You are on page 1of 11

Rezumatul tezei de doctorat

a. Cuprins.

Cuprins ......................................................................................................................................................... 2 Introducere .................................................................................................................................................. 5

Partea I: Contribu ii în plan teoretico-metodologic privind utilizarea comunicării ca instrument de perfec ionare a managementului organiza ional

Capitolul I: Analiza dimensiunii conceptuale a comunicării, la nivel intra şi inter-organiza ional .... 9 1.1 Metodologia cercetării ............................................................................................................................ 9 1.2 Locul şi rolul comunicării în cadrul sistemului de management al organiza iei .................................. 11 1.3 Analiza principalelor abordări teoretico-metodologice în domeniul managementului, în contextul sistemului de comunicare al organiza iei .................................................................................................... 16 1.3.1 Structura organiza ională ......................................................................................................... 16 1.3.2 Procesele şi rela iile de management ....................................................................................... 18 1.3.3 Managementul informa iilor .................................................................................................... 20 1.3.4 Cultura organiza ională ............................................................................................................ 23 1.4 Studiul comunicării organiza ionale în corela ie cu psihologia socială a indivizilor şi grupurilor ...... 26 1.5 Analiza proceselor şi rela iilor specifice managementului comunicării interne şi externe .................. 33 1.5.1 Comunicarea cu stakeholderii interni ai organiza iei ............................................................... 33 1.5.1.1 Comunicarea în cadrul sistemului de resurse umane .................................................. 34 1.5.1.2. Comunicarea cu organismele de management superior în conformitate cu principiile guvernării corporative............................................................................................................. 39 1.5.2 Comunicarea cu stakeholderii externi ai organiza iei .............................................................. 42 Capitolul II: Analiza dimensiunii economico-matematice a comunicării, în cadrul unei abordări sistemice a organiza iei ............................................................................................................................. 47 2.1 Metodologia cercetării .......................................................................................................................... 47 2.2 Abordarea proceselor de comunicare organiza ională prin intermediul teoriei comunica iei .............. 49

1

...................................................................... 123 4......................6 Arhitectura func ională a sistemului de satisfacere a nevoilor de comunicare .................................4 Solu ii IT&C pentru procesele de comunicare externă ..................................................4.............................. 119 4................1 Metodologia cercetării ..............6 Securizarea sistemelor de comunica ii .3......3.......................................................................1 Metodologia cercetării .......1 Metodologia cercetării ......................... 64 2............................................................1 Cadru general ..................... 85 3................... premisă a modelului de management al comunicării....7 Dezvoltarea abilită ilor de comunicare folosind tehnici de simulare şi jocuri de management ...............3 Solu ii IT&C pentru procesele de comunicare internă ....5 Corelarea nevoilor de comunicare cu sistemul stakeholderilor ..........................4...1 Sistemul de diversificare a nevoilor de comunicare organiza ională ......................4 Analiza proceselor de comunicare prin prisma conceptelor de entropie..............................2 Comunicarea companie-client prin tehnologii Customer Relationship Management.................................................................. 119 4..........stakeholderi........3 Componente şi func ii specifice ale modelului ................3 Prioritizarea nevoilor de comunicare exercitate de stakeholderi ...... 139 5..........4 Studiu de caz: îmbunătă irea accesului la servicii publice prin satisfacerea la un nivel superior a nevoilor de comunicare exprimate de cetă eni şi mediul de afaceri.............................................1 Platforme colaborative şi solu ii de comunicare în cadrul echipelor virtuale ......................................................2. 114 4......................................... 92 3..................... 152 2 ............2 Solu ii de comunica ie utilizate ca instrumente de management al comunicării .2 Func ii generale ale modelului de comunicare organiza ională ..........3................................................3 Prezentarea generală a modelului de management al comunicării propus .................................2 Analiza stakeholderilor sistemului de comunicare al institu iei publice ............................................. 101 3........................................................ 149 5...2 Reconsiderarea rela iei institu ie publică.............................................................4................................................................. 130 5....... 130 5...................... 52 2.................. 95 3.................. 125 Capitolul V – Metodologia proiectării modelului de management al comunicării în sistemul administra iei publice din România .... 89 3.......... 142 5................... 79 3.............................................................................. 92 3............................................3..........................3 Comunicarea institu ie publică-cetă ean folosind sisteme de servicii electronice ............................... 73 Capitolul III: Analiza dimensiunii tehnologice a comunicării şi a solu iilor IT&C utilizate ca suport al proceselor de comunicare organiza ională ............................................................................................................................3............................3 Aplica ii ale teoriei matematice a comunica iei în managementul organiza iilor publice şi private ...........................5 Studiul arhitecturii canalelor de comunica ie .. 85 3............................................................................... 132 5............5 Solu ii IT&C pentru comunicare în cadrul proceselor de training şi învă are organiza ională ..................................................................... probabilitate şi incertitudine60 2.........4 Sistemul de sofisticare/diversificare a nevoilor de comunicare ... 81 3............... 79 3......... 112 4................... 106 Partea a II-a: Contribu ii în plan aplicativ privind dezvoltarea unui model de management al comunicării pentru sistemul administra iei publice din România Capitolul IV: Model de management al comunicării propus pentru institu iile din sistemul administra iei publice din România ........ 121 4...2 Tipologia platformelor suport pentru procese de comunicare internă ............... 112 4............................... 67 2......................................................

