trebuie intensificată îngrăşarea orga­ nică a solului care să se realizeze cu m aterii organice compostate. . Şi în această priv in ţă tehnica a îm pins agricultura către ecologie. .

aplicarea pe cîmp a năm olurilor şi a resturilor provenite din staţiile de epurare reprezintă o cale extrem de larg deschisă poluărilor. fără o tehnologie în acest sens. G unoiul de grajd (de asemenea com postat) trebuie încă mai larg folosit în agricultura ecologică. îngrăşămintele de provenienţă algală (cunoscute şi utilizate de m ult tim p pe ţărm urile bretone ca şi pe întreg lito­ ralul asiatic) sînt extrem de favorabile şi ele provin dintr-o m aterie prim ă care nu costă aproape nimic ţă ­ rile ce se învecinează cu m arile întinderi de apă. O cultură de leguminoase poate fixa în cursul unui an 66 . F ără aceste intervenţii. în aceeaşi m ăsură trebuie sporit rolul îngrăşăm intelor verzi. în oare leguminoasele au un rol prepon­ derent. Folosirea com posturilor provenite din năm olurile de Ia staţiile de epurare şi din resturile menajere a început de altfel să fie larg răspîndită în această campanie sis­ tem atică de reciclare a tu tu ro r reziduurilor rezultate în procesele tehnologice sau în viaţa cotidiană. infecţiilor şi infestărilor. Bălcescu" din Bucureşti. O adevă­ rată utilizare a deşeurilor necesită însă procese obliga­ torii de com postare şi de am eliorare a calităţii rezultate. un com post obţinut din deşeuri orăşeneşti s-a dovedit extrem de productiv şi activ. A solam entul. î n experienţele executate la Institutul . aplicarea unei cantităţi de 1. agronomic „N . p ărţi componente ale unor agroecosisteme de dimensiuni m ari. în compos­ tare este indicat să se folosească biopreparate care să accelereze descompunerea m ateriilor organice complexe şi să se realizeze o sinteză de substanţe biologic active pentru m icroflora favorabilă fertilităţii solului.de la m arile crescătorii de anim ale.5 t /h a a dat o p ro ­ ducţie de sfeclă de zahăr egală cu cea obţinută prin apli­ carea a 30 t/h a de gunoi de grajd ferm entat. este de asemenea un mijloc im portant de fer­ tilizare şi de m enţinere a echilibrului biologic în natură.

din punct de vedere al b o lilo r şi p araziţilo r în ru d irea genetică an ­ trenează o m ultiplicare a acestora. ceea ce constituie o bază m ai m ult d ecît satisfăcătoare p en tru orice ak ă cu ltu ră care ar urm a. să nu fie în g ro p at spre ad încuri şi de asem enea să nu se strice stru ctu ra solului p rin in terven ţii b rutale. ab so lut ne­ cesară în condiţiile de astăzi. T o to d ată distrugerea b o lilor şi d ău n ăto ri­ lor p rin produse chim ice trebuie înlo cuită cu aşa num ita lu p tă in teg rată. m ijloc care înglobează pesticidele dar care recom andă utilizarea lo r num ai în cazuri absolut necesare. O optim ă ro taţie a cu ltu rilo r — incluzînd obligatoriu altern area m ono şi d icotiledonatelor — aduce o „cură­ ţire" a terenu rilo r de boli şi dău nători. p rin executarea unor lu crări (a u n o r praşile) în care energia inclusă să fie in ferio ară energiei pe care o cuprind pesticidele şi ap licarea lor. în ceea ce priveşte folosirea pesticidelor. In tr-ad ev ă r. bogat în hum us. L ucrările solului au şi ele.pîn ă la 200 kg de azo t. C om baterea b uruienilor se p o ate realiza de asem enea p rin reechilibrarea biologică a solului efectu ată pe baza asolam entelor şi a fe rtiliz ă rii organice. 67 . este esen­ ţia l — în această p riv in ţă — ca stratu l superficial. un rol deosebit în p ăstrarea fe rtilită ţii solului. dacă din p un ct de vedere al com baterii buruienilor altern an ţa grîu-porum b este eficientă d ato ­ rită deosebirilor de tehnologie în tre grîu (sem ănat în rîn d u ri dese) şi porum b (p lan tă p răşito are). ca şi lucrările de în treţin ere. se recom andă o m ai m are reţinere şi o m ai m are p ru d en ţă. Se preconizează crea­ rea unei gam e larg i de pesticide care p rin aplicare a lte r­ n ativ ă să se com penseze ca eficacitate şi sa se anihileze ca rem anenţă.

Ştiinţa şi tehnica furnizează o gamă din ce în ce m ai largă de pesticide care vin în întîm pinarea scopurilor agriculturii ecologice: eficaci­ tate maxim ă. cr situaţiile reale existente la un m om ent dat. FolosireaJiQ rinaniior. Aceasta nu înseamnă că în agricultura ecologică se resping indicaţiile generale pe oare ştiinţa contem porană le dă. Protecţia chimică a culturilor este un element esen­ ţial în agricultura ecologică care-1 înglobează însă^ în cadrul luptei integrate. N im eni nu poate sta­ bili dozele de aplicare pe un anum e teritoriu m ai bine decît specialistul care lucrează acolo şi cafe cunoaşte deopotrivă (tot ce s-a scris în acest domeniu şi natura şi p articu larităţile agroecosistemului de care se ocupă. a unor antibiotice (mai cu seamă în hrana anim alelor etc.de creştere.A lternanţa m ono-dicotiledonatelor reduce riscurile p a ­ razitare şi iaduce cu sine o scădere a cantităţii de pes­ ticide folosite. a unor substanţe horm onale responsabile de un anum e metabolism. im pact nul asupra calităţii alim entelor şi mediului! 68 .) trebuie făcută luîndu-se în considerare nu raţiile sau indicaţiile standard. de a recircula unele m aterii care ar putea fi poluante şi de a păstra fertilitatea solului. ea acţionează în cadrul acestora dar cere ca ele să fie particularizate. eficienţa agricolă şi protecţia mediului sînt asigurate mai deplin! In com baterea dău n ăto rilor se preconizează tot mai intens folosirea cu precădere a insecticidelor de origine vegetală (cum ar îi p iretrul sau rotenona) şi — în cadrul luptei biologice — să se utilizeze pe scară largă predatorii acelor anim ale care am eninţă recoltele. a inhibitorilor. D im potrivă. în fertilizarea solului agricultura ecologică tinde să folosească numeroase tipuri de îngrăşăm inte urm ărind un triplu scop: acela de a asigura plantelor condiţii op­ time de nutriţie.

cît şi din cel al protecţiei mediului. E N E R G IA C H E L T U IT Ă ŞI E C O N O M II POSIBILE ÎN M E C A N IZ A R E O dată cu trecerea agriculturii de la faza lucrărilor cu anim ale de tracţiune la lucrările cu tractorul şi la p ro ­ cese to t mai com plicate de m ecanizare şi chimizare s-a înregistrat o creştere substanţială a consumului de ener­ gie şi un im pact mai p ro n u n ţat asupra structurii şi fer­ tilităţii solului. Consumul de energie în tehnologia unor culturi agri­ cole este determ inat de consumul de combustibil im pli­ cat în lucrările cu tractorul şi de energia um ană (ener­ gie activă directă). A devenit astfel nece­ sară găsirea de căi de integrare a energiei utilizate în marele flux de captare a radiaţiei solare în fotosinteză. reparaţii etc. amortism ente. cum a r fi săm înţa. îngrăşămintele. P entru ca presiunile exercitate asupra mediului înconjurător să nu fie negative. aplicarea de pesticide şi pînă la culegerea şi transportul recoltelor.L U C R Ă R IL E SOLU LU I.reducerea cantităţilor de * com bustibili folosiţi. ierbicidele şi insectofungicidele (energie activă indirectă) şi de uzura maşi­ nilor agricole. întreţinerea culturilor. interesul societăţii umane cere ca ener­ gia folosită să se înglobeze eficient în producţia agri­ colă şi să se m ultiplice în aceasta. pe de o parte. iar pe de altă parte — din m otive eco­ nomice şi de conjunctură —. O analiză a structurii şi consumului de energie este extrem de interesantă pentru agricultura m odernă pen­ tru că rezultatele ei p o t aduce o îm bunătăţire rem ar­ cabilă în acest domeniu a tît din pu n ct de vedere econo­ mic. (energia pa. P entru obţinerea unor m ari cantităţi de produse ali­ m entare agricultura contem porană a sporit conştient consumul de energie realizînd tehnologii m ecanizate care au cuprins toate operaţiunile. începînd cu lucrările so­ lului. 69 . de consumul de m aterie şi m ateriale.-.

8— 8 .8% . A naliza elementelor teh­ nologice actuale sub aspectul energetic.1% . Piteşti. pentru recoltare 16.5% . energia activă in­ directă 62. V erificarea temeinică. pentru irigare 7. S t a n c u . cît şi în folosirea de m ateriale. fertilizare şi sem ănat se consumă 7.4% din consumul energetic total.4% . 70 . în cultura grîului irigat. energia activă indi­ rectă 59.9 pînă la 17. în condiţii de neirigare p en tru porum b. folosirea ierbicidelor şi insectofungicidelor afectează con­ sumul to tal de energie în proporţie de 5.4 % 12. energia activă directă reprezintă 23. energia activă directă ocupa 29. a tît prin raţionalizarea aces­ tora. a tît în procesele de producţie propriu-zise. spre exemplu. în cultura po­ rum bului irigat. 1980).6% şi energia pasivă 8% .2 pînă la 1.' iar energia pasivă 4. cît şi prin evitarea consum urilor exagerate pe care 1 2 în Ecologia şi protecţia ecosistemelor (sub redacţi dr. iar energia pasivă 7 % . A l. restudierea şi evaluarea tehnologiilor de cultivare a p lan ­ telor pe baza bilanţului energetic. A nalizînd ponderea elementelor energiei active d i­ recte ra p o rtate la consumul total de energie se constată că pentru pregătirea t'olului.2% din consumul to tal de tehnologic.4% din energia cheltuită pe ansam blul tehnologiei. se impune ca o m ă­ sură de strictă urgenţă în vederea protecţiei mediului şi în găsirea unor căi de reducere a consumului de ener­ gie folosită.sivă). energia activă indi­ rectă 72.2% . în cadrul energiei active indirecte. reliefează po­ sibilităţi de economisire. D a t fiind im p o rtan ţa deosebită pe oare o reprezintă consumul de carburanţi pentru agricultură şi în gene­ ral p en tru economia m ondială. agricultura ecologică preconizează o reducere im portantă a acestuia şi im pli­ cit o mecanizare mai eficientă. R.7% .2 p în ă la 10. I o n e s e u şi prof. energia activă directă reprezintă 33. pentru întreţinerea culturilor 1.8% .

^ Se constată că. lucrările de între­ ţinere 7<>/o. în cadrul fiecărei tehnologii. cît şi la cultura porum bului. La tehnologia cu m inim de lucrări ponderea aceloraşi lu­ crări m enţionate reprezintă 34— 4 5 % la cultura grîului şi 20— 2 8 % la cultura porum bului. întreţinerea culturii 2% . Cele trei tehnologii folosite au fost: a) convenţionala — cînd pentru fiecare lucrare din tehnologie se face cîte o trecere cu tracto ru l şi m aşina agricolă respectivă. La cultura porum bului prim a categorie de lucrări are o pondere de 28— 38% . fertilizare şi semănat. b) raţionalizată — la o trecere se efectuează mai multe lucrări. A nalizînd ponderea consu­ m ului de m otorină d at de diferitele grupe im portante de lucrări la cultura grîului. a tît la cultura grîului. c) cu m inim de lucrări — efectuarea unui nu­ m ăr redus de treceri şi lucrări din tehnologie în con­ diţiile dotării actuale. 71 . în cazul tehnologiei conven­ ţionale. iar recol­ tatu l şi transportul producţiei d e boabe şi a paielor 34— 45»/o. se consumă mai m ult combustibil dato­ rită transportului recoltelor mai m ari obţinute (produs principal + produs secundar). pregătirea solului. pon­ derea acestei grupe de lucrări scade la 41— 5 3 % pentru cultura grîului şi 24— 3 3 % la cultura porum bului. fertilizarea şi sem ănatul re­ prezintă 53— 64°/0. fără dim inuarea producţiei (ul­ timele 2 tehnologii sînt preconizate de agricultura ecolo­ gică). în con­ diţii de irigare.o tehnologie necorespunzătoare sau aplicată necorespun­ zător le provoacă. iar recoltarea şi transportul recoltei 55— în oazul tehnologiei cu sistem raţionalizat al lucrări­ lor de pregătire a solului. P entru cultura griului şi porum bului în condiţii de irigare şi naturale s-au întreprins experienţe cu trei teh­ nologii de cultură pentru a se putea alege aceea care corespunde cel mai bine cerinţelor expuse anterior.

