P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 6|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

ח יבצ לוק ' ● סשת " ו

קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה
ע ןוילעה ללוכה רבח " רנסקו ש
היערל קתינש םשא
המדקה
גע םיחספב אתיא . , " א " א אנוה ר " הלועל רשכ םתס וטחשו היערל קתינש םשא ר ". ר ' שדחמ אנוה
הלועל רשכ היהיש םשא תויהל שדקתנש ןברקש ךיישש , הכל " ע פ " קותינ י . לודג שודיחכ הארנ והז איפוקמו ,
א ללכ ךרדב יכ " ןברק תשודק תא תונשלו ךופהל א , או " ןאכ שחרתה הז ךיא רוקחל שי כ . ג ךייש הרואכלו '
תוירשפא , עבו " םינושארה הזב וקלחנש חיכוהל הסננ ה :
א ( ןברקהש עמשמ תוטשפב ךפהנ הרומג הלועל רומג םשאמ , יניסמ השמל הכלהה לש שודיחה והזו
לש " העור םשאב התמ תאטחבש לכ ) " רומת חי ה .(. רבתסמ ןברקה תוהזב רומג יוניש ןאכ שיש ןויכו
גש " הכיפה יאה לועפל השעמ הזיא ךירצ כ , הכל וא קותינ ןוגכו " הריקע פ .
ב ' ירמגל הנתשי ןברקה תוהזש ךייש אלש תוחינמ תואבה תוירשפאה , פלו " וא קותינ ךירצ אל ילואש רבתסמ ז
ואדמ הריקע ,' עמ אלא הרומג הכיפה ןאכ ןיאש ןויכ יעבט רב :
ב ( עא " םשאכ ןברקה תא העבק השרפההש פ , רחא ןברקל הנתשיש ךייש אלו , מ " להה מ " הלגמ מ
הלועכ םשא בירקהל ךישש , עא ונייהד " אשכ ףא ראשנ םשא םשה הלוע לש םה הברקהה ינידש פ " א
םשאכ ובירקהל , רחאב ורפכתנש ןוגכ .
ג ( ותשודק תליחתמ הלוע םש םג חנומ םשא לכב , עאו " הז ןיאש פ םשאכ ובירקהל רשפאשכ הלגתמ ,
אשכ " םשאכ ובירקהל א , רחאב רפכתנש ןוגכ , ה " הלועל ךפהנ ז .
ב יפלו ' ןמז רסוחמב ןוגכ םשאכ ברקתהל ןיידע דמועשכ ףא הלועל רשכש רשפא ילוא תונורחאה תוירשפאה
וב חנומ הלוע םשה ותשודק תליחתמש ןויכ , הלועכ ברקנש םג וילע ראשנ םשא םשהש םושמ וא .
א . שר תטיש " מגרו י " ה
שר " י ) ה םיחבז : , ד תוחנמו . , הע " ז ארקיו ת : ה , דועו ( ואדמ אוה קותינש רבוס ' מגה ןושל תוטשפכו '
תוחנמו םיחבזד איגוסב ונינפלש אסריגה יפל " : רשכ םתס וטחשו היערל קתינש םשא , אל קתינ אל ןיא קתינ ,
מ " אהי ותייווהב אוה ארק רמא ט ) ." גע םיחספב איגוסה יבגלו . הרפכ רחאל הריזג ןנברדמ אוה קותינש עמשמש
הרפכ ינפל וטא , במרה ןיבה " בי תועובש ן . שר יפלש " שב תופלחתמה תויגוסהמ הז י " ס , תטיש תא הארנ ןמקלו
סות ' שר תעדב תוחנמב " י .( שר יפלו " ע יכ קותינ ךירצ י " קותינ י " הינימ םשא םש רקעימ ) " שר " םיחבז י ( , לבא
היערל קתינש םשא 194
ףא םשא ראשנ קותינ םדוק אש " םשאכ ובירקהל א .
1
מ " לש השרדה מ " אהי ותייווהב אוה םשא " הלגמ
ה קותינ םדוקש " מל וליפא ןכלו רומג םשא ראשנ ז " ה אמתס וטחש םא הריקע יעב אל ד " ןנירמא אלו לוספ ז
ה הלוע תויהל דמועש ןויכד " הלועל רשכ ז , יעב אל םא וליפא םשאל אוה אמתסה רומג םשא אוהש ןויכ אלא
הריקע , " לכד רשכתמ אל םשא םש הינימ רקע אלד המכ ) " שר " ד תוחנמ י (. , אוהש םושמ אוה תולספה ונייהד
קותינ היה אלש םושמ קר אלו םשא . שר הרואכלו " דס םיחספב ותטישל ליזא י . םאש רבוסש חספ רתומ יבג
ה חספ םשל חספ רתומ טחש " מל וליפא לוספ ז " הריקע יעב אל ד , ימלשל יטמוטוא ךפהנ אלש ונייהד ם , מגהו '
גע םיחספב . היערל קתינש םשאל חספ רתומ המיד , שר יפל איגוסה תא ראבנ ןלהלו " י .
יעו ' סות ' ד תוחנמב . ד " שרב ןיבהש םשא ה " לההש י ' היער ךירצש אוה יניסמ השמל , אציש רחאל לבא
ה היערל " םומ ךירצ ןנברדמ קרו הלועל רשכ ז . סות ובתכו ' אוהש " לודג המית " לש ןיד שיש רמול ילב היער
םומ וב לופיש םיכירצש
2
.
ע בשייל שיו " שר רבוסש המ פ " ע הלועל םשאה תא ךופהל ךיישש י " ומכו קותינ אלבו דוחל הריקע י
שרמ עמשמש " ה םיחבז ןוגכ תומוקמ המכמ י " : ןיא קתינ – יוה אל קתינ אל אמתס הלועל " , קתינ אלשכ ונייהד
הלועל וניא אמתסה קר , של אידהב וטחששכ לבא ה הלוע ם " רשכ ז
3
, ןברקה תוהז תא ךופהי הריקע םגש ונייהו .
פלו " כ ןיא ז " םומ ךירצ וניא יאמא המית כ , ןברקה תא ךופהל ידכ אוה קותינ לש דיקפתה לכד , פלש אלא " צ ז " ע
ללכ קותינ ךירצ יאמא , הריקע לע קותינ ףיסומ המו , לה ךירצ יאמאו " קותינל מ .
יו " עאש ל " הריקע םגו קותינ םגש פ הלועל םשאמ ןברקה תוהז תא םיכפוה , םינפואב םילעופ םהינש
םינוש . יעד ' ע םיחספב " : אלד המכ הטיחשב היל רקע יאק ומשל יאדו אמתס " אלא הריקע ךייש אלש עמשמ
הטיחש תעשב , כו " ירותב כ " שרופמב םש ד . גס אמוימ עמשמ ןכו . רש ' ץוח תריקע ינהמ אלש רבוס ימיד
] הרזעל [ , רשפא היה וליאו מ הטיחש תעשב אלש ןברקה םש רידגהלו דומעל " םינפב וא ץוחב אוה םא ש , עו " כ
ןברקה תרדגהל חתפ אוהש הטיחשב אלא ןברקה םש רוקעל ךייש אלש , לוספ תבשחמ ךייש זא קרש ומכו ,
ןברקה תדובעמ קלחכ קר ךייש הריקעש . פל " לההב ז " תורשפא ךיישש התליג הרותה םשאב קותינ ךיישש מ
תונשל תרחא ןברקה תוהז , ןברקה תדובעמ קלחכ אלש וליפאו . ךופהל ךייש אל הטיחש תעשב וניאש ןויכ לבא
רישי ןפואב חבזה םש תא , מ " ע מ " אוה הלוע תבדנל ךלי וימדו םומ וב לופיש דע הערי המהבה הזש םירמואש י
קתנמ ונממ םשא תשודק תא , תשודק קר ול היהיש ךייש אל הברקהל המהבה יוארש ןויכ לבא םימד , ךירצ ןכל

1
שרל וליפאו " לש השרדה ילבש עמשמ י " אוה םשא " ס " תינ ילב וליפא הלועכ רשכ אהיש ד צו קו " כהמ ע ” הלוע אהיש ת , צו " ל
לההמ וא " לש מ " העור םשאב התמ תאחבש לכ , " ןהכה עדיוהיד השרדהמ וא ] ' הל םשא םשא אוה םשא '' םושמ אבש לכ
הל רשבה תולוע םהב חקלי םשא םושמו תאטח ' םינהכל תורעהו " גכ הרומת .[: ואכלו ' מלש חספ רתומל המוד היהי " יעב אל ד
רשכ אמתס וטחש םא הריקע קותינ ילב םימלשל .