............ 188 3 ....4 Procese de comunicare specifice rela iei cu administra ia publică locală ......5..6.................................................................................................................................................................6........................................................1 Componenta de comunicare externă ..................... 162 5....... 153 5............................................ 185 Bibliografie.................................................. 177 Indexul tabelelor..................................................5 Alte categorii de procese de comunicare ...................3 Procese de comunicare specifice serviciului public comunitar regim permise conducere şi înmatriculare a vehiculelor .......7........................................ 158 5......................2 Procese de comunicare specifice serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor ..................................................................................................6.....................................2 Componenta de comunicare internă .........7.......................................3 Componenta de management ........................................ 169 5......................................................................................................................................... 183 Lista abrevierilor ............... 182 Indexul figurilor ......................................................................................................1 Procese de comunicare specifice conducerii serviciilor publice deconcentrate ............ 164 5................6......................................................7...................... 173 Capitolul VI: Concluzii ..............7 Proiectarea sistemului informatic de management al comunicării ............ 156 5...................................................6.............................................................................. 164 5............................................ 160 5.................................................................................................

respectiv dezvoltarea unui sistem de management al comunicării aplicabil în cadrul institu iilor din sistemul administra iei publice românesc. Cercetarea realizată în cadrul acestui prim capitol al tezei de doctorat a avut drept obiectiv analiza comparată a principalelor abordări teoretico-metodologice.b. teza de doctorat este organizată în 2 păr i. Cea de-a doua parte a lucrării. servicii electronice. respectiv principale teorii existente cu privire la rolul comunicării ca instrument de management organiza ional şi tratarea acestui concept în strânsă legătură cu principalele abordări ale ştiin ei managementului. managementul stakeholderilor. principalele coordonate ale cercetării în cadrul Capitolului 1 sunt următoarele: • Analiza legăturilor dintre comunicare şi performan a managerială. modelare economico-matematică. România). platforme colaborative. de natură conceptuală. simulări manageriale. Cuvinte cheie. la nivel intra şi inter-organiza ional • Capitolul II: Analiza dimensiunii economico-matematice a comunicării. apreciabilă prin intermediul dimensiunilor eficien ă şi eficacitate. este formată din capitolele 4-6 şi cuprinde rezultatele cercetării aplicative efectuate în ultimii doi ani pe două coordonate distincte: • Cea a elaborării unui model de management al comunicării propus pentru sistemul administra iei publice. comunicare externă. raportarea planului teoretico-metodologic la cel aplicativ. după cum urmează: • Capitolul I: Analiza dimensiunii conceptuale a comunicării. în cadrul unei abordări sistemice a organiza iei. • Capitolul III: Analiza dimensiunii tehnologice a comunicării şi a solu iilor IT&C utilizate ca suport al proceselor de comunicare organiza ională. comunicare internă. orientând teza de doctorat spre scopul său final. intitulată „Contribu ii în plan teoretico-metodologic privind utilizarea comunicării ca instrument de perfec ionare a managementului organiza ional”. Sinteze ale păr ilor principale ale tezei de doctorat. Managementul comunicării. Din punct de vedere func ional. SUA. Primul capitol al tezei de doctorat analizează dimensiunea conceptuală a comunicării. 4 . Din punct de vedere structural. • Cea a dezvoltării unei metodologii de implementare a modelului propus în cadrul institu iilor publice din România. este formată din capitolele 1-3 şi cuprinde o analiză complexă a conceptului de „comunicare”. Prima parte a lucrării. • Studiul modalită ilor în care cultura organiza ională influen ează şi este influen ată de practicile unei companii sau institu ii publice în domeniul comunicării. denumită „Contribu ii în plan aplicativ privind dezvoltarea unui model de management al comunicării pentru sistemul administra iei publice din România”. Analiza comparată s-a desfăşurat pornind de la două premise: studiul curentelor de opinie ale cercetătorilor din diferite culturi de management (Europa. management organiza ional. în domeniul comunicării organiza ionale. Asia. management participativ. c. Fiecare capitol al acestei prime păr i este destinat analizei unei dimensiuni teoretico-metodologice a comunicării. fundamentarea deciziilor.

