You are on page 1of 8

Viaţa şi Acatistul Sfântului Ioan Casian Românul 28/29 februarie Viaţa

Acest

Cuvios Părinte de neam străromân s-a născut prin anii 365 de la venirea mântuirii prin Hristos-Domnul, în Dobrogea, numită pe atunci Sciţia Mică, la un loc ce-i păstrează din vechime până azi numele "podişul Casian" şi "peştera lui Casian". Localitatea Casimcea din judeţul Tulcea îi poartă, de asemenea, numele. Provenind dintr-o familie distinsă, a urmat la şcolile timpului. Dar însufleţit de o arzătoare sete de desăvârşire duhovnicească renunţă de tânăr la atracţiile deşarte şi înşelătoare ale vieţii lumeşti şi pleacă la Locurile Sfinte însoţit de prietenul său Gherman, frate nu prin naştere, ci în duh. Aşa au ajuns amândoi călugări într-o mănăstire din Betleem. Întemeindu-se după cuviinţă în rânduielile vieţii chinoviale, adică de obşte, după modelul de viaţă al călugărilor din Palestina, Mesopotamia şi Capadocia şi simţind în ei dorul de o mai mare desăvârşire, au hotărât să plece în sihăstriile Egiptului, la anahoreţii despre a căror îmbunătăţită viaţă duhovnicească auziseră. Aşa au ajuns la comunităţile din delta Nilului, adâncindu-se de acolo tot mai mult în pustie. Dar pretutindeni pe unde treceau, căutau cu râvnă pe sfinţii însinguraţi, ca să cinstească în ei strălucirea harului şi bogăţia roadelor lor şi pentru a le cere sfaturi duhovniceşti pentru mântuirea sufletului. Aceste întrebări şi răspunsuri ne vor fi lăsate ca o moştenire sfântă în cartea Convorbirilor, cu care Cuviosul Casian a înzestrat Biserica.

Dobândind pe cât puteau să adune din învăţătura lor cerească, la sfatul Avei Iosif, au mai rămas în

Egipt şapte ani şi apoi au mers mai departe cercetând din loc în loc pe aceşti învăţători în lucrul duhovnicesc până ce au ajuns în vestita pustie Schitică, unde Sfântul Macarie întemeiase şi făcuse "pustia strălucitoare" vrednică de a fi sărbătorită de toţi. Aici se nevoiau într-o asceză aspră un mare număr de călugări printre care străluceau îndeosebi, cuvioşii părinţi Moise, Serapion, Teona, Isaac şi preotul Pafnutie, învăţătorul lor. El le spunea că nu este deajuns pentru călugăr să renunţe la lume, părăsind bunurile şi măririle lumeşti pentru a se dedica grijii de suflet în nevoinţă, în asceză şi tăcere. De aici înainte trebuie împlinită o a doua "renunţare" care constă în a te lepăda de obiceiurile, viciile şi atracţiile vechi ale sufletului şi ale trupului printr-o luptă îndelungată şi răbdătoare, plină de ispite, dar care duce la curăţia inimii. Căci acesta este scopul călugărului: să stea de vorbă permanent cu Dumnezeu prin neîncetată rugăciune, încât mintea, nerisipită la grijile lumii, să ajungă cu linişte şi pace în altarul despătimit, curăţit al inimii. Iar capătul lucrului său este viaţa de veci, unirea cu Dumnezeu, din care se poate dobândi chiar de aici, de jos, o arvună, o pregustare a ei prin sfânta iubire. Căci, într-adevăr, ajuns la un anume sfârşit al celei de a doua "renunţări", sufletul pe de-antregul tinzând către Hristos Cel dorit, călugărul trebuie să mai împlinească cea de-a treia "renunţare" care cuprinde întreaga desăvârşire. Iar aceasta constă în părăsirea oricărei amintiri a acestei lumi, cu toate cele de faţă şi văzute ale ei, socotite măreţe, deşi sunt deşarte şi repede trecătoare, pentru a se lăsa condus de Dumnezeu în "pământul făgăduinţei" în care nu mai cresc spinii şi buruienile viciilor, în locaşurile cele veşnice în care vom rămâne pentru totdeauna (Convorbirea a 3-a), în simţirea negrăitei bucurii şi a revărsării luminii dumnezeieşti.

