You are on page 1of 33

PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001.

¸ÀASÉå: Dgï(2)310/2012-13-/¦J¸ï¹

¢£ÁAPÀ: 09-01-2013
C¢ü¸ÀÆZÀ£É

1.

DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ®PÁ®PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀrAiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä
ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ:PÀæªÀÄ
¸ÀASÉå
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

ºÀÄzÉÝUÀ¼À
¸ÀASÉå

UÀÆæ¥ï-`J‘ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ
03(¨Áå¯Á)
§AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À £Á«PÀ ²°à
01
§AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §AzÀgÀÄ C¢üPÁj/G¥À ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
01
OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (¥sÁªÀiÁð¸ÀÄånPÀ¯ï PɫĹÖç)
01
«ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è «ÄãÀÄUÁjPÉ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
05
¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ)
02
¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀ)
03
ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
05
UÀÆæ¥ï-`©‘ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ)
01
¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ)
02
PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
03
PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼À, PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¸ÀÜöå ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ°è£À PÁSÁð£ÉUÀ¼À
11
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ
18
¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ/¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ
23
UÀÆæ¥ï-`¹‘ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï)
100
10
«PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ(PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ-03. »A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ-03. DAUÀè¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ-03, PÀ¯É
«¨sÁUÀ-01)
13
«PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ(¨sËvÀ«eÁÕ£À-03, fêÀ «eÁÕ£À-03, ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ-02, PÀ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 05)
«PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è
10
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
«PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ«
13
¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
«PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è
02
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
«PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¹ÖjAiÉÆà mÉÊ¥ï
02
D¥ÀgÉÃlgï/PÁ¦ü Jrlgï
«PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¥ÀÆæ¥sï jÃqÀgï
01
«PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ
03
PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ
07
PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À gÉÃrAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï
02

2

26 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï

03

27 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À PÉÊUÁjPÁ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
20
28 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï(¹«¯ï)
06
29 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ («zÀÄåvï)
06
30 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï)
07
31 ªÁ¸ÀÄÛ ²®à E¯ÁSÉAiÀÄ°è DPÀÈw gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ
03
32 DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁATåPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
40
n¥ÀàtÂ: C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ
M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÉà Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ°è,
CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É¬Ä®èzÉà wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (ON-LINE) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß
RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
1) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä On-Line £À°è ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2) C¨såÀ yðUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ
PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
3) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À°è C¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ°è Cfð wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƼÀÀÄzÀÄ.
CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ
CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:GM-General Merit
C-I-Category I
2A-Category 2A
2B-Category 2B
3A-Category 3A
3B-Category 3B
SC-Scheduled Caste

ST-Scheduled Tribe
Ex-MP-Ex-Military Person
Rural-Rural Reservation
KMS-Kannada Medium Student
PDP-Project Displaced Person
PH-Physically Handicapped

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£:É - C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä EaÒ¹zÀÝ°è, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw
ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV Cfð ¸À°è¹ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2. ±ÀÄ®Ì:¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ® ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

2.1

300/25/-

¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÁSÉUÀ¼À°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

F ¸ÀA§AzsÀ
ON-LINE £À°è Cfð ¸À°è¹ ¨ÁåAQ£À ZÀ®£ïUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¨ÁåAPïUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
3. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ONLINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV

w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ

ºÀAvÀ 1:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉʨï¸ÉÊmï “http://kpsc.kar.nic.in“£ÀÄß vÉÉgÉzÀ
PÀÆqÀ¯Éà PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ‘Application For Group “A”, “B”, and “C” Technical posts’
JAzÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É/¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì/¨ÁåAQ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ°zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¸À°¸
è ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà N¢PÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

3

ºÀAvÀ 2:- CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß EwÛÃZÉV£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ©½AiÀÄ
ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®UÀwÛ¹ CzÀgÀ PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ±Á¬ÄAiÀÄ ¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï ¥É¤ß¤AzÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr (AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ
¨sÁªÀ avÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ) £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo) ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ F PɼÀV£À C¼ÀvÉ
¥ÀæPÁgÀ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
o
o
o
o
o

¥sÉʯï C¼ÀvÉ<100 PÉ©
r¦L »£É߯É=100 r¦L
EªÉÄÃeï C¼ÀvÉ=100%
PÀ®gï
eɦEf (jpeg)

¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæzÀ C¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ:
45 JA.JA (GzÀÝ) X 35 JA.JA (CUÀ®)
¸À» C¼ÀvÉ:
20JA.JA (GzÀÝ) X 35 JA.JA (CUÀ®)

ºÀAvÀ 3:- ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁrzÀ
£ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉƪ
Û ÉÄä PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è
K£ÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä Edit ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CUÀvÀå wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
ºÀAvÀ 4:- CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ
¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo)ªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Photo upload ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ
CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ M¦ààgÀÄvÉÛÃ£É (I agree) JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
C£ÀAvÀgÀªÉà Generate Challan ªÀÄvÀÄÛ Application Preview ªÀÄÆqÀ°zÀÄÝ, JgÀqÀ£ÀÆß Download ªÀiÁr
PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ZÀ®£ïC£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ
ElÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¥ÉÃQë¹zÁUÀ F ZÀ®£ï C£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.
ºÀAvÀ 5:- Download ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁzÀ Challan £À°ègÀĪÀ ±ÀÄ®Ì̪À£ÀÄß ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÁSÉUÀ¼À°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ
£ÀAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï C£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨ÁåAQ£À°è ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAw®è. r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
3.1
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀĨÉÃPÁzÀ°è, Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ
ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄÄ, DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À Check Status °AQ£À°è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, CfðAiÀÄÄ
¹AzsÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è
zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀ°è ¤ÃªÀÅ ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀªÀżÀî ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

3.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV

CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°Aè iÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è
CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
* Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 15-01-2013.
* Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-02-2013.
* ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2013.
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: On-line ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå
JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 9611741448 ªÀÄvÀÄÛ 9611776119 C£ÀÄß ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ
8.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.

