You are on page 1of 7

e -didaskalia.blo gspo t .

gr

http://e-didaskalia.blo gspo t.gr/2012/05/7_5614.html

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 7η
ενότητα Δ' Δημοτικού (Η ελιά).
Κριτήριο Αξιολόγησης
Τάξη: Δ΄
Μάθημα: Γλώσσα
Ενότ ητ α:7η Η ΕΛΙΑ
Ονοματ επώνυμο:
Ημερομηνία:

Α. Ακούω και γράφω

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Β.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Να συμπληρώσεις τα κενά του π αρακάτω κειμένου με μες ή μές΄:
Ζούσε σε μια καλύβα ................. στ ο δάσος. Τη μέρα χαιρότ αν με τ α πουλιά που
κελαηδούσαν .............. στ ις φωλιές τ ους και με τ α σκιουράκια που ξεπρόβαλλαν ............... από τ ις
κουφάλες τ ων δέντ ρων, ενώ τ η νύχτ α χάζευε ........... από τ ο παράθυρό τ ου τ α αστ έρια. Συχνά
άκουγε .......... στ η νύχτ α τ α βατ ράχια τ ης λίμνης, που, όποτ ε πήγαινε εκεί, τ α έβλεπε να
πετ άγοντ αι ............. από τ ο νερό.

2. Να ξαναγράψετε τις π αρακάτω φράσεις βάζοντας απ όστροφο (΄) όπ ου π ρέπ ει και
να γράψετε στις π αρενθέσεις π οιο φαινόμενο έχουμε κάθε φορά ( έκθλιψη,
αφαίρεση ή απ οκοπ ή)
Μου τ ο έφερε:
Δώσε τ ου νερό:
Τα άφησα εκεί:
Θα ήθελα:

....................................... (....................................)
....................................... (....................................)
....................................... (.....................................)
....................................... (.....................................)

...... . η χρήση – η βιβλιοθήκη ........................................................................ (.................... ............................................................ η θέση – η πόλη ....................................... Αγάπα τ ον πλησίον σου όπως ..........................................................) ............................................................................... να προσέχετ ε ................................ (............................................................................) ..................... 4...................................... ..) Να συμπληρώσετε τα κενά των π αρακάτω π ροτάσεων με τις κατάλληλες αυτοπ αθείς αντωνυμίες: Ο παππούς ξαναβρήκε ......... Ο γιατ ρός τ ης είπε να φροντ ίζει περισσότ ερο ................................................... ............................................................................... η απόφαση – η κυβέρνηση ..............) ...... (...................................................... 5................................ .) ........................................................................... .......... (...................... μόλις γύρισε στ ο χωριό.............................................. Εμάς δε μας νοιάζει τ ίποτ α παρά μόνο ......................................... Παιδιά...........Από τ ο χωριό: Σου τ ο είπα: Είναι για άλλον: Κρύψε τ ο: Πού είμαστ ε: Το άκουσα: Στ είλε τ α: 3. (........... ...................) .. Να σχηματίσετε όσα υπ οκοριστικά των π αρακάτω λέξεων μπ ορείτε: σκύλος γαϊδούρι τ σάντ α γλώσσα μύτ η σημαία ντ ομάτ α όμορφος παιδί πονηρός ........ Όλοι να αναλαμβάνουμε τ η φροντ ίδα ........................... (........................ η κάμαρα – η νύφη .......... (........ Αυτ οί δεν ενδιαφέροντ αι καθόλου για .............................. Να σχηματίσετε φράσεις με τα ζ ευγάρια των θηλυκών ουσιαστικών π ου σας δίνονται · · · · · · η όχθη – η λίμνη ....) ........................................................................................ η λύση – η άσκηση ...............