2
שר הרואכלו " שמב הז תא ץרתל אב י " ה םיחבזב כ " : ב ול ורמאש היערל םשא ןידמ קתינו " העריו והואיצוה ד ) " עו " םיחבז ע
ביק . דר " ב טקנ םגש ברדכ ה " ד ( צו " ב ןינע המ ע " ןאכל ד . יו " שרש ל " םשאמ ןברקה תוהז תונשל ךייש ךיאה ריבסהל אב י
ב ךירצש ץרתמו הלועל " ד , ש ב " ןברקה תשודק םיעבוקה םה ד , םירמואש ומכו " ב בל " םהילע הנתמ ד ) ". עא " קר ללכ ךרדבש פ
ב בל םירמוא " ב בל הז ןיא ןאכ רוביצ ןברקב ד " שממ ד (. צש אלא " שר םימעפלש ע " ב ריכזמ אל י " גע םיחספב ומכ ד " . וכילשה
תוערל רפאל ". וט םיחבזב ןכו : , ד תוחנמ . , חי הרומתו : , ) יעו ' זנ יריאמב הכ רי : יד " ב ךירצש מ " יו ד " ךירצ וניאש מ (. תמאב לבא
קל " יעד מ ' ו םיחבז : שרב " י " ב בל " ד – םהילע הנתמ רוביצ יכרצב םיקסועה , " ב הז ןיאש ונייהד " םיקסוע לש אלא הקיספ לש ד
רוביצ יכרצב , ב לש דמעמ ךירצ אלו " ד , שר ןכלו " םוקמ לכב וריכזהל שח אל י .
3
מגרכ אלדו " טישב אבומ ה " נמ מ ד תוח . ג תוא ' ה הלועל אידהב וטחש וליפאש " קותינ השעיש דע לוספ ז .
קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 195
םומ , הלוע לש ףוגה תשודק וילע לח אליממו , וילע אתחנד וגימד םידמוע ויה ךכל וימד ףוס ףוסש ןויכ
ףוגה תשודק וילע אתחנ םימד תשודק . א " עא נ " הודק ןברק ךהל שיש פ " םומ ךירצ ןכלו ג , הודק ול ןיא " לש ג
םשא םש ונממ קתינש ןויכ םיוסמ ןברק םוש , תס וטחש םאש אלא וימד ףוס ףוסש ןויכ הלוע השענ הז ירה ם
םידמוע ךכל .
שרב שרופמ הריקעל קותינ ןיב קוליחהו " גע םיחספ י . ד " זו םשא ה " ל " לכ אתכלה ירימג םשאב
ותודפל לכויש םומ וב לופיו באתסיש תוערל רפאל וכילשהו וילעמ וקתינ םאו העור םשאב התמ תאטחבש ...
וקתינשמו םמויש דע ןיתמה אל הזו ויה ךכל וימד ףוס ףוסו ליאוה חבזמה ץיק תלועל רשכ םתס וטחש היערל
םידמועו ". ןויכ אלא ידדצ ןיד קר היערו רישי ןפואב הלועל ותוא ךפה קותינש םושמ אל הלועל רשכש ונייה
וישכע םג רשכ ךכל דמוע ופוסש . פלו " ןאכ ןיא ז " לודג המית " הלועל וכפוהל אב םא היערל קותינ ךירצד ללכ
קותינ ילב לבא רשכ היהיש ידכ םומ ךירצ אל אליממ םשא םש ונממ קתינ וא הלועל וכפהש רחאמ לבא םייחמ
הטיחש תעשב הריקעב אלא הלועל וכפוהל ךייש אל היערל . פלו " סות תיישוק ז ' טקנ יאמא הינשה " הריזג
הרפכ םדוק וטא הרפכ רחאל " טקנ אלו " קותינ םדוק וטא קותינ רחאל הריזג , " ימנ קותינ םדוק םגד השק אל
ע רשכ " הריקע י , הריקע אלו קותינ אל ךייש אל זאד הרפכ םדוק ונטחשי אמש אוה ששחה רקיעו .
ב שיש אצמנ ' שרב תוירשפא " היערל קתינש םשא לש תוהזה והמ י , חמ ןיאש דצה יפל ' תויגוסה ןיב :
א ( םשא םש ונממ רקענ קתינש ירחאש אליממו ךכל דמועש םושמ הלוע השענ ) הריקעל המוד וניאו
הלועל םידיב ותוא םיכפוהש .(
ב ( םשא םש ונממ רקענ קותינ ירחאש , מ " הלועל ךפהנ אל מ , וטחש םא הלועכ ברקל דמועש ןויכ לבא
רשכ םתס .
שרב ינשה ךלהמל הלעמ שיו " מגהש ןויכ י ' גע . - גע : יעב אל לש הלאשה יבגל חספל םשא המיד
הריקע , המוד וניא חספש תושקהל שיו םשאל , םתס וטחשש םשא לבא קותינ אלב ףא רשכ םתס וטחשש חספש
קותינ אלב לוספ , או " הריקע יעב אל חספש הזמ חיכוה ךיא כ ) םימלש רתוי יוהש ( םשאל ) הלוע תוחפ יוהש .(
י ינשה ךלהמה יפל לבא " מגהש ל ' עאש שממ םימוד םהינשש קותינ רחאל םשאל חספמ החכוה איבה " םדוקש פ
ינאש םשא קותינ הזגה םושמ " לש כ " אוה םשא " , שממ ןימוד קותינ רחאל . צ ןושארה תורפשאה יפל לבא " ע
הרומג םימלש יוה אל חספ לבא הרומג הלוע יוה קותינ רחאל םשאד ) שר בתכ ירהש " דסב י . ונמז רחאל חספש
חספ םשל םימלשל המוד וניאו לוספ חספ םשל וטחשש , יע ' שמ " ונמזב אלש חספ לע רמאמב כ .( ה יפלו ךלהמ
שרב ןושארה " צ י " עאש ל " לש ןינעהש פ " הריקע יעב אל " מ םשאו חספב הרוצ ותואב ומצע תא אטבמ וניא " מ
םהינשב ךייש דוסיה , אמ היאר איבהל רשפאו ' ינשל . עאו " קוחד תצק הארנ הזש פ , ר יל הארה ' גיליוו הדוהי
געמ הזל היאר תצק : דר " זו רמא אלא ה " ל " קד ןויכד הלועל רשכ םתס וטחש הלועל יא אוה הלוע הימתס עאו " פ
יאק םימלשלד ןויכ חספה רתומ ןכו םשא ותליחתש היל טיחש יכ אוה םימלש "... חספמ הנוש םשאש עמשמו ,
רבכ םשאש " אוה הלוע הימתס , " אשמ " קר חספ רתומ כ " היל טיחש יכ " םימלשל ךפהנ
4
.

4
יעו ' בטירב " בי תועובש א . ד " אב ואל אלא ה " ד " אל ןיידעו "... שכ שריפש " שרב כ " י . םיחספב איגוסה תא שרפל םיצור םאו
שרפל םיחבזב איגוסה רותסי אלש " תודוסי המכ חינהל ךירצ י . מל " על דמועש הז הריקע יעב אל ד םשאהב יוניש םרוג הלו
יטמוטוא ןפואב ) עא " תוהז יוניש םרוג וניאש פ .( בב ומצע תא אטבמ הזו ' תומוקמ : קותינ רחאו קותינ םדוק . ןויכ קותינ םדוק
הלוע םשל וטחשל רשפא הלועכ ברקל דמועש ) הריקע ( מל לבא " םדוק הריקע ךייש אלו רומג םשא ראשנ הריקע יעב אל ד
קותינ . ל קותינ רחאל מ " הלועכ ברקל דמועש םתס וטחש םא רשכ הריקע יעב אל ד .

היערל קתינש םשא 196
שרש ףיסוהל שיו " דיק םיחבזב ותטישל י : שמב אתיאש ץוח יטוחש יבג ' ביק םש : לע רוטפש
דעומ להוא חתפל יואר וניאש ןויכ ץוחב ןמז רסוחמ םשא תטיחש , או " יבוט בר רב היקלח ר " אלא ונש אל
םינפב ומשל אלש יוארו ליאוה בייח ומשל אלש לבא ומשל ". שרפו " י " םשבו הלוע םשל ןוגכ ומשל אלש לבא
ןירשכ ןמשל אלש וחבזנש םיחבזה לכד םינפל אבל יואר אוה הז תאטחו חספה ןמ ץוח ." רש ונייהד ' היקלח
וחמ רשכ םשאש רבוס " תרותב ז םשא המשל אלש ונמזב רשכש ןויכד " אלש ןויכ ונמז םדוק יל המ ונמזב יל המ
םילעבל ולע ) " רקה ןושל " םש א ( ואכלו ' רקהב רואיבה " ןברקהב אלו הרפכהב ןיד אוה ןמזהש איה א ) . ןכו
שרב שרופמ " גס אמוי י . ד " לד רמאו ה ג םימלש םש " רל רשכ כ ' היקלח (. רשכ היהיש ךיישש םוצע שודיח הזו
עא םשאכ " סוחמ אוהש פ " סוחמ לוספ םשאו ז " ז . א " י נ " שרש ל " ב םיחבז ותטישל י : - ג ) . ד " דו ןמשל אלש ה " ה
דו ןמתסב " דו ןילוח םשל ה " ואלד ה ( וניא ןכלו דחוימ אלו םתס ןברק יוהו ונממ ןברקה םש רקוע המשל אלהש
מב לוספ סוח " ז ) ירגהכ אלדו " ןמשל אל ןינעב ז .(
מו " בל מ ' שרפ םישוריפה " מגב תוטשפה דגנ אוה י ' רש ' ורקועל ךיישש שדחל אב היקלח הלועל םג
םשאל יואר וניאש ןויכ ןמז רסוחמב , מגה השקמ הריקעב יריימש ןויכו ' ר לע ךומסב ' ר לע קלוחש אנוה ' היקלח
לוספו המשל אלש רשכד ידימ אכילש רבוסו םימלשל ורקועל לוכיש ונמזב אלש חספמ המשל , רכ והזו ' היקלח
הלועל םשאה רוקעל לוכיש , שרל לבא " ר י ' לש הטיחשב אלא הריקעב יריימ אל היקלח " ש . שרל השק םגו " י
מגהמ ' גס אמוי . ר לע בתוכש ' היקלח " םתה ] םשאב [ הריקע יעב "... רש עמשמ ' הרקיעב יריימ היקלח , הז לכו
שר דגנכ " וסש י םשאכ רשכ הזו ללכ הריקע ןאכ ןיאש רב , צו " שר שריפ אל יאמא ע " מגה תוטשפכ י ' .
יו " הריקע ךיישש רבתסמ היערל קתינש םשא ןינעב ישילשה וא ינשה תורשפאהכ דיגנ םא אמלשבד ל
סוחמב םג " ז , ןויכ םשאל דמוע ןיידעש ףא הלועכ ובירקהל ךייש הלחתההמ הלוע תשודק ול שיש ןויכד
א וישכעש " א םשאכ ובירקהל ) תישילשה תורשפא ( , םג הלועכ ובירקהל ךייש הלועכ םשא איבהל ךייש םא ןכו
סוחמב " הכיפהמ ןאכ ןיאו םשא ראשנש ןויכ ז ) הינשה תורשפא ( , שרל לבא " לההש י ' ךיישש הלגמ יניסמ השמל
הרומג הלועל רומג םשאמ וכפוהל , א םא אלא ךייש אל הז " םשאכ דוע ובירקהל א , רבתסמ אל לבא ךיישש
םשאכ ברקתהל דמוע ןיידעשכ וכפוהלו ןידה תא ביחרהל . שר ןכלו " ר תא שרפל קחד י ' המשל אל ןידמ היקלח
אמלעד , םימלש םשל וטחשב וליפא ךייש ןכלו ) שר " אמוי י ( , מגהשכו ' הצרית " םימלש הנשה תומי ראשב חספ