4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.J¯ï.2 vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À (¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ):PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ £ÀAvÀgÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 6gÀ£ÀéAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1:3 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DºÁ餸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.J¯ï. ¸ÀÆPÀëöävÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛ.4 D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ºÁUÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°£ è À ¥ÀjeÁÕ£À ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ «±ÉõÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÁVzÀÄÝ. DzÀgÉ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «£Á¬Äw §UÉÎ PɼÀPÀAqÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë §UÉÎ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï “ http://kpsc.¹. ¸ÀÆZÀ£É:. ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w MzÀV¸À¢zÀÝ°è ªÉÄð£À «£Á¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. ªÀåQÛvÀé. PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 5 (1) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë:- PÁ®PÁ¯PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAvÉ. F) zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÁVzÁÝgÉA§ÄzÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¥ÀÆt𠫪ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¢j¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è.¹. ¤UÀ¢vÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. `` J¸ï. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£:É . ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ F PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁAwæPÀ / vÁAwæPÉÃvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.in/SYLLABUS “ £À°è ©vÀÛj¸À¯ÁVzÉ.¹. ¥ÀjÃPÉëVAvÀ ªÉÄîälÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå ¨sÁµÉAiÀiÁV. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV C¨sÀå¹¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¯ÉèÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ''.J¸ï. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 15 (ºÀ¢£ÉÊzÀÄ) . CxÀªÁ EzÀPÉÌ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ WÉÆö¸À®àlÖ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ J¸ï. kar. E) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.J¸ï.J¸ï.nic. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV CxÀªÁ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV (DzÀgÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ) CxÀªÁ ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ EzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è F »AzÉ £ÀqɸÀ®àlÖ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ. CzÀgÀ°è PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¸ÀAzÀ±Àð£À £ÀqɸÀĪÀ GzÉÝñÀ JAzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌ §AiÀĹzÀ ºÀÄzÉÝUÉ CªÀgÀ CºÀðvÉ.J¯ï.J¸ï. ¸ÀA§A¢üvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðvÉ.J¯ï.AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ 150 CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ°zÀÄÝ. 5.¹.J¸ï.

MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨Áj §gÉzÀÄ GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è.3 (¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ®Æ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. 5.3 (©) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹zÀAvÉ.4 ªÀAiÉÆëÄw:. CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀåvÁå¸À PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÉÄà dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ¦àzÀÝ°è DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.5 5.3 ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw:5. 5. CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ zÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀ£À®èzÀ) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÆåjn PÉÆÃgï. 5. (D) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è CªÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°è JµÀÄÖ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ (2) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ PÉÆ®è®àlÖ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ eÉÆvÉUÉ UÉæÃ¸ï ªÀiÁPïìð£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÉæÃqï CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ UÉæÃqï CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.(1) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À. ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ ºÉaÑ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.3 (J) ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:. (C) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. F PɼÀV£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉaѸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¨Áj UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ. C) CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ . DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. «ªÀgÀuÉ:. vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è J¯Áè ¸É«Ä¸ÀÖgï / ªÀµÀðUÀ¼À°è UÀ½¹gÀĪÀ MmÁÖgÉ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹ UÀjµÀ× ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ®Æ ¸ÀºÀ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À KPÀ eÉõÀ×vÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

(E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÁåqÉmï PÉÆÃgï£À°è ¥ÀÆtðPÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÉ CAxÀ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀë£ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. 2©.4(IÄÄ) gÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ £ÁVzÀÄÝ. ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ:i) ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AatÂzÁgÀgÀÄ. (IÄÄ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. CxÀªÁ F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹.£ÀªÀÄÆ£É ` J¥sï ' .£ÀªÀÄÆ£É ` E ' E) ¥ÀæªÀUÀð-2J.PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°èÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¤¢ðµÀÖ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÄ£Àgï GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. iii) UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ.G¥À PÀArPÉ 5. ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmïjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.4 (IÄ) ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ¸Àr°PÉAiÀÄ°è PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ «zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀªÀgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÉãɬÄAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.£ÀªÀÄÆ£É ` r ' D) ¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:. (F) C¨sÀåyðAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CªÀ£ÀÄ / CªÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ UÁæªÀÄ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. «ªÀgÀuÉ:. CxÀªÁ E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ. G¥À PÀArPÉ 5. ii) «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ. eÁw / «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ :«ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:C) ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:. (G) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CAUÀ«PÀ®£ÁVzÀÝgÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ (H) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 5 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. (IÄ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:.6 D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ. 6. «ªÀgÀuÉ:.

¥ÀæªÀUÀð-2J. 3J. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄrAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉèêÀiï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PàëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ®èzÉà ªÉÄîĸÀÜgÀPÉÌ ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw. ¥ÀæªÀUÀð-1. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 08 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 13-02-2001 gÀ£ÀéAiÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAzÀÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð-2J. 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 50 J¸ïDgïDgï 2000 ¢£ÁAPÀ 03-09-2005 gÀ°è gÁdå ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ -` J ' ªÀÄvÀÄÛ ` © ' UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 3 gÀµÀÄÖ (¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 21 J¸ïDgïDgï 2008 ¢£ÁAPÀ 03-08-2009gÀ C£ÀĸÀÆaAiÀÄr ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ `¹' UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 5 gÀµÀÄÖ (¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 52 J¸ïDgïDgï 99 ¢£ÁAPÀ 29-11-2002gÀ C£ÀĸÀÆaAiÀÄr ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁVgÀĪÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ¯Áw PÀ°à¹zÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß . ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀð ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð ¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 71 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 24-10-2002 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ºÁUÀÆ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005 ¢£ÁAPÀ 19-11-2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ªÀĪÀÄE 65 ¦ºÉZï¦ 2010 ¢£ÁAPÀ 18-02-2011gÀAvÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°Aè iÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ CzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ. EzÀgÀ£ÀéAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 40 QÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÀºÀ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä CºÀðgÀÄ. 8. 9. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ). CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2©.7 Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀæªÀUÀð-2©.

CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀÈvÀªÁUÀÀ¢zÀÝ°è ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ F ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaÒ¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. . vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è CxÀªÁ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. vÀ¦àzÀÝ°è EªÀgÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ / C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð(PDP) ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99 ¢£ÁAPÀ 23-11-2000 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ (DzÀgÉ F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F «ÄøÀ¯Áw C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß (UÀÆæ¥ï `¹' ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CfðAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAPÀtzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.8 ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À°è C£ÀħA¢ü¸À¯ÁVzÉ. (©) DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¢£ÁAPÀ ¤UÀ¢¥Àr¹ DAiÉÆÃUÀzÀ eÁ® vÁt (Web Site)zÀ°è ©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Speed Post ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁzÀ «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉ EzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀQð¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£À«AiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ:(i) ºÀÄzÉÝAiÀÄ / «µÀAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ (ii) C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ (©r CPÀëgÀUÀ¼À°è) (iii) CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ CAZÉ «¼Á¸À (iv) CfðAiÀÄ I D ¸ÀASÉå 13. [[[ 12. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ). F §UÉÎ C¨sÀååyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ). C¨sÀåyðAiÀiÁVzÀÝgÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæzÀ £ÀPÀ®£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10. F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ / EvÀgÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ / ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:C¥ÀÆtðªÁV ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ/¨sÁªÀ avÀæ ºÁUÀÆ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß upload ªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 11 (J) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ / ªÉÄʸÀÆgÀÄ / zsÁgÀªÁqÀ / UÀÄ®âUÁð / ²ªÀªÉÆUÀÎ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ: DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è. «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CfðAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAPÀtzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ½UÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ E®èªÉ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï£À°è ©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ. 2) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼À /¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ 3) d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¸ï. 7. 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 gÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°èè vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:(1) ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¨sÀzÀæªÁV vÉUÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀæªÀUÀð-1. ¥ÀæªÀUÀð-2J. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀzÉà EvÀgÉ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è PÉÆÃjzÀÝ°è «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ). ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ°è CxÀªÁ SÁAiÀÄA DV UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è) 6) ¥Àj²µÀÖ eÁw. (3) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀªÀÅ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3©UÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è) 7) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ £ÀªÀÄÆ£É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è) 8) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è) 9) CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è) 10) AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀgÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è) 11) ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (¤UÀ¢¥Àr¹zÀ°è) (ªÉÄð£À PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 6. CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ /ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / d£À£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAavÀ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÝøvÀ ¨sÁUÀ.J¸ï. (¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ) 5) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ°è. 4) ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ: PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ : 080-30574957 080-22343137 080-22343139 080-30574946 ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄ : : : : PÀbÉÃj PÀbÉÃj PÀbÉÃj PÀbÉÃj ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨É¼ÀUÁ« UÀÄ®âUÁ𠲪ÀªÉÆUÀÎ 080-30574901 080-22343138 080-30574938 080-30574940 0821-2545956 0831-2475345 08472-227944 08182-228099 vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help Line) : 9611741448 ªÀÄvÀÄÛ 9611776119 £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼À zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 080-30574932 .9 1) ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¥ÁªÀw¹zÀ ZÀ®£ï ¥Àæw. 9.¹. 15. 8. 16. (2) FUÁUÀ¯Éà ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ / ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ Cfð ¸À°¸ è À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ / ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ vÀ¦àzÀÝ°è C£ÀºÀð UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.J¯ï. ¥ÀæªÀUÀð-2©.

( PÉ. zÀÄ£ÀðqÀvÉ:. ¸ÀÄAzÀgï ) PÁAiÀÄðzÀ²ð.M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸À« Û PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è / ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ C£ÀĸÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ.10 17. PÀAqÀħAzÀ°è CªÀ£ÀÄ / CªÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀ: Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ .Dgï. ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À¢AzÀ / DAiÉÄ̬ÄAzÀ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ .................. 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ..................... 1966........................................................ 1950 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ: ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ...... ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ. 1959..... 1950 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj * ... ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ... vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï......................... 1964 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ............................................. gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * ......... ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ 1962 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ.......................................................¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ..................................11 (¥À.......r (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) C£ÀĸÀÆavÀ CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À........... »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ........................... ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ ...... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ................eÁ/¥À. 1950 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ.................................................UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ) ¸À»........... 1956 ♦ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ.................................. EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ............. 1960................. zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 2....................................... 1951 (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956........ 1967 ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ.......... ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ... 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ) ♦ ¸ÀA«zsÁ£À ♦ ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ.......... f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ ......................¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É ................... 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ....gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ........eÁ / ¥À.....

E (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð) …………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ ……………………………………………… G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï …………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ . CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV. (¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É .12 gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ * * C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.08. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀĸÁgÀªÁV. gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ. vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1950gÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.

2©. 3J. 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ …………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ. 3J. CxÀªÁ DvÀ£À / CPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ®PÀë «ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ. 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (QæëįÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ ……………………………………… eÁwUÉ ………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30. CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è. 2©. 3J.03. 2©. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1 £Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ.03.J¥sï (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J.13 (¥ÀæªÀUÀð . ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30. 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É .03. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ: vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ .2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J. ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30. CxÀªÁ SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ.6000-12000/¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqAÉ iÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ. 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ²æÃt gÀÆ.2J. CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

14 £ÀªÀÄÆ£É . ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß ………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. 1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt 2) d«Ää£À «ªÀgÀ 3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 10. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À (¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ) : 6. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ : vÁ®ÆèPÄÀ : f¯Éè : 3. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : 2. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : (GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV) 5. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À : 7. 1. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ : 4. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? 11.1 d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ: 9. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ? . zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É) EªÀjUÉ: vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ ………………………………………… f¯Éè ªÀiÁ£ÀågÉ. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ¥ËæqÀs 8.

01. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94. ¸ÀܼÀ: vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À») ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ …………………………………………………… UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94. 2.15 ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À» 1) (¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ) 2) ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 1. ¢£ÁAPÀ: 31.01. ¢£ÁAPÀ: 31.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ . ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°£ è À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀܼÀ: vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À» ¢£ÁAPÀ: (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À») ¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÀÄÛ.16 £ÀªÀÄÆ£É .3 AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð ²æÃ/²æêÀÄw……………………………………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/ ²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è …………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ………………………………………………………… AiÉÆÃd£ÉUÁV …………………………………………… E¸À«AiÀÄ°è ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:(C) * * ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ (D) * * AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ: AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É : (E) * * vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä : (F) * * EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.2001 £ÀªÀÄÆ£É . F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ.2 UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………… gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/ ²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è …………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ …………………………………… f¯Éè ……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ: vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ ……………………£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ …………………………………£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ……………………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ: ¢£ÁAPÀ: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ . ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ¸À» ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ : ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÃÛ ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 44 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ: 27.07.

