You are on page 1of 26

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCUREŞTI - FACULTATEA DE MANAGEMENT

-

PERFEC IONAREA MANAGEMENTULUI ÎN ADMINISTRA IA PUBLICĂ LOCALĂ
- REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT -

Conducător ştiin ific Prof. univ. dr. Mihail DUMITRESCU

Autor Drd. Constantin BOŞCODEALĂ

Bucureşti 2008

CUPRINS Lista cuvintelor cheie...............................................................................3 CAPITOLUL I - Analiza principalelor probleme teoretice privind sectorul ad-ministra iei publice locale în general şi, în special, în România ....................................................................................................5 CAPITOLUL II - Curente şi tendin e în abordarea managementului administra iei publice locale la începutul secolului XXI .....................6 CAPITOLUL III - Cercetarea experien ei din ările dezvoltate privind administra ia publică locală şi managementul acesteia ..............7 CAPITOLUL IV - Considera ii privind coordonatele principale ale reformei în administra ia publică locală din România........................8 CAPITOLUL V - Analiza diagnostic şi perfec ionarea managementului administra iei publice locale din municipiul Buzău. Studiu de caz ..............................................................................................................9 CAPITOLUL VI - Propuneri privind perfec ionarea managementului sistemului administra iei publice locale din România ..............11 CAPITOLUL VII - Contribu ii privind perfec ionarea administraiei publice locale şi a managementului acesteia.................................12 CAPITOLUL VIII - Evaluarea impactului economic, social şi de altă natură al propunerilor făcute asupra administra iei publice locale, în general, şi a celei din municipiul Buzău, în special........................13 Bibliografie selectiva..............................................................................16

2

autonomie locală – autonomie pe care statul o recunoaşte unită ilor teritoriale mai mici (comune. examinarea fiecărui element în parte şi a rela iilor dintre ele.analiză comparativă – metodă generală de studiu care constă în separarea (teoretică) a unui obiect sau fenomen în păr ile sale componente. b) formă de activitate executivă şi de dispozi ie a statului pentru realizarea func iilor sale. organizatorice etc..autoritate publică – putere. .) de a se administra singur în anumite domenii. stabilind în final concluziile. În cadrul Uniunii Europene acesta este institu ia care a promovat în mod decisiv procesul de integrare europeană. . .administra ie publică locală – a) totalitatea organelor administrative executive şi de dispozi ie dintr-un stat. a unei regiuni.descentralizare – independen ă administrativă acordată organelor locale ale unei administra ii de stat. .analiză diagnostic – tehnică specifică de management prin care se urmăreşte. 3 . . . cu excep ia celor de competen a organelor centrale ale statului.eligibilitate – drept de a fi ales în anumite func ii sau într-un organ reprezentativ. în final. . b) interpretare şi aplicare formalistă. pentru ca. independentă de cea a statului şi a organelor sale centrale.autonomie – drept (al unui stat. care se bucură de drepturi civile şi politice şi care are anumite obliga ii fa ă de acel stat. . jude e etc. .) şi care cuprinde şi dreptul de a adopta o orientare politică şi administrativă. a dispozi iilor în rezolvarea problemelor administrative. drept de a emite dispozi ii obligatorii sau de a impune ascultare în temeiul unei calită i sau împuterniciri. cu complica ii inutile. cu ajutorul echipelor multidisciplinare.cibernetică – ştiin ă care studiază legile fundamentale ale creării şi func ionării sistemelor de conducere complexă. . al unei na ionalită i sau al unei minorită i etc. c) totalitatea organelor de stat prin care se desfăşoară această activitate.LISTA CUVINTELOR CHEIE .birocra ie – a) totalitatea func iilor care alcătuiesc birourile administra iei publice. identificarea punctelor tari şi slabe ale activită ii administra iilor locale şi eviden ierea cauzelor care leau generat.Consiliul European – este forul politic suprem al Uniunii Europene. a legilor. să fie formulate recomandări cu caracter colectiv sau de dezvoltare. .cetă ean – persoană care apar ine unui stat.

b) conducere pe care o persoană sau un grup de persoane o exercită în via a unei colectivită i (prin intermediul statului). economică.manager – persoană care conduce. b) totalitatea actelor normative dintr-un anumit domeniu juridic. .management – a) ştiin a. dezvoltată în Europa.regim de putere publică – regimul care pune în practică func iile puterii publice. formă de organizare şi de conducere a unei comunită i umane prin care se instituie şi se men ine o anumită ordine internă. . . b) totalitatea metodelor şi activită ilor de organizare şi conducere pentru valorificarea eficientă a resurselor umane.resurse umane – totalitatea persoanelor care lucrează într-un anumit domeniu sau într-o anumită ramură a economiei unei ări. financiare şi materiale. a unei zone. orientare. .servicii publice – subdiviziuni ale administra iei publice locale. . ce este compusă din 27 ări. (prin organele reprezentative). situându-se între federa ie şi confedera ie 4 . îndeosebi pentru activitatea viitoare. ac iune a organelor puterii şi conducerii într-un stat.func ionar public – persoană care prestează într-o institu ie. o muncă cu caracter administrativ. administrează o întreprindere. .politică publică – ştiin a şi arta de a guverna un stat. activitate. culturală (cu caracter limitat sau de structură) a unei stări de lucruri. . afacere sau o institu ie.Uniunea Europeană . socială şi economică.legisla ie – a) totalitatea legilor dintr-un stat.este o entitate politică. c) disciplină care se ocupă cu studiul legilor unor ări sau ale unui domeniu juridic. de interes public. . în schimbul unei retribu ii.putere publică – a) func ie socială fundamentală. a unui teritoriu etc. în interesul comunită ilor umane. .management strategic – proces de formare de strategii şi planuri strategice şi de conducere ale administra iei publice locale. socială. .. conducerea unei ări. arta de a conduce. care reflectă orânduirea socială şi structura economică a ării. Este considerată a fi o construc ie sui generis. . pentru a ob ine o ameliorare sau un progres. care constă în adoptarea deciziilor privind societatea şi îndeplinirea acestora cu ajutorul autorită ii suverane.reformă – transformare politică.