מגה תנווכ והזו ' " : הריקע יעב אל רבסק אמלא הלועל רשכ םתס וטחשו היערל קתינש םשא " שרפ " י " אוהש רחאמ
א ךכל דמוע " ונממ םשא םש רוקעל צ , " יפ ' ושוריפל , ה קתינש ןויכ " הלועכ ברקל דמוע ז , מלו " ושל ךירצ אל הריקע יעב אל ד ב
הטיחש תעשב ונממ םשא םשה רוקעלו , מל לבא " ונממ םשא םש רוקעל ךירצ קותינ רחאל ףא הריקע יעב ד , מהד " הריקע יעב ד
הלועכ ברקל דמועש המ דירומ אלו הלעמ אלש רבוס , או " דועי ול ןיא וליאכ יוהש ןויכש םשא םש ונממ רקוע וניא קותינ כ
א " שדח םש ול תתל אלו םשא םשה ונממ רוקעל א , מל לבא " הריקע יעב אל ד . שדח םש ול שי אליממ .
מגה ךישממ ,' " א " ימנ קתינ אל יכ ה " שרפ " י " יאק חבזמה ץיקל הימתס רחאב רפכתנש העשמ " יפ ' יפל ,' ןויכ
הריקעב רשכ אלה הליחתכל קותינ ךירצש ונקית יאמא יאק חבזמה ץיקל אמתסש . מל לבא " רשכ וניא הריקעב ףא הריקע יעב ד
קותינ אלב רומג םשא ראשנ דועי ול ןיא וליאכ יוהש ןויכד , א " הלוע םשל וטחושל ךייש אל כ , ) ה הלוע םשל וטחש םא " םשא ז
המשל אלש ( מל לבא " ע ורקועל ךייש קותינ םדוק ףא הריקע יעב אל ד " דמוע אוה ךכלש ןויכ הלוע םשל הטיחש י , הז ןיאו
המשל אלש םשא , עאו " וע הז ןיא קותינ ילב םתס וטחש םאש פ הל , הזגה םושמ והז " לש כ " אהי ותייווהב אוה םשא " דעש
םשא ראשנ קותינ וא הריקע .
מגה ץרתמ ' " רפכתנש םדוק וטא הרפכ רחאל הריזג " שרפ " י " ףלחימ אל קתינשמ לבא םשאל הימתסד " יפ ' יפל '
קותינ ךירצש ונקת , םשא םשל ותוא טוחשי אמש שחימל אכילו ףלחימ אל קתינשמד , ל קותינ םדוק לבא ונטחשי אל הליחתכ
הלוע םשל , רשכש ףא , הרפכ םדוק ףא הלוע םשל ונטחשל אובי אמש . יעכו " בטירב אתיא ז " יריאמו א .
קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 197
אוה " הנווכה אפוג והז , חספש , ונמז םדוקב ןוגכ חספל דמועש ףא , ל שי םימלש תשודק ו , אשמ " םשא כ ,
םשאכ ובירקהל דמועשכ ) סוחמ ןוגכ " ז ( הלוע תשודק םוש ילב רומג םשא יוה .
יעו ' מגרב " טישב אבומ ה " ד תוחנמ מ . ג תוא ' גד " הנושארה תורשפאכ רבוס כ , עש " ךייש קותינ י
הלועל םשא ךופהל , הרומג הכפהמ ךירצש ןויכ לבא – הלועל םשאמ – ע אלא ךייש אל " ותינ י ק . רבוס ןכלו
יפאש ' היערל דמוע םא , רחאב ורפכתנש ןוגכ , א וקתינ אל םא " הלועכ ובירקהל א , ע וליפא " הריקע י ) אלדו
שרכ " י ( , ןברקה תוהז ךופהל ידכ אקוד קותינ ךירצש , ול שי רבכש חספל המודה רבדב אלא ךייש אל הריקעד
םימלש תשודק , הלועכ רשכ תויהל ךייש קותינ רחאל קרו . ליפאו אא רשכ וניא קותינ רחאל ו " וטחוש אוה כ
ד רבסד הלוע םשל " הריקע יעב " שכ הלועל ותוא ךפוה וניא קותינהו " ךייש זאו םשאה תשודק תא קתנמ אלא כ
הלוע םשל וטחושל ) . עו " מגה תא שרפי אוהש כ ' דיק םיחבז : שרכ " א הרפכ רחאל וליפאד י " הלועל ורקועל א
כ " הרפכ ינפל ש (.
נ םאש בתכש המו ר אוה הלוע םשל וטחששכ לוספ אוהש רחאב ורפכת ' דיק םיחבזב ותטישל אנוה :
ומשל אלש רשכו ומשל לוספ אוהש רבד ונאצמ אלש רבוסש . שרל תמאבו " הרפכ רחאל הריקע ינהמש רבוסש י
צ קותינ םדוק " רל ע ' ר ןיב הריתס שי הרואכלו רשכ ומשל אלש לוספ ומשלד ידימ אכיא ימ אנוה ' יבג אנוה
םשא רו הלועל רשכש היערל קתינש ' וטק םיחבזד אנוה . שלו לוספ המשלש ידימ אכילש " רשכ ל . רמול ןיאו
םשאל ךפהנ רבכ םשאכ ברקתהל דמועש ןויכש , שר יפלד " ר י ' שרד אנוה " אוה םשא " םש ראשנש אהי ותייווהב
עא וילע םשא " אש פ " מל וליפא םתס ובירקה םא לוספ ןכלו םשאכ ובירקהל א " יעב אל ד הריקע , יע ' שר " י
תוחנמ .
עו " צ כ " ר תיישוקש ל ' ר לע אנוה ' וטק םיחבזב היקלח . ידימב אלא וניא דמועש המשל ברקתהל , ןוגכ
סוחמ םשא " ז , המשל אלש רשכו המשל לוספ וישכעו המשל ברקתהל דמועש ידימ אכיא ימ לאוש ןכלו , לבא
בתסמ הלועכ ברקתהל דמועו םשאכ דוע ובירקהל רשפא היהי אלשכ לש רשכ היהיש ר " המשל לוספו ש . פלו " ז
שר ירבד " וטק םיחבזב י . בתכד דאמ םיקיודמ " וטחש ןנתד ומשל רשכ וניא הנשה תומי ראשב חספ ירהו םדוק
תוצח לוספ " המשל אלש רשכו המשל לוספש ונמז םדוק חספמ אקוד אישוקהד ונייהד , חספ ינאש ץרתמו
אלדו םימלש תשודק ול שי ונמז םדוק וליפאש הלוע תשודק ול ןיאש ונמז םדוק םשאכ .
ב . הינשה תורשפא
ב ' הלועל םשא ןיב רומג תוהז יוניש ןיאש תוטקונ תואבה תוירשפאה , םשא בירקהל ךיישש םושמ וא
ותשודק תליחתמ הלוע םש םג םשאל שיש םושמ וא הלועכ . םשא ןיב ץימא רשק שיש אוה םהיניב הוושה דצה
הלועל . אר המכ איבהל הסננ רשק ותואל תוי , םימודש םהמ שיו תינשה תורשפאל םיטונ םתועמשמש םהמ שי
תישילשל . א ולאה תוירשפאה יתש ילואש עיצנ רבד לש ופוסבו ' ןה .
שרל דוגינב " י , מגר " ה , בטירו " עו הרומג הלועל ךפהנ םשאה רבד לש ופוסבש םירבוסש א " םיכירצ כ
הכל וא קותינ " לש המרב הכיפהה לועפל הריקע פ אתיירואד , י " םשא ראשנ הלועכ ותוא םיבירקמשכש ל
ותומצעב , ירמגל הנתשי ןברקה תוהזש ךייש אלד , פלו " ואדמ הריקע וא קותינ ךירצ אלש רמול רבתסמ ז ,' ומכו
דע םיחספב עמשמש . בי תועובשו . , שכו " ר כ " יס רשיה רפסב ת ' יקת " סותב אבומ ד ' תומוקמ הברהב .
עו םשא תשודק ןיב ץימאה רשקה רה בתכש המב טלוב הלו " סותב י ' גע םיחספב . יתב םגו ' ןושארה
סותב ' ה םיחבזב : לש השרדהל ךירצש " אהי ותייווהב אוה םשא " אש שדחל " הרפכ םדוק הלועכ וטחשל א ,
היערל קתינש םשא 198
צו " הלועל רשכ היהיש דצ םוש ןיא הרואכלו רומג םשא יוהו םשאכ ובירקהל רשפא הרפכ םדוקד ע , יאמאו
אש דומיל ךירצ " א . יעו ' סותב ' ארק ךירצש רואיב תצק ףיסומש תוחנמ " אצמנו רחא שירפהו דבאד אכיה
רו ןושארב הוצמ רמא ברד יריעש ינש קרפב יגילפד םידמוע םינש ירהו ןושארה ' אל ינשב הוצמ רמא ןנחוי
הרפכ םדוק אהי םשא ותייווהבד הלוע דימ ברק וריבח אהיד ןנירמא ." מ לבא " צ מ " הליחתכל ןיד שיד ףאד ע
ואכל ינשה וא ןושארה בירקהל ' הזו םשא בייח אליממו ןיידע רפכתנ אלו םשא שירפה אוה ירהש םשא ראשנ
כהמו םשאל רשכ ” הלועל ובירקהל לוכיש ת . מל השק טרפבו " ןושארב הוצמ ד , דמוע היה הינשה המהבה אלה
הלועל ינשה תא ךופהי דוחל ןושארה תאיצמש רבתסמ אלו םשאכ ובירקהל . כ אמינ יאו תישילשה תורשפאה
שיש ןויכ םשאכ ובירקהל לוכי ןיידעש ףא הלועל וכפוהל ךייש ךיא רבתסמ הלוע םש ול שי ותשודק תליחתמש
רחאב הוצמ . עא הלועכ ובירקהל ךיישש הינשה תורשפאה יפל אחינ םגו " םשא ראשנש פ , הכיפה ךירצ םא לבא
רבתסמ אל הרומג .
יעו ' והי וניברל םיארומאו םיאנת יכרעב ב הד " אריפשמ סומינולק ר ) חקורה לש ובר ( ףסוי בר ךרע
סותד אשוריפ ךה איבהש אדיסח אלס ברד הירב ' םשא ראשנש אטישפ הרפכ םדוק ארק ךירצ יאמא השקתנו
עב ץריתו " א , זו " ל " : אטישפ אמית יכו , השודקל השודקמ ןינשמ ךאיהד . םיצרתמו ] תפרצבש וניתובר [ ארקד
יולת םשאל אלא ךירטציא אל , ס םתהד " שודק וניא אמש אב קפסה לעו ליאוה תרחא השודקל ותונשל לוכיד ד ."
רל ףאש ןיבה אוה הרואכלו " ואדמ הריקע וא קותינ יעב אלד ת ' מ " אש ירחא הרומג תוהז יוניש שי מ " ובירקהל א
םשאכ . סותמ לבא ' ואדמ קותינ וא הריקע ךירצ אלש םעטהש ראובמ ' רשק שי הריקע םדוק וליפאש םושמ .
יעו ' חי הרומת . טישב " ו תוא מ ' רש וירבד ףוסב ןיבהש תוטמשהב ' עאש רבוס לעאמשי " לה שיש פ " מ
אלזא היערלד םשא תרומתב ") הלוע ברק םשאב התמ תאטחבש לכ (" מ " מ " הברקא יא שדוק יוניש יוה אל
עא םשאל ותליחתש ןויכ םשאל " הכלהה תינשנש פ ." צו " טישהד ע " ר תעדב הז תא בתכ מ " ירצ אלש ת קותינ ך
ואדמ הריקע וא ' מל וליפאו " או הרקיע יעב אל ד " ואכל כ ' יוניש היהי אלש ןכתי ךיאהו הלועל הכפהנ ןברקה
םשאל ובירקה םא שדוק ) ג ותשודק תליחתש ןויכ הלועל ךפהנ םשאה תישילשה תורשפאה יפלד " היה כ
הלועכ ( , עו " הינשה תורשפאהכ כ , ועל הכפהנש םושמ הז ןיא הלועל רשכ םשאשכש ךיישש םושמ אלא הל
הלועכ םשא בירקהל , םשאכ וטחש יא שדוק יוניש היהי אלש רבתסמ אליממו .
יעו ' גע םיחספב . דות " רל השקהש םשא ה " קוספהש ת " אוה םשא " וליפא הלועכ ברק םשאש הלגמ
א הריקע אלבו קותינ ילב " להה והמ כ " יתו העור םשאש מ ' ץורית דחב " א " ירמג יכ נ ' הוצמל העור םשאבד ".
5