C om parînd consumurile de m otorină totale pentru cele trei tehnologii luate în studiu, a tît la cultura grîu­ lui, cît şi la aceea a porum bului, în condiţii de irigare sau naturale, se observă că există posibilitatea reduce­ rii consum urilor la lucrările de pregătirea solului, fer­ tilizare şi semănat. Procentele asigurate de reducere, în cazul tehnologiilor raţionale preconizate de agricultura ecologică, variază între 4 şi 5. Pe de a ltă p arte, înglobarea eficientă a energiei (fo­ sile şi solare) în recoltă m ăreşte p ro d u ctiv itatea m ijloa­ celor u tilizate. D eplina concordanţă în tre cerinţele bio­ logice ale p lan telo r de cu ltură şi am plasarea lo r în tim p şi spaţiu este una din căile p rin oare dezideratul de mai în ain te se poate îndeplini. O rganizarea teren urilor agricole în sole care să asi­ gure folosirea deplină a m aşinilor agricole (la nivelul d o tării actuale), sem ănatul cu ltu rilo r în perioade optim e, cu spaţiu de n u triţie al p lan telo r corespunzătoare cerin­ ţelo r de specie, soi şi h ibrid, ro ta ţia cu ltu rilo r etc. vor duce la sporirea p ro d u ctiv ităţii şi la reducerea can ti­ tă ţii de energie cheltu ită p en tru efectuarea com baterii buruienilor, b o lilor şi d ău n ăto rilo r, m ult m ai p u ţin nu­ m eroşi în aceste condiţii. R eanalizarea stru ctu rii cu ltu rilo r şi introducerea p lan ­ telo r am elioratoare (în special a legum inoaselor) în ro ­ ta ţia cu ltu rilo r, vor crea p o sib ilitatea econom isirii unor m ari ca n tităţi de îngrăşăm inte cu azo t şi de pesticide, p en tru fabricarea cărora s-a ch eltu it o însem nată ener­ gie, a cărei pondere este ap reciab ilă în tehnologia unei cu ltu ri agricole. E nergia înm agazinată în îngrăşăm inte, şi care afectează produsul agricol, rep rezin tă circa 70— 7 5 % şi respectiv 55—6 5 % din consum ul to ta l al teh­ nologiei la grîu şi la porum b. C u ltu ra legum inoasă, anuală sau perenă, produce p en tru n u triţia sa 100— 300 kg N /h a şi asigură p en tru p lan ta care urm ează a fi cu ltiv ată alte 120— 180 kg N /h a. La Saina d tţue e 72

cercetare Albota-Argeş, înlocuirea rotaţiei de 2 ani grîuporum b, p rin tr-u n asolam ent raţional cu trifoi şi plante tehnice, a contribuit la obţinerea unor sporuri de p ro ­ ducţie de peste 1 000 kg/ha la cultura grîului şi porum ­ bului (în cadrul aceluiaşi nivel de fertilizare chimică), m ărind astfel randam entul energetic al culturilor am in­ tite. Extinderea suprafeţelor ocupate cu amestecuri de graminee şi leguminoase (trifoi + raigras) va contri­ bui la revenirea leguminoaselor pe acelaşi teren la un interval mai scurt decît cel de 13 ani, p racticat în pre­ zent. P rin lucrările solului se consumă anual 30— 50% din energia activă directă sau 10— 12% din totalul ener­ giei consum ată în tehnologia grîului sau a porum bului. Experim entările efectuate în staţiunile de cercetare agri­ cole din ţa ra noastră au stabilit adîncim ea optim ă de lucrare a solului pentru fiecare cultură în parte; s-a constatat astfel că, în cele mai m ulte oazuri, se poate renunţa la lucrări prea adînci care solicită într-un grad în alt maşinile agricole, provoacă un consum exagerat de combustibil şi nu dau sporuri asigurate de producţie. O economie însem nată de energie se poate realiza p rin înlocuirea arăturii cu lucrarea cu grapa cu discuri socotită d rep t lucrarea de bază pentru unele culturi, cum ar fi cerealele de toam nă semănate după prem ergătoare -tîrzii (porumb, soia, sfeclă de zahăr etc.). Producţiile obţinute, în acest caz, sînt practic egale cu cele realizate prin arătură la 18 cm, avînd în plus avantajele execu­ tării într-u n tim p scurt şi reducerea consumului de car­ buranţi. Preocuparea de a se executa m ai multe operaţii la o singură trecere (operaţii cum a r fi pregătirea patului germ inativ, tratam entul cu pesticide, fertilizarea cu azot şi semănatul — m ai ales în cazul prăşitoarelor) consti­ tuie de asemenea o cale sigură de economisire a combus­ tibililor şi a energiei. 73

C an tităţi prea m ari de energie se consumă în p re­ zent lia recoltarea, transportul şi depozitarea produc­ ţiei principale şi secundare a culturilor agricole. U tili­ zarea mai largă a soiurilor şi hibrizilor cu o precocitate accentuată precum şi sem ănatul la epoca optim ă asigură uscarea natu rală a produselor şi duce la economisirea acelei energii care se foloseşte curent în uscarea a rti­ ficială,. Am văzut că recoltarea, transportul şi depozitarea producţiei reprezintă un însem nat procent din energia folosită în tehnologiile actuale. R ezultă că am enajările „logistice" (depozitele, hangarele, căile de acces etc.) trebuie să fie astfel am plasate încît să înlesnească o eco­ nomie substanţială de energie. A gricultura ecologică preconizează de asemenea îm ­ bunătăţirea tehnologiei de cultură a plantelor irigate, în sensul economiei de apă şi im plicit pentru economisirea energiei pom pării acesteia.. In acelaşi context, alegerea celei m ai bune plante prem ergătoare, introducerea unei plante am eliorate în ro taţia culturii, executarea fără întîrziere şi de calitate a arăturilor în vederea acum u­ lării n itraţilor, adm inistrarea raţională, fazială, a îngră­ şăm intelor, sînt to t atîtea căi de reducere a consumului de energie indirectă. întocm irea arătu rii p rin lucrarea cu freza sau cu grapa cu discuri în toam nele secetoase, cînd a ră tu ra se face de proastă calitate, bolovănoasă, necesitînd pentru m ărunţire consumuri exagerate de m otorină, reprezintă un mijloc im p o rtan t de economisire a energiei active di­ recte*.

* Foarte importante în acest domeniu sînt lucrările cu prinse în teza de doctorat a ing. Horia N icolae „Cercetări privind influenţa lucrării solului cu organe rotative asupra producţiei şi însuşirilor solului la cultura grîului şi po­ rumbului în condiţii de irigare şi neirigare", ASAS, 1978.

74

am plasarea optim ă a construcţiilor. A gricultura eco­ logică. P rin îm bunătăţirile funciare se urm ăreşte lupta îm ­ p o triv a eroziunii solului. drum urilor şi culturilor. o nouă protecţie îm p o triv a agenţilor eolieni. îm ­ preună cu întreaga ecologie. precum şi în m enţi­ nerea unui regim de um iditate echilibrat. protejarea îm potriva inunda­ ţiilor. în perim etrul ecosistemului considerat. în com baterea eroziunii solului. în cadrul abordării ecologice a agriculturii. există posibilitatea m odelării acelor factori care tind să dezintegreze fertili­ tatea solurilor şi să erodeze păm înturile cultivabile. previne fenomenul de poluare. cu repercusiuni favo­ rabile asupra economiei de energie. ÎM B U N Ă T Ă Ţ IR IL E F U N C IA R E ŞI F ER T ILITA TE A SO LU LU I A gricultura ecologică este im plicată p rofund în îm ­ bunătăţirile funciare pentru că ea preconizează. C onsiderînd supra­ feţe întinse d rep t un ecosistem unitar. optim izarea m ediului am ­ biant. aduce­ rea în cele m ai bune condiţii a apei la culturile agricole precum şi evacuarea apei aflate în exces. evită locurile aflate sub influenţa noxelor şi prin aceasta reduce necesitatea suplim entării lucră­ rilor de mecanizare şi chimizare. într-o anume 75 . cu un regim de ap ă echi­ librat şi p ro tejat de perdele forestiere.S-ar m ai putea adăuga că prezenţa fenomenului de poluare im plică lucrări suplim entare pentru neutrali­ zarea influenţei negative a poluanţilor. îm bună­ tăţirile funciare capătă un rol mai im portant pentru că o fertilitate ridicată a terenurilor arabile. reieşită dintr-u n sol cu structură optim ă. nu pretinde pen­ tru a fi reînnoită can tităţi exagerate de îngrăşăm inte chimice sau can tităţi însemnate de ap ă sau încă. fiind o agricultură raţională.

3 tone m a­ terie uscată/ha în parcele care prim iseră 40 t com post/ha. într-o parcelă viticolă din Elveţia. Acest lucru im plică am enajarea mediului în aşa fel încît suprafeţe agricole apreciabile să fie protejate de p er­ dele forestiere şi im plantate cu pîlcurî de pom i care trebuie întreţinute cu aceeaşi grijă pe care o pretinde şi vegetaţia de litieră. fără antrenarea particulelor de sol. o ploaie torenţială de o oră. de cele mai m ulte ori.zonă. Sistemul de cultură exercită de asemenea o influenţă m arcantă asupra gradului de eroziune a solului. cu 25 mm precipitaţii. în prim ul rînd. a făcut să se piardă 49. consti­ tuind probabil cele mai sensibile culturi faţă de ero­ ziunea hidrică. P rin interm ediul agrotehnicii se pot alege sisteme de culturi agricole şi asolam ente care să perm ită o infil­ traţie frecventă a apei. Astfel. în cadrul unor forme de relief aproxim ativ unitare.3 tone m aterie us­ cată/ha în parcelele fără com post şi numai 2. din cauza rîndurilor de plante foartg de­ p ărtate între ele şi p en tru că dezvoltarea sa (relativ 76 . agrotehnica raţională şi diferenţiată pe diferite sole face parte integrantă din agricultura ecologică. D acă m ăsurile de m ai sus ţineau în principal. o retenţie deosebită a ei p re­ cum şi posibilităţi de evacuare a unor precipitaţii prea bogate. de am enajarea şi optim izarea mediului. Fireşte. culturile de porum b se găsesc la antipod. totul duce la sistematizarea unui întreg teritoriu care se face. pădurile au o im portanţă funcţională deosebită. în tim p ce rotaţiile care cuprind sole cu leguminoase sau cul­ turi furajere se situează printre cele m ai rfczistente la eroziune. Experienţe întreprinse în diferite ţări au a ră ta t că aplicarea unor com posturi provenite din resturi m ena­ jere şi din decantarea unor noroaie organice este capa­ bilă să micşoreze în p roporţii însemnate efectul eroziv al căderilor de ploaie. pe baza reţelei hidrografice.

d ar mai ales prin in filtraţie sînt ex­ trem de m ari (ele p o t atinge p înă la 100 de m m /zi pen­ tru fiecare m2 al luciului de apă al canalului). folosirea bitum inizării precum şi betonarea şi dalarea canalelor. Se poate de asemenea utiliza im perm eabilizarea cu m aterial plastic. acestea trebuie să se mu­ leze pe tehnicile cele măi noi. în A ustralia 273 t/k m 2. I o n e s c u şi R. S t a n e u).. măsurile de îm bunătăţiri funciare clasice sînt în continuare de reţinut. în Am erica de N o rd 91 t/km 2. Toate acestea po t fi evitate (şau în mare parte evitate) p rin aplicarea m etodei de irigaţie prin picurare sau prin utilizarea unei metode bivalente cuprinzînd irigaţia prin scurgere şi irigaţia prin aspersiune. Eroziunea solului dato rită căderilor de ploaie poate constitui. în ceea ce priveşte măsurile de lu at în legătură cu aplicarea corectă a irigaţiilor. Acest fenomen a atins proporţii extrem de m ari pe toată suprafaţa Terrei: se socoteşte că anual în E u­ ropa se erodează 84 de t/k m 2. P rin tre acestea cele mai m oderne sînt. A vantajul metodei de irigaţie prin picurare este acela ca foloseşte cantităţi de apă reduse cu pînă la 50°/o 1 3 B o v a y E. Al. fireşte. com baterea infiltraţiei prin substanţe chimice şi plastice (ionul de am oniu şi ionul de natriu sînt agenţi puternici de im perm eabilizat şi fo­ losiţi frecvent în orezării). iar în A frica 715 t/k m 2 13.tîrzie) continuă şi în condiţiile în care solul rămîne gol. im portante sînt de asemenea lucrările de im perm eabilizare cu argile şi tasarea solului pe canale. ca urm are a ierbicidărilor. în plus. un factor de poluare tal cursurilor de apă şi al lacurilor. 1980 — Ecologie şi producţie agricolă în Ecologie şi protecţia ecosistevielor (sub redacţia dr. 77 . în Asia 610 t/k m 2. Piteşti. Ame­ rica de Sud 701 t/k m 2. ca urm are ia antrenării m ateriilor fer­ til izante şi a pesticidelor absorbite de particulele de pâm înt. Cum pierderile de apă prin evaporaţie.

va merge în sensul optim izării perm anente a teritoriului care-i re­ vine. A gricultura ecologică. am plasarea acestora în deplină concordanţă cu perde­ lele şi pîlcurile forestiere. a am enajării sale. deopotrivă funcţională şi este­ tică. preluînd din mers ştafeta cuce­ ririlor tehnice de la agricultura de astăzi. pentru uniform izarea clim atului. perm ite obţinerea unor suprafeţe de teren cu o m are fertilitate potenţială şi de asemenea cu pers­ pective m ari de păstrare a acestei fertilităţi de-a lungul unor perioade lungi de tim p. cu am enajarea hidrografică a teritoriului. pentru a încheia aceste cîteva rînduri despre rolul îm bunătăţirilor funciare în agricultura eco­ logică. investiţia însă va fi folositoare şi ad u ­ cătoare de beneficii pentru că ea v a spori energia cap­ tată pe T erra şi o v a transform a şi canaliza în sensul propăşirii societăţii umane. vişinul. Resubliniem. în zonele cu apă freatică la suprafaţă sînt indicate speciile de plopi şi în general vegetaţia de talie înaltă. ca element de protecţie îm potriva inundaţiilor şi pentru retenţia ză ­ pezilor. îm pletirea arm onioasă a reliefului cu reţeaua de d ru ­ m uri şi cu clădirile necesare unei agriculturi moderne. cireşul) sînt cele m ai indicate şi cele mai folositoare. aplicarea concom itentă. Perdelele semipenetrabile. Aceste perdele p o t fi concepute ca perdele-livadă în care speciile de Prunus (caisul. de ase­ menea. care prezintă şi un etaj de arbuşti şi care sînt aşezate în 2 — 3 benzi situate la o distanţă de aproxim ativ 300 de m una de alta. în toate acestea se v a investi desigur o cantitate mare de energie. la datele dorite. sînt extrem de folositoare pentru protecţia îm potriva vînturilor. im p o rtan ţa deosebită a plan tării şi întreţinerii perdelelor de protecţie. este posibil. 78 . a unor îngrăşăm inte şi chiar a tratam entului cu substanţe fitosanitare.faţă de m etoda p rin aspersiune.

