You are on page 1of 75

B1D1E

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú
¸½¢¾õ - ¬ñÎ 2
¦ÀÂ÷:__________________________

¾¢¸¾¢

:_________________

1000 ŨâûÇ ±ñ¸ÙìÌ ¦ÀÂâðÎ ¦¾¡¼÷ ±ñ¸¨Ç â÷ò¾¢ ¦ºö¾ø
i) ¦¾¡¼÷ ±ñ¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºö¸.

1. 1 1 6

,

2. 7 8 0

,

3.

, 130 , 140 ,

ii)

,

782

,

,

,

,

,

, 790

,

±ñ¸Ç¢ø ±Øи.

4. áüÈ¢ ³óÐ

=

5. ±ØáÚ

=

iii)

, 119

__________

__________

¦º¡øÄ¢ø ±Øи.

6. 2 8 1 - _________________________________________________

7. 4 3 5 - _________________________________________________

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä )

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú
¸½¢¾õ - ¬ñÎ 2
8. 6 1 5 - _________________________________________________

9.

7 0 0 - _________________________________________________

10.

1000 - _________________________________________________

B1D2E

¦ÀÂ÷

:_________________________

¾¢¸¾¢:_________________

ºÃ¢Â¡É ¿£ð¼Ç¨Å «¨¼Â¡Çí¸¡ñÀ÷
¦À¡Õò¾Á¡É ¿£ð¼Ç×¼õ þ¨½ò¾¢Î¸.

Å£Î

¦Àýº¢ø

Á£ð¼÷
¦ºýÊÁ£ð¼÷
Òò¾¸õ

¸¾×

«Æ¢ôÀ¡ý
¸ÕõÀĨ¸
(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä )

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú
¸½¢¾õ - ¬ñÎ 2

ÌȢ£ðÊø ±Øи
Á£ð¼÷

-

__________

¦ºñÊÁ£ð¼÷

-

__________

ÌȢ£𨼠¦º¡øÄ¢ø ±Øи
m

-

_______________

cm -

___________________

B1D3E
¦ÀÂ÷:__________________________

¾¢¸¾¢

:_________________

ºÃ¢Â¡É ÌȢ¢ðÎìÌ Å÷½õ ¾£ðθ

1.

2.

3.

×
÷
=

=

Üð¼ø

¦ÀÕì¸ø

=

¸Æ
¢ò¾ø

¦ÀÕì¸ø

=

ÅÌò¾ø

ºÁõ

4. ºÃ¢Â¡É þ¨½Ô¼ý þ¨½ò¾¢Î¸

×
÷
=

ÅÌò¾ø

ºÁõ

¦
¦ÀÕì¸ø

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä )

¸Æ
¢ò¾ø
ÅÌò¾ø
¸Æ
¢ò¾ø

= 6 ‘ºÁõ’ ÌȢ£ðÎìÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ. ÷ 6. ll 9. ≠ 10.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ‘ºÁõ’ ÌȢ£ðÎìÌ ¿£Ä ¿¢ÈÓõ ¾£ðθ. (Á¢ýÉ𨼨 ÀÂýÀÎòÐ) × ÷ = 7. ‘ÅÌò¾ø’ ÌȢ£ðÎìÌ Áïºû ¿¢ÈÓõ. ‘¦ÀÕì¸ø’ ÌȢ£𨼠±Ø¾×õ 3 8. ‘¦ÀÕì¸ø’ ÷ ÌȢ£ðÎìÌ Åð¼Á¢¼×õ. ‘¦ÀÕì¸ø’ ÌȢ£ðÎìÌ º¢ÅôÒ ¿¢ÈÓõ. × = ÌȢ£𨼠«¨¼Â¡Çí¸ñÎ ÜÚ¸. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) ± .¬ñÎ 2 5. 2 Ξ // = ‘ÅÌò¾ø’ ÌȢ£ðÎìÌ Åð¼Á¢¼×õ.

¬ñÎ 2 ≤ Ξ × B1D4E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

RM50 Ã¢í¸¢ðÊø ¯ûÇР¡ը¼Â À¼õ? 4. §Áü¸¡Ïõ À½ò¾¢ý Á¾¢ôÒ ±ýÉ? RM 5 RM 10 RM 50 RM 1 RM 10 RM 100 2.§Áü¸¡Ïõ À½ò¾¢ý Á¾¢ôÒ Ã¢í¸¢ð Ó¾ø ¡í Ë ¦À÷ÐÅ «¦¸¡í ¦ºý Ðý Á¸¡¾¢÷ Ó¸ÁÐ 9. RM 50 §¿¡ðÊý Å÷½õ ±ýÉ? 1. §Áü¸¡Ïõ À½ò¾¢ý Á¾¢ôÒ ¦º¡øÄ¢ø ±ýÉ? S$" ÀòÐ Ã¢í¸¢ð RM áÚ Ã¢í¸¢ð ³óÐ Ã¢í¸¢ð 3. RM 100 §¿¡ðÊý Å÷½õ ±ýÉ? º¢ÅôÒ À Áïºû °¾¡ ¿£Äõ º¢ÅôÒ 2. §Áü¸¡Ïõ À½ò¾¢ý Á¾¢ôÒ ±ýÉ? 3. RM 50ìÌõ RM 100ìÌõ (√) «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 Á§Äº¢Â¡ ¿¡½Âí¸Ç¢ý ¾ý¨Á¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø 1. 3 . («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . Á§Äº¢Â ¿¡½Âò¾¢ý ÌȢ£Π±ñÉ? 4.

¦ÀÂâθ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ¿¡½Âò¾¢ý Á¾¢ô¨À ±Øи. B1D5E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ÓôÀâÁ¡½ ÁüÚõ þÕôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸Ç¢ý ¾ý¨Á¸¨Ç «È¢¾ø A.¬ñÎ 2 10.

ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ.¬ñÎ 2 B. a) ºÁ Àì¸í¸û 1. 2. a) ºÁ Àì¸í¸û b) Өɸû c) ŢǢõÒ¸û («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 8 1 0 1 2 6 8 1 0 . 6 6 b) Өɸû 4 5 c) ŢǢõÒ¸û 8 1 0 3.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . b) Өɸû c) ŢǢõÒ¸û 4 1 0 8 1 2 1 0 5 a) ºÁ Àì¸í¸û.

a) Өɸû b) ŨǾÇõ c) ºÁ Àì¸í¸û 2 0 1 2 2 1 B2D1E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ a) ±ñÏìÌ ²üÈ ¦º¡ø¨ÄÔõ ¦º¡øÖ째üÈ ±ñ¨½Ôõ ±Øи. 1.¬ñÎ 2 4. ¦¾¡Æ¡Â¢ÃòÐ ÓôÀÐ 2.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 420 þÕáüÚô À¾¢ãýÚ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 145 . 3.