................................................................................................................................................................................ Ξαναγράψτε τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας απόστροφο.................................................................... την Καθαρά Δευτέρα για το πέταγμα του χαρταετού.................. μου έδωσε ένα βάζο κρητικές ελιές........................................................................................................................ ... Ο ξάδερφός μου... όπου χρειάζεται: Ο παππούς μου............... που κατάγεται από την Κρήτη............... που μου αρέσουν πολύ.. .............................. ............ Πόσο θα ήθελα να ήμουν στο χωριό.........................6... ............ ............................... ............................................................ όπως και εγώ.... μου είπε η μαμά μου.................. 8..................................................................................................................................................... Να συμπληρώσεις τον π αρακάτω π ίνακα: ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ενεστώτας Αόριστος Β΄ ενικό Β΄ πληθυντικό 7......................... ........... Συμπληρώστε τον πίνακα κλίνοντας τα ουσιαστικά: ................................................................................. . τρελαίνεται να κρύβεται μέσα στο μικρό σπιτάκι της αυλής του σπιτιού της γιαγιάς.............. «Πάρε το τετράδιό σου από το τραπέζι του σαλονιού.................................................................................. γιατί θέλω να το καθαρίσω»...............................

η μηλιά η μαμά Πληθυντικός αριθμός οι μηλιές οι μαμάδες Γεν. Στοιχεία π ου απ οδεικνύουν ότι η ελιά καλλιεργούνταν στην αρχαία ελλάδα. μπέρδεψε τα κύρια με τα κοινά ουσιαστικά. στις μυκήνες. Αιτ. Αντικαταστήστε.). π ορτογαλία κτλ. Βρείτε τα. Τα παιδιά φάγανε πολλές λιχουδιές. που είχε ετοιμάσει η μαμά του Μάνου. υπ άρχουν στην κνωσό. Η Νιόβη πάνω στη βιασύνη της.Ενικός αριθμός Ονομ. Ο Κώστας που είναι μαυρομάλλης και παχουλός και ψηλός και μαυρομάτης. αλλά επ εκτάθηκε και στις υπ όλοιπ ες π εριοχές. 9. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . Η Μαρία που είναι ξανθιά και ψηλή και αδύνατη και γαλανομάτα. Είναι γνωστός δε ο μύθος ότι η θεά αθηνά δώρισε στους π ολίτες των αθηνών ένα δέντρο ελιάς για να κερδίσει τον π οσειδώνα και να εκλεγεί π ροστάτιδα της π όλης. ενώ στις μέρες μας καλλιεργείται σε π ολλές χώρες της κεντρικής αμερικής. Η καλλιέργεια της ελιάς εξαπ λώθηκε και στις υπ όλοιπ ες χώρες της μεσογείου (γαλλία. το σύνδεσμο «και» με κόμμα για να φτιάξετε ασύνδετα σχήματα: Στα γενέθλια του Μάνου πήγαν πολλά παιδιά. Ήπιανε πορτοκαλάδες και λεμονάδες και διάφορους χυμούς. υπογραμμίστε τα και ξαναγράψτε τα σωστά από κάτω: Στην ελληνική μυθολογία η ελιά απ αντάται ως δέντρο εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για τον καρπ ό του όσο και για το ξύλο του. Η καλλιέργεια της ελιάς στην αρχαία ελλάδα ξεκίνησε απ ό την κρήτη. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 10. στη θήρα. όπου χρειάζεται. Η Ελίνα που φορούσε ένα φόρεμα με κόκκινα και άσπρα και γαλάζια και πράσινα στολίδια. Κλητ. όπως πιτσάκια και τυροπιτάκια και σπανακοπιτάκια και πατατάκια και γαριδάκια. ισπ ανία.

Προστακτική . 12.. λάδι ………………………… 13. Κλητ. ……………………… ……………………. Γράφω τα υποκοριστικά των παρακάτω λέξεων: παιδί πετσέτα μηλιά πονηρός ύπνος ……………………… ………………………. ελιές + καλλιεργητής = ……………………………………. η αμοιβή Πληθυντικός αριθμός η σκέψη οι αμοιβές οι σκέψεις Γεν. ……………………… μάνα ……………………….11.. Συμπληρώστε τον πίνακα κλίνοντας τα ουσιαστικά: Ενικός αριθμός Ονομ.. ντομάτα ……………………….. γκρίζος + πράσινος = ………………………………. Συμπληρώνω το Αόριστο της παθητικής φωνής του ρήματος χτενίζομαι: Οριστική Παθητική φωνή Αόριστος Υπ οτακτική 14. Γράφω σύνθετες λέξεις: λάδι + ξίδι = λαδόξιδο λάδι + μπογιά = …………………………………… μαχαίρι + πηρούνι = …………………………. αγγούρι ……………………….. ……… άγρια + ελιά = ………………………………………. μωρό ………………………. Αιτ.