regim de putere publică”. pe etape. de performan ele revolu iei tehnico-ştiin ifice. totodată. importan a motiva iei în administra ia publică locală respectiv rolul motiva iilor de natură economică şi moral spirituală pentru activitatea func ionarilor publici. . în România..interes public”. REZUMAT Capitolul I Analiza principalelor probleme teoretice privind sectorul administra iei publice locale. precum . de guvernele în exerci iu. accentuându-se ideea că abordarea sistemică a societă ii a condus la apari ia a numeroase discipline.. urmate de caracteristicile strategiilor de reformă promovate. de complexitatea categoriilor. în func ie de diferen ele de context.PERFEC IONAREA MANAGEMENTULUI ÎN ADMINISTRA IA PUBLICĂ LOCALĂ. să le abordeze cu aten ie. cu prezentarea unor teorii care subliniază modul în care ştiin a managementului se manifestă în statul de drept. lucrarea men ionează particularită ile maanagementului modern menit să valorifice nivelul de cunoştin e şi de experien ă din trecut. accentuând. cadru în care sunt exemplificate concep iile unor teoreticieni ce vizând procesul de europenizare. ca şi de exemplificări concrete privind modul în care au fost adoptate mai multe acte normative la cerin ele impuse de diferite organisme europene. Sunt prezentate apoi modificările teoretice şi practice aplicate conceptului de administra ia publică locală şi atribu iilor acesteia în perioada actuală. în general şi. . Primul capitol eviden iază. între care şi cibernetica.autoritate publică”.putere publică”. O aten ie deosebită a fost acordată abordării sistemice în noul management al administra iei publice locale. Referitor la importan a managementului public. în contextul desfăşurării procesului de reformă. ştiin ă care studiază legile fundamentale ale creării şi func ionării sistemelor de conducere complexă. Lucrarea face referiri la managementul administra iei publice locale. 5 . men ionând inclusiv o serie de restric ii legislative care se mai men in în acest domeniu. în special. inexistente până în anul 1990.. de mecanisme economice şi sociale. etc. .. noută ile conceptuale produse prin introducerea în legisla ia românească a unor no iuni noi. Un subcapitol face referiri la marile modificări ale obiectivelor administra iei publice locale în contextul aderării României la Uniunea Europeană.

într-o rela ie de influen ă reciprocă.dezvoltarea de programe de a schimbării func ionari publici şi a formare specializată pentru func ionarilor publici de înal ii func ionari publici conducere Func ionari publici de conducere Implementarea prevederilor legale privind cariera func ionarilor . prin decizii formale.dezvoltarea oportunită ilor publici de conducere privind cariera pentru func ionarilor publici de conducere prin schema tinerilor profesionişti (YPS) . urmărindu-se realizarea clarificărilor necesare în acest domeniu. ca rezultantă a evenimentelor şi ac iunilor trecute şi prezente. dar şi fazele lui de implementare la nivelul administra iei publice locale. caracterizat ca proces de formare de strategii şi planuri strategice şi de conducere ale administra iei publice locale. în contextul specific al evolu iei sociale. cadru în care institu iile administrative urmăresc normalizarea componentelor sociale prin conceperea şi implementarea de politici publice. De asemenea. rolul managementului public. climatul de muncă – factor de creştere a eficien ei manageriale. Managementul politic al reformei administra iei publice Managementul resurselor Dezvoltarea resurselor umane umane capacită ii de Dezvoltarea carierei înal ilor 2004-2006 Dezvoltarea Strategii de formulare a politicilor publice func ionari publici management prin întărirea rolului înal ilor . ca şi asupra modului în care administra ia intervine asupra socialului. este abordat şi managementul strategic. responsabilitatea şi normalitatea în exercitarea managementului sunt alte probleme prioritare abordate.dezvoltarea unui sistem de 6 .Capitolul II Curente şi tendin e în abordarea managementului administra iei publice locale la începutul secolului XXI Capitolul II este consacrat perfec ionării managementului în elaborarea politicilor publice. De aceea au fost făcute o serie de precizări privind: conexiunea dintre interfa a socială a unei societă i şi modul de structurare şi func ionare a administra iei publice. îndeosebi pentru activitatea viitoare. în lucrare prezentându-se nu numai componentele acestuia. Modalită ile manageriale şi particularită ile muncii cu oamenii.

eligibilitatea autorită ilor. controlul administrativ al activită ii autorită ilor locale şi consultarea colectivită ilor locale cu reprezentan ii lor aleşi. Germania. acestea fiind: autonomia locală. descentralizarea serviciilor publice. ca şi părerile formulate de diverşi teoreticieni ai domeniului în legătură cu rolul acestui organism în via a ărilor membre. în formarea unui climat de încredere reciprocă. cunoştin elor şi pregătirii profesionale a func ionarilor publici. A fost eviden iat momentul important al extinderii Uniunii Europene de la începutul anului 2007. respectiv cu organismele şi activită ile desfăşurate de acestea în Fran a. când celor 25 de state membre li s-a alăturat şi ara noastră.management european”. care conduce schimbarea dar asigură şi coordonarea. trebuie să se regăsească în valorificarea cât mai eficientă a aptitudinilor. remarcată mai ales în ultimii ani.. materializat în efecte benefice atât în ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă a managerului cât şi în aceea a administra iei publice locale. în promovarea sintagmei . odată cu promovarea conceptului de pia ă europeană unică. S-a eviden iat şi faptul că activitatea administra iei publice locale din ările Uniunii Europene se desfăşoară conform principiilor de bază înscrise în Constitu iile ărilor membre. Capitolul III Cercetarea experien ei în ările dezvoltate privind administra ia publică locală şi managementul acesteia Principalele elemente comparative ale managementului administra iei publice locale au fost abordate pe baza analizei managementului din unele state dezvoltate din spa iul european.catalizator. personalitatea sa şi personalul din subordine.Managementul politic al reformei administra iei publice Managementul resurselor Dezvoltarea resurselor umane umane formare a func ionari publici de conducere 2007-2010 Managementul resurselor umane Formarea func ionari Strategii de din cadrul administra iei publice publici (INA şi al i furnizori stabilizare şi (ANFP împreună cu alte de formare continuă) consolidare institu ii ale administra iei publice implicate) Având în vedere rolul determinant al managerului în activitatea administra iei publice locale. 7 . Corela ia dintre manager. în eleasă ca liant . Marea Britanie şi Danemarca. în lucrare se subliniază importan a personalită ii acestei persoane. Italia.