5. ±ØáüÚ ³óÐ 6. ¿¡ëüÚ «ÚÀòÐ ´ýÚ 8. 286 9. ±ñáüÚ ±ØÀòÐ ãýÚ 10.¬ñÎ 2 4.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 310 B2D1E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ b) ¸¡Ä¢Â¢¼ò¾¢ø ºÃ¢Â¡É ±ñ¨½ì¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸ ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ i) ii) 302 12 1 304 12 2 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 307 . 679 7.

¬ñÎ 2 þÃñÎ þÃñ¼¡¸ 421 i) 1 1 4 11 0 ii) 427 ³óÐ ³ó¾¡¸ 570 580 i) ii) 21 5 23 5 ÀòÐ Àò¾¡¸ i) ii) 623 41 3 643 663 4 3 3 48 3 áÚ áÈ¡¸ i) 281 581 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

¬ñÎ 2 ii) 11 8 B2D1E ¦ÀÂ÷:__________________________ a) ºÃ¢Â¡É þ¨½Ô¼ý þ¨½ì¸×õ 21 1 46 1 93 0 ¾¢¸¾¢:_________________ ±ñáüÚ ¬Ú ¿¡ëüÚ þÕÀòÐ ´ýÚ ÓýëüÚ ÓôÀòÐ ãýÚ 80 6 þÚáüÚ À¾¢¦É¡ýÚ 42 1 ¿¡ëüÚ «ÚÀòÐ ´ýÚ 33 3 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

675 680 2. 80 2 820 ii) ¦Àâ ±ñÏìÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ 1.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 938 909 3. 38 6 35 8 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . 43 0 35 0 2.¬ñÎ 2 B1D4E ¦ÀÂ÷:__________________________ c) ¾¢¸¾¢:_________________ i) º¢È¢Â ±ñÏìÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ 1.

a) 42 20 1 32 31 3 37 10 7 ²Ú Å⨺ : («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 35 65 4 29 9 . 40 a) ²Ú Å⨺ : b) þÈíÌ Å⨺ : 12 5 2. 38 1. 14 2 B2D1E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢:_________________ ±ñ¸¨Ç ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ºÃ¢Â¡É Å⨺¢ø ±Øи.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 21 4 3.

638 145 275 ´ýÚ ÀòÐ áÚ ¬Â¢Ãõ ´ýÚ ÀòÐ áÚ ¬Â¢Ãõ ´ýÚ ÀòÐ áÚ ¬Â¢Ãõ §¸¡Êð¼ ±ñ½¢ý þ¼ Á¾¢ô¨ÀÔõ þÄì¸ Á¾¢ô¨ÀÔõ ±Øи þ¼ Á¾¢ôÒ þÄì¸ Á¾¢ôÒ 399 613 419 780 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 2. 3.¬ñÎ 2 b) þÈíÌ Å⨺ : B2D2E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ §¸¡Êð¼ ±ñ½¢ý þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ 1.

224 = + + 1. 956 = + + («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 4 .¬ñÎ 2 939 B2D2E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢:_________________ ±ñ¸¨Ç þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ À¢Ã¢òÐ ±Øи 200 + + 283 = 2. 337 = + + 5.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 50 + 4. 851 = + 3.

= 402 = + + = B2D3E ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ À¼ò¾¢ü§¸üÀ ¾Ì À¢ýÉò¨¾ ±Øи ………………………………………. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 6. 563 = + + 7. 645 = + + 9. 769 = + + 8. 138 = + + 10.

. …………………………...................¬ñÎ 2 ……………………………… ……….............. þ¨½ò¾¢Î¸.... 0......... 0......... ....... .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .... 0 4 0........ ............. 2 7 5 9 ....... B2D4E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¾ºÁò¨¾ ÜÚ¸ .... ………………………….. 3 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 0....

¬ñÎ 2 B2D5E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢:_________________ A. RM20  2. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §¿¡ðÊý Á¾¢ôÀ¢ü§¸üÀ §¿¡ðθÙìÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ RM10 1.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . RM50 RM10 RM5 RM5 RM10 RM1 RM10 RM5 RM5 RM5 RM1 RM1 RM1 RM1 RM1 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .

ºÃ¢Â¡É Á¾¢ôÒ¼ý þ¨½ì¸×õ 7. RM100 RM70 RM30 _ . ºÃ¢Â¡É Á¾¢ôÀ¢üÌ Åð¼Á¢¼×õ 5. 9.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . RM10 RM10 RM10 RM10 RM5 RM5 RM5 RM5 RM30 4.¬ñÎ 2 3. RM50 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 10. RM15 B. RM10 RM10 RM1 RM10 RM50 RM75 RM71 RM1 RM81 B2D5E1 ¦ÀÂ÷:_______________________ __ ¾¢¸¾¢ :_________________ C. RM5 RM50 RM66 6. 8.

(Å¡ö¦Á¡Æ¢) («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¬ñÎ 2 B2D6E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ 1 Ó¾ø 5-ŨÃÂ¢Ä¡É §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ¸£ú¸¡Ïõ ¸Ê¸¡Ã Ó¸ô¨À ÀÂýÀÎò¾×õ.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

1 0 . 7 . 8 . 50 ¿¢Á¢¼ò¨¾ì ¸¡ð¼×õ 5. 20 ¿¢Á¢¼ò¨¾ì ¸¡ð¼×õ 2.¬ñÎ 2 1. 60 ¿¢Á¢¼ò¨¾ì ¸¡ð¼×õ 4. 35 ¿¢Á¢¼ò¨¾ì ¸¡ð¼×õ 3. B2D6E1 1 Á½¢ 9 Á½¢ 6 Á½¢ 11 Á½¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 12 Á½¢ . 9 . 05 ¿¢Á¢¼ò¨¾ì ¸¡ð¼×õ §¸ûÅ¢ 6-10 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §¿Ã¾¢ü§¸üÀ §¿Ã Óû¨ÇÔõ ¿¢Á¢¼ Óû¨ÇÔõ Ũø.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 6 .

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú
¸½¢¾õ - ¬ñÎ 2
¦ÀÂ÷:__________________________
¾¢¸¾¢

:_________________

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¿£ð¼Ç¨Å ¦ºýÊÁ£ð¼Ã¢Öõ (cm) Á£ð¼Ã¢Öõ (m) ±Øи.