în cele din urmă. în vederea diminuării efectelor influen ei factorilor perturbatori. Capitolul II al tezei de doctorat este focalizat pe dimensiunea economico-matematică a comunicării. deoarece asigură premisele dezvoltării unor solu ii concrete de aplicare a tuturor conceptelor analizate în primele două capitole ale tezei. • Analiza solu iilor de reprezentare formală a unui sistem de comunicare organiza ională. • Analiza căilor de îmbunătă ire a comunicării în cadrul proceselor de training şi învă are organiza ională. • Analiza posibilită ilor de asigurare a un nivel ridicat de transparen ă al comunicării externe. Capitolul III al tezei de doctorat abordează dimensiunea tehnologică a comunicării. începând cu modelul liniar al lui Shannon. în cadrul acestui capitol. şi în analiza rolului comunicării ca instrument de management organiza ional. având drept beneficiari atât institu ii publice cât şi societă i comerciale care îşi desfăşoară activitatea în sistemul public. îl au abordările derivate din teoria neuro fuzzy. • Studiul cele mai potrivite mijloace de securizare a canalelor de comunica ie şi de criptare a mesajelor transmise. folosind tehnologii IT&C destinate instruirii la distan ă. Orientarea cercetării aplicative către acest domeniu îşi are • 5 .Analiza acelor instrumente de comunicare care permit opera ionalizarea principiilor guvernării corporative în ceea ce priveşte rela iile cu stakeholderii interni. • Studiul modalită ilor de utilizare a platformelor colaborative pentru promovarea echipelor virtuale şi desfăşurarea de procese de comunicare la distan ă. eforturile de cercetare au fost direc ionate cu precădere către sectorul administra iei publice. în organiza ii larg distribuite din punct de vedere geografic. care să permită studiul comportamentului acestuia în dinamică. În acest context. pe următoarele coordonate: • Analiza caracteristicelor principalelor tipuri de sisteme de comunica ie. în cadrul unei institu ii publice. • Identificarea de solu ii pentru modelarea proceselor de comunicare în cadrul grupului. în particular. respectiv analiza tehnologiilor informatice şi de comunica ie utilizate ca suport al proceselor de comunicare. un mijloc de transmitere a „inteligen ei”. particularizată la nivelul fiecărei categorii de stakeholderi externi ai organiza iei. respectiv pe studiul principalelor modele economico-matematice care pot fi utilizate pentru analiza proceselor de comunicare. între care un rol deosebit de important. Analiza diferitelor curente care permit definirea conceptului de comunica ie este realizată. în general. Acest curent de opinie a stat la baza a numerose concepte ştiin ifice. utilizate ca suport al comunicării. în strânsă legătură cu contextul social şi istoric în care acestea au fost generate. continuând cu cele ale lui Nyquist sau Harley şi finalizând cu abordările moderne. cercetarea a fost organizată folosind următoarele repere: • Analiza rolului teoriei matematice a comunica iei în cadrul ştiin ei comunicării. • Analiza posibilită ilor de alegere a celei mai potrivite strategii de comunicare. • Studiul posibilită ilor de măsurare a con inutului informa ional al unui proces de comunicare. în cadrul acestui capitol. pentru evolu iile tehnologice recente. • Studiul modalită ilor de perfec ionare a sistemului de comunicare cu cetă enii şi mediul de afaceri. • Analiza modalită ilor de perfec ionare a abilită ilor de comunicare ale personalului unei organiza ii. la nivelul unei companii private. Această ultimă dimensiune a cercetării realizate în plan teoretico-metodologic este cea care se apropie cel mai mult de practica utilizării comunicării ca instrument de management organiza ional. abordată ca instrument de management organiza ional. folosind simulări manageriale şi jocuri de management. Cercetarea este organizată. În plan aplicativ. care consideră că procesul de comunicare este.