P rin încrucişarea sa cu soiul de provenienţă germană R ecord şi prin selec­ ţie riguroasă s-a obţinut soiul Intensiv 1 a cărei capa­ citate de producţie s-a ridicat la 5 000— 6 000 kg şi care are o bună rezistenţă la secetă şi la arşiţă. soiul M iraj a cărei capacitate de producţie se ridică la 10 000 kg' U n succes rem arcabil s-a o b ţin u t p rin crearea h ib ri­ zilor de floarea-soarelui R om sun 5 2 ş R m u 53.P O T E N Ţ IA L U L G E N E T IC AL PL A N T E L O R ŞI C O N D IŢ IIL E DE M ED IU Progresele care se obţin în tr-u n anum it dom eniu al agricu ltu rii trebuie să fie susţinut de evoluţia perm a­ nentă a celorlalte ram uri com ponente. } In sensul acesta genetica şi am eliorarea au creat so­ iuri şi hibrizi de m are productivitate. să spunem . de îm b un ătăţirile funciare. dacă. Soiul autoh­ ton de orz C enad 396 are o productivitate de aproxi­ m ativ 4 000— 5 000 kg. v o r fi prezentate în conti­ nuare cîteva din realizările de la Fundulea. să se o bţină un m aterial genetic de m are capa­ citate. este suficient de rezistent la frig dar mai p uţin rezistent la arşiţă. capabili să folo­ sească factorii externi la nivele cu totul superioare. Am­ i osn 79 . Este nevoie ca o dată cu progresele în reg istrate de agro­ tehnică. Pen­ tru a ilustra im portanţa m aterialului genetic în creş­ terea continuă a producţiei. Pe baza unor linii provenite din înm ulţirea genitoriilor soiului Intensiv şi prin hibridarea acestora cu o populaţie de origină franceză s-a obţinut un soi încă şi mai productiv. A ltfel a r fi inu­ tilă crearea — de pild ă — a unor îngrăşăm inte extrem de valoroase p rin ieftin itate şi cap acitatea lo r de a fi asi­ m ilate. p o sib ilităţile înăscute ale p lan ­ telo r nu ar perm ite obţinerea unor recolte care să depă­ şească cu m ult ceea ce şi celelalte îngrăşăm inte oferiseră. de chim izare şi me­ canizare. care să p o ată să fructifice to ate cuceririle am in­ tite m ai în ain te.

cu m aterialul vegetativ. regimul de nutriţie sau iluminarea. Există. Aceste trei exemple. dintre cele mai obişnuite în p ro ­ cesul actual de creare a unui sortim ent de mare produc­ tivitate. p o t fi socotite ca „mersul norm al" al progre­ sului. alături de aceasta şi un nivel care depă­ şeşte „norm alul". Este vorba de posibilitatea de trans­ m utare a unor gene sau a unor secvenţe din cromozomi în genomul alto r plante. să elimine m ult prea numeroasele faze în care descendenţa neadecvată trebuia elim inată şi să dirijeze sensul trans­ form ărilor. L. Factorii de mediu cum . am eliorare şi selectare au căpă­ ta t precocitate şi ad aptabilitate pentru condiţiile din Dobrogea.a Staţiunea Valul lui Traian s-ia creat un hibrid de porum b precoce capabil 'să dea producţie de boabe în cultura a doua.ar fi tem peratura. um iditatea. hibrizii Romsun întrec soiul R ecord cu 11— 14% la producţia de se­ minţe şi cu 14— 4 4 % la producţia de ulei. de aproxim ativ 8 000 kg/ha. El p ro ­ vine din genitori cu o perioadă de vegetaţie mai lungă dar care prin hibridare. C ercetările în acest domeniu urm ează să scurteze etapele de creare a soiurilor.bii hibrizi au o productivitate superioară soiului Record raionat în ţară. La rîndul lor. soi care la rîndul său fusese creat prin selecţii individuale în cadrul soiului sovietic V niim k pe care-1 depăşeşte la o producţie egală de săm înţă prin procentul sporit de ulei. co­ nexiuni din care să rezulte o adevărată agricultură in­ tensivă. C ăile geneticii şi am eliorării sîn t larg i deschise p ro ­ gresului şi de pe acum celelalte dom enii convergente ale producţiei agricole trebuie să fie p reg ătite pentru a exploata la m axim um p o ten ţialu l genetic spo rit al p lan ­ telo r ce v o r fi create. 80 . trebuie studiaţi şi m odelaţi pentru a realiză.

în tr-ad ev ăr. P entru aceasta va trebui să se ţină seama că. un strat subţire de vegetaţie este suficient pentru a reduce gradientul ter­ mic care există deasupra solului sau în subsol graţie obstacolului pe care această vegetaţie îl form ează în calea radiaţiilor. roua precipită pe supra­ fa ţa cea m ai rece şi frunzele primesc um iditatea atunci cînd solul şi trunchiul sînt uscate (fig. de densitatea şi de orientarea frunzelor sale. în m od similar cu tem peratura (de altfel fenomenele sînt în corelaţie). de pildă. A gricultura ecologică ţine seama de toate aceste con­ diţii. tem peratura este dependentă de n atu ra vegetaţiei. In interiorul unei mase ierboase. la fel ca şi solul dintre plantele de v iţă pe care cade direct lum ina solară. Astfel. num ai 23°C la aceeaşi adîncim e pe o porţiune acoperită de c î ţ i v a muşchi şi do ar 12°C în acelaşi sol acoperit însă cu un gazon des. de înălţim ea. în tr-o p lan ta­ ţie de vie. pentru fiecare zonă în parte. de toate aceste fenomene care afectează subsiste­ mele ecosistemului pe care-1 dirijează. pe baza condiţiilor exis­ tente. ilum inatul v a trebui încă şi m ai m ult folosit p en tru a exploata capacităţile sporite de foto* Citat după D a j o z. Gauthier — Villars 1978 — Precis d’ecologie. 6).D iferenţele cele m ai sensibile vor putea influenţa dez­ voltarea şi productivitatea unei culturi. Deosebirea faţă de situaţia existentă în agricultura contem porană ar fi că de la indicaţiile şi cunoştinţele generale obţinute în prezent s-ar trece ca obligativitate (tehnica şi posibili­ tăţile m ateriale oferind posibilitatea) la aplicarea lor. ceea ce este foarte im p o rtan t p en tru utilizarea de către plante a p i­ căturilor de rouă. G e i g e r* a a ră ta t că frunzişul este regiunea cea mai caldă în tim pul zilei. im ediat sub suprafaţa unui sol nisipos gol s-a înregistrat de pildă 25°C. noap­ tea însă frunzişul este regiunea cea mai rece. E K 81 .

4— 0.7 (am) sînt m ult m ai absorbite decît cele apro ap e de infraroşii (0.sinteză a plantelor. Este cunoscut că radiaţiile vizibile (cuprinse între 0.7— 3(im ) şi că de prim ele de- 82 .

Fig. Se prezintă cazul particular al unei culturi de porumb de 2. 7 — îm părţirea (°/o) radiaţiilor globale ajunse la n i­ velul vegetaţiei în: părţi reflectate. Cifrele înconjurate de un cerc se referă la radiaţiile vizibile.65 m în ăl­ ţim e cu un indice foliar F = 4.3 (indicele foliar F este = cu suprafaţa frunzelor pe unitatea de suprafaţă a solului (după C h a r t i e r ) . absorbite şi transmise. celelalte cifre la radiaţiile invizibile.

trebuie cunoscut faptul că intercepţia unei p ărţi din radiaţii luminoase influenţează re p arti­ ţia insectelor care trăiesc sub învelişul de vegetaţie (în culturile duble de porum b şi fasole aceasta din urm ă este mai frecvent infestată de Acanthoscelides obsoletus. cu cît se găseşte m ai sus pe p lan ta de porum b care-i ser­ veşte suport. prin indi­ cele foliar şi p rin poziţia frunzelor lor (fig. urm ărit cu mare atenţie pentru fiecare solă în parte. oalculînd avantajele şi dezavantajele. Ciclul elementelor biogene m ajore (fig. Factorul hidric in tră de asemenea în planurile amelioratorilor şi creatorilor de plante pentru că un coe­ ficient economic al transpiraţiei (care a ra tă cantitatea de ap ă necesară producerii unui gram de substanţă uscată) trebuie să fie de p roporţii reduse. astfel. de pildă.pinde procesul de fotosinteză. ci şi celelalte reper­ cusiuni ale cantităţii de radiaţii prim ite de o cultură. 8). 7). Pe această cale şi prin analize care privesc sola respectivă (folosind de­ sigur şi indicaţiile generale cunoscute în agricultura de astăzi) se poate stabili cel mai bun regim de nutriţie. devine necesar ca p ro ­ centul lor de absorbţie să fie m ărit în detrim entul ra ­ diaţiilor reflectate sau căzute pe sol. A gricultura ecologică ia în considerare nu numai acest aspect al fotosintezei maxime. Soiurile care u r­ mează a fi create trebuie să îndeplinească rolul de maxim cap tato r al acestor radiaţii prin înălţim ea lor. Există m ulte căi de creare a unor astfel de 84 . cu a tît intensitatea luminoasă este aceea care reglează abundenţa de coleoptere). se p o t preveni unele levigări şi economisi cantităţi im por­ tante de îngrăşăm inte. în aşa fel încît cu aceeaşi cantitate de apă productivitatea să crească sim ţitor. de asemenea. C a urm are se cer luate măsurile pe care situaţia le pretinde. care se desfăşoară a tît de-a lungul materiei vii cît şi a celei lipsite de v iaţă trebuie. introducînd insecticide specifice etc.

în alb sînt elem entele bio­ gene din sol (după R a p p ) 1 . Ca. K. N. Mn = masa m i­ nerală. P. Hh = orizont' holorganic. L = litieră. P = ploaie. 8 — Ciclul biogeochim ic al elem entelor biogene ma­ jore: Na. PI = levigarea determinată de ploaie.Fig. într-o pădure de stejar verde din îm prejurim ile oraşului M ontpellier. In gri sînt elem entele bio­ gene de vegetaţie şi de litieră. Ld = litieră descom­ pusă. F = fixare. A — absorbţie-. Mg.

p lante. de la selecţionarea acelor lin ii cu num ăr redus de stom ate. M aterialul genetic urm ează să fie m ereu reîm prospă­ ta t. T erra cunoaşte o acută „foam e" de p ro teină anim ală şi oam enii ţă rilo r în curs de d ezvoltare folosesc în a li­ m en taţia lo r proteică num ai cu p u ţin peste 10 procente din acest n u trien t esenţial. rep rezin tă un preţios îngrăşăm înt n a­ tu ral. specializare şi in d u stria­ lizare a zootehniei p en tru a se obţine — la un p re ţ con­ venabil — c a n tită ţi rid icate de produse de provenienţă 86 . La scară m ondială există ten d in ţa de concentrare.. com postate. Z ootehnia este un sector de producţie în care tehno­ logia in d u strială se poate aplica cu m axim um de ra p i­ d itate şi în care sistem ul intensiv in d u strial presupune. în cadrul ag ricultu rii ecologice crearea lui se rea­ lizează în strinsă dependenţă cu facto rii de m ediu care trebuie să exploateze la m axim um p o ten ţialu l nou creat în lum ea vegetală. la linii care p rezin tă o ca n titate de ap ă legată cu p o sib ilităţi de rev ersib ilitate în cadrul apei libere şi o fu n cţio n alitate a p ro to p lasm ei. în av an taju l m ăririi producţiei de substanţă uscată. p o sib ilită­ ţile de dezvoltare spectaculoasă a zootehniei nu sînt suficient de evidente şi în nici un caz pe m ăsura celor care se obţin în cultura p lan telo r. în realizarea unei ‘p ro d u c tiv ităţi rid icate. în acelaşi tim p. D e aici necesitatea con­ cen trării stu d iilo r asu p ra dom eniilor care p o t asigura un progres rap id acestei ram liri a ag ricu ltu rii contem porane. com pletarea aspectelor biologice cu cele tehnice. Z O O T E H N IA ŞI AREA LELE PE C A R E LE C U P R IN D E U n ecosistem agricol de m are p ro d u ctiv itate cuprinde sectoare zootehnice interesate în folosirea fu rajelo r ob­ ţin u te pe cîm purile lim itrofe şi furnizo are de reziduuri care.