Acesta

este marele dar al rugăciunii curate căci "atunci - precum grăia ava Isaac - acea iubire desăvârşită, prin care El ne-a iubit mai întâi, trece şi în adâncul inimii noastre prin virtutea rugăciunii curate". Aceasta se va face aşa când toată dragostea, Toată dorinţa, toată râvna, toată strădania, tot cugetul nostru, tot ce trăim, ce vorbim, ce respirăm va fi cu Dumnezeu. Şi, când acea unitate care există veşnic între Tatăl cu Fiul şi între Fiul cu Tatăl, prin Duhul Sfânt va trece şi în simţirea şi în mintea noastră. Aşa precum El ne iubeşte cu iubirea cea adevărată şi curată care nu se stinge niciodată, să ne dăruim şi noi Lui printr-o legătură veşnică, de nedespărţit, pentru ca orice respirăm, orice înţelegem, orice vorbim, să fie cu Dumnezeu. Iar de starea aceasta ne vom putea apropia, atât cât este cu putinţă pe pământ, plinindu-se cuvântul Apostolului: Dumnezeu este totul în toate. Apoi devenind deplin fii printr-o comuniune atât de desăvârşită cu Tatăl, vom putea zice Celui Care este Fiu şi moştenitor prin fire: Toate câte are Tatăl ale Mele sunt (Ioan 16,15). Pentru că El Însuşi S-a rugat, grăind despre noi: Părinte, cei pe care Mi i-ai dat, vreau ca unde sunt Eu să fie şi ei cu mine. Aceasta trebuie să fie năzuinţa pustnicului, aceasta toată strădania, pentru ca, după cuviinţă, să aibă chiar în acest trup chipul fericirii viitoare şi să înceapă să guste înainte din începutul vieţii şi măririi cereşti. Acesta este scopul întregii desăvârşiri: ca sufletul eliberat de orice lanţuri trupeşti să se înalţe zilnic la negrăitele daruri ale vieţii duhovniceşti, într-atât încât întreaga viaţă şi bătaie a inimii să devină o unică şi negrăită rugăciune (din Convorbirea a X-a). Cât de mângâiat şi uimit este creştinul, descoperindu-i-se un asemenea suiş al sufletului întru care petreceau străbunii noştri sfinţi.

Astfel,

îndrumaţi de pe culmile vieţii călugăreşti şi contemplând plinirea vie la aceşti străluciţi anahoreţi, cei doi prieteni s-au dedicat cu mare severitate şi neclintită statornicie vieţii contemplative în timpul anilor petrecuţi aici, în pustia Schitică. În liniştea chiliei, Sfântul Casian a izbutit să facă experienţa luptei aspre a sufletului îndrăgostit de Dumnezeu, împotriva gândurilor