între care putem men iona incertitudinea statutului participan ilor la procesul decizional. • Un set de func ii specifice ale modelului de management al comunicării. pe de altă parte. S2B. 6 . • Identificarea nevoilor de comunicare exercitate de stakeholderii institu iei publice şi stabilirea arhitecturii sistemului de sofisticare/diversificare a cerin elor de comunicare adresate acesteia. • Un mecanism de segmentare a sistemului de nevoi de comunicare organiza ională. demersul ştiin ific din cadrul acestui capitol de doctorat a fost orientat spre dezvoltarea unui model bazat pe următoarele elemente specifice: • Un mecanism de grupare a stakeholderilor unei institu ii publice. mediul de afaceri. • Arhitectura func ională generală a sistemului de satisfacere a cerin elor de comunicare externă. sectorul ONG. În acest context. în experien a profesională dobândită de autor în managementul unor institu ii din administra ia publică centrală şi locală şi. • O arhitectură generală a mecanismului de satisfacere a cerin elor de comunicare externă.). definite pentru fiecare componentă a modelului în parte. la nivelul unei institu iei publice şi de identificare a “zonelor” de decizie în care acestea se manifestă. În scopul generării unor solu ii care să permită diminuarea efectelor sau chiar eliminarea acestor probleme. organizarea structurală pe verticală cu structuri organizatorice piramidale. Capitolul V completează demersul în domeniul cercetării aplicative cu prezentarea metodologiei de implementare a modelului propus. cultura organiza ională necorespunzătoare. nivel ridicat de rezisten ă la schimbare etc. caracterizat inclusiv prin existen a unor tehnologii de comunicare specifice (S2C. cu definirea tipurilor de reac ii declanşate de exercitarea de către stakeholderi a cerin elor de comunicare. pe de o parte. la nivelul unei institu ii publice din cadrul sistemului administra iei publice. folosind tehnica matricii stakeholderilor. în dorin a de a identifica modalită i concrete de satisfacere a cerin elor impuse de alinierea practicilor manageriale din administra ia publică la cele din Uniunea Europeană. • Un set de func ii generale ale modelului de management al comunicării. S2G). concretizate într-un model propus pentru managementul comunicării în cadrul institu iilor publice din România. gradul ridicat de centralizare a deciziilor şi lipsa de implicare a stakeholderilor reprezentativi în procesul decizional. Capitolul IV cuprinde rezultate ale cercetării aplicative. Modelul de management propus are la bază reconsiderarea rela iei dintre institu ia publică şi stakeholderii săi reprezentativi (cetă eni. alte institu ii publice etc. pornind de la particularită ile sistemului administrativ românesc. Metodologia propusă se caracterizează prin următoarele elemente specifice: • O succesiune de etape şi faze de analiză a sistemului stakeholderilor. Analizele diagnostic şi studiile efectuate în această etapă a tezei de doctorat la nivelul sistemului administra iei publice din România în general şi al unor institu ii publice în particular.justificarea. în func ie de nivelul de generalitate şi de gradul de uniformitate al nevoilor de comunicare exercitate. iar aplicabilitatea sa este exemplificată prin intermediul unui studiu de caz: îmbunătă irea accesului la servicii publice prin satisfacerea la un nivel superior a nevoilor de comunicare exprimate de cetă eni şi mediul de afaceri. au permis identificarea unor probleme generale de natură managerială. • Arhitectura func ională specifică a modelului de comunicare la nivelul proceselor de comunicare aferente principalelor activită i desfăşurate în institu ia publică.