אשכ אליממ הלועל ירמגל תכפהנש תישילשה תורשפאהכ אמינ יאו " תליחתש ןויכ םשאכ דוע ובירקהל א
ג היה ותשודק " ואד הוצמ שי המל ןיבהל השק הלועל כ ' ע הלועל ירמגל הכפהנ אלה היערב " הזגה פ " לש כ
הלועל רשכ םתס וטחש םאו םשא ונייהש ףוסב היהיש המ ותייווהב אוה םשא , צמ שי יאמאו ואד הו ' היערב .
הינשה תורשפאהכ אמינ יא לבא , רל וליפאש " הוצמ שי יאמא אחינ הלועכ ובירקהל רשפאש אלא םשא ראשנ ת
היערב , עש העריש ףידעו םשא ראשנ הלועכ רשכ אוהש ףאד " הרומג הלועכ ונבירקי היער י ) . תוחדל ןיאו
יצ תועממ אב וניא וישכעד רוביצ תבדנכ ובירקהל ידכ היער ךירצד רלד רוב ' אב וניא היער רחאל וליפא עשוהי
מו רוביצ תבדנב " ואדמ הוצמ שי מ ' היערב (.

5
יעו ' סותב ' מגהמ אצורית יאה לע השקהש תוחנמב ' ירמגל ןנברדמ איה היערש עמשמש םיחספ . יו " מגהד ל ' יאמא השקמ קר
אש ןויכ קותינ םדוק ןנברדמ דבעידב לוספ " ל אובל א מל לוספ ידי " הריקע םדוק וטא הריזג תצרתמו הריקע יעב אל ד .
קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 199

ג . הלועו תאטח ןיב רשקה
ה םיחבזמ הינשה תורשפאהל היאר דוע איבהל שי " : רל היל אישק " התימ רחאל יתא אלד םשא ל
] או " המשל אלש םיברקשכ הבוח םשל ולעי אלו םירשכ ויהיש ךייש ךיאה כ [ היל אמיל ר " רחאל יתא ימנ םשא א
התימ " , שרפ " י " חבזמה ץיקל ןילפונ וימדו העור וילעב ותמש םשא " . ירגה השקה רבכו " ד תוחנמב ז ' ירבדש
מגה ' צ " הכבד ע " הלוע אלא םשא הז ןיא ג , התימ רחאל ברקש םשא ונאצמ אלו , תא וליפאו " קתינש םשאש ל
הלועל רשכ אוהש םתס ובירקהו היערל , נושארה תורשפאה יפל ה תישילשהו ה " ךפהנש םושמ הלועכ רשכ ז
ירמגל ונממ קתונמ םשא םשו הלועל , אשכ ףאו םשא ראשנ ןברקהש אמינ יא לבא " רפשא םשאכ ובירקהל א
מגה הלועל ךופהיש ילב הלועכ ובירקהל ' דאמ רבתסמ , תשודק םע התימ רחאל ברק םשאש ונאצמ תמאבד
םשא , ויכ ורתומל ברק םא וליפאש רמול רבתסמ ןכלו םשא םש ול שי םשאמ אבש ן .
פל לבא " ואכל ז ' מגה ךשמה ' השקמד השק " הרתומל הברק ברקימ ימנ תאטח " , ינאשש תצרתמו
הזג שיש תאטח " המשל אלש אוה לוספש כ . צו " יפאד ע ' תא " עא הלוע תרותב םשא איבהל ךיישש ל " ראשנש פ
םשא םש וילע , עא הלועכ ברקש תאטח ונאצמ אל " וילע תאטח םש ראשנש פ לה שי אלהד " לש מ " תאטחבש לכ
הלוע ברק םשאב תומי ."
וניא הז תמאב לבא , לההד " ע הלועכ ובירקהל ךייש רוביצ תאטחב לבא דיחי תאטחב אלא וניא מ " פ
ןהכה עדיוהי לש השרדה " ' הל םשא םשא אוה םשא '' תולוע ןהב חקלי םשא םושמו תאטח םושמ אבש לכ
הל רשבה ' םינהכל תורועהו ) " גכ הרומת .(: בי תועובשב ונאצמש ומכו . רלש " ב בל ןנירמא אלש רבוסד ש " ד
ןהילע הנתמ , ר לש ריעש םא " לש המורתה תועממ רוביצ תונברק ןיבירקמ ןיאש ןויכ ןסינב אצמנו דבאנ רדא ח
חבזמה תא ןהימדב ןיציקמ דקתשא . מגה לבא ' ןנירזגש אלא חבזמל ןפוג בירקהל לוכי ןידה רקיעמש תעבוק
טא הרפכ רחאל הרפכ ינפל ו . או " הלועכ ברקש תאטח ונאצמ כ . עא הלועכ ותוא ןיבירקמש עמשמו " ראשנש פ
וילע תאטח םש , ר רעישש המד " השדח המורתמ ואיבהל ךירצש םושמ הליחתכל ןיד קר יוה ןסינב ברק וניא ח ,
ה דבעידב לבא " רשכ ז ) יע ' ונ אמויב (. או " תאטחכ רשכ ראשנ ןברקה כ , ועל וכפוהל רשפא ךיאהו הל ) . יעכו " ז
ירגה השקה " טילש בשילא ש " סמל תורעהב א ' תועובש .( נה יפל לבא " ירמגל וכפוהל ךירצ וניאש בשוימ ל
הלועל , תאטח םש וילע ראשנשכ וליפא הלועכ ובירקהל רשפאו .
רשק שיש ונרמאש הממ לודג רתוי הברה שודיח אוה הלועו תאטח ןיב ישממ רשק שיש רמול תמאבו
הלועל םשא ןיב , ד הלועל םימוד םשא לש םדה תקירז יניד לכ ) ארקיסה טוחמ הטמל , עברא םהש םיתש , ןיא
עבצא תליבט ךירצ , סוביכ ןיא ( אשמ " םידחוימ תאטח לש םדה יניד כ . מגה תוטשפמ לבא ' ה םיחבז " : תאטח
ימנ " םשא ומכו הלועל ישממ רשק שי תאטחב םגש עמשמ , רתומ יבגל קר והזש רמולו תצק תוחדל שיש ףאו
מ תאטח " בי תועובשמ מ . הכלה שיד ךייש הז ןיא םירקמה בורבש ףאו הלועכ תאטח בירקהל ךייש םגש חכומ
הבקנ יוהד םושמ הלועכ ובירקהל ךייש אל רוביצ תאטחב וליפאו תותמ דיחי תואטחש , ךייששכ , יריעשב ןוגכ
ר " ח , ה " הלועכ ברקנ ז .
יוהי לש השרדה ןמ תדמלנ הלועל תאטח ןיב ישממה רשקהו םשאל תאטח ןיב קלחמ אלש ןהכה עד
הלועל ןיכפהנ םהינשד . עאו " לההש פ " רשקה תא ליבגמ הלוע ברק םשאו התמ תאטחש מ , תאטחב אקוד והז
הלועל רשקה יבגל םשא ןיבל וניב לדבה ןיא ילוא רכז אוהש רוביצ תאטחב לבא התמש . המכמ עמשמ ךכו
בטירה ןוגכ םינושאר " בי תועובש א . ר תעדב " זו ת " ל " ד הכלה ירימגד יאמ וליא תאטחכ תומת אלש אלא וניא
היערל קתינש םשא 200
עא " םשאה תאטחכ ביתכד ג , תומת אלש ןויכו אליממ הלוע המצע איה הבירק ." יעכו " יס רשיה רפסב ז '
עשת " לההש ז " תולגל מ " תאטחכ תמ וניאד " , להה ונייהש ' םשאו תותמה תואטח ןיב תקלחמ , תאטחב אליממו
תותמ ןניאש , הלועכ םבירקהל רשפאו , ע הלוע יבגל םשאל תאטח ןיב לדבה םוש ןיא " ןהכה עדיוהיד השרדה פ .
יבארהמ עמשמ ךכו " יס ה ' צקתת " א " התמ תאטחבש לכד ירימג אתכליה ] םשאב [ דע היערל הליחתכל הוצמ
הלועל ופוסו םמויש ע " הכה עדיוהיד השרדה פ ן ." עדיוהיד השרדהמ דמלנ הלועכ הברק םשאש הז ונייהד ,
יב לדבה ןיא הזבו םשאל תאטח ן , היערב הליחתכל הוצמ שיש הלגמ הכלההו , א ומכו ' סותב םיצוריתהמ '
6
.
יעכו " וזחב ז " הל הרומת א : אלה התמ תאטח תרומתש יניסמ השמל הכלההל ךירצ יאמא השקהש בי
הברקה ךייש אלש טושפ . ברק תאטח תרומתש אמינ אלש יניסמ השמל הכלההל ךירצד שדיח ץורית דחבו
הלוע . כ והזו שמ " ךייששכ הלוע ברק תאטח לכש הלגמ עדיוהי לש השרדהש כ .
נה לכמ " ר יפלש אצוי ל " הלועל תאטח ןיב קזח רשק שי ת , עאו " מגהש פ ' ה םיחבז : יריימ קר
תורתומב , כ ןיאו " תורתוממ היאר כ , ד םושמ תורתומ ברקד םעטה אמשד " אוה הלוע ארקיעמ ) " ביק םיחבז (.
חד אבורד אבורבש םושמ תורתומ טקנ א תואט " הלועכ ובירקהל א , מו " רשקהש אתלימ יאלגיא ךיישש הזמ מ
םייק הלועו תאטח ןיב . תאד " כ וניא רשקהש ל " מג התחד אל יאמא קזח כ ' ןוימדה תא . או " איגוסה בשוימ כ
ה םיחבזב : , המשל אלש לוספ תאטח לכ יאמא הלועכ ברקש םשא ומכ הלועכ ברקש תאטח ונאצמש ןויכד
מגה תצרתמו ' האש " נ , ש םושמ הלוספ תאטח " אוה אנמחר טעימ ."
) ירגה תישוק תא בשייל רשפא תישילשה תורשפאה יפל םגש ריעהל שיו " מגה תא ריבסהלו ז ' םיחבז
ה : נהכ " קחודב רתוי לבא ל , הלוע םש םג םשא לכב חנומש ןויכ ונייהד , סוחמב ונאצמש ומכו " לש טחשנש ז " ש
הלועל הריקע ידי לע ןברקה רישכהל ךייישש , מ גש רבתס " רשכ אוה םא וליפא המשל אל לכב רשכ היהי כ
םשאכ . הש השקמו " שכו תאטחב ה " כ . הברה שודיח אוה הלוע םש םג שי תאטח תשודק תליחתמש רמול לבא
הלועו םשא לש הברקה ינידמ ירמגל םינוש תאטח תברקה ינידד םושמ לודג רתוי . תורשפאה יפלש הארנ ןכלו
מגהש רמול ךירצ תישילשה ' ר צו תורתומב יריימ ק " ע (.
ד . תישילשה תורשפא
א תואב ונראיב רבכ ' מגה תוטשפש ' דיק םיחבזב : םתה אתיאד תישילש וא תינשה תורשפאהכ עמשמ
רש ' ב היקלח " סוחמ םשא לע בייחש רבוס ט " המשל אלש ץוחב ז , הריקע םושמ הזש עמשמו , דמועש ףאו
תליחתמ הלוע תשודק ול שיש ןויכ רשכ םשאכ ברקתהל ו ) תישילשה תורשפא (
7
ובירקהל רשפאש םושמ וא