Este vizat procesul greoi de ob inere a avizelor de la o serie de organisme. există şi o serie de deosebiri. 52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică. caracterizată în principal prin: . concretizate îndeosebi prin modificarea şi completarea Legii nr. Desigur.schimbarea de fond a raportului dintre administra ie şi cetă ean. 8 . rezultatele lui fiindu-ne de un real folos pentru activitatea viitoare. . în general. În această direc ie în activitatea de rela ii cu publicul (pe termene scurt. să se adopte măsurile specifice privind combaterea birocra iei. este necesar ca.descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale administrative şi financiare. . iar pe de altă parte de perioada parcursă de România nu numai începând cu anul 1989 dar mai ales de după anul aderării.combaterea birocra iei în administra ia publică locală.depolitizarea structurilor administra iei publice locale şi eliminarea clientelismului politic. am ini iat un sondaj de opinie. etapă mult mai scurtă de adaptare la exigen ele Uniunii Europene. pe de o parte. la nivelul fiecărei administra ii publice locale. nr. determinate.adaptarea unor ample măsuri ce vizează modificarea legisla iei care reglementează desfăşurarea activită ii administra iei publice din ara noastră. completată cu Legea nr. ac iune care are la bază prevederea din Constitu ia României care garantează dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ie de interes public.Analizând prin compara ie sistemele administra iilor publice men ionate în lucrare cu cel din România.demilitarizarea treptată a unor servicii comunitare. 195/2006 privind descentralizarea. Pentru a constata modul în care activitatea administra iei publice buzoiene este cunoscută de locuitorii municipiului. există multe asemănări. generate în principal de principiile fundamentale care stau la baza organizării lor. 215/2001 privind administra ia publică locală. datorită întârzierilor care apar neputându-se respecta termenul legal de ob inere a autoriza iilor de construire. constatăm că. . . mediu şi lung). Capitolul IV Considera ii privind coordonatele principale de reformă în administra ia publică locală din România Cercetarea a eviden iat că în România are loc o restructurare profundă a administra iei publice locale. a Legii nr. ca şi a Legii nr. comparativ cu statele cu o îndelungată activitate în acest organism. de tradi ia activită ii administra iei publice din ara noastră. . 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici. mai ales a celei excesive. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public şi cu Legea nr.

. Capitolul V Analiza diagnostic şi perfec ionarea managementului administra iei publice locale din municipiul Buzău. accentuând etapele desfăşurării întregului proces. Studiu de caz Pentru a putea fundamenta şi mai bine propunerile şi concluziile a fost necesară o analiză aprofundată a administra iei publice locale din municipiului Buzău. serviciilor şi persoanelor.întărirea autorită ii statului şi a răspunderilor. protec ia copilului. . având în vedere priorită ile reformei. ca şi printr-o serie de grant-uri au fost realizate investi ii de mare amploare.coeren a actului administrativ şi perfec ionarea managementului în administra ie sunt două elemente care se intercondi ionează reciproc. mai ales că şi legisla ia europeană se modifică şi se adaptează în func ie de noile realită i. consolidarea economiei de pia ă etc. am apreciat că. în continuare. a re elei de canalizare şi a re elei de distribuire a apei”. Capitolul clarifică metodologia Analizei Diagnostic şi insistă asupra aplicării acesteia. realizându-se analiza SWOT: 9 . în condi iile creşterii competitivită ii economiei româneşti. în mare. implicit. Au fost identificate punctele forte şi punctele slabe din activitatea administra iei publice locale. Armonizarea – desfăşurată pe multiple planuri – reforma administra iei.armonizarea cadrului legislativ şi reglementările Uniunii Europene. actele administrative pot contribui la asigurarea unui management performant. ca şi a consolidării rolului ării noastre pe plan european şi mondial. Numai prin respectarea cadrului legal în care sunt adoptate. respectiv . aplicarea eficientă a programelor de guvernare. la edificarea unei administra ii publice implicate profund în solu ionarea problemelor cetă eanului. În acest context. – este un proces care.. sistemul judiciar. prin acquis-ul comunitar a constituit şi constituie. la eficien a procesului de conducere şi. cum sunt: . dar şi politica de post-aderare. În primul rând au fost studiate date de ansamblu privind administra ia municipală. el va continua şi în perioada de post-aderare. rolul statului în societatea românească nu se diminuează.. pe baza unor programe finan ate din fonduri ISPA şi PHARE. Statul trebuie să asigure coeziunea socială bazată pe consolidare economică şi institu ională a României. libera circula ie a mărfurilor..Reabilitarea sistemului de încălzire al municipiului Buzău”.Reabilitarea sta iei de epurare. s-a încheiat la dat aderării. ale comunită ii locale în ansamblul său.aplicarea unor politici na ionale de dezvoltare şi modernizare a localită ilor. Desigur. La nivelul municipiului Buzău. o condi ie de bază a aderării României la Uniunea Europeană. .

mediul politic deschis spre colaborare. . .declin economic determinat de lipsa surselor de investi ii. . chimie.institu ii culturale diverse.agricultură cu pondere redusă şi ineficientă. . . accesibile ca Fonduri structurale şi de coeziune. . . prelucrarea metalelor. inclusiv din punct de vedere al infrastructurii. . .noi surse de investi ii. . Amenin ări (T) .număr mare de specialişti în domenii diverse de activitate: metalurgie.mediul de afaceri deschis colaborării cu administra ia publică locală. . . .management neadecvat al mediului.for ă de muncă care necesită costuri reduse şi nivel acceptabil de educa ie.liberalizarea pie elor. . .investi ii străine directe.degradarea progresivă a mediului înconjurător. .institu ii de învă ământ de prestigiu.autorită i administrative favorabile colaborării.nivel scăzut al resurselor energetice.integrarea României în Uniunea Europeană.extinderea sectoarelor cu valoare adăugată redusă. . .dezvoltarea infrastructurii de afa- Puncte slabe (W) .nod important în re eaua de surse energetice. . . industrie uşoară. 10 .cooperare deschisă şi benefică cu partenerii sociali.migra ia for ei de muncă. . .nivel redus al activită ilor de cercetare. în primul rând a celei specializate. de dezvoltare şi inovare.sprijin local în plac legislativ.fond de locuin e depăşit din punct de vedere ambiental. .for ă de muncă specializată deficitară. . . cu o pondere importantă în economia na ională.mediul politic instabil. .o mare expunere la competi ia pieelor globalizate. transportul de mărfuri şi călători. .inexisten a unui parc industrial.pozi ie geografică favorabilă. .sistem sanitar nereformat şi neperformant.cultură antreprenorială slab dezvoltată în special la nivelul IMM-urilor.acces dificil la finan are în domeniul dezvoltării afacerilor.stabilitate economică. . .birocra ie excesivă.popula ie îmbătrânită şi cu venituri reduse. . Oportunită i (O) .societă i comerciale axate pe industria prelucrătoare. . .existen a unor sectoare cu valoare adăugată scăzută.Puncte tari (S) .liberalizarea totală a achizi iilor publice. .