1

2

3

4

5

m

6

7

8

9

1
0

B2D6E1

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä )

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú
¸½¢¾õ - ¬ñÎ 2
¦ÀÂ÷:__________________________
¾¢¸¾¢
¿¢Ú¨Å¢ý «Ç¨Å ¸¢Ã¡Á¢ø ( g ) ±Ø¾×õ.

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä )

:_________________

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú
¸½¢¾õ - ¬ñÎ 2
¦ÀÂ÷:__________________________

¾¢¸¾¢

¿¢Ú¨Å¢ý «Ç¨Å ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡Á¢ø ( kg ) ±Ø¾×õ.

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä )

B2D6E1

:_________________

4ℓ 200 m ℓ 5. 500 m ℓ 400 m ℓ 100 m ℓ 300 m ℓ 2ℓ 2ℓ 4ℓ 1ℓ 900 m ℓ 1000 ml («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . 1.¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ a) ¾¢¸¾¢ :_________________ ℓ ÁüÚõ m ℓ ÌȢ£𨼠ÀÂýÀÎòоø. 700 m ℓ 300 m ℓ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ  ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦¸¡ûÇÇ×ìÌ ²üÀ Å÷½õ ¾£ð¼×õ.B2D6E1 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 2ℓ 4. 2. 3.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . þó¾ ÅÊÅõ ´Õ ŨǾÇõ. þ¾üÌ 5 Àì¸í¸û. þ¾üÌ Ó¨É¸û þø¨Ä. 5 Өɸû ÁüÚõ 8 ŢǢõÒ¸û ¯ûÇÉ. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) B2D7E1 :_________________ . 2. 3. þó¾ ÅÊÅõ 12 ºÁ Àì¸í¸¨Çì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ.¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ ÓôÀâÁ¡½ ÅÊÅí¸û þ¨½ì¸×õ 1. þó¾ ÅÊÅõ ¬Ú Àì¸í¸û ¦¸¡ñÊÕì¸ ¢ÈÐ. 2 ºÁ ¾Çí¸û ÁüÚõ 2 ŢǢõÒ¸û ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. 4. þó¾ ÅÊÅõ ´Õ ŨǾÇõ ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ ÁüÚõ ´Õ  ¯ûÇÐ. 5.

¿¡ý ¡÷? 2. ±ýÉ¢¼õ ŨÇÅ¡É Àì¸õ ¯ûÇÐ. ¿¡ý ¡÷? 3. ¿¡ý ¡÷? À¢Ã¢× C ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¸¨Ç즸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸. ±ý «Ê¾Äò¾¢ý ÅÊÅõ __________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . ±ýÉ¢¼õ 4 ºÁ Àì¸í¸Ùõ 4 ã¨Ä¸Ùõ ¯ñÎ. ±ýÉ¢¼õ 3 Àì¸í¸Ùõ 3 ӨɸÙõ ¯ñÎ. ±ýÉ¢¼õ 4 Àì¸í¸Ùõ 4 ӨĸÙõ ¯ñÎ. 2 ±¾¢÷ôÀì¸í¸û ºÁ «ÇšɨÅ. ±ýÉ¢¼õ Өɸû þø¨Ä. ¿¡ý ¡÷? 4. ±ýÉ¢¼õ __________Өɸû ¯ñÎ.B2D7E1 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ¿¡ý ´Õ _______________ ±ýÉ¢¼õ ____________ Àì¸í¸û ¯ûÇÉ.¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ±ý¨É ¸ñÎÀ¢Ê. 1.

¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ 1000 ìÌû ±ñ¸¨Çî §º÷ò¾ø. a. ________ _______ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) B3D1E1 :_________________ .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 27 + 380 +470 = c. 538 + 7 + 92 = h. 507 +23 + 246 = b. 9 + 35 + 468 = g. 486 + 89 + 193 = e. 486 j. 216 + 13 + 168 = d. 186 + 296 + 86 = f. 8 193 35 + 98 + 487_ . 168 + 213 + 409 = i.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .

896 . 388 . 800 .24 = f.75 = g. 246 . 643 .6 = d. 784 . 349 .B3D1E2 ¦ÀÂ÷ ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 156 .111 = i.¬ñÎ 2 :__________________________ ¾¢¸¾¢ ±ñ¸¨Ç ¸Æ¢ì¸×õ.225 = j.264 = c.9 = e.764 = («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ . 148 .39 = h. 149 .52 = b. a.

X 4. ´ù¦Å¡Õ ƒ¡Ê¢Öõ 2 ¦¸¡òÐ âì¸û ¨Åì¸ôÀð¼É.B3D1E3 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . X = 3. X = 5. X = 2. 10 ¦¸¡òÐ âì¸û 5 ƒ¡Ê¸Ç¢ø ¨Åì¸ôÀð¼É. «Åü¨È ¾ÉÐ 5 ¿ñÀ÷¸Ù¼ý Àí¸¢ðÎ ¦¸¡Îò¾¡ý. X = («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . = ÃŢ¢¼õ 30 Á¢ð¼¡ö¸û ¯ûÇÉ. ´ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ 6 Á¢ð¼¡ö¸û ¸¢¨¼ò¾É.¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ì¦¸¡ñÎ ¦ÀÕì¸ø ¦¾¡¼¨Ã ¯ÕÅ¡ì̸. 1.

5 x ____ = 30 g. 45 ÷ ____ = 9 f.¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ÅÌò¾ø ÁüÚõ ¦ÀÕì¸ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ¿¢¨È× ¦ºöÂ×õ. ___ x 2 = 10 h. 7 x ___ = 28 j x5=5 B3D1E5 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ . 10 x 10 = ____ i. 10 ÷ ___ = 2 d. 6 ÷ 2 = ___ c. ___ ÷ 4 = 4 e. 12 ÷ 2 = ___ b.B3D1E4 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . a.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .20 + 40 ¦ºý + RM 33 + RM 2. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¬ñÎ 2 þÕ ¦Åù§ÅÈ¡É À½í¸¨Ç §º÷ò¾ø. 70 ¦ºý + 20 ¦ºý = 45 ¦ºý + 50 ¦ºý = RM 74 + RM 20 = RM 50 + RM 37 = 65 ¦ºý + 30 ¦ºý = 80 ¦ºý + 20 ¦ºý 40 ¦ºý RM 22 RM 65.00 B3D1E6 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ RM 100 ¯ðÀð¼ þÃñÎ Á¾¢ôÒ¸¨Çì ¸Æ¢ôÀ÷.

