You are on page 1of 2

FONÈTICA (II) GRAFIES QUE REPRESENTEN /dʒ/ SO PALATAL AFRICAT SONOR A) ‘j, g’: en qualsevol posició, tret de final de mot: genoll, penjar.

B) ‘tj, tg’ en posició intervocàlica: viatjar, companatge. C) Quan les consonants fricatives o africades es troben davant paraula començada per vocal o consonant sonora: roig encés, peix blau, despatx moblat, mig verd, maig gojós, escabetx novell. GRAFIES QUE REPRESENTEN /tʃ/ SO PALATAL AFRICAT SORD A) ‘g’ final de mot després d’una ‘i’: mig B) ‘ig’: darrere de les altres vocals: maig, reig, roig, puig. C)’ tx’: principi, final de mot o posició intervocàlica: txec, despatx, cotxe. D) ‘x’: principi de mot i després de consonant: xiquet, panxa. GRAFIES QUE REPRESENTEN /ʃ/ SO PALATAL FRICATIU SORD A) ‘x’ principi o final de paraula i posició intervocàlica: Xavier, marraixa, peix.

. València. 2006. Acadèmia Valenciana de la Llengua.Tot seguit proveu el transcriptor fonètic SAÓ de la Universitat d'Alacant (en col·laboració amb l'AVL) PROGRAMA SAÓ D’ANOTACIÓ ORTOÈPICA o consulteu el DDCOR (Diccionari de dubtes del català Oral) Bibliografia: Gramàtica normativa valenciana.