care administrează parcurile . cum ar fi: sporirea veniturilor bugetului local cu aproximativ 25 la sută. În primul rând sunt eviden iate măsurile adoptate pentru reorganizarea Regiei Autonome Municipale .obiective turistice de interes na ional. extinderea gradului de autonomie şi asigurarea resurselor. Au mai fost identificate şi câteva din rezultatele prognozate. întocmirea studiului de fezabilitate şi stabilirea suprafe ei de 11300 m2 pentru parcul industrial care va fi înfiin at.Al. o nouă viziune în procesul de pregătire şi perfec ionare a persoanelor. Capitolul VI Propuneri privind perfec ionarea mecanismelor şi sistemului administra iei publice locale din România Acest capitol prezintă pe baza activită ii administra iei publice locale a municipiului Buzău şi a managementului acesteia.. cu structuri suple şi atribu ii mult mai precise.. .extinderea intravilanului prin aprobarea PUG. extinderea cu peste 9 km a re elelor de iluminat public. construirea a circa 250 de apartamente pentru tinerii căsători i.Tineretului”. . al cărui scop final este creşterea prosperită ii comunită ii locale. . în realizarea economiei şi administra iei publice pe bază de cunoaştere.Crâng”. iar pe de altă parte o serie de propuneri. .Amenin ări (T) ceri..RAM Buzău” în trei unită i mai mici. perfec ionarea activită ii SC Urbis Serv.. una din Oportunită i (O) 11 . ameliorarea mediului urbanistic şi creşterea calită ii mediului. o serie de propuneri pentru îmbunătă irea organizării structurale şi manageriale. Dintre obiectivele strategice şi metodele de realizare a planului strategic au fost eviden iate cele care vizează: asigurarea dezvoltării armonioase a economiei locale.scăderea natalită ii. Marghiloman” şi .valoarea istorică şi arhitecturală . Sinteza aceasta SWOT ne-a oferit posibilitatea cunoaşterii perspectivelor de evolu ie a administra iei publice şi a creşterii semnificative a eficien ei aplicării obiectivelor planului strategic. crearea unui cadru adecvat pentru îmbunătă irea calită ii vie ii. perfec ionarea mecanismelor rela ionale.creşterea criminalită ii economico. . municipiului.modernizarea unor zone ale financiare.

precum şi eviden ierea importan ei reformei. S-a avut în vedere că dinamica evolu iei managementului la începutul secolului XXI impune şi pentru administra ia publică locală reconsiderarea unor puncte de vedere. o aten ie deosebită s-a acordat personalită ii managerului. revenirea la bugetul local a taxelor provenite din tranzac iile imobiliare. conform căreia . aplicarea unui management performant. precum şi influen a factorului uman asupra activită ii curente şi de perspectivă. prin implementarea priorită ilor managementului strategic. S-a subliniat şi importan a considerentelor de natură economică. noua 12 . Capitolul VII Contribu ii privind perfec ionarea administra iei publice locale şi a managementului acesteia S-a eviden iat în primul rând necesită ile abordării în dinamică a problematicii administra iei publice locale. Îmbunătă irea conceptului de administra ie publică cu o serie de no iuni noi. în care uneori ne-am confruntat cu dificultă i financiare. am selectat o serie de idei. astfel încât prin aceasta să se realizeze o mai bună conlucrare între administra ia publică locală şi partenerii priva i. adaptate la procesul de reformă. finalizată cu desprinderea unor idei valabile şi pentru ara noastră.. descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice şi îmbunătă irea procesului de formulare a politicilor publice sunt alte priorită i pe care le-am avut în vedere în lucrare. care trebuie continuată pe cele trei domenii prioritare ce vizează func ia publică. grefat pe func iile acestuia. dar şi din activitatea practică desfăşurată. Acestea. implicarea pe bază de contract a unor societă i specializate în recuperarea arieratelor. pe lângă alte priorită i. Alte propuneri privesc extinderea gradului de autonomie şi asigurare a resurselor.acestea vizând ideea instituirii – pentru primari şi consilieri – a obligativită ii păstrării op iunii politice pe durata mandatului/mandatelor pentru care au fost aleşi. membre ale Uniunii Europene în domeniul administra iei publice locale. sunt alte idei care se regăsesc în acest capitol. socială şi institu ională. după sintagma cunoscută. În vederea perfec ionării mecanismelor rela ionale una din propuneri se referă la îmbunătă irea cadrului legal. S-a realizat şi o analiză directă şi comparativă referitoare la experien a unor ări dezvoltate. Tocmai de aceea. cum sunt: creşterea gradului de îndatorare a bugetului local de la 20 la 35 la sută. concretizate aici ca propuneri. în contextul în care ara noastră a aderat la Uniunea Europeană. astfel încât acestea să conducă la în elegerea proceselor de modernizare şi schimbare în plan managerial. Din studiile şi cercetările efectuate.managementul explică de ce o ară este săracă sau bogată”.

cu finan are asigurată de bugetul local. Sunt nominalizate lucrările de investi ii care se derulează în anul 2008 pentru dezvoltarea infrastructurii.000 de locuitori ai municipiului.abordare a raportului administra ie-cetă ean. Altă propunere priveşte transformarea Vilei Albatros din Ansamblul . precum construc ia de locuin e. ca şi măsurile ce vor fi întreprinse pentru dezvoltarea şi modernizarea unor servicii de utilitate publică de mare interes. în general.Alexandru Marghiloman” în Campus Universitar şi Centru Cultural. Capitolul VIII Evaluarea impactului economic. ca şi alte sectoare legate direct de nivelul de trai. Prin bugetul aprobat pe anul 2008. sănătatea. al propunerilor formulate.000 – 5. activitate în care administra ia se poate implica în limitele conferite de lege. sporirea numărului locurilor de muncă. cu efecte benefice pentru comunitatea locală. Capitolul se încheie cu o serie de propuneri privind organizarea serviciilor comunitare de utilită i publice. în special În ultimul capitol evaluează sintetic impactul asupra administra iei publice buzoiene.RAM Buzău”. 13 . O altă propunere viza construirea unui nou sediu pentru Serviciul pentru Eviden ă a Persoanei. asigurările şi asisten a socială. Alt domeniu se referă la asigurarea unui nivel de trai decent pentru comunitatea locală. combaterea birocra iei etc. care asigură servicii celor peste 136. protec ia mediului. O aten ie deosebită s-a acordat rolului analizei diagnostic – în studiul de caz realizat la nivelul municipiului Buzău – eviden ierii principalelor propuneri formulate de cetă eni şi stabilirea unui set de măsuri pe termen scurt. creşterea numărului persoanelor asistate în institu ii specializate. în primul rând reorganizarea Regiei Autonome Municipale . mediu şi lung.. subven iile pentru energia termică livrată popula iei.. institu ie de serviciile căreia ar beneficia între 3. Toate acestea au avut ca efect: sporirea calită ii unor servicii publice. investi iile aprobate pentru reabilitarea şi consolidarea unor ansambluri istorice urbane sau clădiri cu statut de monument istoric. social şi de altă natură al propunerilor făcute asupra administra iei publice locale. dezvoltarea infrastructurii culturale etc. necesitatea depolitizării administra iei publice şi eliminării clientelismului politic. ultimele urmând a fi incluse în strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Buzău pentru perioada 2008-2013. măsură pusă par ial în aplicare. primesc un real sprijin din partea administra iei publice locale. De asemenea. şi cele din municipiul Buzău.000 de locuitori ai municipiului şi pentru 37 dintre comunele din jude . din fondurile bugetare special alocate.