victimă a lui Teofil . de la Dumnezeu Părintele Luminilor. episcop de Apt. . libertatea noastră omenească. sub ocrotirea Sfântului şi marelui Ioan Gură de Aur. iar cel al omului este de a-şi oferi credinţă". unde au dobândit de la părintele lor duhovnicesc binecuvântarea de a trăi de aici înainte în pustnicie. Sfintele sale moaşte sunt păstrate până în ziua de astăzi în mănăstirea Sfântului Victor din Marsilia. el întocmai lucrarea sa "Instituţii cenobitice" (rânduieli pentru viaţa în comun). Atunci. Cuviosul Ioan Casian a rămas statornic în dreapta credinţă a Bisericii. al şaselea. a plictiselii care-i tulbură pe eremiţi şi îi silesc să-şi părăsească retragerea liniştirii. chiar dacă mijloacele nu sunt aceleaşi". Sfântul Ioan Gură de Aur . Cuvioşii Casian şi Gherman au fost trimişi în misiune la Roma de cler şi popor. în Capadocia. aceea a Mântuitorului. hotărâră să-şi caute liniştea la Constantinopol. urmând un grup de 50 de monahi. cu Sfântul Ioan Gură de Aur.1).fiind dus în exil. Într-adevăr. la cererea ermiţilor care trăiau la Lerins şi în insulele Hâeres de lângă Marsilia. Căci. 6. şi a unei linişti senine. anume: al lăcomiei. În această lucrare el descrie modul de vieţuire al călugărilor din Egipt. al iubirii de arginţi sub care se înţelege zgârcenia. Cunoscut ca sfânt de cei din vremea lui. pe care îi întâlnise în Egipt. a adus de asemenea alţi doi (Matei 25. că: "Lucrul lui Dumnezeu este de a ne dărui Harul Său. Aceasta se petrecea pe la anii 401. desluşind cu o tainică privire calitatea sufletelor lor. aşa cum grăieşte acelaşi mare învăţător al Bisericii în alt loc: "Harul lui Dumnezeu curge atât pe cât este de deschis vasul credinţei pus sub şipot". pe la anul 415. al treilea. Sfântul Casian petrecu astfel zece ani la Roma şi în acest timp a fost hirotonit preot. Dar. Cuviosul Casian întocmi o învăţătură aleasă de luptă duhovnicească şi despre cele opt păcate capitale. este chemată să răspundă şi să conlucreze cu harul dumnezeiesc pentru a produce în suflet roadele mântuitoare ale sfintelor virtuţi şi. Căci. iar cel ce a luat doi. treptele mai înalte ale luptei pentru curăţirea inimii şi contemplaţie. al patrulea. pentru mănăstirile pe care le întemeiase în Provenţa. Din această adâncă experienţă adâncă personală şi din învăţătura altor bărbaţi învăţaţi. al desfrânării.pătimaşe şi a demonilor pizmaşi. Cuviosul Ioan Casian s-a ridicat atunci împotriva unei separări adânci între firea omenească şi harul divin. ca şi al Sfântului Ioan Gură de Aur. în Mesopotamia. deşi tot darul desăvârşit şi tot harul de sus coboară. al doilea. pentru că Domnul a arătat: Cel care luase cinci talanţi de la stăpânul său. al slavei deşarte şi al optulea. spre a conduce sufletul la desăvârşirea virtuţii. iar pentru fecioare. adică al îmbuibării de mâncare. Dar n-a trecut mult timp că iată. Cuvioşii Ioan şi Gherman s-au întors la Betleem. taină a unei păci nesurpate şi blânde. al tristeţii. pe mormântul unui martir din secolul al III-lea. învăţat cu adâncul contemplării divine. După şapte ani. pentru bărbaţi. iar Casian diaconia. folosindu-se de învăţătura marilor anahoreţi. printr-o scrisoare. privind suferinţele Sfântului Ioan Gură de Aur. monahismul din Galia cu o temeinică armătură duhovnicească. De aici a mers la Marsilia. 20-22). al cincilea. ţinând seama însă de condiţiile de viaţă din Galia. de climă şi de firea locuitorilor de aici. El îşi încredinţă în pace sufletul său lui Dumnezeu către anul 435. cu tot dorul lor nestins. adăpându-l din izvoarele vii ale Părinţilor pustiei. ca Sfântul Evagrie Ponticul pe care l-a cunoscut în Nitria. încât se poate spune. el este cinstit de toţi călugării Bisericii Apusene ca Părinte al lor şi unul dintre cei mai mari învăţători. La rugămintea Sfântului Castor. urmând şi aici rânduielile care se obişnuiau în Palestina. Şi aşa plecară cu râvnă şi grăbire în Egipt. a adus alţi cinci talanţi. Cuvioşii Ioan şi Gherman. mănăstirea Sfântului Victor. Mai târziu el a completat această învăţătură duhovnicească prin cartea Convorbirilor în care înfăţişează. al şaptelea. O asemenea învăţătură îşi avea limpede rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu. el a oferit mulţimii călugărilor care se adunau în jurul lui adevărata tradiţie monahală pe care o primise de la Părinţii din Răsărit. Grigore Teologul şi Grigore de Nissa. din începuturile lui. Cucerit de curăţia şi sfinţenia Sfântului Ioan Gură de Aur şi de negrăita sa măiestrie a cuvântului. unde a întemeiat. Ca ucenic credincios al marilor învăţători Sfinţii Capadocieni Vasile cel Mare. al neliniştii. din pricina unor învinuiri nedrepte la care erau supuşi călugării din Egipt de către arhiepiscopul Teofil al Alexandriei. zidită după chipul libertăţii absolute a lui Dumnezeu şi reînnoită în Sfântul Botez. Deci cu adevărat. îndeosebi împotriva ispitei amorţirii sufletului. scrie el: "Dacă se împlineşte porunca dumnezeiască cu dreaptă socoteală şi după putere. reuşi să-l convingă pe Gherman să primească prin mâinile lui preoţia. departe de zgomot şi certuri. Bărbat mult încercat în viaţa ascetică şi totodată părinte ajuns la o mare înţelepciune pastorală. El descrie apoi leacurile şi căile de vindecare de cele opt păcate capitale. n-au putut regăsi liniştea cuvenită contemplaţiei. consimţind să jertfească liniştea pustiei pentru a scoate câştig din petrecerea pe lângă un asemenea învăţător. sau al dezgustului inimii. dar cu oarecare pogorământ în ceea ce era prea aspru pentru călugării din Galia. al mâniei. în sudul Galiei. al trufiei. suntem împreună lucrători cu Hristos (2 Cor. Faţă de aceste împotriviri care au mai durat. precum spune şi Sfântul Apostol Pavel. Inocenţiu I. Sfântul Casian a înzestrat astfel. De îndată ce îi văzu marele între patriarhi. Casian se aşeză cu un zel fierbinte sub călăuzirea sa spirituală. însoţindu-l pe episcopul Paladie ca să încunoştiinţeze pe episcopul Romei. într-o aşa măsură. pe care Fericitul Augustin o stabilise pentru a lupta împotriva ereziei lui Pelagiu. atunci păzirea ei are măsura desăvârşirii.