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) B3D2E1 :_________________ .10 _____________ _______________ _____________ ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çì ¸¢ðÊ Àò¾¢ø ±Ø¾×õ.10 _______________ RM 1.20 ¦ºý ____________ ______________ _____________ 3) 4) 55 ¦ºý .RM 0.1) 90 ¦ºý .25 .¬ñÎ 2 2) 150 ¦ºý .20 .30 .RM 30.50 .RM 22 ____________ _______________ ____________ 7) 8) RM 45.30 ¦ºý _______________ RM 3 .RM 2 ____________ _______________ ____________ 5) 6) RM 15 .RM 10 _______________ RM 93 .10 _____________ _______________ _____________ 9) 10) RM 51.RM 40.40 ¦ºý ______________ ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .RM 5.10 _______________ RM 15.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 1) 34 = 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 363 364 365 366 367 368 370 2) 31 27 = 20 3) 73 = 70 4) 5) 165 = 368 = 360 361 362 369 B3D2E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çì ¸¢ðÊ áÈ¢ø ±Ø¾×õ. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¬ñÎ 2 1) 220 = 200 210 220 230 2) 280 290 300 140 150 160 170 180 190 200 240 250 260 270 280 290 300 140 150 160 170 180 190 200 640 650 660 670 680 690 700 132= 100 110 120 130 5) 260 270 280= 200 210 220 230 4) 250 140= 100 110 120 130 3) 240 657= 600 610 620 630 B3D3E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ À¼¾¢ü§¸üÀ ¾Ì À¢ýÉí¸¨Ç ±Øи.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 1) ( ) 2) ( ) 3) ( ) 4) ( ) ( ) B3D3E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .

¬ñÎ 2 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢ýÉò¾¢üÌ ²üÀ À¼í¸¨Çì ¸Õ¨ÁÂì̸. 1) 2 4 2) 4 6 3) 3 5 4) 6 10 5) 5 9 B3D3E2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) 1 2 .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 þÃñÎ À¢ýÉí¸¨ÇÔõ ´ôÀ¢ðÎ ¦Àâ Á¾¢ôÒ ¦¸¡ñ¼ À¢ýÉò¾¢üÌ (√) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸. 1) 1 2 1 4 2) 1 8 1 5 3) 1 4 1 6 4) 1 4 1 6 5) 1 9 1 7 þÃñÎ À¢ýÉí¸¨ÇÔõ ´ôÀ¢ðÎ º¢È¢Â Á¾¢ôÒ ¦¸¡ñ¼ À¢ýÉò¾¢üÌ (√) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

¬ñÎ 2 1) 1 3 1 4 2) 1 1 5 2 1 6 3) 1 6 1 9 5) 1 6 1 8 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ B3D4E1 :_________________ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢ýÉò¾¢üÌ ²üÀ À¼í¸¨Çì ¸Õ¨Á¡츢 À¢ÈÌ À¢ýÉò¨¾ ¾ºÁò¾¢ø Á¡üÈ¢ ±Øи («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

¬ñÎ 2 ¾ºÁõ À¢ýÉõ 1. 4. B3D4E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ À¼ò¾¢ü§¸üÀ À¢ýÉò¨¾Ôõ ¾ºÁò¨¾Ôõ ±Øи. 5. À¢ýÉõ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) ¾ºÁõ . 3. 2.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

¬ñÎ 2 1. 5. B3D4E2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¾ºÁ ±ñ¸¨Ç ´ôÀ¢ðÎ «¾¢¸ Á¾¢ôÒ ¦¸¡ñ¼ ¾ºÁ ±ñ½¢üÌ (√) ±É «¨¼Â¡ÇÁ ¢Î¸. 4.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 2. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . 3.

3 3 0 0.5 0.7 2 0 0. 1 0 0.4 0.1 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .8 3 0.5 2. 0.1 0. 4 0.9 0.7 0. À¢ÈÌ º¢È¢Â Á¾¢ôÒ ¦¸¡ñ¼ ¾ºÁ ±ñ½¢üÌ Å÷½Á¢Î¸.6 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ºÃ¢Â¡É ¾ºÁ ±ñ¨½ ±Ø¾×õ.¬ñÎ 2 1.1 0.4 5 0.

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . À¢ÈÌ ºÃ¢Â¡É þ¨½Ô¼ý þ¨½ì¸×õ.¬ñÎ 2 4 0 0.2 5 0 0.9 B3D5E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¸Ê¸¡Ã Ó¸ôÀ¢ø ¸¡ð¼ôÀÎõ §¿Ãò¨¾ ±Ø¾×õ.

¬ñÎ 2 ³óÐ Á½¢ ³õÀÐ ¿¢Á¢¼í¸û v ãýÚ Á½¢ ÓôÀÐ ¿¢Á¢¼í¸û ±Ø Á½¢ þÕÀòÐ ³óÐ ¿¢Á ¢¼í¸û V ±ðÎ Á½¢ ¿¡üÀÐ ¿¢Á ¢¼í¸û ¬Ú Á½¢ À¾¢¨ÉóÐ ¿¢Á ¢¼í¸û ÀòÐ Á½¢ ÓôÀÐ ¿¢Á ¢¼í¸û B3D5E2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ A) ¿¡û ÁüÚõ Á½¢ 1 ¿¡û = 24 Á½¢ §¿Ãõ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

¬ñÎ 2 1) 2 ¿¡û = 45 Á½ ¢§¿Ãõ 48 Á½ ¢§¿Ãõ 2) 3 ¿¡û = 72 Á½ ¢§¿Ãõ 68 Á½ ¢§¿Ãõ 3) 4 ¿¡û = 90 Á½ ¢§¿Ãõ 96 Á½ ¢§¿Ãõ 4) 5 ¿¡û = 120 Á½ ¢§¿Ãõ 700 Á½ ¢§¿Ãõ 5) 10 ¿¡û = 200 Á½ ¢§¿Ãõ 240 Á½ ¢§¿Ãõ B) Á½¢ ÁüÚõ ¿¢Á¢¼õ 1 Á½¢ = 60 ¿¢Á¢¼í¸û ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â ±Øи.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 120 ¿¢Á ¢¼í¸û 30 ¿¢Á ¢¼í¸û 240 ¿¢Á («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) ¢¼í¸û .