în plan na ional şi interna ional. comunicare externă şi management. f. s-au creat premisele de continuare a cercetărilor în această direc ie şi s-au pus bazele unor noi instrumente şi tehnici capabile să accelereze procesul de cercetare aplicativă şi fundamentală în domeniul utilizării comunicării ca instrument de management organiza ional. Teza de doctorat pune la dispozi ia celor interesa i un model propriu de management al comunicării destinat institu iilor din sistemul administrativ românesc. precum şi problemele ridicate de promovarea unui management organiza ional performant. solu iile de măsurare a con inutului informa ional generat de un proces de comunicare. cum ar fi: modalită ile de reprezentare a cunoştin elor participan ilor la un proces de comunicare. mijloacele de utilizare ale instrumentarului IT&C pentru sus inerea unor tehnici specifice de comunicare etc. putem aprecia că. h. b.Definirea grupurilor de interes. Analiza comparată a principalelor abordări. Un demers original al cercetării îl reprezintă analiza comunicării prin prisma dimensiunii sale psiho-sociale. în conformitate cu principiile guvernării corporative. au fost formulate inclusiv propuneri de perfec ionare a proceselor de comunicare în sistemul serviciilor publice electronice din România. În cadrul tezei de doctorat este prezentată şi o metodologie proprie de implementare a acestui model. şi formularea de ipoteze privind modalită ile de formalizare a sistemului de comunicare al organiza iei. e. d. a situa iilor informa ionale şi a categoriilor de date care caracterizează procesele de comunicare la nivelul institu iei publice. şi anume aceea de accesare a serviciilor publice folosind tehnologii informatice şi de comunica ie. Concluzionând. Teza de doctorat încearcă să aducă în aten ia specialiştilor necesitatea perfec ionării managementului organiza ional prin folosirea unui instrumentar ştiin ific de metode şi tehnici de comunicare organiza ională. Toate solu iile şi procedurile propuse au un caracter ridicat de parametrizare. prin intermediul acestor contribu ii ale tezei de doctorat. în planul contribu iilor semnificative ale tezei de doctorat. cu particularizare la nivelul unei institu ii din sistemul administra iei publice românesc. multitudinea de situa ii care pot să influen eze la un moment dat procesele de comunicare organiza ională. • 7 . optimizarea sistemului de comunicare pentru organiza iile care desfăşoară procese de comunicare în profil geografic. j. În plan conceptual. În acest sens. sunt de men ionat următoarele aspecte: a. influen a fenomenului de entropie asupra gradului de organizare a unui sistem de comunicare etc. ceea ce asigură premisele aplicării sale inclusiv la nivelul altor clase de institu ii din administra ia publică centrală sau locală. a fost realizată analiza interdependen elor existente între conceptul de comunicare şi conceptele de structură organiza ională. management al informa iilor şi cultură organiza ională. respectiv prin studiul tiparelor comportamentale specifice indivizilor sau grupurilor care participă la procese de comunicăre. c. procese şi rela ii de management. au fost studiate aspecte cum ar fi: mijloacele de reprezentare formală a sistemelor de comunicare organiza ională. apreciem că. Analiza comparată şi formularea de opinii personale cu privire la dimensiunea tehnologică a comunicării. În baza acestui exemplu. Utilitatea modelului este exemplificată la nivelul unei cerin e de comunicare concrete. inând cont de complexitatea care caracterizează domeniul de cercetare abordat. g. Teza propune instrumente care asigură comunicarea la un nivel superior cu organismele de management superior. pe cele trei componente ale sistemului informatic: comunicare internă. i.

86. patronate şi organiza ii nonguvernamentale Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) 8 .com Român 27. Ştefan Calea Calarasilor nr.d. 15. bl.1969 Masculin Mobil: 0722.32. CV-ul doctorandului. Bucuresti fanefarcas@yahoo. Informa ii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Na ionalitate(-tă i) Data naşterii Sex Farcaş. 53bis.12. 156. sector 3.86 Experien a profesională Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activită ii sau sectorul de activitate Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activită ii sau sectorul de activitate Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activită ii sau sectorul de activitate Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activită ii sau sectorul de activitate Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului 2007-2009 Director Administrativ Spitalul Clinic CFR Witing Sistemul sanitar 2006-2007 Director Marketing SC Triumf Media SRL Marketing 2004-2006 Şef Serviciu Control Administra ia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane(ACCU) Administra ie publică & servicii publice 2000-2004 Consilier General Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) Administra ie publică & servicii publice 2000-2004 Preşedintele comisiei pentru rela ia cu sindicate. ap.

Prestări Servicii S. România.Tipul activită ii sau sectorul de activitate Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activită ii sau sectorul de activitate Perioada Func ia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activită ii sau sectorul de activitate Administra ie publică & servicii publice 2000-2004 Membru în Consiliul de Administra ie Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) Servicii publice 2000-2004 Membru în Consiliul de Administra ie S. Şcoala Doctorală de Management 2006 Diploma Program de perfec ionare „Protec ia Mediului” 2006 Diploma Program de perfec ionare „Formare formatori” 2005 Diplomă Program de perfec ionare „Programe de finan are ale Uniunii Europene” 2004 Diplomă Program de perfec ionare „Managementul dezvoltării durabile” 1989-1994 Diplomă Licen ă Academia de Studii Economice. Bănci şi Contabilitate. Facultatea Finan e. România. Bucureşti.A. Bucureşti. Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 1984-1988 9 .C. Servicii publice Educa ie şi formare Perioada Calificarea / diploma ob inută Numele şi tipul institu iei de învă ământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma ob inută Disciplinele principale studiate / competen e profesionale dobândite Perioada Calificarea / diploma ob inută Disciplinele principale studiate / competen e profesionale dobândite Perioada Calificarea / diploma ob inută Disciplinele principale studiate / competen e profesionale dobândite Perioada Calificarea / diploma ob inută Disciplinele principale studiate / competen e profesionale dobândite Perioada Calificarea / diploma ob inută Numele şi tipul institu iei de învă ământ / furnizorului de formare Perioada 2001-prezent Doctorand în Ştiin e Economice Academia de Studii Economice.