In te r­ vin desigur şi alţi factori care grevează asupra com por­ tam entului speciilor. problem ă care devine ex­ trem de acută avînd în vedere cantităţile m ari de de­ jecţii şi reziduuri precum şi tim pul relativ îndelungat necesar com postării şi epurării acestora. Tehnologia m odernă supune animalele unei perm a­ nente suprasolicitări p rin schimbarea condiţiilor de trai la care speciile s-au a d a p ta t de-a lungul evoluţiei lor filogenetice. calitate determ inată de o hrană artificializată şi de o m edicaţie preventivă şi abundentă. lucrul acesta nu este cu siguranţă probat. Problem ele ce trebuie rezolvate sînt m ultiple dar 3 dintre ele atrag în m od deosebit atenţia: a) schimbările în com portam entul etofiziologic al anim alelor. în acelaşi timp.de la o viaţă liberă la un trai în stabulaţie. Trecerea. Lor li se adaugă şi o a p a tra (problem ă ridicată de aşa num ita agricul­ tură biologică) privitoare la calitatea produselor ob­ ţinute în aceste supercomplexe.anim ală. b) posibilitatea de satis­ facere a nevoilor n u tritive în condiţii optim e a unui num ăr mare de anim ale (sistem de nutriţie care se b a­ zează. c) protecţia mediului. stresul p rovocat de un nutreţ uniform . pe un im portant im port. pe un spaţiu restrîns.b azei fu ra­ jere). m icroclim atul care se asigură este cu totul altul de­ cît cel cunoscut de generaţiile precedente şi deci se con­ sideră a fi fixat la optim um în cadrul tehnologiei m o­ derne. în com unităţi mari. din alte regiuni — uneori din alte ţări — a . aplioat pe o mare perioadă de tim p nu p o t răm îne fără urm ări pe plan fiziologic şi pe plan com portam ental. cu reper­ cusiuni asupra p roductivităţii. Sporirea precocităţii sexuale şi de producţie fac ca trăsăturile infantile ale individului 87 . Această concentrare — care ia uneori form e de gigantism — p rezintă pe lingă avantaje evidente şi o serie întreagă de carenţe oare pun la îndoială eficaci­ tatea unor aglom erări peste o anume lim ită. aproape inevitabil.

Se poate replica la aceasta că în sistem ele intensive de creştere to ate an i­ m alele îşi p ierd noţiunea de terito riu şi că. castrarea. schim barea în g riji­ to rilo r. T rebuie ţin u t seam a.să răm înă dom inante m u lt tim p . în ţărcarea tim purie. în tr-o oarecare m ăsură. caracterul genetic. Este p ro ­ babil că tehnologiile p o t ignora. de p ild ă. h răn irea şi ad ăp area au to m ată. alăptarea artificială. toate acestea creează un anum it stres în v ia ţa anim alelor de producţie. Satisfacerea nevoilor n u tritiv e p en tru p o p u laţii de ordinul zecilor şi chiar sutelor de m ii de indivizi este 88 . to ate acestea au im p o rtan ţă în pro du c­ tiv itate a anim alelor. că acele specii oare sînt obişnuite cu v iaţa de turm ă (oile. o densitate m ult p rea m are. vor sup o rta aglom erările şi d ensităţile m ari. F acto rii stresori sîn t cei care im plică m ecanism e com ­ plexe. ca­ prele. S tresurile de n atu ră alim en tară p ro ­ vocate de supra şi subalimentaŢfia ca n titativ ă şi ca lita­ tivă. de schim barea fă ră o perioadă de tran ziţie a ra ­ ţiilo r. în schim b. aplicarea de substanţe chim ice şi horm onale în h ran a anim alelor. cum a r fi m anipulările brutale (inclusiv în tim pul tran sp o rtu lu i) . neuro-ho/rm onale. taurinele) se p o t ad ap ta la sistem e intensive care să conţină un num ăr m are de in d ivizi. de lipsa unor ore fixe de hrănire. n euniform itatea lo tu rilo r. . sîn t necesare însă studii aten te de fiziologie şi etologie p en tru a cunoaşte aceste lim ite. Tehnologiile m oderne din zootehnie trebuie deci să fie studiate şi sub aspectul im pactului lor asupra orga­ nism ului anim al. p o t deranja hom eostazia şi deci p ro d u ctiv itatea. precum şi stre­ surile de n atu ră psihică.îm preună ele argum entează în fa­ voarea unor com binate cu un num ăr m oderat de in d i­ vizi care să p o ată fi supravegheaţi sub toate aspectele m enţionate. p rin urm are. însăm înţările artificiale. ani­ m alele individuale (cum ar fi cabalinele sau porcinele) au nevoie de un spaţiu m ai larg p en tru a-şi p ăstra re­ zistenţa fiziologică şi p ro d u ctiv itatea.

pretutindeni. pentru plante furajare. Desigur. cît şi pentru obţinerea unei autarhii relative (inclusiv sub as­ pectul echilibrului biologic) în cadrul ecosistemului con­ siderat. Asigurarea bazei furajere trebuie făcută în acelaşi tim p cu crearea unei baze logistice. camere frigorifice. dăunătoare şi plante­ lor şi consum atorilor acestora. ea însăşi fondată pe o tehnologie m odernă (silozuri de m are capacitate. pentru că teritorii întinse sînt ame­ ninţate de poluare. pe toate 89 . concomitent trebuie să se dezvolte o m icroindustrie de prelucrare a acelor produse anim aliere care urm ează să se încorporeze (ca sursă de energie şi ca venit economic) în propriul eco­ sistem. p rin lege. în aşa fel încît complexele create să cuprindă numai acel num ăr care penate să fie crescut în condiţii de productivitate m axim ă.uneori — la nivele optime. din păcate. gigantis­ mul ca şi lipsa de preocupare în acest domeniu sînt extreme neeficiente. microuzine de com postat. un sector zootehnic trebuie să existe. A gricultura ecologică pledează pentru înfiinţarea unor com binate acolo unde o mare parte a nutriţiei de bază poate fi asigurată oricînd de însăşi ecosistemul care ur­ mează să le integreze. Im prăştierea necom postată a dejec­ ţiilor anim aliere aduce un inconfort evident pentru viaţa din jurul terenurilor pe care s-au răspîndit şi sînt. atît pentru valorificarea producţiilor secundare şi a te­ renurilor care se p re te a z ă . Protecţia mediului este im plicată p rofund în dez­ voltarea zootehniei. alături de solele cu culturi agricole. sau chiar numai rezonabile — o problem ă insolubilă. Toate acestea pledează din jnou pentru aglo­ m erări m oderate de animale. m icrouzine de creat nutreţuri combinate etc. costisitoare.). staţiile de epurare sînt obligatorii pe lîngă toate m arile crescătorii. în cele mai m ulte cazuri.

că laptele reflectă într-o oarecare m ăsură calitatea nutreţului prim it. O con­ ştiinţă ecologică care poate fi com pletată — în m od palpabil — p rin avantajele pe care utilizarea deşeurilor com postate în agricultură le poate aduce. întrebuinţînd tehnica cea mai bună. au asigurată baza furajeră. în cea mai mare parte. folosind astfel în m od raţional teri­ toriul avut la dispoziţie şi resursele naturale de hrană. nu inventată. A gricultura ecologică presupune de asemenea alegerea unor areale potrivite creşterii anim alelor. M ult mai bine se poate rezolva această problem ă (în cazul şi în locul în care ea există). legile nu sînt strict respectate şi num ai o conştiinţă ecologică poate determ ina protec­ ţia mediului din jurul com plexelor de animale. 90 . Este în aceasta o înţelegere perfectă a vocaţiei fiecărui teren şi o valorificare superioară a sa.m eridianele globului. în ceea ce priveşte schimbarea calităţii alim entelor aceasta este o problem ă reală şi nu una inventată. une­ ori exagerată. o anum ită rasă). că ouăle de ferm ă sînt a lt­ fel decît cele de com binat. adică în acea concepţie care ia în conside­ raţie toate interrelaţiile existente într-un anum it loc pentru a găsi soluţiile cele mai bune. prin crescătoriile de valoare m oderată preconizată de agricultura ecologică. o resubliniem. P entru că este evident că păsările crescute cu făină de peşte au o carne care miroase a peşte. în folosul societăţii umane şi im plicit a naturii. o repetăm . Zootehnia face p arte integrantă din agricultura con­ tem porană şi ea trebuie să fie înglobată în concepţia ecologică. dar. din p ro p riu l ecosistem (în care există tere­ nuri cu plante furajere şi păşuni). pentru că acestea. Acestea sînt obiecţii legitime şi ele pot determ ina marile crescătorii să folosească nutreţurile în proporţii care să păstreze gustul cel mai cerut (şi anume gustul oare a consacrat o anum ită specie.

de pildă. această grupă de anim ale provoacă agriculturii pagube care pot fi estimate la m ulte zeci de m iliarde de dolari. pe plan m ondial. Im p'ioaţii asupra agriculturii au şi alte grupe de an i­ male care trăiesc în ecosistemele naturale. aceasta este în m are p arte adevărat. de aici lupta neîntreruptă pe care agricultura o duce îm potriva insectelor. a fost vînată 91 . S-ar părea că ecosistemele artificiale de tip agrar scapă acestui mecanism al naturii d at fiind că factorul reglator este aici omul şi nu legile universului.EC H IL IB R E LE B IO L O G IC E — C O M B A TER EA B IO LO G IC Ă în n atură există un echilibru dinam ic care dă în fă­ ţişarea teritoriilor şi care se păstrează între anum ite limite şi în anum ite intervale de tim p. inclusiv al ce­ lor agricole. Există însă şi o influenţă a ecosistemelor naturale înconjurătoare care face ca echilibrul biologic general să se răsfrîngă şi pe porţiunile pe care omul le controlează îndeaproape şi le dirijează în sensurile dorite de el. o ştim to t din ştiinţele agricole. R ezultă cu claritate că problem ele de echilibru bio­ logic sînt m ult mai com plicate decît ar părea la prim a vedere şi că o concluzie p rip ită (ca de exemplu aceea de a distruge to ate insectele) nu este favorabilă ci dim ­ p otriv ă păgubitoare. 80°/» din plante sînt polenizate de insecte şi între 98— 99°/o din insectele potenţial periculoase pentru agricultură sînt com bătute de alte insecte care le sînt inamici n atu ­ rali. Fireşte. Se cunoaşte ca. D ar. 9). Este un joc pe care n atura l-a născocit aproape de la începuturile sale prin care selectează caracterele adaptative ale indivi­ zilor în num ăr şi p ro p o rţii care se reglează şi se mode­ lează reciproc (fig. Iată. în special marile m am ifere carnivore. cîteva lucruri referitoare la prezenţa insectelor ca factor com ­ ponent al biocenozelor de pretutindeni. F auna afri­ cană.

.

In terzicerea v în ării leopar­ dului ia făcu t ca echilibrul biologic să fie restab ilit şi terenurile agricole p ro tejate. adică mai puţin de 0. a treb u it să o întrerupă pentru că insectele pro­ liferaseră în aşa pro p o rţii încît ele deveniră un pericol — Fig. Cifrele nesubliniate corespund energiei absorbite (prin fotosinteză pentru iarbă şi sub formă de alim ente pentru celelalte fiinţe) sau energiei reflectate sub formă de căldură K cal/m 2/zi. altele decît anim alele domestice. In sol se găseşte sub formă de m aterie organică moartă o energie de 12 686 Kcal. R epublica P opulară Chineză. M ulte dintre păsări se hrănesc însă. care în 1960 decretase o luptă în dîrjită îm potriva p ă ­ sărilor. C onsecinţa p rin cip ală a dispariţiei leop arzilo r. Păsările sînt în general insectivore (mai ales prim ă­ vara) şi astfel.5Vo. şi cu produse din agricultură şi de aceea uneori ele provoacă pagube im portante culturilor. iar omul numai 80. Partea superioară reprezintă ceea ce se petrece deasupra solului (A) iar în partea inferioară ceea ce se petrece în sol (B). ca şi furnicile din grupul Formica rufa. Biomasa diverşilor constituenţi (cifre subliniate) sînt exprim ate prin echivalenţă Kcal de m aterie organică prezentă. de asemenea.nem ilos şi îm p u ţin ată sim ţitor. Bacteriile şi ciupercile eliberează 87% din energia totală (10 576 Kcal dintr-un total de 12 081). 9 — Schem a transferului de energie într-o stepă. asigură o protecţie bună plantelor agricole şi forestiere. D ar înainte de a începe com baterea lor este necesar să se studieze cu atenţie toate im plicaţiile pentru a avea garanţia că efectele ob­ ţinute vor fi favorabile. a fost m ărirea excesivă a p o p u laţiilo r unor m aim uţe (în special de babuini) care au distrus cu ltu rile agricole. adică 76% din producţia pri­ mară. Categoria „alte ierbivorfe“ cuprinde anim ale (insecte fitofage. de p ild ă. protozoarele 8% (1000 Kcal). în schemă se vede că fotosinteză (pro­ ductivitatea primară) corespunde la 16 700 K cal/m 2/zi. din acest p u n ct de vedere. iar alte nevertebrate numai 5% (după M ac F a d y e n ) 93 . ani­ m alele domestice nu utilizează decît 2 000.). rozători etc. adică mai puţin de o optime.

