P. 1
SCA-UK Scholarship - Tai Version

SCA-UK Scholarship - Tai Version

|Views: 104|Likes:
Published by Feraya Ullathorne
Shan (Tai) Scholarship program for Shan Students in Myanmar
Shan (Tai) Scholarship program for Shan Students in Myanmar

More info:

Published by: Feraya Ullathorne on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

ၶူင်းၵၢၼ် “ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း”

မုၵ်ႉၸုမ်းၾိင်ႈႄငႈတႆး မိူင်းဢင်းၵိတ်း (SCA-UK)

လွင်ႈပဵၼ်မႃး
မုၵ်ႉၸုမ်းၾိင်ႈႄငႈတႆး မိူင်းဢင်းၵိတ်း (Shan Cultural Association-UK) ၼႆႉ ပဵၼ်မူႇၸုမ်း
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်
ၵၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်းပီ 2005 လူၺ်ႈၵၢၼ်ႄၼႉၼမ်းၶွင် ၸဝ်းၶူး Dr ထမ်ႇမသႃႇမိ
ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွၵ်ႉသ်ၾွ တ်ႇ ပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ။ ႁဝ်းၶႃႈ မီ းယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ႄလႈႁၵ်ႉသႃ
ၾိင်ႈႄငႈတႆး၊ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႄလႈၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵပႃးလႆႈပွင်ႇၸႂ်
ႄလႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈႄငႈတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵသ ထိုင်မႃးၼႂ်းပွႆးပီမႂ်ႇတီး မိူဝ်းပီ
2105 (201) ၼၼ်ႉ ႁဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၾိင်ႈႄငႈတႆး မိူင်းဢင်းၵိတ်း (SCA-UK) ႁဝ်းၶႃႈ
လႆႈပိုတ်ႇၶူင်းၵၢၼ် “ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း” (Scholarship) တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး
ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႄလႈပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈၸွႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 တိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။
ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2107 (2012) ၼႆႉၵၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ် ငိုၼ်းၵမ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁဝ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ
ပဵၼ် 6 တိုၼ်း။ ငိုၼ်းတိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႅၵ်ႇႄၽဝႆႉ ၼင်ႇၼႆႉ။ 2 တိုၼ်း
ပဵၼ်တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးၵမႃယႃ ႄလႈဢၼ်လိူဝ် 4 တိုၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝိၶျႃး (ၽႃႇသႃႇ)
တၢင်ႇဢၼ်။ ၼႂ်း 6 တိုၼ်းၼႆႉ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး
ႄလႈထႅင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈၵွင်တိုၼ်း
1. ၵွ င် တိုၼ်း Dr ၸဝ်းပၺၢၼ်ႇ (တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးၵမႃယႃ 2 တိုၼ်း)
2. ၵွ င် တိုၼ်း ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်
3. ၵွင်တိုၼ်း ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ
4. ၵွင်တိုၼ်း ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်
5. ၵွၼ်တိုၼ်း ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်း မင် းရၢႆး

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်
ၵွင်တိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2107 (2012) ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသ်ၾွ တ်ႇ
ပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ၊ ဝတ်ႉပုတ်ႉထႃးရႃမ်း၊ Dr ၸၢႆးတိၼ်ႇမွင်ႇႄလႈၸဝ်ႈထဵင်ႇဝိၼ်း၊ Dr
ၵၵျႃႇတိၼ်းႄလႈၸဝ်ႈၽွင်းၵႅဝ်ႈ၊ Dr ၸၢႆးသၢမ်ၼုမ်ႇ (ႁင်ႇၵွင်ႇ)။
ၽူႈႁပ်ႉ
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ မီးသုၼ်ႇတၢင်ႇယွၼ်းလႆႈ
 ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး (ႄၼမၢႆၾၢင် ID)
 ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ (မီ းမၢႆၾၢင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း Student Card)
ဢမ်ႇၼၼ် လိၵ်ႈႁပ်ႉၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် Acceptance reference)
 မီးဝႂ်ဢမၢတ်ႈလိုၼ်းသုတ်း (Transcripts)

လၢႆးတၢင်ႇယွၼ်း
 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတလႆႈတႅမ်ႈထႅမ်ၾွ မ်း (SCA-UK Scholarship Application Form)
ႁ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၵသ သူင်ပႃးၸွမ်းလိၵ်ႈၵမ်ႉ ဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ။
 လိၵ်ႈၾွ မ်းၼႆႉ ၵတလႆႈသူင်ႇဢွၼ်တၢင်း ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ႄဢႇ ပ ိ ိဝဝ်ႇ ၵူႈပီ။
 ၵွင်တိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၼိုင်ႈပီၵွႆး။

လၢႆးလိူၵ်ႈႁႃၽူႈႁပ်ႉ
မုၵ်ႉၸုမ်းၾိင်ႈႄငႈတႆး မိူင်းဢင်းၵိတ်း (SCA-UK) ၵတၸတ်းၽွတ်ႈၵၵႃၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶဝ်ႈပႃး
ၽူႈႁႉၽူႈယႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၵၵႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ၵတဢဝ်ဝႂ်ၾွ မ်းဢၼ်တၢင်ႇမႃး
တင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၵူတ်ႇထတ်းသၢင်တူၺ်းၵသ ၵတလိူၵ်ႈႁႃဢဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇ၊
ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ႄလႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ
ပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵတပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၼႂ်းမွၵ်ႈလိူၼ်ႄဢႇ ပ ိ ိဝဝ်ႇ၊ လိူၼ်ၵမႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတလႆႈႁပ်ႉ ငို ၼ်းၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း 30,000 ပျႃး (သၢမ်မိုၼ်) ၵတႃႇၵၵႃႉ
ၵတႃႇလိူၼ် ၼႂ်းၽွင်းႁဵၼ်း 10 လိူၼ်။ သင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵၵႃႉလႂ် လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး
ၶၢဝ်းမႆႈလႂ်၊ လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ် ၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵတၵမ်ႉၸွႆႈပဵၼ် 12 လိူၼ် ၵတႃႇပီ။

ၵၵႃၵၢၼ်ႁဵၼ်း
ၵၵႃၵၢၼ်ႁဵၼ်း တႃႇလိူၵ်ႈႁႃၽူႈႁပ်ႉပီၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး
Dr ၸၢႆးတိၼ်ႇမွင်ႇ (ႁဝ်ပဝ်ႈ)၊ ၸဝ်ႈသၢမ်ပဝ်း @ Mrs Feraya Ullathorne (ၵႅမ်ႁဝ်ပဝ်ႈ)၊ Dr.
ၸၢႆးႁၢၼ် (ၵႅၼ်ႁဝ်ပဝ်ႈ)၊ Dr ၼၢင်းၼိၻႃးၽွၼ်း (ၽူႈၼမ်းၼႂ်း)၊ ၼၢင်ႇၸုၼ်ႇပၢၼ်းၵဢး
(ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း)၊ ၸၢႆးမိူင်း (ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ)။ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈႁပ်ႉ
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်း ၵွၼ်တိုၼ်းၵမ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵတလႆႈသူင်ႇလၢႆးငၢၼ်း
လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း (Report) ႄလႈၽွၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း (Exam result) ၸွမ်းၵူႈပီ
တႃႇမီးသုၼ်ႇႁပ်ႉထႅင်ႈ ပီၵတမႃး။

ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈသူင်ႇၾွ မ်း
The Shan Cultural Association in the UK (SCA-UK)
25 Lathom Road, East Ham
LONDON E6 2DU
United Kingdom
Email: sca-uk-scholarship@googlegroups.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->