Registration No …………………………… is a case of ……………………….. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. % (……………………percent) permanent (physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in relation to his / her …………………………… Note : 1. * 2...2005 CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son / wife / daughter of Shri ……………………………………………. ¢£ÁAPÀ: 19. Age ………………………… old. He / She is physically disabled/visual disabled/speech & hearing disabled and has …………………….17 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of ………………… months/years.11. * * Strike out which is not applicable (Recent Attested Photograph showing the disability affixed here) Sd/(Doctor) (Seal) Sd/(Doctor) (Seal) Sd/(Doctor) (Seal) Countersigned by the Medical Superintendent CMO/Head of Hospital (with seal) Signature / Thumb impression of the disabled person .. ……………………. male / female.

.................................... ¸ÀܼÀ: ¢£ÁAPÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À»/ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ£ÉÆA¢UÉ CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE STATE/CENTRAL GOVT.........18 gÁdå ¸ÀPÁðj/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ²æà / ²æêÀÄw......(¥ÀzÀ£ÁªÀÄ) ... jAzÀ ........ E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁAiÀÄA / vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ .....holds a permanent / temporary post under the State/Central Govt..... .(Designation) been appointed therein in the dept............................................................................... gÀªÀgÀÄ gÁdå / PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è........................... of under the rules of recruitment.................................. ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ............... ………………………………………from…………………………having as …………………………........................................................ SERVANTS Certified that Sri / Smt …………………………………………………....... F ºÀÄzÉÝUÉ EªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ..................... gÀªÀgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀgÀÄ........ Place : Signature of the appointing authority Date: of the department / with name and seal.... He /She is permitted to apply for the said post..........................................................................

must have put in not less than fifteen years Industrial/Professional experience of which not less than five years must be at a senior level comparable to that of an Professor. he must have not less than fifteen years of experience in teaching in an institution recognized by AICTE or an University established by law or in an Industry or Research out of which five years must be at the level of Professor or Above: Provided that in respect of candidates from Industry / Profession with Master’s Degree in Engineering / Technology.850 class Engineer issued under The Merchant Shipping Act.01 Post ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt 4 `. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ ¥À.eÁ ¥À.D Degree with first class in Bachelor’s degree level or Master’s degree level in the respective discipline.¥ÀA 53 ¥Àæ 1 ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ) .18 UÀjµÀ× .37400 -67000 +Jf¦ ` 10000 + 3000 «±ÉõÀ ªÉÃvÀ£À ¨sÀvÉå ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ 5 UÀÆæ¥ï -` J’ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 1) Must possess Ph. In addition. Marine Engineer in the Dept. DESIRABLE:.19 C£ÀÀĸÀÆa C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: Dgï(2)310/2012-13/¦J¸ï¹ ¢£ÁAPÀ: 09-01-2013 CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-02-2013 UÀÆæ¥ï `J’. Colleges in the Dept.Engg.35 ¥Àæ.01 ºÀÄzÉÝ (ªÀÄ»¼É) – 01 ºÀÄzÉÝ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ PÀ¤µÀ× . 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 51 ¥Àæ 3© ¥À.36.300 1) Must be holder of a Certificate of Competency as First -53.¥ÀA 40 ¥Àæ 1 . `. 1958 or possess equivalent qualification recognized throughout Commonwealth countries.Administrative Experience in a responsible position.48 ¥Àæ. `©’ ªÀÄvÀÄÛ `¹' vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÀÄzÉÝAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À A PÉ Ã vÀ / C£ÀÄPÀæªÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉå POST ¸ÀASÉå CODE 1 2 3 01-03 01 vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ 03 ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Principal in Govt. ªÀAiÉÆëÄw (ªÀAiÀĸÀÄì ªÀµÀðUÀ¼À°è) 6 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt 7 PÀ¤µÀ× .18 UÀjµÀ× .eÁ ¥À. of Ports and Inland Water Transport .of Technical Education – 03 Backlog posts 04 02 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À £Á«PÀ ²°à– 01 ºÀÄzÉÝ.

35 ¥Àæ. Must have put in three years of experience in teaching at the degree level in Pharmacy or postgraduate level as Lecturer in Pharmaceutical Chemistry / Quality Assurance / Pharmaceutical Analysis / Bulk drugs OR First class at M.18 UÀjµÀ× . Right eye Left eye Distant Vision V:6/6 Near Vision 0. of Ports and Inland Water Transport .D in Pharmacy with first class either at Bachelor degree in Pharmacy or M.12000E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 18300 ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (JL¹nE (¥sÁªÀiÁð¸ÀÄånPÀ¯ï PɫĹÖç) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ) – 01 ºÀÄzÉÝ Assistant Professor (Pharmaceutical Chemistry) in the Dept.6 6 PÀ¤µÀ× . ¥Àj²µÀÖ eÁw (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ .Pharm Degree in Pharmaceutical Chemistry / Quality Assurance / Pharmaceutical Analysis / Bulk drugs with 5 years of experience in the area of Quality Assurance/Drug standardization /Research in the field of Pharmaceutical Chemistry in Pharmaceutical Industry or in Research Institution and with professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.6 V: 6/6 0. of Drugs Control PÀ¤µÀ× . 2) Must have served as Chief Officer of a ship. 3)Must have the following visual standard with or without glasses.850 under The Merchant Shipping Act. 4 5 `.D degree.20 1 05 2 03 3 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §AzÀgÀÄ C¢üPÁj/ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ – 01 ºÀÄzÉÝ.01 Post throughout the Commonwealth as Master Foreign Going Steamships. squint or any morbid condition of the eye or of the eye lids (Trachoma like) of either eye shall be deemed to be a disqualification.45 Degree in Pharmaceutical Chemistry / Quality Assurance ¥À.¥ÀA 40 ¥Àæ 1 Each eye must have a full field of vision.300 1) Must be holder of a Certificate of Competency issued -53.eÁ ¥À.50 / Pharmaceutical analysis / Bulk drugs.eÁ. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ(UÁæ«ÄÃt) 01 ºÀÄzÉÝ ¥À.18 1) Must possess a Ph. 1958 having validity Port Officer/ Deputy Director in the Dept. 06 04 OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt `.36.Pharm UÀjµÀ× .