_ * Din aceste m otive oamenii au recurs la alte metode şi anum e: de a pune o insectă să lupte îm potriva alteia. de pildă. din cea a acarienilor şi a nem atozilor. în aşa fel încît cele dău­ nătoare să fie anihilate de p rădători. Sînt cunoscute cazurile în care pe suprafeţe întinse. inducînd la peste 100 de specii p roprietatea de a suporta doze a ltăd a tă letale (fig. începînd din 1943. D D T -ul. exista o balanţă care m enţinea în limite tolerabile populaţia insectelor dăunătoare. A pariţia de linii rezistente este un caz frecvent. în sensul că insectele dispăruseră aproape în totalitate. a d at numeroase exemple. insectele au fost la început com bă­ tute cu produşi pe bază de arseniu şi cu nicotină iar apoi cu D D T .cu m ult mal m are pentru culturile agricole decît p a­ sările. Scurt tim p după aceasta s-a constatat însă că dispariţia insectelor prădătoare şi dez­ voltarea rezistenţei lia insecticide a unor specii dăună­ toare au dus la o m ultiplicare bruscă a acestora din urm ă. 10). în folosul omului. pe scară largă. ca urm are a aplicării masive de insecticide. A început să crească. în conse­ cinţă producţia a crescut. în 94 . Succesul părea ia fi deplin. D intre entom ofagii cei m ai răspîndiţi şi utilizaţi se rem arcă Trichogramma dovedit extrem de folositor. Aşa s-a născut „lupta biologică". în teritoriile vecine. entom ofagii existenţi şi cunoscuţi din clasa insectelor. concepută pentru a p roteja recoltele deopotrivă de dăunători şi de poluarea pe care o im plică uneori folosirea substanţelor chimice. Factorul fundam ental în eficacitatea entom ofagilor constă în coincidenţa spaţială şi tem porală entom ofaggazdă. un organism îm potriva altuia. ceea ce face necesar cunoaşterea în am ănunt a biologiei generale şi etologiei vieţuitoarelor implicate. unde nu se aplicaseră aceste cantităţi perm anente de insecticide.

aproxim ativ 700 de specii de insecte şi acarieni. pînă în prezent sînt descrise viroze foarte păgubitoare la.U niunea Sovietică el a fost răspîndit pe suprafeţe care au însum at peste 7 m ilioane hectare. P rin izolarea acestor virusuri entom opatogene . Se cunosc de asemenea numeroase microorganisme entom opatogene.

s-au realizat m ulte produse comerciale cum ar fi. V irin şi V iron T. prin care se combat. p înă la aceea de a îm pinge insectele să re distrugă ele însiele. printre alţii. parazitînd numeroase lepidoptere păgubitoare. atractiv itatea sexuală. Folosirea ferom onilor şi a unor horm oni este. m ai ales. de pildă. a permis elim inarea sau lim itarea dezvoltării unor plante cum a r fi de pildă unele specii de H ypericum (pojarniţă) în Statele Unite. Pe această cale s-au obţinut succese deosebite. U nul dintre mijloacele acestei ultim e categorii constă în intro­ ducerea unor masculi sterilizaţi p rin radiaţii într-o popu­ laţie norm ală. P rin tre bacteriile entom ofage cele m ai folosite se nu­ m ără Bacillus popilliae şi. ultim ul av în d un spectru de activitate foarte larg. O luptă biologică în d îrjită se duce şi îm potriva buru­ ienilor şi de asemenea îm potriva ciupercilor parazite. de pildă. L upta biologică îm bracă diverse şi neaşteptate forme: de la a pune o insectă să omoare o alta. Introducerea unor anum e insecte fitofage. U tilizarea acestor substanţe (pe care industria chimică le-a produs în dife­ rite sortimente. Emisia unei astfel de substanţă poate determ ina. cît şi a viermelui merelor (Carpocapsa pomonella). pentru a transm ite acesteia gene letale prin care s-o îm pingă la dispariţie. Bacillus thuringiensis. a tît în ceea ce priveşte distru­ gerea unor muşte parazite pe anim ale. în ceea ce priveşte lu p ta biologică îm potriva ciuper­ cilor parazite aceasta se poate desfăşura prin folosirea 96 . cu prefe­ rinţe nutritive caracteristice. cu specificitate pentru diverse -specii de lepidoptere) se face. în principal. de ase­ menea. L ym antria dispar (fluturele stejarului) şi H eliothis viriplaca (buha lucernei). din ce în ce m ai frecventă pentru autodistruge­ rea dăunătorilor. în acest caz avem de-a face cu ferom oni sexuali. Virex. pentru a atrage indi­ vizii în xurse în care să fie distruşi.

Acest m od de acţiune a fost deja încercat cu rezultate pozitive pe plantele de tom ate. num ită lupta integrată. C om ­ baterea biologică este un procedeu de luat în conside­ rare şi de folosit. D e foarte curînd. într-ad ev ăr. Cu toate că p rin interm ediul luptei biologice au fost dobîndite succese incontestabile în protecţia plantelor. după îm prejurări concrete. el este însă num ai o com ponentă a unei eficiente protecţii a p lantelor şi a mediului. mijloacele biologice. lucru care poate asiguna o sta­ ţionare a dezvoltării ciupercilor parazite. P rotecţia recoltelor este extrem de com plicată. o caracterizează în esenţa sa. m ult mai largă.de ciuperci antagoniste. A gricultura ecologică este prom otoarea acestei metode de protecţie care. LU PT A IN T E G R A T A . mijloacele chimice şi mijloacele fizice) pe care le combină şi le asamblează. eficienţa acesteia nu este în m ăsură să asigure culturile îm potriva bolilor şi dăunătorilor. lu p ta integrată cuprinde toate procedeele eficiente cunoscute (metodele agrotehnice. De ăceea acest mijloc de protecţie a plantelor este inclus în cadrul agriculturii ecologice într-o altă categorie. extrem de delicată şi lupta biologică nu cuprinde încă decît o panoplie redusă de arm e îm potriva unor arm ate numeroase de dăunători şi de boli. 97 . de altfel. în vederea com baterii virusului m ozaicului. s-a im aginat inocularea unor plante tinere cu suşe hipovirulente care să asigure astfel un fel de „vaccinare" îm potriv a ciupercilor p arazite sau îm potriva unor v i­ rusuri. reuşind să asigure cea m ai bună protecţie culturilor şi în acelaşi tim p în lătu rîn d posibilitatea de a distruge fertilitatea solului şi de a îm pieta asupra prosperităţii mediului.

c — organizarea tratam entelor colective care p ri­ vesc culturile învecinate. pentru a se putea interveni la m om entul oportun. * M etodele de bază în recenzarea dăunătorilor sînt. b — ame­ liorarea m etodelor de avertizare pentru lupta îm potriva principalilor^ dăunători (boli). 98 . f — folosirea unor entom ofagi crescuţi special pentru com baterea biologică (cum a r fi Prospaltella pem iciosi pentru păduchele de San Jose). e • protejarea faunei predatoare (cum ar fi — Typhlodrom es pentru păianjenii roşii sau Trichogramma pentru Caeoecia). m etoda curselor alim entare este de asemenea folo­ sită în estim area populaţiilor care sînt atrase cu ajetorul sucurilor de fructe. inclusiv cunoaşterea p ra ­ gurilor de toleranţă pentru dăunătorii m ajori din ulti­ mii 15 ani. controlul vizual în cursul sezonului. P entru punerea în aplicare a acestor două idei sînt necesare cîteva etape pregătitoare care să prevadă în tim p punerea la p u nct a unei m etode complexe ghidate de cîteva jaloane esenţiale: a — recenzarea dăunătorilor* în scopul definirii m ăsurilor fitosanitare de luat. controlul prin scuturare şi prin capcane lum i­ noase-. controlul de iarnă.L upta integrată poate fi definită drept sistemul de control al populaţiilor dăunătoare p rin folosirea tu tu ro r tehnicilor p o trivite pentru m enţinerea pagubelor la ni­ velul cel mai scăzut posibil. d — abandonarea tratam entelor calendaristice şi înlocuirea acestora cu tratam ente b a­ zate pe stările ecologice în care sînt im plicate culturile şi dăunătorii. ce mai adesea. Principiile sale generale se bazează pe: 1) necesitatea evaluării riscului de pagube pentru cultura de p rotejat înaintea oricăror intervenţii (pentru a putea determ ina pragul de risc) şi pe 2) posibilitatea de îm binare a tu tu ­ ror m ijloacelor care p o t reduce bolile şi dăunătorii la situaţia de a fi practic inofensivi.

N enum ăratele date care in tră în calculul previziuni­ lor necesare luptei integrate p a r uneori a fi extrem de complicate şi greu de pus în practică. ansam blul suprafeţelor lor şi. dar — aşa cum am a ră ta t — lupta integrată se bazează de asemenea pe alte numeroase mijloace oferite în acest scop de dezvoltarea tehnicii şi ştiinţei. cea m ai mare parte din datele cunoscute din anii precedenţi devenind inutile. să fie luate în consideraţie pentru fiecare cultură în parte. prin mecanizarea şi prin amelio­ rarea solului fauna edafică. agrâecosistemele p o t fi înzestrate cu calcu­ latoare uşor de m anevrat. ele fiind com plem entul tu tu ro r m ijloacelor pe care le preconizează „agricultura biolo­ gică". capabile să sintetizeze într-un tim p record situaţiile de pe. reiese că aceasta. reluînd însă ideea deja m enţionată în rîndurile de mai înainte. la îngrăşăm intele organice şi la lup ta biologică. Mijloacele chimice sînt folosite în m od curent în ca­ drul com baterii integrate. prin tehnologiile de cultură. E9te astfel necesar ca toate elementele com po­ nente ale unei tehnologii. în acelaşi tim p. m ai rentabile şi m ai eficiente.Aceste măsuri de luat îm potriva bolilor şi dăunători­ lor form ează obiectul principal în cadrul luptei inte­ grate. p rin tre care putem ciita. de exemplu. în condiţiile dezvoltării ştiinţei contem porane. de la agrotehnică. poiate beneficia de in­ vestiţii im portante. în consecinţă. p o triv it căreia agricultura ecologică se aplică unor agroecosisteme de m ari dimensiuni. de pe solele (agroecosistemele fundam entale) care le compun. epoca optim ă de sem ănat şi adîncim ea la care se îngroapă săm înţa. în cadrul utilizării m ijloacelor chi­ mice există tendinţa de a găsi acele substanţe care să aibă o specificitate ridicată şi un în alt grad de descom­ 99 . M etodele agrotehnice sînt capabile să schimbe. ceea ce face ca problemele de combatere să capete alte dimensiuni. în cadrul asolam entelor carac­ teristice agriculturii ecologice.

a unei noi clase de insecticide — pirazolinele.punere. cu aceeaşi eficienţă. denum it N-Serve. tehnica şi ştiinţa au înre­ gistrat succese deosebite creînd pesticide a căror disper­ sare şi acumulare în mediul extern sînt deopotrivă re­ duse şi care sînt folosite. diciclidin etc. în această priv in ţă. U tilizarea acestui nou produs aduce o economie de 2 0 % cantităţii de azot aplicată şi o sporire a recoltei de cereale cu 700 k g /h a. acest produs contribuie la înlăturarea daunelor provocate la g n u şi porum b de putrezirea rădăcinilor. m enţine am oniacul anhidru strîns legat de sol. D intre realizările cele m ai remarcabile în acest domeniu notăm realizarea piretroizilor de sinteză. P entru că agricultura ecologica nu exclude folosirea îngrăşăm intelor chimice (ea doreşte să le utilizeze din plin dar în p roporţii rezonabile cu îngrăşăm intele or­ ganice şi în cadrul unor tehnologii mereu ameliorate) este im p o rtan t de subliniat succesul obţinut în găsirea acelor substanţe care p o t reduce pierderile de azot (prin fenomenul de levigare şi de îm prăştiere neuniform ă) aproape inerente în cazul îngrăşării cu acest element. De asemenea.) o m etodă 100 . îm piedicînd nitrificarea şi pierderile de azot prin evaporare sau spălare. care este ifn aditiv nitrapirinic. m etodă prin care se pot obţine eco­ nomii de substanţă activ ă de aproxim ativ 50% . fungicide de tipul fenarim ol.A. triadim enol. în doze m ult mai mici decît pesticidele folosite pînă de curînd. insecticidele inhibi­ toare ale sintezei chitinei. U n nou p rep arat sintetic. V orbind de tehnologia aplicării îngrăşăm intelor pu­ tem rem arca de asemenea că în domeniul fertilizării la soia s-a b revetat de curînd în Iow a (S. în ansam blul com baterii chimice o im portanţă deo­ sebită au cercetările care privesc depunerile electrosta­ tice ale picăturilor de soluţie pe plante şi cele de prăfuire electrostatică.U. fenomen foarte frecvent în cazul în care bacteriile au ca sursă de hrana azotul nitric.