6
במרה וקלחנש ריעהל שיו " בי תועובש ן . סותו ' גע םיחספ . ר תעדב " לש קוספה היה וליא ןידה היהי המ ת " אוה םשא " הלגמש
הלועל ךפהנ וניאו םשא ראשנ םשאש , להה ילב " מ . במרה יפל " סש אלא הלוע ברקש עדוי יתייה ן " יהי אלש ד דע הלוע ה
ונרקעיש , סותלו ' " הלוע ברקי אלו ארקיעמד ותייוהב אוה ) " ואכלו ' תאטחב ומכו םשא רתומ יבגל קר היהי עדיוהיד השרדה .(
מ " סותל וליפא מ ' רמאנ אל וליא " אוה םשא " להה ילב וליפא " עו הלוע ברקש עדוי יתייה מ " עדיוהיד השרדה םושמ והז כ
ןהכה .
7
פלו " מגה תיישוק ז ' ר לע ' ה דואמ רבתסמ אנו , תשודק תליחתמד םושמ ונמז םדוק וליפא םימלשל חספ רוקעל לוכיש ומכד
הלוע םש ול שי ותשודק תליחתמש ונמז םדוק הלועל םשא רוקעל לוכי ךכ םימלש םש ול שי חספ . מגה תצרתמו ' חספ ינאשש
אשמ םימלשל ורקיעש ונמז םדוק " עא םשא כ " מ ושדקה תליחתמ הלוע םש ול שיש פ " ו מ םשאל ורקיע יאד . המ קוידב והזו

קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 201
םשא ראשנש ףא הלועכ ) תינשה תורשפא .( מגב הזה טשפהו ' סותב אצמנ ' טי הרומתב : הנש ןב םשאד
יעו ולע אלו רשכ הנש ןב ואיבהש םיתש ןב וא םיתש ןב ואיבהש " דותב ש " ע השקהש םשא ה " חמ תוחנממ ז :
הכבש " יתו הפירשה תיבל אצי ג ' " יע " אכהד ל ] הרומתב [ קתינ אלשב יריימ םתהו הייערל קתינש רחאל יריימ ."
ונייהו , ה קותינ םדוקש ורזגש םושמ לוספ אוהש תוחנמב אתיאד המ " גע םיחספב אתיאדכ לוספ ז .. ראובמו
סוחמב קותינ ךיישש הזמ " הנש ןב ואיבהש םיתנש ןב םשאב ןוגכ רשכ תויהל דיתעש ףא ז . רבתסמ הזו
א תישילשה תורשפאהכ תינשה ו . יע לבא ' טישב םש " ל תוא תוטמשהב מ " תישילשה תורשפאהכ ראובמש ב
בתכד " ןטחשש יריימ אכה לבא לוספ םשא יוה יאדו זאו םשא םשל רמולכ ןמשל ןטחשש םתה ןמשל אלש ןויכו
הלועל ריפש יזח אהד םירשכ ויהי הלוע השעו םהמ םשא םש רקעש ." טישהמ עמשמו " וטחשש ןמז לכש מ
ןמשל אלש או הלועל רשכש הלועל וטחש אלש ף " םהמ םשא םש רקעש ןויכ ." תורשפאה יפל רבתסמ הזו
הלוע יוה אליממ םהמ םשא םש םירקוע םא ותליחתמ הלוע תשודק ול שיש ןויכש תישילשה . יפל לבא
הלועכ יואר וניאש םשא בירקהל רשפאש הינשה תורשפאה ) הכב ומכ הלועכ ברקתהל דמוע ןיידע םא ףא " ג (
שש םושמ המב יגס אלו הלוע םשל שרופמב טחשש אכיה אלא ךייש וניא יאדו הז הלוע םשל וטחושל ךיי
םשא םשל אלש טחשש .
בצירהמ תישילשה תורשפאהל היאר דוע איבהל שיו " ארב אבומ א " פ ףוס ש " םש אתיאד םיניקד ב
" התלוע ןישרוי ואיבי התמו התאטח האיבהש השאה , התאטח ןישרוי ואיבי אל התמו התלוע " . ארהו " םש ש
ותהמ השקמ " כ ) פ ' פס עירזת " ד ( אתיאש " ת התאטח ןישרוי ואיביש התמו התלוע האיבה םאש ןינמ " דחא ל
או תאטחל ' םשאל ." יתו ' בציר םשב " א " םייחמ ושירפהב ונייה אלזא התימל הילעב ותמש תאטח אהד ... יכהבו
ינתמ ירייא ' התאטח ואיבי אלד , ותד איהה לבא " ירפה אלשב ירייא כ מכו םייחמ וש " ואד אדובעיש ד ,' ואיביו
םימדה ןמ ובירקיש אלא תאטחה ובירקיש אל ינתקד התאטח םישרוי ." צו " ןיא ןברקה ןיאיבמ ןישרויהשכד ע
הלוע אלא תאטח הז , ואד דובעישהו ' הלוע אלו תאטחה לע לח , איבהל דובעישה רטופ הלוע תאבה ךיאו
תאטח .
עו " צ כ " יק אוה הלועה ןיבירקמשכש ל הלוע םש םג שי תאטח לכבש ןויכ תאטחה לע דובעישהב םו ,
ע " ןהכה עדיוהי לש השרדה פ , ע תאטח בירקהל דובעישמ רטפהל ךייש " הלוע תברקה י ) אל תאטח תברקהשכ
ךייש ) .( רגה ינפל הז רבד יתעצהשכו " וניאש תדלוי ומכ תאטחב רמול ךייש קר הז ילואש יל רמא גיווצנזור מ
דש ןויכו אטחה לע אב רתוי אטבתמ הלועל תאטח ןיב רשקה הלועל רתוי המו
8
(.
) יעו ' וזחב " גש םיחבז שירב א " רלש ןיבה כ ' הלועל הריקע םושמ רשכ היקלח ) שכ " סותב כ ' אלדו
שרכ " מגרו י " ה ( פע השקהו " שמה לע ז ' רש םיחבז שיר ' ש רבוס רזעילא " ןמז לכב םשאה " לש לוספ " ש , צו " ע
רלו הלוע השענד ונמז רחאל רשכד ' ונמז םדוק וליפא היקלח , שמב טקנ יאמאו ' " םשא לכב ןמז ." קר השק והזו
םדוק וליפאו הלוע ותושעלו ורקועל רשפא ותליחתמ הלוע תשודק ול שיש ןויכש תישילשה תורשפאה יפל