¥ÀA ¥Àæ. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥À. 2) Must have not less than five years experience in Forensic Science Laboratory recognized by Government or must have not less than five years research experience in any research institute recognized by the Government. in the Dept.1 ¸Á.100 -50. in the Dept. . degree or any equivalent PÀ¤µÀ× .C MlÄÖ E 01 01 01 01 04 ªÀÄ 01 01 MlÄÖ 01 01 01 02 05 `.100 -50.CzÉà - ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðgÉ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ `.100 «ÄãÀÄUÁjPÉ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ – 05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Senior Asst.100 1) Must be holder of a Doctorate in Chemistry / Analytical/ Organic / Inorganic / Bio-Chemistry / Pharmacology.100 -50.03 posts 6 Must be holder of M.35 Science established by Law in India. If no suitable candidates with Doctorate in the above subject is available.eÁ ¥À.¥ÀA 40 ¥Àæ 1 7 «ÄøÀ¯Áw ¥À. candidate with a first class Master’s degree in Bio-Chemistry / Micro-Biology / Botany / Zoology may be considered.100 1) Must be holder of a Doctorate in BioChemistry / Micro-Biology/Botany/Zoology. 28.28. 2) Must have not less than five years experience in a Forensic Science Laboratory recognized by the Government or must have not less than five years research experience in any research institution recognized by the Government.02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 07 ¥Éưøï E¯ÁSÉ £ÁåAiÀÄ «eÕÁ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀÀPÀgÀÄ ((«µÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀ) 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Assistant Director (Toxicology Section) in Forensic Science Lab.of Police .Sc.F.28.of Fisheries – 05 posts 12-13 06 ¥Éưøï E¯ÁSÉ £ÁåAiÀÄ «eÕÁ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀÀPÀgÀÄ (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ) .18 degree conferred by any University of Agricultural UÀjµÀ× . ¥Àæ. .CzÉà - ¥Àj²µÀÖ eÁw (EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðgÉ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ Assistant Director (Biology Section) in Forensic Science Lab.of Police .eÁ ¥À.Director of Fisheries in the Dept.02 posts 14-16 5 .21 1 07-11 2 05 3 4 «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è `.

200 Science ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj(zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ 2) Must have not less than three years experience in a Forensic Science Laboratory recognized by the «¨sÁUÀ) – 01 ºÀÄzÉÝ Scientific Officer (Questioned Document Section) in Forensic Science Lab.of Information – 05 posts 5 1) Must be holder of degree in Journalism of a University established by Law in India or equivalent qualification.18 UÀjµÀ× .eÁ ¥À. ¥Àæ.200 Bio-Chemistry/ first class in Forensic Science. and ecology of India with special reference to Karnataka. 2J 2) Must have not less than three years experience in a ¥Àæ 2© Forensic Science Laboratory recognized by the ¥Àæ 3J 38 Government or must have not less than three years research experience in a research institution ¥Àæ 3© recognized by the Government.100 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ -05 -50. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥À.22 1 17-21 2 08 3 4 ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ `.800 1)Must be holder of a First Class Master’s Degree in PÀ¤µÀ× . 2) Must possess not less than 3 years experience as Sub-Editor or Reporter.¥ÀA 40 ¥Àæ 1 7 «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.40 ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è£À -43.¥ÀA. in the Dept.800 1) Must be holder of a First Class Master’s Degree in Chemistry / Biology /Physics /Zoology/Forensic UÀjµÀ× . 22. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¸Á.18 Micro-Biology /Botany/ Zoology or UÀjµÀ× .35 ¥Àæ. ¥À.35 -43.100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Senior Assistant Director in the Dept. Lay-out Artist or Copy Writer in News paper or journal with a circulation of not less than ten thousand or in News Agency of Advertisement or not less than three years experience as Class-II Officer in any of the Central or State Government or Semi Government publicity Organizations.18 £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À `.of Police 01 post 23-24 10 £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è£À ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ) – 02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Scientific Officer (Biology Section) in Forensic Science Lab. 6 PÀ¤µÀ× .¥ÀA 40 ¥Àæ 1 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ(ªÀÄ»¼É)-01 ºÀÄzÉÝ . `. culture.C MlÄÖ E 01 01 01 01 04 ªÀÄ 01 01 MlÄÖ 01 01 01 02 05 UÀÆæ¥ï-` © ‘ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 22 09 PÀ¤µÀ× . 22.eÁ ¥À. 4) Must be well acquainted with English and Kannada.28. 3) Must have good knowledge of scripts of Indian Languages.in the Dept. Preference being given to candidates possessing knowledge and experience in handling more than one media or communication. 3) Must have knowledge of the history.of Police 02 posts ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ Government or must have not less than three years research experience in a research institution recognized by the Government.

22.800 Must be holder of a Degree in ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼À. ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ°è£À PÁSÁð£ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ – 11 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 6 7 PÀ¤µÀ× .C MlÄÖ Asst.23 1 25-27 2 11 3 4 5 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå `. Asst.of Industries and Commerce – 03 posts 28-38 12 PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ `.Tech.2(J) ¥Àæ. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥ÀæªÀUÀð-2J(ªÀÄ»¼É)-01 ºÀÄzÉÝ ¥ÀæªÀUÀð-2©(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÀÉ(UÁæ«ÄÃt)-01 ºÀÄzÉÝ ¥À.C MlÄÖ EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt MlÄÖ 01 01 01 03 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 03 03 03 09 09 05 04 18 .eÁ ¥À. .eÁ ¥Àæ. or E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 45300 Masters degree in Business ¤zÉðñÀPÀgÀÄ – 03 ºÀÄzÉÝU¼ À ÀÄ Management.¥ÀA 40 ¥Àæ 1 .2(©) ¥Àæ.05 05 02 03 01 11 «ÄøÀ¯Áw ¥À. PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ -43200 Mechanical / Electrical / Chemical Engineering of a University established ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¸ÀÜöå by law in India. in Directorate of Industrial Safety and Occupational Health .18 UÀjµÀ× .1 ¥Àæ.« MlÄÖ 01 01 .Director of Factories in the Dept. of Municipal Administration – 18 posts Must be holder of a Bechelor Degree in Engineering in Environmental or Chemical Engineering from an Institution recognised by the Government.35 ¥Àæ.11 posts 39-46 13 ¥ËgÁqÀ½vÀ `.3(J) ¥Àæ.02 01 01 .CzÉà - EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ CA.Must be holder of B.2(J) ¥Àæ. ¥Àæ.E.¥ÀA.800 ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À -43200 ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ – 18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Environmental Engineer in City Corporations in the Dept.degree in any branch of Engineering or B.3(J) ¸Á.CzÉà «ÄøÀ¯Áw ¥À.Director in the Dept.eÁ ¥À.000.3(©) ¸Á.of Factories & Boilers.22.24.02 01 01 01 01 01 02 01 01 .