situ aţia s-a am eliorat şi cu ltu ra bum ­ bacului a devenit posibilă.caxe prevede adm inistrarea de îngrăşăm inte foliare cu un în alt rap o rt specific între N P S K şi alegerea unor momente ale vegetaţiei m ult m ai întîrziate de aplicare decît cele obişnuite (pentru soia în perioada form ării boabelor — um plerii păstăilor). Se utilizează ultrasunetele. sinergism . în p riv in ţa necesităţii ap licării unei astfel de me­ tode exem plul cu ltu rii de bum bac este dem onstrativ. în m ulte ţă ri din A m erica. la intervale de cîte 10— 15 zile. să în lătu re p osib ilitatea de poluare şi să dea un randam ent m axim .75 P 2O 2 10. D e o m are im p o rtan ţă este şi trata rea solu­ lui cu aburi.125 K 20 şi 1. infrasunetele şi unele sem­ nale acustice (îm potriva ro zăto arelo r şi p ăsărilo r). în cazul v i­ rusurilor). Brevetul prevede apli­ carea de 3 stropiri prin pulverizare.8 kg S. în prim ul rîn d cele X şi gam m a. necesitatea unor rep etate tra ­ tam ente cu insecticide din ce în ce m ai num eroase (pentru că p ro liferau acei d ău n ăto ri care reuşeau să capete o rezistenţă sp o rită la efectul tratam en telo r — ceea ce aducea nevoia unor noi ca n tităţi de pesticide) au făcut ca bum bacul să nu m ai p o ată fi cu ltiv at în condiţii ren tab ile. ele trebuie îm binate în aşa fel în c ît să se ob­ ţin ă un efect d e . în condiţii econom ice m ulţu­ m itoare. în to ate fazele de pro tecţie a p lan telo r. anuale sau pe­ rene. atu n ci cînd p ro tecţia fito san itara a fost asigu101 . cu 180 l /h a cuprinzînd 28 kg N . C om ponentele acestea ale lup tei in teg rate nu sînt obli­ g atorii. ra ­ d iaţiile de d iferite lungim i de undă. M etodele fizice folosite în com baterea dău n ăto rilo r sîn t diverse şi ele p rezin tă av an taju l de a fi nepoluante. 6. A plicarea lu p tei integ rate este posibilă la nivelul tu ­ tu ro r cu ltu rilo r ierbacee sau lem noase. razele u ltrav io lete (îm p otriv a bacteriilor şi ciupercilor) şi term oterapiile (în special. în to ta lita te a lor.

Ceres. 1977 — în: Probleme ale agriculturii 4 contemporane red. lupta integrată va fi singura cale de protecţie fiţosanitară a culturilor. pe care noi le credem proprii agriculturii ecologice. Al. I o n e s c u. Despre ea am discutat în acest ca­ pitol arătînd. 102 . care sînt factorii asu­ p ra cărora se în d reap tă atenţia m ajoră cînd se încearcă obţinerea de producţii record. M ilaire14 subliniază că în Statele U nite cultura bumbacului este viabilă pentru că protecţia se face prin m etode inte­ grate în care ordinatoarele (pe care noi le socotim ca parte integrantă ale agriculturii ecologice) sînt folosite din plin. pentru a dovedi că agricultura ecologică este cea mai indicată form ă de exploatare se cuvine să o analizăm îm preună cu „celelalte" agriculturi existente 1 M i l a i r e H. D r. Experim ente numeroase au p robat eficacitatea luptei integrate şi este de aşteptat ca deceniile viitoare să o instaleze încă şi mai temeinic în agricultură. P R O D U C Ţ IE -P R O D U C T IV IT A T E ÎN D IFER ITE SISTEME DE „A G R IC U L T U R Ă B IO L O G IC Ă 1 4 A gricultura ecologică am definit-o ca agricultura cea mai înaintată. H .ra tă prin interm ediul luptei integrate. C e a u ş e s c u . In con­ texte speciale. ed. I. realizînd prin aceasta o p ro ­ ductivitate ridicată şi o protecţie antipoluantă de mare eficacitate p en tru mediu. în sensul definiţiei. în cantităţile cele mai mai m ari şi cu păstrarea fertilităţii solului agroecosistemelor dar şi a ecosisteme­ lor naturale din jur. Fireşte.. capabilă să utilizeze raţional toate cuce­ ririle ştiinţei şi tehnicii pentru a obţine produse de bună calitate.

N u este sistemică. Agricultura convenţională. bazată pe le­ guminoase. în cadrul acestei agriculturi deosebim diverse curente dintre care unele au tentă mai m ult filosofică decît bio­ 103 . de asemenea ea îşi propune să păstreze perenă fertilitatea solului. pe care le vom prezenta în linii gene­ rale pentru a asigura posibilitatea unor com paraţii. lucrările solului etc. el se com pletează cu alte îngrăşăm inte organice care tre­ buie însă mai întîi com postate (compostajul parcurge etape diferite după sistemul de agricultură biologică adoptat). Gunoiul de grajd este îngrăşăm întul fundam ental. P rotecţia plantelor se face. incom parabil m ai puţin decît agricultura con­ venţională) — preconizează dezvoltarea sim ultană a culturilor de plante şi a creşterii anim alelor precum şi favorizarea activităţii biologice. 1. contem porană. dar se îngrijeşte m ai p uţin de repercusiunile pe care acesta îl are asupra mediului. în care acordă un rol esenţial dinam icii humusului în sol. sănătoasă şi de în altă valoare nutritivă obţinută prin metode „conform n atu rii".sau preconizate. profunzim ea stratului arabil m ărindu-se prin cultura plantelor cu rădăcini profunde şi prin activarea p ro ­ ceselor biologice din sol. 2. utili­ zează din plin un arsenal chimic extrem de bogat. prin ro taţia culturilor. Lucrările solului sînt de obicei superficiale. R otaţia culturilor — o regulă de neînlocuit — este v ariată şi cuprinde o parte im p o rtan tă cu amestecuri furajere. pentru că ea este p uţin cunoscută m arelui public (în orice caz. în prim ul rîn d pe cale indirectă. Agricultura biologică are d rept scop o producţie de alim ente suficientă. asupra păstrării nealterate a ca­ lităţii produselor şi asupra m enţinerii fertilităţii — pe tim p îndelungat — a solului arabil. L upta directă se duce mai ales pe cale mecanică (inclusiv pe cea term ică). se evită cît m ai m ult posibil păm înturile ne­ desţelenite. Această agricultură — asupra căreia vom insista.

Ea foloseşte. M etoda organică-biologică. convenţională şi cea ecologică ne sînt cunoscute. foarte răspîndită în Elve­ ţia. thuringiensis şi a 'tratam entului term ic şi mecanic îm potriva buruienilor. diverse preparate de plante pen­ tru a com posta îngrăşămiritele de ferm ă. a rotenonei. de asemenea. a piretrei. ceva mai mici decît cele obţinute în agri­ cultura convenţională. Cum rezultatele obţinute în agricultura contem porană. se bazează pe lucrarea superficială a solului. doreşte folosirea tuturor m etodelor cunoscute p en tru obţinerea de producţii m ari în condiţiile protecţiei mediului. M etoda biologică-dinamică se bazează pe teoria antroposofiei. iar cantitatea de muncă investită este mai mare. calitatea produselor pare a fi mai bună şi. în lu p ta an ti­ p arazitară sînt preferate decocturi de plante şi chiar (în cazurile arborilor fructiferi) prepaxate pe bază de argile. p rin tre altele. pe folo­ sirea în lu p ta an tip arazitară a sulfului. să in­ sistăm asupra realizărilor agriculturii biologice. graţie „echilibrului m ultibipolar". structura solului şi fertilitatea 104 . în schimb. ceea ce probează o productivitate m ai scăzută. de poziţiile planetelor şi ale constelaţiilor astronom ice. R ezulta­ tele p riv in d producţia to tală sînt. în aproape toate ca­ zurile cercetate.logică. Aşa sînt agricultura „biologică-dinam ică" şi agri­ cultura „m acrobiotică" a căror raţiune se bazează pe m aniera de a vedea şi de a interpreta lucrurile. scopul lor este de a face inofensive pentru sol „otrăvurile" industriale şi radioactive şi de a perm ite o mai bună valorificare a culturilor. pe composcajul la suprafaţă a gunoiului. 3. a B. pe care am descris-o in ex tenso în capitolele precedente. unele faţă de altele. utilizarea de în ­ grăşăm inte m inerale provenite din alge marine. Agricultura ecologică. de asemenea. în cadrul ei lucrările culturilor sînt realizate ţinînd seama. fiinţele şi evenimentele.

va fi apanajul tu tu ro r ţărilor cu ad e v ăra t dezvoltate şi v a face ca păm întul să ro ­ dească păstrîndu-i nealterate calităţile sale cele mai bune. eficienţă economică. P ă r­ ţile ei bune se integrează însă. Prom otorii agriculturii biologice cer ca rezultatele obţinute în toate experimentele să fie judecate în per­ spectiva unor perioade lungi de tim p. anim ată de cele m ai bune sentimente şi născută ca o reacţie la fo­ losirea fără d iscernăm înt a produselor chimice şi a lu­ crărilor brutale ale solului. De aceea.acestuia.) se poate releva că această agricultură. metode de com postare neexplicate etc. Experienţele întreprinse în E lveţia şi avînd două varian te de agricultură biologică şi un m artor din agricultura contem porană n-au p u tu t reliefa diferenţe nete de producţie dar au pus în evidenţă o cantitate mai m are de zile-muncă necesare agriculturii biologice. în cadrul agriculturii ecologice în care scopurile lor de esenţă se unesc pentru a da p ro ­ ducţii mari. pe care o redefinim din nou drept agricultura deceniilor viitoare. nu-şi are justificarea în ac­ tualul stadiu de dezvoltare al ştiinţei şi al gîndirii. o calitate a produselor superioară şi o protecţie sigură a mediului. agricultura ştiinţei cele mai înaintate. ceea ce nu poate m ulţum i însă o societate care doreşte un belşug im ediat şi concret. esenţă m istică al unor „teh­ nici" ale agriculturii biologice (vezi im plicarea nedove­ dită a constelaţiilor. Toate acestea au fost dem onstrate de experim entări iar procentele cu care calităţile fundam entale (enumerate m ai înainte drept „scopuri") au depăşit în agricultura ecologică „celelalte" agriculturi au trecut de plafonul cifrei 20. în locul unuia doar prom is. mai conştiincioasă (nu m ai grea!) şi mai im aginativă. 105 . N u ne ferim însă să resubliniem că agricultura ecologică va necesita m uncă mai intensă (nu mai m ultă!). îm preună cu părţile bune ale agriculturii clasice. A dăugind acestui argum ent şi caracterul de. agricultura ecologică.

care să perm ită producţia în flux continuu. a plantelor şi a anim alelor. în cadrul sectorului zootehnic. e) com baterea bolilor şi dăunătorilor prin lupta in­ tegrată. cu prioritate. construirea şi am plasarea clădirilor şi căilor de acces. . j) utilizarea tehnicii şi ştiinţei cele m ai noi în spori­ rea productivităţii. pe cele care o p o t defini în orice îm prejurare: a) îm bunătăţiri funciare pentru obţinerea fertilităţii maxime a tipului de sol lu at în consideraţie. o balanţă de compensare a circuitului de energie şi m aterie şi o anume autarhie. b) utilizarea în proporţii corespunzătoare a îngrăşă­ m intelor chimice (inclusiv microelemente) şi a celor na­ turale (în prim ul rîn d gunoiul de grajd şi compostul). c) cultivarea acelor plante pentru care vocaţia terito­ riului este dovedită („vocaţia" este definită de natura solului. de im plicaţiile economice şi ecologice). d) folosirea rotaţiei culturilor (în asolamente de 4— 8 ani). h) constituirea. a fiecărei ferme com ponente a com plexu­ lui agricol.A gricultura ecologică se bazează pe m ultiple coordo­ nate dintre care dorim să subliniem. i) optim izarea mediului prin sporirea fertilităţii solu­ lui. f) înglobarea solelor în agroecosistenfe ierarhizate. am e­ najări hidrografice. g) creşterea sim ultană. corectări ale form elor de microrelief. de climă. a unor grupe de studii pentru problemele de etologie. în cadrul aceluiaşi ecosistem. înfiinţări şi rem odelări de plantaţii forestiere. în asigurarea unor calităţi optim ale alim entelor rezultate şi în protecţia mediului. k) abordarea sistemică a tu tu ro r proceselor şi feno­ menelor şi — în acelaşi tim p — analiza particularizată a fiecărei sole.