Bucură-te. Aşa ne-ai învăţat să murim păcatului ca Domnul să ne fie lumina şi viaţa şi bucuria veşnică. în Aşezămintele şi Convorbirile duhovniceşti. Bucură-te. Bucură-te. liturghisire neîncetată. Bucură-te. la obiceiurile. şi învăţătură aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Bucură-te. Sfinte Ioan Casian. Bucură-te. păzire a curăţiei inimii. agonisire a aurului Scripturii. chip luminat de prezenţa lui Hristos. pâine a smereniei şi vin al iubirii de Dumnezeu. ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman. nădejde a înfierii dumnezeieşti. cu bucurie cântând: Icosul 2 Şi împărtăşindu-vă de taina vieţii lor ascunse cu Hristos în Dumnezeu. Bucură-te.Acatistul Sfântului Ioan Casian Românul 28/29 februarie Condacul 1 Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea stricăcioasă lăsând. dragoste apostolică şi rai al smereniei. suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou. inimă. patimile şi atracţiile vechi ale trupului şi sufletului şi la toate cele trecătoare. Şi astfel jertfă vie aducându-te cântai cu bucurie: Aliluia! . pe de-a-ntregul te-ai adus lui Hristos cel dorit. memorie făcută pământ de rai. Părinte Ioane. Bucură-te. Bucură-te. conştiinţă a chipului lui Dumnezeu. celor încercaţi de multe dureri. Bucură-te. isihie. zugrav iscusit al dragostei Sfintei Treimi. Sfinte Ioan Casian. carte vie în care se scriu cuvintele Duhului. dar adus pe altarul cel mai presus de ceruri. chivot al voii dumnezeieşti. Căci arvuna Duhului luând. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 2 Cu râvnă sfântă ai plecat împreună cu Gherman în sihăstriile Egiptului în căutarea sfinţilor pustnici. Bucură-te. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 3 De la Avva Pafnutie ai învăţat a face loc în vasul pământesc slavei Sfintei Treimi prin întreită renunţare: la bunurile şi măririle lumeşti. Bucură-te. mlădiţă de mult preţ a neamului românesc! Icosul 1 Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat. însetare după lumina sfinţeniei. Bucură-te. minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt. tâlcuitor al purtării de grijă dumnezeieşti. călăuză de la iadul deznădejdii la raiul smereniei. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm: Bucură-te. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm: Bucură-te. Bucură-te. cugetare învăpăiată de har. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. lipsuri şi ispite. Bucură-te. Bucură-te. voire închinată la hotarul veşniciei. aţi păzit cuvintele lor în Aliluia! Moştenire sfântă ne-ai lăsat. Bucură-te. Drept aceea toate lăsând. Aşa ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleeem. Bucură-te. închinătorule în duh şi adevăr. Sfinte Ioan Casian. simţire a tainei peste fire. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. locaş însufleţit al vederii Lui Dumnezeu. ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte deprinzând. dorire după Hristos. ai întărit Biserica întru dragostea Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginile lumii.