Un rol important în asigurarea calită ii manifestărilor culturale organizate în municipiul Buzău în anul 2008 revine parteneriatului cu administra ia publică locală a unora dintre organismele din domeniu. cu realită ile unui oraş care. în prezent. 14 . Faptul că. în via a de zi cu zi a administra iei. peste 22502/an. Este însă un adevăr care nu poate fi pus niciodată la îndoială faptul că aceşti oameni şi-au demonstrat capacitatea de ac iune practică. În final s-a eviden iat problematica statutului profesional al func ionarilor publici din cadrul administra iei publice locale. solu ionarea operativă. în perioada 2005-2007. urmând să fie folosită pentru competi iile interne cât şi interna ionale. denotă că. de procesul reformei.330 lei la care se adaugă şi finan ările nerambursabile pentru proiecte propuse de persoane fizice. administra ia publică locală fiind întotdeauna aproape de fenomenul cultural şi de sportul de performan ă. multe dintre obiectivele realizate sau în curs de finalizare fiind o dovadă în acest sens. S-a analizat şi modul în care administra ia publică locală se preocupă de solu ionarea problemelor cetă eneşti.000 de locuitori. Administra ia publică locală s-a preocupat de folosirea cât mai eficientă a banului public. anual. în limitele competen elor legale a celor mai multe dintre aceste sesizări a făcut ca cetă enii municipiului Buzău să aibă din ce în ce mai multă încredere în administra ia locală. în general. situa ie reieşită nu numai din numărul mare de scrisori. dar şi prin nenumărate măsuri stimulative. Numai pentru programele şi proiectele organizate în colaborare cu diferite institu ii cu personalitate juridică. fără suport material – asocia ii sau funda ii. peti ii şi reclama ii transmise spre solu ionare – în medie. dar şi cele peste 3000 de audien e acordate de primar şi viceprimari. un număr important dintre func ionarii publici participă la cursuri de specializare. prin Bugetul municipalită ii au fost alocate fonduri în valoare de 3. Tratarea cu suple e şi flexibilitate a acestora.Actul cultural-sportiv se bucură de aten ia cuvenită. aceştia îşi pot aduce o contribu ie eficientă la solu ionarea problemelor pe care le are de rezolvat administra ia. are peste 136. angrenat puternic în solu ionarea problemelor comunită ilor locale. ca şi sprijinul financiar acordat persoanelor juridice. O măsură din cele mai importante adoptate pentru dezvoltarea activită ii sportive este modernizarea stadionului de atletism. accentuând ideea că numai ridicându-se la nivelul de performan ă impus de exigen ele etapei actuale. de perfec ionare sau au fost incluşi la masterat. nu numai prin condi iile asigurate. ei fiind cel mai adesea în contact direct cu cetă eanul. cel pu in din punct de vedere teoretic administra ia publică locală buzoiană beneficiază de un corp al func ionarilor publici bine pregăti i. Noua bază sportivă.

Pentru etapa următoare am propus să îmbunătă im conlucrarea cu institu iile de învă ământ superior. ap i să lucreze în interesul cetă eanului. pentru a putea selecta direct din facultă i tineri bine pregăti i profesional. al comunită ii locale. 15 .

Alexandru. 16 . Ed.Graw-Hill Book Company. Alexandru. Ed. 7.administrativă. Bucureşti. 13. Bădescu. Alexandru. Drept administrativ. 1992. Dinca. 2000. Economică. realită i. 3. D. D. 1997. Introducere în studiul procesului de cooperare interregională. Allen. Economică. L. All Educational. O. 2003. Lumina Lex. Bucureşti. Economică. Alexandru. Abordare juridico. ASE. 12.ASE. Ed. Stiin a administra iei. Ed. I. Teorii. 15. Androniceanu. A. Curente de gândire privind administra ia publică. L. Ed. Bucureşti. 16. I. Bucureşti. 2002. Ed. 2000.. 5. Bucureşti.. I. I. Aktouf.. I. Noută i în Managementul Public. LuminaLex. Bucureşti. no. I. Pro Transilvania. Popescu. Androniceanu. Alexandru. Administra ia publică. Bucureşti. Academy of management Review. Economică. Carausan. Sylvi. Mc. Ed. Managementul Public. în Revista de Administra ie şi Management Public. 10. 4. 14. Alexandru. A. Ed. Ed. Bucureşti. 2000. 1999. 3. Bucureşti. Managementul func iei publice în statele Uniunii Europene”. mecanisme şi institu ii administrative. 1958. Management.. Ed. Allen. 2000. Administrarea cheltuielilor publice. 1996. Alexandru. Managementul schimbărilor. Servicii Publice. Sylvi. Economică. Matei. Bucureşti. Ed. C. 2. NY. 1998. Bucureşti. Androniceanu. I. Management and Theories of organization in the 1990`s: Towards a critical radical humanism. Alexandru. A. Bucureşti. perspective. I. Marketing. I. Tommassi.. A. Ed. Bucureşti.A. 8. Lumina Lex. Structuri. Bucureşti. 11. Androniceanu.BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1. Drept administrativ comparat. 2001. 6.2/2004.. nr. M. Alexandru. Ed. Ed. 9. Administra ia publică. 1999. 1999. Management and Organization. I. R.