alim ent deficitar în proteină. subvenţii pentru reconvertirea unei populaţii agricole şi pentru asigura­ rea lichidării depozitelor făcute. au grevat economiile respective. grăsimi şi ulei. 85% din raţii sînt alcătuite din orez. Cererile de alimente au început sa crească vertiginios şi num ai pentru populaţia ţărilo r în curs de dezvoltare este nevoie. în m od p a ra ­ doxal. adică de aproxim ativ 4. De cîţiva ani însă situaţia s-a răstu rn at brusc. unui locuitor al continentului sudasiatic îi revin alim ente care se p o t echivala cu numai 108 kg cereale. în tim p ce în ţările dezvoltate economic fiecare locui­ to r consumă alim ente care ar putea fi echivalate cu 815 kg cereale/an. în unele cazuri. de un plus de 25 milioane de tone de cereale. D e aici un p ro ­ gram de subvenţii pentru reducerea culturilor şi aban­ donarea unor m ari suprafeţe arabile. Cere­ rea de alim ente a devenit dintr-odată m ai m are decît o ferta şi criza de produse alim entare (care a existat dintotdeauna pentru numeroase regiuni) s-a făcut profund sim ţită şi evidentă.PREMISE ŞI CONDIŢII PENTRU GENERALIZAREA AGRICULTURII ECOLOGICE S IT U A Ţ IA A L IM E N T A R Ă ÎN LUM E în ultim ii 20 de ani. .în unele zone din Asia.5 ori mai puţin! 107 . în fiecare an. ţările industriale au obţinut re­ colte excedentare care.

acordînd o foarte m are im por­ tan ţă legii cererii şi a ofertei. Economia m ondială. UNESCO 108 . în cercetări întreprinse în regiunea Recife (Brazilia) s-a ajuns la concluzia că 57«/0 din decesele copiilor mai mici de 5 ani erau provocate de foame sau de o naş­ tere prem atură care îşi avea originea în m alnutriţia m a­ melor. care n-au posibilităţi m ateriale. să se m ulţum ească cu puţin. dar — în ciuda resurselor ştiinţei şi tehnicii actuale — această dificilă situaţie alim entară se m enţine ş i.Regiuni întinse ale globului duc o luptă încordată îm potriva foamei şi a tu tu ro r cauzelor care o menţin sau o provoacă. P retutindeni apare evident că den'utriţia şi foamea endemică sînt corolarul unei sărăcii care se asociază cu ignoranţa şi cu absenţa unei igiene elementare. carii dentale şi un procent ridicat de poliparazitism intestinal. uneori are tendinţa de a se accentua. dă celor bogaţi posibili­ tatea să consume mai m ult şi forţează pe cei săraci. iar pentru Asia de 6 şi respectiv 64 de milioane. în Am erica Latină există în prezent un m ilion de copii care suferă de sub­ nutriţie gravă şi alţi 10 m ilioane de o m alnutriţie evi­ dentă. O anchetă efectuată în 15 oraşe din nord-estul Bra­ ziliei a pus în evidenţă la indivizii subnutriţi defici­ enţe grave de tip m orfo-anatom ic precum şi o îm bătrînire precoce. Este uşor de înţeles că situaţia descrisă repre­ zintă un obstacol în calea dezvoltării sociale şi econo­ mice a regiunilor cu astfel de populaţii. pentru A frica aceste cifre sînt respectiv de 3 şi 16 milioane. caracte­ ristice mai cu seamă regiunilor ecologice nefavorabile. Aşa se face că o m are p arte a comerţului cu cerealele se îndreaptă către alim entarea anim alelor (care * Le Courrier. D upă datele revistei Le Courrier*. 1975 — La faim du monde.

calitatea ali­ mentelor. Stocurile de alim ente se strîng. produc­ ţie de carne pe seama căreia o serie întreagă de biologi şi sociologi au clădit teorii despre „rapida evoluţie” a societăţii umane. tocmai în acele ţă ri care — sub ra p o rt n u tritiv — au mai puţină nevoie de ele. care se găsesc în faţa unor problem e adesea insolubile. Toate acestea resubliniază discrepanţele dintre dife­ ritele regiuni ale lumii şi dau un tablou cenuşiu situa­ ţiei alim entare a Terrei. în ţările dezvoltate fiecărui locuitor îi revine aproxim ativ o tonă de cereale.este solvabilă) mai m ult decît spre cea a oam enilor săraci (care nu sînt solvabili). ţările im portatoare nu dispun de rezerve care să satisfacă ce­ rinţele populaţiilor lor mai m ult de 10 zile! P entru a se cuprinde în param etri satisfăcători. în prim ul rînd. din care aproape 90°/o merg în ali­ m entaţia anim alelor destinate să satisfacă cererea de carne to t mai ridicată pe p iaţa internaţională. în m od paradoxal. în prim ul rîn d în ţările în curs de dezvoltare. evident schimbate faţă de cea cunoscută cu ani în urm ă. si­ tu aţia alim entară prezentă trebuie (în a fa ra cantităţii) să îndeplinească numeroase cerinţe pe care dezvoltarea societăţii le im pune. proporţiile în care principalele grupe de sub­ stanţe sînt incluse în com ponenţa lor. Există în acest sens o cerere fiziologică de alimente. Consum urile se adresează din ce în ce mai m ult unor serii de alimente. că producţia agricolă destinată exportului este adesea fără p ro fit şi instabilă". în ansam blul său. fireşte. care se obţin prin „distilarea" alim entelor prim are. aproape ca o regulă. M inis­ trul jam aiean al agriculturii. Keble M unn. P entru îm bu­ nătăţirea acesteia. eforturi considerabile trebuie depuse. spunea că „producţia alim entară a ţărilo r în curs de dezvoltare este frîn ată de costul ridicat al îngrăşăm intelor şi al maşinilor. omologul din Bangladesch declara în aceeaşi privinţă că „po 100 .

care sa-i favori­ zeze activitatea şi dezvoltarea. este necesar de asemenea ca el să se întindă asupra tuturor factorilor producţiei agrare cum ar fi îngrăşămintele. confru n tat cu problem e una mai m on­ struoasă decît alta în domeniul alim entaţiei şi locuinţei. El se felicita să vadă că lumea a înţeles în sfîrşit dimensiunile problem elor pentru care ţările în curs de dezvoltare şi ţările dezvoltate s-au unit în tr-u n efo rt colectiv de a le găsi soluţii. văzută din unghiuri dife­ rite. după cîte ştim. foamei şi m alnutriţiei". A ngajam en­ tul pe care trebuie să şi-l ia ţările dezvoltate urm ează să nu se m ărginească doar la produsele alim entare. A lim entaţia este deci — în perspectiva rezolvării sale — o problem ă complexă. de populaţii diferite şi diferenţiate ca nivel de trai şi ca posibilităţi economice. m ili­ oane de oameni m or literalm ente de foame şi multe sute de m ilioane suferă de o subnutriţie cronică.porul din Bangladesh s-a găsit. M ai m ult. pesticidele şi maşinile agricole". P ăm întul este fertil şi el poate oferi produse dintre cele m ai diverse şi în canti­ tăţi abundente. Lumea tre­ buie să scape de foamete şi de subnutriţie pentru a se îndrepta către o alim entaţie raţională. a doua zi după independenţă. C u toate acestea. îm binarea dintre cerinţele fiziologice prim are şi cele pe care le controlează nive­ lul ştiinţei nefăcîndu-se pretutindeni. Saţietatea unor alim ente nu este im plicit com patibilă cu un conţinut ridicat energetic şi plastic pentru organism. P entru aceasta pîrghiile cele m ai im portante care stau la dispoziţia societăţii se 110 .a producţiei alim entare în toate ţările dezvoltate şi că aceste ţă ri trebuie să înlocuiască ideea unei producţii în scopuri comerciale cu ideea unei p ro ­ ducţii în scopul satisfacerii nevoii umane. şi acolo unde nutriţia pare â fi suficientă ea nu se găseşte la nivelul cel m ai în alt al civilizaţiei atinse de societatea contem porană. iar mi­ nistrul comerţului al Algeriei declara că: „Algeria do­ reşte o creştere.

ea însăşi nebuloasă. de la form a prim ară la form a prelu­ crată. diri­ jată în egală m ăsură de scopuri politice şi de o conta­ bilitate care prevede sfîrşitul curînd al rezervelor (deşi este greu de afirm at că perioadele indicate — de altfel mereu prelungite — au un contact direct cu realitatea.în domeniul energetic căile de străbătut sînt încă neclare. Toate acestea nu po t im agina cu 111 . în contextul descoperirii de noi şi noi zăcăm inte). cer­ cetări febrile pentru descoperirea unui nou combustibil (cum ar fi hidrogenul din apă). . . Ştiinţa este chemată să asigure o bază m aterială mo­ dernă creînd pe de o parte o gamă de maşini de mare randam ent. unui m aterial genetic şi găsirii unor form e de organizare su­ perioară care să asigure funcţionarea optim ă a ceea ce urm ează să se numească în curînd industria agricolă şi să cuprindă în denumirea sa obţinerea tu tu ro r produ­ selor păm întului. Care sînt realizările pe baza cărora se p o t face unele prognoze şi p rin care să se poată prospecta orizontul dezvoltării agriculturii? . Direcţiile principale către care urm ează â se dirija noile cuceriri vor urm ări realizarea unei baze energetice. iar pe de alta asigurînd o logistică perfectă tu tu ro r acţiunilor întreprinse. răspîndirea rapidă a energiei a to m ice. pentru apli­ carea sa generalizată. are nevoie de noi progrese în şti­ inţă precum şi de rezolvarea problem elor legate de de­ m ografie şi de noua ordine economică. Ş T IIN Ţ A ŞI A G R IC U L T U R A Rem arcabilele succese pe care le-a obţinut um anitatea în numeroase domenii sînt folositoare — în diferite grade — şi în dezvoltarea agriculturii. O criză a petrolului.găsesc în cadrul agriculturii ecologice care.

crearea unor substanţe care p o t schimba cu totul calitatea ali­ m entelor realizate . în prezent s-a brevetat un organism produs prin m a­ nipulări genetice. p rin interm ediul unor enzime. cum ar fi de pildă autoapărarea prin vaccin. p en tru a se obţine prin interm ediul acesteia ovoalbum ină. se cere oa energia inclusă să fie m ultiplicată. Aceste începuturi anunţă succese extraordinare pentru anii care vin. Problem a ener­ getica este o problem ă de m are însem nătate. . p lan ­ tele reacţionează sintetizînd în zona atinsă. în fenomenul de fotosimteză. o nouă specie a genului Pseuaomonas. într-adevăr. oricare a r fi n atu ra agresiunii la care sînt supuse. în domeniul imunologic s-au obţinut substanţe care stimulează anticorpii form aţi de plantă.precizie care va fi baza energetică de folosit în agri­ cultura viitorului dar este evident că. pentru că prin interm ediul ei se poate am enaja m ediul în aşa fel încît alimentele obţinute să fie în cantităţi abundente şi de calitate superioară. înglobarea unei energii fosile de valoare considerabilă pentru obţinerea unor alimente cu o ener­ gie modestă nu poate fi tolerată. noi substanţe (cum ar fi de pildă fitoalexinele) sau m ărind concen­ 112 . M aterialul genetic este în continuă transform are şi ştiinţa a prom ovat tehnică ingineriei genetice în scopul obţinerii de noi organisme. im portantă pentru bagajul său enzim atic. pentru prevenirea bolilor şi pentru folosirea cît mai redusă a pesticidelor. Se lucrează intens la obţinerea de bacterii fixatoare de azot pentru graminee. protecţia plantelor a găsit metode cu totul inedite în lumea ve­ getală. Ia transferul de plasmide (fragm ente de A D N extracrom ozom iale) capa­ bile să declanşeze. la transm iterea genelor de rezistenţă la condiţii nefa­ vorabile. S-a reuşit. dim potrivă. p rin captarea ener­ giei solare. . a genelor de productivitate. transferarea de gene de la organisme supe­ rioare (păsări) la Escherichia coli. la nivelul actual de dezvoltare. de asemenea.

La acest nivel ne reîntîlnim din nou cu agricultura ecologică. P rintre acestea. unei bacterii sau unui miceliu care p ă­ trunde în ea. Progresele ştiinţei v or face posibilă recuperarea deşe­ urilor de pretutindeni şi folosirea lor în agricultură. înglobînd to t ceea ce . în sensul că p o t fi vehiculate de sevă şi tran sportate în to ate părţile plantelor. în sinergism. un îngrăşăm înt de bună calitate. D eterm inant pentru economia agrară este realizarea unei structuri organizatorice care să perm ită desfăşu­ rarea tu tu ro r cuceririlor ştiinţei. pe care o vom ocoli însă un m om ent pentru a spune ca organizarea agriculturii viitoare va cuprinde forme în perm anentă evoluţie. Acest tip de produse sînt sistemice. Fireşte. de pe acum englezii reutilizează 4 0 % din aceste năm oluri. Plecînd de la aceste observaţii s-au fabricat diferiţi compuşi care m ă­ resc reacţia plantei la agresiune şi o fac capabilă să re­ ziste unui virus. prin com postare. că este norm al ca la unele ferm e sau gospo­ dării. iar olandezii peste 80%Econom ia agrară este o disciplină pe care ştiinţa a dezvoltat-o şi a com pletat-o incluzînd în ea elemente de oalcul şi de program are şi folosind pentru conducerea sa ordinatoare şi cibernetica. formele să se schimbe mereu p o triv it cu înzestrarea tehnico-m aterială şi cu capacitatea forţei de muncă. schimbările trebuie făcute p rin evoluţie şi raţional. P entru mania roşiilor şi m ana viţei de vie. staţiuni sau trusturi etc.traţia substanţelor de apărare prezente înaintea agre­ siunii (în m are p arte compuşi fenolici). blo­ chează dezvoltarea miceliului de Plasmopara. năm olurile reziduuale din staţiile de epurare (cifrate la milioane de tone/an) p o t oferi. protejînd chiar şi acele organe care s-au form at după tra ta ­ ment. s-a creat p reparatul „Fosetil A l“ care injectat în frunze provoacă o m ărire considerabilă a substanţelor fenolice şi a unor substanţe terpenice care.