. Bucură-te. pajişte împodobită cu florile ştiinţei. Pe toate le-ai rânduit cu dreaptă socoteală după firea şi puterea celor ce primeau. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 4 Din pricina învinuirilor nedrepte la care erau supuşi monahii din Egipt aţi părăsit locul pustniciei şi Aliluia! aţi plecat la Constantinopol. împreună cu care în duh neîncetat cântaţi: Icosul 4 Mare a fost dragostea ta pentru dumnezeiescul Părinte în mâinile căruia te-ai adus ca o prescură lui Hristos. drumul tău a unit ca o cruce de taină Răsăritul şi Apusul Bisericii drept-slăvitoare. Bucură-te. întărind pe toţi în conştiinţa menirii de taină a asemănării dumnezeieşti. urmare a lui în slava învierii. Bucură-te. Aşa pretutindeni ai împărţit cu bună pricepere comorile pustniciei. braţe ce cuprind lumea şi o aduc lui Dumnezeu. Bucură-te. privire ce spulberă negrele întunecimi. loc al păcii. deprindere a lucrării teandrice. ascultare mişcată de nădejde. Bucură-te. creştere în Trupul lui Hristos la măsura desăvârşirii. trup purtat de suflet. suflet purtat de harul lui Dumnezeu. Bucură-te. pământ urcat la cer. Pentru aceasta îţi strigăm: Bucură-te.Icosul 3 La sfatul Avvei Iosif. Apoi aţi ajuns în pustia Sketică. vas al comorilor pustiei. îţi cântăm: Bucură-te. rod al Liturghiei dumnezeieşti. Bucură-te. după care ai revărsat în cuprinsul Galiei izvoarele Aliluia! vii şi bogăţia darurilor pustiei. Bucură-te. credinţă şi iubire. Bucură-te. surpătorule al celor opt patimi de căpătâi. braţe deschise spre a îmbrăţişa necuprinsul. Iar după exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu Gherman. primire a cuvântului din gura cea cu totul de aur. treptele nevoinţei şi contemplării săpând spre suirea neînşelată la măsura desăvârşirii. Bucură-te. conştiinţă mărturisitoare a pecetei dumnezeieşti. vedere din locul lui Dumnezeu. Bucură-te. urmare a părintelui tău în adâncurile tainei dumnezeieşti. braţe libere de griji şi dobândiri trecătoare. spre slava Sfintei Treimi. şapte ani ai rămas în Egipt împreună cu Sfântul Gherman. spre a vesti pătimirile părintelui celui de Dumnezeu insuflat al Bisericii. fiu al lui Dumnezeu născut în Duhul. Bucură-te. ucenic crescut prin har la măsura de fiu. icoană vie. Bucură-te. Bucură-te. vas al moştenirii sfinte. Bucură-te. la Sfântul Ioan Gură de Aur. culegând de la sfinţii nevoitori roadele Pomului vieţii. Bucură-te. braţe întinse pe crucea dragostei. Bucură-te. Bucură-te. Iar cei ce luau de la tine cu credinţă leacurile duhovniceşti şi urmau căile vindecării de păcate cu mulţumire strigau: Icosul 5 Plecând din inima neamului şi pământului românesc. învăţând pătimirea de bunăvoie pentru dragostea Lui şi iubirea de vrăjmaşi. cer întrupat. Sfinte Ioan Casian. fiu îmbrăcat în slava părintelui tău. urmare a lui în adâncurile suferinţei. Bucură-te. pentru care. unde cerul şi pământul sărbătoreau pregustarea întâlnirii celei de la hotarul veşniciei. Bucură-te. în lucrare şi în isihie. Bucură-te. De la el ai primit harul slujirii diaconeşti şi lângă el ai sporit în cuvânt şi în har. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Ioan Casian. Aşa te-ai încredinţat lui Dumnezeu. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 5 Harul liturghisirii preoţeşti l-ai îmbrăcat la Roma. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sfărâmare a zăvoarelor păcatului. Bucură-te. Bucură-te. minunându-ne.