1.¬ñÎ 2 300 ¿¢Á ¢¼í¸û 180 ¿¢Á ¢¼í¸û a) «¨Ã Á½¢§¿Ãõ= b) þÃñÎ Á½¢§¿Ãõ = c) ãýÚ Á½¢§¿Ãõ = d) ¿¡ýÌ Á½¢§¿Ãõ = e) ³óÐ Á½¢§¿Ãõ = B3D5E3 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¦ºýÊÁ£ð¼÷ / Á£ð¼÷ «Ê째¡¨Äô ÀÂýÀξ¢ ¦Àýº¢Ä¢ý ¿£ð¼Ç¨Å ¸ñÎÀ¢Êì¸×õ. | | ___ cm («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

¬ñÎ 2 2.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ŨÃôÀ¼í¸Ç¢ý ¿¢Úò¾Ç¨Å ±Øи. ________ m ¿¢Úò¾Ç×. ºÃ¢Â¡É ¿£ð¼Ç¨Åô ÀÂýÀξ¢ ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §ÀÕó¾¢Â¢ý ¿£ÇÄò¨¾ 丢ì¸×õ. 3. _____ kg («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . a.

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¾¢ü¸¡É ¿¢Úò¾ÇÅ¢üÌ Å÷½õ ¾£ð¼×õ.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . Á¢øĢĢð¼÷ (ml ) («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . ¦¸¡ûÇÇ× A. 2 kg 1 kg 10 kg 5 kg b. _______ l B.. Ä¢ð¼¡÷ (l) 5. ¸ñ½¡Êì ÌΨÅ¢ø ¯ûÇ ¿£Ã¢ý ¦¸¡ûÇǨŠ( l ) ±Øи. _____ g 4. a.¬ñÎ 2 b.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . Ó¾ø ¸ñ½¡Ê ÌΨÅ¢ý Ш½Ô¼ý ¦¸¡ûÇǨŠ±Øи.¬ñÎ 2 6. 3Ä ¢ð¼÷ 1Ä ¢ð¼÷ B3D6E1 200 ml 500 ml ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ÓôÀâÀ¡½ ÅÊÅò¾¢ý ŢâôÒ¸¨Ç «¾ý ºÃ¢Â¡É ÅÊÅòмý þ¨½òÐ «¾üÌ ¦ÀÂâ¼×õ. 7. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ «ÇÅ¢üÌ Åñ½õ ¾£ðθ. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .

¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ B4D1E1 :_________________ À¢Ãîº¨É ¸½ì̸ÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸. 1   __________ 2   __________ 3   __________ 4   __________ 5   __________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ¦ºöӨȨ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¦ºöÂ×õ.

þô§À¡Ð §Á¡¸É ¢¼õ ±ò¾¨É ¸¨¾ Òò¾¸í¸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ 4 R Òò¾¸ò¾¢ø 224 Àì¸í¸û ¯ûÇÉ.1 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 áÁý ÁÃò¾¢Ä¢ÕóÐ 400 Áïºû ÃõÒò¾¡ý¸Ùõ 100 º¢ÅôÒ ÃõÒò¾¡ý¸Ùõ Àà ¢ò¾¡ý. Å¢ƒÂ¡ 50 ÒûÇ¢¸û ¦ÀüÈ¡û. «ó¾ þÃñÎ Òò¾¸í¸Ç¢ø ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É Àì¸í¸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ 5 Á£É¡ 162 Á£ý¸û ÅÇ÷¸¢È¡û. «ôÀʦÂýÈ¡ø «Åý «ó¾ ¿¡Ç¢ø ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É Êý¸û §º÷ò¾¡ý? Å¢¨¼: _________________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . áÁý ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ÃõÒò¾¡ý¸¨Ç Àâò¾¡ý? Å¢¨¼: _________________ 2 ᾡ Ò¾¢÷ô §À¡ðÊ¢ø 215 ÒûÇ¢¸û ¦ÀüÈ¡û. Á¡¨Ä ¢ø «Åý 5 Êý¸û §º÷ò¾¡ý. §Á¡¸É ¢ý «õÁ¡ «ÅÛìÌ §ÁÖõ 5 Òò¾¸í¸¨Ç «ÅÉÐ À ¢È󾿡û À⺡¸ ¦¸¡Îò¾¡û. ¿Å£ý Á£É¡¨ÅÅ ¢¼ 49 Á£ý¸û «¾¢¸Á¡¸ ÅÇ÷¸¢È¡ý. S Òò¾¸ò¾ ¢ø 352 Àì¸í¸û ¯ûÇÉ. þÅ÷¸û ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ÒûÇ¢¸û ¦ÀüÈ¡÷¸û? Å¢¨¼: _________________ 3 §Á¡¸É¢¼õ 324 ¸¨¾ Òò¾¸í¸û ¯ûÇÉ. «ôÀÊ¡ɡø ¿Å£ý ±ò¾¨É Á£ý¸û ÅÇ÷¸ ¢È¡ý? Å¢¨¼: _________________ 6 ¸¡¨Ä¢ø ¿¡¾ý 567 Êý¸û §º÷ò¾¡ý.

¦ºöӨȨ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¦ºöÂ×õ. þÃñ¼¡ÅРܨ¼Â¢ø 115 ÀÆí¸û þÕó¾É. §À¡Ìõ ÅƢ ¢ø 3 Ó𨼸û ¯¨¼óРŢð¼É. þô§À¡Ð «ÅÉ¢¼õ ±ò¾¨É Ó𨼸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ 2 ´Õ Òò¾¸ò¾¢ø 500 §¸ûÅ¢¸û ¯ûÇÉ. þÃñΠܨ¼Â¢ø ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ô ÀÆí¸û ±ò¾¨É?. «Åý ±ò¾¨É §¸ûÅ ¢¸û ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä? Å¢¨¼: _________________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¬ñÎ 2 ´Õ ¦ÀðÊ¢ø 125 ¿£Ä Å÷½ §ÀÉ¡ì¸Ùõ 300 º ¢ÅôÒ §ÀÉ¡ì¸Ùõ «¨¼ì¸ôÀð¼É. «ÅÇ ¢¼õ ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ¾À¡ø ¾¨Ä¸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ ¦ÀÂ÷:__________________________ B4D1E2 ¾¢¸¾¢ :_________________ À¢Ãîº¨É ¸½ì̸ÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸.7 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . Å¢¨¼: _________________ 10 Å¢ÁÄ¡Å¢¼õ 173 Á§Äº¢Â¡ ¾À¡ø ¾¨Ä¸Ùõ 25 þó¾¢Â ¾À¡ø ¾¨Ä¸Ùõ þÕ츢ýÈÉ. 1 «Ä¢ 345 Ó𨼸û Å¡í¸¢É¡ý. «ó¾ ¦ÀðÊ ¢ø þÕìÌõ §ÀÉ¡ì¸û ±ò¾¨É? Å¢¨¼: _________________ 8 Á½¢Â¢¼õ 142 §¸¡Ä¢ ÌñθÙõ º¢Å¡Å¢¼õ 7 §¸¡Ä¢ ÌñθÙõ þÕ츢ýÈÉ. «Å÷¸Ç¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ §¸¡Ä¢ Ìñθû ±ò¾¨É? Å¢¨¼: _________________ 9 Ó¾ø ܨ¼Â¢ø 247 ÀÆí¸Ùõ. Íó¾÷ 430 §¸ûÅ¢¸û ¦ºö¾¡ý.