eÁ ¥À. Environmental Engineer in Town Municipalities /Municipalities in the in the Dept.C MlÄÖ ¥À. of Municipal Administration – 23 posts 6 7 PÀ¤µÀ× .22. E 02 02 01 10 ªÀÄ 05 01 01 05 01 01 02 15 UÁæ 04 02 04 02 02 01 12 ªÀiÁ.¸ÉÊ 01 01 01 01 05 MlÄÖ 15 31 27 09 CA. Must be holder of a Diploma in Civil Engineering from a recognized polytechnic in Karnataka or possess its equivalent qualification.1 ¥Àæ.eÁ ¥Àæ.1 ¥Àæ.3(J) ¥Àæ.35 ¥Àæ.¥ÀA ¥Àæ 1 40 «ÄøÀ¯Áw ¥À.2J ¥Àæ.18 UÀjµÀ× .«. PÀ¤µÀ× .C.3(©) ¸Á. 01 01 01 01 02 03 UÀÆæ¥ï-` ¹ ‘ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 01-100 15 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï) – 100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Junior Engineer (Civil) in the Dept.of Public Works – 100 posts `: 17650- 32000 PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á°mÉQßPï£À°è ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï r¥ÉÆÃè ªÀÄzÀ°è GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ.18 UÀjµÀ× .¥ÀA.2(J) ¥Àæ.eÁ ¥À. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥À.3© ¸Á. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© «ÄøÀ¯Áw ¥À. ¥Àæ.35 ¥Àæ.2(©) ¥Àæ. §Ä¢ÞªÀiÁAzÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ **** ±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî / ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å / PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀªÀgÀÄ / §Ä¢ÞªÀiÁAzÀåvɪÀżÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.¥ÀA 40 ¥Àæ 1 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 04 01 06 07 07 02 PÀªÀiÁC MlÄÖ 04 01 03 01 01 01 01 12 01 23 PÀªÀiÁC AiÉÆä.eÁ ¥À.3J ¥Àæ.800 -43200 5 Must be holder of a Bechelor Degree in Engineering in Environmental or Chemical Engineering from an Institution recognised by the Government.2© ¥Àæ. 01** 01**** 01**** 01** 01**** 01**** 03 01**/ 02**** 09 04 05 ** PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀªÀgÀÄ.24 1 57-79 2 14 3 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ/¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ – 23 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 4 `. MlÄÖ 15 03 04 15 04 04 05 50 100 .

2(J) ¸Á. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ.25 1 101-110 2 16 3 4 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 17650£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt 32000 E¯ÁSÉAiÀÄ°è: CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ / ²PÀëPÀgÀÄ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ .01 Graduate Assistants in Blind Children School in the Dept.1 ¥À.Jqï. ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï (CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (DAUÀè ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ) PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è EAVèõï C£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (PÀ¯Á «¨sÁUÀ) PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è EwºÁ¸À. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (»A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ) PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è »A¢AiÀÄ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.eÁ ¥À. 6 7 PÀ¤µÀ× . gÁdå±Á¸ÀÛç ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.1 ¥Àæ. CxÀð±Á¸ÀçÛ .¥ÀA 40 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ : CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀgÀPÁj ¥ÁoÀ ±Á¯É «ÄøÀ¯Áw ¥À.¥ÀA ¥Àæ.03 PÀ¯É «¨sÁUÀ .18 UÀjµÀ× .03 »A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ – 03 DAUÀè¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ . ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç.35 ¥Àæ.eÁ ¥À. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆÃè ªÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw (CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.C MlÄÖ E 01 01 01 01 02 06 ªÀÄ 01 02 03 UÁæ 01 01 MlÄÖ 02 01 01 01 05 10 ¸ÀÆZÀ£É: CAzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ . of Welfare of Disabled and Senior Citizen: Kannada Teacher – 03 posts Hindi Teacher – 03 posts English Teacher – 03 posts Arts Division – 01 post 5 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ) PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.

Jqï vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ fêÀ «eÁÕ£À «eÁÕ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀçÛ . 4.Jqï (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©. 6 7 PÀ¤µÀ× . 4 5 ` 17650.35 ¥Àæ.eÁ ¥À. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ. of Welfare of Disabled and Senior Citizen.26 1 111-123 2 17 3 «PÀ®ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è 1.2(©) ¸Á.1 ¥À.2(J) ¥Àæ. 3. ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ó±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.18 UÀjµÀ× . ¥Áæt ±Á¸ÀÛç.Jqï (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀĪÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.1 ¥Àæ.¥ÀA 40 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ QªÀÅqÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É «ÄøÀ¯Áw ¥À.¨sËvÀ«eÁÕ£À 32000 «eÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ F PɼÀV£À JgÀqÀÄ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ: ¨sËvÀ±Á¸ÀçÛ . UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ ¨sËvÀ±Á¸ÀçÛ . ¨sËvÀ«eÁÕ£À – 03 fêÀ «eÁÕ£À – 03 ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ – 02 PÀ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 05 Graduate Assistants /Teachers in the Deaf of Children School in the Dept.¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ . ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç.« *01 *01 ¸ÀÆZÀ£É: * ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÉ.Jqï.¥ÀA ¥Àæ.C MlÄÖ E 01 01 01 01 01 01 06 ªÀÄ 01 01 02 04 UÁæ 02 02 CA. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ.eÁ ¥À. MlÄÖ 02 01 01 02 01 06 13 . UÀtÂvÀ ±Á¸ÀçÛ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ «eÁÕ£À (PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£ïì) EªÀÅUÀ¼À°è UÀtÂvÀªÀÅ PÀqÁØAiÀĪÁzÀ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©. gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀçÛ . 2.

ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©. EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï. ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀçÛ . 6 7 .Jqï. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. CxÀð±Á¸ÀÛç.Jqï. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ. (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©. gÁdå ±Á¸ÀÛç. ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀçÛ .Jqï (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀĪÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.27 1 2 3 4 5 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÀ¯Á«¨sÁUÀ PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è EwºÁ¸À.

of Welfare of Disabled and Senior Citizen. -CzÉëÄøÀ¯Áw ¥À.28 1 124-133 2 18 3 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è: QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 4 ` 1250024000 10 posts of Non-graduate Assistants /Teachers in Deaf children School in the Dept.U. of Welfare of Disabled and Senior Citizen. MlÄÖ E 01 01 01 01 04 ªÀÄ 01 02 03 UÁæ 02 02 CA. 13 posts of Non-graduate in Blind Children School in Dept.C MlÄÖ E 01 01 01 01 02 06 ªÀÄ 01 01 02 04 UÁæ 01 02 03 MlÄÖ 02 01 01 02 01 06 13 ¸ÀÆZÀ£É: CAzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ .2(J) ¥Àæ. 2) Must possess a diploma in teaching the blind in school for blind teachers. 134-146 19 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 12500£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt 24000 E¯ÁSÉAiÀÄ°è: CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ /²PÀëPÀgÀÄ – 13 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ.1 ¥Àæ.2(J) ¥Àæ.¥ÀA.1 ¥Àæ.AiÀÄÄ. ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw(r¥ÉÆèªÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw) 1) Must have passed P.2(©) ¸Á. ªÀÄvÀÄÛ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw (r¥Éƪ è ÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw) 1) Must have passed P.C or equivalent examination.eÁ ¥À.1 ¥À.¹.¥ÀA 40 «ÄøÀ¯Áw ¥À.AiÀÄÄ.« 01* 01* MlÄÖ 01 01 01 01 01 05 10 ¸ÀÆZÀ£É: *ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÉ.2(©) ¸Á.35 ¥Àæ.eÁ ¥À. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ.U.C or equivalent examination.¹.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ.C. 6 7 PÀ¤µÀ× . 2) Must possess a diploma in teaching deaf in the school for the deaf teachers. (Only Blind candidates are eligible to apply) 5 ¦.18 UÀjµÀ× . ¦. ¥Àæ.

Must have passed PUC or equivalent examination.35 ¥Àæ. must be holder of a certificate in teaching the blind from any institution recognized by the Rehabilitation Council of India -CzÉÃ- equivalent examination and Must possess CPED Certificate from an institution recognized by the Government or possess an equivalent qualification.(E) – 01 MlÄÖ .Must have passed PUC 24000 examination or it is 7 «Ä¸À¯Áw ¥À. of Welfare of Disabled and Senior Citizen.(E) – 01 ¸Á. 149-150 21 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 17650£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À 32000 ¹ÖjAiÉÆà mÉÊ¥ï D¥ÀgÉÃlgï/PÁ¦ü Jrlgï 02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Sterio Copy Writer / Copy Editor in the Dept.C MlÄÖ E 01 01 02 MlÄÖ 01 01 02 ¸Á.C.¥ÀA. 2) Must possess a diploma in teaching the Mentally retarded in school Mentally Retarded teachers.18 ¦AiÀÄĹ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw UÀjµÀ× . ¥À.01 MlÄÖ 03 . 2. of Welfare of Disabled and Senior Citizen – 02 posts 151 22 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°èn ¥ÀÆæ¥sï jÃqÀgï 01 ºÀÄzÉÝ Proof Reader in the Dept.1 Must be holder of a degree and possess a diploma or a certificate in teaching the blind obtained from any institution recognized by Rehabilitation Council of India.(E) – 01 ¸Á.(E) – 01 ¥À.CzÉà - 1. 2J (r¥ÉÆèêÉÆà vÀgÀ¨ÉÃw) ` 1250024000 ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J ¥Àæ 3© 38 ¥À.eÁ.¥ÀA 40 .eÁ.C.eÁ ¸Á.C.(E) . (E) – 01 ¸ÀÆZÀ£É: CAzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.02 ¥Àæ.C or equivalent examination.29 1 2 147-148 20 3 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 4 ` 1250024000 1) Must have passed P. 02 posts of Non-graduate Assistants in Mentally retarded Children school in the Dept. -CzÉÃ- ¥À.U. of Welfare of Disabled and Senior Citizen – 03 posts 5 6 PÀ¤µÀ× . of Welfare of Disabled and Senior Citizen – 01 post 152-154 23 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀ 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Physical Teachers in the Dept. ` 12500. For the post of Proof Reader.eÁ ¥À.

01 MlÄÖ . 02 posts of Radiographer in the Dept. .Must possess a Diploma in 32000 Mechanical Engineering or possess equivalent qualification granted by an institution recognized by Government.1 ¸Á. (EvÀgÉ) – 01 Medical Radiography from a recognised University.eÁ.¥ÀA.3(©) ¥Àæ.eÁ ¥Àæ. (EvÀgÉ) – 01 (¨Áå. (E) – 01 ¥À.eÁ ¥À.30 1 2 155-161 24 3 PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è 07 ¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 4 5 ` 14550.. ` 17650.Must possess degree in 29600 -CzÉÃ- ¥À. of Karnataka Employees State Insurance Scheme (Medical) Services in Pharmacy from a Government Recognised Institution and should have registered with Karnataka Pharmacy Council.18 UÀjµÀ× .C ¥À. 6 7 PÀ¤µÀ× .¥ÀA MlÄÖ E 01 01 02 ªÀÄ 01 01 02 UÁæ 01 01 02 AiÉÆÃ.eÁ.¥ÀA. 3(J) ¥Àæ.03 .¯Á) ¥À.CzÉà - ¥À. (E) – 01 ¸Á.35 ¥Àæ. 2(J) ¥Àæ.C 01* 01* MlÄÖ 01 01 01 01 03 07 40 ¸ÀÆZÀ£:É »A¢£À 77 ¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¨ÁQ G½¢gÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw/AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀ 01* ºÀÄzÉÝ ¨ÁåPï¯ÁUï 162-163 25 PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è 02 gÉÃrAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ` 16000. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© «ÄøÀ¯Áw ¥À. of ports & Inland Water Transport. of Karnataka Employees State Insurance Scheme (Medical) Services 164-166 26 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 03 posts of Supervisor in the Dept.Must have passed Diploma 26700 07 posts of Pharmacist in the Dept.C. (E) .