duhul tristeţii. duhul slavei deşarte şi duhul trufiei. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! . Bucură-te. căinţă a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului. mărturisirea conştiinţei şi umilinţa ce vine din ascultare. cercetare a conştiinţei ce smulgi spinii păcatului. Părinte Ioane. surpare prin smerenie a înălţărilor trufiei. Bucură-te. Bucură-te. isihie. rod al credinţei lucrătoare prin iubire. lepădare a întristării lumii pentru întristarea după Dumnezeu. ca să aflăm vindecare şi mângâierea desăvârşirii. micşorare de sine pentru arătarea slavei lui Dumnezeu. păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutăţii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. minte văzătoare prin ocheanul inimii. sfinţire a omului întreg după voia Sfintei Treimi. Bucură-te. hrănire din laptele Scripturii şi mierea Tradiţiei sfinte. Bucură-te. Bucură-te. duhul iubirii de argint. rodire a Împărăţiei prin adâncă răbdare. Bucură-te. taina naşterii duhovniceşti. Bucură-te. depăşind cele ale firii în Trupul lui Hristos şi în unire cu Sfânta Treime. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 6 Mare este ajutorul tău. dezlipire cu duhul de agonisiri şi sălăşluire în hotarul veşniciei. tăcere lucrătoare a cuvântului dumnezeiesc. răbdare şi osteneală ce chemi mintea din cutreierul nestatornic. Sfinte Ioan Casian. cântând împreună cu sfinţii: Icosul 7 Aliluia! Ai vădit. ai pus peste ele balsamul virtuţilor şi legătura dragostei. Sfinte Ioan Casian. Bucură-te. Sfinte. Bucură-te. Răsăritul cel de Sus şi Izvorul milostivirii. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. cu mijlocirile tale îndrăznim să întoarcem prin pocăinţă viaţa noastră spre Hristos. blândeţe şi răbdare întru nădejde. părinte Ioane. închinare de sine primitoare a lucrării Sfintei Treimi. cântând împreună cu tine: Icosul 6 Aliluia! Greu este jugul lăcomiei ce înăbuşă râvna dumnezeiască şi se face pricină a înclinărilor pătimaşe. trup şi suflet făcute icoană a sălăşluirii dumnezeieşti. Bucură-te. de care şi noi însetând cântăm: Bucură-te. cei loviţi de tot felul de ispite şi necazuri. întristare zămislită din pocăinţă şi dorirea desăvârşirii. Bucură-te. Sfinte Ioan Casian. inimă văzătoare prin lumina Duhului. care te chemăm cu credinţă şi urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu insuflate. duhul mâniei. Bucură-te. Bucură-te. Şi cu toate că suntem nevrednici. Bucură-te. frică de Dumnezeu ce nu părăseşti cuvântul dragostei Lui. curăţire a altarului lăuntric spre primirea Tainelor dumnezeieşti. gătire prin înfrânare a locaşului slavei. lucrarea duhurilor răutăţii ce însoţesc cele opt patimi de căpătâi: duhul lăcomiei. Bucură-te. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 7 Urmând predania bătrânilor ne-ai învăţat atât curmarea mişcărilor demonice împotriva firii cât şi supunerea mişcărilor fireşti faţă de voia şi lucrarea dumnezeiască mai presus de fire. cu bucurie cântând: Bucură-te. feciorie lucrătoare a tainei întrupării lui Dumnezeu. Iar prin postul sufletului şi trupului să arătăm dorul după dumnezeiasca împărtăşire în libertatea duhului. punere a nădejdii în milostivirea de Sus. postire născătoare de cumpătare şi înnoire a simţurilor. Bucură-te. Bucură-te. înălţare peste tulburările patimii prin umilinţă. Bucură-te. Bucură-te. nimicire a idolilor gândiţi şi simţiţi înaintea chipului lui Dumnezeu. feciorie. dobândire a harului prin milostivire. duhul desfrânării. Bucură-te. Bucură-te. a-l schimba pe jugul cel uşor al curăţiei inimii prin stingerea îmboldirilor aprinse ale trupului. Bucură-te. drept aceea ne-ai învăţat. pământ al rodirii sfinte. Şi îndemnai astfel să ne împlinim menirea. Bucură-te. Bucură-te. rugăciune stăruitoare ce răzbaţi prin viforul ispitelor. dobândire a Duhului prin înfrânare. Bucură-te. duhul neliniştii. către noi. priveghere întru cunoştinţa prezenţei lui Hristos. Şi curăţind rănile patimilor. vedere a lumii în icoana iubirii dumnezeieşti. Bucură-te.

