You are on page 1of 4

Povezati se sa udruenjima za zatitu prirodne sredine. Videti koji uredjaji mogu a koji ne mogu da se recikliraju.

Videti sta vaditi iz uredjaja, a sta raditi sa viskom Gde se skladiste dobijeni proizvodi (materijali). Koje su mere zastite potrebne. ta je sve potrebno da bi se izvrila reciklaa. Koje maine (mrvilica), koje kiseline, koje posude, kontejneri, filteri, koji postupak ide prvo, koliki prostor je potreban za sve to. Ako bi se recikliralo i plastika i staklo, koliko bi to dodatnog troska bilo. Videti zakonski da se dobije poetni kapital na osnovu ideje i dobro uraenog biznis plana. Kako registorvati preduzede, kao ortako drutvo ili neta drugo. Videti da li postoji konkurencija i koliko su jaki i razraeni. Kontaktirati firme kako Telenor, Vip, Gigatron, ili bilo koje druge koje hode da se ree vika. Ponuditi akcije gde bi ljudi vracali stare telefone i sauvali prirodu, a zauzvrat dobili minute ili neke pogodnosti u paketu, a mi bi im pladali. Nadi nain da ljudi donesu svoj otpad, da im ne bude teko da iz celog Beograda dolaze na jedno mesto. Imati stanice, sklopiti sa nekim dogovor da se kod njih sakuplja (Vulkanizeri , automehaniari, pumpe) Marketinki, proiriti vidike stanovnitvu, redi da je evropski ouvanje sredine, da razmiljaju kako da unapredimo prostor gde ivimo mi i naa deca, da budu preduzimljivi a ne lenji. Otvoriti Twitter i Facebook Stranicu, to zahteva njihovo redovno odravanje. Nadi nekog pravnika da sve zakonski objasni. (Markovida) Nadi na kom treitu bi se na reciklani materijali(zlato, plastika, staklo..) prodavali. Gde bi dobijali najbolju cenu. Proveriti da li bi u Srbiji uopste kupovali neke od dobijenih sirovina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT ELEKTRINOG I ELEKTRONSKOG OTPADA


fotokopija odluke o osnivanju doo fotokopija reenja APR-a ugovor o zakupu motornog vozila ugovor sa ADR prevoznikom dodatak uz polisu osiguranja vlasnika korisnika motornih i prikljunih vozila od odgovornosti za tete priinjene treim licima i osiguranja motornog vozila fotokopija polise osiguranja od autoodgovornosti fotokopija polise osiguranja od odgovornosti po osnovu delatnosti u korist treih lica i Ministarstva za zatitu ivotne sredine i prostornog planiranja fotokopija saobraajne dozvole katalog neopasnog otpada za koji se trai dozvola katalog opasnog otpada za koji se trai dozvola dokaz o uplati administrativne takse

http://www.twinning-hw.rs/ Elektronski otpad spada u kategoriju opasnog otpada i ne sme se odlagati na komunalne deponije, ved iskljuivo mora da se odnosi u reciklane centre. Moj plan je da se usmerimo iskljuivo na mobilne telephone, jer uz ovakvu konkurenciju, teko demo se probity, a I finansijski ne moemo da ispratimo vede koliine. Niti imamo prostora niti kapaciteta, a mobilni najbre zastarevaju. Ili vidi iz ega se moe dobiti najvie materijala za prodaju, pa da piimo samo to. Naravno da moe I drugo, ali da u nazivu budu telefoni I da se to najvie pominje. Naa je prednost to mi vie moemo da platimo od ovih vedih firmi za telephone, jer njih nije briga da se za sitno zezaju, ved uzimaju samo na veliko. Njihovi trokovi oko postrojenja su ogromni. Tako da detaljno treba da procenimo profit po jednom prosenom telefonu(ukupan dobitak minus ukupni trokovi po jedinici, odnosno jednom telefonu)! Dulid je rekao da se u Evropi preradi etiri kilograma otpada po glavi stanovnika, dok se u Srbiji preradi svega 0,4 kilograma otpada, navodi se u saoptenju Ministarstva ivotne sredine.

" Sa ovom fabrikom i jo tri koje su izgraene, ali i onom koja de biti otvorena u Valjevu, cela teritorija Srbije de biti pokrivena reciklaom elektronskog i elektrinog otpada", istakao je Dulid. http://www.ereciklaza.com/Postupak-reciklaze-kompjutera-14.html Obrati panju kad bude itao ovo gore ta spada u Nereciklabilne komponente

Osnovni zakoni i podzakonska akta kojima je regulisana oblast reciklae elektronskog i elektrinog otpada su:

Zakon o zatiti ivotne sredine Zakon o upravljanju otpadom Zakon o transportu opasnog tereta Pravilnik o listi elektrinih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ogranienja korienja elektrine i elektronske opreme koja sadri opasne materije i nainu i postupku upravljanja otpadom od elektrinih i elektronskih proizvoda

Pravilnik o nainu skladitenja pakovanja i obeleavanja opasnog otpada Pravilnik o uslovima i nainu sakupljanja, transport, skladitenja i tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije

Pravilnik o nainu i postupku upravljanja istroenim baterijama i akumulatorim. Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i upustvu za njegovo popunjavanje Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uspustvu za njegovo popunjavanje

Ovo je bitno da procitas: http://www.zerowaste.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=41

http://www.zerowaste.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=81 Ovde skini cena pa pogledaj koliko pladaju ureaje: http://www.zerowaste.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=173 Nacrt procesa:

http://www.itrecycling.biz/Libraries/reciklaza_ee_shema/%C5%A0ema_procesa_recikla%C5%BEe.sflb.ashx

http://www.it-recycling.biz/delatnost-reciklaznog-centra/reciklaza-elektronskog-otpada.aspx Proitaj dole o akcijama: http://www.sk.rs/2009/06/skak02.html http://www.youtube.com/watch?v=UCUIOMEp7p4