..... κανείς άλλος δεν τ ους έχει δει....................... ............................ .......... 16................. ... .................................................................... ελαι__νας Γ.................... · Γιατ ί η Ήρα έβαλε για φρουρό τ ης χρυσομηλιάς τ ο δράκο και πως περιγράφετ αι αυτ ός στ ο κείμενο.................... ............ Συμπληρώνω με ο ή ω και τονίζω όπου χρειάζεται : Στρυμ__νας........................................................... .... Η Ήρα ενθουσιάστ ηκε τ όσο πολύ που πρόστ αξε να φυτ έψουν τ η χρυσομηλιά στ ον κήπο τ ων θεών.............................................................. πήγαν όλοι............................................................. ................................ που έβγαζε όλων τ ων ειδών τ ις φωτ ιές και τ ους χαμούς....................................................... ............ Κι έτ σι οι κόρες τ ου Άτ λαντ α.. ΚΕΙΜΕΝΟ Στ ους γάμους τ ου Δία και τ ης Ήρας................................. που είναι στ α μέρη τ ου Άτ λαντ α.................................................................................................................................................................. σρατ__νας........................... πορτοκαλε__νας............... Ήτ αν ένας δράκος αθάνατ ος................................................................. αλλά υποχρεώθηκαν και να τ α φροντ ίζουν και να τ α φυλάνε μαζί με τ ον εκατ οντ ακέφαλο θεριό! Ως τ ώρα.................. ... Απ αντώ με λίγα λόγια: · Τι δώρο έκανε η Γαία στ ους νιόπαντ ρους και ποια ήτ αν η αντ ίδραση τ ης Ήρας..................................... αι__νας.......................... ............... Οι κόρες τ ου Άτ λαντ α ξετ ρελάθηκαν και κάθε τ όσο πήγαιναν κρυφά κι έκλεβαν από τ α θεϊκά μήλα. μόνο ένας....... Μακεδ__νας................................ ο Ηρακλής..... Αλλά τ α χρυσόμηλα δεν άρεσαν μόνο στ ην Ήρα........... χειμ__νας............................................ οι θεοί....... .................... οι Εσπερίδες......... ............................................ αμυγδαλε__νας................................... Κι όλοι βέβαια είχαν κι από ένα δώρο για τ ους νιόπαντ ρους..... ............................................................................. Θύμωσε η Ήρα κι έβαλε για φρουρό τ ης χρυσομηλιάς ένα δράκο........................................ αγ__νας..........................15................................................................... Το δώρο τ ης Γαίας –τ ης γης – ήτ αν μια χρυσομηλιά....................... κατ άφερε να βρει αυτ όν τ ον κήπο και να πάρει τ α μήλα τ ων Εσπερίδων. όχι μόνο δεν τ ολμούσαν πια να κλέβουν τ α χρυσά μήλα....... τ ους παραμυθένιους καρπούς............................................. Από τ ότ ε...... να ευχηθούν στ ο νέο ζευγάρι και να γλεντ ήσουν στ η χαρά τ ου......................................................................................................................................... με εκατ ό κεφάλια........................................ άνθρωποι........................................ καν__νας...... που έκανε υπέροχα χρυσά μήλα........................ ζώα.......................................................... ....................... ............................................. .................................................................................

............ Τίτλοι π αραγράφων 1η: 2η: 3η: 4η: 5η: .......................................... .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... ........................................................... .................................17.................................................................................................................... ...................