מגה הרמאש ' גס אמויב . רד הימשמ ןיברלש " םשאכ אלדו הריקע יעב אלד ומשל אלש ןיב ומשל ןיב בייח ץוחב וטחשש חספ י
רל וליפאש ' לש וטחש םא אקוד ץוחב בייח היקלח " ש .
8
בצירה שרפל ידכ יתבתכש המ לע ףיסוהל שי ילואו " ע א " רמ יתעמשש דוסי פ ' עפ םייח יעד רעק ' ע תבש " . ןוממב תמוי "
די תועובשבו " . ןוממ היב ירסח " ןוממ ןורסחב יולת הרפכמ קלחש , ] ילוא לבא םיוסמ ףסכ הוש היהיש ךירצש םשאב טרפבו
תאטחב םג ךייש הז ןינע [ , או " תאטח ןיעכ הרפכ תצקמ שי הלועה ןיאיבמ םישרויהשכ כ .
היערל קתינש םשא 202
ונמז . הלועל רשכש אלא םשא ראשנ אוהש תינשה תורשפאה יפל לבא , אלש הרשכ םשאש םושמ אקוד והז
רל לבא המשל " א הלועכ רשכ היהיש ךייש אל המשל אלש הלוספ םשאש , או " שמהש אצמנ כ ' יוה םיחבז שיר
תינשה תורשפאהל היאר תצק (.
ה . ע םיחספ תיגוסב רואיב " ג
דס םיחספמ תישילשה תורשפאהל היאר איבהל שיו . דות " רש אמעט ה " מלש רבוס ת " הריקע יעב אל ד
ה חספ םשל ונמז רחאל חספ טחש םא " לש לככ רשכ ז לש וטחשש םימ " ש . חספהש םושמ אוה טשפה איפוקמו
אשכ םימלשל ירמגל ךפהנ " חספב דוע ובירקהל א . מגהו ' גע םיחספ . ךירצ םשא םא הלאשה יבגל תיואר האיבה
חספמ הריקע , םימודש עמשמו . חספל שממ המוד םשא תישילשה דצהלו , אש ןויכד " םשאכ דוע ובירקהל א
קותינ ילב יטמוטוא הלועל ךפהנ הריקע וא , ר אצמנו " ותטישל אוה ת .
יעד ישילשה דצהל הרומג היאר הז ןיא לבא ' שמב " וליפאש שרפל שיד ונמזב אלש חספ לע רמאמב כ
ר " ירמגל םימלשל ךפהנ וניאש הדומ ת , חי םינהוכ תרותה ןושל תוטשפכו : הלילו םויל לכאנ חספ רתומש ד
" ןשדקה תליחתכ " , רמ עמשמ ןכשו " גס אמויב ת . דות " ה יע אמעט " או ש " פל םג כ " ר ז " ותטישל ת .
שר הרואכלש ונבתכ רבכו " ןכו םימלשל יטמוטוא ךפהנ וניאש רבוס חספ יבגלד הז ןינעב ותטישל י
הריקעו קותינ ךירצ אלא הלועל יטמוטוא ךפוה וניא םשא
9
. צ לבא " שר יפלד ע " חספ ןיב קוליח שי ןיידע י
םשאו , אש םשאש " םתס וטחש םא םשאכ ובירקהל א מל ףא הלוספ " הירקע יעב אל ד , הריקע וא קתינ ךירצש
אשמ ונממ םשאה םש רוקעל " םתס וטחש םא םימלשכ רשכש חספ כ ) עא " חספ םשל וטחש םא הלוספש פ .(
שר ירבד תמאב לבא " דאמ םיקיודמ י , אש םשא לוספ לש םעטהד " םושמ איה םתס וטחששכ םשאכ ובירקהל א
הזגהה " לש כ " אהי ותייווהב אוה םשא " כ ה םיחבזב אתיאד : , הזגה ילבו " חספל ירמגל המוד היהי כ ) אלש
יוחיד ןיאשכ היערל קתינ לש גשומ חספב ונאצמ ( , מגהש המו ' גע . יעב יא הלאשה יבגל םימלשו חספ תא המיד
היערל קתינש םשאב אקוד והז הריקע , ה קותינ רחאש " חספל המוד ז , םימלשכ ברקיל דמועש ןויכ חספב ומכד
עא " לש וניאש פ ןיידע םימ ) חספ םשל וטחש יא לוספ ןכל ( , םתס וטחש םא רשכ , קתינש םשא ןכ , עא " וניאש פ
הלוע , שכו םתס וטחש םא הלועכ רשכ הלועכ ברקל דמועש ןויכ " שר כ " גע י " . םמויש דע ןיתמה אלש הזו
םידמוע ויה ךכל וימד ףוסו ףוסו ליאוה חבזמה ץיק תלועל רשכ םתס וטחש היערל וקתינשמו ." אצמנ םגש
שר " ר םגו י " חספב םירבוסש המ יפל םשא יבג שממ םהתטישל ת
10
.
הלוע םש ול היהש םושמ אוה הלועכ םשא טוחשל רשפאש תינשה תורשפאה לש םעטה לכ ילואו
או תישילשה תורשפאהכ ותשודק תליחתמ " ל כ " פ .

9
שרש ונבתכש המו " טחש םא ונמז רחאל חספבש רבוס י הממ חיכוהל םוקמב הפיסמ קידש הממ והז לוספ אוה חספ םשל ו
דס ףדב אשירב שרופמש . עאו " גע ףדבש פ : מל רשכ אוהש חספ םשל אידהב וטחש םאש אתיא " קלחל ךירצ הרקיע יעב אל ד
הכבו חספכ ובירקהל רשפא ןידעש רבוסו העוטש אלא ורקועל אלש ןיוכמ וניאש םתה ינאשד " יעו רשכ ג ' שמ " הז לכב כ
ונמזב אלש חספ לע רמאמב .
10
שרכ רבוס חספ יבגלד ותטישל יריאמה םג הרואכלש ףיסוהל שיו " מל וליפאש י " לוספ חספ םשל וטחש םא הריקע יעב אל ד
] ס םיחספב בתכ ןכ : גסו [. גע ףדב םשא יבגו . ג " שרכ שריפבש הארנ כ " י ] מל ףא לוספ אוהש קותינ ינפל םתס וטחש םאד " אל ד
יאש המו הריקע יעב מגב את ' ונטחשי אמש ורזגש ונייה הרפכ ינפל וטא הרפכ רחאל ורזגש " הלוע םשל " הרפכ םדוק [.
קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 203
ו . היערל קתינש םשאב יוחיד
רמ ' א אנוה " ד ראובמ הלועל רשכ היערל קתינש םשאש ר היערל קתינש םשא לכב יוחיד ןנירמא אל ,
אבוט ןויע ךירצו , החדנו הארנ ירה רחאב ורפכתנ וא וילעב ותמשכד , מל רשכ יאמאו " ןיחדנ םייח ילעב ד .
11
ןיאו
הלועל רשכ הז ירה רחאב ורפכתנ וא וילעב ותמשכ דימש ןויכ יוחיד ןאכ ןיאש רמול , רל טרפבו " ךירצ אלש ת
ואדמ קותינ וא הריקע ,' אלו ןברק םושל רשכ וניא רשאכ אלא יוחיד ךייש , שירפהו דבאנש חספב ונאצמ אלהד
או תיחדנש הטיחש םדוק אצמנו ויתחת רחא " םימלשכ ובירקהל א ) ינתמ ' וצ םיחספ (: הכ םשאבו " ה ג " רשכ ז
הלועכ , מל תוצח רחאל תמו חספ שירפהב ןכו " או יוחיד ןאכ שי ןיחדנ םייח ילעב ד " םימלשכ ובירקהל א ) מג '
חצ םיחספ (. הכ םשאבו " הלועכ רשכ ג , צו " יוחיד ןאכ ןיא יאמא ע . להה לש שודיחה והזש רמול ןיאו " מ , ברקש
יוחיד ןנירמא אלו הלוע , ר בתכ אהד " ת ) במרב אבומ " דועו תועובש ן ( להה ילב םגש " רשכש עדוי יתייה מ
הלועכ .
וזחב יתיארו " א ) ואב " יס ח ' כק " מע ד ' יר " ב ( האש ץריתש " רמאש המד נ ר ' היערל קתינש םשאש אנוה
חמב הלועל רשכ ' ה חספב יוחיד םרוגו ותעבוק הטיחש חספב רמאד הברלד היונש " םשאב ה . םוצע שודיח הזו
םינושארב רכזומ אלד , במרהש דועו " בארהו ם " הברכ וקספ ד
12
) ד חספ ןברק : ו ( ינתמ םתסד ' וצ םיחספד :
רד דועו הברד אבילא ' היתווכ יאק ןנחוי , רמול אמיתו ר דגנ הז לכש ' הלועל רשכ היערל קתינש םשאש אנוה .
) וזחה קיידש המו " מגהש א ' גע םיחספ : רכ יאק ' שמב אריז " וליפא יוחיד ךייש הברל וליאו תוצח םדוק שירפה כ
שר דגנכ אוה תוצח רחאל שירפהב " ד םש י " בתכש ותמו ה " יקד אהו " םימלש ברק חספה רחא חספה רתומ ל
נו תוצח םדוק דבאש ןוגכ חספ תטיחש רחאל אצמ " , רל וליאו ' ןאכ ןיא חספ תטיחש םדוק אצמנ םא וליפא אריז
עו יוחיד " וככ ימקואל ידכ תוצח םדוק טקנש כ " מגב ןכו ע ' (.
יוחיד היערל קתינש םשאב ןיא יאמא אחינ תינשה תורפשאה יפלו , ןיבירקמשכ הרפכ רחאל וליפאד
ללכ םשאמ יוחיד ןאכ ןיאו םשא ראשנ הלועכ ותוא אשמ " י חספב כ " אשכש ל " ותמש ןוגכ חספכ דוע ובירקהל א
חספ םש םוש וילע ראשנ אל םימלשכ ותוא םיבירקמ םא וילעב
13
. ומכד השק תישילשה תורשפאה יפל לבא
הריקע ינהמ םהינשב ןכלו ושדקה תליחתמ חספ לע םימלש םש שי ךכ ושדקה תליחתמ םשא לע הלוע םש שיש
יוחיד ןנירמא יאמאו ונמז םדוק םשאב אלו חספב .
םימלש םש רקענ חספ תברקה ןמזבש חספ ינאשד םושמ אוה חספב יוחיד שיש םעטהש רמול רשפאו
ירמגל ונממ ) הזגהמ קלח והז " לש לוספ לש כ " ש ( אשמ " םשאב כ ) לש הרשכש " ש ( קספנ אל םשאל רשכשכ ףא