liturghisitor al unirii dumnezeieşti. Bucură-te. nici a treptelor de atins. zugrăvire a chipului omului după erminia Sfinţilor Părinţi. Bucură-te. ci o împropriere a tradiţiei Bisericii în diferite caractere unite în aceeaşi icoană a comuniunii în Duhul Sfânt. Bucură-te. Bucură-te. candelă nestinsă la icoana Întrupării. Cuvioase Ioan. Pe acestea trecându-le prin inima ta de Părinte şi firea neamului românesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 9 Mare taină e libertatea omului dată în însăşi pecetea chipului divin. zugrav al aceluiaşi chip într-o nouă icoană. înzestrare a Galiei cu armătură duhovnicească. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. arătând că măsura desăvârşirii stă în împlinirea poruncii dumnezeieşti cu dreaptă socoteală şi după putere. mărturisire a vieţii ca dialog şi participare. răsădind cu duhovnicească pricepere tradiţia monahală a părinţilor din Egipt în specificul locului şi firii locuitorilor din Galia. ţinut cu un an mai târziu. Bucură-te. deşi tot darul desăvârşit şi tot harul vin de la Dumnezeu. laudă a milostivirii dumnezeieşti. chiar dacă mijloacele nu sunt aceleaşi. împreună-lucrător cu Hristos. pace nesurpată şi blândeţe moştenitoare a raiului. Bucură-te. Adevărului şi Vieţii. depărtare cu duhul de tulburare şi certuri. Bucură-te. primire a harului pe măsura credinţei. Aşa ai arătat că. Bucură-te. desăvârşită în dialogul dragostei bucuria veşnică şi pacea cântării de: Icosul 9 şi împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Iar viaţa veşnică este însăşi părtăşia la iubirea Sfintei Treimi. Părinte Ioane. Bucură-te. libertatea omului zidit după chipul Lui este chemată să răspundă şi să conlucreze cu harul pentru a produce în suflet roadele virtuţilor şi a se împlini în împărtăşirea dumnezeiască. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. una de bărbaţi şi una de femei. Bucură-te. liturghisire a darului şi primire a harului lui Dumnezeu. împotriva lui Nestorie. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 10 Stâlp al Bisericii te-ai arătat. purtător al Căii. Bucură-te. învăţător al nevoinţei duhovniceşti. când la cererea viitorului papă Leon cel Mare al Romei ai Aliluia! alcătuit o ultimă scriere: Despre Întruparea Domnului. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta ca pe un dumnezeiesc părinte şi alăută a dogmelor insuflate te cinstim. Sfinte Ioan Casian. statornicie în dreapta credinţă. punând o piatră de temelie pentru Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes. Aşezămintele Cenobitice. începător al monahismului din Apus. în Aliluia! Râvnei Sfinţilor Capadocieni şi a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând cuvântul împotriva celor ce susţineau o separare adâncă între firea omenească şi harul divin. vistierie a comorilor Răsăritului. Bucură-te. iconar fidel erminiilor sfinte.Condacul 8 Ai înfiinţat la Marsilia. Sfinte Ioan Casian. ferire de învrăjbire cu smerenie evanghelică. zugrav al contemplării dumnezeieşti. două mânăstiri de obşte. urmaş adevărat al Sfinţilor Apostoli. cuvânt purtător al apei duhovniceşti a pustiei. cuvântător de Dumnezeu din plinătatea harului. Aşa ai arătat că pogorămintele referitoare la orânduirea vieţii creştine nu înseamnă o schimbare a ţintei. Bucură-te. învăţătură temeluită pe cuvântul lui Dumnezeu. lucrător al curăţirii dumnezeieşti. Bucură-te. Bucură-te. Părinte. şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: . Bucură-te. s-a arătat unicul chip al Împărăţiei într-o nouă icoană a cântării neîncetate de: Icosul 8 Aliluia! La rugămintea Sfântului Castor ai alcătuit.