Auby.. Barlari. 24.3-4. Stiin ifică. 1996. Traite de contentieux administrativ.ASE. 31. 23. 21. 1971. Sisteme comparate de administra ie publică europeană. Post. Armstrong. Stogdill..1. C. în Revista de Administra ie şi Management Public. Barnes. Management public. New York. Auby. Fayard-Mame. ed. 1999. 1975. Androniceanu. 1994. Procesul de conducere în „Conducerea activită ii economice”. R. 1990. L. Considera ii în legătură cu legea dezvoltării regionale în România. BM. 2004. A. „Tendin e noi în managementul public interna ional şi oportunitatea adaptării şi implementării lor în institu iile publice din România”. nr. J. S. Ed. Dreptul. LGDJ.M. JB. Management ou Commandament. Economică. M.D. 26. Bucureşti. Theory. Paris. 20.F. D. Bucureşti. Apostol Tofan. Mahon. Elemente de drept administrativ. A. La Modernization de l`Administration. Tours. 29.4/2005. 1993. Ed. Management function and responsabilies. J. Reasearcs and managerial Applications. D.17. Ed. IRWIN. A III-a. 1958. Probleme actuale ale descentralizării administrative (I)R.R. 2000. Drago. Ed. Chapman and Hall. Bucureşti. Ed. Răspunderea administra iei publice locale. BM. 19. nr. 18. Bass. Bucureşti. Stănciulescu. Paris. Librarie Generale de Droit et de Juriprudence. Apostol Tofan.. Leadership. Burcea. Androniceanu.1/2003. Ed. 17 . Management in the Public Sector. nr. 28. NY.. J. ASE. 1998. vol. M. Bucureşti. Tehnică. 22. Participation et contestation..R. 33. Anghene. în Revista de Administra ie şi Management Public. Painter. 25.D. Apostol. J. Free Press.. Ed. Ardoino. Editura CODECS.L.E.E. 30. R. nr.. Leadership and performance beyond expectation. A. 32. G. 27. Paris.. S. Free Press. 1985. S. 1991. D. „Studiu comparativ privind sistemele de măsurare a performan elor în sectorul public”. nr. 1991.G. 1970. Dalloz. 3-4. Bass.F. Barger.. NY.5. Bucureşti. Androniceanu. J. S. Baird. Managementul resurselor umane.

nr. 48. 46. 39. R. R. Chin. 38. no. Behn. Curtea Veche. C. 37. Theories of local economic development. J. 66. Boşcodeală.Realitatea economică buzoiană”.Realitatea economică buzoiană”. Managementul şi valorile. New York. R. Managing People. în . Kogan Pape Stal. C. USA.. Boşcodeală. R. Bonnet. februarie 2008 Modernizarea administra iei publice locale şi a managementului acesteia în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. F. K. Blake. Analiza diagnostic şi perfec ionarea managementului administra iei publice locale din municipiul Buzău. 40. Les editions d`organization.R. Mouton. în Portalul Na ional de Administra ie Publică. The managerial Grid.S. 1990. 36. Blanchard. C. 1993. O`Connor. R. în Portalul Na ional de Administra ie Publică. XXV.D. C. 1969. Boşcodeală. Paris. Les deux dimensions de management. 41. nr. nr.L. Boşcodeală. martie 2008 44. L. Human Resource Management. 2008 Implementarea managementului calită ii la nivelul serviciilor publice buzoiene. 1986. 61. M. Sage Publication. Huston. C. nr. Byars. Ed. K. Benne. Editura Lyon.4. Boşcodeală. Paris.L Rue. R. septembrie 2007 Curente şi tendin e noi în abordarea managementului public la începutul secolului XXI. Bingham. Bucureşti. Boşcodeală. R. J.R. edition Homewood Irwin. Blake. Management de L`administration. 47. The big questions of public management. Mouton. octombrie 2007 Coordonatele principale ale reformei în administra ia publică locală. London. 18 .Realitatea economică buzoiană”. 1969. W. februarie 2008 Necesitatea strategiei proprii de modernizare a administra iei publice locale a municipiului Buzău. 66. 43.. Studiu de caz. 1993..34. 35. 42. 2003. 45. Public administration review. C. Benett.S. The planning of change. în .. în . 1995. Mier.Infomunicipium”. în . 1987.

50. 1995. 58. Bucureşti. 1998. Bourn. V. Bucureşti. Ed. Carnal. B. Ed. Ed. 60. W.49. Paris. Toulose. D. Politici macroeconomice. Ed. France. C.A. Public Sector Management. E. vol. Between New Public Management and New Public Governance. 63. Teorie si aplica ii.ASE. Androniceanu. Chirot. 52. Public Management and policy Analysis. nr. Dartmonth. Ceausu. Căprescu. Management strategique et renouveau du projet politique. 65. Dic ionar Enciclopedic Managerial. Bucureşti.L. Bucureşti. D. Ed. Ed. în Revista de Administra ie Publică şi Management Public. 2000. Bucureşti. 54. 57. J. Stanciu. S. 1992. Caramete.A. Cabrero. Miles. Bucureşti. Themis. T. New York. Managementul schimbării organiza ionale. Bucuresti. Teora. C. Prentice Hall. Introducere în teoria şi practica dezvoltării regionale. Managementul schimbarii. Actami. 1996. PUF. D. Burdus. Londra. Public management reform. 1967. Managing chance in organization. I. New Jersey. Science administrative. Coll. 2002. Charles.1. Scarlat. Martin`s Press. 1999. The management of innovation. C. Stalker. Economică. HPTT. Gh.1/2003. Ed. Verheijien. Bucureşti. 62.II. European Commision.L. E. Prentice Hall. 1997. G. 51. Ed. Sociology and modern system theory. 2006. 55. 2. Constantin. Societă i în schimbare. 2000.M. Vol. Economică. Clarke. Economică. 1986. 59. Cornescu. St. J. Chirita. T. 61. Athena. 66. London. Science politique. Chevallier. 2000. 56. Comparative experiences from east and west. NY. Ed. I. Essais. „Formarea si perfec ionarea resuselor umane in administra ia publică”. Coombes. Economică.E. 1979. Management.M. baze generale. 1990. M. D. 19 53. . Mihailescu. 2000. Ed. 1966. Costea. Burns. 64. Introducere în administra ia publică. Editura Academică de Management. Buckley. Bookfield. Bucureşti. Bozeman.

74.. 85. R. Covey. Ed. Ed. Edward Arnold. 1999. 1994. Dye. 1998. P. 1988. LGDJ. Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii. G. Debasch. Dumitrescu. Stanworth. Managing for the future. Ed. Fundatia România de mâine. Armand Colins. Dent. Ed. J. Public Personnel Managemrent and Public Policy. 1995. 69. Bucureşti. Ed. 1995. S. 70. Oradea. Dalloz. 76. The global context. 80. Butterworth Heinemann. Bucureşti. Ch. Ed. New York. Flexibilitatea resurselor umane în administra ia publică. Dic ionarul Explicativ al Limbii Române. Debreu. Routledge. Ed. Paris. Paris. C. 1999. D. Traite de droit administrativ. Institutions administratives. Ed. Drucker. Introducere în management şi managementul general. Dobrota. Parlagi. Crosier. Le Seuil. 1994. Bennet. 1972. coll. 82. 84.R. Bucuresti. Precis. 1991. 1993. 1997. Ed. N. Behavioural Sciences for Managers. Managementul performant. 1964. Harcout Brace College Publishers. 71. Bucuresti. 1999. 1980. Paris. 20 . 2001. Debasch. Dic ionar de economie. Dumitrescu. 86. Ghete. 75. 1998. Dresang. A. A. Dobrescu. M. 72. I. Ed. M. Management. Dumitrescu. The European Economy. Allfa. Justi ia constitutionala. 81. Strategii şi management strategic. Lumina Lex. Economica. M. 2001. D. 79. Theory de la valeur. 77. Debeyre. G. Cowling. Editura Univers Enciclopedic.L. Longman. Daft. Ed. Economica. Dunod. C. Bucureşti. Eurounion.67. 83. Le phenomeene Bureaucratique. Ed. Economică. Ed. 1966. G. Understanding Public Policy. NY. Bucureşti. Science Administrative. Bucuresti. Prentice-Hall. Paris. (coord). A. Deaconu. M. R. 73. Deleanu. Thomas. London. Paris. Duez.L. Surse de venituri ale bugetelor locale. Bucureşti. 78. France. 68. 2002. R. Economică. P.

