You are on page 1of 10

1.Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi?

A Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah B Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip C Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses gali cari D Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses pemerhatian dan temu bual

2 ● ● Kapak Pinggan mangkuk ● Pisau Mengikut istilah sejarah, barangan di atas merujuk kepada A artifak B ekofak C feature D arkeologi

3 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik dan Zaman Mesolitik? I Menternak binatang II Menetap di tepi sungai III Hidup berpindah-randah IV Hidup dalam kelompok keluarga dan berkumpulan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

4. Dalam sesetengah masyarakat, alam sekitar seperti pokok, batu dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati. Mengapakah mereka beranggapan sedemikian? A Menghindari masyarakat daripada ditimpa bala B Demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup C Kerana alam sekitar yang mengawal kehidupan manusia D Kerana alam sekitar mempunyai kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling

pusat bagi sesebuah kota ialah A istana B pelabuhan C rumah ibadat D kubu pertahanan 8 Sistem tulisan dalam tamadun Mesopotamia dikenali sebagai A hieroglif B piktograf C ideogram D Cuneiform . Maklumat di atas merujuk kepada tamadun A Mesir B Indus C Hwang Ho D Mesopotamia 7 Dalam tamadun Mesopotamia. ● Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. ● Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria. Lembah sungai menjadi lokasi petempatan kekal disebabkan oleh kesuburan tanah di sekitarnya untuk tujuan pertanian. Antara berikut faktor manakah yang turut menyumbang kepada pemilihan lokasi tersebut? I Mudah mendirikan petempatan II Mudah mendapatkan binatang buruan III Kemudahan bekalan air dan makanan IV Kemudahan pengangkutan dan perhubungan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 6.5. ● Dikelilingi Pergunungan Zagros di bahagian timur laut.

9 Tamadun Mesir Purba dianggap anugerah dari sebatang sungai iaitu A Sungai Nil B Sungai Tigris C Sungai Kuning D Sungai Euphrates 10 Mengapakah kehidupan di bandar menjadi ciri yang sangat penting dalam tamadun Mesir Purba? I Merupakan pusat pelabuhan II Merupakan pusat pendidikan III Terdapatnya kediaman firaun IV Merupakan pusat pemerintahan dan pentadbiran A I. III dan IV 11 Bagaimanakah penggunaan alat logam membantu masyarakat dalam tamadun Mesir Purba? A Membolehkan penciptaan alat-alat untuk membuat rumah kediaman B Membolehkan aktiviti perdagangan dijalankan dengan kawasan luar C Membolehkan sesebuah perkampungan berkembang menjadi bandar D Membolehkan mereka membina sistem perparitan dan pengairan yang baik 12 Sistem pemerintahan Mesir Purba diterajui oleh raja iaitu firaun. II dan III B I. III dan IV . II dan IV C I. II dan III B I. Antara berikut yang manakah tugas golongan bangsawan? I Menjaga keamanan II Menjalankan pentadbiran III Mengurus rekod kerajaan IV Mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan A I. Firaun dibantu oleh golongan bangsawan. III dan IV D II. III dan IV D II. II dan IV C I.

Firaun Hatshepsut (1501-1479 S. Era pemerintahannya dianggap setanding dengan pencapaian firaun lain. apakah pembaharuan yang dilakukan oleh beliau? I Membina terusan II Memajukan sistem pendidikan dan perundangan III Meluaskan kawasan empayar kerajaan Mesir Purba IV Menukarkan padang pasir kepada tanah pertanian yang subur A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 14 ● ● Thebes Memphis Heliopolis ● Fayoum ● Maklumat di atas merujuk kepada A pusat pertanian B bandar pelabuhan C pusat perlombongan D pusat tekstil dan kertas 15 Hieroglif → Demotik X → Maklumat di atas merujuk kepada perkembangan sistem tulisan dalam tamadun Mesir Purba.) merupakan firaun wanita pada Zaman Empayar. X ialah A Hieratik B Ideogram C Hierograf D Cuneiform .M. Berdasarkan pernyataan di atas.13.

tiga tanduk tersebut merujuk kepada I Siva II Vishnu III Tuhan Ibu IV Dewa Brahma A I. III dan IV 19 Terdapat tiga tanduk pada kepala patung proto-Siva. III dan IV . II dan III B I. II dan III B I. faktor manakah yang menyebabkan tamadun Indus mengalami kehancuran? I Banjir II Kemarau III Serangan orang Aryan IV Serangan orang Monggol A I.16 Pokok papyrus menyumbang kepada penciptaan kertas. II dan IV C I. Berdasarkan pernyataan di atas. Berdasarkan pernyataan di atas. apakah kepentingan penciptaan kertas tersebut? A Menjadi sumber utama ekonomi negara B Menunjukkan kreativiti masyarakat zaman itu C Menunjukkan kemajuan dalam bidang penciptaan D Memudahkan penyimpanan segala rekod dan khazanah negara 17 Mengapakah pendidikan diberikan penekanan oleh kerajaan Mesir Purba? A Berkhidmat dengan kerajaan B Melahirkan rakyat yang berilmu C Melahirkan jurutulis yang terlatih D Melahirkan firaun yang berpendidikan 18 Antara berikut. II dan IV C I. III dan IV D II.