Aşa ai arătat că îndumnezeirea nu este o simplă imitare săvârşită de om ca după un model exterior. Fii dar grabnic sprijinitor şi tămăduitor al celor ce aleargă la tine şi cu credinţă cântă: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. văi şi sate.Icosul 10 Pe Maica Domnului ai mărturisit-o Născătoare de Dumnezeu iar pe Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. chip împlinit în asemănarea dumnezeiască. inimă de părinte. Bucură-te. luminătorule al pustiei. văzătorule de Dumnezeu şi degrab luminătorule. . grijă părintească faţă de toţi cei necăjiţi. ci rodul lucrării divine împărtăşite în taina dragostei. Sfinte Ioane şi Sfinte Gherman. izvor al tămăduirii. întâmpinare a fiilor risipitori. locuri de închinare şi sfinte locaşuri a răsunat numele tău. unind sfinţenia vieţii. păzind nesecat izvorul isihiei dumnezeieşti. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta îţi strigăm: Bucură-te. Bucură-te. cultura aleasă şi teologia insuflată în taina cântării de: Icosul 12 Aliluia! În multe stânci şi peşteri. alăută a tainei Treimii. Bucură-te. iubitorule de Dumnezeu şi de oameni. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Drept aceea după cuviinţă te cinstim şi cu mulţumire îţi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. purtător al crucii de moştenire a acestui pământ. piatră la temelia Bisericii. ca pe o icoană a Sfintei Treimi zugrăvită în vetrele sihăstreşti ale Dobrogei. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 12 Cu adevărat vă cinstim. purtător al crucii omenirii suferinde. părinte ce naşti în fii duhul mântuirii. rugăciune pentru lumea deznădăjduită. Bucură-te. rod al pomului Vieţii. Cuvioase Ioan Casian. pecetluind în frumuseţea peisajului legătura veşnică de iubire pe care o ai cu acest pământ şi neam. Căci moştenirea acestui neam şi pământ o aţi urcat la cer şi luminători lumii v-aţi arătat. Bucură-te. făclie nestinsă în sfeşnicul Bisericii. Bucură-te. semănătorule al chipului Împărăţiei. Bucură-te. piatră a mărturisirii Întrupării. Bucură-te. Bucură-te. vistier al comorilor pustiei. împreună cu primul vostru dascăl şi învăţător. râu al teologhisirii insuflate. Bucură-te. apărătorule al dreptei credinţe. singurătate cu Dumnezeu ce îmbrăţişezi lumea. Bucură-te. Sfinte Ioan Casian. că nu ne laşi în grelele încercări la care suntem supuşi şi ca pe o gură de rai ne-ai lăsat sfintele tale moaşte. dăruire de sine nevoinţei isihaste. purtătorule de Dumnezeu şi grabnic ajutătorule. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 11 Până la capăt ai rămas statornic în dreapta credinţă a Bisericii. Bucură-te. drept pentru care încă în viaţă fiind ai fost cinstit ca sfânt şi după mutarea ta izvoare de har ai revărsat spre mângâierea celor ce cântă: Icosul 11 Aliluia! Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale. Bucură-te. laudă a naşterii dumnezeieşti din Fecioară. spre mărturia vieţii nestricăcioase întru slava Sfintei Treimi. Sfinte Ioane. Părinte Ioane. Sfinte Ioan Casian. ieşire în căutarea celor rătăciţi. inimă de fiu în care bate dumnezeiasca iubire. Bucură-te. Bucură-te. conglăsuitor cu Apostolii. Bucură-te. prescură liturghisită de Hristos a neamului românesc. cinstitor al măririi Născătoarei de Dumnezeu. Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului. îmbrăţişare peste fire. Bucură-te. călăuzitorule pe calea mântuirii. Bucură-te.

mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul al 13 O. Căci arvuna Duhului luând. şi învăţătură aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Bucură-te. îndemnător spre cele mai presus de fire.html . minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt. ca să cântăm cu mulţumire: Icosul 1 zbatem. închinătorule în duh şi adevăr. libertate transfigurată prin iubire. Bucură-te. însetare după lumina sfinţeniei. Bucură-te. Sfinte Părinte Ioan Casian. pe de-a-ntregul te-ai adus lui Hristos cel dorit. Bucură-te. mlădiţa de mult preţ a neamului românesc! Condacul 1 Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea stricăcioasă lăsând. agonisire a aurului Scripturii. Aşa ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleeem. Bucură-te. liturghisire neîncetată. nădejde a înfierii dumnezeieşti. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. mângâietorule al celor întristaţi. suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou. nu ne lăsa pe noi. Bucură-te. şi nu îndrăznim a căuta la faţa lui Dumnezeu din cauza fărădelegilor şi împietririi ce ne apasă. ai întărit Biserica întru dragostea Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginile lumii. dragoste apostolică şi rai al smereniei. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mlădiţă de mult preţ a neamului românesc! sursa: http://www. cugetare învăpăiată de har. Sfinte Ioan Casian. Bucură-te. Bucură-te. păzire a curăţiei inimii. grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Drept aceea toate lăsând. iscusit grădinar al inimilor. Bucură-te. care în neputinţe şi patimi cumplite ne înmulţirea dragostei întru slava Preasfintei Treimi. surpător al curselor diavoleşti. ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte deprinzând. Sfinte Ioan Casian. ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman.sfintiromani. isihie. Bucură-te. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm: Bucură-te. Sfinte Ioan Casian. Bucură-te. păcătoşii. dorire după Hristos.ro/ro/pagina/48/februarie_ioan_casian. luminare şi Aliluia! (de trei ori) Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat. revarsă spre noi cu harul ce ţi s-a dat milostivirea dumnezeiască spre tămăduire. simţire a tainei peste fire.