96. T.H. 3-e ed. Bucureşti.J. 1982. A. Fremont. Superior. 21 . Economică. Economică. Ed. 2000. Fulga. L. Foirry.87. Gilles. 94. Bucureşti. Hachette. 99. Ed. M. Cambridge..F. 89.L. Economică. 1994. NY. Stiin a economică şi interesul public. 95. La reforme du contentieux administratif. Fox. 92. Hirschey. 1998. Tranzi ia la economia de pia ă. R. Public Budgeting. D Eisenmann. Fundamentals of managerial economics. 102. 97. Paris. 103. K. Case Studies in Public Services Management. Managementul administra iei publice locale. 2007 Managing Public services. 101. Cambridge. 100. Filip. M. Matrix. 1995. B. 98. Ed. Esquisse d1une therie generale. Dalloz. Ionitu. Ed. Galbraith. 1996. Press FNSP. C. Gh. 88. N. Vol. Bucureşti. Post modern public administration toward discourse.D. CA. Paris. 2000.. Ed. Paris. Ottawa.J. ICSA Publishing. Paris.A. Longman. La service public. New public Managers in Europe. D. 1999. NY. Bucureşti. Gournay. Kenneth Press. Bucureşti. Miller. L. Paris. Descentralizarea.G. P. C.T. 1996. Thosand Oaks. Ed. Ed. Farnham. 90. Marin. 2001. Bucureşti. O abordare proactivă. 1983 Schimbarea socială şi cultura politică. Rela iile externe ale administra iei publice locale. Analyse economiques des decisions publiques. 2002. Blackwell Business. 1980. Hercules. 1948. Iorgovan. H. Eplugas. Tratat elementar. 1991. P. Teoria echilibrului general. C. J.I. Iftimoaie. Drept administrativ. Ferguson.84. New Patterns of Governance. Frege. Flynn. Editura Economică. Centralisation et descentralisation. M. Martin`s press. Pappas. 104. Politică. 1992. Economie publique. J. 91. nr. Introduction a la science administrative.P. X. Bucureşti. Dryden. Ed. 1997. 93. 105. Dumitrescu. Gentot. Bucureşti. 2000. Humanitas. P. Sage. Ed. C. 1990. 106.

109. Ed. Le Moigne. 113. M. Ed. 122. 118. NY. 110. Ed. 1990. C. 1997. 1973. Rotterdam. 119. Broadview Press. D. Nemira. 114. Bucureşti. Peter Lang Publishing. Bucureşti. 2000. Les Systemes de decision dans les organisation. Ed. 121. E. Administra ia publică locală în România. Matei. Iorgovan. Ed. PUF. 117. Economică. Ed. 2003. Matei. Moderniser la fiscalite locale. Ed. Institute for Hausing and Urban Development Studies. J. Introducere în analiza sistemelor administra iei publice. Tratat de drept administrativ. 1993.C. Ed. M. Economica. Iudin. Gestiunea Finan elor publice locale. 22 . Lumina Lex. 2000. 1999. P. A II-a. 112. Introducere in management. M. Risc. Ed. Bucureşti. Economică. Ed. Bucureşti. Matei. L. Bucureşti. A 123. Bucureşti. 108. Bucureşti. Martinez. Colectivită ile locale. Londra. L`Harmanttan. J. Economică. ICSA Publisching. Chabrot. Economică. P. Johnonson. 1994. 116. A. Manda.107. A. Economie Publica. Metoda cercetării sistemice. 124. 2003. Economică. Matei. A. The Basis of management on Public organization. 2001. 1999. L. Cu privire la analiza structurii interne a concep iilor sistemice generalizate. Ed. Toronto. Edition Dallaz. The management of Change. Dinca. A. Malcom. Economică. Matei. Paris. Public private partnership. Management public. 111. Economică. Inova ii. Paris. 1995. 2000. Manda. 1990 Analiza sistemelor administra iei publice. C. 1994. Jeleniewski. L. Economică. Bucureşti. Ed. Finances locales. Matei. ICHPB. 1974. F. What is Public Management ? An autobiografical View. Lang. 1998. Managementul dezvoltării locale. 115. Analiza economică a deciziilor publice. Bucureşti. experien a franceză. C. Editura Alternative. Descentralizare. în vol. 1996.G. Matei. 125. Bucureşti. Klein. Kossler. L. Labie. Evaluation des politiques publiques. 120.

Oullet. Public Management and Administration. Nioche. A. 1984. Economică.W. Paris. Ed. Politici publice. 1999. evaluare şi management strategic în sectorul public. OECD 138. A. Oliver. O. JP. 1995. Economică. OECD 136. M. Ed. Public management and administration. Reforma sectorului public în tările OCDE. ENAP. 2001. 142. Surel. O abordare psihologică aplicată. Bucureşti. A. H. 1997. Istoria administra iei publice. OECD 137. Public Managent. D. OECD 139. Organ. Owen. Management. Ed. Economică. concepts. Ed. 2002. Ed. Administra ia deschisă. 128. 131. Bucureşti. Oriveanu. Drept administrativ. 135. Paris. Bucureşti. Budapesta. L`analyse des politiques publiques. Oliver. Doctrine politice. 129. Ed. 1997. 143. Bucureşti. Integrarea managementului resurselor umane în reforma func iei publice. Economică. 23 . Iaşi. Comportament organiza ional. Prentice Hall. Texas. L`evaluation des politiques publiques. „Themis”. Nicolescu. L. PUF. P. 1989. I. BPI. Cerma. Analiza comparativă. Radoi M. 2000. Bucureşti. Montchrestien. 132. Nicolescu. Y. Polirom. readings. Inc. 2001. Zulean. Bucureşti. 130. Management comparat. 1982. JC. M. Ed. 1984. Ed. 2002. O. 1998. Ed. 127. Politea-SNSPA. Bateman. Bucureşti. Oxford Univ. Press. Politiques public. 2001. Paris. D. Mungiu-Pippidi. Ed. coll.126. Economică. Reformele managementului public în ările OECD. Ottawa. 134. Ed. Miroiu. Concepte universale si realitati romanesti. 1986. Thoening. 2001. T. Ed. Plano. Ini iative privind calitatea serviciilor. Matei. Economică. 141. 144. Guvernarea în tranzi ie. New York. 1998. Public Function and Aquis Communitaires. Verboncu. Meny. Bucureşti. 140. Muller. 1995. Bucureşti. O. 133. W. Y. Matichescu. Global Lex. 2000. Economică.