§ÀÕó¾¢ø ÅÕÀÅ÷¸û ±ò¾¨É §À÷? Å¢¨¼: _________________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . ¬ §º¡í¸¢üÌ 248 §¾í¸ö¸¨Ç Å¢üÈ¡÷.¬ñÎ 2 3 ´Õ «Ãí¸ò¾¢ø 376 À¡÷¨Å¡Ç÷¸û «Á÷¾ ¢Õó¾É÷. þô§À¡Ð «Åâ¼õ Á£¾õ ±ò¾¨É Îâ¡ý¸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ 5 À¢ÃÒ 490 Á¢ð¼¡ö¸û Å¡í¸¢É¡ý. ÁüÈÅ÷¸û §ÀÕó¾¢ø ÅÕÅ¡÷¸û. «ôÀÊ¡ɡø «Ãí¸ò¾¢ø ±ò¾¨É ¦Àñ¸û þÕó¾¡÷¸û? Å¢¨¼: _________________ 4 ¾¢Õ. 129 §À÷ Á¢¾¢ÅñÊ¢ø ÅÕÅ¡÷¸û. «Å÷ «ÅüÈ¢ø 48 Îâ¡ý¸û Å¢üÚÅ¢ð¼¡÷. 220 Á ¢ð¼¡ö¸¨Ç ¾ÉÐ ¿ñÀ÷¸ÙìÌ ¦¸¡Îò¾¡ý.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ÃÌÅ¢¼õ 665 Îâ¡ý¸û þÕó¾É. «Å÷¸Ç¢ø 255 §À÷ ¬ñ¸û. «ÅÉ ¢¼õ ±ò¾¨É Á£¾õ Á¢ð¼¡ö¸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ 6 «Á¡ð 300 §¾í¸¡ö¸û «Úò¾¡÷. Á£¾õ ±ò¾¨É §¾í¸ö¸û þÕìÌõ? Å¢¨¼: _________________ 7 ÀûǢ¢ø ¦Á¡ò¾õ 295 Á¡½Å÷¸û.

«ôÀÊ¡ɡø ÀóиǢý ±ñ½¢ì¨¸ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ 10 ¦ºøŢ¢ý À¢Èó¾ ¿¡û Å¢Õó¾¢üÌ 300 §À÷ Åó¾¢Õó¾É÷. ¦ÀâÂÅ÷¸û ±ò¾¨É §À÷? Å¢¨¼: _________________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ¬É¡ø Àó¾¢ý ±ñ½¢ì¨¸ §¸¡Ä¢ Ìñθ¨Çì ¸¡ðÊÖõ 7 ̨ÃÅ¡¸ þÕó¾É. ¾ ¢í¸û «ýÚ «Åý 233 ¬ôÀ¢û ÀÆí¸¨Ç Å ¢üÚÅ¢ð¼¡ý. Á£¾õ «ÅÉ¢¼õ ±ò¾¨É ¬ôÀ¢û ÀÆí¸û ¯ûÇÉ? Å¢¨¼: _________________ 9 ´Õ ¸¨¼Â¢ø 648 §¸¡Ä¢ Ìñθû þÕó¾É. º¢ÚÅ÷¸Ùõ º¢ÚÁ ¢¸Ùõ 179 §À÷.¬ñÎ 2 8 ºÃŽý 759 ¬ôÀ¢û ¨Åò¾¢Õó¾¡ý.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ B4D1E3 :_________________ À¢Ãîº¨É ¸½ì̸ÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . ¦ºöӨȨ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¦ºöÂ×õ.

þÃñ¼¡õ ¬ñÊø 4 ÌØì¸û þÕ츢ýÈÉ. 8 Å£Î¸Ç ¢ø ±ò¾¨É Å¢Çì̸û þÕìÌõ? Å¢¨¼: _________________ 5 ´Õ ¨À¢ø 2 ¸ò¾Ã¢ì¸¡ö¸û þÕ츢ýÈÉ. 6 Å⨺¢ø ±ò¾¨É ţθû? Å¢¨¼: _________________ 3 ´Õ ¦ÀðÊ¢ 10 ¬ÃïÍ ÀÆí¸û. 7 º ¢ÚÅ÷¸û ±ò¾¨É ¾À¡ø ¾¨Ä¸û Å¡íÌÅ¡÷¸û? ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . À¡ðÊ ¢¼õ ±ò¾¨É ¦ÅüÈ¢¨Ä¸û ¯ûÇÉ? («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) Å¢¨¼: _________________ 9 ´Õ ¬ôÀ¢û 4 Ðñθǡ¸ ¦Åð¼ôÀð¼É. 4 . 2 §ÅÉ¢ø ±ò¾¨É À½¢¸û? Å¢¨¼: _________________ 8 À¡ðÊ 3 ¸ðÎ ¦ÅüÈ¢¨Ä Å¡í¸¢É¡÷. ´ù¦Å¡Õ ¸ðÊÖõ 10 ¦ÅüÈ¢¨Ä¸û þÕó¾É.¬ñÎ 2 Å¢¨¼: _________________ 2 ´Õ Å⨺¢ø 4 ţθû.1 ´Õ º¢ÚÅ÷ 5 ¾À¡ø ¾¨Ä¸û Å¡í¸¢É¡ø. 4 ¦ÀðÊ¢ø ±ò¾¨É ¬ÃïÍ ÀÆí¸û? Å¢¨¼: _________________ 4 ´Õ Å£ðÊø 5 Å¢Çì̸û þÕ츢ýÈÉ. «ôÀÊ¡ɡø þÃñ¼¡õ ¬ñÊø ±ò¾¨É Á¡½Å¸û? Å¢¨¼: _________________ 7 ´Õ §ÅÉ¢ø 10 À½¢¸û. 9 ¨À¢ø ±ò¾¨É ¸ò¾Ã¢ì¸¡ö¸û þÕìÌõ? Å¢¨¼: _________________ 6 ´Õ ÌØÅ¢ø 5 Á¡½Å÷¸û.