11
עב ןיא רמאד הימעטל הלועל רשכד רמאד ברד רמול ןיאו " יעד ןיחדנ ח ' גע םיחספב : אלא הזל עיגהל ךירצ אלד עמשמד
ר לש ץוריתה תוחדל ' רד הירב אנוה ' עשוהי , וזחה קייד ךכו " א .
12
רהש ףאו " מ ג קספ " רכ כ ' קל אנוה " םיחדנ םניא םייח ילעבש רבוסד מ .
13
צו " ותב אתיאש הממ ע " יפ כ " ה ח " חספ רתומ יבגל ד " ןשדקה תליחתכ הלילו םויל אלא ןילכאנ ןניאש " חספ םשהש עמשמו
וילע ראשנ . צו " הש ל " עא פ " מ ירמגל םימלשל ךפהנש פ " תליחתמ הנתשמ וניאש הלילו םויל לכאנש םימלשכ אוה ירה מ
יעו ךירצש הממ רתוי ושדקה ' שמ " ונמזב אלש חספ לע רמאמב הז לע כ . חספ רתומ לע םג חספ םש ראשנש םירובסש ולאלו
אש " י חספכ ובירקהל א " יב לבא ונמז רחאל אקוד והזד ל " המשל אלש לוספ ןכלו ללכ חספ לע םימלש םש ןיא תוצח רחאל ד .
רד אבילא אריתב ןבלו ' יב וליפא ןנחוי " ןיא תירחש ד לש לוספ ןכלו םימלשל ורקועל ךייש אלו ללכ םימלש םש וילע " ש . אלדו
שרהמהכ " גע א . ד " מג ה ' לש לוספש ףא הריקע ךייש תוצח רחאל וליפאש " ש .
היערל קתינש םשא 204
חיד ןאכ ןיא הלועל ברקתהל דמוע וישכעו םשאה ילעב ותמשכ ןכלו הינימ הלוע םש היה םג ןכל םדוקש יו
הלוע םש ול . יוחיד ןאכ שי תוצח רחאל חספה ילעב ותמשכ לבא , םימלש םש ול היה אל םילעבה תתימ םדוקד
ללכ .
צ לבא " שרל ע " םימלשב יוחיד ןיאו חספב יוחיד שי יאמא י . ואכל ' ןאכ ןיא םשא יבגד ארבתסמ אכפיא
רחאב ורפכתנ וא וילעב ותמש םדוק ללכ הלוע תשודק , תיחדנ אל רחאב ורפכתנ וא וילעב ותמשכ תאז לכבו
הלועכ ובירקהלמ , אשמ " ושדקה תליחתמ םימלש םש ול היהש חספב כ , מו " חספב ורפכתנ וא וילעב ותמשכ מ
םימלשמ תיחדנ ירה רחא .
) לש הרשכש םשא ינאשד רמול ןיאו " ש , או " םשל רשכ היהי רחאב ורפכתנ וא וילעב ותמש םדוק כ
יש רחאל םגו הלוע ה ותומ " או הלועל רשכ ז " אשמ יוחיד ןאכ ןיא כ " לש הלוספש חספ כ " א ש " תתימ םדוק כ
ה םילעבה " ותומיש רחאל םימלש םשל הרשכ היהיש ךייש אל ןכו םימלש םשל וטחש םא הלוספ ז . ץורית ןיאד
רל ינהמ הז " לש לוספ םשא םגש א " ש . לש םשא ןיטחוששכד רתבסמ הזה ץוריתה ןיאש דועו " ותורשכ ןיא ש
לש לוספ ןיאש םושמ אלא הלועל הריקע שיש םושמ " םשאב ש (.
שר תטיש בשיילו " וצ םיחספב יוחיד לש איגוסהב ןייעל ךירצ י : רד ' ונייהד ותעבוק תוצחש רבוס אריז
ויתחת רחא שירפהו דבאנו חספ שירפה םא , תוצח םדוק ןושארה אצמנו , תוצחש ןויכ תיחדנ ובירקה אלש הז
ןברקה תברקה ןמז אוהש היתעבק , יוחיד ןאכ ןיא תוצח רחאל אצמנ וליא לבא , ןמז תליחתב דובא היהד
ותברקה , חספב עבקנ אלו . צו " תונברק לכב רמאנ םאה ע ) רקובה ןמ םתברקה ןמזש ( עצמאב םשידקה וליאש
חספל רשכ יאמא חספל העיבק ןיא םא תוצח רחאל חספ שירפהשכ םגו ןברקה םש עבקנ אלש םויה . עמשמו
ןינעה לכש רל תפסונ העיבק שיש חספב דחוימ ןיד אוה חספל העיבק לש " הטיחש תעשב הברלו תוצחב ז , קרו
תונברק ראשל ובירקהל ךייש אל חספל העבקנש רחאד יוחיד ךייש תפסונה תועיבקה םושמ . רהמ עמשמ ךכו " י
חצ לינולמ . זו " ל :
ס אנת יאהו " עבק תוצחד ל , ס הוה יאד " העבק הטיחשד ל , יתכא לע לח אל חספ םש הלטה הז , ןויכו
חספ םשל ונאיביו חספ םשל ונב ונשידקי וילעב תמש ... סד ןאמלו " עבק תוצחד ל , ןנתד אה הילע אישק אל
טחשיש דע ונממ ןהידי ןיכשומו ןינמנ , עאד " ונממ ודי תא ךושמל לוכיש ג , םשל תוצח היל העבק םלועל לבא
חספ , ול ןיאש חספ היהי ונממ םהידי םלוכ וכשמי םאו םילעב .
מלש וירבדב ראובמ " מלו תוצחב חספ םש וילע לח העבק תוצח ד " חספ םש וילע לח העבק הטיחש ד
הטיחשב , צו " ושידקהשכ חספ םש וילע לחד ע , עו " לוספ אוה ןכלו חספ םשל תדחוימ תועיבק ךירצ חספבש כ
לש " שכו ןילוח םשל וליפאו ש " רה כ " הוספ מ " וט מ : אי " םשה יוניש תבשחמב וטחשש חספה ומש הנישש ןיב
נש לוספ ןילוח םשל והנישש ןיב רחא חבזל ' חבז םתרמאו הל אוה חספ ' ." רגהמ יתעמשו " גייווצנזור מ
אקוד ךירצ חספבש אוה טשפהש " הל חספ ' ) " םוקמ לכב ארקמב ןושלה והז ( או " י כ " תפסונה תועיבקה והזש ל
הטיחש תעשב וא תוצחב וא לחש , ייש הזה תפסונה תועיבקה ללגב קרו עא יוחיד ך " דימ חספמ לספנשכש פ
םימלשל דמוע . ןנירמא אל הלועל אוה דמוע םשאמ לספנשכ דימש ןויכ תדחוימ תועיבק ןיאש םשאב ןכל
יוחיד .
א " םימלשל ורקיע היה ותשודק תליחתש םושמ אוה חספב תפסונ העיבק ךירצש םעטהש שרפל שי נ
וטק םיחבזב אתיאד ומכו . גס אמויו " . תומי רעשב חספ והנינ םימלש הנשה , " יפא והז ישר יפלו ' ונמז םדוק .
או " חספכ ועבקל תפסונ העיבק ךירצ כ . אשמ " הלחתההמ םשאל אוה ותשודק רקיע יאדוש םשא כ .
קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 205
א " ותעבוק הטיחש רבוסש הברל נ , יקו " היתווכ ל , ע הטיחשב לחש תפסונ העיבקה תא שרפל שי " פ
הטיחש דע ונממ םהידי ןיכשומו ןינמנ לש ןידה . צו " ןברקל ףרטצהל לוכי ךיאה ע – תעשב ותשודק עבקנ אלה
יקד המ יפל השרפה " חספב שיניא ריישמ אלד ל . רחאל םילעב יוניש ךייש אלש ןברק לכמ חספ אנש יאמו
השרפה ) םולכ אלו השע אל וימלשו ותלוע רכומה .( סות תישוק םצעב והזו ' טפ םיחספב : ד " זו הזו ה " ל " או " ת
תועמ ווה יא וליפא תועמב וליפאד רבסד ןויכ ושידקהש רחא םירחא תונמל לוכי ךיא םוקמ לכמ ארקיעמ ןילוח
כו ריישמ אל " יו שדקה לע לח שדקה ןיא היל אישקדמ ריישמ אלד חספב ש " עאד ל " לע ידימ היב ריישמ אלד ג
בד עמשמ וסוכת היב ביתכו ונכשו אוה חקלו ביתכ ארקד וילע הנמי רשא לכ ואציש ושידקמ ןכ תעד ןינע לכ
ןכ םדאה תעדד םושמ רבכ ושידקה וליפא ". הטיחש תעש דע ןברקה תועיבקב ןורסח שיש אצמנ , המוד וניאו
וסוכת םהב רמאנ אלש תונברק ראשל , היתעבק הטיחש ןנירמא חספב אקוד המל ןבומו , שי חספב אקוד המלו
הכב יוחיד " ג ) . פל לבא " צ ז " תוצחב עבקנש אריז יבר רבוס יאמא ע , וה אלה תעש דע ןיכשומו ןינמנש הדומ א
הטיחש . יעו ' קלד הרעהב " טתטישל אריז יבר והז הברדאו מ .
14
(
מ " שרל מ " ה הריקע וא קותינ םדוקש רבוסש י " א תואב ונבתכש ומכ םשא ראשנ ז ' צ ןיידע " ןיא יאמא ע
הלועל ךפהנ וניא ןיידעו םשאל לוספ אוה אלהד החדנו הארנ ןאכ . יו " ודיב הזש ןויכד ל רמגל י ונקתל דימ ע " י
הכב יוה הוצמ וליפאו הלועל הריקע וא קותינ " דל םיחבזב אתיאד ומכו יוחיד ןנירמא אל ג : שכו " סות כ ' םש
ד " ודיבש לכ ה ) חבזמה המגפנל המוד וניאו ] טנ םיחבז [. ןויכ ארקיעמ יוחיד אל לבא החדנו הארנ ןנירמאד
ודיב אוהש , דימ ונקתל ירמגל ודיב וניאש םתה ינאשש . א סד יאמל המוד אל " ןברק שירפהב יוחיד היהי אלש ד
רוזחל ודיבד םושמ תעד רימהו , םושמ והז םש יוחיד ןנירמאש אנקסמלו " רוזחל ותעד ןיאד " , שכו " סות כ ' (.
15

ז . הלועל תונברק ראש ןיב רשקה

14
וזחה " וא א " יס ח ' כק " ד ד " ת ה " סות לש ץוריתה תנוכש ןיבה ר ' םיכירצ םה םגד שדקה תעשב םילעבה םש לוחל ךירצש אוה
ככ הרפכ לע םילעב תויהל ןברק ל , ול שדקוהש ערפמל ררבוהש ןנירמא רחא הנממשכו , צו " מל ע " הרירב תיל ד , צו " הרותהש ל
סות איבהש םיקוספהב השדיח ' הכבש " הרירב ןנירמא ג , עאו " סותמ עמשמש פ ' ותעדב יולתש , צב עמשמ הזמ רתויו . דותב " ה
היחה , צ " רד ל " ןכ ותעד אהיש ךירצ םגד ל . יעו ' בדירב " םיחספ ימלשוריה לע ז ח : ד ) ס ףד (: חמ שיש ןיבהש ' יברו אנוה בר
ןיונמה לש תולעבה רדגב אריעז . ר " קלח םהל שיש אלא םילעב םניא ןיונמה ראש לכו העביקמ הרפכ שי שירפמל קרש רבוס ה
עו איפוקמ " ןתבוח ידי ןיאצוי הז י , הרירב ילב הטיחש תעש דע ףרטצהל ךייש ןכלו , תויהל ךירצש רבוסו קלוח אריעז יברו
עב שכ חספב ותבוח ידי תאצל ידכ הרפכה לע םיל " וזחה כ " א . אריז יברש ןויכו ) אריז בר אלו ( ר אוה ילבבהב ' אריעז
הטיחש תעשב חספ םשל תועיבק ךירצ אלש רבוס אריז יבר המל ןבומ ימלשוריהב , עא " הטיחש תעש דע ןיכשומו ןינמנש פ ,
לעבה היהש ערפמל רבדה ררבוהש םושמ ןיכשומו ןינמנש םעטהד הטיחש תעשמ םי , הטיחש תעשב עבקנ היה וליאכו . ר לבא '
הרירב ךירצ אלש רבוס אנוה , הטיחש דע עבקנ וניאו , ילבבהב הברכו .
15
שמ לבא " ירגהל השק היהי כ " י םיחבזב ז " החדנו הארנ ןנירמא הברקהמ החדנ לעופבש ןמז לכש ב . ירגה לבא " ריעה רבכ ז
סות דגנכ ושודיחד ומצע לע ' טנ . אמא השקהש עא חבזמה המגפנב ארקיעמ יוחיד ןנירמא אל י " ןברקה תולחב םגפ ןיאש פ .
ואכלו ' דס אמויב םינושאר המכ ונאצמ . ירגה דגנכ " יעד ז ' ותב " ד י " ימדימ ה ) עב אצמנ " ב ( , בטירו " ד א " ימד ימ ה , הותו " ד ר " ה
ימד ימ , א בירקהו ונב תאו ותוא שידקה םא יוחיד ןיא יאמא ושקהש ' ארנ יוה ינשהש םהמ םומל המוד הזש וצריתו תיחדנו ה
וכלש רבוע " ע יוחיד ןנירמא אל ע " הזגה פ " אליממ רובעיש ןויכ כ . ירגהל לבא " א ז " לבא ארקיעמ יוחידב אלא יכה ץרתל א
א לעופב םא החדנו הארנב " יוחיד ןאכ שי ובירקהל א . צו " ג ע " ירגה לע כ " ביק םיחבזד ןיתינתממ ז : םינושארה וקייד ונממש
נה " רמא אלש ל צו ונב תאו ותואב החדנו הארנ ןני " שמהש ל ' רד אבילא " םיחדנ םניא םייח ילעב רבוסד ש ) גס אמוי (: א " שיש נ
שמה דימעהל ' החדנו הארנ יוה אלד םאה בירקהש רחאל ןבה שידקהש ןוגכ .
היערל קתינש םשא 206
ג תואב ונראיב רבכ ' הלוע אוהש דועב הלועל םשא ןיב רשק שיש , תאטחב םג ךייש הזשו , ע " פ
רדה גכ הרומת ןהכה עדיוהיד הש : תאטחב םג ךיישש , א םירקמ בורבש אלא " םושמ הלועכ תאטח איבהל א
התמש . צו " הלועל רשק חספו םימלש ןוגכ תונברק ראשב ונאצמ רבכד ןהכה עדיוהי לש השרדהל ךירצ יאמא ב .
יעד ' ד םיחבז . דות " הימדו הערי ינשהש תוירחאל םימלש יתש שירפה םאש ןנשיו ה תולועל ק ומכ חבזמה ץי
םשאו תאטחב
16
. רב ןכו " חצ םיחספ ח : , היפו " רהל מ " םש מ , םג יוחיד שיש ןויכ וחספל הביקנ שידקהבש
א םימדב " אלא םימלש םהימדב בירקהל א תולוע , אשכ םילק םישדקב וליפאו תונברקה לכב ונייהד " םבירקהל א
אלבד הלועכ ןיברקנ ןתווצמכ " הלועל חספ ןיב רשקה והמ ה . או " צ כ " מ ע ןהכה עדיוהי לש השרדה ףיסומ יא .
17