Bune abilită i organizatorice. cu precădere în perioada în care am fost responsabil de rela ia dintre Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sindicatele. MS Office 2003/2007). Cunoştin e generale de operare sub mediul Microsoft (MS Windows XP/Vista. Competen e şi aptitudini organizatorice Competen e şi aptitudini de utilizare a calculatorului 10 . 27. rezultată în urma experien ei acumulate în cadrul posturilor ocupate în sistemul administra iei publice din România. în principal în perioada 2004-2009.Calificarea / diploma ob inută Numele şi tipul institu iei de învă ământ / furnizorului de formare Diplomă Bacalaureat Liceul Industrial nr. Profil Electrotehnic Aptitudini şi competen e personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscuta(e) Autoevaluare Nivel european (*) Română În elegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversa ie Discurs oral Scriere Expri mare scrisă Engleză Franceză C1 B2 Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C1 B1 B1 B1 experimentat experimentat independent independent independent Utilizator Utilizator B2 A2 independent independent Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin ă Pentru Limbi Străine Competen e şi abilită i sociale O bună capacitate de comunicare. dobândite atât în urma activită ilor pe care le-am desfăşurat în perioadele în care am ocupat func ii de conducere executivă în sistemul public sau în cel privat. patronatele şi sectorul organiza iilor nonguvernamentale.

Guvernarea electronică şi impactul implementării tehnologiilor S2C şi S2B în sectorul serviciilor publice (coautor). Academia de Studii Economice. Simeria şi Călan la S. Deva (membru al echipei de proiect). 2007. 4. Benchmarkingul serviciilor publice electronice în contextul integrării in societatea informa ională la nivel european (coautor). ISBN (13) 978973-709-272-4. ISBN (10) 973-743-371-2. Masa Rotundă „Contribu ia cercetării ştiin ifice la dezvoltarea serviciilor din România. 2. Studiu privind oportunitatea şi necesitatea racordării sistemelor de alimentare cu energie termică produsă centralizat din localită ile Deva. 3. 1522. pag. Vol.Participarea la contracte de consultan ă sau cercetare ştiin ifică 1. Studiu privind reproiectarea cadrului institu ional şi func ional de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de colectare/epurare a apelor uzate în vederea atrategrii resurselor financiare în vederea sus inerii proiectelor regionale de investi ii în jude ul Bacău (membru al echipei de proiect). ISBN (10) 973-709-272-4. Pag. Universitatea din Craiova. Calitatea Integrării”. Electrocentrale S. AMCSIT – Universitatea Politehnica Bucureşti. Exper ilor şi Cercetătorilor pentru Serviciile Publice de Interes General). Afilieri la asocia ii profesionale 1. Hunedoara. 392-395. Asocia ia pentru Siguran a Cetă eanului. 2006. I. 3.A. 654-658. Pag. Conferin a Interna ională “Integrarea europeană: oportunită i şi amenin ări”. Servicii publice inteligente pentru cetă enii din Uniunea Europeană prin implementarea tehnologiilor de e-Services (coautor). Relansarea serviciilor”. 2007. 2008-2009. 11 . ANTEC (Asocia ia Na ională a Tehnicienilor. 2. ISBN (10) 973-718-653-9. Simpozionul Interna ional „Management şi Competitivitate”. 2007. 2008 (în curs de publicare). ISBN (13) 978-973-718-653-9. Simpozionul interna ional „România şi Uniunea Europeană. Analiza comparativă a managementului superior al operatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Jude ul Argeş (membru al echipei de proiect). Academia de Studii Economice din Bucureşti.C. 2. Activitatea publicistică Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiin ifice na ionale şi interna ionale 1. 2007. Eficientizarea proceselor de comunicare cu stakeholderii în sectorul public folosind servicii electronice (coautor). Facultatea de Management.