O. în acest fel agricultura ecologică se instalează pretutindeni închipuind în contururi reale ceea ce definiţia sa spune că este: „agricultura care foloseşte din plin ştiinţa. . Om enirea poate face ca ştiinţa să-i fie folositoare sau* ca. creşterea producţiei agricole în această „a treia lume" a atins în perioada 1950— 1975. Ea poate ad ap ta. . într-adevăr.este mai bun din form a precedentă şi avînd o continui­ tate care să elimine interm inabilele şi ineficientele reor­ ganizări şi restructurări. fără a o putea de­ păşi. popu ­ laţia celei de „a treia lum i“ creşte cu o viteză de 2. P o triv it rapoartelor F. U n stătu quo la un nivel inacceptabil. N O U A O R D IN E E C O N O M IC Ă ŞI A G R IC U L T U R A SEC O LU LU I X X I Creşterea populaţiei este o coordonată care influen­ ţează situaţia alim entaţiei pe Terra. PRO BLEM A D E M O G R A FIC Ă . pentru fiecare locuitor cifra d e . dim potrivă. în condiţii care reies din dezvoltarea societăţii. are limite şi în desfăşurarea nem ăsurată a tim pului. Ştiinţa are însă pentru anum ite perioade limite cum. agricultura care are o organizare de m aximă eficienţă prin ingeniozitatea şi inteligenţa superioară.A. servind deopotrivă prezentul şi perspectiva societăţii um ane“ . crea şi inova dar num ai în legătură cu fo rţa um ană care o prom ovează şi o dez­ voltă.! P entru a se ieşi din acest impas şi a creşte producţia dc alim ente există două principale m etode: prim a este de a m ări randam entul prin interm ediul tu tu ro r cuce­ 114 .6% pe an şi v a atinge cifra de 4 miliarde în jurul anului 2000. toate ram urile adecvate ale acesteia. 0% ! Aceasta însemnă că producţia globală a fost egală în procente cu creşterea dem ografică. să fie un balast şi o prim ejdie. Pe această cale se poate asi­ gura fluenţa productivităţii şi fluenţa progresului. de altfel.

pen­ tru că se uită p u r şi simplu că oamenii au ocupat deja cele mai bune terenuri. In ceea ce priveşte posibilitatea de m ărire a ra n d a­ m entului. în cazul în care cursa dem ografică continuă. departe de a fi satisfăcătoare şi pentru omenirea de mîine. cealaltă constă în a cultiva păm înturi noi. grandioasele proiecte de cultura plantelor în această p arte a Braziliei.ririlor ştiinţei. R ea­ lităţile sînt însă altele şi ele ies la suprafaţă prinzînd aspecte dintre cele mai neaşteptate. 115 . Există posibilitatea de a exploata Oceanul Planetar! Desigur. m arile păm înturi ale Amazoniei nu se p o t cultiva decît în condiţiile unei m ari risipe de energie şi dezechilibrînd profund ba­ lanţa naturii. el este chiar exploatat. Teore­ tic se p o t susţine. aceasta este grevată de lipsa de mijloace iar speranţa găsirii de terenuri noi este o m are iluzie. m ulte din aceste cifre. există. ambele m etode sînt ineficiente în ac­ tuala conjunctură. D e altfel. pentru a suplini criza de energie (din această plan tă brazilienii extrag alcoolul pentru automobilele lor). probabil. . au fost abando­ nate şi d o ar trestia de zahăr a răm as să fie cultivată pe anum ite p o rţiu n i. şi. In Asia terenurile cultivabile nefolo­ site sînt practic inexistente. C antităţile uriaşe de proteine care se aşteaptă însă din apele lui sînt d e ­ parte de a fi la îndem î*a omenirii de astăzi. în insula Jaw a s-a h o tă rît să se îngroape m orţii în picioare din cauza lipsei de loc şi pentru a nu se micşora terenurile agricole! în condiţiile actuale presiunea dem ografică este evi­ dentă chiar dacă optim iştii de profesie socotesc că Terra poate susţine 15— 20— 30-n m iliarde de oameni. în care statele sărace nu se p o t dez­ băra de povara sărăciei şi în care creşterea lor demo­ grafică este mai m ult decît triplă faţă de cea a ţărilor dezvoltate. Arhipelagul indonezian este un exem­ plu în această p riv in ţă. iar unele zone sînt peste m ă­ sură de populate. D in păcate. . că de pildă.

media anuală de creştere ar fi de 1 la mie. D in aceste inechităţi s-a născut ideea preţioasă şi generoasă a unei noi ordini economice internaţionale (prom ovată din plin şi de către ţa ra noastră). Semnificative în această privinţă sînt de alt­ fel m ăsurile pe care le-au luat unele ţări cum ar fi R . Desigur. P. j>e perioade scurte. în perspectivă însă este dificil să se opereze cu cifre în demografie şi exemplul urm ător ilustrează această a fir­ maţie. păm întul a r num ăra 88 de m iliarde. la variaţii mici.de pildă. mai uşor de stabilit p rin tr-o planificare fam ilială decît p rin oricare altă m etoda.Poate fi fertilizat enormul deşert al Saharei! El poate fi fertilizat. statisticile în demografie. prin care să se reali­ zeze un transfer de tehnologie şi un acces liber la toate cuceririle ştiinţifice umane. problem a dem ografică este un factor care influenţează situaţia alim entară. Desigur. India şi M alaezia. . dar dacă acest spor ar deveni negativ (deci — 1 la mie). Dacă. 116 . tim p de 10 mii de ani. planeta ar num ăra în aceeaşi perioadă de tim p num ai 182 de mii de locuitori! Aceste cifre ex­ treme. D ar cu ce cheltuială de energie? Şi cine urm ează s-o suporte? Reiese din aceasta că echilibrul între populaţie şi hrană este. tehnic şi ştiinţific care există între di­ feritele grupe de naţiuni form ează to t atîtea coordonate care configurează situaţia alim entaţiei în lume. atrag atenţia — în perspectivă — asupra necesităţii instaurării unei politici dem ogra­ fice globale. N u singurul! Dezechi­ librul economic. bazată la început pe necesităţile şi posibi­ lităţile fiecărei ţări şi apoi pe consensul general şi inte­ resul um anităţii întregi (deşi ordinea p riorităţii ar putea fi şi inversă!). în m ulte zone ale lumii. p a t face o imagine a unor necesitaţi de moment. Chineză.

producţia agri­ colă m ondială va creşte de 2— 3 ori fa ţa de anul 1970. concepţia despre noua ordine economică oferă o speranţă tu tu ro r celor care doresc să o folosească ca o şansă în realizarea unei societăţi evoluate. cu a tît vor fi mai deschise căile noii ordini economice.Ţările în curs de dezvoltare au nevoie de ajutoare financiare masive şi de asistenţă tehnică com petentă. în curs de cristalizare. ci dim potrivă ca un stimulent pentru a se ridica la nivelul ţărilo r cele mai dezvoltate p rin realizări economice şi sociale. în condiţiile în care toate acestea să fie făcute fără gîndul la un alt p ro fit decît acela de a scăpa um anitatea de spectrul foamei. şi de cealaltă parte. cu cît ele sînt mai evoluate. Lucrul este uşor de înţeles dar el se poate întîm pla num ai într-o perioadă în care valorile absolute vor fi respectate. cu cît au orizonturi mai largi. I 17 . Sistemele sociale sînt şi ele im plicate în aceste feno­ mene de în tr-ajutorare. de o parte. pe toate meridianele globului. o generozitate de esenţă. Probabil că de-a lungul tim pului cursa aceasta spre egalizare către plafoane înalte va continua fără înce­ tare şi că unele ţă ri şi regiuni vor schimba între ele p o ­ ziţiile pe care le ocupă astăzi. nu n eapărat mai m odernă. dorinţa acerbă de a construi economii viabile şi socie­ tăţi de în altă productivitate. Cum va arăta ea? Am putea să cităm din cifrele celor care îşi imaginează viitorul: terenurile cultivate s-ar putea eventual m ări în com pa­ raţie cu suprafeţele cultivate în prezent. dar cu si­ guranţă mai rodnică şi m ai generoasă pretutindeni. A jutorul prim it nu trebuie înţeles ca o inter­ m inabilă ofertă de alimente pentru întreţinerea unei populaţii care nu produce suficient. N oua ordine economică trebuie să cuprindă în ea. îm preună cu ade­ vărul şi realitatea. A gricultura secolului X X I va ieşi din această nouă ordine economică.

supusă tu tu ro r influenţelor şi p re­ siunilor care se nasc pe glob. P roductivitatea actuală a apelor (fig. D upă cum se observă. p entru a-1 adapta mai bine evo­ luţiei societăţii. de asemenea. p en tru a aduce din cosmos energie şi a o în ­ globa în alimentele care să asigure prosperitatea socie­ tăţii şi naturii. 11) poate fi m ărită substanţial.nu vor m ai fi deosebiri esenţiale între industrie şi agri­ cultură. în cazul unei exploatări „ecologice". pentru anii viitori. Deceniile urm ă­ toare vor aduce schimbări substanţiale şi în ceea ce p ri­ veşte felul de nutriţie. în sensul că ea este capa­ bilă să cunoască aceste relaţii. la scară p lanetară. inaugurînd cu adevărat o eră a acvaculturii şi a agriculturii marine. A gricultura ecologică este p riv ită din toate aceste perspective pe care am încercat să le deschidem de pe toate platform ele pe care le cunoaştem. agricultura se gîndeşte. E a nu poate fi-decît eco­ logică. în sensul că este rezultatul interacţiunilor şi in­ terpelaţiilor şi. ea este în corelaţie cu toţi factorii existenţi. să le modeleze şi să le adapteze. Oceanul P lan etar v a începe să fie tre p ta t „cul­ tivat" pe scară largă. ea este agricul- .

„dacă eşti bogat. filosoful grec Diogene răspundea unui elev al său care-l întrebase care este cel mai bun m om ent pentru a mînca. A gricultura ecologică va deveni o realitate şi va asi­ gura. cînd p o ţi“ . în m ă­ sura în care nici una din problemele dificile cu care um anitatea este confruntată nu v o r fi escam otate şi în m ăsura în care se va înţelege că nimic nu se poate ob­ ţine fără m uncă şi mai ales fără ingeniozitate şi inteli­ genţă. cînd vrei. în ceea ce o priveşte. viitorul omenirii. inteligenţă şi responsabilij tate. . Cu 2300 de ani în urm ă. problem a alim entaţiei v a fi rezolvată cu uşurinţă şi în cele mai bune condiţii. generatoarea uneia din părţile com ponente esen­ ţiale ale omului pe Terra. D acă societatoa um ană se va ghida după corolarul calităţilor sale de raţiune. activitatea um ană guvernată de geniul uman. R ăspunsul La întrebarea pusă lui D io­ gene va fi d a t de medicina nutriţiei raţionale şi în el nu va figura cuvîntul sărac. dacă eşti sărac. Filosofia antichităţii nu trebuie să se mai potrivească în această p riv in ţă contem poraneităţii şi cu a tît mai pu­ ţin anilor ce vin.tu ra de mîine.

50.R e d a c to r: in g . C oli de ti p a r : 3. în tre p rin d e r e a p o lig ra fic ă S ibiu Şos. 40. R sp u b lic a S o cialistă B o m ân ia C o m a n d a n r .875. GEORGETA SA b ADEANU T e h n o re d a c to r: EU G EN IA CERNEA B u n d e t i p a r : 30. Coli e d ito ria le : 5. 207 .10. A lba lu lia nr.1982. A p ă ru t 1982.

economiei şi ci­ vilizaţiei care n-a fost atins pretutindeni. agricul­ tura ecologică poate produce alimente de foarte bună calitate. ED ITU R A C E R E S Lei 4.50 . păstrind — în acelaşi timp — mediul încon­ jurător într-o prosperitate aproape ideală. ca odinioară in ţinuturile Arcadiei. in cantităţi suficiente pentru toţi locuitorii Pămintului. iar soluţia ar consta în încă şi mai multă investiţie de muncă şi de inteligenţă autentică în acest domeniu pentru a con­ vinge astfel pe zeiţa Ceres să-şi reverse cornul abun­ denţei pe Terra.Socotind terenurile agricole drept sisteme ţi aplicînd raţional acestora toate cuceririle ştiinţei. De ce atunci — am putea fi întrebaţi — agricultura ecologică nu este omniprezentă? Unul din răspunsurile posibile ar putea fi că gene­ ralizarea pe glob a acestui nou tip de agricultură este legată de un anumit nivel al ştiinţei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->