¬ñÎ 2 B4D1E4 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

´Õ º¢ÚÅÛìÌ ±ò¾¨É ÀÆí¸û ¸¢¨¼ò¾É? Å¢¨¼: _________________ 3 5 °Æ¢Â÷¸û 15 ¦À¡õ¨Á¸û ¾Â¡Ã¢ò¾É÷. ¦ºøÅ¡ ¾ÉÐ §¾¡ð¼ò¾¢ø Àâò¾ 20 Îâ¡ý¸¨Ç ¾ÉÐ 4 ¿ñÀ÷¸ÙìÌ ºÁÁ¡¸ Àí¸¢ðÎ ¦¸¡Îò¾¡÷.¬ñÎ 2 À¢Ãîº¨É ¸½ì̸ÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ´ÕÅÕìÌ ±ò¾¨É ÀÆí¸û ¸¢¨¼ò¾¢ÕìÌõ? Å¢¨¼: _________________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . 1 50 Á¡½Å÷¸û 5 ÌØì¸Ç¡¸ À¢Ã ¢ì¸ôÀð¼É÷. ´Õ °Æ¢Â÷ ±ò¾¨É ¦À¡õ¨Á¸û ¾Â¡Ã ¢ò¾¡÷? Å¢¨¼: _________________ 4 ¾¢Õ. ´Õ ÌØÅ¢ø ±ò¾¨É Á¡½Å÷¸û þÕôÀ¡÷¸û? Å¢¨¼: _________________ 2 18 ÀÆí¸û 2 º¢ÚÅ÷¸ÙìÌ ºÁÁ¡¸ À¢Ã ¢òÐò ¾ÃôÀð¼Ð. ¦ºöӨȨ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¦ºöÂ×õ.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .

4 ¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ÌÆ󨾸ÙìÌ À¸¢÷óÐ ¦¸¡Îò¾¡÷. 10 §ÀÕìÌî ºÁÁ¡¸ô À¢Ã¢ò¾¡ø.¬ñÎ 2 Å¢¨¼: _________________ 6 28 «Ã¢º¢ ¨À¸¨Ç ´Ã¢ÅÕìÌ 4 ¨À¸û Å£¾õ ¦¸¡Îò¾¡ø ±ò¾¨É §ÀÕìÌì ¦¸¡Îì¸Ä¡õ? Å¢¨¼: _________________ 7 ´Õ ¦ÀðÊ¢ø 25 §¸¡Ä¢ Ìñθû þÕó¾É. 2 Å⨺¢ø ±ò¾¨É âʸ¨Ç ¿ðÊÕôÀ¡÷? («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) Å¢¨¼: _________________ . ´ÕÅÕìÌ ±ò¾¨É ¸ ¢¨¼ìÌõ? Å¢¨¼: _________________ 9 ¦Á¡ò¾õ 36 Á¡½Å÷¸û. ´Õ Å¢¨Ç¡ðÎìÌ ±ò¾¨É Á¡½Å÷¸û Å¢¨Ç¡ÎÅ¡÷¸û? Å¢¨¼: _________________ 10 ¾¢ÕÁ¾¢. ±ò¾¨É Á¡½Å÷¸ÙìÌ §¸¡Ä¢ Ìñθû ¸¢¨¼ò¾É? Å¢¨¼: _________________ 8 80 Àĸ¡Ãí¸û þÕ츢ýÈÉ. 4 Å¢¨Ç¡ðθû ²üÀ¡Î ¦ºöÂôÀð¼É. ¿£Ä¡ ´Õ Å⨺¢ø 10 âʸ¨Ç ¿ð¼¡÷. ´ÕÅÕìÌ ±ò¾¨É Òò¾¸í¸û ¸¢¨¼ìÌõ? ¸½¢¾õ .5 «ôÀ¡ 32 Òò¾¸í¸û Å¡í¸¢ Åó¾¡÷. ´Õ Á¡½ÅÛìÌ 5 Ìñθû ¸¢¨¼ò¾É.

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 B4D1E5 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .

25 ¯ûÇÐ.¬ñÎ 2 À¢Ãîº¨É ¸½ì̸ÙìÌ ¾£÷× ¸¡ñ¸. þô¦À¡ØÐ þÉ¢ÂÉ¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾õ À½õ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ 3 ÀÅ¡É¢ À¢ôÃÅâ Á¡¾õ RM25 §º÷ò¾¡û. RM 5 RM 10 I ģɡ ±ùÅÇ× À½õ ¦ºÖòÐÅ¡û? Å¢¨¼: _________________ 2 «ôÀ¡ þÉ¢ÂÛìÌ ¾¢í¸û ¸¢Æ¨Á 350 ¦ºý ÅÆí¸ ¢É¡÷..¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .90 ¦¸¡Îò¾¡÷. Þô¦À¡ØÐ «ÅÇ ¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ À½õ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . «ó¾ þÃñÎ Á¡¾í¸Ùõ «Åû §º÷ò¾ ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ ±ùÅÇ×? . «ÅÇ¢ý «õÁ¡ «ÅÙìÌ §ÁÖõ RM8. ¦ºùÅ¡ö ¸¢Æ¨Á 490 ¦ºý ÅÆí¸¢É¡÷. 1 ģɡ ´Õ ¦¾¡ôÀ¢Ôõ ´Õ ̨¼Ôõ Å¡í¸¢É¡û. Á¡÷î Á¡¾õ RM35 §º÷ò¾¡û. Å¢¨¼: _________________ 4 ÅûǢ¢¼õ RM29. ¦ºöӨȨ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¦ºöÂ×õ.

«Åû µ÷ «¸Ã¡¾¢ Å¡í¸ ¿¢¨Éò¾¡û.¬ñÎ 2 1 ს ¸£ú¸¡Ïõ þÃñÎ ¦À¡Õû¸¨Ç Å¡í¸¢É¡û RM1. «¾ý Å¢¨Ä RM 59. §¾Å¢ RM15-ìÌ Òò¾¸í¸Ùõ RM27-ìÌ Òò¾¸ô¨ÀÔõ Å¡í¸¢É¡û. «Åý RM22ìÌ ´Õ ºð¨¼ Å¡í¸¢É¡ý.þô§À¡Ð «ÅÉ¢¼õ ¯ûÇ Á£¾ôÀ½õ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ 4 ¸É¸¡ RM34-ìÌ Á£ý¸û Å¡í¸¢É¡û.90.50 ¯ûÇÐ. ¬¸.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . 20 «Åý ¸¨¼¸¡Ãâ¼õ ¦ºÖò¾¢Â ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ 2 ὢ¢¼õ RM46. §¾Å¢Â¢¼õ ¯ûÇ Á£¾ôÀ½õ ±ùÅÇ×? («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . «ÅÙìÌ ¸¢¨¼ìÌõ Á£¾ôÀ½õ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ 5 «õÁ¡ §¾Å¢Â¢¼õ RM50 ¦¸¡Îò¾¡÷. «ÅÙìÌ §Áü¦¸¡ñÎ ±ùÅÇ× À½ §¾¨ÅÀÎõ? Å¢¨¼: _________________ 3 ¬Éó¾¢¼õ RM56 þÕó¾Ð. «Åû Å ¢Â¡À¡Ã¢¼õ RM50 ¦¸¡Îò¾¡û. 20 RM2.