06 posts of Junior Engineer (Civil) in the Dept.C MlÄÖ E 01 01 02 04 «ÄøÀ¯Áw ¥À. 3(J) ¥Àæ.eÁ ¥Àæ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.« ****01 01 .1 ¥À. of Municipal Administration. Industrial and Commerce §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï (¹«¯ï) 06 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 4 5 ` 17650.35 ¥Àæ.1 ¥À.C MlÄÖ 03 02 01 06 .¥ÀA MlÄÖ 04 01 03 01 01 10 20 ¸ÀÆZÀ£É:.¸ÉÊ 01 01 02 CA. 2(J) ¥Àæ.18 UÀjµÀ× ..C MlÄÖ ¥À.C ` 1765032000 ªÀÄ 01 01 01 01 03 07 PÀ¤µÀ× .CzÉà - ¸Á.eÁ ¥À.¥ÀA 40 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ («zÀÄåvï) 06 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 06 posts of Junior Engineer (Electrical) in the Dept. 3(J) 01 01 01 01 01 03 ¸Á.31 1 2 167-186 27 187-192 28 3 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉÊUÁjPÁ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À 20 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 20 posts of Industrial Extension Officer in the Dept.Must be holder of Degree 32000 in Science. 193-198 29 7 40 E 01 01 01 01 04 ªÀÄ 01 01 UÁæ 01 01 MlÄÖ 01 01 01 03 06 «ÄøÀ¯Áw ªÀÄ»¼Á UÁæ«ÄÃuÁ AiÉÆÃ.¥ÀA.eÁ ¥À.CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°gÀĪÀ ****01 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ±ÀæªÀtzÉÆõÀ / PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀ / ZÀ®£À ªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî / ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.1 ¥Àæ. Chemistry and Mathematics or in Commerce or a Diploma in any branch of Engineering excluding Civil Engineering.35 ¥Àæ. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ. 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ.eÁ 01 01 ¥Àæ. ¥ÀæªÀUÀð-1 MlÄÖ Must have passed Diploma in Electrical Engineering from a Government recognised Institution. ` 1765032000 Must possess a Diploma in Civil engineering granted by an institution recognized by Government 6 PÀ¤µÀ× .eÁ ¥À.3(©) ¸Á. Preference shall be given to the persons those who have passed with subject of Physics. UÁæ 01 01 01 03 06 ªÀiÁ. of ports & Inland Water Transport.18 UÀjµÀ× . 2(J) 01 01 ¥Àæ.

¥ÀA -CzÉÃ- 7 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼Á UÁæ«ÄÃuÁ MlÄÖ ¥À.1 ` 1765032000 Must be holder of a Diploma in Civil Engineering Draughtsmanship awarded by a Polytechnic. 2(J) 01 01 ¥Àæ.3(©) 01 01 01 01 01 03 ¸Á. ¥À. ¸Á.C MlÄÖ EvÀgÉ 01 01 01 03 . of Architecture 6 PÀ¤µÀ× .32 1 199-206 2 30 3 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï) 07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 4 ` 1765032000 5 Must have passed Diploma in Civil Engineering from a Government recognised Institution.18 UÀjµÀ× . 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ. 3(J) 01 01 ¥Àæ.35 ¥Àæ. 07 posts of Junior Engineer (Civil) in the Dept. 206-208 31 ªÁ¸ÀÄÛ ²®à E¯ÁSÉAiÀÄ°è DPÀÈw gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 03 posts of Draughts man in the Dept.C MlÄÖ 02 02 03 07 «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ 01 01 ¥Àæ.eÁ ¥À.. of Municipal Administration.eÁ 40 ¥À.¥ÀA.

¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ / ¥Àæ.2(©) ¥Àæ.-¥ÀæªÀUÀð / ¸Á. Economics with Statistics / Quantitative Techniques. Statistics. .C.-¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ / CA.«-CAUÀ «PÀ®/AiÉÆÃ.¥ÀA.ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ / PÀ. ¸ÀÄAzÀgï) PÁAiÀÄðzÀ²ð.ªÀÄ»¼É / UÁæ .¥ÀA 40 7 «ÄøÀ¯Áw ¥À.3(©) ¸Á.« *01 *01 *01 *01 *01 **01 06 AiÉÆÃ. Pure Economics.ªÀiÁ.¥ÀA/¥ÀæªÀUÀð-1 /¥Àæ. Dgï.PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¨sÀåyð/ ¥À. Pure Mathematics.¸ÉÊ 02 02 CA. Applied Statistics. Statistical Officer in the Dept.35 ¥Àæ.eÁ . 2J ¥Àæ 2© ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ 3© ¥Àæ.ªÀiÁ.2(©) /¥Àæ.1 ¥Àæ. Applied Economics.2(J) ¥Àæ. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.EvÀgÉ / ªÀÄ .C 01 01 02 PÀ. (PÉ. **¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ ±ÀæªÀtzÉÆõÀ ªÉÊPÀ®åªÀżÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ®gÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ.18 UÀjµÀ× .¸ÉÊ . 4 `2000036300 5 Must be holder of a Master’s Degree in any one of the subjects of Mathematics. ¸ÀAPÉëÃ¥À:.C 01 01 01 03 MlÄÖ 06 01 02 05 02 02 02 20 40 * ¥À.3(J) /¥Àæ3(©) CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è CAzsÀ / zÀȶ֪ÀiÁAzsÀåvÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ.1 ¥À.C-AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀÄ. Econometrics or Computer Science.¥ÀA ¥Àæ.3(J) ¥Àæ. of Economics & Statistics. Applied Mathematics. .eÁ ¥À..C.eÁ ¥À. .¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥À. 6 PÀ¤µÀ× .C MlÄÖ E 04 04 ªÀÄ 02 01 02 01 01 06 13 UÁæ 02 02 01 05 10 ªÀiÁ.33 1 208-247 2 32 3 DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁATåPÀ C¢üPÁj-40 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 40 posts of Asst.E .UÁæ«ÄÃt / ªÀiÁ.