tarian dan upacara korban. III dan IV D II. III dan IV 20 Sistem tulisan dalam tamadun Indus dikenali sebagai A piktograf B hieroglif C cuneiform D ideogram 21 Petempatan awal penduduk dalam tamadun Hwang Ho ialah A Sian B Banpo C Anyang D Loyang 22 Apakah fungsi tulang oracle dalam tamadun Hwang Ho? A Untuk mencipta tulisan B Menilik nasib seseorang C Meramal sesuatu keadaan D Digunakan dalam upacara penyembahan 23 Upacara penyembahan masyarakat Shang melibatkan permainan muzik.D II. III dan IV 25 Sun Tzu dalam bukunya. II dan III B I. II dan IV C I. Upacara ini diketuai oleh golongan A raja B hamba C bomoh D pembesar 24 Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan oleh masyarakat dalam tamadun Hwang Ho dan digantikan dengan I makanan II duit kertas III kain sutera IV barangan perhiasan A I. The Art Of War membicarakan tentang A cara membuat senjata B cara menangani musuh C taktik dalam urusan perniagaan .

II dan III B I.D semangat juang mempertahankan negara 26 Antara berikut yang manakah merupakan negara kota di Yunani? I Sparta II Athens III Corinth IV Pompei A I. III dan IV D II. III dan IV 29 Kerajaan-kerajaan kecil di India telah disatukan semasa pemerintahan A Asoka B Magadha C Pataliputra D Chandragupta Maurya 30 Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Vedik? A Zaman tamadun Indus mengalami kejatuhan B Zaman tamadun Indus mengalami kegemilangan C Permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat India D Perubahan budaya dan tahap baru kepada masyarakat India . II dan III B I. III dan IV 27 Masyarakat manakah yang mendiami Lembah Latium dalam tamadun Rom? A Rom B Latin C Kush D Corsica 28 Antara berikut yang manakah menunjukkan keistimewaan bandar Pompei sebagai bandar contoh dalam kerajaan Rom? I Terdapat colloseum II Mempunyai pintu gerbang III Terdapat padang permainan IV Terdapat pejabat dan dewan orang ramai A I. II dan IV C I. II dan IV C I. III dan IV D II.

III dan IV D II. Apakah kesan tindakan tersebut? A Agama Buddha tersebar luas B Status raja bertukar kepada maharaja C Empayar Maurya digeruni oleh kuasa lain D Rakyat menganggapnya sebagai wakil tuhan .31 Sebelum sistem demokrasi diperkenalkan di Athens. II dan IV C I. sistem pentadbirannya adalah bercorak A tirani B monarki C republik D aristokrasi 32 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri Dewan Perhimpunan di Athens? I Bersidang tiga kali sebulan II Dianggotai oleh kaum lelaki III Segala keputusan dewan dikendalikan oleh juri IV Setiap ahli dewan boleh memberikan cadangan tentang dasar kerajaan A I. III dan IV 35 Chandragupta Maurya telah berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dan membentuk empayar Maurya. III dan IV 33 Apakah aspek penting dalam sistem pemerintahan tentera di Sparta? A Semua rakyat mesti berjiwa patriotik B Semua rakyat diberikan asas ketenteraan C Kaum wanita digalak menyertai tentera simpanan D Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik 34 Antara berikut yang manakah berkaitan tentang Julius Caesar? I Pernah menjadi konsul II Meneruskan sistem republik III Mengisytiharkan diri sebagai diktator IV Berjaya membawa keamanan dan keagungan kepada empayar Rom A I. II dan III B I. III dan IV D II. II dan IV C I. II dan III B I.

tindakan tersebut membawa kepada lahirnya A Hukum Kanun 12 B Hukum Kanun Justinian C Kod Undang-Undang 12 D Kod Undang-Undang Rom .36 Perang X ● 100.000 orang terkorban ● 150. menyatukan dan membukukan undangundang. apakah perkara yang dibincangkan oleh Plato dalam karya tersebut? A Kepentingan institusi raja B Kepentingan institusi pendidikan C Negara harus diperintah oleh ahli falsafah D Negara harus diperintah oleh raja berkuasa mutlak 38 Maharaja Justinian telah mengumpulkan.000 cedera ● Mengakibatkan penderitaan dan kematian ● Agama Buddha disebarkan Jadual di atas menerangkan tentang kesan Perang X. Berdasarkan maklumat di atas. Perang X yang dimaksudkan ialah Perang A Asoka B Kalinga C Maurya D Benggala 37 Plato – Republic Berdasarkan maklumat di atas.

● Memperkenalkan pelbagai perubahan dalam bidang pentadbiran. Berdasarkan maklumat di atas. beliau mengarahkan supaya Tiang Asoka didirikan di tepi jalan. Mengapakah beliau berbuat demikian? A Sebagai lambang kekuasaan Raja Asoka B Untuk memberi peringatan kepada rakyat C Sebagai lambang kedaulatan undang-undang D Untuk membolehkan rakyat membaca segala titah perintah yang diukir pada patung tersebut TAMAT .39 ● Tokoh X Mengasaskan empayar baru iaitu empayar Byzantine. tokoh X yang dimaksudkan ialah A Plato B Asoka C Maurya D Maharaja Justinian 40 Pada zaman pemerintahan Raja Asoka.