צו " שכ ל " הלועל תאטחו םשא ןיב יתוהמ רשק שיש שדחמ עדיוהי לש השרדהש כ , ןהימדש קר אלו
א םא הלועל ןיכלוה " רחא ןינעב ןבירקהל א . תאטחב םג ונאצמ ןכלו ) ר ריעש " ח , בי תועובשב (. םשאב םגו
) פכ םדוק הלועל לוספש תולגל אוה םשא לש השרדל ךירצש הר ( עא הלועל םירשכ םהש " םירשכ ןיידעש פ
םשא וא תאטחל . תונברק ראשב ךייש אל יאדו הזו
18
.
ח . חספל םשא ןיב האושהה
חספל םשא ןיב םיקוליחהו תונוימדה תא רוציקב םכסנ וישכע . ונמז םדוק יבגל , םימלש רתוי יוה חספ
סוחמ םשאש הממ " הלוע יוה ז , וטק םיחבזב איגוסה ןמ הלוע ךכ . גס אמויו . ר יפל " הכל ת " רל פ ' היקלח , הכב " ג
עא " הלוע םש םשאל שיש פ ) תישילשה תורשפא ( הלועכ רשכש וא ) הינשה תורשפא ( , מ " ותשודקו ומש רקיע מ
וכל ןכלו םשאל אוה " הריקע ילב ץוח יטוחשב רוטפ ע , אשמ " כ " אוה םימלש הנשה תומי ראשב חספ ) " וליפאו
ונמז םדוק ( פא ץוח יטוחש לע בייחו ותומכ הכלהש ןיבר יפל הריקע ילב ולי ) עא " וכל הברקה יבגלש פ " ךירצ ע
הכב הריקע " ג .( שר יפלו " סוחמ םשא י " אשמ הריקעב תורשפא ןיאו רומג םשא יוה ז " חספ םש ול שיש חספ כ
ונמז םדוק וליפא .
י חספ ןינעב " מגה תוטשפ יפל תירחש ד ' זמ תוחנמב : יישש וליפא רומג חספ יוה םימכחל וליפא ך
סות יפל לבא םימלשל ורקועל ' שרו םש " םיחבזב י ) וטק (. י ןיב לדבה ןיא םימכחה יפל " ןכל םדוקו תירחש ד .
רד אבילא אריתב ןב יפלו ' רה יפל ןנחוי " אש ףא רומג חספ יוה מ " סות יפלו חספ ןברק תברקה תוצמ םיקל א '
יואר ותצקמש ןויכ הריקע ינהמ אלש אלא םימלש בשחנ ןיידע . ואכל ' ןיא יל ןוימד " םשאב תירחש ד .
יב חספ יבגל " תוצח רחאל ד , ה חספכ ברקתהל דמועשכ " רומג חספ ז , םש ונממ קתונמש קר אלו
חספ לש תפסונ העיבק ול שיש אלא םימלש , ) רו הבר וקלחנו ' רומג חספ השענ יתמ אריז , וא ותעבוק תוצח םאה

16
צו " פב םילקשבד ע " מ ב " תוירחאל רתומ ןיב קלחל ךירצו םימלשל םימלש רתומש אתיא ה , םירמוא תוירחאבש " מ ארקיע
איה הלוע )" ביק םיחבז .(.
17
וכ ןיאש יאדובו " קק ןיב רשקהל םידומ ע " שכו הלועו ל " סותה כ ' יר " זצ םיחספ ד : רה תטיש לע גישהשכ " םש ח , זו " ל , " אלש
םשא םושמו אטח םושמ אבש לכ אלא הבדנ אב ורתומ אהיש וניצמ ". קק ןיב רשק םייקש םירבוסש ולאל לבא " צ הלועו ל " ע .
18
צו " וקמה המ ע יעו הלועל תונברק ראש ןיב רשקהל ר ' טילש ןייטשנטכיל ןרהא ברה ירועישב " סמ לע א ' מע םיחבז ' 131
חאו החנמב תקספנו הלועב חתופש ארקיוב תוישרפה רדסמ קידש " םשאו תאטחו םימלשה יניד תא תטרפמו תונברקל תרזוח כ
ילואש " תונברקל לע תיירוגטק ןיעמכ תשמשמ הלועה " יע " ש , ודו " ק .
קנלברדיו ןהכה עשוהי לאנתנ ברה 207
ותעבוק הטיחש ( א חספל ותוא םיבירקמ אלו חספל דמוע םא ןכלו יוחיד ןנירמ . אשמ " וליפאש םשא כ
הכל םשאכ ובירקהל דמועשכ " עא הלוע תשודק ול שי ןיידע תישילשה תורשפאל פ " אש פ " הלועכ ובירקהל א ,
שריפל וליפאו " מ חספכ ברקתהל דמועשכ ללכ הלוע םש ול ןיאש י " חספל שיש תועיבק תפסותה ול ןיא מ
) עאו " יאמא שרפל תפסונה תועיבקהל עיגהל ךירצ אלש פ ר יפל חספב יוחיד ןנירמא " ת , אוה ןכש רבתסמ .(
אשכ ונמזב חספ יבגלו " הברקהמ תיחדנ אל לבא חספכ ובירקהל א ) מל ןוגכ " םייח ילעבב יוחיד ןיא ד
חספה תטיחש רחאל אצמנו תוצח םדוק דבאנש ןוגכ וא ( הכב " אש חספ ג " אש םשאו חספכ ובירקהל א " א
ר יפל ירמגל םיוש םימלשכ ובירקהל " רהו ת במ " שרד אבילא ן " מגה ןכלו םיחספב י ' אמ חיכומ ' יבגל ינשל
הריקע יעב יא הלאשה . אש םשאו ונמז רחאל חספ ןכו " ירמגל םיוש םה ירה םימלשכ ובירקהל א ) ר יפל " ת
במרו " שרד אבילא ן " י .( םימלשכ ובירקהל רשפא לבא חספ ראשנ חספ תינשה תורשפאה יפלו ) םויל לכאנ ןכל
ןשדקה תליחתכ הלילו ( הלועל רשכ לבא םשא ראשנ םשא ןכו ) עא התימ רחאל ברקש םשא ונאצמ ןכלו " שיש פ
םשא םש ול .( םימלשל ירמגל ךפהנ חספ תישילשה תורשפאה יפלו ) וטחש םא וליפא רשכש ןידה תוטשפכו
מל חספ םשל " הריקע יעב אל ד ( הלועל םשא ןכו ) ואדמ הריקע וא קותינ ךירצ אלש ןידה תוטשפכו ' מל " אל ד
ב הריקע יע .( במרה יפלו " שר תעדב ן " י םיחספב י " עאש ל " ה םתס ותוא ןיבירקמשכ םשאו חספ ראשנש פ " ז
מל הלועו םימלשל ךפהנ " הריקע יעב אל ד ) מגה ןכלו ' הריקע יבגל םשאל חספמ היאר האיבמ ( םא םהינשבו
הריקע ןאכ ןיא רוקעל אלש הנווכב וטחש ) שר " דס םיחספ י (. פ םשל תועטב וטחש םא לבא הריקע ןאכ שי חס
) שר " גע םיחספ י .(: שר יפלש חיננ םא לבא " שר יפל םיחספו םיחבזב איגוסה ןיב הריתס ןיא י " צ י " עאש ל " פ
ירמגל םימוד ןניאש , מל ףא לוספ םתס וטחשש קותינ םדוק םשא ונייהד " עא הריקע יעב אל ד " הכ חספש פ " ג
רשכ , מ " מגה מ ' א היאר איבהל הבשח ' הליאשה יבגל ינשה ןמ המוד םשא קותינ ירחאש ןויכ הריקע יעב יא
ע ונממ םשא םשה רוקעל ךירצ םשאב ונייהד חספל שממ " עא הלועכ ברקל דמועש ןויכ לבא היערל קותינ י " פ
ה ןידע הלועל ךפהנ אלש " הריקע ילב דבל חספ םש ונממ קלתסנש חספל קוידב המוד אוה הזבו םתס רשכ ז
ירמגל םימלשל תכפהנ הניא לבא קותינו , לוספ ורקעל אלש הנווכב חספ םשל אידהב וטחש םא ןכל , ילב לבא
מל רשכ םתסב וא הנווכ " הריקע יעב אל ד . םשאו חספ הנושש םעטהו , םושמ אוה קותינ ךירצ אל חספבש
םימלש םש ול היה ותשודק תליחתמש .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->