Management and public administration. 151. Ed. Pulpit and Practice International Journal Press. Bucureşti. Ed. 1994. I. Dic ionar de administra ie Publică. 148. Parlagi. Universitatea „BabeşBolyai”. Gh. 157. A. 152. Autonomia locală şi integrarea europeană. Pleşoianu. 155. 1996. Universitatea „Babeş-Bolyai”.G. 1999. revista Transilvăneana de Ştiin e Administrative nr. 154. 1(4)2000. Seghete. Parlagi. Bucureşti. . Tribuna Economică. Management Techniques for the Public Sector. Maxwell. Bucureşti. 2005. All Beck.C. A.Fundamentele practicii manageriale. Economică. 2005. L. Popescu. 24 . G. Popa. 153. Sistemul constitu ional român.G. Ed. 1999. Edward Elgar. Bucureşti. W. Montreal. Petrescu. 156. 2001. Panisoara. Bucureşti. All Beck. Ed. Popescu. 150. M. PopescuSlaniceanu. Maiko. Autorită ile administra iei publice. Pregătirea şi perfec ionarea profesională a func ionarilor publici. Cluj-Napoca. Servicii publice locale.O 147. Ed. G. Preda. Painter. Managerialism and public services. 1995 Autonomia locală în România. Bucureşti. 1(4)2000. Piteşti. Bucureşti. Lumina Lex. Ed. Panisoara. 2006. edi ia a II-a. 160. I. Ch. NY. I. Reflec ii asupra autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice.N. 1999. Diagnosticul şi strategia firmei. 2000. Economică. Economică. Bucureşti. 149. Pollit. Politici publice. Comunicarea în administratia publică. L. Ed. L. revista Transilvăneană de Stiin e Administrative nr. Ed. R. Motivarea eficienta. I 146. Editura Universită ii. în lumina proiectului noii legi a administra iei publice locale. 159. Cluj-Napoca. A. Petrescu. Random Press. 1991. Pollit. 158. Popescu. Parsons.. 2003.145. Public policy: an introduction to theory and practice of policy analysis. 1999. Analiză diagnostic. Polirom. Ed. 1989. Iaşi. E. Aldershat.

Public Administration Understanding Management.C. 25 . 1996. Vers un droit europeen: nouvelles perspective sen droit 171.S. Autorită ile administra iei publice. C. Marks. Rosenbloom. AGER. 1998. Pugh. Unio. vol. Agencies.I. Hickson. 163. Profiroiu. 1992. P.Economistul-RAI. Bucureşti. 2002. R. 1993. Economică. European University Institute. Edition d`Organisations. A. „Lucrări Blaga”. ALL. partea generală. Samuelson. Bucureşti. Managementul organiza iilor. Administration. 172. Special Edition of Public 168. The Dryden Press. J. D. Paris. R. 178. I. st. 1991. Renard. 1978. Raw. 173. edi ia a II-a revizuită şi adăugită.A. Edition. Prentice Hall. Ed. London. Sibiu. 1998. O. Schoderbek. Florenta. Russu.S.Y. 176. 3rd. J. Management strategic. Preda. M. France. Profiroiu. Profiroiu. Saburo. 1989. 167. Prisacariu. 165. 170. I. Organization and Management in the Public Sector. I. Ranson. vol. J. Sharkansky. Economică. Cu fa a spre secolul 21. 1999. Lumina Lex. Alpin.J. 169. C. Politici europene. Bucureşti.H. Expert. Bucureşti. 177. D. M. Ed. 164. Ed. 2003. 1993.69. Popescu. Raw. Cosier. Mc Graw-Hill inc. 1999. Russu. Politics and Law in the Public sector. 1990. D. Drept administrativ şi ştiin a administra iei. London. Public Administration: policy Making in Government 179. Ed. I. Second Edition. M. Theorie et practique de l`audit interne.W. I. Management for the public domain. 175.B. Ed. Tratat de drept administrativ român. 1999. Rivero. Ed. S. Managerial Economics. 162. Martin Press. 2005. Santai. Managementul strategic al colectivită ilor locale. Bucureşti. G. 1991 The new public management. H. Bazele Administra iei publice. 166. administratif.. Center for Open Distance Education. Management.161. Economică. All Back. R. New York. Ed. Bucureşti. Ed. 174. NY. Management. Profiroiu. USA. 1993. V. Ed. Bucureşti. F.

Economică. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. Paris. Ed. Paideia. 191. Strategic Management. 2000. Ed. M. Boston. Ed.2/1995. The principles of scientific management. G.6. nr. Gh. Evaluation and Effective Public Management. Ed. 184. 2-e edition. T. Olimp.180. 187. Vlasceanu. Zorlen an. A. 182. 181. R. Harper Press. 1993. Drept administrativ. premise pentru o op iune. Chiuariu. Vida. Demetrescu. nr. Budeanu. Monchretien. 1917. 1986. Bucureşti. Holding Reporter. 186. 1993. 185.A. A. I. 1994. L. 1995. Iaşi. Zaharia. J. 188. Timsit. Ed. în Revista de cercetări sociale. 1996. autoritate executivă a autonomiei locale. Puterea executivă şi administra ia publică. O. Reforma. V. Junimea. 2001. I. Psihologia organiza iilor şi conducerii. Vedinas. Bucureşti. Primarul. Managementul organiza iei. 189. Paris. Bucureşti. Little Brown. E. 1999. guvernarea si politicile sociale. 190. Burduse. G. J. Zlatescu. Thompson. Administration Comparees: les systemes politicoadministratifs de L`Europe des Douze. 1997. Ziller. Vlasceanu. Strickland. Ed. F. Bucureşti. Caprarescu. Drept institutional european. New York. Dreptul. Theorie de l`administration. Wholey. 183. T. 26 . IRWIN. Taylor.