À ¢ÈÌ §ÁÖõ 150 ¦ºý ¦ÅǢ¡츢ɡý. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ . ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢Ãîº¨É ¾£÷ì¸×õ.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . ¯ñÊÂÄ¢ø ¯ûÇ Á£¾ôÀ½õ ±ùÅÇ×? Å¢¨¼: _________________ B5D1E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ 1.¬ñÎ 2 Å¢¨¼: _________________ 6 Åþɢ¼õ 700 ¦ºý ¯ñÊÂÄ¢ø þÕó¾Ð. «¾ ¢Ä¢ÕóÐ «Åý 350 ¦ºý¨É ¦ÅǢ¡츢ɡý.

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) B5D1E1 :_________________ . ±ò¾¨É Á¡½Å÷¸û ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½ ¢¸¨Ç ÅÇ÷¸¢ýÈÉ÷? Å¢¨¼ : __________________________________ ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ 2.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 §Á§Ä ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼í¸û ¬ñÎ 2 Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢¸¨Ç ¸¡ðθ¢ÈÐ. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¢Ãîº¨É ¾£÷ì¸×õ. ´ù¦Å¡Õ 10 Á¡½Å÷¸¨Çì ÌȢ츢ÈÐ.

¬É󾢨Âì ¸¡ðÊÖõ À¡ÅÉ¡Å¢¼õ ±ùÅÇ× «ð¨¼¸û «¾ ¢¸Á¡¸ ¯ûÇÐ? Å¢¨¼ : __________________________________ B5D1E2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÕÀâÀ¡½ ÅÊÅí¸¨Ç ¦¸¡ñÎ À¼ò¨¾ ŨÃÂ×õ.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¬ñÎ 2 ¬Éó¾¢ À¡ÅÉ¡ «÷Å¢ý À¢Ã¸¡‰ = 5 «ð¨¼¸û §Áü¸¡Ïõ ŨÃôÀ¼õ Á¡½Å÷¸û §º¸Ã¢ò¾ «ð¨¼¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

À¢ÈÌ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¦À¡Õ¨ÇÔõ «¾ý Å¢¨ÄÔõ ±Ø¾¢ ¦Á¡ò¾ò¨¾ ¸ñÎÀ¢Ê¸.¬ñÎ 2 B5D1E2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ :_________________ ¯ýÉ¢¼õ RM50 ¯ûÇÐ. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) . þôÀ½ò¾¢ø ±ý¦ÉýÉ ¦À¡Õû Å¡í¸ ÓÊÔõ ±ýÀ¾üÌ «¨¼Â¡ÇÁ¡¸ «ô¦À¡Õû¸ÙìÌ Åð¼Á¢Î¸.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .

¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 RM 5 RM 15 RM 10 RM 25 RM 30 RM 3 ±ñ ¦À¡Õû Å¢¨Ä ¦Á¡ò¾õ B6D1E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ §¸ûÅ¢ 1 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .

¬ñÎ 2 Á¡½Å÷¸û ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ «øÄÐ ¾¡í¸û ±ÎòÐÅÕõ ÓôÀâÀ¡½ ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¾í¸Ç ¢ý þÄ «ÃñÁ¨½¨Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. À¢ÈÌ «ùÅÃñÁ¨½¨Â ÀüÈ¢Ôõ «¾ý À¨ÉÔõ Å¢Ç츢 ÜÚÅ÷.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . B6D1E1 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ §¸ûÅ¢ 2 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .

À¢ÈÌ «¾¨É ¦¸¡ñÎ ´Õ Å¡¸Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. B6D1E2 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ §¸ûÅ¢ 1 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .¬ñÎ 2 Á¡½Å÷¸û ÀÂýÀÎò¾¡¾ ÓôÀâÀ¡½ ÅÊÅí¸û ¦¸¡ñ¼ ¦À¡Õû¸¨Ç §¾Ê ±ÎòÐ ÅÕÅ÷.

ÅÌò¾ø) ±ÎòÐ측𼡸: Dead line. speed maths. ¸Æ¢ò¾ø.¬ñÎ 2 ´ù¦Å¡Õ Á¡½Å÷¸¨Ç «¨ÆòÐ ¸½¢É¢Â¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ «øÄÐ ¸¡ð¼ôÀÎ ¸½¢¾ À ¢Ãɨ ¾£÷ì¸î ¦ºö¾ø. ¦ÀÕì¸ø.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . math compass B6D1E3 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ §¸ûÅ¢ 1 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ . (Üð¼ø.

¯Õš츢 ¦À¡Õ¨Ç ´ù¦Å¡Õ Á¡½Å÷¸Ùõ Å¢Çì¸õ «Ç¢ì¸ §ÅñÎõ. ÒðÊ. Êý...¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ . «¾¢ì ´Õ ¦À¡Õ¨Ç ¯ÕÅì¸ §ÅñÎõ (Å¡¸Éõ.) §º¸Ã¢òÐ. B6D1E3 ¦ÀÂ÷:__________________________ ¾¢¸¾¢ §¸ûÅ¢ 2 («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) :_________________ .¬ñÎ 2 Á¡½Å÷¸û ÌØ Ó¨È¢ø Å£ºôÀÎ ¦À¡Õû¸¨Ç (¦ÀðÊ.. Å£Î.. ÁÉ¢¾ ¯ÕÅõ.).

À¢ÈÌ ¾í¸Ç¢¼õ ¯ûÇ Á£¾ò¨¾ «Å÷¸û ¸ñÎôÀ¢Êì¸ §ÅñÎõ. («¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä ) .¬ñÎ 2 Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢¼õ ¯ûÇ RM50-¢ø Å¡í¸ìÜÊ ¦À¡Õû¸Ç¢ý À¼í¸¨Ç ´ðÊ ¦À¡Õð¸Ç¢ý Å¢¨Ä¸¨Ç ÀðÊÂÄ¢ðÎ ¦Á¡ò¾ò¨¾ ¸ñ¼È¢Â §ÅñÎõ.¾Ãî º¡ýÈ¢¾ú ¸½¢¾õ .